Gerrit Jan Nijeboer (1832-1875) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Holthone.


Gerrit Jan Nijeboer is geboren op 16 november 1832 te Lutten, als zoon van landbouwer Gerrit Wolters en Jennigjen Nijeboer. Hij trouwde op 9 juni 1864 te Gramsbergen met Hendrika Willemina Leemgraven uit Holtheme en in de trouwakte staat zijn beroep vermeld als ‘onderwijzer der jeugd’.

Nijeboer behaalde op 23 juli 1851 de schoolmeestersakte derde rang. Eerst werkte hij als ‘ondermeester’ in het gehucht Slagharen, maar in april 1852 was hij op verzoek van de ingezetenen van Holthone belast met de provisionele waarneming van de school in Holthone na het vertrek van de oude meester Harmen Roelofs. Na een proeftijd van negen maanden werd meester Nijeboer, op 31 maart 1853, aangesteld in vaste dienst. Op 3 april 1856 werd hij geĂ«xamineerd en bevorderd van de derde naar de tweede rang. Nijeboer was tegelijkertijd ook veeboer. Het schoolmeesterschap was toen nog een slecht betaalde baan.

Over zijn functioneren vonden we iets in een krant uit het jaar 1872:
“Koevorden , 8 april. Toen onlangs de onderwijzer te Ane, de beer Bergkamp, overleden was, werd de school aldaar zooveel mogelijk waargenomen door den heer G.J. Nijeboer, onderwijzer te Holthone. Op verlangen van de ingezetenen van Ane wenschte de gemeenteraad van Gramsbergen van zijn regt tot verplaatsing gebruik te maken door genoemden G.J. Niieboer aan ’t hoofd der school te Ane te plaatsen. Naauw echter was dit te Anerveen en Holthone bekend of men was er op bedacht den geachten onderwijzer zoo mogelijk te behouden en weldra was er eene som van f. 300 disponibel om den onderwijzer als cadeau aan te bieden. Gevoelig voor dit ongeveinsde blijk van genegenheid was ’t dan ook voor den heer Nijeboer niet twijfelachtig wat te doen, niettegenstaande de verplaatsing tevens verbetering van tractement medebragt”.

Meester Nijeboer overleed op 13 september 1875 te Anerveen, op slechts 42-jarige leeftijd.