Hendrik Nicolaas Meijerink (1823-1880) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Gramsbergen.


Hendrik Nicolaas Meijerink is geboren op 17 juni 1823 te Hengelo, als zoon van Hendrik Meijerink en Jacoba Eshuis. Hij trouwde op 30 juni 1855 te Gramsbergen met Gesien Gewald uit Emmen. De bruidegom was op dat moment al werkzaam als ‘ondermeester’ aan de openbare lagere school te Gramsbergen.

Meijerink was op 16-jarige leeftijd, op 16 oktober 1839, geëxamineerd als kwekeling. Op 16 oktober 1847 behaalde hij de tweede rang en eind 1848 werd hij benoemd tot onderwijzer te Gramsbergen. Hij was op dat moment ondermeester in Eibergen. Hij begon zijn werk in Gramsbergen met ingang van 1 januari 1849. Vanaf 1861 oefende hij ook het ambt van koster en voorzanger uit. Begin 1874 vierde Meijerink het 25-jarig ambtsjubileum. Hij kreeg toen fraaie geschenken aangeboden. Zo ontving hij uit handen van de schoolopziener, mr. S.J. baron van Pallandt, een prachtige pendule.

Een paar maanden later werd het gezin Meijerink getroffen door het noodlot. Hun tweejarig zoontje Hendrik viel, al spelend, voorover in een tobbe met water. Toen men het ongeval bespeurde, waren de levensgeesten al geweken.

Meester Meijerink stierf in het harnas op 29 april 1880 te Gramsbergen, slechts 56 jaar oud. De krant schreef:

Heden is alhier overleden na een kortstondige ziekte de hoofdonderwijzer, de heer Hendrik Nicolaas Meijerink. Groot is het verlies dat zijn talrijk gezin daardoor lijdt en groot is hier ter plaatse de deelneming in dat verlies, daar velen gedurende de 31 jaar, dat hij alhier als onderwijzer werkzaam was, aan hem hebben te danken hun gansche ontwikkeling en hun geheele opleiding tot nuttige en zelfstandige leden der maatschappij. Ook onze kerk, waar hij gedurende al die jaren de betrekking van koster en organist vervulde, gevoelt zijn gemis.

Enkele dagen later werd verslag gedaan van zijn begrafenis:
Heden morgen werd het lijk van den algemeen geachten hoofdonderwijzer H.N. Meijerink de laatste eer bewezen. Met ware deelneming vervuld werd het lijk, behalve door familieleden, achtervolgd door alle onderwijzers van hier en velen uit Stad en Ambt Hardenberg, door den burgemeester, de leden der plaatselijke schoolcommissie en van den gemeenteraad, door vele ingezetenen en oud-leerlingen en eindelijk door de nu ter school gaande kinderen. Bij het graf werden achtereenvolgens treffende toespraken gehouden door de heeren O. van Riemsdijk, burgemeester, R. Visscher, predikant, en H. B. van Veen, hoofdonderwijzer te Holthone, waarin alle hulde werd gebracht aan de nagedachtenis van den ontslapen onderwijzer, die gedurende een tijdperk van 31 jaren met zooveel zegen als onderwijzer te dezer plaatse was werkzaam geweest.