In het bewaard gebleven archief van het Vredegerecht van het kanton Hardenberg vinden we een akte, gedateerd 2 mei 1811, waaruit blijkt dat het erve den Pol nog geadresseerd werd onder Diffelen. In deze zgn. ‘akte van eerbied’ werd het volgende beschreven: 

Voor mij G.J. Crull, griffier van het Vrede Gerigt in het kanton Hardenbergh, departement der Monden van den IJssel, als daartoe gequalificeerd bij decreet van Zijne Keizerlijke en Koninglijke Majesteit van den 2 february agtienhonderd en elf, en in praesentie van de hier na te melden getuigen, compareerde Jan van den Pol, schoolmeester te Collendoorn, meederjarige zoon van wijlen Jan Jansen van den Pol, bouwman, en desselfs nog in leven zijnde moeder Egtbertien Jansen, wonende op den Pol te Diffelen. Dewelke verklaarde bij desen ingevolge art. 151 van ’t Wetboek Napoleon op te rigten ene acte van eerbied, aan zijne voorzeide moeder, ten einde de raad van deselve te erlangen, over zijn voorgenomen huwlijk met Christina Teunis, wonende op ’t Derks te Heemse; verzoekende de comparant dat dese ingevolge art. 154 van hetzelve Wetboek aan zijne opgemelde moeder mag worden bekend gemaakt. En waren bij het opmaken dezer acte, die aan comparanten voorgelezen is, tegenwoordig als getuigen de heer Jetso van Voss en Marten Bruins, die dese zoals ook den comparant nevens mij ondertekend hebben; gedaan te Heemse, den tweeden mey agtienhonderd en elf (aktenr. 20, scans 63 en 67).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is den Pol eigendom van landbouwer Gerrit Waterink en echtgenote Jennigjen van den Poll. Zij waren op 8 mei 1808 in Heemse getrouwd. Het erf is geregistreerd op legger nr. 401 als sectie H-256.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 401/3: Huis en erf. Eigendom van Gerrit Waterink en Jennigjen van den Poll. In 1856 verkoop. Over op:
Legger 1406/6: Sectie H-256. Huis, erf en schuur te Mariënberg. Eigendom van landbouwer Jan Waterink en mede-eigenaren te Diffelen. Huisnr. F-21. In 1876 kocht de familie Waterink het erve Boers te Mariënberg. Vervolgens verhuisde men daarheen en liet men de boerderij op den Pol afbreken. Over op:
Legger 1406/14: Sectie H-256. Erf. In 1877 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie H-1222).

Legger 1406/15: Nieuwe sectie H-1222. Erf. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 4363/19: Sectie H-1222. Grasland en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Waterink en consorten.