Op 5 juni 1793 werd een akte van maagscheiding (boedelscheiding) verleden door verwalter schout G.J. Crull. Hij deed dat op verzoek van Harm Balhaar en diens echtgenote Hermina Iemhof ter ene zijde en Jan Geugies en echtgenote Fenne Balhaar ter andere zijde. Het betrof de verdeling van de gezamenlijk bezeten nagelaten boedel van hun ouders Jan Harms Balhaar en Swenne Grobben. Bepaald werd dat de katerstede Geugies werd toebedeeld aan Jan Geugies en Fenne Balhaar. Zij waren op 19 juni 1772 getrouwd te Gramsbergen.

Jan en Fenne Geugies lieten op 30 april 1794 een hypotheekakte registreren door verwalter schout G.J. Crull. Daarin verklaarden ze 300 guldens schuldig te zijn aan Hindrik Liesen te Bergentheim. Tot onderpand stelden ze twee mudden zaailand naast het huis gelegen, de halve gaardentjen en de halve huisstede met een vierendeel whaare in de marke van Bergentheim, behorende deze landerijen onder het keutersplaatsjen Liesen genaamd, gelegen te Bergentheim, waarvan de comparanten de halve keutersplaats in eigendom behoord (inv.nr. 16). In de kantlijn van de akte staat dat de hypotheek op 26 april 1797 werd geroyeerd omdat het bedrag was afgelost. Dat klopt, want een jaar eerder op 26 april lieten ze een nieuwe hypotheek registreren voor 1500 gulden schuld aan het echtpaar Egbert en Geesjen Tijmans te Wilsum waarbij ze andermaal de helft van het Liesen als onderpand stelden.

Trouwboek Heemse, anno 1806.

Dochter Janna Geugies trouwde op 16 augustus 1806 in de kerk te Hardenberg met Jan Volkerink uit Beerze. Een jaar later, op 13 februari, werd hun dochtertje Fennegien geboren. Janna Geugies stierf rond 1810 in Loozen.

De griffier van ’t Hardenbergs Vredegerecht, G.J. Crull, registreerde op 28 mei 1811 een akte van huwelijksvoorwaarden tussen Jan Volkerink, weduwnaar van Janna Geugies te Loozen, en Roelofjen Jansen uit Lemele (aktenr. 40).

In 1832 was het huis en erf eigendom van schaapherder Jan Volkerink op de Venebrugge. We vinden de katerstede dan gesitueerd in het zgn. Schansche Veld in sectie E no. 361 op legger nr. 453. Het inmiddels verdwenen erf zouden we nu adresseren aan de Hardenbergerweg, aan de overzijde van de spoorlijn. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

453/2: Sectie E-361. Huis en erf. In 1842 boedelscheiding. Over op:
677/2: Eigendom van Gerrit Jan Roelofs, landbouwer te Gramsbergen. Hij was op 10 juni 1842 te Gramsbergen getrouwd met Jans dochter Johanna Volkerink. In 1844 over op:
707/2: Eigendom van Hermannus Eshuis te Diffelen. Hij trouwde op 11 december 1844 te Heemse met Gerritdina Nijhuis uit Diffelen. In 1845 kregen ze hun eerste kind, geboren in Diffelen, maar het jaar erop woonden ze in Loozen alwaar op 20 december hun tweede kindje geboren werd. In 1850 brandde de boerderij af. Dat blijkt uit de kadastrale leggers, maar ook de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant levert het bewijs:

4 januari 1850: Gramsbergen, den 22 december. Gisterenavond om 7 uren barstte ten huize van Hermannus Eshuis, landbouwer in de buurtschap Loozen, ter dezer gemeente, een felle brand uit, die in den tijd van een half uur het geheele huis, bestaande in twee woningen, met al den voorraad van koorn, hooi en stroo, benevens den ganschen inboedel in asch deed verkeeren: de beesten en een bed is alles wat is kunnen gered worden. Niettegenstaande het huis voor brandschade was verzekerd, zoo is het verlies voor hem groot, terwijl den huurder van de eene woning met name J.C. Becker en zijne vrouw, beide reeds hoog bejaard, in armoede zijn gedompeld. Die tot ondersteuning, in dezen barren winter, iets voor deze ongelukkigen mogt willen afzonderen, kan hetzelve aan den burgemeester dezer gemeente toezenden, die het aan de behoeftigen zal ter hand stellen. 

Genoemde J.C. Bekker en vrouw betrof de als marskramer en zwerver bekend staande Johan Conrad Becker en echtgenote Pietronella Nicolaas Hermans. In het archief ‘armenzaken’ van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg wordt van hen nog een dossier (inv.nr. 1941) bewaard. Johan Conrad overleed op Tweede Kerstdag 1852 aan de Dedemsvaart. Zijn weduwe stierf op 10 maart 1872 in Bergentheim…

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1852.

903/1: Nieuwe sectie E-552. Huis en erf. De nieuwe boerderij werd iets ten oosten van het afgebrande gebouwd. Huisnr. G-2.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 24 april 1880 een akte van boedelbeschrijving op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Eshuis te Loozen, landbouwer Gerrit Eshuis te Brucht en landbouwer Hendrik Eshuis te Rheeze. Alle roerende en onroerende goederen werden minutieus beschreven, waaronder een huis en erf met hooiland, bouwland en heidegrond te Loozen, sectie E-552 (aktenr. 1699).

Op 28 juni 1886 verleed notaris De Meijier te Heemse de akte van boedelscheiding. Over op:
2672/2: Eigendom van zoon Gerrit Eshuis (zie register van overschrijving, deel 346, nr. 1). In 1886 verkoop.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen verleed op 21 september 1886 de transportakte waarbij landbouwer Gerrit Eshuis zijn huis en erf met bouwland, hooiland en heidegrond, sectie E-552 c.s., voor 2.560 gulden verkocht aan landbouwer Egbert Jan van der Veen op den Oldenhof (aktenr. 47).

2299/11: Eigendom van Egbert Jan van der Veen en mede-eigenaar Teunis van der Veen (ieder de helft) (zie register van overschrijving, deel 347, nr. 73).

Op 2 november 1886 verleed notaris Rambonnet te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Egbert Jan van der Veen. Deze verklaarde 3400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Jan Hendrik Slingenberg te Holtheme. Als onderpand voor de hypotheek stelde hij o.a. de boerderij op sectie E-552 (aktenr. 55).

In 1907 hermeting, splitsing en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1906.

2299/29: Nieuwe sectie E-2276. Huis en weiland. In 1911 sloop. Over op:
2299/30: Weiland.