In de Overijsselsche Courant werd de openbare veiling aangekondigd van de bezittingen van Hidde baron van Voërst tot Bergentheim. Ook het Reinders ging op 5 september onder de veilinghamer.

Overijsselsche courant, 17 augustus 1827.

Op 22 augustus 1827 begon notaris Antoni van Riemsdijk met de veiling van de riddermatige havezate gelegen op en aan de linker oever der rivier de Vecht. Die veiling vond plaats in het etablissement den Rustenberg van Jan Odink Derkszoon in Heemse, in opdracht van Hidde baron van Voërst tot Bergentheim, lid van de Ridderschap en de Provinciale Staten van Overijssel. Het erve Reinders, liggende in de marke Bergentheim, ten westen van en aan de katersteede het Nijkamps, links de Steege, ging als tweede kavel in veiling. Het bestond uit deszelfs behuizinge en schuur, numero 4. Bij de eerste inzate werd 900 gulden geboden door Egbert Kolkman, landbouwer te Diffelen. Op 5 september, bij de tweede veiling en definitieve toewijzing werd 100 gulden meer geboden door Berend van der Veen, landbouwer te Bergentheim en daarna bood Jan Hendrik Schutte, landbouwer te Anevelde, nog 75 gulden extra. Bij afslag werd het gemijnd door genoemde Jan Hendrik Schutte voor 1075 gulden. Vervolgens werd kavel 2 in combinatie met kavel 3 in veiling gebracht, waarop Jan Hendrik Klever, landbouwer te Holtheme, 2089 gulden bood (aktenr. 669). 

Bij die veiling werd ’t erve Reinders eigendom van Jan Hendrik Klever en echtgenote Johanna Meijers. Zij hadden 2200 gulden geleend van landbouwer Jan Iemhoff uit Duits Wielen.

Op 30 juli 1828 verrichtte notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van op ’t erve Reinders in gasten te velde staande rogge. Hij deed dat op verzoek van Hendrik Reinders, wonende te Wilsum in de graafschap Bentheim (aktenr. 727).

Op 14 maart 1831 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een akte van boedelbeschrijving op het erve het Reinders ter buurtschap Bergentheim, ten woonhuize numero vier op hetzelve erve van landbouwer Jan Hendrik Klever, weduwnaar van Johanna Meijers. Van Riemsdijk verscheen om deze inventarisatie te maken op verzoek van Jan Hendrik Klever en diens vijfjarige zoontje Gerrit Jan. Johanna was op 15 maart 1830 te Bergentheim gestorven. Tot de onroerende bezittingen behoorde o.a. het erve het Reinders, ten westen van en aan de katerstede het Nijkamps, links de Steege, en bestaande uit deszelfs behuizinge en schuur numero 4 (aktenr. 930). Jan Hendrik Klever hertrouwde op 9 april 1831 te Heemse met Gerritdina Egberts Kooiker.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Reinders gesitueerd op ’t zgn. ‘Loo’ en eigendom van landbouwer Jan Hendrik Klever en echtgenote Gerritdina Egberts Kooiker. De familie Klever kwam oorspronkelijk uit het Duitse Uelsen. Daar ook was Jan Hendrik de eerste keer, in 1823, getrouwd met Johanna Meijers uit Lage. Het erf is geregistreerd op legger nr. 185a in sectie H nr. 88. Het verdwenen erf was gesitueerd ten noorden van de Oude Vaart, aan de huidige Mölinksweg.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 185a/3: Sectie H-88. Huis en erf.

Notaris Willem Swam begon op 2 november 1850 met de eerste inzate van de openbare veiling van het vastgoed van landbouwers Jan Hendrik en Gerrit Jan Klever. Het eerste veilingkavel betrof de katerstede het Reinders (aktenr. 1681). Twee weken later, op 16 november, vond de definitieve veiling plaats. Daarbij werd het Reinders gemijnd door Jan Ymhoff uit Duits Wielen voor 882 gulden (aktenr. 1685).

Legger 420/5: Eigendom van Jan Iemhoff, landbouwer te Duits Wielen. Later: Gerrit Jan Ringerbruggen en mede-eigenaresse.

Notaris Willem Swam verleed op 15 april 1851 de transportakte waarbij Jan Iemhoff verklaarde diens kamp zaai-, groen- en hooiland, afkomstig van het erve het Reinders aldaar, benevens de grond waarop gezegd erve en deszelfs schuur is staande, en dus zonder die gebouwen zelve, welke voor primo junij eerstkomende van de plaats moeten zijn vervoerd, sectie H-86 t/m H-89, voor 550 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan Jennegien Meijerink, weduwe van Willem Timmerman te Bergentheim (aktenr. 1741).
Legger 1001/3: Eigendom van Jennegien Meijerink, weduwe van Willem Timmerman te Bergentheim. Zij waren op 20 december 1826 getrouwd te Heemse. In 1852 afbraak. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1854.

Legger 1001/5: Nieuwe sectie H-759. Bouwland.