Oorkonden Overijssel, Regest 0831
1327-02-05
De bisschop verklaart dat hij de ingezetenen van Nijensteden, die buiten die plaats geen onroerend goed van hem in leen houden, zal vrijwaren van onrechtmatige schatting.

Wi Johan, bi der ghenade Goeds bisscop t Utrecht, maken cont allen luden, dat wi al unse enlicke lude, die binnen Nyensteden wonen ende van ons buten ghien lieghende erve en hebben, quite ende vri voer ons ende voer ons nacomelinghe houden van alre onrechter b [e] scattinghe. In orconde des brieves mit onsen zeghel bezegelt. Ghegeven int jaer ons Heren 1327 up sante Aghaten dach.