Landverhuizers, emigranten uit Hardenberg.

(in bewerking, 2017-11-18)

Dinah Hesselink-Zweers

gedeeltelijk verschenen als 'landverhuizers naar Noord-Amerika' in Rondom den Herdenbergh 1999 4e kwartaal

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U  V  W   Z

 

 

In de jaren negentig kreeg ik bezoek van een Amerikaan. Zijn oudst bekende voorvader zou uit onze gemeente afkomstig zijn. Deze voorvader van Harold Hardenberg had, iets later dan de gouverneur Peter Stuyvesant, rond 1647 voet aan wal gezet in Nieuw-Amsterdam. We zijn er nog steeds niet achter of zijn voorvader uit ons Hardenberg, het Duitse Hardenberg, de streek Hardenberg bij Groningen of de buitenplaats Hardenberg in Gelderland kwam. Maar toch, iemand uit ons Hardenberg in die tijd naar het huidige New York in Amerika? Ik had wel gehoord van de Christelijk Afgescheidenen die samen met dominee Van Raalte naar Holland, Michigan waren gegaan, maar veel meer wist ik toen nog niet.

Vrijheidsbeeld

Nu, na langdurig onderzoek in allerlei archieven, blijken er zoveel mensen uit Stad- en Ambt Hardenberg naar Noord-Amerika en elders te zijn gegaan dat het in het bewuste artikel teveel werd om ze allemaal aan u voor te stellen. Maar nu, anno 2017 gaat dit op de website iets eenvoudiger.

Voor het artikel had ik me beperkt tot de emigratie naar Noord-Amerika en de periode tot circa 1900 aangehouden. Dat waren toen ruim 650 emigranten en het zullen er steeds meer worden.

Wie waren deze mensen en waarom emigreerden zij?

Nog voor de Van Raalte-trek in 1846 (beschreven in Rondom den Herdenbergh 1986-3), hadden al diverse families de oversteek gewaagd. Dit waren bijna allemaal Rooms-Katholieken die afkomstig waren uit het voormalige Münsterland. De eerste Hannoveranen kwamen omstreeks 1821 in Ambt-Hardenberg wonen. Hier kon men aan het werk als veenarbeider in de marke Lutten, waar later de Dedemsvaart gegraven zou worden. Deze import-Hardenbergers of zogenaamde 'Bovenlanders' emigreerden vooral om een beter bestaan te vinden. Van enkelen weten we dat hun familieleden uit Pruisen, zonder tussenstop in Nederland, naar de Nieuwe-Wereld waren afgereisd.

In 1837 naar New Orleans op de 'Charles Henry'.

Zoals boven vermeld vormden de oorspronkelijk uit Emsland afkomstige inwoners van Ambt Hardenberg zo'n beetje de eerste groep emigranten naar Amerika. Voor de oorsprong van deze bewoners kunt u de website van Emsland bekijken.

In 1837 vertrokken de jonge gezinnen Heiman en Kalmer met het schip ' Charles Henry '. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze samen met familieleden uit Emsland vertrokken uit Bremerhaven. Het schip arriveerde in New Orleans in november van dat jaar. De beide echtparen waren oorspronkelijk afkomstig uit Pruisen en woonden al enige jaren op 'de Slagen in Lutten', gemeente Ambt Hardenberg. Deze veenkolonie wordt sinds 1829 officieel met de naam Slagharen aangeduid en de meesten van de hier neergestreken veenarbeiders waren afkomstig uit Pruisen. Veel van hun familieleden en vroegere buren zochten hun heil in Drenthe. Zij stichtten daar de plaats Nieuw-Schoonebeek en later ook Erica, dat aanvankelijk Nieuw-Slagharen werd genoemd.

Staten
1. South-Dakota 2. Minnesota 3. Iowa 4. Missouri 5. Wisconsin 6. Illinois 7. Michigan 8. Indiana 9. Ohio a. New York b. New Orleans

In 1839 naar New Orleans op de 'Louise Friederike'.

In 1839 vertrokken Kalmers schoonvader Jan Herm Krieger en diens zoon en dochter met partners via Bremen naar New Orleans. Schoonzoon Johan Herman Rensing zou in Amerika weduwnaar worden en hertrouwen en verwekte minstens 16 kinderen. De weduwen van Rensinks twee broers en hun kinderen emigreerden in 1846.

Ook moeder Heiman-Boven, inmiddels weduwe van Santel (Zandels, Santen) dus ook Santel-Boven genoemd, vertrok met haar zoon uit het tweede huwelijk Johannes Hermannus Santel en diens vrouw Maria Adelheid Wester en hun dochtertje Anna Maria.

De families vestigden zich uiteindelijk in Damiansville, Looking Glass Township, Clinton County, Illinois. In dit gebied streken meerdere Rooms-Katholieken uit Slagharen neer.

Bernard Heimann, de zoon uit het eerste huwelijk van de weduwe Santel, kocht in 1841 een stukje grond in St. Clair en twee jaar later in Washington. In 1845 deed hij zijn eerste grondaankoop in de naburige County, genaamd Clinton. Het land kostte destijds $1. 25 per acre. Bernard kocht in totaal 220 acres en zijn halfbroer Johannes Hermannus Santel iets minder. Bernard overleed in 1852 tijdens de cholera-epidemie, ook Aziatische braakloop genoemd, die op dat moment al drie jaar lang dood en verderf had gezaaid.

Damiansville
Op internet kun je veel vinden over de staat Illinois, zoals een plattegrond van 1892 met daarop bekende Slagharense achternamen zoals:
Wellen, Santel, Wolters, Imming, Heinmann (Heimann) en Book (Bouck).

In Heemserveen, Rheezerveen en Collendoornerveen, gelegen in het noorden van Ambt-Hardenberg, ontstonden in de eerste helft van de negentiende eeuw gehuchten als Dedemsvaart, Lutterveld en Slagharen. Veel mensen zetten hier hun tenten of plaggenhutten op. De bevolkingsaanwas in deze veengebieden was enorm. Behalve uit Pruisen kwamen de nieuwe bewoners uit Drenthe en Friesland. Het ging in deze tijd heel erg slecht met de economie. Door misoogsten en ziekte onder het vee hadden vooral de allerarmsten het zwaar te verduren. De diaconieën van de protestantse kerken zaten met de handen in het haar. De armenzorg werd toentertijd nog door de kerk gedaan en in Ambt- en Stad Hardenberg had men alleen maar hervormde (gereformeerde) kerken. Wie moest er voor al deze arme rooms-katholieke lieden zorgen? De armenzorg werd nu een taak van de burgerlijke gemeente en werd overgedragen aan het Bestuur van Ambt- en Stad Hardenberg. Al in 1837 droeg eerstgenoemde gemeente een groot gedeelte van het Rheezerveen (nu Dedemsvaart ongeveer ten oosten van de huidige Julianastraat) over aan de naburige gemeente Avereest.

Door de verpaupering nam het aantal diefstallen en andere baldadigheden toe. In Dedemsvaart en vooral Slagharen was het slecht toeven. In hetzelfde jaar als de groep Afgescheidenen, die vanwege godsdienstige redenen emigreerden, vertrok nog een grote groep mensen uit Slagharen. Deze zochten allemaal een beter bestaan. 'De verhuizing van Roomsch Catholijken ontstaat enkel om elders een beter bestaan te vinden, de Gereformeerden zijn alle afgescheidenen wier vertrek mede aan godsdienstijver is toe te schrijven.'

In 1843 begint de uittocht van de christelijk afgescheidenen naar Noord-Amerika.

In 1843 vertrok de landbouwer Gerrit Schrotenboer met zijn gezin uit Heemse. Het gezin Schrotenboer had zich aangesloten bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente. In 1836 wordt geschreven dat ze in het Collendoornerveen woonden, maar waarschijnlijk verwijzen de verschillende plaatsnamen naar een en hetzelfde plekje. Er was in die tijd veel verwarring over de plaatsnamen in het noorden van de gemeente. Zo was Dedemsvaart gelegen in het Rheezer- of Heemserveen, het nieuwe Lutten aan de Dedemsvaart werd aangeduid als Heemserveen en ook wel als Collendoornerveen. De markegebieden van Rheeze, Heemse en Collendorn liepen door tot aan de noordgrens van de Gemeente Ambt Hardenberg.

huis Dunnewind
Hier ontstonden nieuwe nederzettingen door het aanleggen van het kanaal 'de Dedemsvaart' en door de vervening van de woeste gronden.

In de kranten werd in september 1846 melding gedaan van het vertrek van onder andere zes huisgezinnen uit Ambt Hardenberg, ongeveer 42 personen, om zich in Rotterdam als landverhuizers naar Noord-Amerika in te schepen 'het voornaaamste doel van dien stap is, om zich meer vrijheid in de uitoefening hunner godsdienst te verzekeren'. Ze waren op de 14e vertrokken naar Zwolle en zijn de volgende morgen met de Zwolsche stoomboot naar Amsterdam vertrokken om van daar op Rotterdam te gaan, en vervolgens zee te kiezen naar Noord-Amerika.

Een grote groep geloofsgenoten vertrok uit Arnhem , waaronder de stichter van de Holland kolonie Ds. A. C. van Raalte. Samen met hen vaarden ze boord van de 'Southerner' naar New York. Op 2 oktober vertrok het schip uit Rotterdam en arriveerde in New York op 19 november.
Meer over dominee Van Raalte en de afgescheiden is te lezen in diverse publicaties en ook onder meer in onderstaande kranten:
'De Baanbrekers. De Groote Leider 'Albertus Christiaan Van Raalte '.,24-08-1897.
'De Hollanders in Michigan. redevoering door G.J. Diekema op 13 juni 1889.
De 'Afscheiding te Heemse e. o.' door H.U. Bouman, 1938.

Hoe men in 1847 de spot dreef met de 'geestelijke' landverhuizing naar 'Nieuw Luilekkerland' is te zien op een zogenaamde kermisprent.

 

1846-10-02 Rotterdam 'Southerner' 1846-11-19 New York.

Op de passagierslijst staan de namen van de vijf Christelijk Afgescheiden families: Dunnewind, Karreman, Kok, Oldemeijer en Plasman, een groep van 25 personen.

1846-10-03 Rotterdam 'Wakona' 1846-11-19 New Orleans.

Een dag later vertrok de 'Wakona' naar New Orleans.
Op de passagierslijst staan de namen van enkele Rooms-Katholieke inwoners van Slagharen: Berendsen, Rensing, Rolwes en Wellen.
Deze mensen waren oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland (voormalig koninkrijk Hannover of Pruissen). De meesten waren in Ambt Hardenberg gekomen zonder geboorte- of trouwbewijzen. Ook wisselden de achternamen nogal eens.

1846-10-00 Rotterdam 'Barque Isabella' 1846-12-19 New York.

De 'Barque Isabella' verliet Rotterdam en zeilde via Hellevoetsluis in 65 dagen naar New York. Op de passagierslijst staan gek genoeg maar enkele 'bekenden'. Het betreft de familie Stegeman en Klaas Hubert, een 57-jarige kleermaker.

1846-11-00 Bremen 'Abbot Lord' 1846-12-28 New Orleans.

Johann Behrens uit Lutten.

1847-03-15 Rotterdam 'Antoinette Marie' 1847-05-23 New York.

Veel Nederlands sprekende mensen uit het grensgebied van de graafschap Bentheim, Hannover, Duitsland waren passagier op de 'Antoinette Marie'.
Op de passagierslijst vinden we onder anderen de familie Saalmink.

ellis island

1847-06-00 Rotterdam 'Bark Erasmus' 1847-08-20 New York.

De opregte Haarlemsche Courant van 25 februari 1847 meldt:
'Uit Zwolle wordt berigt, dat in het Ambt Hardenberg eenige huisgezinnen zich mede gereed maken, om naar Noord-America te vertrekken. Al deze lieden behooren tot de gemeente der Afgescheidenen, en men verzekert, dat ook de leeraar derwaarts den togt zal aannemen, zoodra de kerk dier gemeente te Heemse zal zijn verkocht.'

Enkele maanden later lezen we dat op 8 juni (of 10 juni) 113 landverhuizers vertrokken van de Dedemsvaart naar Rotterdam, om van daar met het schip Erasmus naar Amerika te worden overgevoerd, namelijk 10 uit Ommen, 16 van Heemse, 4 van Beilen, 83 van Zweelo, Westenes, Erm en uit de nabijheid Coevorden. 'Zij hebben de overvaart bedongen voor f. 95, - de persoon. Er zijn weder een aantal gegoeden onder, zoodat een veertigtal, die zelve de reis niet goed zouden kunnen maken, ten koste der rijkeren niet alleen overgevoerd, maar ook bij de aankomst op de plaats hunner bestemming gevestigd zullen worden.'
Er zouden 16 mensen uit Ambt Hardenberg aan boord moeten zijn, maar de passagierslijst van de Erasmus is praktisch onleesbaar.
We zien wel dat het gezin van de christelijk afgescheiden Berend Bonselaar vertrok uit Collendoornerveen.

1847-09-00 Rotterdam 'Burk Marie Magdalena' 1847-10-26 New York.

In September 1847 vertrok de oude vader Doezeman met zijn dochter en schoonzoon Schrotenboer, kleinkinderen Schrotenboer en kleinkind Lenters, een groep van 9 personen naar Noord-Amerika. Samen met hen reisden twee jongedochters ten Brinke, die waarschijnlijk uit Stad Hardenberg kwamen.

Volgens diverse bronnen zijn in 1847 nog vertrokken (waarschijnlijk op de Erasmus (zie boven):
De drie kinderen van Frans Berendsen, die met zijn vrouw een jaar eerder op de 'Wakona' was vertrokken, met partners en kinderen. Helena Engel Schoo, de weduwe van Geert Berendsen en haar zonen, de gebroeders Jan Berend en Clemens Berendsen. Gerrit Jan Kotterik en Jan Pohlmann met hun vrouwen en Arend Veddelers met vrouw en kind.

1848-11-10 Bremen 'Post' 1849-00-00 New Orleans.

De familie Tekkelenburg, met een (stief)kind Wilke (de dochters Wilke vertrokken in 1851)

1851-10-00 Bremen 'Edmund' 1851-11-21 New Orleans.

Uit de gemeente Ambt Hardenberg zijn in 1851 officieel drie families vertrokken naar Noord-Amerika of andere overzeesche gewesten, dit waren: Derk Pohlman, Joseph Hagemeijer en Jan Hendrik Fühne, ze zouden naar New York gaan, maar kwamen terecht in New Orleans.


               Rotterdamsche Courant, 1854-01-11.

1852-09-05 Bremen 'Columbus' 1852-10-28.

Dall. Waarschijnlijk vertrok ook de familie Schuurman in 1852. De families Holler, Schwab en Wilson zijn denk ik foutief op een emigratielijst van Hardenberg terecht gekomen.

1853-10-30 Bremerhaven 'New England' 1853-12-27 New Orleans.
De zwagers Lohuis en Klumper op een huiveringwekkende reis.

In 1856 vertrok:
Bruins naar Batavia in Nederlands Indië.

In 1859 vertrok:
Heitgerdes naar Noord Amerika.

In 1861 vertrok:
Bruins naar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.

In 1863 vertrok:
Rika Simon uit Stad Hardenberg ging via Bremen naar Noord Amerika.

In 1864 vertrok:
Wolters.

In 1865 vertrokken:
De gebroeders Meijer.

In 1868 vertrokken:
Huisken naar Noord-Amerika.

landverhuizersAdvertentie in de 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad'. Zwolle, 15-05-1868.

1873-03-00 Liverpool 'Idaho' 1873-04-09 New York.
Ophof.

1876-04-00 Rotterdam 'W. A. Scholten' 1876-05-04 New York.
Lenters, Overweg.

1879-00-00 Rotterdam 'P. Caland' 1879-09-10 New York.
Overweg, Schutte.

1880-03-27 Rotterdam 'Amsterdam' 1880-04-15 New York.
Kars.

1880-12-00 Rotterdam 'Schiedam' 1880-12-00 New York.
Overweg.

1881-04-00 Amsterdam 'Pallus' 1881-05-23 New York.
Smeelink.

1881-07-25 Antwerpen 'Belgenland' 1881-08-15 New York.
Wieldraaijer.

1881-09-08 Antwerpen 'Belgenland' 1881-09-23 New York.
Holleboom (Jansen).

1881-09-19 Antwerpen 'Zeeland' 1881-10-10 New York.
Berghuis, Stegink.

1881-09-00 Amsterdam 'Castor' 1881-10-10 New York.
Smant.

1881-10-00 Antwerpen 'Switzerland' 1881-10-29 New York.
Bos, Ramerman.

In 1882 vertrokken ook nog:
Bollart, Bouck, Geertman, Geraets, Kuipers, Rolleman, Schutte, Stollmeyer, Veldkamp, Versteeg, Westerhuis, Boerman, Brinker, Kleinjans, Koopman, Mink, Potgraver, Schuurhuis.

1882-01-00 Amsterdam 'Stella' 1882-02-30 New York.
Mink.

1882-02-00 Amsterdam 'Castor' 1882-03-02 New York.
Heimeriks, Visscher.

1882-03-00 Rotterdam 'W.A. Scholten' 1882-04-06 New York.
Tibbe.

1882-04-00 Amsterdam 'Jason' 1882-05-13 New York.
Troost.

1882-04-00 Amsterdam 'Schiedam' 1882-05-30 New York.
Batterink.

1883-03-00 Amsterdam 'Amsterdam' 1883-04-16 New York.
Van der Heide.

1883-03-00 Amsterdam 'Schiedam' 1883-04-30 New York.
Brand, de broers Tibbe.

1883-08-00 Rotterdam 'Maasdam' 1883-09-10 New York.
Beltman.

1883-09-00 Amsterdam 'Schiedam' 1883-10-15 New York.
Aalderink.

1884-03-00 Rotterdam 'Maasdam' 1884-04-14 New York.
Spoelder.

1885-04-08 Amsterdam 'Edam' 1885-04-25 New York.
Koopman.

1887-03-00 Amsterdam 'Edam' 1887-04-06 New York.
Fokkert.

1891-08-00 Amsterdam 'Dubbeldam' 1891-09-22 New York.
Op de eerste reis van het nieuw gebouwde schip voer de familie
Havekotte.

1892-02-00 Liverpool & Queenstown 'Wisconsin' 1892-03-03 New York.

Overweg, Breukelman, Hannink, Rengelink (er is ook een 54-jarige Beltman aan boord op weg naar Dakota).

1892-03-07 Amsterdam 'Rotterdam' 1892-03-31 New York.

(Hannink is foutief, zie Wisconsin)

1892-08-29 Amsterdam 'Dubbeldam' 1892-10-17 New York.
Tijdens de volgende landbouwcrisis in de tachtiger jaren kwam de verhuizing weer goed op gang. Het hoogtepunt werd echter bereikt in 1892. In Amerika was grote behoefte aan landarbeiders en ook de familiebanden bleken een grote rol te spelen.
Uit Hardenberg vertrokken: de broers Blaauwkamp, Bosch, Hubers, Klinge, Meijerink, Mink, de families Pranger, Schreur en Veltink. Ook de familie van der Wal uit Gramsbergen en Jan Padding uit Dedemsvaart reisden op dit schip.

1892-08-29 Rotterdam 'Spaarndam' 1892-11-05 New York.
Schrotenboer.

In oktober 1892 kreeg men in Ambt Hardenberg een brief van de koninklijke marechaussee over de bewaking van de grenzen. Er zouden veel Russische emigranten, zonder geld of middelen van bestaan, terugkeren uit Amerika. Ze zouden zich in Nederlandse- of Duitse havens ontschepen om via Duitsland het vaderland te bereiken. De Duitse regering had afgekondigd dat deze mensen hun land niet in mochten en daarom moesten ook onze grenzen streng worden bewaakt, zodat daar uitgezette vreemdelingen niet onze grenzen zouden passeren. Voorlopig werd alleen bij Veenebrugge, de grote weg naar Neuenhaus bewaakt door de marechaussee. Deze was ook wel actief langs de hele grens van Hardenberg en Gramsbergen. Maar men vroeg om door te geven of er ook extra bewaking nodig was op de Zwolscheweg, die bij Kloosterhaar, de Holthemersteeg en misschien andere, bij de marechaussee, onbekende wegen.

1893-06-00 Rotterdam 'Werkendam' 1893-06-23 New York.
Eshuis, Timmerman.

1893-09-15 Rotterdam 'Spaarndam' 1893-10-02 New York.
Robbert.

1893-09-29 Rotterdam 'Obdam' 1893-10-18 New York.
Bosch.

1905-09-00 Rotterdam 'Rijndam' 1905-10-30 New York.
Ekkel.

1906-02-00 Rotterdam 'Statendam' 1906-03-21 New York.
Otter.

1906-09-00 Rotterdam 'Rijndam' 1906-10-30 New York.
Loohuis.

1911-05-00 Rotterdam 'Nieuw Amsterdam' 1911-06-05 New York.

Bosman.

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U  V  W   Z

 

Nederlands Hervormd is hetzelfde als Nederlands Gereformeerd; Christelijk Gereformeerd is hetzelfde als Christelijk Afgescheiden.

Aalderink

1883-09-00 Amsterdam
'Schiedam'
1883-10-15 New York

Aalderink Hendrik 60 (ongehuwd) 0 Arbeider 1884 N.Am. Ambt Hardenberg.
(Op een emigratielijst staat foutief dat hij in 1884 is vertrokken.)
Op de passagierslijst van de 'Schiedam': 'Hendrik Aalderink, 50, joiner'.

Hendrik Alerink, landbouwer, geboren op 1825-12-25 te Sibculo (gezindte: N.H.), zoon van Berent Aalderink en Lena Pier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1850-10-19 te Ambt Hardenberg met Andiena Duisman, 20 jaar oud, geboren op 1830-03-20 te Halle, gedoopt op 1830-03-26 te Uelsen, overleden op 1875-10-08 om 19.00 uur te Sibculo op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan Duisman, landbouwer te Halle, en Fenne Veldhuis.
Uit dit huwelijk:
1.             Leida Alerink, geboren op 1851-10-15 om 23.00 uur te Sibculo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1875-08-13 te Ambt Hardenberg met Gerrit Jan Godeke, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 1847-09-05 te Stad Hardenberg, zoon van Johann Friedrich Wilhelm Göttke (Godeke), arbeider, dagloner, en Geziena van Laar.
2.             Jan Hendrik Alerink, arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1853-03-31 om 03.00 uur te Sibculo, overleden te Tubbergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1879-11-01 te Ambt Hardenberg met Hendrikjen Broene, 25 jaar oud, geboren op 1854-02-28 om 06.00 uur te Sibculo, dochter van Jan Broene, landbouwer, en Fenne Vlugger (Vluwer / Flubbers).
3.             Berend Aalderink, geboren op 1855-02-01 om 05.00 uur te Sibculo, overleden op 1874-10-23 om 15.00 uur te Sibculo op 19-jarige leeftijd.
4.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1857-07-03, overleden op 1857-07-03 om 01.00 uur te Sibculo, 0 dagen oud.
5.             Frederik Alerink (*), geboren op 1858-06-05 om 16.00 uur te Sibculo, overleden na 1884, Michigan.
6.             Wilhelmina Alerink, geboren op 1860-04-21 om 08.00 uur te Sibculo.
7.             Gerrit Aalderink, geboren op 1862-05-20 om 08.00 uur te Sibculo, overleden op 1864-02-29 om 11.00 uur te Sibculo op 1-jarige leeftijd.
8.             Gerrit Aalderink, geboren op 1864-03-14 om 13.00 uur te Sibculo.
9.             Egberdina Alerink, geboren op 1866-04-11 om 08.00 uur te Sibculo.
10.           Albert Alerink, geboren op 1868-05-05 om 19.00 uur te Sibculo.
11.           Hendrik Alerink, geboren op 1870-08-06 om 22.00 uur te Sibculo.
12.           Aaltje Aalderink, geboren op 1874-05-04 om 18.00 uur te Sibculo, overleden op 1875-02-10 om 05.00 uur te Sibculo, 282 dagen oud.

(*) Frederik is in 1880 verhuisd naar Vriezenveen en waarschijnlijk vanuit Duitsland vertrokken naar Michigan.
Christ. Ref. Church : Fredrick Aalderink age: 25, born: Hardenberg, Overijsel, Netherlands and Fenna Masselink, age: 28, born: Hardinghuizen, Hanover, Germany married by Roelof Times Kuiper on 4/5/1884 at Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan.

Terug naar boven

Assink

(1882)

Frederik Assink, landbouwer, geboren op 1842-08-06 te Lutten, zoon van Derk Jan Assink en Gerritdina Amsink.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 1868-03-20 te Ambt Hardenberg met Gerritdina Peters, 23 jaar oud, geboren op 1844-09-05 te Heemserveen, overleden voor 1882-, dochter van Jan Peters, landbouwer, en Helena (Hilligjen) Schrotenboer.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 1882-02-04 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Batterink, 28 jaar oud, geboren op 1854-01-23 om 20.00 uur te Lutten, dochter van Hendrik Batterink, landbouwer, arbeider, en Evertjen Strieper.
Uit het tweede huwelijk:
1.             Eva Assink, geboren 1882 te Michigan.

Frederick Assink Birth: Aug. 4, 1841, Netherlands Death: Sep. 6, 1901 Ottawa County Michigan, USA

overleden in Michigan:
Assink,Frederick,6 Sep 1901,Olive Twp, Ottawa Co.
Assink,Mary,14 Jan 1922,Olive Twp, Ottawa Co.

Aufderhaar

(1898)

Hendrik Jan, geboren 1875-12-13 te Heemserveen, zoon van Johanna Aufderhaar en stiefvader Hilbert Klinge, dienstknecht bij G.J. Bouwhuis te Heemse A117.

Hendrik Jan Aufderhaar, geboren op 1875-12-13 om 21.00 uur te Heemserveen, zoon van Johanna Aufderhaar, geboren op 1849-10-11 te Heemserveen.
Johanna trouwt op 27-jarige leeftijd op 1877-03-03 te Dedemsvaart met Hilbert Klinge, 51 jaar oud, arbeider, geboren op 1825-08-27 te Ambt Ommen, overleden op 1894-01-18 om 20.00 uur te Dedemsvaart op 68-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1849-06-01 te Balkbrug met Geertje Wittenberg, geboren ca 1828 te Den Ham, overleden op 1875-02-18 om 20.00 uur te Dedemsvaart.}
Uit dit huwelijk:
1.             Janna, geboren op 1877-12-15 om 05.00 uur te Avereest.
2.             Hilbert, geboren op 1882-01-04 om 04.00 uur te Avereest.
3.             Hendrikje, geboren op 1886-06-04 om 12.00 uur te Avereest.

Moeder Johanna is in 1896 geëmigreerd vanuit Avereest ws. N-Amerika.

Terug naar boven
Bakker (1952) J W Family Size: 7; Religion: Christian Reformed Origin: Heemse, Overijssel -- Arrival year: 1952 Destination: Box 234, Chatham, Ontario.
Ballast (1881)

Dit zou een broer van onderstaande Jan Hendrik kunnen zijn.

Name G Ballast Event Type Immigration Event Date 1881 Event Place New York City, New York, United States Gender Male Age 25 Birth Year (Estimated) 1856 Birthplace Holland Ship Name Castor

Ballast

(1882)

 

 

Terug naar boven

Batterink

1882-04-00 Amsterdam
'Schiedam'
1882-05-30 New York

Batterink Hendrik 65 (gehuwd) 4 Landbouwer 1882 N.Am. Ambt Hardenberg. (minvermogend)

Hendrik Batterink, landbouwer te Q., arbeider, geboren op 1815-05-25 te Ambt Ommen (gezindte: Chr.Geref.), zoon van Jan Hendrik Batterink en Hendrikje Aalen.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 1843-12-07 te Ambt Hardenberg met Evertjen Strieper, 20 jaar oud, geboren op 1823-12-07 te Lutten, overleden, in het kraambed, op 1866-12-14 om 17.00 uur te Lutten op 43-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Strieper, boerenknecht te Venebrugge, en Berendina Gerrits (Jansen).
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 1871-03-16 te Ambt Hardenberg met Swenne Koel (Koehl), 25 jaar oud, geboren op 1845-05-17 te Neue Picardie, gedoopt op 1845-05-25 te Veldhausen, overleden op 1877-01-01 om 07.00 uur te Collendoorn op 31-jarige leeftijd, dochter van Jan Koel en Geertien Büter.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Berendina Batterink, geboren op 1844-04-24 te Lutten, begraven op 1924-04-24 te Lutten op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1870-04-16 te Ambt Hardenberg met Willem Derks, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 1832-11-24 te Lutten, overleden op 1900-06-25 om 13.00 uur te Lutten op 67-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan Derks, landbouwer, en Jennigjen Stoeten. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1860-08-25 te Ambt Hardenberg met Gerritdina Hutten, 26 jaar oud, geboren op 1833-10-19 te Baalder, overleden op 1869-01-05 om 19.00 uur te Lutten op 35-jarige leeftijd, dochter van Jan Hutten, landbouwer, en Henderica Kelder.}
2.             Jan Hendrik Barterink, geboren op 1845-11-19 te Lutten, overleden op 1845-11-27 te Lutten, 8 dagen oud.
3.             Hendrikjen Barterink, geboren op 1846-10-10 te Lutten, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1846-11-08 te Heemse, overleden op 1912-12-27 om 13.00 uur te Dedemsvaart op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 1877-03-24 te Zuidwolde met Harm Wassens, 40 jaar oud, molenaar, geboren op 1836-09-23 te Kerkenbosch, overleden op 1924-04-27 om 16.00 uur te Avereest op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan Geerts Wassens en Geertje Klaassen Koetze. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1858-12-18 te Zuidwolde met Trijntje Jans Bolling, dochter van Jan Bolling, landbouwer, en Margjen Roelofs Wever.}
4.             Gerritdina Barterink, geboren op 1849-09-09 om 21.00 uur te Lutten, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1849-10-10 te Heemse, overleden op 1849-10-31 om 02.00 uur te Lutten, 52 dagen oud.
5.             Gerritdina Barterink, geboren op 1850-10-18 om 17.00 uur te Lutten, overleden op 1873-01-30 om 18.00 uur te Lutten op 22-jarige leeftijd.
6.             Jan Hendrik Barterink, geboren op 1853-01-04 om 15.00 uur te Lutten, overleden op 1853-03-01 om 08.00 uur te Lutten, 56 dagen oud.
7.             Jennigjen Batterink (*), geboren op 1854-01-23 om 20.00 uur te Lutten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1882-02-04 te Ambt Hardenberg met Frederik Assink, 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 1842-08-06 te Lutten, zoon van Derk Jan Assink, landbouwer, en Gerritdina Amsink. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1868-03-20 te Ambt Hardenberg met Gerritdina Peters, 23 jaar oud, geboren op 1844-09-05 te Heemserveen, overleden voor 1882-, dochter van Jan Peters, landbouwer, en Helena (Hilligjen) Schrotenboer.}
8.             Hendrika Barterink, geboren op 1856-09-28 om 03.00 uur te Lutten, overleden op 1890-07-26 om 05.00 uur te Bergentheim op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1881-01-26 te Stad Hardenberg met Gerrit Jan Geertman, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 1845-03-09 te Baalder, overleden op 1893-07-20 om 05.00 uur te Brucht op 48-jarige leeftijd, zoon van Albert Geertman, milicien bij de 12e afd. infanterie, landbouwer, arbeider, en Fennigjen van 't Holt.
9.             Albert Jan Batterink, landbouwer, geboren op 1859-06-19 om 01.00 uur te Lutten, overleden op 1923-05-27 om 07.00 uur te Ambt Hardenberg op 63-jarige leeftijd.
10.           levenloos geboren zoontje, geboren op 1862-01-29, overleden op 1862-01-29 om 04.00 uur te Lutten, 0 dagen oud.
11.           Aaltjen Batterink, geboren op 1863-01-20 om 10.00 uur te Lutten, overleden op 1867-06-11 om 07.00 uur te Lutten op 4-jarige leeftijd.
12.           levenloos geboren zoontje, geboren op 1866-12-14, overleden op 1866-12-14 om 17.00 uur te Lutten, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
13.           Evert Batterink, geboren op 1872-01-30 om 23.30 uur te Lutten.
14.           Geertje Batterink, geboren op 1874-09-21 om 20.00 uur te Lutten.
15.           Jan Hendrik Batterink, geboren op 1877-06-20 om 04.00 uur te Lutten.
16.           Johanna Batterink, geboren op 1882-04-01 om 06.00 uur te Lutten.

(*) Jennigjen zou in 1882 emigreren met haar man Frederik Assink.

Op de passagierslijst van de 'Schiedam' vinden we:
'Heini Batterick Male 60 1822
Zuian* Batterick Female 38 1844
Evert Batterick Male 9 1873
G*En Batterick Female 8 1874
Jan Batterick Male 4 1878
Piel Batterick Male 0 1882

Terug naar boven
Bausch (1906 Capellen Duitsland) Cecilia Susanna, 62 jaar, ongehuwd, geen kinderen, zonder beroep/wordt huishoudster, uit Stad Hardenberg.

Bekendam

1920-04-00

Roelof Bekendam New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Roelof Surname Bekendam Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 16 May 1920 Age 24y Nationality Dutch, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

 

Beld

1903-09-00 Rotterdam
'Potsdam'
1903-10-06 New York

Maria Beld, 38 jaar uit Ambt Hardenberg vertrok uit Rotterdam en komt aan 6 oktober 1903 op de Potsdam.

Maria Beld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Maria Surname Beld Last Place of Residence Ombt Hardenberg Event Date 06 Oct 1903 Age 38y Nationality Holland-Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Potsdam

Beltman

(1882-03-15
Noord-Amerika)

Beltman Evert 44 (gehuwd) 4 Landbouwer 1882 N.Am. Stad Hardenberg. (minvermogend)

Er is een emigratielijst waarop foutief staat dat hij afkomstig is uit Stad Hardenberg.

Evert Beltman (*), landbouwer, geboren op 1838-03-25 te Lutten (gezindte: Christelijk Afgescheiden), zoon van Jan Hendrik Beltman en Geertjen Kleintjes.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 1868-11-07 te Gramsbergen met Geesjen Willink (Woertink), 28 jaar oud, geboren op 1839-12-13 om 07.00 uur te Ane, overleden op 1874-09-28 om 06.00 uur te Heemserveen op 34-jarige leeftijd, dochter van Hermannus Willink en Jennegien Westerman.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 1875-05-21 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1875-05-23 te Heemse met Hendrikje Nies, geboren 1842 te Mastenbroek (gezindte: Christelijk Afgescheiden), dochter van Hendrik Nies, landbouwer, eerst te Heemse, later te Radewijk/Wielen, en Aaltje Knol (Kolk). {Zij was eerder gehuwd op 1865-11-02 te Ambt Hardenberg met Hein Stam, 28 jaar oud, dienstknecht, molenaarsknecht, geboren op 1837-02-24 om 23.00 uur te Avereest, overleden op 1870-05-25 om 09.00 uur te Heemse op 33-jarige leeftijd, zoon van Roelof Stam, veenbaas, verveener, en Petertje Woudman.}
Uit het eerste huwelijk:
1.             Jan Hendrik Beltman, geboren op 1870-08-22 om 01.00 uur te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) 1870 te Heemse.
2.             Hermannes Beltman, geboren op 1872-09-28 om 03.00 uur te Heemserveen, overleden op 1872-10-10 om 01.00 uur te Heemserveen N18, 12 dagen oud.
3.             Hermannes Beltman, geboren op 1873-11-22 om 02.00 uur te Heemserveen, overleden op 1876-08-13 om 15.00 uur te Heemserveen op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
4.             Aaltje Beltman, geboren op 1876-03-22 om 08.00 uur te Heemserveen, overleden op 1879-02-23 om 08.00 uur te Heemserveen op 2-jarige leeftijd.
5.             Hermannus Beltman, geboren op 1877-11-14 om 02.00 uur te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1878-01-06 te Heemse.
6.             Albert Beltman, geboren op 1880-09-23 om 02.00 uur te Heemse, overleden op 1881-09-29 om 15.00 uur te Heemserveen op 1-jarige leeftijd.

Uit het eerste huwelijk van Hendrikje Nies:
1.             Roelof Stam, geboren op 1866-07-27 om 03.00 uur te Heemse.
2.             Hendrik Stam, geboren op 1869-02-24 om 01.00 uur te Heemse.

(*) broer Jan Hendrik vertrekt een jaar later in 1883.

Evert Beltman: Death: Nov. 3, 1895 Platte Charles Mix County South Dakota, USA, Hendrikje Nies Death: Jan. 5, 1933 Platte Charles Mix County South Dakota, USA. Children: Herman Beltman (1878 - 1952).

Op bezoek geweest bij familie en vrienden in Nederland. Op de passagierslijst van de Noordam komen voor: Hendrikje Beltman 70 jaar, Harmen Beltman 34 jaar en Gerrit Nies, 60 jaar, allen afkomstig uit Platte, Zuid Dakota. Bij Nies staat nog vermeldt: Court of Charles Mix. Territory of Dacota Aug. 18th c188? De Noordam vertrok in 1912-09-21 uit Rotterdam en arriveerde in New York op 1912-09-30.

Terug naar boven

Beltman

1883-08-00 Rotterdam
'Maasdam'
1883-09-10 New York

Beltman Jan Hendrik 54, weduwnr, 4 kinderen, landbouwer, Ambt Hardenberg. (minvermogend)

Jan Hendrik Beltman, landbouwer te Oud-Lutten Q103, geboren op 1830-04-11 te Lutten (gezindte: Chr.Geref.), zoon van Jan Hendrik Beltman en Geertjen Kleintjes
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1852-06-18 te Gramsbergen met Aaltjen Namink, 24 jaar oud, geboren op 1828-05-07 te Collendoorn, overleden op 1881-07-22 om 07.00 uur te Lutten op 53-jarige leeftijd, dochter van Albert Namink, landbouwer, en Johanna (Hanna) Beniers.
Uit dit huwelijk:
1.             Jan Hendrik Beltman, landbouwer, geboren op 1852-09-08 om 07.00 uur te Anerveen, overleden op 1885-03-28 om 15.00 uur te Radewijk op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1882-05-12 te Ambt Hardenberg met Frederika Kleinlugtenbelt, 18 jaar oud, geboren op 1863-09-22 om 04.00 uur te Baalder, overleden na 1923-, dochter van Gerrit Kleinlugtenbelt, akkerbouwer, en Aaltjen Molderink. {Zij is later gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1886-07-30 te Ambt Hardenberg met Wilhelmus (Willem) Kiewiet, 20 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 1865-08-04 te Borger, overleden op 1944-04-13 om 03.30 uur te Radewijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Kiwiet, scharenslijper, landbouwer, en Lammigchien Hendriks.}
2.             Albert Beltman, landbouwer te Ambt Hardenberg, geboren op 1854-09-30 om 09.00 uur te Gramsbergen.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 1876-07-07 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Westenberg, 20 jaar oud, geboren op 1855-12-18 om 05.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1856-01-27 te Lutten, overleden op 1880-06-11 om 07.00 uur te Lutten op 24-jarige leeftijd, dochter van Berend Westenberg, boerenknecht, landbouwer te Lutten, en Hendrika Derks, dienstmeid.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 1881-12-22 te Ambt Hardenberg met Hendrikjen Nijzink, 22 jaar oud, geboren op 1859-05-14 om 11.00 uur te Collendoorn, dochter van Teunis Nijsink, landbouwer, en Janna Hans (Hamhuis).
3.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1856-09-16, overleden op 1856-09-16 om 14.00 uur te Anerveen, 0 dagen oud.
4.             Gerrit Beltman, geboren op 1858-02-19 om 19.00 uur te Anerveen, overleden op 1858-02-28 om 23.00 uur te Anerveen, 9 dagen oud.
5.             Geertje Beltman, geboren op 1859-02-05 om 22.00 uur te Anerveen, overleden op 1934-09-27 om 13.30 uur te Bruchterveld op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1879-12-12 te Ambt Hardenberg met Gerrit Jan Hulzebosch, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 1846-03-17 te Lutten, overleden op 1918-10-28 om 01.00 uur te Bruchterveld op 72-jarige leeftijd, rouwadvertentie in Sallands Volksblad van 1 november, zoon van Jan Hulzebosch, landbouwer, en Geesjen Arends (Geerlings).
6.             Hendrik Jan Beltman, geboren op 1861-10-21 om 05.00 uur te Gramsbergen.
7.             Gerrit Beltman, geboren op 1863-11-03 om 22.00 uur te Anerveen, overleden op 1866-05-01 om 06.00 uur te Anerveen op 2-jarige leeftijd.
8.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1866-02-12, overleden op 1866-02-12 om 17.00 uur te Anerveen, 0 dagen oud.
9.             Gerrit Beltman, geboren op 1867-03-31 om 11.00 uur te Anerveen, overleden op 1867-04-21 om 03.00 uur te Anerveen, 21 dagen oud.
10.           Gerrit Beltman, geboren op 1868-05-07 om 23.00 uur te Anerveen.

Op de passagierslijst van de Maasdam staan:
Jan Bellman Male 55 1828
Albert Bellman Male 28 1855
Hendrik Bellman Male 21 1862
Gerrit Bellman Male 15 1868

Henrietta Nysink Death: Jun. 1, 1925 Douglas County South Dakota, USA, Albert Beltman Death: Jan. 10, 1938 Douglas County South Dakota, USA., Children: Jennie Beltman Groen (1887 - 1943) John Albert Beltman (1891 - 1965).

Jan Hendriks broer Evert Beltman vertrok in 1882.

Terug naar boven

Bemboom

1904-09-00

Johan Bemboom New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johan Surname Bemboom Last Place of Residence Avereest Event Date 25 Oct 1904 Age 18y Nationality U.S.A. Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Citizenship Status X Ship Name Statendam
Berendsen
1846-10-03 Rotterdam
'Wakona'
1846-11-19 New Orleans

Frans, arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg, man, 57 jaar, Roomsch Catholiek, welgesteld, aangeslagen voor belasting in de 16e klasse, vrouw, vooruitzicht op een beter bestaan, Nieuw Orleans. Zijn vertrokken in de maand september 1846.
Bij vertrek bezit hij vaste goederen, geschat vermogen is 400 gulden.Hij heeft zijn vaste goederen onverkocht aan zijn kinderen achter gelaten, om in geval van gunstig bericht, door deze te gelde te worden gemaakt en dan te volgen.

Frans Behrens (Franz Berentsen, Berensen, Bernsen, Berndsen), geboren circa 1794- te Freren, Kon. Hannover (gezindte: R.K.), begraven voor 1870- te Clinton, zoon van Lambert Behrens en Anna Maria Tromp.
Gehuwd circa 1815- met Anna Maria Brümmer (Clara Maria Bruemmer), arbeidster, geboren circa 1791- te Haselunne (gezindte: R.K.).
Uit dit huwelijk:
1.             Lambert Heinrich Berendsen, landbouwer, geboren 1815-02-20 (?) te Asschendorp (gezindte: R.K.). (zie Berendsen 1847).
2.             Hermann Heinrich Berendsen, geboren op 1820-07-12 te Melstrup, Asschendorp, Hannover. (zie Berendsen 1847)
3.             Anna Margaretha (Anna Margaret) Berendsen (Berensen), geboren 1822-02-23 (?) te Asschendorf (gezindte: R.K.). (zie Zurlienen 1847)

Op de passagierslijst van de 'Wakona' staan:
016. Johann Gerard Rensing Male 24 Farmer
151. Harmen Hendrik Roelofs Male 43 Farmer
152. Anna Maria Female 46 Wife
153. Helena Female 19
154. Maria Gezina Female 9
155. Jan Hendrik Male 6

156. Jan Gerard Wellen Male 25 Farmer
157. Anna Lyda Female 46 Wife
158. Anna Maria Female 11
159. Gerard Hendrik Male 9
160. Hermanus Male 5

161. Frans Berentsen Male 52 Farmer
162. Anna Maria Female 53 Wife

1850 Census Clinton: Frank Bernsen, age 56 living with Ferdinand Lennerk and wife Margaret.

Terug naar boven

Berendsen

(1847)

Lambert Heinrich Behrens, landbouwer, geboren op 1815-02-20 te Asschendorp (gezindte: R.K.), overleden op 1894-05-01 te Looking Glass, Damiansville, Clinton, Ill. op 79-jarige leeftijd, begraven op 1894-05-03 te Damiansville, zoon van Frans (Franz) Behrens (Berentsen, Berensen, Berendsen, Berndsen), en Anna Maria (Clara Maria) Brümmer (Bruemmer, Brummer), arbeidster.
Partner (1) van Anna Margaretha Wilkens, geboren circa 1801- te Asschendorp (gezindte: R.K.),.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 1853-01-25 te Clinton, Illinois, gehuwd voor de kerk te Germantown, Illinois (R.K.) met Mary Catarine Dust, overleden 1860.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Anna Maria Berendsen (Mary), geboren op 1835-05-22 te Slagharen (gezindte: R.K.), overleden op 1915-10-24.
Gehuwd 1854 met Johannes Bernardus Heimann, geboren op 1834-02-04 te Slagharen, begraven op 1923-12-19, zoon van Bernard Heinrich (Berend Hendrik) Heimann, arbeider, en Catharina Aleidis (Catharina Anna) Menken (Minken).
2.             Frans Berendsen (Frans Hendrik, Francico), geboren op 1838-04-18 te Slagharen (gezindte: R.K.), begraven in februari 1887 te Bernardo, Colorado, Texas.

Terug naar boven

Berendsen

(1847 New Orleans)

Herm Hendrik, arbeider te Ambt Hardenberg, man, 28 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 17e klasse, vrouw, 3 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans.
Hij heeft geen goederen te gelde gemaakt, geschat vermogen 450 gulden , nat. mil. 7e afd. infanterie heeft 5 jaar gediend, signalement aanwezig.

Hermann Heinrich Behrens (Herm Hendrik Berendsen), geboren op 1820-07-12 te Melstrup, Asschendorp, Hannover, signalement aanwezig, nat. mil. 7e afd. infanterie heeft 5 jaar gediend (gezindte: R.K.), overleden op 1858-05-04 te Damiansville overleden, zoon van Frans (Franz) Behrens (Berentsen, Berensen, Berendsen, Berndsen), arbeider, en Anna Maria (Clara Maria) Brümmer (Bruemmer, Brummer), arbeidster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1844-08-14 te Ambt Hardenberg met Maria Catharina Schuermann (Schuurman), 23 jaar oud, geboren op 1821-04-15 te Rutenbrock, grensplaats tussen 't Nederlandse Ter Apel en 't Duitse Haren, Ambt Meppen in 't voormalig koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.), begraven 1857 (overleden aan cholera), dochter van Joan Hermann (Harmen, Jan Herm) Schuermann (Schuerman, Schuurman), arbeider (toverdokter, wonderdokter), en Catharina (Katrina Aleida) Manning (Munnink), arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.             Franciskus Hendrikus Berendsen (Frank), geboren op 1844-09-26 te Slagharen, begraven 1928 te Piqua, KS. (Zijn zoon Frederik Joseph Berends, geboren 1884 te Illinois, overleden 1914 te KS. huwde in 1912 met Theresia Caroline Horsch)
2.             Catharina Aleida Berendsen, geboren op 1846-03-27 te Slagharen.
3.             Anna Maria Berendsen (Mary Anna), geboren op 1847-09-15 te Slagharen, begraven na 1910 te New. Baden, Clinton.
4.             Johann Herman Berendsen, geboren 10-29-1849, gedoopt te Germantown.
5.             Johann Bernard Berendsen, geboren op 1851-10-26, gedoopt te Germantown.
6.             Heinrich Berendsen (Herman Henry), geboren op 1853-10-05 te Damiansville, gedoopt te Germantown, overleden op 1892-01-20 te Damiansville op 38-jarige leeftijd.
7.             Albert Berendsen, geboren op 1856-01-20, gedoopt (R.K.) op 1856-01-21 in de katholieke St. Bonificechurch van Germantown.

Terug naar boven

Berendsen

1846-11-00 Bremen
'Abbot Lord'
1846-12-28 New Orleans

De gebroeders Jan Berend Berendsen en Klements Berendsen. Zij bezitten bij vertrek geen vaste goederen, geschat vermogen is 300 gulden.
Jan Berend Berendsen, arbeider, 28 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag,in 1847 naar Nieuw-Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan.
Clemens Berendsen, zoon van Geert Hendriks Berendsen en Helena Engel Schoo, milicien, geboren circa 1828 te Langen, Roomsch Catholiek, woont te Slagharen, in 1847 naar New Orleans.

In oktober en november 1846 werd er gecorrespondeerd over de milicien Clemens:
Aan de Staatsraad Gouverneur van Overijssel: Geleidende een adres van de militien verlofganger C. Berendsen welke verzoekt naar Noord-Amerika te vertrekken.
Aan de Staatsraad Gouv. v. Overijssel: Houdende mededeling dat aan de milicien C. Berendsen vergunning is verleend om naar Amerika te vertrekken waaromtrent berigt wordt te gemoet gezien.
Aan het Hoofd van de administratie van het 7e Regiment Infanterie te Utrecht

Johann Behrens Immigration 1847 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Male 27 1820 Lutten op de Bark 'Abbot Lord' naar St. Louis (Bremen-New Orleans 1846-12-28)

Terug naar boven

Berendsen

(1847 New Orleans)

Weduwe van Geert Hendrik Berendsen, zonder beroep, arbeidster te Slagharen, Ambt Hardenberg, vrouw, 62 jaar, Roomsch Catholiek, behoeftig, aangeslagen voor belasting in de 16de klasse, vooruizicht op een beter bestaan in New Orleans. Ze heeft geen goederen te gelde gemaakt, geschat vermogen 60 gulden.

Op een emigratielijst staat foutief dat ze met 2 kinderen is vertrokken. Het betreft denk ik bovengenoemde Jan en Clemens Berendsen, die apart vertrokken.

Helena Engel Schoo (Shoo, Schuh, Kloes), landbouwster, arbeidster te Slagharen onder Lutten, geboren circa 1796 te Langen.
Gehuwd met Geert Hendrik (Gerhard Hendrich) Berendsen, landbouwer, geboren circa 1790 te Lengerich (gezindte: R.K.), overleden op 1834-11-25 om 14.00 uur te Slagharen, nr. 0, zoon van Geert Hendrik Berendsen, landbouwer in het kerspel Lengerich, Ambt Lingen, Koninkrijk Hannover, en Anna Aleida Kloes.
Uit dit huwelijk:
1.             Maria Anna, geboren circa 1819 te Lengerich, Ambt Freren, overleden op 1905-01-01 om 14.00 uur te Slagharen.
Gehuwd op 1839-12-21 te Ambt Hardenberg met Johann Bernard (Jan Berend) Brinker, arbeider, geboren circa 1816- te Thuine, Ambt Freren, overleden op 1884-12-02 om 13.00 uur te Slagharen, zoon van Maria Adelheid Brinker. (De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert op 1839-11-13 het voorgenomen huwelijk te voltrekken van Maria Anna met Johan Bernard Brinker, arbeider te Slagharen, onder Lutten. Hij moet eerst weten of de naam van haar moeder juist is. Op de akte van overlijden van haar vader Geert Hendrik Berendsen, staat zijn weduwe abusievelijk als Engel Kloes in plaats van Helena Engel Scho.)
2.             Jan Berend, geboren circa 1823 te Langen (gezindte: R.K.). (*)
3.             Johannes Bernardus Philip, geboren 1825 te Langen (gezindte: R.K.).
4.             Clemens, milicien, geboren circa 1828- te Langen (gezindte: R.K.). (*)

(*) Beide zonen vertrekken denk ik niet samen met hun moeder.

Het sprookje

Onder de landverhuizers van 1847 bevond zich Helena Engel Schoo die ook onder de naam Engel Kloes bekend stond. Zij was de weduwe van Geert Hendrik Berendsen en afkomstig uit Lengerich, Ambt-Freren in het koninkrijk Hannover. Met vier kinderen bewoonde ze een nederige woning in Slagharen en verdiende de kost als arbeidster in het veen. Op een vroege morgen in juli van het jaar 1835 was Engel druk in de weer met het kruien van mest naar haar land. Buurvrouw Anna Veltrop-Snijders, die ook een stukje grond bij haar woning had, was op hetzelfde moment bezig spurrie te snijden. Opeens stopte ze hiermee en kwam naar Engel toegelopen. Engels hoenders hadden in Anna'sv ruchten gezeten en alles vernield en dat nam ze niet langer. Engel antwoordde dat ze toch ook niet alles in de gaten kon houden! Ze was echt niet van plan om op die kippen te passen. Het ene woord lokte het andere uit. Op zeker ogenblik liep de woordenstrijd zo hoog op dat het gekijf in de hele buurt te horen was. Het bleek dat Anna altijd wel wat te zeuren had en voortdurend over Engel en haar overleden man roddelde. Anna verkondigde aan iedereen die het maar horen wilde dat Berendsen, de al lang overleden echtgenoot van Engel, zich na zijn dood nog regelmatig liet zien; somsin de gedaante van een haas, maar ook als een zwarte hond! Hij had zich zelfs een keer in zijn eigen gedaante vertoond. Met zijn gewone daagse kledingstukken bekleed had de gestorvene zich op een zekere plaats in Slagharen opgehouden. Deze kwaadsprekerijen geloofde Engel niet en ze was die roddelpraat meer dan zat. Engel werd zo kwaad dat ze schreeuwde: 'mijn overleden man heeft in zijn leven niemand kwaad of onrecht aangedaan'. Ze voegde er nog fijntjes aan toe dat haar man 'wel zoude rusten, als hebbende althans aan niemand te Lutten eenige aardappelen of koekettings ontstolen gehad.' Zo, die kon vrouw Veltrop mooi in haar zak steken. Anna werd erg kwaad om deze verdachtmaking. Ze liet dit echt niet over haar kant gaan en, in overleg met haar man haalde ze de veldwachter erbij om hiervan proces-verbaal op te laten maken. Ze konden deze lasterlijke praat, als zouden zij dieven zijn, toch niet ongewroken laten? Er waren genoeg getuigen geweest die het bekvechten hadden gehoord, zoals Berend Meijer en Anna Sibella Harmsen, de vrouw van Jan Dunhofft.

Het kwam Engel ter ore dat Herm Hendrik Einhaus meer zou weten over de spookverschijningen. Na enig zoeken vond ze hem in het schaapsschot van Jan Herm Moorman te Slagharen. Deze Einhaus was een buitenlands kleermaker en woonde op de Heseper-Twist. Na enig aandringen bekende hij dat hij Geert Berendsen niet had gekend en ook nooit had zien rondwandelen, in welke gedaante dan ook. De elfjarige schaapherder Geert Hendrik Prenger kon hiervan getuigen.

Toen Engel uiteindelijk bij de burgemeester op het matje werd geroepen zette ze eerst even recht dat ze niet Engel Kloes heette maar Leena Engel Schuh en 39 jaar oud was. En wat ze verkondigd had over de diefstal in Lutten, dat had ze alleen maar bij wijze van spreken gezegd; ze had ook geen namen genoemd. Ze had gedoeld op een sprookje of liedje over de diefstal in Lutten dat al sinds twee jaar in Slagharen van mond tot mond ging en wat heel vaak door de jongens werd gezongen. Enkele knapen hadden het zelfs gewaagd om dit liedje luidkeels voor Veltrops woning ten gehorete brengen. Engel had ook een paar mensen gevonden die konden getuigen dat vrouw Veltrop altijd praatjes rondstrooide over het na zijn dood rondspoken van wijlen haar man.

Enkele dagen na de schermutseling met de buurvrouw had Engel bezoek gekregen van haar zoon Egbert Veltrop. Deze was vergezeld van zijn kameraad Einhaus, met wie Engel al in het schapenhok had gesproken. Er werden harde woorden gesproken. Ze legden Engel het vuur na aan de schenen door haar te verwijten dat zij had rondgestrooid dat de Veltrops de diefstal in Lutten hadden gepleegd. Ze scholden haar uit voor een slecht mens en voegden eraan toe dat zij, evenals haar man, na haar dood ook wel terug zou komen om te spoken. Toen Engel dit tegensprak riepen de jongens, zich op de borstslaand: 'Nu moet het woord eruit. Voor niets lopen de hazen niet uit uw huis!' En Einhaus kon zich nu opeens weer herinneren waar hij Engels man had gezien. Hij zou haar de plaats wel wijzen waar, ook aan hem, haar overleden man zich al spokende had vertoond.

Terug naar boven

Berghuis

1881-09-19 Antwerpen
'Zeeland'
1881-10-10 New York

Berghuis Gerhardus 56 (gehuwd) 7 Landbouwer 1881 N.Am. Ambt Hardenberg.

Gerhardus, 56 jaar, vrouw, 7 kinderen, landbouwer te Sibculo , Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Gerhardus Berghuis, geboren op 1826-02-23 te Sibculo, zoon van Hindrik Hindrikszn. Berghuis en Janna Schuurman.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 1861-11-16 te Ambt Hardenberg met Johanna Willems, 28 jaar oud, geboren op 1833-07-10 te Vriezenveen, dochter van Harmen Willems, landbouwer, eerst te Bruinehaar, later te Sibculo, en Hendrika Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.             Janna (Johanna) Berghuis, dienstmeid op erve Heersmink bij Egbertus Doezeman, geboren op 1862-11-05 om 03.00 uur te Sibculo.
2.             Herm Berghuis, geboren op 1864-03-19 om 21.00 uur te Sibculo.
3.             Hendrika Berghuis, geboren op 1866-04-24 om 16.00 uur te Sibculo.
4.             Hendrikje Berghuis, dienstmeid bij Hannink-Odink, geboren op 1868-03-07 om 16.00 uur te Sibculo.
5.             Hermina Berghuis, geboren op 1871-03-22 om 13.00 uur te Sibculo.
6.             Jan Hendrik Berghuis, geboren op 1874-02-14 om 03.00 uur te Sibculo.
7.             Johanna Berghuis, geboren op 1876-04-30 om 01.00 uur te Sibculo.
8.             Geesje Berghuis, geboren op 1879-11-25 om 11.30 uur te Sibculo.

De familie vertrok op 19 september naar Antwerpen en ging aan boord van de 'Zeeland' naar New York, waar men arriveerde op 1881-10-10. Op de passagierslijst staan:
Gerhard Berguis Male 55 1826
Johanna Berguis Female 48 1833
Janna Berguis Female 19 1862
Herman Berguis Male 17 1864
Hendrika Berguis Female 11 1870
Hendrik Berguis Male 10 1871 (is dit de jongste Hendrika?)
Hermina Berguis Female 8 1873
Jan Berguis Male 7 1874
Johanna Berguis Female 4 1877
Geerge Berghius Female 0 1881

Gerhardus stierf op 1896-09-29 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States of America. Zijn vrouw Johanna stierf in 1914.

Volgens een emigratielijst zou het gezin in 1888 zijn vertrokken.

Terug naar boven

Bieleveld

1905-08-00 Rotterdam
'Noordam'
1905-09-12 New York

Lucas Bielefeld, 64 jaar, ongehuwd, landbouwer, Stad Hardenberg.

Zijn denk ik allemaal naar Hardenberg teruggekeerd.

Lucas Bieleveld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Lucas Surname Bieleveld Last Place of Residence Hardenberg Event Date 12 Sep 1905 Age 64y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Noordam

Aaltji Bieleveld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Aaltji Surname Bieleveld Last Place of Residence Hardenberg Event Date 12 Sep 1905 Age 45y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Noordam

Hendrik Bieleveld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Bieleveld Last Place of Residence Hardenberg Event Date 12 Sep 1905 Age 18y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Avert Bieleveld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Avert Surname Bieleveld Last Place of Residence Hardenberg Event Date 12 Sep 1905 Age 9y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Glnnegis Bieleveld New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Glnnegis Surname Bieleveld Last Place of Residence Hardenberg Event Date 12 Sep 1905 Age 9y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Blaauwkamp

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Albert Blauwkamp, 42 jaar, vrouw, 6 kinderen, landbouwer te B137, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Albert Blaauwkamp (Blauwkamp, Bleaukamp), landbouwer, geboren op 1850‑10‑27 om 09.00 uur te Anerveen, Gramsbergen, overleden op 1937‑04‑14 op 86-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Johannes Blaauwkamp, landbouwer, en Geesjen Assen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1874‑06‑27 te Ambt Hardenberg met Hendrikjen ter Wijlen (Ter Wieten), 25 jaar oud, geboren op 1848‑09‑05 te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1909‑03‑04 op 60-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Jan ter Wielen, landbouwer, veearts, en Hendrikjen Grendelman.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Blaauwkamp (John A. Blauwkamp), geboren op 1874‑10‑21 om 10.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1934‑04‑26 te Michigan op 59-jarige leeftijd, begraven te Zeeland Cemetery, Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA.
2.
Jannes Blaauwkamp (Johannes, James), geboren op 1876‑03‑24 om 09.00 uur te Heemserveen, Ambt Hardenberg, overleden op 1924‑09‑08 op 48-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd vo 1900‑00 met Johanna Koop (Jennie), geboren 1881, overleden 1951.
3.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1878‑10‑12, overleden op 1878‑10‑12 om 23.00 uur te Brucht, 0 dagen oud.
4.
Hendrik Blaauwkamp (Henry A.), geboren op 1880‑02‑16 om 01.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden 1964, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Alice Blauwkamp‑NN, geboren 1883, overleden 1948, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
5.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1883‑01‑27, overleden op 1883‑01‑27 om 13.00 uur te Brucht, 0 dagen oud.
6.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1883‑01‑27, overleden op 1883‑01‑27 om 23.30 uur te Brucht, 0 dagen oud.
7.
Gerrit Jan Blaauwkamp (Gerrit A.), geboren op 1884‑01‑19 om 03.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1981‑05‑18 op 97-jarige leeftijd, begraven te Zeeland Cemetery, Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1910‑11‑02 te Blendon Township, Ottawa, Michigan, USA met Sena Walters, 20 jaar oud, geboren op 1890‑07‑27 te Michigan, overleden op 1982‑05‑07 op 91-jarige leeftijd, begraven te Zeeland Cemetery, Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Dirk Walters en Rika Trip.
8.
Jan Berend Blaauwkamp (Ben A., Bennie), geboren op 1886‑03‑02 om 21.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1968‑09‑08 te Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA op 82-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Allie Essenburg, geboren 1891, overleden 1967.
9.
Albert Blaauwkamp, geboren op 1888‑02‑22 om 11.00 uur te Brucht, overleden op 1888‑07‑25 om 04.00 uur te Brucht, 154 dagen oud.
10.
Hendrikje Blaauwkamp, geboren op 1889‑09‑10 om 22.00 uur te Brucht, overleden op 1889‑10‑04 om 02.00 uur te Brucht, 24 dagen oud.
11.
Hendrikje Blaauwkamp (Hattie, Reka), geboren op 1892‑03‑15 om 14.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden na 190‑00 te Blendon Township, Ottawa.
Gehuwd met Henry Guerink, geboren 1885.


Op de Dubbeldam gearriveerd op Ellis Island, New York:
Albert Blauwkamp uit Hardenberg 42 Male
Elendr... 40 Female
Jan 17 Male
Johannes 17 Male
Uendrik 11 Male
Gerrit 7 Male
Jan ... 5 Male
Uendritye 6 Male

Terug naar boven

Blaauwkamp

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Hendrik Blauwkamp, 49 jaar, vrouw, 4 kinderen, dienstknecht, arbeider, landbouwer te M24, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Hendrik Blaauwkamp, landbouwer, geboren op 1843‑10‑15 om 16.00 uur te Anerveen (gezindte: Christelijk Afgescheiden), zoon van Johannes Blaauwkamp, landbouwer, en Geesjen Assen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 1871‑03‑31 te Ambt Hardenberg met Geertjen Brink, 33 jaar oud, geboren op 1837‑08‑30 om 12.00 uur te Ane, overleden op 1882‑05‑19 om 17.00 uur te Lutten op 44-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan Brink, 1823: landbouwer en schutter der schutterijen, en Aaltjen Wesselink.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 1882‑09‑22 te Ambt Hardenberg met Aaltjen Meijerink, 22 jaar oud, geboren op 1860‑05‑16 om 11.00 uur te Radewijk, overleden na 1922‑00 te Blendon Twp, Ottawa, Michigan, dochter van Gerrit Jan Meijerink, landbouwer, en Geertruida Scholte (Scholten), dienstmeid. {Zij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 1922‑09‑05 te Blendon Twp, Ottawa, Michigan met Gerrit Jan Boerman, 64 jaar oud, geboren op 1858‑01‑10 om 11.00 uur te Diffelen, overleden na 1922‑00 te Blendon Twp, Ottawa, Michigan, zoon van Hendrik Boerman, landbouwer, en Maria Sophia Japin.}

Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannes Blaauwkamp, geboren op 1872‑07‑16 om 23.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden na 1940‑ te Tallmadge Township, Ottawa, Michigan, United States.
Gehuwd met Mrs. Blawkamp, overleden voor 1930‑ te Wyoming, Kent, Michigan, United States.
2.
Aaltje Blaauwkamp, dienstmeid, geboren op 1873‑12‑04 om 10.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1895‑04‑19 te Beaverdam, Ottawa County, Michigan, USA met Jan Sal (John), geboren 1864/1865 te Germany. In 1920 wonen ze te Blendon, Ottawa met de kinderen en een achterkleinkind:
Harman 23, Henry 21, Fannie 19, George 16, Albert 14, Allie 11, John 9, Dena 5 kleinkind Joe 1. Zoon van Herman Sal en Fannie Walters.
Uit het tweede huwelijk:
3.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1883‑11‑26, overleden op 1883‑11‑26 om 03.00 uur te Dedemsvaart, 0 dagen oud.
4.
Geertje Blaauwkamp, geboren op 1885‑03‑24 om 03.00 uur te Lutten.
5.
Gerrit Jan Blaauwkamp, geboren op 1887‑07‑21 om 22.00 uur te Lutten.
6.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1890‑03‑20, overleden op 1890‑03‑20 om 02.00 uur te Collendoornerveen, 0 dagen oud.
7.
levenloos geboren dochtertje, geboren op 1891‑10‑13, overleden op 1891‑10‑13 om 14.00 uur te Collendoornerveen, 0 dagen oud.

 

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Zeeland, Michigan te gaan:
Elendrik Blauwkamp 49 Male
Aaltv 40 Female
Jaimus 18 Male

Aaltje Blauwkamp (die hier 10 jaar ouder is) en de twee kleine kinderen reisden samen met de familie Albert Veltink:
Aaltv Blawvkomp, 28 Female
Geertv 6 Female
Gerrit 4 Male

Terug naar boven

Boer de

1919-12-00 Rotterdam

 

Marm De Boer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Marm Surname De Boer Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 31 Dec 1919 Age 29y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Hillegonda De Boer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hillegonda Surname De Boer Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 31 Dec 1919 Age 28y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Jeltje De Boer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jeltje Surname De Boer Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 31 Dec 1919 Age 5y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrik De Boer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname De Boer Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 31 Dec 1919 Age 4y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Arend De Boer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Arend Surname De Boer Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 31 Dec 1919 Age 1y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Boerman

(1882 Michigan)

Hendrik, 58 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer, Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, naar Michigan.
Op een emigratielijst staat waarschijnlijk foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Hendrik Boerman, arbeider, landbouwer, geboren op 1823-09-10 te Den Ham (gezindte: N.H.), zoon van Evert Boerman en Maria Hekman.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1846-12-30 te Ambt Hardenberg met Maria Sophia Japin, 25 jaar oud, geboren op 1821-06-18 te Stad Zwolle, dochter van Jacob Coenraad Japin en Geesien Bosch.
Uit dit huwelijk:
1.             Evertjen Boerman, geboren op 1845-02-26 te Heemse, overleden op 1883-12-28 om 10.00 uur te Brucht op 38-jarige leeftijd. Evertjen is als onecht kind geboren, maar gewettigd bij het huwelijk van haar ouders.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1867-08-17 te Gramsbergen met Berend Ridderman, 24 jaar oud, geboren op 1842-11-07 om 19.00 uur te Anet, zoon van Hendrik Ridderman en Geertjen Roelofs. {Hij is later gehuwd ca. 1888 te Sherman? Echtgenote is Dena Ridderman, geboren 1858.} (zie emigratie in 1884)
2.             Jacob Coenraad Boerman, geboren op 1847-09-30 te Diffelen.
3.             Maria Boerman, geboren op 1850-02-07 te Diffelen, overleden op 1852-04-15 om 04.00 uur te Diffelen op 2-jarige leeftijd.
4.             Gerrit Boerman, geboren op 1852-08-20 om 01.00 uur te Diffelen.
5.             Maria Boerman, geboren op 1855-02-09 om 11.00 uur te Diffelen.
6.             Gerrit Jan Boerman, geboren op 1858-01-10 om 11.00 uur te Diffelen.
7.             Johanna Gerridina Boerman, geboren op 1861-03-25 om 16.00 uur te Rheeze.

Overleden in Michigan:
Boerman,Gerrit J., 3 May 1936,Zeeland Twp, Ottawa Co.
Boerman,Jennie,17 Feb 1943,Salem Twp, Allegan Co.
Boerman,Katie,27 Jan 1921,Zeeland Twp, Ottawa Co.
Boerman,Klaas, 6 Aug 1943,Zeeland Twp, Ottawa Co.
Boerman,Richard,27 Jan 1921,Zeeland Twp, Ottawa Co.
Boerman,Theresa,19 Apr 1920,Zeeland Twp, Ottawa Co.

Terug naar boven

Bollart

(1882 Noord-Amerika)

Jan Hendrik, 28 jaar, vrouw, 1 kind, landbouwer, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Bonselaar

1847-06-00 Rotterdam
'Bark Erasmus'
1847-08-20 New York

Berend, arbeider te Ambt Hardenberg, man, 45 jaar, Gereformeerd, behoeftig, aangeslagen voor belasting in de 16de klasse, vrouw, 3 kinderen, vooruizicht op een beter bestaan in New Orleans. Hij heeft geen goederen te gelde gemaakt, geschat vermogen 300 gulden.

Berend Bonselaar, landbouwer te Collendoornerveen, geboren 1801 te Coevorden (gezindte: Geref.), overleden op 1873-07-08 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA, begraven te Graafschapo Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, waarschijnlijk een zoon van Harm Berents Bonselaar en Janna Schoenmaker.
Gehuwd met Hermina Veurink, geboren op 1802-01-05 te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt op 1802-01-10 te Heemse, overleden 1895 te Michigan, USA, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Gerhardus Veurink, landbouwer, en Janna Richterink.
Uit dit huwelijk:
1.             Herm Bonselaar, geboren op 1834-11-10 te Rheeze, Ambt Hardenberg (ten huize van opa Gerhardus Veurink), overleden 1895 te Michigan, USA, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
2.             Gesina Bonselaar (Geziena Bonzelaar), geboren op 1838-01-12 te Collendoorn, Ambt Hardenberg, overleden op 1895-07-23 op 57-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA. (op memorial staat geboren op 11-01-1838).
Gehuwd circa 1856 met Hendrik Schrotenboer, geboren op 1831-07-16 te Collendoorn, Ambt Hardenberg, overleden op 1901-10-07 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 70-jarige leeftijd, begraven te Graafschapo Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Johannes Schrotenboer, landbouwer te Collendoornerveen, en Zwaantjen Doezeman (Susan Dueseman).
3.             Jennigjen Bonselaar, geboren op 1840-02-18 te Collendoornerveen.
Op een memorial in Amerika staat dat ook de onderstaande Herman een zoon zou zijn, er is nergens een kind in Hardenberg aangegeven dat geboren zou zijn in oktober 1836. Waarschijnlijk is er verwarring ontstaan doordat de 'echte' Herm jonger op de emigratielijst is genoteerd.
Herman Bonzelaar (Harm), Dit kind is ws. van iemand anders, geboren 00-10-1836, overleden op 1904-06-17 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA. Gehuwd (1) met Hendrika Jansen, geboren 1852 te Duitsland, overleden 1926. Gehuwd (2) met Geertien Snoeyink, overleden 1873.

Het handschrift op de passagierslijst van de 'Bark Erasmus' is praktisch onleesbaar, na lang spreurwerk vond ik de Bonselaars:
B Bonelian Male 45
Thos Bonelian Male 44
Harms Bonelian Female 11
Geryan Bonelian Female 9
Jenny Bonelian Female 6

.
Terug naar boven

Bos

1881-10-00 Antwerpen
'Switzerland'
1881-10-29 New York

Gerrit Bos, 34 jaar, arbeider te Ambt Hardenberg, vrouw, 6 kinderen.

Gerrit Bos, turfmaker, geboren op 1828-08-14 om 19.00 uur te Avereest (gezindte: Chr.Ger.). Komt op 03-02-1873 te Sibculo wonen D69, zoon van Hendrik Aarts Bos en Harmpjen Gerrits Last.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1853-03-11 te Dedemsvaart met Jantjen Tekkelenburg, 19 jaar oud, geboren op 1833-11-17 te Rheezerveen, overleden op 1880-04-06 om 20.00 uur te Sibculo op 46-jarige leeftijd, dochter van Jurrien Jans Teckelenburg (Teklenburg, Tekkeleburg, Tecklenburg), arbeider, en Albertjen Huzen (Husen, Husink, Huizing).
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 1881-03-04 te Ambt Hardenberg met Aaltje Krol (Krul), 48 jaar oud, geboren op 1832-04-23 te Aengwirden, dochter van Jan Roelofs Krol, arbeider te Ambt Ommen, en Aaltje Hendriks Abel. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1854-04-13 te Dedemsvaart met Hendrik Agtersmit (Henderik), arbeider, geboren rond 1819- te Oldebroek, overleden op 1869-04-03 om 05.00 uur te Sibculo, zoon van Hermen Agtersmit en Jennigje Philipsdochter (Fennigjen) Stroosnijder (Filips).}
Uit het eerste huwelijk:
1.             Harmpje Bos, geboren op 1854-08-29 om 10.00 uur te Dedemsvaart, 11-12-1876 vertrokken naar Stad Almelo, overleden na 1881- te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 1873-01-17 te Ambt Hardenberg met Gerrit Veltman, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 1847-10-28 te Rheezerveen, overleden op 1874-06-09 om 06.00 uur te Sibculo op 26-jarige leeftijd, zoon van Hermannus Veltman, landbouwer, en Jennigje Fokkert.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 1877-05-17 te Ambt Hardenberg met Berend Jan Ramerman, 27 jaar oud, winkelier, bakker, geboren op 1850-03-21 te Stad Hardenberg, overleden na 1881- te Amsterdam. Bij vonnis van 15-4-1880 failliet verklaard door de arr.rechtb. Zwolle. Vertrekt op 19-10-1881 van C 65 naar Amsterdam, zoon van Willem Ramerman, arbeider, dagloner, winkelier, landbouwer, koopman, en Johanna Jacoba Merjenburgh. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1875-05-14 te Stad Hardenberg met Elisabeth Zweers, 25 jaar oud, geboren op 1850-01-29 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 1876-12-12 te Stad Hardenberg op 26-jarige leeftijd, begraven op 1876-12-18 te Hardenberg, op kerkhof Nijenstede, dochter van Hermannus Zweers, stedelijke bode in 't gemeentehuis van Ambt Hardenberg, en Geertruid Willering.}
2.             Albertien Bos, geboren op 1857-03-26 om 08.00 uur te Dedemsvaart. (emigreert samen met ouders, zie Ramerman)
3.             Hendrikje Bos, geboren op 1859-12-14 om 03.00 uur te Dedemsvaart.
4.             Jurriën Bosch, geboren op 1862-09-19 om 10.00 uur te Dedemsvaart.
5.             Hendrika Bos, geboren op 1865-07-08 om 11.00 uur te Rheezerveen.
6.             Jan Bos, geboren op 1868-03-01 om 21.00 uur te Rheezerveen.
7.             Aaltje Bos, geboren op 1871-09-03 om 15.30 uur te Rheezerveen.
8.             Gerrit Bos, geboren op 1875-02-11 om 06.00 uur te Sibculo, overleden op 1875-07-04 om 11.00 uur te Sibculo, 143 dagen oud.

Uit het eerste huwelijk van Aaltje met Hendrik Agtersmit:
1.             Jennegien Agtersmit, geboren op 1855-06-23 om 03.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1862-02-07 om 17.00 uur te Dedemsvaart op 6-jarige leeftijd.
2.             Aaltjen Achtersmit, geboren op 1860-08-07 om 21.00 uur te Dedemsvaart,.
3.             Harm Achtersmit (Agtersmit), geboren op 1867-02-09 om 11.30 uur te Sibculo, overleden op 1880-02-25 om 09.00 uur te Sibculo op 13-jarige leeftijd.

Beide families vertrokken uit Hardenberg op 10 oktober. Op de passagierslijst van het Belgische stoomschip 'Switzerland' treffen we hen aan. Ze staan genoteerd als afkomstig uit Denemarken:
Gerrit Bos Male 53 1828
Hendrika Bos Female 24 1857
Joris Bos Male 19 1862
Hendrika Bos Female 17 1864
Jan Bos Male 11 1870
Aaltze Bos Male 9 1872
Aaltze Bos Male 48 1833
Aaltze Bos Male 24 1857
Jan Rammerman Male 29 1852
Albertine Bos Female 27 1854
Wilhelm Rammerman Male 2 1879
Gerrit Rammerman Male 0 1881

Terug naar boven

Bosch

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Arie Bosch, 31 jaar, vrouw, 3 kinderen, arbeider te C185, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Op een emigratielijst staat foutief dat ze met vier kinderen vertrokken.

Arie Bosch, zeemilicien lichting 1885 te Willemsoord, arbeider, geboren op 1865‑09‑15 om 10.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg, overleden 1942, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Durk Bosch, opzichter, en Neeltje van Doorn.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1886‑03‑26 te Ambt Hardenberg met Anna Mink, 21 jaar oud, geboren op 1864‑04‑05 om 15.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1864‑05‑29 te Lutten, dochter van Derk Mink, arbeider, landbouwer C185, en Jantje Toeten (Johanna Smant), arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Derk Bosch (Dick), geboren op 1886‑12‑13 om 20.30 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg, overleden 1936, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Hanna Bosch, geboren 1889, overleden 1971, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA.
2.
Derk Bosch (Dick A.), geboren op 1888‑03‑17 om 14.00 uur te Sibculo, Ambt Hardenberg, overleden 1949, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Rena Rosema, geboren 1894, overleden 1969, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Hieke Rosema en Grietje van Leeuwen.
3.
Neeltje Bosch, geboren op 1890‑10‑01 om 04.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg.

Het echtpaar is op 1891-02-03 van C185 vertrokken naar Ambt Ommen en waarschijnlijk al snel teruggekeerd naar Ambt Hardenberg en vandaar vertrokken naar Noord-Amerika.

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Springfield (?) te gaan (de gezinnen Derk Mink, Sjoerd Pranger en Arie Bosch reisden samen):
Aru Borch 27 Male, arbeider
Hanna 20 Female
Derk 4 Male
N... 9 maanden Male
Derk 3 Male

Terug naar boven

Bosch

1893-09-29 Rotterdam
'Obdam'
1893-10-18 New York

Roelof Bosch, 38 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te C173, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, behoeftig.

Roelof Bosch, arbeider, geboren op 1855-02-22 om 07.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt op 1855-05-27 in de Nederlands Hervormde kerk te Lutten, zoon van Durk Bosch en Neeltje van Doorn.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1884-03-21 te Ambt Hardenberg met Annigjen Mink, 22 jaar oud, geboren op 1861-08-10 om 18.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt op 1861-11-24 in de Nederlands Hervormde kerk te Lutten, dochter van Derk Mink, arbeider, landbouwer en Jantje Toeten alias Smant, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
Neeltje Bosch, geboren op 1885-01-11 om 16.00 uur te Bergentheim.
Jantien Bosch, geboren op 1886-04-14 om 18.00 uur te Bergentheim.
Jannetje Bosch, geboren op 1888-04-17 om 06.00 uur te Bergentheim.
Derk Bosch, geboren op 1890-08-16 om 19.00 uur te Bergentheim.

Op de immigrantenllijst van de Obdam staan 7 i.p.v. 6 personen (waarschijnlijk is Roelof van 9 jaar een neefje):

Roelof Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Roelof Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 38y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Obdam

Annigje Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Annigje Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 32y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Obdam

Roelof Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Roelof Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 9y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Obdam

Helleman Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Helleman Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 7y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Obdam

Johanna Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johanna Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 5y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Obdam

Jansje Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jansje Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 4y Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Obdam

Dirk Bos New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Dirk Surname Bos Event Date 18 Oct 1893 Age 9m Nationality Netherland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Obdam

Terug naar boven

Bosman

1911-05-00 Rotterdam
'Nieuw Amsterdam'
1911-06-05 New York

Hirbrand Bosman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hirbrand Surname Bosman Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 05 Jun 1911 Age 35 Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Trijntje Bosman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Trijntje Surname Bosman Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 05 Jun 1911 Age 36 Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

Bouwhuis

(1881 Noord-Amerika)

Derk Bouwhuis, 56 jaar, 1 kind, provinciale arbeider, landbouwer, Ambt Hardenberg,  Rooms Katholiek, behoeftig.

Derk (Durk) Bouwhuis, geboren op 1817-03-06 te Schuurega, grietenij Schoterland. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1848-05-18 te Ambt Hardenberg met Grietje Kuiper, 28 jaar oud, geboren op 1819 -08-22 te Luinjeberd , Aengwirden, overleden op 1866-03-19 om 21.00 uur te Slagharen op 46-jarige leeftijd, dochter van Evert Adams Kuiper en Geertje Gerrits Wever.
Kinderen:
Geertjen, geboren op 1850-07-07 te Slagharen, overleden op 1878-02-12 om 06.00 uur te Slagharen op 27-jarige leeftijd.
Willem, geboren op 1852-05-01 om 10.00 uur te Slagharen, overleden op 1852-07-01 om 11.00 uur te Slagharen, 61 dagen oud.
Willem Bouwhuis, geboren op 1855-04-27 om 14.00 uur te Slagharen.
Evert , geboren op 1857-12-12 om 04.00 uur te Slagharen, overleden op 1860-03-10 om 01.00 uur te Slagharen op 2-jarige leeftijd (aangevers; Jan Berends, 52 jaar en Bernardus Koorman, 32 jaar, arbeiders te Slagharen).
Evert, geboren op 1861-04-07 om 16.00 uur te Slagharen, overleden op 1879-03-21 om 05.00 uur te Slagharen op 17-jarige leeftijd.

Terug naar boven

Brand

1883-00-00 Amsterdam
'Schiedam'
1883-04-30 New York

Hendrik Jan Brand, 38 jaar, vrouw, 3 kinderen, arbeider te Q105, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd , minvermogend.

Hendrik Jan Brand (Brandt), arbeider, geboren op 1846-11-25 te Den Ham (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1926-11-23 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 79-jarige leeftijd, begraven te Grandville Cemetry, Grandville, Kent County, Michigan, USA, zoon van Fennigje Brand.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1874-03-13 te Ambt Hardenberg met Margje Piek (Peek), 23 jaar oud, geboren op 1850-11-03 te Munnekeburen, Weststellingwerf (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1910-05-01 te Wyoming, Kent County, Michigan, USA op 59-jarige leeftijd, begraven te Garfield Park Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA, dochter van Jacob Hendriks Piek, arbeider te Gramsbergen, en Geertjen Martens (Grietje) Tromp.
Uit dit huwelijk:
1.             Fennigje Brand, geboren op 1874-10-10 om 21.00 uur te Lutten (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
2.             Jacob, geboren op 1876-04-23 om 10.00 uur te Lutten, overleden op 1877-06-17 om 14.00 uur te Lutten op 1-jarige leeftijd.
3.             Jacob, geboren op 1878-03-13 om 21.00 uur te Lutten, overleden op 1878-03-21 om 20.00 uur te Lutten, 8 dagen oud.
4.             Geertje Brand, geboren op 1880-03-01 om 01.00 uur te Dedemsvaart (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
5.             Jacob Brand, geboren op 1882-09-05 om 14.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1898-11-29 te Wyoming, Kent County, Michigan, USA op 16-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USArnia, USA.
6.             Jennie Brandt, geboren op 1888-03-25 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA, overleden op 1946-06-07 te Jamestown, Ottawa County, Michigan, USA op 58-jarige leeftijd, begraven te Grandville Cemetry, Grandville, Kent County, Michigan, USAA.
Gehuwd (1) met Nick Hofstee, geboren 1873, overleden 1958. {Hij was ook ooit gehuwd met Hendrika Schrotenboer (Reka), geboren op 1876-09-15 om 05.00 uur te Heemse, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1933-10-23 te Jamestown, Ottawa County, Michigan, USA op 57-jarige leeftijd, begraven te Forest Grove Cemetery, Jamestown, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Evert Schrotenboer, landbouwer N19, en Jennigjen Welleweerd.}
Gehuwd (2) met Gerritt Timmer, geboren 1886, overleden 1921, zoon van Mattheus Pieters Timmer en Geeske Griefel.
Gehuwd (3) met Siebo F. Kiel, geboren 1874, overleden 1932, zoon van Freerk Kiel en Gerie Beekhuis.
7.             Gerrit, geboren op 1890-12-12 te Wyoming, Kent County, Michigan, USA, overleden op 1890-12-12 te Wyoming, Kent County, Michigan, USA, 0 dagen oud, begraven te Oakhill Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.

Samen met de broers Jan en Roelof Tibbe op de passagierslijst van de 'Schiedam' van Amsterdam naar New York.
Hendrik Brand Male 35
Margie Brand Female 38
Teuninge Brand Female 8
Verder op de lijst, dus niet bij de ouders vinden we nog:
Geertje Brandt Female 3
Jacob Brandt Male 0

 

 

Terug naar boven
Brandt (1920) Johanna Brandt New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johanna Surname Brandt Last Place of Residence Heemse Ov., Holland Event Date 12 Aug 1920 Age 59y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status W Ship Name Ryndam

Breukelman

1892-02-00
Liverpool & Queenstown
'Wisconsin'
1892-03-03 New York

Jan Breukelman, 30 jaar, vrouw, 1 kind, arbeider te P221, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jan Breukelman, geboren 1862 -10-30 te Heemse, zoon van Frederik Breukelman en Gerritdina Kolkman.
Gehuwd op 1891-01-30 te Ambt Hardenberg met Geertje Overweg, geboren 1867-10-30 te Rheeze, dochter van Gerrit Jan Overweg en Janna Huisman.
Kind: Frederik Breukelman, geboren 1891-12-11 te Collendoornerveen, Ambt Hardenberg.

Ze reizen samen met Geertjes familie Overweg naar Dakota en komen op de Wisconsin op Ellis Island, New York aan:
I Brenhelmann 29y, Male, Farmer, naar Dakota
Geertje 25y, Female, Wife
Frederich 11m, Male, Infant

Terug naar boven

Breukelman

(1893-08-17 Noord-Amerika)

Jan Hendrik Breukelman Fzn., 28 jaar, ongehuwd, landbouwer te Heemse A165, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jan Hendrik Breukelman, geboren 1870-10-07 te Heemse, zoon van Frederik Breukelman en Gerritdina Kolkman, militair verlofganger.

Brink

1908-03-00

 

Mannes Brink New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Mannes Surname Brink Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 29y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Ten Brink (1951) G Spouse: Polman - Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Heemse, Overijssel -- Arrival year: 1951 Sponsor: High George - Destination: Box 277, Coaldale, Alberta.
Brinker
(1882 Noord-Amerika)

Bernhard Heinrich, 30 jaar, ongehuwd, arbeider, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek, minvermogend.
Op een emigratielijst staat ws. foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Broersma

1920-06-00

Corneliske Broersma New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Corneliske Surname Broersma Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 12 Jul 1920 Age 35y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Rotterdam

Brouwer (1914)?

Uit Sibculo?

Jan Herman Brouwer New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Herman Surname Brouwer Last Place of Residence Sibenlo, Holland Event Date 26 Feb 1914 Age 21y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Bruins

(1856 Batavia, Ned. Indië)

Johannes Everhardus, kandidaat notaris, man, 34 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.

Bruins

(1861 Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika)

Klaas Bruins, 36 jaar, ongehuwde man, zonder beroep, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan naar Kaap de Goede Hoop, Zuid Afrika.

Klaas Bruins, geboren 1825-06-19 te Heemse, zoon van Jan Bruins en Wibbetje van Tarel.

Buma

1920-03-00

Garitzen Buma New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Garitzen Surname Buma Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 10 Apr 1920 Age 23y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Baltic

Gooitzen Buma New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gooitzen Surname Buma Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 16 May 1920 Age 23y Nationality Dutch, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Dall

1852-09-05 Bremen
'Columbus'
1852-10-28

Jan Berend, arbeider, man, 57 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 16e klasse, vrouw, 2 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan naar Noord-Amerika in 1852.

Johan Bernard Dall (Johannes Bernardus, Jan Berend Dull, Dal), arbeider, geboren circa 1795 te Lingen, Koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.), zegt naar Santelores? te gaan.
Gehuwd met Anna Maria Lambers, geboren circa 1797- te Koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.).
Uit dit huwelijk:
1.             Maria Anna Adelheid (Maria Johanna Aleida), geboren ca 1821 te Biene, amt Lingen (gezindte: R.K.).
Gehuwd op 1850-01-17 te Ambt Hardenberg met Johannes Gerhardus Wrocklage (Froklage), 38 jaar oud, arbeider, geboren op 1811-04-06 te Recke (gezindte: R.K.), zoon van Johannes Gerhardi Wrocklage en Maria Adelheidis Remme.
2.             Gerhard Heinrich (Dull), smid, geboren ca 1822 te Biene, Amt Lingen, overleden op 1887-07-26 om 20.30 uur te Slagharen.
Gehuwd op 1850-02-02 te Ambt Hardenberg met Maria Catharina Göcke (Göcken), geboren circa 1825- te Merzen, Amt Furstnau, overleden op 1898-05-26 om 23.00 uur te Slagharen, dochter van Johann Dierk Göcken en Maria Catharina (Anna Catharina) Dreesmann.
3.             Johan Gerd Dall (Johan Gerhard), geboren circa 1823- te Lingen, Koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.).
4.             Anna Margaretha, geboren ca. 1826 te Lingen, overleden op 1847-10-02 te Slagharen.
5.             Gerd Bernd Dall (Gerhard Berend), geboren circa 1827- te Lingen, koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.).


Op de passagierslijst van de 'Blank' waarschijnlijk is dit de 'Columbus' van kapitein S. Geerken naar New Orleans:
Joh Bennhane Dahl Male 58 smith komt uit Amt Herenberg naar Cincinnatty
Anna Maria Female 58
Evemia Female 28
Joh Gerd Male 26 smith
Gere Berrhare Male 22

Terug naar boven

Danes

1913-03-00

Hendrik Danes New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Danes Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 24 Apr 1913 Age 25y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Derks

(1884 Noord-Amerika)

Albertus, 31 jaar, vrouw, 2 kinderen, landbouwer te K., Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Albertus Derks, landbouwer, geboren op 1854-07-09 om 19.00 uur te Gramsbergen, overleden na 1900 te Holland Township, east side Zeeland village, Ottawa, Michigan, USA. (Hij is vanaf 1881-12-27 landbouwer te Ambt Hardenberg), zoon van Gerrit Jan Derks, akkerbouwer, linnenwever, en Geesjen Veltman, dienstmeid op den Oldenhoff.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1878-07-19 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Wilps, 24 jaar oud, geboren op 1853-08-01 om 01.00 uur te Heemserveen (gezindte: N.H.), overleden circa 1887, dochter van Hendrik Jan Wilps, oerenknecht, en Hermina Hakkers.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 1890-01-15 te Hamilton, Allegan, Michigan met Trientje Oosting, 37 jaar oud, geboren op 1852-04-14 te 't Zand, Groningen, overleden op 1923-10-19 te Holland, Ottawa, Michigan, United States op 71-jarige leeftijd, dochter van Hindrik Ties Oosting en Weia Derks Snijder.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Geesje Derks (Grace), geboren op 1881-02-03 om 04.00 uur te Loozen (gezindte: N.H.). Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1901-05-05 te Holland City, Ottawa County, Michigan met Peter Wierda, geboren 1879 te Borculo, zoon van Bouke Wierda en Berendina Broekhuis.
2.             Hendrik Jan Derks, geboren op 1883-09-14 om 04.30 uur te Radewijk (gezindte: N.H.), overleden na 1959 te Grand Rapids.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1906-05-30 te Fillmore TWp, Ottawa County, Michigan met Hattie Jipping, geboren 1886 te Allegan County, dochter van Henry Jipping.
3.             Claas J. (John), geboren 00-01-1884, overleden na 1906.
4.             Dirk (Dick), geboren 00-05-1885, overleden na 1959 te Graafschap, USA. Gehuwd 1903 met Anna Reinink.
5.             Peter, geboren 00-06-1887 te Netherlands, overleden op 1959-07-31 te Muskegon, USA, begraven te Pilgrim Home Cemetery.
Gehuwd op 1911-05-18 te Holland, Ottawa met Clara Stulp, geboren 1886 te Michigan, dochter van Fred Stulp en Fannie Kop.
Voorkind van Trijntje Oosting:
6.             Henry Oosting (Derks), geboren 1875, overleden na 1901, Hij huwt Minnie Japping.


Op Census 1900:
Albustes Derks 1900 Male 46 Married White Head 10 Jul 1854 Netherlands 1890 1883 Netherlands Netherlands
Tsyntje Derks 1900 Female 48 Married White Wife 4 10 Apr 1852 Netherlands 1890 1887 Netherlands Netherlands
Henry J Derks 1900 Male 17 Single White Son Sep 1883 Netherlands 1883 Netherlands Netherlands
Claus J Derks 1900 Male 16 Single White Son Jan 1884 Netherlands 1887 Netherlands Netherlands
Dirk Derks 1900 Male 15 Single White Son May 1885 Netherlands 1887 Netherlands Netherlands
Peter Derks 1900 Male 13 Single White Son Jun 1887 Netherlands 1887 Netherlands Netherlands

 

Terug naar boven

Doezeman

1847-09-00 Rotterdam
'Burk Marie Magdalena'
1847-10-26 New York

Hendrik Doezeman, landbouwer te Collendoornerveen, man, 70 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, welgesteld, aangeslagen voor belasting in de 8e klasse, 8 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans. Hij heeft goederen te gelde gemaakt 2100 gld., geschat vermogen 3000 gld.

Hendrik Doezeman, landbouwer te Collendoornerveen, geboren te Collendoorn, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op
1776-09-01 te Heemse, zoon van Egbert Doezeman, landbouwer, en Zwaantje Hanekamp.
Ondertrouwd op 1807-05-08 te Heemse, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 1807-06-05 te Heemse met Annegien Waterink, 24 jaar oud, geboren te Heemse, gedoopt op 1782-12-22 te Heemse, overleden op 1816-09-23 te Collendoorn, huisnr. 9 op 33-jarige leeftijd, dochter van Teunis Hannessen Waterink, bouwman, en Janna Derks.
Uit dit huwelijk:
1.             Zwaantjen Doezeman (zie hier onder), geboren op 1808-04-14 te Collendoorn, op 't erve Doezemans.
2.             Truitjen, geboren ca. 1809 te Collendoorn, overleden op 1812-10-25 te Collendoorn, huisnr. 9.
3.             Evertjen, geboren op 1811-10-02 te Collendoorn, overleden op 1811-10-07 te Collendoorn, 5 dagen oud.
4.             Geertruida, geboren op 1812-12-19 te Collendoorn (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1873-12-09 om 13.00 uur te Heemse op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1836-06-17 te Ambt Hardenberg met Evert Gerrits, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op
1811-03-29 te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1811-04-03 te Heemse, overleden op 1869-01-04 om 17.00 uur te Heemse op 57-jarige leeftijd, zoon van Evert Gerrits (Everts), landbouwer, en Swaantje Bolks.

Johannes Schrotenboer, landbouwer te Collendoornerveen, geboren op 1805-02-21 te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1805-02-24 te Heemse, overleden op 1872-10-12 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 67-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Gerrit Jan Schrotenboer, landbouwer, en Evertjen Luggers (Otten).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1830-07-03 te Ambt Hardenberg met Zwaantjen Doezeman (Susan Dueseman), 22 jaar oud, geboren op 1808-04-14 te op 't erve Doezemans te Collendoorn, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1808-04-17 te Heemse, overleden op 1869-05-13 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Hendrik Doezeman en Annegien Waterink.
Uit dit huwelijk:
1.             Hendrik Schrotenboer, geboren op 1831-07-16 te Collendoorn, Ambt Hardenberg, overleden op 1901-10-07 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 70-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd circa 1856- met Gesina Bonselaar (Geziena Bonzelaar), geboren op 1838-01-12 te Collendoorn, Ambt Hardenberg (op memorial staat geboren op 11 januari), overleden op 1895-07-23 op 57-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Berend Bonselaar, landbouwer te Collendoornerveen, en Hermina Veurink.
2.             Gerrit Jan Schrotenboer, geboren op 1834-02-25 te Collendoorn, Ambt Hardenberg, overleden op 1908-08-01 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 74-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Jannetje Ver Lee, geboren 1842, overleden 1913, dochter van Pieter Ver Lee en Jennie Naaije.
3.             Annigjen Schrotenboer (Anna), geboren op 1836-11-13 te Collendoornerveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1837-04-23 te Stegeren, overleden op 1874-09-07 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 37-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Simon Den Uyl, geboren 1835, overleden 1909.
4.             Evertjen Schrotenboer (Evertien), geboren op 1839-10-07 te Collendoorn, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1839-11-17 te Rheeze, overleden op 1929-12-03 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 90-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Jan W. Garvelink, geboren 1833, overleden 1910.
5.             Gezina Schrotenboer (Geziena), geboren op 1842-12-20 te Collendoornerveen, Ambt Hardenberg (op memorial staat geboren 1845-09-07), gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1842-12-25 te Heemse, overleden op 1924-09-23 te East Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 1862-01-11 te Allegan, Michigan met Jan Albert Siebelink.
Gehuwd (2) circa 1875- met Waander Alofs, geboren 1850, overleden 1932, zoon van Willem Alofs en Geertje van Beek.
6.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1846-03-11, overleden op 1846-03-11 om 01.00 uur te Collendoorn, 0 dagen oud.
7.             Zwaantje Schrotenboer, geboren op 1847-10-10 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA, overleden op 1904-02-17 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 56-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 1865-10-09 te Allegan, Michigan met Hendrik Lubbers, geboren 1837, overleden 1919, zoon van Benjamin Lubbers.
8.             Geesje Schrotenboer (Grace), geboren op 1852-05-12, overleden op 1881-02-11 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 28-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Cornelis Lokker, geboren 1846, overleden 1884, zoon van Cornelis C. Lokker. {Hij was ook ooit gehuwd met Hendrikje Hulst, geboren 1854, overleden 1923.}

Samen met hen vertrok ook kleinzoon en neef:
Derk Lenters, geboren op 1833-03-02 te Heemserveen, Ambt Hardenberg, overleden op 1904-10-25 te Michigan, USA op 71-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Hermannus (Mannes) Lenters, schoolonderwijzer, en Gesina Schrotenboer.
Gehuwd met Neeltje Strosnyder, geboren op 1836-07-01, overleden op 1903-04-06 op 66-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Uit dit huwelijk:
1.             Gesina (Sena), geboren op 1854-06-11 te Cooper, Kalamazoo.
2.             Simon, geboren op 1856-04-08 te Fillmore, Alegan.
3.             Johanna J. Geboren op 1858-01-04 te E. Saugatuck, Fillmore.
4.             Hermannes, geboren op 1860-09-04 te Graafschap, Fillmore.
5.             Mary, geboren op 1862-07-14 te E Saugatuck, Fillmore.
6.             Gerrit, geboren op 1864-11-03 te Fillmore.
7.             Gerrit Jan (John), geboren op 1867-03-02 te Fillmore.
8.             Arnold (Arnie), geboren op 1869-07-10 te Fillmore.
9.             Gezina (Sena), geboren op 1872-06-14.
10.           Effie, geboren op 1875-10-25 te Fillmore.
11.           Derk D. Geboren op 1878-04-10 te Fillmore.
12.           Alexander (Alex), geboren op 1880-09-22 te Fillmore.

Ook Johanna en Hermiena ten Brinke zien we op de passagierslijst, zij waren waarschijnlijk afkomstig uit Stad Hardenberg en kinderen van Hendrik ten Brinke en Fennigje Lamberink.

Op de passagierslijst van de Marie Magdalena staan:
H Schrotenbaer Male 42 1805 Kollendoorn
Fwaantze Doereman Female 36 1811 Kollendoorn
Hendrick Doereman Male 70 1777 Kollendoorn
H Schrotenboer Male 16 1831 Kollendoorn
Gerrik Schrotenboer Male 14 1833 Kollendoorn
Annye Schrotenboer Female 11 1836 Kollendoorn
Evertje Schrotenboer Male 8 1839 Kollendoorn
Gesina Schrotenboer Female 5 1842 Kollendoorn
Derk Lenters Male 12 1835 Kollendoorn
Hermina Ten Brinke Female 20 1827 Kollendoorn
Johanna ten Brinke Female 26 1821 Kollendoorn

Terug naar boven

Dunnewind

1846-10-02 Rotterdam
'Southerner'
1846-11-19 New York

Egbert Dunnewind, landbouwer te Rheeze, man, 54 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, welgesteld, aangeslagen voor belasting in de 13e klasse, 4 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst (Godsdienst ijver, meerdere vrijheid en drukkende belasting waaronder ook het schoolfonds onder de afgescheidenen).

Egbert Dunnwind is geboren op 1793-09-01 te Rheeze, op ´t erve De Hulskamp en gedoopt op 1793-09-08 te Heemse, zoon van Hendrik Dunnewind en Jennigje Jansdochter Kortman.
Gehuwd op 1827-05-04 te Ambt Hardenberg met Evertjen Hannink, geboren 1797-07-31 op het erve Hannink te Brucht, gedoopt 1797-08-06 in de kerk te Stad Hardenberg, overleden in het kraambed op 1838-07-14 te Rheeze.

Egbert was sinds 1838 weduwnaar en Egbert Hannink uit Brucht was toeziend voogd over zijn minderjarige kinderen.
Op 53-jarige leeftijd vertrok met zijn vier kinderen naar Amerika. Hij was schoolonderwijzer geweest en korporaal bij de plaatselijke schutterij. Hij was ouderling bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente 'Onzes Heeren Jezu Christi' te Heemse.
Voorafgaand aan het vertrek zien we dat op 11, 18 en 25 augustus sprake is van de verkoop van zijn vaste goederen, onder andere kadastraal K580a. Op vrijdag 1846-09-11 om 9. 00 uur werd in Rheeze een publieke verkoop gehouden van zijn mobilia en op stam staande vruchten. Bij vertrek had hij de vaste goederen verkocht voor 1619 gulden, geschat vermogen 900 gulden (zie Rondom den Herdenbergh jaargang 3/3 pag. 216).
Hij vertrok met de kinderen:
Jennigjen Dunnewind, geboren op 1827-10-15 te Rheeze.
Hendrik Dunnewind, geboren op 1833-01-17 te Rheeze.
Gerrit Dunnewind, geboren op 1835-12-01 te Rheeze, gedoopt op 1836-05-18 te Heemse (Op 1836-04-19 was er een grote bijeenkomst van Afgescheidenen ten huize van Dunnewind, hiervan is een verslag bewaard gebleven. Kleine Gerrit was dus 'het zogende kind aan moeders borst').
Hendrik Jan 'Evert' Dunnewind, geboren op 1838-07-07 te Rheeze, gedoopt op 1838-09-16 te Ommen. Moeder Evertje stierf een week na de bevalling. De baby Hendrik Jan ging verder door het leven met de roepnaam 'Evert', een eerbetoon aan zijn jong overleden moeder.

Op de passagierslijst van de 'Southerner':
Egbert Dunnewind (M) 53, Farmer
Jennigje (F) 19
Hendrik (M) 13
Gerrit (M) 9
Evert (M) 8

In 1850 ( Fedral Cencus) zien we dat het gezin van Hendrik Egbert Dunnewind, dan 64 jaar!, bestaat uit vijf personen, dat hij 200 acres bezit en bij de Pillar church in Holland, Michigan behoort.
Volgens het geschreven boek over de familie Dunnewind is Egbert begraven op 1860-05-14 te Zuid-Holland, Michigan.

Dunnewind, Hendrick, 27 married Schuurman, Aaltje, 19, on 7 May 1861.

Eilers

(1889 Noord-Amerika)

Hermannes, 47 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te R283, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek, minvermogend.

Johannes Hermannes Eilers, geboren op 1842-07-13 te Slagharen. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1866-09-14 te Ambt Hardenberg met Maria Aleida (Alet) Wolters (*), 22 jaar oud, geboren op 1844-04-28 te Slagharen, dochter van Joann Heinrich Wolters, arbeider en Margaretha Adelheid (Alet) Imming.
Kinderen:
Maria Aleida Eilers, geboren op 1867-07-16 om 02.00 uur te Slagharen.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1867-07-16, overleden op 1867-07-16 om 02.00 uur te Dedemsvaart, 0 dagen oud.
Margaretha Aleida Eilers, geboren op 1870-11-10 om 20.30 uur te Slagharen, overleden op 1872-02-29 om 20.00 uur te Slagharen op 1-jarige leeftijd.
Berend Roelof Eilers, geboren op 1873-01-12 om 22.30 uur te Slagharen.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1875-11-7, overleden op 1875-11-07 om 15.00 uur te Slagharen, 0 dagen oud.
Johan Heinrich Eilers, geboren op 1876-09-23 om 20.00 uur te Slagharen, overleden op 1877-05-22 om 03.00 uur te Slagharen, 241 dagen oud.
Magrietha Aleida Eilers, geboren op 1876-09-23 om 20.00 uur te Slagharen, overleden op 1877-05-15 om 18.00 uur te Slagharen, 234 dagen oud.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1878-04-16, overleden op 1878-04-16 om 23.00 uur te Slagharen, 0 dagen oud. (Vader was 41 jaar oud bij aangifte overlijden).
Johan Heinrich Eilers, geboren op 1879-05-23 om 13.00 uur te Slagharen.
Johannes Hermannes Eilers, geboren op 1882-12-25 om 14.00 uur te Slagharen.
levenloos geboren zoontje, geboren op 1888-05-14, overleden op 1888-05-14 om 09.00 uur te Slagharen, 0 dagen oud.

(*) Maria Aleida's grootmoeder woonde al voor 1842 in Jefferson. Zij was haar vaders moeder genaamd Maria Adelheid Wolters-Luhn.

Terug naar boven

Ekkel

(1881 Noord-Amerika)

Johanna Spalink-Ekkel, 43 jaar, 4 kinderen, zonder beroep op E34, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, behoeftig, in 1881 naar Noord-Amerika.

Johanna Ekkel (Ekkels), geboren op 1839-07-08 te Sibculo (gezindte: N.H.), overleden T1889-1920 te Allendale, dochter van Hendrikus Ekkel, arbeider, en Fenne Hulsebos.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 1858-05-28 te Ambt Hardenberg met Berend Spalink, 27 jaar oud, kleermaker, landbouwer, geboren op 1831-04-10 te Uelsen, gedoopt op 1831-04-17 te Uelsen, overleden op 1880-04-04 om 04.00 uur te Sibculo op 48-jarige leeftijd (volgens overlijdensakte 54 jaar), zoon van Hendrikus Spalink en Hillegien Luigjenbroer.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 1881-12-31 te Holland, Ottawa, Michigan met Cornelis Stegink. (is dit de nog met Enne Hübers getrouwde Cornelis?)
Uit het eerste huwelijk:
1.             Fenna, geboren op 1859-10-01 om 10.00 uur te Sibculo, overleden op 1924-12-05 om 15.00 uur te Ambt Hardenberg op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 1878-05-25 te Ambt Hardenberg met Hendrik Jan Boshove, 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 1839-04-05 te Borne, overleden op 1917-02-20 om 16.00 uur te Ambt Hardenberg op 77-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jannes) Boshove (Boshoeve), arbeider, en Marijken Velten.
2.             Hendrika, geboren op 1862-11-30 om 01.00 uur te Sibculo, overleden op 1862-12-17 om 23.00 uur te Sibculo, 17 dagen oud.
3.             Hendrikus Spalink (Henry John, Henry D.), geboren op 1864-07-20 om 11.00 uur te Sibculo, Ambt Hardenberg. (Op Memorial staat gb. 21 juli), overleden op 1932-08-09 te East Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 68-jarige leeftijd, begraven te Garfiel Park Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1889-02-20 te Muskegon, Muskegon County, Michigan met Annie Vanderwall (Antje), geboren 1869 te Netherlands, overleden 1918 te USA, begraven te Garfiel Park Cemetery, dochter van John Vanderwall en Fannie Fries.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 1920-09-01 te Grand Rapids, Kent, Michigan met Johanna Cornelia Musselman (Josephine), 48 jaar oud, geboren op 1872-08-12 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA, bij huwelijk geb. in 1875, overleden op 1930-12-02 te Grand Rapid, Kent County, Michigan, USA op 58-jarige leeftijd, begraven te Garfiel Park Cemetery, dochter van Joost Musselman (Joseph) en Wilhelmina Pieternella Kasse.
4.             Hendrik Spalink, geboren op 1867-09-26 om 10.00 uur te Sibculo, Ambt Hardenberg, overleden op 1917-09-17 te Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA op 49-jarige leeftijd, begraven te Garfiel Park Cemetery.
5.             Hilligje, geboren op 1870-04-06 om 09.00 uur te Sibculo, overleden op 1870-10-25 om 06.00 uur te Sibculo, 202 dagen oud.
6.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1871-08-12, overleden op 1871-08-12 om 03.00 uur te Sibculo, 0 dagen oud.
7.             Hendrik Jan, geboren op 1873-01-14 om 04.00 uur te Sibculo, overleden op 1873-03-14 om 11.00 uur te Sibculo, 59 dagen oud.
8.             Hilligje Spalink (Ella Spalinck, Alice), geboren op 1874-02-23 om 04.00 uur te Sibculo, Ambt Hardenberg. (Op memorial staat gb. 22 febr.), overleden op 1938-10-09 op 64-jarige leeftijd, begraven te Green Ridge Cemetery, Kenoscha, Kenosha County, Wisconsin, USA.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 1889-12-10 te Allendale, Ottawa, Michigan met Gerrit Bosman, 25 jaar oud, geboren op 1864-11-09 te Netherlands, overleden op 1932-07-08 op 67-jarige leeftijd, begraven te Green Ridge Cemetery, Kenosha, zoon van Derk Bosman en Jennie Veneman? (Kensman).
9.             Alberdina Spalink, geboren op 1877-08-06 om 18.00 uur te Sibculo, Ambt Hardenberg.
10.           Berend, geboren op 1880-09-26 om 17.00 uur te Sibculo, overleden op 1881-03-07 om 01.00 uur te Sibculo, 162 dagen oud.

Terug naar boven

Ekkel

1905-09-00 Rotterdam
'Rijndam'
1905-10-30 New York

Derk Jan Ekkel, 24 jaar, vrouw, 1 kind, landbouwer, Ambt Hardenberg, gaat in 1905 naar Michigan.

Derk Jan Ekkel, geboren op 1881-06-13 om 16.00 uur te Sibculo, overleden op 1965-06-23 te Fremont op 84-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Ekkel en Fenne Geugies.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1902-10-31 te Ambt Hardenberg met Fennegien Kedde, 19 jaar oud, geboren op 1883-06-23 om 05.00 uur te Loozen, overleden in 1969, dochter van Jan Kedde, landbouwer en Klasina Zandman.
Kinderen:
Gerrit Jan Ekkel, geboren op 1903-03-04 te Ambt Hardenberg. Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 1942-07-02 te Grand Rapids met Gertrude Koetsier, 29 jaar oud, geboren op 1913-04-18 te Grand Rapids.
Jan Harm Ekkel, geboren op 1906-02-13 te Newaygo.
Klaziena Ekkel, geboren op 1908-12-15 te Newaygo.
Frederik Ekkel, geboren op 1909-10-30 te Newaygo.
John Ekkel, geboren op 1911-09-04 te Newaygo.
Jacob Ekkel, geboren op 1917-07-08 te Newaygo.
Johanna Ekkel, geboren op 1920-04-02 te Newaygo.
Hendrika Ekkel, geboren op 1924-01-14 te Newaygo.

Op de passagierslijst van de Rijndam:
Dirk Ekkel Kloostenhoor Age 24
Fannegien Ekkel Kloostenhoor Age 22
Gerrit Ekkel Kloosterhoor Age 2

Terug naar boven
Van Elburg (1953) Johan H - born: 30 Aug 1926 Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1953 Destination: RR 3, Fort William, Ontario.

Engelo

1912-03-00

Daniel Engelo New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Daniel Surname Engelo Last Place of Residence Dedemsvaart, Holl. Event Date 03 Apr 1912 Age 27y Nationality Holl., Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Eppink (1892) Frederika, weduwe van Klaas Tabbert, geboren 1854, Froukje Tabbert geboren 1885 aan de Dedemsvaart? Nederlands Hervormd.

Eshuis

1893-06-00 Rotterdam
'Werkendam'
1893-06-23 New York

Jennigje, weduwe van Hubers, 57 jaar, ongehuwd, 3 kinderen, zonder beroep, landbouwster te Q28, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jennigjen Eshuis, geboren op 1836-10-09 te Diffelen, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1905-06-03 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA op 68-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA, dochter van Jan Hendrik Eshuis, landbouwer, en Jannigjen Oldewaterink.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1859-05-28 te Ambt Hardenberg met Albert Hubers, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 1834-11-18 om 20.00 uur te Ane, overleden op 1889-05-28 om 09.00 uur te Lutten op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubers, landbouwer, en Wilhelmina Henderica Likkel (Likkink).
Uit dit huwelijk:
1.             Willemina Hendrika Hubers, geboren op 1860-10-19 om 12.00 uur te Lutten, overleden op 1886-06-14 om 07.00 uur te Ane op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1882-09-16 te Gramsbergen met Jan Timmerman , 27 jaar oud, landbuwer op Q26, Oud Lutten, geboren op 1855-02-23 om 04.00 uur te Gramsbergen (gezindte: Chr.Ger.) (Jan Timmermans hertrouwd met haar jongere zus Jennigjen, zie vertrek Timmerman in 1893).
2.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1863-03-01, overleden op 1863-03-01 om 12.00 uur te Lutten, 0 dagen oud.
3.             Jennigjen Hubers, geboren op 1864-08-26 om 06.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg. (zie Jan Timmermans vertrokken in 1893).
4.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1867-12-10, overleden op 1867-12-10 om 21.00 uur te Lutten, 0 dagen oud.
5.             Jan Hubers (John Albert), geboren op 1868-12-19 om 05.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1940-06-27 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 71-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
Gehuwd (1) op 44-jarige leeftijd op 1913-06-10 te Mille Lacs Co met Grietje Tellinghuisen, geboren ca 1871 te Duitsland.
Gehuwd (2) met Wibbigjen Hannink (Winnie), geboren op 1880-10-13 om 01.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden 1959, begraven te Ripon Cemetery, Ripon, San Joaquin, California, USA, dochter van Gerrit Hannink, landbouwer, en Aaltjen Meijerink (Alice Meyerink).
6.             Jan Hendrik Hubers (Henry A.), geboren op 1875-10-17 om 17.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1965-02-08 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1903-09-17 te Pease met Hermina Schreur (Minnie), 25 jaar oud, geboren op 1878-03-18 om 21.00 uur te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1878-04-28 te Heemse, overleden op 1968-03-15 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA, dochter van Geert Schreur (George), landbouwer, en Jennigjen Veurink (Jennie).
7.             Johanna Hubers (Hanna), geboren op 1878-07-26 om 01.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1971-05-21 te Sioux Center, Sioux County, Iowa, USA op 92-jarige leeftijd, begraven op 1971-05-24 te Hope Cemetry, Hull, Sioux County, Iowa, USA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1900-01-27 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA met Jan Hendrik (John Henry) Hubers, 25 jaar oud, geboren op 1874-11-27 te Ommen, overleden op 1965-10-23 te Sioux Center, Sioux County, Iowa, USA op 90-jarige leeftijd, begraven te Hope Cemetery, Hull, Sioux County, Iowa, USA, zoon van Hendrik Hubers en Gerridina Warmelink (Gerrit Dena).

Op de Werkendam arriveerden op Ellis Island samen met de kinderen Timmermans-Eshuis op weg naar Armour, Dakota:
Adriane Huibers 56 Female Widow
Jan 24 Male
Hendrik 17 Male
Johanna 14 Female

Terug naar boven
Esschendal (1901 Itterbeek Duitsland) Albert Eschendal, 43 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider, Stad Hardenberg.

Fiskaal

1909-07-00 Rotterdam
'Rotterdam'
1909-08-02 New York
Johannes Fiskaal New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes Surname Fiskaal Last Place of Residence Hardenberg, Holland Event Date 02 Aug 1909 Age 35y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Flim

1912-04-00 Rotterdam
'Potsdam'
1912-04-24 New York

Bertha Frim New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Bertha Surname Frim Last Place of Residence Ambt-Hardenberg, Holland Event Date 24 Apr 1912 Age 33y Nationality Holland-Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City Gender Female Marital Status M Ship Name Potsdam

Johannes Flim New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes Surname Flim Last Place of Residence Ambt-Hardenberg, Holland Event Date 24 Apr 1912 Age 36y Nationality Holland-Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City Gender Male Marital Status M Ship Name Potsdam

Fokkert (1880)

Geert, 53 jaar, vrouw, 2 kinderen, landbouwer, Stad Hardenberg, Michigan.

Geert Fokkert staat waarschijnlijk foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.

Terug naar boven
Fokkert
1887-03-00 Amsterdam
'Edam'
1887-04-06 New York

Geert 33 jaar, vrouw, 3 kinderen, landbouwer, Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Geerd Fokkert, landbouwer te Stad Hardenberg, geboren op 1853-03-25 te Itterbeck, gedoopt (N.H.) op 1853-04-03 te Uelsen.
Gehuwd met Johanna Prenger, geboren op 1859-04-27 te Pruissen..
Uit dit huwelijk:
1.             Lambert Fokkert, geboren op 1883-07-02 te Stad Hardenberg,.
2.             Jan Fokkert, geboren op 1884-07-23 te Stad Hardenberg.
3.             Janna Fokkert, geboren op 1886-09-02 te Stad Hardenberg.

Hendrik Fokkert, geboren 1864? in Pruisen, dienstknecht bij Jonkhans in Radewijk, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd.
Hij is op 2 maart uit Hardenberg vertrokken.

Vertrokken op de 'Edam':
Geert Fokkert Male 30 1857
Johanna Fokkert Female 29 1858
Lambert Fokkert Male 3 1884
Jan Fokkert Male 2 1885
Janna Fokkert Female 0 1887
Hendrik Fokkert Male 25 1862

Frijling (1907 Neuenhaus) Zwanette Hermanna, 22 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Stad Hardenberg.

Fühne

1851-10-00 Bremen
'Edmund'
1851-11-21 New Orleans

Jan Hendrik, landbouwer en arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg, man, 43 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting) in de 18e klasse ad 50 cent, vrouw, 5 kinderen, ontevredenheid en de overtuiging dat zij het ginds beter zouden hebben, in 1851 naar new York.

Johan Herman Diederich Fühne (Jan Hendrik Fuehne, Feung, Fune, Fuene), geboren circa 1808 te Bergen, Koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.)
Gehuwd circa 1840 met Helena Aleida Wilke (Lena Adeleit) Wilke (Lena Adeleit Hazeläge), geboren circa 1819 te Nieuw-Schoonebeek (gezindte: R.K.), dochter van Martinus Wilke en Margaretha Adelheid Menken, stiefdochter van Herm Tekkelenburg.
Uit dit huwelijk:
1.             Johannes Martinus Fühne (Martinus), geboren op 1840-08-17 te Slagharen (gezindte: R.K.).
2.             Jan Harm Fühne (Fünke), geboren op 1843-04-06 te Slagharen (gezindte: R.K.).
3.             Johannes Hermannus Theodorus Fühne (Theodoor Fune), geboren op 1845-03-08 te Slagharen (gezindte: R.K.).
4.             Anna Aleida Fühne (Anne), geboren op 1847-06-16 te Slagharen (gezindte: R.K.).
5.             Herm Hendrik Fühne (Henry), geboren op 1849-05-01 te Slagharen (gezindte: R.K.).


Op de Edmund op weg naar New Orleans met bestemming St. Louis. De drie verwante gezinnen zeggen afkomstig te zijn uit Hannover. Er staat op de passagierslijst een onbekende vrouw tussen:
Joseph Hagelmeier, Male 59 Farmer
Margar Hagelmeier Female 60
Mathias Hagelmeier Male 26 Farmer
Bernd Hagelmeier Male 19 Farmer
(Marie Helmick Female 22)
John Puhlmann Male 26 Farmer
Margar Puhlmann Female 26
Henry Fühne Male 42 Farmer
Helene Fühne Female 32
Mathias Fühne Male 9 (9 1/2?)
Hermann Fühne Male 8
Diederich Fühne Male 6
Anne Fühne Female 3
Henry Fühne Male 3/4


Terug naar boven
Froom (1907 Gronau Duitsland)

Nicolaas Schetseloo, 30 jaar, vrouw, 3 kinderen, mandemaker, Ambt Hardenberg.

Nicolaas Schetseloo Froom, geboren 1877-08-05 te Brummen en zijn vrouw Geertruida Gerritdina Handstede zijn waarschijnlijk rondreizende mandenmakers. Ze hebben onder meer gewoond in Apeldoorn (buurtschappen Brink en Orden en Wormen), Brummen en Zwolle.

Gardinge

1904-02-00

Hendrik Gardinge New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Gardinge Last Place of Residence Radewyk Event Date 31 Mar 1904 Age 28y Nationality Holland/Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Geertman

(1882-04-01 Noord-Amerika)

Hendrik, 26 jaar, ongehuwd, arbeider bij G.Scholten op C32, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Hendrik Geertman, geboren op 1856-10-02 om 08.00 uur te Bergentheim, zoon van Albert Geertman, boerenknecht, arbeider, geboren op 1820-09-08 te Lutten, overleden op 1865-05-23 om 13.00 uur te Bergentheim op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 1850-09-14 te Ambt Hardenberg met de 26-jarige
Jennechien Kosters, geboren op 1824-08-16 te Bergentheim, overleden op 1882-08-09 om 11.00 uur te Bergentheim op 57-jarige leeftijd.
Moeder Jennegien hertrouwde op 52-jarige leeftijd op 1876-10-27 te Ambt Hardenberg met de weduwnaar Antonie Holsappel, arbeider te Bergentheim, geboren ca. 1824 te Dalfsen, overleden op 1886-03-19 om 11.30 uur te Bergentheim.

Terug naar boven

Geraets

1882-03-30 Noord-Amerika)

Johannes Hendrikus, 34 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te P., Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek, minvermogend.

Johannes Hendrikus Geraets (Gerhards), geboren op 1848-02-13 te Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, zoon van Theodoor Geraets en Catharina Bartels.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1872-04-20 te Ambt Hardenberg met Johanna Ossevoort, 23 jaar oud, geboren op 1849-03-29 om 06.00 uur te Hoofdwijk van Veeningen, dochter van Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Ossevoort, arbeider, en Maria Henrica Mars.
Kinderen:
Catharina Martina Geraets, geboren op 1873-11-13 om 20.00 uur te Slagharen.
Gerhardus Johannes Geraets, geboren op 1876-11-26 om 22.00 uur te Slagharen.
Maria Agnes Geraets, geboren op 1879-05-07 om 06.00 uur te Slagharen.

Waarschijnlijk is de schaapherder Christoffel Karel Lodewijk Distel (Dissel), geboren 1860-11-15, met hen meegegaan naar Noord-Amerika.

Johannes verklaard in 1876 geen schrijven te hebben geleerd.

Terug naar boven
Gerrits (ca 1953 Canada) Berend Jan en Anna Marsman met kinderen.

Graaf van der

1912-09-00

Hendrikus Van der Graaf New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrikus Surname Van der Graaf Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Oct 1912 Age 30y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Potsdam

Renske Van der Graff New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Renske Surname Van der Graff Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Oct 1912 Age 28y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Potsdam

Meine H. Van der Graff New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Meine H. Surname Van der Graff Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Oct 1912 Age 4y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Jans J. Van der Graff New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jans J. Surname Van der Graff Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Oct 1912 Age 1y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Gritter (1883 Noord-Amerika)

Evert, 51 jaar, 1 kind, landbouwer, arbeider te R351, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Evert Gritter, geboren op 1833-03-19 te Hoogeveen, prov. Drenthe, zoon van Geert Jans Gritter, arbeider, geboren in 1796- te Hoogeveen, prov. Drenthe (gezindte: Geref.), overleden op 1870-06-02 om 20.00 uur te Slagharen en Jantje Geugjes Strijker, geboren op 1805-06-21 te Smilde, prov. Drenthe (gezindte: Geref.), overleden op 1881-01-14 om 05.00 uur te Slagharen op 75-jarige leeftijd.
Evert was gehuwd op 37-jarige leeftijd op 1870-04-29 te Ambt Hardenberg met de weduwe Aaltje Wildeboer, 25 jaar oud, geboren op 1844-11-26 om 15.00 uur te Avereest (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1876-03-07 om 12.30 uur te Slagharen op 31-jarige leeftijd, dochter van Willem Hendriks Wildeboer, landbouwer en Jentien Jans (Jantje) Smit.

Aaltje was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 1863-09-12 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1863-09-11 te Heemse met Gerrit Jan Schrotenboer, 24 jaar oud, dienstknecht, arbeider, geboren op 1839-04-03 om 3.00 uur te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1839-05-09 te Rheeze, overleden op 1868-11-09 om 11.00 uur te Slagharen op 29-jarige leeftijd, zoon van Hermannus Schrotenboer en Hendrica Holleboom.
Kinderen:
Hendrika Schrotenboer (Gritter), geboren op 1863-12-21 om 05.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1864-05-14 te Heemse.
Jentje Schrotenboer, geboren op 1865-01-05 om 9.00 uur te Collendoorn, overleden op 1865-04-12 om 15.00 uur te Collendoorn, 97 dagen oud.

Terug naar boven
Groenink (1884 Noord-Amerika)

Albert, 32 jaar, vrouw, 3 kinderen, turfmaker, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Albert Groenink, geboren 1851-11-21 te Steenwijk, zoon van Roelof Groenink, turfmaker en van Aaltje Bijkerk.
Gehuwd op 1877-12-20 te Den Ham met Marrigjen Dragt, 29 jaar oud, geboren op 1848-10-28 te Collendoorn, dochter van Klaas Luiten Dragt, arbeider, en Alberdina Brink.
Kinderen:
Aaltje Goenink, geboren op 1878-10-16 te Den Ham.
Klaas Groenink, geboren op 1880-10-12 om 23.00 uur te Venebrugge.
Roelofje Groenink, geboren op 1883-09-14 om 21.00 uur te Venebrugge.

Terug naar boven

Groot de

1923-03-00 Southampton
'Berengaria'
1923-04-21 New York

Roelof De Groot New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Roelof Surname De Groot Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 21 Apr 1923 Age 29y Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton, England Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Berengaria

Gaartsche De Groot New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gaartsche Surname De Groot Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 21 Apr 1923 Age 29y Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton, England Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Berengaria

Grietje De Groot New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Grietje Surname De Groot Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 21 Apr 1923 Age 3y Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton, England Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Berengaria

William De Groot New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name William Surname De Groot Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 21 Apr 1923 Age 1y8m Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton, England Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Berengaria

Jitsche De Groot New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jitsche Surname De Groot Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 21 Apr 1923 Age 6m Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton, England Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Berengaria

Hagemeijer

1851-10-00 Bremen
'Edmund'
1851-11-21 New Orleans

Joseph, landbouwer en arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg, man, 59 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting), vrouw, 2 kinderen, ontevredenheid en de overtuiging dat zij het ginds beter zouden hebben, in 1851 naar New York.

Bernard Joseph Hagemeijer (Hagemeyer, Hegemeijer), geboren circa 1792 te Everswinkel, Ambt Warendorff in het koninkrijk Pruissen. Gehuwd met Margaretha Elisabeth Vox, overleden 1833-11-29 te Schwagstorf.
Tweede huwelijk met Margaretha Maria Deters (Grieta Maria, Margaretha), geboren circa 1797 te Alfhausen.
Kinderen: Anna Maria Elisabeth, geboren 1816-10-11 Schwagstorf, naaister en gehuwd in 1843 met Gerhardus Hendrikus Pohlman), Maria Catharina, geboren 1819-11-07 Schwagstorf, getrouwd in 1845 met Johann Hermann Pohlmann, vertrokken naar Amerika in 1847), Mertinus Hagemeijer (Martinus), geboren circa 1823 in het koninkrijk Hannover, Heinrich Joseph (Hendrik, Geert Hendrik), geboren 1826-10-07 Schwagstorf, overleden 1907-09-17 te Slagharen, Bernd Hagemeijer (Berend), geboren circa 1832 te Zwaksdorp.

Op de Edmund op weg naar New Orleans met bestemming St. Louis. De drie verwante gezinnen zeggen afkomstig te zijn uit Hannover. Er staat op de passagierslijst een onbekende vrouw tussen:
Joseph Hagelmeier, Male 59 Farmer
Margar Hagelmeier Female 60
Mathias Hagelmeier Male 26 Farmer
Bernd Hagelmeier Male 19 Farmer
(Marie Helmick Female 22)
John Puhlmann Male 26 Farmer
Margar Puhlmann Female 26
Henry Fühne Male 42 Farmer
Helene Fühne Female 32
Mathias Fühne Male 9 (9 1/2?)
Hermann Fühne Male 8
Diederich Fühne Male 6
Anne Fühne Female 3
Henry Fühne Male 3/4


Terug naar boven
   

Hannink

1892-02-00
Liverpool & Queenstown
'Wisconsin'
1892-03-03 New York

Gerrit, 52 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer te B53, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Gerrit Hannink, landbouwer, geboren op 1840-07-29 te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1927-01-17 te Douglas County, South Dakota, USA op 86-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, zoon van Egbert Hannink en Wibbegien Snijders.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 1879-05-29 te Ambt Hardenberg met Aaltjen Meijerink (Alice Meyerink), 24 jaar oud, geboren op 1854-09-16 te Stad Hardenberg, overleden op 1927-09-09 te Douglas County, South Dakota, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, dochter van Jan Hendrik Meijerink en Gerritdina Beltman.
Uit dit huwelijk:
1.             Wibbigjen Hannink (Winnie Hubers), geboren op 1880-10-13 om 01.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden 1959, begraven te Ripon Cemetery, Ripon, San Joaquin, California, USA.
Gehuwd met John Albert Hubers, geboren op 1868-12-19, overleden op 1940-06-27 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 71-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetry.
2.             Gerritdina Hannink (Dena Veneman), geboren op 1882-12-20 om 19.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1968-07-15 te Ripon, San Joaquin County, Californa, USA op 85-jarige leeftijd, begraven te Ripon Cemetery.
Gehuwd met Albert Veneman, overleden in 1968- te San Jose, begraven te Ripon.
3.             Evertje, geboren op 1884-04-19 om 08.00 uur te Brucht, overleden op 1888-08-14 om 01.00 uur te Brucht op 4-jarige leeftijd.
4.             Egbert Hannink, geboren op 1885-09-12 om 14.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1932-06-24 te Douglas County, South Dakota, USA op 46-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery.
Gehuwd met Angelina van Zee, geboren op 1890-08-30, overleden op 1976-02-20 op 85-jarige leeftijd.
5.             Jan Hendrik Hannink (John Hendrik), geboren op 1887-06-29 om 06.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1939-09-08 te Douglas County op 52-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery.
Gehuwd (1) voor 1919- met Kate Sarina Scholten, geboren 1892, overleden 1918.
Gehuwd (2) in 1922- met Winnie Kuiper, geboren 1892, overleden 1978.
6.             Evert Hannink, geboren op 1890-05-16 om 21.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden circa 1892 (staat nog wel op de immigratielijst als 11 maanden oud zijnde).
In Amerika zouden nog een Evertje (1892) en Thys (1894) geboren worden. Van Evertje is geen spoor gevonden, nog van geboorte, nog van overlijden. Het zou nog kunnen dat de in 1890 geboren Evert toch niet is gestorven en een meisje bleek te zijn. Thys is geboren op 1894-09-28 te South Dakota, overleden op 1990-01-26 op 95-jarige leeftijd, begraven te Ripon Cemetery.

familie Hannink
van links naar rechts:
Thijs 1894-1990, Jan Hendrik (John) 1887-1936,
vader Gerrit 1840-1927, Wibbigjen (Winnie) 1880-1949,
Evertje (Effie) 1892-1918, Egbert (Bert)1885-1934?,
moeder Aaltje (Alice) 1854-1927 en Gerritdina (Dena) 1882-1968.

Ze arriveerden in maart met de Wisconsin op Ellis Island, samen met de familie Rengelink (en er was ook nog een 54-jarige G. Beltman aan boord).


G Itinning, 50y, Male, Farmer, naar Dakota
Aaltze, 48y, Female, Wife
Wubigze, 10y, Female, Spinster
Girdina, 8y, Female, Child
Egbert, 5y, Male
Jan H, 3y, Male
Evert, 11m, Male, Infant

Landverhuizers in 1892: De familie Hannink.

Jan Hendrik Meijerink was 70 jaar en woonde op de Esch van Stad Hardenberg met zijn vrouw Gerritdina Beltman en hun drie ongehuwde kinderen Herm, Gerrit Jan en Geertjen. De broers van vrouw Meijerink, genaamd Jan Hendrik en Evert Beltman woonden in 1892 al 10 jaar in Noord-Amerika. Waarschijnlijk hebben zij de familie overgehaald om de grote oversteek te maken. De Meijerinks vertrokken in dat jaar en ook de twee getrouwde dochters Aaltjen en Johanna met mannen en kinderen emigreerden. De grote lege verhuiskisten met het opschrift 'South-Dacota' werden in Brucht bezorgd bij de families Hannink en Ringeling. Aaltjen moest alles inpakken voor haar echtgenoot Gerrit Hannink en haar vijf kleine kinderen. Johanna deed hetzelfde voor haar man en zes kinderen. De Hanninks hadden geen economische of godsdienstige redenen om te emigreren. Uitsluitend vanwege de familiebanden staken ze de oceaan over. Nu, na ruim honderd jaar, weet men nog dat iemand had gezegd: 'in Amerika is het zo goed, doar ligt de peerde in 't stroo!'

Gerrit Hannink ging op 52-jarige leeftijd naar Amerika, maar hoe verging het zijn broer Hendrik? Na het overlijden van hun ouders had Gerrit samen met zijn twee jaar jongere broer Hendrik de boerderij overgenomen. Zij aan zij hadden ze, samen met hun gezinnen, op het erve Hannink geleefd en gewerkt. Door de emigratie van Gerrit leed Hendrik een dubbel verlies. Wat hem erg verdrietig stemde was dat hij zijn broer waarschijnlijk nooit terug zou zien. Maar wat het nog extra wrang maakte was het verlies van zijn geboortegrond. Het was voor Hendrik onmogelijk om zijn broers erfdeel helemaal over te nemen. Tot zijn grote spijt kon hij maar iets meer dan de helft van Gerrits bezittingen kopen. Het huis en enkele landerijen kreeg hij voor vijftienhonderd gulden in handen. De rest van het land uit het erve Hannink werd door Gerrit verkocht aan Gerrit Willem Uelderink voor ƒ 550, - en aan Jan Hendrik Herbers voor ƒ 750, -. Op 10 februari gingen deze vier landbouwers uit Brucht naar notaris Rambonnet in Gramsbergen om de overdrachtsakte te ondertekenen.

foto erf Hannink
Door de ruilverkaveling in de zestiger jaren verloor het 'Hannink', na ruim drie eeuwen, haar functie als boerenerf. De familie Hannink verhuisde in 1966 naar het dichtbij gelegen erve 'Uelderink.'

Gerrit Hannink en Aaltjen Meijerink en hun kinderen Wibbigjen, Gerritdina, Egbert, Jan Hendrik en Evert vertrokken op 16 februari 1892 uit Brucht. Ze werden door zwager Gerrit Jan Waterink naar de tram in Heemse gebracht. Broer Hendrik Hannink was door het vertrek zo aangeslagen dat hij het niet aankon om hen uit te zwaaien. Ze vertrokken op de Wisconsin om naar Amerika te gaan.

Ze voeren niet alleen met Nederlanders, maar met mensen uit diverse Europese landen. Allemaal op weg naar een nieuw bestaan. Ze doorstonden een zware storm op de oceaan. Vele mensen waren zo ziek dat ze nauwelijks voor hun eigen zieke kinderen konden zorgen. Het jongste kindje Evert, nog geen twee jaar oud, overleed tijdens de barre overtocht. Moeder Aaltjen hield dit geheim omdat ze geen begrafenis op zee wilde. Waarschijnlijk ligt Evert begraven op Ellis Island.

ellis island
vrijheidsbeeld
Ellis Island en het Vrijheidsbeeld, gelegen in de Hudson rivier te New York. In het jaar 1892 zetten de Hanninks en bijna een half miljoen anderen hier voet aan wal.

In New York werden ze op een immigratie-trein gezet. Er werd hen verteld zoveel voedsel mee te nemen als nodig was voor de reis. De deuren van de trein werden gesloten en men mocht er niet uit totdat de eindbestemming was bereikt. Er was een man die toch meer eten ging halen en deze werd daardoor van zijn familie gescheiden. Uiteindelijk kwamen de Hanninks aan in Platte, South-Dakota. Wie hen daar opving is niet helemaal zeker, sommigen zeggen een agent en anderen hebben het over een ver familielid. In ieder geval moet Gerrit daar wat connecties hebben gehad, want hij stuurde $500 vooruit. Dit geld moet door iemand bij een bank in Platte zijn gedeponeerd. Maar of deze bank nu failliet ging of niet, het geld was spoorloos verdwenen. Het was een moeilijke start in deze nieuwe wereld, geen geld en ook was men de Engelse taal niet machtig. Gelukkig brachten zuster mina Hannink en haar man Thijs Koes uitkomst door hen geld te lenen. De familie Hannink vestigde zich op een boerderij in de omgeving van Platte. Moeder Aaltje had als zwangere vrouw de oversteek gemaakt en beviel daar in september 1892 van een dochter, Evertje genoemd. Twee jaar later zag Thijs het levenslicht. Hij werd vernoemd naar de kinderloos gebleven oom Thijs Koes op de Nijstad in Brucht. Later verhuisde de familie Hannink naar New-Holland, Douglas, South-Dakota.

Op 1915-01-27 schreef Harm Meijerink, de broer van
Aaltje, een brief aan zijn oude vriend Hendrik Richterink te Brucht: 'Wij zijn door Gods goedheid allen goed gezondt.' Het is in Platte op dat moment 20 graden onder nul, de lucht is helder dus voelt het niet zo koud aan. 'Het vee gaat geregeld des 's morgens weer naar de maïs-stokken; wij hebben nog niet veel hooi gevoederd. Wij moesten de paarden uit de maïs-stokken uit doen, daar zat dit jaar vergif in.'Er zijn heel wat paarden gestorven voordat men er achter kwam wat de oorzaak was. Zelf hebben ze geen paarden verloren, maar hun buren waren minder gelukkig. De paarden brachten een goede prijs op omdat ze massaal werden opgekocht door Frankrijk. 'Dieoorlog duurt nog maar voort.'Elke dag leest Harm een krant, weliswaar in het Engels. 'Maar zij schreven toch wel dat de Duitschen goede kanonnen hadden. Het moet vreeslijk zijn zulk moorden als er gedaan wordt. Holland blijft er tot nog toe buiten en ik hoop ook dat u verschoont blijft.'Hij verwacht dat Amerika niet in de oorlog betrokken zal worden, al kan men het in de handel wel merken. De graanprijzen gaan omhoog, de laatste twee jaren had men ook een schrale oogst. 'De tarwe bracht van 5 tot 10 bushel per acre op, maïs van 7 tot 20, dat is nog niet de helft van wat wij gewoon zijn.'In Platte heerst een droog klimaat en heeft men vette grond die niet bemest hoeft te worden.

de jongens
De Amerikanen

Harm vroeg hoe het met de buren in de Boterhoek ging en informeerde naar J. H. Herbers en Frederik in Bergentheim. Hij was benieuwd of Zwier nog steeds dicht bij het kanaal woonde en hoe het met de oude buren ging. 'Harmsen, Grendelman, Schutte en aan de beek, er zal in die bijna 22 jaaren wel heel wat veranderd zijn.' Het schijnt dat Pranger het vorig zomer nog bij zijn zwager Klaas Moes in Bruchterveld is geweest. Door de oorlogsomstandigheden is Pranger niet lang gebleven. Harm heeft van hem gehoord dat Bruchterveld heel wat huizen rijker is geworden, bijna allemaal boerderijen. Hij had zelf ook graag mee willen komen, 'maar mijn oudste jongen is nog maar 16 jaar oud en ik was bang dat hij alles niet in orde kon houden, de tarwe was toen gauw rijp en het maïs schoon maken was ook nog niet klaar.' Hij vertelde over zijn familie. Broer Gerrit Jan Meijerink woonde op een afstand van 2 uur, Hannink op 4 uur en Ringeling bijna 2 uur, 'maar wij kunnen iederen dag met elkaar praten over de Telefoon, die hebben wij hier allemaal in huis dat is een heel mooi ding, als wij graan of vee willen verkopen dan maar even de Telefoon en dan weet men hoe veel het waard is. Bijna ieder boer heeft hier een Automobiel.'Zelf had Harm nog geen auto maar was wel van plan er één aan te schaffen. Voor 550 tot 2000 dollar kon je er een kopen. Harm dacht nog veel aan Brucht en zou graag bezoekers willen ontvangen. 'Ik verzeker u dat ik met u hier de rondte zal doen, en wij loopen ook niet.' Hij deed de groeten aan Hendriks zuster Hendrika en hoopte de Richterinks nog eens in goede gezondheid te mogen ontmoeten. Harm besloot zijn brief met: 'Hannink en vrouw zijn nog goed gezond, vier van de oudsten zijn getrouwd, een jongen en een meisje zijn nog tehuis. Die oude lui hebben een best leven. Vrouw Ringling heeft het ook goed, Ringling zal u wel gehoord hebben is al eenige jaaren geleden overleden, daar gaan dit voorjaar nog twee van trouwen, dan blijft er nog een over, de jongste. Zij gaat nu stil leven. Broeder G. J. heeft het ook goed, hij heeft zelf nog geen land, hij huurt nog altijd, hij huurt een mooie groote boerderij daar is 480 acre land in die boerderij. Zijn oudste dochter is verleden week getrouwd met een Amerikaan, ik denk dat lijkt niet al te best.'Hendrik mocht deze brief aan alle buren in de Boterhoek laten lezen en hij verwachtte dat deze oude buren zouden terugschrijven. Hij heeft ooit nog eens een brief van Langejans gehad; 'ik zal u mijn adres weer geven dan kunt ge niet zeggen ik zou hem wel schrijven maar ik weet zijn adres niet. U kunt het er net zoo op zetten als ik het schrijf. Zijt hartelijk van ons allen gegroet en handdruk in gedachten. Uw Vriend Harm Meijerink en vrouw en zes kinderen. Mister Harm Meijerink, Platte, South-Dakota, U. S. A.'

 

Terug naar boven

Hartman

1911-03-00

Adrianus Hartman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Adrianus Surname Hartman Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 04 Apr 1911 Age 21y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Havekotte

1891-00-00 Amsterdam
'Dubbeldam'
1891-09-22 New York

Willem, 1847, vrouw, kinderen, arbeider te R387, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek.

Willem Haverkotte (Havekotte, geboren op 1847-11-05 te Dedemsvaart, zoon van Christiaan Haverkort en Martja Wittendorp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1874-04-17 te Ambt Hardenberg met Maria Anna Drenth, 24 jaar oud, geboren op 1850-01-26 te Dedemsvaart, dochter van Marten Drenth, arbeider, en Maria Angela (Marie Engel) Determan.
Uit dit huwelijk:
1.             Maria Ekla Haverkotte (Engelina Havekotte), geboren op 1875-01-16 om 04.00 uur te Slagharen.
2.             Christina Haverkotte, geboren op 1876-08-07 om 01.00 uur te Slagharen, overleden op 1876-12-19 om 17.00 uur te Slagharen, 134 dagen oud.
3.             Christiaan Haverkotte (Havekotte), geboren op 1877-11-29 om 04.00 uur te Slagharen.
4.             Martha Haverkotte, geboren op 1880-07-12 om 00.30 uur te Slagharen.
5.             Martinus Haverkotte, geboren op 1883-05-31 om 22.30 uur te Slagharen.
6.             Johannes Haverkotte, geboren op 1886-11-09 om 06.00 uur te Slagharen.
7.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1889-07-09, overleden op 1889-07-09 om 05.00 uur te Slagharen, 0 dagen oud.
8.             Johanna Haverkotte, geboren op 1890-10-19 om 19.00 uur te Slagharen.

Willem verklaart in 1877 dat hij geen schrijven heeft geleerd, een jaar eerder kon hij echter wel de geboorteakte ondertekenen.

Het gezin verklaart te emigreren naar Jefferson, M.

1891-04-23: NRC 240491
Rotterdam, 23 april. Met het beste gevolg werd heden te Katendrecht, van de werf van de heren Bonn en Mees, te water gelaten het fraaie, van staal gebouwde schroefstoomschip DUBBELDAM, gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Amerika. Het stoomschip is lang 341, breed 40 en hol 25 Eng. voeten en 10 duim en zal ongeveer 3500 ton groot zijn. 
De machine van 2500 paardenkracht is van het triple compound systeem en wordt benevens de stalen stoomketels, die hydraulisch geklonken worden, aan het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord vervaardigd. De vierbladige schroef is van gegoten staal, en men rekent op een vaart van 12½ mijl.
Het stoomschip heeft drie dekken, het bovendek is van staal vervaardigd, met teak bedekt, de beide andere dekken zijn van pitch pine. Het schip krijgt twee masten, en alle zware werkzaamheden, zoals lichten van de ankers, lossen, laden en ook het sturen, worden met hulp van stoom verricht. Aan de ventilatie is bijzondere zorg besteed; er loopt een kunstmatige inrichting daartoe door het gehele schip. Behalve een grote ruimte voor 440 tussendek-passagiers worden de grote en de boven salon ingericht voor 50 eerste klasse passagiers, die van alle geriefelijkheden zullen kunnen profiteren, welke op een eerste klasse passagiersboot met redelijkheid zouden kunnen worden verlangd. Alles wordt elektrisch verlicht. De doop van het stoomschip werd volbracht door het verbrijzelen van een fles champagne tegen de boeg van de DUBBELDAM door freule M.C.G. Reuchlin, dochter van Jhr. Otto Reuchlin, een van de directeuren van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Dit solide en zeer net afgewerkte stoomschip zal in de hoogste klasse van Veritas met de ster, Lloyd’s en Nederlandsche Vereeniging van Assurandeuren worden opgenomen. Door het fraaie weer en het altijd belangwekkende van de zaak waren vele toeschouwers met hun dames op de werf. Ook de experts van de verschillende verenigingen, waarin het stoomschip wordt opgenomen, waren op het terrein aanwezig. 

 

Terug naar boven
Heide van der
1883-03-00 Amsterdam
'Amsterdam'
1883-04-16 New York

Jacob, 48 jaar, vrouw, 8 kinderen, landbouwer te P96 (woonde van 1870-1880 op P73), Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jacob van der Heide, geboren op 1836-02-06 te Drachten, zoon van Roel Jacobs van der Heide en Janke Jans Bijker. .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1860-09-01 te Dedemsvaart met Henrietta Catharina van der Heide (van der Hoek), 22 jaar oud, geboren op 1837-11-14 te Ambt Ommen, dochter van Meine Jacobus van der Heide, wijkmeester Mij van Weldadigheid Veenhuizen/Norg, later kolonieboer te Ommerschans, en Elisabeth Gerads.
Uit dit huwelijk:
1.             Elizabeth van der Heide, geboren op 1861-07-01 om 15.00 uur te Avereest.
2.             Roelof van der Heide, geboren op 1864-05-16 te Paardelanden.
3.             Janke van der Heide, geboren op 1867-10-26 om 15.00 uur te Avereest.
4.             Meine van der Heide, geboren op 1868-12-27 om 07.00 uur te Avereest.
5.             Jan van der Heide, geboren op 1871-08-19 om 02.00 uur te Dedemsvaart.
6.             Willemina van der Heide, geboren op 1874-08-16 om 07.00 uur te Lutten.
7.             Jacobus van der Heide, geboren op 1877-11-24 om 03.00 uur te Dedemsvaart.
8.             Albertus van der Heide, geboren op 1880-07-13 om 12.00 uur te Lutten, overleden op 1880-07-29 om 18.00 uur te Dedemsvaart, 16 dagen oud.
9.             Albertha Rosina van der Heide, geboren op 1882-01-09 om 23.00 uur te Collendoornerveen.

Op de passagierslijst van de 'Amsterdam' naar New York:
Jacob 0/A Heide Male 47 1836
H C Heide Female 46 1837
Elizabeth Heide Female 18 1865
Raeleigh Heide Male 16 1867
Janke Heide Female 16 1867
Moine Heide Male 11 1872
Jacobus Heide Male 4 1879
Heide Male 0 1883
Jan Heide Male 7 1876
Wiene Heide Male 8 1875

Terug naar boven

Heide van der

1908-03-00 Rotterdam
'Noordam'
1908-04-08 New York

Meine van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Meine Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 45y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Noordam

Gezina van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gezina Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 51y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Noordam

Jantje van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jantje Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 21y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Willemiena van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Willemiena Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 20y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Jacobus van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jacobus Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 12y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Egberdina van der Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Egberdina Surname van der Heide Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 08 Apr 1908 Age 9y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Heide Vander (1961) Gerritdina - born: 5 Mar 1936 Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten Slagharen, -- Arrival year: 1961 Destination: Victoria, British Columbia .

Heide van der

(1893-01-16
Noord-Amerika)

Berend, 24 jaar, ongehuwd, landbouwer, knecht bij Ekenhorst op R7, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Berend van der Heide, geboren op 1869-04-03 om 04.00 uur te Avereest (gezindte: Chr.Ger.), zoon van Jacobus van der Heide, landbouwer, klompenmaker, geboren op 1827-09-06 te Veenhuizen, overleden op 1886-04-27 om 07.00 uur te Dedemsvaart op 58-jarige leeftijd, gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 1859-05-07 te Dedemsvaart met Jantien de Vries, 22 jaar oud, geboren op 1836-09-16 te Rietveld, overleden op 1870-06-22 om 13.00 uur te Dedemsvaart op 33-jarige leeftijd.

Vader Jacobus zou nog twee maal trouwen:
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 1870-12-24 te Dedemsvaart met Annigje Knol, 40 jaar oud, geboren op 1830-01-26 te Tjalleberd, overleden op 1883-12-02 om 06.00 uur te Dedemsvaart op 53-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1856-04-19 te Dedemsvaart met Hendrik Bos, 24 jaar oud, geboren op 1831-09-09 om 21.00 uur te Avereest, overleden op 1869-11-21 om 02.00 uur te Dedemsvaart op 38-jarige leeftijd.}
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 1885-08-01 te Gramsbergen met Hendrikjen Willink, 48 jaar oud, geboren op 1836-09-21 om 08.00 uur te Ane, overleden op 1886-04-14 om 08.00 uur te Dedemsvaart op 49-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1861-05-11 te Gramsbergen met Albert Hutten, 33 jaar oud, geboren op 1828-04-11 te Baalder, overleden op 1884-02-07 om 16.00 uur te Ane op 55-jarige leeftijd.}

Barend Vander Heide New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Barend Surname Vander Heide Last Place of Residence Slagharen Event Date 20 Feb 1893 Age 23y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Werkendam

Barend Vander Heide, 23 jaar, uit Slagharen aan boord in Rotterdam op de Werkendam, arriveert in New York op 1893-02-20.

Terug naar boven

Heimann

1837-09-00 Bremen?
'Charles Henry'
1837-11-20 New Orleans

Bernard Heinrich (Berend Hendrik), waarschijnlijk geboren op 1811-05-28 in Gross Fullen, parochie Meppen als zoon van Herman Heinrich Heimann en Anna Maria Boven. Bernard stierf op 1852-08-16 aan de cholera in Damiansville, Clinton County, Illinois. Gehuwd met Catharina Aleidis Menken (Catharina Adelheid of Anna Maria Menke/Minken, geboren in Haren in Nedersaksen, kinderen: Johannes Bernardus (John Bernard), geboren op 1834-02-04 te Slagharen (huwde later met de veneneens in Slagharen geboren Mary Berendsen), Harm Hendrik, geboren 1836 op Slagharen, overleden in 1837 aldaar.

De familie Heyman vestigden zich in Clinton County en waren een der eerste Emslandse families die zich daar vestigden. Er zouden nog minstens zes kinderen zijn geboren, waarvan een waarschijnlijk met een Santel trouwde.

Berend Hendrik Heimann en zijn vrouw Catharina Aleidis Menken vertrokken samen met hun driejarige zoontje Johannes Bernardus. Hun moeder/grootmoeder, die ook op Slagharen woonde en hertrouwd was met Santel was inmiddels voor de tweede keer weduwe geworden en emigreerde enkele jaren later met haar zoon uit het tweede huwelijk. De kleine landverhuizer John Bernard Heimann zou in 1854 trouwen met Mary Bernsen (Anna Maria Berendsen), ook geboren in Slagharen. Zij kregen minstens zeven kinderen. Johannes B. Heiman overleed in Damiansville op 1923-12-19.

PortraitHeimannHB&M1914.gif (132515 bytes)
John Bernard Heimann & Anna Maria Bernsen
in 1914 - 60th wedding anniversary
Wedding - February 4, 1854, Clinton County, IL
Photo courtesy of Connie Albers. (bron: http://www. emslanders. com)

 

'The first German family who settled in the township was that of B.H. HEIMANN, a native of Hanover. He located on the east side of Sugar Creek, section twenty-four, in 1837. He here improved a farm, where his son, John B. now lives. When he came to this county he had no team, nor money to buy one with, and he raised his first crop with a hoe, breaking up the raw prairie with a hoe. In this way he put in four acres of corn the first year and raised a good crop. He raised a family of six children, and died in 1852. The next spring, 1838, Harman  KALMER settled here also. H.Henry SANTLE, J.H. SANTLE and Harman RENSING all settled on section twenty-four.' (bron: http://clintonilgenweb. net/history/patrons/lookingglass. htm)


In de katholieke kerk van Germantown werden de kinderen Heimann gedoopt met vermelding van geboortedag, ouders en peetouders.

Berend H Heyman Immigration 1837 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Male 26 1811 Harrenburg Charles Henry Farmer

Cath Adeth Heyman Immigration 1837 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Female 29 1808 Harrenburg Charles Henry

John Bernard Heyman Immigration 1837 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Male 3 1834 Harrenburg Charles Henry

John Hutsbeck Immigration 1837 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Male 30 1807 Harrenburg Charles Henry tailer

Adelheia Hutsbeck Immigration 1837 New Orleans, Orleans, Louisiana, United States Female 25 1812 Harrenburg Charles Henry

Anna Maria Smit (relatie nazien), geboren 1778.
Kind:
1.             Johannes Hulsbeek (moeder nazien), geboren 1806 (gezindte: R.K.). Sinds 3 jaar met vrouw
en Anna Maria Smit oud 58 jaar
19-09-1836 bewoner op Sectie K Gemeente Ambt Hardenberg, het gehucht Rheezerveen aan en
omtrent de Dedemsvaart zal op 01-01-1837 tot de Gemeente Avereest overgaan.
Samenwonend voor 1836- met Margaretha Aleida Koerts, geboren 1810.

Terug naar boven

Heimeriks

1882-02-00 Amsterdam
'Castor'
1882-03-02 New York

Gerhardus Hendrikus, 38 jaar, vrouw, 5 kinderen, arbeider te P., Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek, minvermogend.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Gerhardus Hendrikus Heimeriks (Heimerik), arbeider, geboren op 1843-03-18 om 15.00 uur te Avereest. (Aangevers waren: Tijs Bouwknegt, 69 jaar, landbouwer en Gerrit Elferink, 43 jaar, wever.), zoon van Gerardus Heimeriks en Barta Wools.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1870-05-03 te Dedemsvaart met Magrietha Alijda Bembom, 27 jaar oud, geboren op 1843-03-31 om 06.00 uur te Avereest (gezindte: R.K.), dochter van Johan Gerhard (Geert) Bembom (Bemboom), arbeider te Slagharen, en Margaretha Adelheid Pool.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerhardus Johannes Heimeriks, geboren op 1871-02-05 om 14.00 uur te Avereest.
2.             Johannes Gerrit Heimeriks, geboren op 1873-05-30 om 04.00 uur te Rheezerveen.
3.             Magrietha Alijda Heimeriks, geboren op 1875-05-19 om 11.00 uur te Dedemsvaart.
4.             Albertus Wilhelmus Heimeriks, geboren op 1877-04-24 om 15.00 uur te Slagharen.
5.             Maria Magtilda Heimeriks, geboren op 1879-05-03 om 18.00 uur te Slagharen.
6.             Johan Heinrich Heimeriks, geboren op 1881-04-07 om 03.00 uur te Dedemsvaart.

Volgens de passagierslijst van de 'Castor' reisden samen met het gezin van zwager Bemboom en gezin van Berend Visscher:

G U Hemeriks Male 38 1844
M A Hemeriks Female 38 1844
J G Hemeriks Female 8 1874
M A Hemeriks Female 6 1876
A W Hemeriks Male 4 1878
M U Hemeriks Female 2 1880
Hingelina Hemeriks Female 0 1882

Het gezin Bemboom zal vertrokken zijn uit Hasselt en in 1893 of voor 1893 teruggekeerd op Slagharen..

Johannes Bernardus Bemboom, arbeider, schipper, geboren op 1849-03-18 om 02.00 uur te het Achterveld. Aangevers waren: Jan Jans van Goor, 28 jaar, arbeider te Avereest en Jan Hendrik Vosjan, 49 jaar, veldwachter te Avereest. (gezindte: R.K.). Vertrokken als schipper op 31-03-1881 naar Hasselt, overleden op 1894-06-05 om 20.00 uur te Slagharen op 45-jarige leeftijd, zoon van Johan Gerhard Bembom en Margaretha Adelheid Pool.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1875-04-09 te Ambt Hardenberg met Anna Gesina Wehkamp, 20 jaar oud, geboren op 1855-02-07 om 17.00 uur te Slagharen, overleden op 1900-09-25 om 18.00 uur te Slagharen op 45-jarige leeftijd, dochter van Johann Wilhelm Wehkamp (Weekamp), arbeider, landbouwer, militair, en Maria Adelheid Pieper.
Uit dit huwelijk:
1.             Margaretha Aleida Bemboom, geboren op 1876-02-28 om 13.00 uur te Slagharen, overleden op 1876-03-14 om 23.00 uur te Slagharen, 15 dagen oud.
2.             Maria Bemboom, geboren op 1877-09-08 om 08.00 uur te Slagharen, overleden op 1898-02-04 om 15.00 uur te Slagharen op 20-jarige leeftijd. (zij heeft enige tijd in Amerika gewoond).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 1895-05-31 te Ambt Hardenberg met Bernard Theodor Schlepers, landbouwer, molenaar, geboren circa 1868- te Agterhorn, par. Emlichheim, overleden op 1925-05-12 om 22.00 uur te Zwolle, zoon van Johan Hermann Schlepers, arbeider, en Anna Margaretha (Margreta) Berg. {Hij is later gehuwd op 1908-07-03 te Ambt Hardenberg met Maria Susanna Maas, geboren ca 1880 te Amsterdam, dochter van Cornelis Maas en Eva Smathoven.}
3.             Gerhardus Hermannus Bemboom, geboren 1883 te Jeffersoncity, U.S.A. Overleden op 1908-03-28 om 02.00 uur te Slagharen, akte 58 B.S. Ambt Hardenberg.
4.             Johannes Wilhelmus Bemboom, geboren 1886 te Jefferson (Hij gaat in 1904 vanuit Avereest terug naar Jefferson).
5.             Gerhardus Hendrikus Bemboom, geboren 1890 te Jefferson.
6.             Maria Aleida Bemboom, geboren op 1893-10-28 om 12.00 uur te Slagharen.

Op de passagierslijst van de 'Castor', ze reisden samen met het gezin van zwager Heimeriks en het gezin van Berend Visscher:

J B Bunborm Male 22 1860
A G Bunborm Female 27 1855
B Bunborm Female 4 1878

Terug naar boven
Heitbrink (1905 Gronau, Duitsland)

Gerard Hietbrink?, 27 jaar, vrouw, landbouwer, Ambt Hardenberg.

Is nog onvindbaar.

Heitgerdes
(1859 Noord-Amerika)
Johan Heinrich, arbeider, landbouwer, man, 20 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruizicht op een beter bestaan.
Johan Heinrich Heitgerdes (Heitgeerdes/Heitgeerts), is gedeserteerd en vertrokken vanuit Ambt Hardenberg.

Holleboom

1881-09-08 Antwerpen
'Belgenland'
1881-09-23 New York

Waarschijnlijk zijn de families vertrokken vanuit Gramsbergen en/of Ommen.

Albert Holleboom, landbouwer, geboren op 1849-11-10 te Collendoorn, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1849-12-20 te Heemse, overleden op 1946-01-19 (of 22 januari), Allendale, Ottawa County, Michigan, zoon van Gerrit Holleboom en Gesina Schrotenboer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1873-07-25 te Ambt Hardenberg met Jantje Jansen, 23 jaar oud, geboren op 1850-07-25 te Diffelen, overleden 1881 te emigrant, dochter van Harm Jansen, landbouwer, en Jennegien Klingenberg.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Holleboom, geboren op 1874-02-21 om 10.00 uur te Marienberg.
2.             Jennigje Holleboom, geboren op 1876-08-22 te Ambt Ommen.
3.             Gesina Holleboom, geboren op 1879-01-21 te Ambt Ommen.
3.             tweeling Holleboom, geboren aan boord?

Harm Jansen, landbouwer, geboren op 1815-10-06 om 4.00 uur te Gramsbergen, zoon van Hendrik Jansen en Jennegien Harmsen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1844-05-04 te Ambt Hardenberg met Jennegien Klingenberg, 29 jaar oud, geboren op 1815-03-10 om 20.00 uur te Holtheme, dochter van Jan Klingenberg, landbouwer, en Aaltjen Klinge.
Uit dit huwelijk:
1.             Hendrik Jan Jansen, geboren op 1845-03-12 te Rheeze.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1874-06-11 te Ambt Ommen met Johanna Lohuis, 26 jaar oud, geboren op 1847-12-26 te Hellendoorn, dochter van Jan Lohuis en Gerritje Wildmeijer.
2.             Jennegien Jansen, geboren op 1847-09-14 om 15.00 uur te Loozen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1869-10-07 te Ambt Ommen met Gerrit Seinen, geboren ca 1843 te Ommen, zoon van Albert Seinen en Jennichje Karoelofs.
3.             Jantje Jansen, geboren op 1850-07-25 te Diffelen, overleden 1881 te emigrant.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1873-07-25 te Ambt Hardenberg met Albert Holleboom, 23 jaar oud, zoon van Gerrit Holleboom, kleermaker; landbouwer, en Gesina Schrotenboer.
4.             Aaltjen Jansen, geboren op 1854-06-03 om 20.00 uur te Beerze, overleden op 1924-02-25 om 11.00 uur te Ambt Hardenberg op 69-jarige leeftijd, vertrokken naar Gramsbergen 23 februarie 1920.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1875-01-21 te Ambt Ommen met Lucas Weelink, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 1837-11-06 om 6.00 uur te Arriën, overleden op 1920-02-12 om 22.30 uur te Oud Lutten op 82-jarige leeftijd. Q nr. 3, arbeider, zoon van Derk Weelink, schaapherder, landbouwer, en Geertje Groothuismink. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1860-01-09 te Ambt Ommen met Geertjen Bril, 28 jaar oud, arbeidster, geboren op 1831-10-21 om 12.00 uur te Heemse, overleden op 1874-01-23 om 5.00 uur te Stegeren op 42-jarige leeftijd, dochter van Egbert Bril, landbouwer, en Geertruij Zandman.}
5.             Hendrik Jansen, geboren op 1857-01-26 te Ambt Ommen, overleden op 1857-08-22 te Ambt Ommen, 208 dagen oud.

De zus van Harm Jansen is ook meegegaan: Fennegien Jansen, geboren 24-06-1823 te Gramsbergen, dochter van Hendrik Jansen en Jennegien Harmsen.

Op de passagierslijst van de Belgenland staan:
Hermann Jansen Male 65 1816
Freidricke Kluigenberg Male 65 1816
Finna Jansen Female 58 1823
Hubert Holleboom Male 31 1850
Jantje Jansen Female 30 1851
Gerrit Holleboom Male 6 1875
Jennigs Holleboom Male 4 1877
Gezma Holleboom Male 2 1879
Haun Holleboom Male 0 1881
Hermann Holleboom Male 0 1881

Albert Holleboom was de halfbroer van Derk en Gerrit Jan Lenters. Zijn zus Jennigje vertrekt later met haar man Albert Veltink.

Holler

(1852 Baltimore)

Frederica, zonder beroep, vrouw, 25 jaar, Nederduits Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.
Waarschijnlijk heeft Frederica Holler een korte tijd in Hardenberg gewoond en is ze met haar verwanten vanuit Bremen vertrokken op de 'Baltimore'. Dit schip arriveerde op 28 september 1852 in Baltimore en de kapitein was J. C. H. Jacobs. Er was een familie Holler aan boord afkomstig uit Bicken, Herborn, Hessen, Duitsland.
Holtfluwer (1950) Gerrit J Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Heemse, Overijssel -- Arrival year: 1950 Sponsor: Nanninga A - Destination: Vega, Alberta
Hoorneman (1881 Iowa)

Gardina, weduwe van G. Dresselhuis, 40 jaar, ongehuwd 9 kinderen.

Staat waarschijnlijk foutief in het register.

Houselt van (1907 Nordhorn, Duitsland)

Herman, 40 jaar, vrouw, 1 kind, bakker, Ambt Hardenberg.

Herman van Houselt, geboren op 1866-04-17 om 17.00 uur te Radewijk, overleden op 1944-01-06 om 03.30 uur te Hardenberg op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Antonie van Houselt en Everdina Klazina Bouwhuis.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 1900-05-25 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Wilhelmina Frederika Hutten, 29 jaar oud, geboren op 1870-08-18 te Munstergeleen, overleden op 1936-10-02 om 01.00 uur te Stad Hardenberg op 66-jarige leeftijd, dochter van Egbert Hutten, rijksambtenaar, en Petronella Borger, winkelierster.
Kind:
Jan Antonie van Houselt, geboren op 1903-05-04 te Radewijk.

Hubert
1846-10-00 Rotterdam
'Barque Isabella'
1846-12-19 New York

Klaas, kleermaker te Lutten, man, 66 jaar, Gereformeerd afgescheiden, behoeftig, niet aangeslagen voor belasting, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst.
Klaas heeft voor vertrek geen goederen verkocht, geschat vermogen is 200 gulden.

Klaas Hubers, kleermaker, geboren op 1787-12-04 te Koevorden (gezindte: Geref.), overleden op 1874-10-11 om 09.00 uur te Lutten op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubers en Johanna Maria Vossers.
Gehuwd met Hendrika van der Linde, landbouwster, geboren ca. 1780 te Den Ham, overleden op 1853-04-05 om 01.00 uur te Lutten, dochter van Hendrik van der Linde en Jennigjen Evertsen.
Uit dit huwelijk:
1.             Jan Hubers, landbouwer, geboren op 1811-02-24 te Gramsbergen, gedoopt op 1811-03-03 te Gramsbergen, overleden op 1881-09-15 om 04.30 uur te Lutten, Q 24 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1832-07-26 te Gramsbergen met Wilhelmina Henderica Likkel (Likkink), geboren in 1809- te Heemse, gedoopt op 1809-07-16 te Heemse, overleden op 1873-01-10 om 18.00 uur te Lutten, dochter van Albert Likkel, landbouwer, en Hendrika Wesselink.
2.             Johanna Hubers, dienstmeid, geboren op 1816-07-17 om 17.00 uur te Gramsbergen, gedoopt op 1816-07-21 te Gramsbergen, overleden na 1874.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1840-01-25 te Ambt Ommen met Hendrik Reinders, landbouwer te Lutten, geboren ca 1809 te ambt Ommen, overleden na 1874-, zoon van Berend Willemsen Reinders, landbouwer, en Fennigje Roelofs.
3.             Janna Maria Hubers, geboren op 1819-01-21 om 08.00 uur te Gramsbergen, gedoopt op 1819-02-14 te Gramsbergen, overleden op 1820-03-13 om 8 uur te Gramsbergen op 1-jarige leeftijd.

Op de passagierslijst staat Klaas Huber? 57 male Taylor, dit moet de 66-jarige Klaas Hubert zijn. Wel vreemd dat hij alleen vertrok. Waarschijnlijk heeft hij dat verre land eens willen verkennen. Zijn kleinkinderen, zoals de hieronder genoemde Jan Hendrik en Klaas, zijn respectivelijk in 1892 en 1893 naar Amerika geëmigreerd.

Terug naar boven

Hubers

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Jan Hendrik, 43 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer te Q25, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jan Hendrik Hubers, landbouwer, geboren op 1849‑02‑17 te Lutten, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1920‑01‑23 te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA op 70-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA, zoon van Jan Hubers, landbouwer, en Wilhelmina Henderica Likkel.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 1876‑05‑12 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Veldman, 31 jaar oud, geboren op 1844‑07‑23 te Rabbinge, overleden op 1883‑09‑12 om 15.00 uur te Dedemsvaart op 39-jarige leeftijd, dochter van Harm Jans Veldman, landbouwer te Lutten, en Albertjen Alberts Zantingh.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 1884‑04‑11 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Zantingh, 29 jaar oud, geboren op 1854‑11‑09 om 01.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1885‑08‑18 om 13.00 uur te Lutten op 30-jarige leeftijd, dochter van Herm Alberts Zantinge, landbouwer te Hoogeveen, en Gerrietdina Ekkel. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1878‑09‑07 te Zuidwolde met Hendrik Stuifzand, 26 jaar oud, geboren op 1852‑08‑30 te Stuifzand, overleden op 1880‑04‑21 te Steenbergen op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks Stoefzand en Anna Hendriks Klein.}
Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 1887‑05‑27 te Ambt Hardenberg met Geertruida Huisjes, 26 jaar oud, geboren op 1861‑02‑24 om 12.00 uur te Gramsbergen, overleden 1897? te waarschijnlijk in Sioux Center, Sioux County, Iowa, USA, dochter van Jan Harmen Huisjes en Wibbegien Bosch.
Gehuwd (4) ca 1909 te South Dakota met Willemina Hoekman, geboren 1864.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willemina Hendrika Hubers (Minnie), geboren op 1877‑03‑25 om 06.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1949‑07‑08 te Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Valley View Cemetery, Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1898‑01‑13 te Orange City met Albert Gerritsen, 19 jaar oud, geboren op 1878‑06‑21 te Alto, Fond du Lac County, Wisconsin, USA, overleden op 1970‑03‑08 te Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA op 91-jarige leeftijd, begraven te Valley View Cemetery, zoon van Hendrik (Henry) Gerritsen en Peetje Mulder.
2.
Albertje Hubers (Alice), geboren op 1879‑09‑15 om 03.00 uur te Lutten, overleden op 1964‑02‑17 op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1902‑10‑08 te Sioux Center met Cornelius (Niel) Gravenhof, geboren ca 1870, zoon van Jan Gravenhof en Gerritje Fecke.
3.
Johanna Hubers, geboren op 1883‑08‑02 om 02.00 uur te Lutten, overleden op 1890‑04‑30 om 15.00 uur te Lutten op 6-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hendrik Hubers, geboren op 1885‑05‑16 om 10.00 uur te Lutten, overleden op 1885‑07‑13 om 23.00 uur te Lutten, 58 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
5.
Hendrikje Hubers (Hattie), geboren op 1888‑06‑14 om 20.00 uur te Lutten, overleden op 1956‑09‑10 te Sioux Center op 68-jarige leeftijd.
6.
Wibbigje Hubers (Winnie), geboren op 1889‑12‑29 om 18.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1980‑03‑15 op 90-jarige leeftijd, begraven te Valley View Cemetery, Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 1906‑12‑29 te Sioux Center met Bert G. van den Berg, 20 jaar oud, geboren op 1886‑03‑01 te Ede, overleden sept 1967, begraven te Rock Valley, zoon van Gerrit van den Berg en Celia van Maanen.
7.
Jan Hubers (John Hendrikus), geboren op 1891‑12‑15 om 15.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1967‑02‑21 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 75-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1912‑08‑18 te New Holland met Hendrieka Bergakker (Rickie), 21 jaar oud, geboren op 1891‑07‑15 te Armour, Douglas County, South Dakota, USA, overleden op 1969‑07‑12 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA, dochter van Aart Bergakker en Hendrina Teesselink (Teeslink).
8.
Herman Hubers, geboren op 1894‑04‑26 te Armour, Douglas County, South Dakota, USA, overleden op 1974‑03‑29 te Denver, Denver County, Colorado, USA op 79-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1915‑12‑15 met Gertrude van Zanten, geboren 1896, overleden 1954.
9.
Geertruida Johanna (Gertrude) Hubers, geboren op 1897‑06‑16 te Sioux Center, overleden op 1972‑08‑06 te Rock Valley op 75-jarige leeftijd, begraven te Rock Valley.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1920‑01‑08 met Hans Moorlag, 21 jaar oud, geboren op 1898‑09‑05, overleden op 1964‑03‑16 op 65-jarige leeftijd, begraven te Rock Valley, zoon van Dick Moorlag en Jurrina Nijmeijer.

Waarschijnlijk is de groep emigranten op 24 augustus vertrokken en een paar dagen later met de boot naar New York gevaren.
Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Douglas te gaan:
Jan U. Hubert uit Hardenberger 42 Male
Geertruida 32 Female
Wilhelma 15 Female
Albertv 9 Female
Dermitv 5 Female
Wurtbegien 4 Female
Jan 6 mnd. Male

Terug naar boven

Hubers

(1893-08-17
Noord-Amerika)

Klaas, 61 jaar, vrouw, 6 kinderen, landbouwer te Q33, Ambt Hardenberg,  Christelijk Gereformeerd,  minvermogend.

Klaas Hubers, geboren op 1832-10-05 om 11.00 uur te Ane, overleden op 1916-10-12 te New Holland op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Hubers en Wilhelmina Henderica Likkel.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1857-04-24 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1857-05-02 te Heemse (Christelijk Afgescheiden) met Evertjen Gerrits, 18 jaar oud, geboren op 1838-05-19 om 14.00 uur te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1838-06-04 te Ommen, overleden op 1873-01-10 om 21.00 uur te Lutten op 34-jarige leeftijd, dochter van Evert Gerrits, landbouwer, en Geertruida Doezeman.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 1874-02-20 te Ambt Hardenberg met Hendrika Reinders, 29 jaar oud, geboren op 1844-11-15 om 18.00 uur te Ane, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1844-12-15 te Heemse, dochter van Hendrik Reinders, landbouwer te Lutten, en Johanna Hubers, dienstmeid.
Uit het eerste huwelijk:
Geertruida Hubers, geboren op 1858-03-22 om 12.00 uur te Lutten, overleden op 1869-05-18 om 02.00 uur te Bergentheim op 11-jarige leeftijd.
Willemina Hendrika (Wilhelmina) Hubers, geboren op 1861-04-05 om 15.00 uur te Lutten, overleden op 1876-01-27 om 02.00 uur te Lutten op 14-jarige leeftijd.
Everdina Hubers, geboren op 1863-10-16 om 11.00 uur te Lutten.
Johanna Hubers, geboren op 1866-04-10 om 02.00 uur te Lutten, overleden op 1905-08-22 om 22.00 uur te Lutten op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1892-11-18 te Gramsbergen met Gerrit Jan Luichies, 25 jaar oud, geboren op 1867-02-25 om 22.00 uur te Baalder, waarschijnlijk opgegroeid bij oom Albert Wilpshaar en tante Fennigje Hankamp, die kinderloos waren. Overleden op 1928-06-07 om 09.00 uur te Oud Lutten op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Luichies en Geertjen Wilpshaar. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 1906-11-16 te Ambt Hardenberg met Hendrika van Wijhe, 36 jaar oud, geboren op 1869-11-25 te Oosterhesselen, dochter van Gerhardus van Wijhe en Pauwelina Loretta Zahn.}
Hendrikje Hubers, geboren op 1869-03-01 om 05.00 uur te Bergentheim.
Geertruida Hubers, geboren op 1871-12-17 om 19.00 uur te Bergentheim, overleden op 1876-04-21 om 05.00 uur te Lutten op 4-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
Evertje Hubers, geboren op 1875-05-31 om 08.00 uur te Lutten, overleden op 1876-03-15 om 07.00 uur te Lutten, 289 dagen oud.
Evertje Hubers, geboren op 1877-08-01 om 23.00 uur te Lutten, overleden op 1953-05-10 te New Holland op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met John Feenstra.
Willemina Hubers, geboren op 1879-06-01 om 01.00 uur te Lutten, overleden op 1893-05-24 om 07.00 uur te Lutten op 13-jarige leeftijd.
Hendrika Johanna Hubers, geboren op 1882-01-24 om 04.00 uur te Lutten, overleden sept. 1979 te Lynden.
Gehuwd met Leendert Holleman, geboren op 1882-02-09, overleden aug 1983.
Gerrit Jan Hubers (John), geboren op 1884-07-23 om 07.00 uur te Lutten, overleden op 1970-03-14 te New Holland op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1909-03-25 met Mina Holleman, 22 jaar oud, geboren op 1887-01-01 te Oud Beijerland, overleden op 1968-06-04 op 81-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Holleman en Neeltje Hoogewerf.
Klazina Hubers, geboren op 1887-01-23 om 17.00 uur te Lutten, overleden op 1919-07-16 te New Holland op 32-jarige leeftijd.

In de huwelijksakte van zijn nichtje Willemina Schrotenboer met Willem van Faassen in 1895 staat geschreven dat Willemina wettelijk gedomicilieerd was te South-Dacota in Noord-Amerika en dat haar ouders inmiddels waren overleden. Ook haar grootouders van beide zijden waren reeds gestorven. Haar voogden gaven toestemming voor het huwelijk. Dit waren oom Klaas Hubers, landbouwer te South-Dacota en Gerrit Jan Hubers, wonend te Zuidwolde.

Terug naar boven

Huisengsi

1914-03-00

Johannes B. Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes B. Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 26y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Johannes Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 57y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Noordam

Johanna Margareta Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johanna Margareta Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 58y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Noordam

Helena Frederika Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Helena Frederika Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 28y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Julius Johannes Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Julius Johannes Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 22y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Regnera Geertruda Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Regnera Geertruda Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 18y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Noordam

Johannes Hendrik Huisengsi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes Hendrik Surname Huisengsi Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 01 Apr 1914 Age 16y Nationality Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Huisken

(1868 Noord-Amerika)

Hendrik, 57 jaar, vrouw, 4 kinderen, wieldraaier, Ambt Hardenberg.

Hendrik Huisken, stoelmaker, geboren op 1811-03-11 te Laar (gezindte: N.H.).
Gehuwd met Jennigje Kip, geboren op 1817-06-01 te Kleine Ringe.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Huisken, geboren op 1839-02-11 te Laar.
Albert Huisken, geboren op 1841-12-07 te Laar.
Jan Hendrik Huisken, geboren op 1849-10-25 te Laar.
Alberdina Huisken, geboren op 1858-06-19 om 13.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1858-07-25 te Lutten, overleden op 1935-03-03 te Grant op 76-jarige leeftijd, begraven te Grant, Hillside Cemetary.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1888-03-04 te Allegan County met Jan (John) Tibbe, 33 jaar oud, arbeider, timmerman, geboren op 1854-08-30 om 01.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (N.H.) op 1854-10-08 te Lutten, overleden op 1936-05-18 te Grant op 81-jarige leeftijd, begraven te Grant, Hillside Cemetary, zoon van Albert Tibbe, wever, arbeider, en Jantien (Jennie) Kollen. {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1876-02-11 te Ambt Hardenberg met Hendrikje (Hattie) Veldstra, 22 jaar oud, geboren op 1853-07-29 om 10.00 uur te Dedemsvaart, overleden ca 1887, dochter van Jan Alberts Veldstra, arbeider te Dedemsvaart, en Margjen Jans Mannen Oosterveen.}

Ze kwamen in 1857 uit Laar te Dedemsvaart 203 wonen.

Terug naar boven

Jansen

(1881 Noord-Amerika)

Hendrik, 32 jaar, vrouw, 1 kind, landbouwer, arbeider te P., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, behoeftig.

Hendrik Jansen, geboren op 1848-01-10 te Diffelen, overleden in 1933, zoon van Albert Jansen en Gerhardina Bosman.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1879-05-16 te Ambt Hardenberg met Janna Bril, 26 jaar oud, geboren op 1852-10-12 om 05.00 uur te Collendoorn, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1852-11-30 te Heemse, overleden op 1916-01-22 in New Holland, dochter van Teunis Bril, landbouwer, arbeider, en Roelofje Schonewille.
Uit dit huwelijk:
Gerritdina Jansen, geboren op 1880-09-20 om 02.00 uur te Dedemsvaart.

Woonden in in New Holland, Douglas, South Dakota, United States.

Terug naar boven
Jansen (1881-1890) Lucas, geboren 1845, schipper, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, en zijn vrouw Hendrika Johanna Pasman, (Paasman) geb. 1851.

Jonker

(1884 Noord-Amerika)

Gerrit, 28 jaar, ongehuwd, dienstknecht op P53, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Gerrit zou geboren kunnen zijn in Deventer of Vriezenveen.

Jonkhans

(1905 Heesterkante)

Willem, 40 jaar, ongehuwd, landbouwer, Stad Hardenberg.

Jutstra

(1893 Noord-Amerika)

Klaas, 67 jaar, ongehuwd, arbeider te Kloosterhaar E42, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, behoeftig.

Klaas Johannes Jutstra, geboren op 1826-01-12 te Haulerwijk (gezindte: Chr.Ger.), zoon van Johannes Lammerts Jutstra en en Sijtske Klazes Veenstra.
Gehuwd met Eeke Alberts Glas, geboren op 1823-11-21 te Haulerwijk, overleden voor 1892, dochter van Albert Jans Glas, fuselier bij de infanterie, en Antje Lubberts Bouwknecht.
Uit dit huwelijk:
1.             Albert Jutstra, arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1863-10-21 te Tiendeveen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 1894-07-06 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Spalink, 21 jaar oud, geboren op 1873-02-11 om 12.00 uur te Sibculo, dochter van Berend Spalink, landbouwer, en Mientjen ter Wijlen.
2.             Johanna Jutstra, geboren op 1867-10-24 te Tiendeveen, zij emigreert op 1892-09-01 met haar man Volken Pranger.

Ten tijde van het huwelijk van zoon Albert op 1894-07-06 wordt genoteerd dat vader Klaas te Dacota, North America woont.

Terug naar boven

Kalmer

1837-09-00 Bremen?
'Charles Henry'
1837-11-20 New Orleans

Het jonge echtpaar Kalmer vertrok eveneens met een klein kind via Bremen naar New Orleans. Volgens de krant arriveerde het schip daar op 19 november.

Berend (Johan Bernard), geboren 1800-09-06 Bawinkel (Baccum), parochie Lingen, zoon van Johan Berend Kalmer en Anna Catharina Klatten, overleden Damiansville, Clinton County, Illinois. Gehuwd met Anna Maria (Gesina) Krieger, geboren 1809-07-01 in Bawinkel, dochter van Jan Herman Krieger en Margaretha Aleida Keulenborg. Ze woonden in 1830 op Slagharen. Volgens Nederlandse begrippen waren ze ongehuwd (in Duitsland huwde men voor de kerk wat hier niet rechtsgeldig was). Er werden in Slagharen twee kinderen geboren, Jan Herm op 1831-04-24 en Anna Maria op 1835-07-31. Waarschijnlijk is het dochtertje in Duitsland overleden want het echtpaar vertrok alleen met hun zesjarige zoontje. Jan Herm (Johan Herman) overleed op 1908-05-14 in Clinton County en was getrouwd met de eveneens in Slagharen geboren Anna Maria Santel, geboren 1838. Ze kregen in Damiansville de volgende kinderen: Herman 1858?, Johann Herman 1859-02-13/gedoopt Germantown 1859-02-16, Gerard 1860, Anna 1863, Mary 1867, Caroline 1870, Benjamin, Theresa, Henry 1879.

In de katholieke kerk van Germantown werd onder meer het onderstaande kind gedoopt met vermelding van geboortedag, ouders en peetouders:
KALMER, Margaretha Adelheid 1 Feb 1841 7 Feb 1841 Kalmer, Bernard Heinrich KRIEGER, Anna Maria SANDER, Herman Heinrich Krieger, Maria Anna Child was Baptized after death.

Terug naar boven

Karreman

1846-10-02 Rotterdam
'Southerner'
1846-11-19 New York

Samuel, tapper aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, man, 37 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vrouw, 1 kind, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst, voor vertrek goederen verkocht ter waarde van 425 gulden, geschat vermogen is 300 gulden.

Samuel Karman, stalknecht, arbeider, winkelier, geboren 1812-03-03 te Apeldoorn, zoon van Samuel Samuels Karman en Mechteld Stevens.
Gehuwd op 1845-04-30 te Meppel met Roeloffien Benthem, geboren 1817-04-20 Meppel, dochter van Hendrik Benthem, sjouwer, en Geesien van der Veen.
Kind: Magdalena Karman, geboren op 1846-01-13 te Dedemsvaart.

Op de passagierslijst van de 'Southerner':
Samuel Karman (M) 26, Carpenter (toen hij vertrok was hij tapper)
Roelofje Beutem (F) 24
Magalina Karman (F) 7mos.

Terug naar boven

Kars

1880-03-27 Rotterdam
'Amsterdam'
1880-04-15 New York

Gerrit, landbouwer, man, 53 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 18e klasse, vrouw, 2 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan naar Michigan.

Geert Kars, geboren circa 1820 in Arkel, zoon van Goosen Kars en Gese Herms Schepers, boerenknecht, landbouwer.
Gehuwd op 1852-09-23 te Ambt Hardenberg met Fennechien Klinge, geboren 1817-05-12 te Radewijk, dochter van Egbert Janssen en Hermina Klinge.
Kinderen: Geesjen Kars, geboren 1852 emigreert met haar man Gerrit Jan Lenters in 1876
Egbert Kars, geboren 1856-06-29
Gerrit Kars 1861-04-14.

Brief van de Burgermeester van Stad Hardenberg aan de Commissaris des Konings:
Het gezin van Geert Kars is in de loop van het vorige jaar naar Amerika vertrokken. Met het sluiten van het inschrijvingsregister op 31 december j.l. bleek dat een zoon van Kars voor de militie ligting 1881 was ingeschreven. Na onderzoek is gebleken dat Kars zijn roerende en onroerende goederen alhier heeft verkocht en volgens verklaring van zijn zwager Berend Snoeijink wonende te Radewijk, met zijn hele gezin naar Noord-Amerika vertrokken, waaronder ook de bedoelde Gerrit Kars. Dat zij de 25e maart 1880 van hier zijn vertrokken en de 27ste daaraanvolgend te Rotterdam te scheep zijn gegeaan, doch niet weet met welk schip zij vertrokken zijn. Dat hij echter zeker weet, dat niemand van het gezin hier te lande is achtergebleven en dus ook voormelde Gerrit Kars mede vertrokken is. Tevens voege hierbij een brief mij door Snoeijink ter hand gesteld waaruit de aankomst van het gezin in Amerika blijkt.

passagierslijst Netherlands-Amercan Steam Navigation Company.
De Amsterdam werd te water gelaten op 17 december 1879 en maakte op 27 maart 1880 haar eerste reis voor de NASM.

 

In maart 1880 vertrok het splinternieuwe schip 'Amsterdam' met aan boord:
Evert Kars Male 23 1857
Gerrit Kars Male 19 1861
Gerrit Kars Male 50 1830 (hij was minstens 60 jaar!)
Vennegien Kars Female 5 1875 (ze was 62 jaar!)

Terug naar boven

Kisteman

1919-11-00

Klaas Kisteman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Klaas Surname Kisteman Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 22y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Kleinjans

(1882)

Evert, 38 jaar, vrouw, 6 kinderen, landbouwer te N., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.


Evert 1846 en Geertje Schreur 1855, kinderen: Johanna 1870, Evertje 1872, Annigje 1876, Derk Jan 1877, Jan 1879, Lephert 1881.

Terug naar boven

Klifman

1923-04-00

Hendrik Klifman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Klifman Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 22 Apr 1923 Age 29y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrikien Klifman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrikien Surname Klifman Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 22 Apr 1923 Age 26y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Gerritjan Klifman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gerritjan Surname Klifman Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 22 Apr 1923 Age 3y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Frederika Klifman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Frederika Surname Klifman Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 22 Apr 1923 Age 1y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Geert Klifman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Geert Surname Klifman Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 22 Apr 1923 Age 3m Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Klinge

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Albertus, 34 jaar, vrouw, 3 kinderen, landbouwer/klompenmaker te P96, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Albertus Klinge (Albert), klompenmaker, landbouwer, geboren op 1858‑02‑01 om 04.00 uur te Gramsbergen (gezindte: N.H.), overleden op 1948‑06‑26 te Holland, Ottawa, Michigan, United States op 90-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Gerrit Jan Klinge, landbouwer, en Annegien Schoenmaker.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1887‑12‑15 te Gramsbergen met Johanna Tiebert, 19 jaar oud, geboren op 1868‑06‑18 om 21.00 uur te Loozen, Gramsbergen, overleden op 1927‑08‑19 te Michigan, USA op 59-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Hendrik Jan Tiebert, landbouwer, en Jennegien Kelder.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert Klinge, geboren op 1888‑12‑10 om 15.00 uur te Gramsbergen, overleden op 1904‑11‑06 op 15-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA.
2.
Jan Klinge (John), geboren op 1890‑04‑01 om 23.00 uur te Gramsbergen, overleden 00‑12‑1972 te Michigan, USA, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd vo 1919 te Michigan met Anna Dekkers, geboren op 1894‑01‑30 te East Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA, overleden op 1976‑07‑04 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 82-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Cornelius Dekkers en Fannie Hemmeke.
3.
Gerrit Jan Klinge (Gerrit), geboren op 1891‑03‑23 om 12.00 uur te Lutten, Hardenberg, overleden op 1987‑01‑18 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 95-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Gertrude Otting, gedoopt op 1894‑10‑01 te Allegan County, Michigan, USA, overleden op 1981‑01‑03 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 86-jarige leeftijd, begraven te Borculo Cemetery, Borculo, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van John Otting en Neeltje Liefbroer.
4.
Henry Klinge, geboren op 1893‑06‑27 te Borculo, Ottawa County, Michigan, USA, overleden op 1971‑08‑27 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 78-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met Effie Dekkers, geboren op 1895‑10‑11 te East Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA, overleden op 1983‑09‑15 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 87-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Cornelius Dekkers en Fannie Hemmeke.
5.
Johan Klinge (Joe), geboren 1895 te Michigan, overleden 1973, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd vo 1918‑00 met Fannie Kars, geboren 1896, overleden 1972, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Egbert Kars, milicien, en Wilhelmina Mrs. Kars (Minnie).
6.
Anthony Klinge, sergeant US Army World War I & II, geboren op 1896‑10‑11 te Borculo, Ottawa County, Michigan, USA, overleden op 1981‑12‑19 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 85-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd vo 1915‑00 met Jennie Vander Woude, dochter van Jan Germens Vander Woude en Folkje Jans Vander Ploeg.
7.
Baby Klinge, geboren 1897 te Michigan, overleden op 1897‑12‑13 te Blendon Twp., Ottawa, Mich.
8.
Henrietta Klinge (Reka), geboren 1899 te Michigan.
Gehuwd op 1918‑08‑03 te Holland, Ottawa, Michigan met John Remelts, geboren 1898 te Grand Rapids, Michigan, zoon van Albert Remelts en ...ora Zylstra.
9.
Herman Klinge, geboren ca 1901 te Michigan, overleden 1962, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd vo 1922‑00 met Grace Kars, geboren 1899, overleden 1939, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Egbert Kars, milicien, en Wilhelmina Mrs. Kars (Minnie).
10.
Arie Klinge, geboren op 1903‑02‑02 te Michigan, overleden op 1953‑09‑14 op 50-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
11.
Anna Klinge (Annie), geboren ca. 1906 te Michigan, overleden op 1959‑03‑06 te Gary, Indiana.
Gehuwd met Raymond Kenneth Scherger, geboren op 1899‑05‑14 te Ithica Ney York, overleden na 1959‑ te Gary, Indiana, zoon van George L. Scherger, professor, pastor, en Bertha Mittelstadt.
12.
Effie Klinge, geboren op 1906‑12‑22 te Ottawa County, Michigan, USA, overleden op 1957‑01‑07 te Orange County, California, USA op 50-jarige leeftijd, begraven te Rose Hills Memorial Park Whittier, Los Angeles County, California, USA.
Gehuwd met Earl E. Wick, geboren op 1903‑10‑27, overleden 00‑10‑1969, begraven te Green Crest Memorial Park Sheridan, Yamhill County, Oregon, USA, zoon van Peter Jacob Wick en Sophia Maris Truhn.
13.
Jennie Klinge, geboren op 1908‑06‑30 te Michigan, USA, overleden op 1998‑04‑30 te Michigan, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Chapel Hill Memorial Gardens Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA.
Gehuwd 1928 met John Myaard (Schuurman), zijn stiefvader was Derk Myaard, geboren op 1903‑02‑08 te Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA, overleden op 1998‑04‑04 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 95-jarige leeftijd, begraven te Chapel Hill Memorial Gardens Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA, zoon van John Schuurman en Willempje (Maggie) Heyboer.
14.
Albert Klinge (Dutch), In 1859 Albert of Hollywood, geboren op 1909‑07‑05 te Ottawa County, Michigan, USA, overleden op 1996‑08‑25 te San Diego County, California, USA op 87-jarige leeftijd, begraven te San Marcos Cemetery San Marcos, San Diego County, California, USA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1933‑06‑17 te Los Angeles, California, United States met Grace Lenora Cockrell, geboren 1911 te Canada, overleden op 1992‑12‑25 te San Diego County, California, USA, begraven te San Marcos Cemetery San Marcos, San Diego County, California, USA, dochter van Frederick Augustus Cockrell en Emma Osgood.

Albertus en zijn gezin verhuist in 1890 van Gramsbergen naar Hardenberg. In 1892 emigreert het gezin naar Amerika, waar nog vele kinderen worden geboren.


Terug naar boven

Klumper

1853-10-30 Bremerhaven
'New England'
1853-12-27 New Orleans
Jan, arbeider, man, 34 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vrouw, vooruitzicht op een beter bestaan.
Johannes Klumper, geboren 1819-09-29 te Coevorden, zoon van Hermannus Klumper en Margaretha Plas, arbeider aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, verloofd met Maria Katharina Wesseling, geboren circa 1825 Bockelo, dochter van Hermann Bernard Wesseling en Anna Gesina Herbers.
Johann en Maria gingen samen met Adolph en Anna Loohuis (Lohuis) naar Ohio. (zie verhaal 'een huiveringwekkende reis')
Terug naar boven

Kok

1846-10-02 Rotterdam
'Southerner'
1846-11-19 New York

Herm, landbouwer te Brucht, man, 49 jaar,Gereformeerd Afgescheiden, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 15e klasse, vrouw, 7 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst.

Harmen Kok, geboren op 1797-01-20 te Junne, Ambt Ommen, op ´t erve Braakman, gedoopt op 1797-01-22 te Ommen, zoon van Hermen Kok en Aaltje Teunisdr. Braakman, Christelijk Afgescheiden en landbouwer te Brucht, zijn signalement is: lengte: 1 el en 610 streepen, aangezigt: rond, voorhoofd: bedekt, oogen: blaauw, neus: krom, mond: ordinair, kin: rond, haar: blond, wenkbraauwen: idem, merkbare teekenen: geene.
Harm is op 1825-03-25 te Ambt Hardenberg gehuwd met de zuster van eerder genoemde Egbert Dunnewind, Janna Dunnewind, geboren op 1800-04-19 te Rheeze, op ´t erve De Hulskamp, gedoopt op 1800-04-27 te Heemse. , dochter van Hendrik Dunnewind en Jennigje Jansen Kortman. Kinderen Hermiena Kok, geboren op 1825-09-15 te Diffelen, Jan Kok, geboren op 1827-09-29 te Rheeze (Jan is milicien: verzoekende aan de loteling J. Kok der ligting 1846 te willen aanzeggen dat hij zich te Zwolle voor de militieraad ter herkeuring moet begeven (bron: 1847-03-28 nr. 63 aan de President van de militieraad in Overijssel) Berichten dat dezelven naar Noord Amerika is vertrokken (bron: 28-03 nr. 84); verzoekende de nodige stukken te mogen erlangen welke als bewijsstukken moeten dienen voor de nog niet ingelijfde loteling J. Kok welke naar N. Amerika is vertrokken (bron: 1847-05-30 nr. 137 Staatsr. Gouv. v. Overijssel, verzonden 29-05 nr. 2180 11de afd. ), levenloos geboren zoontje 1830-03-27 te Rheeze, Hendrik Kok, geboren op 1831-03-09 te Rheeze, Albert Kok, geboren op 1834-01-01 te Brucht, Marten Kok, geboren op 1836-08-17 te Brucht, gedoopt op 1836-08-13 te Stegeren (Let op! Volgens doopboek Christelijk Afgescheiden al gedoopt voor zijn geboorte), Jan Herm 1839 Brucht-1841 Brucht, Jan Harm Kok, geboren op 1841-11-28 te Brucht, gedoopt op 1842-02-20 te Heemse, Hendrik Jan Kok, geboren op 1845-01-06 te Brucht, gedoopt op 1845-04-13 te Heemse.
1846-07-28 transport van erve Veldzicht kadastraal F387 te Brucht door H. Kok en J. Dunnewind aan H. H. Weitkamp.
1846-09-15 publieke verkoop bij Harm Kok en Hendrik Oldemeijer te Brucht.
Herm heeft voor vertrek goederen verkocht ter waarde van 1500 gulden, geschat vermogen is 500 gulden.

Op de passagierslijst van de 'Southerner':
Harm Kok (M) 50, Farmer
Janna Dunnewind (F) 47
Hermina Kok (F) 20
Jan Kok (M) 19
Hendrik Kok (M) 15
Albert Kok (M) 11
Martin Kok (M) 9
H. Jan Kok (M) 1
Jan Harm Kok (M) 4

Enkele familieleden leefden nog in 1907 in Allegan en Ionia, Michigan.

Terug naar boven

Kooi van der

1918-07-00 Rotterdam
'Nieuw Amsterdam'
1918-08-16 New York

Hendrik Otto Van Der Kooi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Otto Surname Van Der Kooi Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 16 Aug 1918 Age 38y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Magdalena E. Van Der Kooi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Magdalena E. Surname Van Der Kooi Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 16 Aug 1918 Age 37y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrika A. C. Van Der Kooi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrika A. C. Surname Van Der Kooi Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 16 Aug 1918 Age 12y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrik O. G. Van Der Kooi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik O. G. Surname Van Der Kooi Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 16 Aug 1918 Age 7y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

August W. Van Der Kooi New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name August W. Surname Van Der Kooi Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 16 Aug 1918 Age 2y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Koopman

(1882)

Jan, 20 jaar, ongehuwd, arbeider, Ambt Hardenberg. Nederlands Hervormd, minvermogend, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat waarschijnlijk foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Jan Koopman, geboren op 1862-02-26 te Den Ham, zoon van Gerrit Koopman, arbeider, geboren op 1836-04-16 te Koudum (gezindte: Chr.Afg.) en Femmigje Krol, geboren op 1833-12-04 te Tjallebert.

De rest van het gezin Koopman emigreerde in 1885 naar Noord-Amerika.

Terug naar boven

Koopman

1885-04-08 Amsterdam
'Edam'
1885-04-25 New York

Gerrit, 40 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te C126, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Gerrit Koopman, geboren op 1836-04-16 te Koudum, zoon van Jan Jacobs Koopman en Jentje Gerrits Schokker.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1859-11-05 te Dedemsvaart met Femmigje Krol, 25 jaar oud, geboren op 1833-12-04 te Tjallebert, dochter van Jan Roelofs Krol, arbeider te Ambt Ommen, en Aaltje Hendriks Abel.
Uit dit huwelijk:
Jentje Koopman, geboren op 1860-04-28 om 23.00 uur te Avereest.
Jan Koopman, arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1862-02-26 te Den Ham (zie Koopman 1882).
Aaltje Koopman, geboren op 1865-09-07 te Ambt Ommen
Jacob Koopman, geboren op 1868-09-21 te Den Ham.
Pieter Koopman, geboren op 1871-09-13 om 07.00 uur te Bergentheim.

Op de passagierslijst van de 'Edam':
Gerrit Koopman Male 48 1837
Femmergje Koopman Female 51 1834
Jantje Koopman Female 24 1861
Aaltje Koopman Female 17 1868
Pieter Koopman Male 11 1874
Jacob Koopman Male 15 1870

Terug naar boven
Koops (1907 Emlichheim) Greta Johanna, 78 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Stad Hardenberg.

Kotterik

(1847 New Orleans)

Gerrit Jan Kotterik, arbeider te Ambt Hardenberg, man, 40 jaar, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 17e klasse, vrouw, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans.

Gerrit Jan Kotterik, geboren circa 1807. Gehuwd met N. N. Ze hebben voor vertrek geen goederen te gelde gemaakt, geschat vermogen is 550 gulden.

Terug naar boven
Kramer
(1847 New Orleans)
Derk Kramer, arbeider, man, 27 jaar, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans.

Krieger

1839-11-05 Bremen
'Louise Friederike'
1840-01-27 New Orleans

Jan Herm Krieger, van Slagharen naar Noord-Amerika het gezelschap bestaat uit 2 mannen en 2 vrouwen.

Jan Herm Krieger (Krueger), arbeider in Slagharen, Ambt Hardenberg, geboren 1781-06-08 Bawinkel, weduwnaar van Margaretha Adelheit Kuhlenborg (1780-1834) met zijn zoon Jan Herm junior Krieger en diens vrouw Maria Anna Pool (Pol) met hun eenjarig kindje Anna Margaretha Aleida. Kinderen geboren in Amerika zijn: 1843-03-08 Anna Adelheid, 1845-12-13 Johann Heinrich, Johann Herman 1847-08-24, Anna Margaretha 1849-11-01 en dochter Helena Aleida Krieger (1812-1852) vertrok met haar man Johan Herman Rensingmet twee of drie kleine kinderen.

Maria Pool is waarschijnlijk overleden in 1850 als Maria Creeger

In de katholieke kerk van Germantown werden ook de onderstaande kinderen gedoopt met vermelding van geboortedag, ouders en peetouders:
KRIEGER, Johann Herman 14 Aug 1845 14 Aug 1845 Krieger, Albert JANSEN, Anna Helena Krieger, Johann Herman Jansen, Maria Helena ---
KRIEGER, Johann Herman --- 3 Mar 1847 Krieger, Albert JANSEN, Anna Helena DEILMANN, Heinrich BELSTRID, Anna Maria ---
KRIEGER, Maria Adelheid (Twin) 24 Feb 1850 27 Feb 1850 Krieger, Albert JANSEN, Anna Helena RENZING, Herman Jansen, Maria Helena Baptism was at parents' home
KRIEGER, Heinrich Anton (Twin) 24 Feb 1850 27 Feb 1850 Krieger, Albert JANSEN, Anna Helena RENZING, Herman Jansen, Maria Helena Baptism was at parents' home
KRIEGER, Johann Wilhelm 1 Feb 1851 2 Feb 1851 Krieger, Albert CONEN, Thecla PELSRING, Heinrich MOELLER, Anna Maria ---
KRIEGER, Johann Bernard 23 Jan 1853 25 Jan 1853 Krieger, Johann Albert CONE, Teckla RENSING, Johann Herman BENEN, Helena ---
KRIEGER, Theodor 13 Jun 1847 5 Jul 1847 Krieger, Theodor STURM, Maria HELMING, Theodor REY, Shennan Maria ---
KRIEGER, Anna Maria 25 Apr 1851 26 Apr 1851 Krieger, Herman Bernard STORM, Maria Anna ALBERS, Bernard Heinrich KNIPMAN, Gertrud ---
KRIEGER, Anna Gertrud 10 Jul 1852 10 Jul 1852 Krieger, Johann Bernard STRAM, Maria Anna ALBERS, Bernard Heinrich Krieger, Anna Gertrud ---.

Op de passagierslijst van de 'Louise Friedericke' staan 3 mensen uit 'Schlagharn':
J.H. Santel 7 personen, 1 van 5/12, 1 van 1/2
J .H. Kriege 4 personen, 1 van 1/2
J.H. Rensing 2 personen,1 van 5/12, 1 van 1/2, 1 baby

 

Terug naar boven

Kruis

(1888-05-15
Noord Amerika)

Hendrik, 52 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te Brucht B80, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Hendrik Kruis, geboren op 1836-12-29 te Aengwirden, zoon van Wieger Wiegers Kruis en Trijntje Jans Pijlman. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1865-04-29 te Dedemsvaart met Grietje Euverman (Geertje Euferman), 27 jaar oud, geboren op 1837-12-31 om 02.00 uur te Avereest, dochter van Albert Hendriks Euverman, arbeider en Jentje Fredriks Steenbergen.
Kinderen:
Wicher Kruis, dienstknecht te Gramsbergen, geboren 1866 te Den Ham.
Jentje Kruis, geboren op 1867-08-10 te Den Ham.
Trijntje Kruis, geboren op 1871-07-21 te Den Ham.
Jantje Kruis, geboren op 1877-04-03 te Den Ham.
Fredrika Kruis, geboren op 1880-09-26 om 08.00 uur te Brucht, overleden op 1881-02-14 om 05.00 uur te Brucht, 141 dagen oud.

Zijn broer Harmen Kruis vertrok met zijn gezin in 1882 van uit Avereest op de 'W.A. Scholten' van Rotterdam en arriveerde op 1882-04-06 in New York.
Harm Kruis Male 42
Aaltjen Kruis Female 37
Harm Kruis Male 12
Trejntze Kruis Female 5
Wregert Kruis Male 3


Terug naar boven
Kruiskamp (1890-02-18)

Hendrik Jan, zonder beroep te Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd.

Hendrik Jan Kruiskamp, geboren op 1861-05-11 te Stad Hardenberg, zoon van Gerrit Jan Kruiskamp, arbeider, herbergier, geboren op 1832-03-03 te Den Ham.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1860-07-07 te Stad Hardenberg met Gezina van der Haar, 35 jaar oud, geboren op 1824-11-19 om 05.00 uur te Gramsbergen, overleden op 1862-06-26 te Stad Hardenberg op 37-jarige leeftijd.

Terug naar boven

Kuhl

(1882 -04-15 Noord-Amerika)

Anna Maria, 58 jaar, arbeidster te Slagharen, Rooms Catholiek, vertrekt met 3 kinderen Bouck.
Op een emigratielijst staat dat zij Anna Maria Bouck heet, gehuwd is en zonder man vertrekt, ze is echter weduwe.

Anna Maria Koel, geboren 1824-02-02 Gross Fullen, dochter van Heinrich Mattias Kuhl en Anna Helena Brummer. Gehuwd op 1851-05-08 Ambt Hardenberg met Johannes Wilhelmus Bouck (Bouk, Boek), geboren1829-03-27 Rutenbrock, overleden op 1879-01-20 te Slagharen, zoon van Franciscus Bouck en Engelina Aleida Oosterman.
Kinderen: Helena Maria 1852 Slagharen - 1855 Slagharen, Anna Helena Bouck 1855-08-18 Slagharen, Maria Engelina Bouck 1857-09-28 Slagharen. Anna Maria 1860 Slagharen - 1871 Slagharen, Frans Willem Bouck 1863-09-05 Slagharen.

Anna Helena is overleden 1888-02-03 Aviston, Illinois en begraven op 1888-02-06 in Damiansville. Zij was in 1882-05-20 te Carlyle getrouwd met de weduwnaar Johan Gerhard Wellen, geboren 1822-06-18 in Clusart, Bawinkel, zoon van Gerard Hermann Wellen en Gesina Angela Schwindel, hij was sinds 1881-03-28 weduwnaar van Anna Aleid Tonnis.

Maria 'Engelina' is overleden op 1835-04-21 te Aviston.
Frans 'Willem' is overleden op 1938-03-27 te Aviston.

Terug naar boven

Kuiper

(1883 Noord-Amerika)

Hendrik, 53 jaar, vrouw, 6 kinderen (of vertrekken Jacob en Jan toch niet in 1882?) , smid te R71, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Hendrik Kuiper (Henry Kuper), grofsmid R71, geboren op 1831-02-23 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1887-11-01 op 56-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA, zoon van Jacob Adams Kuiper, smid, en Femmegien Schuite (Schute).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1853-05-20 te Steenwijk met Aafje Wind (Aaltje), 22 jaar oud, geboren op 1831-01-22 te Meppel (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1914-01-15 te Grand Rapids op 82-jarige leeftijd, begraven te Garfield Park Cemetery, dochter van Jan Jans Wind en Femmetje Hage.
Uit dit huwelijk:
1.             Jacob, smid, geboren op 1855-03-15 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1917-05-18 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 62-jarige leeftijd, begraven te Garfield Park Cemetery.
2.             Femmigje, geboren op 1857-12-05 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1883-04-19 op 25-jarige leeftijd.
3.             Fenia Kuiper, geboren op 1860-06-16 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
4.             Jan, smid, geboren op 1863-01-14 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
5.             Albert Kuiper, geboren op 1866-05-01 te Steenwijk (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
6.             Naatje, geboren op 1868-06-22 te Steenwijk, overleden op 1872-05-19 om 03.00 uur te Dedemsvaart B89, Avereest op 3-jarige leeftijd.
7.             Hendrik Jann Kuiper geboren op 1870-12-26 om 08.00 uur te Avereest (gezindte: Christelijk Afgescheiden).
8.             Naatje Kuiper (Nadie Hemkes), geboren op 1873-09-13 om 23.00 uur te Avereest (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1958-06-24 te Grand Rapids op 84-jarige leeftijd, begraven te Rest Lawn Memorial Park.

Jacob en Jan vertrekken met z'n tweeën. (zie 1882 Kuipers)
Terug naar boven

Kuipers

(1882 Noord-Amerika)

Jacob, 27 jaar en Jan, 20 jaar, ongehuwd, smid, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

 

Laar van (1905 Uelsen) Gerard, 27 jaar, ongehuwd, landbouwer, Stad Hardenberg.
Laarman (1872) Egbert Laarman staat foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Lamberink (1954) Willem - born: 16 Oct 1932 Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1954 Destination: Brantford, Ontario.

Lenters

1876-04-00 Rotterdam
'W. A. Scholten'
1876-05-04 New York

Gerrit Jan, landbouwer te Ambt Hardenberg, man, 45 jaar, Nederlands Hervormd, welgesteld, aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting), vrouw, 1 kind, verbetering van bestaan.

Gerrit Jan Lenters, geboren op 1830-07-25 te Heemserveen, Ambt Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 1911-01-05 te Saugatuck (New Collendoorn) op 80-jarige leeftijd, begraven te East Saugatuck Cemetery, zoon van Hermannus (Mannes) Lenters, schoolonderwijzer, en Gesina Schrotenboer.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 1853-05-06 te Ambt Hardenberg met Hendrikjen Waterink, 26 jaar oud, geboren op 1826-05-28 te Brucht, overleden op 1875-11-28 om 01.00 uur te Marienberg (nazien) op 49-jarige leeftijd, dochter van Hermen Waterink, landbouwer, en Hendrikjen Wijchmink.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 1876-04-07 te Ambt Hardenberg met Geesjen Kars (Grace), 23 jaar oud, geboren op 1852-10-16 te Radewijk, Ambt Hardenberg, overleden op 1935-01-15 te Michigan, USA op 82-jarige leeftijd, begraven te East Saugatuck Cemetery (op begraafregister staat als geb. datum 1852-06-01, Op de steen 1852-05-30), dochter van Geert Kars en Fennechien Klinge.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Hilligjen, geboren op 1853-11-08 om 14.00 uur te Bergentheim, overleden op 1854-06-26 om 01.00 uur te Bergentheim, 230 dagen oud.
2.             Hermannes, geboren op 1855-02-17 om 04.00 uur te Bergentheim, overleden op 1855-06-05 om 14.00 uur te Bergentheim, 108 dagen oud.
3.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1856-06-02, overleden op 1856-06-02 om 16.00 uur te Bergentheim, 0 dagen oud.
4.             Hermannes, geboren op 1857-09-28 om 04.00 uur te Bergentheim, overleden op 1857-09-30 om
08.00 uur te Bergentheim, 2 dagen oud.
5.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1858-10-24, overleden op 1858-10-24 om 13.00 uur te Bergentheim, 0 dagen oud.
6.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1860-09-28, overleden op 1860-09-28 om 15.00 uur te Bergentheim, 0 dagen oud, aangevers: Jan Waterink Gerritzoon, 48 jaar en Jan Hesselink, 41 jaar, landbouwers te Bergentheim
7.             Hermannes Lenters, geboren op 1862-08-06 om 20.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg.
Uit het tweede huwelijk:
In Amerika worden nog 8 kinderen geboren: Hendrika, Fenna, Gerrit, George, Derk, Gezina, Egbert en Gerrit Jan.

Op de passagierslijst van de 'W.A. Scholten' staan behalve het gezin Lenters, ook de jongens Overweg en de familie Huisjen uit Ommen:
Gerrit Lenters Male 45 1831
Geesje Lenters Female 24 1852
Hermannse Lenters Male 13 1863

Terug naar boven

Levie de

1912-09-00

Fronkje de Levie New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Fronkje Surname de Levie Last Place of Residence DeKrim, Holland Event Date 18 Oct 1912 Age 29y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Mauretania

Ettie de Levie New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Ettie Surname de Levie Last Place of Residence DeKrim, Holland Event Date 18 Oct 1912 Age 6y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Mauretania

Helena de Levie New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Helena Surname de Levie Last Place of Residence DeKrim, Holland Event Date 18 Oct 1912 Age 4y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Mauretania

Linde

1921-01-00

Arend Linde New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Arend Surname Linde Last Place of Residence Dedemsvaart, Netherl. Event Date 06 Feb 1921 Age 36y Nationality Netherl., Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Ryndam

Lohuis

1853-10-30 Bremerhaven
'New England'
1853-12-27 New Orleans

Adolf, arbeider, man, 27 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vrouw, vooruitzicht op een beter bestaan.
Adolph Lohuis, geboren circa 1825 te Coevorden, zoon van Johannes Gerhardus Lohuis en Margaretha Plas, klompenmaker aan de Dedemsvaart. Gehuwd met Anna Helena Berg.

Een huiveringwekkende reis

De halfbroers Johannes Klumper en Adolf Lohuis vertrokken naar Ohio om een behoorlijk bestaan op te bouwen. De jongemannen waren in Coevorden geboren. Nadat moeder Margaretha Plas was hertrouwd met Johannes Gerhardus Lohuis vestigde men zich aanvankelijk in Avereest en later aan de Dedemsvaart in de gemeente Ambt Hardenberg. Nadat vader Lohuis in juni 1852 was gestorven, trok hun pasgetrouwde broer Albertus met zijn vrouw bij hen in. Hij kon zo de zorg op zich nemen voor zijn moeder en zijn nog jonge zusje Femia. De Rooms-Katholieke broers waren arbeiders aan de Dedemsvaart. Jan was 34 jaar oud en had verkering met Maria Katharina Wesseling. Zijn halfbroer Adolf was 27 en ging om met Anna Helena Berg. Van Adolf weten we dat hij kort voor zijn vertrek huwde, maar of Jan hier ook is getrouwd, is niet helemaal duidelijk. Het staat wel vast dat ze met hun vrouwen naar Amerika vertrokken op het schip 'New-England'. Op zondag 30 oktober 1853 zeilden ze uit Bremerhaven om nagenoeg twee maanden later bij Slaughterhouse Point in New Orleans, Louisiana voor anker te gaan.

Het werd een afgrijselijke tocht. Het schip vervoerde 465 passagiers, hoofzakelijk jongeren uit het Hannoverse, die 23 Amerikaanse dollars hadden neergeteld voor de overtocht. Uit een bewaard gebleven brief bleek dat ze pas de tweede dag voor het eerst een beetje voedsel kregen. Een van de opvarenden was August Dreseler, een 21-jarige schoenmaker op weg naar St. Louis. Deze schreef aan zijn ouders: 'We kregen ongeveer vier ons vlees, wat veel te weinig was. Vanaf de derde dag kregen we elke morgen om 10 uur een kopje koffie en 's middags tussen vier en vijf een beetje stamppot. Het was zo weinig dat we het amper konden weer vinden. We kregen de eerste drie weken geen water te drinken, toch hadden we daar wel voor betaald. Er was een scheepstimmerman, een afschuwelijke vent met een hart van steen, die het eten moest uitdelen. In de laatste week hadden we 90 vaten water aan boord en toen een zieke vrouw die stervende was, hem vroeg om een slokje water, opende hij zijn broek met de bedoeling... Ja, hij behandelde de mensen heel wreed. Welnu lieve ouders, dit is genoeg, ik zou boeken vol kunnen schrijven over de verschrikkelijke manier waarop we behandeld zijn. Ik kan jullie verzekeren dat van de 110 gestorven mensen op ons schip de meesten zijn bezweken door gebrek aan water. En nu lieve ouders moet ik jullie het droeve bericht meedelen dat mijn zuster Wijchen (Lewa Dreisser) ook is gestorven, op 12 november om half negen, na ontzettend te hebben geleden. Ze heeft Amerika nooit gezien, misschien wel tot haar eigen bestwil. Mevrouw Hagemann stierf op de vijftiende november en haar zoon op de 21ste, evenals Fritz Kulmann. Toen we in New Orleans arriveerden gingen we direct naar de German Society en dienden een klacht in tegen de kapitein en diens gehele bemanning. Ze werden allen meteen gearresteerd. De kapitein betaalde een grote borgsom, anders had hij ook direct naar de gevangenis gemoeten. Het schip werd in beslag genomen en zal waarschijnlijk worden verkocht. Ik wil niemand ontmoedigen om naar Amerika te gaan, maar evenmin zou ik iemand willen aanmoedigen.'

afscheid
'Het Afscheid' (Antonia Volkmar, 1860)

Ook Carl Sieveking, een 20-jarige tabaksmaker schreef een brief met dezelfde strekking. Hij verhaalde ook van de karige hoeveelheid voedsel en drinken die ze tijdens de reis kregen. Volgens hem waren op de zestiende november al 65 mensen gestorven. Vervolgens schreef hij:
'We zeilden niet door het Kanaal maar rond Engeland. We zagen ook enkele enorme vissen, die wel 600 pond gewogen moeten hebben. Ook zeemeerminnen die op mensen leken en vliegende vissen en verschillende dieren die we niet kenden.'
Hij besloot zijn relaas met de opmerking dat men in Amerika veel geld kon verdienen. Een sterke man beurde daar wel $2. 50. Daarbij sprak hij de wens uit dat niemand een reis zoals hij had meegemaakt zou hoeven ondervinden. Eerst acht weken op zee, met zo'n slechte behandeling, en daarna nog eens een reis van zeven weken op de Mississippi voordat hij in St. Louis was aangekomen.

In de krant 'The Daily Picayune', verscheen op 28 december het volgende bericht. Het schip New-England met aan het roer kapitein Orr, arriveerde deze morgen uit Bremerhaven met immigranten. Bij vertrek had ze 500 passagiers aan boord, maar verloor tijdens de reis 70 van hen door ziekte. Het is vastgesteld dat er nu geen enkel geval van ziekte aan boord is en dat het schip voor honderd procent schoon is.

Op woensdag 4 januari 1854 berichtte dezelfde krant over het proces dat 21 Duitse emigranten, onder aanvoering van Peter Kramme, aanspanden tegen kapitein Orr en de eigenaars van het schip New-England. Zij claimden voor henzelf, hun vrouwen en kinderen $500 schadevergoeding voor elk. Ze vertelden dat ze geboekt hadden op bepaalde condities, zoals een zekere hoeveelheid vers water, brood en vlees. Het contract was volgens hen grof en barbaars geschonden. Ze hadden ontzettende honger en dorst geleden gedurende de reis. Hun gezondheid was daardoor hard achteruit gegaan.

In juni deed de rechter in Louisiana uitspraak. De aangeklaagden werden niet schuldig bevonden, wat hij in ongeveer 2800 woorden toelichtte. Dekapitein en zijn bemanning hadden hun passagiers goed behandeld. Het achterhouden van water was op aanraden van de zegslieden van de opvarenden gebeurd. Zij zouden dan meer water tot hun beschikking hebben op het laatste gedeelte van hun reis in de tropen. De doden waren te wijten aan de cholera die al in de haven van Bremerhaven heerste. Veel landverhuizers zouden al ziek zijn geweest voordat zij zich hadden ingescheept. De eerste sterfgevallen hadden aan boord plaatsgevonden, nog voordat het schip de haven verliet. De bemanning had geconstateerd dat de meeste passagiers benedendeks bleven. Ze waren te bang om aan dek een frisse neus te gaan halen. Had men dit wel gedaan, dan zou de cholera minder snel om zich heen gegrepen hebben en waren vele levens gespaard.

De rechter kon zich vinden in het verhaal van de kapitein. Hij vond de eisen van de passagiers buitensporig. Uit de verhoren van de klagers was bovendien gebleken dat hun getuigenissen, evenals hun schadeclaims, vaak overdreven en gedramatiseerd waren. En ook dat de meesten het niet zo nauw met de waarheid namen. De klagers hadden wel erkend dat de kapitein erg vriendelijk voor hen was geweest en zijn menselijkheid was ook wel gebleken uit de verklaringen van andere opvarenden. De klacht van de Duitsers werd daarom ongegrond verklaard.

De halfbroers Klumper en Lohuis en hun vrouwen komen niet op de sterftelijsten van de New-England voor. Het is mij onbekend of ze werkelijk hun doelbereikt hebben om in Ohio een beter bestaan op te bouwen.

Terug naar boven
Meijer
(1865 Noord-Amerika)

B.H., arbeider, man, 15 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.
H.H., arbeider, man, 17 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.

Berend Hendrik Meijer (Meyer), geboren 1850-04-11 te Slagharen en Herm Hendrik 'Hendrik' Meijer, geboren 1847-07-05 te Slagharen, zonen van Johan Gerhard Meijer en Anna Margaretha Overhof. Beiden zijn arbeider op M922.

Terug naar boven
Meijer (1906 Savannah) Izaäk, 51 jaar, vrouw, 2 kinderen, veehandelaar, Ambt Hardenberg.

Meijerink

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Jan Hendrik Meyerink, 70 jaar, vrouw, 3 kinderen, landbouwer op B51, Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd, welgesteld.

Jan Hendrik Meijerink (John Hendrick Meyerink), landbouwer, geboren op 1822‑02‑22 te Brucht, Ambt Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden 1898 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, begraven te Edgerton Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Hermen Meijerink, landbouwer, en Aaltjen Huisjes.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1853‑11‑12 te Ambt Hardenberg met Gerritdina Beltman (Gertie), 19 jaar oud, geboren op 1834‑05‑22 te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden 1898 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, begraven te Edgerton Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Jan Hendrik Beltman, landbouwer, en Geertjen Kleintjes.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltjen Meijerink (Alice Meyerink), geboren op 1854‑09‑16 te Stad Hardenberg, overleden op 1927‑09‑09 te Douglas County, South Dakota, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA. (emigrant zie Hannink)
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1879‑05‑29 te Ambt Hardenberg met Gerrit Hannink, 38 jaar oud, landbouwer, geboren op 1840‑07‑29 te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1927‑01‑17 te Douglas County, South Dakota, USA op 86-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA, zoon van Egbert (Egbert) Hannink, 1823:landbouwer en schutter der schutterij, en Wibbegien Snijders.
2.
Johanna Meijerink (Nies), geboren op 1856‑12‑21 te Stad Hardenberg, overleden op 1936‑11‑27 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 79-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA. (emigrant zie Rengelink)
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1879‑04‑18 te Ambt Hardenberg met Harm Rengelink (Harm Ringling sr), 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 1844‑05‑24 te Baalder, Ambt Hardenberg, overleden op 1910‑03‑12 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 65-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Hendrik Rengelink, timmerman, landbouwer, en Johanna Kelder.
3.
Herm Meijerink, geboren op 1860‑08‑11 te Stad Hardenberg, overleden op 1866‑08‑14 om 03.00 uur te Stad Hardenberg, in den Esch op 6-jarige leeftijd.
4.
Geertje Meijerink, geboren op 1862‑03‑21 te Stad Hardenberg, overleden op 1862‑03‑28 om 19.00 uur te Stad Hardenberg, 7 dagen oud.
5.
Herm Meijerink (Harm Meyerink), geboren op 1867‑08‑06 te Stad Hardenberg, overleden op 1956‑08‑11 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
6.
Gerrit Jan Meijerink (John Garret Meyerink), dienstknecht op erve Stoeten of Ludolving bij Lubbert Stoeten, geboren op 1869‑03‑12 te Stad Hardenberg, overleden op 1955‑08‑13 te Mitchell, Davison County, South Dakota, USA op 86-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Willemina Henderika de Lange (Minnie), geboren op 1875‑10‑09 om 06.00 uur te Avereest, overleden op 1954‑02‑06 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 78-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Jacob Albertus de Lange, landbouwer te Avereest, en Hendrikjen Hubers.
7.
Geertjen Meijerink (Gertie Meyerink), geboren op 1872‑06‑24 te Stad Hardenberg, overleden op 1906‑03‑14 te Charles Mix County, South Dakota, USA op 33-jarige leeftijd, begraven te Olde Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Durk Dijkstra (Dirk Dykstra), geboren op 1869‑07‑13 te Oosterzaa, overleden op 1958‑12‑28 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Ane Johannes Dijkstra en Nantje Durks de Haan.

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island, New York:
Jan H. Meyering 70 Male
Gerardina 50 Female
Harm 25 Male
Geertv 20 Female
Gerrit Meijerinz 23 Male (Hij reist op een ander dek en geeft op naar Dakota te gaan).

Terug naar boven
Meilink (1872) Jan Meilink staat foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Middendorp
1881-00-00
'Stella'
1881-00-00 New York

Johan Hendrik, 45 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider, Slagharen, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek minvermogend.

Johannes Hendrikus (Hendrikus) Middendorp, geboren op 1833-08-07 te Slagharen (gezindte: R.K.), zoon van Hendrik Middendorp en Helena Maria Menken.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 1869-06-18 te Ambt Hardenberg met Anna Maria Catharina (Catrina) Mecklenfeld, 23 jaar oud, geboren op 1846-01-20 te Slagharen (gezindte: R.K.). Anna is als onecht kind geboren, maar gewettigd bij het huwelijk van haar ouders in 1847 en dus dochter van Johan Heinrich Mecklenfeld (Mekelenbeld), arbeider, en Catharina Maria Elisabeth Staarman, arbeidersche te Slagharen.
Uit dit huwelijk:
1.             Catharina Maria Middendorp, geboren op 1870-07-01 om 10.00 uur te Slagharen.
2.             Maria Catharina Middendorp, geboren op 1872-05-22 om 13.00 uur te Slagharen.
3.             Hendrikus Johannes Middendorp, geboren op 1876-03-09 om 07.00 uur te Slagharen.
4.             Willemina Middendorp, geboren op 1880-10-11 om 09.00 uur te Slagharen.
5.             Joseph Johannes Middendorp, geboren op 1880-10-11 om 09.30 uur te Slagharen, overleden op 1880-12-27 om 10.00 uur te Slagharen, 77 dagen oud.

Hendrikus vertrok op 1876-10-23 van R186 naar Emlichheim, op 26-03-1877 weer teruggekeerd naar Hardenberg.

Op de passagierslijst van de 'Stella':
Y H Middendorp Male 46 1835
Cath Mekelunold Female 36 1845
H V Middendorp Female 6 1875
V H Middendorp Female 7 1874
H J Middendorp Male 6 1875
Y H L MiddendorpMale 0 1881

Terug naar boven

Mink

1882-01-00 Amsterdam
'Stella'
1882-02-30 New York

Roelof, 26 jaar, ongehuwd, arbeider, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt..

Roelof Mink, geboren 1856-01-12 te Lutten aan de Dedemsvaart, zoon van Derk Mink en Jantje Toeten.

Op de passagierslijst van de 'Stella' vinden we:.
R Mink Male 26 1856
T Mink Male 24 1858

Roelof Mink 1956-1937 Spring Lake, Ottawa County.

Terug naar boven

Mink

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Derk, 69 jaar, vrouw, arbeider/landbouwer te C185, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Derk Mink, arbeider, landbouwer, geboren op 1821‑09‑29 te Veenedijk, Havelte (gezindte: N.H.), overleden vo 1900‑00, zoon van Jan Geerts Mink, turfmaker, en Grietjen Jans Bakker.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1848‑04‑01 te Ambt Hardenberg met Jantje Toeten (Johanna Smant), 24 jaar oud, dienstmeid, arbeidster, geboren op 1823‑06‑21 te Hollandscheveld, overleden na 1900‑00 te Crockery Township, Ottawa, Michigan, United States, dochter van Gerrit Roelofs Smant (Smaand cq. Toeten) en Annigje Geerts Zwiep.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje Mink, geboren op 1848‑10‑05 om 04.00 uur te Avereest, overleden op 1890‑04‑17 om 23.00 uur te Sibculo op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 1870‑04‑07 te Ambt Ommen met Symen Jans Knol, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 1842‑11‑11 te Aengwirden, overleden op 1887‑03‑23 om 11.00 uur te Sibculo op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan Harmens Knol, arbeider te Den Ham, en Beertje Symons Dam, naaister.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 1889‑02‑01 te Ambt Hardenberg met Frederik de Lange, 36 jaar oud, arbeider, geboren op 1852‑02‑25 om 16.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1894‑03‑26 te Den Ham op 42-jarige leeftijd, zoon van Geert de Lange, turfmaker, landbouwer, en Berendje de Lange. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1877‑04‑12 te Ambt Hardenberg met Annetje Bosch, 20 jaar oud, geboren op 1857‑02‑05 om 16.00 uur te Ane, overleden op 1888‑03‑02 om 16.00 uur te Sibculo op 31-jarige leeftijd, dochter van Durk Bosch (Derk), arbeider, opzichter, en Neeltje van Doorn.}
2.
Gerrit Mink, arbeider, geboren op 1850‑08‑21 te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1850‑09‑15 te Lutten, overleden op 1930‑05‑26 om 09.00 uur te Bruchterveld, Ambt Hardenberg op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1878‑08‑28 te Ambt Hardenberg met Hilligje Waterham, geboren rond 1850‑ te Staphorst, overleden voor 1930‑, dochter van Johannes Vincent (Jan) Waterham, arbeider te Avereest en Sibculo, en Jantje Pauwels (Jantien) Rozeboom. {Zij was eerder gehuwd op 1874‑04‑14 te Ambt Hardenberg met Jan Johannes Jutstra, 28 jaar oud, arbeider te Sibculo, geboren op 1846‑01‑16 te Haulerwijk, overleden op 1876‑10‑09 om 11.00 uur te Sibculo op 30-jarige leeftijd, zoon van Johannes Lammerts Jutstra, arbeider te Sibculo, en Sijtske Klazes Veenstra.}
3.
Jan Mink, arbeider, geboren op 1853‑05‑09 om 04.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1890‑02‑25 te Beerzerveld, Ambt Ommen op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1882‑04‑06 te Ambt Hardenberg met Saapje Otter (Sappie), 22 jaar oud, geboren op 1859‑11‑17 te Luttergreppel, Zuidwolde, overleden op 1940‑09‑10 om 18.00 uur te Bruchterveld, Ambt Hardenberg op 80-jarige leeftijd, dochter van Harmen Otter, arbeider, en Anna Roelofs Brand. {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 1896‑01‑31 te Ambt Hardenberg, ` met Gerrit Jan Westenberg, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 1862‑02‑23 om 06.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1862‑03‑30 te Lutten, overleden op 1928‑01‑28 om 19.00 uur te Hoogeveen, in het Bethesda ziekenhuis op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik Westenberg, landbouwer, en Hendrikjen Vinke, dienstmeid te Rheeze.}
4.
Roelof Mink, arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1856‑01‑12 om 02.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, gedoopt (N.H.) op 1856‑02‑24 te Lutten, overleden 1937, begraven te Springlake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA (emigrant in 1881).
Gehuwd met Anna Leffering, geboren 1863, overleden 1936, begraven te Springlake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA.
5.
Piet Mink, geboren op 1858‑09‑12 om 01.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1858‑10‑31 te Lutten, overleden op 1859‑12‑28 om 01.00 uur te Dedemsvaart op 1-jarige leeftijd, aangevers: Albert Jonker, 46 jaar en Hendrik Mulder, 44 jaar
arbeiders te Dedemsvaart.

6.
Annigjen Mink (Annijen), geboren op 1861‑08‑10 om 18.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, gedoopt (NH) op 1861‑11‑24 te Lutten, overleden 1937, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA (emigrant zie Bosch).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1884‑03‑21 te Ambt Hardenberg met Roelof Bosch, 29 jaar oud, arbeider, emigrant, geboren op 1855‑02‑22 om 07.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, gedoopt (NH) op 1855‑05‑27 te Lutten, overleden 1927, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Durk Bosch (Derk), arbeider, opzichter, en Neeltje van Doorn.
7.
Anna Mink, geboren op 1864‑04‑05 om 15.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1864‑05‑29 te Lutten. (emigrant zie Bosch)
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1886‑03‑26 te Ambt Hardenberg met Arie Bosch, 20 jaar oud, zeemilicien lichting 1885 te Willemsoord, arbeider, geboren op 1865‑09‑15 om 10.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg, overleden 1942, begraven te Spring Lake Cemetery, Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Durk Bosch (Derk), arbeider, opzichter, en Neeltje van Doorn.
8.
Hendrik Mink, geboren op 1864‑04‑05 om 15.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1864‑04‑11 om 06.00 uur te Dedemsvaart, 6 dagen oud.
9.
Hilligje Mink (Helen), geboren op 1869‑06‑05 te Ambt Ommen, op memorial staat 4 juni 1870 (gezindte: Chr.Ger.), overleden op 1946‑09‑28 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA. (emigrant zie Pranger)
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1891‑03‑06 te Ambt Hardenberg met Sjoerd Pranger, 23 jaar oud, arbeider te Ambt Hardenberg B126, geboren op 1867‑09‑28 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1928‑12‑28 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Rein Sjoerds Pranger, arbeider, en Grietje Pen (Geritje Harmens Penn), arbeidster.

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Springfield (?) te gaan (de gezinnen van Derk Mink, Sjoerd Pranger en Arie Bosch reisden samen:
Derk Mink 60 Male
Jant... 59 Female

Terug naar boven

Mulder

(1906 Noord-Amerika)

Roelof, 20 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Ambt Hardenberg.

Mulder

1914-01-00

Jan Mulder New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Mulder Last Place of Residence Bergentheim, Holland Event Date 26 Feb 1914 Age 24y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Mulder

1921-02-00

Jan Mulder New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Mulder Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 20 Mar 1921 Age 30y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam
Nies
(1881 Noord-Amerika)

Hendrik, 32 jaar, ongehuwd, landbouwer, Ambt Hardenberg. Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

 

Hendrik Nies, geboren circa 1849, vermoedelijk een zoon van Hendrik Nies, landbouwer, eerst te Heemse, later te Radewijk/Wielen, geboren op 1809-08-29 te Mastenbroek. Zwollerkerspel, overleden na 1882 en gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1841-04-29 te Zwollerkerspel met Aaltje Knol (Kolk), geboren ca 1815 te Mastenbroek, overleden op 1879-10-16 om 01.30 uur te Radewijk.

Als dit Hendriks ouders zijn dan is zijn zuster genaamd Hendrikje Nies, geboren 1842 te Mastenbroek gehuwd met Beltman en in 1882 geëmigreerd.

Terug naar boven
Nieuwenhuis (1883 Noord-Amerika) Hendrik, 24 jaar, arbeider te C127, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend, 1 kind?.
Misschien geboren in Hoogeveen? Er staat ws. foutief dat hij gehuwd is en een kind heeft.
Terug naar boven
Odink (1876 Michigan)
Egbert, arbeider te Ambt Hardenberg, 26 jaar, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag, verbetering van bestaan.
Waarschijnlijk is dit Egbert Odink, geboren 1851-04-09 te Heemse. Hij zou dan zijn teruggekomen om in 1880 te trouwen met Lamberdina IJzebrink. Egbert stierf in datzelfde jaar op Collendoornerveen.
Terug naar boven

Olde Lohuis

1906-09-00 Rotterdam
'Rijndam'
1906-10-30 New York

Maria Regina, 22 jaar, ongehuwd, dienstbode, Ambt Hardenberg.

Op Ellis Island aangekomen op de Rijndam met bestemming Chigaco:
Maria Loohuis New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Maria Surname Loohuis Last Place of Residence Hengels Event Date 30 Oct 1906 Age 22y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Ryndam

Oldemeijer

1846-10-02 Rotterdam
'Southerner'
1846-11-19 New York

Hendrik, landbouwer te Brucht, man, 45 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 16e klasse, vrouw, 1 kind, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst. Hendrik heeft voor zijn vertrek geen vastgoed verkocht, geschat vermogen 400 gulden.

Hendrik Oldemeijer, geboren op 1807-08-31 te Rheeze, gedoopt op 1807-09-06 te Heemse, zoon van Jan Hendrikszoon Oldemeijer en Geertjen Gerritsdochter Heersmink.
Gehuwd op 1830-06-09 te Ambt Hardenberg met Dina Schepers, geboren op 1807-10-17 te Brucht, gedoopt 1807-11-01 Stad Hardenberg, dochter van Albert Bouwhuis en Jennegien Schepers.
Acht kinderen worden geboren, waarvan er slechts een blijft leven. Vlak voor hun vertrek bevalt Dina nog van een doodgeboren zoontje. Het enige kind, genaamd Jan Oldemeijer, werd geboren op 1838-12-03 te Brucht. Moeder Dina is waarschijnlijk aan boord van de Southerner gestorven.

Op de passagierslijst van de 'Southerner':
Hendrik Oldemeyer (M) 40, Farmer
Dina Schepers (F) 40
Jan Oldemeijer (M) 7

In 1847 hertrouwt Hendrik Oldemeijer, 38 jaar, met Hendrina Schutmaat, 22 jaar. (zie: Early marriages by Albertus C. van Raalte from Southern Ottawa County Michigan end Northern Allegan County Michigan).
In 1850 ( Fedral Cencus) zien we dat het gezin van Hendrik Oldemeyer bestaat uit vier personen, 200 acres bezit en bij de Pillar church in Holland, Michigan behoort. Ook is er gezinsuitbreiding geweest, Gerritdina is een half jaar.

Terug naar boven

Ophof

1873-03-00 Liverpool
'Idaho'
1873-04-09 New York

Martinus, geboren 1833, arbeider te Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd.

Martinus Ophof (Ophoff), arbeider, geboren op 1833-02-16 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), zoon van Jan Hendrik Ophof en Magdalena Kannegieter.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1861-09-27 te Stad Hardenberg met Jantien Huisjen, geboren circa 1842 te Stad Ommen, dochter van Frederik Huisjen, arbeider te Stad Ommen, en Jennigje Brinkman.
Uit dit huwelijk:
1.             Magdalena Ophof, geboren op 1862-10-13 te Stad Hardenberg.
2.             Frederik Ophof, geboren op 1864-09-04 te Stad Hardenberg.
3.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1867-01-09, overleden op 1867-01-09 om 11.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
4.             Johanna Hendrika Ophof, geboren op 1867-12-24 te Stad Hardenberg.
5.             Jan Ophof, geboren op 1870-01-09 te Stad Hardenberg.
6.             Jan Hendrik Ophof, geboren op 1872-10-23 te Stad Hardenberg.

Op de passagierslijst van de 'Idaho' zien we dat zwager Gerrit Huisjen ook met hen mee reist. Jansje wordt aangeduid met 'man'.

Martinez Ophof Male 40 1833
Gerret Hensjen Male 28 1845
Jansje Hensjen Male 32 1841
Madalena Ophof Female 10 1863
Frederick Ophof Male 8 1865
Johanna Ophof Female 4 1869
Jan Ophof Male 3 1870
Jan H Ophof Male 0 1873

Drie jaar later zien we de rest van de familie Huisjen vertrekken op de 'W.A. Scholten'. Ze reisden samen met de familie Lenters en de jongens Overweg.
Fr Huisjen Male 58 1818
Jenningje Huisjen Female 57 1819
Albert Huisjen Male 36 1840
Gurtje Huisjen Female 25 1851
Fantje Hisjen Male 21 1855

Terug naar boven
Ophof (1904 Uelsen Duitsland) Andries, 19 jaar, ongehuwd, landbouwer, Stad Hardenberg.
Ossevoort (1882)

Otter

1906-02-00 Rotterdam
'Statendam'
1906-03-21 New York

Lambertus, 43 jaar, vrouw, 3 kinderen, landbouwer te Rheezerveen, Ambt Hardenberg naar Zuid Dakota.

Op de passagierslijst staan:
Lambertus Otter,37 jaar, gehuwd, boer, Aaltje 25, Albert 3 en Roelof 2 jaar oud,. De namen zijn doorgehaald, nog vaag te lezen 'goederen in St. Dacota, friend of Jan Timmermans? (Deze Jan Timmermans bevond zich wel op hetzelfde schip, hij keerde terug van een bezoek aan zijn oude moeder. Misschien heeft de familie Otter hem gezelschap gehouden. De familie Otter plaatste evenals Jan Timmermans een advertentie in de krant met een 'hartelijk vaarwel'.

 

Over (1846) zie Rensink.
Overweg
(1874 Michigan)

Derk, boerenknecht te Ambt Hardenberg, man, 20 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting), verbetering van bestaan.
Gerrit Jan, boerenknecht te Ambt Hardenberg, man, 25 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting), verbetering van bestaan.

Derk Overweg, geboren 1854-07-13 Rheeze, zoon van Jan Overweg en Diena Raatmink.
Gerrit Jan Overweg, geboren 1844-09-10 Rheeze, zoon van Jan Overweg en Diena Raatmink, Gerrit Jan was knecht bij Lubbert Stoeten op erve Stoeten of Ludolving.

Waarschijnlijk is de reis in 1874 niet doorgegaan en ook zien we dat Gerrit Jan in 1876 met een andere broer de oversteek waagt (de leeftijden kloppen niet altijd)

Terug naar boven

Overweg

1876-04-00 Rotterdam
'W. A. Scholten'
1876-05-04 New York

Egbert, arbeider, man, 26 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, niet aangeslagen voor belasting, met vooruitzicht op een beter bestaan naar Michigan.

Egbert Overweg, geboren 1850-04-12 Rheeze, zoon van Jan Overweg en Diena Raatmink.
Ook moet zijn broer Gerrit Jan, geboren 1844-09-10 zijn teruggekeerd of hij heeft zijn vertrek uitgesteld tot 1876.

Op de passagierslijst van de 'W.A. Scholten' staan behalve de jongens Overweg, ook de familie Huisjen uit Ommen en het gezin Lenters.
Gerrit Overweg Male 30 1846
Egbert Overweg Male 25 1851

Terug naar boven

Overweg

1879-00-00 Rotterdam
'P. Caland'
1879-09-10 New York

Jan Hendrik Overweg, zoon van:
Derk Overweg, landbouwer, geboren rond 1814- te Hellendoorn, overleden op 1846-11-17 te Lutten, zoon van Gerrit Jan Overweg, landbouwer, en Egberdina Dries.
Gehuwd op 1841-06-05 te Ambt Hardenberg met Jennigje Batterink, 20 jaar oud, geboren op 1820-07-12 te Junne, dochter van Jan Hendrik Batterink, landbouwer, en Hendrikje Hendriks Lamberink. {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1848-02-12 te Ambt Hardenberg met Gerrit Jan Schutte, 23 jaar oud, boerenknecht, landbouwer, geboren op 1824-04-03 te Rheeze (gezindte: Chr.Geref.), zoon van Gerrit Schutte, landbouwer, en Hendrikje Nijenhuis.} (*)
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Jan, dienstknecht, landbouwer, geboren op 1843-01-02 te Rheeze (gezindte: Christelijk Afgescheiden). (**)
2.             Hendrikjen, geboren op 1845-01-06 te Rheeze, overleden op 1845-01-25 te Rheeze, 19 dagen oud.
3.             Jan Hendrik, geboren op 1845-12-08 te Lutten.

(*) zie emigratie moeder en stiefvader Schutte in 1882.
(**) zie emigratie broer Gerrit Jan Overweg in 1892.

In 1879 vertrekken op de P. Caland:
Jan Overweg Male 34 1845
Everdina Overweg Female 32 1847
Dirk Schutte Male 30 1849

Christ. Ref. Church : Jan Hendrik Overweg age: 36, born: Lutten, Overijsel, Netherlands and Geertje Dobbe, age: 34, born: Noordhorn, Bentheim, Germany married by Roelof Times Kuiper on 1/19/1881 at Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan.

Overweg

1880-12-00 Rotterdam
'Schiedam'
1880-12-00 New York

Jan, landbouwer, man, 62 jaar, Nederlands Hervormd, mingegoed, aangeslagen voor de belasting in de 18e klasse, vrouw, 4 kinderen, met vooruitzicht op een beter bestaan naar Michigan.

Jan Overweg, geboren 1816-10-08 te Rheeze, zoon van Gerrit Jan Overweg en Egberdiena Dries.
Gehuwd op 1838-04-28 Ambt Hardenberg met Diena Raatmink, dochter van Jannes Raatmink en Willemiena Wolters, overleden 1866-01-29 te Rheeze.
Tweede huwelijk na een half jaar op 1866-07-21 Ambt Hardenberg met Gesina Bouwkamp, geboren 1831-07-00 Agterhorn, parochie Emlichheim, overleden te Rheeze huisnr. G6 op 1877-06-18.
Kinderen: Aaltjen 1839-1866 gehuwd met Jan ter Wijlen 1831-1865, kleinkind Berendina ter Wijlen, geboren 1863-06-08 Heemse.
Jannes 1841-1865.
Gerrit Jan Overweg, geboren 1844-09-10 te Rheeze (*).
Willem Overweg geboren 1847-03-31 Rheeze.
Gehuwd op 1875-04-23 met Jennigjen Schutmaat, geboren 1847-06-08 Diffelen, Christelijk Afgescheiden, dochter van Mannes Schutmaat en Gerritdina Boerman.
Egbert Overweg, geboren 1850-04-12 te Rheeze (**).
Derk 1853-1853.
Derk Overweg, geboren 1854-07-13 te Rheeze (***).
Hendrik Overweg, geboren 1857-05-07, milicien.
Gerrit 1860-1860.
levenloos geboren dochtertje 1863-09-16 Rheeze.
Uit het tweede huwelijk:
Derk Jan 1867-1867.
Derk Jan 1868-1868.
Derk Jan Overweg 1869-01-21.
Albert 1872-1872.
Albert Overweg 1873-08-22 Rheeze.

Op de passagierslijst van de 'Schiedam':
Gerrit Ovenweg Male 32 1848
Jan Ovenweg Male 60 1820
Dirk Ovenweg Male 11 1869
Albert Ovenweg Male 7 1873
Hendrik Ovenweg Male 22 1858
Willem Ovenweg Male 33 1847
Jennigje Ovenweg Female 28 1852
Dirk Ovenweg Male 2 1878
Gerardina Ovenweg Female 0 1880
Dina Terville Female 17 1863

(*) Gerrit Jan is op diverse lijsten te vinden, waarschijnlijk handelt het telkens om deze Gerrit, die in 1874, 1876, en nu 1880 op de 'Schiedam' is vertrokken.

(**) Egbert gaat in 1876 naar Michigan.

(***) Derk gaat in 1874 naar Michigan.

Terug naar boven

Overweg

1892-02-00
Liverpool & Queenstown
'Wisconsin'
1892-03-03 New York

Gerrit Jan, 49 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer te M18, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend, naar Michigan.

Gerrit Jan Overweg, geboren 1843-01-02 te Rheeze, zoon van Derk Overweg en Jennigje Batterink. Gehuwd op 1867-05-03 Ambt Hardenberg met Janna Huisman, geboren 1843-03-19 te Ambt Ommen, dochter van Marten Huisman en Geertjen Meijerink.
Kinderen: Geertje, geboren 1867-10-30 te Rheeze Diene Overweg, geboren 1869-10-07 te Rheeze, Marten Overweg, geboren 1872-06-09, Jennigje Overweg, geboren 1875-11-18 te Rheeze, Derk Overweg, geboren 1878-06-17 op Collendoornerveen, Geesje Overweg, geboren 1880-08-04 op Collendoornerveen, levenloos geboren dochtertje in 1884 te Collendoorn.

 

Ze vertrekken samen met Geertje en haar man Jan Breukelman uit Liverpool & Queenstown op de 'Wisconsin' en arriveren in 1892-03-03 op Ellis Island New York.

G Overweg, 50y, Male, Farmer, naar Dakota

Ianna, 49y , Female, Wife

Dina, 24y Female, Spinster

Martin, 19y , Male, Farmer

Ianneschien , 16y, Female , Spinster

Derk, 11y , Male, Farmer

Gersje, 8y, Female, Child

I Brenhelmann, 29y, Male, Farmer, naar Dakota

Geertje, 25y, Female, Wife

Frederich, 11m, Male, Infant

Terug naar boven
Padding (1904) Jan Padding New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Padding Last Place of Residence Heemse Event Date 31 Mar 1904 Age 40y Nationality Holland/Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Padding

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Jan Poddinz New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Poddinz Last Place of Residence Dedem... Event Date 17 Oct 1892 Age 29y Nationality Holland Departure Port Amsterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Dubbeldam

 

Perforo
1900-07-00 Rotterdam
'Rotterdam'
1900-07-23 New York
Paul Perforo New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Paul Surname Perforo Last Place of Residence Dedemsvaart Event Date 23 Jul 1900 Age 58y Nationality Holl America Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Rotterdam

Petter

1908-04-00

Jan Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 46y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrika Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrika Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 40y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Hendrik Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 16y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Jantje Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jantje Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 12y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Grietje Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Grietje Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 11y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Antje Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Antje Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 10y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Gradus Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gradus Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 8y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Temmigje Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Temmigje Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 5y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Arend Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Arend Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 4y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Willem Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Willem Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 3y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Dina Petter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Dina Surname Petter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 26 May 1908 Age 1y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Pilon (1890 Nederlands Indië) Fonke, 41 jaar, vrouw, 5 kinderen, predikant, Ambt Hardenberg.
Plasman
1846-10-02 Rotterdam
'Southerner'
1846-11-19 New York

Derk, landbouwer te Collendoornerveen, man, 48 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, welgesteld, aangeslagen voor belasting in de 12e klasse, vrouw, 3 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst.

Derk Plasman, Christelijk Afgescheiden diaken in de Gemeente onzes Heeren Jezu Christi te Heemse, welgesteld, geboren op 1798-09-28 te Ane, op Plasman, gedoopt op 1798-09-30 te Hardenberg, overleden 1854, zoon van Willem Derks Plasman en Jennegjen Jansen Bartelink.
Gehuwd 1827-04-28 Gramsbergen met Aaltje Amsink, geboren op 1802-02-03 te Brucht, dochter van Frederik Jan Hendriks en Alberte Geerts Amsink.
Kinderen Willem Plasman, geboren op 1829-01-01 te Collendoorn, Frederik Plasman, geboren op 1835-02-26 te Collendoorn en Jennigjen Plasman, geboren op 1838 -09-13 te Collendoornerveen, gedoopt op 1838-11-04 te Ommen.
Op 1846-08-11/1846-08-25 verkoop vastgoed o. a. kadastraal B210 Collendoornerveen. Op 1846-09-10 houdt notaris Krikke om 09. 00 uur op het Erve Plasman te Collendoornerveen een publieke verkoop van mobilia en op stam staande vrugten ten behoeve van Derk Plasman.
Bij vertrek heeft hij zijn vaste goederen verkocht voor 2066 gld, geschat vermogen 1100 gulden.

Op de passagierslijst van de 'Southerner ':
Dirk Plasman (M) 48, Farmer
Aaltje (F) 46
Willem(M) 18,
Fredrik (M) 11
Jannigje (F) 8

Ze zouden via Arnhem zijn vertrokken op1846-09-24 .

In 1850 ( Fedral Cencus ) zien we dat het gezin van J. Derk Plasman bestaat uit vijf personen, 200 acres bezit en bij de Pillar church in Holland, Michigan behoort. Er wordt gezegd dat ze met het schip 'Wilhelm von Wolgast' naar Amerika zijn gekomen maar dit is fout want we zagen ze op de passagierslijst van de 'Southerner'.

Terug naar boven

Pohlman

(1847 New Orleans)

Jan Pohlmann, arbeider te Ambt Hardenberg, man, 30 jaar, mingegoed, aangeslagen voor de belasting in de 17e klasse, vrouw, vooruitzicht op een beter bestaan in New Orleans.
Jan heeft voldaan aan de nationale militie, hij heeft geen goederen te gelde gemaakt, geschat vermogen 400 gulden.
Het kind wordt niet genoemd op emigratiepapieren, het is waarschijnlijk in Duitsland overleden.

Jan Pohlman, geboren 1815-08-17 te Neuenkirchen, Hulsen, koninkrijk Hannover, zoon van Hermann Gerhard Pohlmann en Anna Maria Büntker.
Gehuwd op 1845-02-11 te Ambt Hardenberg met Maria Catharina Hagemeijer, geboren 1819-11-07 Schwagtorf, gedoopt aldaar op 1819-11-09, dochter van Bernard Joseph Hagemeijer en Margaretha Elisabeth Vox.
Kind: Anna Maria Elisabeth Pohlmann, geboren 1845-10-18 te Slagharen.

Terug naar boven

Pohlman

1851-10-00 Bremen
'Edmund'
1851-11-21 New Orleans

Derk, landbouwer en arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg, man, 27 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, niet aangeslagen voor hoofdelijke omslag (belasting) omdat hij bij het opmaken van het cohier vrijgezel was, vrouw, ontevredenheid en de overtuiging dat zij het ginds beter zouden hebben, in 1851 naar Noord-Amerika.

Johann Hermann Theodor Pohlmann (Derk Paalman/Jan Harm Derk Pollmann), geboren 1824-03-15 te Twist, ambt Meppen, in 't voormalig koninkrijk Hannover, zoon van Hermann Heinrich Pohlmann en Lucia Catharina Adelheid Schmidt.
Gehuwd op 1844-08-31 te Ambt Hardenberg met Anna Margaretha Wilke (Anna Griete/Aleida Augusta Wilken), geboren 1823-10-29 Nieuw Schoonebeek, behorende bij het dorp Twist, gelegen tussen Coevorden en Meppen in het voormalig Koninkrijk Hannover. Het echtpaar woont in bij moeder en stiefvader Tekkelenburg.

Op de Edmund op weg naar New Orleans met bestemming St. Louis. De drie verwante gezinnen zeggen afkomstig te zijn uit Hannover. Er staat op de passagierslijst een onbekende vrouw tussen:
Joseph Hagelmeier, Male 59 Farmer
Margar Hagelmeier Female 60
Mathias Hagelmeier Male 26 Farmer
Bernd Hagelmeier Male 19 Farmer
(Marie Helmick Female 22)
John Puhlmann Male 26 Farmer
Margar Puhlmann Female 26
Henry Fühne Male 42 Farmer
Helene Fühne Female 32
Mathias Fühne Male 9 (9 1/2?)
Hermann Fühne Male 8
Diederich Fühne Male 6
Anne Fühne Female 3
Henry Fühne Male 3/4

Terug naar boven
Polman (1951) J Spouse: Ten Brink - Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Heemse, Overijssel -- Arrival year: 1951 Sponsor: High George - Destination: Box 277, Coaldale, Alberta
Pomp

Hendrik H. Pomp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik H. Surname Pomp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 17 Nov 1923 Age 22y Nationality Holland Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Fredrik Henrik Pomp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Fredrik Henrik Surname Pomp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Jul 1923 Age 25y Nationality Holland, Dutch Departure Port Southampton Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Olympic

Pool (1839) Maria Anna, zie: Krieger.

Potgraver

(1882)

Jan Willem, 52 jaar, vrouw, arbeider, Ambt Hardenberg, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Potter

1912-00-00 Rotterdam
'Noordam'
1912-04-03 New York
Petrus Vic. Potter New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Petrus Vic. Surname Potter Last Place of Residence Dedemsvaart, Holl. Event Date 03 Apr 1912 Age 25y Nationality Holl., Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Noordam

Pranger

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Harmen Pranger, 32 jaar, vrouw, arbeider te B129, Ambt Hardenberg, Nederlands Gereformeerd, minvermogend.

Harmen Pranger (Harry), arbeider B129, geboren op 1860‑06‑29 te Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1931‑11‑25 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 71-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Rein Sjoerds Pranger, arbeider, en Grietje Harmens Pen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1888‑03‑10 te Ambt Hardenberg met Jantje Muis (Jennie), 22 jaar oud, geboren op 1865‑11‑24 om 20.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1927‑05‑10 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Jan Muis, arbeider, turfmaker, en Jannisje Bruinewoud, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje Pranger (Grace), geboren op 1889‑05‑18 om 03.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1973‑11‑10 te Orange City, Sioux County, Iowa, USA op 84-jarige leeftijd, begraven te West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux County, Iowa, USA.
Gehuwd met Charles R. Mulder (Jelle Riemer), geboren op 1887‑05‑21 te Doetinchem, Nederland, overleden op 1974‑07‑07 te Orange City, Sioux County, Iowa, USA op 87-jarige leeftijd, begraven te West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux County, Iowa, USA, zoon van Yge Yges Mulder en Jantje van Keimpema.
2.
Jan Pranger (John H.), geboren op 1891‑03‑14 om 22.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1940‑10‑24 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 49-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Alice VanderVoort, geboren op 1892‑05‑28 te Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1992‑11‑05 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 100-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van William F. VanderVoort en Grietje Kuipers.
3.
Rein Pranger, geboren 00‑05‑1893 te (wordt gezegd dat hij in Holland is geboren).
4.
Joe Pranger (Joseph), geboren op 1895‑07‑29 te Charles Mix, South Dakota, United States.
5.
Jennie Nieboer Pranger, geboren op 1897‑09‑23 te Charles Mix, South Dakota, United States.
6.
Harm Pranger, gehuwd met Nellie VanZee, geboren op 1899‑10‑04 te Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1953‑08‑09 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 53-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Nellie VanZee, geboren 1905, overleden 1973, dochter van John Gerrits VanZee en Altje Buisman.
7.
Emma Laura Pranger, gehuwd met Thomas John DeJong, geboren op 1901‑06‑04 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1988‑12‑25 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 87-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Thomas John De Jong, geboren 1899, overleden 1978, zoon van Thomas De Jong en Attje De Vries.

Horm Pranzer 32 Male
Jantz 26 Female
Grutz 3 Female
Jan 9mnd. Male

Terug naar boven

Pranger

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Sjoert, 25 jaar, vrouw, arbeider te B126, Ambt Hardenberg, Nederlands Gereformeerd, minvermogend.

Sjoerd Pranger, arbeider, geboren op 1867‑09‑28 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1928‑12‑28 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Rein Sjoerds Pranger, arbeider, en Grietje Harmens Pen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1891‑03‑06 te Ambt Hardenberg met Hilligje Mink (Helen), 21 jaar oud, geboren op 1869‑06‑05 te Ambt Ommen, op memorial staat 4 juni 1870 (gezindte: Chr.Ger.), overleden op 1946‑09‑28 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA (emigrant zie Pranger), dochter van Derk Mink, arbeider, landbouwer, en Jantje Toeten (Johanna Smant, Smank), dienstmeid, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1.
Rein Pranger (Ryan), geboren op 1892‑01‑23 om 04.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg (op memorial staat 1893), overleden op 1939‑12‑14 op 47-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Maria VanderVoort, geboren 1894 te Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden 00‑02‑1963 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van William F. VanderVoort en Grietje Kuipers.
2.
Dirk Pranger (Dick), geboren op 1894‑01‑14 te Fruitport, Muskegon County, Michigan, USA, overleden op 1949‑11‑29 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 55-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Anna H. Beltman, geboren op 1894‑08‑08 te Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1991‑12‑23 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 97-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Roelof Stam en Aaltje Klasina Boerhave.
3.
Grace Pranger, geboren 1896 te Michigan.
4.
John Sjoerd Pranger, geboren op 1897‑12‑03 te Spring Lake, Ottawa County, Michigan, USA, overleden 00‑12‑1979 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Anne Meyerink, geboren 1900, overleden 2000, dochter van Gerrit Jan Meijerink (John Garret Meyerink), dienstknecht op erve Stoeten of Ludolving bij Lubbert Stoeten, en Willemina Henderika de Lange (Minnie).
5.
Gamet Pranger, geboren 1899.
6.
Gerrit Pranger, geboren op 1902‑08‑29 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1986‑02‑26 te Corsica, Douglas County, South Dakota, USA op 83-jarige leeftijd, begraven te Graceland Cemetery, Corsica, Douglas County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Henrietta J. Muilenburg, geboren 1912, overleden 1979, dochter van John A. Muilenburg en Johanna Klein.
7.
Jennie Pranger, geboren 1906, overleden op 2001‑09‑28, begraven te Grandville Cemetery Grandville, Kent County, Michigan, USA.
Gehuwd met Albert Gort, geboren op 1909‑07‑08 te Douglas, South Dakota, United States, overleden op 1984‑11‑22 te Kent, Michigan op 75-jarige leeftijd, begraven te Grandville Cemetery Grandville, Kent County, Michigan, USA, zoon van Henry Gort en Ellie Muilenburg.

 

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Springfield (?) te gaan (de gezinnen van Derk Mink, Sjoerd Pranger en Arie Bosch reisden samen:
... Pranger 25 Male
Eilt... 21 Female
Rein 9mnd. Male

Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.

Terug naar boven

Pranger

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Volker, 22 jaar, vrouw, 1 kind, arbeider te B126, Ambt Hardenberg, Nederlands Gereformeerd, minvermogend.

Volken Pranger (Folken,Fred), arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1870‑05‑16 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1948‑02‑25 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Olde Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Rein Sjoerds Pranger, arbeider, en Grietje Harmens Pen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1892‑09‑01 te Ambt Hardenberg met Johanna Jutstra (Judstra), 24 jaar oud, geboren op 1867‑10‑24 te Tiendeveen, Beilen (op memorial staat 19 oktober), overleden op 1949‑01‑07 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Old Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Klaas Johannes Jutstra (Claus Judstra), arbeider te Kloosterhaar E42, en Eeke Alberts Glas.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje Pranger (Grace), geboren 1894 te South Dakota.
2.
Eke Pranger, geboren 1896 te South Dakota.
3.
Rein Pranger, geboren 1898 te South Dakota.
4.
Klaas Pranger, geboren 1900 te South Dakota.
5.
Anna Pranger, geboren 1904 te South Dakota.
6.
Johanna Pranger, geboren 1907 te South Dakota.
7.
Harinke Pranger, geboren 1909 te South Dakota.

 

Ze emigreerden samen met hun zuster en dienstbode Harmke Pranger, geboren 1872 te Oosterzee. (zie Rein Sjoerds Pranger)

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Dakota te gaan:
Avchert Pranger uit Hardenberger 22 Male
Johanna 24 Female
Harmke 19 Female

Terug naar boven

Pranger

(1893-04-00 Noord-Amerika)

Rein Sjoerds Pranger, 64 jaar, vrouw, 1 kind, arbeider te B126, Ambt Hardenberg, Nederlands Gereformeerd, behoeftig.

Rein Sjoerds Pranger, arbeider, geboren op 1829‑02‑13 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1906‑03‑04 te Charles Mix County, South Dakota, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Old Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, , zoon van Sjoerd Jans Pranger en Lammigjen Reins Wiarda.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1858‑05‑30 te Lemsterland met Grietje Harmens Pen (Grace), 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 1835‑10‑11 te Lemsterland (ouders wonen in Echten), overleden op 1911‑04‑27 te Charles Mix County, South Dakota, USA op 75-jarige leeftijd, begraven te Olde Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Harmen Volken Pen en Antje Wiebes Dik.
Uit dit huwelijk:
1.
Lammigje Pranger, geboren op 1859‑04‑03 te Lemsterland in Friesland, overleden op 1894‑04‑25 om 11.00 uur te Bergentheim op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1889‑03‑15 te Ambt Hardenberg met Hendrik Jan Jansen, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 1864‑08‑02 om 02.00 uur te Bergentheim, overleden op 1935‑06‑23 om 06.00 uur te Stad Hardenberg op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Jansen, boerenknecht, en Jennigjen van den Poll.
2.
Harmen Pranger (Harry), arbeider B129, geboren op 1860‑06‑29 te Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1931‑11‑25 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 71-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA (zie Harmen Pranger).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1888‑03‑10 te Ambt Hardenberg met Jantje Muis (Jennie), 22 jaar oud, geboren op 1865‑11‑24 om 20.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1927‑05‑10 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Jan Muis, arbeider, turfmaker, en Jannisje Bruinewoud, arbeidster.
3.
Antje Pranger, geboren op 1862‑08‑31 te Oosterzee, Lemsterland, overleden op 1863‑08‑28 te Lemsterland, 362 dagen oud.
4.
Antje Pranger, geboren op 1864‑08‑11 te Lemsterland, overleden op 1885‑05‑17 om 04.00 uur te Brucht op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1884‑12‑12 te Ambt Hardenberg met Klaas Johannes Muis, arbeider, geboren circa 1863‑ te Blankenham, overleden op 1895‑04‑09 om 01.00 uur te Brucht, zoon van Jan Muis, arbeider, turfmaker, en Jannisje Bruinewoud, arbeidster. {Hij is later gehuwd op 1887‑02‑25 te Ambt Hardenberg met Lummigje Slot, 19 jaar oud, geboren op 1867‑03‑14 om 11.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1867‑04‑27 te Lutten, overleden op 1919‑04‑19 om 12.00 uur te Bruchterveld op 52-jarige leeftijd, dochter van Albert Slot, arbeider, en Nieze Stuiver.}
5.
Sjoerd Pranger, arbeider, geboren op 1867‑09‑28 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1928‑12‑28 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 61-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA (zie Sjoerd Pranger).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1891‑03‑06 te Ambt Hardenberg met Hilligje Mink (Helen), 21 jaar oud, geboren op 1869‑06‑05 te Ambt Ommen, op memorial staat 4 juni 1870 (gezindte: Chr.Ger.), overleden op 1946‑09‑28 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA (emigrant zie Pranger), dochter van Derk Mink, arbeider, landbouwer, en Jantje Toeten (Johanna Smant, Smank), dienstmeid, arbeidster.
6.
Volken Pranger (Folken,Fred), arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1870‑05‑16 te Oosterzee, Lemsterland (gezindte: Ned.Ger.), overleden op 1948‑02‑25 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Olde Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Rein Sjoerds Pranger, arbeider, en Grietje Harmens Pen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1892‑09‑01 te Ambt Hardenberg met Johanna Jutstra (Judstra), 24 jaar oud, geboren op 1867‑10‑24 te Tiendeveen, Beilen (op memorial staat 19 oktober), overleden op 1949‑01‑07 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Old Platte Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Klaas Johannes Jutstra (Claus Judstra), arbeider te Kloosterhaar E42, en Eeke Alberts Glas.
7.
Harmke Pranger, geboren op 1873‑02‑04 te Lemsterland, overleden op 1941‑07‑01 te Charles Mix County, South Dakota, USA op 68-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA (zie Volken Pranger).
Gehuwd met Klaas W. Dyk, geboren op 1865‑10‑17 te Wijckel, Friesland, overleden op 1948‑06‑26 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 82-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, zoon van Wybe K. Dyk en Weibigje Dykstra.
8.
Cornelis Pranger (Cornelius), geboren op 1875‑11‑08 te Lemsterland, overleden op 1963‑12‑12 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 88-jarige leeftijd, laat behalve 8 gehuwde kinderen ook nog 32 klein- en 26 achterkleinkinderen na. Begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd 1902 te Castalia, Charles Mix, South Dakota met Teeke Zylstra, geboren op 1879‑04‑14 te Leeuwarderadeel, overleden op 1958‑09‑08 te Platte, Charles Mix, South Dakota, United States of America op 79-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Rienk Zylstra en Geertje Keuning.

Terug naar boven
Prenger (1887)
Prins (1886)
Rabe (1909) Wilhelm Rabe New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Wilhelm Surname Rabe Last Place of Residence Lutten, Holland Event Date 16 Nov 1909 Age 34y Nationality Germany German Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Ramerman

1881-10-10 Antwerpen
'Switzerland'
1881-10-29 New York

Jan Boerink, 30 jaar, bakker, vrouw, 2 kinderen.

Jan Boerink Ramerman, bakker, winkelier, geboren op 1852-02-04 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), zoon van Willem Ramerman en Johanna Jacoba Merjen burgh..
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1878-10-31 te Stad Hardenberg met Albertien Bos, 21 jaar oud, geboren op 1857-03-26 om 08.00 uur te Dedemsvaart. (Aangevers: Hendrik de Wit, 45 jaar en arbeider te Avereest en Dirk Klaasen, 36 jaar en arbeider te Avereest, )dochter van Gerrit Bos, arbeider, turfmaker, en Jantjen Tekkelenburg.
Uit dit huwelijk:
1.             Willem Ramerman, geboren op 1878-11-08 om 03.00 uur te Brucht.
2.             Gerrit Ramerman, geboren op 1880-07-27 om 07.00 uur te Brucht.

Samen met het gezin van Albertiens vader Gerrit Bos vertrokken ze uit Hardenberg op 10 oktober. Op de passagierslijst van het Belgische stoomschip 'Switzerland' treffen we hen aan. Ze staan genoteerd als afkomstig uit Denemarken:
Jan Rammerman Male 29 1852
Albertine Bos Female 27 1854
Wilhelm Rammerman Male 2 1879
Gerrit Rammerman Male 0 1881

Terug naar boven
Ranters (1951) Frederik - born: 13 Jan 1896 Spouse: Hofsink - Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Hardenberg, Overijssel -- Arrival year: 1951 Destination: RR 1, Bright, Ontario
Reinders (1904 Uelsen, Duitsland) Jan, 20 jaar, ongehuwd, kleermaker, Stad Hardenberg.

Rensing

1839-11-05 Bremen
'Louise Friederike'
1840-01-27 New Orleans

Jan Herm Rensing van Slagharen naar Noord-Amerika. Het gezelschap bestaat uit 2 mannen en 2 vrouwen.

Johan Herman Rensink, arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg, geboren 1809-10-25 in Lindloh, Ambt Meppen, Hannover, zoon van Gerhard Heinrich Rensing en Maria Dorothea Scheman.
Gehuwd met Helena Aleida Krieger, geboren 1812-10-11, Bawinkel, dochter van Jan Hermen Kruger/Krieger en Margaretha Adelheit Kuhlenborg, overleden 1852-08-14 te Damiansville.
Kinderen zijn:
Maria Aleida Rensing 1833-07-24 Slagharen overleden 1844-02-25
Jan Herm Rensing 1836-07-23 Slagharen overleden 1920-09-23 en
Catharina Anna Aleida Rensing 1838-11-02 Slagharen.

Op de passagierslijst van de 'Louise Friedericke' staan 3 mensen uit 'Schlagharn':
J.H. Santel 7 personen, 1 van 5/12, 1 van 1/2
J .H. Kriege 4 personen, 1 van 1/2
J.H. Rensing 2 personen,1 van 5/12, 1 van 1/2, 1 baby

In Amerika werden geboren:
Herman Heinrich 1841-12-29, gedoopt Germantown 1842-01-11 en overleden in 1925.
Anna Catharina 1843-1854,
Maria Anna en Maria Adelheid (tweeling) geboren 1844-08-16, gedoopt Germantown 1844-08-18, overleden 1844,
Helen 1846, overleden 1846,
Anna Catharine 1849-07-05, gedoopt Germantown 1849-07-07, overleden 1858.

Johan Herman hertrouwde met Maria Catharina Korte in 1853 Germantown en kreeg met haar nog de volgende kinderen:
Maria Anna 1854-10-29,
Johann Wilhelm 1857-05-07 en
Maria 1859-11-02 .

In de katholieke kerk van Germantown werd ook onderstaand kind gedoopt:
Johann HermanRensing, geboren 1860-11-06, gedoopt 1860-11-07 z.v. Johann Herman Rensing en Maria Adelheid Heidemann, peetouders zijn Johann Herman en Anna Maria Rensing.

Terug naar boven
Rensink (1846 New Orleans)

Weduwe van Jan Geert, arbeidster, vrouw, 44 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 16e klasse, 4 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan. Bij vertrek geen vaste goederen, geschat vermogen is 600 gulden.
Anna Adelheid Over, geboren 1806-03-14 Rutenbrock, dochter van Georg Over en Maria Engel Wilmes, weduwe van Johan Gerhard Rensing, geboren 1805-10-18 Lindloh, zoon van Geert Hendrik Rensing en Maria Dorothea Schmemans, overleden 1844-03-13 te Slagharen.
2de huwelijk op 1845-03-20 Ambt Hardenberg met Franz Kneufel, geboren 1815-11-23 Rutenbrock, Ambt Meppen, zoon van Anton Kneufel en Maria Rolwes.
Kinderen: Maria Aleida Rensing, geboren 1832-06-21 te Slagharen, Hendrik Georg Rensing, geboren 1834-01-22 te Slagharen, Geert Hendrik 1836-1837, Geert Herm Rensing, geboren 1838-09-12 te Slagharen en Anna Helena Rensing, geboren 1844-06-06 te Slagharen).

Waarschijnlijk vertrokken met 3 kinderen en haar huidige echtgenoot F. Kneufel, We zien ze niet op de 'Wakona'. Wel ene: Johann Gerard Rensing M 24 Farmer.

Terug naar boven
Rensink
1846-10-03 Rotterdam
'Wakona'
1846-11-19 New Orleans

Weduwe van Jan Hendrik, arbeidster, vrouw, 47 jaar, Rooms-Katholiek, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 16e klasse, 4 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan. Bij vertrek geen vaste goederen, geschat vermogen is 600 gulden.

Anna Aleida Teunis (Tonnies), geboren circa 1800 te Dalen, overleden te Clinton County, dochter van N. N., weduwe van Jan Hendrik Rensing, geboren circa 1806 Rutenbrock, overleden te Slagharen op 1844-02-28, zoon van Geert Hendrik Rensing en Maria Dorothea Schemans.
Kinderen: Anna Maria Rensing, geboren Slagharen 1835-09-23, Geert Hendrik Rensing, geboren Slagharen 1837-11-07 en Jan Harmen Rensing, geboren Slagharen 1842-04-29.
Zij reist met vier kinderen onder de naam Wellen, waarschijnlijk was Hendrik Gerard Wellen een familielid of de nieuwe partner van de weduwe.

Op de passagierslijst van de 'Wakona' staan:
016. Johann Gerard Rensing Male 24 Farmer
151. Harmen Hendrik Roelofs Male 43 Farmer
152. Anna Maria Female 46 Wife
153. Helena Female 19
154. Maria Gezina Female 9
155. Jan Hendrik Male 6

156. Jan Gerard Wellen Male 25 Farmer
157. Anna Lyda Female 46 Wife
158. Anna Maria Female 11
159. Gerard Hendrik Male 9
160. Hermanus Male 5

161. Frans Berentsen Male 52 Farmer
162. Anna Maria Female 53 Wife

Terug naar boven
(1843) zie Schrotenboer.

Ridderman

1884-06-24 Amsterdam
'Schiedam"
1884-07-14 New York

Berend, 41 jaar, 4 kinderen, arbeider, landbouwer te B., Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, behoeftig.

Berend Ridderman, geboren op 1842-11-07 om 19.00 uur te Ane, zoon van Hendrik Ridderman en Geertjen Roelofs.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1867-08-17 te Gramsbergen met Evertjen Boerman, 22 jaar oud, geboren op 1845-02-26 te Heemse, overleden op 1883-12-28 om 10.00 uur te Brucht op 38-jarige leeftijd in het kraambed. Evertjen is als onecht kind geboren, maar gewettigd bij het huwelijk van haar ouders en dus dochter van Hendrik Boerman, arbeider, landbouwer, en Maria Sophia Japin.
Gehuwd (2) ca. 1888 te Sherman? Echtgenote is Dena Ridderman, geboren 1858.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Geertjen Ridderman, dienstmeid bij Schuldink te Stad Hardenberg, geboren op 1869-04-30 om 10.00 uur te Ane.
2.             Hendrik Ridderman, geboren op 1872-01-03 om 07.00 uur te Ane, overleden op 1872-03-08 om 13.00 uur te Ane, 65 dagen oud.
3.             Hendrik Ridderman, geboren op 1873-02-22 om 16.00 uur te Ane.
4.             Hermannes Ridderman, geboren op 1876-02-12 om 09.00 uur te Ane,.
5.             Hendrika Ridderman, geboren op 1879-01-31 om 05.00 uur te Bergentheim.
6.             Maria Gerritdina Ridderman, geboren op 1883-02-22 om 02.00 uur te Brucht, overleden op 1884-06-11 om 21.00 uur te Brucht op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
7.             Evert/Edward Ridderman, geboren 1889.
8.             Ginny/Jennie Ridderman, geboren 1892.
9.             Garret Ridderman, geboren 1897.

Ze vertrekken op 24 juni naar Amsterdam of varen uit op de 'Schiedam'. Op de passagierslijst is vader Berend niet geïndexeerd maar staat wel op de lijst:

Berend Ridderman, 35 jaar, man
Geertje Ridderman Female 14 1870
Hendrik Ridderman Male 11 1873
Herman Ridderman Male 8 1876
Rika Ridderman Female 4 1880

Terug naar boven
1892-02-00
Liverpool & Queenstown
'Wisconsin'
1892-03-03 New York

Harm, 48 jaar, vrouw, 6 kinderen, arbeider, landbouwer op B156, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Harm Rengelink (Harm Ringling sr), geboren op 1844-05-24 te Baalder, Ambt Hardenberg, overleden op 1910-03-12 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 65-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, zoon van Hendrik Rengelink, timmerman, landbouwer, en Johanna Kelder.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 1879-04-18 te Ambt Hardenberg met Johanna Meijerink (Nies Ringling), 22 jaar oud, geboren op 1856-12-21 te Stad Hardenberg, overleden op 1936-11-27 te Platte op 79-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, dochter van Jan Hendrik Meijerink en Gerritdina Beltman.
Uit dit huwelijk:
1.             Hendrikje Rengeling, geboren op 1879-09-24 om 23.00 uur te Brucht, overleden op 1879-12-29 om 05.00 uur te Brucht, 96 dagen oud.
2.             Jan Hendrik Ringeling (John H Ringling), geboren op 1881-12-21 om 01.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg (op de grafsteen staat als geboortedatum 1882 en als info 21 december 1882), overleden op 1956-11-17 te Platte op 74-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery.
3.             Hendrikje Rengeling (Anne Henfrikje Ringling), geboren op 1883-03-31 om 08.00 uur te Brucht (op de grafzerk staat geboortejaar 1884 en info 1884-03-31), overleden op 1958-12-18 te Gregory County, South Dakota, USA op 75-jarige leeftijd, begraven te Pleasant Valley Cemetery.
4.             Hendrik Rengeling (Henry Ringling), geboren op 1884-12-07 om 10.00 uur te Brucht, overleden op 1965-03-27 te Sibley, Osceola County, Iowa, USA op 80-jarige leeftijd, begraven te Ocheyedan Township Cemetry.
5.             Gerritdina Ringeling (Dena Ringling), geboren op 1887-09-05 om 04.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1945-01-20 te Platte op 57-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery.
6.             Johanna Ringeling (Jennie Ringling), geboren op 1889-05-17 om 20.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1974-04-10 te Tecumseh, Johnson County, Nebraska, USA op 84-jarige leeftijd, begraven te Pella Cemetery.
7.             Evert Ringeling (Everette Ringling), geboren op 1891-09-30 om 03.00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg, overleden op 1954-03-09 te Charles Mix County op 62-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery.
In Amerika werden nog geboren:
Alice Ringling, geboren op 1894-05-25 te Charles Mix County, overleden op 1918-12-30 te Platte op 24-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery.
Harm jr. Ringling, geboren op 1896-11-12 te Charles Mix County, overleden 00-01-1961 te Platte, begraven te Platte City Cemetery.

Ze arriveerden in maart met de 'Wisconsin' op Ellis Island, samen met de familie Hannink-Meijerink.

H Rinzeling, 47y, Male, Farmer
Johanna, 35y, Female, Wife
Ian H, 10y, Male, Farmer
Hendritze, 8y, Female, Child
Hendrik, 7y, Male
Girdina, 4y, Female
Johanna, 2y, Female
Evert, 10m, Male, Infant

Terug naar boven

Robbert

1893-09-15 Rotterdam
'Spaarndam'
1893-10-02 New York

Jan Robbert, 36 jaar, vrouw, 6 kinderen, predikant te Lutten P105, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend naar Illinois.

Jan Robbert, predikant te Lutten, geboren op 1857-03-19 te Emlichheim.
Gehuwd in 1885 met Jacoba Nicolasina Beuker, geboren op 1863-10-03 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
1.             Aleida Gezina Robbert, geboren 1886 te Leiden.
2.             Hendrik Jan Robbert, geboren 1887 te De Lier.
3.             Hendrika Johanna Robbert, geboren 1888 te De Lier.
4.             Everhardus Bernardus Robbert, geboren op 1889-12-15 te De Lier..
5.             Henderikus Robbert, geboren op 1891-02-19 om 21.00 uur te Lutten.
6.             Gesinus Robbert, geboren op 1892-11-19 om 16.30 uur te Lutten.

Vertrekt op 1893-09-15 vanuit Hardenberg naar Illinois.

Vertrekt op de 'Spaarndam' met bestemming Roseland met vrouw en vijf kinderen en komt aan op Ellis Island:

Jan Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 36y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Spaarndam

Jacoba Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jacoba Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 30y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Spaarndam

H. J. Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name H. J. Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 6y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

H. J. Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name H. J. Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 5y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Spaarndam

E. B. Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name E. B. Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 4y Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

H. Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name H. Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 2y 6m Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

G. Robbert New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name G. Surname Robbert Event Date 02 Oct 1893 Age 10m Nationality Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

Beroepen in Roseland

Dominee Jan Robbert vertrok in 1893 uit Lutten. Hij was beroepen doo rde Christelijk Gereformeerde Gemeente in Roseland, Chicago, Illinois. Na bijna drie jaar predikant te zijn geweest in Lutten nam hij dit beroep aan. Jan was in 1857 geboren in Groß-Ringe, kerspel Emlichheim. Hij had theologie gestudeerd in Kampen. Nadat hij in 1885 was afgestudeerd trouwde hij met domineesdochter Jacoba Nicolasina Beuker. In hetzelfde jaar werd hij predikant in De Lier, Zuid-Holland. In 1891 kwam het gezin met vier kleine kinderen en een huishoudster in Lutten wonen. Hier werden Henderikus en Gesinus geboren. Op 15 september 1893 vertrok het predikanten-echtpaar met twee dochters en vier zonen naar Noord-Amerika. In Roseland zouden nog vier zoons zijn geboren. Na acht jaar in Illinois aanvaardde Jan Robbert een benoeming in Michigan. In deze staat was hij in de volgende plaatsen predikant: Kalamazoo 1901-1908, Niekerk 1908-05-17-1911, Paterson IV en EastParis 1911-1914, Rusk 1916-1918.


Ds. J. Robbert te Kalamazoo denkt in de loop der maand mei zijn hoogbejaarde vader in Nederland een bezoek te brengen.
'De Volksvriend', 1904-02-28.

In het boek van Harger & Lemmen is een artikel aan Jan Robbert gewijd. Hierin wordt verteld dat in de Eerste Wereldoorlog vijf van zijn zoons hun land als soldaten dienden. Dit, maar ook de vijandigheid ten opzichte van Duitsers die zich in die tijd in Noord-Amerika uitbreidde, veroorzaakte bij Robbert een zware depressie. Twee jaar lang zou hij zijn ambt niet uitoefenen. Toen hij in 1916 voor het eerst weer op de kansel stond, preekte hij naar de tekst in Hebreeën 11, vers 34. Door zijn ziekte was hij veel sterker geworden. Nog twee jaar mocht hij de blijde boodschap verkondigen. Jan Robbert ging in 1918 met emeritaat en verhuisde naar Holland, Michigan. Hier stierf hij vier jaar later op 65-jarige leeftijd.

Terug naar boven
Rohe (1883) zie Wellen.
Rolwes
1846-10-03 Rotterdam
'Wakona'
1846-11-19 New Orleans

Herm Hendrik, arbeider, man, 49 jaar, Roomsch Catholiek, welgesteld, betaald belasting in de 16e klasse, vrouw, 3 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan. Bij vertrek geen vaste goederen, geschat vermogen is 2000 gulden.

Hermann Henricus Rolfes, Roelewes werd rond 1804 geboren in Meppen. Zijn vrouw Anna Maria Wolken is geboren en/of gedoopt te Ruhle op 1801-03-18. Kinderen: Joannes Hermannus, geboren 1824 Ruhle, overleden 1844-08-23 Slagharen, Josephes, geboren 1832 Wesuwe, overleden 1844-12-28 Slagharen, Jan Hendrik Rolfes, geboren 1841-01-12 Slagharen. De kinderen Helena en Maria Gesina zijn waarschijnlijk nichtjes.

Op de passagierslijst van de 'Wakona' staan:
016. Johann Gerard Rensing Male 24 Farmer
151. Harmen Hendrik Roelofs Male 43 Farmer
152. Anna Maria Female 46 Wife
153. Helena Female 19
154. Maria Gezina Female 9
155. Jan Hendrik Male 6

156. Jan Gerard Wellen Male 25 Farmer
157. Anna Lyda Female 46 Wife
158. Anna Maria Female 11
159. Gerard Hendrik Male 9
160. Hermanus Male 5

161. Frans Berentsen Male 52 Farmer
162. Anna Maria Female 53 Wife

 

Terug naar boven

Rolleman

(1882)

Antonie, 64 jaar, vrouw, 1 kind, landbouwer, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend. Antonie geboren 1818-07-25 en Jennechien Timmerman 1826-01-28, kind: Zwier 1872-04-17.

 

Terug naar boven

Ruben

1914-03-00

Johannes Ruben New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Johannes Surname Ruben Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Apr 1914 Age 36y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Potsdam

Roelof Ruben New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Roelof Surname Ruben Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 23 Apr 1914 Age 23y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Hendrik Ruben New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Ruben Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 28 Mar 1910 Age 24y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Ruiter

(1881 Michigan)

Johannes Adrianus de Ruiter, 28 jaar, ongehuwd, kuipersknecht, Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, in 1881 naar Michigan..

Waarschijnlijk gaat het om Johannes Albertus de Ruiter. Hij was kuipersknecht bij Zweers.

Op de Stella van Amsterdam naar New York, daar gearriveerd op 1881-04-11.

A Ruiter Male 29 1852
J Ruiter Female 28 1853
JLust Female 56 1825
D Oostema Female 22 1859
J Ruiter Female 4 1877
R Ruiter Female 0 1881

Terug naar boven

Saalmink

1847-04-04 Rotterdam
'Antoinette Marie'
1847-05-23 New York

Geert Saalmink, arbeider, landbouwer te Collendoorn, Ambt Hardenberg, man, 35 jaar, Gereformeerd afgescheiden, mingegoed, aangeslagen voor belasting in de 15e klasse, vrouw, 4 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan. Bij vertrek vaste goederen verkocht ter waarde van 1100 gulden, geschat vermogen 600 gulden.

Ze gingen in plaats van naar New Orleans naar New York.

Geert Zaalmink, geboren circa 1811 Emmelenkamp (Emlichheim). Zijn vrouw is Jennegien Herms, geboren circa 1808 te Uelsen. Kinderen: Gerrit Zaalmink, geboren op 1836-12-10 te Collendoornerveen, gedoopt op 1837-04-23 te Stegeren, Fennigjen Zaalmink, geboren op 1839-10-21 te Collendoornerveen, gedoopt op 1839 -11-17 te Rheeze, Jan 1842-1843, Janna Zaalmink, geboren op 1844-01-16 te Collendoorn, gedoopt op 1844-02-04 te Heemse en Zwaantjen Zaalmink, geboren op 1845-10-13 te Collendoorn, gedoopt te Heemse.

De familie Zaalmink zou via Bentheim vertrokken zijn en arriveerden op 20 juni in Michigan.
Waarschijnlijk is Geert 'Gerrit' samen met zijn broers vertrokken.

Gerrit Zaalmink (1831- 2 Jul 1911, Holland, Michigan) and Jantje ??
emigrated on Antoinette Marie from Bentheim on 15 March 1847, left Hellevoetsluis on 4 April 1847 arrived New York on 23 May 1847, arrived in Michigan on 20 June1847 
children: 
Janna, 1843- 
Fannie, 1845- 
second wife Everdina (Dina) Mepjans (1 Jul 1841, Echteler - 1912); she emigrated on Laura 5 Oct 1857 from Echteler
children: 
Jenny, 1860-1933 
Johanna, 10 Jun 1866-4 Oct 1867 
Johnnie, 19 May 1871-6 Jul 1886 
came from Graafschap RCA

Terug naar boven

Santel

1839-11-05 Bremen
'Louise Friederike'
1840-01-27 New Orleans

Jan Herm Santel van Slagharen naar Noord-Amerika. Het gezelschap bestaat uit 1 man en 1 vrouw.

Weduwe van Herm Santel van Slagharen naar Noord-Amerika. Het gezelschap bestaat uit 1 man en 3 vrouwen.

Johannes Hermann (Jan Herm) Santel (Zandels, Santen), landbouwer te Groß-Füllen, geboren ca. 1795 te Fullen, ambt Meppen, overleden op 1831-06-07 te Slagharen, zoon van Jan Herm Santen en Catharina Welmers (Wolmers).
Ondertrouwd op 1814-02-12 te Meppen met Anna Maria Boven (Bowen), geboren circa 1790 (gezindte: R.K.).
Zij was eerder ondertrouwd op 1806-06-06 te Meppen (Groß-Füllen?) met Herman Heinrich Heimann, geboren circa 1790, overleden 1811 te Groß-Füllen.}
Uit dit huwelijk:
1.             Johann Hermann Santel (Johannes Hermannes) (Santen), landbouwer, geboren op 1815-03-30 te Groß-Füllen, Ambt Meppen, Hannover, gedoopt (R.K.) op 1815-03-31 te Meppen, begraven 1891-12-00 te Clinton County Illinois.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1837-05-13 te Ambt Hardenberg met Maria Adelheid Wester ( Maria Adel Vester), 24 jaar oud, geboren op 1812-10-26 te Ravenberg, par. Wesuwe, Ambt Haren, gedoopt (R.K.) op 1812-10-27 te Wesuwe, begraven na 1880, dochter van Gerhard (Jan Geert) Wester (Wesster), landbouwer, arbeider, en Maria Helena Wilkens (Buurman).

Bernard Heinrich Heimann (Berend Hendrik) arbeider, geboren op 1810-12-08 te Groß-Füllen, begraven op 1852-08-16 te aan de cholera, zoon van Herman Heinrich Heimann en Anna Maria Boven.
Ondertrouwd voor 1834 met Catharina Aleidis Menken (Catharina Anna Minken), geboren 00-04-184 te Haren, begraven op 1852-08-10.
Uit dit huwelijk:
1.             Johannes Bernardus Heimann, geboren op 1834-02-04 te Slagharen, begraven op 1923-12-19.
Gehuwd 1854 met Anna Maria (Mary) Berendsen, geboren op 1835-05-22 te Slagharen (gezindte: R.K.), begraven op 1923-12-19, dochter van Lambert Heinrich Behrens, landbouwer, en Anna Margaretha Wilkens.
2.             Harm Hendrik Heiman, geboren op 1836-02-11 te Slagharen, overleden op 1837-04-01 om 03.00 uur te Slagharen, huis ongenummerd op 1-jarige leeftijd.
3.             Herman Henry, geboren op 1839-04-06 te ? Begraven op 1887-01-17 te Aviston, Illinois.
4.             Bernard Heinrich, geboren op 1841-07-31, gedoopt (R.K.) op 1841-07-31 te Germantown (getuige(n): Herman Heinrich Santel en Maria Gesina Wellen).
5.             Johan Heinrich, geboren op 1843-06-01, gedoopt (R.K.) op 1843-06-04 te Germantown (getuige(n): Heinrich Santel en Maria Adelheid Santel).
6.             Johan Herman Heiman, geboren op 1845-12-04 te Damiansville, overleden op 1907-09-02 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 1865-11-21 te Damiansville met Maria Rosina Santel, 18 jaar oud, geboren op 1846-12-25 te St. Louis, Missouri, overleden op 1925-02-17 op 78-jarige leeftijd, begraven te Picqua, Kansas.
7.             Timothy, geboren op 1847-12-19, gedoopt (R.K.) op 1847-12-22 te Germantown (getuige(n): Johann Sandel en Maria Eilring (compare Menken)).
8.             Martin, geboren op 1850-10-31, gedoopt (R.K.) op 1850-11-01 te Germantown (getuige(n): Johann Herman Eilering en Margaretha Adelheid Mengen).
9.             Maria Catharina, geboren op 1860-11-12, gedoopt (R.K.) op 1860-11-13 te Germantown (getuige(n): Johann Bernard Heimann en Maria Gesina Luebers of Lübers).

Op de passagierslijst van de 'Louise Friedericke' staan 3 mensen uit 'Schlagharn':
J.H. Santel 7 personen, 1 van 5/12, 1 van 1/2
J .H. Kriege 4 personen, 1 van 1/2
J.H. Rensing 2 personen,1 van 5/12, 1 van 1/2, 1 baby

In de katholieke kerk van Germantown werden kinderen Santel gedoopt met vermelding van geboortedag, ouders en peetouders.

Terug naar boven

Sassen

(1890-08-14 Noord-Amerika)

Harm Joseph, 37 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer, arbeider te R29, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek

Harm Joseph Sassen, arbeider, lgeboren op 1853-04-17 om 05.00 uur te Slagharen, zoon van Hermannus Henricus Sassen en Anna Aleidis Brummer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1878-05-18 te Ambt Hardenberg met Maria Belt, 23 jaar oud, geboren op 1854-12-08 te De Loo, dochter van Harm Hendrik Belt, arbeider te Dalen, Den Ham, Ambt Hardenberg, en Johanna Lubbers.
Uit dit huwelijk:
1.             Anna Aleida Sassen, geboren op 1879-06-18 om 21.00 uur te Slagharen.
2.             Hermannus Hendrikus Sassen, geboren op 1881-10-12 om 16.00 uur te Slagharen.
3.             Hendrika Francisca Sassen, geboren op 1884-02-11 om 17.00 uur te Slagharen.
4.             Johanna Maria Sassen, geboren op 1886-11-10 om 12.00 uur te Slagharen.
5.             Johannes Bernardus Sassen, geboren op 1889-11-28 om 07.00 uur te Slagharen.

Terug naar boven
Schaper (1857)

Scheer van der

(1871)

Christianus Johannes, geboren 1823-11-25 te Coevorden, apotheker te Heemse is gevlucht, waarschijnlijk tussen 1869-1871 naar Amerika.

De voortvluchtige magnetiseur

Christianus Johannes van der Scheer had zich in 1867 in Heemse gevestigd als apotheker. Hij kwam uit een gegoede familie en was in 1823 te Coevorden geboren. Voordat hij naar Heemse kwam was hij al diverse malen met justitie in aanraking geweest: 'hij is een zeer doldriftig mensch, tot alles in staat, en de gansche buurt is bevreesd dat hij den boedel in brand zal steken.' Het was laat in de avond toen hij in januari 1866 zijn vrouw Hermanna Slingenberg en zijn kinderen mishandelde, waarna hij hen buiten de deur zette. Hierop greep hij een bijl en verbrijzelde bijna alle spullen van zijn vrouw. Wat er van over was liet hij bij zijn schoonmoeder bezorgen. Zijn vrouw vroeg echtscheiding aan. In de archieven wordt verhaald: 'terwijl hij de onder hem berustende goederen dagelijks voor een spotprijs onderhands verkoopt, ten einde aan geld te geraken, om zijn ongebonden leven voort te kunnen zetten; dat hij dagelijks en veelmalen 's nachts in opgewonden toestand bij de straat zwerft en lage sujetten tot gezelschapshouders heeft, zoodat hij teregt door een ieder wordt verafschuwd.'Ook liet de apotheker rattenkruid op tafel liggen in een onafgesloten woning. Van zijn voormalige apotheek was trouwens de helft zoek en de rest 'slingert in de schromelijkste verwarring door elkaar.'De inspecteur van het geneeskundig Staatsbedrijf te Zwolle werd hiervan op de hoogte gesteld.

Van der Scheer, men noemde hem 'Het Schandaal', deed niets anders dan het leven van zijn vrouw en haar familie zo zuur mogelijk maken. Hij dreigde zelfs eens notaris Slingenberg om het leven te brengen. Met dit verleden kwam Christianus op 15 juli 1867 zonder vrouw en kinderen in Heemse wonen. In het najaar wilde Van der Scheer, waarschijnlijk om ingrediënten voor zijn apotheek te halen, naar Pruisen reizen. Hiervoor had hij een buitenlands paspoort nodig en door de burgemeester werd zijn signalement opgetekend. De apotheker was 1 meter 76 lang, had een ovaal aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en donkerbruin haar.

Van der Scheer woonde nog maar net in Ambt Hardenberg toen hij opnieuw in aanraking kwam met justitie, ditmaal kreeg hij te maken met de rechtbank in Deventer. Uit diverse processtukken blijkt dat hij in oktober 1868 werd veroordeeld wegens het bedrijven van 'magnetisme'! De apotheker had deze geneeskunst uitgeoefend hoewel hij daartoe niet bevoegd was. Toch raadde de burgemeester de officier van justitie aan om Van der Scheer niet gevangen te zetten, daar veel van zijn patiënten bij het magnetisme heil vonden. Uit een latere verklaring blijkt dat Christianus aan lager wal was geraakt. Hij had zelfs niet de middelen om zijn apotheek geheel volgens de wet in te richten en van de nodige ingrediënten te voorzien. Hiervoor werd hij ook weer veroordeeld. Een verzoek om gratie aan Zijne Majesteit Willem III werd niet gehonoreerd.

Waarschijnlijk werd de grond hem te heet onder de voeten. Nog in hetzelfde jaar werd een opsporingsbevel uitgevaardigd voor Christianus Johannes van der Scheer. Zijn apotheek had hij onbeheerd achtergelaten. De sleutel van zijn woonhuis, met daarin zijn apotheek en een openstaande vergiftkast, liet hij achter bij zijn buurman. Op scheepslijsten is de apotheker niet aangetroffen, wellicht is hij, met zijn verkregen paspoort voor Duitsland, via Hamburg of Bremen naar Noord-Amerika vertrokken. Volgens gegevens van de werkgroep genealogie te Coevorden is hij in mei 1878 in Chicago, Illinois gestorven.

Terug naar boven
Schepers (1846) zie Oldemeijer.
Schippers (1881)
Schoemaker (1901 Wilsum Duitsland) Frederik, 31 jaar, vrouw, 3 kinderen, arbeider, Stad Hardenberg.
Schoenmaker (ca 1950?) Chr. Ref. Church: Aaltien Schoenmaker age: 32, born: Hardenberg, Overijsel, Netherlands and Jan Hendrik Vedders, age: 34, born: Ommen, Overijsel, Netherlands married by Douwe Johannes Vander Werp on 1/28/1969 at Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan.
Schoo (1847) zie Berendsen.
Schrotenboer(1843)

Gerrit, landbouwer, te Heemse in de gemeente Ambt Hardenberg, met vrouw, 2 kinderen en drie zwagers.

Gerrit Schrotenboer, geboren op 1806-11-05 te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1806-11-14 te Heemse, zoon van Hendricus Schrotenboer en Evertjen Veurink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1835-03-07 te Vriezenveen met Sofa Scharlotta (Sophia Charlotte) , 23 jaar oud, geboren op 1811-08-07 te Borne, dochter van Jan Sigismond Theodorus Gradus (Theodoor, Dorus) , molenaar, bouwman en wever in Borne, in 1823 molenaar te Vriezenveen, en Johanna Leenders.
Uit dit huwelijk:
1.             Hendrik Jan Schrotenboer, geboren op 1835-11-27 te Collendoorn, overleden op 1835-11-29 te Collendoorn, 2 dagen oud.
2.             Johanna Hendrika (Johanna) Schrotenboer, geboren op 1837-08-06 te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1838-01-03 te Dedemsvaart.
3.             Hendrika Schrotenboer, geboren op 1840-01-11 te Collendoorn, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1840-08-16 te Rheeze.

Voordat ze vertrokken werd de mobilia van het gezin verkocht en werd door de gemeente een paspoort aangevraagd bij de gouverneur van de provincie Overijssel:

Het huisgezin van Gerrit Schrotenboer te Heemse in de Gemeente, bestaande uit denzelven zijne vrouw Sophia Charlotta benevens hunne kinderen Johanna en Hendrika Schrotenboer gelijk meede de bij hun inwonende drie broeders Jan Sigismond (geboren circa 1809- te Haaksbergen), Frederikus Wilhelmus (geboren op 1813-08-27 te Borne) en Johannes Bernardus (geboren op 1823-06-16 te Vriezenveen), het voornemen hebbende zich als Landverhuizers naar Noord-Amerika te begeven en daartoe benodigd zullende zijn eenen buitenlandschen pas, zo neem ik de vrijheid tot bekoming van denzelven een dier familie en personn tot uw Ex. te overzenden.

Schrotenboer, Johanna, 21, married Steginga, Minne, 26 on 17 Aug 1858

Terug naar boven
Schrotenboer (1847) zie Doezeman.

Schrotenboer

(1881-07-21 Michigan)

Gerhardus, 38 jaar, vrouw, 3 kinderen, landbouwer te Stad Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.
Op de emigratielijst staat foutief dat hij uit Den Ham komt.

Gerhardus Schrotenboer (Gradus), geboren op 1842-10-25 te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1842-11-17 te Heemse, overleden op 1922-02-15 te Rusk, Michigan, zoon van Hermannus Schrotenboer en Hendrica Holleboom.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 1873-02-07 te Ambt Hardenberg met Zwaantjen Veltink, 20 jaar oud, geboren op 1853-01-07 om 09.00 uur te Collendoorn, overleden op 1933-10-08 Borculo, dochter van Leeffert Veltink, landbouwer, en Aaltjen Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1.             Hendrika Schrotenboer (Rika), geboren op 1873-11-13 om 01.00 uur te Mariënberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) te Heemse. (huwt Henry Koop, wonen in Borculo, Zeeland, USA)
2.             Aaltje Schrotenboer (Alice), geboren op 1877-02-02 te Stad Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1877-03-11 te Heemse. (huwt Joshua Elenbaas, gaan wonen in Vriesland, USA)
3.             Hermina Schrotenboer (Minnie), geboren op 1879-05-14 te Stad Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1879-06-08 te Heemse. (huwt John H. Languis, wonen in Zeeland, USA)

Ze streken neer als farmers in Borculo, U.S.A. en verhuisden later naar Rusk, Michigan. Als weduwe ging Zwaantje weer wonen in Borculo.

Kinderen geboren in Amerika:

Lena 1882-1923 huwt Paul de Groot, Gerrit Jan1885 huwt Jennie Potts, Gradus 1889 huwt Dora, Grace 1890 huwt Louis Vollink, Jennie 1893 huwt Henry Grissen (iemand van deze kinderen, waarschijnlijk Grace, stierf op 1937-10-14)

Terug naar boven

Schrotenboer

(1882-03-30 Noord-Amerika)

Mannes, 23 jaar, ongehuwd, arbeider te R., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.
(Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.)

Hermannes (Mannes) Schrotenboer, landbouwer te Slagharen, stiefzoon van Klaas Veltkamp, geboren op 1859-07-07 te Pruissen (gezindte: Chr.Geref.), zoon van Albert Schrotenboer, koopman, geboren op 1833-02-09 te Heemse, overleden op 1869-09-12 om 18.00 uur te Heemse op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 1856-04-26 te Uelsen met de 22-jarige Zwenne (Fenne) Veldman, geboren op 1833-05-01 te Uelsen, gedoopt op 1833-05-05 te Uelsen.

Moeder Fenne emigreert op 1882-08-14 met haar tweede man Klaas Veltkamp op 49-jarige leeftijd.

Terug naar boven
Schrotenboer (1883) zie Veltkamp?

Schrotenboer

1892-08-29 Rotterdam
'Spaarndam'
1892-11-05 New York

Evert, 56 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer te N19, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Evert Schrotenboer, landbouwer, geboren op 1836-11-17 te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1837-04-23 te Stegeren, overleden 1908-01-01 te Rusk, Michigan, zoon van Hermannus Schrotenboer en Hendrica Holleboom.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 1872-05-25 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Welleweerd, 23 jaar oud, geboren op 1849-01-17 te Stad Hardenberg, overleden in het kraambed op 1882-08-03 om 01.00 uur te Stad Hardenberg, aan 't Kanaal op 33-jarige leeftijd, dochter van Garrit Jan Welleweerd, landbouwer, dakdekker, en Johanna Liezen.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 1883-04-27 te Stad Hardenberg met Geertjen ten Brinke, 26 jaar oud, geboren op 1856-09-02 om 08.00 uur te Bergentheim (gezindte: Christelijk Afgescheiden), dochter van Arend ten Brinke, arbeider, landbouwer, en Gerritdina Rotman. (Geertjen hertrouwt met George Schreur en trokken via Zeeland naar Grand Rapids.)
Uit het eerste huwelijk:
1.             Zwaantje Schrotenboer (Sarah), geboren op 1873-03-31 te Stad Hardenberg. (Huwt 1. Henry Beltman 1908 en 2. Frank Rhoda)
2.             Hermannes Schrotenboer (Mannes), geboren op 1874-06-06 te Stad Hardenberg. (Huwt Kate Potts)
3.             Hendrika Schrotenboer, geboren op 1876-09-15 om 05.00 uur te Heemse. (Huwt Nick Hofstee)
4.             Gerritdina Schrotenboer, geboren op 1879-01-14 te Stad Hardenberg, overleden op 1879-08-06 om 01.00 uur te Stad Hardenberg, 204 dagen oud.
5.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1880-05-24, overleden op 1880-05-24 om 05.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
6.             levenloos geboren zoontje, geboren op 1881-05-27, overleden op 1881-05-27 om 20.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
7.             levenloos geboren dochtertje, geboren op 1882-08-02, overleden op 1882-08-02 om 16.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
8.             Jan Schrotenboer, geboren op 1884-01-10 te Stad Hardenberg, overleden op 1885-03-01 te Stad Hardenberg, aan 't Kanaal op 1-jarige leeftijd.
9.             Jennigjen Schrotenboer (Jennie), geboren op 1885-10-16 te Stad Hardenberg. (Huwt John J. de Weerd)
10.           Gerritdina Schrotenboer (Geraldine, Dena), geboren op 1888-04-22 te Stad Hardenberg. (Huwt George D. Meengs)

Aangekomen op Ellis Island New York met de Spaarndam:
Evert Schrotenboer uit Hardenberg 55 Male
Geertje 36 Female
Swaantje 2 Female
Hermanus 18 Male
Hendrika 16 Female
Jennigen 7 Female
Gerardina 4 Female

Evert en zijn gezin streken neer in Borculo, waar broer Gradus zich zeven jaar eerder had gevestigd. Later verhuisden ze naar Groningen en toen naar Rusk.

Terug naar boven
Schreur (1882) zie Kleinjans.

Schreur

(1886-11-04 Cleveland)

Jacob, 35 jaar, vrouw, 3 kinderen, arbeider te C 68, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, lotsverbetering.

Jacob Schreur, geboren op 1851-10-05 te IJhorst, Staphorst.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1877-08-29 te Den Ham met Grietje Prins, 20 jaar oud, geboren op 1857-02-23 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Klaas Prins, arbeider te Brucht, en Jantje Jansen Pen.
Uit dit huwelijk:
1.             Jeep Schreur, geboren ca 1878, overleden op 1880-04-12 te Beerzerveld, Ambt Ommen.
2.             Jan Schreur, geboren circa 1880 te Ambt Ommen.
3.             Jeep Schreur, geboren op 1883-01-19 om 02.00 uur te Bergentheim.
4.             Jantje Schreur, geboren op 1886-03-10 om 06.00 uur te Bergentheim.

Ingekomen op C68 vanuit Ambt Ommen d.d. 16-11-1881, Jacob verklaart in 1883 niet te kunnen schrijven.

Terug naar boven

Schreur

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Geert, 47 jaar, vrouw, 6 kinderen, landbouwer te N27, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Geert Schreur (George), landbouwer, geboren op 1845‑02‑02 te Wilsum, Duitsland (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1929‑02‑24 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 84-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA, zoon van Derk Schreur, landbouwer, en Jenne Schuurhuis.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 1872‑03‑15 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1872‑03‑15 te Heemse (Christelijk Afgescheiden) met Jennigjen Veurink (Jennie), 27 jaar oud, geboren op 1844‑06‑16 te Rheeze, Ambt Hardenberg (op memorial staat geboren in 1847), gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1844‑08‑18 te Heemse, overleden op 1909‑03‑22 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 64-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA, dochter van Gerrit Jan Veurink, boerenknecht, landbouwer, en Hermina Brökelman.
Gehuwd (2) met Geertjen ten Brinke (Gertie Ten Brink), geboren op 1856‑09‑02 om 08.00 uur te Bergentheim, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1939‑03‑14 op 82-jarige leeftijd, begraven te Rusk Cemetery, Allendale, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Arend ten Brinke, arbeider, landbouwer, en Gerritdina Rotman. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1883‑04‑27 te Stad Hardenberg met Evert Schrotenboer, 46 jaar oud, landbouwer N19, geboren op 1836‑11‑17 te Heemse, Ambt Hardenberg (op memorial staat geboren 17-11-1838), gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1837‑04‑23 te Stegeren, overleden op 1909‑01‑02 te Rusk, Ottawa County, Michigan, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Rusk Cemetery, Allendale, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Hermannus Schrotenboer, landbouwer, koopman, tapper, en Hendrica Holleboom.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dina Schreur, geboren op 1872‑08‑16 om 07.00 uur te Heemserveen.
Gehuwd met G Van Daalen.
2.
Gerrit Jan Schreur, geboren op 1874‑09‑24 om 23.00 uur te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) te Heemse, overleden na 1900‑ te Milo Twp.
3.
Jan Schreur (John), geboren op 1877‑02‑09 om 10.00 uur te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1877‑04‑01 te Heemse, overleden op 1949‑06‑08 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
Gehuwd met Jennie Schreur, geboren 1882, overleden op 1943‑07‑26 te Mille Lacs County, Minnesota, USA, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
4.
Hermina Schreur (Minnie), geboren op 1878‑03‑18 om 21.00 uur te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1878‑04‑28 te Heemse, overleden op 1968‑03‑15 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1903‑09‑17 te Pease met Jan Hendrik Hubers (Henry A. Hubert), 27 jaar oud, geboren op 1875‑10‑17 om 17.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1965‑02‑08 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA, zoon van Albert Hubers, landbouwer, en Jennigjen Eshuis, landbouwster.
5.
Lambertus Schreur (Bert), geboren op 1881‑12‑15 om 14.00 uur te Heemserveen, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1882‑02‑05 te Heemse, overleden 1967, begraven te Amsterdam Township Cemetery Kanawha, Hancock County, Iowa, USA.
Gehuwd circa 1904‑ met Reka Siemans, geboren 1884 te South Dakota, overleden 1976940, begraven te Amsterdam Township Cemetery Kanawha, Hancock County, Iowa, USA.
6.
Hermannus Schreur, geboren op 1885‑07‑26 om 08.00 uur te Heemserveen, overleden op 1885‑11‑23 om 05.00 uur te Heemserveen, 120 dagen oud.
7.
Hermannus Schreur (Manus), geboren op 1889‑01‑24 om 19.00 uur te Heemserveen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1889‑03‑17 te Heemse, overleden 1981, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.
Gehuwd na 1920‑ met Hattie S. de Jager? Geboren op 1896‑12‑24, overleden op 1973‑11‑16 te Mille Lacs County, Minnesota, USA op 76-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetery, Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA.

 

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Dakota te gaan:
Geert Scheuer uit Hardenberg 45 Male, arbeider
Jemmczien 44 Femal
Dina 26 Female
Gerrit 11 Male
Jan 10 Male
Harniera 8 Female
Lambertus 6 Male
Elermus 9mnd. Male

Terug naar boven

Schutmaat

(1881 Noord-Amerika)

Gerrit Willem, 21 jaar, ongehuwd, dienstknecht te S., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, behoeftig.

Gerrit Willem Schutmaat, dienstknecht bij Harm Scholten, geboren op 1860-09-17 om 13.00 uur te Diffelen, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1860-10-22 te Heemse, zoon van Mannes Schutmaat, boerenknecht, geboren op 1822-01-19 te Den Ham (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1880-08-18 om 08.00 uur te Diffelen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1847-05-18 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1847-05-16 te Heemse (Christelijk Afgescheiden) met de 31-jarige Gerritdina Boerman, geboren op 1816-04-07 te Diffelen (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden op 1878-02-02 om 22.00 uur te Diffelen op 61-jarige leeftijd.

Moeder Gerritdina Boerman was al twee keer eerder getrouwd geweest:
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 1837-04-22 te Ambt Hardenberg met Hendrik Gogh, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 1803-07-23 te Heemse, op 't erve Gogs, gedoopt op 1803-07-31 te Heemse, overleden op 1839-03-03 te Collendoorn op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 1840-02-18 te Ambt Hardenberg met Jan Bollemaat, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 1809-04-05 te Diffelen, gedoopt op 1809-04-16 te Heemse, overleden op 1846-07-18 te Diffelen op 37-jarige leeftijd.

Gerrit Willems volle zuster Jennigjen Schutmaat, geboren 1847, was in 1880 vertrokken met haar man Willem Overweg en dochterje Dina Overweg.

Gerrit Willem Schutmaat is overleden op 1951-03-08 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States of America en aldaar begraven op Garfield Park Cemetery. (In Amerika is zijn geboortedag 1863-09-17, dus exact drie jaar later.)
Gehuwd met Klazina Snell, geboren 1868-08-18, overleden 1941-06-20, dochter van Dirk Snell en Fijke van der Laan.
Kind: Manley Gertrude, geboren 1897-04-04 Grand Rapids, overleden 1992-12-11 Grandville en begraven op Chapel Hill Memorial Gardens, gehuwd met John Robert Bogema op 1916-06-15 in Grand Rapids.

Schutte

1879-00-00 Rotterdam
'P. Caland'
1879-09-10 New York

Derk Schutte, geboren op 1849-12-13 te Lutten, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1850-01-15 te Heemse, zoon van Gerrit Jan Schutte, boerenknecht, landbouwer, geboren op 1824-04-03 te Rheeze (gezindte: Chr.Geref.) (zie vertrek Overweg in 1882) en gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1848-02-12 te Ambt Hardenberg met de 27-jarige Jennigje Batterink, geboren op 1820-07-12 te Junne (zij was weduwe van Derk Overweg, overleden op 1846-11-17 te Lutten).

In 1879 vertrekken op de P. Caland:
Jan Overweg Male 34 1845
Everdina Overweg Female 32 1847
Dirk Schutte Male 30 1849

Derk Jan huwde op 33-jarige leeftijd te Graafschap, Michigan met Hendrikien Langejans, 22 jaar oud, geboren op 1860-08-02 te Laar, gedoopt op 1860-08-26 te Laar.

Christ. Ref. Church : Derk Schutte age: 33, born: Lutten, Overijsel, Netherlands and Hendrikje Langejans, age: 22, born: Laar, Bentheim, Germany married by Roelof Times Kuiper on 12/17/1882 at Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan.

Schutte

(1882 Noord-Amerika)

Gerrit Jan Schutte, 58 jaar, vrouw, 2 kinderen, landbouwer te Q, Christelijk Gereformeerd, minvermogend, Ambt Hardenberg.

Gehuwd op 1848-02-12 te Ambt Hardenberg met Jennigje Batterink, geboren 1820-07-12 te Junne, gemeente Ommen, dochter van Jan Hendrik Batterink en Hendrikje Hendriksdr. Lamberink, weduwe van Derk Overweg te Lutten (1814 Hellendoorn - 1846 Lutten).
Kinderen: Gerrit Jan Overweg, geboren 1843-01-02 (zie vertrek Overweg 1892)
Hendrikjen 1845 Rheeze - 1845 Rheeze
Jan Hendrik Overweg, geboren 1845-12-08 te Lutten (zie vertrek Overweg 1879)
Derk Schutte, geboren 1849-12-13 (zie vertrek Schutte 1879)
Gerrit 1853 Lutten - 1867 Lutten
Hendrik 1855 Lutten - 1857 Lutten
Hendrik Schutte, geboren 1857-11-26 Lutten
levenloos geboren zoontje 1860 Lutten
Hendrikjen Schutte, geboren 1861-0429 Lutten

 

Terug naar boven

Schuurhuis

(1882-03-29)

Cornelis, 46 jaar, vrouw, 2 kinderen, arbeider te R., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Cornelis Schuurhuis, arbeider te Slagharen, landbouwer te Dacota in Noord-Amerika, geboren op 1834-10-21 te Ambt Ommen (gezindte: Chr.Geref.), zoon van Jan Schuurhuis en Willemina Meulenbeld.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 1860-04-12 te Zwolle met Josepha Maria Catharina Nibourg, geboren rond 1836- te Zutphen, overleden op 1866-01-28 om 05.00 uur te Slagharen, dochter van Wilhelmus Franciscus Nibourg, kuiper te Zwolle, en Aleida Katharina Krisman.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 1867-03-22 te Dedemsvaart met Grietje Krol, 31 jaar oud, geboren op 1835-12-06 te Luinjeberd, dochter van Jan Roelofs Krol, arbeider te Ambt Ommen, en Aaltje Hendriks Abel.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Jan Schuurhuis, arbeider, geboren rond 1861- te Zwolle.
Gehuwd op 1895-06-28 te Ambt Hardenberg, gescheiden na 7 jaar op 1902-09-10 te Zwolle van Marrigjen Redder, geboren op 1862-04-24 om 22.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1862-05-24 te Lutten, overleden op 1908-08-17 om 22.00 uur te Dedemsvaart op 46-jarige leeftijd, dochter van Klaas Redder (Ridder), arbeider te Slagharen, en Gesina Borgman. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 1903-10-17 te Dedemsvaart, volgens de trouwakte weduwe van Jan Schuurhuis met Mensje Westerveld, 42 jaar oud, arbeider, geboren op 1860-12-16 te Luttergreppel, gedoopt (NH) op 1861-02-09 te Lutten, overleden op 1918-09-19 om 09.00 uur te Zwolle op 57-jarige leeftijd, zoon van Albert Alberts Westerveld en Stijntje Jans Klomp.}
2.             Wilhelmus Schuurhuis, geboren op 1864-04-10 om 10.00 uur te Slagharen, gedoopt (NH) op 1864-05-29 te Lutten.
Uit het tweede huwelijk:
3.             Willemina Schuurhuis, geboren op 1868-01-01 om 03.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1870-11-28 om 02.00 uur te Slagharen op 2-jarige leeftijd.
4.             Johannes Schuurhuis, geboren op 1869-12-15 om 02.00 uur te Slagharen, overleden op 1870-01-17 om 08.00 uur te Slagharen, 33 dagen oud.
5.             Willem Schuurhuis, geboren op 1871-01-21 om 13.00 uur te Dedemsvaart.
6.             Albert Schuurhuis, geboren op 1873-12-11 om 14.00 uur te Slagharen.
7.             Willemina Schuurhuis, geboren op 1876-11-27 om 19.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1880-01-11 om 16.00 uur te Dedemsvaart op 3-jarige leeftijd.

Terug naar boven

Schuurman

1909-01-00

Thomus Schuurman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Thomus Surname Schuurman Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 20 Feb 1909 Age 32y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Baltic

Hendrikje Schuurman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrikje Surname Schuurman Last Place of Residence Avereest, Holland Event Date 20 Feb 1909 Age 25y Nationality Holland, Dutch Departure Port Liverpool Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Baltic

Schuurman
(1852)

Jan Herm, 67 jaar, arbeider te Slagharen, Roomsch Catholiek gehuwd met Catharina Manning.

Ze zijn vermoedelijk geëmigreerd in 1852.
Hun kinderen Johan Berend 1815 Rutenbrock en Maria Catharina 1821 (zie Berendsen) zijn eveneens geemigreerd.

Ook Hermen Schuurman zien we hier (Damiansville) terug. Misschien heeft hij tijdens zijn korte verblijf in 1838 al eens even in die omgeving rondgekeken? Damiansville ligt dicht bij de plaatsen New-Baden en Germantown. Aan deze namen kun je aflezen dat het voornamelijk emigranten uit Pruisen waren die zich hier als eersten vestigden.

De magiër.

Het gezin Schuurman vertrok al in 1837 naar Amerika maar keerde een jaar later terug in Slagharen. Ze waren toen slechts op bezoek geweest, maar rond 1852 emigreerde deze familie definitief. Jan Herm Schuurman werd in 1787 geboren te Sögeln, Ambt Meppen, en was gehuwd met Catharina Aleida Manning. Kinderen van hen werden geboren in Rütenbrock gelegen tussen het Nederlandse Ter Apel en Haren in het koninkrijk Hannover.
Zoals velen in die tijd was ook Hermen de kunst van het schrijven niet machtig. Hij verdiende de kost als arbeider en landbouwer. Evenals zijn buren moest hij in 1836 als nachtwacht patrouilleren op de Belten te Slagharen in de marke Lutten. Ongeveer drie keer per maand werd hij ingeroosterd om samen met Joseph Kolker en Geert Veltrup
's nachts de ronde te doen. Van 's avonds tien tot 's morgens vijf uur moesten ze bij elke derde woning aankloppen en vragen: 'of als daar alles wel is'... alle vreemdelingen, verdagte personen, vagebonden, deserteurs, dieven enz. zullen zij arresteren.' Elke morgen diende één van hen rapport uit te brengen aan Jan Herm Krieger te Slagharen, die fungeerde als buurtmeester van dit gehucht.

Maar Hermen kon nog meer. Hij was met de helm geboren, oftewel hij had een heel bijzondere gave. Hij stond in Hardenberg en verre omstreken bekend als wonder- of toverdokter. Soms werd hij voor deze praktijken op het matje geroepen. In 1842 wilde de officier van justitie te Deventer iets meer te weten komen over de toverijen van Schuurman. Het bleek dat Hermen op 2 mei om elf uur 's avonds bij een vierjarig kind in Sibculo was geroepen. Het kindje heette Johannes en leed aan ernstige stuipen. Hij was een zoontje van de aldaar gestationeerde commies Reindert Kampherbeek en diens vrouw Margaretha van Dijken. Oma Kampherbeek, die in de stad woonde, was bij de kinderen op bezoek en kon mede getuigen over wat er in die bewuste lentenacht was gebeurd. Na binnenkomst was Schuurman meteen naar het kind toegegaan en had het jongetje, een patiëntje van dokter Van Riemsdijk, betast en bevoeld en gezegd dat de kleine Johannes betoverd was. Hierop had hij iets droogs, een soort poeder, uit een bij zich hebbend papiertje geschud. Nadat hij deze droge stof met water vloeibaar had gemaakt, bestreek hij met dit papje het gehele hoofd van het kind. Toen hij dit mengsel goed had ingewreven gaf hij de volgende instructies: 'Zorg ervoor dat het kind een open lijf behoudt. Maak hiervoor gebruik van zenuwbladen, zoete melk met broodsuiker en rauw spek. ' Het wonder geschiedde! De kleine Johannes was spoedig geheel hersteld.

Schuurman ontving voor zijn helende kunsten tien guldens. Later bleek echter dat hij niet om die beloning had gevraagd. Ook kon hij voor het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst niet in Deventer worden berecht. Commies Kampherbeek was inmiddels overgeplaatst naar het grenskantoor op de Bruinehaar en daar zou het mirakel zijn voorgevallen. Bruinehaar is een buurtschap in de gemeente Vriezenveen en behoorde zodoende onder het arrondissement van de rechtbank in Almelo.

 

Terug naar boven
Schwab (1852) Hendrikje Schwab staat waarschijnlijk foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Seinen (1954) Jacob - born: 9 Jul 1923 Spouse: Zomer - Family Size: 5; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1954 Destination: Brockville, Ontario.
Shilke (1857) Gerrit Shilke staat waarschijnlijk foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Sierink (1953-1955 Canada) G. E.
Simon
(1863)
Rika uit Stad Hardenberg is via Bremen vertrokken.

Smant

1881-09-00 Amsterdam
'Castor'
1881-10-10 New York

Hendrik, 44 jaar, vrouw, 6 kinderen, arbeider te P., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt en in 1882 naar Amerika is vertrokken.

Hendrik Smant (Smaand), arbeider te Ambt Hardnberg, geboren op 1838-02-22 om 04.00 uur te Avereest (gezindte: N.H.), zoon van Roelof Gerrits Smant en Annigje Geerts Zwiep.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1861-05-25 te Ambt Hardenberg met Jentje Kurk, 26 jaar oud, geboren op 1835-05-05 te Ambt Ommen, dochter van Bernard Henrich Kurk, arbeider te Dedemsvaart, en Jennigje (Jentje) Beestehierde.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Smant, geboren op 1861-12-07 om 09.00 uur te Dedemsvaart.
2.             Hendrik Smant, geboren op 1863-09-04 om 01.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1866-08-02 om 23.00 uur te Dedemsvaart op 2-jarige leeftijd.
3.             Roelof Smant, geboren op 1865-12-25 om 02.00 uur te Avereest.
4.             Hendrik Smant, geboren op 1869-02-10 om 10.00 uur te Slagharen.
5.             Jentje Smant, geboren op 1871-12-06 om 10.00 uur te Dedemsvaart.
6.             Annigje Smant, geboren op 1874-12-03 om 10.00 uur te Dedemsvaart.
7.             Maria Hendrika Smant, geboren op 1878-03-17 om 08.00 uur te Dedemsvaart.

Op de ' Castor' van Amsterdam naar New York, aankomst op 10 oktober. De oudste zoon, Gerrit Smant, staat niet op de passagierslijst. Hij was milicien en is waarschijnlijk later naar Amerika gegaan.
H Smant Male 43
Y Kosk Female 46
R Smant Male 15
H Smant Male 8
J Smant Female 7
A Smant Female 5
M Smant Female 3

Terug naar boven
Smeelink
1881-04-00 Amsterdam
'Pallus'
1881-05-23 New York

Jan Willem, 47 jaar, vrouw, 4 kinderen, kleermaker, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, behoeftig.

Jan Willem Smeling, geboren op 1835-12-20 te Uelsen, gedoopt (N.H.) op 1835-12-23 te Uelsen, zoon van Jan Smeling en Diena Aleida Zietsen.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1860-06-22 te Stad Hardenberg met Diene Essing, 28 jaar oud, geboren op 1832-05-14 te Veldhausen, gedoopt op 1832-05-20 te Veldhausen, overleden op 1871-06-20 te Stad Hardenberg, op 't Hoofd op 39-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Essing en Janna Zweers.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 1873-02-03 te Uelsen met Johanna Borggreve, 32 jaar oud, dienstmeid te Amsterdam, geboren op 1841-01-09 te Hilten, gedoopt op 1841-01-17 te Uelsen, dochter van Jan Hendrik Borggreve en Geesjen Busscher.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Gerritdina Smeelink, geboren op 1859-06-15 te Stad Hardenberg.
2.             Johan Herman Smeelink, geboren op 1862-10-29 te Stad Hardenberg. (of emigreert zijn oudere zuster?)
3.             Jan Frederik Smeelink, geboren op 1867-11-27 te Stad Hardenberg, overleden op 1867-12-06 om 02.00 uur te Stad Hardenberg, op 't Hoofd, 9 dagen oud.
4.             Jan Frederik Smeelink, geboren op 1870-09-22 te Stad Hardenberg, overleden op 1871-05-23 te Stad Hardenberg, op 't Hoofd, 243 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.             Gezina Smeelink, geboren op 1874-02-06 te Stad Hardenberg.
6.             Dina Frederika Smeelink, geboren op 1876-05-04 te Stad Hardenberg.
7.             Janna Smeelink, geboren op 1878-02-18 te Stad Hardenberg.
8.             Jan Smeelink, geboren op 1880-04-20 te Stad Hardenberg, overleden op 1880-05-10 te Stad Hardenberg, op het Hoofd, 20 dagen oud.

Bron: copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 1880-09-10, no. 160.
"Bij deze heb ik de eer Uw.Ed.Gestr. mede te deelen, dat alhier gisteren avond omstreeks 10 uur, brand ontstond ten huize van J.W. Smeelink, van beroep kleermaker, gelegen even buiten de kom der gemeente. Het huis brandde geheel af, terwijl de inboedel grootendeels werd gered. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd".

Op de passagierslijst van de 'Pallus' van Amsterdam naar New York:
L J Smulink Male 45 1836
J Smulink Female 39 1842
J Smulink Female 19 1862
D Smulink Female 4 1877
J Smulink Female 3 1878
G Smulink Female 7 1874

Terug naar boven
Spalink (1881) zie Ekkel.

Spoelder

(1884 Noord-Amerika)

Harm, 67 jaar, vrouw, 2 kinderen, metselaar te P236, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Harmen Spoelder, arbeider, metselaar op P236, geboren op 1818-04-24 te Hasselt (gezindte: Chr.Geref.), overleden op 1907-02-28 te New Holland, Douglas County, South Dakota, USA op 88-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetry, zoon van Wessel Spoelder, metselaar te Hasselt, en Johanna (Janna) Pafhuizen. Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 1845-04-17 te Ambt Hardenberg met Jantjen Zoomer, 20 jaar oud, geboren op 1824-08-21 te Rheezeragterveld, het latere Dedemsvaart, overleden op 1855-06-01 om 02.00 uur te Dedemsvaart op 30-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willems Zomer, arbeider, en Geesjen Gerrits Prins. Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 1856-09-20 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Vedders (Hattie), 30 jaar oud, geboren op 1826-01-20 te Varsen, Ambt Ommen, overleden op 1901-02-07 te New Holland op 75-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetry, dochter van Fredrik Vedders, boerenwerker, en Harmina Lammerink. Uit het eerste huwelijk:
1.             Geesjen, geboren op 1846-01-15 te Dedemsvaart, overleden op 1926-07-21 om 02.00 uur te Heemse op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1872-05-04 te Ambt Hardenberg. Bron: Salland's Volksblad, 19-4-1912, advertenties:

"Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders H.J. SCHUURHUIS en G. SPOELDER op zaterdag 4 mei hun 40-jarige echtvereeniging te gedenken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Holthemerbroek, 17 april 1912". Echtgenoot is Hendrik Jan Schuurhuis, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 1844-10-06 te Dedemsvaart, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1844-11-24 te Heemse, overleden op 1918-11-10 om 06.00 uur te Holtheme op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Schuurhuis, arbeider, en Hermina Hierink.
2.             Johanna Cornelia, geboren op 1848-07-30 te Dedemsvaart, overleden op 1922-05-25 om 03.00 uur te Avereest op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 1874-11-20 te Dedemsvaart met Mannes Compagne, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 1848-04-29 om 10.00 uur te Avereest, overleden op 1917-08-13 om 20.00 uur te Avereest op 69-jarige leeftijd, zoon van Arend Compagnie en Marrigje Hendriks Talen.
3.             Wessel, geboren op 1851-03-31 om 21.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1851-06-01 te Lutten, overleden op 1856-01-16 om 08.00 uur te Dedemsvaart op 4-jarige leeftijd.
4.             Hendrik, geboren op 1854-12-13 om 07.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1855-01-28 te Lutten, overleden op 1855-09-24 om 11.00 uur te Dedemsvaart, 285 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
5.             Wessel, metselaar, timmerman op P236, geboren op 1858-06-13 om 21.00 uur te Dedemsvaart (gezindte: Chr.Geref.), overleden op 1937-12-24 te Choteau, Teton County, Montana, USA op 79-jarige leeftijd. (zie emigratie 1884 op de Maasdam)
6.             Hermina Spoelder (Minnie), diende tot 13-5-1884 te Avereest, geboren op 1861-12-03 om 11.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, overleden op 1935-12-06 te Platte, Charles Mix County, Douth Dakota, USA op 74-jarige leeftijd, begraven te New Holland Cemetry, Douglas County.
7.             Jantien Hendrika Spoelder (Jane), geboren op 1869-08-08 om 22.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, overleden op 1943-03-10 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 73-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetry.
Gehuwd 1894 met Jan (John) Timmerman (Timmermans), landbouwer op Q26, Oud Lutten, geboren op 1855-02-23 om 04.00 uur te Gramsbergen (gezindte: Chr.Ger.), overleden op 1944-12-16 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetry, zoon van Gerrit Jan Timmerman, landbouwer, en Johanna Beenen. (zie emigratie in 1893 op de Werkendam)

Terug naar boven

Spoelder

1884-03-00 Rotterdam
'Maasdam'
1884-04-14 New York

Wessel, 27 jaar, ongehuwd, timmerman te P236, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Wessel Spoelder, geboren op 1858-06-13 om 21.00 uur te Dedemsvaart (gezindte: Chr.Geref.), overleden op 1937-12-24 te Choteau, Teton County, Montana, USA op 79-jarige leeftijd, zoon van Harmen Spoelder, arbeider, metselaar
op P236, en Hendrikje (Hattie) Vedders.

Op 20 maart 1884 vertrokken.

Op de passgierslijst van de Maasdam:
Wessel Sproeder Male 24 1860.

Hij trouwt in Amerika en krijgt 6 kinderen.

 

 

Stam (1882) zie Beltman.
Steen (1872) Hendrik Steen staat waarschijnlijk foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Stegeman
1846-10-00 Rotterdam
'Barque Isabella'
1846-12-19 New York

Jan, landbouwer, man, 50 jaar, Gereformeerd Afgescheiden, welgesteld, aangeslagen voor belasting in de 14e klasse, vrouw, 7 kinderen, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan, vrijheid van godsdienst.
Jan bezat vaste goederen en heeft deze voor vertrek verkocht voor 1384 gulden, geschat vermogen 800 gulden.
Op de lijst van Swieringa staat foutief Jan Hzn. in plaats van Wzn.

Jan Wzn. Stegeman, dienstknecht, geboren op 1791-08-25 te Heemse, op de Brink, gedoopt op 1791-08-28 te Heemse, zoon van Wolter Stegeman en Geertien Steen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1819-05-28 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Dunnewind, geboren circa 1794- te Rheeze, op de Hulskamp, dochter van Hendrik Dunnewind, timmerman, landbouwer, en Jennigje Jansen Kortman.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Stegeman, boerenknecht, geboren op 1819-11-14 te Heemse, overleden op 1891-12-07 om 12.00 uur te Diffelen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 1852-04-24 te Ambt Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 1852-04-25 te Heemse (Christelijk Afgescheiden) met Willemina Jagers, 28 jaar oud, geboren op 1824-02-04 te Heemse, overleden op 1902-10-10 om 13.00 uur te Diffelen op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Jagers, landbouwer, en Maria Sokken.
2.             Jennigjen Stegeman, geboren op 1821-04-27 te Rheeze.
3.             Willemina Stegeman (*), geboren op 1824-01-26 te Brucht.
4.             Hendrikjen Stegeman, geboren op 1826-05-02 te Brucht.
5.             Albert Stegeman, geboren op 1828-09-25 te Brucht.
6.             Jan Stegeman, geboren op 1831-12-08 te Brucht.
7.             Gerrit Jan Stegeman, geboren op 1833-12-12 te Brucht.
8.             Marten Stegeman, geboren op 1836-05-28 te Brucht, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1836-08-13 te Stegeren.
9.             Jan Hendrik Stegeman, geboren op 1838-07-02 te Brucht, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1838-09-16 te Ommen, overleden op 1838-11-17 te Brucht, 138 dagen oud.

We zien op de passagierslijst van de 'Barque Isabella':
Jan Steegeman 55 male Farmer
Hendrikje ????mewind 52 female none
Jennigje Steegeman 24 female daughter
Willemina Steegeman 22 female daughter
Hendrikje Steegeman 20 female daughter
Albert Steegeman 18 male son
Jan Steegeman 16 male son
Gerrit Ja? Steegeman 14 male son
Martend Steegeman 10 male son

In 1850 ( Fedral Cencus ) bestaat het gezin van Jan Stegeman bestaat uit acht personen,. Hij bezit 300 acres land en hoort bij de Pillar church in Holland, Michigan.
(*) Willemina is dan al uit huis, zij is getrouwd met Hendrik Manting en wonen in 1860 met drie kinderen op een boerderij in Holland, Michigan.
Hendrik Manting (23 Jan 1825, Borger, Netherlands – 20 Jan 1900, Graafschap, Michigan) and Wilhelmina Stegeman (26 Jan 1824, Netherlands – 24 Jun 1894, Graafschap, Michigan).
he emigrated on Harvest, left Hellevoetsluis on 9 March 1847 arrived Baltimore on 27 April 1847/ she emigrated in Barque Isabella in October 1846 arrived New York 21 December 1846 
married by Rev. A.C. Van Raalte 14 May 1848, Holland, Michigan 
children: 
Jane, 1849-1912 
Hattie, 1854-1876 
Mary, 1860-1886 
came from First Holland RCA, returned to First Holland RCA in 1860; joined Third Holland RCA, c.1868

Stegink

1881-09-19 Antwerpen
'Zeeland'
1881-10-10 New York

Cornelis, 38 jaar, ongehuwd, arbeider, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, behoeftig.

Aan boord van de 'Zeeland' van Antwerpen naar New York 1881-10-10

Cornelius Steegint Male 35 1846
Hendrik Steegint Male 11 1870

een eindje veder, dus ws. geen familie, vinden we:
Joh Steegink Male 42 1839
Anna V Steegink Female 37 1844
Helgine Steegink Female 7 1874
Albrina Steegink Female 4 1877

Terug naar boven

Stollmeyer (1882)

J. W., 32 jaar, vrouw, 2 kinderen, wever, Ambt Hardenberg naar Cleveland.

Tangenberg

(1872 Grand Rapids, Michigan)

Berend Jan, huisschilder te Stad Hardenberg, man, 54 jaar, Nederlands Hervormd, minvermogend, aangeslagen voor belasting in de 12e klasse, vrouw, 5 kinderen, vooruitzicht op een beter bestaan.

Berend Jan Tangenberg, geboren 1818-03-02 Coevorden, gedoopt 1818-03-15 aldaar, zoon van Albert Tangenberg en Jannegien Kremer. Gehuwd op 1840-11-06 Stad Hardenberg met Johanna Lampe, geboren 1819-10-30 Brucht, dochter van Christiaan Lampe en Hermina Knottenbeld. Kinderen: Christiaan Tangenberg, geboren 1841-04-18 Stad Hardenberg (huwt 1869-04-30 Den Ham met Geertje de Weerd), Johannes 1842-1842, Jennigjen 1844-1844, Jennigjen Tangenberg, geboren 1845-10-24 Stad Hardenberg (huwt 1885-11-19 Amsterdam met Willem Pfersich), Hermina, geboren 1848-02-10 te Stad Hardenberg, Albertus 1850-1850, Albertus Tangenberg, geboren 1854-01-15 Stad Hardenberg, Hendrika Tangenberg, geboren 1856-02-10, Egbertus Tangenberg, geboren 1858-07-06 Stad Hardenberg, Zwaantje Tangenberg, geboren 1863-11-29 Stad Hardenberg.

Christiaan Tangenberg, schilder, 38 jaar en vrouw Gertrude, 34 jaar wonen met zoontje Johannas van 9 maanden in 1880 op Veto Street, Grand Rapids, Kent, Michigan.

Terug naar boven
Teesselink (1872 Milwaukee, Wisconsin) J. H. Teesselink en Jannes Teesselink staan foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien. /td>
Te Kippele (1857 Cincinnati, Ohio) Gerrit Willem staat foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.

Tekkelenburg

1848-11-10 Bremen
'Post'
1849-00-00 New Orleans

Harmen Tekkelenburg, landbouwer te Slagharen, Ambt Hardenberg, man, 56 jaar, Roomsch Catholiek, mingegoed, aangeslagen voor de hoofdelijke omslag in de 16e klasse, vrouw, 3 kinderen, hoop op verbetering van omstandigheden, naar New York in september 1848.

De oudste zoon is reeds in maart 1848 vertrokken om welke reden ook voornamelijk de overige familie in september daaraanvolgende is gevolgd. Na hunne goederen te gelde te hebben gemaakt die ongeveer 600 gulden zullen opgeleverd hebben.

Herm Tekkelenburg (Teklenburg), arbeider, landbouwer, turfmaker, geboren circa 1792 (gezindte: R.K.)
Gehuwd circa 1832 met Margaretha Adelheid Menken (Grietje Aleid, Margaretha Aleida Minken), geboren circa 1796 te Bawinkel (gezindte: R.K.), hoogstwaarschijnlijk een dochter van Jan (Johan) Menken (Minke) en Anna Catharina Brummer (Brumen), woont in 1840 bij M.A. Minken wede. Egberink. {Zij was eerder gehuwd circa 1820 met Martinus (Marten) Wilke (Wilken), dagloner, geboren ca 1795 te Hasselke, ambt Meppen (gezindte: R.K.), overleden op 1831-04-25 te Slagharen, zoon
van Martinus Wilke en Anna Aleid Kuiter.}
Uit dit huwelijk:
1.             Marianne Tekkelenburg (Teklenburg), geboren op 1833-03-29 te Slagharen.

Uit haar eerste huwelijk met Martnus Wilke:
1.             Helena Aleida Wilke (Lena Adeleit) (Lena Adeleit Hazeläge), geboren circa 1819- te Nieuw-Schoonebeek (gezindte: R.K.). (zie emigratie 1851 Fühne)
2.             Anna Margaretha Wilke (Aleida Augusta? Wilken), geboren op 1823-10-29 te Nieuw-Schonebeek, behorende tot 't dorp Twist, gelegen tussen Coevorden en Meppen in 't voormalig koninkrijk Hannover (gezindte: R.K.). (zie emigratie 1851 Pohlman)
3.             Lambertus, geboren op 1826-12-07 te Lutterveld (gezindte: R.K.) (is vertrokken in maart 1848)
4.             Anne Meke Wilke (Anna Maria), geboren op 1829-10-05 te Slagharen. Anne Meke is het eerste kindje dat geboren is in het gehucht Slagharen. (gezindte: R.K.).

Ze zijn niet naar New York gegaan. Op de passagierslijst van de 'Post' van Bremen naar New Orleans bevinden zich:
Hermann Tecklenburg, male, 60 year, farmer, naar Illinois
Adelaide, wife, female, 52 year
Anna M., child, 18 year
Mary A., child, 12 year


Terug naar boven

Tibbe (1882)

Albert Tibbe, 58 jaar, vrouw, 6 kinderen, arbeider, landbouwer te P223, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, mingegoed, naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat Albert uit Stad Hardenberg komt.

Albert Tibbe, wever, arbeider, geboren op 1822-03-24 te Laar, gedoopt (N.H.) op 1822-03-24 te Laar, overleden op 1903-11-15 te Moddersville op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Tibbe, timmerman, en Harmina Brungerink.
Gehuwd op 1851-04-09 te Laar met Jantien Kollen (Jennie), 24 jaar oud, geboren op 1826-11-10 te Steenwijksmoer (gezindte: N.H.), overleden op 1906-02-02 te Allegan County op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans Kollen, winkelier, landbouwer, turfmaker, en Roelofjen Alberts Oost, turfmaakster.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Jan Tibbe, arbeider, geboren op 1852-03-19 om 11.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1852-03-27 te Lutten, overleden in 1931- te Fremont.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 1877-03-29 te Ambt Hardenberg met Hendrika Bossink, 22 jaar oud, geboren op 1855-03-11 om 19.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1855-05-06 te Heemse, dochter van Gerrit Jan Bossink, arbeider, landbouwer, en Fennigje Brand.
Gehuwd (2) met Martha ten Brink.
Uit het eerste huwelijk: 1. Albert Tibbe, geboren op 1877-09-07 om 18.00 uur te Ane. 2. Fennigje Tibbe, geboren op 1880-06-02 om 11.00 uur te Dedemsvaart.
2.             Jan Tibbe (John), arbeider, timmerman, geboren op 1854-08-30 om 01.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (N.H.) op 1854-10-08 te Lutten. (vertrok in 1883 samen met broer Roelof op de Schiedam).
3.             Roelof Tibbe (Ralph), arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1856-12-15 om 12.00 uur te Dedemsvaart. (vertrok in 1883 samen met broer Jan op de Schiedam).
4.             Hermannus Tibbe, geboren op 1859-09-18 om 22.00 uur te Collendoorn, gedoopt (NH) op 1858-10-30 te Lutten, overleden op 1909-12-17 te Allegan County op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Hendrika Dunnewind, geboren op 1857-05-01, overleden op 1906-12-02 op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Gertrude Beckman.
5.             Jacobus Tibbe (Jacob), arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1863-05-26 om 22.00 uur te Collendoornerveen. (vertrok in 1882 op de W.A. Scholten).
6.             Roelofje Tibbe (Ruth), dienstmeid bij A. Rolleman, geboren op 1867-01-05 om 11.00 uur te Collendoorn, gedoopt (NH) op 1867-02-24 te Lutten, overleden op 1955-06-22 te Holland op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Herbert de Ridder.
7.             Fenna Tebbe, geboren op 1871-06-08 om 10.00 uur te Collendoornerveen, gedoopt (NH) op 1871-07-30 te Lutten, overleden op 1878-05-26 om 13.00 uur te Dedemsvaart op 6-jarige leeftijd.

Albert vestigt zich in 1851 te Lutten aan de Dedemsvaart en gaat in 1882 naar Amerika. Zijn broer Frederik (1826-1910) was al in 1854 geëmigreerd aan boord van de Challenge.

De zonen Jan en Roelof zijn samen op de Schiedam afgereisd. Zoon Jacobus is ook apart gegaan..

Tibbe

1883-00-00 Amsterdam
'Schiedam'
1883-04-30 New York

Jan Tibbe (John), arbeider, timmerman, geboren op 1854-08-30 om 01.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, gedoopt (N.H.) op 1854-10-08 te Lutten, overleden op 1936-05-16 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetary, Grant, Newaygo County, Michigan, USA, op memorial staat als geb. datum 30-08-1855, zoon van Albert Tibbe, wever, arbeider, en Jantien (Jennie) Kollen (Jantje).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 1876-02-11 te Ambt Hardenberg met Hendrikje Veldstra (Henrietta, Hattie), 22 jaar oud, geboren op 1853-07-29 om 10.00 uur te Dedemsvaart, Avereest, overleden circa 1887-, dochter van Jan Alberts Veldstra, arbeider te Dedemsvaart, en Margjen Jans Mannen Oosterveen.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 1888-03-04 te Allegan County met Alberdina Huisken (Dena), 29 jaar oud, geboren op 1858-06-19 om 13.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1858-07-25 te Lutten, overleden op 1935-03-03 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 76-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetary, Grant, op memorial staat geb. 26-06-1859, dochter van Hendrik Huisken, wieldraaijer, stoelmaker, en Jennigje Kip (Jennie H. Huisken), zij zou vlgs. memorial getrouwt zijn met haar zoon John H.?
Uit het eerste huwelijk:
1.             Albert Tibbe is niet tegelijk met zijn ouders geëmigreerd, misschien met de familie? (Albert J.), geboren op 1877-03-04 om 15.00 uur te Collendoorn, Ambt Hardenberg, overleden 1955, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1900-05-15 te Laketown, Allegan met Louise Thompson, geboren 1882 te 13-08-1879, overleden op 1960-03-11 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA, begraven te Graafschap Cemetery, dochter van Mary Thompson.
2.             Margje Tibbe (Mary), geboren op 1879-09-03 om 15.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1879-09-28 te Lutten, overleden op 1951-09-08 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd met George Benjamin Wyma, geboren 1874, overleden 1930, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
3.             Jan Tibbe (John J.), geboren op 1882-01-13 om 14.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1882-02-26 te Lutten, overleden op 1922-05-08 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 40-jarige leeftijd, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1910-06-11 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA met Jennie Westenbroek (Courtz?), geboren 1891, overleden op 1978-09-11, begraven te Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Klaas Courtz.
4.             Jantje (Jennie, Jane), geboren op 1885-02-03 te Moddersville, overleden op 1977-04-22 op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd met John Vandyke.
5.             Hendrikje (Hattie), geboren op 1887-04-09 te Moddersville, overleden op 1950-12-19 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met John William Nagelhout.
Uit het tweede huwelijk:
6.             Jennigje, geboren op 1888-01-03 te Moddersville, overleden op 1888-01-24 te Moddersville, 21 dagen oud.
7.             Hendrick (Henry), geboren op 1890-05-13 te Moddersville, overleden op 1891-09-28 te Moddersville op 1-jarige leeftijd.
8.             Henry, geboren op 1892-04-07 te Moddersville, overleden op 1950-07-05 te Grant op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd met Albertha Timmer.
9.             Gerrit John (Gerrit), geboren op 1894-04-02 te Moddersville, Michigan, overleden op 1960-02-05 op 65-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetery, Grant.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1918-05-04 te Grant met Jennie Hyma, geboren in 1900-, overleden op 1967-11-13, gecremeerd te Grant, Hillside Cemetery, dochter van Abe Hyma en Dieuwke (Dora) Brouwer. (Gerrits ouders wonen in 1930 bij hen in).

Samen met broer Roelof Tibbe en het gezin Brand te vinden op de passagierslijst van de 'Schiedam' van Amsterdam naar New York:
Jan Tibbe Male 28
Hendrikje Tibbe Female 29
Marigie Tibbe Female 3
Jan Tibbe Male 0

Terug naar boven
 

Roelof Tibbe (Ralph), arbeider, geboren op 1856-12-15 om 12.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, gedoopt (N.H.) op 1857-01-25 te Lutten, overleden op 1934-05-08 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Albert Tibbe, wever, arbeider, en Jantien (Jennie) Kollen (Jantje).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 1882-02-17 te Ambt Hardenberg met Fennigjen Kleinlugtenbeld (Fannie Hardenburg), 29 jaar oud, geboren op 1852-10-03 om 20.00 uur te Heemse, Ambt Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1852-11-30 te Heemse, overleden op 1919-01-04 te Fillmore, Allegan County, Michigan, USA op 66-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Gerrit Kleinlugtenbelt, akkerbouwer, en Willemina Olsman.
Gehuwd (2) met Eberdene Wolters, weduwe van Bremer? Geboren op 1854-01-29 te Netherlands, overleden op 1935-08-02 te Holland, Ottawa County, Michigan, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Graafschap Cemetery, Holland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Albert Wolters en Gertje De Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1.             Albert Jan Tibbe (Albert), geboren op 1882-12-13 om 03.00 uur te Radewijk, ws. overleden als emigrant op de Schiedam.
(In Amerika vinden we een Albert R. Tibbe, geboren 1883 te Netherlands, overleden na 1940 te Holland, Ottawa, in 1910 woonden ze in Clam Union, Missaukee, Michigan. Gehuwd voor 1910 met Anna Johnston, geboren 1890, overleden na 1940).

Samen met broer Jan Tibbe en het gezin Brand op de passagierslijst van de 'Schiedam' van Amsterdam naar New York:
Roelof Tibbe Male 26
Tennegie Tibbe Female 30
Albert Tibbe 0 jaar staat vermeld bij de ziekenboeg, hij is 6 maanden oud en zal tijdens de reis zijn overleden.

Terug naar boven

Tibbe

1882-03-00 Rotterdam
'W.A. Scholten'
1882-04-06 New York

Jacobus 20 jaar, ongehuwd, arbeider, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend. naar Noord-Amerika.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Jacobus Tibbe (Jacob), arbeider te Ambt Hardenberg, geboren op 1863-05-26 om 22.00 uur te Collendoornerveen, gedoopt (N.H.) op 1863-06-28 te Lutten, overleden op 1953-10-21 te Missaukee County op 90-jarige leeftijd, zoon van Albert Tibbe en Jantien Kollen.
Gehuwd (1) met Grietje Houtjes.
Gehuwd (2) met Katie Westveer.
Gehuwd (3) met Alida Shardema.

Jacobus Tibben Male 19 1863 (smith)

Timmerman

1893-06-00 Rotterdam
'Werkendam'
1893-06-23 New York

Jan Timmerman, 38 jaar, vrouw, 4 kinderen, landbouwer te Q26 Oud Lutten, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Jan Timmerman (John Timmermans), geboren op 1855-02-23 om 04.00 uur te Gramsbergen (gezindte: Chr.Ger.), overleden op 1944-12-16 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetry, Grant, Newaygo County, Michigan, USA, zoon van Gerrit Jan Timmerman, landbouwer, en Johanna Beenen.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 1879-05-10 te Gramsbergen met Grietjen Geerlings, 23 jaar oud, geboren op 1856-02-27 om 09.00 uur te Lutten, overleden op 1881-06-29 om 23.30 uur te Ane op 25-jarige leeftijd, dochter van Arend Arends (Geerlings), landbouwer, en Geertjen Beltman.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 1882-09-16 te Gramsbergen met Willemina Hendrika Hubers, 21 jaar oud, geboren op 1860-10-19 om 12.00 uur te Lutten, overleden op 1886-06-14 om 07.00 uur te Ane op 25-jarige leeftijd, dochter van Albert Hubers, landbouwer, en Jennigjen Eshuis, landbouwster.
Gehuwd (3) op 33-jarige leeftijd op 1888-05-25 te Gramsbergen met Jennigjen Hubers, 23 jaar oud, geboren op 1864-08-26 om 06.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, overleden op 1893-08-18 te Douglas County, South Dakota, USA op 28-jarige leeftijd (volgens een bron zou ze zijn overleden in het kraambed kort nadat ze in Amerika waren gearriveerd in 1893. Maar ws. is de jongste dochter Gerritdina van 2 jaar toen overleden samen met haar moeder), begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA, dochter van Albert Hubers, landbouwer, en Jennigjen Eshuis, landbouwster.
Gehuwd (4) 1894 met Jantien Hendrika Spoelder, geboren op 1869-08-08 om 22.00 uur te Lutten aan de Dedemsvaart, Ambt Hardenberg, overleden op 1943-03-10 te Grant, Newaygo County, Michigan, USA op 73-jarige leeftijd, begraven te Hillside Cemetry, Grant, Newaygo County, Michigan, USA, dochter van Harmen Spoelder, arbeider, metselaar op P236, en Hendrikje Vedders (Hattie).
Uit het eerste huwelijk:
1.             Johanna, geboren op 1880-03-31 om 12.00 uur te Ane, overleden op 1881-12-28 om 13.00 uur te Ane op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
2.             Johanna Geertruid Timmerman, geboren op 1883-09-19 om 05.00 uur te Ane, overleden op 1969-06-30 te Sully, Jasper County, Iowa, USA op 85-jarige leeftijd, begraven op 1969-07-03 te Sully.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 1902-01-29 te Bruce, Wright County, Iowa, USA met Peter George Eckhoff (Eekhoff), 29 jaar oud, geboren op 1873-01-24 te German Valley, Stephenson County, Illinois, USA, overleden op 1937-12-11 te Hollandale, Freeborn County, Minnesota op 64-jarige leeftijd, begraven op 1937-12-14 te Hollandale, zoon van G.A. Eckhoff en H. Rinnels.
3.             Willem Hendrik Timmerman, geboren op 1886-06-14 om 17.00 uur te Ane, Gramsbergen, overleden op 1936-12-18 te Douglas County, South Dakota, USA op 50-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd met Margaret Vollink, geboren 1891, overleden 1974.
Uit het derde huwelijk:
4.             Albert Timmerman, geboren op 1889-03-04 om 16.00 uur te Lutten, Ambt Hardenberg, overleden op 1919-02-16 te Douglas County, South Dakota, USA op 29-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetry, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1912-01-25 met Hendrikje Wever, 21 jaar oud, geboren op 1890-06-18 te Koekange, De Wijk, overleden op 1983-10-01 te Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA op 93-jarige leeftijd, begraven te Platte City Cemetery, Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA, dochter van Jan Wever, landbouwer, en Woltertje Westert.
5.             Gerritdina Johanna Timmermans, geboren op 1891-03-16 om 03.00 uur te Lutten, overleden waarschijnlijk als baby Timmermans?.
6.             baby (of Gerritdina Johanna), geboren 1893 te Douglas County, South Dakota, USA, overleden 1893 te Douglas County, South Dakota, USA, begraven te New Holland Cemetery, Douglas County, South Dakota, USA.
Uit het vierde huwelijk:
7.             Jean Timmermans, geboren op 1900-04-24 te South Dakota, USA, overleden op 1990-03-24 te Alameda, Alameda County, California, USA op 89-jarige leeftijd, begraven te Richland Cemetery, Inwood, Lyon County, Iowa, USA.
Gehuwd met John Rikkers, Rev, geboren 1898, overleden 1970, zoon van Hendrik Rikkers en Geertje Juffer.
8.             John Frederick Timmermans, geboren op 1907-04-04 te Charles Mix County, South Dakota, USA, overleden op 1988-11-28 te Inwood, Lyon County, Iowa, USA op 81-jarige leeftijd, begraven te Richland Cemetery, Inwood, Lyon County, Iowa, Usa.
Gehuwd met Gertrude Ter Wee, geboren 1908, overleden 1971, dochter van John Ter Wee en Rena Kanas.

Timmermans
Jan Timmerman(s) plaatste deze advertentie 'Hartelijk vaarwel' op 1906-03-10 toen hij terugkeerde van een bezoek aan zijn oude moeder.

Op de Werkendam arriveerde op Ellis Island de familie Timmermans
samen met de schoonfamilie Hubers-Eshuis :
Jan Timmermans, 38, farmer
Jennegin, 28 jaar
Johanna G., 9 jaar
(volgende pagina ontbreekt)

In juni 1893 vertrok Jan Timmermans met zijn derde vrouw Jennigje Hubers en vier kinderen naar Armour, Dakota.

Hij kwam in 1906 terug naar Hardenberg om afscheid te nemen van zijn oude moeder Johanna Beenen en vertrok weer naar de Nieuwe Wereld.
Moeder Timmerman-Beenen stierf op 77-jarige leeftijd op 1907-11-05 in de buurtschap Engeland bij Ane.

 

Terug naar boven
Trine (1851) staat foutief in het register van Swieringa: zie Fühne.

Troost

1882-04-00 Amsterdam
'Jason'
1882-05-13 New York

Klaas, 47 jaar, vrouw, 6 kinderen, arbeider te P., Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij uit Stad Hardenberg komt.

Klaas Troost, landbouwer, geboren op 1835-02-14 te Rouveen, Staphorst, zoon van Hendrik Lamberts Troost en Jantje Harink.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1858-06-12 te Staphorst met Aaltje Domine, 19 jaar oud, geboren op 1838-08-01 te Rouveen, Staphorst (gezindte: N.H.), dochter van Jan Kleis Domine, landbouwer, en Klaasje Berends van Spijker (Spijker).
Uit dit huwelijk:
1.             Klaasje Troost, geboren ca 1859 te Rouveen, overleden op 1862-07-10 om 14.00 uur te Dedemsvaart.
2.             Hendrik Troost, geboren ca 1861 te Staphorst, overleden op 1868-12-15 om 13.00 uur te Dedemsvaart.
3.             Jan Troost, geboren op 1864-10-10 om 10.00 uur te Avereest (gezindte: N.H.).
4.             Lambertus Troost, geboren op 1867-11-04 om 10.00 uur te Avereest (gezindte: N.H.).
5.             Hendrik Troost, geboren op 1870-11-07 om 14.00 uur te Avereest (gezindte: N.H.).
6.             Klaasje Troost, geboren op 1873-11-20 om 04.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1873-12-28 te Lutten.
7.             Roelof Troost, geboren op 1876-08-11 om 03.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1876-09-24 te Lutten.
8.             Jantien Troost, geboren op 1879-09-28 om 07.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1879-10-26.

In 1882 vertrok het gezin (er mist een kind) met nog enkele Troosten op de 'Jason' naar New York 1882-05-13:

H Troost Female 59 1823
J Troost Male 57 1825
Kl Troost Male 47 1835
A Troost Male 43 1839
J Troost Male 17 1865
L Troost Male 14 1868
Kl Troost Male 8 1874
R Troost Female 5 1877
J Troost Female 4 1878
J Troost Female 2 1880
H Troost Male 39 1843

Terug naar boven

Veddelers

(1847 New Orleans)

N.N. Veddelers, arbeider te Ambt Hardenberg, man, 42 jaar, Gereformeerd, afgescheiden, behoeftig, niet aangeslagen voor belasting, vrouw, 1 kind, naar New Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan. Bij vertrek bezat hij geen vaste goederen, geschat vermogen is 250 gulden.

Arend Veddelers, geboren circa 1805, vertrekt met vrouw Veddelers en kind Veddelers.

Terug naar boven

Veen van

1921-01-00

Anna H. Van Veen New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Anna H. Surname Van Veen Last Place of Residence Gramsbergen, Holland Event Date 06 Feb 1921 Age 33y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Ryndam

Veltink

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York

Albert, 51 jaar, vrouw, 2 kinderen, landbouwer te M8, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Albert Veltink, landbouwer op M8, geboren op 1841‑09‑09 te Bergentheim, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden 1907, begraven te Zeeland Cemetery, Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA, zoon van Leeffert Veltink, landbouwer, en Aaltjen Roelofs.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 1871‑04‑28 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Holleboom, 27 jaar oud, geboren op 1843‑12‑13 te Collendoorn, Ambt Hardenberg (gezindte: Christelijk Afgescheiden), overleden 1918, begraven te Zeeland Cemetery, Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA, dochter van Gerrit Holleboom, 1823:kleermaker en schutter der schutterij; landbouwer, en Gesina Schrotenboer.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje Veltink, geboren op 1872‑05‑23 om 06.00 uur te Collendoornerveen (gezindte: N.H.).
2.
Gesina Veltink, geboren op 1879‑06‑17 om 10.00 uur te Collendoorn, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1879‑07‑20 te Heemse.
3.
Lena Veltink, geboren 1881 te Nederland, overleden na 1900‑00 te Holland township, east side Zeeland village, Ottawa, Michigan, United States.(dit is waarschijnlijk Gesina.)

 

Jennigje's broer Albert Holleboom en zijn schoonfamilie is in 1881 vertrokken. Haar stiefbroers Gerrit Jan (1830) en Derk Lenters (1833) zijn respectivelijk in 1876 en 1847 vertrokken.

Op de Dubbeldam aangekomen op Ellis Island met de bedoeling naar Zeeland, Michigan te gaan:
Albert Veltvnk uit Hardenberg 45 Male
Jerrnezvn 42 Female
Guna13 Female
Aaltv 19 Female

Aaltje Blauwkamp en de twee kleine kinderen reisden samen met de familie Albert Veltink.

Terug naar boven
Veltkamp (1885) Misschien de militair Gerhard?

Veltkamp

(1882-08-14 Noord-Amerika)

Klaas, 46 jaar, vrouw, 4 kinderen, arbeider te R404, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Klaas Veltkamp (Veldkamp), arbeider, geboren op 1836-04-17 te Ambt Ommen (gezindte: Christelijk Afgescheiden), zoon van Hendrik Jan Veltkamp en Janna Hendriks Booij.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 1862-03-07 te Dedemsvaart met Aaltje Visser, 23 jaar oud, geboren op 1838-04-08 te Haskerland, overleden op 1869-05-26 om 07.00 uur te Anerveen op 31-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Nijmeijer en Jantje Visser. {Zij was eerder gehuwd op 14-jarige leeftijd op 1852-08-15 te Lemsterland met Jan Jacobs Woltman, 22 jaar oud, koopman, geboren op 1830-07-18 te Aengwirden, overleden op 1860-10-22 om 17.00 uur te Dedemsvaart op 30-jarige leeftijd, aangevers: Geert Dragt, 46 jaar en Hendrik Disselborg, 33 jaar, arbeiders te Dedemsvaart , zoon van Jacob Woltman en Elske Elzinga.}
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 1870-03-03 te Gramsbergen met Evertjen Derks, 36 jaar oud, geboren op 1833-10-25 te Heemserveen, overleden op 1871-05-03 om 09.00 uur te De Krim op 37-jarige leeftijd, dochter van Frederik Jan Derks, landbouwersknecht te Bergentheim, en Jennigjen Veurink. {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 1861-03-30 te Ambt Hardenberg met Hendrik Meijerink, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 1836-10-12 te Stad Hardenberg, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1836-08-13 te Stegeren, overleden op 1869-04-07 om 04.00 uur te Dedemsvaart op 32-jarige leeftijd, zoon van Willem Meijerink, landbouwer, dagloner, en Fennigje Lamberink, landbouwerse.}
Gehuwd (3) op 36-jarige leeftijd op 1873-03-21 te Ambt Hardenberg met Zwenne Veldman, 39 jaar oud, geboren op 1833-05-01 te Uelsen, gedoopt op 1833-05-05 te Uelsen, dochter van Garrit Jan Veldman en Gesina ten Hagen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 1856-04-26 te Uelsen met Albert Schrotenboer, 23 jaar oud, koopman, geboren op 1833-02-09 te Heemse, overleden op 1869-09-12 om 18.00 uur te Heemse op 36-jarige leeftijd, zoon van Hermannus Schrotenboer, landbouwer, koopman, tapper, en Hendrica Holleboom.}
Uit het eerste huwelijk:
1.             Janna Veldkamp, geboren op 1862-08-08 om 23.00 uur te Avereest, overleden na 1924-.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1885-11-20 te Ambt Hardenberg met Albert Stoevelaar, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 1861-04-12 om 17.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 1943-05-14 om 01.20 uur te Slagharen op 82-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus (Gradus) Stoevelaar, schipper, landbouwer, en Jantien Mos.
2.             Jantje Veltkamp, geboren op 1864-10-20 om 13.00 uur te Avereest, overleden op 1866-02-07 om 03.00 uur te Dedemsvaart op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
3.             Jan Veltkamp, geboren 1866 te Den Ham.
4.             Hendrik Veltkamp, geboren op 1871-03-31 om 22.00 uur te De Krim, overleden op 1871-07-09 om 09.00 uur te De Krim, 100 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
5.             Hendrik Veltkamp, geboren op 1874-08-25 om 02.00 uur te Slagharen.

Uit het huwelijk van Albert Schrotenboer en Zwenne Veldman:
1.             Gerrit Jan Schrotenboer, stiefzoon van Klaas Veltkamp, geboren op 1857-03-05 te Pruissen.
2.             Hermannes (Mannes) Schrotenboer, landbouwer te Slagharen, stiefzoon van Klaas Veltkamp, geboren op 1859-07-07 te Pruissen (gezindte: Chr.Geref.).
3.             Gerhard Schrotenboer, militair, stiefzoon van Klaas Veltkamp, geboren op 1861-12-26 te Pruissen.
4.             Hendrika Schrotenboer, geboren rond 1865- te Kampen, overleden op 1869-03-22 om 07.00 uur te Slagharen.
5.             Evert Schrotenboer, geboren op 1868-11-08 om 11.00 uur te Slagharen, overleden op 1870-04-22 om 15.00 uur te Slagharen op 1-jarige leeftijd.

Klaas en Zwenne zijn waarschijnlijk vertrokken met drie kinderen.
Hermannus 'Mannes' Schrotenboer is eerder vertrokken op 1882-03-30.
Gerhard Schrotenboer is waarschijnlijk in 1883 vertrokken, hij zat in 1881 als loteling in de gevangenis.

Jewel County, Kansas.

Veldkamp

1919-11-00

Hendrik Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrik Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 34y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status M Ship Name Rotterdam

Grietje Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Grietje Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 39y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status M Ship Name Rotterdam

Fennigje Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Fennigje Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 7y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Female Marital Status S Ship Name Rotterdam

Peter Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Peter Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 6y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Jan Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 4y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Willem Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Willem Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 3y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Male Marital Status S Ship Name Rotterdam

Willemina Veldkamp New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Willemina Surname Veldkamp Last Place of Residence Dedemsvaart, Holland Event Date 18 Dec 1919 Age 4m Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York City, New York, New York Gender Female Marital Status S Ship Name Rotterdam

Veltrop

(1891-10-09)

Herman, woont te R253, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek.

Hermannus Veltrop, woont als zoon bij Hermannus Veltrup en Anna Maria Catharina Renker (Renneker) op R253, geboren op 1865-03-10 om 14.00 uur te Slagharen, zoon van Engbertus (Egbert) Veltrop, arbeider, landbouwer, geboren op 1811-11-01 te Vorwald, gedoopt (R.K.) te Emlichheim, overleden op 1879-02-15 om 21.30 uur te Slagharen op 67-jarige leeftijd.
Weduwnaar van Maria Catharina Kuhl (1804 Wesuwe - 1861 Slagharen), hertrouwd op 50-jarige leeftijd op 1862-05-14 te Ambt Hardenberg met Maria Catharina Imming (Immink), 30 jaar oud.

Is dit de goede Herman? en vertrekt hij naar Noord-Amerika?

Terug naar boven

Veneman

(1887 bestemming onbekend)

Jan, 25 jaar, ongehuwd, dienstknecht te K21, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, 1887-09-08 met onbekende bestemming

 

Veneman

1892-08-29 Rotterdam
'Spaarndam'
1892-11-05 New York

Albert, 40 jaar, vrouw, 5 kinderen, andbouwer te Q38, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Albert Veneman, geboren op 1852-08-20 om 08.00 uur te Anerveen, overleden in 1938, Modesto, Stanislaus, California, zoon van Gerrit Veneman en Geesjen ter Wijlen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 1877-05-11 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Nijeboer, 23 jaar oud, geboren op 1854-02-28 om 13.00 uur te Lutten, overleden 1940-09-22 te Modesto en begraven te Ripon, California, dochter van Albert Nijeboer, landbouwer, en Willemina Nijeboer.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerrit Veneman, geboren op 1878-11-30 om 09.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1878-01-26 te Lutten, overleden 1958-02-03 Salida, Stanislaus, California, begraven Empire. (Huwt Ethel gb. 1882 South Dakota, ovl. voor 1958 Modesto)
2.             Willemina Veneman, geboren op 1881-06-29 om 09.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1881-07-31 te Lutten, overleden 1978-03-27 te Ripon, begraven Empire. (Huwt John Beltman 1872-1955)
3.             Albert Veneman, geboren op 1883-03-14 om 20.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1883-05-06 te Lutten, overleden in 1961 te Ripon.
4.             Geesje Veneman, geboren op 1884-07-02 om 10.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1884-08-10 te Lutten, overleden 1960-08-12 te Modesto.
5.             Hendrikus Veneman, geboren op 1885-11-01 om 01.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1885-12-06 te Lutten, overleden op 1885-12-14 om 06.00 uur te Lutten, 43 dagen oud.
6.             Hendrika Veneman, geboren op 1887-01-26 om 09.00 uur te Lutten, overleden op 1887-02-08 om 20.00 uur te Lutten, 13 dagen oud.
7.             Hendrikus Veneman, geboren op 1891-08-05 om 12.00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op 1891-09-06 te Lutten, overleden circa 1948 te Ripon.

Albert Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Albert Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 40y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

Jemiy Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jemiy Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 38y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Spaarndam

Gerrit Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gerrit Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 11y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

Wilh'e. Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Wilh'e. Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 10y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Spaarndam

Albert Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Albert Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 7y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

Geertje Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Geertje Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 4y Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Ship Name Spaarndam

Hendriken Veneman New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendriken Surname Veneman Last Place of Residence Lutten Event Date 05 Nov 1892 Age 11m Nationality Holland, Holland Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Ship Name Spaarndam

Plaats van bestemming was Edgerton, Zuid-Dakota.
In Zuid-Dakota is nog zoon Gerrit Jan (John G.) geboren op 1894-12-28 te Platte, Charles Mix, overleden 1944 in Modesto.

Terug naar boven

Versteeg

(1882 New York)

Dingeman, 25 jaar, ongehuwd, onderwijzer, Ambt Hardenberg, naar New York.

Verwey

(1899 Nederlands Indië)

Mejan Jacobus Joachim, 25 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Ambt Hardenberg.

Veurink

(1893-08-17)

Gerhardus, 46 jaar, vrouw, 4 kinderen, landbouwer te N15, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Gerhardus Veurink, geboren op 1847-09-18 te Rheeze, overleden op 1903-12-18 te Douglas County, South Dakota op 56-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Veurink, boerenknecht, landbouwer, en Hermina Brökelman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1875-09-24 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Lamberink, 19 jaar oud, geboren op 1856-05-01 om 08.00 uur te Rheeze, overleden op 1917-05-18 te Douglas County op 61-jarige leeftijd, dochter van Hermannus Lamberink, landbouwer, en Geesjen Eschhuis.
Uit dit huwelijk:
1.             Hermina, geboren op 1876-07-25 om 11.00 uur te Heemserveen, overleden op 1877-09-10 om 11.00 uur te Heemserveen op 1-jarige leeftijd.
2.             Hermina Veurink, geboren op 1878-06-25 om 04.00 uur te Heemserveen, overleden 1965 te Douglas County.
3.             Hermannus Veurink, geboren op 1881-09-07 om 18.00 uur te Heemserveen, overleden op 1953-01-31 te Mitchell, Davison County, South Dakota op 71-jarige leeftijd.
4.             Gerrit Jan Veurink, geboren op 1886-07-18 om 23.30 uur te Heemserveen, overleden op 1964-01-11 te Douglas County op 77-jarige leeftijd.
5.             Gerrit Hendrik Albertus Veurink, geboren op 1892-11-04 om 16.00 uur te Heemserveen, overleden op 1975-12-14 te New Holland, Douglas County op 83-jarige leeftijd.

Ze zijn op 17 augustus 1893 vertrokken uit Hardenberg en in november in Amerika aangekomen.


Terug naar boven

Veurink

(1902 Minnesota)

Jan, 62 jaar, vrouw, 2 kinderen, landbouwer, Ambt Hardenberg, naar Minnesota.

Jan Veurink, geboren op 1840-12-19 te Heemse, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1841-03-21 te Rheeze, overleden op 1923-10-11 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA op 82-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetry (op de grafsteen staat als geboortedatum 21 december 1840), zoon van Gerrit Jan Veurink, boerenknecht, landbouwer, en Hermina Brökelman.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 1875-08-20 te Ambt Hardenberg met Alberta Hendrika Bril, 24 jaar oud, geboren op 1851-08-10 om 04.00 uur te Heemse, overleden op 1913-08-10 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA op 62-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetry (op de grafsteen staat als geboortedatum 10 juni 1851), dochter van Jan Hendrik Bril, boerenknecht, landbouwer, en Gerritdina Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1.             Hermina Veurink, geboren op 1876-06-10 om 01.00 uur te Heemserveen.
2.             Gerrit Jan, geboren op 1879-04-05 om 14.00 uur te Heemserveen, overleden op 1883-07-12 om 17.00 uur te Heemserveen op 4-jarige leeftijd.
3.             Gerrit Jan, geboren op 1884-04-19 om 15.00 uur te Heemserveen, overleden op 1885-11-30 om 02.00 uur te Heemserveen op 1-jarige leeftijd.
4.             Gerrit Jan Veurink (John G.), geboren op 1887-02-27 om 09.00 uur te Heemserveen, overleden op 1979-05-24 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA op 92-jarige leeftijd, begraven te Pease Cemetry (op de grafsteen staat als geboortedatum 25 februari 1887).
Gehuwd met Cornelia Arnolda Veurink, geboren op 1892-01-17, overleden op 1958-10-25 te Pease, Mille Lacs County, Minnesota, USA op 66-jarige leeftijd.

Jan Fuerink New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Jan Surname Fuerink Last Place of Residence Hardenberg Event Date 17 Apr 1902 Age 61Y Nationality Holland-Polish Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status M Ship Name Potsdam

Hendrika Fuerink New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hendrika Surname Fuerink Last Place of Residence Hardenberg Event Date 17 Apr 1902 Age 50Y Nationality Holland-Polish Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Potsdam

Gernit Fuerink New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Gernit Surname Fuerink Last Place of Residence Hardenberg Event Date 17 Apr 1902 Age 15Y Nationality Holland-Polish Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Male Marital Status S Ship Name Potsdam

Hermina Fuerink New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Hermina Surname Fuerink Last Place of Residence Hardenberg Event Date 17 Apr 1902 Age 25Y Nationality Holland-Polish Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Potsdam

Visscher

1882-02-00 Amsterdam
'Castor'
1882-03-02 New York

Berend, 49 jaar, vrouw, 5 kinderen, landbouwer, Stad Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend, naar Michigan.
Op een emigratielijst staat foutief dat hij 29 jaar is.

Berend Visscher, geboren op 1832-12-05 te Heemse, zoon van Albert Visscher en Hendrika van den Steenteugel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 1865-06-30 te Gramsbergen met Aaltjen Mulder, 28 jaar oud, geboren op 1837-01-09 om 19.00 uur te Anerveen, dochter van Jan Hendrik Mulder, landbouwer, en Willemina Jansen (Spijker?).
Uit dit huwelijk:
1.             Johanna Visscher, geboren op 1865-10-12 om 19.00 uur te Loozen.
2.             Albert Visscher, geboren op 1867-08-07 om 16.00 uur te Radewijk, overleden op 1868-03-20 om 23.00 uur te Venebrugge, 226 dagen oud.
3.             Albert Visscher, geboren op 1869-02-27 om 07.00 uur te Venebrugge.
4.             Hendrika Visscher, geboren op 1871-04-16 om 02.00 uur te Venebrugge.
5.             Willem Visscher, geboren op 1873-09-18 om 07.00 uur te Venebrugge.
6.             Aaltje Visscher, geboren op 1876-03-21 om 06.00 uur te Venebrugge.
7.             Jan Visscher, geboren op 1879-03-27 om 22.00 uur te Venebrugge.

Op de passagierslijst van de 'Castor', ze reisden samen met de gezinnen van de zwagers Heimeriks en Bemboom. Behalve de namen van de emigranten zijn ook de leeftijden en het geslacht vaak foutief genoteerd.

B Vincher Male 49 1833
A Vincher Female 45 1837
J Vincher Male 14 1868
A Vincher Male 8 1874
H Vincher Male 7 1875
W Vincher Male 5 1877
A Vincher Female 3 1879
J Vincher Female 0 1882

Terug naar boven
Vlugger (?) Chr. Ref. Church: Aleida Vlugger age: 28, born: Hardenberg, Overijsel, Netherlands and Johannes Tinholt, age: 34, born: Graafschap, Allegan County, Michigan married by Roelof Times Kuiper on 10/17/1885 at Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan.

Vries de

1919-10-00

Aaltje De Vries New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Aaltje Surname De Vries Last Place of Residence Bergentheim, Holland Event Date 04 Nov 1919 Age 41y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status M Ship Name Nieuw Amsterdam

Wikje De Vries New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) Given Name Wikje Surname De Vries Last Place of Residence Bergentheim, Holland Event Date 04 Nov 1919 Age 5y Nationality Holland, Dutch Departure Port Rotterdam Arrival Port New York Gender Female Marital Status S Ship Name Nieuw Amsterdam

Vugteveen
1881-00-00 Amsterdam
'Pollux'
1881-08-29 New York

Johannes, 42 jaar, vrouw, 5 kinderen, arbeider, landbouwer te P., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

Johannes Vugteveen, geboren op 1840-05-15 te Vriezenveen, zoon van Hendrikus Vugtevenne en Jesina de Vries, weduwnaar van Gesina Peters.
Tweede huwelijk op 35-jarige leeftijd op 1875-11-12 te Ambt Hardenberg met Margjen Geerts Kluitenberg, 36 jaar oud, geboren op 1838-12-02 te Weststellingwerf (Wolvega), dochter van Geert Joosten Kluitenberg, arbeider te Gramsbergen, en Jantjen Hendriks Westerhof. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1859-01-29 te Ambt Hardenberg met Hendrik Jans Schippers, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 1835-05-21 te Spanga, overleden op 1871-07-12 om 16.00 uur te Dedemsvaart op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik Louwes Schippers, arbeider, eerst aan de Dedemsvaart, later te Gramsbergen, en Marrigje Kornelis Hoogeveen.}
De drie kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn jong gestorven.
Uit het tweede huwelijk:
4.             Hendrikus Vugteveen, geboren op 1876-09-26 om 22.00 uur te Dedemsvaart.
5.             Jesina Vugteveen, geboren op 1879-04-04 om 21.00 uur te Dedemsvaart.

Kinderen uit Margjens eerste huwelijk:
1.             Margien Schipper, geboren op 1859-09-03 om 15.30 uur te Gramsbergen, gedoopt (NH) op 1859-09-25 te Lutten.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 1880-08-25 te Dedemsvaart met Jan Pol, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 1857-06-06 te Paardelanden, zoon van Wolter Pol en Femmigjen Dekker.
2.             Geert Schippers, geboren op 1862-02-14 om 03.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1862-03-09 te Lutten.
3.             Hendrik Schippers, geboren op 1865-07-17 om 13.00 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1865-08-27 te Lutten, overleden op 1867-05-07 om 02.00 uur te Dedemsvaart op 1-jarige leeftijd.
4.             Jantje Schippers, geboren op 1868-04-24 om 11.00 uur te Brucht, gedoopt (NH) op 1868-05-31 te Lutten.
5.             Hiltje (Hilligje) Schippers, geboren op 1870-11-09 om 03.30 uur te Dedemsvaart, gedoopt (NH) op 1870-12-25 te Lutten.

Op de geïndexeerde passagierslijst van de 'Pollux' zijn de letters J voor een T aangezien. Op de werkelijke lijst staan ze wel goed. De leeftijden en de achternamen van de twee jongsten kloppen daarop echter niet:
T Vugteveen Male 41 1840 blacksmith (zou J. Vugteveen moeten zijn)
M Kluitenberg Female 42 1839
G Schippers Male 19 1862
T Schippers Female 8 1873 (zou J. Schippers moeten zijn)
H Schippers Female 7 1874
H Schippers Male 4 1877 (zou H. Vugteveen moeten zijn)
T Schippers Female 2 1879 (zou J. Vugteveen moeten zijn)

Terug naar boven

Wal van der

1892-08-29 Amsterdam
'Dubbeldam'
1892-10-17 New York
Vanuit Gramsbergen vertrokken het echtpaar Van der Wal met vijf kinderen:
Petrus van der Wal (Peter), visscher, geboren op 1859‑10‑21 te Spanga, Weststellingwerf (op memorial staat foutief geboren in 1869), overleden op 1927‑11‑09 te Shelton, Mason County, Washington, USA op 68-jarige leeftijd, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA, zoon van Kier Alberts van der Wal en Fentje Paulus Akkerman.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 1879‑08‑09 te Weststellingwerf met Geertje Teunis Slootheer (Gertie, Gertrude), 20 jaar oud, geboren op 1858‑11‑20 te Lemsterland, overleden op 1936‑11‑03 te Shelton, Mason County, Washington, USA op 77-jarige leeftijd, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA, dochter van Teunis Harmens Slootheer en Baukje Jarmens Oord.
Uit dit huwelijk:
1.
Fentje van der Wal, geboren op 1880‑07‑22 te Weststellingwerf.
2.
Boukje van der Wal, geboren op 1882‑06‑19 om 08.00 uur te Ane.
3.
Kier van der Wal (Karl), geboren op 1884‑08‑10 te Lemsterland, overleden na 1910‑.
4.
Teunis van der Wal (Thomas), geboren op 1887‑02‑23 te Gaasterland, overleden op 1963‑03‑24 te Shelton, Mason County, Washington, USA op 76-jarige leeftijd, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA.
Gehuwd met Florence Pearl Dickinson, geboren 1889, overleden 1980.
5.
Albert van der Wal, geboren op 1889‑08‑02 om 06.00 uur te Ane (op memorial staat 01-08-1899), overleden op 1956‑02‑11 op 66-jarige leeftijd, begraven te Dale Cemetery, Emmons County, Nort Dakota, USA.
Gehuwd met Elizina Winterberg, geboren op 1892‑12‑18, overleden op 1961‑04‑20 op 68-jarige leeftijd, begraven te Dale Cemetery, Emmons County, North Dakota, USA.
6.
Harm van der Wal, geboren op 1891‑08‑11 om 15.00 uur te Ane, overleden op 1892‑03‑10 om 03.30 uur te Ane, 212 dagen oud.
7.
Hattie van der Wal, geboren 1894 te South Dakota, overleden na 1910‑.
8.
John P. Vander Wal, geboren 1897 te Island County, Washington, USA, overleden 1982, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA.
9.
Peter K Vander Wal, geboren 1899 te Emmons County, North Dakota, USA, overleden op 1976‑05‑27, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA.
10.
Gerritt Vander Wal, geboren 1903 te Emmons County, North Dakota, USA, overleden op 1940‑01‑09 te Tacoma, begraven te Shelton Memorial Park, Shelton, Mason County, Washington, USA.
11.
Gertrude van der Wal (Greetie), geboren 1905 te North Dakota, overleden na 1920‑.

 

Op Ellis Island New York aangekomen op de Dubbeldam, het gezin van der Wal uit Ane, Gramsbergen:
Pietor va Wal uit Gramsbergen 32
Geertje 33 Female
Tenkje 10 Female
Bonkje 8 Female
Kur 6 Male
Feums 4 Male
Albert 9maanden Male

Weenink

(1881 Yowa)

Frederick Willem, 32 jaar, ongehuwd, dir. Telegr. Post, Ambt Hardenberg.
Wellen
1846-10-03 Rotterdam
'Wakona'
1846-11-19 New Orleans

weduwe Rensing-Teunis, partner van Johan Gerard Wellen (zie Rensing).

We zien in Amerika dat in 1850 John Wellen, 27 jaar, hoofd van het gezin is, Anna 50 jaar, Mary 14 jaar, Henry 12 jaar, Harman 8 jaar. Mary zal drie jaar later, in 1853 in Germantown, eveneens trouwen met deze John? Ze trouwt ene Johan Bernard Wellen en ze laten onderstaande kinderen dopen in de katholieke kerk van Germantown:
Anna Catharina 13 Apr 1854 16 Apr 1854 Wellen, J. Bernard RENSING, Anna Maria Rensing, J. Herman Wellen, Anna Adel.
Angela Catharina 18 Mar 1856 19 Mar 1856 Wellen, John Bernard RENSING, Anna Maria Wellen, Johann Gerhard Rensing, Maria Catharina.
Margaretha 9 Jul 1858 16 Jul 1858 Wellen, Johann Bernard RENSING, Anna Maria Rensing, Gerhard Heinrich WOLTERS, Margaretha ---
In 1870 wonen in Clinton County:
WILLEN, John Bernard 48, farm laborer from Hannover, with wife Anna Mary 34, born Holland, Anna 16, IL, Margaret 12, Mary 9, Gerhard 7, Bernhard 4, Henry 1 all children born IL; (they were listed just after John Gerhard Willen who was married to Anna Maria's mother).
Op de passagierslijst van de 'Wakona' staan:
016. Johann Gerard Rensing Male 24 Farmer
151. Harmen Hendrik Roelofs Male 43 Farmer
152. Anna Maria Female 46 Wife
153. Helena Female 19
154. Maria Gezina Female 9
155. Jan Hendrik Male 6

156. Jan Gerard Wellen Male 25 Farmer
157. Anna Lyda Female 46 Wife
158. Anna Maria Female 11
159. Gerard Hendrik Male 9
160. Hermanus Male 5

161. Frans Berentsen Male 52 Farmer
162. Anna Maria Female 53 Wife

 

Terug naar boven

Wellen

(1883 Noord-Amerika)

Harm Hendrik, 69 jaar, vrouw, 6 kinderen, arbeider te R 295, Ambt Hardenberg, Rooms Katholiek, minvermogend.

Harm Hendrik Wellen, geboren circa 1817 te Bawinkel, Ambt Lingen, zoon van Gerard Hermann Wellen en Anna Gesina Angela Schwendel, weduwnaar van Gesina Adelheid Lammers (ook Maria Aleida of Maria Helena genoemd), geboren 1817 Hesepe, Ambt Meppen, dochter van Joan Hermann Lammers en Maria Gesina Lammers, overleden 1855-04-20 Slagharen, in het kraambed). 2de Huwelijk op 1863-04-17 Ambt Hardenberg met Maria Tecla Rohe, geboren 1827-02-00 te Lathen, Ambt Neuenhaus, dochter van Johann Hermann Rohe en Maria Gesina Bekel, kinderen uit het eerste huwelijk: Geert Harm Wellen 1845-08-18 Slagharen, Maria Gesina 1848-07-22 trouwt met Arkes en blijft in Slagharen, Gesina Aleida 1850-04-17 - 1850-05-05 Slagharen, Johannes Hermannes 'Jan Harm' Wellen 1852-01-30, levenloos geboren dochtertje 1855-04-20 Slagharen. Uit het tweede huwelijk: Maria Aleida Wellen1859-01-26 Slagharen, Maria Elisabeth 'Maria Gesina' Wellen 1862-02-13 Slagharen, Gerrit Hendrik Wellen 1864-02-15 Slagharen, Anna Margretha 'Anna Gesina' Wellen 1869-02-14 Slagharen.
Harm Hendrik is in 1830 woonachtig op Slagharen en zegt 12 jaar oud te zijn.
Op 1836-06-07 is hij getuige, 18 jaar en dienstknecht bij Hendrik Middendorff te Slagharen. Hij heeft geen schrijven geleerd. In 1840 is hij 21 jaar en woont bij J. A. Roelink.

Terug naar boven
Wesselink (1950) F Family Size: 4; Religion: Christian Reformed Origin: Hardenberg, Overijssel -- Arrival year: 1950 Sponsor: Larson Arthur - Destination: Rainier, Alberta

Westerhuis

(1882 Noord-Amerika)

Jan, 51 jaar, vrouw, 3 kinderen, arbeider, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.

 

Er staat een alleenstaande man op de passagierslijst van de W.A. Scholten:
Jan Westerhuis Male 50 1832

Wiegmink

(1906 Uelsen, Duitsland)

Wiegmink Gerrit 66 (gehuwd) 0 Zonder 1906 uelsen Dldd.
Stad Hardenberg

Wieldraaijer

1881-07-25 Antwerpen
'Belgenland'
1881-08-15 New York

Gerrit Jan, 33 jaar, vrouw, 3 kinderen, winkelier te G., Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend naar Noord-Amerika.

Gerrit Jan Wieldraaijer, geboren 1849 te Hellendoorn, zoon van Hendrikus Wieldraaijer en Cornelia Mulder.
Gehuwd op 1876-10-26 te Hellendoorn met Femmigje Kuiper, 20 jaar oud, geboren op 1856-03-10 te Dantumadeel, dochter van Jan Jacobs Kuiper, predikant, en Pietje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.             Herman Wieldraaijer, geboren 1877 te Hellendoorn.
2.             Jan Wieldraaijer, geboren op 1878-07-19 te Hellendoorn.
3.             Jacob Wieldraaijer, geboren op 1880-07-30 om 03.00 uur te Rheeze, gedoopt (Christelijk Afgescheiden) op 1880-09-05 te Heemse.

Het gezin komt in 1878-12-15 met attestatie van Nijverdal.
Zie het dossier over de faillissement van de familie Wieldraaijer.

De familie reisde naar Antwerpen en ging op het stoomschip 'Belgenland' naar New York.
Gustav Willdrayer Male 32 1849
Johanne Knipers Female 25 1856
Herm Melzrauger Male 4 1877
Jan Melzrauger Male 3 1878
Jacob Melzrauger Male 0 1881

Wieldraaijer, G.J. Letters, 1909-1927. 6 items, photocopies. Roseland, Illinois - Den Ham, Overijssel; G.J. Wieldraaijer to M. ten Brinke.

Terug naar boven
Wieten (1883 Noord-Amerika)

Harm 52 jaar, vrouw, 6 kinderen, landbouwer te R354, Ambt Hardenberg, Nederlands Hervormd, minvermogend.

Harm 1832 en Aaltje van den Berg, kinderen: 1842 Fennetje 1867, Jan 1868, Martina 1870, Margje 1873, Jacobus Johannes 1874, Femmegien 1879 (Jentien 1865 en Meeuwes 1876 vertrekken naar Avereest).

Terug naar boven
Wilson (1852) Hermanus Adolf Wilson staat foutief in het register van Swieringa. In dit register zijn de laatsgenoemde personen uit Den Ham ingedeeld bij Hardenberg doordat de accolade over het hoofd is gezien.
Wittenberg (1954) Hendrik - born: 5 Feb 1927 Spouse: Gerrits - Family Size: 2; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1954 Destination: Nova Scotia / Gerrits (1954), Gerritdina G - born: 13 Mar 1929 Spouse: Wittenberg - Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1954 Destination: Nova Scotia, zie https://www. calvin. edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report. pdf
Wolters
(1864 Noord-Amerika)

Johan Herman, arbeider, man, 23 jaar, Roomsch Catholiek, behoeftig, niet aangeslagen voor belasting, vooruitzicht op een beter bestaan.

Jan Herm Wolters (Imming, Immink), arbeider op M1655.
Er vertrekt ene Herman Immink, 24 jaar, zoon van Gerhard Immink en Enne Eilering met de 'Schlosser' op 1864-07-21 vanuit Bremen naar Cincinnatti, waarschijnlijk woont zijn grootmoeder in Jefferson.

Terug naar boven
Wubbeling (1866)
Zomer (1954) Gerritdina M - born: 22 Jan 1923 Spouse: Seinern - Family Size: 1; Religion: Christian Reformed Origin: Lutten, Overijssel -- Arrival year: 1954 Destination: Brockville, Ontario.
Zurlienen
(1847 New Orleans)

Ferdinand, arbeider, man, 35 jaar, Roomsch Catholiek, welgesteld, aangeslagen voor hoofdelijke omslag in de 16e klasse, 1 vrouw, 2 kinderen, Nieuw-Orleans, vooruitzicht op een beter bestaan.
(op een andere emigratielijst staat foutief dat hij mingegoed is en aangeslagen is in de 17e klasse en dat hij een vrouw en drie kinderen heeft).
Ferdinand heeft voor hun vertrek goederen te gelde gemaakt 1700 gulden, geschat vermogen 2200 gulden.

Johan Ferdinant Zurlienen (Liening), geboren circa 1812 (gezindte: R.K.)
Partner van Anna Margaretha Behrens, geboren op 1822-02-23 te Asschendorf (gezindte: R.K.), overleden op 1905-11-06 te Damiansville, dochter van Frans Behrens en Anna Maria Brümmer. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1853-04-12 te Clinton met Albert Haar, overleden januari 1900 te Damiansville.}
Uit dit huwelijk:
1.             Maria Liening, geboren op 1842-02-16 te Slagharen, overleden op 1842-02-27 om 18.00 uur te Slagharen, Ambt Hardenberg, 11 dagen oud.
2.             Franciskus Hendrikus Zurlienen, J.F. Zurlienen geeft het kind aan, geboren op 1843-02-04 te Slagharen.
3.             Anna Maria Zurlienen, geboren op 1846-05-01 te Slagharen (gezindte: R.K.), ws. overleden voor 1850 (komt niet voor op census).

Ferdinand koopt op 1848-02-21 grond in Clinton, Illinois.

In 1850 wonen ze bij vader Frank Bernsen in Clinton County:
Ferdinand Lennenk M 39 Germany
Margaret Lennenk F 29 Germany
Francis Lennenk M 8 Germany
Frank Barenson M 56 Germany

Uit het tweede huwelijk met Albert Haar:
Bernard Johan Haar, geboren op 09-01-1854 te Damiansville.

Terug naar boven
Zwake (1866? 1869?)

Op het bevolkingsregister van 1850 tot 1859 Slagharen:
Jan Hendrik, geboren circa 1813, koninkrijk Hannover, Roomsch Catholien, arbeider te Slagharen, Ambt Hardenberg.
Gehuwd met Margaretha Wester, geboren circa1820, koninkrijk Hannover.
Kinderen: Johannes Gerhardus 1844, Jojannes Bernardus 1847, Maria Wilhelmina 1850-06-01, Hendrika 1853-02-27, Maria Aleida 1856-04-29, Maria Aleida 1859-07-31.
Maria Zwake, geboren circa 1811 Hulsen, Pruissen.
Gehuwd met Hendrik Stortman, geboren circa 1808 Ankum, koninkrijk Hannover.

De vete

Johan Hendrik Zwake werd in 1811 te Emlichheim geboren en woonde met zijn vrouw Margaretha Wester al twintig jaar op Slagharen. Hier zag in 1845 hun oudste zoon Johannes Gerhardus het levenslicht. Op deze familie was niets aan te merken tot er een gevecht plaats vond tussen vader Zwake en Jan Barends. Ze hadden al eens eerder bonje gehad. Barends had Zwake toen mishandeld en was hiervoor veroordeeld tot gevangenisstraf. Voordat deze in oktober 1863 zijn straf moest gaan uitzitten zocht hij Zwake op. 'Het is meer dan waarschijnlijk dat Barends ter plaatse waar de mishandeling en verwonding voorviel is gekomen met het doel om twist te zoeken, daar er sints lang eene veete tusschen Schwake en Barends bestond.' Er werd geducht gevochten en niet alleen met de blote vuisten. Er werd met een stok geslagen en uit zelfverdediging greep Zwake een zeis. Zijn achttienjarige zoon Gerhardus kwam hem in het heetst van de strijd te hulp. Deze keer was Barends het slachtoffer. Hij werd zo erg toegetakeld dat dokter Koster uit Lutten er aan te pas moest komen om de wonden te hechten. Ook rijksveldwachter Pruisnier uit Stad Hardenberg ging weer eens op pad naar Slagharen. Volgens hem had het maar weinig gescheeld of Barends was doodgeslagen. De veldwachter had de stok echter niet kunnen vinden en ook geen bewijs van het feit dat Barends, al vluchtende, was geraakt door de zeis.

Wanneer men iemand mishandeld had en deze na 20 dagen nog niet was hersteld, werd de dader onherroepelijk achter slot en grendel gezet. Barends was na 18 dagen nog altijd niet genezen en het lag in de lijn der verwachting dat Barends alles zou aanwenden om Zwake in het cachot te krijgen.

Het jaar 1864 werd een veelbewogen jaar voor de Zwakes. Hoewel de burgemeester het wenselijk achtte dat een streng voorbeeld werd gesteld, diende hij toch een verzoek om gratie in voor vader en zoon. Het gratieverzoek van Jan Hendrik werd afgewezen, maar zijn oudste zoon Gerhardus ging gelukkig vrij uit. Een week later schonk zijn vrouw het leven aan een dochter maar stierf zelf enkele weken na de bevalling. Nadat moeder Margaretha was gestorven ging de jongste zoon, de 16-jarige Johannes Bernardus Lambertus de deur uit om te gaan dienen in Gramsbergen. Ook vader Jan Hendrik vertrok naar Deventer en werd van daar op transport gezet naar de gevangenis in Hoorn. Hier was hij gedetineerd van 16 juli 1864 tot 6 juni 1865. Gerhardus was negentien toen hij de zorg voor zijn zusjes kreeg. Vader was nog maar net weg toen de oudste, de 14-jarige Willemina stierf. En ook het pasgeboren zusje Maria Gesina, dat hij had ondergebracht bij de familie Schwieters in Slagharen, stierf in oktober, slechts 238 dagen oud.

Voor ' acht' jaar vertrokken? Dit zou betekenen dat de Zwakes in 1861 zijn afgereisd. Waarschijnlijker is dat zij acht maanden geleden zijn vertrokken.

'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad', Zwolle, 1869-12-06.

Na deze droeve gebeurtenissen vertrok Gerhardus naar Dalen. Hij nam waarschijnlijk zijn twee overgebleven zusjes Hendrika en Maria Aleida met zich mee. In mei 1865 keerden ze in Slagharen terug en kort daarna kwam vader, die zijn straf erop had zitten, weer thuis. De overgebleven Zwakes waren amper verenigd toen in juli de tienjarige Maria Aleida overleed.

Volgens het Bevolkingsregister vertrok Gerhardus op 4 september 1866 naar Dalen. In 1875 trouwde hij te Emmen met zijn vroegere buurmeisje Elisabeth Fünke. Vader Jan Hendrik Zwake heeft zich niet laten uitschrijven en is waarschijnlijk, eveneens in 1866, vertrokken naar Noord-Amerika. Omdat er in het krantenbericht sprake is van de familie Zwake is het aannemelijk dat ook de kinderen Johannes en Hendrika zijn meegegaan. In Hardenberg kom ik ze niet meer tegen.

Op 12 juli 1764 schreef de ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Hoorn naar zijn collega in Ambt Hardenberg: 'Naar aanleiding van 's Konings besluit van 3 november 1861 (Staatsblad No. 94), heb ik de err U te verzoeken, mij te doen geworden een getuigschrift bij verandering van werkelijke woonplaats ten behoeve van den alhier gedetineerde Jan Hendrik Zwake, oud 53 jaren, van beroep Arbeider. Volgens opgave laatstelijk ten uwent woonachtig. '

Terug naar boven