Begraafplaats Bruchterweg BW09W_07-08-09.JPG

A(lbert) Veurink geb. 6 aug. 1884, overl. 26 maart 1953

J(ohanna) Veurink-Visscher geb. 4 april 1888, overl. 26 nov. 1969

H(ermina) G(erritdina) Veurink geb. 16 april 1913, overl. 28 mei 1999

 

Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Wilhelminaplein 3a, 7772 HA Hardenberg
tel.: 0523-265624 - internet: www.mijnstadmijndorp.nl - e-mail: info@hvhardenberg.nl
openingstijden studiecentrum: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
© GWG 2006-2020