Archieven: 2016-04-30

Toen, op 30 april 1973: opening overdekt zwembad De Marsch.

Op 30 april 1973 vond de officiële opening plaats van Hardenbergs eerste overdekte zwembad ‘De Marsch’.

Het Noord-Oosten schreef daarover in de editie van 4 mei, onder andere:
“Het is nogal pittig begonnen toen men de wakkere sportraadvoorzitter, dokter Nauta, zonder meer in het nieuwe bad smeet. Dat leverde uiteraard geen enkel gevaar op, want hij zwemt als een rat en verzekerde badmeester Van Weert dat hij hem die daad ‘wel eens betaald’ zou zetten. ’t Was toch meteen een gebeurtenis aan de vooravond van de officiële opening die heel veel aandacht trok.”

“Op Koninginnedag is het blije feest luisterrijk gevierd. Beide muziekverenigingen lieten zich met hun prachtige uitgroei in volle luister zien. Het was alleen maar jammer dat het weer niet zo mooi bleef. Reeds vroeg in de morgen schalden de klanken van de muziek door de stad ter ere van de verjaardag van de Koningin en ’s middags kwam naast de driekleur met oranjewimpel ook de gemeentevlag, terwijl de beide vlaggen voor dat fraaie zwembadencomplex in de top gingen. Heel de stad vlagde…”

“Ir. Van Laer, hoofd van het district Midden van de directie van Aanvullende werken had een korte toespraak, waarna hij de claxon vanuit de controletoren in werking stelde. Ter bevestiging van deze openingsdaad doken 16 zwemmers uit het zwembad op, met afzonderlijke letterbordjes, die de woorden ‘zwembad De Marsch’ vormden.”

“Burgemeester Van Splunder was blij met deze dag en de gestelde daad van ir. Van Laer. Om legendevorming te voorkomen wilde hij toch wel graag even duidelijk laten uitkomen dat men voor de realisering van dit zwembadplan geen cent subsidie van de A.C.W. heeft ontvangen.”

Twee jaar eerder, op 2 oktober 1971, had mr. J. van Viegen, secretaris-generaal van het ministerie van C.R.M. al het overdekte instructiebad (de 1e fase) geopend en op 30 mei 1972 was men begonnen met de bouw van de rest (de 2e fase), omvattende twee buitenbaden, een kleuterbad, de nodige ligweiden en alles wat erbij hoort. In 1972 was ook het oude zwembad gedempt.
Bij de officiële ingebruikname van het nieuwe zwembad werd de stichting Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ ook officieel opgeheven. Zij hadden gedurende vier decennia het ‘oude’ buitenzwembad met succes geëxploiteerd. Voortaan was de exploitatie in handen van de gemeente Hardenberg, ter zijde gestaan door de Sportraad Hardenberg.


Toen, op 27 april 1935: over huldiging van held Arie van der Graaf.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 april 1935 meldde:

“Gift en loffelijk getuigschrift. De heer A. van der Graaf te Lutten aan de Dedemsvaart in deze gemeente heeft reeds 5 maal een drenkeling van een wissen dood gered, steeds door een zeer kordaat optreden en met wegcijfering van gevaar voor eigen leven. Op initiatief van den heer W. F. K. Gouwe, arts te Lutten aan de Dedemsvaart en met medewerking van den heer H. H. Weitkamp, burgemeester van Ambt Hardenberg is thans aan Van der Graaf, vanwege het Carnegie-Heldenfonds te ‘s-Gravenhage, voor zijn heldhaftig optreden, een som gelds toegekend, zoomede een loffelijk getuigschrift in lijst.”

Enkele dagen later plaatste de krant bijgaande foto van slager Arie van der Graaf, met de tekst:

“Drenkelingenredder gehuldigd. Alhier werd op officieele wijze gehuldigd de heer A. v. d. Graaf, die als redder van drenkelingen met het Carnegie-getuigschrift is gehuldigd. De Chr. Muziekvereeniging „Soli Deo Gloria” formeerde een optocht vanaf de woning van de het laatst door den heer v. d. Graaf geredde drenkelinge. Door dr. Gouwe werd vervolgens een korte toespraak gehouden, waarin hij het moedig optreden van den redder prees. Hij reikte het getuigschrift van het Carnegie-Heldenfonds over, benevens een enveloppe met inhoud. De heer Altena, vader van een der geredden, dankte den heer v. d. Graaf voor zijn moedig optreden. „S.D.G.” bracht hem vervolgens een serenade.”

Arie was in 1923 getrouwd met Metje Helena Meijer en stierf op 25 juli 1982.


Toen, op 27 april 1853: eerste steen gelegd van kerk in Lutten.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 3 mei 1853 meldde:
“Lutten, 27 april. Heden morgen te elf uren mogten wij het genoegen smaken van den eersten steen gelegd te zien aan onze nieuw te bouwen kerk en pastorij. De weleerwaarde en zeer geleerde heer A. Hissink, predikant te Dedemsvaart, die als hoofd der commissie, benevens ds. Mouw van Heemse, zoo veel ter bevordering van de goede zaak gedaan heeft, en aan wien daarom ook de truffel [troffel] was aangeboden, schetste met de hem eigene zeggenskracht het groote voorregt, dat Lutten weldra mag te beurt vallen.

Lees meer


Toen, op 24 april 1926: opening eerste bloemenwinkel.

Op zaterdag 24 april 1926 was de officiële opening van de ‘Eerste Hardenberger Bloemenwinkel’, de zaak van L. Tieman aan de Fortuinstraat.

Het Salland’s Volksblad schreef een paar dagen later:
“We hadden het niet geloofd. Als men ons voor eenige jaren geleden gezegd zou hebben dat Hardenberg, onder al zijn winkels op velerlei gebied, ook nog eens een bloemenwinkel zoude rijk zijn, dan hadden we dat zeker moeilijk kunnen geloven. En toch – dit onwaarschijnlijke is nu geschied. De tuinier-bloemist Tieman dorst het aan in een pand in de Fortuinstraat een winkel in bloemen en planten te beginnen.

Het spijt ons – waar we op het gebied van de bloemisterij geen kennis genoeg hebben – dat we onzen lezers geen namen van de uitgestalde bloemen kunnen geven. Maar we raden hen aan, gaat zelve dit bloemenmagazijn binnen en verlustigt u in kleur en geur en koopt datgene wat uw huis aantrekkelijk kan maken.

En tenslotte: we hopen dat de heer Tieman die in de Fortuinstraat probeert zijn fortuin te maken op het gebied van bloemen, daarin ook werkelijk moge slagen. Een straat met meer symbolischen naam, had hij moeilijk kunnen vinden.”

Overigens zou Tieman drie jaren later zijn zaak verplaatsen naar het Oosteinde, naast de synagoge (nu juwelier Barnard). Hij had tot die tijd zijn woonhuis en winkel gescheiden gehad, wat altijd lastig was. Vanaf 1929 had hij alles bij elkaar. Naast de bloemisterij legden de heren Tieman & Zn zich ook toe op de verkoop van groenten en fruit. Op zaterdag 20 april 1929 werd daar de nieuwe bloem- en fruitwinkel geopend

Lambert Tieman was op 8 maart 1866 geboren in Stad Hardenberg, als zoon van visser Frederik Tieman en Hendrikjen Klement. Lambert was in 1891 getrouwd met Alberdina Eefting uit Odoorn. Hun huwelijk werd gezegend met 10 kinderen. Lambert stierf op 4 juni 1943 in Hardenberg en werd begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg. Zijn zoon Peter zette de zaak voort onder de naam Bloemenmagazijn Tieman, Semperflorens (latijn voor: steeds bloeiend).


Toen, op 20 april 1926: vliegtuig maakt noodlanding in Ane.

Op dinsdag 20 april 1926 moest een passagiersvliegtuig(je) een noodlanding maken in de Meene bij Ane, aldus de Heldersche Courant, vanwege een gescheurde motor. Het Juncker-vliegtuig was om half negen opgestegen in Malmö, Zweden. Volgens het Salland’s Volksblad was het de eerste tocht in dit seizoen. Vele nieuwsgierigen bezichtigden het vliegtuig.

De Telegraaf schreef de volgende dag:
“Wegens een defect aan den motor moest gistermiddag een vliegmachine van Malmö op Amsterdam, de Z-AAG, een noodlanding maken te Gramsbergen. Er bevonden zich vier passagiers in, benevens de vliegenier en de mecanicien. De machine moet te Gramsbergen wachten tot een nieuwen motor komt. De passagiers zijn per auto naar Zwolle vervoerd om van daar hun reis verder te aanvaarden.”