Archieven: 2016-11-28

Toen, op 28 november 1909: tiener dodelijk getroffen.

Salland’s Volksblad van 3 december 1909:
“Zondagmiddag had alhier te Gramsbergen een vreeselijk ongeluk plaats. Een viertal jongens gingen voor den regen een schuilplaats zoeken in een woonschip van den visscher K. alhier, die niet in het schip aanwezig was en de deur gesloten. Het twaalf-jarig zoontje van K., dat zich onder de knapen bevond, wist de sleutel en zoo toegang met zijn kameraden tot het woonschip te verkrijgen. Pas zijn ze binnen, of de jeugdige G.K. neemt het in de schuit liggende geladen jachtgeweer, zet de twee stukken ineen en richt het schertsenderwijze op zijn kameraden, het schot gaat af… en de 14-jarige zoon van de wed. Regeling alhier, valt dood neer. Hij had de geheele lading vlak midden in het gezicht gekregen. Zijn aangezicht was geheel uit elkaar geslagen; door den korten afstand kon de hagel zich niet spreiden en bleven de andere jongens, die vlak naast het slachtoffer stonden gespaard.

De deelneming met de beide families is algemeen. Naar we vernemen had men de patroon niet uit het geweer kunnen nemen, en het daarom in twee stukken weggelegd. Heden (dinsdagmiddag) was het parket uit Zwolle te dezer zake alhier”.

Het slachtoffer betrof de veertienjarige Johannes Regeling, zoon van de overleden bakker Albert Regeling en diens weduwe Aaltjen Klinge. Het schip van de ‘visscher K.’ betrof de vissersboot van H. Kiewiet.

In het correspondentiearchief van de voormalige gemeente Gramsbergen is een telegram bewaard gebleven, gedateerd 29 november, betreffende de lijkschouwing van het lijk van Johan Regeling in aanwezigheid van de officier van justitie en dokter Van Maanen. De dag erop werd door de rechter-commissaris toestemming verleend tot begraven van het lijk.


Toen, op 25 november 1940: burgemeester Bramer ontslagen.

Bij schrijven van 25 november 1940 van de ‘Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete’ werd Christiaan Frederik Bramer met onmiddellijke ingang ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg.

Christiaan Frederik Bramer was geboren op 2 december 1875 te Boxum in de gemeente Menaldumadeel, als zoon van ds. Gerrit Bramer en Johanna Geertrui te Raa. Hij was op 2 juni 1898 te Menaldumadeel in het huwelijk getreden met Janke Tamminga.

Op donderdag 23 april 1931 was Bramer geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg. Hij was de opvolger van Bauke Schuite die op 21 februari van dat jaar ‘in het harnas’ was gestorven. Bramer was bij koninklijk besluit van 31 maart benoemd. Bramer behoorde tot de vooraanstaande anti-revolutionairen in dit deel van Overijssel. Hij was vele jaren lid van de raad van de gemeente Hellendoorn en vanaf 1919 wethouder aldaar. Ook was hij vanaf 1913 lid van de Provinciale Staten van Overijssel en vanaf de oprichting commissaris van de N.V. IJsselcentrale.

Bramer overleed op 28 maart 1944 te Hardenberg, in de ouderdom van 68 jaar.


Toen, op 21 november 1819: een orgel in de kerk.

Wist u dat het ruim twee eeuwen geleden is dat in stad Hardenberg voor het eerst op een heus kerkorgel werd gespeeld? Op 21 november 1819 werd het orgel officieel in gebruik genomen in de, uit de eind veertiende eeuw daterende, Stephanuskerk.

Door financiële bijdragen van de gemeenteleden kon het orgel worden aangeschaft en geplaatst op de zgn. ‘beun’. Deze beun was uitgebreid om plaats te bieden aan de blaasbalgen, maar ook om extra zitplaatsen in de kerk te kunnen realiseren. Ook beneden in de kerktoren werden aan weerszijden stoelen geplaatst om de verloren gegane ruimte door het plaatsen van het orgel te kunnen compenseren.


Toen, op 20 november 1968: heropening ‘Plaggenmarsch’

De groepsfoto is gemaakt ten tijde van de (her)opening van ‘De Kleine Winst’, de winkel aan de Stationsstraat. In het midden bovenaan zien we de rijzige gestalte van smid Brunink van De Brink in Heemse. Hij was op dat moment voorzitter van de Handelsvereniging. Rechts naast Brunink staat Gerrit Plaggenmarsch. Geheel links staat waarschijnlijk Eef Otten uit Bruchterveld, gevolgd door de heer en mevrouw Koop, de vader en moeder van Riek Plaggenmarsch-Koop die naast haar moeder staat met het witte jasje aan. Haar echtgenoot, Jan Plaggenmarsch, eigenaar van de nieuwe winkel, staat schuin links achter haar. Aan de rechter zijde van de foto zijn vier kinderen van Jan en Riek Plaggenmarsch te zien.

Op woensdag 20 november 1968 werd de officiële openingshandeling verricht van de volledig vernieuwde winkel van de familie Plaggenmarsch aan de Stationsstraat.

Het Noord-Oosten meldde daarover:
“Het is mooi gegaan met die zaak van Plaggenmarsch. Ze hebben nog een paar uur lang geslapen, ook in de nacht van dinsdag op woensdag. Toen stond alles gereed voor de ontvangst van de gasten en die kwamen van alle kanten aanzetten om het grote feest mee te vieren: de ingebruikname van die prachtige nieuwe zaak, waar “alle Sinterklazen uit noordoost Overijssel” zo blij mee waren volgens de aankondiging in de advertentie. Dat velen dat in hun oor geknoopt hebben, dat heeft de belangstelling van de gasten, maar even later van de kopers wel bewezen en dat gaat nog alle dagen volop door. Kinderen van de heer en mevrouw Plaggenmarsch boden op een fraai versierd kussen de sleutel aan en het openingsfeit had plaatsgevonden. Meteen kwamen de klanten ook binnen en de verkoop kon beginnen.”


Toen, op 19 november 1915: woningbouwvereniging Concordia opgericht.

Het Salland’s Volksblad van 19 november 1915 meldde:
“Hardenberg: De door Patrimonium uitgeschreven vergadering, met het doel om te geraken tot het oprichten van een woningbouwvereniging, was tamelijk goed bezocht. Nadat de heer Gilhuis een en ander omtrent zodanige vereniging had medegedeeld, werden voorlopig de statuten goedgekeurd en tot bestuursleden gekozen de heren Fredriks, Gilhuis, Grooters, Verwoest en H. Zweers. De heer Zweers werd gekozen in de plaats van den heer Ziegeler die voor de benoeming bedankt had.

Men deelt ons nog mede dat resp. tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden aangewezen de heren Fredriks, Gilhuis en Grooters. Het ligt in de bedoeling eerst in Stad Hardenberg met den bouw te beginnen en dan woningen van 1200 gulden, met een huurprijs van hoogstens 60 gulden.”
In de Nederlandsche staatscourant van 30 juni 1916 werd melding gemaakt van de goedkeuring van de statuten van Woningbouwvereeniging Concordia te Stad Hardenberg. In 1919 werd ook in de gemeente Ambt Hardenberg een woningbouwvereniging opgericht, genaamd ‘Beter Wonen’. In 1948 zouden deze twee instellingen fuseren en verder gaan onder de naam ‘Beter Wonen’.
Concordia’s woningen van ’t eerste uur, staande aan de Stationsdwarsstraat, werden in de jaren ’30 voor tussen de 130 en 180 gulden per jaar verhuurd aan de huisgezinnen van Marten Valkman, Stoffer Ketelaar, Thiemen Koopman, G. Zweers H.J.zn., A. Nijman en Rutger Frijling. In die tijd was J. Grooters secretaris/penningmeester van de vereniging.