Archieven: 2020-09-30

Toen, op 30 september 1825: Veiling van Pruims nalatenschappen.

De Overijsselsche Courant van 30 september 1825 bevatte een grote advertentie waarin de openbare veiling werd aangekondigd van de onroerende goederen van wijlen J.G. Pruim. De advertentie vermeldt 21 percelen die in veiling zouden worden gebracht, gelegen in Stad en Ambt Hardenberg.

Een van de kavels die geveild zou worden, betrof het erve ‘Harms op Sipculo’. Op bijgaande uitsnede van de kadastrale kaart (anno 1832) is het ‘Harms’ vermeld bij perceel G no. 312. Het perceel is dan eigendom van Hendrik Meinesz., koopman te Balk. Hij heeft kennelijk tijdens de veiling het hoogste bod uitgebracht op het erve. Tegenwoordig bestaat ‘het Harms’ niet meer. De boerderij is afgebroken en braakliggende grond van het kloosterterrein is alles wat er nu nog van resteert tussen de Kerkstraat / Grachtstraat en het kerkhof.

Jan Godefried Pruim was op 27 februari 1761 geboren in Hardenberg en op 8 maart gedoopt, als zoon van schoolonderwijzer Martinus Pruim en Hendrina Rijgedijk. Jan Godfried trouwde met Johanna Alegonda Bruins. In het laatste kwart van de achttiende en het eerste decennium van de negentiende eeuw was hij een zeer voornaam man, als plaatsvervangend schout en later schout van het kerspel Hardenberg, Heemse en Gramsbergen. Vanaf 1811, ten tijde van de Franse overheersing, was hij ‘vrederechter’ en ontvanger der directe belastingen en accijnzen in Hardenberg. Jan Godfried Pruim stierf op 11 september 1825, oud 64 jaar.


Toen, op 30 september 1909: oprichting muziekvereniging Gramsbergen.

Deze groepsfoto toont de muziekvereniging Studiosa Omnia Vincit, kortweg S.O.V. (later Crescendo) uit Gramsbergen.
De foto is gemaakt door de bekende Coevorder fotograaf Comprecht Sanders.

De vereniging was opgericht op 30 september 1909 door meester Bonkers die ook pro deo dirigent was. Op de eerste rij zien we v.l.n.r.: Geert Kiewiet, Jan Valkman (Bol), Frits Boonstra en Albertus Smits. Op de tweede rij: Jan Valkman, Berend Harm Schotkamp, Piet Bas, Jan Grooters, Hendrik Kiewiet, Jan Jonink, Jannes Valkman (Bol) en Jan Smits. Op de derde rij: Johan Bodewitz, Frederikus Geerligs, Gerrit Bas, Hidde de Vries, Berend Kamphuis, Mannes Holthuis, Gerrit Jan Kamphuis en dirigent meester Bonkers.


Toen, op 29 september 1751: schoolmeester Jan Huising.

Bij besluit van 29 september 1751 werd Jan Huising voorgedragen als nieuwe schoolmeester en koster van Hardenberg. Dat blijkt uit het bewaard gebleven resolutieboek van de stad Hardenberg:
“Burgermeesteren en gemeensluijden, sijnde nae voorgaende convocatie op het stadhuis vergaedert, over de afgegaene kerckensprake van sijn hoogwelgeboren gestrenge de heer verwalter drost van Salland C.D. baron van Coeverden heer van Rande etc. etc., wegens het convoceren der erfgenamen over het verkiesen van een coster en schoolmeester van de stad en carspel Hardenbergh; soo is sulks in onse vergaederinge in overweginge genomen, en bij meerderheid van stemmen genomineerd Jan Huijsing en geresolveert om te committeren, de vier tijdelijke burgermeesteren en de oud-burgermeester Jan Santman en de gemeensman Harmen Sierink en de secretaris Kramer, om in de vergaederinge der erffgenamen wegens de stad te stemmen op Jan Huijsing, tot coster en schoolmeester van de stad en carspel Hardenberg. Gedaen in onse vergaderinge actum Hardenbergh den 29 september 1700 een en vijftigh”.


Toen, op 29 september 1961: fotoclub Hardenberg opgericht.

Het Salland’s Volksblad van 29 september 1961 meldde:
“Op initiatief van de heer Haandrikman had verleden week woensdag in zaal Ten Cate een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een Fotoclub. De heer Timmer uit Meppel, secretaris van de Bond van Nederlandse Amateur-Fotografenverenigingen, zette in een causerie uiteen welke enorme, ja stormachtige ontwikkeling de amateur-fotografie heeft gemaakt na de oorlog. Na de causerie kon een club worden opgericht met 27 leden, terwijl als voorlopig bestuur werden gekozen de heren Haandrikman, Leloux, Glastra, Hoving en Nieborg.

Veertien dagen eerder had ‘Het Noord-Oosten’ al aangekondigd dat er plannen waren:
Het Salland’s Volksblad van 29 september:
“Hier wil men een fotoclub oprichten. De heer Haandrikman, die al vele jaren op niet onverdienstelijke wijze de fotografie beoefent, heeft de heren Stemerdink, Drenth en Leloux bereid gevonden om met hem in een voorlopig comité zitting te nemen, teneinde de oprichting van zulk een club in onze plaats voor te bereiden. Daartoe is een openbare oprichtingsvergadering uitgeschreven op woensdag 20 sept. ’s avonds 8 uur in Hotel ten Cate, waar de Bondsconsul J.H. Timmer uit Meppel een uiteenzetting zal geven over de werking van een fotoclub.”
Eind oktober telde de Fotoclub Hardenberg al 35 leden en werd er vergaderd onder leiding van voorzitter J.S. Glastra. Haandrikman was secretaris geworden en penningmeester de heer B. Nieborg. De heren K.W. Hoving en A.W.J. Leloux waren benoemd tot algemeen bestuurslid.
Helaas was de Fotoclub geen lang leven beschoren. Al in 1966, dus slechts vijf jaar na de oprichting, werd de met veel elan gestarte club alweer opgeheven wegens een gebrek aan animo.

Nu vragen wij ons af of er onder ons nog lezers zijn die indertijd lid zijn geweest van de Fotoclub en of er nog beeldmateriaal bewaard gebleven is. We houden ons aanbevolen!


Toen, op 29 september 1989: ereburger Van Splunder.

Op 29 september 1989 werd burgemeester Leo van Splunder benoemd tot ereburger van de gemeente Hardenberg.

Leendert Antonie van Splunder was geboren op 1 december 1924 te Zevenbergen en op 23 maart 1949 getrouwd met J.M.C. de Zeeuw.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 1969 was mr. L.A. van Splunder met ingang van 16 april benoemd tot burgemeester van Hardenberg, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van de gemeente Almkerk. In die voormalige gemeente (nu onderdeel van Woudrichem) had hij 5 jaar het burgemeestersambt vervuld. Daarvoor had hij gewerkt in de voormalige gemeenten Zonnemaire, Oosterland, Mijdrecht en Koudekerke.

De beide ereburgers van Hardenberg.

Bij koninklijke besluiten van 8 maart 1975, 14 maart 1981 en 24 februari 1987 werd Van Splunder herbenoemd als burgemeester van Hardenberg. Op 27 april 1984 werd hem in zijn ‘eigen gemeentehuis’ de versierselen behorende bij het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door de toenmalige commissaris der koningin, mr. J.L.M. Niers en in 1985 was Van Splunder 40 jaar in overheidsdienst.

Op eigen verzoek werd hij bij koninklijk besluit van 15 maart 1989, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend als burgemeester. Per 1 oktober daaropvolgende nam hij na 20 jaar afscheid als eerste burger van Hardenberg en werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van IJsselmuiden.

Bij raadsbesluit van 29 september 1989 werd mr. L.A. van Splunder benoemd tot ere-burger der gemeente Hardenberg, als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid.

In 1997 promoveerde hij, op 73-jarige leeftijd, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Politie in de Staat.’

Op 16 januari 2005 overleed de oud-burgemeester te Middelburg. Hij is 80 jaar geworden.