Archieven: 2021-02-28

Toen, op 26 augustus 1883: de grote brand in Rheeze.

Rheeze, Ambt-Hardenberg, 26 Aug. Te twee uur ongeveer ontstond hedenmiddag brand in het voor 5 jaar nieuw gebouwde huis van den landbouwer L. Stoeten etc..

De Provinciale Drentsche en Asser courant van 30 augustus 1883 deed verslag van de grote brand te Rheeze, waarbij de kapitale boerderijen van de erven Raatmink en Welink en het vijf jaar oude boerenhuis van de fam. Stoeten (nu de Brinkhoeve) volledig in de as werden gelegd… De geschiedenis van Erve Raatmink (Rheezerbrink 11), erve Welink (Rheezerbrink 9) en de Brinkhoeve (Rheezerbrink 2) is beschreven op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 22 augustus 1871: overleed bakker Eckhardt.

Foto: F.W.H. Deutmann, Zwolle.

Op 22 augustus 1871 overleed bakker en winkelier Jan Willem Eckhardt in Stad Hardenberg. Hij was slechts 35 jaar oud.
Daarom is het des te bijzonder dat er een foto van hem bewaard gebleven is. Jan Willem was een jaar voor zijn overlijden, op 19 augustus 1870, getrouwd met Johanna Berendina Zweers. Hij was afkomstig uit Amsterdam. Een jaar na Jan Willems overlijden stierf ook zijn weduwe, op 28-jarige leeftijd. Uit hun huwelijk was een dochtertje geboren, genaamd Klaziena Hillegonda. Zij overleed binnen vier maanden na haar geboorte…

Heden overleed, in den ouderdom van ruim 35 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot Jan WILLEM ECKHARDT, mij nalatende één kindje, te jong om ons verlies te beseffen.
HARDENBERG, 22 Aug. 1871. J. B. ECKHARDT-ZWEERS

Het echtpaar woonde en werkte ter plaatse van het huidige adres Voorstraat 53. Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 16 augustus 1869: de eerste brievenbus.

De Provinciale Drentsche en Asser courant van 18 augustus 1869 meldde dat in De Krim bij winkelier Horstra de eerste brievenbus werd geplaatst.

Gramsbergen, 16 Aug. De veenkolonie aan de Lutterhoofdwijk in de Anerveensche veenen in deze gemeente, ook wel de Krim genoemd, wijl, met de exploitatie dier veenen in het jaar 1855, toen tijdens den oorlog in de Krim die naam op lippen was, een begin gemaakt, neemt sterk in bevolking toe (zij telt reeds meer dan 400 inwoners,) zoodat daar groote behoefte aan eene brievenbus bestaat. Op verzoek belangstellenden is daar thans eene bus geplaatst ten huize van den winkelier T. Horstra. De brievengaarder van hier moet deze van hedenaf dagelijks ligten.


Toen, op 29 oktober 1863: Berend Venebrugge gestorven.

De foto toont de zilveren kop van de wandelstok van Berend Venebrugge (BVB), geboren op 10 februari 1786 te Venebrugge. Het kostbaar kleinood bevindt zich hedentendage in een privécollectie.

Op 29 oktober 1863 overleed Berend Venebrugge, de eerste vervener van Bergentheim. Berend was op 27 juni 1805 in de kerk van Hardenberg getrouwd met Hilligjen Wiechmink, afkomstig van ’t aloude erve van die naam in Bergentheim. Het echtpaar bewoonde de boerderij op de vroegere havezate de Venebrugge. Berend heeft, “als men ’t goed beschouwd, tot de cultivering der bestaande veenmogelijkheden den stoot gegeven”, zo lezen we op pag. 13 van het in 1935 uitgegeven herdenkingsboekje bij het 100-jarig bestaan van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen.”Hij was als Ambt-Hardenberger jongen, door zijn huwelijk met een dochter uit het gezin Wiechmink in de marke Bergentheim ingetrouwd, en aangezien hij een ondernemend man was, met vele pijlen op zijn boog, die desniettemin hun doel wel eens minsten, werd hij ook vervener. Bovendien had hij de Möllincksvaart, die in de kronkelende Vecht uitmondde, en tot in het hart van het veen liep, daarbij tot zijn beschikking. Wat lag er dus meer voor de hand dan deze natuurlijke omstandigheden te benutten. Het veen tot turf te doen rijpen, deze langs de vaart met bokken naar het sluisje bij ‘Mansboer’ te laten transporteeren, ze daar te laten overladen in de zgn. Vecht-zompen, waarna het vervoer naar Zwolle plaats zou vinden, dat aldus simpel maar direct van brandstof werd voorzien…”