Archieven: 2021-02-02

Toen, op 02 februari 1829: de trouwe knecht.

Op 2 februari 1829 ging notaris Antoni van Riemsdijk op pad naar Diffelen. Hij was gevraagd om naar het huisnr. 12 te komen, de boerderij van Hendrik Heuver. Diens dienstknecht, Egbert Seigers genaamd, wilde namelijk graag zijn testament laten vastleggen, maar was ziek en kon zodoende de reis naar Hardenberg niet afleggen.

Hoe weten we dat nu?

Dankzij het bewaard gebleven archief van de notarissen die sinds 1811 in Hardenberg en Heemse hun standplaatsen hebben gehad, kunnen we tegenwoordig met enig speurwerk de meest fraaie informatie weer boven tafel krijgen. Daarvoor moeten we nu nog naar het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Via een uitgebreide inventaris en een daarop gemaakt repertorium (een index), is het niet moeilijk de akten te vinden.

Terug naar de zieke Egbert Seigers. Notaris Van Riemsdijk, schreef in de eerste regels van het testament:
“… ons bevindende in de keuken, uitziende met twee vengsterramen op het zogenaamden Hofjen, van het woonhuis nr. 12 op het erve Heuver te Diffelen ter gemeente het Ambt Hardenbergh…”, Egbert was landbouwersknecht en woonde op het erve Heuver bij de landbouwer en eigenaar Hannes Heuver en diens echtgenote Geesje Bruins. Daar had Van Riemsdijk de patiënt, en nu zijn cliënt, aangetroffen:
“… zijnde wel ziek van ligchaam en zodanig ter neder leggende in eene bedsteede aan de linkerkant in dezelve keuken, naast aan de middenmuur of het beschot tusschen dezelve keuken en deele des huizes, edoch gezond van geest, zijn verstand, geheugen en oordeel volkomen hebbende, zoals gebleek uit zijne redeneringen en gesprekken…”

Egbert Seigers was dus lichamelijk niet in orde, maar geestelijk was alles nog prima voor elkaar. Dat was wel belangrijk, want anders kon de notaris geen testament opstellen. Egbert liet hem het volgende opschrijven:
“Ik legateere en maake aan mijnen neef en aan mijne nichten Seine Seigers, boerenknecht, thans wonende te Archem, Gerritdina Seigers, boerenmeid, wonende thans te Gerner, en Hendrikjen Seigers, meede boerenmeid, thans wonende te Oudleusen, kinderen van wijlen mijnen broeder Wolter Seigers, in leven laatstelijk landbouwer te Arriën en van dezes meede wijlen huisvrouwe Gerritdina Zwentsel, mijne kleerkiste met mijn geheele lijfstoebehoor, zouder eenige uitzondering hoegenaamd, ten einde dit alles na mijn afleven uit mijn nalatenschap in drie egale portiën te erven, te profiteren en te genieten.”

Oftewel Egbert was ongetrouwd en had geen nakomelingen. Zijn kleerkiste met toebehoor zou geërfd worden door zijn neefje Seine en nichtjes Gerritdina en Hendrikjen Seigers. Ze moesten de kist en de inhoud samen delen…

De notaris vervolgde:
“Wijders legateere, geeve en maake ik aan Hannes Heuver, landbouwer wonende te Diffelen in de gemeente het Ambt Hardenbergh, bij wien als knecht ben dienende, al mijn van hem te goede hebbend loon, van wat aard of natuur ook, mitsgaders alle mijne van hem te goede hebbende rhenten wegens aan hem geleende gelden, ten einde het zelve loon en rhenten ten bedrage als bij mijnen sterfdag zal worden bevonden, door dezen in voldoening zijner moeite en zorgen omtrend mij, na mijn afleven uit mijne nalatenschap worde geërfd, geprofiteerd en genoten.”

Hieruit blijkt de grote genegenheid die Egbert koesterde voor zijn patroon Hannes Heuver. Als hij kwam te overlijden, zou zijn loon en eventueel uitgeleend geld ten goede komen van zijn baas.

Tenslotte:
“Wijders stelle en institueere ik tot erfgename mijner verdere nalatenschap, zonder eenige andere uitzondering hoegenaamd dan van het hiervoren door mij daaruit gelegateerde, en ten einde door dezelve na mijne afleven van mij, ter gemoetkoming aan de veele mij bewezene zorgen en liefdevolle verhandreikingen, te worden geërfd, geprofiteerd en genoeten, Jennechien Hekman, dienstmeid met mij bij den landbouwer Hannes Heuver voornoemd te Diffelen voorzeid, wonende.”

Als laatste stelde Egbert de dienstmeid Jennegien Hekman tot universeel erfgenaam over al zijn overige bezittingen. Zij had hem liefdevol verpleegd en bijgestaan. Kennelijk lag Egbert al op zijn sterfbed, want hij zou drie dagen later overlijden op genoemd erve Heuver in Diffelen, slechts 40 jaar oud.


Toen, op 01 februari 1905: spoorlijn in gebruik genomen.

Prentbriefkaart van het stationsgebouw.

In de vroege morgen van 1 februari 1905 werd de spoorlijn Hardenberg-Ommen feestelijk in gebruik genomen. Willem baron van Ittersum, burgemeester van Stad Hardenberg, had de eer het spoortraject op feestelijke wijze te openen en samen met de gemeenteraadsleden maakte hij de eerste rit mee. Die eerste trein vertrok ‘s ochtends om 06:44 uit Hardenberg. In een regen van vonken stoomde de locomotief een half uur later het station van Ommen binnen. Wat bleek, de houten bekleding van de ketel had vlam gevat. De krant schreef: Het leek wel vuurwerk ter eere der inwijding! De schade was gering, want met enkele emmers water kon het brandje worden geblust.

Eeuwenlang was Hardenberg slechts bereikbaar geweest via de weg en over het water. Aan het begin van de twintigste eeuw kwam daar verandering in door de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal, geëxploiteerd door de Noord-Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij (N.O.L.S.). Het had vele jaren geduurd, voordat de maatschappij alle gronden in bezit had en de concessies verkregen had om de spoorlijn te kunnen aanleggen. De eerste plannen dateerden al uit 1888.

Voordat Hardenberg door het spoor ontsloten werd, werden alle postpakketten nog vervoerd met de zgn. ‘postkar’. Deze vertrok dagelijks rond middernacht uit Zwolle, nadat de laatste trein uit Holland gearriveerd was, en reed dan via Ommen naar Hardenberg en Coevorden. Enkele maanden na de ingebruikname van het spoor werden de postritten gestaakt. De verzending van brieven en pakketten geschiedde voortaan met de treinen van de N.O.L.S.