Archieven: 2021-12-31

Toen, op 31 december 1896: oudejaarsdag in Gramsbergen.

Op oudejaarsdag was het in Gramsbergen traditie dat de klepperman kort voor middernacht zijn woning verliet en dat dan ‘geheel jong Gramsbergen’ hem stond op te wachten. Vervolgens stelde de klepperman zich aan het hoofd van de stoet en liep vervolgens zijn reguliere ronde. Op de eerste stopplaats aangekomen werd de stoet tot stilstaan gebracht, waarna door de stilte van de nacht het volgende lied uit volle borst werd meegezongen:

Dit werd vervolgens op iedere stopplaats herhaald en tenslotte ook nog voor het huis van de burgemeester. Vervolgens ging iedereen weer huiswaarts om in zoete rust nieuwe kracht te verzamelen voor den drukken nieuwjaarsdag. Geen vreemdeling die van ’t oude in ’t nieuwe te Gramsbergen vertoeft, verzuimt deze rondte mee te maken, aldus de Franker Courant van 1 januari 1897…


Toen, op 29 december 1708: de vrouwe van Gramsbergen gestorven.

Op 29 december 1708 overleed Anna Maria Ripperda tot Vorden en Buurse, douairière van Derk Statius van Haeften genaamd Asewijn, vrouwe van Gramsbergen.

Dit blijkt uit een in het huisarchief Van Rechteren bewaard gebleven handgeschreven brief van haar dochter Alathea Anna van Haeften, echtgenote van Borchard Joost van Welvelde tot Buckhorst. Verder wordt uit de brief duidelijk dat de vrouwe van Gramsbergen werd bijgezet in de grafkelder in de kerk te Gramsbergen, ter plaatse van onse voorouderen.


Toen, op 29 december 1888: erve ‘Klaasjes’ verkocht.

Op 29 december 1888 vond de notariële overdracht plaats van het erve ‘Klaasjes’ op het Collendoornerveen. Tegenwoordig kunnen we dat erf vinden aan de Venneweg 2:

Gerrit Jan Overweg, landbouwer te Collendoornerveen ter eener zijde en Hendrik Jan Grooters, notarisklerk, handelende in zijn hoedanigheid van gemachtigde van Jan Gerhard Troost, notaris te Arnhem, ter andere zijde. Verklaarde de comparant ter eener zijde te hebben verkocht aan genoemden heer Troost voor wien de comparant ter andere zijde verklaarde te hebben gekocht: een aan den comparant verkooper in vollen eigendom behoorend boerenerve het “Klaasjes” genaamd, gelegen op het Collendoornerveen, bestaand uit huis en erf met bouwland, weiland, dennenbosch, heide en veengrond, woestegrond en weg, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 35 hectaren, voor de prijs van 3000 gulden.

Het erve Klaasjes is voor het eerst ingetekend op de kadastrale kaart van 1832. Het heeft dan het nummer B-229 en is eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Op bijgaande kaart is het rechtsonder terug te vinden, ten zuiden van de Brillen en ’t Poffers. Veel meer over de geschiedenis van ’t erf Klaasjes leest u op onze website in de rubriek ‘oude huisplaatsen’.