Archieven: 2022-07-29

Toen, op 29 juli 1750: de 50ste penning.

Op 29 juli 1750 deed Israël de Joode aangifte voor de zgn. 50e penning. De 50e penning was een belasting die men moest betalen van alle onroerende zaken die van eigenaar veranderden, behalve bij vererving in de rechte lijn. De 50e penning was met ingang van 1 augustus 1635 in werking getreden. De heffing werd op het platteland verricht door de schout.

Israël maakte bekend dat hij op 6 juli een huijs staande op den Brink alhier (te Heemse) had aangekocht van de erfgenamen van Arent Ulenberg. Israël de joode was Israël Emanuel, de man van Annigje Ruben. Zij woonden ook al in 1723 op de Brink en later enige tijd in stad Hardenberg. In 1748 woonden ze weer in Heemse. Waarschijnlijk hebben ze het door hen gehuurde huis kunnen kopen van de familie Ulenberg. Als weduwe bewoond Annigje in 1772 nog haar eigendommelijk woonhuis, staande tussen het huis van de mulder en het voetpad naar de molen. De Uilenbergs waren enkele generaties molenaar op de stadskorenmolen Oelemölle en hebben hun achternaam hieraan ontleend. De molen stond op de Ulenberg bij het Oelenveer of Veer ter Ulen of Oelen. Het huis van Israël op den Brink betreft, voor zover ons bekend, de aankoop van het eerste joodse onroerend goed in Hardenberg en Heemse.


Toen, op 24 juli 1853: een nat pak.

Op 24 juli 1853 kreeg de oud-burgemeester en notaris van Gramsbergen, Willem Swam, een nat pak toen hij met zijn rijtuig over de noodbrug over de zogenaamde Ongelukkige Wijk tussen Zuidwolde en Dedemsvaart wilde rijden. De paarden schrokken, waardoor het rijtuig omsloeg en in het water viel. De inzittenden kwamen met de schrik vrij…

Willem Swam was van 1818 tot 1852 eerste burger van Gramsbergen. In 1852 was hij opgevolgd door burgemeester mr. H.P.M.C. van Ingen. Daarnaast was Swam notaris. Dat ambt bleef hij tot 1870 bekleden.


Toen, op 17 juli 1952: viaduct ane geopend.

Viaduct over weg Ane-Gramsbergen opengesteld
Donderdagmiddag heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir A.G. Maris, het viaduct (in rijksweg 34) over de provinciale weg Ane-Gramsbergen officieel in gebruik gesteld, waarmede het weggedeelte Wittepaal-Coevorden werd voltooid. Bij deze plechtigheid waren o.m. aanwezig de commissaris der koningin in Drenthe, de gedeputeerden van Drenthe en Overijssel, de gemeentebesturen van Coevorden, Hardenberg, Gramsbergen, Emmen, Sleen en Schoonebeek, benevens de oud-hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, F.S. Langemeijer, de ontwerper van dit viaduct. Terwijl het gezelschap zich naar het hoogste punt begaf, speelde een boerenkapel uit Gramsbergen vrolijke marsmuziek. De heer Maris zeide dat door deze openstelling, het laatste obstakel wordt weggenomen ineen geheel nieuw, ongeveer 18 km lang wegvak, waardoor een betere verbinding tussen het Oosten der provincies Overijssel en Drenthe een feit is geworden. Deze weg zal ongetwijfeld een rol van betekenis gaan spelen in de ontwikkeling vooral van Z.O.-Drente en N.O.-Overijssel.

Hierna knipte ir Langemeijer het lint door en verklaarde deze het viaduct voor geopend. De kapel bracht hierbij het volkslied ten gehore, waarna de burgemeester van Gramsbergen, de heer J.H. de Goede, namens het gemeentebestuur en de bevolking zijn blijdschap uitsprak met de voltooiing van dit weggedeelte, waardoor Gramsbergen wordt ingeschakeld in een groter geheel. Charmante boerinnen deelden tenslotte met kwistige hand souvenirs uit die dankbaar door de gasten aanvaard werden.


Toen, op 01 juli 1881: de bruid doodgeschoten.

Op 1 juli 1881 overleed de 23-jarige bruid Mina Hazelhorst uit Sibculo aan de gevolgen van de verwondingen die ze opliep door een geweerschot. Wat was er gebeurd?

De Twentsche courant van 22 juni 1881 meldde:
Vriezenveen, 18 junij. Een treffend ongeluk had gisterenavond in ’t naburig gehucht Sibculo plaats. Terwijl men daar vroolijk feest vierde ter gelegenheid van een huwelijk dat heden zou voltrokken worden, werd de 23-jarige bruid bij het lossen van eereschoten door een jongeren broeder dermate getroffen, dat de geneesheer haar hoogstens nog een paar dagen levens toeschrijft. De papieren prop van het schot, dat tengevolge der weinige bedrevenheid van den jongeling in ’t hanteeren van vuurwapens, ontijdig afging, was haar in de rug en de longen gedrongen. Volgens een later berigt leefde het meisje gisteren avond nog en zou het aan de beterende hand zijn…

De Nieuwe Haarlemsche Courant schreef op 7 juli:
Hardenberg, 5 Juli. De 23-jarige bruid te Sibculo, nabij deze gemeente, die voor 14 dagen bij ongeluk door een geweerschot van haar jongeren broeder in den rug werd getroffen, is na een hevig lijden bezweken. 

De Twentsche Courant vulde dat aan:
Vriezenveen, 4 julij. Zaterdag namiddag begaf zich de heer Rechter-Commissaris en de heer Substituut Griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo, met de heeren Dr. Gorter te Almelo, en Dr. Boom te Vriezenveen, naar de woning van G.J. Ekkel te Sibculo, alwaar de gerechtelijke lijkschouwing van Mina Hazelhorst, (overleden aan de gevolgen eener geschoten wond) plaats had.

Mina Hazelhorst was een dochter van Gerrit Jan Hazelhorst en Hermina Kampman. De onfortuinlijke ‘jongere broer’ was Hendrik Jan Hazelhorst.