Archieven: 2023-02-24

Toen, op 24 februari 1944: bommenwerper crasht in Baalder.

Het Salland’s Volksblad van 26 februari 1954 doet verslag van de gebeurtenissen op 24 februari 1944 in Baalder:
“Tien jaar geleden… Woensdag 24 februari jl., des middags omstreeks 12 uur, was het tien jaar geleden dat een brandende bommenwerper in de buurtschap Baalder uit de lucht viel. Bij de heer A.J. Reinders hadden zich de bewoners van het huis in de kelder verscholen. Zij kwamen ongedeerd te voorschijn, nadat een bom op hun huis was gevallen, dat verpletterd werd. Bij de weduwe J.H. Altena viel een bom, die niet ontplofte in de paardenstal. De brandende bommenwerper zelf viel slechts enkele meters van hun woning neer. Zes piloten vonden hierbij de dood.”

Op het staartstuk van de grotendeels verbrande B24-bommenwerper stond: F 27567 +E. Door het exploderen van bommen werd de boerderij van Albert Jan Reinders en echtgenote Jennigje Hakkers grotendeels verwoest. Algehele nieuwbouw bleek noodzakelijk. Langs de Gramsbergerweg werd veel glasschade veroorzaakt. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Omdat meerdere niet-geëxplodeerde bommen ter plaatse lagen, werden enkele woningen uit voorzorg ontruimd.

Het aan brokken verspreid liggende vliegtuig werd door personeel van de Duitse Wehrmacht bewaakt. Vijf bemanningsleden kwamen bij de crash om het leven. Drie mannen waren onherkenbaar verminkt, c.q. verkoold. De Amerikaanse vliegers werden eerst begraven op het kerkhof Nijenstede in Hardenberg, maar in oktober 1945 overgebracht naar de begraafplaats voor Amerikaanse oorlogsslachtoffers te Margraten.

De slachtoffers waren:
Robert A. Blomberg, 2nd lieutenant, commandant
John J. Sheppard, sergeant, gunner
Edward T. Cooper, sergeant, gunner
Richard E. McCormick, sergeant, engineer
John Gunning, sergeant, squadron-armament-chief


Toen, op 21 februari 1931: burgemeester Schuite †

Op 21 februari 1931 overleed Bauke Albertsz. Schuite, burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg, na twee maanden ernstig ziek te zijn geweest. Hij werd slechts 43 jaar oud.

Kabinetportret van burgemeester Schuite, gemaakt door fotograaf Pieter van Grieken.

De Telegraaf scheef twee dagen later:
Zaterdagavond is vrij onverwacht overleden de burgemeester van Hardenberg, B.A. Schuite. Hij was zijn loopbaan begonnen als volontair ter secretarie te Oldemarkt, daarna was hij als ambtenaar ter secretarie te Ambt Hardenberg werkzaam tot hij na de benoeming van den toenmaligen secretaris tot burgemeester van Bedum, dezen als zoodanig opvolgde. In juli 1922 werd hij benoemd tot zijn tegenwoordige functie in de plaats van den beer Bloem.

Salland’s Volksblad.

Burgemeester Schuite werd vijf dagen later begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg, alwaar zijn graf nog altijd bewaard is gebleven.

Het Overijsselsch Dagblad meldde:
Onder enorme belangstelling had donderdag de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer B.A. Schuite, in leven burgemeester van Stad Hardenberg. In 12 groote volgauto’s waren de familie, de raadsleden en de gemeenteambtenaren gezeten. De droeve stoet ging door enkele straten van Hardenberg en hield een oogenblik halt voor bet stadhuis, de werkplaats van den overledene, waar bloemen op den kist werden gelegd. Op de nieuwe begraafplaats aangekomen was de belangstelling buitengewoon groot. De regen viel bij stroomen neer en tengevolge daarvan zagen verschillende sprekers, o.a. de burgemeester van Ambt-Hardenberg, die van Gramsbergen, de heer Prins, de heer Luten en ook ds. Hoek van het voeren van het woord af en werd hier alleen het woord gevoerd door den loco-burgemeester den heer P. Wamelink. In keurige woorden schetste de heer Wamelink den persoon van den overledene om tenslotte in treffende woorden van troost zich te richten tot Mevrouw Schuite en de kinderen. De echtgenoote en de kinderen strooiden bloemen terwijl een familielid dank bracht voor de eer aan den doode bewezen. Diep onder den indruk verlieten allen den doodakker.


Toen, op 19 februari 1859: koningsfeest in Hardenberg

Koning Willem III.

De 19de februari 1859 werd in Hardenberg een groots feest gevierd ter ere van de verjaardag van Koning Willem III. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant deed drie dagen later uitgebreid verslag:
“Hardenberg, 19 febr. Voor eenigen tijd hebben eenige der voornaamste ingezetenen hier ter stede en uit het naburige Heemse, het plan ontworpen om den twee-en-veertigsten verjaardag van onzen geëerbiedigden koning op eene gepaste en luisterrijke wijze te vieren. Dat plan vond algemeen bijval, waarop eene daartoe benoemde commissie, door het openstellen van inteekeningslijsten gelden bijeen verzamelde, en onderscheidene prijzen voor volksspelen uitloofde.

Reeds vroeg in den morgen van heden zag men, zoo van bijzondere als van openbare gebouwen, de Oranjevlag en de Nederlandsche driekleur wapperen. Van onderscheidene plaatsen stroomden feestvierenden toe. Zelden waren zoo vele menschen als heden te Hardenberg vereenigd. Na eene statigen optogt der feestcommissie, begeleid door hoornmuzijk, voor de feestviering van dezen dag uit Lingen ontboden, en voorafgegaan door de, het volkslied zingende schoolkinderen, welke optogt in den loop van dezen dag eenige keeren herhaald werd, – begon de papegaai-schieterij, waaraan 54 personen deel namen. De prijs, een zilveren horologie en dito ketting, werd door H. Meijerink uit Collendoorn behaald, terwijl J.H. Huisjes uit Brucht, W. Schuurman uit Hardenberg en W. Klinge uit Baalder, premiën behaalden.

Daarop volgde eene harddraverij waarvoor 13 paarden waren ingeschreven. De prijs, een paar met zilver gemonteerde hoofdstellen, werd behaald door het zwarte paard van E. Bruins te Heemse, bereden door den pikeur Nieuwenhof; terwijl het bruintje van en bereden door L. Richterink uit Loozen een singel en rijdeken, en het zwarte paard van Holboom uit Heemse, bereden door den pikeur Blaauwkamp, eene zweep als premiën behaalden. Daarna hadden er nog andere volksvermakelijkheden, als mastklimmen en zakloopen plaats; terwijl met eene illuminatie en bal het feest, dat in de beste orde afliep, besloten werd.”

Bij het ‘papegaai-schieten’ werd een houten vogel (papegaai) bovenop een hoge paal of boom (schiet- of schutsboom) geplaatst. De bedoeling was dat deze vogel er dan af werd geschoten. Dat kon met een handboog of kruisboog gebeuren.

Misschien geeft bovenstaand relaas aanleiding tot het organiseren van soortgelijke activiteiten bij een van de volgende Koningsdagen in Hardenberg, onder ’t mom van ‘beter goed gejat, dan slecht verzonnen’…


Toen, op 18 februari 1978: stuif-es-in in Hardenberg.

Het Noord-Oosten van 17 januari 1978 kondigde aan:
Het bekende TV-programma Stuif es in zal 18 februari in Hardenberg worden gebracht met medewerking van de scholieren. Het programma wordt gepresenteerd door Ria Bremer. De organisatoren komen met eigen grote tent naar Hardenberg, die helemaal verwarmd zal worden. De juiste plaats is nog niet vastgesteld. Dat komt men tevoren eerst ter plekke bekijken”.

Een maand later schreef dezelfde krant:
“Zaterdag 18 februari wordt het televisieprogramma Stuif-es-in van de Avro rechtstreeks uitgezonden uit een tent op het Molenplein in Hardenberg. Van half vijf tot half zes is de uitzending voor de tv, maar uiteraard gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf voordat het allemaal zo ver is. In het kinderprogramma komen kinderen van scholen uit Overijssel, die werkstukken hebben gemaakt om in de uitzending te laten zien. De tent biedt plaats aan 400 kinderen; het merendeel van deze kinderen bestaat uit zesdeklassers van scholen in Hardenberg. Voordat de uitzending vanuit de tent begint, wordt er op de televisie een filmpje vertoond van Hardenberg om de mensen in den lande enigszins duidelijk te maken waar Hardenberg ligt en hoe het er uitziet”.


Toen, op 17 februari 1959: VVV opgericht.

Op 17 februari 1959 werd de plaatselijke VVV heropgericht, een afdeling van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. Hardenberg was toen nog niet zo bekend als recreatieplaats.

Het Salland’s Volksblad schreef enkele dagen later:
“Een kleine 50 man hadden gevolg gegeven aan de oproep in een huis aan huis verspreide folder om naar zaal Koeslag te komen, teneinde de oprichting van een vereniging voor vreemdelingenverkeer te bespreken. De burgemeester, die de samenkomst leidde, zei dat deze voortkwam uit een gesprek hier en een gesprek daar, zodat niet bepaald namens een instantie een welkom kon worden gesproken.
Tenslotte werd met 44 leden een vereniging opgericht. Uit een lijstje met namen dat de voorzitter had gekregen, werd het voorlopig bestuur gevormd en wel uit de heren Lutjeharms, Triemstra, Akkerman, B.J. Cramer, A. Santman, C. Wamelink, Johannes, D.A. Oostenbrink, A. Mulder, Baalder. Daar de heren Cramer en Oostenbrink voor de eer bedankten, werden in hun plaats aangewezen de heren A.E. Mulder te Heemse en J.H. Overweg”.

Al voor de oorlog bestond er een dergelijke vereniging, opgericht op 25 juni 1934. Die was kennelijk ter ziele gegaan, waarschijnlijk tijdens de oorlogsjaren.

Aanvankelijk was de ‘nieuwe’ VVV gevestigd in een kantoor bij Seinen aan de Gramsbergerweg. Daarna verhuisde men naar het oude stadhuis aan de Voorstraat en weer later trok men in bij het reisbureau De Globe.
Toen Hardenberg in 1978 de grens van 30.000 inwoners passeerde en het toerisme was uitgegroeid tot een belangrijke economische peiler, besloot de VVV een nieuw eigen onderkomen te laten bouwen. Dat nieuwe pand werd op 28 november 1979 officieel geopend.