Archieven: 2023-04-09

Toen, op 03 april 1929: een landhuis te De Krim.

aanbesteding Feddes De Krim.

Op 3 april 1929 vond de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw landhuis met pakhuis voor rekening van Hendrik Feddes uit De Krim. De nieuwbouw was ontworpen door architect Willem van Straten uit Coevorden (later woonachtig te Hardenberg). Het landhuis bestaat nog altijd en is tegenwoordig geadresseerd aan de Hoofdweg 42 in De Krim.

Aanbesteding. 
op WOENSDAG 3 APRIL a.s. om 3 uur in cafe Horstra te De Krim (O.) 
van het bouwen van een Landhuis met Pakhuis voor rekening van den heer Feddes, aldaar, in 2 perceelen.
Bouwwerk, Bestek en 2 Teekeningen à f 5. 
Verfwerk, Bestek en 1 Teekening à f 3, zijn verkrijgbaar bij ondergeteekende. Restitutie f2, Coevorden, 20 Maart 1929.
W. VAN STRATEN Architect 

Meer over de geschiedenis van die locatie leest u op onze website:


Toen, op 04 april 1947: burgemeestersbenoeming.

Dit artikeltje verscheen in ‘De Standaard’ van 4 april 1947:

“Men vraagt ons: als ge dan klaagt over partijdige en onbillijke burgemeestersbenoemingen, noem dan eens feiten. We kennen er vele. Misschien geven we later een opsomming. Nu één voorbeeld. Voor den oorlog waren er in Overijsel twee burgerlijke gemeenten Hardenberg: Stad-Hardenberg en Ambt-Hardenberg. Beide hadden ze, overeenkomstig de partij-situatie inde gemeenteraden een A.R.-burgemeester. De burgemeester van Ambt-Hardenberg, de heer Oprel, werd in aug. ’4O door de Duitschers verwijderd. De burgemeester van Stad Hardenberg stierf in den loop van den bezettingstijd. Als opvolger van den burgemeester van het Ambt werd benoemd de heer Van Oorschot, toen „partijloos”; de gemeenten „Stad” en „Ambt” werden vereenigd.

Van den heer Van Oorschot valt geen kwaad te zeggen.

Alleen: bijzonder bemind maakte hij zich zeker niet. moest tegen het eind van de bezetting onderduiken voor de „moffen”. Dat was tenminste een goede noot.

De heer Oprel begaf zich nog tijdens de gevechten in April ’45 met levensgevaar terug naar zijn gemeente. Evenwel werd niet hij, maar de heer Van Oorschot belast (voorloopig) met ’t burgemeestersschap. Pogingen, den heer Oprel zijn recht te doen erlangen mislukten; hoezeer men zich inspande van A.R.- zijde geen resultaat werd verkregen. Nu is de heer Van Oorschot definitief benoemd tot burgemeester. Deze is nu openlijk lid van de Partij van de Vrijheid.

En hoe is nu de raad der (vereenigde) gemeente Hardenberg samengesteld ? Wel aldus: A.R. 6, C.H. 4, R.K. 2, P.v.d.A. 4, Partij v.d. Vrijheid 1. Deze uitgesproken „A.R.-C.H.-gemeente”, met 50 % sterkte méér voor de A.R., krijgt een P.v.d.V.-burgemeester, voor wiens partij het in den raad staat met een verhouding van 1 op 11. Hier geschiedt aan de A.R.-partij onrecht.

(En dat nog afgedacht van het grievende, dat de heer Oprel moest ervaren). Moeten wij zulke dingen zonder protest maar slikken?”


Toen, op 06 april 1923: een zilveren huwelijksjubileum.

Precies een eeuw geleden, op 6 april 1923, vierden Friedrich Herman Berlemann en Gezina Arnolda Reins uit Radewijk het zilveren huwelijksjubileum. Deze bijzondere advertenties plaatsten de kinderen kleinkinderen in het Salland’s Volksblad. Bijzonder, vanwege de gedichten…

Helaas weten wij niet (meer) waar het echtpaar Berleman-Reints in Radewijk heeft gewoond. Weet u dat misschien nog wel? We horen het graag.

Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde groot-ouders
Friedrich Herman Berleman en Gezina Arnolda Reints
op Vrijdag 6 April hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. 
Lieve groot-Ouders wilt bedenken, 
Welk een Voorrecht God u gaf, 
Omdat gij nog geen van beiden 
Rusten moet in 't stille graf.
Door Gods goedheid lieve groot-Ouders 
Hopen wij op dezen dag, 
Dat de Goede God en Vader
U zeer lang nog sparen mag.
En als straks de dood mocht komen
Die U van deez' aarde scheidt, 
Dat dan Jezus in den hemel 
Voor u heeft een plaats bereid. 
Dat is de wensch van hunne 
dankbare klein-kinderen. 
Radewijk, Maart, 1923. 
Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde ouders 
Friedrich Herman Berleman en Gezina Arnolda Reints 
op Vrijdag 6 April hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken.
't Is nu 25 jaar geleden, 
Dat ons lieve ouderpaar 
In het huwelijk is getreden. 
Daarom staan wij allen klaar 
Om U nu te feliciteeren, 
Daar ons oog U nog beiden ziet.
Want het is de Hand des Heeren 
Die U nog bij ons liet. 
De Heer schonk U een 5-tal kinderen, 
4 staan thans nog om U heen, 
En die wenschen U van harte
Leef gelukkig en tevreen.
Dat na dezen zilvren dag 
Eens de gouden volgen mag
En wanneer de dood mocht komen, 
Die U van deez' aarde scheidt, 
Dat dan Jezus in den hemel 
Voor U heeft een plaats bereid. 
Dat is de wensch van hunne dankbare
Kinderen en Behuwd-kinderen.
Radewijk, Maart 1923. 

Toen, op 07 april 1890: schapen gesmokkeld.

schapensmokkel

Op 7 april 1890 werden door twee rijksambtenaren (commiezen) uit Radewijk 10 stuks schapen in beslag genomen, omdat drie ervan vanuit Duitsland ons land waren binnengesmokkeld…

GRAMSBERGEN
7 April. Heden zijn door de beide rijksambtenaren uit Radewijk in beslag genomen tien stuks schapen, waarvan heden drie uit Pruisen waren binnengesmokkeld en zich onder deze gemeente, op Hollandsch grondgebied hadden gevoegd bij een koppel van zeven stuks schapen, die onder geleide waren van G. Kuijer, landbouwer, mede te Radewijk, zoodat de drie, op die wijze binnengevoerde schapen niet door d' ambtenaren konden worden onderscheiden. De tien schapen zijn alhier in bewaring gebracht om, nadat daaromtrent een veeartsennijkundig onderzoek zal zijn ingesteld, volgens de wet te worden behandeld, terwijl tegen den invoerder, zekeren Jonkhans uit Wielen, die zich teruggetrokken heeft en wellicht tegen G. Kuijer voormeld, proces-verbaal zal worden opgemaakt. 

Toen, op 07 april 2023: bezoek aan Amsterdam.

Gisteren, 7 april, heeft het bestuur van de Stichting Historische Projecten het nuttige met het aangename verenigd, tijdens een bezoek aan onze hoofdstad Amsterdam. Daar woont onze locosecretaris Jaap van Riemsdijk, alwaar de bestuursvergadering plaatsvond, gecombineerd met een zeer smakelijke lunch.

Na de vergadering ging het te voet door de oude binnenstad naar het Ship Chandlers Warehouse aan de Geldersekade, alwaar Menko en Kyra ten Cate ons met open armen welkom heetten. Het echtpaar heeft ter plaatse decennia lang uitgebreide privédiners verzorgd voor gasten met een goed gevulde portemonnee. Wij mochten op speciaal verzoek binnen kijken zonder te dineren, en konden zo als het ware even ’terug in de tijd’.

In een van de stenen in de kelders van het Ship Chandlers Warehouse is het jaartal 1624 gegraveerd, maar sindsdien is het pand vele malen verbouwd. De winkel opende zijn deuren in de zeventiende eeuw en serveerde proviand en dranken voor de zeeschepen. Beneden konden de kapiteins de monsters bestellen en proeven, boven in het magazijn werden de goederen netjes geordend en met kleine bootjes naar de schepen gebracht. De haven lag toen praktisch voor de deur. De winkel is een van de zeer schaarse 17e-eeuwse interieurs in Nederland waar nog authentieke details te zien zijn.

Het bestuur van de SHP luncht tijdens de bestuursvergadering in huize Van Riemsdijk te Amsterdam.

Voor het bestuur van de SHP was met name het volgende een reden om het prachtige pand te bezoeken: Bijna twee eeuwen was het in het bezit van de familie Vinke, die hun oorsprong in Heemse hebben. Op onze website heeft onze webmaster Dinah Hesselink-Zweers de geschiedenis van de Vinkes, die van Heemse naar Amsterdam trokken, in kaart gebracht en geïllustreerd beschreven: