Kopieboek van de uitgaande brieven van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg

7 november 1870 t/m 31 december 1871

Nr.: Datum: Omschrijving: Adressering:
75607-11-1870Proces-verbaal contra W.H. Hofsink. Hierbij heb ik de eer
U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door de rijksveldwachter
L. v.d. Wal en den gemeenteveldwachter G. van Laar contra Willem Hendrik
Hofsink, boerenknecht wonende te Bergentheim in den gemeente, wegens overtreding
der jachtwet.
Officier van Justitie te Deventer
75707-11-1870Naar aanleiding der bestaande voorschriften, heb ik de eer
U mede te delen dat de miliciens Klaas Bakker en Jan van der Weide behorende
tot het 1eregiment infanterie, lichting 1867, op den 5 dezer
alhier zijn gehuwd.
Commanderend officier van het 1e regiment infanterie
te Groningen
75807-11-1870Burgerlijke stand. Op heden den vijfden november 1870 is door
Klaas Bakker en Pieternella Langemaat bij de voltrekking van hun huwelijk
de wettiging erkend van hun kind Helena, geboren den 2 oktober 1870, ingeschreven
als dochter van Pieternella Langemaat. Hetwelk ik de eer heb U E.A. ter
kennis te brengen, ten einde daarvan de nodige kanttekening in de geboorteregisters
uwer gemeente plaats hebben.
Burgemeester en Ambtenaar v.d. Burgerlijke Stand te Gramsbergen
75908-11-1870Declaraties wegens verstrekte onderstand aan Hs. Blankvoort
ad f. 11,95 – besluit 4 oktober 1869.
B&W van Stad Ommen
76009-11-1870Hierbij heb ik deer U te doen toekomen een zakboekje van de
milicien verlofganger David Broek, die zich thans in uwe gemeente bevind,
met verzoek hetzelve aan den belanghebbende te willen doen uitreiken.
Burgemeester van Kampen
76109-11-1870Als voren voor B.G. Meijer te Emmen.Burgemeester van Emmen
76209-11-1870Opgave van verhuizingen. Naar aanleiding der missive van Z.E.
den Minister van B.Z., d.d. 14 mei 1869, 2e afdeling nr 164 heb
ik de eer U te doen toekomen opgave der kennisgevingen van verhuizing of
van vestiging in deze gemeente over het drie maandelijks tijdvak van 1 augustus
1870 tot 1 november 1870.
Ontvanger der directe belastingen te Hardenberg
76309-11-1870Schutterij. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen de
naamstaat bevattende de schutterplichtigen van den 1eban, rustende
schutterij in deze gemeente.
Kolonel Militie te Zwolle
76410-11-1870Nationale militie. In voldoening aan het besluit van den heer
Commissaris des Konings in deze provincie d.d. 11 december 1862, 4eafdeling
no. 3821, heb ik de eer mede te delen dat op het inschrijvingsregister der
nationale militie voor de lichting 1871 dezer gemeente een en tachtig personen
voorkomen.
Commissaris des Konings
76511-11-1870Burgerlijke stand. Hierbij hebben wij de eer U te doen toekomen
een suppletoir register voor huwelijksakten der gemeente Ambt Hardenbergh
dienst 1870 met beleefd verzoek ons dat register geparafeerd en getekend
terug te willen zenden.
Heer President der Arrondissementsrechtbank te Deventer.
76611-11-1870Overeenkomstig de bestaande voorschriften heb ik de eer U
mede te delen dat de milicien Jan Kuipers der lichting 1867 behorende tot
het 1eregiment infanterie op heden alhier is gehuwd.
Commanderende Officier van het 1e regiment infanterie
te Groningen.
76714-11-1870Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden de declaraties wegens voorgeschoten onderstand aan de vrouw
en kinderen van Pouwel van Os in 1870 ad f. 53,50 – ontvangen bij uw missive
d.d. 12 dezer no. 1111.
B&W van Tiel.
76814-11-1870Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden de declaratie wegens voorgeschoten onderstand aan G. Schokker
in het 1ehalf jaar 1869 ad f. 5,- – ontvangen bij uw missive
d.d. 10 dezer, no. 1079/385.
B&W van Haskerland.
76914-11-1870Kadaster. Bij deze heb ik de eer U te doen toekomen een kennisgeving
van het kadaster, met beleefd verzoek dezelve aan den belanghebbende te
willen uitreiken.
Burgemeester van Ambt Ommen.
77014-11-1870Kadaster. Als voren 1 stuksBurgemeester van Avereest.
77114-11-1870Kadaster. Als voren 5 stuksBurgemeester van Gramsbergen.
77214-11-1870Burgerlijke stand. Hierbij hebben wij de eer U te doen toekomen
een in duplo suppletoir register voor aangiften van geboorten der gemeente
Ambt Hardenbergh dienst 1870 met beleefd verzoek om die registers geparafeerd
en getekend terug te willen zenden.
Heer President der Arrondissementsrechtbank te Deventer.
77314-11-1870In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 11 dezer
nr. 1139 en onder terugzending van het daarbij om bericht en consideratie
in mijne handen gestelde rekwest van G.H. Schonewille, huisvrouw van J.H.
Vos alhier, heb ik de eer te berichten: dat zo ver ik weet gemelde G.H.
Schonewille alvorens hij het feit pleegde waarvoor zij door Uw rechtbank
is veroordeeld, nimmer met de justitie in aanraking is geweest, en hier
steeds als eerlijk bekend stond. Wat betreft het verzoek om gratie of vermindering
van straf meen ik dat zulks meer met het oog van hare hoge jaren en haar
vroeger goed gedrag zou kunnen worden ingewilligd, maar niet wegens de weinige
schade die de eigenaar van het ontvreemde varken heeft belopen, noch wegens
de omstandigheid dat het varken onbeheerd op de weg rondliep. Het zou mijns
inziens gevaarlijk zijn zo het onbeheerd rondlopen van vee, het geen ontvreemd
wordt een verzachtende omstandigheid opleverde.
Officier van Justitie te Zwolle.
77417-11-1870Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een enkel suppletoir
register voor huwelijksakten welke abusievelijk was terug gebleven, het
vorige dat bij mijn missive van 11 dezer nr. 765 U reeds was toegezonden,
met beleefd verzoek dezelve nu in duplo geparafeerd en getekend ons terug
te willen zenden.
President der arrondissementsrechtbank te Deventer.
77517-11-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een zakboekje van
den milicien Hendrikus Hoekman, uit deze uwe gemeente vertrokken, met beleefd
verzoek hetzelve aan den belanghebbende te willen uitreiken.
Burgemeester van Ambt Ommen.
77617-11-1870Als voren van Herman Denneboom.Burgemeester van Beilen.
77719-11-1870Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den gemeenteveldwachter P. Snoeijer alhier contra Jan Geert
Brumlever, landbouwer te Slagharen in deze gemeente, wegens het ontvreemden
van een touw en zeel ten nadele van Jan Snippe aldaar. De overtuigingsstukken
zullen door mij ter griffie der rechtbank worden ingezonden.
Officier van Justitie te Deventer.
77819-11-1870Ingevolge Uw schrijven d.d. 18 dezer heb ik de eer U mede
te delen dat bij mijne missive van den 11 november jl. nr. 765 het eerste
dubbel suppletoir register voor huwelijksakten is gezonden. Den 14 november,
nr. 772 is door mij gezonden het in duplo suppletoir register voor aangaven
van geboorten, den r egisters waren in het door U bedoelde bordpapier ingepakt,
en dezelve door U aan mij in datzelfde papier teruggezonden. Den 17 november,
nr. 774 was het ander dubbel der huwelijksakten in dit papier ingepakt en
door mij ook weer is terugontvangen, zodat door mij het suppletoir bij missive
van den 11 november, nr. 765 toegezonden door mij niet is terug ontvangen.
Ten overvloede voege hierbij drie zegels voor een register zo in het onverhoopt
geval het vorige niet mocht terug komen, het terug ontvangene voege tevens
weder hierbij.
President der arrondissementsrechtbank te Deventer.
77921-11-1870Den architect Koch te Zwolle is opgedragen het bestek enz.
der school te Bergentheim te vervaardigen. Men is het eens over de plaats
waar de school zal worden gebouwd. Zodra wij die den genoemde architect
tot spoed aanspoorden ons de stukken zal hebben gezonden, zullen wij dien
aan U ter inzage zenden.
Schoolopziener Mr. L.J. van Riemsdijk te Heerenveen.
78021-11-1870Grensbezichtiging. Naar aanleiding van Uw schrijven en dat
van het Koninklijk Ambt Neuenhaus, heb ik de eer U voor te stellen de bezichtiging
der rijksgrenzen te doen plaats hebben op vrijdag den 25edezer
maand. Ik stel verder voor om des middags te 11 uren op de Belt (Venebrugge)
te samen te komen en van daar te gaan naar de Striepe indien zulks mogelijk
is. In de buurtschap Radewijk wordt thans te veel water gevonden om in de
nabijheid der grensstenen te komen, terwijl ook tussen Balderhaar en Striepe
het wel ondoenlijk zal zijn de grensstenen op te nemen. Wat mij betreft
heb ik bij gelegenheid alle grensstenen reeds gezien daar ik veronderstelde
dat men van Pruissche zijde dit jaar de grensbezichtiging achterwege wilde
laten. Zoo ik geen bericht ontvang zal ik vrijdag aanstaande ter bepaalden
ure op de Venebrugge bij den kastelein aldaar te vinden zijn.
Den heer Ambtsvoogd Bauke te Emlichheim.
78121-11-1870De hulponderwijzer Arendshorst alhier heeft een eervol ontslag
aangevraagd. – Hij is werkzaam in de school van De Vries te Lutten aan de
Dedemsvaart. Een oproeping voor sollicitanten heeft plaatsgehad en zend
ik U hierbij de voorlopig bij mij ingekomen stukken van Andries Frederikus
Cremer te Assen, Johannes Strating te Zuidlaren en W. Kruiger te Dalen.
Zo spoedig mogelijk zullen wij U een aan de Raad te doene voordracht doen
geworden waarmee wij evenwel wensen te wachten in de veronderstelling dat
er zich misschien nog meerdere sollicitanten zullen voordoen. Inmiddels
wensen wij U gevoelen te kennen over de thans reeds ingekomen aanvragen
en zouden wij de stukken gaarne zo spoedig mogelijk terug ontvangen.
Schoolopziener L.J. van Riemsdijk te Heerenveen.
78221-11-1870Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een op heden bij
mij ingediend proces-verbaal opgemaakt door de onbezoldigde rijksveldwachter
Van Faassen alhier ten laste van Hendrik Altena. Met betrekking tot de bekeurde
meen ik te moeten mede delen dat die bekend staat als onverbeterlijk jachtstroper
en reeds meermalen wegens jachtovertredingen is veroordeeld. Hij onderging
in den loop dezes jaars nog een subsidiaire gevangenisstraf van 14 dagen
ter dier zake.
Officier van Justitie te Deventer.
78321-11-1870Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een pakket inhoudende
een touw als overtuigingsstuk behorende bij proces-verbaal van den veldwachter
P. Snoeijer alhier ten laste van J.G. Brumlever, hetwelk de heer officier
van justitie bij Uw rechtbank zaterdag jl. werd toegezonden.
Griffier bij de arrondissementsrechtbank te Deventer.
78421-11-1870Hiernevens heb ik de eer U voor voldaan getekend terug te
zenden de declaratie wegens voorgeschoten onderstand aan A. Keizer in 1870
ad f. 27,50 – ontvangen bij uwe missive d.d. 19 dezer nr. 192.
Burgemeester van Berkel.
78521-11-1870In voldoening van het geen was vervat in Uw besluit d.d. 27
oktober jl., 3eafdeling nr. 3526/2642 hebben wij de eer te berichten
dat wij het na de intrekking der wetten van 29 florial, An X en 7 ventose
an XII voor onze kunstwegen minder nodig achten dat er ter bescherming dier
wegen maatregelen worden genomen als wordende daarover geen buitensporige
zware vrachten vervoerd. Het vervoer dier vrachten heeft te water plaats.
Wij kunnen ons die ontslagen rekenen van de beantwoording der vraagpunten
onder nr. 1, 2 en 3 voorkomende in Uw boven aangehaald besluit. Wat het
4evraagpunt betreft delen wij als ons gevoelen mede dat wij de
bepaling der breedte der wielvelgen alleszins nuttig oordelen, daar het
bepalen der zwaarte der wagenvrachten door middel van weegbruggen, ter oorzake
die grote kosten aan de daarstelling daarvan verbonden, wel ondoenlijk zal
zijn. Wilde men overgaan tot de daarstelling van weegbruggen, dan dient
men in het oog te houden, zal dat middel goed werken dat die op zeer vele
punten moet worden aangetroffen, bijv. bij alle tolhuizen. Eene schatting
der zwaarte der wagenvrachten, zoude kunnen worden opgedragen aan de tolgaarders,
ten einde te bepalen of de vrachten al dan niet vervoerd moeten worden met
wagens voorzien van smalle of brede velgen. Ten einde met enige juistheid
een schatting der zwaarte der wagenvrachten te doen plaats hebben, zoude
er ons inziens proeven kunnen genomen worden met betrekking tot de zwaarte
van de kubiek inhoud der te vervoeren goederen. Men zoude bijv. de zwaarte
kunnen bepalen van een kubiek el oer, turf, steen, keien enz. enz. Waardoor
bij meting der lengte, breedte en hoogte der vrachten men ten minste approximatief
het gewicht kan bepalen. Wat de breedte der wielvelgen betreft zoude die
behoren te worden bepaald evenals die bepaald was in de afgeschafte wet.
Gedeputeerde Staten van Overijsel.
78622-11-1870Nationale militie. Ik geeft U bij deze kennis dat de verlofganger
Jan Kok der lichting 1869 op heden aan mij heeft kenbaar gemaakt dat hij
de gemeente wilde verlaten, met voornemen zich in uwe gemeente te vestigen.
Bij aankomst in uwe gemeente verzoek ik daarvan overeenkomstig de bestaande
voorschriften, bericht.
Burgemeester van Zuidwolde
78722-11-1870Zakboekjes miliciens. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
twee zakboekjes van de miliciens C. Bouwhuis en van H. van Faassen, uit
deze naar uwe gemeente vertrokken, met verzoek die boekjes aan de belanghebbenden
te willen doen uitreiken.
Burgemeester van Avereest.
78823-11-1870Jacht. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door de rijksveldwachter L. v.d. Wal alhier contra Gerrit Jan
Derks en Pieter Tromp, wonende onder de gemeente Gramsbergen, wegens overtreding
der jachtwet.
Officier van justitie te Deventer.
78924-11-1870Gemeenterekening over 1869. In voldoening aan Uw besluit d.d.
10 november jl., 2eafdeling nr. 3046/2740, hebben wij de eer,
met weder inzenden der daarbij gevoegde stukken, hiernevens een naar aanleiding
van dat besluit genomen raadsbesluit in te zenden.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
79024-11-1870Betaling uit de post van onvoorziene uitgaven. Hiernevens
hebben wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden drie besluiten van den
Raad dezer gemeente d.d. 23 dezer, tot betaling uit hoofdstuk IV der begroting
over 1870. 1eAan den geneesheer H.T.M. Koster alhier de som van
f. 293,90 wegens geneeskundige behandeling van personen die alhier armlastig
zijn over 1869. 2eAan den geneesheer F.W. van Rie msdijk te Hardenbergh
de som van f. 70,- wegens geneeskundige behandeling van den alhier armlastigen
J.H. van Buren. 3e Aan den geneesheer F.W. van Riemsdijk te Hardenberg
de som van f. 40,- wegens het verrichten van lijkschouwing over de maand
september, oktober, november en december 1869.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
79124-11-1870Lager onderwijs. Ingevolge de bestaande voorschriften hebben
wij de eer U mede te delen dat de Raad dezer gemeente den hulponderwijzer
Gerrit Arendshorst te Lutten aan de Dedemsvaart op heden op zijn verzoek
eervol uit die betrekking heeft ontslagen met ingang van den 1edecember
e.k.. Het ontslag is aangevraagd wegens vertrek naar elders.
Inspecteur van het lagere onderwijs te Zwolle.
79224-11-1870Als voren aan de schoolopziener.Schoolopziener.
79324-11-1870Lager onderwijs. Onder toezending van nevensgaande staat van
voorgevallen mutaties in het personeel der hoofd- en hulponderwijzers enz.
hebben wij de eer U mede te delen dat den Raad dezer gemeente op den 23
dezer met ingang van 1 december e.k. op zijn verzoek eervol uit zijn betrekking
van hulponderwijzer te Lutten aan de Dedemsvaart heeft ontslagen Gerrit
Arendshorst.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
79425-11-1870Nationale militie. Naar aanleiding van hetgeen is vervat in
het besluit van den heer Commissaris des Konings d.d. 13 september 1862,
4eafdeling nr. 2887, prov. Blad nr. 74, heb ik de eer hiernevens
in te zenden een specifieke opgave van het aantal benodigde gedrukte stukken
ten dienste der nationale militie.
Commissaris des Konings.
79525-11-1870Nationale militie. Overeenkomstig de bestaande voorschriften
heb ik de eer U mede te delen dat de milicien Lucas Woelderink der lichting
1866, en uit deze gemeente, behorend tot het 1eregiment infanterie,
op den 24 dezer alhier is gehuwd.
Commanderend officier van het 1e regiment infanterie.
79626-11-1870In toedoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 25 dezer,
3eafd. nr. 4295, hebben wij de eer de daarbij gevoerde stukken,
na kennisneming hiernevens terug te zenden.
Commissaris des Konings.
79726-11-1870Grensbezichtiging. In gevolge onze afspraak ontvangt U mijn
proces-verbaal van de grensbezichtiging op gisteren. Ik verzoek U de beide
exemplaren te tekenen en mij het ene terug te zenden. Wijders voeg ik hierbij
de beide ten vorige jare van uwe zijde opgemaakte protocollen met de opmerking
dat wij de grenzen hebben geschouwd voor zover ik daarin de stenen niet
heb doorgehaald. Wij zijn begonnen bij grenssteen nr. 111 en geëindigd bij
nr. 102. Ik zal de beide protocollen terugverwachten.
Ambtsvoogd Bauke te Emlichheim.
79828-11-1870Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den gemeenteveldwachter P. Snoeijer alhier tegen Jacob Sloothake
wegens overtreding der jachtwet.
Officier van Justitie te Deventer.
79928-11-1870Geleiden van paarden. Naar aanleiding van uw besluit d.d.
13 augustus jl., 4eafdeling nr. 3023/2435, heb ik de eer hiernevens
in triplo in te zenden de bij gemeentebesluit bedoelde declaratie wegens
kosten gevallen op het geleiden van paarden.
Commissaris des Konings.
80028-11-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een zakboekje van
den milicien Harm Tip, uit deze naar uwe gemeente vertrokken, met verzoek
hetzelve wel aan den belanghebbende te willen doen uitreiken.
Burgemeester van Dalen.
80128-11-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een zakboekje van
den milicien H.A. de Vries, uit deze naar uwe gemeente vertrokken met verzoek
hetzelve wel aan den belanghebbende te willen doen uitreiken.
Burgemeester van Zwolle.
80229-11-1870Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een op heden door
mij opgemaakt proces-verbaal ten verzoeke van Hendrikus Helmich, arbeider
te Slagharen, wegens ondergane mishandeling door Johannes Bernardus Kleine
Staarman, ook arbeider te Slagharen woonachtig.
Officier van Justitie te Deventer.
80330-11-1870Ik heb de eer U te berichten dat de persoon van Dirk Johannes
Vester, bedoeld bij uw missive d.d. 26 dezer nr. 315 A/26 zich nog in deze
gemeente bevindt.
Burgemeester van Rheden.
80430-11-1870Hierbij hebben wij de eer U alnog te doen toekomen de stukken
van twee sollicitanten naar de vacante betrekking van hulponderwijzer te
Lutten aan de Dedemsvaart met name Arie Hakkert te Zuidwolde en E. Wiering
te Zuidlaren, met verzoek Uw gevoelen thans wel zo spoedig mogelijk te mogen
vernemen.
Schoolopziener van ‘t 6edistrict te Heerenveen.
80530-11-1870Bij deze heb ik de eer U mede te delen dat de kennisgevingen
grondbelasting nr. 2, ontvangen bij uw missive d.d. 19 november jl., nr.
106/178 tussen den 21 en 28 dezer aan den belanghebbenden zijn uitgereikt.
Controleur der directe belastingen en van het kadaster te
Zwolle.
Nr.: Datum: Omschrijving: Adressering:
80601-12-1870Hierbij heb ik de eer terug te zenden de getekende processen-verbaal
der plaats gehad hebbende grensbezichtiging. Voor de voltooiing daarvan
had ik mij verwijderd en kon de mijne derhalve niet tekenen.
Ambtsvoogd Bauke te Emlichheim.
80703-12-1870Namens den belanghebbende Jannes Woelders, houder van nevensgaande
grote visakte, neem ik de vrijheid U te verzoeken, aan hem vergunning te
willen verlenen tot het vissen onder het ijs, waaromtrent ik de eer heb
te berichten dat daartegen geen bezwaren bestaan.
Commissaris des Konings.
80803-12-1870Grensbezichtiging. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
het proces-verbaal van de plaats gehad hebbende grensbezichtiging, benevens
de deswege door mij opgemaakte declaratie wegens reis- en verblijfkosten.
Commissaris des Konings.
80905-12-1870Nationale militie. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 2 dezer
nr. 323, en in voldoening aan de daaromtrent bestaande voorschriften, heb
ik de eer U te berichten dat de milicien verlofgangers J. Kuiper, J.A. Lawant
en H. Jansen, lotelingen der lichting 1867, 1866, 1867 uit uwe gemeente,
zich in deze gemeente hebben gevestigd, en alhier in  het register der verlofgangers
zijn ingeschreven. Volgens mededeling van den heer commissaris des Konings
in deze provincie d.d. 13 oktober jl., 4eafdeling nr. 3104, is
den 23 september l.l. met groot verlof van zijn corps vertrokken den milicien
Hendrik Heeres, loteling der lichting 1866, deze persoon heeft zich met
zijn verlofpas alhier niet aangemeld, ik verzoek U indien hij zich in uwe
gemeente heeft gevestigd, mij daarvan mededeling te willen doen.
Burgemeester van Avereest.
81005-12-1870Inzending opgave der overledenen gedurende de maand november
1870.
Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
81105-12-1870Inzending uittreksel uit het register van overlijden over
de maand november 1870.
Commissaris des Konings.
81208-12-1870Militie, verlofgangers. In voldoening aan uw missive d.d.
6edezer, 4eafdeling nr. 4418/3592, heb ik de eer mede
te delen dat de milicien verlofganger Bernardus Georgus Meijer der lichting
1866 uit deze gemeente den 5enovember 1869 van hier is vertrokken
naar de gemeente Emmen (Drenthe) en heeft hij zich volgens mededeling van
den burgemeester van Emmen d.d. 6 september jl. nr. 15, na zijn verlof van
4 september jl., wederom aldaar gevestigd, sedert dien tijd is alhier niets
van hem vernomen.
Commissaris des Konings.
81309-12-1870Declaratie wegens verstrekte onderstand ten behoeve van Anna
Wasser. Wij hebben de eer bij deze aan U te doen toekomen de declaratie
der voor rekening en ten laste uwer gemeente alhier verstrekte en voorgeschoten
onderstand ten behoeve van Anna Wasser, weduwe Pilage, ad. F. 26,- ingevolge
besluit van den heer burgemeester dezer gemeente van den 15 juni 1869, zijnde
het besluit van 19 oktober 1869 berustende aan Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Wij nemen hierbij tevens de vrijheid U beleefdelijk te verzoeken
om op de spoedige voldoening van gemelde declaratie de nodige orde te willen
stellen.
B&W van Weststellingwerf.
81409-12-1870Als voren, ad f. 40,-B&W van Weststellingwerf.
81512-12-1870Ingevolge Uw missive d.d. 9 dezer, nr. 726, heb ik de eer
hiernevens in te zenden de daar bij bedoelde ransel en goederen van den
milicien verlofganger H. Altena.
Kolonel Commandant van het regiment grensjagers te ’s-Gravenhage.
81612-12-1870Nationale militie. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger
Kampman Jan Hendrik der lichting 1868 op heden aan mij heeft kenbaar gemaakt
dat hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in uw gemeente
te vestigen. Bij aankomst in uwe gemeente verzoek ik daarvan, overeenkomstig
de bestaande voorschriften, bericht.
Burgemeester van Ambt Ommen.
81712-12-1870Lager onderwijs. Wij hebben de eer Uwe vergadering hierbij
aan te bieden een voordracht ter vervulling der vacature van hulponderwijzer
ter assistentie van den onderwijzer De Vries te Dedemsvaart met overlegging
ener missive van den districtsschoolopziener.
Aan den Raad van Ambt Hardenberg.
81813-12-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den rijksveldwachter L. v.d. Wal alhier tegen Albert Stoeten,
landbouwer te Heemserveen in deze gemeente, wegens het ontvreemden van turf.
Officier van Justitie te Deventer.
81914-12-1870Lager onderwijs. Onder toezending ener lijst van voorgevallen
veranderingen in het personeel der hoofd- en hulponderwijzers aan de openbare
lagere scholen, hebben wij de eer U te berichten dat door den gemeenteraad
in zijne vergadering van heden is benoemd tot hulponderwijzer in de school
te Lutten aan de Dedemsvaart Andries Frederikus Cremer en zulks ingaande
den 1ejanuari 1871.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
82014-12-1870Lager onderwijs. Wij hebben de eer U mede te delen dat door
den gemeenteraad in zijne vergadering van heden tot hulponderwijzer in de
school te Lutten aan de Dedemsvaart is benoemd Andries Frederikus Cremer
en zulks ingaande den 1ejanuari 1871.
Schoolopziner 6edistricht van Overijssel.
82114-12-1870Als voren.Inspecteur van Lager Onderwijs in Overijssel, te Zwolle
82215-12-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een op gisteren door
mij opgemaakt proces-verbaal op verzoek van H. Wiegers en J.H. Eilers, arbeiders
te Slagharen, wegens ontvreemding van turf door Hendrikje Nijkamp te Slagharen.
Officier van Justitie te Deventer.
82315-12-1870Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan getekend terug te
zenden de declaratie wegens verstrekte onderstand aan A.F. Greven in 1870
ad f. 6,- ontvangen bij uw missive d.d. 10 dezer nr. 1492.
B&W van Nieuw-Amstel.
82415-12-1870Ingevolge Uw missive d.d. 5 dezer, nr. 6316 heb ik de eer
U hierbij te doen toekomen een opgave van de woonplaats enz. van de daarbij
bedoelde persoon mij verstrekt door een lid van de familie Staarman.
Ontvanger der registratie te Ommen.
82516-12-1870Maximum van den onderstand. Naar aanleiding van art. 25 der
armenwet hebben wij de eer U te doen geworden een besluit van den gemeenteraad,
houdende vaststelling van het maximum van den onderstand die in 1871 aan
armen kan worden verstrekt. Daar de raad geen verandering heeft gebracht
in het maximum vastgesteld bij raadsbesluit van 1 december 1862, nemen wij
beleefd de vrijheid U te verwijzen naar de aanwijzende staat, welke U bij
onze missive van 3 december 1862 werd toegezonden.
n.n.
82616-12-1870Armwezen. Hermannes Hudepohl. Heden is ter mijner secretarie
overgebracht zekere Hermannes Hudepohl, welke gedurende dezen zomer van
af de maand mei heeft gediend bij zekere landbouwer Hendrikus Schram te
Steenwijksmoer in uw gemeente. Het kind oud 11 jaren, ouderloos, was door
gezegde Schram overgebracht ten huize van zekere weduwe Hag eman te Slagharen.
Het is mij gebleken dat meer genoemde Schram zich om ondersteuning voor
gezegde H. Hudepohl bij U heeft vervoegd en dat hem zoude gezegd zijn dat
de knaap weder naar hier moest worden overgebracht. Met dergelijke handelwijze
kan ik mij niet verenigen en verzoek U te mogen vernemen hoe er met betrekking
tot de onderstand die H. Hudepohl zal moeten worden verstrekt behoord te
worden gehandeld. Dezerzijds kan men in de overbrenging van Hudepohl niet
berusten en zal de tussenkomst van hoger autoriteit moeten worden ingeroepen
om de vraag te beantwoorden of art. 2 der wet van 1 juni 1870 op de hiervoor
bedoelde wijze kan en mag worden gelezen.
Burgemeester van Coevorden.
82719-12-1870Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter P. Snoeijer alhier, tegen Albert Smit
te Slagharen, wegens het nalopen met een mes in de hand van J.H. Eilers
en H. Wiegers, tijdens dat deze personen zijne bijzit (in het proces-verbaal
staat zijne vrouw) Hendrikje Nijkamp aangetroffen toen deze zich schuldig
maakte aan diefstal van turf. Waarvan het proces-verbaal aan U is ingezonden
bij mijn brief van den 15 dezer nr. 822.
Officier van Justitie te Deventer.
82819-12-1870Ter voldoening aan Uw missive d.d. 16 dezer nr. 2/1765 heb
ik de eer te berichten dat van de daarbij bedoelde personen in deze gemeente
woonachtig zijn: Siebold Arbeek, Peter Snoeijer, Gijs Schokker en Johannes
Lawant. Voorts dat er waarschijnlijk van de overige personen in de gemeente
Gramsbergen woonachtig zijn.
Ontvanger der registratie te Zwolle.
82922-12-1870Armwezen. Hierbij heb ik de eer U voor voldaan getekend toe
te zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van verleenden onderstand
aan H. Benen in 1869 ad fl. 6,- ontvangen bij Uwe missive d.d. december
1870, nr. 1367
Burgemeester & Wethouders van Steenwijkerwold.
83023-12-1870Burgerlijke stand. Hierbij hebben wij de eer U te doen geworden
de registers van den Burgerlijke Stand dienst 1871 met beleefd verzoek ons
die registers geparafeerd en getekend terug te willen zenden.
President der arrondissementsrechtbank te Deventer.
83127-12-1870Bij deze heb ik de eer U den goeden ontvangst te berichten
ener order tot betaling groot f. 199,63 bij Uw missive d.d. 20edezer,
4eafdeling, nr. 4587/3718.
Commissaris des Konings.
83229-12-1870Ingevolge Uw missive d.d. 24e dezer heb ik de eer
hiernevens de kadastrale registers en plans dezer gemeente aan U ter bijwerking
te doen toekomen.
Bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Deventer.
83329-12-1870Grondbelasting. Naar aanleiding van een besluit van den heer
Commissaris des Konings in deze provincie d.d. 11 november jl., 5eafdeling,
nr. 4105/3372, heb ik de eer U te verzoeken mij wel te willen doen toekomen:
10 stuks aangiften naar art. 38 der wet van 26 mei 1870/staatsblad nr. 82,
betrekkelijk de grondbelasting voor de gebouwde eigendommen en 20 stuks
aangiften, als voren, voor de ongebouwde eigendommen, vermoedelijk benodigd
voor het jaar 1871.
Controleur der directe belastingen te Ommen.
83430-12-1870Alvorens het bevelschrift bedoeld bij Uw missive d.d. 28 dezer
nr. 372, terug te kunnen zenden, verzoek ik U mij wel de redenen te willen
mede delen waarom het verschuldigde over 1869 ten bedrage van f. 130,- niet
eerst worde voldaan.
Burgemeester van Staphorst.
83530-12-1870Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van verstrekte
onderstand aan J. Hollegjen ad f. 19,- – ontvangen bij Uw missive van den
27edezer, nr. 281.
B&W van Olst.
83630-12-1870Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van voorgeschoten
onderstand aan H. ten Napel ad f. 4,- ontvangen bij Uw missive d.d. 27edecember
jl., nr. 243.
B&W van Vollenhove (Ambt)
83731-12-1870Ridderorden. In voldoening aan het voorgeschrevene bij Uw
circulaire d.d. 15 januari 1855, 3eafdeling, nr. 272/233 heb
ik de eer te berichten dat er gedurende het jaar 1870 in deze gemeente geen
personen zijn overleden die waren opgenomen in een der beide Nederlandse
ridderorden.
Commissaris des Konings.
Nr.:Datum:Omschrijving:Adressering:
101-01-1871Verkeer van vreemdelingen. In voldoening aan Uw aanschrijving
d.d. 24 oktober 1854, heb ik de eer mede te delen dat er in het afgelopen
kwartaal op mijn last geen vreemdelingen over de grenzen des Rijks zijn
uitgeleid geworden, noch voor zo ver mij bekend binnen deze gemeente hebben
verkeerd.
Procureur-generaal fungerend directeur der Rijkspolitie te
Zwolle.
201-01-1871Wij hebben de eer om U mede te delen dat voor zo ver deze
gemeente betreft in het afgelopen kwartaal geen veranderingen in het kader
der officieren hebben plaatsgehad, als bedoeld bij besluit d.d. 23 oktober
1868, prov.blad nr. 71.
Commissaris des Konings.
302-01-1871Onder terugzending van het proces-verbaal gevoegd geweest
bij Uw missive van 21 november des vorigen jaars, nr. 1386, heb ik de eer
te berichten dat Jan Geert Brumlever eerst voor een paar dagen ter dezer
gemeente is teruggekomen.  De gezegde Brumlever is bijna altijd zwervende
en heeft ook geweigerd zich ter secretarie ter vervoegen ten einde over
de tegen hem ingebrachte klacht te worden gehoord. Hij gaf voor dat hij
den veldwachter even goed als mij konde mede delen dat het touw in questie
zijn eigendom was.
Officier van Justitie te Deventer.
402-01-1871Naar aanleiding van hetgeen was vervat in Uw missive d.d.
27 december des vorigen jaars, nr. 1468, heb ik de eer U hierbij te doen
geworden een extract uit het geboorteregister betrekkelijk Jan Hollander.
Wat de persoon zelf betreft kan ik geene inlichtingen geven als zijnde die
hier geheel onbekend. Te Dedemsvaart heb ik informatie doen inwinnen, doch
was aldaar niemand die mij ten aanzien van gezegde Jan Hollander inlichtingen
konde geven, te vinden.
Officier van Justitie te Deventer.
502-01-1871Nationale militie. In voldoening aan art. 26 der wet op de
nationale militie heb ik de eer U hierbij te doen geworden het inschrijvingsregister
der lichting voor de nationale militie van 1871, benevens de daaruit opgemaakte
alfabetische naamlijst in duplo. Voor zover is na te gaan zijn er geen ingeschrevenen
overleden.
Commissaris des Konings.
604-01-1871Inzending opgave der overledenen gedurende de maand december
1870.
Inspecteur geneeskundig staatstoezicht te Kampen.
704-01-1871Inzending uittreksel uit het register van overlijden over
de maand december 1870.
Commissaris des Konings.
804-01-1871Landverhuizing. Ter voldoening aan Uw besluit d.d. 28 december
1847, medegedeeld bij provinciaal blad nr. 103 van dat jaar, hebben wij
de eer te berichten dat gedurende het jaar 1870 uit deze gemeente geen landverhuizing
heeft plaatsgevonden.
Commissaris des Konings.
904-01-1871Openbare middelen van vervoer. Ter voldoening aan Uw besluit
van 13 januari 1830, prov.blad nr. 9, hebben wij de eer mede te delen dat
in het afgelopen jaar bij ons geen klachten zijn ingekomen waarop de vergunde
postwagen en diligencediensten zijn vervuld geworden.
Gedeputeerde Staten.
1004-01-1871Instellingen van weldadigheid. In voldoening aan Uw besluit
d.d. 24 augustus 1854, prov.blad nr. 82 van dat jaar, hebben wij de eer
te berichten dat er geen veranderingen zijn voorgevallen in de lijst, houdende
opgaaf der in deze gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid.
Gedeputeerde Staten.
1104-01-1871Stoomwerktuigen en stoomketels. Ter voldoening aan Uw besluit
van 21 februari 1851, prov.blad nr. 29 van dat jaar, hebben wij de eer te
berichten dat in deze gemeente geen stoomwerktuigen of stoomketels gevonden
worden.
Commissaris des Konings.
1204-01-1871Afgekondigde verordeningen. In voldoening aan Uw besluit d.d.
3 februari 1853, prov.blad nr. 16 van dat jaar hebben wij de eer te berichten
dat erin het afgelopen jaar door ons een verordening is afgekondigd, tegen
wier overtreding straf is bedreigd en wel op het begraven van lijken en
op de begraafplaatsen in deze gemeente.
Gedeputeerde Staten.
1304-01-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van voorgeschoten
onderstand aan H. Redder in 1870 ad f. 56,- ontvangen bij Uw missive d.d.
10 december jl.,nr. 204.
B&W van Staphorst.
1405-01-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden de declaraties wegens verstrekte onderstand aan M. de Jong
en J. Jager in 1869 tezamen f. 102,55 ontvangen bij Uw missive van den 2edezer
nr. 1.
B&W van Ooststellingwerf.
1506-01-1871Militie. In voldoening aan Uw missive d.d. 5 dezer, 4eafdeling
nr. 60, heb ik de eer het daarbij gevoegde inschrijvingsregister der militie
van 1870, dienovereenkomstig verbeterd, hiernevens terug te zenden.
Commissaris des Konings.
1607-01-1871Pensioensbijdragen voor onderwijzers. Ter voldoening aan art.
6 van het Koninklijk Besluit van den 24 maart 1858, nr. 14 en art. 3 van
het Besluit uwer vergadering van 14 april 1858, hebben wij de eer hierbij
te voegen een kwitantie van storting bij den heer betaalmeester te Zwolle
ter som van f. 50,52½ ter voldoening der pensioensbijdragen door de onderwijzers
van openbare lagere scholen in deze gemeente over het afgelopen halfjaar.
Aan den voet dezer missive is gevoegd een specifieke aanduiding van de bedragen
der onderscheidene onderwijzers: H. Hendriks, H.K. de Vries, J. Klouwen,
A. Bouwhuis, H. van ’t Laar, F. aan ’t Rot, G.J. Broekroelofs, G. Kelder,
H.E. Timmerman, G.J.H. Dorgelo, A.A. van Munster, G.W. Kastein en G. Arendshorst.
Gedeputeerde Staten.
1709-01-1871Getal kiezers. In voldoening aan Uw besluit d.d. 5edezer,
2eafd. nr. 32/27, hebben wij de eer mede te delen dat het getal
kiezers voor leden der tweede kamer na de sluiting der kiezerslijsten in
1851 in deze gemeente bedroeg 62. Dat de bevolking dezer gemeente op ultimo
december 1850 bedroeg 5026.
Gedeputeerde Staten.
1809-01-1871Getal kiezers. In voldoening aan punt 3 van Uw besluit d.d.
5edezer, 2eafdeling, nr. 32/27 hebben wij de eer mede
telen dat het aantal kiezers voor leden der tweede kamer, die volgens den
tegenwoordige census bij afschaffing der patentbelasting hunne bevoegdheid
zouden verliezen voor den gemeente bedraagt 15 en voor den gemeenteraad
20.
Gedeputeerde Staten.
1911-01-1871Bevolking. Ingevolge Uw besluit d.d. 10 december 1860, afd.
statistiek nr. 324/263, hebben wij de eer hiernevens aan U in te zenden
de bevolkingsstaat en bijlagen over het afgelopen jaar 1870.
Commissaris des Konings.
2011-01-1871Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan getekend
terug te zenden het bevelschrift groot f. 222,85 strekkende ter voldoening
van onderstandkosten over 1864 tot en met 1869, ontvangen bij Uwe missive
d.d. 3edezer, nr. 450
B&W van Raalte.
2112-01-1871Pensioenen. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een attestatie
de vita van de gepensioneerde weduwe J. Len seling, wonende in deze gemeente,
benevens de pensioenakte, met verzoek eerst gemeld stuk wel te willen betaalbaar
stellen ten kantore van den ontvanger der directe belastingen enz. te Hardenberg.
Volgens verklaring van de belanghebbende is het verzoek aan het departement
van financiën om het pensioen ten Uwe kantore betaalbaar te doen stellen
in tijds geschied.
Betaalmeester te Zwolle.
2213-01-1871Mutaties in het personeel der beambten van politie. Ter voldoening
aan Uw besluit van 30 december 1854, prov.blad nr. 125 heb ik de eer hiernevens
in te zenden de opgave der mutaties welke in het afgelopen jaar in het personeel
der beambten van politie hebben plaats gehad.
Commissaris des Konings.
2314-01-1871Medische politie. Door deze hebben wij de eer U te verzoeken
aan ons eenig materieel voor verrigte vaccinaties te willen doen toekomen,
ten behoeve van drie geneeskundigen.
Commissaris des Konings.
2416-01-1871Militie. In antwoord op Uw missive d.d. 13 dezer nr. 292a,
heb ik de eer te berigten dat de daarbij bedoelde Frederik Bakhuis zich
altoos voor de militie heeft doen inschrijven.
Burgemeester van Tubbergen.
2516-01-1871Nationale militie. Naar aanleiding van act. 78 van het Koninklijk
Besluit d.d. 8 mei 1862 (staatsblad nr. 46) heb ik de eer U mede te deelen
dat de milicien verlofganger Bartel Klok, der ligting 1867 behoorende tot
het 1eregiment infanterie op den 14edezer in deze
gemeente is overleden.
Commissaris des Konings.
2616-01-1871Als voren.Commanderende officier van het 1eregiment infanterie
te Groningen.
2716-01-1871Nationale militie. Overeenkomstig de bestaande voorschriften
heb ik de eer U mede te delen dat de milicien Roelof Spijker der ligting
1866 behoorende tot het 1eregiment infanterie, op den 30 december
jl. alhier is gehuwd.
Commanderende officier van het 1eregiment infanterie
te Groningen.
2817-01-1871In voldoening aan Uw apostille d.d. 16edezer,
3eafdeling nr. 320 en met terugzending van de daarbij gevoegde
missive hebben wij de eer hierbij op te geven dat van het bedoelde materieel
verlangd wordt: 6 titel- en 30 inlegvellen.
Commissaris des Konings.
2917-01-1871Nationale militie. Zekere Jan Hendrik Niezink alhier, geboren
ten jare 1852, wonende in de gemeente Tubbergen, vervoegde zich ter secretarie
ten einde zich voor de nationale militie te doen inschrijven. De vader en
moeder van gezegde Niezink zijn overleden, de toeziende voogd Hendrik Niezink
is alhier woonachtig en is er in de plaats van de vader geen voogd benoemd.
Daar nu de belanghebbende wel een toeziende voogd doch in waarheid geen
voogd heeft is de vraag bij mij gerezen waar J.H. Niezink moet worden ingeschreven, 
het zij hier of te Tubbergen. In het belang van J.H. Niezink neem ik de
vrijheid U beleefd te verzoeken mij daaromtrent te willen inlichten.
Commissaris des Konings.
3017-01-1871Naar aanleiding van hetgeen was vervat in Uw missive d.d.
dezer, nr. 7, hebben wij de eer te berigten dat erin den loop des vorigen
herfst door den Raad dezer gemeente is besloten tot de daarstelling van
een nieuw schoolgebouw te Bergentheim. De teekening en bestek zonden wij
den heer schoolopziener ter inzage en onmiddellijk daarop is hetzelve opgezonden
aan Z.M. den Koning, vergezeld van een adres om subsidie naar aanleiding
van art. 36 der Onderwijswet. De loop die de zaak moet hebben alvorens de
subsidie wordt toegestaan is de navolgende: Ten fine van consideratie en
advies wordt het bestek en teekening en request gesteld in handen van de
Gedeputeerde Staten die die stukken wederom in handen stellen van een Hoofd-Ingenieur
der Waterstaat en is het aan die beambte het bestek enz. goed te keuren.
Die goedkeuring moet onvermijdelijk het toestaan der subsidie voorafgaan.
Wat de termijn betreft waarop de geprojecteerde school in gebruik zal kunnen
gesteld worden, die zal zooveel mogelijk bekort worden. U zal het derhalve
met ons een zijn, dat zoo alvorens al de formaliteit die voor het toestaan
der subsidie moeten voorafgaan niet in acht zijn genomen, er gevaar bestaat
dat de subsidie niet wordt verkregen. Bij de vele uitgaven die de gemeente
zich ten behoeve van haar lager onderwijs heeft moeten getroosten, o.a.
de daarstelling van 3 nieuwe scholen in de laatst verloopen jaren, heeft
de Raad dezer gemeente blijken gegeven dat haar de zorg voor het lager onderwijs
na aan het hart ligt. De toestand der gemeentefinanciën is echter van dien
aard dat wij het betwijfelen of de Raad dezer gemeente, het gevaar zal willen
loopen dat de gevraagde subsidie voor de bouw der bedoelde school op grond
van het niet vervallen der formaliteiten worde geweigerd, waardoor de gemeente
eene aanzienlijke geldelijke schade zoude lijden. Wij zullen evenwel de
Raad voorstellen met de bouw der school zoodra mogelijk aan te vangen en
zoo die daartoe besluit maatregelen nemen dat de uitbesteding zoo spoedig
mogelijk plaats hebbe. Het zoude ons echter leed doen, zoo er wordt overgegaan
tot de sluiting der school te Bergentheim, wijl daardoor de kinderen van
het onderwijs zouden zijn verstoken, terwijl ook hoewel wij toestemmen dat
het schoollocaal bekrompen is, het onderwijs in de school te Bergentheim
gegeven bij vergelijking van dat in andere scholen gunstig uitkomt.
Inspecteur van het Lager Onderwijs in Overijssel.
3119-01-1871Nationale militie. Ter voldoening aan Uw missive, d.d. 16
dezer, 4eafdeling, nr. 297/219 hebben wij de eer hiernevens aan
U in te zenden, het bewijs van inschrijving voor de nationale militie van
Mannes de Gunst, zich bevindende in het Huis van Verbetering en Opvoeding
voor Jongens te Alkmaar.
Commissaris des Konings.
3219-01-1871Medische politie. In voldoening aan den inhoud van Uw missive
d.d. 31 december jl., 3eafdeling, nr. 4785/3824, heb ik de eer
te berigten dat er evenals vroeger thans ook noodzakelijkheid bestaat den
grensbewoners dispensatie te geven van het verbod om vee in dit rijk in
te voeren of ter weide te drijven, alsmede tot invoer van mest ter bemesting
hunner in dit rijk gelegen landerijen. Naar mijne meening is het niet noodig
dat er andere voorwaarden aan de vergunningen worden verbonden dan aan die
welke vroeger door U zijn verleend.
Commissaris des Konings.
3320-01-1871Nationale militie. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
een geboorte-extract van Jan Hendrik Niezink, ten dienste der nationale
militie. Deze persoon vervoegde zich alhier ten einde voor de militie te
worden ingeschreven, doch daar hij geen ouders noch voogd heeft, zal hij
dus moeten worden igneschreven in de gemeente waar hij woonachtig is. Hij
woont te Geesteren in uwe gemeente als knecht bij Frederik Maathuis, in
het belang van J.H. Niezink verzoek ik U hem wel te willen doen aanzeggen
dat hij zich te Tubbergen voor de militie moet laten inschrijven en zal
het mij aangenaam zijn van U berigt te mogen ontvangen of de inschrijving
heeft plaats gehad.
Burgemeester van Tubbergen.
3420-01-1871Medische politie. Onder toezending van het vereischte materieel
hebben wij de eer U bij deze te herinneren aan het bepaalde in art. 7 der
wet van 1 juni 1865 (Staatsblad nr. 60) betreffende het doen der opgaven
van verrichte vaccinaties, die voor 1 februari van een jaar door U aan ons
moeten word en gezonden.
Dr. F.W. van Riemsdijk.
3520-01-1871Als vorenDr. G.W. van Riemsdijk.
3620-01-1871Als vorenDr. H.T.M. Koster
3720-01-1871Zekere Herman Hendriksen, geboren te Neuenhaus en te zamen
wonende of gehuwd met Christina Borrink, houden zich tegenwoordig in deze
gemeente op. De genoemde vrouw heeft naar ik geïnformeerd ben ten uwent
voor eenige jaren gevangenisstraf ondergaan wegens diefstal. De man H. Hendriksen
is mij totaal onbekend en zoude ik ten zijnen aanzien wel eenige inlichten
willen ontvangen. Het gerucht zegt, dat Hendriksen ten uwent niet goed ter
naam en faam stond. Alvorens die lieden alhier toe te laten zoude ik gaarne
vernemen wat er van zij.
Ambthauptman te Neuenhaus.
3821-01-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratie wegens verstrekten onderstand aan H. Maat
in 1870 groot f. 4,- ontvangen bij uwe missive d.d. 19 januari jl., nr.
6/43
B&W van Opsterland.
3923-01-1871Oost- en West Indische pensioenen. Naar aanleiding van Uw
besluiten d.d. 5 en 29 maart 1867, nr. 1110/903 en 1499/1223 heb ik de eer
U te verzoeken mij te willen doen toekomen 12 stuks attestatiën de vita
voor Oost-West Indische pensioenen of gagementen.
Commissaris des Konings.
4023-01-1871Verordeningen. Tot aanvulling onzer missive d.d. 4edezer,
nr. 12, hebben wij de eer te berigten dat de daarbij vermelde verordening
is afgekondigd den 27 maart 1870.
Commissaris des Konings.
4124-01-1871In aantwoord op Uw missive d.d. 21 dezer, nr. 20, heb ik de
eer te berigten dat de daarbij bedoelde stukken reeds door mij aan den vader
van den belanghebbende zijn afgegeven, die voornemens was zich daarmede
naar Zwolle te begeven.
Garnizoenscommandant te Zwolle.
4224-01-1871Statistiek lager onderwijs. In voldoening aan Uw besluit d.d.
28 december 1861, 3eafd., nr. 520/3417 (prov.blad nr. 63), hebben
wij de eer hiernevens in te zenden 12 stuks tabellen van het getal leerlingen
op 16 januari jl.
Gedeputeerde Staten.
4324-01-1871Verslag van den landbouw. Hiernevens hebben wij de eer aan
U in te zenden het verslag van den landbouw over 1870.
Commissaris des Konings.
4426-01-1871In voldoening aan hetgeen vervat was in het slot van Uw missive
d.d. 19 januari jl., 4eafd., nr. 358/258 heb ik de eer te berigten
dat bij mij van den burgemeester van Tubbergen de mededeling is ontvangen,
dat de persoon van Jan Hendrik Niezink zich aldaar den 23edezer
voor de nationale militie heeft doen inschrijven.
Commissaris des Konings.
4527-01-1871Ingevolge verzoek van den heer Commandant der 4eCompagnie,
1ebataillon van het 1eregiment infanterie heb ik
de eer U hiernevens te doen toekomen eene kwitantie van den vader van de
overledene milicien Bartel Klok, voorzien van een bewijs van erfregt, met
verzoek mij het saldo tegoed ad f. 5,82½ te willen doen toekomen. Het zakboekje
van den overledene gaat tevens hierbij.
1eLuitenant Kwartiermeester van de verenigde bataljon
van het 1eregiment infanterie te Leeuwarden.
4627-01-1871Ingevolge het verzoek vervat in Uw missive d.d. 25 dezer,
nr. 22 heb ik de eer hiernevens aan U de daarbij bedoelde stukken te doen
toekomen.
Kapitein garnizoenscommandant te Zwolle
4727-01-1871Burgerlijke stand. Ik heb de eer U te doen toekomen de registers
van de burgerlijke stand over 1870 vergezeld van de stukken behorend bij
de huwelijkse acte.
Officier der Arrondissementsrechtbank te Deventer.
4827-01-1871Na kennisneming heb ik de eer U bijgaand afschrift eener missive
van den heer Procureur Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Overijssel
terug te zenden.
Kantonrechter te Ommen.
4928-01-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratie wegens verstrekte onderstand aan J. Mulderij
in 1870 ad f. 13,- ontvangen bij Uw missive d.d. 26edezer, nr.
56.
B&W van Brummen.
5028-01-1871Burgerlijke stand. In voldoening aan art. 50 van het Burgerlijk
Wetboek heb ik de eer U te doen toekomen een extract uit de registers van
overlijden van Grietje Mink, binnen uwe gemeente gedomicilieerd.
Ambtenaar der Burgerlijke Stand te Avereest.
5129-01-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 26edezer, B
nr. 106, heb ik de eer te berigten dat de persoon van Albertus Kluwer zich
in deze gemeente bevindt ter buurtschap Kloosterhaar.
Officier van Justitie te Deventer.
5230-01-1871Proces-verbaal van kasopneming. Hiernevens hebben wij de eer
U te doen toekomen afschrift van het proces-verbaal van opneming der gemeentekas
op den 28edezer.
Gedeputeerde Staten.
5331-01-1871Overeenkomstig Uw missive d.d. 30 dezer nr. 29, heb ik de
eer hierbij een veranderd bewijs van toestemming betreffende persoon van
Jacob Sloothaak aan U te doen toekomen.
Kapitein Garnizoenscommandant te Zwolle.
5431-01-1871Ter voldoening aan Uw missive d.d. 21 dezer, nr. 6355, heb
ik de eer te berigten dat het daarbij bedoelde huis van Frederik Stuiver
nog op het perceel sectie M nr. 772 staat.
Ontvanger der registratie te Ommen.
5531-01-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van voorgeschoten
onderstand in 1869 aan H. Redder ad. F. 130,80 ontvangen bij uw missive
d.d. 28edezer, nr. 26.
B&W van Staphorst.
Nr.:Datum:Omschrijving:Adressering:
5601-02-1871Armwezen. Ingevolge uw missive d.d. 26e januari
jl, nr. 134, hebben wij de eer hierbij voor voldaan geteekend terug te zenden
de declaratien wegens voorgeschoten onderstand aan J. van den Berg, J.K.
Mennink en B. Schepers in 1866. Tevens gaan hierbij twee bevelschriften
ter voldoening der door U voorgeschoten onderstand aan J.H. Wellen in 1869
en 1870 met verzoek dezelve te willen kwiteren en daarna terug te zenden.
Wij verzoeken U den datum in het bevelschrift ad f. 16,- te willen open
laten.
B&W van Zuidwolde.
5701-02-1871Oefening in den wapenhandel. In voldoening aan Uw besluit
d.d. 31 mei 1867, 4eafd., nr. 2419/1997 (prov.blad nr. 66) heb
ik de eer te berigten dat in deze gemeente geen vereeniging tot vrijwillige
oefening in den wapenhandel bestaat.
Commissaris des Konings.
5801-02-1871School te Bergentheim. In voldoening aan hetgeen was vervat
in Uw besluit van 26edezer, 2e afdeling, nr. 175/165,
hebben wij de eer te berigten dat de Raad dezer gemeente op ons voorstel
in den loop der afgeloopen zomer besloot in de buurtschap Bergentheim een
nieuw schoollocaal te stichten, evenwel zich voorbehoudende nader te bepalen
waar hetzelve geplaatst behoorde te worden. Het bestaande schoollocaal staat
midden in de buurtschap Bergentheim, welke plats onder de tegenwoordige
omstandigheden minder doelmatig geacht moet worden. De moeilijkheid evenwel
om tot de doelmatigste plaats te belsuiten deed de uitvoering van het besluit
tot stichting eenige vertraging ondergaan met betrekking mede tot het doen
opmaken van het bestek enz. Dadelijk nadat die mogelijkheid door de definitieve
bepaling der plaats was opgeheven is den architect Koch opgedragen zoo spoedig
doenlijk met bestek en teekening gereed te zijn en zijn die stukken alsmede
een adres aan Zijne Majesteit den Koning, waarbij de Raad toepassing van
art. 36 der Onderwijswet vraagt, opgezonden. Het is Uwe vergaderng bekend
hoe zwaar de gemeentefinanciën worden gedrukt door de kosten die er voor
het lager onderwijs besteed moeten worden, en dat het ondoenlijk is zonder
hulp over te gaan tot de stichting van het bedoelde schoollocaal. Het ligt
in de reden dat er zoodrda mogelijk tot de aanbesteding zal worden overgegaan,
maar is het minder geraden, met het bouwen te beginnen alvorens de zekerheid
bestaat dat de gevraagde hulp verleend wordt, terwijl overigens het niet
waarschijnlijk is dat de hulp verstrekt wordt zoo a priori het bestek niet
is goedgekeurd door Uwe vergadering. Met het oog op hetgeen er door de gemeente
reeds is gedaan ter bevordering van het lager onderwijs, zoo door het stichten
van drie nieuwe scholen als door de noodzakelijke verhooging van jaarwedden
van onderwijzers bij voorgekomene vacaturen, meenen wij U te mogen verzoeken
bij het schooltoezigt te willen interveniëren opdat de school te Bergentheim
niet worde afgekeurd en dientengevolge gesloten. Het daaruit voortspruitende
nadeel voor de ter school gaande kinderen, zoude in geene deele worden opgewogen
tegen het voordeel, indien er dan ook onmiddellijk konde overgegaan worden
tot de stichting der nieuwe school en ook de gemeente gevaar liep een aanzienlijk
verlies te lijden, zoo onverhoopt de subsidiën niet toegestaan werden, wegens
het verzuim van formaliteiten.
Commissaris des Konings
5903-02-1871Armwezen. Wij hebben de eer hiernevens aan U gekwiteerd terug
te zenden de declaratie wegens verstrekte onderstand aan R. Eggens in 1870
ad f. 5,40 ontvangen bij Uw missive d.d. 31 januari jl., nr. 42.
B&W van Hoogeveen.
6004-02-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter L. van Assendorp te Gramsbergen, tegen
Albert Kollen en Gerrit Dorgelo, arbeiders te Dedemsvaart in deze gemeente,
wegens overtreding der wet op de bakkerij.
Officier van Justitie te Deventer.
6104-02-1871Inzending opgave der overledenen gedurende de maand januari
1871.
Inspecteur te Kampen.
6204-02-1871Inzending uittreksel uit het register van overlijden over
de maand januari 1871.
Commissaris des Konings.
6304-02-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen register en legger
der patentschuldigen over het 3ekwartaal, nr. 1870/71 benevens
de betrekkelijke declaratiën, met uitnoodiging naar aanleiding van act.
10 der wet van 5 april 1870 (staatsblad nr. 63), de daaromtrent te houdene
vergadering van het College van Zetters tot regeling der aanslagen te komen
bijwonen op donderdag den 9edezer des voormiddags ten elf ure.
Controleur te Ommen.
6406-02-1871Wegen. In voldoening aan Uw circulaire d.d. 26 januari jl,
1eafd., statistiek nr. 6, hebben wij de eer U mede te deelen
dat in deze gemeente bestaan vijf kunstwegen: 1. van Hardenbergh naar Ommen;
2. van Heemse naar Avereest; 3. van Avereest naar Coevorden; 4. van Hardenbergh
naar de Hannoversche grenzen; 5. van Hardenbergh naar Gramsbergen. Op de
vier eerstgemelde wegen wordt tol geheven, waarop drie tolboomen in deze
gemeente staan en eene in de gemeente Stad Hardenbergh, wordende de tol
op de sub 2 vermelde weg geheven door de gemeente Avereest. Aan de tolboom
in deze gemeente op de weg sub 1 vermeld is de opbrengst gedurende het jaar
1870: f. 465,27 en aan de tolboom in deze gemeente op de weg sub 3 vermeld:
f. 357,70.
Commissaris des Konings.
6507-02-1871Ik heb de eer U bij deze kennis te geven dat de verlofganger
Hendrik Jacobus Jansen der lichting 1869 zich op heden bij mij heeft aangegeven.
Burgemeester van Zuidwolde.
6608-02-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een bewijs van erfrecht
benevens eene kwitantie ad f. 5,82½ met verzoek mij dat bedrag den erven
van den overleden milicien Bartel Klok aankomende, te willen doen toekomen.
1eLuitenant-Kwartier-meester der verenigde bataljons
van het 1eregiment infanterie te Leeuwarden.
6709-02-1871Opgave van verhuizing. Naar aanleiding der missive van Z.E.
den Minister van B.Z., d.d. 14 mei 1869, 2e afd., nr. 164, heb
ik de eer U te doen toekomen opgave der kennisgevingen van verhuizing of
van vestiging in deze gemeente, over het driemaandelijks tijdvak van 1 november
1870 tot 1 februari 1871.
Ontvanger der directe belastingen te Hardenbergh.
6811-02-1871Paspoort. In voldoening aan Uw missive d.d. 21 januari jl,
4eafd., nr. 526/390, heb ik de eer te berichten dat het daarbij
ontvangen paspoort ten behoeve van den milicien J. Hansman aan den belanghebbende
is uitgereikt.
Commissaris des Konings.
6913-02-1871Onder terugzending van den bevolkingstaat nr. 1 over 1870
benevens de daarbij gevoegde brief van den heer griffier bij de Arrondissementsrechtbank
te Deventer, heb ik de eer te berichten dat de daarbij vermelde echtscheiding
niet officieel ter mijner kennis is gekomen.
Commissaris des Konings.
7013-02-1871Betrekkelijk H.C. Erley. In voldoening aan hetgeen vervat
was in Uw apostillaire dispositie d.d. 10 dezer, 3e afd. nr.
662, en onder terugzending van de daarbij in onze handen gestelde bijlage ,
hebben wij de eer te berichten dat in het Algemeen Politieblad van dit jaar,
bladzijde 39 sub nr. 25, de persoon van Erley voorkomt als over de grenzen
des Rijks uitgeleid, met vermelding van enige omstandigheden ten zijnen
aanzien o.a. dat hij ook reeds in 1863 over de Rijksgrenzen is gebracht.
Het schijnt dat Erleij na zijne laatste uitleiding is teruggekomen en dat
de Ambtenaar der Rijkspolitie van hogerhand de last hebben ontvangen op
hem te letten en hem vindende hem terstond weder over de grenzen te brengen.
Erley heeft in deze gemeente nimmer zijne woonplaats gehad en heeft hij
alhier nimmer eene verklaring gedaan dat hij zich in deze gemeente wenste
te vestigen. Ook geloven wij niet dat Erley eene dusdanige verklaring in
eenige gemeente heeft gedaan, nocht dat hij zich gedurende vijf jaren aaneen
in eenige gemeente heeft opgehouden. Erley staat bekend als een gevaarlijk
sujet en landloper, waarom wij zijne verwijdering zeer wenselijk zouden
achten. Naar wij verder geïnformeerd zijn, zoude Erley reeds vroeger in
Pruissen tot tuchthuisstraf zijn veroordeeld en zich door ontvluchting aan
het ondergaan dier straf hebben onttrokken, waardoor het waarschijnlijk
wordt dat hij zich niet in zijne geboorteplaats heeft durven vertonen. Overigens
was het den burgemeester dezer gemeente niet bekend dat Erley na zijne hierboven
vermelde uitleiding zich weder herwaarts had begeven en is hij thans ook
niet te Slagharen te vinden. Waarschijnlijk zwerft hij om en bij de Pruisische
grenzen.
Commissaris des Konings.
7114-02-1871Ik neem de vrijheid U te verzoeken mij te zenden een bewijs
van werkelijke dienst of een extract stamboek van ieder der hieronder vermelde
personen, tot uw regiment behorende, welke stukken volgens art. 53 der militiewet,
nodig zijn ter erlanging van vrijstelling wegens broederdienst ter zake
van de militie. Betr. Jan Petter.
Regiment veldartillerie te Arnhem.
7214-02-1871Als voren, betr. Koert Boertjes.6eRegiment infanterie te Breda.
7314-02-1871Als voren, betr. Albert Meijerink en Johannes Fredericus Daman.5eRegiment infanterie te ’s-Hertogenbosch.
7414-02-1871Als voren, betr. Klaas Bakker, Gerrit Jan Ballast, Jan Veltink,
Lambert van den Berg, Gabe de Vries en Bartel Klok.
1eRegiment infanterie te Leeuwarden.
7514-02-1871Als voren, betr. Jan Mink, Hendrikus Hoekman, Klaas Mensink
en Gerrit Schippers.
8eRegiment infanterie te Arnhem.
7614-02-1871Als voren, betr. Jan Hendrik Hankamp.Regiment grensjagers te ’s-Gravenhage
7715-02-1871Burgerlijke stand. Ik heb de eer U te berichten dat de alfabetische
registers der akten van den burgerlijke stand gereed zijn.
Griffier der Arrondissementsrechtbank te Deventer.
7815-02-1871Tussen zondag en maandag nacht is de hond van Bolks weggelopen
of gestolen uit een gesloten tuin te Zwolle toebehorende aan mr. S.J. van
Royen aldaar. Die hond heeft een jaar gejaagd met den heer Van Pallant te
Eerde en presumeer ik dat de hond weder naar Eerde is gelopen. Zekere jager
Buddink te Ommen heeft ook met de hond gejaagd en kent hem. De hond is wit
en bruin, langharig, goed behangen, heeft een lederen halsband om enz. Hebt
de goedheid in Uwe buurt te informeren of daar ook een hond is komen aanlopen,
en in dat geval hem door gezegde Buddink te doen herkennen. Natuurlijk worden
de kosten van voeding enz. vergoed.
Brigadier Majoor des Rijksveldwacht te Ommen.
7916-02-1871In antwoord op Uw missive d.d. 14 dezer, nr. 73, heb ik de
eer te berichten dat 1. Johannes Booi, echtgenoot van Femmigjen van der
Weide, alhier is overleden den 2eapril 1852 waarschijnlijk dezelfde
als de door U bedoelde Jan Arends Booij. 2. Femmechien van der Weide weduwe
van Johannes Booi, hertrouwd met Lambert Hendriks Winter, weduwenaar van
Roelofje Boer den 15 october 1853. 3. Berend Winter is alhier geboren den
2 september 1858. 4. Lambert Winters is alhier overleden den 24 mei 1862,
de vrouw was genaamd Femmechien van der Weide. 5. Jentien Schram is alhier
overleden den 14 april 1858. 6. Jacobje Jacobs Meester is alhier overleden
den 1eapril 1865.
Burgemeester van Avereest.

Nr.:
Datum:
Omschrijving:

Adressering:

96
01-03-1871
Brand te Lutten. Ik heb de eer U mede te deelen dat heden morgen omstreeks
zes uur het woonhuis van den landbouwer J.H. Beltman te Lutten geheel
is afgebrand, als mede het grootste gedeelte van den inboedel, met uitzondering
van het vee, hetwelk is gered. De oorzaak van den brand is niet bekend.
Huis noch inboedel waren tegen brandschade verzekerd.

Commissaris des Konings.

97
03-03-1871
Nationale militie. In voldoening aan Uw marginale dispositie d.d. 2e
dezer, 4eafdeling, nr. 870 en onder terugzending der daarbij
in mijne handen gestelde bijlage heb ik de eer te berigten dat requestrant
Wijtse Hoogeveen in dit jaar in deze gemeente voor de nationale militie
heeft geloot, en dat hem nr. 51 ten deele is gevallen. Naar alle waarschijnlijkheid
zal hij tot de dienst bij de nationale militie verpligt zijn. De weduwe
Hoogeveen mij bekend zijnde, kan ik ten aanzien van haren toestand mede
deelen dat zij veelal ziekelijk is en derhalve doorgaans buiten staat
te arbeiden.  Het huisgezin der weduwe Hoogeveen bestaat uit twee dochters
en een zoon te weten de requestrant. Wat het verzoek betreft om vrijstelling
van de dienst op grond van te zijn de kostwinnende zoon eener weduwe,
hierin zal wel niet getreden kunnen worden, als gevende de wet daartoe
geene aanleiding. Konde echter na zijne inlijving aan requestrant, ingevolge
art. 127 der wet ontheffing der werkelijke dienst worden toegekend, zulks
zoude ik in het belang van het gezin der weduwe Hoogeveen allezins wenschelijk
achten.

Commissaris des Konings.

98
04-03-1871
Inzending opgave der overledenen over de maand februari

Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.

99
04-03-1871
Inzending uittreksel uit het register van overlijden februari

Commissaris des Konings.

100
06-03-1871
Ingevolge Uw verzoek heb ik de eer U hierbij te doen toekomen het zakboekje
van den milicien Jan Aalderts Lawant.

Detachementcommandant 1eregiment infanterie
te Zwolle.

101
06-03-1871
Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een extract uit de naamlijst
van kinderen die in 1870 de openbare scholen in deze gemeente hebben bezocht,
daarop komen dertien kinderen voor uit uw gemeente. Wij verzoeken U het
daarvoor verschuldigde schoolgeld ten bedrage van f. 32,50 aan ons te
willen overmaken.

B&W van Vriezenveen.

102
07-03-1871
Ter voldoening aan Uw missive d.d. 28 februari jl., B nr. 245, heb ik
de eer te berigten dat de alhier gestationeerde Rijksveldwachter L. van
der Wal en de leden van zijn gezin door een der alhier praktiserende geneesheren
kosteloos zijn gevaccineerd.

Officier van Justitie te Deventer.

103
07-03-1871
Nationale militie. Naar aanleiding van het geen is vervat in de circulaire
van den heer Commissaris des Konings in deze provincie, d.d. 27 januari
jl., nr. 347, hebben wij de eer onder overlegging van een geneeskundig
attest, U mede te delen dat de loteling der ligting van dezen jare, Hendrik
Hendriks uit deze gemeente, getrokken hebbende nr. 50 en die wegens gebreken
aanspraak op vrijstelling vermeent te hebben, door ziekte verhinderd wordt
voor den militieraad te verschijnen. De loteling bevindt zich ten huize
zijner moeder de weduwe H. Hendriks te Lutten aan de Dedemsvaart in deze
gemeente.

Militieraad te Zwolle.

104
09-03-1871
Militie. In voldoening aan uw missive d.d. 6edezer, 4e
afd., nr. 912/744, heb ik de eer te berigten dat de loteling W. Hoogeveen,
niet de eenige zoon is zijner moeder weduwe. Genoemde loteling heeft drie
broeders doch zijn die niet bij de weduwe inwonende.

Commissaris des Konings.

105
10-03-1871
Verordeningen. Naar aanleiding van art. 167 der Gemeentewet hebben wij
de eer U te doen toekomen een verordening tegen de uitbreiding der pokziekte
en het schoolgaan der kinderen die niet gevaccineerd zijn, in de gemeente
Ambt Hardenbergh.

Gedeputeerde Staten.

106
10-03-1871
Betaling uit den post van onvoorziene uitgaven dienst 1870. Hierbij hebben
wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden een raadsbesluit d.d. heden,
tot betaling uit hoofdstuk IV der begrooting dienst 1870, eener som van
f. 16,- verschuldigd aan de gemeente Zuidwolde wegens voorgeschoten verpleegkosten
aan J.H. Wellen in 1869.

Gedeputeerde Staten.

107
11-03-1871
Ter voldoening aan Uw missive d.d. 10edezer, heb ik de eer
U hierbij te doen toekomen een geboorte-extract van Egbert van der Weide,
zijnde Gepke Olm (Holm of Ollam) in de geboorteregisters alhier niet te
vinden.

Gedeputeerde Staten.

108
11-03-1871
In de Raadsvergadering van gisteren is ter tafel gebragt Uw voorstel
betrekkelijk de vaccinatie en revaccinatie der ingezetenen dezer gemeente.
Dat voorstel mij mondeling gedaan door den heer Dr. G.W. van Riemsdijk
hield in, de vaccinaties te verrigten tegen eene tegemoetkoming van f.
75,- en elk uwer en eene schadeloosstelling voor reiskosten ad f. 15,-
weshalve de kosten daarvan voor het gedeelte der gemeente alwaar door
U wordt gepraktiseerd f. 180,- zoude bedragen. De Gemeenteraad heeft gemeend
in dat voorstel niet te kunnen treden, doch overtuigd van het nut der
vaccine besloten de kosten dier operatie van onvermogenden ten laste der
gemeentekas te doen komen en zulks tot een bedrag van f. 0,40 voor reden
dusdanig verrigte kunstbewerking. Wijders heeft de Raad eene verordening
vastgesteld houdende 1. het verbod om kinderen op de openbare scholen
toe te laten die niet gevaccineerd zijn en zullen zij om het tegendeel
te bewijzen een bewijs daarvan van een erkend geneeskundige moeten overleggen.
2. Dat indien er pokziekte uitbreekt daarvan onmiddellijk kennis gegeven
moet worden enz. Het zal wel geen vertoog behoeven dat de aanvraag om
gevaccineerd te worden door den maatregel aanmerkelijk zal toenemen en
zoude ik U daarom willen voorstellen van de verrigte vaccinaties eene
lijst te willen houden en die bijv. wekelijksch aan mij te doen geworden,
om als dan voor de ten koste der gemeente gedane vaccinaties onmiddellijk
te kunnen voldoen. Natuurlijk zullen wij gezamenlijk moeten oordelen over
het al dan niet onvermogend zijn dergene die door U gevaccineerd zijn.
Ik ben overtuigd dat door de Raad de billijkheid ten aanzien der onderhavige
zaak genoegzaam is in acht genomen, en hoop dat de hierboven omschreven
regeling Uwe goedkeuring zal wegdragen.

Medicinae doctors F.W. & G.W. van Riemsdijk.

109
13-03-1871
In voldoening aan Uw marginale dispositie d.d. 11edezer,
nr. 696 en onder terugzending van het daarbij in mijne handen gestelde
adres van Jan Willem Wenink, heb ik de eer te berigten dat adressant tot
heden aan zijne verpligtingen als verlofganger heeft voldaan.

Commissaris des Konings.

110
13-03-1871
In voldoening aan uw beschikking d.d. 13edezer, heb ik de
eer onder terugzending der bijlagen te berigten dat het verschil in de
namen voorkomende in het bewijs van ontslag uit de dienst en het getuigschrift model nr. 10, ontstaat door dien de eerst vermelde Hermanes Siwes, in
de geboorteregisters van de gemeente Avereest abusievelijk is ingeschreven
als zoon van Berend Hendrik Siebert en Josephina Catharina Blatter, terwijl
de andere drie zonen die in deze gemeente zijn geboren, in de geboorteregisters
zijn vermeld als: 1. Hendrik, zoon van Hendrik Siwes en van Josephina
Blades, 2. Johan, zoon van Hendrik Siwes en van Josephina Bladders, 3.
Martinus, zoon van Hendrik Siewes en van Josephina Bladders.

Militieraad te Zwolle.

111
16-03-1871
Ter voldoening aan Uw missive d.d. 13 dezer, heb ik de eer te berigten
dat de persoon van J.H. Schonekamp voor eenigen tijd te Kampen, alwaar
hij student is aan de Theologische School, ongesteld is geworden en zich
thans alhier bevind. Dat volgens zijne verklaring die ongesteldheid echter
niet van dien aard is, dat hij vermeend daarop vrijstelling van de dienst
te kunnen verkrijgen, en uit dien hoofde niet voor den militieraad is
verschenen, doch is hij voornemens ingevolge art. 126 der militiewet ontheffing
van de werkelijke dienst voor één jaar aan te vragen.

Militieraad in Overijssel.

112
16-03-1871
Mutaties met militiepligtigen. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 10
dezer, nr. 935/782 heb ik de eer mede te deelen dat de daarop voorkomende
A.J. Snijders geen milicien uit deze gemeente is.

Commissaris des Konings.

113
17-03-1871
Burgerlijke stand. Op Uw schrijven d.d. 16edezer, heb ik
de eer U de alphabetische tafels op de acten van den burgerlijken stand
der gemeente Ambt Hardenbergh over den jare 1870 te doen geworden.

Griffier der Arrondissementsrechtbank te Deventer.

114
17-03-1871
Met verzoek het verzoek dat te willen legaliseren heb ik de eer U hierbij
te doen geworden een huwelijksconsent opgemaakt door de notaris Van der
Muelen alhier. Dat consent gratis op certificaten van onvermogen opgemaakt
zijnde meen ik geene zwarigheden te mogen maken het U onder kruisband
te doen geworden op gelijke wijze zoude ik hetzelve gaarne terug ontvangen.

Griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Deventer.

115
18-03-1871
De geboorte-extracten verzocht bij Uw missive d.d. 16edezer
nr. 72, heb ik de eer U hierbij te doen geworden.

Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongerecht te Hoogeveen.

116
20-03-1871
Militie. Ingevolge art. 99 der Militiewet heb ik de eer U hiernevens
te doen toekomen een bezwaarschrift tegen de uitspraak van den militieraad
in deze provincie, van H.J. Nijenhuis, landbouwer te Rheeze, vader van
den loteling Teunis Nijenhuis, die bij de loting nr. 65 heeft getrokken.

Gedeputeerde Staten.

117
20-03-1871
In voldoening aan uw missive d.d. 13edezer, heb ik de eer
hierbij in te zenden: 1. Een verklaring opgemaakt door den heer H.T.M.
Koster, geneeskundige te Lutten, omtrent de toestand van den loteling
Hendrik Hendriks. 2. Een schriftelijke eed. 3. Een declaratie in triplo.
4. De lastgeving aan gemelde geneeskundige.

Militieraad te Zwolle.

118
21-03-1871
Plaatselijke belasting. Hierbij hebben wij de eer U ter goedkeuring aan
te bieden de door den Raad in deszelfs vergadering van den 10 dezer vastgestelde
kohieren van den hoofdelijken omslag en de belasting op de honden, alsmede
het kohier der belasting op te brengen in natura. Het op de vaststelling
der bovengemelde kohieren betrekkelijke raadsbesluit gaat mede hierbij.

Gedeputeerde Staten.

119
21-03-1871
Rooster van Aftreden Collegie van Zetters. In voldoening aan Uw besluit
d.d. 1 november 1870, hebben wij de eer U hieronder mededeling te doen
van de rooster van aftreding van de leden van het Collegie van Zetters,
in den gemeente: Albert Koers, ultimo december 1871; Jan Stoeten E.zn,
ultimo december 1872; Jan Berend Bolks, ultimo december 1874; en Albert
ten Kate, ultimo december 1874.

Commissaris des Konings.

120
22-03-1871
Hierbij heb ik de eer aan U in te zenden een aangifte volgens act. 38
der wet van 26 mei 1870, van L.E. wind te Lutten, ter bekoming van vrijdom
van grondbelasting wegens gebouwde eigendommen.

Gedeputeerde Staten.

121
22-03-1871
Naar aanleiding van Uw missive d.d. 19 dezer, heb ik de eer U te verzoeken
mij wel te willen mede deelen op welke wijze de uitrusting en randsel
van miliciens, moeten worden opgezonden, aangezien zulks niet met of ten
minste moeilijk onder kruistand of in paket kan geschieden.

Administrateur der veldbataillons van het 1eregiment infanterie
te Leeuwarden.

122
22-03-1871
Ingevolge Uw verzoek bij missive d.d. 20 dezer, no. 91 heb ik de eer
hieronder op te geven het bedrag der jaarwedden van den verschillende
onderwijzers in deze gemeente.

Burgemeester van Dalfsen.

123
23-03-1871
Wij hebben de eer U beleefd te verzoeken bijgaand bevelschrift wegens
voldoening van verleende onderstand voor voldaan te willen teekenen, in
plaats van het mede hierbijgaande op den 2 februari jl. door U gekwiteerd,
aangezien het besluit tot betaling uit den post voor onvoorziene uitgaven
eerst op den 10 dezer is genomen, en de betaling alzoo op den 2 februari
jl. nog niet kon geschieden.

B&W van Zuidwolde.

124
25-03-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 24edezer, hebben wij de eer
te berichten dat de magtiging bedoeld bij act. 121 der Gemeentewet, betreffende
het op te rigten vast veer tusschen deze gemeente en Meppel tot heden
door ons niet is aangevraagd, doch voornemens zijn die aanvrage binnen
korten tijd te verzenden.

B&W van Meppel.

125
27-03-1871
Kiesverrigtingen. Ingevolge art. 73 der Wet van 4 juli 1850 heb ik de
eer bij deze aan U in te zenden de bij mij ontvangen opgave van den Rijksontvanger
bedoeld bij art. 7 der Gemeentewet.

Gedeputeerde Staten.

126
27-03-1871
Naar aanleiding van art. 32 der Kieswet heb ik de eer U te doen toekomen
een afschrift der kiezerslijst voor leden der Tweede Kamer der Staten
Generaal.

Gemeentebestuur der Stad Almelo.

127
27-03-1871
Naar aanleiding van art. 32 der Kieswet heb ik de eer U te doen toekomen
een afschrift der kiezerslijst voor leden der Provinciale Staten.

Gemeentebestuur van Stad Ommen.

128
27-03-1871
Wij hebben de eer U te verzoeken ons wel te willen toen toekomen, het
onderstaande materiaal ten behoeve der geneeskundigen wegens verrigte
vaccinatiën. 100 inlegvellen.

Commissaris des Konings.

129
28-03-1871
Ingevolge Uw missive d.d. 19 en 21 dezer, nr. 146 en 158, heb ik de eer
te berigten dat de daarbij bedoelde uitrustingen van de miliciens Lambert
van den Berg en Bernardus Georgus Meijer, op heden zijn verzonden in een
pak, te weten van Lambert van den Berg: 1 randsel, 1 laken pantalon, 1
mouwvest, 1 kwartiermuts, 1 kapot, 2 paar schoenen, 1 schoenzakje, 2 hemden,
2 onderbroeken, 2 paar sokken, 1 paar handschoenen, 1 linnen pantalon,
2 handdoeken, 1 rokzakje, 1 naaizakje, 1 kleerborstel, 1 schoenborstel,
1 slotborstel, 1 vetdoos, 1 haarkam, 1 zakboekje, 1 kleerklapper, 1 knoopschaar,
1 paar broekdraagbanden, 1 eetketeltje, 1 spijslepel, 1 linnen zak, 1
schaal en van Bernardus Georgus Meijer: 1 randsel, 1 laken pantalon, 1
mouwvest, 1 kwartiermuts, 1 kapot, 1 paar schoenen, 1 paar schoenzakjes,
2 hemden, 2 onderbroeken, 2 paar sokken, 1 paar handscheonen, 1 linnen
pantalon, 2 handdoeken, 1 rokzakje, 1 naaizakje, 1 kleerborstel, 1 schoenborstel,
1 slotborstel, 1 vetdoos, 1 haarkam, 1 kleerklopper, 1 knoopschaar, 1
paar broekdraagbanden, 1 eetketeltje, 1 linnen zak, 1 schacot, 1 halsdas,
1 poetszak.

Administrateur der veldbataillon 1eregiment infanterie te
Leeuwarden.

130
29-03-1871
Verordeningen. Ingevolge art. 175 der Gemeentewet hebben wij de eer U
hiernevens te doen toekomen eene verordening tegen de uitbreiding der
pokziekte en het schoolgaan van kinderen die niet gevaccineerd zijn.

Kantonrechter te Ommen.

131
29-03-1871
Als voren.

Officier van Justitie te Deventer.

132
29-03-1871
Als voren.

President der Arrondissementsrechtbank te Deventer.

133
29-03-1871
Als voren.

Procureur-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Overijssel.

134
29-03-1871
Als voren.

President van het Provinciaal Gerechtshof in Overijssel.

135
29-03-1871
Als voren.

Ambtenaar van het O.M. te Ommen.

136
31-03-1871
Militie. Ingevolge art. 72 van het Koninklijk Besluit van 8 mei 1862,
heb ik de eer hierbij aan U in te zenden eene naamlijst in duplo, model
nr. 24, benevens eene aanvraag om ontheffing van de werkelijke dienst
van één jaar, van J.H. Schonekamp, student aan de Theologische School
te Kampen, alsmede een bewijs afgegeven door de Rector der gemelde school.

Commissaris des Konings.
13701-04-1871
Verkeer van vreemdelingen. In voldoening aan Uw aanschrijving d.d. 24
october 1854 heb ik de eer mede te deelen dat er in het afgeloopen kwartaal,
op mijn last geene vreemdelingen over de grenzen des Rijks zijn uitgeleid
geworden, noch voor zoover mij bekend binnen deze gemeente hebben verkeerd.

Procureur-generaal fung. Directeur des Rijkspolitie te Zwolle.
13801-04-1871
Rustende schutterij, officieren. Wij hebben de eer aan U mede te deelen
dat voor zoo veel deze gemeente betreft, in het afgeloopen kwartaal geene
veranderingen in het kader der officieren hebben plaats gehad, als bedoeld
bij besluit d.d. 23 october 1868.

Commissaris des Konings.
13901-04-1871
Reclame tegen den aanslag in den hoofdelijken omslag. Hiernevens hebben
wij de eer naar aanleiding van Uw apostillaire dispositie d.d. 23e
maart jl., nr. 682, U te doen geworden een besluit van den Raad dezer
gemeente d.d. 31 maart jl., betrekkelijk de daarbij in ’s Raads handen
gestelde reclame van Hendrik Wevers, tegen zijne aanslag in den Hoofdelijken
Omslag voor het jaar 1871.

Gedeputeerde Staten.
14003-04-1871
Bij deze heb ik de eer U te berigten dat de extractarresten mij geworden
bij Uw apostille d.d. 30 maart jl. nr. 493 op de daarvoor bestemde plaatsen
ter dezer gemeente zijn aangeplakt.

Procureur-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Overijssel te Zwolle.
14103-04-1871
Verlofganger. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger uit Uwe gemeente
Jan Johannes Jutstra der ligting 1866, zich op heden bij mij heeft aangegeven.

Burgemeester van Westerbork.
14203-04-1871
Kennisgeving overlijden van den loteling Hendrik Hendriks.

Commissaris des Konings.
14304-04-1871
Inzending opgave der overledenen over de maand maart 1871.

Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
14404-04-1871
Inzending uittreksel uit het register van overlijden over de maand maart
1871.

Commissaris des Konings.
14504-04-1871
Proces-verbaal. Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter L. v.d. Wal en de gemeenteveldwachter
P. Snoeijer alhier, ten verzoeke van P.W. Dam, verveener te Lutten, contra
Aart de Rooi aldaar, wegens diefstal van turf.

Officier van Justitie te Deventer.
14604-04-1871
Militie, aankomst verlofganger. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger
uit Uwe gemeente, Hendrik Otter, der ligting 1868, zich op heden bij mij
heeft aangegeven.

Burgemeester van Avereest.
14704-04-1871
Pensioenen. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen eene attestatie
de vita van de gepensioneerde Neeltje Urich, weduwe van J. Lenseling,
benevens de pensioenacte, met verzoek eerstgemeld stuk ten kantore van
de ontvanger der directe belastingen enz. te willen betaalbaar stellen.

Betaalmeester te Zwolle.
14804-04-1871
Militie. Onder toezending eener acte van overlijden heb ik de eer U mede
te deelen dat de loteling Hendirk Hendriks der ligting 1871 bij de loting
getrokken hebbende numero 50, op den eersten dezer is overleden.

Militieraad.
14905-04-1871
Instellingen van weldadigheid. In voldoening aan hetgeen was vervat in
Uw besluit van 18 januari 1855, nr. 108/99 (prov.blad nr. 9), hebben wij
de eer te berigten dat in deze gemeente geen banken van leening, zieken
en begraafnisbussen, spaarbanken of spaarkassen worden gevonden.

Gedeputeerde Staten.
15006-04-1871
Militie. Bij deze heb ik deer U te berigten dat ingevolge Uwe missive
van den 31 maart jl., nr. 72, de daarbij omschreven kleedingstukken van
den milicien Roelof Spijker op heden aan het opgegeven adres zijn verzonden.
Het zakboekje gaat hiernevens.

Majoor-Commandant van het 1ebataillon 1eregiment
infanterie te Leeuwarden.
15106-04-1871
Militie. Bij deze heb ik de eer U te berigten dat ingevolge Uwe missive
d.d. 31 maart jl. nr. 10, de daarbij omschreven kleedingstukken van den
milicien Lucas Woelderink aan het opgegeven adres zijn verzonden. Het
zakboekje gaat hiernevens.

Majoor-Commandant van het 1ebataillon 1eregiment
infanterie te Leeuwarden.
15207-04-1871
Zeemilitie. In voldoening aan hetgeen vervat is in Uw circulaire d.d.
15 februari jl, nr. 553, hebben wij de eer te berigten dat zich in deze
gemeente geene lotelingen vrijwillig voor de zeemilitie hebben aangemeld.

Commissaris des Konings.
15307-04-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 31 maart jl, nr. 452, heb ik de eer
onder terugzending van het daarbij gevoegde proces-verbaal U te doen toekomen
een proces-verbaal van verhoor van den verdachte Hendrik Heitbrink. Voorts
heb ik de eer te berigten dat Hendrik Heitbrink reeds vroeger gevangenisstraf
heeft ondergaan.

Officier van Justitie te Deventer.
15408-04-1871
Bij deze heb ik de eer U te berigten dat de peresoon van Hendrik Wittendorp
bedoeld in Uw missive van den 7edezer, nr. 514, in de geboorteregisters
dezer gemeente niet is te vinden.

Officier van Justitie te Deventer.
15511-04-1871
Rooster van aftreding College van Zetters. In voldoening aan Uw missive
d.d. 6edezer, hebben wij de eer hierbij verbeterd terug te
zenden de rooster van aftre ding van Zetters voor ’s Rijks Directe Belastingen.

Commissaris des Konings.
15614-04-1871
Ingevolge Uw missive d.d. 5edezer nr. 6425/3 heb ik de eer
onder terugzending de daarbij ontvangene staten de volgende inlichtingen
te geven, omtrent de daarop voorkomende personen: D.J. Brink, nr. 61,
overleden den 22 augustus 1869; Harm Hendrik Wuite, nr. 241, vertrokken
naar Gramsbergen den 25enovember 1867; Antonie Keizer, nr.
287, overleden den 26efebruari 1871; Hendrikus Blankvoort,
nr. 397, 420, 431, overleden den 28ejanuari 1870; J.P. Kleijs,
nr. 412, vertrokken naar Avereest den 27eoctober 1869; Evert
Schuurman, nr. 424 en 433, overleden den 4eaugustus 1870;
Gerit ten Napel, nr. 437 en 488, vertrokken naar Den Ham den 18e
maart 1871; G.J. van der Scheer, nr. 443 en 444, vertrokken naar Noord-Amerika;
Hermannus Dumel, nr. 481, vertrokken naar Ambt Ommen den 9e
mei 1870. Voorts heb ik de eer te berigten dat er in den toestand der
overige schuldenaren geene verandering is gekomen.

Ontvanger der registratie te Ommen.
15714-04-1871
Jagt en visscherij. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen 10 stuks
aanvragen ter bekoming van kleine vischacten terwijl tot heden geen aanvragen
om jagtacten hebben plaats gehad.

Commissaris des Konings.
15815-04-1871
Voldoende aan Uw verzoek bij missive d.d. 13edezer, nr. 234/255,
heb ik de eer mede te deelen dat de bevolking dezer gemeente op 31 december
1870 bedroeg: 7354. Eene kom bestaat hier niet.

Controleur te Ommen.
15915-04-1871
Abonnement Staatsblad. Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen
een kwitantie wegens storting groot f. 4,- wegens abonnement op het Staatsblad
over 1871 en register op hetzelve van 1870.

Commissaris des Konings.
16017-04-1871
Bevolking. In voldoening aan Uw circulaire d.d. 18emaart
jl, nr. 36, heb ik de eer te berigten dat zich in deze gemeente geene
Britsche onderdanen bevinden.

Commissaris des Konings.
16119-04-1871
Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt
door de Rijksveldwachter L. van der Wal, tegen Johannes Vugteveen te Dedemsvaart
in deze gemeente, wegens het wederregterlijk wegvoeren van eenige meubelen
uit het huis zijner ouders, aldaar.

Officier van Justitie te Deventer.
16219-04-1871
Geestelijken. In voldoening aan het geen voorgeschreven bij provinciaal
blad nr. 124 van 1834, hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen een
opgaaf der geestelijken bij de onderscheidene godsdienstige gezindheden
in deze gemeente.

Commissaris des Konings.
16321-04-1871
Betaling uit den post van onvoorziene uitgaven dienst 1870. Hiernevens
hebben wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden een Raadsbesluit d.d.
20edezer tot betaling uit hoofdstuk IV der begrooting dienst
1870, eener som van f. 30,94½ aan de gemeente Gramsbergen, wegens voorgeschoten
verpleegkosten over de jaren 1867 en 1868.

Gedeputeerde Staten.
16422-04-1871
In voldoening aan de circulaire van den heer Commissaris des Konings
in deze provincie, d.d. 6 februari 1867, 3eafd., nr. 7611/542,
hebben wij de eer U hiernevens te doen toekomen een afschrift van het
hoofdstuk medische politie uit het gemeenteverslag over 1870.

Inspecteur geneeskundig staatstoezicht te Kampen.
16522-04-1871
Benoeming van Tegenschatters voor de personele belasting dienst 1871/1872.
Wij hebben de eer U door dezen kennis te geven dat U door den Raad dezer
gemeente in zijne vergadering van den 20edezer, zijt benoemd
tot Tegenschatter voor de personele belasting, dienst 1871/1872, en zulks
naar aanleiding van act. 29 lid 2 der wet van 29 maart 1833, staatsblad
nr. 4.

Albertus Hamhuis te Heemse.
16622-04-1871
Als voren.

Jan van Dijk te Dedemsvaart.
16722-04-1871
Benoeming van Tegenschatters voor de personele belasting dienst 1871/1872.
Naar aanleiding van hetgeen is vervat in sub. D van het besluit van den
heer Staadsraad Gouverneur dezer provincie van 12 april 1845, provinciaal
blad nr. 40, hebben wij de eer mede te deelen dat door den Raad dezer
gemeente in zijne vergadering van den 20edezer, zijn benoemd
tot tegenschatters voor de personele belasting dienst 1871/1872: Albertus
Hamhuis, timmerman te Heemse, en Jan van Dijk, opzigter te Dedemsvaart.

Commissaris des Konings.
16822-04-1871
Kennisgeving als voren.

Controleur te Ommen.
16924-04-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 20edezer, nr. 616, heb
ik de eer onder terugzending van het daarbij ontvangene proces-verbaal
contra J. Vugteveen, U te doen toekomen een proces-verbaal van verhoor
van den verdachte. Getuigen zijn niet op te sporen.

Officier van Justitie te Deventer.
17024-04-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen twee processen-verbaal, opgemaakt
door L. van der Wal, wegens het doen loopen en grazen van schapen op in
den oogst staande heidegrond en opgaande dennen te Rheezerveen in deze
gemeente. 1etegen G.J. Wemekamp, schaapherder te Rheezerveen;
2etegen Derk Overweg, schaapherder te Rheeze.

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
17124-04-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een zakboekje van den milicien
verlofganger J.J. Bosch, mij ter uitreiking gezonden door de majoor-commandant
van het korps. Blijkens Uw missive d.d. 17efebruari jl., nr.
1091, heeft gemelde verlofganger zich in uwe gemeente gevestigd,en heb
ik de eer U te verzoeken hem hetzelve wel te willen doen geworden.

Burgemeester van Zwolle.
17224-04-1871
Statistiek lager onderwijs. In voldoening aan Uw besluit d.d. 28 december
1861, nr. 520/3437, hebben wij de eer hiernevens in te zenden 12 stuks
tabellen van het getal leerlingen op 17 april jl.

Gedeputeerde Staten.
17324-04-1871
Ter voldoening aan het 2elid van act 4 der wet van 10 april
1869, Staatsblad nr. 65, heb ik de eer U bij deze kennis te geven dat
door mij op heden verlof is verleend tot het begraven van het lijk van
Jan Papmeijer, oud 2 maanden, overleden te Venebrugge in de begraafplaats
der Hervormden in uwe gemeente.

Burgemeester van Stad Hardenberg.
17425-04-1871
Bijgaande stukken betreffende de plaatsvervanging van den loteling Roelof
Altena heb ik de eer hiernevens aan U te doen toekomen.

Militieraad te Zwolle.
17526-04-1871
Verslag betrekkelijk de werking der wet van 28 juni 1854, staatsblad
nr. 100. Naar aanleiding van hetgeen was vervat in het provinciaal blad
nr. 81 van 1854, hebben wij de eer hiernevens aan U te doen toekomen een
verslag betrekkelijk de werking der wet van 28 juni 1854.

Commissaris des Konings.
17627-04-1871
Gemeenteverslag. Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen twee
exemplaren van het uitvoering en beredeneerd verslag van den toestand
der gemeente over het jaar 1870.

Gedeputeerde Staten.
17727-04-1871
Getal kiezers. In voldoening aan Uw besluit der 27emaart
1868, nr. 1223/905, hebben wij de eer mede te deelen dat het getal kiezers
na de herziening der kiezerslijsten is als volgt. Voor leden der Tweede
Kamer der Staten Generaal: 111. Voor leden der Provinciale Staten: 111.
Voor leden van den Gemeenteraad: 191.

Commissaris des Konings.
17828-04-1871
Onder terugzending van bijgaande stukken heb ik de eer U mede te deelen
dat de buurtschap Daarle is gelegen onder de gemeente Hellendoorn.

Officier van Justitie te Almelo.
17929-04-1871
Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen een afschrift van het
proces-verbaal van opneming der gemeentekas op den 27edezer.

Gedeputeerde Staten.
18029-04-1871
Militie. Ik geef U bij dezen kennis, dat de verlofganger Albert Moes
der ligting 1869 op den dag van heden aan mij heeft kenbaar gemaakt dat
hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in Uwe gemeente
te vestigen. Bij aankomst in Uwe gemeente verzoek ik daarvan overeenkomstig
de bestaande voorschriften, berigt.

Burgemeester van Hoogeveen.
Nr.:Datum:Omschrijving:Adressering:
18102-05-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een oproepingsbrief
voor de nationale miltie, voor de persoon van Jan Kiefte, met beleefd verzoek
dezelve aan den belanghebbende wel te willen doen uitreiken, hij is molenaarsknecht
bij Scholten in uwe gemeente.
Burgemeester van Coevorden.
18202-05-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een oproepingsbrief
voor de nationale militie, voor de persoon van Hendrik Lutterman, den 27e
februari jl, naar uwe gemeente verhuisd, met beleefd verzoek dat stuk aan
den belanghebbende te willen doen uitreiken.
Burgemeester van Ambt Ommen.
18303-05-1871Grondbelasting. Hiernevens heb ik de eer U in te zenden drie
aangiften tot bekoming van vrijdom van grondbelasting, volgens act. 38 der
wet van 26 mei 1870 (staatsblad nr. 82) van de weduwe H. Geerdes en kinderen
te Avereest.
Gedeputeerde Staten.
18404-05-1871Nationale militie. In voldoening aan hetgeen vervat is in
het besluit van den heer Commissaris des Konings in deze provincie d.d.
27 april jl, nr. 1192, heb ik de eer U hierbij te doen geworden een dubbel
van den staat der maanschappen begrepen in het aandeel dezer gemeente in
de ligting voor de nationale militie van het jaar 1871.
Luitenant-kolonel, provisioneel adjudant te Zwolle.
18504-05-1871Nationale militie; paspoort. Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen een paspoort voor den in Uwe gemeente zich bevindende milicien
Hendrik Heeres, met verzoek dat stuk aan denzelven te willen doen uitreiken,
en mij daarvan berigt te willen zenden.
Burgemeester van Avereest.
18604-05-1871Als voren, twee paspoorten voor H.J. Dorgelo en B. van Born.Burgemeester van Zwolle.
18704-05-1871Als voren, een paspoort voor Gabe de Vries.Burgemeester van Steenwijkerwold.
18804-05-1871Als voren, een paspoort voor Herman Denneboom.Burgemeester van Beilen.
18904-05-1871Als voren, een paspoort voor H.H. Albers.Burgemeester van Onstwedde.
19004-05-1871Als voren, een paspoort voor Geert van Dijk.Burgemeester van Zuidwolde.
19104-05-1871Lager onderwijs. De hulponderwijzer J. Cremer heeft zijne
eervol ontslag aangevraagd. Hij heeft eene betrekking aangenomen te Beilen.
U hiervan kennis gevende verzoeken wij dat door Uw tussenkomst eene oproeping
van sollicitanten in de nieuwe bijdragen voor het lager onderwijs worde
opgenomen. De jaarwedde is f. 300,-
Schoolopziener te Heerenveen.
19205-05-1871Inzending opgave der overledenen gedurende de maand april.Inspecteur te Kampen.
19305-05-1871Inzending uittreksel uit het register van overlijden over
de maand april 1871.
Commissaris des Konings.
19408-05-1871Ter voldoening aan Uw missive d.d. 1 mei jl., en met terugzending
van het daarbij gevoegde proces-verbaal, heb ik de eer U hierbij een proces-verbaal
van verhoor van Hendrik Jan Reurink te doen toekomen.
Officier van Justitie te Deventer.
19509-05-1871Lager onderwijs. Naar aanleiding van Uw besluit d.d. 4edezer,
nr. 1388/1067, hebben wij de eer mede te deelen dat het geenzins der aandacht
van den Gemeenteraad is ontsnapt, dat de hulponderwijzer A.A. van Munster
onder tijdelijke toepassing van art. 20 der wet van 13 augustus 1857 (staatsblad
nr. 103) slechts voor de tijd van drie jaren als onderwijzer der school
te Collendoorn konde werkzaam zijn. Inmiddels heeft gezegde A.A. van Munster
met goed gevolg het examen van hoofdonderwijzer afgelegd zoodat naar onze
meening er geene nieuwe benoeming behoeft plaats te hebben. Mogt de meening
van U nmet ons gevoelen in strijd zijn, dan verzoeken wij beleefd daarvan
onderrigt te mogen worden en zullen wij onmiddellijk alle zoodanige stappen
doen als noodig zal zijn om de zaak naar Uw meening te regelen.
Gedeputeerde Staten.
19609-05-1871Door deze heb ik de eer U mede te deelen dat de persoon gesignaleerd
in het Algemeen Politieblad onder nr. 428, genaamd Lambertus Tormijn op
heden op mijn last is gearresteerd en door mij naar Ommen is opgezonden.
Officier van Justitie te Deventer.
19710-05-1871Ter voldoening aan Uw missive d.d. 9edezer, nr.
754, heb ik de eer te berigten dat Willem Dam, wonende te Lutten, op gisteren
bij de Nationale Militie is ingelijfd, doch bij mij nog niet bekend bij
welk regiment. Zoodra zulks ter mijner kennis komt, zal ik U daarvan in
kennis stellen.
Officier van Justitie te Deventer.
19812-05-1871Instellingen van weldadigheid. In voldoening aan Uw besluit
van 24 augustus 1854, nr. 2528/1859, hebben wij de eer te berigten dat er
in deze gemeente geen andere instellingen van weldadigheid bestaan dan bedoeld
worden bij act. 2 litt b, der wet van 28 juni 1854, en dat naar onze meening
derhalve het opgemelde besluit voor deze gemeente niet van toepassing kan
worden geacht.
Gedeputeerde Staten.
19913-05-1871Lager onderwijs. Onder toezending van nevensgaande staat van
voorgevallene mutatiën in het personeel der hoofd- en hulponderwijzers enz.,
hebben wij de eer U mede te deelen dat de Raad dezer gemeente op heden met
ingang van den 15edezer, op zijn verzoek eervol uit zijne betrekking
van hulponderwijzer te Lutten aan de Dedemsvaart heeft ontslagen Andries
Fredericus Cremer.
Gedeputeerde Staten.
20013-05-1871Lager onderwijs. Ingevolge de bestaande voorschriften hebben
wij de eer U mede te deelen dat den Raad dezer gemeente, den hulponderwijzer
Andries Fredericus Cremer, te Lutten aan de Dedemsvaart, op heden op zijn
verzoek, eervol uit de betrekking heeft ontslagen, met ingang van den 15e
dezer. Het ontslag is aangevraagd wegens vertrek naar elders.
Inspecteur van ’t lager onderwijs in de provincie Overijssel
te Zwolle.
20113-05-1871Als voren.Schoolopziener 6edistricht van Overijssel, te Heerenveen.
20215-05-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen afschrift van het
verslag van den toestand van het lager onderwijs gedurende het jaar 1870
in deze gemeente, benevens de daarbij behoorende tabel E. De plaatselijke
schoolcommissie te Ambt Hardenberg.
Schoolopziner 6edistricht van Overijssel, te Heerenveen.
20316-05-1871Nationale militie; ontslag uit de dienst. In voldoening aan
Uw circulaire d.d. 24 april jl., nr. 116, heb ik de eer te berigten dat
de daarbij ontvangen bewijzen van ontslag uit dienst, van de miliciens der
ligting 1866 aan de belanghebbenden zijn uitgereikt.
Commissaris des Konings.
20417-05-1871Nationale militie. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
4 stuks quitantien, van gepasporteerde miliciens alhier, benevens derzelver
zakboekjes, als van H. Ekkelenkamp, ad f. 5,76; van L. Holtink, ad f. 7,06½;
van G. Godeke ad f. 11,45 en van L. van den Berg, ad f. 9,73; tezamen f.
34,00½ Ik neem beleefd de vrijheid U te verzoeken mij dat bedrag te willen
doen toekomen per postwissel na aftrek der kost en.
Commanderend officier van het 1eregiment infanterie
te Leeuwarden.
20517-05-1871Nationale militie. Hierbij heb ik de eer U te doen geworden
eene quitantie van den gepasporteerden milicien H. Altena, groot f. 2,87
benevens het zakboekje van denzelven. Ik neem beleefd de vrijheid U te verzoeken
mij dat bedrag per postwissel te willen doen toekomen, na aftrek der kosten.
Commanderend officier van het regiment grensjagers te ’s-Gravenhage.
20619-05-1871Onderzoek der verlofgangers. In voldoening aan het geen is
vervat in het besluit van den heer Commissaris des Konings in deze provincie,
d.d. 4 mei 1871, nr. 1510/1245, heb ik de eer U hiernevens te doen toekomen
de registers model nr. 26 over de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870, benevens
eene appellijst.
Kolonel militie commissaris in Overijssel te Zwolle.
20719-05-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door de rijksveldwachter A.D. Schut alhier, op verzoek van L.G.
Zandink tegen Hendrik Bunskoek te Avereest, wegens het stuk snijden van
een jas.
Officier van Justitie te Deventer.
20820-05-1871Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger Jan Hendrik
Kampman, der ligting 1868, zich op heden bij mij heeft aangegeven.
Burgemeester van Ambt Ommen.
20920-05-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door A.D. Schut, rijksveldwachter alhier, op verzoek van F. Boensma,
tapper wonende in deze gemeente, wegens gepleegde baldadigheden door Jan
Kosse te zijnen huize.
Officier van Justitie te Deventer.
21020-05-1871Hiernevens hebben wij de eer U aan te bieden een besluit van
den Raad dezer gemeente d.d. 13 mei jl., houdende verzoek om magtiging om
met het gemeentebestuur van Meppel in overleg te kunnen treden omtrent een
verzoek van Arend Kreuzen, schipper alhier, om te worden aangesteld als
beurtschipper tusschen genoemde plaats en deze gemeente.
Gedeputeerde Staten.
21122-05-1871Onderzoek der verlofgangers nationale militie. Ik heb de eer
U bij deze mede te deelen, dat alnog nadat de registers model nr. 19, aan
U waren ingezonden, alhier op den 20edezer is aangekomen uit
de gemeente Ambt Ommen, de verlofganger Jan Hendrik Kampman, der ligting
van 1868 uit deze gemeente.
Kolonel militie Commissaris in Overijssel.
21222-05-1871Ten vervolge op mijne missive d.d. 10 dezer nr. 197, heb ik
de eer te berigten dat Willem Dam bij de militie is ingelijfd bij het 5e
regiment infanterie, 3ebataillon in garnisoen te Geertruidenberg.
N.N.
21322-05-1871Nationale militie. Ik heb de eer U te berigten dat het paspoort
voor den milicien G.W. Kastein mij gezonden bij Uw missive d.d. 20edezer
nr. 325 op heden aan den belanghebbenden is uitgereikt.
Burgemeester van Winterswijk.
21424-05-1871Nationale militie; verlofgangers. Overeenkomstig de bestaande
voorschriften heb ik de eer U bij deze kennis te geven dat de milicien verlofganger
Albert Moes der ligting 1869 uit uwe gemeente zich gevestigd heeft in de
gemeente Hoogeveen.
Burgemeester van Avereest.
21524-05-1871Jagt en visscherij. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen:
6 stuks aanvragen om groote jagtacten met schietgeweer en een aanvraag ter
bekoming eener groote vischacte. Ten aanzien der aanvragers der jagtacten
kan worden medegedeeld dat zij meerderjarig zijn en niet in de termen vallen
dat hen naar aanleiding van act. 14 der Jagtwet eene acte behoord te worden
geweigerd.
Commissaris des Konings.
21625-05-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratie wegens voorgeschoten onderstand aan J.J. Kroes
in 1869 ad f. 4,80 ontvangen bij Uwe missive d.d. 23 dezer, nr. 118.
B&W van Nijeveen.
21725-05-1871Orders tot betaling. Bij deze heb ik de eer U den goeden ontvangst
te berigten eener order tot betaling groot f. 19,50 bij Uw missive d.d.
23e dezer, 4eafd., nr. 1720/1426.
Commissaris des Konings.
21825-05-1871Bij deze heb ik de eer U den goeden ontvangst te berigten
der postwissel groot f. 28,09 bij Uwe missive d.d. 22 dezer, nr. 197.
Commanderend officier van het 1eregiment infanterie
te Leeuwarden.
21925-05-1871Jagtacten. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen eene aanvraag
ter bekoming eener groote jagtacte met schietgeweer van Evert Bruins alhier.
Ten aanzien van den aanvrager kan worden medegedeeld dat hij meerderjarig
is, en niet in de termen valt dat hem naar aanleiding van act. 14 der Jagtwet
eene acte behoord te worden geweigerd.
Commissaris des Konings.
22026-05-1871Wegen en voetpaden. Te voldoening aan act. 17 van het Reglement
op de wegen en voetpaden in deze provincie en aan het voorgeschrevene bij
Uw besluit van 30 juli 1862, nr. 3042/2047 hebben wij de eer te berigten:
a. dat de materieele toestand der wegen en voetpaden in deze gemeente benevens
de daarin gelegen werken voldoende is; b. dat er geen verandering in den
toestand der wegen en voetpaden die eene wijziging van de leggers hebben
teweeg gebracht, zijn voorgevallen; c. dat er geene overtredingen der reglementen
op de wegen en voetpaden zijn geconstateerd; d. dat er geen vergunningen
krachtens het meer genoemde reglement zijn verleend.
Gedeputeerde Staten.
22126-05-1871Afkondiging der rupsenwet. In voldoening aan hetgeen is vervat
in het provinciaal blad nr. 82 van 1856 hebben wij de eer mede te deelen
dat de wet van 26 ventose jaar IV is afgekondigd en dat de schouw heeft
plaatsgehad.
Commissaris des Konings.
22226-05-1871Hulponderwijzer. Hierbij hebben wij de eer U te doen toekomen
de stukken van twee sollicitanten naar de vacante betrekking van hulponderwijzer
te Dedemsvaart, met name Jacob Snijder te Suameer en Willem Rijst te Spier,
gemeente Beilen; met verzoek om Uw gevoelens daaromtrent te willen mededeelen.
Schoolopziener 6edistrict in Overijssel te Heerenveen.
22330-05-1871Jagtacten. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een
aanvraag ter bekoming eener groote jagtacte met schietgeweer van Barteld
Mastenbroek alhier. Ten aanzien van den aanvrager kan worden medegedeeld
dat hij is meerderjarig, en niet valt in de termen dat hem naar aanleiding
van act. 14 der jagtwet eene acte behoord te worden geweigerd.
Commissaris des Konings.
22430-05-1871Pensioenen, onderwijzers. Ingevolge Uw besluit d.d. 11edezer,
3eafdeling, nr. 1451/1121, hebben wij de eer hiernevens in te
zenden eene quitantie van storting groot f. 100,- wegens aandeel der gemeente
in verleend onderwijzerspensioen.
Gedeputeerde Staten.
22530-05-1871Vertrek verlofganger. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger
Wilhelm Gasman der ligting 1869 op heden mij heeft kenbaar gemaakt dat hij
de gemeente wilde verlaten met het voornemen zich in Uwe gemeente te vestigen.
Bij aankomst in Uwe gemeente verzoek ik daarvan overeenkomstig de bestaande
voorschriften, berigt.
Burgemeester van Coevorden.
22631-05-1871Processen-verbaal. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
drie processen-ve rbaal opgemaakt door de rijksveldwachter A.D. Schut alhier,
wegens het doen loopen en grazen van vee op gronden toebehoorende aan den
heer H.L. Crull te den Belt (Hannover), gelegen in het Baalderveld in deze
gemeente, tegen: 1. Gerrit Jan Meijer, koeherder wonende bij den landbouwer
Zweer de Weert de Den Belt, voornoemd; 2. Albert Ulst, koeherder wonende
bij den landbouwer Berend Jan Vos, te den Belt voorschreven; 3. Geert Olthof,
landbouwer, wonende in het Baalderveld, gemeente Ambt Hardenberg.
Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie te Ommen.
22731-05-1871Radewijkerbeek. In antwoord op Uw geëerde van 27 mei jl.,
heb ik de eer te berigten dat wat mij betreft geen bezwaar bestaat de Radewijkerbeek
op zaterdag den 10edezer gemeenschappelijk te inspecteren.
Koninklijk Preussische Ambt Neuenhaus.
Nr.:Datum:Omschrijving: Adressering:
22801-06-1871Vertrek verlofganger. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger
Arend Kroeze der ligting 1867, op heden aan mij heeft kenbaar gemaakt dat
hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in Uwe gemeente te
vestigen. Bij aankomst in Uwe gemeente verzoek ik daarvan, overeenkomstig
de bestaande voorschriften, berigt.
Burgemeester van Gramsbergen.
22905-06-1871Opgave der overledenen over de maand mei 1871.Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
23005-06-1871Inzending uittreksel uit het register van overlijden over de
maand mei 1871.
Commissaris des Konings.
23106-06-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratien wegens verstrekten onderstand aan A. Wasser
in 1869 en 1870, tezamen f. 66,- ontvangen bij Uwe missive d.d. 2e
dezer nr. 662/455.
B&W van Weststellingwerf.
23206-06-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratien wegens verleenden onderstand aan J. van Gelderen
en J.M. Opman in 1870, tezamen f. 37,- ontvangen bij Uwe missive d.d. 30
mei jl. nr. 1777.
B&W van Leeuwarden.
23306-06-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter A.D. Schut alhier, tegen Derk Jan Hankamp,
landbouwer wonende in het Baalderveld in deze gemeente, wegens het doen
loopen en grazen eener kudde schapen in een perceel heide en grasgrond aldaar,
toebehoorende aan den heer H.L. Crull te den Belt (Hannover).
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht
te Ommen.
23406-06-1871Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden het bevelschrift groot f. 32,50 wegens schoolgeld van kinderen uit
Uwe gemeente over het jaar 1870.
Burgemeester van Vriezenveen.
23507-06-1871Bij deze heb ik de eer U te berigten dat de beschikking mij
geworden bij Uw missive d.d. 2edezer, nr. 892, aan den belanghebbende
P. van Os is uitgereikt.
Officier van Justitie te Deventer.
23607-06-1871Staat van het jagtveld. In voldoening aan hetgeen was vervat
in de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings d.d. 26 mei 1858,
nr. 1920, heb ik de eer mede te deelen dat het zich laat aanzien, het jagtveld
in deze gemeente voor het aanstaand jagtsaisoen goed van wild voorzien zal
zijn. Schadelijk gedierte wordt niet in dier mate aangetroffen dat het noodzakelijk
is tot het beteugelen daarvan maatregelen te nemen.
Commissaris des Konings.
23708-06-1871Oost- en West Indische pensioenen. Attestatien
de vita. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 20emaart jl., nr.
968/790, heb ik de eer U te verzoeken mij van de daarbij bedoelde attestatie
de vita voor pensioen 10 stuks te willen doen toekomen.
Commissaris des Konings.
23808-06-1871Naar aanleiding van Uw missive d.d. 22 mei jl, nr. 122, heb
ik de eer te berigten dat de milicien Gerhardus Godeke de bij gemelde missive
bedoelde goederen wenscht terug te ontvangen, de vracht voor zijne rekening
nemende. Hij verzoekt dezelve te willen adresseren aan D.J. Jansen, veldwachter
te Heemse, gemeente Ambt Hardenberg.
Majoor Commandant van het 1ebataillon 1eregiment
infanterie te Leeuwarden.
23908-06-1871Als voren de milicien Holtink, missive 27emei nr.
68.
Majoor 3ebataillon 1eregiment infanterie
te Leeuwarden.
24011-06-1871Onder terugzending der bijlage gevoegd geweest bij Uw missive
d.d. gisteren, nr. 913, heb ik in voldoening aan den inhoud daarvan de eer
mede te deelen dat Paulus van Os, indertijd in hechtenis is genomen door
den Rijksveldwachter van Avereest, beschuldigd van diefstal onder nog al
bezwarende omstandigheden. Zijne vrouw en dochter onder dezelfde verdenking
liggende werden toen mede gearresteerd. Naar ik meen bleef er een klein
kind onverzorgd achter, hetwelk door de weduwe Spijker, eigentlijk Aleida
Eilers, werd opgenomen en verzorgd. Het scheen mij toen toe dat Paulus van
Os aan gezeide weduwe Spijker opdroeg voor zijne woning te zorgen, en zal
de aanwezige roerende goederen wel naar hare woning in de onmiddellijke
nabijheid gebragt hebben. Minstens heeft er nadat Paulus van Os uit de gevangenis
was ontslagen eene restitutie plaats gehad, ten overstaan van mijnen toenmaligen
veldwachter Van den Berg. Partijen schijnen toen met de gemaakte schikkingen
genoegen genomen te hebben. De zaak evenwel reeds lang geleden zijnde kan
ik mij geene meerdere bijzonderheden herinneren, doch komt het mij voor
dat de klagte van P. van Os zijn oorsprong heeft in een later ontstane oneenigheid
tusschen hem en de meergenoemde weduwe Spijker en dat een zekere Jan Kappers,
een zeer berucht sujet en zaakwaarnemer, Van Os heeft aangezet tot het doen
eener klagte. Gezegde Kappers is dan ook de schrijver en steller van het
stuk. De woning van P. van Os bestaande uit eene van zooden opgezette hut,
is het buiten twijfel, dat de hoeveelheid houtwerk die daaruit ontvreemd
zoude zijn, zeer gering moet zijn. Betrekkelijk de kruiwagen waarvan mede
in de brief van Van Os melding word gemaakt en die door zekere Juurlink
zoude zijn weggenomen, is door mijne tusschenkomst eene dispositie van den
heer procureur-generaal aan Van Os uitgereikt, inhoudende als ik mij goed
voorstel, dat hij de kruiwagen in kwestie konde terugkrijgen, doch dat hij
daarvoor de tijd had laten voorbij gaan. Die dispositie ontving ik bij Uwe
missive van den 2edezer, nr. 892. De geheele zaak komt mij voor
van weinig beteekenis te zijn en zooals ik boven schreef te zijn voortgevloeid
uiteene veete tusschen Van Os, W. Bouck, de weduwe Spijker en Juurling bestaande.
Officier van Justitie te Deventer.
24109-06-1871Zettersvergadering. In antwoord op Uw missive d.d. 8edezer,
nr. 337/361, heb ik de eer te berigten dat het voorstel om op maandag den
12edezer des namiddags ten 2 uur de vergadering van zetters te
houden tot regeling der patent aanslagen, door mij wordt goedgekeurd, zullende
heeren zetters door mij tegen dien tijd worden opgeroepen.
Controleur der directe belastingen te Ommen.
24212-06-1871Naar aanleiding van Uwe missive d.d. 22 mei jl., nr. 123, heb
ik de eer te berigten dat de milicien Lambert van den Berg de bij opgenoemde
missive bedoelde goederen wenscht terug te ontvangen, de vracht voor zijne
rekening nemende. Hij verzoekt dezelve te willen adresseren aan D.J. Jansen,
veldwachter te Heemse, gemeente Ambt Hardenberg.
Majoor Commandant van het 1ebataillon 1eregiment
infanterie te Leeuwarden.
24312-06-1871Onderzoek der verlofgangers. Bij deze heb ik de eer U mede
te deelen dat na de inzending der registers aan U op den 19 mei jl. de volgende
veranderingen op dezelve zijn gekomen, als: 1. alhier aangekomen op den
20 mei jl. van Ambt Ommen, Jan Hendrik Kampman, milicien der ligting van
1868 uit deze gemeente; 2. vertrokken op den 30 mei jl. naar Coevorden Wilhelm
Gasman, milicien der ligting van 1869, uit deze gemeente; 3. vertrokken
op den 1 juni jl. naar Grams bergen Arend Kroeze, milicien der ligting van
1867 uit deze gemeente. Nog is alhier op heden aangekomen van Gramsbergen
Egbert Jan Kleinebuul der ligting 1867 uit de gemeente Gramsbergen.
Kolonel militie commissaris in Overijssel.
24412-06-1871Af- en overschrijving, begrooting 1870. Hiernevens hebben wij
de eer U te doen toekomen een besluit van den Raad dezer gemeente d.d. heden,
waarbij is besloten tot af- en overschrijving van eenige posten in uitgaaf
der begrooting over het dienstjaar 1870.
Gedeputeerde Staten.
24512-06-1871In voldoening aan Uw besluit d.d. 11 mei jl., nr. 1461/1130,
hebben wij de eer U hierbij ter goedkeuring aan te bieden een besluit van
den Raad dezer gemeente d.d. heden, houdende bepaling van de jaarwedde van
den hoofdonderwijzer aan de openbare school te Collendoorn, dhr. A.A. van
Munster.
Gedeputeerde Staten.
24612-06-1871Collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van
de gewapende dienst in de Nederlanden. Wij hebben de eer U mede te deelen
dat de jaarlijksche collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning
van de gewapende dienst in de Nederlanden voor dit jaar in deze gemeente
zal plaatshebben in de loop der volgende week en verzoeken wij U beleefdelijk
die collecte op aanstaande zondag wel aan Uwe gemeente te willen aanbevelen.
Weleerwaarde zeer geleerde heer A. Piper, predikant te Heemse.
24712-06-1871Als voren.W. de Visser, predikant te Lutten.
24812-06-1871Als voren.J.H. Vos, predikant te Lutten.
24912-06-1871Als voren.H. op ’t Holt, predikant te Heemse.
25012-06-1871Vrijdommen grondbelasting. Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen acht stuks aangiften volgens art. 38 der wet van 26 mei 1870 (staatsblad
nr. 82) van H.N. van Roijen namens de erven Mr. J.A. van Roijen ter bekoming
van vrijdom van grondbelasting wegens gebouwde eigendommen.
Gedeputeerde Staten.
25114-06-1871Bij deze heb ik de eer U te berigten dat den Raad dezer gemeente
niet genegen is het tractement voor de nieuw te benoemen hulponderwijzer
te vermeerderen, doch zullen nogmaals sollicitanten worden opgeroepen op
een jaarwedde van f. 300,-. De brief van den heer schoolopziener in het
1edistrict van Friesland heb ik de eer hierbij tevens terug te
zenden.
Schoolopziener 6edistrict van Overijssel te Heerenveen.
25215-06-1871Geboorte-extracten. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen
drie geboorte-extracten, bedoeld bij Uwe missive d.d. 13edezer.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht
te Assen.
25315-06-1871In antwoord op Uw missive van 13 dezer, nr. 83, heb ik de eer
te berigten dat ik ten behoeve van Bernardus zeeman geen certificaat van
goed gedrag kan afgeven, ik meen in 1869 wegens diefstal veroordeeld tot
een jaar gevangenisstraf welke hij te Assen heeft ondergaan.
Kapitein garnizoenscommandant te Zwolle.
25417-06-1871In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 15edezer,
nr. 2010, hebben wij de eer onder terugzending van stukken te berigten,
dat de leening aangegaan voor het bouwen van drie nieuwe scholen in deze
gemeente bestaat uit 8 aandeelen van f. 500,- en een van f. 200,- tezamen
f. 4200,- waarvan in 1870 het aandeel a f. 2,– is uitgeloot bij het opmaken
der begrooting had de uitlooting nog geen plaats gehad, zoodat daarvoor
f. 500,- op dezelve werd uitgetrokken, door de uitloting nu van f. 200,-
kan op tot. 48 aflossing van schuld f. 300,- worden afgeschreven.
Gedeputeerde Staten.
25517-06-1871Verhaal van kosten van onderstand. In voldoening aan Uw besluit
d.d. 8edezer, nr. 1779/1359, hebben wij de eer te berigten dat
de afdoening der door de gemeente Emmen voor onze gemeente voorgeschotene
kosten van onderstand, tot heden uit gebrek aan fondsen achterwege gebleven,
doch dat wij voornemens zijn die schuld uit de dienst 1871 te voldoen.
Gedeputeerde Staten.
25617-06-1871Armwezen. Hierbij heb ik de eer U voor voldaan geteekend terug
te zenden de declaratie wegens voorgeschoten onderstrand aan H.J. Sloothaak
in 1870, ad f. 10,- ontvangen bij Uwe missive d.d. 14edezer ,nr.
2174a/609.
B&W van Schoterland.
25719-06-1871Aanvraag om verlof. Naar aanleiding van art. 75 der Gemeentewet
heb ik de eer U te verzoeken mij een verlof tot afwezigheid toe te staan
gedurende elf dagen, ingaande woensdag den 21edezer en eindigende
zaterdag 3 juli. Het is mijn voornemen mij naar Lipspringe in Pruissen te
begeven. Gedurende mijne afwezigheid zal er behoorlijk voorzien worden in
het secretariaat der gemeente.
Commissaris des Konings.
25820-06-1871Aanmaning tot voldoening van de voorgeschotene onderstandskosten
aan C. Schuurhuis 1864 ad f. 3,00.
Ambt Ommen.
25920-06-1871Als voren aan A. Keizer, 1869Berkel.
26020-06-1871Als voren aan W. Goudbeek, 1869Zalk.
26120-06-1871Als voren aan J.W. Vinkers, 1869Groningen.
26220-06-1871Als voren aan A. Frantsen, 1870Doniawerstal.
26320-06-1871Als voren aan F.K. Zeeman, 1865, 1869 en 1870.Utrecht.
26420-06-1871Als voren aan J.E. Kamps, 1870.Westerbork.
26520-06-1871Als voren aan C.H. de Jong, 1870 en J. Jager, 1870.Ooststellingwerf.
26620-06-1871Als voren aan G. Leuink, 1869Tubbergen.
26720-06-1871Als voren aan H. Top, 1869, F. Stetjans, 1869 en J. Slooijer,
1870.
Den Ham.
26820-06-1871Als voren aan wed. J. Drenth, 1866, 1867, 1868, 1869 en 1870, 
J.L. Vos, 1869 en A. Krol, 1869.
Aengwirden.
26920-06-1871Als voren aan J.J. Bouwhuis, 1870Schoterland.
27020-06-1871Als voren aan W. Feijer, 1868Kampen.
27120-06-1871Als voren aan C. Wielink, 1868, 1869 en W. Wessels, 1869IJsselmuiden.
27220-06-1871Als voren aan J. Hofmans, 1869, 1870, E. Wichers, 1869, 1870,
C. Daniels, 1869, 1870, E. Spalink, 1869, 1870, kinderen weduwe Poolman,
1869, L. Drenth, 1869, 1870, J. Snijder, 1870, Klaasje Jansen, 1869, C.
Groen, 1869
Avereest.
27320-06-1871Als voren aan B.J. van Dam, 1868, weduwe B.J. van Dam, 1870,
K.J. Groenendaal, 1870.
Haskerland.
27420-06-1871Als voren aan D.J. Hendriksen, 1869 en 1870.Wierden.
27520-06-1871Overeenkomstig het bepaalde in de 2ealinea van act.
56 der wet van 28 juni 1854 (staatsblad nr. 100), hebben wij de eer hierbij
aan U in te zenden afschriften van op heden door ons aan de gemeentebesturen
van Ambt Ommen, Zalk, Wierden, Avereest, IJsselmuiden, Kampen, Den Ham en
Tubbergen ingezonden aanmaningen tot voldoening van nog verschuldigde kosten
van onderstand.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
27620-06-1871Als voren aan de gemeenten Haskerland, Schoterland, Aengwirden,
Ooststellingwerf en Doniawerstal.
Gedep uteerde Staten van Friesland.
27720-06-1871Als voren aan de gemeente Utrecht.Gedeputeerde Staten van Utrecht.
27820-06-1871Als voren aan de gemeente Groningen.Gedeputeerde Staten van Groningen.
27920-06-1871Als voren aan de gemeente Westerbork.Gedeputeerde Staten van Drenthe.
28020-06-1871Als voren aan de gemeente Berkel.Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
28120-06-1871Armwezen. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 10edezer,
nr. 14/47 hebben wij de eer te berigten dat de afdoening der nog door ons
verschuldigde kosten van onderstand tot hiertoe door gebrek aan fonds is
achterwege gebleven, doch dat wij voornemens zijn die schuld uit de dienst
1871 te voldoen, en overeenkomstig Uw vroeger gedane voorstel met het ons
competerende te verrekenen.
B&W van Utrecht.
28220-06-1871Ik neem de vrijheid U te verzoeken mij met eenigen spoed te
willen melden of de persoon van Bernardus Zeeman op welken betrekking heeft
uw missive d.d. 13edezer, nr. 83, zich noch te Zwolle bevindt,
dan wel of hij eene vrijwillige verbintenis bij het Nederlandsch Indische
leger heeft aangegaan. De man zal ten gevolge van een order afgegeven door
den heer kolonel militie commissaris wegens het niet verschijnen ter inspectie
eene provoost straf ondergaan. Zoo het U mogt bekend zijn waar zich Zeeman
op houdt, zoude ik zulks gaarne vernemen.
Kapitein Garnizoens Commandant te Zwolle.
28320-06-1871Nationale militie. De order tot provoost arrest, mij geworden
bij Uwe missive d.d. 13 juni jl., nr. 105, is van mijnentwege aan den vader
van den betrokkenen milicien Bernardus Zeeman uitgereikt, maar heb ik tot
dus verre niet vernomen of hij zich in arrest heeft begeven. Eenige dagen
voor de te Ommen gehoudene inspectie vervoegde zich gemelde Zeeman ter secretarie,
alwaar hij verzocht om een certificaat van goed gedrag, willende hij vrijwillig
dienst nemen bij het Nederlandsch Indische leger. Dat certificaat konde
ik niet afgeven daar Zeeman ten vorigen jare, door de Regtbank te Assen
wegens diefstal tot gevangenisstraf is veroordeeld. Niettegenstaande Zeeman
niet voorzien was van een bewijs van goed gedrag, begaf hij zich toch naar
Zwolle en ontving ik dien ten gevolge een schrijven van den heer kapitein
commandant van het garnizoen aldaar, waarbij mij op nieuw het gezegde bewijs
werd gevraagd. In antwoord op dat schrijven melde ik den heer kapitein commandant
voornoemd, de redenen die mij noopten het bewijs van goed gedrag niet uit
te reiken en heb ik verder van die zaak noch van Bernardus zeeman niets
vernomen. Het is mij onbekend waar Zeeman zich thans ophoudt. Hij is een
zwerver en naar hij zegt heeft hij geene zijner kleederen of equipementsstukken
in zijn bezit. Hij geeft voor dat hem die zijn ontstolen. De eer hebbende
dit een en ander aan U te melden neem ik de vrijheid te verzoeken dat ik
worden ingelicht hoe te handelen, zoo Zeeman zich hier weder mogt vertooonen.
Kolonel militie commissaris van Overijssel te Zwolle.
283a24-06-1871In voldoening aan Uwe missive d.d. 13 dezer, nr. 105, heb ik
de eer U hierbij terug te zenden de provoost order van den verlofganger
B. Zeeman.
Kolonel militie commissaris te Zwolle.
28424-06-1871In voldoening aan Uwe missive d.d. 10 dezer, nr. 944, heb ik
de eer de daarbij bedoelde opgave betreffende de pokziekte aan U te doen
toekomen.
Geneeskundig Inspecteur te Kampen.
28524-06-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen drie processen-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter A.D. Schut alhier, tegen K. Geitenbeek,
Jennigje Nijhuis en Jan Prinsen, wegens het doen loopen en grazen van vee
op grond van anderen.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt
te Ommen.
28626-06-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door den onbezoldigde Rijksveldwachter E.R. van Faassen alhier,
tegen Hendrik Jan Lammerink, landbouwer wonende te Stegeren, gemeente Ambt
Ommen, wegens het laten loopen en weiden van een kudde schapen op in de
oogst staand gras in de bermen der kunstweg van Ommen naar Hardenberg.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt
te Ommen.
28726-06-1871Declaratie wegens verstrekten onderstand ten behoeve van W.C.A.
Koolloos, geneeskundige hulp 1870 ad f. 13,90, besluit 20 juni 1870.
B&W van Leiden.
28826-06-1871Als voren, E.J. Schuurman, 1870 ad f. 11,- besluit 10 juni
1870.
B&W van Avereest.
28926-06-1871Als voren, A. Vigelant, 1870 ad f. 9,- besluit 9 juni 1870.Hoogeveen
29026-06-1871Als voren, J.E. Kamps, 1870 ad f. 21,50 besluit 8 juni 1870.Westerbork.
29126-06-1871Als voren, Trijntje de Jong, weduwe Bruinewoud, 1870 ad f.
20,70 besluit 25 maart 1870.
Opsterland.
29226-06-1871Als voren, Jan Holligjen, 1870 ad f. 11,30 besluit 10 februari
1870.
Olst.
29326-06-1871Als voren, W. Goudbeek, 1870 ad f. 11,- besluit 8 februari
1870.
Zalk.
29426-06-1871Als voren, J.J. Blaakhert, 1870 ad f. 13,20 besluit 7 december
1869.
Poortvliet.
29526-06-1871Als voren, Hermpje de Wind of Wind, weduwe K. Heerschap, 1870
ad f. 43,- besluit 1 december 1869.
Giethoorn.
29626-06-1871Als voren, C.H. de Jong, 1870 ad f. 23,15 besluit 27 november
1869.
Ooststellingwerf.
29726-06-1871Als voren, Geert Kreeft, 1870 ad f. 40,90 besluit 4 october
1869.
Hoogeveen.
29826-06-1871Als voren, J. van Gelderen, 1870 ad f. 19,90 besluit 18 september
1869.
Leeuwarden.
29927-06-1871Aanmaning tot voldoening van de voorgeschoten onderstandskosten
aan W.C.A. Koolloos (geneeskundige hulp), 1870 ad f. 13,90.
Leiden.
30027-06-1871Als voren, E.J. Schuurman, 1870 ad f. 11,-Avereest.
30127-06-1871Als voren, A. Vigelant, 1870 ad f. 9,-Hoogeveen.
30227-06-1871Als voren, J.E. Kamps, 1870 ad f. 21,50Westerbork.
30327-06-1871Als voren, Trijntje de Jong, weduwe Bruinewoud, 1870 ad f.
20,70
Opsterland.
30427-06-1871Als voren, Jan Holligjen, 1870 ad f. 11,30.Olst.
30527-06-1871Als voren, W. Goudbeek, 1870 ad f. 11,-Zalk.
30627-06-1871Als voren, J.J. Blaakhert, 1870 ad f. 13,20Poortvliet.
30727-06-1871Als voren, Harmpje de Wind of Wind, weduwe K. Heerschap, 1870
ad .f. 43,-
Giethoorn.
30827-06-1871Als voren, C.H. de Jong, 1870 ad f. 23,15Ooststellingwerf.
30927-06-1871Als voren, G. Kreeft, 1870 ad f. 40,90Hoogeveen.
31027-06-1871Als voren, J. van Gelderen, 1870 ad f. 19,90Leeuwarden.
31128-06-1871Declaratie wegens verstrekten onderstand aan J. Hofmans, geneeskundige
hulp 1870 ad f. 10,30 (besluit 3 maart 1870).
B&W van Avereest.
31228-06-1871Als voren, de vrouw van A. van de Riet, 1870 ad f. 26,60 (besluit
16 maart 1870).
B&W van Wierden.
31328-06-1871Als voren, Antonie Keizer, 1870 ad f. 5,20 (besluit 15 maart
1870)
Berkel.
31428-06-1871Aanmaning tot voldoening van de voorgeschoten onderstandskosten
aan A. van de Riet, geneeskundige hulp ad f. 26,60 (1870), besluit 16 maart
1870.
Wierden.
31528-06-1871Als voren aan A. Keizer, 1870 ad f. 5,20 (besluit 15 maart
1870).
Berkel.
31629-06-1871Onder dankbetuiging voor het aan mij verleenden verlof heb
ik de eer U te berigten dat ik heden op mijne standplaats ben geretourneerd
en mijne functie heb hervat.
Commissaris des Konings.
31730-06-1871Armwezen. Naar aanleiding uwer missive d.d. 29edezer,
nr. 211, hebben wij de eer te berigten dat weliswaar bij dezerzijdsch schrijven
d.d. 30 juni 1870 nr. 445 aan U is medegedeeld, dat de aanmaning bij onze
missive d.d. 27 juni 1870 nr. 359 abusivelijk was geschiedt. Bij missive
d.d. 28 juni 1870 nr., 395 zonden wij U echter nog eene declaratie wegens
geneeskundige hulp aan A. Keizer ad f. 2,70 en bij missive d.d 29 juni 1870
nr. 425 deden wij de daartoe betrekkelijke aanmaning, waarop dus bovengemeld
schrijven 30 juni 1870 nr. 445 geen betrekking kon hebben, van gemeld bedrag
ad f. 2,70. Tot heden geene betaling geschiedt zijnde, verzoeken wij U beleefdelijk
op de spoedige voldoening daarvan order te willen stellen.
B&W van Berkel.
31830-06-1871Nationale militie. Ik geef U bij deze kennis dat de verlofganger
Albert Meijerink der ligting 1870 op heden aan mij heeft kenbaar gemaakt
dat hij de gemeente wilde verlaten, met het voornemen zich in Uwe gemeente
te vestigen. Bij aankomst in Uwe gemeente verzoek ik daarvan, overeenkomst
bestaande voorschriften, berigt.
Burgemeester Ambt Ommen.
31930-06-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaratie ad f. 13,90 wegens verstrekten onderstand
aan W.C.A. Koolloos in 1870, ontvangen bij Uwe missive d.d. 28edezer,
nr. 335.
B&W van Leiden.
Nr.:Adres:Omschrijving:Adressering:
32001-07-1871
Militie. Kennisgeving van vertrek van den verlofganger Frederik Kamphuis
der ligting 1870.

Burgemeester van Stad Hardenberg.
32101-07-1871
Verkeer van vreemdelingen. In voldoening aan Uw aanschrijving d.d. 24
october 1854, heb ik de eer mede te deelen dat erin het afgeloopen kwartaal
op mijn last geene vreemdelingen over de grenzen des Rijks zijn uitgeleid
geworden, noch voor zoo ver mij bekend binnen deze gemeente hebben verkeerd.

Procureur-generaal fungerend directeur der Rijkspolitie te Zwolle.
32201-07-1871
Rustende schutterij, officieren. Wij hebben de eer aan U mede te deelen
dat voor zooveel deze gemeente betreft in het afgeloopen kwartaal geene
veranderingen in het kader der officieren hebben plaats gehad, als bedoeld
bij besluit d.d. 23 october 1868, provinciaal blad nr. 71.

Commissaris des Konings.
32301-07-1871
Pensioenen. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen eene attestatie
de vita van de alhier wonende gepsnsionneerde N. Urich, weduwe J. Lenseling,
benevens derzelver pensioenacte, met verzoek eerstgemeld stuk te willen
betaalbaar stellen ten kantore van den ontvanger der directe belastingen
te Hardenbergh.

N.N.
32404-07-1871
Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug
te zenden het bevelschrift ad f. 13,20 strekkende ter voldoening van verleenden
onderstand aan J.J. Blaakhert over 1870.

B&W van Poortvliet.
32504-07-1871
Hierbij heb ik de eer U een verbeterd proces-verbaal te doen toekomen,
thans opgemaakt door de onbezoldigde Rijksveldwachter Teunis Dieters te
Brucht, tegen Jan Prinsen aldaar, wegens het laten loopen en grazen van
twee geiten op de boorden van het Overijsselsch Kanaal.

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
32605-07-1871
Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden de bevelschriften strekkende ter voldoening van voorgeschoten verpleegkosten
ten behoeve van H. Blankvoort in 1869 en 1870, ten gezamentlijke bedrage
van f. 70,55 ontvangen bij Uwe missive d.d. 30 juni jl., nr. 217.

B&W van Stad Ommen.
32706-07-1871
In voldoening aan Uw circulaire d.d. 10 juni jl., nr. 944, hebben wij
de eer mede te deelen dat na 31 mei tot 30 juni jl., in deze gemeente
door de pokziekte zijn aangetast: a. gevaccineerden: 1; b. ongevaccineerden:
1; dat zijn overleden a. gevaccineerden: 2; ongevaccineerden: 2. Een der
overledenen was gehervaccineerd.

Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen.
32808-07-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 6edezer, nr. 1136, heb ik
de eer te berigten dat tot heden aan Uw missive van den 21 juni jl, nr.
1028 geen gevolg is kunnen gegeven geworden, aangezien Jan Geert Brumlever
niet in de gemeente aanwezig is, volgens informatie zoude hij zich buitenslands
hebben begeven en niet voor het laatst dezer maand terug keren.

Officier van Justitie te Deventer.
32910-07-1871
Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden het bevelschrift groot f. 11,30 strekkende ter voldoening van verpleegkosten
ten behoeve van Jan Holligjen in 1870, ontvangen bij Uwe missive d.d.
6edezer, nr. 360/182.

B&W van Olst.
33010-07-1871
Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden de declaratien wegens voorgeschotene verpleegkosten ten behoeve
van B. van Dam in 1868, tezamen f. 43,70 ontvangen bij Uwe missive d.d.
4 dezer nr. 383/231.

B&W van Haskerland.
33111-07-1871
Visscherij. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een aanvraag
ter bekoming eener kleine vischacte, van Hendrik Nijhuis, wonende alhier.

Commissaris des Konings.
33213-07-1871
Ingevolge Uw missive d.d. 12edezer, nr. 342, heb ik de eer
te berigten dat de daarbij bedoelde Andries Deurnink, in de geboorteregisters
dezer gemeente niet voorkomt.

Kolonel Buitengewoon Adjudant des Konings, Commandant van het 7e
regiment infanterie te Utrecht.
33313-07-1871
Pensioensbijdragen voor onderwijzers. Ter voldoening aan act. 6 van het
Koninklijk Besluit van den 24 maart 1858 (staatsblad nr. 14) en act. 3
van het Besluit Uwer vergadering van 14 april 1858 (provinciaal blad nr.
34), hebben wij de eer hierbij te voegen eene quitantie van storting bij
den heer betaalmeester te Zwolle, ter som van f. 50,25 ter voldoening
der pensioensbijdragen door de onderwijzers van openbare lagere scholen
in deze gemeente over het afgeloopen half jaar. Aan den voet dezer missive
is gevoegd eene specifieke aanduididing van de bijdragen der onderscheidene
onderwijzers: H. Hendriks, H.K. de Vries, J. Klouwen, A. Bouwhuis, H.
van ’t Laar, F. aan ’t Rot, G.J. Broekroelofs, G. Kelder, W.E. Timmerman,
G.J.H. Dorgelo, A.A. van Munster, G.W. Kastein en A.F. Cremer.

N.N.
33413-07-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 10 dezer nr. 126, heb ik de eer hierbij
in te zenden een certificaat van onvermogen van Bernardus Zeeman, die
geheel buiten staat is de kosten van verpleging en voeding in het Huis
van Bewaring te Ommen aan hem verstrekt, te kunnen voldoen.

Kolonel Militie Commissaris in Overijssel.
33513-07-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 12edezer, heb ik de eer
U het daarbij bedoelde certificaat van overmorgen ten behoeve van Bernardus
Zeeman te doen toekomen.

Kantonrechter te Ommen.
33614-07-1871
Ik heb de eer U mede te deelen dat op heden door mij per post in verzonden
een postwissel groot f. 38,27 zijnde het bedrag van de opbrengst der in
deze gemeente gehouden collecte ter ondersteuning van het fonds voor de
gewapende dienst in de Nederlanden.

Districtscommissie gewapende dienst te Deventer.
33717-07-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 14edezer, nr. 1195, en
met terugzending van het schrijven van H. Heitbrink, daarbij 2 maanden
uitstel van gevangenisstraf verzoekende, heb ik de eer te berigten dat
het mij voorkomt daartoe geen termen van overwegend belang bestaan, mijns
inziens zoude het huisgezin van Heitbrink wanneer hem uitstel van gevangenisstraf
werd verleend, tot kort voor den winter als dan veel meer aan armoede
worden bloot gesteld, dan wanneer hij die straf thans ondergaat.

Officier van Justitie te Deventer.
33817-07-1871
Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te zenden het
bevelschrift groot f. 39,60 strekkende ter voldoening van voorgeschoten
verpleegkosten ten behoeve van G. Leuink in 1869, ontvangen bij Uwe missive
d.d. 15edezer, nr. 398.

Burgemeester van Tubbergen.
33917-07-1871
Ingevolge Uw missive d.d. 13edezer, nr. 162, hebben wij de
eer de declaratie van voorgeschoten verpleegkosten ten behoeve van J.E.
Kamps hiernevens gewijzigd terug te zenden, voor zoover betreft de daartoe
genomene besluiten.

B&W van Westerbork.
34017-07-1871
Kennisgeving van aankomst van den milicien verlofganger Joseph Mozes
Denneboom, ligting 1870.

Burgemeester van Avereest.
34117-07-1871
Aanvrage om verlof tot afwezigheid. Ten einde mij naar Lipspringe te
begeven, neem ik de vrijheid U te verzoeken me een verlof tot afwezigheid
gedurende 14 dagen te verleenen, ingaande zaterdag den 22e
dezer en eindigende zaterdag den 5eaugustus e.k. Gedurende
mijne afwezigheid die waarschijnlijk geen 14 dagen zal duren, zal er behoorlijk
voorzien worden in het secretariaat.

Commissaris des Konings.
34219-07-1871
Ter voldoening aan art. 50 van het Burgerlijk Wetboek heb ik de eer U
te doen toekomen een overlijdensextract van Egbert Hutten, woonachtig
in Uwe gemeente.

Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Munstergeleen, provincie Limburg.
34319-07-1871
Verkiezing van Raadsleden. Ingevolge act. 16 der gemeentewet hebben wij
de eer U te doen geworden afschrift van het proces-verbaal van stemopneming
der op den 18edezer gehoudene verkiezing van vier leden van
den Gemeenteraad.

Gedeputeerde Staten.
34419-07-1871
Verkiezing. Ingevolge art. 12 der Gemeentewet hebben wij de eer U hiernevens
te doen toekomen een afschrift van het proces-verbaal van opening der
stembriefjes die ter benoeming van vier leden van den Gemeenteraad van
Ambt Hardenbergh op den 18edezer zijn ingeleverd. Het bureau
van stemopneming ter verkiezing van leden voor den Gemeenteraad van Ambt
Hardenbergh.

E. Broekroelofs jr., benoemd lid van den Gemeenteraad van Ambt Hardenbergh,
te Lutten.
34521-07-1871
Verhaal van kosten voor onderstand. In voldoening aan Uw besluit, d.d.
19 juni jl, nr. 2172/1601, hebben wij de eer te berigten dat de afdoening
der dor de Gemeente Zwolle ten laste van onze Gemeente voorgeschotene
kosten voor onderstand, tot heden uit gebrek aan fonds is achterwege gebleven,
doch dat wij voornemens zijn die schuld uit de dienst 1871 te voldoen.

Gedeputeerde Staten.
34621-07-1871
In voldoening aan Uw missive d.d. 11 dezer, nr. 1174, heb ik de eer te
berigten dat de daarbij bedoelde veenarbeiders zich niet in deze gemeente
bevinden en volgens de door mij ingewonnen informatie ook in dit jaar
alhier niet zijn geweest. Wel zouden zij zich in het vorige jaar in deze
gemeente hebben opgehouden, doch kan ik niet te weten komen werwaarts
zij zich toen hebben begeven.

Officier van Justitie te Deventer.
34721-07-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een bevelschrift ad f. 100,-
wegens subsidie voor den weg van Avereest naar Heemse, ter voldoening
daarvan gaat mede hierbij: 1 bankbillet a f. 60,-, 2 muntbilletten ad
f. 10,- en 1 coupon a f. 20,- is tezamen f. 100,- Met verzoek het bevelschrift
voor voldaan geteekend terug te willen zenden.

Burgemeester van Avereest.
34821-07-1871
Militie. Aankomst van verlofganger. Ik heb de eer U te berigten dat de
milicien verlofganger Fredrik Schepers, ligting 1870 der gemeente Hellendoorn,
zich op den 11edezer bij mij heeft aangemeld en in het register
van verlofgangers alhier is ingeschreven.

Burgemeester te Den Ham.
34922-07-1871
Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug
te zenden de declaratie wegens verpleegkosten van Trijntje de Jong, weduwe
Bruinewoud in 1870 ad f. 20,70 ontvangen bij Uwe missive van den 20e
dezer, nr. 6/469.

B&W van Opsterland.
35025-07-1871
Nationale militie. Naar aanleiding van het voorgeschrevene bij provinciaal
blad nr. 54 van 1866, heb ik de eer mede te deelen dat op het inschrijvingsregister
over en in het voorafgaande jaar ligting 1871, voorkomen eenentachtig
personen, zonder aftrek der overledenen.

Commissaris des Konings.
35125-07-1871
Diligencedienst. In voldoening aan Uw besluit d.d. 17 januari 1856, provinciaal
blad nr. 9, hebben wij de eer te berigten dat er in deze gemeente geene
kantoren van diligencediensten zijn gevestigd, dat er twee diligences
deze gemeente passeren, van het station Dedemsvaart op Hardenbergh, eene
des namiddags circa vier ure van Dedemsvaart naar Hardenbergh, en des
voormiddags circa acht ure van Hardenbergh naar Dedemsvaart, behalve des
zondags; de andere des avonds circa negen ure van Dedemsvaart naar Hardenbergh
en van Hardenbergh naar Dedemsvaart des namiddags circa een uur, behalve
des vrijdags, wanneer de laatste alhier des morgens circa vijf ure doorrijdt
van Hardenbergh naar Dedemsvaart.

Gedeputeerde Staten.
35225-07-1871
Wij hebben de eer U te berigten dat de herinnering aan de wet van 1e
maart 1815, staatsblad nr. 17, bij afkondiging derzelve op den 16e
dezer in deze gemeente heeft plaats gehad.

Gedeputeerde Staten.
35326-07-1871
Vrijdom van grondbelasting. Hiernevens heb ik de eer U in te zenden eene
aangifte volgens art. 38 der wet van den 26 mei 1870 (staatsblad nr. 82)
van Berend Teusink, landbouwer wonende alhier.

Gedeputeerde Staten.
35426-07-1871
Overlijden van een gepensioneerde. In voldoening aan het besluit van
Z.E. den Gouverneur dezer provincie, d.d. 13ejanuari 1819,
provinciaal blad nr. 6 van dat jaar, hebben wij de eer U mede te deelen,
met bijvoeging van een extract ui het register van overlijdens, dat de
gepensioneerde van den staat, Gerrit Jan Averink, op den 25e
dezer alhier is overleden. Het pensioen is ingeschreven onder de hoofdafdeling
Pensioenen vroeger geloopen hebbende ten laste van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Nummer van het certificaat van inschrijving: 1867. Jaarlijksch
bedrag van het genoten pensioen: f. 343,-

Commissaris des Konings.
35526-07-1871
Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt
door de Rijksveldwachter A.D. Schut alhier, tegen Marten Heuver, zonder
beroep wonende te Heemse, in deze gemeente, wegens diefstal van dennentakken
ten nadeele van H. Woelders aldaar.

Officier van Justitie te Deventer.
35627-07-1871
Statistiek lager onderwijs. In voldoening aan Uw besluit d.d. 28 december
1861, nr. 520/3437, hebben wij de eer hiernevens in te zenden 12 stuks
tabellen van het getal leerlingen op 17 juli jl.

Gedeputeerde Staten.
35727-07-1871
Militie. Kennisgeving van vertrek van den verlofganger J.H. Kampman der
ligting 1868.

Burgemeester van Ambt Ommen.
35828-07-1871
Aan mijn voornemen om gedurende 14 dagen afwezig te zijn, waartoe U mij
bij brief van 20 juli jl. verlof verleende, heb ik door onverwacht opgekomen
omstandigheden geen gevolg kunnen geven. Dientengevolge heb ik de eer
U onder dankzegging voor het mij verleende verlof te berigten dat ik gisteren
in de gemeente ben teruggekomen en mijne functie heb hervat.

Commissaris des Konings.
35929-07-1871
Tabellen, opgaven der instellingen van weldadigheid. In voldoening aan
Uw besluit d.d. 8 april 1868, nr. 360/958, hebben wij de eer hiernevens
in te zenden vijf stuks tabellen betreffende de instellingen van weldadigheid
in deze gemeente, benevens drie daartoe betrekkelijke nota’s.

Gedeputeerde Staten.
36029-07-1871
Ingevolge act. 45 der voorschriften nopens het opmaken der gemeenterekening,
gevoegd bij Uw besluit van 30 maart 1854, hebben wij de eer hiernevens
in te zenden afschrift der afkondiging, waarbij het aanbieden, het ter
nederleggen en het verkrijgbaar stellen der rekening ter openbare kennis
is gebragt.

Gedeputeerde Staten.
36129-07-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 27edezer, nr. 370, heb ik
de eer te berigten dat de naam Deurnink niet in de geboorteregisters dezer
gemeente voorkomt, ook is door mij nog geinformeerd of die naam voorkomt
in de geboorteregisters van de naburige Stad Hardenbergh, doch is aldaar
evenmin te vinden.

Kolonel Buitengewoon Adjudant des Konings, Commandant van het 7e
regiment infanterie te Utrecht.
36231-07-1871
Verhaal van kosten voor onderstand. In voldoening aan Uw missive d.d.
27edezer, hebben wij de eer te berigten dat de voldoening
der door de gemeente Groningen ten laste van onze gemeente voorgeschotene
kosten voor onderstand, tot heden door gebrek aan fonds is achterwege
gebleven, doch dat wij voornemens zijn die schuld uit de dienst 1871 te
voldoen.

Commissaris des Konings.
36331-07-1871
Betaling uit hoofdstuk IV in uitgaaf der begrooting over 1871. Hiernevens
hebben wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden een Raadsbesluit d.d.
29edezer, tot betaling uit hoofdstuk IV in uitgaaf der begrooting
over 1871, eener som van f. 120,- aan den geneesheer Frans Willem van
Riemsdijk te Hardenberg, wegens het verrigten van lijkschouwingen over
1870.

Gedeputeerde Staten.
36431-07-1871
Jagt. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een aanvraag ter bekoming
eener groote jagtacte met schietgeweer voor Jannes Schuldink alhier. Ten
aanzien van den aanvrager kan worden medegedeeld dat hij is meerderjarig
en niet valt in de termen dat hem naar aanleiding van act. 14 der Jagtwet
eene acte behoord te worden geweigerd.

Commissaris des Konings.
36531-07-1871
Heden is voor mij gebragt de persoon van Jan Geert Brumlever, gesignaleerd
op bladzijde 623 van het algemeen politieblad van dit jaar onder nr. 897.
Ik heb die persoon onmiddellijk ter verdere expeditie naar Ommen doen
transporteren, en heb de eer U hiervan kennis te geven.

Officier van Justitie te Deventer.
36631-07-1871
Onder terugzending van het proces-verbaal mij geworden bij Uwe missive
d.d. 27edezer, nr. 1266, heb ik de eer U hierbij te doen ontvangen
een proces-verbaal van het gehoorde van M. Heuver en G.J. Schutte. Het
komt mij voor dat de zaak van zeer weinig beteekenis is en zoude uithoofde
der hooge jaren van de beklaagde M. heuver gaarne zien dat die niet wordt
vervolgd.

Officier van Justitie.
Nr.: Datum: Omschrijving: Adressering:
36701-08-1871Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen afschrift
van het proces-verbaal van opneming der gemeentekas op den 31 juli jl.
Gedeputeerde Staten.
36802-08-1871Ingevolge act. 12 der Gemeentewet hebben wij de eer U hiernevens
te doen toekomen afschriften der processen-verbaal van opening der stembriefjes
die ter benoeming van vier leden van den Gemeenteraad van Ambt Hardenbergh
op den 18 juli en den 1eaugustus jl. zijn ingeleverd. Het bureau
van stemopneming.
Dhr. A. ten Kate benoemd lid van den Gemeenteraad.
36902-08-1871Verkiezing van Raadsleden. Ingevolge act. 16 der Gemeentewet
hebben wij de eer U te doen geworden, afschrift van het proces-verbaal van
stemopneming der op den 1edezer alhier gehoudene verkiezing (bij
herstemming van twee leden van den gemeenteraad). Voorts hebben wij de eer
mede te deelen dat de gekozenen (ook bij de eerste stemming) hunne benoeming
hebben aangenomen.
Gedeputeerde Staten.
37002-08-1871Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter Schut alhier, wegens het ontvreemden
van een schaap ten nadeele van J.H. Vlugger, waarvan de vermoedelijke dader
zoude zijn Jan Hendrik Heijink, arbeider te Sibculo.
Officier van Justitie te Deventer.
37105-08-1871In voldoening aan Uw circulaire d.d. 10 juni jl, nr. 944,
hebben wij de eer mede te deelen dat gedurende de maand juli jl. in deze
gemeente door de pokziekte zijn aangetast: a. gevaccineerden: 1; b. ongevaccineerden:
1; dat zijn overleden: a. gevaccineerden: 1; ongevaccineerden: 1.
Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen.
37208-08-1871Betrekkelijk de voogdijstelling Jan Averink.Kantonregter te Ommen.
37309-08-1871Overlijden van een gepensioneerde. In voldoening aan het besluit
van Z.E. den Gouverneur dezer provincie, d.d. 13ejanuari 1819,
hebben wij de eer U mede te deelen, met bijvoeging van een extract uit het
register van overlijden, dat de gepensioneerde van den staat, Teunis Waterink,
op den 8edezer alhier is overleden. Het pensioen is ingeschreven
onder de hoofdafdeling Binnenlandsche Zaken, pensioen verleend krachtens
act. 25 der wet op het lager onderwijs van 13 augustus 1857. Nummer van
het certificaat van inschrijving: 359. Jaarlijksch bedrag van het genoten
pensioen f. 150,-
Commissaris des Konings.
37409-08-1871Jagt. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen eene aanvraag
tot bekoming eener groote jagtacte met schietgeweer van Hendrik Altena.
Ten aanzien van den aanvrager kan worden medegedeeld dat hij is meerderjarig
en niet valt in de termen dat hem naar aanleiding van act. 14 der Jagtwet
eene acte behoord te worden geweigerd.
Commissaris des Konings.
37510-08-1871Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de declaraties wegens verstrekten onderstand aan A. Frantsen,
weduwe Stouw over 1870 ad f. 5,25 ontvangen bij Uwe missive d.d. 7e
dezer.
B&W van Doniawerstal.
37610-08-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen twee processen-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter Schut alhier. 1eTegen Jan
ten Brinke, zoon van Wolter ten Brinke te Heemse, wegens het doen loopen
en grazen op een met gras begroeide wal, gelegen langs een akker bezaaid
met rogge en gerst te Heemse, toebehoorende aan D.J. Jansen, veldwachter
aldaar. 2eOp verzoek van den heer W.L. Crull te Den Belt (Pruissen)
tegen Zwier de Weert aldaar, wegens het doen loopen en grazen van zes stuks
koeijen in een perceel heide en grasgrond onder opzicht van Gerrit Jan Meijer,
koeherder van gemelden De Weert.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt
te Ommen.
37713-08-1871Plaatselijke belasting. Hiernevens hebben wij de eer U ter
goedkeuring aan te bieden het door den Raad in deszelfs vergadering van
den 29e juli jl., vastgestelde 1esuppletoir kohier
van den hoofdelijken omslag. Het op de vaststelling van voornoemd kohier
betrekkelijk Raadsbesluit gaat mede hierbij.
Gedeputeerde Staten.
37813-08-1871Naar aanleiding van hetgeen was vervat in Uw missive van 9e
dezer, heb ik de eer U te berigten dat ik de aldus genaamde weduwe Spijker,
eigenlijk Aleida Eilers, heb gehoord en van het gehoorde een proces-verbaal
heb opgemaakt, hetwelk U hierbij ontvangt. Ik ben er bepaald van overtuigd
dat A. Eilers geene goederen in bezit heeft afkomstig of toebehoorende aan
P. van Os, en is het ook niet de eerste maal dat Van Os over de zaak bemoeijlijkt.
Het is mijns inziens een buren- en familietwist, waarvan zekere J. Kapers
gebruik maakt om een kleinigheid voor het schrijven van een rekwest te verdienen,
zoo hij al niet Van Os aanzet om A. Eilers te verdenken van ontvreemding,
waaraan hij zich misschien zelf heeft schuldig gemaakt. Gemelde Kapers scheen,
tijdens dat het gezin Van Os in hechtenis was, de achtergeblevene zaken
van Van Os te besturen, en is de renommé van Kappers van dien aard, dat
men hem overal toe in staat acht.
Officier van Justitie te Deventer.
37914-08-1871Ik neem de vrijheid U te verzoeken mij te zenden een extract
stamboek van Mannes Schutte, nummerverwisselaar met Gerrit Jan Odink uit
de dienst ontslagen den 27eapril 1855, stamboeknummer 7861.
Commanderend Officier van het 3eregiment Huzaren
te Haarlem.
38014-08-1871Schutterij. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de bijzondere
rol van de manschapen welke in het jaar 1871 van de algemeene rol zijn overgenomen,
om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij dezer gemeente.
Majoor Commandant van het 4ebataillon rustende
schutterij in Overijssel, te Heemse.
38117-08-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter A.D. Schut alhier, tegen Gerrit Olthof,
wonende in het Baalderveld in deze gemeente, wegens het doen loopen en grazen
van vier koeijen in een perceel heide en grasgrond toebehoorende aan den
heer Crull te Den Belt (Pruissen).
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
38218-08-1871Jagt. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen eene aanvraag
tot bekoming eener groote jagtacte met schietgeweer van den heer W. baron
van Ittersum. Ten aanzien van den aanvrager kan worden medegedeeld dat hij
is meerderjarig en niet valt in de termen dat hem naar aanleiding van act.
14 der Jagtwet eene acte behoord te worden geweigerd.
Commissaris des Konings.
38318-08-1871Gemeenterekening over 1870. Hierbij hebben wij de eer U te
doen toekomen de rekening van ontvang en uitgaaf dezer gemeente over het
dienstjaar 1870 zooals dezelve door den Raad der gemeente is vastgesteld
in deszelfs vergadering van den 29ejuli jl.
Gedeputeerde Staten.
38419-08-1871Nationale militie. Volgens mededeeling van den heer Commissaris
des Konings in deze provincie is in den loop der maand juni jl, met groot
verlof van zijn korps vertrokken de milicien H. ten Napel, loteli ng der
ligting van 1870 uit deze gemeente. Die persoon heeft zich niet met zijn
verlofpas bij mij aangemeld. Waarschijnlijk heeft hij zich in Uwe gemeente
gevestigd en had mij hiervan mededeeling moeten zijn gedaan, overeenkomstig
provinciaal blad nr. 6 van 8163, in verband met provinciaal blad nr. 5 van
1864. Ik verzoek U mij hieromtrent te willen inlichten.
Burgemeester van Den Ham.
38519-08-1871Ingevolge Uw verzoek bij missive d.d. 18edezer,
nr. 217, heb ik de eer de daarbij bedoelde afschriften hiernevens aan U
te doen toekomen.
Burgemeester van Staphorst.
38621-08-1871Schutterij. In voldoening aan Uw besluit d.d. 16 juli 1870,
hebben wij de eer mede te deelen dat de bijzondere rol der schutterij over
het jaar 1871 aan den heer Commandant is verzonden.
Commissaris des Konings.
38721-08-1871Visscherij. Hierbij heb ikd e eer U te doen toekomen eene
aanvraag ter bekoming eener kleine vischacte van Egbert Victor Heitbrink,
voor zijnen minderjarigen zoon Bernardus Heitbrink, wonende alhier.
Commissaris des Konings.
38821-08-1871Geloofsbrieven. Naar aanleiding van art. 31 der Gemeentewet
hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen een besluit van den Gemeenteraad
d.d. heden, waarbij de bij de verkiezing van 18 juli en 1 augustus jl. verkozene
leden van den Gemeenteraad als zoodanig zijn toegelaten.
Gedeputeerde Staten.
38921-08-1871Geloofsbrieven. In voldoening aan art. 31 der Gemeentewet
hebben wij de eer U namens den Raad mede te deelen dat U heden als lid van
dien raad zijt toegelaten, om als zoodanig zitting te nemenmet den eersten
dingsdag in september.
E. Broekroelofs jr.
39021-08-1871Ingevolge de bestaande voorschriften heb ik de eer U bij deze
kennis te geven dat de milicien verlofganger Arend Kroeze, der ligting 1867,
uit deze gemeente, zich heden bij mij heeft aangemeld en in het register
van verlofgangers is ingeschreven.
Burgemeester van Gramsbergen.
39122-08-1871Waterwerken. In voldoening aan het besluit van den heer Gouverneur
dezer provincie, d.d. 31 juli 1843, hebben wij de eer te berigten dat de
afkondiging der wet van 24 februari 1806, omtrent het aanleggen van waterwerken,
in deze gemeente heeft plaats gehad.
Commissaris des Konings.
39222-08-1871Wij hebben de eer U bij deze mede te deelen dat den Raad dezer
gemeente op het door U ingediende adres, om verhooging der toelage voor
het gemis van vrije woning en tuin, afwijzend heeft beschikt.
J. Klouwen te Brucht.
39324-08-1871Door tusschenkomst van den heer Burgemeester van Stad Hardenbergh
ben ik in het bezit gekomen van Uw brieven van 14 en 23 dezer, nr. 286 en
294. Een onderzoek zal worden ingesteld of zich Jan Jansen in deze gemeente
ophoudt, daar hij op het bevolkingsregister niet voorkomt. Behoudens beter
gevoelen geloof ik echter dat het doelmatiger zoude zijn de moeder der kinderen
op te sporen daar de vader zich waarschijnlijk wel niet met het onderhoud
er kinderen zal willen belasten. Ik zal U echter terstond van mijne bemoeijingen
in dezen berigt doen geworden.
Burgemeester van Zuidwolde.
39425-08-1871Door deze heb ik de eer U te berigten dat de beschikking mij
geworden bij Uw missive d.d. 23edezer nr. 1421, aan den belanghebbende
Poulus van Os is uitgereikt geworden.
Officier van Justitie te Deventer.
39525-08-1871Verlofganger. In antwoord op Uw schrijven van 22edezer,
nr. 309, heb ik de eer te berigten dat de milicien verlofganger Fredrik
Schepers zich op 11 juli jl. bij mij heeft aangemeld.
Burgemeester te Hellendoorn.
39631-08-1871Jagt en visscherij. Hierbij heb ik de eer U te doen geworden
eene heden bij mij ingekomene aanvrage om een kleine vischacte.
Commissaris des Konings.
Gedeputeerde Staten.
Nr. Datum: Omschrijving: Adressering
39701-09-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter A.D. Schut alhier ten laste van T. Bril
en diens huisvrouw R. Schonewille wegens het ontvreemden van takken ten
nadeele van J.B. Bolks.
Officier te Deventer.
39804-09-1871Inzending proces-verbaal A.D. Schut tegen B.H. Goegien, weiden
eener koe.
Openbaar Ministerie te Ommen.
39904-09-1871Armwezen. In voldoening aan Uw besluit d.d. 24 augustus jl.,
hebben wij de eer de daarbij ontvangene ongenummerde tabel ingevuld overeenkomstig
het daarbij gevoegde schrijven van Z.E. den Minister van Staat van Binnenlandsche
Zaken, weder om in te zenden.
Gedeputeerde Staten.
40004-09-1871Armwezen. In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d.
24 augustus jl., en onder terugzending der daarbij gevoegde tabellen hebben
wij de eer te berigten: 1. dat wel in 1869 voor rekening van het Rijk in
onderstand is opgenomen de persoon van A. Wasser, doch werd bij Koninklijk
Besluit van 15 november 1870 nr. 19 verklaard dat het domicilie van onderstand
van Anna Wasser, weduwe van J.H. Pilage, tijdens zij in bedeeling werd opgenomen
was het dorp Wolvega, gemeente Weststellingwerf zoodat de voldoening door
het Rijk ten gevolge van genoemd Koninklijk Besluit kwam te vervallen. Wij
hebben dientengevolge vermeend dat de verpleegde Anna Wasser behoord in
kolom 9 rubriek ondersteunden, en kolom 3 rubriek uitgaven. 2. dat het aanzienlijk
verschil in het bedrag der collecten over 1869 en 1870, kolom 11 der tabel
nr. 10, Hervormde Gemeente Heemse, is toe te schrijven, volgens ingewonnen
informatie, aan onderscheidene in 1870 ontvangene giften, niet begrepen
in kolom 10 der tabel.
Commissaris des Konings.
40105-09-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 4edezer, en met
terugzending van den daarbij gevoegden staat van schuldenaren, heb ik de
eer te berigten dat de daarop voorkomende persoon van Berend ten Brinke
nog in leven en in deze gemeente woonachtig is. Genoemde Berend ten Brinke
bezit geene onroerende goederen, en hebben zijne roerende goederen niet
die waarde dat daarop de kosten van executie of van lijfsdwang zijn te verhalen.
De mede op den staat voorkomende Everdina Ophof, huisvrouw van eerstgenoemde,
is overleden.
Ontvanger der registratie te Deventer.
40206-09-1871Benoeming van eene wethouder. Wij hebben de eer U mede te
deelen dat den Raad dezer gemeente in zijn vergadering van den 5edezer,
tot wethouder heeft benoemd de heer J.A. baron van Ittersum, die zijne benoeming
heeft aangenomen.
Gedeputeerde Staten.
40306-09-1871Inzending opgave der overledenen gedurende de maand augustus
1871.
Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
40406-09-1871Grondbelasting. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 5edezer,
heb ik de eer de daarbij bedoelde verklaring hiernevens aan U te doen toekomen
met terugzending der aangifte en bijlagen van L.E. Wind.
Controleur der directe belastingen te Ommen.
40506-09-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden het proces-verbaal
van het gehoorde van A. & A. Veneman inzake de mishandeling die G.D.
van der Wijk zoude hebben ondergaan van C. Lenten en zulks naar aanleiding
van Uw schrijven d.d. 1edezer, nr. 1470. Het proces-verbaal van
den rijksveldwachter J.G. Veldkamp ontvangt u hierbij terug.
Officier van Justitie te Deventer.
40608-09-1871In antwoord op Uw schrijven van den 4edezer heb
ik de eer te berigten dat het door U gedane voorstel om op den 23edezer
de grensbezigting te verrigten en de schouw over de Radewijkerbeek door
mij wordt goedgekeurd, en zal ik mij op voormelden dag op de voorgestelde
plaats bij Scholtman bevinden, des morgens ten 9 ure.
Amtshauptman te Neuenhaus.
40711-09-1871Schoolgebouw te Bergentheim. In voldoening aan Uw besluit
d.d. 17 augustus jl., nr. 2862/1985, hebben wij de eer U ter goedkeuring
aan te bieden het door den Raad dezer gemeente vastgestelde bestek, begrooting
en plan van een daar te stellen schoolgebouw te Bergentheim.
Gedeputeerde Staten.
40811-09-1871Zekere persoon Adrianus Christianus Mulder, in uwe gemeente
geboren op 28 december 1812, heeft zich alhier gevestigd en is voornemens
naar ik geïnformeerd ben te huwen. Hij is kleermaker van beroep en heeft
8 jaren als soldaat gediend waarna hij een zwervend leven leidde. Er gaat
een gerucht dat gezegde Mulder ten Uwent is gehuwd en gaarne zoude ik daarvan
de zekerheid ontvangen. Ik neem derhalve de vrijheid te verzoeken dat in
de tienjarige tafels der Burgerlijke Stand worde nagezien of het gerucht
waarheid betreft om voor te komen dat er een dubbel huwelijk gesloten wordt.
Als de 10-jarige tafels vanaf 1832 worden geraadpleegd kan de zaak tot waarheid
gebragt worden.
Burgemeester van Dockum.
40912-09-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een door den Rijksveldwachter
alhier opgemaakt proces-verbaal ten laste van G. Lenters te Collendoornerveen,
wegens het weiden van vee op eens anders grond.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
41012-09-1871Opgaven betreffende het lager onderwijs. In voldoening aan
Uw besluit d.d. 6edezer, 3eafd., nr. 3222/2160, hebben
wij de eer de daarbij bedoelde opgaven aan U te doen toekomen.
Gedeputeerde Staten.
41113-09-1871Grondbelasting. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen twee
aangiften volgens act. 38 der wet van 2demei 1870 (staatsblad
nr. 82) van Hendrik Veurink, landbouwer te Brucht in deze gemeente.
Gedeputeerde Staten.
41214-09-1871Nationale militie. In antwoord op Uw missive d.d. 13edezer,
nr. 185, heb ik de eer te berigten dat de milicien verlofganger Harm de
With zich bij mij niet heeft aangemeld.
Burgemeester van Ambt Ommen.
41314-09-1871Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend
terug te zenden de bevelschriften strekkende ter voldoening van voorgeschoten
onderstand van J.E. Kamps in 1870 tezamen f. 27,50 ontvangen bij Uwe missive
d.d. 12edezer, nr. 198.
B&W van Westerbork.
41418-09-1871Bewaar- en kleinkinderscholen. Naar aanleiding van Uw besluit
d.d. 14e dezer, 3eafdeling, nr. 3291/2226, hebben
wij de eer te berigten dat in deze gemeente geene bewaar- en kleinkinderscholen
worden aangetroffen.
Gedeputeerde Staten.
41518-09-1871Armwezen. Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 14edezer,
nr. 226, hebben wij de eer U te verzoeken ons tot het voldaan der verschuldigde
verpleegkosten van J.P.B. Hendrikson uitstel te willen verleenen tot in
het laatst van dit jaar. Door gebrek aan fonds worden wij verhinderd die
schuld vroeger te voldoen.
B&W van Zuidhorn.
41621-09-1871Grondbelasting. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen
drie aangiften volgens art. 38 der wet van den 26emei 1870, als:
twee van den heer J.A. baron van Ittersum en een van G.H. Juurlink.
41721-09-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal,
opgemaakt door de Rijksveldwachter alhier tegen G.J. Meijer te Den Belt
(Pruissen), wegens het doen loopen en grazen van vijf koeijen in een perceel
heide en grasgrond van den heer H.L. Crull, gelegen in het Baalderveld.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
41822-09-1871Overeenkomstig de bestaande voorschriften heb ik de eer U
bij deze mede te deelen dat de milicien Frederik Doldersum der ligting van
1868 uit deze gemeente, behoorende tot het 8eregiment infanterie,
op heden alhier is gehuwd.
Hoofd Administratie van het 8eregiment infanterie
te Utrecht.
41922-09-1871Betrekkelijk Adrianus Christianus Mulder.Burgemeester van Hoogeveen.
42025-09-1871Onder terugzending van het adres van Jan Willem Wenink, milicien
verlofganger der ligting van 1869 uit deze gemeente, daarbij verzoekende
hem te willen vergunnen om zich voortdurend buitenslands te mogen ophouden,
ten fine van berigt in mijn handen gesteld bij Uw apostille d.d. 23e
dezer,  4eafdeling, nr. 3071, heb ik de eer te berigten dat er
mijns inziens geene bezwaren bestaan om aan adressant opnieuw voor den tijd
van zes maanden die vergunning te verleenen.
Commissaris des Konings.
42127-09-1871Gisteren des middags ten 12 ure was ik ingevolge afspraak
bij de grenssteen nr. 99, en heb circa 2½ uur in een nabijgelegene woning
op den heer Baake gewacht, ten einde de grens te bezigtigen. Te half drie
ben ik langs de Balderhaar naar de Belt gegaan en vond aldaar het rijtuig
van den heer Baake. Voor ik mij verwijderde was ik van gedachte dat de heer
Baake door het slechte weder was verhinderd te komen en speet het mij naderhand,
dat ik niet langer gewacht heb. De grenssteen nr. 100 ligt omver zooals
de heer Baake zal hebben gerapporteerd. Het komt mij voor dat de verbranding
van het houten raam aan moedwil moet worden toeschreven en verdenk ik de
lieden, die de sloot langs de grens, beginnende ongeveer bij Balderhaar
en eindigende juist bij de steen nr. 100, het houtwerk in brand gestoken
te hebben. Er kan niet gedacht worden aan een toeval bij veenbranden, daar
op het veen in de nabijheid der steen geen spoor van vuur voorhanden is.
De sloot is gegraven door de eigenaren van het veen gelegen in het Koningrijk
Pruissen. Ik geef U in overweging een onderzoek in te stellen wie aan de
bedoelde sloot hebben gearbeid en zoo mogelijk de zaak strafregterlijk te
doen vervolgen. Mijnerzijdsch zal ook een onderzoek worden ingesteld. De
steen dient in alle geval te worden opgerigt en is het de vraag hoe zulks
met de minste kosten te doen en ook zoo dat die door moedwil of toeval niet
weder omver valt. Het proces-verbaal der grensbezigtiging op 23 september
jl., ontvangt U hierbij met verzoek de drie exemplaren door den heer Bauke
te doen teekenen en mij er twee terug te zenden. Het proces-verbaal der
schouw op gisteren zal ik inrigten als of wij die tezamen hadden bewerkstelligt.
Er is echter tusschen Balderhaar en de Belt een nieuw huis in aanbouw dat
naar het mij voorkomt te kort aan de grens staat. Dit moet echter nog nader
nauwkeuriger onderzocht worden en ontvangt U daarna dat proces-verbaal.
Amtshauptman te Neuenhaus.
42227-09-1871Grensbezigtiging. Overeenkomstig art. 43 van het Grenstractaat
tusschen Nederland en Hannover van 1824, heb ik gisteren de Rijksgrens tusschen
de Striepe en de Belt bezigtigd en bevonden dat de grenssteen nr. 100, staande
in de scheidsloot in het veen van Itterbeek en Balderhaar, omver ligt. Die
steen stond op vier palen en een eikenhouten raam, welke palen en raam zijn
verbrand. Aan de oprigting der bedoelde grenssteen zullen kosten verbonden
zijn, daar er een nieuw raam en nieuwe palen zullen benoodigd zijn. Ik heb
de eer U een en ander mede te deelen met beleefd verzoek mij te willen inlichten,
hoe te handelen met de oprigting der bedoelde grenssteen en ten aanzien
der kosten die daaraan zijn verbonden.
Commissaris des Konings.
42328-09-1871De verklaring verleent bij Uw schrijven d.d. 27eseptember
jl., nr. 318, heb ik de eer hiernevens aan U te doen toekomen.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
42428-09-1871Ter voldoening aan Uw missive d.d. 22edezer, nr.
1597, heb ik de eer onder terugzending van de daarbij ontvangene processen-verbaal
inzake Aaltie Okken, een proces-verbaal van het gehoorde van Hendrik Luchtmeijer
aan U te doen toekomen, en onder mededeeling dat mij geene opkoopers van
dergelijke vouwmessen als het gestolene in deze gemeente bekend zijn.
Officier van Justitie te Deventer.
42529-09-1871Grensbezigtiging. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen
het proces-verbaal in triplo van de grensbezigtiging op den 26edezer,
met verzoek dezelve te teekenen en mij twee exemplaren daarvan terug te

willen zenden.
Ambtshauptman te Neuenhaus.
42629-09-1871Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter alhier, wegens een in den avond van
den 24e dezer plaats gehad hebbende vechtpartij tusschen Derk
ten Broeke, molenaarsknecht te Lutten in deze gemeente, en Leendert Weelink,
voerman wonende te Avereest.
Officier van Justitie te Deventer.
42729-09-1871Beurtveer tusschen Meppel, Avereest en Ambt Hardenbergh. In
voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 14edezer, 3e
afdeling, nr. 3310, en onder terugzending der daarbij gevoegde stukken hebben
wij de eer hiernevens in te zenden een besluit van den Raad dezer gemeente,
houdende verzoek om magtiging tot regeling der oprigting van een beurtveer
tusschen Meppel, Avereest en deze gemeente.
Gedeputeerde Staten van Overijssel.
42829-09-1871Betaling uit den post onvoorziene uitgaven. Hierbij hebben
wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden: 1. een besluit van den Raad
dezer gemeente tot betaling uit hoofstuk IV in uitgaaf der begrooting van
1871 eener som van f. 73,70 aan de gemeente Stad Ommen en eene som van f.
281,26 aan de gemeente Avereest wegens voorgeschotene verpleegkosten in
de jaren 1868, 1869 en 1870. 2. een besluit als voren, om te betalen aan
de gemeente-ontvanger J.A. Nijzink alhier de som van f. 9,90½ wegens in
1870 betaalde zegelgelden ten behoeve der gemeente.
Gedeputeerde Staten.
Nr:Datum:
Omschrijving:

Adressering:
42902-10-1871
Verkeer van vreemdelingen. In voldoening aan Uw aanschrijving d.d. 24
october 1854, heb ik de eer mede te deelen dat er in het afgelopen kwartaal
op mijn last geene vreemdelingen over de grenzen des Rijks zijn uitgeleid
geworden, noch voor zoover mij bekend, binnen deze gemeente hebben verkeerd.

Procureur-Generaal van Rijkspolitie te Zwolle.
43002-10-1871
Rustende schutterij; officieren. Wij hebben de eer U mede te deelen dat
voor zoover deze gemeente betreft, in het afgelopen kwartaal geene veranderingen
in het kader der officieren hebben plaats gehad, als bedoeld bij besluit
d.d. 23 october 1868.

Commissaris des Konings.
43102-10-1871
Met terugzending van het schrijven van P. van Os te Slagharen, mij geworden
bij Uwe missive d.d. 29edezer, nr. 1649, heb ik de eer te
berigten dat mij van de daarbij bedoelde zaak niets bekend is, en ter
secretarie alhier geene schriftelijk proces-verbaal of aanklagte ten gemelden
Van Os is ingekomen.

Officier van Justitie te Deventer.
43203-10-1871
Burgerlijke stand. Ter voldoening aan art. 50 van het Burgerlijk Wetboek,
heb ik de eer U te doen toekomen het overlijdensextract van Gerritdina
Kremer, woonachtig in uwe gemeente.

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Avereest.
43304-10-1871
Naar aanleiding eene bij mij ingekomene missive van den heer Commissaris
des Konings in deze provincie, over de omver geworpene grenssteen nr.
100, heb ik de eer U te verzoeken om zooals wij hebben afgesproken, eene
begrooting der kosten te willen doen opmaken met betrekking tot het weder
oprigten der bovenbedoelde steen. Ik neem verder de vrijheid te verzoeken
met eenige spoed de processen-verbaal der gehoudene grensbezigtiging te
mogen terug ontvangen.

Ambtshauptman te Neuenhaus.
43404-10-1871
Grondbelasting. Inzending eener aangifte volgens art. 38 der wet van
den 26 mei 1870 (staatsblad nr. 82) van J.H. Woelderink, landbouwer te
Brucht.

Gedeputeerde Staten.
43505-10-1871
Inzending opgave der overledenen gedurende de maand september.

Inspecteur te Kampen.
43605-10-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 4edezer heb ik de eer te berigten
dat de volgorde der op te nemen perceelen het beste alzoo kan worden geregeld:
1. sectie B, 2 sectie C, 3 sectie D, 4 sectie E, 5 sectie F, 6 sectie
H, 7 sectie G, 8 sectie I, 9 sectie K, 10 sectie L en 11 sectie M. Bij
Uw bovenaangehaalde missive wordt ik uitgenoodigd eene vergadering van
zetters te beleggen en wordt de tijd wanneer aan mij overgelaten. Het
zal U niet onbekend zijn dat deze gemeente zeer uitgestrekt is en dat
er met de opneming dagen kunnen gemoeid zijn. Ik zal derhalve met de convocatie
der zetters moeten wachten, totdat ik U heb gesproken en het plan der
opneming heb beraamd. Misschien ware het beste dat U begon met sectie
L en M op te nemen, als liggende die stukken meer op Uwe route aan de
Dedemsvaart en zoude de zetter Ten Kate, die tevens logementhouder is,
U kunnen assisteren. U zal waarschijnlijk 16edezer uit Zwolle
vertrekken per spoor, en bij Ten Kate logerende konde den 17e
opneming van sectie L en M, alsmede sectie B geschieden. Deze sectie of
liver de op te nemen percelen liggen nogal betrekkelijk op weinig afstand
van elkander, zoo zulks Uw goedkeuring weg draagt zal na bekomen berigt
den zetter Ten Kate informeren den 17edezer gereed te zijn
om U te vergezellen.

Controleur der directe belastingen van het kadaster te Zwolle.
43705-10-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal van het gehoorde
van D. ten Broeke inzake eene mishandeling door hem zullende zijn ondergaan
door L. Welink en zulks naar aanleiding van Uw missive d.d. 30 september
jl., nr. 1657. Ik neem de vrijheid betrekkelijk de zaak U het navolgende
mede te deelen. Het komt mij voor dat er van zijde des klagers provocatie
heeft bestaan, wijl hij den beklaagde zoude hebben toegevoegd: ‘pak eens
uit dan zullen wij zien wie het meeste geld heeft’, en dat daarop van
zijde van den beklaagde de uitdaging is gevolgd om naar buiten te gaan.
Klaarblijkelijk gaf Ten Broeke aan den uitdaging gehoor, hetgeen blijkt
uit de omstandigheid dat hij zijn jas en pet in de tapperij van Venebrugge
achterliet. Ten Broeke verkeerde naar zijn zeggen in een beschonken toestand
en hoewel het zoo goed als zeker is dat Welink hem heeft geslagen is het
zeer quaestieus of hij de verwonding aan den schouder niet daarna, bijvoorbeeld
door te vallen, heeft gekregen, te meer daar de Rijksveldwachter Schut
hem ontmoette nadat de vechtpartij was afgeloopen en niet heeft bespeurd
dat Ten Broeke aan den schouder iets mankeerde. Wijders ben ik geïnformeerd
dat ten huize van de moeder van Ten Broeke, nadat hij aldaar te huis was
gebragt een hevige twist heeft plaatsgehad en is het mogelijk dat hij
daarbij de verwonding aan de schouder heeft bekomen. Ten Broeke zelf schijnt
zich over hetgeen er na de vechtpartij is gebeurd niet te willen of kunnen
uitlaten, en geeft als reden daarvoor aan dat hij in beschonken toestand
verkeerde, hetgeen dan trouwens ook door den Rijksveldwachter Schut is
gezien. Betrekkelijk de toestand waarin Ten Broeke thans verkeerd is mij
door den heer Dr. Van Riemsdijk medegedeeld, dat die gunstig is te noemen
en dat hij met eenige dagen zijne dagelijksche bezigheden zal kunnen hervatten,
altijd met in achtzaaming der noodige voorzigtigheid. Ten slotte meen
ik nog te moeten mededeelen dat Ten Broeke te Hardenberg niet zeer gunstig
bekend staat.

Officier van Justitie te Deventer.
43807-10-1871
Naar aanleiding van hetgeen was vervat in Uw schrijven d.d. gisteren,
nr. 9062, heb ik de eer te berigten dat Bernardus Zeeman alhier bekend
staat als zeer liederlijk en van en gedrag zoo slecht dat zulks bijna
niet te beschrijven is. Te lui om te werken zwerft hij veelal bedelend
om, het laatst vergezeld van een vrouw, wier naam mij is ontschoten. Naar
ik meen is hij vroeger reeds veroordeeld wegens diefstal en zulks door
de regtbank a costy. Ook ben ik geïnformeerd dat Zeeman in het naburige
Koningrijk Pruissen zich aan diefstal heeft schuldig gemaakt naar ik meen
voor de hierboven bedoelde veroordeeling. Het laatst kwam ik met hem in
aanraking in den loop dezer zomer ter gelegenheid der inspectie der miliciens
verlofgangers. Alle de kleeren en equipementstukken van Zeeman waren verdwenen
en naar hij zeide gestolen. Om zich van de inspectie te excaseren begaf
Zeeman zich naar Zwolle, ten einde zich vrijwillig bij het Nederlandsch
Indische leger te engageren. Hij werd evenwel niet aangenomen. Niet lang
daarna vernam ik dat Zeeman zich te Assen in hechtenis bevond en misschien
ook bestond er tusschen het voorgenomene engagement en de in hechtenis
neming eenig verband. In een woord er valt betrekkelijk Bernard Zeeman
niets te berigten dan hetgeen zijn karakter en gedrag in een ongunstig
daglicht stelt.

Procureur-Generaal in Drenthe.
43909-10-1871
Wij nemen de vrijheid bijgaand besluit aan U terug te zenden met de bemerking
dat in hetzelve waarschijnlijk eene schrijffout is begaan, het besluit
van den Raad tot betaling aan de gemeente Avereest bedraagd f. 281 ,26
terwijl in het besluit van U de som van f. 354,96 is uitgedrukt.

Gedeputeerde Staten.
44010-10-1871
Grensbezigtiging. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen, het proces-verbaal
van de plaats gehad hebbende grensbezigting op den 23 en 26 september
jl., benevens de deswege door mij opgemaakt declaratie wegens reis- en
verblijfkosten.

Commissaris des Konings.
44111-10-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal, opgemaakt
door de Rijksveldwachter A.D. Schut, tegen de weduwe Jan Bouwhuis te Heemse,
wegens het laten loopen engrazen van drie koeijen op akkers bezet met
knollen, spurrie, boekweit en aardappelen, toebehoorende aan Derk Jan
Jansen, en Hendrik Kampman aldaar.

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
44213-10-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 2edezer nr. 70, hebben wij
de eer te berigten dat W. Goudbeek nog steeds in de positie verkeerd dat
er niets op is te verhalen. Hij woont in een klein huisje waarbij een
weinig woeste grond, van de heer van Ittersum alhier, en moet met hard
werken in zijn onderhoud voorzien, is weduwenaar en heeft een blinde dochter
thuis die dezen zomer voor rekening onzer gemeente is verpleegd geworden
in het gesticht voor minvermogende ooglijders te Utrecht.

B&W van Zalk.
44313-10-1871
Naar aanleiding van hetgeen is vervat in het besluit van den heer Commissaris
des Konings in deze provincie, d.d. 11 november 1870, nr. 4105/3372, provinciaal
blad nr. 45, heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen toekomen
het navolgende aantal exemplaren van aangiften, volgens art. 38 der wet
van 26 mei 1870 als vermoedelijk voor het volgende jaar benoodigd. Voor
gebouwde eigendommen: 20. Voor ongebouwde eigendommen: 20.

Controleur der directe belastingen te Ommen.
44417-10-1871
Armwezen. In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 16e
dezer, nr. 3304, hebben wij de eer onder terugzending van stukken te berigten
dat de voldoening der door de gemeente Zuidlaren ten behoeve van onze
gemeente voorgeschotene kosten van onderstand, tot heden door gebrek aan
fonds is achterwege gebleven, doch dat wij voornemens zijn die schuld
uit de dienst 1871 te voldoen.

Commissaris des Konings.
44517-10-1871
In antwoord op Uw missive d.d. 6edezer, nr. 2/2587, heb ik
de eer te berigten dat de persoon van Ambrozius Martinus Dopmeijer wonende
in deze gemeente, niet zoodanig gegoed is om de verplegingskosten tot
het indienen eener memorie van aangifte te dragen. Hij is gewoon arbeider
en woont in een gehuurd arbeidershuisje van den heer Berends te Avereest,
bezit voor zoover mij bekend geen vaste goederen en hebben zijn roerende
goederen weinig waarde.

Ontvanger der Registratie te Zwolle.
44620-10-1871
Pensioenen. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen. 1. De bewijzen
van pensioeninschrijving van de overledenen G.J. Averink en T. Waterink,
nr. 1867 en 359. 2. De ongelegaliseerde doodextracten der beide overledenen.
3. De verklaringen van geregtigheid der erfgenamen. 4. Een blanco zegel
van 21 cent voor de quitantie betreffende het pensioen van G.J. Averink.
Met verzoek mij de quitantien ter onderteekening te willen doen toekomen
ten einde daarna het bedrag voor de belanghebbenden in ontvangst te doen
nemen.

Betaalmeester te Zwolle.
44723-10-1871
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt
door den veldwachter P. Snoeijer alhier op verzoek  van J. van Zwolle
te Dedemsvaart tegen Hendrikje Nijzink te Collendoornerveen in deze gemeente
wegens het laten loopen en grazen eener kudde schapen op een perceel heidegrond
van voornoemden J. van Zwolle.

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
44823-10-1871
Naar aanleiding van Uw missive d.d. 21edezer nr. 639/697,
heb ik de eer te berigten dat door mij zijn aangewezen en gemagtigd om
met de commies deurwaarder der directe belastingen A. Dorgelo, in deze
gemeente het onderzoek te verrigten bedoeld bij art. 35 der wet van 21
mei 1819 (staatsblad nr. 34) alsmede tot het doen der opnemingen bedoeld
bij art. 36 der Gemeentewet. 1. Voor de buurtschappen Dedemsvaart, Lutten
en Slagharen den gemeenteveldwachter Pieter Snoeijer. 2. Voor de overige
buurtschappen der gemeente veldwachter Derk Jan Jansen.

Controleur te Ommen.
44923-10-1871
Grondbelasting. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een aangifte
volgens art. 38 der wet van den 26emei 1870 wegens herbouw
van een woonhuis door Arend Kreuzen.

Gedeputeerde Staten.
45023-10-1871
Statistiek lager onderwijs. In voldoening aan Uw besluit d.d. 28 december
1861, nr. 520/3437 hebben wij de eer hiernevens in te zenden 12 stuks
tabellen van het getal leerlingen op 15 october jl.

Gedeputeerde Staten.
45124-10-1871
Armwezen. Wij hebben de eer U thans de verrekening voor te stellen der
verpleegkosten van G. Lammerink, W.H. Ekkel en D. van Eijken over 1869
en 1870 ad f. 255,44 als: Hofmans 1869 f. 7,50 – E. Wichers 1869 f. 6,00
– C. Daniëls 1869 f. 15,00 – E. Spalink 1869 f. 17,00 – kinderen wed.
Poolman 1869 f. 1,29 – L. Drenth 1869 f. 36,00 – C. Groen 1869 f. 24,70
– E.J. Schuurman 1870 f. 11,00 – J. Hofmans 1870 f. 10,30 – denzelfden
1870 f. 3,75 – J. Snijder 1870 f. 36,00 – E. Spalink 1870 f. 9,00 – C.
Daniëls 1870 f. 9,00 – L. Drenth 1870 f. 63,50 – E. Wichers 1870 f. 5,40.
Een totaal van f. 255,44. Het resterend bedrag ad f. 25,82 hebben wij
de eer hiernevens te voegen. Voorts verzoeken wij U ons bij de terugzending
van het bevelschrift te willen doen toekomen, afschriften der besluiten
waarbij de weduwe Ekkel en D. van Eijken in onderstand zijn opgenomen.

B&W van Avereest.
45224-10-1871
Armwezen. Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen de som van
f. 70,55 bij U is reeds ontvangen f. 3,15 – totaal a f. 73,70 ter voldoening
van de hierbij gaande declaratien wegens verstrekten onderstand aan M.
Lubbers, wed. D.J. Hamhuis over 1868, 1869 en 1870, met verzoek het bevelschrift
voor voldaan geteekend terug te mogen ontvangen. Tevens verzoeken wij
U een aan afschrift van het besluit waarbij de verpleegde in onderstand
is opgenomen te mogen ontvangen.

B&W van Stad Ommen.
45324-10-1871
Onderwijs. In voldoening aan Uw besluit d.d. 4edezer, nr.
3584/2370 hebben wij de eer te berigten dat er in de verschillende scholen
in deze gemeente de navolgende landkaarten aanwezig zijn. 1. te Heemse
de kaarten van het Westelijk en Oostelijk halfrond, van Europa, van Nederland
en van Overijssel. 2. te Rheeze een kaart van Nederland. 3. te Diffelen
een kaart van Overijssel. 4. te Bergentheim een kaart van Nederland. 5.
te Baalder een kaart van Europa en Nederland. 6. te Radewijk een kaart
van Overijssel. 7. te Collendoorn een kaart van het Oostelijk en Westelijk
halfrond, van Europa en Nederland. 8. te Dedemsvaart een kaart der Nederlandsch
Indische bezittingen, van Europa, Nederland en Overijssel. 9. te Slagharen
een kaart van Nederland. 10. te Brucht een kaart van Nederland. In de
school te Lutten zijn wel kaarten aanwezig doch verkeeren die in minder
goeden toestand, terwijl in de school te Sibculo geen kaarten voorhanden
zijn. De aangelegenheid der landkaarten in de scholen heeft reeds aan leiding
gegeven tot eene correspondentie met den heer schoolopziener en werd dezerzijds
den heer berigt dat er wat betreft de aanschaffing der kaarten successievelijk
in de behoefte zoude voorzien worden. Wat betreft het aanschaffen der
kaarten is men steeds te rade gegaan met de onderwijzers als de bevoegde
personen om te oordelen ten eersten welke en ten tweeden in hoeverre kaarten
noodig zijn. Het is toch overbekend dat ten plattenlande slechts in den
regel zeer jonge kinderen de scholen bezoeken, aan wie de aardrijkskunde
niet kan onderwezen worden, en voor zooverre er kinderen van meerdere
jaren en ontwikkeling te schole gaan, zijn de kaarten naar ons oordeel
in voldoende getal aanwezig, als te Heemse, Collendoorn en Dedemsvaart.
In andere scholen als die te Diffelen, Radewijk en Sibculo, achten wij
het bijna onnodig en uithoofde der schoolgaande kinderen en de mindere
ontwikkeling des onderwijzers, kaarten aan te schaffen, daar laatstgenoemden
die waarschijnlijk toch niet zouden gebruiken. De som, benoodigd om opeens
alle kaarten aan te schaffen is ook nog al aanzienlijk en is daaraan in
de laatste jaren betrekkelijk veel geld besteed. De meeste kaarten zijn
dan ook nieuw. Er zal evenwel zorggedragen worden zooveel mogelijk in
de bestaande behoefte te voorzien.

Gedeputeerde Staten.
45426-10-1871
Grondbelasting. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een aangifte
volgens art. 38 der wet van 26 mei 1870, van P. van Haeringen te Avereest.

Gedeputeerde Staten.
45527-10-1871
Gremeentebegrooting over 1872. Hiernevens hebben wij de eer U ter goedkeuring
aan te bieden de begrooting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar
1872, vergezeld van een memorie van toelichting, alsmede afschrift van
het besluit van den Raad, d.d 26edezer, waarbij de begrooting
wordt vastgesteld en verdere bescheiden.

Gedeputeerde Staten.
45627-10-1871
Geldleening. Wij hebben de eer bij deze U ter goedkeuring aan te bieden
een Raadsbesluit d.d. 26edezer, tot het aangaan eener geldleening
ter bestrijding der kosten van onderstand door deze gemeente nog aan andere
gemeenten verschuldigd, zoals die som op de begrooting over 1871 in ontvangst
onder art. 11 voorkomt, benevens het plan dier geldleening.

Gedeputeerde Staten.
45727-10-1871
Armwezen. Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden het bevelschrift strekkende ter voldoening van voorgeschotene onderstand
over 1869 en 1870. De door ons te veel gezonden f. 8,30 kunnen wij bij
gelegenheid wel eens terug ontvangen.

B&W van Avereest.
45828-10-1871
Naar aanleiding van Uw missive d.d. 24edezer, nr. 386, heb
ik de eer hiernevens in te zenden een relaas van het verhoor der getuigen
Harm Jacobs Sloothaak en zijne vrouw Margje Diphoorn inzake contra Hendrikje
Nijzink.

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
45930-10-1871
Tabellen, instellingen van weldadigheid. In voldoening aan hetgeen was
vervat in Uw besluit d.d. 8eapril 1868, nr. 360/958, hebben
wij de eer hieronder op te geven het getal exemplaren der verschillende
tabellen der instellingen van weldadigheid, voor het volgende jaar benoodigd,
als 4 stuks tabel ongenommerd en 10 stuks tabel model nr. 10.

Gedeputeerde Staten.
46031-10-1871
Hiernevens hebben wij de eer U te doen toekomen een afschrift van het
proces-verbaal van opneming der gemeentekas d.d. heden.

Gedeputeerde Staten.
46131-10-1871
Aanvraag om verlof. Naar aanleiding van art. der Gemeentewet heb ik de
eer U te verzoeken mij een verlof tot aanwezigheid gedurende 14 dagen
te verleenen ingaande heden. Dringende aangelegenheden roepen mij naar
Assen en zijn die de oorzaak dat ik eerst heden het verloof aanvraag.
In de vervulling van de functien van secretaris zal behoorlijk voorzien
worden.

Commissaris des Konings.
Nr: Datum: Omschrijving: Adressering:
46202-11-1871Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter A.D. Schut alhier op verzoek van Hermannus
ten Brinke te Sibculo in deze gemeente contra Jan Herm Altena mede aldaar
wonende, wegens het inslaan van een glasruit ten huize van Ten Brinke voormeld.
Officier van Justitie te Deventer.
46302-11-1871Ordonnancie van betaling. Bij deze heb ik de eer U de ontvangst
te berigten der ordonnancie van betaling groot f. 3,41 wegens teveel gestorte
gelden voor vestiging en verdere kosten ten behoeve van bedelaars en andere
personen in de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over 1870, bij Uw
missive d.d. 28eoctober jl., nr. 3429/2982.
Commissaris des Konings.
46403-11-1871Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen twee quitantien
betreffende de pensioenen van G.J. Averink en T. Waterink met beleefd verzoek
dezelve ter kantore van den ontvanger der directe belastingen enz. te Hardenberg
te willen betaalbaar stellen en mij daarna die stukken te willen doen terugzenden.
Betaalmeester te Zwolle.
46504-11-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 30 october jl. nr. 1177 en
onder terugzending van het daarbij gevoegde proces-verbaal contra G.J. Boswal
eigentlijk genaamd G.J. Boshove, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen
een proces-verbaal van verhoor van den verdachte en getuige Derk Jan Hansman,
zijnde de andere getuige Frederik Bos woonachtig in de gemeente Vriezenveen.
Voorts heb ik de eer U hierbij te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt
door de Rijksveldwachter A.D. Schut alhier ten verzoeke van G.J. Boshove
en Hendrikje Broene, wonende te Sibculo in deze gemeente contra Derk Kerkdijk,
boerenknecht mede aldaar wonende.
Officier van Justitie te Almelo.
46606-11-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 3edezer, nr. 184,
heb ik de eer onder terugzending van het daarbij gevoegd proces-verbaal
hiernevens aan U te doen toekomen een relaas van het gehoorde van J.H. Altena.
Officier van Justitie te Deventer.
46706-11-1871Inzending opgave der overledenen gedurende de maand october
1871.
Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
46807-11-1871Bij deze hebben wij de eer U te doen toekomen een verklaring
ten aanzien der schutterlijke positie van J.H.W. Eikens, uit deze naar Uwe
gemeente verrokken.
B&W van Zwolle.
46907-11-1871Rijksgrenzen. In voldoening aan Uw apostillaire dispositie
d.d. 13eoctober jl. en onder terugzending der daarbij in mijne
handen gestelde stukken, heb ik de eer U hierbij te doen geworden eene nota
van kosten tot wederoprigting der grenssteen nr. 100, opgemaakt door den
te Neuenhaus woonachtigen timmerman C. Mecklenburg. Die kosten zijn geraamd
op 10 Thaler Pr.Ct. of nagenoeg f. 18,- Nederlandsch en is bovengenoemde
timmerman Mecklenburg genegen het werk daarvoor te verrigten.
Gedeputeerde Staten.
47009-11-1871Ingevolge Uw missive d.d. 7edezer nr. 81, heb ik
de eer U hierbij te doen geworden eene opgave van overledenen in deze gemeente,
minderjarige kinderen nalatende, loopende van 22 october 1870 tot en met
den 8edezer. Voorts heb ik de eer mede te deelen dat over hetzelfde
tijdvak de volgende tweede huwelijken hebben plaatsgehad van ouders die
minderjarige kinderen hebben, als: 1eBerend Veldsink, tweede
huwelijk met Zwaantjen Roelofs op 9 februari 1871. 2eHendrik
Batterink, tweede huwelijk met Zwenne Koel op 16 maart 1871. 3e
Henderkien Lemmen met Gerrit Jan Heijink op 17 maart 1871. 4e
Egbert Meijerink, tweede huwelijk met Mientjen Mollen op 20 april 1871.
5eHendrik Jan Middendorp, tweede huwelijk met Hendrikje Waterink
op 27 april 1871. 6eJan Veltink, tweede huwelijk met Janna Koerts
op den 19 mei 1871. 7eDerk Jan van Faassen, tweede huwelijk met
Aaltjen Weerts op den 19 mei 1871. 8eWessel Dorgelo, tweede huwelijk
met Miena Schollink op den 9 augustus 1871. 9eWillem Hendrik
Rundervoort, tweede huwelijk met Jennigjen Bosch op 15 september 1871. 10eEgbert
Broekroelofs, tweede huwelijk met Aaltjen van Faassen op 4 october 1871.
11eGeugje Kooij, tweede huwelijk met Willemina Krange, weduwe
van Berend Sloot, beide minderjarige kinderen hebbende.
N.N.
47111-11-1871Ingevolge de hierbij gaande aanschrijving van den heer Officier
van Justitie te Almelo d.d. 6edezer nr. 1201, heb ik de eer U
bijgaande stukken te doen toekomen met verzoek de getuige Frederik Bos wonende
in Uwe gemeente, te willen hooren en daarna de stukken aan gemelde heer
Officier terug te willen zenden.
Burgemeester van Vriezenveen.
47213-11-1871Schutterij. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen de
naamstaat bevattende de schutterpligtigen van den 1eban, rustende
schutterij in deze gemeente.
Kolonel Militie Commissaris te Zwolle.
47313-11-1871Nationale militie. In voldoening aan het besluit van den heer
Commissaris des Konings in deze provincie d.d. 11 december 1862, nr. 3821,
heb ik de eer mede te deelen dat op het inschrijvingsregister der nationale
militie voor de ligting 1872 dezer gemeente een en zeventig personen (71)
voorkomen.
Commissaris des Konings.
47415-11-1871Grondbelasting. Hiernevens heb ik de eer U te doen toekomen
eene aangifte volgens art. 38 der wet van den 26emei 1870 van
de erven Mr. J.A. van Roijen.
Gedeputeerde Staten.
47518-11-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door de Rijksveldwachter A.D. Schut alhier contra Jan Peters op
verzoek van Ernst Gommer te Heemse wegens het laten loopen en grazen van
twee koeijen op een perceel grasgrond bij voormelden E. Gommer in huur en
gebruik.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
47620-11-1871Schutterij. Naar aanleiding van Uw missive d.d. 17edezer
nr. 4671 hebben wij de eer te berigten dat de daarbij bedoelde schutterpligtige
Frans Heinrich Smidt in de registers der schutterij alhier is overgeschreven.
B&W van Amsterdam.
47720-11-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
opgemaakt door den Rijksveldwachter A.D. Schut van hetgeen hem nog naderhand
bekend is geworden in zake contra Jan Harm Altena te Sibculo wegens het
inslaan van glasramen in de woning van Hermannus ten Brinke aldaar.
Officier van Justitie te Deventer.
47821-11-1871Van zijde mijner regering heb ik de magtiging bekomen tot de
wederoprigting van de grenssteen nr. 100. De kosten daaraan verbonden zullen
niet meer mogen bedragen dan 10 Thaler en zal de timmerman Mecklenburg wel
bereid zijn daarvoor het werk aan te nemen. Ik verzoek U derhalve gezegden
Mecklenburg het werk op te dragen en mij te willen berigten wanneer ik ter
plaatse moet komen om bij de plaatsing der steen tegenwoordig te zijn. Eene
spoedige afdoening der zaak komt mij wenschelijk voor. De eigenaar der getimmertens
aan de grenzen is aangezegd voor 1 december e.k. de in strijd met het grenstractaat
opgerigte sc huren weg te ruimen. Dit laatste strekt tot antwoord op Uw schrijven
d.d. 15edezer.
N.N.
47922-11-1871Inzending geboorte-extract van Jan Pranger.Officier van Justitie te Deventer.
48023-11-1871Naar aanleiding van Uw brief van 21edezer nr. 1954
en dien van den heer Officier van Justitie te Zwolle d.d. 20edezer
nr. 1314, welke hierbij teruggaat, heb ik de eer te berigten dat ik koopman
Bruins alhier heb gehoord, die mij mededeelde dat hij in de nacht van 14/15
dezer met de postkar van Zwolle naar Heemse is medegereden en dat op de
hoogte van Boschwijk die postkar is aangerand door twee personen. Die personen
hadden terstond de vlucht genomen toen gezegde Bruins hen aansprak. Daar
het zeer duister was had Bruins hen niet kunnen herkennen. Een der aanranders
had het paard bij de kop gegrepen terwijl de andere de hand aan de kar sloeg.
Waarschijnlijk zijn de aanranders op de vlugt gegaan toen zij bemerkten
dat de postillon niet alleen was.
Officier van Justitie te Deventer.
48123-11-1871Naar aanleiding van een missive van den heer Commissaris des
Konings in deze provincie d.d. 21 dezer, nr. 3650/3171, hebben wij de eer
U heirbij ter betaling aan te bieden eene voor voldaan geteekende declaratie
wegens betaalde reis- en verblijfkosten ad f. 14,55 aan een oud-strijder
der citadel van Antwerpen bij gelegenheid van de ter aardebestelling van
op gezegde citadel gesneuvelde officieren.
Administrateurs van het detachement van het 1eregiment
infanterie te Zwolle.
48223-11-1871In voldoening aan het slot van Uw missive d.d. 21edezer,
nr.3650/3171 hebben wij de eer het daarbij ontvangene adres van Jan van
Dijk aan U terug te zenden.
Commissaris des Konings.
48323-11-1871Hierbij hebben wij de eer U voor voldaan geteekend terug te
zenden de declaratien wegens verstrekten onderstand aan C.M. de Jong en
J. Jager in 1870 tezamen f. 54,65 bedragende, ontvangen bij Uwmissive d.d.
21edezer nr. 256.
B&W van Ooststellingwerf.
48424-11-1871Hiernevens heb ik de eer om U in te zenden twee aangiften volgens
art. 38 der wet van den 26 mei 870, van L. Jonkeren, landbouwer alhier.
Gedeputeerde Staten.
48525-11-1871Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal
door mij opgemaakt ten verzoeke van Hendrikje Keesemaat,  huisvrouw van
Gerrit Drogt, arbeidster te Dedemsvaart, tegen Emanuel Israël de Bruin,
Joseph Israël de Bruin en Carel Denneboom, wegens het doen weiden van schapen
op een met rogge bezaaid stuk land, in gebruik en huur bij voormelden Gerrit
Drogt.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht
te Ommen.
48625-11-1871Ingevolge Uw missive d.d. 22 november jl. nr. 1960, heb ik
de eer onder terugzending van het daarbij gevoegde proces-verbaal U hiernevens
te doen toekomen een proces-verbaal van het gehoorde van Derk Zweers.
Officier van Justitie te Deventer.
48725-11-1871Nationale militie. Naar aanleiding van het besluit van den
heer Commissaris des Konings in deze provincie d.d. 13 september 1862, heb
k de eer hiernevens in te zenden eene specifieke opgave van het aantal benoodigde
gedrukte stukken ten dienste der nationale militie.
Commissaris des Konings.
48828-11-1871Grondbelasting. Hiernevens heb ik de eer U te doen geworden
twee aangiften volgens art. 38 der wet van 26 mei 1870, van Gerrit Jan Waterink,
landbouwer alhier.
Gedeputeerde Staten.
48929-11-1871Verlofganger nationale militie. Ik geef U bij deze kennis dat
de verlofganger Herm ten Napel der ligting 1870 zich op heden bij mij heeft
aangegeven.
Burgemeester te Den Ham.
49029-11-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 14edezer heb ik
de eer betrekkelijk den daarbij bedoelden persoon te berigten dat die is
genaamd Frederik Bladder, van beroep veenbaas, wonende te Bergentheim, gemeente
Ambt Hardenbergh, geboren den 2eoctober 1818 te Condé in Frankrijk.
Zijn vader was dertijds soldaat in Hollandsche dienst. Hij is gehuwd en
heeft vijf kinderen, is niet in militaire dienst geweest, als zijnde vrijgeloot.
Hij was vroeger arbeider en heeft thans het opzicht over de arbeiders in
eene veenderij. Kan behoorlijk lezen en schrijven en is wel in staat een
proces-verbaal op te maken. Verder kan ik U mede deelen dat hij voor zoover
mij bekend, is eerlijk en trouw, en komt het mij voor hij wel de noodige
geschiktheid heeft om tot onbezoldigd rijksveldwachter te worden benoemd.
Officier van Justitie te Deventer.
49130-11-1871Naar aanleiding van Uw missive d.d. 28edezer, heb
ik de eer U mede te deelen dat op den 13 maart 1842 alhier is geboren Jan
Drenth, zoon van Thijs Drenth en van Euphemia Margaretha Roeling.
Burgemeester te Venlo.
Nr: Datum: Omschrijving: Adressering:
49204-12-1871Inzending opgave der overledenen in deze gemeente gedurende
de maand november 1871
Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht.
49304-12-1871In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d. 30 november
jl., nr. 4256, heb ik de eer na daarvan kennis te hebben genomen, hierbij
terug te zenden eene missive van den heer Inspecteur van ’t Lager Onderwijs
in deze provincie, betreffende het gebruik van schoolkaarten.
Gedeputeerde Staten.
49404-12-1871Naar aanleiding van Uw missive d.d. 2edezer, nr.
25, heb ik de eer te berigten dat op den 29edecember 1870 alhier
een getuigschrift van woonplaatsverandering is afgegeven aan Willemina Johanna
Bruins, naar Amsterdam, waarschijnlijk is dit de door U bedoelde Maria Bruins,
welke laatste naam alhier niet in het bevolkingsregister voorkomt. Volgens
informatie is zij nog steeds te Amsterdam woonachtig, thans bij den heer
Abelever op het Cingel, van beroep makelaar in tabak.
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Amsterdam.
49509-12-1871Op den 8 december 1871 is door Hendrik Otter en Aaltje Niks
bij de voltrekking van hun huwelijk ter wettiging erkend Margje, geboren
in de gemeente Avereest op den dertienden october 1871 ingeschreven als
dochter van Aaltje Niks. Hetwelk ik de eer heb ter Uwer kennis te brengen,
ten einde daarvan de noodige kantteekeninge in het geboorteregister Uwer
gemeente plaats hebbe.
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Avereest.
49609-12-1871Ontvangst berigt 2 stuks kohiers dienst 1871/1872 patentregt.Controleur te Ommen.
49709-12-1871Berigt dat er in de maand januari zal overgegaan worden tot
de afdoening der pretentie.
B&W van Emmen.
49809-12-1871Berigt dat Roelof Visscher zich hier niet ophoudt.Ambtenaar Openbaar Ministerie Kantongerecht Ommen.
49913-12-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden de bij Uwe missive
d.d. 30 november jl. nr. 2015 verlangde proeve van een proces-verbaal van
F. Bladder. De vertraging is toe te schrijven aan de afstand op welke gezegde
Bladder van mijne secretarie woont en de slechte wegen.
Officier van Justitie te Deventer.
50013-12-1871Armwezen. In voldoening aan Uw apostillaire dispositie d.d.
11 dezer, nr. 1833, hebben wij de eer te berigten dat er tot heden geen
termen gevonden zijn om D.L. Hof alhier te ondersteunen en dat hem overeenkomstig
art. 22 der wet van 28 juni 1854 op zijne aanvraag om onderstand die is
geweigerd.
Commissaris des Konings.
50113-12-1871Rijksgrenzen. In antwoord op Uw missive d.d. 9edezer,
heb ik de eer te berigten dat ik mij geheel vereenig met het voorstel om
het oprigten der grenssteen nr. 100 uit te stellen tot tijd en wijle het
weder beter en de wegen meer practicable zullen zijn. Naar ik onderrigt
ben is reeds een der schaapkooijen van welke in Uw boven aangehaalde brief
wordt gesproken, weg geruimd en zal de andere spoedig volgen zoo zulks niet
reeds heeft plaatsgehad. U zal kunnen begrijpen dat het onder de tegenwoordige
omstandigheden hoogst moeilijk is op het terrein de zaak te onderzoeken
hetgeen echter zoo spoedig mogelijk zal plaats hebben.
Ambt hauptman te Neuenhaus.
50214-12-1871Heb de eer U mede te deelen dat alhier binnen deze gemeente
op den 12 december 1871 is geboren Jan, zoon van Jurrien Jan Snippe, oud
27 jaren, schipper wonende te Hoogeveen, en van deszelfs huisvrouwe Hendrikje
Jacobs Benjamins.
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Hoogeveen.
50316-12-1871Hiernevens heb ik de eer ingevolge Uw missive d.d. 14edezer,
nr. 238, nadat het daaropgestelde renvooi door mij geteekend is, aan U terug
te zenden de attestatie de vita van Neeltje Urich, weduwe J. Lenseling.
Betaalmeester te Zwolle.
50416-12-1871Nationale Militie. Kennisgeving aankomst van den verlofganger
Gerrit Mink.
Ambt Ommen.
50516-12-1871Als voren, Berend de Hoop.Ambt Ommen.
50616-12-1871In voldoening aan Uw missive d.d. 14edezer, nr.
3002, heb ik de eer U mede te deelen dat de bedoelde Frederik Bladder behoort
tot het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap.
Officier van Justitie te Deventer.
50716-12-1871Armwezen. Terugzending declaratie voor voldaan geteekend ad
f. 15,90 – W. Goudbeek, 1869.
Burgemeester van Zalk.
50818-12-1871Lager onderwijs. Betrekkelijk de sollicitant Hammeka naar
de vacante hulponderwijzersplaats te Dedemsvaart.
Schoolopziener 6edistrict.
50918-12-1871Inzending proces-verbaal, contra R. Truin te Hardenberg, verwekker
van nachtelijk burengerucht.
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Ommen.
51018-12-1871Armwezen. In antwoord op Uw missive d.d. 28 october, nr. 20/5
hebben wij de eer te berigten dat het ons niet mogelijk is in deze maan
de verschuldigde verplegingskosten af te doen, doch kan U er bepaald op
rekenen dat dezelve zoo niet vroeger dan toch voor 1emaart 1872
zullen worden gekweten.
B&W van Utrecht.
51119-12-1871Bouwen in de nabijheid der rijksgrenzen. In voldoening aan
Uw apostillaire dispositie d.d. 5edezer, nr. 3783, en onder terugzending
van het daarbij in mijne handen gestelde adres van B.H. Geugien en Gerrit
Ekkel alhier, heb ik de eer te berigten dat de adressanten werkelijk woningen
hebben gebouwd op minder dan 376.7 meter of 100 Rhijnlandsche roeden afstand
van de rijksgrenzen en derhalve in strijd met art. 5 van  het grenstractaat.
Bij mijn proces-verbaal van grensbezigtiging van 26 september jl. U toegezonden
bij mijne missive van 10 october, daaraanvolgende nr. 440, constateerde
ik, dat er zich twee schaapskooijen van zoden opgezet binnen de afstand
van 367.7 meter van de grenzen bevonden doch ontsnapten toen de gebouwen
van de adressanten aan mijn aandacht. Bij een later onderzoek bevond die
gebouwen, waarvan een dat van Geugien nog in aanbouw was. Dadelijk heb ik
beide adressanten doen waarschuwen en het laatste laten bevelen hunne getimmertens
te amoveren. Het is derhalve onjuist dat adressanten beweren, dat zij niet
gewaarschuwd zijn en is het ook zeker dat beide welk bekend zijn geweest
met de bepalingen van het grenstractaat. Naar mijn bescheiden meening zullen
derhalve de bedoelde gebouwen behooren te worden geamoveerd. Eene andere
vraag is het hoe de eigenaren in geval zij niet vrij willen tot de opruiming
dier gebouwen willen overgegaan, daartoe te geraken en zal zulks wel met
zwarigheden gepaard gaan, voor het geval men de regtsgeldigheid van het
grenstractaat ontkend, hetzij op grond dat het niet bij de wet is vastgesteld,
het zij dat er wordt aangevoerd dat het tegenwoordig niet meer van toepassing
kan zijn als gesloten met het voormalige Koninkrijk Hannover. Mogten echter
die zwarigheden niet wegen, dan zoude ik U om deer wille der menschelijkheid
willen adviseren de wegruiming der bedoelde gebouwen te adfourneren tot
een beteren saisoen.
Commissaris des Konings.
51220-12-1871Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal
opgemaakt door mijnen gemeenteveldwachter P. Snoeijer inzake eene verwonding
welke door zekeren Joseph Kolker aan zekeren Geert Spijker zoude zijn toegebragt,
alsmede een proces-verbaal opgemaakt door mijzelf houdende klagte van opgezegden
Kolker wegens eene mishandeling die zoude hebben ondergaan van meergenoemden
Spijker en B.J. Hagemeijer. Het is duidelijk dat het hier eene zaak geld
en hebben naar mijne meening beide partijen schuld. De verwonding die Geert
Spijker is toegebragt is naar de verklaring van den veldwachter Snoeijer
eene gesnedene en heeft niet te veel te betekenen, wijl Spijker maandag
ochtend volgende op de avond waarop hij gewond werd, zich naar de geneesheer
Koster heeft begeven. De omstandigheid ook dat Snoeijer heeft gezien dat
Kolker een gat in de jas had, doet veronderstellen dat hij niet op Spijker
heeft geschoten. Het pistool waarvan in de verbalen sprake is, is in mijn
bezit en zoo het als overtuigingsstuk moet dienen, zal ik het direct inzenden.
Het komt mij overigens voor dat van de zijde van Spijker de zaak zeer overdreven
wordt vorogesteld, en heb ik den rijksveldwachter Schut opgedragen die nader
te onderzoeken, na afloop waarvan ik U zoo spoedig mogelijk den uitslag
zal mededeelen.
Officier van Justitie te Deventer.
51320-12-1871Burgerlijke Stand. Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
de registers der Burgerlijke Stand dienst 1872 met beleefd verzoek mij die
registers geparapheerd en geteekend te willen terugzenden.
De heer President der Arrondissementsrechtbank te Deventer.
51421-12-1871Gemeenterekening over 1870. In voldoening aan Uw besluit d.d.
14e dezer, nr. 3002/3016, hebben wij de eer met wederinzending
der daarbij gevoegde stukken, hiernevens een naar aanleiding van dat besluit
genomen raadsbesluit in te zenden, alsmede een ongezegeld raadsbesluit waarbij
de ontvangsten en uitgaven voorloopig worden vastgesteld en verdere verbeterde
stukken.
Gedeputeerde Staten.
51521-12-1871Lager onderwijs. Onder toezending van nevensgaande staat van
voorgevallen mutatien in het personeel der hoofd en hulponderwijzers enz.,
hebben wij de eer U mede te deelen dat in de raadsvergadering van heden
den in die lijst genoemden A.A. van Munster op zijn verzoek met ingang van
1 januari 1872 een eervol ontslag uit zijne beetrekking van hoofdonderwijzer
te Collendoorn is verleend.
Gedeputeerde Staten.
51621-12-1871Lager onderwijs. In de raadsvergadering van heden is op zijn
verzoek eervol ontslag verleend aan den  hoofdonderwijzer der school te
Collendoorn, A.A. van Munster, met ingang van 1 januari 1872 en hebben wij
de eer U hiervan kennis te geven.
Schoolopziener 6edistrict.
51721-12-1871Als voren.Inspecteur van ’t lager onderwijs.
51823-12-1871Inzending nader proces-verbaal inzake Kolker en Spijker, mishandeling.Officier van Justitie te Deventer.
51928-12-1871Berigt dat de kennisgeving aan G. van Tebberen is uitgereikt.Procureur-generaal te Zwolle.
52028-12-1871Inzending van nog een exemplaar der begrooting 1872 en kennisgeving
dat aan art. 213 der wet is voldaan.
Gedeputeerde Staten.
52130-12-1871Diefstal van turf. Inzending eener klagte contra J. Meijering,
huisvrouw van G.J. van Faassen.
Officier van Justitie te Deventer.
52230-12-1871Nadere inlichting betrekkelijk F. Bladder en diens vader J.
Bladder.
Officier van Justitie.
52331-12-1871Berigt dat er gedurende het jaar 1871 geene personen zijn
overleden die waren opgenomen in een der beide Nederlandsche ridderorden.
Commissaris des Konings.
52431-12-1871De registers en de kadastrale plans zullen zoo spoedig mogelijk
ter bijwerking worden ingezonden. Met het oog op de ingekomen kennisgeving
en het ter inzage leggen van het register der plans gehad hebbende veranderingen,
kan zulks niet voor februari a.s. geschieden. Tegen de kosten van bijwerking
ad f. 54,36 bestaat geen bezwaar.
Bewaarder der hypotheken.