Hierin vindt u vooral overzichten van inwoners van Hardenberg | Gramsbergen.

samengesteld door D. Hesselink-Zweers (laatst gewijzigd op 15-02-2024)


Veel van de bovenstaande gegevens kunt u ook vinden in onderstaande tabel. Deze bevat de namen van inwoners of grondeigenaren in Hardenberg en Gramsbergen, geregistreerd tussen 1600 en 1811.

Wanneer er op inventaris- en volgnummer wordt gesorteerd kun u zien wanneer en in in welke volgorde het registers is opgemaakt. Dit kan handig zijn om de oorspronkelijke plaats van een erf te lokaliseren. Voor of na elk register volgt de beschrijving ervan. Op enkele registers wordt de woning aangeduid met een nummer, dit staat dan voor de plaatsnaam in plaats van erna.

Deze database bevat bijna 13.000 regels. Het duurt dus even voor het zoekvenster verschijnt! (Je kunt op meerdere woorden tegelijk of op een paar letters zoeken.) Ik heb zoveel mogelijk de hedendaagse naam toegevoegd maar zoek dus creatief, zo is b.v. Poes, Paus, Puist etc. dezelfde evenals Kieft, Cijft, Kivit etc. Veel namen eindigen op ck…

Bevolking

000000Archieven.nlDatumPlaatsNaam
020392T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 0000392. 1694 jan 15 - dec 22 .Resoluties van de Gedeputeerden der Staten van Overijssel. Net-exemplaar (onvolledig).
020393T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 009Rekwest1694-01-17Harmen Slingenberg wonende en meijer op de Slingenberg verzoekt remissie van pacht, wegens sterven van zijn vee, verhagelen van zijn koren en meer andere ongelukken. Moet nog 200 gulden betalen en verzoekt kwijtschelding van 100 gl. Wanneer hij drie jaar alle achterstand en de lopende pacht heeft betaald zal hij een jaar worden vrijgesteld van betaling.
020394T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 011Rekwest1694-01-18Over het vorderen van het stedeken Gramsbergen wegens de pacht op Brandewijn, Wijn, Bieren en Kannen op accijns anno 1693 etc.
020395T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 013Rekwest1694-01-19Rekwest. De scholtes van Hellendoorn en Jacobus van Hattum als borgen voor de Scholtus Thomas Huete voor 700 guldens gepagtede middelen versoekende dat desselfs erfgenamen tot betalinge van dien gehouden mogen werden. Op de requeste van de Scholtes van Hellendoorn en Jacobus van Hattem, versoeckende dewijl deselve in den jaare 1691 borgen sijn geworden voor wijlen de Scholtes van den Hardenbergh Tomas Huete, wegens eenige gepachtede middelen ter somma van 700 guldens en dewijle de nalatenschap van voornoemde Scholtis bereets onder desselfs erfgenamen is verdeelt, en dat de rentmeester Riemsdijk als beurman van de restanten de penningen daer van procedeerende op andere posten betaalt, dat voornoemde riemsdijk magh geordonneert worden die penningen waarvoor supllianten borge sijn, aanstonts ten comptoire van Salland te betalen, etc.
020396T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 043Rekwest1694-03-23vrijdag 23 maart 1694 Op het geproponeerde van de pr. Tichler wegens de Heer Voorst tot Hagenvoerde gedaen om te hebben obligatie van sodane 3000 gl. losrente als wijlen de Heer van Bergentheim op de Provincie heeft beleght, waer van de penningen wel sijn betaelt, maer echter de recepisse verleght, is goet gevonden de reets opgemaakte obligatie te doen extradeeren, en in val de gegevene recepisse van de Camerbewaerder Gelderman wederom mogte gevonden worden, deselve sal sijn en blijven gemortificeert, soo als deselve gemortificeert wordt mits desen, sullende hetselve oock in dorso van de obligatie worden geteickent (in de kantlijn Pr. Tichler wegens de Heer Voorst toe Hagenvoerde versoeckende extraditie van de obligatie van 3000 gl. losrente door wijlen de Heer van Bergentheim op de provincie beleght.)
020397T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 047Rekwest1694-04-11De erfgenamen van wijlen Thomas Huete, Scholtis ten Hardenberg verleent surcheance van executie voor de restanten van den 1000e penning voor karspel, mits stellende borge.
020398T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 053Rekwest1694-04-13Dubbelt sijnde overgegeven declaratie van kosten voor Roelof Rutgers, pachter van de hoornebeesten en 't gesaeij van den Hardenbergh van 1689. Declarant contra Hannes op 't Heemserveen, Henrik Reijners, Berent Lamberts, Jan Alberts en capitain Sijtsama, gedeclareerden, is goet gevonden dat het dubbelt van deselve sal worden gestelt in handen van de gedeclareerden, om daarop op den 4den dagh van de eerstvolgende ordinaris vergaderinge te diminueren, si velint.
020399T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 058Rekwest1694-04-17De successie van de Heer van Bergentheim vervallen op de Heer van Hagenvoerde op 250 gl. (in de kantlijn Van de Heer van Bergentheim op 250 gl.)
020400T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 138Rekwest1694-06-14Verscheidene ingezetenen van Karspel Hardenberg tegen Gerrit Eghberts en Hendrick Vriesendorp als pachters van de reliqua van karspel Hardenberg over 1689
020401T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 150Rekwest1694-07-12Op de requeste van de weduwe wijlen de Scholtis Henr. Holt, versoeckende vermits het erve Rotgerinck, anders oock Vierinck genaemt, gelegen in de buirschap Rese, karspel van Hardenbergh, gehoorende onder het Rentampt van Sipkulo en Albergen, door het afbranden van het huis in den oorlogh woest gelegen en geduirende de geheele tijdt van haer onfangh woest gebleven is, dat haar de restante schattinge ter somme van 307-1-8 van contributie, verpondinge als redemptie door den ontfanger van Sallant aen haer restante schult magh worden gevalideert, of anders de rentmeester van Sipkulo en Albergen gelast, om deselve aen haar te betalen. Sij gestelt in handen van de Schultis van Raelte, om bij het doen van de eerste rekeninge van Sipkulo en Albergen hier van aen den tafel openinge te doen.
020402T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 159Rekwest1694-07-17Over 't leggen der leijdijcken over de moeren. De scholten van den Hardenbergh, Dalfsen en Ommen, als hier verschreven sijnde om openinge te doen van het gene de ingesetenen deser provincie komen te lijden bij het leggen der leijdijcken over de soo genoemde moeren, door het promulgeeren van een nieuw placcaet ten dien einde door haer hoog mog. geemaneert, 't welck om pregnante te redenen goetgevonden sijnde in dese provincie niet te doen publiceren, blijkende bij onse vorige resolutie van den 10e deser, en deselve daer over sijnde gehoort, is goetgevonden, dat deselve haere consideratien over dat subject alhier mondelijck voortgebraght, bij geschrifte sullen vervatten, en ten spoedighsten herwaerts senden, om 't selve gesien sijnde, daerop nader gedisponeert te worden. Wordende ieder Scholtis toegeleght voor drie dagen vacatie vijftien carolyguldens.
020403T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 161Rekwest1694-07-18Jan Teunissen op het Holthoenerveen contra (de pachters van reliqua) Gerrit Eghberts en Hend. Vriesendorp
020404T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 167Rekwest1694-07-18Wed Voltelen te Gramsbergen, haar man is op 11 maart 1691 gestorven, zij verzoekt weduwen tractement. Op de requeste van de weduwe Voltelen in leven predikant van Gramsbergen, remonstreerende dat haer man den 11 martij 1691 is gestorven, en vesoeckende vermits sij na die tijt uitgenomen het genaden jaar geen weduwen tractament heeft genoten, dat haar een comtoir mag worden aengewesen, waar uit haer verscheenen weduwen tractament, en het selve vervolgens jaarlijx sal ontfangen. Den ontfanger van Sallant wort geordonneert de suppliante haer weduwen tractament te betalen, ingaende den 1sten meij 1692, mitsgaders de achterstallen tot meij 1694, ten aller spoedighsten te voldoen.
020405T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 172Rekwest1694-07-21Rekwest vermindering pacht. Gelesen het bericht van de landrentmeester van Sallant op de requeste van Helmich Sweers, paghter van 't Voorslagh in de Meene voor f. 74,- en Gerrit Hendriks Cluite, paghter van de heeren Haenricks voor f. 34,- sijnde twee parcelen hooijlant gelegen op de Vechte in 't carspel Hardenbergh versoeckende dewijl die landen in den jaere 1692 door het overloopen van de Vechte sodanigh sijn verdroncken, dat sij daer van niets hebben kunnen maken, remissie van de halve paght van dat jaar. Is goetgevonden in conformiteijt van 't selve bericht, ieder der supplianten te remitteren het halve jaer paght van den jare 1692. (zie ook 11-06-1694)
020406T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 178Rekwest1694-07-24Enige ingezetenen van kerspel Hardenberg contra Gerrit Egberts en Hendrick Vriesendorp.
020407T. 0003.1, inv.nr. 0392. scan 229Rekwest1694-09-14Op de requeste van Henrica Nuis, weduwe van wijlen de Scholtis Holt van den Hardenbergh, in het oude quohier van den 1000e penning gequotiseert sijnde op 30000 guldens, het welcke nu door de erfgenamen Huete noch volgens hetselve oude quohier, doordien in anno 1682 of 1683 het nieuwe door die Scholtis niet tijdelijck genoegh overgegeven is, gevordert wert, en haer daer door het reght om te mogen doleeren, benomen is, versoeckende derhalven wegens haare taxatie in den 1000e pennink volgens het quohier van 1682 of 1683, alwaer op 20000 guldens gestelt is, te mogen volstaan. Wordt dit versoeck gerenvoijeert aen Ridderschap en Steden om op de naeste claringe voorgebraght te worden.
020408T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 238Rekwest1694-10-06Besluit op verzoek weduwe Holt. In nader deliberatie gebraght sijnde het versoeck bij de weduwe Holts, Scholtinne van den Hardenbergh, den 14 sept. deses jaers aen dese tafel gedaen, is nae rijper examinatie goedgevonden dat de suppliante in het quohier van den 1000sten pennink sedert de laestgedane quotisatie in den jare 1682 tot de nieuwe gemaeckte quotisatie in desen jaere sal kunnen bestaen met betalinge tegen twintigh duisent carolyguldens.
020409T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 256Rekwest1694-11-09Rekwest meijers van Klooster Sibculo en Marienberg. Op de requeste van de drie meijeren gehoorende onder het Clooster van Sipkelo, mitsgaders de meijeren van 't erve ten Marrienbergh remonstrerende dat sij tot noch toe hebben gehadt vrijheijt en exemptie van alle lasten van gemeene lantsschattingen, so oude als nieuws opkomende, als van generale middelen van consumptie, item van imposten op hoornebeesten en besaeijde landen, mitsgaders van grontschattinge, luit de pachtcedule en attestatie den requeste annex, waeromme oock haar jaarlijkse pachten van 400 gulden, van tijd tot tijt nu tot 700 gulden sijn verhooght, en dewijl sij nu en dan door eenige der onkundige pachters worden gemolesteert, en nu oock door de Scholtis van den Hardenbergh in den 1000e penning en soutgelt getaxeert sijn, soo versoecken supplianten dat sij in die tot noch toe aen haer gegevene exemptie gunstelijck mogen worden gecontinueert en haar darvan eene declaratoir verleent. Hierover sijnde nagesien de conditien van de respective verpachtigen van dese goederen, wort in conformiteijt van deselve verstaen dat de supplianten van de betalinge van het soutgelt, hooftgelt en andere middelen van consumptie sullen wesen geeximeert, en van het quohier geroijeert, maer geensins van de 1000e pennink als met de opgemelte conditien van verpaghtinge geen gemeenschap hebbende.
020410T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 262Rekwest1694-11-13Opdracht tot reparatie. Goetgevonden dat de burgermeesteren van Hardenbergh in serieuse termen aengeschreven sal worden dat deselve sonder eenigh tijt versuim sullen hebben te repareren en in behoorlijcke staet te stellen het hooft in de Vecht omtrent de brugge aldaer gelegen, sonder daer van te blijven in gebreeke, bij poene dat andersints tot haeren particulieren laste sodane reparatie sal werden gedaen, en alle schade daer door te lijden op derselver persoonen en goederen verhaelt.
020411T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 265Rekwest1694-11-13In de boerschap Lutten is een sergeant uit Coevorden mer 13 soldaten gekomen en heeft getracht schapen weg te drijven naar Coevorden, veel schade ontstaan boeren kunnen de pacht niet opbrengen, schapen zowel boven als onder de lijdijken. De scholtes mag de soldaten van zowel Coevorden als Ommerschans dit beletten eventueel met geweren. Rekwest inwoners Lutten. Op de requeste van de goetheeren van de boerschap Lutte, remonstrerende dat op den 4den deses maents november een sergeant met 13 soldaten van Coeverden op ordre van de lieut. Volkers als commanderende officier van 't guarnisoen aldaer in de boerschap Lutte sijn gekomen, en aldaar een kudde schaepen beneden den Leijdijck onder praetext van dat eenige schapen boven de Leijdijck geloopen hadden, hoewel sulks door de scheper die deselve hoedede ontkent wierde, uit de schotten hebben genomen en getragtet deselve nae Coeverden te drijven, ten ware sulks door de scholtis van den Hardenbergh was belettet geworden, gelijck sulx breeder uit het relaes van denselven Scholtis den requeste annex kan gesien werden en alsoo door dese en diergelijcke manieren van doen de voorschreven Boerschap ten eenemaal soude geruineert werden en sij daer door onmaghtigh gemaekt haare schattingen te betalen, soo versoecken remonstranten om diverse redenen in de requeste vervat, dat Uw.Ed.Mo. daarin gelieven te voorsien, en die ordre te stellen, dat sij van haar reght als van outs mogen gauderen. De Schultis van den Hardenbergh wort gelast dat ingeval aen iemant van de ingesetenen onder desselfs scholtampt eenige molest ofte gewelt door eenige militie uit Coeverden ofte de Ommerschans aengedaen moghte worden, ofte dat oock deselve eenigh vee uit sijn schoutampt traghten wegh te te drijven, niet alleen sulx via facti en met gewelt sal hebben te beletten, maer daer en boven nogh geordonneert de klokken te trekken, en alle boeren ingesetenen gelast met geweer op sodane signaal ter plaetse daer de Schultis sulx sal ordonneren, te verschijnen en niet alleen beletten, dat geen vee werde weghgedreven, maer dat deselve de officiers en soldaten sullen trachten te vangen, en herwaerts te voeren, om na bevindinge gestraft te worden. Dat voorts van de contenue deses requestes en van dese onse resolutie kennisse sal werden gegeven aen de heer Drost van Sallant, niet alleen met versoeck van aen dese onse welmeininge de hant te houden, maer oock bij nootsakelijckheijt uit andere districten van desselfs drostampt soo veele andere ingesetenen op te ontbieden, en deselve te emploijeeren, alwaar de noot sulx moghte vereisschen, en bij alle middelen te willen helpen bevorderen dat door sodane feijelijke onderneminge de hoogheijt en het souverain gesagh van dese provintie niet beledight, maer veel eer besorght werde, dat de perturbatenis van deselve andere ten exempel gestraft mogen worden. Verders is goetgevonden dat hier over aen haar Ho.Mo. sal worden geschreven en copie van de attestatie ten requeste geannexeert sal worden gesonden aen de gecommitt. deser Provintie ter generaliteijt, tot haar narightinge ten einde om de enormiteijt van dese onderneminge haer Hoogh Mog. mondelick voor te dragen, ten einde dat haer Ho.Mog. niet alleen ingevolge de laeste missive van Ridd. en Sted. die voorsieninge sullen willen doen, dat niet alleen sodane ondernemingen soner uitstel geweest, maer dat oock dese laeste ondernemers anderen ten exempel gestraft mogen worden, met bijvoeginge dat Ridd. en Sted. de middelen laest bij haer Ed.Mog. tot weeringe van sodanen gewelt beraemt tot haer leetwesen sullen moeten bij de hant nemen, maer daerenboven verder sodane andere resolutien genootsaeckt sullen sijn te moeten nemen, als de importantie van die saecke sal vereijschen.
020412T. 0003.1, inv.nr. 0392, scan 267Rekwest1694-11-13Jan Edelink burger te Coevorden tegen de Heer van de Scheer over zijn pacht van t erve Schonekamp. Over de veengebieden waar drie voer turf is gegraven door de meijeren van de Heer van der Scheer.
041918T. 0003.1, inv.nr. 1918, scan 003Schatting1578-12-21Salland1918. Rekeningen van in Salland, Twente en Vollenhove geheven schattingen (afschrift), 1577 - 1579. NB: Hoe klein het Staatse deel van Overijssel geworden was, blijkt uit de commissiebrief voor de Gedeputeerden van 21 dec 1578, die als eerste stuk is geschreven: Alle ontfangers, soe van adel als anderen, too schulten und anderen ontfanghers van Swollerkerspel, Dalffsen, Ommen, Hardenberch, ter Heyne, van 't ampt van Isselmuyden, Hasselth und Vullenhove, sullen op den 28 deser maenth tzavents bynnen Swolle komen ende volgende daghes oire reckeninghen voir den Gedeputerden, als drosthe van Isselmuiden, rentmeesters van Sallanth, twe raetzfrunden van Swolle, Henryck Knoppert und den griffier, doen wal specialick end particuleerlijck van allen ontfanck als van veeschattinge, van den twintichsten man, van die hundert sesse ende van dye capitatie. Nr. 1918 bevat vooreerst rekeningen van de in Deventer op 5 okt 1577 gevorderde schatting, verder van de op 29 jun 1578 in Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Zwollerkerspel, het drostambt IJsselmuiden en het Land van Vollenhove geïnde schatting en van de lenonge van jun 1578, alle afgehoord door Johan Sloet, drost van Vollenhove, op 14 jun 1579. Daarop volgen een rekening van Johan van Steenwijk betreffende Heino en Twente, afgehoord door Gedeputeerden van Ridderschap en Steden op 11 mei 1579; rekeningen van Willem van Doetichem en Macharius van Oldenniel, afgehoord door verordenten van Ridderschap en Steden op 4 en 5 mei 1580; rekeningen van mr. W. Barbier en Lubbert Ulger, afgehoord door Gedeputeerden van Ridderschap en Steden op 11 aug 1579 en 4 dec 1582.
041919T. 0003.1, inv.nr. 1918, scan 008Schatting1578-12-21SallandHardenbergch. Capittel van hundert Sesse.
Daervan heffte Jacob van Uuijterwijck Janss ontfanck gehadt, ende sijne Rekeninghe overgelevert, bij diewelcke bevonden voir ter Summa van iij c iiij gl gl xx st. Daerup betaelt an den Landrentmeester Knoppert, blijckende bij sijn Quitantie 1 c xxxvij dae iiij st. An onkosten hijrup gedaen xLCavol gl xiij st. Aldus blijfft dese ontfanger noch schuldich die Summa van Lxxvgl gl iiiij st.Daerup betaelt den 14 Januarij anno 79 an handen van Robert van Ittersum L gl gl
041920T. 0003.1, inv.nr. 1918, scan 062Schatting1578-12-21SallandCarspel van Herdenberch Is ter maent gesadt up 201 gl.gl.14 st. Komt vandie 4 maenden 806 goudgulden, Daerup ontfangen 208 gulden 19 stuivers en viereneenhalf penningen, restet aldaar 597 gl.gl. 8 st. 10 1/2 p.
041921T. 0003.1, inv.nr. 1918, scan 063Schatting1578-12-21SallandNadere ontvangsten van Kerspel en Stad Hardenberg en Gramsbergen
062194T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 000VT17481748-07-29Salland2194. Register van ingezetenen in de verschillende steden en schoutambten, 1748.
062195T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 134VT17481748-07-29Gramsbergen ARegister van de ingesetenen van het Stedeken Gramsbergen opgeschreven door de setters in praesentie van de onderscholtus alles na en ingevolge de resolutie van haar Ed.Mog. de ordinarisse Gedeputeerden van de Staten van Overijssel van dato den 29 July 1748.
062196T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 134VT17481748-07-29Gramsbergen 01R.B.R. Graaf van Rechteren, Heere van Gramsbergen en vrouw Marie Louise Gravin van Rechteren, geboren baronesse van Boetselaer, Magdelena Sophia, Elysabet Juliane, Jacob Godefroy [kinders over de 10 jaren] en Adolp Hendrik, Vincent Willem, Fredrik Rudolp Carel, Christiaan Lodewijk, Leopold Casimier [onder de 10 jaren], L. v. Emilius, gouverneur, E.C. Thoma, camenier, 3 knegts, als Jan, Geerlig en Hendrik, nog Albert de stalknegt en een jager Jan, en 3 meyden, heten Hanna, Aaltien en Gesina [op Huijs Gramsbergen]
062197T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 02Pr. A. van Riemsdijk en sijn broeder J. v. Riemsdijk en Maria [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062198T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 03Egbert Mante, de vrouw Hille en suster Barta
062199T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 04Jan Baarslag en vrouw Jennegien, Annegien [kind over de 10 jaren out]Baarslag
062200T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 05Jan Jurriens en vrouw Hermijne en moeder Janna, Gesien en Janna [kinders onder de 10 jaren out], Hendrik, Gerrit en Harmen [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062201T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 06Hermen Wigbols en vrouw Elijsabet en suster Mattien, Elijsabet en Geertruid [kinders onder de 10 jaren out]Wigbolds
062202T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 07Hermen Getelink en vrouw Geertijn en moeder Janna, Berent en Hendrik [kinders over de 10 jaren out] en Janna [onder 10 jaren]Gietelink
062203T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 08Gerrit Jansen en vrouw Zwaantien en soon Hend. Beenen met zijn vrouw Grietien en swager Hermen, kinderen van Hendrik en Grietien zijn Jan en Roelof [kinders over de 10 jaar out]
062204T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 09Albert Kok en soon Geert Kok met vrouw Janna, Alberts en Hendrik [kinderen onder 10 jaar]
062205T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 10Gerrit Freriks en vrouw Stijntien en schoonsoon Jan met vrouw Fennegien en kinderen Jan [ouder dan 10] en Harmijne en Gerrit [jonger dan 10] en Melchert [dienstboden, knegten, meyden en jongens]Fredriks
062206T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 11Jan Egberts met vrouw Aaltien, en moeder Swaantien, Janna en Aaltien [ouder dan 10] en Steven [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062207T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 12Albert Schutstal en vrouw Luitien, Jan en Margriete [kinderen ouder dan 10] en Hillebrant [onder de 10]
062208T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 13Jacob v. Muijen en vrouw Geertruid, Willem en Hendrik [ouder dan 10]Muiden
062209T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 14Mazier, predikant, en moeder Margrita en Jannechien [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062210T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 15Jan van Wieren en vrouw Hendrickien en soon Albert en vrouw Aaltien, Annegien [kind boven 10 jaar]
062211T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 16Evert Jans en vrouw Hermijne, Jan en Hendrikien [kinder onder 10 jaar]
062212T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 135VT17481748-07-29Gramsbergen 17Reinder Kalkdijk en vrouw Aaltien, Fennegienm Hendrickien en Jan [kinder onder 10 jaar]
062213T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 18Lambert Mansvelder en vrouw Geesien en soon Hermen met vrouw Anna, Hendrik [kind boven 10 jaar]
062214T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 19Derk Geers en vrouw Zwaantien, Grietien [kind ouder dan 10]Geerts
062215T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 20Jan van Alen en vrouw Judit, Wigbolt en Grietien [kinder ouder dan 10 jaar]
062216T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 21Hermen Albers en vrouw Maria en sijn vader Albert, Jennegien en Jan [kinder onder 10 jaar]Alberts
062217T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 22Jan Berents weduwe en haar moeder Hendrickien, Berent, Hendrickien en Annegien [kinder onder 10 jaar] ………..Berends
062218T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 23Hendrik Roelofs en vrouw Geertien, Janna [kind ouder dan 10 jaar]
062219T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 24Peter Gerbers en vrouw Fenne en moeder Wibbe, Hillegien, Wibbegien en Gerrit [kinder jonger dan 10 jaar]
062220T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 25Vrerik Stoffers en vrouw Hillegien, Peter [kind onder 10 jaar], Anne Jans [in of bijwoner]
062221T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 26Hendrik van Ringe, Gerrit [kind boven 10 jaar], Jennegien [dienstboden, knegten, meyden en jongens] en nog soon Jan met vrouw Jannetien en broeder Jan
062222T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 27Berent Kleinties en vrouw Gesien, en moeder Jenne, Hendrik en Wolter [kinder ouder dan 10] en Janna en Gesien [kinder onder 10 jaar]Kleinties
062223T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 28Wolter Kok en soon Geert met vrouw Gesien, Jennegien [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062224T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 29Jagersvrouw, de, Janna en Nicolaas, Aaltien en Gerrit [kinder ouder dan 10]Jager
062225T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 30Jan de Wever en vrouw Harmtien, en Jan, Albert, Aaltien en Zwaantien [kinder boven 10 jaar oud]
062226T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 31Reinder Jans en vrouw Zwaantien, Gesien en Hendrik [kinder ouder dan 10] en Jan [jonger dan 10 jaar oud]
062227T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 32Hendrik Berents en vrouw DijnaBerends
062228T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 33Hendrik van Tarel en vrouw Maris en suster Stijntien
062229T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 34Jan Egbers Klumper
062230T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 136VT17481748-07-29Gramsbergen 35Jan Cuijper en vrouw Marrie en soon Harmen met vrouw Harmtien en Jan [ouder dan 10 jaar]Kuiper
062231T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 36Hermen Jans en vrouw Annegien en moeder Gesien, Gesien en Jan [kinder onder 10 jaar] en Hendrik [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062232T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 37Albert Stroeve en vrouw Geertruid, Swaantien [ouder dan 10] en Jennegien, Jan, Gerrit en Egbert [onder 10 jaar oud]Stroeve
062233T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 38Jan Beenen en vrouw Swaantien met Swaantien [ouder dan 10] en Hermijne, Gesien en Gerrit [onder 10 jaar oud]
062234T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 39Roelof Jants en vrouw Zara, Lammegien en Roelof [kinder ouder dan 10 jaar]Jansen
062235T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 40Albert Centen en vrouw Grietien, Egbert en Jennegien [kinder onder 10 jaar oud] en Gesien [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062236T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 41Kijft, de, Jannes en vrouw Hendrickien en sone Gerrit en vrouw Janna, Roeloffien [kind ouder dan 10] en Aaltien [kind onder de 10 jaar oud]Kieft
062237T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 42Gerrit Regtuit en vrouw Gesien en moeder Geertien, Geertruid [kind ouder dan 10] en Hendrik en Egbert [kinder onder de 10 jaar oud]Rechtuit
062238T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 43Koijker, de, Hendrik en moeder Fenne, Albert [ouder dan 10 jaar] en Geertruid [dienstboden, knegten, meyden en jongens]Kooi
062239T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 44Klaas Zeijnen en vrouw Geerien, Zeijne [ouder dan 10], Aaltien, Jennegien, Roelof en Hermen [jonger dan 10 jaar oud]Seinen
062240T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 45Jan Klasen en vrouw Geese, Hermijne [ouder dan 10], Hendrickien en Jennegien [onder de 10 jaar oud], Albert [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062241T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 46Jan Bosch, de mulder, en vrouw Swaantien en moeder Annegien en Arent en Geertruid [dienstboden, knegten, meyden en jongens] en Albertien een daghuirster
062242T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 47Wolter Gerbers en vrouw Hillegien, Gerrit [kind ouder dan 10 jaar] en Geese [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062243T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 48Jan Dobbeman en vrouw Geese en Geertien, Jan [kind onder de 10 jaar]Dobbeman
062244T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 49Lefert Berents en vrouw Geertien en sijn moeder Swane, Berent [kind ouder dan 10] en Gerrit en Roelof [kinder onder de 10 jaar oud]Berends
062245T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 50Hermen Schelham en vrouw Annegien en broeder Hendrik, Anna, Hendrickien en Aaltien [kinder ouder dan 10 jaar oud]Geelham
062246T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 137VT17481748-07-29Gramsbergen 51Evert v.d. Scheer en vrouw Aaltien, Jennetien [kind ouder dan 10] en Jan [kinf onder de 10] en Geese [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062247T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 52Hermen Albers en vrouw Fennegien en soon Jan met vrouw Hendrickien, Hermen en Hendrickien [kinder onder de 10 jaar oud]
062248T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 53Jan Bijlevelt en vrouw Hille en sone Jan met vrouw Jennegien, Aaltien, Jan en Hillegien [kinder onder 10 jaar] en Egbert, Wigbelt en nog Egbert [dienstboden, knegten, meyden en jongens]Bieleveld
062249T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 54Hendrik Clumper en vrouw Hendrickien en broer Jan, Klumper
062250T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 55Jan Nijmans en vrouw Jennegien en moeder Jennegien, Gerrit [kind ouder dan 10], Jan [dienstboden, knegten, meyden en jongens]Nijman
062251T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 56Jan Kleinties en vrouw Annegien, Hillegien [kind onder 10 jaar]Kleinties
062252T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 57Engbert Beenen en vrouw Geertruid en sone Jan met vrouw Wibbegien
062253T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 58Joost Jansen en vrouw Hendrickien, Jan en Gesien [kinder ouder dan 10 jaar], Evert [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062254T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 59Vredrik Baarslag en vrouw Aaltien en suster Wibbe, Fennegien en Jennegien [kinder onder 10 jaar]
062255T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 60Geerlig Oeverman en Willemijne en Jan [kinder ouder dan 10 jaar] en een kind van … uit barmhartigheid de kost gevende
062256T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 61Derk Baarslag en vrouw Gerbregt, Jan [kind ouder dan 10]Baarslag
062257T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 62Derk Neervoort en vrouw Janna, Anna, Mannes, Gerrit, Elijsabet en Johannes [kinder onder de 10 jaar oud], Jannes [dienstboden, knegten, meyden en jongens]
062258T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 63Albert Jurriens en vrouw Griete en vader Hurrien, Jurrien [kind ouder dan 10 jaar], Albert, Gesien, Jennegien, Jan en Wibbegien [kinder onder de 10 jaar oud]Jurjens
062259T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 64Johannes Boerink en vrouw Swane, Gerrit en Zwaantien [kinder ouder dan 10]
062260T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 65Hans Willem Weers en vrouw Arentien, Reint en Willempjen [kinder ouder dan 10]Weerts
062261T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen 66Vrerik Worms, Aleid van Horst 9in of bijwoner]
062262T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 138VT17481748-07-29Gramsbergen B1Is van ons ondergeschreven als setters van 't Stedeken Gramsbergen ter præsentie van de onderscholtus, vermogende en arme, opgeschreven, sonder jemant wetentlijk afgelaten te hebben. Hebben dese also getekent. Johannes Boerink, Hendrick Benen. Na voorgaande ernstige waarschouwinge en recommandatie aan de setters, en nauwkeurige examinatie en revisie, met deselve, is het voorschrevene opgeschreven, sonder dat mijns wetens, eenig huijs, of persoon, daar is afgelaten. 20, 40,39, 42, 37, 44, 45, 45, 34 = 342 Hieronder begrepen 75 kinderen onder de tien jaren. Arnold. Voltelen, Scholtus.
062263T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 140VT17481748-07-29Gramsbergen B2(omslag) Register, geformeert voor de ingesetenen van het stedeken Gramsbergen
062264T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 142VT17481748-07-29Stad Hardenberg ARegister van den Hardenbergh
062265T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 142VT17481748-08-28Stad Hardenberg 01Jan Harmen Dijck, sijn vrouw Hendrikjen Volkers, de soon Gerrit, de soon Hendrik, de dogter Grietjen, onder de tien jaarDijk
062266T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 142VT17481748-08-28Stad Hardenberg 02Arent Roelofs, sijn vrouw Janna Nijman, de dogter Anna, de doghter Fennegien, Jennegien Nijman, daer bij in huijs woond
062267T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 142VT17481748-08-28Stad Hardenberg 03Hendrik Reijnders, sijn vrouw Jennegien Volckers, de dogter Maria, de soon Reynder onder de tien jaer, de soon Gerrit onder de tien jaer, de soon Jan onder de tien jaerReinders
062268T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 04Hendrick Holtman, sijn vrouw Aeltien Rigterink, Fennegien Everts sijnde een verstorven kind
062269T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 05Lubbertus Sierink, sijn vrouw Margreta Ulenberg, sijn soon Gerrit Sierink onder de tien jaer, sijn soon Arent onder de tien jaer, de meijt Fennegien Jansen
062270T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 06Harmen Amsink, sijn vrouw Elisabet Boerrigter, de soon Fredrik onder de tien jaer, de meijt Jennegien Jansen, Jan Willem Boerrigter wonende bij Amsink, Janna Boerrigter, Berendina Boerrigter onder tien jaer
062271T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 07Barent van Borne, sijn huijs vrouw Elisabet van Niel, de knegt Jan Venebrugge, de knegt Berent, de meijt Hendrikjen, de meijt Aeltjen
062272T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 08Secretaris B. G. Kramer, sijn broeder Engbert Kramer, de knegt Hendrik Jansen, de meijt Hadewig, de meijt Maria
062273T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 09Harmen Krull, de weduwe van Derk Krull, de meijt GrietjenKrul
062274T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 10Berent Pouwels weduwe Pouwels
062275T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 11Willem Boerrigter, sijn vrouw Aleyda Sijer, de soon Lucas onder de tien jaer, sijn dogter Peternella onder de tien jaerBoerrichter
062276T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 143VT17481748-08-28Stad Hardenberg 12Weduwe Lambert Odink , haer zoon Derk Odink, de soon Albert onder de tien jaer, de soon Tonis onder de tien jaer, de soon Merten onder de tien jaer, de knegt Hendrik Harms, de meijt Fennegien Harms
062277T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 13Berent Broek Smit, sijn vrouwBroeksmit
062278T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 14Jan van Munster, sijn vrouw Swaentjen Mueleman, sijn dogter Aeltjen van Munster, sijn soon Frederik onder de tien jaer, sijn dogter Geesjen onder de tien jaer, de meijt Aeltien Jansen.
062279T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 15Willem Nijman, sijn vrouw Margreta Venebrugge, sijn vaeder Gerrit Nijman, sijn soon Barent Nijman, sijn soon Jan Nijman, sijn soon Gerrit onder de tien jaer, sijn doogter Sophia onder de tien jaer, sijn soon Gerrit Willem onder de tien jaer, sijn dogter Berendina onder de tien jaer, sijn soon Hendrik onder de tien jaer, de meijt Hendrikjen
062280T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 16Weduwe Jan Bussemaeker , haer soon Frederik onder de tien jaer, de dogter Harmanna onder de tien jaer, de dogter Janna Harmina onder de tien jaerBussemaker
062281T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 17De Coster Lucas Marrienbergh, Hendrik Bloemers, Mensa Bloemers, de schoolmeester Jan Huijsing, de meijt Janna JansenKoster
062282T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 18Jan vander Heijde, sijn vrouw Margien Roelofs, sijn soon Jannes, sijn dogter Jennegien onder de tien jaer, wed. Otto Mueleman, daer bij in huijs woondvan der Heide
062283T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 19Harmen Sierink, sijn vrouw Geertjen Odink, de meijt Stiijne Lamberts
062284T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 20Lucas SlodmanSlotman
062285T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 144VT17481748-08-28Stad Hardenberg 21Lucas Reijts, sijn vrouw Geesjen SmitReints
062286T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 22Hendrik Goorhuis, sijn vrouw Janna van Dijck, Gesina van Dijck, sijn dogter Maria onder de tien jaer, dogter Aeltjen onder de tien jaer, dogter Lucresee onder de tien jaer
062287T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 23Weduwe Albert Noverman, haer dogter Alberdina onder de tien jaer, wed. van Jan Sloten, daer bij in huijs woond, en dogter Janna SlotenNoeverman
062288T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 24Gerrit Camer, sijn vrouw Ida, dogter Aleijda, soon Jan Camer, de dogter Anna onder de tien jaerKamer
062289T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 25Weduwe van Derk Raesink, Volkert Raesink, sijn vrouw Hadewig, de dogter Henderica onder de tien jaer, de soon Derk onder de tien jaer, de dogter Willemina onder de tien jaerRasink
062290T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 26Berent Mouwe, de vrouw Gesina Cramer, de meijt Geertruijt Jansen
062291T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 27Hendrik Molckenbour, sijn vrouw Kunera Cramer, sijn soon Hendrik Molckenbour, sijn soon Everh. Molckenbour, sijn dogter Christina Molckenbour, de meijt Janna Egberts
062292T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 28Derk Sweers, sijn vrouw Maria Bedeker, sijn soon Jasper onder de tien jaer, sijn soon Berent onder de tien jaer, sijn dogter Swaentien onder de tien jaerZweers
062293T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 145VT17481748-08-28Stad Hardenberg 29Weduwe Jan Smit, haer soon Harmen Smit, sijn vrouw Hendrikjen,sijn soon Jan onder de tien jaer, Janna Ophof, daarbij in huijs wonende
062294T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 30Berent Bakker, en sijn vrouw SwaeneBakker
062295T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 31Egbert Hendriks, sijn vrouw Jennegien, en dogter Aeltjen
062296T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 32Willem Goorhuis, sijn vrouw Anna Gerrits, soon Gerrit Goorhuis, sijn dogter Gesina
062297T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 33Willem Sweers, sijn soon Hendrik Sweers sijn vrouw Harmina Welink,en dogter Judit onder de tien jaerZweers
062298T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 34Weduwe Jan Timmerman en soon Jan Timmerman
062299T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 35Berent Bonkert, sijn vrouw Hendrikjen, sijn dogter Maria, sijn dogter Jennegien, sijn dogter Gerhardina onder de tien jaer, sijn soon Willem onder de tien jaerBonkers
062300T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 36Weduwe Jan Pot en haer zoon Hendrik
062301T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 37Weduwe Berent Smoes en haer soon Derk onder de tien jaer.Smoes
062302T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 38Hendrik Arents Ophoff, sijn vrouw Swaentjen, sijn soon Hendrik onder de tien jaer, sijn dogter Grietjen onder de tien jaer, sijn soon Arent onder de tien jaerArends
062303T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 146VT17481748-08-28Stad Hardenberg 39Jan Lovelink, en sijn vrouw Fije TimmermanLeuvelink
062304T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 40Thijes Cremer, sijn vrouw Derkjen Hendriks, en schoon zoon Albert Lambert, en vrouw Geertjen Cremer, en soon Thijes onder de tien jaerKremer
062305T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 41Harmen Joesten, sijn vrouw Kunnegien Holtink, weduwe Jan Joesten, haer zoon Harmen onder de tien jaer, haer zoon Derk onder de tien jaerJoosten
062306T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 42Lambert Goorhuis, sijn vrouw Hendrikjen Posdijk,soon Harmen Goorhuis, haer soon Merten onder de tien jaer, Claes Sweers, wonnende daer bij in huijs, en sijn soon Helmigh Sweers
062307T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 43Marcelis Baerselman, de commis; sijn dogter Geertruit J. A. Baerselman, Sophia Baerselman dogter van Daniel Baerselman voor een tijd lang alhier geweest, de meijt Jennegien Timmerman
062308T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 44Jan Harms, sijn vrouw Fennegien Harms
062309T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 147VT17481748-08-28Stad Hardenberg 45Gerrit Brink, sijn vrouw Janna Matekaet, sijn zoon Hendrik, sijn dogter Geesjen, sijn dogter Swaentjen onder tien jaer, sijn soon Jan Hendrik onder tien jaer
062310T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 46De Predicant Jan Jelle Ter Poorten, sijn vrouw Geertruit Smook, sijn dogter Peternella, sijn dogter Asselina Henderica woond tegenswoordig te Ibbenburen, sijn dogter Gerhardina Maria onder de tien jaren, sijn soon Harmanus Hendk. onder de tien jaer, sijn zoon Johannes onder de tien jaer, de meijt Gerhardina Ribberink, de meijt Harmina Kraak worde door de Diconije besteed
062311T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 47Gerrit Ter Weij, en suster Harmtjen Ter Weij, en haer nigte Harmtjen daer bij in huijs wonende
062312T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 48Berent Abrahams Mueleman, sijn vrouw Maria Edelink, sijn soon Abraham Mueleman, sijn vrouw Matta Timmerman, sijn zoon Berent onder de 10 jaer, haer dogter Janna onde de tien jaer, dogter Maria onder de tien jaer, dogter Jennegien onder de tien jaer, dogter Geertjen onder de tien jaerMeuleman
062313T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 49Weduwe Harm Henr. Hooftman en haer dogter Aleijda Hooftman, Reijnier Ophof, door de Diaconen daer in kost besteed
062314T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 50Weduwe Gerrit Santman en haer suster Derkjen Sweers, haer soon Jan Santman, sijn vrouw Janna Smit, sijn soon Gerrit onder de tien jaer, sijn soon Rutger onder de tien jaerZweers
062315T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 51Hillebrand Amsink, sijn dogter Anna Angenis Amsink, de meijt Arentjen Smit
062316T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 52Weduwe Gerrit Vinke, haer soon Jan Vinke, haer soon Hendrik, haer zoon Antonij
062317T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 53Weduwe Jan de Lugt, haer soon Gerrit de Lugt, sijn vrouw Swaentjen Holsebos, en dogter Henderica onder de tien jaerLucht
062318T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 148VT17481748-08-28Stad Hardenberg 54Jan Hobert, sijn vrouw Eva Marrink, dogter Christina, sijn dogter Henderica onder de 10 jaerHobers
062319T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 55Engbert Hagen, sijn vrouw Janna Matekaet, soon Berent Hagen, sijn soon Willem, sijn dogter Aleijda
062320T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 56Jan Hendrik Sweers, sijn vrouw Gerhardina Hagen, sijn soon Engbert onder de tien jaer, soon Jan Hendrik onder de tien jaerZweers
062321T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 57Claes vant Holt, sijn broeder Hendrik vant Holtvan 't Holt
062322T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 58Jan Gerritsen Woelders, sijn vrouw Lamme Gerrits, dogter Maria, dogter Gerridina, de soon Albert, de soon Willem, de soon Jan onder de tien jaer
062323T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 59Berent Ribberink
062324T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 60Weduwe Jannes Venebrugge en haer nigte Geesjen van Eck
062325T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 61Weduwe Gerrit Smit
062326T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 62Fennegien, de huijsvrouw van Cornelis Bruggink sijnde soldaet onder het regiment van Kinschot, haer soon Gerrit, haer soon Hendrik onder de tien jaer, haer dogter Gesina onder de tien jaer
062327T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 149VT17481748-08-28Stad Hardenberg 63Weduwe Wessel Cramer, haer soon A.W. Cramer, de neeff Wessel Mouwe, de knegt Thomas, de meijt Swane Harms, de meijt Fenne WoeldersKramer
062328T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 64Hendrik Hulsebos, sijn vrouw Geertjen Gerrits, de soon Harmen, de dogter Elsjen onder de 10 jaerHulzebosch
062329T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 65Gerrit Dijck, en vrouw Aeltjen, dogter Aeltien onder de tien jaerDijk
062330T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 66Weduwe Jan de Groot en dogter Willemina
062331T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 67Claes Joesten, sijn vrouw Amelia de MoorJoosten
062332T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 68Weduwe Evert Posdijck, de soon Egbert Posdijk, sijn vrouw Margieta ten Broeke, sijn soon Evert onder de tien jaer, de dogter Berendine onder de tien jaer, de soon Egbert onder de tien jaer, Een meijsjen van wijlen Cornelis Kraak door de Diaconen bij haer in kost besteedPosdijk
062333T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 69Lourens Woelders, sijn vrouw Hendrikjen Hulsebos, Hendrik Woelders, sijn vrouw Margien vant Holt, de dogter Gerridina, de knegt Asse Ribberink, Jan Poulacke onder de tien jaer, sijnde van de Diaconen in kost besteed
062334T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 70Hendrik Veltman, en vrouw Geesjen Geerts
062335T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 71Stijne Swiers vrouw van Andries vanden Berg, sijnde ruijter onder regiment van Linteloo, haer dogter Geertruit onder de tien jaer, haer soon Hendrik onder de tien jaerZweers, Zwiers
062336T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 150VT17481748-08-28Stad Hardenberg 72Berent Cappelhof, en vrouw Geesjen Nijman, dogter Berendina, dogter GeertruitKappelhof
062337T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 73Werner Cremer, sijn vrouw Hendrika Sierink, dogter Egberdina onder de tien jaer, dogter Grietjen onder de tien jaer, sijn soon Hendrik onder de tien jaerKremer
062338T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 74Gerrit Valckman, sijn vrouw Janna Borggreve, sijn soon Gerrit Jan onder de tien jaer, sijn dogter Geesjen onder de tien jaerValkman
062339T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 75Weduwe Willem Maesen, haer schoon zoon Jan Mueleman, sijn vrouw Berendina Maesen, dogter Hendrika Lubberte onder de tien jaerMaasen
062340T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 76Weduwe Docter Jan Doornick, haer nigte Doornik daer in kost, de meijt Gesina vander HeijdeDoornick
062341T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 77Janna Camer huijsvrouw van Abraham vander Heijde sijnde soldaet onder het regiment van Burmania, haer soon Jan, haer soon WillemKamer
062342T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 78Gerrit Bos, en sijn vrouw Aeltien Ribberink, en dogter Hadewijne
062343T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 79Jan Egberdink, sijn vrouw Jennegien Gog, sijn dogter Annegien, dogter Elisabet onder de tien jaer, de knegt Jan Roelofs
062344T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 151VT17481748-08-28Stad Hardenberg 80Berent vant Holt, sijn vrouw Geesjen Derks, sijn soon Gerrit, sijn soon Derk Jan onder de tien jaer, de knegt Claes Goorhuis, de knegt Jacobvan 't Holt
062345T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 81Weduwe Gerrit Baerslag, haer soon Jan Baerslag, de vrouw Gesina Rigterink, de soon Gerrit, de soon Egbert onder de tien jaer, de dogter Hermanna Elisabet onder de tien jaerBaarslag
062346T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 82Evert Vinke, sijn soon Hendrik Vinke, sijn dogter Janna, en sijn soon Jan Vinke, de knegt Hendrik Meijer
062347T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 83Wessel Alberts, sijn vrouw Geesjen Rotgers
062348T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 84Lucas Goorhuis, sijn vrouw Jana Cramer, sijn soon Wessel Goorhuis
062349T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 85Egberdina Bramink
062350T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 86Harmen Nijman, sijn vrouw Aleijda Ribberink, dogter Anna, dogter Johana soon Evert.
062351T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 87Arent Harms, sijn vrouw Hendrikjen Volkers, sijn soon Berent Harms, de soon Jannes, de dogter Henderica onder de tien jaer
062352T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 88Berent Volckers, sijn dogter Aeltjen, de wed. van Derk Volkers, de soon Berent onder de tien jaer, haer dogter Hermine onder de tien jaer, haer soon Egbert onder de tien jaerVolkers
062353T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 152VT17481748-08-28Stad Hardenberg 89Derk Lamberts, sijn vrouw Fenne Jansen, dogter Lammegien, sijn soon Berent onder de tien jaer, sijn dogter Grietjen onder de tien jaer
062354T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 90Fennegien Willems, wonende bij Derk Lambers in huijs, haer dogter Willemine
062355T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 91Jan Nijman, sijn vrouw Triene Tackman, sijn soon Harmen Hendrik, de vrouw Aeltien Roelofs
062356T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 92Egbert Willems, sijn vrouw Wibbe, soon Willem, sijn dogter Derkjen
062357T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 93Jan Cremer, sijn vrouw Engele Hannink, en dogter AeltienKremer
062358T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 94Jurrien Rigters, sijn vrouw Jennegien, sijn dogter Fennegien, de soon Jannes onder de tien jaer
062359T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 95Jan Berent Ten Broeke, sijn vrouw Grietjen Jansen, en soon Berent Ten broeke, sijn vrouw Jennegien, sijn soon Jan ten Broeke, sijn soon Jan Berent onder de tien jaer
062360T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 96Jennegien Ten Broeke, en haer suster Maria
062361T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 97Harmen de Lugt, sijn vrouw Jennegien, dogter Hendrikjen, sijn soon Jan onder de tien jaer, sijn soon Arent onder de tien jaerLucht
062362T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 98Jan Hendrik Boerrigter, en sijn vrouw MarrieBoerrichter
062363T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 153VT17481748-08-28Stad Hardenberg 99Jan Bedeker, sijn vrouw Hillegien Borggreve, dogter Gesina onder de tien jaer, sijn dogter Gerhardina onde tien jaer
062364T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 100Jan Mueleman, sijn vrouw Annegien Jansen, dogter Lutgert onder de tien jaer, sijn dogter Jannegien onder de tien jaerMeuleman
062365T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 101Jan Valckman Stads Dienaer, en soon Otto Valckman, vrouw Aeltien, sijn dogter Margien onder de tien jaer, sijn dogters kind JannaValkman
062366T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 102Elisabet Valckman, haer broeder Gerrit, haer broer Jan, haer suster MargrietaValkman
062367T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 103Jan Simmeling, sijn vrouw Harmtjen, Geertruit Gerrits
062368T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 104Weduwe van Jan Gerrits, Swane Gerrits, Jannes Jansen
062369T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 105Rotger Jans Meijer, sijn vrouw Hendrikjen Willems, sijn dogter Maria, sijn soon Willem
062370T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 106Gerrit Hofsink, sijn vrouw Egberdine Hendriks, sijn soon Asse, sijn soon Gerrit, sijn soon Willem, sijn dogter Hillegien, sijn dogter Janna, weduwe van Asse Jansen Smit
062371T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 107Willem Hofsink, sijn vrouw Judit Hulsebos, de soon Jan, de soon Hendrik onder de tien jaer, Jan Hofsink als inwoner, Hendrikjen Cremer als inwoner
062372T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 154VT17481748-08-28Stad Hardenberg 108Gerridina Santman, haer broer Evert Santman, Jennegien Santman
062373T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 109Berent Venebrugge weduwe Venebrugge
062374T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 110Jan Ophoff, en vrouw Aeltien Polakke, en soon Hendrik onder de tien jaer, sijn dogter Janna onder de tien jaer
062375T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 111Grietjen Cremer, Lutgert CremerKremer
062376T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 112Hendrik Sweers, en vrouw Swane, sijn soon Jan Sweers, en vrouw Engele Jansen, haer soon Harmen onder de tien jaer, haer dogter Swaentjen onder de tien jaer, haer dogter Clasina onder de 10 jaerZweers
062377T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 113Weduwe Lucas Boerrigter en soon HarmenBoerrichter
062378T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 114Weduwe Hendrik Ophoff en soon Hendrik
062379T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 115Evert Vastenouw, en sijn vrouw Jennegien Broekman, en sijn soon Evert Jan
062380T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 116Wessel Timmerman, en sijn vrouw Grietjen Meijerink, sijn dogter Berendina,en dogter Hermina onder de 10 jaer
062381T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 155VT17481748-08-28Stad Hardenberg 117Willem Dries, en sijn vrouw Niese, dogter Janna, dogter Albertjen, de soon Willem onder de 10 jaer, Jan Duerink, de knegt HendrikDeurink
062382T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 118Weduwe B. Rustenberg, haer soon Derk Jan Rustenberg, haer soon Harmen, de soon Berent, de dogter Lucresia, de knegt Jan Veltsink, de meijt Janna Seijnen
062383T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 119Claes Duedink, sijn vrouw Lubbegien van der Straten, en soon Harmen onder tien jaer, de knegt Gerrit vander StratenDuidink
062384T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 120Peter Heijnink, en vrouw Anne Geerts, sijn dogter Anne onder de 10 jaer, sijn dogter Geertruit onder 10 jaer, sijn soon Jan onder de tien jaerHeidink
062385T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 121Harmen Opde Bekke, sijn vrouw Grietjen Arents, dogter Jennegien, dogter Harmina onder de tien jaer, sijn soon Wolter onder de tien jaer, sijn dogter Hendrikjen onder tien jaer, sijn soon Harmen onder de 10 jaer
062386T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 122Hendrik op den Toeslag, sijn vrouw Geesjen, sijn soon Harmen onder tien jaer
062387T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg 123Jannes Swijse, sijn vrouw Margien Cremer, sijn soon Harmen onder de tien jaerZwijse
062388T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 156VT17481748-08-28Stad Hardenberg BDoor de burgermeesteren het Register geformeerd, en opgeschreven Hardenbergh den 28 augustus 1700 aght en veertig. Gerrit Hofsink, Lubb. Sijrink, Ter ordonnantie B. G. Kramer, secret. 520 personen, hier onder begrepen 118 kinderen onder de tien jaren.Sierink
062389T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 158VT17481748-08-28Stad Hardenberg ARegister of Montant der Ingesetenen van het Steedje Hardenberg.
062390T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Schoutambt Hardenberg ARegister van de ingesetenen van het Schoutampt Hardenberg, opgeschreven door de onderscholtus en de Rotmeester van elker Bourschap, alles na en ingevolge de Resolutie van haar Ed. Mogende de ordin. Gedeputeerden van de Staten van Overijssel, van dato den 29 July 1748. [de 7 kolommen zijn achtereenvolgens] Namen van de Huijsen - de man - de vrouw - kinders over de 10 jaren out - kinders onder de 10 jaren out - Dienstboden, knegten, meijden, schepers en koehoeders - in of bijwoners.
062391T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 00Brught
062392T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 01Rigterink, Derk de man en sijn broer Albert, Harmtien de vrouw, Hendrik, Gerrit en Jennegien kinders over de 10 jaren out.Richterink
062393T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 02Hekmans, weduwe Jennegien de vrouw, Harmen, Hendrik, Asse en Judit kinders over de 10 jaren out.Hekman
062394T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 03Gerh. v.d. Marrienberg, Maria de vrouw, Gese dienstbode en een meisje de cost gevende.Mariënberg
062395T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 04de Meijer, Teunis de man, Geertruid de vrouw, Hendrickien dienstbode.
062396T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 05Schepers, Gerrit de man, Geertien de vrouw, Fenne kind over de 10 jaren out, Hendrik, Jennegien en Aaltien kinders onder de 10 jaren out.
062397T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 06Stegeman, Gerrit de man, Eva de vrouw, Geertien kind over de 10 jaren out, Gerrit kind onder de 10 jaren out.
062398T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 07Nijsink, Hermen de man en sijn vader Hannes, Marrie de vrouw, Hannes, Willem, Lubbe en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Maria dienstbode.
062399T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 08de Meijer, Egbert de man, IJda de vrouw, Jan kind onder de 10 jaren out, Annegien dienstbode.
062400T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 09de Meijer, weduwe Smooks Asselijne de vrouw, Jennegien dienstbode.
062401T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 10Meijerink, Gerrit de man, Janna de vrouw, Hendrik en Derk Jan kinders over de 10 jaren out, Hendrickien dienstbode.
062402T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 11Amsink, Thijas de man, Lubbe de vrouw, Hendrik kind over de 10 jaren out.
062403T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 12Huissies, Gerrit de man, Anne de vrouw, Jan, Jan en Janna kinders over de 10 jaren out.Huisjes
062404T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 160VT17481748-07-29Brucht 13Hannink, Jan de man en sijn soon Henrik, Wibbe en Berentien de vrouwen, Teunis en Albertien kinders over de 10 jaren out, Roelofen dienstbode.
062405T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 14Jentink, Harmen de man en Derk met Hendrickien de vrouw, Anna en Lambert kinders over de 10 jaren out, Jan kind onder de 10 jaren out, Hendrik en Hille dienstboden.Jentink
062406T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 15Dietert Geerts, Else de vrouw, Hendrik kind over de 10 jaren out.Dietert
062407T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 16Olde Waterink, Evert de man, Wibbe de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out.
062408T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 17Bocking, Hendriks wed. Jenne de vrouw, Hermen, Jan en Geertien kinders over de 10 jaren out, en de dogter Geertien wed., Jan kind onder de 10 jaren out, Hendrickien dienstbode.Bokkink
062409T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 18Waterink, Jan de man en schoonsoon Hannes, Anne de jonge vrouw en Geertiende moije, Berentien, kind over de 10 jaren out, Jan, Teunis en Albert kinders onder de 10 jaren out, Gerrit en Harmtiendienstboden.
062410T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 19Uelderink, Gerrit de man, Aaltien de vrouw, Willem en Fennegien kinders onder de 10 jaren out, Derk, Gese en Egbertien dienstboden.
062411T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 20Holtman, Gerrit de man, Jenne de vrouw, Janna, kind onder de 10 jaren out.
062412T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 21Geertmans, Harmen de man, Trijne de vrouw, Gerrit en Jan kinders over de 10 jaren out, Geertien kind onder de 10 jaren out.Geertman
062413T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 22Venebrugge, Berent de man, Hendrika de vrouw, Hendrik kind onder de 10 jaren out, Derk, Gerrit en Geertien dienstboden. Berents moeder Sophia, Harmen kinde over de 10 jaren out.
062414T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 23Venebrugge, Derk de man, Swaantien de vrouw, Gerrit en Aleijda kinders over de 10 jaren out, Trijne en Evert dienstboden, de gemene koehoeder Hendrik.
062415T. 0003.1, inv.nr. 2194a, pag. 02, scan 161VT17481748-07-29Brucht 24Is van mij Rotmeester van Brugt, en de onderscholte aldaar, vermogende en arme opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben, Hebbe dese also getekent Harmen Gertman.
062416T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 00De Buirschap Bergenthem
062417T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 01het Huijs, staat ledigh
062418T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 02Schottink, Harmen de man, Hendrikien de vrouw, Jan en Hille kinders over de 10 jaren out, Derk dienstbode.Schottink
062419T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 03Slotman, Hendrik de man, Derkien de vrouw, Stijne kind over de 10 jaren out, Hille, Matte en IJda kinders onder de 10 jaren out, Klaas en Hendrickien dienstboden.
062420T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 04Reijnders, Jannes de man en moeder Griete, Hendrina de vrouw, Jan en Jannegien kinders onder de 10 jaren out.Reinders
062421T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 05Koeheerde, Hermen de man, Fenne de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Jannegien en Evertien en Swane kinders onder de 10 jaren out.Koehierde
062422T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 06Lijsen, Jan de man en sone Jacob, Geertien en Kunne de vrouwen, Willem en Aaltien kinders over de 10 jaren out, Jan en Geertien kinders onder 10 jaren out, Jan dienstbode.Liezen
062423T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 07Nootvelts, Marten de man, Anne de vrouw, Aaltien en Jan kinders over de 10 jaren out, Maria kind onder de 10 jaren out.Nootveld
062424T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 08Mollink, Seijne de man, Swaantien de vrouw en moeder Harmtien, Hendrik, Albert, Hermtien en Kunne kinders over de 10 jaren out, Gerrit, Swaantien, Jennegien en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Teunis dienstbode.Mollink
062425T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 09Weustkamp, Arent de man en schoonsoon Hermen, Aaltien en Geertien de vrouwen, Aaltien kind onder de 10 jaren out, Lamme dienstbode.Woestkamp
062426T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 10Oelbers, Albert de man, Griete de vrouw, Geertien en Hendrik kinders over de 10 jaren out, Jennegien en Jan kinders onder de 10 jaren out, Arent en Derk dienstboden.Oolbers
062427T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 11Swartjans, Hannes de man, Jan en Kunne kinders over de 10 jaren out, Jennegien dienstbode.Zwartjan
062428T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 12Spijkerman, Hannes de man en schoonsoon Egbert, Petern. en Geertien de vrouwen, Gerrit en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Aaltien en Gerrit kinders onder de 10 jaren out.
062429T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 13Bouwhuis, Jan de man en sijn vader Jan, Jenne de vrouw, Egbert, Willemtien, Jennegien en Katrina kinders onder de 10 jaren out, Jan, Jan en Helle dienstboden.
062430T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 161VT17481748-07-29Bergentheim 14Mersink, Evert de man, Janna de vrouw, Hannes, Jan en Gerrit kinders over de 10 jaren out, Swaantien en Willemtien kinders onder de 10 jaren out, Albert, Maria dienstboden.Marsink
062431T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 15Waterink, Jannes de man en sijn moeder Aaltien, Geertien de vrouw, Jan kind vver de 10 jaren out, Jennegien, Hendrik en Marten onder, Jan en Hendrickien dienstboden.
062432T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 16Wijgmink, Hermen de man, Hille de vrouw, Hendrik kind over de 10 jaren out, Gerrit en Berent en Hille dienstboden.Wiegmink
062433T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 17Jan Lambers (huisnaam)
062434T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 18Schoolmeester, Antoni de man, Derkien de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out.
062435T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 19Grendelman, Hendrik de man, Jenne de vrouw, Janna en Albert kinders onder de 10 jaren out.
062436T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 20Marrienberg, Hendrik de man, Hermtien de vrouw, Gesien en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Jan en Gerrit en Merten dienstboden.Mariënberg
062437T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 21de Mulder, Reijnt de man en suster Janna, Jan dienstbode.
062438T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 22de Weert, Jan de man, Jenne de vrouw, Janna kind over de 10 jaren out, Jan en Egbertien kinders onder de 10 jaren out, Geert dienstbode.Weert,man,vrouw,kindover10jarenout,enEgbertienkindersonder10jarenout,dienstbode.
062439T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Bergentheim 23Is van mij Rotmeester van Bergenthem, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder jemant wetentlijk afgelaten te hebbe; Hebbe dese zelfs getekent Seijne Mollink.
062440T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 00De Buirschap Diffelen
062441T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 01Plasman, Jan de man, Marrie de vrouw, Marrie en Jennegien kinders over de 10 jaren out.
062442T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 02Welink, Jan de man, Fennegien de vrouw, en schoonsoon Jan de man, Fennegien de vrouw, Jennegien, Asse, Egbertien en Fennegien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik dienstbode.
062443T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 03Bruins, Albert de man en sijn moeder Lubbigien en oom Berent, Swane de vrouw, Lubbegien, Arent en Jennegien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik, Hendrik en Hendrickien dienstboden.
062444T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 04Nijemeijer, Gerrit de man en moeder Egbertien, Anne de vrouw, Gerrit en Jennegien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik dienstbode en scheper heet Geert.Nijmeijer
062445T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 05Rolleman, Asse de man, Fennegien de vrouw, en sone Hendrik, Wibbe de vrouw, Gerrit kind onder de 10 jaren out.
062446T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 06Visscher, Hannes de man, Willemtien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren oud, en sone Marten, Gese de vrouw, Hannes kind onder de 10 jaren out.
062447T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 07Timmermans, Harmen de man,Geertien de vrouw, Hendrik en Gesien kinders onder de 10 jaren out, en moeder Gesien, Jan kind over de 10 jaren out.
062448T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 162VT17481748-07-29Diffelen 08Schutte, Hendrik de man, en sone Derk, Marrie de vrouw, Marrie kind over de 10 jaren out, Evert, Jan en Harmen kinders onder de 10 jaren out.
062449T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 09Warmboldink, Jan de man, Derk kind over de 10 jaren out, en sone Hannes, Marrie en Gesien kinder over de 10 jaren out, Klaas en Lubbert kinder onder de 10 jaren out, en scheper Jan, en Arent de man, Hendrikien de vrouw, Aaltien, Klaas kinder over de 10 jaren out.Warmelink
062450T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 10Hilberink, Albert de man en sone Jan, Gesien en Aaltien de vrouwen, Willem en Klaas kinders over de 10 jaren out.
062451T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 11Heuver, Hendrik de man en de vader Jannes, Hendrickien de vrouw, Jan, Geertien en Derk kinders over de 10 jaren out.
062452T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 12Vrijlink, Arent de man, Wigboltien de vrouw, Geert, Jennegien, Gerrit, Arentdina kinders onder de 10 jaren out, Gerrit, Derk en Hermptien dienstboden en de scheper Hendrik.Vrielink
062453T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 13Leuvelink, Harmen de man, Harmtien de vrouw, Jan, Jacob, Fennegien, Geertien en IJda kinders over de 10 jaren out.
062454T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 14Ulenkamp, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Lubbegien en Hermtien kinders over de 10 jaren out, Roelof kind onder de 10 jaren out, en de scheper Geert (half), inwonend de schoolmeester Jacob.Uilenkamp
062455T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Diffelen 15Is van de Rotmeester van Diffelen, ende onderscholte, vermogende en arme, aldaar alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben, en om dat de Rotmeester siek sedert is geworden, so hebbe ik dese als sijn swager sijnde dese voor hem getekent, Marten Hannes Visscher.
062456T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 00De Buirschap Reese
062457T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 01Resercamp, Hendrik de man en sijn moeder Fenngien, Jennegien de vrouw, Jennegien, Derk en Albert kinders onder de 10 jaar out.Rheezerkamp
062458T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 02Resercamp, Jan de man, Harmtien de vrouw, Willem kind over de 10 jaren out, Aaltien en Derk kinders onder de 10 jaren out, Jannes dienstbode.Rheezerkamp
062459T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 03Kamp, Derk de man en moeder Geese, Jennegien de vrouw, Gesien, Egbert en Berentdina kinders onder de 10 jaren out.Kamp
062460T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 04Klaas, Hendrik de man en suster Aaltien, Jennegien de vrouw, Hadewigh kind over de 10 jaren out, Jan, Aaltien en Egbertdine kinders onder de 10 jaren out, Willem en Wolter dienstboden.
062461T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 05Brink, Gerrit de man, Aaltien de vrouw, Lucas en Geertien kinders onder de 10 jaren out, Swane is aldaar van de diacons in de cost besteed.
062462T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 06Kock, Harmen de man, Gese de vrouw, Jennegien is aldaar van de diacons in de cost besteed.Kok
062463T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 07Pereboom, Jan de man, Zwane de vrouw, Dijna kind onder de 10 jaren out.
062464T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 08Kasebarst, Derk de man, Swane de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Jan kind onder de 10 jaren out.
062465T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 09Scheper, Harmen de man, Gese de vrouw, Harmen, Gese en Jan kinders onder de 10 jaren out.
062466T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 10Hendrik Jansen, Fenne de vrouw, Derk, Jennegien konders over de 10 jaren out, Janna, Jan en Geertien kinders onder de 10 jaren out.
062467T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 11Spijker, Albert de man, Hadewig de vrouw.
062468T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 12Stuten, Jan de man, Hendrickien de vrouw, Gese kind over de 10 jaren out, Jennegien en Harmine kinders onder de 10 jaren oud, Egbert, Arent, diensboden.Stoeten
062469T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 13Schepers, Hermen de man en sone Jan, Geertien en Harmine de vrouwen, Jan kind over de 10 jaren out, Gerrit kind onder de 10 jaren out.
062470T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 14Raatmink, Hendrik de man en moeder Harmtien met sone Derk kind over de 10 jaren out, Jenne de vrouw, Berentdijne kind over de 10 jaren out, Derkien, Gerrit en Harmtien kinders onder de 10 jaren out, Aaltien, Jannes dienstboden.
062471T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 163VT17481748-07-29Rheeze 15Heerspink, Jan de man, Gese de vrouw, Gerrit, Hendrik en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Geertien kind onder de 10 jaren out.Heersmink
062472T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 16Scholten, Berent de man en sone Gerrit, Hille en Derkje de vrouwen, Janna kind onder de 10 jaren out.
062473T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 17Splijtlofs, Reinder de man en sone Hendrik, Hendrikien en Willemtien de vrouwen, Jennegien kind onder de 10 jaren out, Gese dienstbode.
062474T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 18Stuten, Hendrik de man, Hille en Harmen kinders over de 10 jaren out, Maria dienstbode.Stoeten
062475T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 19Warmink, Arent de man en sijn neef Gerrit met Trijne de vrouw, Jennegien dienstbode.
062476T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 20Otten, Evert de man en moije Maria, Hadewig de vrouw, Harmen en Hille kinders onder de 10 jaren out, Lugger, Gerrit, Lubbe en Gesien, Evert dienstboden.
062477T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 21Welink, Derk de man en sone Jan, Merrie en Gese de vrouwen, Reinder welke van de diacons in de cost is besteed.
062478T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 22Welink, Hendrik de man en Teuna de vrouw, Frerik de scheper onder haar vieren, en moeder Egbertien met Hermen kind over de 10 jaren out, en nigt Dijna kind onder de 10 jaren out.
062479T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 23Meijer (op het Veen), Harmen de man en suster Griete, Maria de vrouw, Jan, Hille, Geertien, Evert kinders onder de 10 jaren out.
062480T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 24Rowever (op het Veen), Hendrik de man en suster Maria en broeders Berent en Egbert, sijnde alle ongetrouwt.Rheezerveen
062481T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 25Egberties (op het Veen), Hendrik de man, Geertruid de vrouw, Egbert, Berent, Helle, Hadewig en Egbertien kinders onder de 10 jaren out, Jannes en Derk dienstboden.Egberties
062482T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 26Koert (op het Veen), Hendriks de man, Gese de vrouw, Hendrik en Harmen kinders over de 10 jaren out, Derk en Jennegien kinders onder de 10 jaren out.Koerts
062483T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 27Wessels (op het Veen), Derk en sijn suster Aaltien, Hendrickien de vrouw, Jan en Hendrickien kinders over de 10 jaren out, Roelof dienstbode.Rheezerveen
062484T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 164VT17481748-07-29Rheeze 28Is van mij Rotmeester van Reese, en de onderscholte, aldaar vermogende en arme alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent + Dit is het selshandig getogen merk van Jan Welink Rotmr. van Rese.
062485T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 165VT17481748-07-29Heemse 01het Huijs, J.H.A. Baronnesse douar. van Raesvelt etc. etc. de vrouw, Jonkheer A. van Raesvelt, freulins Henderina, Jacoba en Aldegonda van Raesvelt kinders over de 10 jaren out, Willem, Jan, Hendrik, Koert, Gargien, Stijntien, Harmina en Martha dienstboden.
062486T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 165VT17481748-07-29Heemse 02Scholtus, A. Voltelen de man, S.S. Schucking de vrouw, Susanna, Maria, Lubberta en Antonia waar van de drie jongste of laatstgenoemde tegenswoordig tot Swolle sijn kinders over de 10 jaren out, Hendrickien, Fenna, Tijmen dienstboden.
062487T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 165VT17481748-07-29Heemse 03Predikant, A. Stolte de man, C. van Neel de vrouw, Willem is te Deventer op school en Jan te Ootmarsum ter schoole kinders over de 10 jaren out, Anna en Clara kinders onder de 10 jaren out, Aaltien en Fennetje dienstboden, Henrica aldaar sijnde een klein meisien sijnde hier maar een korte tijd.
062488T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 04Op ’t Ende, Thijas de man, Griete de vrouw, Janna dienstbode.
062489T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 05Holsebos, Berent en sijn oom Jan de mannen, Jenne en haar moeder Jenne de vrouwen, Harmen en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Albertdine, Jan dienstboden. Hulzebosch
062490T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 06Schreurs, Albert en sone Jan de mannen, Aleijda de vrouw, Albert en Maria kinders over de 10 jaren out, Sophia en Hendrikien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik en Willemtien dienstboden. Schottink
062491T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 07Luggers, Gerrit de man, Geertien de vrouw, Hendrik, Harmtien, Lubbe, Aaltien, Jennegien, Jan kinders over de 10 jaren out, Hendrickien, Fennegien, Geertien, Reindert kinders onder de 10 jaren out.
062492T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 08Velsink, sone Hendrik de man, Roeloffien weduwe en IJda de vrouwen, Jan, Gese kinders over de 10 jaren out, Jan, Gerrit, Harmine kinders onder de 10 jaren out, Egbert en Marrie dienstboden.
062493T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 09Warmink, haar sone Jan de man, Roeloffien weduwe en Fennegien de vrouwen, Gerrit, Lambert, Jennegien kinders over de 10 jaren out, Jan kind onder de 10 jaren out, Otte dienstbode.
062494T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 10Koster, Alb. Warmelink de man.Koster
062495T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 11Geers, Derk de man, Harmtien de vrouw, Cristina kind over de 10 jaren out, Jennegien, Gerrit, Hendrikkien kinders onder de 10 jaren out.
062496T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 12Hesselink, Jannes de man, Aaltien de vrouw, Jan, Jennegien, Maria, Gerrit kinders over de 10 jaren out.Hesselink
062497T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 13Vinken, Hendrik de man, Fennegien de vrouw, Hendrickien, Albert en Geertien kinders over de 10 jaren out, Gerrit, Marten en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Arent en Griete dienstboden.
062498T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 14Hovenier, Rijckelt de man, Berentdina kind over de 10 jaren out, Aaltien kind onder de 10 jaren out.
062499T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 15Bulks, Gerrit de man, Fenne de vrouw, Jan en Trijntien kinders over de 10 jaren out, Egbert, Geertien dienstboden.Bolks
062500T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 16Schuir, Jannes de man, Aaltien de vrouw, Jennegien, Fennegien en Hendrik kinders onder de 10 jaren out.Schuur
062501T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 17Schoemaker Albert [?] de man, Fenne de vrouw, Hendrickien kinders over de 10 jaren out.Schoenmaker
062502T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 18Kleermaker, Evert de man, Janna de vrouw, Janna, Berent en Anna kinders onder de 10 jaren out, Berent, Jan dienstboden.
062503T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 19Kamer Albert de man, Fenne de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out.Kamer
062504T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 20Bouwhuis, Jan de man, Geertien de vrouw, Jan, Gesien, Gerrit, Egbert kinders onder de 10 jaren out.
062505T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 21Creijnost, Evert de man, Geertien de vrouw, Wibbe kinders onder de 10 jaren out, Janna van de diaconie besteed.Kraaienest
062506T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 22Camp, op de, Hendrik de man, Geertien de vrouw, Geertien kindover de 10 jaren out, Gese, Albert, Egbertien en Berentdine kinders onder de 10 jaren out, Gerrit van de diaconie besteed.Kamp
062507T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 23Visscher, Jan de man, Aaltien de vrouw, Hendrickien en Jan kinders over de 10 jaren out, Jennegien kind onder de 10 jaren out.
062508T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 24Brant, Jan de man, Geertien de vrouw, Albert, Jan, Lugger, Geertruit kinders over de 10 jaren out, Magdalena, Aeltien kinders onder de 10 jaren out.Brand
062509T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 166VT17481748-07-29Heemse 25Gogs, Hendrik de man, Gerrit kind over de 10 jaren out, en soon Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Harmen kind over de 10 jaren out.Gog
062510T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 26Keuken, Hendrik de man, Hendrikien de vrouw, Jan, Gerrit kinders over de 10 jaren out.
062511T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 27Vinkies, Hermen de man, Geertien de vrouw, Hendrikien, Jan, Trientien kinders over de 10 jaren out.Vinke
062512T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 28Trijnen, Evert de man, Hendrikien de vrouw, Gerrit en Maria kinders over de 10 jaren out.
062513T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 29Deckers, Hendrik de man en moeder Jenne, Hendrickien de vrouw, Jan, Hendrik, Fennegien, Hadewig kinders over de 10 jaren out.Dekker
062514T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 30Seijnen, Arent de man en moeder Derkien, Hendrickien de vrouw.Seinen
062515T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 31Schansman, Hendrik de man, Hendrikien de vrouw, Gerrit, Jan en Gesien kinders onder de 10 jaren out.
062516T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 32Otten, Hendrik de man, Hendrickien de vrouw, Gerrit en Gerrit kinders over de 10 jaren out.
062517T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 33Rustenberg, Jan de man, Catharina de vrouw, Berentdine kind onder de 10 jaren out, Hendrickien dienstbode.
062518T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 34Kosters, Willem de man, Janna de vrouw, Trientien, Janna kinders onder de 10 jaren out.Koster
062519T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 35olde Mulderse, wed. Fenne de vrouw, Lubberta, Janna kinders over de 10 jaren out, Jan Hendrik kind onder de 10 jaren out.
062520T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 36Meulenbelt, N.N. de man, Janna de vrouw.
062521T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 37Commijs, Daniel Baarselman de man, Harmanna, Daniel en Cornelius kinders over de 10 jaren out, Eva kind onder de 10 jaren out, en nigte de weduwe Korbagh, Magdalena kind onder de 10 jaren out.Baerselman
062522T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 38Ulenberg, Arent de man, Jan en Michiel kinders over de 10 jaren out, Roberta dienstbode.
062523T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 39Marinks, wed. Geertien de vrouw, Hendrika kind over de 10 jaren out, en soon Jannes de man, Janna de vrouw, Janna en Hendrika kinders ondr de 10 jaren out.
062524T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 40Gog, Jannes de man, Jannegien de vrouw, en soon Derk de man, Hillegien de vrouw, Albert daarbij van de diaconie in de cost besteedt.Gog
062525T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 41Otten, Roelof de man, Hendrickien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, en dogter Marrie is getrouwt aan een corporaal heeft 2 kleine kinders.
062526T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 42Kiekindevegt, Hendrik de man, Hendrickien de vrouw, Geertruid, Hendrika en Judit kinders onder de 10 jaren out, Jan dienstbode.
062527T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 43Bruins, wed. Janna de vrouw, Evert kind over de 10 jaren out.
062528T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 44Hessies, Abraham de man, Jan en Gesina kinders over de 10 jaren out.Hessien
062529T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 45Klomp, wed. Jenne de vrouw.
062530T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 46Mulderse, wed. Fenne en suster Griete de vrouwen, Berent kind over de 10 jaren out, Hendrik, Jan, Gerrit, Hillebrant, Jannes en Hendrickien kinders onder de 10 jaren out, Roelof en Hendrik dienstboden.
062531T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 47Vinken, Berent en broeder Jan de mannen, Swaantien de vrouw, Teunis en Hendrickien kinders onder de 10 jaren out.
062532T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 48Schuir, Egbert de man, Aaltien de vrouw, Hendrik en Albert dienstboden.Schuur
062533T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 49Andries, Evert de man en dogter, Stiene wed. de vrouw, Marten kind over de 10 jaren out, Hendrik kind onder de 10 jaren out.
062534T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 167VT17481748-07-29Heemse 50Polakke, Willem de man, Jannegien de vrouw.Polak
062535T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemse 51de Onderscholte, Marten de man, weduwnaar, Annegien, Hendrika kinders over de 10 jaren out, Fennegien kinders onder de 10 jaren out, Derkien.
062536T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemse 52de Jode, Israël de man, Anne de vrouw, Levi en Gonde kinders over de 10 jaren out, Rachel, Magdelena, Manuel, Salomon kinders onder de 10 jaren out, en schoondogter Hester de vrouw, Catrina en Gonde kinders onder de 10 jaren out.Joden
062537T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 01Olsman, Jan de man, Lubbe de vrouw, Hendrik en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Hendrik dienstbode.
062538T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 02Hovenier, Hendrik de man en de moeder,Fennegien weduwe, Egbertien de vrouw, Gerrit, Fennegien, Janna en Hendrickien kinders onder de 10 jaren out.
062539T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 03Albers, Willem de man en moije wed. Gese, Geertien de vrouw, Hendrik, Aaltien, Jan dienstboden.Alberts
062540T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 04Klooster, Jan de man, Geertien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Gerrit, Harmen, Hendrickien, Jennegien kinders onder de 10 jaren out.
062541T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 05Het Huijs Blankenhemert staat present ledigh.
062542T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 06Poffers, Gerrit en sone Egbert de mannen, Jenne en Hille de vrouwen, Aaltien kind over de 10 jaren out, Berent en Hendrik kinders onder de 10 jaren out.
062543T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 07Geertmans, Luicas de man, Berentien de vrouw, Annegien kind over de 10 jaren out, Jan, Geertruit en Wibbetien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik de scheper onder de 10 jaren out, en de moeder Anne wed., Hannes kind over de 10 jaren out..Geertman
062544T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 09Lenterman Derk de man, Fenne de vrouw, Hendrick, Willem en Geertien kinders over de 10 jaren out, Albert kinds onder de 10 jaren out, de gemene Heemser scheper.Lenters
062545T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Heemserveen 10Is van mij Rotmeester van Heemse, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme alle opgeschreven sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent. IJannes IJansen [Jannes Jansen].
062546T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29CollendoornDe Buirschap Collendoorn
062547T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 01t Huijs waar in woont, Eng.R. Vaassen en sijn vader Jannes de mannen, Hendrickien de vrouw, Anna kind over de 10 jaren out, Janna, Gerrit kinders onder de 10 jaren out, Egbert en Jennegien dienstboden, scheper Hendrik (samen met Nijsink en Hamhuis]. van Faassen
062548T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 02Vene Warners, Albert de man, Harmine de vrouw, Jan en Fennegien kinders over de 10 jaren out, en sijn soon Gerrit de man, Janna de vrouw, Hadewig, Jennegien, Hadewig kinders onder de 10 jaren out, Jan de scheper half.
062549T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 03Arens, Jan de man, Jennegien de vrouw, Aaltien, Lefert kinders onder de 10 jaren out, en sijn moeder Jennegien de vrouw, Derk kind over de 10 jaren out, de bovenstaande scheper [Jan] half.Arends
062550T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 04Claas, Jan de man, Elijsabet de vrouw, Jan, Koert, Klaas en Harmtien kinders over de 10 jaren out, Lammegien, Jan, Hendrik kinders onder de 10 jaren out. Klaas
062551T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 05Doeseman, Hendrik de man, Fennegien de vrouw, Egbertien en Egbert kinders ondr de 10 jaren out, Gerrit, Janna, Jennegien dienstboden, Jan de scheper onder haar drien (zie Arens en Claas).Doeseman
062552T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 06Veltman, Gerrit de man, Jennegien de vrouw, Jan en Geertien kinders over de 10 jaren out.
062553T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 07Stoevebelt, Coendert de man, Aaltiende vrouw, Lambert en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Aaltien kind onder de 10 jaren out, Hendrikien is van de diaconie besteed.Stoevebeld
062554T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 08Hamhuis, Arent de man, Gese de vrouw, Egbert, Jan is gek, Albert, Swane, Ludgert kinders over de 10 jaren out, Gesien, Geertien, Aaltien kinders onder de 10 jaren out, scheper Hendrik (samen met Vaesen en Nijsink].
062555T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 09Ruitmink, Geerlig de man, Jennegien de vrouw, Jan en Geertien kinders over de 10 jaren out, Jennegien kind onder de 10 jaren out.
062556T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 168VT17481748-07-29Collendoorn 10Nijsink, Hendrik en sijn vader Hendrik de mannen, Hendrickien en Jenne de vrouwen, Egbert kind over de 10 jaren out, Geertien, Jennegien, Janna en Jan kinders onder de 10 jaren out, Gerrit en Petertien dienstboden, scheper Hendrik (samen met Vaesen en Hamhuis].
062557T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Collendoorn 11Odink, Hannes de man, Evertiende vrouw, Jan, Hendrik, Engbert, Janna, Swaantien, Fennegien en Judit kinders over de 10 jaren out, de scheper Willem.
062558T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Collendoorn 12Hoffstede, Jan en vader Hendrik de mannen, Fennegien en Jennegien de vrouwen, Jan, Jennegien, Gerrit kinders over de 10 jaren out, Gerrit en Hendrickien dienstboden.Hofstede
062559T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Collendoorn 13kleine Hofstede, Jan en sone Hannes de manen, Jennegien en Berentien de vrouwen.
062560T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Collendoorn 14Holt, Seijne en sijn oom Berent de mannen, Harmtien de vrouw, Gerrit, Albertien en Aaltien kinders over de 10 jaren out, Jan kind onder de 10 jaren out, Vaesen, Nijsink en Hamhuis hebben onder haar drien een scheper Hendrik.Seinen
062561T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Collendoorn 15Is van mij Rotmeester van Collendoorn, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent. x dit is het selfs handig getogen mark van Gerrit Veltman Rotmr: van Collendoorn.
062562T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29LuttenDe Buirschap Lutten
062563T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 01Puijst, Hermen de man, Hendrikien de vrouw en suster Jennegien, Jan kind over de 10 jaren out, Klaas en Jennegien kinders onder de 10 jaren out, Jan, Hermen, Gerrit en Gesien dienstboden. Poes
062564T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 02Bartelink, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Roelof kind over de 10 jaren out, Hendrickien dienstbode. Bartelink
062565T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 03Keuter, Jan de man, Jennegien de vrouw, en de soon Evert de man, Hadewig de vrouw, Hendrik dienstbode.
062566T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 04Waijman, Engbert de man, Geertien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Hendrikjen, Hendrik, Jennegien, Derk en Albertien kinders onder de 10 jaren out.Waaijman
062567T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 05Munnekemeijer, Jan de man, Griete de vrouw, Jan, nog Jan en Jan en Jennegien kinders onder de 10 jaren out, Roelof, nog Roelof, Jennegien, Jan en jongen Albert dienstboden. Monnekemeijer
062568T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 06Reijnink, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Jan en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Gesien kind onder de 10 jaren out, Wolter en Jan dienstboden. Reinink
062569T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 07Wolbink, Albert de man en de moeder Geertien en oom Jan, Anne de vrouw, Harmen kind over de 10 jaren out, Lamme en Jan kinders onder de 10 jaren out, Jan en Lambert dienstboden.
062570T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 169VT17481748-07-29Lutten 08Wilpshaar, Hendrik de man, Aaltien de vrouw, Derk, Jennegien, Berent en Maria kinders over de 10 jaren out, en soone Jan de man, Hendrickien de vrouw, Jan en Asse kinders inder de 10 jaren out, Egbert dienstbode.
062571T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 09Vasse, Albert de man, Fennegien de vrouw, Jan en Hendrik kinders over de 10 jaren out, Albert kind onder de 10 jaren out, Hendrik, Jan, Verent, Swane en Hendrickien dienstboden.
062572T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 10Brinks, Jan de man, Jennegien de vrouw, Harmtien, Hendrik en Roeloffien kinders onder de 10 jaren out, Jan, Lubbe en Swaantien dienstboden, en sijn vader Asse de man, Albert kind over de 10 jaren out.Brink
062573T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 11Wolters, Asse de man, Lamme de vrouw, Lubbe en Koert kinders over de 10 jaren out, Berent, Roelof, Jan en Gerrit kinders onder de 10 jaren out, Egbert en Arent dienstboden.
062574T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 12Westerman, Roelof en de broeder Harmen de mannen, Fenne de vrouw, Klaas, Jennegien, Elijsabet, Hendrikien en Hendrik kinders over de 10 jaren out, Jan dienstbode.
062575T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 13de Wevers, Jan de man en de soon Hendrik met Geertien de vrouw, Geertien kind onder de 10 jaren out, Jan en Lubbe dienstboden.
062576T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 14Coenraat, Geertruid devrouw, Annegien en David kinders over de 10 jaren out.Koenraat
062577T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Lutten 15Is van mij Rotmeester van Lutten, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Harmen Poes.
062578T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 00De Buirschap Ennevelde
062579T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 01Meijerink, Albert de man, Egbertien de vrouw, Hendrik, nog Hendrik, Elsien en Gesien kinders over de 10 jaren out.
062580T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 02Huirink, Jan de man en sijn oom Roelof, Wibbe de vrouw, Jan, Willem, Roelof, Aaltien en Asselina kinders over de 10 jaren out, Willemina een kind dat uit barmhartigheid de cost geven.Hurink
062581T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 03Strijper, Jan de man, Derkien de vrouw, Gerrit, Jan, Swaantien en Matte kinders over de 10 jaren out.Strieper
062582T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 07Lambers, Jan de man en sijn oom Jan en sijn broeder Lambert en suster Geertien. Engbert, Anne de vrouw, Hendrickien en Fennegien kinders over de 10 jaren out.
062583T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 04Reinders, Berent de man, Griete de vrouw, Jan, Lubbert en Berent kinders over de 10 jaren out, Geertruid en Jennegien dienstboden.Reinders
062584T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 170VT17481748-07-29Anevelde 08Pothof, Albert de man, Fenne de vrouw, Fennegien, Harmen kinders over de 10 jaren out, Geertien en Grietien kinders onder de 10 jaren out.
062585T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Anevelde 05Egberink, Klaas de man, Wibbe de vrouw, Hendrickien, Jan en Jannes kinders over de 10 jaren out,en sijn sone Jannes de man, Aaltien de vrouw, Hendrickien en Wibbe kinders ondr de 10 jaren out.Egberdink
062586T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Anevelde 06Is van mij Rotmeester van Ennevelde, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, dit is Albert x Meijerink Rotmr: van Ennevelde sijn selfshandigh getogen mark.
062587T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 00De Buirschap Ane
062588T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 01Op ’t Hagt, Jannes de man, Hendrickien de vrouw, Fennegien, Jan en Hendrik kinders over de 10 jaren out.
062589T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 02Ridderman, Geert de man, Fenne de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out, en sone Gerrit de man, Geertien de vrouw, en de moije Wibbe.
062590T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 03Lutterman, Hendrik de man, Aaltien de vrouw, Hendrik, Gerrit en Hillegien kinders onder de 10 jaren out.Lotterman
062591T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 04Keijser, Gerrit de man, Gese de vrouw, en soon Hendrik de man, Fennegien de vrouw, Hendrik kind onder de 10 jaren out.Keizer
062592T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 05Camphuis, Hendrik de man, Lubbe de vrouw, Egbert en Hendrik kinders over de 10 jaren out, Swaantien, Gerrit en Aaltien kinders onder de 10 jaren out.Kamphuis
062593T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 06Haare, Hendrik de man, Roeloffien de vrouw, en soon Koendert de man, Aaltien de vrouw, Jan en Roeloffien kinders over de 10 jaren out, Hendrik kind onder de 10 jaren out.
062594T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 07Grotebuijl, Hermen de man, Aaltien de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out.Buul
062595T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 08Kleinebuijl, wed. Jenngien de vrouw en de moeder Aaltien, Jennegien, Jan en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Aaltien kind onder de 10 jaren out, Gerrit en Fenne dienstboden. Buul
062596T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 09Melenberg, Egbert de man, Aaltien de vrouw, Egbertien kind over de 10 jaren out, Jan en Hendrickien kinders onder de 10 jaren out.
062597T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 10Dijk, Luicas de man, Aaltien de vrouw, en nigte Jennegien. Dijk
062598T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 11Passien, Luicas de man, Griete de vrouw, Fennegien en Berentien kinders onder de 10 jaren out.Passies
062599T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 171VT17481748-07-29Ane 12Spijker van de Heer Capitein Merwede staat ledigh.
062600T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 13Heer R. v. Langen de man, Johanna kind over de 10 jaren out, Fennegien dienstbode.
062601T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 14Schultink, Hendrik de man, Hendrickien de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out,.Schuldink
062602T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 15Bos, Willem de man, Geertien de vrouw, Gerrit kind over de 10 jaren out, Harmtien en Jennegien kinders onder de 10 jaren out.
062603T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 16Hekman, Jan de man, Aaltien de vrouw, Reijndert, Hendrik, Elijsabet en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Geertien kind onder de 10 jaren out.
062604T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 17Snijders, wed. Elijsabet de vrouw, Hendrik, Jennegien en Hendrickien kinders over de 10 jaren out, Hendrik dienstbode.Snijders
062605T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 18Hansies, Jan de man, Aaltien de vrouw, Janna, Hendrik en IJda kinders onder de 10 jaren out.Hansjes
062606T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 19Op de Brink, wed. Janna de vrouw en moeder Fennegien, Jennegien kind over de 10 jaren out.
062607T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 20Vlierman, wed. Aaltien de vrouw, Berent kind over de 10 jaren out, de sone Egbert de man, Hendrickien de vrouw, Wars, Jennegien kinders over de 10 jaren out, Annegien, Aaltien, Stijne en Willem kinders onder de 10 jaren out, Jennegien dienstbode.
062608T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 21van Aans, Albert de man, Aaltien, Fennegien en Jan kinders over de 10 jaren out, en de sone Egbert de man, Roeloffien de vrouw.
062609T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 22Nijemeijer, Roelof de man en vader Harmen, Harmtien de vrouw, Jan en Egbert kinders over de 10 jaren out, Hendrik en Harmen kinders onder de 10 jaren out, Teunis en Trijne dienstboden. Nijmeijer
062610T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 23Timmermans, Jan de man en vader Harmen, Wibbe de vrouw, Jennegien en Harmtien kinders over de 10 jaren out, Willem en Harmen kinders onder de 10 jaren out, Hendrik en Aaltien dienstboden.
062611T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 24Bouwmeester, Gerrit de man, Jennegien de vrouw, Fennegien, Gerrit en Jan kinders onder de 10 jaren out.
062612T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 25Willink, Jan de man en sijn vader Jan en moeder Margien, Jennegien de vrouw, Wolter, Jan, Willem kinders over de 10 jaren out, Lucas, Hillegien en Jan kinders onder de 10 jaren out, Gese en Ludgert dienstboden.Willink
062613T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 26Hobert, Roelof de man, Jennegien de vrouw, Harmen, Ludgert, Jennegien, Jan en Hendrik kinders over de 10 jaren out.Hobers
062614T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 27Loshaar, Jan de man, Aaltien de vrouw, Stientien en Willem kinders over de 10 jaren out, Harmtien en Berent kinders onder de 10 jaren out, Hendrik en Egbert dienstboden, en de moeder Anne en de oom Jan, Geertien kind over de 10 jaren out.
062615T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 172VT17481748-07-29Ane 28Wolbink, Hendrik de man, Trijne de vrouw, Gerrit, Derk en Gesien kinders over de 10 jaren out, Jennegien en Evert kinders onder de 10 jaren out, Gese dienstbode.
062616T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 29Stegeman, Evert de man, Swaantien de vrouw, Jan, Aaltien en Jennegien kinders over de 10 jaren out.
062617T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 30Holter, Jan de man, Geertien de vrouw, Egbert en Gese dienstboden, Harmtien inwonend, en broer Jan de man, Jennegien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Jan en Annegien, een kind uit den Hardenberg welk uit barmhartigheid de cost geeft heet Geertien kinders onder de 10 jaren out.Hulter
062618T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 31Habert, Egbert de man, Gese de vrouw, Geertruid, Gerrit en Hendrickien kinders over de 10 jaren out, Judit, Jannes, Evert en Stiene kinders onder de 10 jaren out, Jan en Gerrit dienstboden. Habers
062619T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 32Veerman, Gerrit de man, Swane de vrouw, Jasper en Jennegien dienstboden.
062620T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 33Beltman, Jan de man en de vader Albert, Jennegien de vrouw, Albert, Jan, Egbert en Hermen kinders over de 10 jaren out.
062621T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 34Teelen, Hendrik de man en sijn ooms Hendrik en Berent, Elijsabet de vrouw, Jan, Roelof, Mattien en Harmtien kinders onder de 10 jaren out.Tielen
062622T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 35Nijhuis, Egbert de man en moeder Gese, Hendrickien de vrouw, Harmtien en Wibbe kinders over de 10 jaren out, Asse kind onder de 10 jaren out, Derk dienstbode.Nijenhuis
062623T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 36Geerties, Roelof de man, Aaltien de vrouw, Jan, Jennegien en Geertien kinders onder de 10 jaren out, Egbert en Marrie dienstboden.
062624T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 37Schutten, Albert de man, Fenne de vrouw, Lambert kind over de 10 jaren out, Hille dienstbode.
062625T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 38Nijlant, Klaas de man, Gese de vrouw, Roelof en Geertien kinders onder de 10 jaren out. Nijland
062626T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 39Klooster, Asse de man, Marrie de vrouw, Fennegien en Hendrickien kinders over de 10 jaren out, Jan dienstbode.
062627T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 40Klooster, Jan de man, Swane de vrouw, en sone Jan de man, Fenne de vrouw, Jennegien en Lambert kinders onder de 10 jaren out.
062628T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 41Klooster, wed. Egbertien de vrouw, en soon Geert de man, Aaltien de vrouw.
062629T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 42Lambers, Reinder de man, Aaltien de vrouw, Jannes, Lambert en Hendrickien kinders over de 10 jaren out.
062630T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 43Oldeeekmans, wed. Swane de vrouw en de moeder Aaltien, Gerrit en Geertien kinders over de 10 jaren out.Eekman
062631T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 173VT17481748-07-29Ane 44Nijeekmans, Hendrik de man, Jenne de vrouw, Albert en Annegien kinders over de 10 jaren out.NijeEekman
062632T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Ane 45Vrijlink, Gerrit de man, Hendrickien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Albert kind onder de 10 jaren out.Vrielink
062633T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Ane 46Quant, Willem de man, Jennegien de vrouw, Habert, Jan, Willem, Geesien en Harmtien kinders over de 10 jaren out. Kwant
062634T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Ane 47Mensen, Jannes de man en broer Roelof, Hille de brouw, Hendrik kind over de 10 jaren out.
062635T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 01Altena, Hermen de man, Hendrickien de vrouw, en sone Jan de man, Jennegien de vrouw, Aaltien kind onder de 10 jaren out, Jan de scheper.
062636T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 02Koenders, Koendert de man, Hendrickien de vrouw, en sone Asse de man, Derkjen de vrouw, Evert en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Hendrickien kind onder de 10 jaren out, Berent de scheper onder de 10 jaren.
062637T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 03Gerrits, Jannes de man en broer Roelof, Harmtien de vrouw, Fennegien en Lammegien kinders over de 10 jaren out.
062638T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 04Geugies, Hendrik de man, Derkien de vrouw, Aaltien en Jan kinders over de 10 jaren out.
062639T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 05Assen, Arent de man, Jenne de vrouw, Asse en Jennegien kinders over de 10 jaren out, Jan een jonge uit barmhartigheid de cost gevende.Assen
062640T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 06Pot, Jan de man, Aaltien de vrouw, Jan en Willem kinders over de 10 jaren out, Jan kinds onder de 10 jaren out.
062641T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 07Roelofs, Egbert de man, Egbertien de vrouw, Harmen en Elijsabet kinders over de 10 jaren out, Marrie dienstbode.
062642T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 08Snijders, Derk de man, en sijn vader Hermen, Fenne de vrouw, Hillegien, Harmen en Hendrik kinders onder de 10 jaren out, Luicas dienstbode.Snijders
062643T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 09Westermans, Harmen de man en vader Lambert, Lamme de vrouw, Hendrik en Gesien kinders over de 10 jaren out, Jan de scheper onder de 10 jaren.
062644T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 10Giliam, Gese de vrouw en sone Harmen de man, Jennegien de vrouw, Jennegien kinds over de 10 jaren out, Fennegien kinds onder de 10 jaren out.Gieljan
062645T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 11Peters, Jan de man en broeder Harmen, Stijne de vrouw, Peter, Harmen en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Jan, Hendrickien en Jennegien kinders onder de 10 jaren out.
062646T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 12Warners, Willem de man, Willemtien de vrouw, Geertien en Jan kinders over de 10 jaren out, Berent dienstbode, Hendrik de scheper onder haar drien.
062647T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 13Almelo, Koert de man en nigte Aaltien, Grietien de vrouw, Harmtien kind onder de 10 jaren out, Hendrik dienstbode.
062648T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29Anerveen 14Kukuik, Jan de man, Fenne de vrouw, Hendrickien, Aaltien en Hendrik kinders onder de 10 jaren out, en de moeder Geertien met Jennegien kind over de 10 jaren out.Koekoek
062649T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29De Meene 01Tonis, Berent de man en sijn vader Gerrit en broer Evert, Fennegien de vrouw, Jennegien, Hendrickien, Teunis en Gesien kinders onder de 10 jaren out, Albert, Hendrickien en Jennegien dienstboden.Teunis
062650T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 174VT17481748-07-29De Meene 02Veermans, Gerrit de man en de moeder Fenne, Aaltien de vrouw, Fennegien, Jan en Harmen kinders onder de 10 jaren out, Hendrik dienstbode.
062651T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29De Meene 03Beenen, wed. Aaltien de vrouw, Harmtien en Roelof kinders onder de 10 jaren out, Berent en Marrie dienstboden, en de moeder Harmtien, Roelof en Hendrik kinders over de 10 jaren out.
062652T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29De Meene 04Kuijpers, Lambert de man en de sone Jan met Hendrickien de vrouw, Harmen, Jan, Jennegien en Marie dienstboden.Kuiper
062653T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29De Meene 05Is van mij Rotmeester van Ane, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Yan Loshar.
062654T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 00De Buirschap Holthone en de Scheere
062655T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 01Veneman, Gerrit de man, Annegien de vrouw, Roelof en Gerrit kinders onder de 10 jaren out, Albert, Geert, Egbert en Aaltien dienstboden.
062656T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 02Haar, Asse de man, Fenne de vrouw, Gerrit en Fennegien kinders over de 10 jaren out, Lambert, Mannes en Grietien kdienstboden.
062657T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 03Bosman, Jan de man en de vader Hendrik, Judit de vrouw, Janna kind onder de 10 jaren out, Hendrik, Jannes dienstboden en een meijsien Clasina onder de 10 jaren.
062658T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 04Courante, Hannes de man, Gese de vrouw, Geertien kinds onder de 10 jaren out.Krantjan
062659T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 05Drenten, wed. Griete de vrouw, Fennegien, Hendrikien, Swaantien en Jan kinders over de 10 jaren out, Jannes kind onder de 10 jaren out, Hendrik en Jan dienstboden. Drenten
062660T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 06Kleijnjans, Roelof de man en sijn moije Fenne, Arntien de vrouw, en sijn sone Berent de man, Hendrickien de vrouw, Aaltien kind oner de 10 jaren out, Jan en Hendrik dienstboden.Kleinjan
062661T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 07Bekmans, Harmen de man, Hille de vrouw, Albert en Gerrit kinders over de 10 jaren out, Jan en Griete dienstboden.
062662T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 175VT17481748-07-29Holthone 08Clumpers, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, en soon Harmen de man, Harmtien de vrouw, Jan, Harmen en Gerrit kinders onder de 10 jaren out, Jan en Gese dienstboden en Jan een daghuirder.Klumpers11
062663T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holthone 09Beltman, Albert de man, Hendrine de vrouw, Hermen kind over de 10 jaren out, Janna en Hendrik kinders onder de 10 jaren out, Willem en Else dienstboden.
062664T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holthone 10Tabernacul, Egbert de man, Hendrickien de vrouw, en de moeder Swaantien met Grietien en Swaantien kinders over de 10 jaren out. Gerrit dienstbode.Tabbernakel
062665T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holthone 11Blauwgeers, Hendrik de man en sone Roelof de man, Roeloffien de vrouw, Hendrik en Fenne dienstboden.Blauwgeerts
062666T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holthone 12Ravens, Jan de man, Aaltien de vrouw, Luicas, Albert, Hille en Grietien dienstboden.
062667T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29De Scheere 01Op de Scheere, Christiaan de man, Hadewig de vrouw, een meijsien Geertien onder de 10 jaren out.
062668T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29De Scheere 02Struiven, wed. Fenne de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out, Grietien kinders onder de 10 jaren out, Peter, Derk en nog Derk en Swaantien dienstboden en Geert den gemeenen koehoeder.Stroeve
062669T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29De Scheere 03Is van mij Rotmeester van Holthone, ende onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben, hebbe dese also getekent, Jan Bos.
062670T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 00De Buirschap Holtheme
062671T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 01Cijft, Roelof de man, Anne de vrouw, Willem, Evert en Swaantien kinders over de 10 jaren out, Geertruid dienstbode.Kieft
062672T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 02Haandrik, Evert de man, Gese de vrouw, Aaltien, Jan, Jennegien, Gerrit en Steven kinders onder de 10 jaren out, en de moeder Aaltien met Jan en Hendrik kinders over de 10 jaren out.
062673T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 03Cuijper, Gerrit de man, Aaltien de vrouw, Willem, Wibbe en Gerrit kinders onder de 10 jaren out.Kuiper
062674T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 04Quant, Hendrik de man en broer Hendrik, Jennegien de vrouw, Aaltien kind over de 10 jaren out, Gerrit en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Fennegien en jongen Jan dienstboden. Kwant
062675T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 05Vilsterborg, wed. Kirberijn Wilhelmina de vrouw, Maria en Berta kinders over de 10 jaren out. Arent de man en broer Willem, Aaltien de vrouw, Jennegien en Swaantien kinders over de 10 jaren out, Geertruid en Hillegien kinders onder de 10 jaren out, Klaas dienstbode.
062676T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 06Plas, Hendrik de man en de moeder Maria, Hillegien de vrouw, een jongen Klaas dienstbode.
062677T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 07de Wever, Gerrit de man en de moeder Jennegien, Gese de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Hendrik kind onder de 10 jaren out.
062678T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 176VT17481748-07-29Holtheme 08Leemgraven, Hendrik de man, Aaltien de vrouw, Jennegien en Hendrikien kinders over de 10 jaren out, en sone Hendrik de man, Fenne de vrouw, Hendrik, Egbert en Bertien kinders onder de 10 jaren out, Hendrik en een jongen Gerrit dienstboden.Leemgraven
062679T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 09Eggengoor, Gerrit de man, Gerrit, Anne en Aaltien kinders over de 10 jaren out.
062680T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 10Ramaker, Jan de man en sijn broeder Gerrit, Jennegien de vrouw.
062681T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 11Koninks, Jan de man en sijn moeder Griete, Gese de vrouw, Jannegien kind onder de 10 jaren out.Koning
062682T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 12Stroo, Harmen de man, Fenne de vrouw, Jan kind onder de 10 jaren out, en moeder Fenne met Jennegien kind over de 10 jaren out.
062683T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 13Broek, Hendrik de man, Geertien de vrouw, Hillegien, Jennegien en Harmine kinders onder de 10 jaren out.
062684T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 14Bosger, Asse de man, Grete de vrouw, Harmtien, Jan, Asse en Geertien kinders onder de 10 jaren out.Bosscher
062685T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 15Gront, Gerrit de man, Jennegien de vrouw.
062686T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 16Schonekamp, Gerrit de man, Hendrickien de vrouw, Roelof, Jennegien, Fennegien en Stijne kinders over de 10 jaren out.
062687T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 17Wilpshaar, Albert de man en broer Willem, Aaltien de vrouw, Berent, Harmen, Hendrickien en Gesien kinders onder de 10 jaren out, Trijne en Marie dienstboden.
062688T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 18Roelofs, Albert de man,en sijn oom Roelof, Griete de vrouw, Lucas, Hendrik, Aaltien en Swaantien kinders onder de 10 jaren out, de jonge Lucas en Anne dienstboden.
062689T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 19Holsebos, Egbert de man, Swaantien de vrouw, Maria en Hendrik kinders onder de 10 jaren out, Hendrik, Willem, Geese en Judit dienstboden.Hulzebosch
062690T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 20Reurink, Hendrik de man en de vader Berent, Fenne de vrouw, Roelof en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Gerrit en Aaltien dienstboden.
062691T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 21Meijlink, Jan de man, Hendrikien de vrouw, Gesien en Berent kinders onder de 10 jaren out, Harmen en Marrie dienstboden, en sijn moeder Griete met Engbert kind over de 10 jaren out.Meilink
062692T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 177VT17481748-07-29Holtheme 22Is van mij Rotmeester van Holtheme, ende onderscholtes, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Jan Meilink.
062693T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 00De Buirschap ten Velde
062694T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 01Slingenberg, Carel de man, Jennegien de vrouw, Hendrik en Jan kinders over de 10 jaren out, Evertien en Angenies kinders onder de 10 jaren out, Geese dienstbode, en sone Berent de man, Hendrikien de vrouw.
062695T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 02Schuir, Geert de man en oom Harmen en moije Hendrickien, Hille de vrouw, Hendrik kind over de 10 jaren out, Geertien dienstbode.Schuur
062696T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 03Lennips, Hendrik de man, Geese de vrouw, Jan, Gerrit en Geertien kinders over de 10 jaren out, Jennegien en Hendrik kinders onder de 10 jaren out.
062697T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 04Timmermans, Lambert de man en sijn broer Derk, Lambert, Gerrit en Jennegien kinders over de 10 jaren out.
062698T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 05Odink, Jan de man, Griete de vrouw en aangenomen erfgenaam Jan en suster Aaltien.
062699T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 06Stroo, Roelof de man, Berentien de vrouw, Jannegien kinds onder de 10 jaren out.
062700T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 178VT17481748-07-29Den Velde 07Bouwhuis, wed. Geertien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Gesien en Hendrickien kinders onder de 10 jaren out, Jan, Roelof en Jennegien dienstboden.
062701T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Den Velde 08Buijter, Berent de man en de vader Hendrik, Swaantien de vrouw, Hendrik en Jennegien kinders onder de 10 jaren out, Jan, Berent dienstboden.Buter
062702T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Den Velde 09Grimmerink, Hendrik de man, Hendrik kind over de 10 jaren out, en soon Klaas de man, Ludgert de vrouw, Jan kind onder de 10 jaren out, Geese en Grietien dienstboden en de scheper Hendrik half.
062703T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Den Velde 10Jonkeren, Egbert de man en sijn broer Hendrik, Aaltien de vrouw, Fenne dienstbode en de scheper Hendrik half.
062704T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Den Velde 11Clingenberg, Harmen de man, IJke de vrouw, en de moeder Griete, Jan kind over de 10 jaren out.Klingenberg
062705T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Den Velde 12Is van mij Rotmeester van ten Velde, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Lambert Timmerman.
062706T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 00De Buirschap Loosen
062707T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 01Hackers, Geert de man, Swaantien kind over de 10 jaren out, Lucas, Jennegien en Evertien kinders onder de 10 jaren out.Hakkers
062708T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 02Kleijnties, Derk de man, Elsien, de vrouw, Roelof en Harmtien kinders over de 10 jaren out, Jan kind onder de 10 jaren out. Kleinties
062709T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 03Prengers, Gerrit de man, Evertien de vrouw, Albert en Albertus kinders over de 10 jaren out, en de sone Hermen de man, Jennegien de vrouw, Gesien, Evertien en Wibbe kinders onder de 10 jaren out, Wibbe en Jan dienstboden.
062710T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 04Swijsen, Hermen de man, Swaantien de vrouw, Hendrik kind over de 10 jaren out, Gerrit, Geertien en Jennegien dienstboden, en de sone Gerrit de man en oom Lambert, Gese de vrouw, Hermen, Evert, Berent en Hendrik kinders onder de 10 jaren out.Zwijse
062711T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 179VT17481748-07-29Loozen 05Geugien, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Albert en Hermen kinders onder de 10 jaren out.Geugies
062712T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Loozen 06Is van mij Rotmeester van Losen, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Gerit Prenger.
062713T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 00De Buirschap Baalder
062714T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 01Koninks, Jan de man, Janna de vrouw, Harmen en Janna kinders over de 10 jaren out, jongen Willem dienstbode.Koning
062715T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 02Albers, Derk de man, Trijne de vrouw, Willem en Hendrikien kinders over de 10 jaren out. Alberts
062716T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 03Melchers, wed. Geertruid de vrouw, Jacob en Geertruid kinders over de 10 jaren out.
062717T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 04Derks, Berent de man, Fenne de vrouw, Hille kind over de 10 jaren out, Roelof en Derk kinders onder de 10 jaren out, en de moeder, Hendrikein met Willem kind over de 10 jaren out.
062718T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 05Albers, Willem de man, Geertien de vrouw, en de dogter, wed. Jennegien, Aaltien kind over de 10 jaren out, Swaantien, Jennegien en Albert kinders onder de 10 jaren out. Alberts
062719T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 06Hutten, Arent de man, Aaltien de vrouw, Arent, Albert en Gerrit kinders onder de 10 jaren out, Gese en dogter Derkien inwoners.
062720T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 07Hackers, Lubbert de man, Gese de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Luicas en Albertien inwoners, en de sone Hendrik de man, Aaltien de vrouw, Jennegien kind onder de 10 jaren out. Hakkers
062721T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 08Timmer, wed. Griete de vrouw, en de soon Willem de man, Harmtien de vrouw, Hendrik en Geertien kinders over de 10 jaren out.
062722T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 180VT17481748-07-29Baalder 09Toeslag, Luicas de man ende sijn vader Derk, Geertien de vrouw, Derk, Grietien en Geertien kinders onder de 10 jaren out.
062723T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 10Engberts, Hendrik de man en sijn oom Engbert, Fenne de vrouw, Jan, Hille dienstboden en IJke koehierde.Engberts
062724T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 11Camer, wed. Hille de vrouw, Derk, Volkert en Judit kinders over de 10 jaren out. Kamer
062725T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 12Goorhuis, Gerrit de man, Aaltien de vrouw, Hendrik is lam en stom kind over de 10 jaren out, Albert kind onder de 10 jaren out, en de soon Hendrik de man, Egbertien de vrouw.
062726T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 13Reijns, wed. Anne de vrouw en broeder Engbert, Hendrik en Arent kinders onder de 10 jaren out, Lambert, Jennegien, Jennegien dienstboden en koehierde Jan.Reins
062727T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 14Hannus, Jan de man en de moeder, Griete, Jennegien de vrouw, Harmen en Evert kinders over de 10 jaren out, Gesien en Aaltien kinders onder de 10 jaren out, Jan en Hendrickien dienstboden.Hannes
062728T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 15van Lingens, Jan de man, Fenne, de vrouw, Hillegien kind onder de 10 jaren out, en sijn vader Egbert met Jan kind over de 10 jaren out.
062729T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 16Stevens, Gerrit de man, Anne de vrouw, Klaas kind over de 10 jaren out, Jennegien kind onder de 10 jaren out.
062730T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 17Regtuit, Hendrik de man, Lubbe de vrouw, Berent, Geertruit en Harmtien kinders onder de 10 jaren out.Rechtuit
062731T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 18Slotman, Egbert de man, Aaltien de vrouw, Gerrit kind over de 10 jaren out, Hermen, Aaltien, Swaantien en Jan kinders onder de 10 jaren out, Jennegien dienstbode, en de moeder Fennegien met Egbert kind over de 10 jaren out.
062732T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 19Hutten, Willem de man en de moeder Hendrickien, Hille de vrouw, Gerrit, Jan en Swaantien kinders over de 10 jaren out.
062733T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 20Slots, Reinder de man, Hendrickien en Jennegien kinders over de 10 jaren out.
062734T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 21Campherbeke, Egbert de man en de moeder Hendrikjen en de oom Jan, Roloffien de vrouw, Jan kind over de 10 jaren out, Gerrit, Hendrik, Egbert, Annegien en Gesien kinders onder de 10 jaren out, Hendrickien dienstbode.Campherbeek
062735T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 22Blankvoorts, Hendrik de man ende sijn vader Hendrik, Aaltien de vrouw, Albert kind onder de 10 jaren out. Blankvoort
062736T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 23Rowevers, Egbert de man, Jennegien de vrouw, Fennegien kinds over de 10 jaren out, Arent, Hendrikjen wn Aaltien kinders onder de 10 jaren out.
062737T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 24Oldekoninks, wed. Fenne de vrouw, Albert kind over de 10 jaren out, Harmijne kind onder de 10 jaren out, een kint van de diaconie van Heemse in de cost besteed Fennegien.Koning
062738T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 25Snijders, Roelof de man, Jennegien de vrouw, Wibbe kind onder de 10 jaren out. Snijders
062739T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 181VT17481748-07-29Baalder 26Sijpelenkamp, Egbert de man, Fennegien de vrouw, Gerrit kind onder de 10 jaren out. Siepelkamp
062740T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Baalder 27Blauwencamp, Derk de man, Maria de vrouw, Gesien dienstbode.Blauwkamp
062741T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Baalder 28Is van mij Rotmeester van Baalder, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Wijllem Hutten.
062742T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 00De Buirschap Radewijk
062743T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 01Snijders, Hendrik de man, Swaantien de vrouw, Judit en Swane en Berent kinders over de 10 jaren out, en de sone Jan de man en oom Derk [Berent?], Hadewigh de vrouw, Swaantien kinds onder de 10 jaren out. Snijders
062744T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 02Takman, Hendrik de man, Jennegien de vrouw, Jennegien kind over de 10 jaren out, Berentien, Jan en een jonge Jan en Geert half jaar dienstboden, en de sone Jan de man en ooms Jan en Geert, Annegien de vrouw,Jennegien en Hendrik kinders onder de 10 jaren out.
062745T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 03Geers, Jan de man, Grietien de vrouw, Klaas kind over de 10 jaren out, Harmen, Geertien en Elijsabet kinders onder de 10 jaren out, Berent half jaar dienstbode, en de moeder Geertien en oom Lambert, Hermen en Hendrikien kinders over de 10 jaren out.
062746T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 04BroekRoelofs, Egbert de man, Geese de vrouw, Egbert kind over de 10 jaren out, Arent en Gesien kinders onder de 10 jaren out, Trijne, Harmtien en Hendrik dienstboden, en de vader Jan en moeder, Derkien, Jan kind over de 10 jaren out. Broek
062747T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 05Klinge, Jan de man, Harmtien de vrouw, Hendrik kind onder de 10 jaren out, Hendrik, Jan ½ jaar, Gese en Harmen dienstboden, en de swager Jan de man, Geertien de vrouw.
062748T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 182VT17481748-07-29Radewijk 06Bosman, Derk de man en sijn suster Eva, Egbertien de vrouw, Maria, Gerrit en Wibbe kinders over de 10 jaren out, Berent, Gerrit, Aaltien en Jan dienstboden.
062749T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 183VT17481748-07-29Radewijk 07Stobbemans, wed. Jenne de vrouw, Gosen, Janna en Jennegien, Swane en Gese kinders over de 10 jaren out, Jan, Jannes dienstboden en scheper Jan.
062750T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 183VT17481748-07-29Radewijk 08Mass, wed. Hendrickien de vrouw, Gerrit, Jan en Egbert kinders over de 10 jaren out, Aaltien, Asse en Janna dienstboden.Mas
062751T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 183VT17481748-07-29Radewijk 09Hanekamp, Jan de man, Swane de vrouw, Hendrik en Swane kinders over de 10 jaren out, Harmtien dienstbode en scheper Berent, en de sone Gosen de man, Fenne de vrouw, Jan en Fennegien kinders onder de 10 jaren out. Hanekamp
062752T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 183VT17481748-07-29Radewijk 10Is van mij Rotmeester van Radewijk, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe desen also getekent, Egbert Roelofs.
062753T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 183VT17481748-07-29Carspel Hardenberg B1Na voorgaande ernstige waarschouwinge en recommendatie aan de Rotmeesters van ijder buirschap, en nauwkeurige examinatie en Revisie met deselve, is het voorsr. opgeschreven sonder dat mijns wetens eenigh Huijs of persoon, daar is afgelaten. Omdat de ingesetenen van het Clooster Sibculo nooijt geene Heerenschattingen hebben gegeven, so hebbe deselve daarom niet laten opschrijven, indien egter sulks sal moeten geschieden, als dan sal hier toe ordre afwagten. Daar sijn eenige boeren die haare kinders over de 10 jaren out wel als dienstboden Hebben, dese sijn mede onder de kinders over de 10 jaren out opgeschreven en niet onder de dienstboden. Arnold. Voltelen, scholtus.

In het Schoutambt Hardenberg (zonder Sibculo) werden 2073 1/2 personen geteld, waaronder 463 kinderen jonger dan 10 jaar.
062754T. 0003.1, inv.nr. 2194a, scan 184VT17481748-07-29Carspel Hardenberg B2Exacte Registers geformeert van de ingesetenen van het Carspel Hardenbergh.
062755T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoActum op het Stadhuijs tot Almele [Almelo] den 20 April 1748
062756T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoSijn voor Commissaren na gedane dagvaardinge gecompareert de volgende ingesetene van Sipculo tot het betalen van de liberale gifte ingevolge resolutie van Ridderschap en Steden in dato den 8 februari jongstleden gearresteert.
062757T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoJan Harmsen bet. de vier termijnen. Jan Harmsen getr. met Aaltje Geerts hebben ses kinderen Geertje oud 15 jaren; Harmen 12 a 13; Jan 10; Hendrikjen 8; Esse 5; Aaltjen 1½.
062758T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoLucas Bouwhuijs bet. de vier termijnen. Lucas Bouwhuijs getr. met Geertje Gerrits, vier kinderen Jude oud 20 jaren; Roulof 19; Hendrikje 16; Jenneken in ’t 6de. Bouwhuis
062759T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoHarme Bakhuijs bet. voor hem selfs, sijn broer Jan Bakhuijs en susters Hendrikje hendriks en Trijntje Hendriks de vier termijnen. Harmen Bakhuijs voor hem selfs en sijn broer Jan en susters Hendrikje en Trijntje Hendriks, alle ongetrouwt en in gemeenschap van goederen sittende. Bakhuis
062760T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoHendrik Lucas bet. de twee eerste termijnen. Hendr. Lucas getr. met Geertjen Alberts hebben geen kinderen. Jan Geertsen bet. de vier termijnen. Jan Geertsen getr. met Geesjen Harms, twee kinderen Gerrit oud 20 jaren; Harmen 16 a 17.
062761T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoJan Boer soon van Jan Boer bet. vermits de onpasselikheijt van sijn vader voor deselve de twee eerste termijnen. Jan Boer gecompareert voor sijn vader Jan Boer en moeder Hendrikje Roelofs hebben twee kinderen voorschreven Jan oud 22 jaren; Berentje 16 a 17 jaren oud.
062762T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoJan Kelder bet. de vier termijnen. Jan Kelder getr. met Hendrikje Arents, vier kinderen Albert oud 6 jaar; Jennetje 4; Aaltje 3; Geertje ½.
062763T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20SibculoGerrit Mensen schoolmeester te Sipculo bet. voor hem selfs en sijn oude moeder de vier termijnen. Gerrit Mensen schoolmeester getr. met Hendrikje Gerrits, drie kinderen Hendricus oud 10 jaar; Willem in het 6de; Jennetje in het 4de.
062764T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 00Eodem dato voorgaande dagvaardinge alhier ten voorschreven fine gecompareert de volgende ingesetene van de Broenehaar Bruinehaar
062765T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 01Albert Jansen bet. voor hem, sijn vrouw, kinders en oude moeder de vier termijnen. Albert Jansen getr. met Geesjen Jansen, vier kinderen Jan oud 9 jaren; Stijne 5; Gerrit 3; Jannes 14 dagen.
062766T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 02Esse Jansen bet. de vier termijnen. Esse Jansen ongetroud. Asses
062767T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 03Gerrit Hendriksen bet. de vier termijnen. Gerrit Hendriksen getr. met Janna Geerts, geen kinderen.
062768T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 04Jan Jansen bet. de vier termijnen. Jan Jansen, soon van Jan op de Broenehaar en Aaltje Jansen, hebbende sijn voorschreven ouders seven kinderen met name Jenne oud 24 jaar; Jan 23; Fenne 20; Gerrit 16; Hendr. 10; Janna 8; Aeltje ongeveer 6. Albert Jansen bet. twee termijnen.
062769T. 0003.1, inv.nr. 2194a?, scan VT17481748-04-20Bruinehaar 05Albert Jansen ongetroud.
082390T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 0001000e penn en zoutgeldSalland2390. Kohieren van de 1000ste penning en van het zoutgeld, 1694.
082391T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Carspel Hardenberg ARegister van de duisenste penning en soutgelt des carspels Herdenbergh.
082392T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 00Bourscap Brught
082393T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 01Hanninck Roelef 1-10-0Hannink
082394T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 02Jentinck Lambert 2-0-0Jentink
082395T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 03Hermen in de Veenebrugge 1-10-0Venebrugge
082396T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 04Berent Buckinck 1-10-0Bokkink
082397T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 05Jan Geertsen 1-10-0
082398T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 06Righterinck 1-0-0Richterink
082399T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 07Asse Amsinck 1-10-0Amsink
082400T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 08Scheper Hendrick 800-0-0 (1000e penn.) en 1-10-0 (soutgelt)
082401T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 09Jan Waterinck 2300-0-0 en 2-10-0Waterink
082402T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 10Geert Beerents 500-0-0 en 1-10-0Berends
082403T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 11Snijder 0-10-0Snijders
082404T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 12Hendrick Nijsinck 1000-0-0 en 2-0-0Nijsink
082405T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 13Timmerman 1-0-0
082406T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 14Berent in de Venebrugge 3000-0-0 en 3-0-0
082407T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 15Ulderick Willem 1-0-0Uelderink
082408T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3611000e penn en zoutgeld1694-12-19Brucht 16[subtotaal] 7-10 en 23-10
082409T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 00Bourscap Bergenthem
082410T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 01Haevesaete Bergenthem onbewoont en in Vollenhove getaxeert
082411T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 02Wijghminck 1-10-0Wiegmink
082412T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 03Swart Jan 0-10-0Zwartjan
082413T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 04Geert Marsinck 1-10-0Marsink
082414T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 05Geert Waterinck 1-10-0Waterink
082415T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 06Jan Bouwhuis 1-10-0
082416T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 07Jan Oelbers 1-10-0Oolberts
082417T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 08Jan Woestcamp 1-10-0Woestkamp
082418T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 09Gerrit Mollinck 1-10-0Mollink
082419T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 10Reijnt Lijsen pauper 0-10-0 (dit bedrag wordt direct na pauper ingevuld en waarschijnlijk niet meegerekend)Lijzen
082420T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 11Nootvelt pauper 0-10-0 (idem)
082421T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 12Albert op de Becke 0-10-0Bekke
082422T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 13De Coeherder 0-10-0Koehierde
082423T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 14Schottinck 0-10-0Schottink
082424T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 15Derck opt Slodt 1-0-0Slot
082425T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 16Mr. Holtinck pauper 0-10-0 (idem)
082426T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 17Die van de Marienbergh en Sipkeloo bij Resolutie van haer edele mogende de heeren gedeputeerden de dato den 9 november 1694 van het soutgelt sijnde geëximeert compt voor den duisenste penninckMariënberg
082427T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 18Hendrick Assies van de Marienbergh 1500-0-0Mariënberg
082428T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 19De mulder van de Marienbergh 500-0-0
082429T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3621000e penn en zoutgeld1694-12-19Bergentheim 20[subtotaal] 2-0- en -13-10
082430T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 00Bourscap Diffele
082431T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 01Uilencamp 500-0-0 duisenste penning 1-10-0 soutgeltUilenkamp
082432T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 02Leuvelinck Geert 1-10-0Leuvelink
082433T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 03Arent Vrijlinck 1-10-0Vrielink
082434T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 04Heuver Jan 1-10-0
082435T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 05Hilbrinck Willem 1-15-0Hilberink
082436T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 06Coeherder Geessien pauper 0-10-0 (wordt waarschijnlijk niet meegerekend)Koehierde
082437T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 07Jan de Visscher pauper 0-10-0 (idem)
082438T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 08Jan Leuvelincks 1-0-0Leuvelink
082439T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 09Hermen Niemeijer 1-10-0Nijmeijer
082440T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 10Geerligh Bessembinder 0-10-0Bezembinder
082441T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 11Brouns Hannes 1-10-0Bruins
082442T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 12Hermen Weelinck 1-10-0Welink
082443T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3631000e penn en zoutgeld1694-12-19Diffelen 13[subtotaal] 0-10- en -13-15
082444T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 00Bourscap Reese
082445T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 01Weelinck Roelef 1-10-0Welink
082446T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 02Jacob opt Otten 1-0-0
082447T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 03Claas Dercks 1-10-0Derks
082448T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 04Warminck Rotger 1-10-0Warmink
082449T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 05Jan op Splijtlofs 1-0-0
082450T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 06Hendrick Veurinck 0-10-0Veurink
082451T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 07Heersminck 1-10-0Heersmink
082452T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 08Geert Wolters 500-0-0 duisenste penning en 1-10-0 soutgelt
082453T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 09Meijer Geert 1-0-0
082454T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 10Hendrick Duits 1000-0-0 duisenste penning en 1-10-0 soutgelt
082455T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 11Raetminck 1-0-0Raatmink
082456T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 12Tonnis Jansen Scheeper 1-0-0Schepers
082457T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 13Stoute 1-10-0Stoeten
082458T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 14Stouten Willem int bouwhuis 1-0-0Stoeten
082459T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 15Campman pauper 0-10-0Kampman
082460T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 16Veneluiden
082461T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 17Wolter Jansen 0-10-0
082462T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 18Egbert Jansen 0-10-0
082463T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 19Joncker Alert Blanckvoort 1-0-0Alard
082464T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3641000e penn en zoutgeld1694-12-19Rheeze 20[subtotaal] 1-10- en -19-0
082465T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 00Bourscap Heemse
082466T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 01De heer van Heemse 25.000 en 12-0
082467T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 02De heer Zijtsama toe de Hofstede 15.000 en 6-0
082468T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 03De weduwe Holts 16.000 en 9-0
082469T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 04Hermen in ’t Broekien 0-10
082470T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 05Hulsebos 1-10
082471T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 06Schruers Roelef 1-10Schreur
082472T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 07Lugger op Hofsinck 1-10
082473T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 08Jan Velsinck 1-10
082474T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 09Geert op Warminck 1-10
082475T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 10Brant Jan pauper 0-10
082476T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 11500 Mr. Albert Ruitminck 1
082477T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 12Pastor Voltelen 2 10
082478T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 13De coster 10Koster
082479T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 14500 Egbert Hendricks op Bulckus 1 10Bolks
082480T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 15700 Mr. Egbert Ruitminck 1 10
082481T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 16Otte Warminck 10
082482T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 17Gerrit Herms in de Schuer 10
082483T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 18Creyennest 10
082484T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 19Egbert op den Goren 10
082485T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 20Vincken Roelef 1 10
082486T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 21Jan Hesselinck 1 10
082487T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 22Snijder Gerrit 1Snijders
082488T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 23Jan Dercksen 10
082489T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3651000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 2457 14 [subtotaal aanslag in guldens en stuivers] 39 10
082490T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 25Jan de Wint 10
082491T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 26Hermen Visschers 10
082492T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 27Egbert op den Camp 10
082493T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 28Hendrick op de Schans pauper 0-10
082494T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 29Mebecke pauper 0-10Mebeke
082495T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 30600 Jan op den Rustenbergh 1 10
082496T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 31Berent Jansen op den Dijck 10
082497T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 32Hoender Jan 10
082498T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 33500 De mulder 1 10
082499T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 34500 Leffert op den Brinck 1
082500T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 35Andries 10
082501T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 36Polacke 10
082502T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 37Leffert Postdijck 10
082503T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 38Hess Jan 10
082504T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 39Evert Brouns 10
082505T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 40500 Otte Hendricks Gogh 1
082506T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 41Berent Hendricks Gogh 10
082507T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 42Veneluiden van Heemse
082508T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 43Evert Hendricks 10
082509T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 44Jan van Lente 10
082510T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 45Bartels 10
082511T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 46Lamberts 10
082512T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 47Hannes pauper 0-10
082513T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 48Jan Alberts 10
082514T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3661000e penn en zoutgeld1694-12-19Heemse 492 2 [subtotaal aanslag in guldens en stuivers] 13
082515T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 00Bourscap Collendoren
082516T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 01Heer van Collendoorn welckers huis niet bewoont 25.000 1000e penn. en 12-0 soutgelt (verhoogt met 6 stond eerst 6)
082517T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 02Hendrick Oinck 2500 en 2-10-0Odink
082518T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 03Nijsinck Hannes 1-10-0Nijsink
082519T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 04Jan Ruitminck 1-10-0Ruitmink
082520T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 05Scheeper Willem 0-10-0Schepers
082521T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 06Hamhuis 1-10-0
082522T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 07Hermen Nienhuis 1-10-0Nijhuis
082523T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 08Ida op de Hofstede 800 en 2-0
082524T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 09Velt Derck 0-10-0
082525T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 10Gerrit Doeseman 0-10-0Doeseman
082526T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 11Stouvebelt 0-10-0Stoevebeld
082527T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 12Caemer Claes 0-10-0Kamer
082528T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 13Paap Arent 0-10-0
082529T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 14Jan Alberts 0-10-0
082530T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3671000e penn en zoutgeld1694-12-19Collendoorn 15[subtotaal]-28-6en 20-0
082531T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 00Bourscap Ennevelde
082532T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 01Egberdinck 1-10-0Egberdink
082533T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 02Poerinck [hierboven staat de meijers soutgelt] is een erve horende tot de pastorie van Dalen in de lantscap Drenthe randerende tegens drie duisent guldens revenues 3000 en 1-10-0Poerink
082534T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 03Jan Reijnders op den Pothof 1-10-0Reinders
082535T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 04Jan op den Pothof 0-10-0
082536T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 05Dieters Hendrick 0-10-0Dieters
082537T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 06Jan Meijerinck 1-10-0Meijerink
082538T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 07Arent opt Kleijnties pauper 0-10-0 (dit bedrag wordt niet in de kolom gezet maar direct achter het woordje pauper)Kleinties
082539T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 08Strijper Jan 1-0-0Strieper
082540T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 09Jan Huirinck 1-10-0Hurink
082541T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3681000e penn en zoutgeld1694-12-19Anevelde 10[subtotaal] 3-0 en 9-10
082542T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 00Bourscap Lotten
082543T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 01Pous Albert 1-10Poes
082544T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 02Waijman 1-10
082545T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 03Geert Hendricks op Bartelinck 0-10
082546T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 04Monnicke Meijer 1.000 en 2-0Monnekemeijer
082547T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 05Reijninck 1-10
082548T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 06Hermen Wolbinck 1-10
082549T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 07Jan Wilpshaar. Dit erve hoort een backer tot Jan Wilpshaar. Dit erve hoort een backer tot
Amsterdam; is bij deselve aangekoft voor sevenentwintighhondert car. gld. Duisenste penn.2.700 Soutgelt 1-10
082550T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 08Vasse Volckers 1-10
082551T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 09Brinck 1-10
082552T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 10Wolters 1-10
082553T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 11Westerman 1-10
082554T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3691000e penn en zoutgeld1694-12-19Lutten 12[subtotaal] 3-14 en 16-10
082555T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 00Bourscap Ane
082556T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 01Loshaer 500 en 1-10-0Loshaar
082557T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 02Egbert Wolbinck 500 en 1-10-0Wolbink
082558T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 03Habers 1.000 en 2-0-0
082559T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 04Holterman 1-10-0
082560T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 05Hobers 1-10-0
082561T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 06Bartelinck 1-10-0Bartelink
082562T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 07Van Aans en met een-10-0
082563T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 08Niemeijer 1-00-0Nijmeijer
082564T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 09Wolter Willinck 1000 en 2-0-0Willink
082565T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 10Bene Willem NB heeft 800 car. gld. beswaer op sijn goet ten profijte van Swaantien Leenders tot Amsterdam waer bij aght hondert gld. van sijn selven compt 1600 1-15-0Beenen
082566T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 11Cuiper 1000 en 2-0-0Kuiper
082567T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 12Tonnis in de Meene 1-10-0Teunis
082568T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 13Belt Jan 500 en 1-10-0Beltman
082569T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 14Veerman 0-10-0
082570T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 15Teelen Claes 1-0-0Tielen
082571T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 16Roelef Hendricks 1-0-0Hendriks
082572T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 17Teelen Court 0-10-0Tielen
082573T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 18Egbert Roelefs 500 en 1-10-0Roelofs
082574T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 19Schutten Geert 1-0-0
082575T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 20Hendrick Mensen 0-10-0
082576T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 21Roelef Vrijlinck 0-10-0Vrielink
082577T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 22Clooster Albert 0-10-0Klooster
082578T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 23Clooster Berent 0-10-0Klooster
082579T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 24Jan Eeckmans 1-0-0Eekman
082580T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 25Albert Eeckmans 0-10-0Eekman
082581T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3701000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 26[sub totaal] 6-12 en 30-5
082582T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 27Jan Alberts Geert 1-0-0
082583T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 27Jan Willemsen 500 en 1-10
082584T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 28Willem Jansen 1-0-0
082585T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 29Hendrick Timmerman 800 en 1-15-0
082586T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 30Heckman 500 en 1-10-0Hekman
082587T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 31Snijder Hendrick 1-0-0Snijders
082588T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 32Vlierman 800 en 1-15-0
082589T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 33Buil 0-10-0Buul
082590T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 34Haarman 1-0-0
082591T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 35Gerrit opt Velt 0-10-0
082592T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 36Camphuis 0-10-0Kamphuis
082593T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 37Ridderman 0-10-0
082594T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 38De erfgenaemen van Joncker Philibert Blanckvoort 4000 en 3-0-0
082595T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 39Veeneluiden
082596T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 40Roelef Harmsen 0-10-0
082597T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 41Asse 0-10-0
082598T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 42Gerrit 0-10-0
082599T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 43Werner 0-10-0
082600T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 44Hendrick Lamberts pauper 0-10-0 (bedrag van deze drie paupers staat buiten de kolom)
082601T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 45Geert Coenders pauper 0-10-0Koenders
082602T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 46Willem Geertsen pauper 0-10-0
082603T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3711000e penn en zoutgeld1694-12-19Ane 47[sub totaal] 6-12 en 17-10
082604T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 00Bourscap Baler
082605T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 01Canferbeecke 1-10Campherbeek
082606T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 02Hutten 1-10
082607T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 03Rotgers 0-10
082608T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 04Lambert Goorhuis 500 en 1-10
082609T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 05Olde Jan Wever 0-10-0
082610T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 06Hendrick van Lingen 500 en 1-10
082611T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 07Blauw Jan 0-10-0Blauwkamp
082612T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 08Snijder Arent 0-10-0Snijders
082613T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 09Albert Herms 0-10-0Harms
082614T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 10Wever Albert 0-10-0
082615T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 11Egbert Beerents 0-10-0Berends
082616T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 12Caemer Derck 0-10-0Kamer
082617T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 13Jonge Jan Wever op Poerinck 1-10-0Poerink
082618T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 14Duiven Derck 0-10-0
082619T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 15Hannes Herms 1-10-0Herms
082620T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 16Hackers Hermen 0-10-0Hakkers
082621T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 17Reijnts 1-10-0Reins
082622T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 18De Decker 0-10-0Dekker
082623T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 19Snijder Roelef 1-0-0Snijders
082624T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 20Albert Timmerman 0-10-0
082625T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 21Hendrick Jansen 0-10-0
082626T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 22Timmer Roelef 0-10-0
082627T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 23Jan Slodtman pauper 0-10-0Slotman
082628T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 24Becke Derck pauper 0-10-0Bekke
082629T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 25Koninck 1-10-0Koning
082630T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 26Imhof te Wijlen in de graafscap Benthem heeft in deese bourscap en andere effecten in de provincie twee duisent gld. 2000Iemhof
082631T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3721000e penn en zoutgeld1694-12-19Baalder 27[subtotaal] 3-0 en 20-0-0
082632T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 00Bourscap Loosen
082633T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 01Hackers 0-10-0Hakkers
082634T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 02Swijse 800 en 1-15-0Zwijse
082635T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 03Pranger 1-10-0Prenger
082636T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 04Kleijntien 0-10-0Kleinties
082637T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731000e penn en zoutgeld1694-12-19Loozen 05Gagien 0-10-0Geugies
082638T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3731001e penn en zoutgeld1694-12-20Loozen 06[subtotaal] 0-16-0 en 4-15-0
082639T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 00Bourscap Ravick
082640T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 01Hanecamp 1-10Hanekamp
082641T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 02Masman 1-10-0Mas
082642T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 03Stobbeman 1000 en 2-0-0
082643T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 04Bosman 1-10-0
082644T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 05Klinge 1-10-0
082645T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 06Broeck Roelef 1-10-0Broekroelofs
082646T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 07Bovenbroeck 500 en 1-10-0Broek
082647T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 08Tackman 1-10-0Takman
082648T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 09Snijder te Wijlen 500 en 1-10-0Snijders
082649T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3741000e penn en zoutgeld1694-12-19Radewijk 10[subtotaal] 2-0-0 en 14-0-0
082650T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 00Bourscap Holthoen
082651T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 01De heer van der Scheer 25.000
082652T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 02De rentmeester 1-0-0Veneman
082653T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 03Veeneman 1-10-0Veneman
082654T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 04Klumper 1-10-0
082655T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 05Kleijn Jan 1-10-0Kleinjan
082656T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 06Drenthe 1-10-0Drenten
082657T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 07Beckman 1-10-0Bekman
082658T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 08Schutten 1-0-0
082659T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 09Stroeve 1-10-0Stroeve
082660T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 10Blauw Geert 1-0-0Blaauwgeerts
082661T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 11Ravents 1-10-0Ravens
082662T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3751000e penn en zoutgeld1694-12-19Holthone 12[subtotaal] 25-0 en 13-10
082663T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 00Bourscap Holtheme
082664T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 01Schonecamp Dit erve toebehoort Jan Edelinck tot Coeverden 2.500 en 1-0-0Schonekamp
082665T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 02Wilpshaar 1.200 en 2-0-0
082666T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 03Luigghies 1.200 en 2-0-0Luichies
082667T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 04Hulsebos Dit erve hoort de grutte mulder tot Coeverden 2.000 en 1-10-0Hulzebosch
082668T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 05Roerkinck 1-10-0Reurink
082669T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 06Meijlinck 1-10-0Meilink
082670T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 07Altinck 1-10-0Altink
082671T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 08Leemgraven 1.000 en 2-0-0Leemgraven
082672T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 09Eggengoor 1-10-0
082673T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 10Lantweer 1.000 en 2-0-0Landweer
082674T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 11Smackert 0-10-0Smakkers
082675T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 12Raemaecker 1-0-0Ramaker
082676T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 13Haanrick 2.400 en 2-10-0Haandrikman
082677T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 14Willem Kijft dit erve hoort Eijsinck in Drenthe voor een gedeelte 500 en 1.000 en 1-10Kieft
082678T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 15Gerrit Quants 1-10-0Kwant
082679T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 16Lambert op de Vilsterbergh dit erve hoort de heer Carberijn in Munstersens dienst 1.250 en 3.000 en 2-0-0Vilsterborg, Kirberin
082680T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 17Cornelis 1-0-0
082681T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 18Jan Hermsen 0-10-0Hermsen
082682T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 19Plasman 1-10-0
082683T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 20Weeckenkars 1-0-0Wekenkars
082684T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 21De Witte 0-10-0
082685T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3761000e penn en zoutgeld1694-12-19Holtheme 22[subtotaal] 17-1 en 30-0-0
082686T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 00Den Velde
082687T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 01Slingenbergh 500 en 1-10-0Slingenberg
082688T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 02Klingenbergh 1-10-0Klingenberg
082689T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 03Jonckeren 1-10-0Jonkeren
082690T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 04Hermen Grimmerinck 500 en 1-10-0Grimmerink
082691T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 05Bouwhuis Swanen 1-10-0
082692T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 06Albert Saalcamp 1-0-0Saalkamp
082693T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 07Klumpers Gooren 800 en 1-0-0
082694T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 08Hendrick Hendricks 500 en 1-0-0Hendriks
082695T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 09Asse op Lenneps 1-10-0Lennips
082696T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Den Velde 10Stroo Willem 0-10-0
082697T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 00Deese navolgende woonen buiten de provincie en hebben haer landerien in de bourscap Holtheme
082698T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 01De erfgenaemen Heest 1.500
082699T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 01Augustinus van Vilsteren 500
082700T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 02Hendrick op de Balderhaar 1.000
082701T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 03Jan Eeckenkers 400Ekenhorst
082702T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3771000e penn en zoutgeld1694-12-19Buiten Holtheme 03[subtotaal] 5-14 en 14-0-0
082703T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 3781000e penn en zoutgeld1694-12-19Carspel Hardenberg BIngevolge resolutie van Ridderscap en Steden hebben wij ondergescreven gecommitteerden tot het formeren van het register van den 1000sten penning en soutgelt des carspels Herdenbergh nae alle aengewende devoiren het selve in voorgaende staet bevonden, sulcks met onse onderteijkeninge becraghtight. Actum Herdenbergh den 19 december 1694. Henr. Holt, G. v. Riemsdijck, Johan Molckenbour scholtis. totaal van deze 1000e penning 173-1-0 afgetrokken van de edelen-50-0-0. rest-123-1-0. Totaal souigelt 312-5 verhoginge 15-0-0 totaal 327-5.
082704T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg ARegister vanden duisensten penninck vant stedeken Hardenbarch vant jaer 1694:
082705T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 01Weduwe Richterinck 1000-0-0Richterink
082706T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 02Lubbert Sijrinck 1700-0-0Sierink
082707T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 03Jan Frericks 3800-0-0
082708T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 04Arnold Voltelen 4000-0-0
082709T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 05Berent Kraemer 4500-0-0Kramer
082710T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 06Weduwe Kruls 3800-0-0Krul
082711T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 07Berent Pouwels 500-0-0
082712T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 08Abraham Keddeman 500-0-0
082713T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 09Evert Timmerman 500-0-0
082714T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 10Tonnis Tonnisen 500-0-0Teunis
082715T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4371000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 11(sub totaal) fl. 20.800
082716T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 12Egbertus ter Welscher 1500-0-0
082717T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 13Harmen Volkers 600-0-0
082718T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 14Derrick Odinck 500-0-0Odink
082719T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 15Evert van Assen 500-0-0
082720T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 16Scholts Molkenbuer 1500-0-0
082721T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 17Egbert Hooftman 1000-0-0
082722T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 18Geert Jansen 500-0-0
082723T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 19Garrijt Maetekotte 500-0-0Matekate
082724T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 20Weduwe Garrijt Arents 900-0-0Arends
082725T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 21De Koster 500-0-0Koster
082726T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4381000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 22(sub totaal) fl. 8.000
082727T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 23Henrick Harmsen 800-0-0
082728T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 24Jan Vennebrugge 500-0-0Venebrugge
082729T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 25Garrijt Boener 500-0-0Boender
082730T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 26De praedicant 1500-0-0predikant
082731T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 27Garrijt Sijrinck 1500-0-0Sierink
082732T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 28Garrijt van der Straete 800-0-0van der Straten
082733T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 29Henrick Holtman 500-0-0
082734T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 30Jan van Borne 4400-0-0
082735T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 31Jan Hooftman 800-0-0
082736T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 32Leefert Derricksen 500-0-0Derksen
082737T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg 33Helmigh Sweers taxateurZweers
082738T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19[somma 11800 + 8000 + 20800 = 40600-0-0]
082739T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4391000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg B2Den 1000e pennink van het Stedeken Hardenberg bedraagt in kapitaal 40.600 en in geld 40-12.
082740T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4401000e penn.1694-12-19Stad Hardenberg B3Register van den duisensten penninck van 't stedeken Hardenbarrch van 't jaer 1694.
082741T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 37Register van het soudtgeldt ten Hardenberch vant jaer 1694.
082742T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 38De Scholtis 6-0
082743T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 39Jan Smidt pauperSmit
082744T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 40Jan Luigies pauperLuichies
082745T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 41Jan Nijman 0-10-0
082746T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 42Derrick Campherbecke pauperCampherbeek
082747T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 43Weduwe Richterinck 1-0-0Richterink
082748T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 44Lubbert Sijrinck 2-0-0Sierink
082749T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 45Jan Frericks 2-10-0
082750T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 46Arnold Voltelen 3-0-0
082751T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 47Berent Kraemer 3-0-0Kramer
082752T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 48Weduwe Kruls 3-0-0Krul
082753T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 49Berent Pouwels 0-15-0
082754T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 50Abraham Keddeman 0-15-0
082755T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 51Henrick Timmerman 0-12-0
082756T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 52Evert Timmerman 0-15-0
082757T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 53Swam Woelerts 0-10-0
082758T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 54Tonnis Tonnisen 0-15-0Teunis
082759T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 445zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 55(sub totaal) 25-2
082760T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 56Weduwe Lambert Jansen 0-15-0
082761T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 57Egbert ter Welscher 0-13-0
082762T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 58Waagenmeister 0-16-0Wagemeester
082763T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 59Luicas Lamberts 0-12-0
082764T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 60Tijas Lamberts 0-10-0
082765T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 61Kamer Jan 0-10-0
082766T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 62Helmich Sweerts 0-15-0Zweers
082767T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 63Egbertus ter Welscher 1-5-0
082768T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 64De kinder van Berent van Gietele 0-10-0
082769T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 65Harmen Volkers 1-0-0
082770T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 66Erenst van der Heide 1-0-0
082771T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 67Derrick Odinck 1-0-0Odink
082772T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 68Henrick Jorrijens 0-10-0Jurjens
082773T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 69De Onderscholte 0-10-0
082774T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 70Weduwe Schrams [pauper]Schram
082775T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 71Jan Joosten pauper
082776T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 446zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 72(sub totaal) 10-6-0
082777T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 73Evert van Assen 0-15-0
082778T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 74Schoemaeckers Aeltien pauperSchoenmaker
082779T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 75(doorgehaald Scholts Molkenbuer)
082780T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 76Egbert Hooftman 1-5-0
082781T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 77Ruiter Derrick 0-12-0
082782T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 78Weduwe Abraham Molleman 0-13-0Meuleman
082783T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 79Hoetmaeckers Geertien pauperHoedemaker
082784T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 80Jan Sweerts 0-15-0Zweers
082785T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 81Jan Maasen 0-16-0
082786T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 82Geert Berents 0-15-0Berends
082787T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 83Jan Derricksen 0-10-0Derks
082788T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 84Jan Volkers 0-13-0
082789T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 85Geert Jansen 0-18-0
082790T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 86Garrijt Kluite 0-14-0Klute
082791T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 87Garrijt Maette kotte 1-0-0Matekate
082792T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 88Lambert Lamberts 0-10-0
082793T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 89Weduwe Garrijt Arents 1-10-0Arends
082794T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 90De Coster 0-18-0Koster
082795T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 447zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 91(sub totaal) 12-4
082796T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 92Henrick Harmsen 1-10-0
082797T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 93Jan Vennebrugge 0-15-0Venebrugge
082798T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 94Drummen Harmen pauper
082799T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 95Berent Volkers 0-15-0
082800T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 96Tonnis Geerts pauper
082801T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 97Weduwe Wessel Kraemer 0-10-0Kramer
082802T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 98Rotger Willems pauper
082803T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 99Henrick Posdijck pauperPosdijk
082804T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 100Geert Tackman 0-15-0Takman
082805T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 101Jacob Jansen 0-15-0
082806T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 102Evert Posdijck 0-10-0Posdijk
082807T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 103Henrick op Hoff 0-10-0
082808T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 104Klaas Baacke 1-0-0Baake
082809T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 105Willem Engberts 0-10-0Engberts
082810T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 106Garrijt Boener 1-0-0Boender
082811T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 107Geert Wolters 1-0-0
082812T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 108Henrick Volckers 0-10-0Volkers
082813T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 448zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 109(sub totaal) 10-0
082814T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 110Seine Jansen pauper
082815T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 111Albert Conninck 0-15-0Koning
082816T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 112Weduwe Albert Lamberts pauper
082817T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 113Maas Roeleff 0-10-0Maassen
082818T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 114Jan Jorrijens pauperJurjens
082819T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 115Egbert Tijes pauper
082820T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 116Egbert ten Broecke pauperBroeke
082821T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 117Garrijt Conninck 0-10-0Koning
082822T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 118Harmen Henricks pauperHendriks
082823T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 119De praedicant 2-10-0predikant
082824T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 120Berent Buer Richter 0-12-0Boerrichter
082825T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 121Cort Maet pauperKortmaat
082826T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 122Henrick Maetekotte 0-15-0Matekate
082827T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 123Henrick Berents pauperBerends
082828T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 124Berent Nijman pauper
082829T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 125Warner Jansen pauper
082830T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 126Garrijt Sluckien pauperSlokkien
082831T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 449zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 127(sub totaal) 5-12
082832T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 128Geert Roosen pauper
082833T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 129Garrijt Sijrinck 1-15-0Sierink
082834T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 130Garrijt opt Sandt 0-15-0Santman
082835T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 131Garrijt vander Straeten 1-12-0van der Straten
082836T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 132Henrick Holtman 1-0-0
082837T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 133Asse Jansen 0-10-0
082838T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 134Berent Kraecke pauperKraak
082839T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 135Jan van Borne 3-0-0
082840T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 136Weduwe Odinck 0-15-0Odink
082841T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 137Jan Hoofftman 1-0-0Hooftman
082842T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 138Harmen Timmerman 0-15-0
082843T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 139Jan Slooten pauperSloten
082844T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 140Weduwe Molleman pauperMeuleman
082845T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 141De Knoopemaecker pauperKnopenmaker
082846T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 142Aele Slooten pauperSloten
082847T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 143Leefert Derricksen 2-0-0Derksen
082848T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg 144Helmigh Sweers taxateurZweers
082849T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19subtotaal 12-0-0 en overige subtotalen 5-12 + 10-0 + 12-4 + 10-6 + 25-2 is samen 75-6-0
082850T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 450zoutgeld1694-12-19Stad Hardenberg B2Bedraagt alsoo het zoutgeld van het stedeken Hardenberg vijf en zeventig guldens, zes stuivers, segge 75-6
082851T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 00Register van het soutgelt en 1000 penninck van 't stedeken Gramsberg
082852T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 01De goederen tot den huyse Gramsberg. horende, waervan het huis gesprongen alnogh onherbouwt is 60.000 en 0-18-0 (was 0-6-0)
082853T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 02Gerrit Berens in een huttien op den pol van ’t huis 0-0-1
082854T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 03Oude kosters wed. pro Deo; haer inhuurder Berent 0-10-0
082855T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 04Gerrit Boerinck 950 en 1-10
082856T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 05Albert Zeynen 0-15-0
082857T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 06Jan Schutstal 1.500 en 2-0-0
082858T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 07Baerslaghs Timmerman 1-10
082859T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 08G. van Riemsdijck 3.000 en 2-10
082860T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 091.100 Egbert Boerinck 1 10 Boerink
082861T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 10Egbert Lubbers weduwe prodeo 0-10-0
082862T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4571000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 11[subtotaal] 66-11 en 17-150
082863T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 12Hansman 0-15-0
082864T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 13Herm Tonnis 0-10-0
082865T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 14Jan Cleinties 0-10-0
082866T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 15Jurgen Leners 1.300 en 1-15-0
082867T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 16Schelham 1-10-0
082868T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 17Weduwe Albert Sentens 1-10-0
082869T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 18Peter Deurinck 600 en 1-5-0
082870T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 19Evert Egbers 0-10-0
082871T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 20Geert Reijns 0-10-0
082872T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 21Egbert Jansen 1-0-0
082873T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4581000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 22[subtotaal] 1-18-0 en 12--
082874T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 23Tonnis Wolters 1-5-0Teunis
082875T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 24Clumper 0-10-0
082876T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 25Henrick van Horst 750 en 1-15-0
082877T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 26Jan Lutters 0-10-0
082878T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 27Jan Geerts 1-0-0
082879T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 28Jan van Ringen 1.325 en 1-15-0
082880T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 29Jan Daalmans 0-10-0
082881T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 30Tonnis Jaspers pro deo 0-10-0
082882T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 31Roeloff Snijder 0-10-0
082883T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 32Mansvelder 0-10-0
082884T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 33Albert Bartels 1-10-0?
082885T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 34Gaerniers weduwe 0-10-0
082886T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4591000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 35[subtotaal] 2-8-0 en 8-15-0
082887T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 36Jan Geertsen 1-5-0
082888T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 37Geessien Jansen pro deo 0-10-0
082889T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 38Weduwe van Evert Walraven 1-100
082890T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 39Vrerick Otten 1-10-0
082891T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 40Geert Cock 800 en 1-10-0
082892T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 41Jasper pro deo
082893T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 42Jan Deurinck 0-15-0
082894T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 43Wigbolt Reiners 1-10-0
082895T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 44Herm Roelofs 0-15-0
082896T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 45Salomon Deurinck 0-15-0Deurink
082897T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 46Hendrick Egbers wede. 0-15-0
082898T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 47De muller van Gramsbergen 2.100 en 2-5-0
082899T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4601000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 48[subtotaal] 3-18 en 12-10
082900T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 49Gerrit Gerbers 900 en 1-10-0
082901T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 50Uijt dit goet gevestet voor Strijper 400 en 0-0-0
082902T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 51Roeloff Kijft 600 en 1-15-0
082903T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 52Reghtuijt 650 en 1-15-0
082904T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 53Pastoor geen 1000e penn. soutgelt memorie 2-10-0
082905T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 54Buijten de provincie
082906T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 55Mullerse van Dalen 700
082907T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 56Erfgenamen van den Holte 600
082908T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 57Wede. Voltelen 500
082909T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen 58[subtotaal] 4-7-0 en 7-10-0
082910T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4611000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen B1Dewijle door de twe naast voorgaende jaren, het eerste de watervloet en ’t and’re den hagelslagh het hyr sodanigh bedorven is dat de gemeene daghuirderen waervan verscheiden samen in een huissien woonden het soutgelt wel pro Deo souden van noden weesen. Echter op hoope van verbeteringe sijn de sodanige doorgaens nogh op 10 stuyver aengeslaghen en voorts bij ons ondergesen. in betraghtinge van den gedanen eedt, bovenstane register nae onse beste wetenschap aldus bevonden. Gramsberge, den 6 juny 1694 [w.g.] Hendrick van Horst, Jan ...
082911T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4621000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen B2Sa. totalis van den 1000en penn. van 't stedeken Gramsbergen bedragt 78-15-0 en van 't soutgelt 58-5-0, verhoginge 18-0-0, [totaa]l 18-15-0
082912T. 0003.1, inv.nr. 2390, pag. 4681000 penn en zoutgeld1694-06-06Gramsbergen B3Register van den 1000. penn. ende soutgelt over steedeken Gramsberg.
122455T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 000verponding1601-05-12Salland2455. Annotatie der erven, cotterstedenn unnd landenn, 1600 - 1602.
122456T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Carspel Hardenberg AAnnotatie van dath karspell Hardenbarch.
122457T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 00Erstlick die Buirschop Brucht
122458T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 01Ein Erve genompt Hennijnck tobehorende tConvent Zibeckelo ende wort gebrucket bij Harmen Henninck die darvan vorklaert groth tho sin viij mudde landes. - Item noch iiij dachwarck platlant - Gifft de garve. - 4 daler. Hannink
122459T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 02Ein Erve genompt Jentinge tobehorende Ewerdt vann Ensse ende wort gebrucket bij Johann Jentijnge die vorklart hefft groth tho sin x mudde landes. - Item noch iiij dachwarck platlant - Gifft de garve. - 5 daler. Jentink
122460T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 03Ein Erve genompt Bockinck tobehorende dath Hillige Gest tot Swoll ende wort bij Johan Joghims, borger in Hardenbarch gebrucket die vorklart gefft vann viij mudde landes. - Item noch iij dachwarck plantlant - Gifft die garve, licht sonder huis. - 4 daler. Bokkink
122461T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 04Ein Erve genompt Waterinck tobehorende za. Twenhusen wort gebrucket bij Lamberdt Waterinck die vorclart vann xiiij mudde landes. - Item noch iiij dachwarck platlant. - Gifft die garve. - Noch omtrent iij mudde lannz mith bussche bewassen, ende niet gebrucket. - 8 daler. Waterink
122462T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 105verponding1601-05-12Brucht 05Ein Erve genompt Olrekinck tobehorende za. Gerdt ther Borch wordt gebrucket bij Lamberdt Dercksen, borger tot Hardenbarch die vorclart van vi mudde landes. - Item noch i dachwarck platlant. - Gifft de garve, licht sonder huis. - Noch wall ij offte iij mudde landes desart ende niet gebrucket. - 4 daler. Uelderink
122463T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Brucht 06Ein Erve genompt Richterinck is ein Heren Goet ende wort gebrucket bij Woldert van Oldenborch vorclart vann xiij mudde landes. - Item noch ij dachwarck plantlant. - Gifft darvan tho pacht xx daler. - Licht sonder huis. - 6 daler, 15 stuver. Richterink
122464T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Brucht 07Ein Erve genompt Waterinck tobehorende za. Twenhusenn ende wort gebrucketh bij den Ingeseten van Brucht vorklart van xiij mudde landes. - Item noch iiij dachwarck platlant. - Hirvan wort ontrent vij mudde gebrucket. - De rest desart gifft de garve. - 3 daler, 15 stuver. Waterink
122465T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Brucht 08Ein Erve genompt Nijenhus tobehorende den greffier ende wort gebrucket bij Hinderick Nijenhus vorklart vann xiij mudde landes. - Item noch iij dachwarck plantlant. Gifft de garve. - 6 daler, 15 stuver. Nijenhuis
122466T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Brucht 09Ein Erve Amsinck genompt tobehorende Johann Evertzen tot Swoll ende wort gebrucket bij Gerdt Amsinck die vorklart van xv mudde landes. - Item noch iiij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 7 daler, 15 stuver.Amsink
122467T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Brucht 10Somma van Brucht 55 daler, 6 stuver. Ick segge 55 daler en 6 stuver.
122468T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 00Die Buirschop Bargenthem
122469T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 01Ein Erve Notfeltz tobehorende tConvent Zibeckelo vorklaren die nabers vann vij mudde landes. - Item noch i dachwarck platlant. - Licht desart sonder huis ende dat wert nicht gebrucket - Nihil Nootveld
122470T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 02Ein Erve genompt Mollinck tobehorende Hinderick Bentijenck ende wort gebrucket bij Johann Mollinck die vorclarth van xiij mudde landes. - Item noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Hirentboven licht noch wall omtrent ij mudde landes desart mith busschen bewassen ende onbruckbar. - 7 daler, 15 stuver. Mollink
122471T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 03Ein Erve genompt Wostkamp de zalige stinne toebehort hefft ende nhu in questie verklaren de nabers vann xiij mudde lantz. - Item noch i dachwarck platlant. - Hirvan wort omtrent gebrucket iiij mudde lantz de reste desart ende ock sonder huis. - 2 daler. Woestkamp
122472T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 04Ein Erve genompt Nijenhus tobehorende Sibeckelo ende wort gebrucket bij Oelbert Nijenhus die vorclart vann viiiij mudde lantz. - Item noch i dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 4 daler, 22 stuver, 8 penningen.Nijenhuis
122473T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 05Ein Erve genompt Robers tobehorende Berent van Herde ende wort gebrucket bij Johann Robers die vorklarth van xiiij mudde landes. - Item noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 6 daler, 22 stuver, 8 penningen.
122474T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 106verponding1601-05-12Bergentheim 06Ein Erve genompt Mersinck tobehorende Berent van Herde ende wort gebrucket bij Johann Hermsen die verklart vann xvij mudde landes. - Item noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. Marsink
122475T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Bergentheim 07Ein Erve genompt Waterinck tobehorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Gert Waterinck die verklart van xiij mudde lantz. - Item noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 6 daler, 15 stuver.Waterink
122476T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Bergentheim 08Ein Erve genompt Wigminck tobehorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Ewerdt Wigminck die verklart van xv mudde lantz. - Item noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 7 daler, 15 stuver. Wiegmink
122477T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Bergentheim 09Ein goet die Marrijenborch tobehorende Sipeckelo ende worth gebrucket bij Lambert ther Marrijenborch die verklart van xvi mudde lantz. - Item noch vi dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 8 daler.Mariënberg
122478T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Bergentheim 10Ein koetterStedeken genompt Loeffher tobehorende Berent vann Herde verklaren die nabers vann iij mudde lantz licht gannz desart sonder huis ende niet gebrucket. - 1 daler, 7 stuver, 8 penningen.Loshaar
122479T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Bergentheim 11Sal betale van anno 1601 - Somma van Bergenthem 57 daler, 15 stuver, 0 penningen.
122480T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 00Die burschop Diffelenn
122481T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 01Ein Erve genompt Harmelinck tobehorende [jr/N?]. van der Marsche tot Swoll ende wort gebrucket bij Gerdt Harmelinck die verklart van xij mudde landes. - Gifft de garve. - Noch wall ij mudde lantz mith heide bewassen ende niet gebrucket. - 6 daler, 22 stuiver, 8 penningen.Harmelink
122482T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 02Ein j Erve Warnijnck tobehorende J Doeis cum suius ende wort gebrucket bij Johann Warninck die vorclart xi mudde landes. - Gifft de garve. - 5 daler, 15 stuiver.Warnink
122483T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 03Ein Erve genompt Warmijenk is des Heren goet, ende worth gebrucket bij Johann Warmijnck die vorklarth vann xiiij mudde landes segge xiiij mudde. - Gifft de garve. - 6 daler, 22 stuver, 8 penningen.Warmink
122484T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 04Ein Erve genompt Hilverdinck behorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Willem Hilverdinck die vorclart vann xiiij mudde landes. - Gifft de garve. - 7 daler.Hilberink
122485T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 05Ein Erve genompt Frilinck tobehorende Sipeckelo ende wordt gebrucket bij Roleff Frilinck die vorclart vann xiiij mudde landes. - Gifft de garve. - 7 daler.Vrielink
122486T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 06Ein Erve genompt Hover tobehorende Johan van Stenwick za. suster kinderen ende wort gebrucket bij Hannas Hover die vorclart van xiiij mudde landes. - Gifft de garve. - 7 daler.Heuver
122487T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 07Nota Ein Erve genompt Welinck tobehorende Sipeckelo vorclaren die nabers vann xiij mudde landes. - Gantz desart sonder huis ende nichtz darvan gebrucket. Welink
122488T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 08Nota - Ein Erve Nisinck tobehorende Sipeckelo vorclaren die nabers van xij mudde landes licht gantz desaert ende darvan nichtz gebrucket ock sonder huis.Nijsink
122489T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 09Ein Erve genomp Lovelinck tobehorende de jufferen van Zwarten Water vorclaren de nabers van vij mudde landes. - Licht desart sonder huis ende nicht gebrucket. Leuvelink
122490T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 107verponding1601-05-12Diffelen 10Somma van Diffelen 40 daler.
122491T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 00Die burschop Redtze
122492T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 01Ein Erve genompt Warmijnck tobehorende ennige gestlicke luide, vorklaren die nabers van x mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlandt, wort bij Steven Blanckefort gebrucket. - 6 daler.Warmink
122493T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 02Ein Erve genompt Overtijnck tobehorende dath Hillige Gest tot Hasseldt ende wort gebrucket bij Clas Mersinck die vorclart van x mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent iij mudde lantz mijt heijde bewassen ende wall in 20 jar niet gebrucket. - 6 daler, 15 stuver.Avertink
122494T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 03Ein Erve genompt Hellekinck tobehorende Lubbert Blanckefort ende wort gebrucket bij Gerdt Hellekinck die vorclart van xvij mudde landes. - Ite noch iiiij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 8 daler, 15 stuver.Hellekink
122495T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 04Ein Erve Welinck genompt tobehorende Steven Blanckefort ende wort gebrucket bij Derck Welinck die vorclart vann xviij mudde landes. - Ite noch iiij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 9 daler.Welink
122496T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 05Ein Erve genompt Lovelinck tobehorende Statius van Azewin (Azewijn van Gramsbergen) vorklaren die nabers van xiiij mudde landes. - Ite noch iiiij dachwarck platlant, desart sonder huis ende niet gebrucket. - 1 daler, 22 stuver. Leuvelink
122497T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 06Ein Erve genompt Frilinck tobehorende Albert Jacopsen ende Egbert Ferwer ende wort gebruicket bij Johann Frilinck die verklart vann xi mudde Landet Ith noch iii dachwarck platlant gift de Garve. Noch wall omtrent ii mudde lantz enich heide bewassen ende niet gebruicket 6-15-0 Ith. am 1600 [?]Vrielink
122498T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 07Ein Erve genompt Herspinck tobehorende Steven Blanckefort ende wort gebrucket bij Johann Herspinck die vorclardt vann xiij mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 6 daler, 15 stuver. Heerspink
122499T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 08Ein kotterstede Rotgerinck toebehorende Steven Blanckefort vorclart die meijer van vij mudde lantz. - 3 daler, 15 stuver. - Ite noch ij dachwarck platlant gebrucket Steven Blanckefort. - 12 stuver.Rotgerink
122500T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 09Ein Erve Ratminck tobehorende Lucas van der Venne ende wort gebrucket bij Willem Ratminck die vorclardt vann xiiij mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 7 daler. - Suma van Redtze 60 daler, 27 stuver.Raatmink
122501T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Rheeze 10Suma van Redtze 60 daler, 27 stuver.
122502T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Heemse 00Die burschop Hemisse
122503T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Heemse 01Ein koetterStedeken tobehorende Gerhardt van Ostendorp dartho ein goerden vann iij spint landes - 11 stuver, 4 penningen.
122504T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Heemse 02Ein Erve genompt Hulsebusch tobehorende dat hillige Gest tot Swoll ende wort gebrucket bij Harmen Hulsebusch die vorclart van ix mudde landes. - Ite noch iiij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch wall omtrent ij mudde lantz bewassen ende niet gebrucket. - 5 daler, 7 stuver, 8 penningen.Hulzebosch
122505T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 108verponding1601-05-12Heemse 03Ein Erve genompt Volckerinck tobehorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Aerendt Volckerinck die vorclart van xi mudde landes. - Ite noch iiij dachwarck platlant. Gift de garve. Noch walliii mudde lantz nicht gebrucket. 7-0-0-Volkerink
122506T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 04Ein Erve genompt Arnijnck tobehorende Arendt Blanckefordt cum suis ende wordt gebrucket bij Alberdt Arnijnck die vorclart van xij mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 6 daler.Aarnink
122507T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 05Ein Erve genompt Felsinck tobehorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Rotger Felsinck vorclart vann ix mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch i mudde desaert. - 8 daler.Velsink
122508T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 06Ein Erve genompt Warmijnck tobehorende Gerhart van Ostendorp ende worth gebrucket bij Hinderick Warmijnck die vorclart van ix mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch i kaemp van iij mudde lantz ende mith russchen bewassen. - 5 daler, 22 stuver, 8 penningen.Warmink
122509T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 07Ein koetterstede genompt de Harbarge tobehorende Arendt Thonnis ende wort gebrucket bij Alberdt Wigers de dar vorklart van vi mudde landes. - Ite noch i dachwarck platlandt. - Gifft de garve. - 3 daler.Herberg
122510T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 08Einen goerden genompt Fenne-magesgoerden van iij spint landes tobehorende de karcke tot Hemsse. - 11 stuver, 4 penningen.Magegoorn
122511T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 09Ein Erve Afftinck genompt tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) vorklarth die gebruckers van x mudde landtz darvann iiij geseith, ende de reste desart ende sonder huis 2-0-0-
122512T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 10Ith x mudde Landes tot de pasterije van Heemsse -5-0-0-. Ith noch iii dachwerck platlant worth bij den pastor selvest gebrucket.pastoors land
122513T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 11Ein koetterStedeken genompt op den Goerden, tobehorende Clas Baecks, doet tho pacht iij daler. - 13 stuver, 8 penningen.Baak
122514T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 12Ein Erve genompt Reinijnck tobehorende Arendt Thonis ende wort gebrucketh bij Johann Reininck die vorclarth vann ix mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent ij mudde lantz desart ende onbesaeit. 5-15-0- {doorgehaald] Pauper. Reinink
122515T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 13Ein Erve genompt Hesselinck tobehorende ...dam van Herde cum suis ende wort gebrucket bij Johann Hesselinck die vorclart vann ix mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent ij mudde lantz desart. - 5 daler, 15 stuver. Hesselink
122516T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 14Ein Erve genompt Ostendorp tobehorende Gerdt van Ostendorp ende worth gebrucket bij Derck Mebecke die vorklarth van ix mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Hirvan licht omtrent iiij mudde lantz onbesaijet dartho sonder huis. - 2 daler.
122517T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 15Ein Erve genompt Krumhoff tobehorende Sipeckelo vorklaren die nabers vann ?x mudde lantz. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Licht desart sonder huis.Kromhof
122518T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 16Ite iiij mudde landes tobehorende die weduwe van Uterwicks gebrucket si selvest. - 2 daler.
122519T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 109verponding1601-05-12Heemse 17Ein koeterstede genoempt Sijnen toebehort Harmen Hulsebusch ende Hinderick Schror ende bij deselven eigeners vorsch. gebrucket die vorclaren van iiiij mudde lantz 2-12-0Seinen
122520T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Heemse 18Ein gorden genompt Mebecken go… van i schepell landes Derck Mebecke thobehorende ende selvest darup van 3 stuver, 12 penningen.Mebeke
122521T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Heemse 19Ein stucke landes genompt den Hop? gordens kamp is ij mudde landes. - Gifft tho pacht iiij goldtguldens tobehorende Lubbert Blanckefort ende wort gebrucket bij Hinderick Olislager. 0-22-8-Olieslager
122522T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Heemse 20Den Mollenbarch is ij mudde landes tobehorende Harmen Matijas cum suuis ende bij den eigeners gebrucket. - 1 daler [alles doorgehaald] (opm. misschien viel de Brink onder Stad Hardenberg en lag de grens bij het Oelenveer? Of alleen de molen?Molenberg
122523T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Heemse 21Ein stucke platlant tobehorende Woldert van Oldenborch, borger tot Hardenbarch ende bij hem selvest gebrucket tselve ertitz gecofft vor iiij r. goltguldens. - 3 daler, 6 stuver. Oldenburg
122524T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Heemse 22Soma van Heemse 70 daler, 8 stuver, 4 penningen. Ick segge 70 daler, 8 stuver, 4 penningen.
122525T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 00Die buirschop Kollendorn
122526T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 01Ein Erve genompt op dath Holt tobehorende de drostinne up de Grumsmolle ? ende ? bij Hendrick up dath Holdt gebrucket die vorclart vann xiij mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 6 daler, 15 stuver.
122527T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 02Ein Erve genompt Oenck tobehorende vannt Closter Albargen ende wort bij Hans Oenck gebrucket die verklart van xij mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent ij mudde lantz desart ende bewassen. - 6 daler, 22 stuver, 8 penningen.Odink
122528T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 03Ein koetterstede genompt dath Lege Holt tobehorende za. Harmen van den Campes kinder ende wort bij schipper ende schipper Johan gebrucket beide borger tho Hardenberch geven Jarlix tho pacht xij Daler 1-21-8Lage Holt
122529T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 04Ein Erve genompt Nisinck tobehorende Van Weleveldt ende wort gebrucket bij Gerdt Nisinck vorclart van xiij mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent ij mudde lantz desaert. - 7 daler, 7 stuver, 8 penningen.Nijsink
122530T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 05Ein Erve genompt Hamhus tobehorende ? van Albargen ende wort gebrucket bij Hinderick Hamhus die vorclart van viiiij mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 4 daler, 22 stuver, 8 penningen. Hamhuis
122531T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 06Ein Erve genompt Rutminck tobehorende za. Roloff Amsinck ende wort gebrucket bij Alberdt Rutmijnck die vorclardt van x mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 5 daler.Ruitmink
122532T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 07Ein stucke gronlant offte weidelant thobehorende de drostijnne op die Gru... ..ifft Clas Baecke, Harmen Engbers ende Wolerth van Oldenborch alle drie borgers van Hardenbarch in pandschop vor die summa van iiij goldt gl. - 3 daler, 6 stuver.Oldenburg
122533T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 08Lubbert Blanckefort omtrent vj mudde lantz. - 4 daler - Ite i dachwarck platlantBlanckvoort
122534T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Collendoorn 09Somma van Kolendoern 42 daler, 20 stuver.
122535T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Lutten 00Die buerschop Lutten
122536T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 110verponding1601-05-12Lutten 01Ein Erve genompt Westermans tobehordt Steven Blanckefordt ende wort gebrucket bij Gerdt Westermans die vorclardt van x mudde landes. - Ite noch i dachwarck platlant. - Gifft de garve. - 5 daler.
122537T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 02Ein Erve genompt Engbers tobehorend Jr. Scheell ende wort gebrucket bij Wolter Engbers die vorclardt vann iiij mudde lantz ende i schepell. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch omtrent ij mudde lantz onbesaeit ende desart. - 5 daler, 8 stuver, 12 penningen.Engberts
122538T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 03Ein Erve Brincks genompt tobehorende Juffer van Voerden hefft desart gelegen ende is nhu tho meije ein meijer e? genompt Albert Brincks de vorclart van ix mude lantz. - Gifft de garve. - Noch well iij mudde lantz mith heide bewassen ende onbesaeit. - 4 daler, 15 stuver.Brink
122539T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 04Ein Erve genompt des Vassenn tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij Leffert de Vasse die vorclardt vann x mudde landes. - Ite noch iij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch wall iiij mudde lantz desart ende niet gebrucket. - 7 daler. Vasse
122540T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 05Ein Erve genompt Wilpeshar tobehorende die kinder van Gosen van Covordenn ende wort gebrucket bij Roloff Wilpeshar die vorclart van ix mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch wall ij mudde lantz mith heijde bewassen ende niet besaiet. - 5 daler, 7 stuver, 8 penningen.Wilpshaar
122541T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 06Ein Erve genompt Losshars tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) vorclaren die nabers vann x mudde landes. - Ite noch i dachwarck platlant. Hirvan wort nicht gebrucket ende oick sonder huis.Loshaar
122542T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 07Ein j Erve genompt Reininck tobehorend Gerdt van Ensse ende wert gebrucket bij Johan Reininck die vorclart vann vij mudde lantz 3-15-0 Ith dachwarck platlant, Gift de garve [alles doorghaald] pauper.Reinink
122543T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 08Ein Erve genompt Monnicke Meijer tobehorende Sipeckelo ende wort gebrucket bij Albert Monnicke Meijer die vorclart van xi mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch wall iij mudde lantz mith heide bewassen ende niet gebrucket. - 6 daler, 22 stuver, 8 penningen.Monnekemeijer
122544T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 09Ein Erve genompt Waijnck tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende worth gebrucket bij Lambert ther Waije die vorclart vann x mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Gifft de garve. - Noch wall ij mudde lantz bewassen mith heide ende niet gebrucket. - 6 daler.Waaijman
122545T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 10Ein Erve genompt Puists tobehorende van Welevelde vorclart die nabers van x mudde lantz. - Ite noch i dachwarck platlant. - Licht gantz desaert sonder huis ende hirvan niet gebrucket.Poes
122546T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Lutten 11Soma van Lutte 43 daler, 18 stuver, 12 penningen.
122547T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Anevelde 00Die burschop Anewede
122548T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Anevelde 01Ein Erve genompt Egberdinck tobehorende Christoffel Schell (Scheel) vorclart die nabers vann xiiiij mudde landes. - Ite noch ij dachwarck platlant. - Desart sonder huis ende niet gebrucket. - 7 daler.Egberdink
122549T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 111verponding1601-05-12Anevelde 02Ein Erve genompt Purinck tobehorende den pastorije ende Barteldt van Beilenn te Dalenn vorclaren die nabers vann vij mudde landes. - 3 daler, 15 stuver. - Ite noch iiiij dachwarck platlant, wort gebrucket bij Steven Blanckefort.Poerink
122550T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 03Ein Erve genompt Kleinckes tobehorende za. Arendt Baecke ende wort gebrucket bij Kleinckes Alberdt die vorklart van viij mudde landes. Item noch ij dachwarck platlant gifft de garve. Noch licht vant vorsc. omtrent wall iii[] mudde lantz desart ende onbesaeit 4-0-0. Kleinties
122551T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 04Ein Erve genompt die Huirne tobehorende Garrit Loese tot Zwoll ende worth gebrucket bij Lambert ther Huirne. Die vorklarth van viij mudde landes. Item noch iiij dachwarck platlant gifft de garve. van dith vorsc. erve licht noch wall omtrent iiiij mudde lantz onbesaeit ende desart. 3-22-8 -Hurink
122552T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 05Nota Ein Koetterste genompt Hartgerinck tobehorende de erffgenamen van Schelham cum suis vorclaren die nabers van v mudde. Item noch iij dachwarck platlant. licht desart ende nicht gebrucket. 2-15-0, nihil (doorgehaald). Hartgerink, Geelham
122553T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 06Ein Koetterstedeke genompt Schutten Gerden, dartho ij spint landes. 1 stuver-14-.
122554T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 07Ein Erve genompt Meijerinck tobehorende Hinderick Bentinck vorklaren de na[bers] vann xx mudde landtz ongesee[]. Item noch iiij dachwarck platlant gantz desart ende niet gebrucket. 5-0-0- ongebruickt (doorgehaald). Meijerink
122555T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 08Ein goet genompt den Pothoff tobehorende Lambert Goldt ende wort gebrucket bij Arendt Simsen[Swisen?] die vorclardt van viij mudde lantz. Item noch iij dachwarck platlant gifft de garve. 4-0-0Zwijse, Centen
122556T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Anevelde 09Somma van Enwede -25-24-6 p.
122557T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 00Die buirschop Ane
122558T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 01Ein Erve genompt Bartelinck tobehorende Johann van Harst [Haest] ende wort gebrucket bij Hansken Bartelinck die vorklarth vann x mudde landes. Item noch iij dachwarck platlandt. gifft de garve. -5-0-0-. Bartelink
122559T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 02Ein Erve genompt Hoebers tobehorende Everdt [Goerdt] vann Ensse ende wort gebrucket bij Johann Hobers die vorklarth van x mudde landes. Item noch iiiij dachwarck platlant. gifft de garve. Noch omtrent ij mudde lantz gantz desaert ende mith russchen bewassenn. 6-0-0-. Hobers
122560T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 03Ein Erve genompt Stuten tobehorende Everdt [Cuerdt] vann Ensse ende wort gebrucket bij Egberdt Losshars die vorklarth vann xj mudde landes. Item noch vj dachwarck platlant. gifft de garve. 5-15-0-.Stoeten
122561T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 04Ein Erve genompt Willinck tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen), vorklaren die nabers vann x mudde landes. Item noch iij dachwarck platlant. Desart sonder huis 1-20-8p. lege lant tegen 6 « de van ij mud jhesij[]. Willink
122562T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 05Ein Erve genompt Kamphus tobehorende za. Uterwicks kinder ende wort geburcket bij Berendt Kamphus.die vorclart van viij mudde landes. Item noch iiiij dachwarck platlant. gifft de garve 4-0-0.Kamphuis
122563T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 112verponding1601-05-12Ane 06Ein Erve genompt Wulbinck tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) vorklaren die nabers vann x mudde landes. Item noch iij dachwarck platlant. Desart sonder huis. Van desse vorsc. x mudde licht omtrent [] mudde onbesaeit. 5-0-0-. Wolbink
122564T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 07Ein Erve Loshers genompt tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij Roloff ten Holte.Loshaar
122565T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 08Ein Erve genompt Habers tobehorende Koverdens kinder tho Raen ende wort gebrucket bij Garrit Habers.
122566T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 09Ein goerden genompt Kupers tobehorende Harmen Eeckmans.Kuiper
122567T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 10Ein goerden genompt Wever Albertz hem selven tobehorende.
122568T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 11Ein gorden genompt Hover tobehorende Metten Hinderick.Heuver
122569T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 12Ein koetterstede genompt Hagens offte Hoffmans tobehorende Berent Hagens.Hagens, Hofmans
122570T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 13Ein koetterStedeken genompt Harmen R.
122571T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 14Ein koetterstede genompt die Haer tobehorende Harmen op die Haer tot Wilsum. op de Haar
122572T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 15Ein Erve genompt Schultinck tobehorende Johann van Stenwick, sonder huis.Schultink
122573T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 16Ein goerden genompt Eeckmans, veerman omtrent ii spint landes noch gemene erfgen. Grant? 0-1-14Eekman
122574T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 17Steven Blanckefordt persisteert bij sin vorige autrgesonden annotatie 8-07-8-Blanckvoort
122575T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Ane 18Soma van Ane 62-1-14-.
122576T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 00Die burschop Holthone
122577T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 01Ein Erve genompt Warminck tobehorende Johann van Stenwick ende wort gebrucket bij Johann KlumperWarmink
122578T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 02Ein Erve genompt Koenders tobehorende Johann van Stenwick ende wort gebrucket bij ...Koenders
122579T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 03Ein Erve genompt Vollickers genompt tobehorende Johann van Stenwick ende wort gebrucket bij Esken Volckers.Volkers
122580T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 04Ein Erve genompt Beltmans tobehorend Johann van Stenwick ende wort gebrucket bij Hinderick Oenck (Odink).Beltman
122581T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 05Die Juncker persisteert bij sin vorige … 8-15-0Jonker
122582T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 113verponding1601-05-12Holthone 06Totaal 31-15-0-.
122583T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 00Die burschop Holtheime
122584T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 01Ein Erve genompt Lemgraven tobehorende de kinder van za. Lemgraven ende gebrucket bij Jann then Lemgraven.
122585T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 02Ein j. Erve genompt Remmerinck tobehorende Jan Remmerinck.
122586T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 03Ein Erve genompt Altijnck tobehorend Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende worth gebrucket bij Albert Altinck.Altink
122587T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 04Ein Erve genompt Nijmans tobehorend Hinderick Bentijnck ende wort gebrucket bij Gerdt Nijmans.Nijman
122588T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 05Ein Erve genompt Prengers tobehorend Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij Hinderick Prenger.
122589T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 06Ein Erve genompt Rorkinck tobehorend Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij Egbert Rorkinck die vorclardt vann x mudde landes. Ith noch iiij dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch wall ij mudde lantz desart ende ongebrucket. 6-0-0-Reurink
122590T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 114verponding1601-05-12Holtheme 07Noch Ileke 3-22-4- het andeell van V. kinderen solde laerschen (uit het Laar?) gebruiken 3-22-4Ilike
122591T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 08Ein j. Erve genompt der Vossen tobehordt Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij denn ingesetenen van Holtheme die vorclardt vann iiiij mudde lantz. Gifft de garve. Hefft thom deils besher desart gewest. 2-15-.
122592T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 09Ein Erve genompt Oenck tobehorend Gerdt Odinck ende worth bij den ingesetenen van Holtheme gebrucket die vorclarenn van vj mudde landes. Item noch iij dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch omtrent ij mudde onbesaeit ende mijth russchen betogenn. 4-0-0-. Odink
122593T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 10Ein Erve genompt Buscher tobehorende Lucken Harwardinck ende wort bij den ingesetenen van Holtheme geseith die vorklaren van ix mudde landes. Item noch vi dachwarck platlant. Gifft de garve. 4-15-0-. Bosscher, Herwerdink
122594T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 11Ein Erve genompt Wilpeshar tobehorende Eesa [] de weduwe van Wilpeshar ende wort bij den ingesetenen van Holtheme gebrucket.die vorklaren vann ix[] mudde landes. Darvan nhu geseith iiiij mudde de rest desart ende onbesaeit 4-15-0.Wilpshaar
122595T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 12Ein Erve genompt Schonekamp tobehorende Roloff Schonekamp ende wort gebrucket bij [] Hans Oenck die vorclart van viji mudde lantz. Item iij dachwarck platlant. Gifft de garve. 4-15-0-.
122596T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 13Ein goerden genompt Garritz van i schepel lantz gantz desart ende onbewont. - Uterwicks lant in de Mene tho wethen iij mudde lantz. Item noch iiij koe weide. Gifft tho pacht xij daler. de Meene
122597T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 115verponding1601-05-12Holtheme 14Somma van Holtheme 59-4-8-.
122598T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 00Die burschop then Velde
122599T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 01Ein Erve genompt Lutkeveldt tobehorend Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende wort gebrucket bij Saltkamp[] die vorclart van vij mudde andtz. Item noch iij dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch omtrent ij mudde lantz desaert ende mith busschen bewassenn. 4-15- Lutkeveld
122600T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 02Ein Erve genompt Grijmmerinck offte Reininck tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen) ende gebrucket bij Gerdt Slingenbarch die vorclart van xij mudde lantz. Item noch vj dachwarck platlant. Gifft de garve. 6-0- 0-. - Grimmerink, Reinink
122601T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 03Ein koetterstede genompt Klumpers thobehort Gese Schomackers ende wort bij Saltkamp gebrucket dar tho iij schepel lantz. 0-9-4 p. - (zie scan 116)
122602T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 04Ein koetterStedeken genompt Warmijnck tobehorendt Azewin (Azewijn van Gramsbergen) dartho einen gorden van iij schepell landes. 0-11-4- (doorgehaald) non rep[] Warmink
122603T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 05Klumpers kotestede iij schepel 0-9-4 -
122604T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 06Ein kotterStedeken genompt Prengers tobehorende den Prenger dartho i schepel landes 0-3-12 -
122605T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 07Ein mudde lantz genompt die Pusten[] tobehorende Azewin (Azewijn van Gramsbergen), ende wort bij sien[] scheper gebruicket up de garve op 4 []. -?-15-0-. - Poesten
122606T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 08Ein goet genompt Lennep then Velde, [] Lennep selvest thobehorende, ende ock [] denselven wort gebrucket iiij mudde lantz. Noch ij dachwarck platlant 2-0-0.Lennips
122607T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 09Ein stucke landes behorende in die Vicarije tot Gramsbarg ende wort gebrucket bij Frensen Egbert die vorclart van iiij mudde landes. Gifft de garve. 1-22-8-. - vicarie
122608T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 10Ein koetterstede genompt Egbert then Velde[] tobehorende Gosen van Covorden ende wort bij Ernst van Lennep gebruicket vorclart van iiij mudde lantz. Item noch ij dachwarck platlant. Gifft de garve 2-0-0
122609T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 11Ein koetterstede genompt Everdt then Veldes tobehorende de za. drostijnne nhu in questie ende wort bij den ingesetenen then Velde gebrucket vorklaren vann vij mudde landes. Item noch iij dachwarck platlant. Gifft de garve 2-0-0-. Die scholtis vorklart niet mer als 4 m gheset[?]. Everts
122610T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 12Ein koetterStedeken genompt Gelsinck thobehorende Schonekamp ende worth gebrucket bij de vanden Velde. vorclart vann iiij mudde landes. Gifft de garve. 1-22-8-. - Gelsink
122611T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 13Die Slingenbarch tobehorende den heer vanden Lande, ende wort bij Gerdt ter Slingenbarch gebrucket de vorclart van iij mudde lantz. Item noch iij dachwarck platlant. 1-15-. is bi den [] van den lande ghekoesert[?] - Slingenberg
122612T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Den Velde 14Somma van ten Velde -26-0-4-.
122613T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 00Die burschop Radewick
122614T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 00Ein koetterstede genompt Jan bij dath Broeck tobehort Bentinck dartho vij mudde landes gantz desart ende nicht vann gebrucket. Broek
122615T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 01Nota - Ein koetterstede Gerdt bij dath Broeck tobehorende za. Gerdt de Wisen kinder dar tho vij mudde lantz. Gantz desart ende nicht gebrucket. Broek
122616T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 02Nota - Ein Erve genompt Hinderick tho Ravick tobehorende za. drostinne nhu inn questie, ganss dezart ende onbewoonth. iiij mudde lantz. -
122617T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 03Nota Ein koetterstede genompt Busch Gerdt tobehort Azewin (Azewijn van Gramsbergen) dartho iiij mudde lantz gantz desart ende onbewont. - Bos
122618T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 116verponding1601-05-12Radewijk 04Nota Ein koetterstede genompt Busch Johann tobehorende Covorden dartho vj mudde lantz. Gantz desart ende onbewont. Bos
122619T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Radewijk 05Ein Erve genompt Stubben tobehorend juffer Anna van Ittersum ende wort gebrucket bij Arendt Stubmans vorclart van viij mudde lantz. Item noch iij dachwarck platlant. Gifft de garve 4- 0-0.Stobbeman
122620T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Radewijk 06Ein Erve genompt Maestes tobehorend den drosta van Sallanth besher dezart ende onbewonth, sall nhu meijer ende huis up kommen. 4-0-- pro anno 1601 - Mas
122621T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Radewijk 07Somma van Radewick 8-0-0.
122622T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 00Die burschop Loesenn
122623T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 01Ein kotterstede genompt Mersheinen tobehorende Johan Kock tho Grams [] ende wort bij den ingesetenen gebrucket. die vorclart van iiiij mudde lantz. Item noch ij dachwarck platlant. Gifft de garve besher desart gewest. 2-15-Marsheinen
122624T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 02Ein erffien genompt Jonge Gerdes behort Azewin (Azewijn van Gramsbergen) vorclart die nabers[] van viij mudde landes. Itm noch iij dachwarck platlant. Gfft de garve. 4-0-0-(doorgehaald) wort niet ghebru argo nihelJonge Geert
122625T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 03Ein Erve genompt Jann the Losens to [] Gosen van Covorden ende wort gebr [] bij Hinderick Prenger ende Mastes die vorclart van xiiij mudde lantz. Item noch i dachwarck platlant hir to voen 25 daler tho pacht. Gifft nhu de garve. 7-0- 0-
122626T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 04Ein Erve genompt der Wisen tobehorend Harmen [] de Wise die vorclardt vann [] iiij mudde lantz. Item noch vij dachwarck platlant. Gifft de garve. 7-0-0-Zwijse
122627T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 05Ein gorden genompt Gagies goerden behorendt Gagies Willem dartho i schepel landes -0-3-12-Geugies
122628T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Loozen 06Somma van Loesen is 20-18-12.
122629T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 00Die burschop Balder
122630T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 01Ein Erve genompt Koninges tobehordt ..sen van Coverdenn ende wort gebrucket bij Konniges Berent die vorclart vann viij mudde landes. Item noch ij dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch wall omtrent iij mudde lantz mijyh []usschen ende anders bewassen 5-15-0.Koning
122631T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 02Ein koetterStedeken genompt Hackert dartho i goerden van j schepell lantz. []n Hackert tobehort. 0- 1-14.Hakkers
122632T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 03Ein koetter genompt Heinen dartho [] goerden van j mudde lantz hem []ine selvest tobehorende. 0-7-8.Heinen
122633T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 04Ein koetter genompt Thallen Albertz dartho [] goerden van j schepell lantz. 0-1-14.Tallen
122634T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 117verponding1601-05-12Baalder 05Ein j Erve genompt Purmans tobehorend [za]. Roloff tho Wilenn ende wort gebrucket [bij] Volcker Purmans die vorclart van []ij mudde lantz. Gifft de garve. Noch ij mudde lantz desart ende mith busschen betogen. 3-7-8. Poerink
122635T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 06Ein koetterstede genompt Claskes tobehorende Clas Baecke ende Har[] Engbers ende wort gebrucket bij Claesies Gerdt die vorclart vann iiii mudde lantz. Gifft de garve 2-0-0. Klaas
122636T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 07Nota Ein j erffien genompt Arentz tob. tCloster thoe Math dartho vij mu[] landes gantz desart ende onbew[] - Arends
122637T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 08Ein koetterstede genompt Veltmans d[] i goerden van iij schepel lantz tob[] za. Feltmans kinder pauper 0-11-4.
122638T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 09Ein Erve genompt Kampferbecke tob[] Krina de Blauw ende wort gebrucket bij Derck Peters die vorclart vann xi mudde lantz. Item noch iii dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch omtrent iiij mudde lantz desart mijth bussche bewassenn 7-15-0. Campherbeek
122639T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 10Ein Erve genompt Vogelers tobehorend Lucken Swisen ende wort gebrucket bij Gerdt Voegelers. die vorclart vann x mudde lantz. Gifft de garve 5-0-0. Vogelaar, Zwijse
122640T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 11Ein Erve genompt Grotenhus tobehorend Clas Baecke ende Harmen Engbers ende wort gebrucket bij Johan Grotenhus. die vorclart van xij mudde lantz. Item noch i dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch all omtrent iiij mudde lantz desart ende niet gebruckt 8-0-0. Grotenhuis
122641T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 12Ein Erve genompt Reinckes tobehort Evert[?] vann Ensse ende wort gebrucket bij Gerdt Reinckes die vorclart vann viiij mudde lantz. Item noch i dachwarck platlant. Gifft de garve. Noch omtrent ij mudde lantz dar nhu []gen up gepoettet sint 6-0-0. Reintjes
122642T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 13Ein goerden genompt Roelenn de weduwe van Ferckens Berent dartho ein goerden van i « schepell lanz. 0-5-10?. Roelen
122643T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 14Ein koetterStedeken genompt Johan tho Wilenn dartho i gorden van « mudde lantz hem Johan tho Wilen selvest behorende. 0-7-8. ter Wijlen
122644T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 15Ein gorden genompt Backers thobehorende Clas Baecke dartho i schepell lantz. 0-3-12 - Bakkers
122645T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 16Ein koetterstede genompt Goerhus tobehort Lambert Goerhus vorclart vann iiii « mudde lantz ende bij hem [] eigener gebrucket. 2-7-8. Goorhuis
122646T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 17Ein Erve genompt Fierlinx tobehort Jann[] van Stenwick dartho v mudde lantz. Licht desart sonder huis dar omtrent [] mudde lantz van geseith 0-15-0 - Vierlink
122647T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 18Ein koetterStedeken genompt de Woert tobehort Alberdt Derckzen dartho ii « mudde lantz ende wort gebrucket bij Harmen Frilinck 1-7-8- pro anno 1601 - Derks
122648T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 118verponding1601-05-12Baalder 19Somma van Baelder 44-16-14 p.
122649T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Carspel Hardenberg BSomma Totalis vant Kerspel Hardenberch met Aesewijns wech vir (?) die de plattelanden 674 daler, 26 stuivers en 14 penningen.
122650T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen A..t tot het kerspel van Hardenberg den xij Meij 1601. Annotatie … mij die inwoners ut Gramsbergen avergegeven hebben ende bij oir luiden gebruckt worden.
122651T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 01Ein stucke platlant tobehorende int erve Wilpesher tot Holtheme ende wort gebrucket bij Sente Eskens tot Gramsbergen. Gifft darvan tho pachte vi daler.Wilpshaar
122652T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 02de Koetterije in de Mene tobehorende Johan van Stenwick ende wordt gebrucket bij Johann Kock ende Sente Eskens ? Beide borger tot Gramsbargen en vorklaren van viij mudde lantz en noch vi dachwarck platlant. … darvan tho pacht xxx golt g. de pachters wer... tselve inn Johan van Stenwick sin annotatie avergegeven tho hebben, when sulx ..schet wher. Ergo hir niehill.Katterij
122653T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 03de Koetterije in de Mene tobehorende …edt van nes ende wort gebrucket bij Lubbert Geersen tot Gramsbargen en veclart van vi mudde lantz. Noch 1 dachwarck platlant. Gifft tho pacht x daler.Katterij
122654T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 04een stucke landes genompt Harcken… tobehorende Hans Moller tot Gramsbergen cum suis Gifft to pachte xv daler.Mulder
122655T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 05land van Hendrik Reininck? gebruikt bij Evert …nte Gifft tho pacht ij golt gl.Reinink
122656T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 119verponding1601-05-12Gramsbergen 06land van za. drostinne nu kwestie gebruikt bij Jeronimus Jansen tot Gr. cum suis pacht iiij daler.
122657T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 120verponding1601-05-12Gramsbergen BAnnotatie van de Ingesetenen van Gramsbergen 16-4-8, 16-29-0, 26-0-, 34-15-0, 31-4, 18-25-0, 27-0-0, 14-7-8, 27-5- samen 204-0-0-
122658T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg ALest ingebracht den xijden dito [12 mei?] Annotatie van de erven so onder dat Stedeken Hardenborch horich sint, unde bij den borgeren gebruicket worden, dal. st. p. (daler, stuver, penninge)
122659T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 01Ein erve genompt de Pothoff tobehoerende de van Reede, ende wort bijden Borgeren bij stucken gebruickt, die verklaeren van 14 mud lantz. Item noch 1/2 dachwerck platlant gijfft de garve. Noch wall omtrent 2 mud lantz desert ende onbeseyt 8-0-0Pothof
122660T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 02Eyn Erve genompt den Veltkamp thobehorende ijtlicke Borgeren unde van haer olderen angeervet ende bij deselve gebruicket, de verklaeren van 9 mud lantz. Item noch 1 dachwerck platlant. Noch well omtrent I 1/2 mudde landes desert ende niet gebruicket 5-7-8
122661T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 03Dat lant tot de Pastorie behorende wordt byden Borgeren stucks wise gebruick die verklaeren van 12 mud lantz. Item noch 2 dachwerck platlant gijfft de garve. Noch well omtrent 3 schepel lantz desert ende onbeseit 6-11-4
122662T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 04Eeyn erve Aldering (Aalderink) tho behorend Holterman cum suis ende wordt bij Borgeren gebruicket die verklaeren van 11 mud lantz. Item noch 1 1/2 dachwerck platlant gijfft de gerve. Noch well omtrent 1 mud lantz desert ende onbeseit 6-0-0
122663T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 05Eeijn erve genompt Matefreding thobehoerende tum dele Alberda wort bij de Borgeren eyn part, in pantscup gebrucket op de garve verklaeren 9 mud lantz unde 1/2 dachwerck platlant. Noch well omtrent 1/2 schepel lantz desert ende onbeseyt 5-3-12
122664T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 06Eijn erve genompt Mensing tho behorende het convent van Wynsum, wat by Schrams Leffert unde ittelicke Borgeren gebruicket up de garve verklaeren 10 mud lantz. Item 1 1/2 dachwerck platlant. Noch well omtrent I 1/2 muddes lantz desert ende onbeseit ..-22-8Mensink
122665T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg 07Eeijn Erve genompt het Vorwerck thobehorende Johan Heinen cum suis verklaeren 10 mud lantz. Item noch 4 dachwerck platland. Noch well omtrent 2 1/2 mudde lantz desert ende onbeseijt wat ons bij perselen van de Borgeren op de gelanckt (laatste bedragen onleesbaar op scan) p.Voorwerk
122667T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 157verponding1601-05-12Stad Hardenberg BSomma vant Stedeken Hardenberch 42-22-6 p.
122668T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen ALaest Ingebracht den 6den Maij 1601. Annotatie van de landen liggende omme Gramsberge ende aldaer gebruick worden (daler-stuver-penninge, bedragen slecht leesbaar op scan).
122669T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 01Henrick Becker: Jonker van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen)en Drostinne 3-22-8Bekker
122670T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 02Lambert Dorninck: van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) en Drostinne 3-15-0Deurink, Doornick
122671T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 03Geerdt Doemes: van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) en Drostinne 3-22-8Domes
122672T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 04Albert Essijens: Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 3-0-0Asses
122673T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 05Evert Heijnen: Drostinnen lant en van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 7-15-0Heinen
122674T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 06Berent Egbers: Berent Egbers opden Olden hoff de meijer van Bentinck 7-15-0 (kolom 1 samen 29-0-0)Egberts
122675T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 07Jeronimus Janss en Johan Lambers: land van Benting 3-0-0
122676T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 08Jochem Lambers: E.E. Goesen van Covorden 8-120
122677T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 09Berent Gerbertz: Goesen van Covorden 3-22-0Gerbers
122678T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 10Walraeven: Jonckeren van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 2-0-0Walraven
122679T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 11Jeronimus Joanss: Drostinnen lant 2-15-0
122680T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 12Johan Kock: Drostinnen lant 1-15-0Kok
122681T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 13Henrick Prenger: Drostinnen lant 2-15-0
122682T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 14Johan Beenen: Drostinnen lant 3-8-0
122683T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 15Johan van Lennep: Goesen van Covorden 1-2-0Lennips
122684T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 158verponding1601-05-06Gramsbergen 16Den Kijveth: Johan van Coverde, desert, nu Jeronumus om genomen 0-22-8 (kolom 2 samen 31-14-8)Kieft
122685T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 17Pastoor to Gramsbergen: de meijers Henrick Prenger, Evert Doemes Berent, Berent Gerberts, Lambert Dorninck 3-15-0
122686T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 18Jeronimus Janssen: Joan van Coverden 0-24-0
122687T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 19Evert Askens: Jonckere van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen)v1-15-0Asses
122688T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 20Noch den hoegen Stijen wort van de Borgeren gebruicket 1-19-0
122689T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 21Bruggennell: Jonckeren van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 1-7-0 en 1-0-0Bruggeneel
122690T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 22Herinckmaet: Jonckeren van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 0-5-0 en 8-10-0Herinkmaat
122691T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 23Asswijn om het huis en Assenweide: Jonckeren van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 1-19-0 en 5-0-0
122692T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 24Atmeer: de Burgeren 0-26-0 (kolom 3 samen 30-8-8Schokkenmaat
122692T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 25Schocken maet: de Burgeren 3-12-8Schokkenmaat
122693T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 26Bermans maet 2-25-8Bermansmaat
122694T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 27Achterste weide 4-9-0
122695T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 28Papen maet: Jonckere van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen) 0-26-0 en 2-0-0Papenmaat
122696T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 29Nortmaet van de questiese guder 1-0-0Noordmaat
122697T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 30Burgers: Evert van Ensse 2-4-8 (kolom 4 samen 14 dal 13 st.)
122698T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 31Heer Berents weijde: Jonckere van Assewijn (Azewijn van Gramsbergen)Berendsweide
122699T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 32ScheckenmaetSchokkenmaat
122700T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 33Scherpen OerthScherpenoord
122701T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 34Russchen mate ?-12-8Russchenmate
122702T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 35Katenhorst mate ?-22-8Katenhorstmate
122703T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen 36Den Hagt bij het Huis Gramsberghe met 5 koeweijde (kolom 5 samen 6-23-0)
122703T. 0003.1, inv.nr. 2455, scan 159verponding1601-05-06Gramsbergen BGramsbergen: Total van Gramsberge bedraecht als voors. is 111 dal. en 29 st.
142457T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 000verponding1602-07-19Salland2457. Annotatie der erven, cotterstedenn unnd landenn, 1600 - 1602.
142458T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Carspel Hardenberg A2Karspell Hardenbarch Eerbit van den 19 Julij 1602 ende den Schultus wederomme to selvigen daghe ten hande gestelt onder conditie van restitutie deses te wesen (landerijen bij de erven gehorende, alleen de namen van de erven getranscribeerd)
142459T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 00Buirschap Brucht
142460T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 01Hennijnck: Zibeckelo thobehorendeHannink
142461T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 02Nijsinck: behorende de Greffier (griffier)Nijsink
142462T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 03Ampsinck: za. Johann EvertzAmsink
142463T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 04Jentijnge: Everdt van EnsseJentink
142464T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 05Bockinck: Hijllij: Gest tot Zwoll (Heilige Geest)Bokkink
142465T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 06Waterinck: zalige TwenhuesennWaterink
142466T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 07Olrekinck: za. Gerdt ther BorchUelderink
142467T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 08Richterdinck: Des Heren goetRichterink
142468T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 09Waterinck: za. TwenhusennWaterink
142469T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 10land van de karcke tot HeimsseKerk Heemse
142470T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 060verponding1602-07-19Brucht 11land van de karcke tot HardenbarchKerk Hardenberg
142471T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Brucht 12land: uit Jentijnge, pauper begerth umme Gods willen van mijn herenJentink
142472T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 00Buirschap Bargenthem
142473T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 01Notfeltz: ZibeckeloNootveld
142474T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 02Mollinck: BentijnckMollink
142475T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 03Wostcamp: QuestijosWoestkamp
142476T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 04Nijenhus: ZibeckeloNijenhuis
142477T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 05Robers: Berent van Heert
142478T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 06Mersinck: Berent van HerdtMarsink
142479T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 07Waterinck: ZibeckeloeWaterink
142480T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 08Wigmijnck: ZibeckeloWiegmink
142481T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 09Marrijenbarch: ZibeckeloMariënberg
142482T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 10Losshars, Coeterstede: Berent van HerdtLoshaar
142483T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 11Ein Nije angecofft stucke Lantz die Santhaer: Jan RobersSanthaar
142484T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Bergentheim 12goerden van de karcke tot Hardenbarch
142485T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 00Buirschap Diffelenn
142486T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 01Frilinck: ZibeckeloVrielink
142487T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 02Hover: za. Jan van IttersumHeuver
142488T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 03Hilverdinck: ZibeckeloHilberink
142489T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 04Warmijnck: Heren GoetWarmink
142490T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 05Harmelinck: Bijtter ther Marsch, za.Harmelink
142491T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 061verponding1602-07-19Diffelen 06Warnijnck: Johann Doeis cum suuisWarnink
142492T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Diffelen 07Welinck: ZibeckeloWelink
142493T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Diffelen 08Nijenhus: ZibeckeloNijenhuis
142494T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Diffelen 09Lovelinck: Zwarten WaterLeuvelink
142495T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Diffelen 10Barcherinck land: Zwarten Waternazien
142496T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 00Buirschap Redtze
142497T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Diffelen 11Hellekinck: Blanckefort cum suuisHellekink
142498T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 01Avertijnck: de Hillige Stede tot HasseldtAvertink
142499T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 02Welinck: Steven BlanckefortWelink
142500T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 03Lovelinck: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Leuvelink
142501T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 04Rotgerinck: Steven BlanckefortRotgerink
142502T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 05Herspinck: Steven BlanckefortHeersmink
142503T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 06Ratmijnck: Ernst van den VenneRaatmink
142504T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 07WarmijnckWarmink
142505T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 08stuckien olthoevig lant: Karcke tot HemsseKerk
142506T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 09land: Pastorie tot Hemsseland
142507T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 062verponding1602-07-19Rheeze 10stucke nije angecofft landt: Gert Hellekinck (christogram?: overleden in christus)Hellekink
142508T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 00Buirschap Heimsse
142509T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 01Schepers Goerdenn: Ostendorp
142510T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 02Hulsebusch: Hillige Gest tot Swoll, tHulzebosch
142511T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 03Volckerinck: ZibeckeloVolkerink
142512T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 04Krumhoff: ZibeckeloKromhof
142513T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 05Arnijnck: Lemtloe cum suuisAarnink
142514T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 06Felsinck: ZibeckeloVelsink
142515T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 07Warnijnck: OstendorpWarnink
142516T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 08Harbarge, die: Arent ThonisenHerberg
142517T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 09Mages GoerdenMagesgoorden
142518T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 10Pastorijen lantpastoors land
142519T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 11Afftijnck: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Aaftink
142520T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 12Gerdt up den Gorden: Clas BaeckeBaake
142521T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 13Reininck: Arendt ThonisenReinink
142522T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 14Hesselinck: Harmen vanden BeeckeHesselink
142523T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 15Ostendorp: Ostendorp
142524T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 063verponding1602-07-19Heemse 16Uterwicks: Uterwicks, Juffer
142525T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Heemse 17Spans kamp: … hulsebuschSpaanskamp
142526T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Heemse 18Mebecken Gordenn: de karcke tot HeimseMebeke
142527T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Heemse 19Hoppengordens Kamp: Lubbert BlanckefortHoppengoorden
142528T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Heemse 20land: HulsebuschHulzebosch
142529T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Heemse 21land: BlanckefortBlanckvoort
142530T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 00Buirschap Kollendorn
142531T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 01Hinrick upt Holdt: za. Ernst Mulerthop 't Holt
142532T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 02Hoffstede, die: Lubbert BlanckfortHofstede
142533T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 03Hoffste, land uth die: Evert van DompselerHofstede
142534T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 04Hans Oenck: Closter AlbargenOdink
142535T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 05Nijsinck: Welveldt toe AlincksNijsink
142536T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 06Rutmijnck: za. AmpsinckRuitmink
142537T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 07Hamhus: 't Closter AlbergennHamhuis
142538T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 08Lubbert BlanckefortBlanckvoort
142539T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 09land: de Coesterie tot HemsseKoster
142540T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 064verponding1602-07-19Collendoorn 10Dath Lege Holdt: Camps kinderenLage Holt
142541T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 00Buirschap Luttenn
142542T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 01Westerman: Steven Blanckefort
142543T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 02Wolter Engbers: Christoffell Schele
142544T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 03Brinckx: Juffer van VoerdenBrink
142545T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 04Lefferdt Vassenn: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)
142546T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 05Wilpeshar: Gosen van CoverdenWilpshaar
142547T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 06Reininck: Harmen van EnsseReinink
142548T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 07Monnicke Meijer: ZibeckeloeMonnekemeijer
142549T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 08Waijman: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Waaijman
142550T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 09Losshars: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Loshaar
142551T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Lutten 10Puists: Welveldt toe AlincksPoes
142552T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Anevelde 00Buirschap Anwede
142553T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Anevelde 01Hardenbarck Hach land: Ostendorp
142554T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Anevelde 02Ostendorps Hach land: Ostendorp
142555T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Anevelde 03Meijerink land
142556T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 065verponding1602-07-19Anevelde 04Frowen Mathe: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Vrouwenmate
142557T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 05Ther Huiren: Gerhart LoeseHurink
142558T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 06Kleinckes: za. Arent BaeckeKleinties , Baake
142559T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 07Meijerinck: BentijnckMeijerink
142560T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 08die Hemmat: int erve Meijerinckde Hemmaat
142561T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 09Hartgerinck: Arent Bilderbecke tot Covorden gants desartHartgerink
142562T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 10Harmen RoloffsRoelofs
142563T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 11Purijnck: Vicarije tot DalennPoerink
142564T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 12Bruggenell in PurinckBruggeneel
142565T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 13Egberdinck: Cristoffell V SchellEgberdink
142566T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 14Schutten gordenn
142567T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Anevelde 15Pothoff, Den: Lambert GoldtPothof
142568T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 00Buirschap Ane
142569T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 01land de Weide Pat: Gerdt Wunneman
142570T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 02Johan van LennepLennips
142571T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 03Die Handerick: Azewijn (van Gramsbergen)Haandrik
142572T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 04Wilpeshars en Busschers HenderichWilpshaar
142573T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 066verponding1602-07-19Ane 05Den grothen Handerick: Azewijn (van Gramsbergen)Haandrik
142574T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 06die heeren HanderichHaandrik
142575T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 07Schulties Handerick: Jan van StenwickHaandrik
142576T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 08Hoffsterm Mathe: Lubbert BlanckefortHofstede
142577T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 09Heren land
142578T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 10hooiland: van Azewin (Azewijn van Gramsbergen), Stenwick
142579T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 11Lumme Schomackers
142580T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 12Rumpes Goer: Hinrick upt HobetRoms?
142581T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 13Hulsebusch land: Egbert Hulsbusch cum suuisHulzebosch
142582T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 14Wolerts land: Egbert StutenWoelerts
142583T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 15Hans Wolters: Hans Wolters cum suuis
142584T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 16Lipman tot Coverden
142585T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 17Johan Kock; Sente Eskens: Jan van StenwickKok, Centen
142586T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 18Willinck slagh: Azewijn (van Gramsbergen)Willink
142587T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 19Wenijnck slach: J. v. StenwickWenink
142588T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 20Garbers Berent slagh: J. v. CoverdenGerbers
142589T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 21Kleinckes slach: Albert KleinckesKleinties
142590T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 22Harkenslach: Hans Muller cum suuis
142591T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 067verponding1602-07-19Ane 23Winolt int Laer (Laar)
142592T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 24Uterwicks Slach: Uterwicks weduwe
142593T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 25Schultijnck Slach: J. v. StenwickSchuldink
142594T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 26Losshers Slach: Azewijn (van Gramsbergen)Loshaar
142595T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 27Azewin (Azewijn van Gramsbergen) halve Slach
142596T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 28Gerdt Doems heel feren Slach: Azewijn (van Gramsbergen)Domes
142597T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 29Vorstes Slach: Harmen van Vorst
142598T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 30Purinck Slach: int Erve PurinckPoerink
142599T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 31Ein Heren Slach
142600T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 32Hartgerinck half Slach: int Erve Hartgerinck behorendeHartgerink
142601T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 33Gese Hamhus half SlachHamhuis
142602T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 34Baecken Goet in de Mene: Jochum van Stendell cum suuisBaake
142603T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 35Egbert Richterinck cum suis heel Slach: Egbert Richterinck cum suuisRichterink
142604T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 36Schultinck in den Kivit: J. v. StenwickSchuldink
142605T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 37Heren land
142606T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 38Harmen Eeckmans: Harmen EckmansEekman
142607T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 39Berendt Hagens: Berendt HagensHagens
142608T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 40Hinderick Habers: Gosen van Coverden
142609T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 068verponding1602-07-19Ane 41Roloff Losshars: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Loshaar
142610T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 42Bartelinck: Jan van HarstBartelink
142611T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 43Jan Hobers: Evert van Ensse
142612T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 44Egberdt Senten: Evert van EnsseCenten
142613T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 45Garrit Kamphuis: weduwe UterwicksKamphuis
142614T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 46Schultijnck Slach: Jan van StenwickSchuldink
142615T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 47Wulbinck: Azewijn (van Gramsbergen)Wolbink
142616T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 48Willinck: Azewijn (van Gramsbergen)Willink
142617T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 49Willinckhar: Harmen Harmsen gants desartWillink
142618T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 50Gerdt van Anes: Lubbert Geersen
142619T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 51Drostijnnen Kamp: Questijos
142620T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 52Uterwicks landt in de Mene: weduwe Uterwicks
142621T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 53Winoldt in den Borge?
142622T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 54Everdt Heinen: Hinrick Reijninck tho Wilsum
142623T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Ane 55Steven BlanckefortBlanckvoort
142624T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Holthone 00Buirschap Holthonn
142625T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Holthone 01Warmijnck: Jan van StenwickWarmink
142626T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Holthone 02Konders: Jan van StenwickKoenders
142627T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Holthone 03Bollinckers: Jan van den CampBolks?
142628T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 069verponding1602-07-19Holthone 04Beckmans: J. v. StenwickBekman
142629T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holthone 05Johan van Stenwickvan Steenwijck
142630T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holthone 06Schonekamp: Rol Schonekamp
142631T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 00Buirschap Holtheim
142632T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 01Schonekamp: Rol. Schonekamp
142633T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 02Wilpesher: Gese Wilpesher cum suuisWilpshaar
142634T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 03Buscher: Luken HarwerdinckBosscher, Herwerdink
142635T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 04Oenck: Gerdt OenckOdink
142636T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 05Vossengoed: Azewinn (Azewijn van Gramsbergen)
142637T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 06Rorkinck: Azewin (Azewijn van Gramsbergen)Reurink
142638T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 070verponding1602-07-19Holtheme 07Grote Scheer goet: Johan van Steenwijk zie brief vn 1602-07-12
142639T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 08Prengers: Azewijnn
142640T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 09Altijnck: AzwewijnnAltink
142641T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 10Garrits Gorden desart: ZibeckeloGerrits
142642T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 11Remmerinck: …n Remmerinck cum suuisRemmerink
142643T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 12Schulties: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Schulties
142644T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 13Nijmans ..ij BeutijnckNijman
142645T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 14Lemgraven: …rina th LemgraveLeemgraven
142646T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 15Johan Kuper weduwe UterwicksKuiper
142647T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 16die Ilicke bij Filstern gebruickt: Berent van FilsternIlike
142648T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 071verponding1602-07-19Holtheme 17die Ilicke bij Derck Kuick: Hinrick van FilsterenIlike
142649T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 18die Ilicke bij Klockherst gebruiket: Hille van FilsterenIlike
142650T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 19Filsterens hoilandt: Filsteren cum SuuisVilsteren
142651T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 20Keijnckhost hooiland: Hinrick BentijnckKinkhorst
142652T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 21Reetger hooiland: BentijnckRietgoor
142653T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 22het Retgor land: QuestijosRietgoor
142654T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 23de Grimsherne hooiland: Haselhorst int Laer (Laar)
142655T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 24Nije land: Winoldt int Laer (Laar)
142656T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 25Nije land: Beesten int Laer (Laar)
142657T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 26Weckinckhorst nije land: Azewijn (van Gramsbergen)Wekinkhorst
142658T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 27Schultijes Mathe: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Schulties
142659T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 28de Holhoirst land: Harmen Klockhorst int Lar (Laar)Kloekhorst
142660T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 29land: Groffbacker int Laer (Laar)
142661T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 30land: Hillebrant int Laer (Laar)
142662T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 31land: Pastors Berendt int Laer (Laar)
142663T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 32land: Berendt Smidt int Lar (Laar)
142664T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 33land: Reiner Brummens int Laer (Laar)
142665T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 34land: Hindrick Jansen int Lar (Laar)
142666T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 35land: die Weggebacker int Lar (Laar)
142667T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 36land: Hinrick Eckinckhorst int Lar (Laar)
142668T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 37land: Johan Remmerinck int Lar (Laar)
142669T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 38land: Winoldt int Lar (Laar)
142670T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 072verponding1602-07-19Holtheme 39land: Slachman int Laer (Laar)
142671T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Holtheme 40Eggengor land: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Eggengoor
142672T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Holtheme 41Olthoff land: Bentijnck cum suuisOlthof
142673T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Holtheme 42het Eggengoer: Azewin (Azewijn van Gramsbergen) cum suuisEggengoor
142674T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 00Buirschap then Velde
142675T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 01LennepLennips
142676T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 02die Puisterije: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Poes
142677T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 03Lutkeveldt: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Lutkeveld
142678T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 04Reininck: Azewin (Azewijn van Gramsbergen) cum suuisReinink
142679T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 05Everdt then Veldes: questijesEverts
142680T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 06Egberdt then Veldes: Jan v. CoverdenCoevorden
142681T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 07Velsinck: SchonekampVelsink
142682T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 08die pastorie tot Gramsbargenpastorie
142683T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 09Aleit thoe Slingenborch tot die VicarieSlingenberg
142684T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 10Saltkamp offt Clumpers gorden: Gese KlumpersSaalkamp
142685T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 11Prengers gorden: Willem Prenger
142686T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 12Klumper Albert gorden: Jan van Lennep
142687T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 13Slingenbarch int SuitbroekSlingenberg
142688T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 14die Slingenbarch heren goetSlingenberg
142689T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Den Velde 15Slingenbarch land: Gert SlingenbarchSlingenberg
142690T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Loozen 00Buirschap Loezen
142691T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Loozen 01Marsheinen: Jan Kock tot Gramsbargen
142692T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Loozen 02Derck to Losens [gantz dezart]: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)
142693T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 073verponding1602-07-19Loozen 03Ferckens Jan vant vors.: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Varkens
142694T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 04Johann tho Lozens: Gosen van Coverden
142695T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 05die pastorie ende Haecken Berent: Bentijnck ende die pastorije tot Gramsbargenpastoor
142696T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 06Harmen Swiesen: Harmen de WiseZwijse
142697T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 07Hindrick Hamhus noch vant vors.: Harmen de WiseHamhuis
142698T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 08land die pastorie van Gramsbargen
142699T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 09Johan Puist tot Gramsbargen: Jan PuistPoes
142700T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 10Bruggenell tot Gramsbargen: Steven BlanckefortBruggeneel
142701T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 11Gagiis gorden: erfgenamen grontGagies
142702T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 12die pastorije tot Gramsbargenpastorie
142703T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Loozen 13Konnijncks: Gosen van CoverdenKoning
142704T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 00Buirschap Balder
142705T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 01Vollecker te Paren: za. Roloff tho Wilsen (Wilsum)
142706T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 02Claskens: Harmen Engbers cum suuisKlaas
142707T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 03Arentz: Maeth VlosterArends
142708T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 04Voegelers: Lucken TijmmermanVogelaar
142709T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 05Grothenhus: Harmen Engbers cum suuisGrotenhuis
142710T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 06Reinckes: Everdt van EnsseReinders
142711T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 07Gorhuis: Lambert GorhuisGoorhuis
142712T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 08Rolenn goerdenn
142713T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 09Arendtz gordennArends
142714T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 10Hackkertz gordenHakkers
142715T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 11Heijnen gordenHeinen
142716T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 12Johann tho Wilenn landWijlen
142717T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 13Veltmans goerden
142718T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 14Fennebruggen nije gordenVenebrugge
142719T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 15Fierlinx [een mudde land de rest dezart]: Jan van StenwickVierlink
142720T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 074verponding1602-07-19Baalder 16Kampherbecken: Krina de BlauwCampherbeek
142721T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 17die Woert: Albert Derxsen ut Swoll
142722T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 18Gerdt Willems:in die karcke tot Gramsbargen
142723T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 19HeijneHeinen
142724T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 20Johann BerentzBerends
142725T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 21Alertdz gordennAlard
142726T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Baalder 22Anna Huijrmans stuckeStuurman?
142727T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 00Buirschap Radewick
142728T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 01Johann bij dath Brock [gantz desart]: Azewijn (van Gramsbergen) cum suuisBroek
142729T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 02Gerdt bij dath Broeck [desart]: Warnse GerthenBroek
142730T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 03Luicken Thijmmermans (christogram?: overleden in christus)Timmerman
142731T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 04land: Hans WarberchWarberch?
142732T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 05Engbert Schipper [Schipper Engbert]Schippers
142733T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 06Hinderick tho Ravickz [desart]: questijoes
142734T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 07Hindrick ClockienKloekhorst nazien
142735T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 08Klingenbarchs [gantz desart]: Azewijnn (Azewijn van Gramsbergen)Klingenberg
142736T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 09Johan Assen Eerde
142737T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 10Busch Johans [gantz desart]: Jan v. CoverdenBosch
142738T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 075verponding1602-07-19Radewijk 11Walraven bruicket het hoilant
142739T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 076verponding1602-07-19Radewijk 12den Hanekamp [gantz dezart]: questijos
142740T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 076verponding1602-07-19Radewijk 13Fennebrugge Venebrugge
142741T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 076verponding1602-07-19Radewijk 14Mastenn Goet: Drost van SallanthMas
142742T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 076verponding1602-07-19Radewijk 15Stubmans Goet: Anna van IttersumStobbeman
142743T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 107verponding1602-07-19Gramsbergen AOvergebrachtt den 19den Julij 1602. Aenteeckeninge van die Landen om Gramsbergen, ende aldaer gebruicket worden.
142744T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 107verponding1602-07-19Gramsbergen 01Henrick Becker etc.Bekker
142745T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 107verponding1602-07-19Gramsbergen 02Lambert Dorinck: Aessewijn: o.a. land Drostinnengoet, hooiland in de Rinck van Coverden etc.Dorink
142746T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 107verponding1602-07-19Gramsbergen 03Evert Heine: Drostinne: land o.a. Weggers kampken
142747T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 107verponding1602-07-19Gramsbergen 04Evert Heine: Joncker van Aesswijn [Heer van Gramsbergen] van land o.a. Ossenweide met die Atmehr etc.
142748T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 05Berendt Egberts op den Oldenhoff: Drost Bentinck
142749T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 06Geert Doems: Joncker van Aesswijn (Azewijn van Gramsbergen] en van de DrostijnneDomes
142750T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 07Albert Askens: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen) van hooiland Haendrich van Wilips haijr Haandrik, Wilpshaar
142751T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 08Hieronimus Janssen en Johan Lamberts: die Duiremate, het Staltien, het GoreJeronimus
142752T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 09Johan Lamberstsoen: koevoorde geheten die Lege Steen, dat Nije deel, den Winckel, dat Hoge Landt
142753T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 10Berent Gerbers
142754T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 11Jeronimus Janssoen
142755T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 12Johan KockKok
142756T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 108verponding1602-07-19Gramsbergen 13Henrick Prenger: hooiland in den Winckel
142757T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 14die Kijvit: Vuisschen mateKieft
142758T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 15Berendt Hagens: Lambert DoerninckDoornick
142759T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 16Hans Benen naegelaten weduweBeenen
142760T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 17Johan van Lennip: Gosen van Coverden, land Khoe weideLennips
142761T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 18Die Pastoer van Gramsbergen land dat Henrick Prenger, Berendt Gerbers, Geert Daems en Lambert Doorninck tesamen hebben van de pastorielandenpastoor, Doems, Doornick
142762T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 19Geert Askens: Heer Berentz weide gehuurd van Joncker van Aesswijn (Azewijn van Gramsbergen)
142763T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 20Hogen Steen wordt door de burgers gebruikt: Drost van Coverden
142764T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 21Bruggeneel: Joncker van Aesswijn (Azewijn van Gramsbergen)Bruggeneel
142765T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 22Horincx mate in pacht bij Honrick van Groeningen: Joncker van Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Herinkmate
142766T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 109verponding1602-07-19Gramsbergen 23Achter weide: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)
142767T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 24Noort mate: Sequester Guijderen: gebruikt door Harman VolckerssoeneNoordmate
142768T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 25Schockemate is verpacht aan Soltcamp en consorten: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Saltkamp
142769T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 26Scherpen oirt gepacht door Egbert Alberts: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Scherpenoord
142770T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 27Vuisschen mathe gepacht door Egbert Alberts: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Vuisschenmathe
142771T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 28Haegen daerth huis inne staet: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Hagen
142772T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 29Biermes mate gebruikt bij Toonijs Lenars: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Bermansmaat
142773T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 30Katinckhorst mate gepacht bij Henrick ban Groeningen: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Katinkhorstmate
142774T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 31Albert Cuijper heeft lang woest gelegen nu eerst aengetastet: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Kuiper
142775T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 32Egbert Berentz heeft lang woest gelegen nu eerst aengetastet: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Berends
142776T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 110verponding1602-07-19Gramsbergen 33WachravenWalraven
142777T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 34Jan Puist hefft duslange woest gelegen nu eerst aengetastetPoes
142778T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 35Sijwert Harmans nu eerst aengetastetSiewert
142779T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 36Sandtbult
142780T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 37Henrick BeckerBekker
142781T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 38Geert DaemsDomes
142782T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 39Albert Askens
142783T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 40Lambert DoerninckDeurink, Doornick
142784T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 41Berendt EgbertzEgberts
142785T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 42Oaer (Evert?) Heinenazien
142786T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 43Hieronimus Janssen Jeronimus
142787T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 44Berendt Gerbers
142788T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 45Johan Lamberts
142789T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 46Johan KockKok
142790T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 47Henrick Prenger
142791T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 48die weduwe van z. Hans BenenBeenen
142792T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 49KivitKieft
142793T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 50Evert Askens
142794T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 111verponding1602-07-19Gramsbergen 51Owinckhorst [in de vrijheit]
142795T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 112verponding1602-07-19Gramsbergen 52Katinckhorst [in de vrijheit]: Aeswijn (Azewijn van Gramsbergen)Katinkhorstmate
142796T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 112verponding1602-07-19Gramsbergen BDit aldus bij die burgerene die desse vors. Landen aengegraven hebben voir die burgermeesters , hebben bij Eede verclaert, dat sie ghien Landerien meer en hebben, als hier aengegevenen is. Ende die hier toe verkoren bint holdent oick bij haer waerheit.
142797T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 113verponding1602-07-29Stad Hardenberg A1Stedeken Hardenberch
142798T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg A2Annotatie van Stedeken Hardenberch {Register van Verponding 1601-1602]
142799T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg 01Egbert Richterinck van het Erve genompt het Vorwerck Johan Heijnen mijt sijn Broder ende Suster kijnder tho behoerende bruijcket 1 mud lantzRichterink
142800T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg 02Hille Guijtes van het Erve Matefreding tum dele Alberda tho behoerende bij de Borgeren tijn part in pantscup gebruicke 1/2 mud lantzHeilige Geest?
142801T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg 03Hermen Matthias van Matefreding 3 schepel lantz
142802T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg 04Woldert van Oldenborch van het vorwerck 1 1/2 mud lantz; van het Erve Alderding Holtermans onder hen drijen tho behoerende brucket 1/2 mud lantzOldenburg
142803T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 114verponding1602-07-29Stad Hardenberg 05Henrick Kremer van den Pothoff de van Reede tho behoerende bruick 2 mud lantz; Unde eijn dachwerck hoijlant dat goet ge estimert wordt up 3 daler; Noch 1 1/2 dachwerck [nijet ge estimert up 2 daler]; Noch van het Erve Matefreding 1 mud lantzKremer
142804T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 06Thias Hermenssz vanden Pothoff 2 mud lantz; van tselve Erve hoijlant 1/2 dachwerck [op veer geestimert]; Van het Erve tot de Pastorie hoerende 3 spint lantzPothof
142805T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 07Henrick tSwerdes vanden Pothoff 1 mud lantz; van het Erve Alderding 3 spint lantzZweers
142806T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 08Werner Henrickze vanden Pothoff 1 1/2 mud lantz; van het Vorwerck 2 1/2 mud lantzPothof
142807T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 09Geerdt van het Vorwerck 3 spint lantzVoorwerk
142808T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 10Luijken Tijmmermans van het Aldering 1 mud lantzTimmerman
142809T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 11Holterman van het Erve Aldering solvest in gebruick hefft 6 1/2 mud lant; hoijlant 1 1/2 dach werck; getaxert et dachwerck up 2 daler
142810T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 12Thoenis Leffers van Alderding 1 spint lantz; Bruickt van het Erve genompt Veltkamp ittelijcke Borgeren tho behoerende van haer olderen angeerffet 1/2 mud lantz, 1 spint; van selve Erve hoijlant 1/2 dachwerck; getaxert up 30 st.Aalderink
142811T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 13Evert Hermenssz van Alderding 3 spint lantz; van het voerwerck 3 mud lantz; van het voerwerck hoijlant 1/2 dachwerck guet? 1 1/2 dachwerck quart; het halve dachwerck getaxert op 1 1/2 daler, het ander up 2 daler het dachwerckHermsen, Aalderink
142812T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 14Albert Otten van het Erve Veltkamp 4 mud lantz; hoijlant van tselve Erve 1/2 dachwerck; getaxert up 30 R.
142813T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 15Wolter Willemssz van erve Matefreding 3 spint lantz; Bruickt vanden Veltkamp 1 mud lantzMatefreding, Veltkamp
142814T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 16Claess Henrickzen vant Erve Matefreding 1 1/2 mud lantz; hoijlant van selve erve 1/2 dachwerk; getaxert up 30 st.Hendriks
142815T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 115verponding1602-07-29Stad Hardenberg 17Rotgert Smijt van Matefreding 1 1/2 mud lantzSmit
142816T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 18Lumme vant Erve Mensing dem Confente van Wijnsum (convent van Winsum) thobehoerende bruickt 2 mud lantzMensink
142817T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 19Johan Hermenssz van Mensing 1 mud lantz; van Alderding 2 spijnt; van het Erve Vorwerck 1 mud lantz; vant Erve tot de Pastorie 1/2 mud lantzMensink
142818T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 20Albert Hermenssz van dat Erve Pothoff 1 schepel lantz; van het Erve Voerwerck 3 mud lantzPothof
142819T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 21Egbert Thonis van dat Erve Veltkamp 2 mud lantzTeunis
142820T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 22Henrick Peters van het Erve Matefreding 1/2 mud lantz; van het Erve Mensing 1 schepel lantzMensink, Matefreding
142821T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 23Gert Leffers vant Pastorien lant 3 1/2 mud; unde 2 spijntLeferts
142822T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 24Zijwerdt van Lwijen vant Pastorien lant 3 spint; unde 2 spijntSiewert
142823T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 25Johan Sloemer van het Erve Pothoff 1 1/2 mud lantzSlomer, Pothof
142824T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 26Henrick tSwijsen van Pastorien lant 3 schepel unde 2 spijntZwijse
142825T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 27Johan Berentssz van Alderding (Aalderink) 1 mud lantzBerends
142826T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 28Hermen Gertssz vant Erve Mensing1 1/2 mud lantz; vant Erve ten Pothoff 2 mud lantz; vanden Veltkamp 1/2 mud lantzMensink
142827T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 29Lubbert Johan Gertssz vanden Pothoff 3 mud lantz; van tselve Erve hoijlant 1 dachwerck; taxert up 40 st het dachwerckGerrits
142828T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 30Vennebrugge vant Erve Mensing 1 mud lantz; van Pastorien lant 2 1/2 mud; unde noch 1 spt.Venebrugge
142829T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 116verponding1602-07-29Stad Hardenberg 31Arent Hillebrantz van Mensing 1/2 mud lantzMensink
142830T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 32Lambert Watering vant Vorwerck 3 spint lantz; unde noch 2 spijnt; van het Erve Mansing 1/2 mud lantz; vanden Veltkamp 1/2 mud lantzWaterink
142831T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 33Willem Thonissz vanden Veltkamp 1/2 mud lantz; van het Voerwerck 1 mud lantzTeunis, Voorwerk
142832T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 34Geerdt Gertssz vanden Veltkamp 5 spijnt lantzGerrits
142833T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 35Geerdt Henrickzen van Aldering (Aalderink) 1/2 mud lantz; vande Pastorie 2 1/2 mud lantz; vanden Pothoff 2 1/2 spint lantzHendriks
142834T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 36Johan opden Hoff vant Erve Matefreding 3 spint lantz
142835T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 37De pastoer selvest gebruick 3 spint lantz; unde 2 dachwerck hoijlant; taxert het dachwerck op 2 dalerpastoor
142836T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 38Thijas tSwerdes vanden Pothoff 1/2 mud lantz; vanden Veltkamp 1 spint lantzZweers
142837T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 39Lubbert Lambertz vanden Veltkamp 1/2 mud lantz; vanden Pothoff1/2 mud lantz
142838T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 40Engbert Smijt vanden Pothoff 1 spint lantzSmit
142839T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 41Henrick Lubbertssz van Matefreding 2 spijnt lantz; van Aldering (Aalderink) 1/2 mud lantzLubbers
142840T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 42Leffert Geerrtsz van Mensing 4 mud lantz; vant selve Erve hoijlant 1 1/2 dachwerck; taxert het dachwerck op 3 dalerMensink
142841T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 43Hermen Engbertssz vanden Veltkamp 1/2 mud lantz; unde 1 schepel; van Aldering (Aalderink) 1 mud lantz; van Matefreding 3 mud lantz; vanden Pothoff hoijlant 1 dachwerck; taxert het dachwerck up 2 dalerEngberts
142842T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 117verponding1602-07-29Stad Hardenberg 44Jacob van Redtze vant Vorwerck 1 mud lantz; van Mensing 1/2 mud lantz; unde 2 spijnt; vanden Pothoff 1 sptRheeze
142843T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 45Schijpper Otto vant Pastorien 1/2 mud lantzSchippers
142844T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 46Derck Thias van Materfreding 5 spjint lantzThijs
142845T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 47Johan Heijnen bruijck selvest vant Vorwerck hoijlant 2 dachwerck; tHalve dachwerck op 1 1/2 daler de anderhalfte dachwerck getaxert up 2 dale fan? 4 1/2 dalerHeinen
142846T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 48Woldert eijn stucke groen lantz genompt de Weijde 2 dachwerck; tHalve dachwerck op 1 1/2 daler de anderhalff dachwerk het dachwerck up 2 daler fant 4 1/2 dalerOldenburg
142847T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 49Hermen Engbers, Woldert van Oldenberch en Claess Henrickzen bruijcken het Lege Holt 3 dachwerck, het dachwerck taxert up 3 dalerOldenburg
142848T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 50Hermen Engbers en Claess Henrickzen bruijcken den Brijnck 2 dachwerck, taxert het dachwerck up 3 dalerEngbers
142849T. 0003.1, inv.nr. 2457, scan 118verponding1602-07-29Stad Hardenberg 51Hermen Thiass, Derck Thens (Thias?), Claess Henricks den Mollenberch 2 mud lantzMolenberg
162458T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 000verponding1603-1612Salland2458. Register van gelden, gestort door collecteurs en pachters ten kantore van de ontvanger-generaal van Salland, 1603 - 1612. NB 21-1-2024 Dit deel bevat ontvangsten van de verponding over 1603 - 1605, van de imposten op paarden, op varkens, schapen en bijen over 1603 - 1604, van de redemptie van de imposten op zeep, zout, laken en azijn over 1605, van de verponding geheven door middel van maandelijkse contributies over 1606 - 1612.
162459T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 013verponding1603-05-18Carspel HardenbergCarspel Hardenberg aangeslagen verponding 1332-4 dallers = 1998-4 gld. Op 18 maij heeft Harmen Mebecke betaald op consent van schultus Krul 156-17. Op 22 maij 156-16. Op 3 juni 50-10. 7 sept. 354-2. 14 sept. 300-2. 19 kt. 100-0-. 28 nov. 100-0. 14 dec. 1603 100. Op 3 juni 1604 bmr. Brandenborch in assinatie gegeven bij 300. 14 juni Harmen Mebecke betaald 182-0 en heeft schultus gecortet voor armen met 84 daler is 126-0. 29 aug 1604 ontvangen binnen Deventer 56-0. 26 okt. 1606? heeft de schultus ten volle betaald 15-13-4.Mebeke
162460T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 015verponding1603-09-09Stad HardenbergHardenbarch verponding aangeslagen voor 174-18 van 261-18- 09-09-1603 Herman Engberts betaald 45. 18-01-1604 Hendrick Kremer ? 50. 02-02-1605 Hermen Engberts 126-18 daarmee is het jaar 1603 betaald.Engberts
162461T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 015verponding1603-12-02GramsbergenGramsbergen verponding aangeslagen voor 174-18 betaald door Jan Lamberts 191-10. 1606-03-06 Gert Asskens betataald 12. 1606-04-02 Joffer van Assewijen (Azewijn van Gramsbergen) 49-9. Egbert Alberts dijenner (bediende) van Joncker van Assewijen van wegen Jan van Gronningen 7-7. 1607-07-24 van Gronningen betaals 1-12, ende is daarmee betaald 261-18-.Askens
162462T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 028verponding1604-07-03Carspel HardenbergKarspel Hardenberg verponding 1604 1332-4 van 1998-4- Harmen Mebeke, 1604-07-24 Hermen Mecke, ontvangen van bmr. Helmich van Twenhuiesen van wegen een peert so zijn E. van die schultus gecoeft heeft 70 daler. 1604-12-07 Jan van Steenwijck een assinuatie gegeven. 1604-12-08 Hermen Mebeke. 1605-02-07 schultus. 1605-02-18 Hermen Mebecke. 1605-03-13. 1605-05-29 idem. 1605-10-17 schultus van den Hardenbarch Arent Krull. verponding van 1605 is betaald.Mebeke
162463T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 031verponding1605-02-02Stad HardenbergStedeken Hardenbarch verponding 1604 aangeslagen 174-19.1605-02-02 Hermen Engberts betaald. 1605-11-14 Sijvert van Luije ? betaald. 1605-01-02 Jan Camerlinck.Siewert
162464T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 031verponding1605-01-07GramsbergenGramsberge verponding 1605 174-18. 1605-01-07 Hermen Mebecke betaald. 1605-02-16 Hendrick Prenger betaald. 1606-03-06 de Joffer van Assewijen (Azewijn van Gramsbergen) betaald. 1607-07-24 Jan van Gronningen betaald.Mebeke
162465T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 037verponding1605-08-10Carspel HardenbergHardenbargch is in de verpondinge an geslaegen int Jaer 1605 op Carspel verponding 1605 op Dallers 1332-4 maakt 1998-4 . Noch is het voorsc. Carspel tott Redemtie vande Imposten van Sepe (zeep), solt (zout), Laecken (laken) ende Etick (azijn) gequotiseert int tselvede Jaer op kgl (carolus gulden) 620- somma in alles kgl 2618-4. Den 1605-08-10 schultus Arent Krull aan handen van Aderijaen Schepman betaalt 345 kg ende noch aen assinuatie van des Drosten Schriever Jan van Asertich compt te samen 405 kg. 1605-10-17 schultus bet. 130 kg 1 st. (stuver), hiermee 1604 betaald. 1605-12-09 Hans Krul bet. 40. 1605-12-027 Fredrick Krul bet. 332-12. 1606-01-18 schultus Krul bet. 228-13. zelfde dag Jan van Steenwijck 111-2. 1607-03-24 schultus 200 kg. 1606-06-19 379-6. 1607-06-25 Jan Helm Baker (Kreker?) bet. 200. 1607-11-18 Jan Vroedinck bet. 6-. Schultus heeft gekort van 5 verdorvene berschappen 355-10. en gekort voor buurtschap Kollendoorn, Lutten, Hemse 113- en nog bet. 123-10 (samen) 2618-4
162466T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 039verponding1605-06-24Stad HardenbergHardenberg stad verponding 174-18. Jan Caemerlinck bet. 1606 Hendrick Kremer bet. 1606
162467T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 039verponding1606GramsbergenGramsbergen stedeken174-18, mei 1907 Jan Gerrijts bet. 1607 idem; Verponding Jan Gerrijtsen betaald, schade van 1605 van onse legers?
162468T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 045verponding1606-01-01SallandHardenberch Carspel verponding 2317-10-0 is 178-05-06 per maand ad 28 dagen beginnend 1606-01-01. De gulden ad 22 stuivers. Stedeken Hardenberg 157-10-0 is 12-2-5 per 28 dagen. Stedeken Gramsbergen 450-0-0 is 34-12-5.
162469T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 061verponding1606-01-02Carspel HardenbergHardenbearch Carspel verponding 178-05-06 per maand; schultus Krul, schultus soenne, Harmen Mebecke; Schultinne; Hans Krul; Joncker van Stenwijck; Harmen Mebecke (gulden a 22 stuivers)Schultus
162470T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 062verponding1608Carspel HardenbergHarmen Mebecke: Hardenberg Carspel verponding anno 1607 op 178-05-06 (gulden a 22 stuivers); Sickhuns; Schultinne; Schultus sonne; Blanckvort: Hardenborch Carspel verponding 1608 op 1479-14Mebeke
162471T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 063verponding1609Carspel HardenbergMebecke: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maandMebeke
162472T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 075verponding1607Stad HardenbergHermen Engberts: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maand; Jan Camerlinck: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maand; Hendrick Holterman: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maand; Evert Hermsen: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maand; Mebecke: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maand; Egbert Alberts diennaar van Joffer van Asewijen: Hardenbarch Stedeken verponding 1606 gezet op 23-2-5 per maandEngberts
162473T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 076verponding1609Stad HardenbergAlbert Harmesen: Hardenborch Stedeken verponding 1608 op per maand 19-8-2Harms
162474T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 076verponding1609GramsbergenEvert Heine: Gramsbergen verponding op 34-12-5 anno 1606; Jan Gerrijtsen: Gramsbergen verponding op 34-12-5 anno 1606; Friets: Gramsbergen verponding op 34-12-5 anno 1606Frits?
162475T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 077verponding1607GramsbergenJan Hendricksen: Gramsbergen verponding op 34-12-5 anno 1606; Jan Kock: Gramsbergen contributie ? 1608 op 19-08-02 per maand; Jan Garijts: Gramsbergen contributie ? 1608 op 19-08-02 per maand
162476T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 078verponding1609GramsbergenJan Garijts 1608-0814 en 1609; Evert Heijnen knechtHeinen
162477T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 112 en 113verponding1609Carspel HardenbergHardenberg Carspel contributie 1609 op 147-13-13 per maand van 28 dagen per jaar 2111-4-0; 1609-05-04 Schultus en Berent Vrilinnck betalen 100 kg, 1609-05-22 Mebecke bet. 60-6-8, 1609-06-01 Berent Vrinlinck bet. 53-0-0, 1609-06-29 schultus en Vrininck bet. 178-3-0, 1609-08-01 schultus en Berent Vrilinck bet. 197-0-8 p., Claes Baecke bet., Joncker van Steenwijck etc. 1609-10-16 en 1610-01-23 Berent Vrilinck, 1609-12-15 Arent Krul, schultus, 1610-012-28 Albert Krul, 1610-04-10 schultus KrulVrielink
162478T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 113 en 114verponding1610Carspel Hardenberg1610-04-11 schultus Arent Krul, 1610-05-13 Berent Vrilinck, Frou Kruls; Jan van Gronningen, de huisfrouwe, Harmen Mebecke, Berent Vrilink, Joffer Krul; Derrick vannder Mer
162479T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 114 en 115verponding1611Carspel HardenbergHardenberg Carspel contributie 121-5 anno 1611, Berent Vrilinck, Schultus zoenne, Joffer Sloedts en Marckus?, schultus dochter; Roeleff Klumpers, Joffer Kruls, van de ingezetenen van Lutten, Wulff van Ittersum van wegen Joffer van Steenwijck
162480T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 115verponding1612Carspel HardenbergSchultus Krul en Berent Vrilinck, Harmen Mebecke, 1613 Berent Vrilinck, Juffer KrulsKrul
162481T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 138verponding1610Stad HardenbergHet Stedeken Hardenborch is alle maendt van 28 dagen inde maentlicke Contrebuite angeslagen op 19 g.-8st-2p en den gulden ad 22 stuivers, begiennde vanden 1e Januarij 1609 tott den lesten Desember daar aan volgende. Facijtt int Jaer aan kg 276-19-10. Berent Wessels betaald, Jan Kemerlinck en Jan Aemerlinck (ws. dezelfde Camerlinck), Jan Harmesen betaald in 1611.
162482T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 133verponding1610Stad HardenbergHet Stedeken Hardenborch is alle maent van 28 dagen inde maentlicke Contrebuite angeslagen op 19 g.-8st-2p en den gulden ad 22 stuivers, begiennde vanden 1e Januarij 1610 tott den lesten Desember daar aan volgende. Facijtt int Jaer aan kg 276-19-10. Derrick vander Meer assignatie gegeven, Albert Harmsen betaald.
162483T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 139verponding1611Stad HardenbergHardenborch Stedeken contributie 15-14-0 anno 1611, per jaar 204-02-0. Geert Wolters betaald, Berent Wessels, Evert Holterman, Claes Baecke, Harmen Engelbarts
162484T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 140verponding1612Stad HardenbergHet Stedeken Hardenborch gieft alle maent van 28 daegen indie maentlicke Contrebuitien, die Somma van 15- 14-0 begienende vanden 1e Januarij 1612 tott den lesten Desember daer an volgende. Maektt int Jaer 204-2-0. Berent Wessels betaald, Mebecke bet.Mebeke
162485T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 141verponding1609 en 1610GramsbergenHet Stedeken Gramsbarge is alle Maent van 28 daegen indie Maentlicke Contrebuitien angeslagen op 19 gl-8st.-2 p. den gulden ad 22 st. begiennde vanden 1e Januarij 1609 tott den lesten Desember daer an volgende. Fasijtt int Jaer kgl. 276-19-0. Juffer van Asewijen (Azewijn van Gramsbergen) betaald, Egbert Alberts betaald, Derrick van der Meer assignatie gegeven. Idem van het jaar 1610.
162486T. 0003.1, inv.nr. 2458, scan 142verponding1611 en 1612GramsbergenHet Stedeken Gramsbarge gieft alle Maent van 28 daegen indie Maentlicke Contrebuitien de Somma vann 15-14-0 begienende vanden 1e Januarij 1611 tott den lesten Desember daer an volgende. Fasijtt int Jaer kgl. 204-2-0. Egbert Alberts betaald, Jeronijmus betaald, Henrick Haebers betaald. Idem in 1612 Gerrijtt Hendricksz betaald in 1613, Egbert Alberts betaald idem.
182499T. 0003.1, inv.nr. 2499, pag. 000verponding1733-05-17Salland2499. Kohieren van de verponding en van de contributie in de steden en kerspelen van Salland en Twente, 1716 - 1737 en 1703 - 1790.
182500T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel Hardenberg A2Copie uit het Register der Verpondinge en Contributie des Kerspels Hardenbergh. Namen der tegenswoordige Eijgenaren so niet anders weet - Namen der goederen - Verpondinge ordinariss - Contributie ordinariss. (Karspel scan 237)
182501T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 01de Heer en Vrouw van Bakenhagen en de Heer Overste luitenant van Sijtzama en mevrouw van Sijtzama: Jonker Willem Blankvoort toe Collendoorn, gevrijt 7 mud gesaij ende 1 1/2 dagw. hoijlant gequotiseert op 10-10-.
182502T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 04Mevrouw van Sijtzama: Hofste erfgenamen Lubbert Blankvoort, een half erve gequotiseert op 6-18-.
182503T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 05H. T. vant Holt, Henr. Reins, Wil. Hutten en Rutger Jansen: van 't Lant te Baalder 1-16-. 8-14-.van 't Holt
182504T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 10H.H. Timmerman, Belt Albert, J. Willink, Lamb. uit De Mene, Egbert Flierman, Jannes Schultink, Seijne Olthuis cum suis, de Heer A.W. van den Merwede, Groothuis en Schelham, T Ulenkamp, Asse Nijhuis: Het erve Camphuijs 12 mudde gesaij gequotiseert op 17 gl. 7 st. 17-7-.-Beltman, Geelham, Kamphuis, Vlierman
182505T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 23Berent Reurkink: Heer van Gramsbergen gevrijt het erve Reurkink te Holtheme 13-0-.Reurink
182506T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 24de Heer van der Scheer:Raventies woning 15 mudde geseij en 15 dagw. hoijlant 21-.-.Ravens
182507T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 25de Heer van Bergenthem: Het erve Roever te Bergenthem 12-.-.Reuver
182508T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 237verponding1733-05-17Carspel 25f. 82-11-0 en 0Reuver
182509T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel 26de Heer van Heemse: Heemse NB. dese post is hierna bij Hofste Assies geset 2-3-. en 3-.-.
182510T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel 27de erfgenamen Hoogklimmers uit Benthem en Hendrik Venebrugge: Veenebrugge 12-8-. en 12-12-.
182511T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel 28de Heer van de Pothofs erfgenamen: Pothoff verp. 21-19-. contr. 12-12-.Pothof
182512T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel Havemannen 01weduwe Kirberijn, Heer van 't Wolda en Jan van Stendelen, mevrouw Vos, Jan Bos, Marten Bruins en Otte Gogs erfgenamen, Jan Hekman en Hend. van Ringe: Ilicke 22-7-. en 25-4-.
182513T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel Havemannen 11Berent Edelink: Schonekamp 10-1-8 en 12-12-.
182514T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel Havemannen 12Albert van Eerde: Lutkevelt 13-.-. en 9-.-.
182515T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel Havemannen 13de rentmeester J. van Riemsdijk: Lenninps (Lennips) 8-2-. en 5-.-.
182516T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Carspel Havemannen 13f. 173-1-8 en f. 80-0-0
182517T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 00de buirschap Brucht
182518T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-18Brucht 01de Provintie: Hannink 20-13-6 en 29-17-.
182519T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 02het Gasthuis van Swol: Bockink 18-15-. en 26-2-.Bokkink
182520T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 03de boer Jan Waterink, Gerrit Duiskens, Ulenkamp, Ass. Merrienberg, burgemeester B. van Borne cum suis, olde Waterink, Ant. Holtink etc.: Waterink 19-2-. en 28-12-.
182521T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 04Mevrou Edinkhuijsen, erfgenamen van Hend. Assies van de Merrienberg, D. Rigterink, Jan Smit, Evert Vinke en B. van Borne, S? Mollink, weduwe Kramers, Hannes Jansen, Herm. van Borne erfgenamen, Derk Geerts cum suis, D. Odink en Mulders erfgenamen, Jan Luicas weduwe, Herm? Jansen, Berent Geertsen, H. Amsink, H. Nijsink, J. Hannink, Heer van Heemse, Jan Herms etc.: Amsink 19-16-8 en 29-16-.
182522T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 05Hannes Nijsink, J. Jentink erfgenamen Waterink de erfgenamen van Hend. Assies van de Merrienberg, Jan Luicas weduwe, burgemeester B. van Borne cum suis, H. Jentink, H. Wijgmink, Schep. Hendrik en participanten Buckink, Heer van Munnekshave, Roelof Marsink, de Heer van Heemse en Albert Albertsen etc.: Jan Otten 18-14-8 en 26-15-.Wiegmink, Bokkink
182523T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 238verponding1733-05-17Brucht 05f. 97-1-6 en f. 141-2-0Wiegmink, Bokkink
182524T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 06Gerhard van de Merrienberg, weduwe Kramers, Hueden en B. van Borne cum suis: Jentink 19 -16- en 29-16-8.Mariënberg
182525T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 07weduwe van Niel, B. Van Borne, H. Nijsink, Ass.H. van de Maerrienberg cum suis, de Heer van der Merwede, mevrou Edinkhuijsen, Ger. Timmerman, Mulders erfgenamen, weduwe Kramers, weduwe Hooftman, P. Norink en Ulenkamp etc.: Roelof Nijsink 19-16-. en 29-16-8
182526T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 08Erfgenamen Hendrik Assies van de Merrienberg: Richterink 6-8-. en 5-2-8Mariënberg
182527T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 09Willem Uelderink de boer: Uelderink 5-12-. en 11-1-8
182528T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 10Scheper Hendriks erfgenamen: Scheperie 2-5-8 en 2-12-.
182529T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 11D. Richterink: Richterink gaerden 1-2-. en .-18-.
182530T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Brucht 11f. 152-0-14 en f. 220-9-0
182531T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 00de buirschap Bergenthem
182532T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 01de erfgenamen wijlen de heer Hendrik van der Wijck: Merrienbergh 42-.-.
182533T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 02de Provintie: Wijchmink 16-9-. en 25-6-.
182534T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 03de Provintie: Waterink 14-17-. en 23-4-.
182535T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 04de Heer van Bergenthem: Mersink 16-12-8Marsink
182536T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 05de Provintie: Nijenhuis 11-8-8 en 21-10-.
182537T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 06de Heer van Diepenbroek: Mollink 13-3-8 en 23-5-8Diepenbroek, van
182538T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 07Erfgenamen van Hend. Assies van de Merrienberg en Jan Lambers cum suis: Weustkamp1 2-17-8 en 21-10-8Woestkamp
182539T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 10de Provintie: Nootvelt 10-14-8 en 17-14-8
182540T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 11de Mulder van de Merrienbergh: Schottink 5-15-8 en 8-5-.Mariënberg
182541T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 12de Heer van Bergenthem: Slodt 4-4-. en 4-8-.Slot
182542T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 13de Heer van Bergenthem: op de Beeke 2-9-8 en 1-10-8.
182543T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 239verponding1733-05-17Bergentheim 13f. 150-11-8 en 146-12-.
182544T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 00de buirschap Diffelen
182545T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 01Karel en de erfgenamen van Gerr. Venebrugge: Hermelink 11-9-. en 14-9-.
182546T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 02de Heer Optenberge cum suis en juff. A. van Borne: Nijemeijer, 11-9-8 en 14-9-.Nijmeijer
182547T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 05de Provintie: Hilverdink 14-17-. en 15-14-8
182548T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 06de Provintie: Vrijlink 14-17-. en 14-9-.
182549T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 07Hend. Molkenbour: Lovelink 10-17-. en 10-15-.Molckenbour, Leuvelink
182550T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 08zelfs eijgenaar is hij: Wigbolt 14-15-. en 5-16-.
182551T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 09Mevrouw van der Merwede: Haver 11-9-8 en 14-9-.
182552T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 10de Scholtus A. Voltelen en Jan Warmink: Warmink 13-12-. en 14-9-.
182553T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 13de Provintie: Welink 13-12-8 en 15-1-.
182554T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 14Asse Rolleman: Copies 2-6-. en .-12-.
182555T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 15de Provintie: Nijenhuis 5-.-.
182556T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 16Mevrouw van der Merwede: Scheperie 1-8-.Schepers
182557T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Diffelen 16f. 115-12-8 en f. 120-3-8Schepers
182558T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 00de buirschap Reese
182559T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 01mejuffr. Aleida Greven: Averlinck 14-12-. en 18-6-.
182560T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 02de freule Pet. van Uitterwijk; en de Heer van Heemse: Herm. Otten 13-9-. en 18-8-.
182561T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 05de Hr. secrt. T. van Muijden: Heerspink 16-1-. en 10-4-.van Muiden
182562T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 06Gerrit Duiskens, Berent Geerts, M. van der Linde en Koert Hendriks: Splijtlof 9-14-8 en 12-.-.
182563T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 11Herm. Jansen, Berent Geertsen, Derk Stoete erfgen. en Hend. Stute: Vrijlink 15-8-. en 198-.-.
182564T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 16de geestelijkheid der stad Swolle: Warmink 10-17-. en 15-6-.Zwolle
182565T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 17de Heer van den Pothofs erfgenamen en mevrouw Edinkhuijsen: Stuten 21-7-. en 24-.-.Pothof
182566T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 20Kruls erfgenamen etc.: Raatmink 15-.-. en 21-12-.Krul
182567T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 21Mevrouw van Sijtzama: Weelink 13-10-. en 24-10-.Welink
182568T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 22Mevrouw van Sijtzama: van Schipperslant 1-8-.
182569T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 23de Provintie: Veurink 6-.-. en 12-.-.
182570T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 24de Provintie: van Schipperslant 1-8-.Schippers
182571T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 240verponding1733-05-17Rheeze 24f. 138-14-8 en f. 173-16-0Schippers
182572T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 00Heemse
182573T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 01het Gasthuis van Swol: Holseboss 14-10-. en 18-6-,Hulzebosch
182574T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 02de Provintie: Volkerink 14-10-. en 18-6-.
182575T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 03Heer van Heemse: Hoffste Assies 12-15-. en 17-2-.
182576T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 04Mevrouw van Sijtzama: Wermink 14-4-. en 15-12-.
182577T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 05de Provintie: Velsink 11-15-. en 15-6-.
182578T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 06Mevrouw van Sijtzama: Hesselink 14-9-. en 18-9-.
182579T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 07Mevrouw van Sijtzama, de Heer van Heemse en de weduwe Kramers: Oostendorp 11-17-8 en 15-6-.
182580T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 11Heer van Heemse: Reijnink 11-15-. en 15-18-.
182581T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 12de Heer Henr. Holt en de erfgenamen Kruls: Albert Bulks 9-8-. en 15-6-.Krul
182582T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 15de Heer van Heemse, Hr. Holt, de kerke cum suis: Aeftink 10-12-. en 15-18-.
182583T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 19Rustenberg en H. Vinke, Alb. Albers en Derk Geertsen, de Heer van Heemse: Creijnost 6-10-. en 6-6-.
182584T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 24Heer van Heemse: Henrik op den Goren 3-17-8 en 6-.-.
182585T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 25de Heer van Heemse, H. Vinke, Derk Lucas, Mulders erfgenamen, Jan Hendriks, Roelof Gog, Wessel Everts etc.: Derk Lucas 4-12-. en 6-6-.
182586T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 25f. 140-15-0 en f. 164-1-0
182587T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 31Derk Geerts en vrouw Meetsma: Jan Visscher van Magesgoren 2-3-8 en 2-8-.
182588T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 34Heer van Heemse: Herm op't Ende 1-14-. en 2-8-.
182589T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 35Heer van Heemse: Herm op de Schans 2-12-. en 2-8-.
182590T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 36Derk Geerts, Ger. Hofsink en Gerrit Bulks: Mst Albert van Hoppengoorn 4-11-8 en 3-12-.
182591T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 40Heer van Heemse: Visschers Lant 6-13-. en 8-10-.
182592T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 41de Provintie, de Heer overste Luit. van Sijtzama, H. Schutte, H. Rustenberg en Seijne Hannessen: Pastorien 8-13-. en 3-10-.
182593T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 47H. Rustenberg en Jannes Marink: Boesemeer 4-8-.
182594T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 50Kramers weduwe, de Heer van Heemse, W. Overmars, Jan. Marink, Egb. Meijer: Woelersweijde 5-9-.Kramer
182595T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 56de karke van Heemse: T Mebeke .-.-. en .-1-10
182596T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 57Jan Bos, Mulders erfgenamen, erfgenamen Kruls: Meulenbelt 5-16-. en .-.-6
182597T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 61Alb. Albers en Ger. Bulks: Mr. Jan .-.-. en .-.-18Alberts, Bolks
182598T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 64Berent Jans is selfs eigenaer: Berentjans .-.-. en .-1-4Jansen
182599T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 65Geugies weduwe sijn selfs eigenaers: Geugies weduwe .-.-. en .-1-4
182600T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 66Andries is self eigenaer en Jan Polak: Andries .-.-. en .-1-4
182601T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 68dese post is of wort vermist, weet daarvan alsnog geen eijgenaer: Mulders hoijlant in den Ess .-12-.
182602T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 241verponding1733-05-17Heemse 68f. 42-12-1 en f. 29-2-., hiernevens 140-15-. en 164-1-. is f. 183-7-. en f. 213-3-.
182603T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 00de buirschap Collendoorn
182604T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 01mevrouw van Sijtzama, de Heer Hendrik Holt, Ger. Sierink, Fred. Bloemers, A. W. Kramer, H. W. Sierink, de weduwe Kramers, Ber. van Borne, H. Odink, Jan Bos, Th. Cremer en Asse Arents, Jann. Marink, de Scholtus Arn. Voltelen, Seijne, Henr. Molkenbour, Lukas? Lamberts etc.: Leege Holt 17-10-0; 25-4-. Coeweijden 4-6-. en .- .-.Molckenbour
182605T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 18B. Rustenberg, Gerr. Sierink, H. M. Sierink, Gerh. van de Merrienberg, weduwe Kramers, Hueden, Ev. Vinke etc.: Hooge Holt etera; hoge Holt; 10-8-. en 13-4-.
182606T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 25de Provintie: Odink 17-19-. en 25-16
182607T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 26Mevrouw van Sijtzama: Nijsink 16-3-. en 25-4-.
182608T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 27de Heer en vrouw van Bakenhagen: Ruitmink 14-11-. en 23-2-.
182609T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 28de Provintie: Hamhuis 11-12-. en 21-9-.
182610T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 29Mevrouw van Sijtzama: Hofstee Jan 5-8-8 en 3-12-.
182611T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 30de Heer en Vrouw van Bakenhagen: Scheperie 2-3-8 en 3-12-.
182612T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 31Mevrouw van Sijtzama: Henrik Geertsen 1-12-. en 2-8-.
182613T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 32Heer van Heemse: Clockebuil 2-14-8 en .-18-.
182614T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Collendoorn 32f. 104-7-8 en 144-9-.
182615T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 00de buirschap Lutten
182616T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 01is zelfs de eijgenaer: Westerman 14-6-8 en 16-12-0
182617T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 02de weduwe en erfgenamen van G. Meetsma: Jan Vassen 16-.-. en 21-10-.
182618T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 03M. Radinga: Reinder Jans 15-12-8 en 21-10-8
182619T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 04Ev. Voss: Reijnink 14-18-8 en 17-10-8
182620T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 05Weduwe G. Meetsma en M. Radinga: Brink 9-8-. en 17-9-.
182621T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 08Frantsen te Vollenhove: Wilpshaer 14-8-8 en 17-10-8
182622T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 09de weduwe en erfgenamen van G. Meetsma: Herm. Wolbink 9-17-. en 16-14-8
182623T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 10Heer van der Merwede en Jan van Stendelen, H. Wijchmink etc.: Waaijman 14-14-. en 17-8-8
182624T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 14de Heer W. Knoppert: Bartelink 4-7-. en 4-10-.
182625T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 15de Heer W. Knoppert: Puust 9-7-8 en 16-18-8
182626T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 16de Provintie: Monnekemeijer 16-18-. en 24-12-.
182627T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 17Weduwe G. Meetsma en M. Radinga: Lambert Brink .-.-. en 2-8-.
182628T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 242verponding1733-05-17Lutten 17f. 140-7-8 en f. 195-10-0
182629T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 00de Buirschap Ennevelde
182630T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 01Ass. van de Merrienberg, Fred. Bloemers cum suis: Der Huijren 18-10-. en 25-4-.Mariënberg
182631T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 04Heer van de Parkelaar en mevrouw van der Merwede: Egberink 16-19-. en 18-18-.
182632T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 07H. Molkenbour, Gerrit Baake erfgenamen, J. Pothof, Egb. Flierman, Evert opde Haar, Bekerlars?, H. Westerman, Engbert Hendriks derzels?: Meijerink 15-16-. en 18-18-. Molckenbour
182633T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 14Luicas Lambers: Cleinties 15-7-.
182634T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 15Egb. Flierman, Luicas Lambers en Berent Jansen en Jan Strijper: Lambert ter Huijren 7-13-.Vlierman
182635T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 20Jan Strijper: Lamb. Henr. Stuck 2-8-.Strieper
182636T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 21Jan Boss te Gramsbergen: Mulder Stuck 2-18-12Bos
182637T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 22Jan Boss en Jan Pothof: Henrik in de Meene 1-19-,Bos
182638T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 25Slot Egbert en Marten Bruins: Hoijlant 4-10-8
182639T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 27de Pastorije van Dalen: Puurink 8-2-. en 13-4-.pastorie
182640T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 28Heer Henr. Holt, Ass. v.d. Marrienberg cum suis en Alb. Hilverdink: Hertgerink 8-12-.
182641T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 30Asse Nijhuis: Bruggeniels 1-9-8Nijenhuis
182642T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 31Schutten Wever is zelfs de eijgenaer: Schutten Wever -.-. en 2-8-.
182643T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Anevelde 31f. 104-4-12 en f 78-12-.
182644T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 00de buirschap Anen
182645T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 01Belt Albert, Lamb. Evertsen, Jan Willink, Asse Nijhuis, Ger. Teunis, Egb. Vlierman, Reind. Harms, H.H. Timmerman, Ev. opdehaar, Vinker erfgenamen, Jan ter Huiren, Evert Stegeman, Jan Puijst, Jan op de Hoffte, Egb. Borinker, P. Deurinks erfgenamen, koster van Gramsberge, Jan Boss, Jan Egberts, Lucas Snijder, Jan Hekman etc.: Schultink 11-6-. en 21-.-.Beltman
182646T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 22H. Molkenbour, de Heer Knoppert, Jan Willink, Herm. Peters, Ger. Kijser? Kuper?, H.H. Timmerman, Evert Flierman ende Brouwer? van Sijtwolda? etc: Bartelink 10-15-. en 18-18-.Molckenbour
182647T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 31de boer Roelof Hoebers en de Heer Capt. van der Merwede, Loshaar, H. Deurink, H. Dijk, Beltalbert en H. Molkenbour: Hoebers 10-15-. en 21-.-.Hobers, Beltman, Molckenbour
182648T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 39Jan Willink, H.H. Timmerman, Belt Albert, Jan Telen, Reind. Harms, Egb. Vlierman, Ev. opde Haar, J. Puist, Alb. Hilverdink, de Heer Merwede, Habers, Ulenkamp. de Hr. van Muijden etc.: Willink 11-6-. en 21-.-.
182649T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 243verponding1733-05-17Ane 39f. 44-2-. en f. 81-18-.
182650T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 53de Heer van 't Wolda, Jan Telen, Habert, Loshaar? etc.: Wolbink 13-.-. en 22-10-.
182651T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 58Wolbink, dese post is, en wort alsnog vermist?: Sijn Eijgenlant .-.-. en 2-.-.
182652T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 59Willem Loshaar, Snijder Luicas, en consorten: Loshaar 14-16-. en 29-8-.
182653T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 60de Heer van Gramsbergen: Holter 9-12-8 en 16-16-.Azewijn
182654T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 61Haebers sijn zelfs eijgenaers en Jan Boss etc.: Haebers 14-3-. en 23-8-.Habers
182655T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 64de Heren Engb. en Th. van Muijden: Nijemeijer 9-11-.
182656T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 65de Heer A.W. van der Merwede: van Aans 9-11-.
182657T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 66de Heer A.W. van der Merwede: op de Haere 2-14-8 en 6-.-.
182658T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 67de Heer A.W. van der Merwede: Geert Egberts 1-1-8
182659T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 68de Provintie en de Heer van Gramsbergen: Bouwmeester 1-18-. en 4-10-.
182660T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 68f. 76-6-8 en f. 98-12-. van hiervoren 44-2-. en 81-18-. samen 120-8-8 en 180-10-.
182661T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 70Beltalbert en Egb. Vlierman: Egbert Hoebers .-11-. en 2-2-.Beltman
182662T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 72Reinder Harms: Jan Albers 1-8-8 en 2-3-.
182663T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 73Evert Stegeman: Jan Wulbink.-.-. en .-12-.Wolbink
182664T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 74Egb. Vlierman en J. Hekman: Wilpshaers Lant 1-12-12
182665T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 76Asse Nijhuis: Henr. Jans 2-15-.Nijenhuis
182666T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 77Habers erfgenamen: Hofmans goet 1-12-. en 3-9-.
182667T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 78Roelof Jans is zelfs eijenaar: Roelof Jans 1-13-. en 3-9-.
182668T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 79Clumpers erfgenamen: Hendrik Telen 1-13-. en 1-16-.Klumper
182669T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 80Jan Telen: Gerrit Telen 2-3-8 en 6-.-.Tielen
182670T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 81Jan van Stendelen: Leenert in de Mene 1-10-. en 2-16-.
182671T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 82Lambert Everts: Wunnemans 4-10-. en 7-10-.Everts
182672T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 83Lambert Everts: Haekenweide 2-15-. en 4-10-.Everts
182673T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 244verponding1733-05-17Ane 84de weduwe en kinderen van Roebert Beenen: Hermen Beenen 4-10-
182674T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 85de weduwe en kinderen van Roebert Beenen: in Holtheme 5-12-. en 6-18-.
182675T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 85f. 35-1-12 en 54-1-.
182676T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 86de Heren Engb. en Th. van Muijden: Henrik Lindeman 3-6-. en .-18-.
182677T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 87Jan Egberts Vlierman: Jan Volkers 1-13-. en 1-16-.
182678T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 88Asse Nijhuis en J. Hekman: Reinder Jans .-.-. en 6-.-.Nijenhuis
182679T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 90Evert Stegeman: Willem Timmerman .-.-. en 3-9-.
182680T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 91is selfs eijgenaer .-.-. en 3-9-.: BuijlBuul
182681T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 92Jan Jansen en Asse Nijhuis, Jan Lambers, Derk van Lente?, Asse Arents en Albert Warners en participanten, Jan Willink, Fred. Bloemers en Lamb. Everts en G. Haendrikman: het Nieuwe Lant 2-4-. en Herenslag 6-10-. en HerenCijft 1-1-8 is samen 9-15-8
182682T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 93is selfs eijgenaer: Veermans .-.-. en 1-16-.
182683T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 94Hend. op Nije Eekmans en Evert op Olde Eekmans: Henrik Jansen van de Glascamp 1-15-12 en 4-10-
182684T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 96de Heer van Gramsbergen: Egbert Loshaer .-.-. en .-3-.Azewijn
182685T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 97Egb. Vlierman: Wever Arent .-.-. en 1-16-.
182686T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 98dese post is, en wort alsnog vermist: Evert Jager .-.-. en 1-1-.Jager
182687T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 99Jan Egberts Vlierman: Veermense .-.-. en 3-.-.
182688T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 100dese post is, en wort mede alnog vermist: Jan Volkers 1-.-. en 1-19.
182689T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 100f. 17-10-4 en 29-17-.
182690T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 101Egb. en Roel. Vlierman en W. Kok en H. Roelofs: Reijners Wolters erfgenamen 2-6-.
182691T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 105Egb. en Roel. Vlierman: Stijne Uelderinks lant 2-4-8
182692T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 106B. van Borne, Egb. Beenen en de koster van Gramsbergen: Lipmans lant 3-5-.
182693T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 110B. van Borne, Egb. Beenen en de koster van Gramsbergen (niet helemaal duidelijk of deze personen dit bezitten of dat het Ane 111 hoort): Heijnenvelt 2-15-.
182694T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 111Belt Albert en Hend. Wolbink (zie Ane 110): de anderhalve Gerenhorst 1-13-8Beltman
182695T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 112Hend. Balderhaar en Jan op Hofste: Balderhaar 2-2-8Balderhaar
182696T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 115Hend. Buil, Egb. Herms, H. Welink en Hekman: Herm. van Borne 2-4-.Buul
182697T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 120Geerlig Oeverman: Jan Wijnolts 2-4-.
182698T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 121Berent Meijlink: Meijlink te Holtheme 1-1-8Meilink
182699T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 122de Heer van Beerse: Voorsterslag 4-10-.Beerze, van
182700T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 123Frantsen te Vollenhove: Berent Gerbers 2-2-.
182701T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 124H. Welink en Egb. Herms: Goorhuis te Baelde 1-1-8
182702T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 127Gerrit Jansen en Asse Arents: Jan Geertsen ten Velde 1-1-.
182703T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 130Jan Egberts en Gerr. Teunissen, Prengers vierdelen 1-6-.
182704T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 245verponding1733-05-17Ane 13031-10-. en .-.-., van hiernevens 17-10-4 en 29-17-. en 35-1-12 en 54-1-. en 120-8-8 en 190-11-. samen f. 204-10-8 en f. 264-8-.
182705T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 00de Buirschap Holthoene
182706T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 01de Heer van der Scheer:Clumper 25-4- en 38-16-.Klumper
182707T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 02de Heer van der Scheer:Bekman 16-16-. en 30-10-.
182708T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 03de Heer van der Scheer:Coendert 25-4-.Koenders
182709T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 04de Heer van der Scheer:Clein Jan 14-14-. en 26-14-.Kleinjan
182710T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 05de Heer van der Scheer:Blauw Jan .-.-. en 2-8-.
182710T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holthone 05f. 81-18-. en 98-8-. nazien
182711T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 00de Buirschap Holtheme
182712T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 01Wilpshaer is zelfs eijgenaer: Wilpshaer 3-10-12 en 5-9-4Wilpshaar
182713T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 02Luichies is zelfs eijgenaer: Luichies 10-2-12 en 17-.-8
182714T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 03Meijlink is zels eijgenaer: Meijlink te Holtheme 10-2-8 en 19-4-. Meilink
182715T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 04H. Molkenbour, Jan in't Broek erfenamen, Cuijper, Haendrikman, Egb. Mante, S. Schutstal, H. Randers, Jan Eekenhors, Kloekhorst, Egb. Sensen: Altink 10-2-. en 18-7-.Molckenbour
182716T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 15de Provintie: Leemgraven 16-5-. en 31-17-.
182717T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 16H. Lipman te Coevorden: Hulsbos 14-13-. en 29-13-.
182718T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 16f. 64-16-. en 121-11-12
182719T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 17de Heer van 't Wolda, Jan Hendriks erfgenamen, Reurkink, Wilpshaer, Hannes Nijsink, Luicas Alberts, Hend. Grimmerink. Meijlink, Altinks participanten, weduwe van Neel, Jan Boer, rentmeester J. van Riemsdijk en J. Boss,: Vosch 6-2-. en 11-14-.
182720T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 31Wilpshaer weduwe, H. Molkenbour, Reurkink, Haendrikman, Vlierman te Ane, Gebbe int Laer (Laar), Jan Harms, Gerrit Santman en Egbert Arents, mevrouw Voss, Hend. Venebrugge, Jan Hendriks erfgenamen, Jan Geertsen en koster Gerrit en Hanecamp: Remmerink 10-2-. en 17-18-8Wilpshaar, Reurink, Haandrikman, Molckenbour, Hanekamp
182721T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 47de Heer van 't Wolda, Wilpshaer weduwe, Klinge, doctor ten Velde, Meijlink, Jan Boerink, Leemgraven, de koster van Gramsbergen en Roel. Bartelink: Nijmants 8-9-. en 16-11-8Nijman
182722T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 57Leemgraven en participanten: Jan Snijder 2-10-. en 2-5-.Leemgraven
182723T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 58de Heer van 't Wolda: Eggengoor 6-5-. en 10-10-.
182724T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 59de Heer van 't Wolda; de Heer van Heemse en Jan van Stendelen: Plasman 6-15-12 en 10-10-4
182725T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 63Haanrick is zelfs eijgenaar: Haenrick 6-10-. en 9-.-.Haandrik
182726T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 246verponding1733-05-17Holtheme 63f. 46-13-12 en 78-9-4
182727T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 64Jan Hendriks erfgenamen: Balderhaer 5-12-. en 9-19-8
182728T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 65Meppel is zelfs eijgenaar en Henr. Peters: Meppel 6-17-. en 10-19-.
182729T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 67Weekenhers dit plaatsen bij't stukswijse verkoft sijnde, wonende eijgenaers in het Laer (Laar) en weet hun namen niet: Weekenhers 6-16-12 en 11-8-.Wekenhorst
182730T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 68Jan Hendriks erfgenamen en Jan Odink ten Velde: Odink 3-16-12 en 6-.-.
182731T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 70Jan bij't Broek is selfs eijgenaer: Jan bij't Broek 1-11-12 en 4-7-.
182732T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holtheme 70f. 24-14-4 en 42-13-10, van hier vorents 46-13-12 en 78-9-4 en 64-16-. en 121-11-12, samen f. 136-4-. verponding en f. 242-14-8 contributie. Van de hiernevens gemelte losse landen f. 44-1-8, samen f. 180-5-8 en 242-14-8
182733T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 00Eenige losse landen onder de boerschap horende de Olthemer buijtenlanden genoemt doen an verpondinge
182734T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 01de Koster van Gramsbergen: Schipper Geert 2-7-.
182735T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 02Jan Odink: Rinolt van Coevorden 1-4-8
182736T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 03Gerr. Rademaker: Jeronimus Geert 3-2-.Ramaker
182737T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 04Lamb. Everts en W. Overmars: Eudink te Collendoorn 1-3-.
182738T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 07de Provintie: de Munnekemate 2-5-.Monnikemaat
182739T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 08de Heer van Gramsbergenen Hend. Balderhaer: Cock en Balderhaer 4-7-.Balderhaar, Kok
182740T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 11Lamb. Everts en Egb. Beenen: Balderhaer van de Hanerik 1-15-.
182741T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 14die van de Balderhaer: Balderhaer in't Rietgoor 1-3-.Balderhaar
182742T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 15Jan Monnekemeijer: Monnekemeijer in't Rietgoor 1-2-.Monnekemeijer
182743T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 16Albert Remmerink: Derk Remmerink 2-.-.Remmerink
182744T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 17Weggebackers, Hennemers? en Truijen Hendrik: Cloekhorst 3-6-.Weggebakker
182745T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 21de Heer van 't Wolda: Adolf van Besten 3-16-.
182746T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 247verponding1733-05-17Holthemer landen 21F. 28-2-0 en 0
182747T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 22Jan Holter, Jan in't Broeks: Eudink te Holtheme 1-15-.Hulter
182748T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 25Erfgenamen er H. va Ringe: vermijne dese post ook te heeten het Spijkmatien
182749T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 26Mevrouw Voss: Henrik GrootJans 1-9-8
182750T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 27Koster in't Laer (Laar): Postmelle 1-2-9Koster
182751T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 28de Provintie: Heeren Hanerik 2-5-8Heren Haandrik
182752T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 29Heer van't Wolda en Hendrik Muller: Wijnolts 2-4-.
182753T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 32mevrouw Voss, Grootjans erfgenamen en de koster van Gramsberge: Eudinkslagh 2-5-8
182754T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 36dese post is, en wort alsnog vermist: Jr. Vilsteren .-18-.
182755T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 37Jan in't Broeks erfgenamen en Jan Quant: Haselhers 2-5-12Broek
182756T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 40Spijker Lambert is zelfs eijgenaar: Spijker Lambert .-11-12
182757T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 41Hend. voort Hecke: Kosters Lant 1-2-.voor 't Hekke
182758T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Holthemer landen 41f. 15-19-8, van hiervoren is 28-2-. samen 44-1-8voor 't Hekke
182759T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 00de Buirschap Ten Velde
182760T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 01Jan Odink: Clumpers gaerden
182761T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 02Grimmerink is selfs de eijgenaer: Grimmerink
182762T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 03de Heer van 't Wolda: Bouwhuis
182763T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 04Clingenberg is zelfs de eijgenaer: ClingenbergKlingenberg
182764T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 05de rentmeester J. v. Riemsdijk, Lamb. Timmerman, Hend. Buijter, en Alb. van Eerde: Saelkamp
182765T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 10de Provintie: Slingenbergh
182766T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 11de Heer van 't Wolda: Jan Geerts
182767T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 12Lambert Timmerman: Henr. Geerts
182768T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 13Hendrik Buijter: Albert GeertsButer
182769T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 14de Provintie: Gramsberger pastorienlant
182770T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 15Lambert Timmerman: Albert Albers
182771T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 16Hend. Grimmerink, Roelof Bouwhuis en Odink: Gelsink
182772T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 248verponding1733-05-17Den Velde 16f. 70-18-. en f. 90-14-.
182773T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 00de Buirschap Loosen
182774T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 01Albert Kok, Hakkers Luicas? weduwe J. Rustenberg, Evert Vlierman en de erfgenamen van Maria Walravens: Mersheinen 6-.-. en 8-9-.Marsheinen
182775T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 02Hakkers
182776T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 03Rustenberg
182777T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 04Vlierman
182778T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 05WalravensWalraven
182779T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 06Swijsen is zelf eijgenaer: Swijsen 19-11-. en 28-11-.Zwijse
182780T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 07Prenger is zelfs de eijgenaer: Prenger 14-5-8 en 28-11-.
182781T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 08H. Molkenbour, H. Swijse, Evert Slingenberg: Cleinties 7-4-. en 12-12-.Molckenbour, Zwijse
182782T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 09H. Molkenbour: Lambert .-14-. en 1-7-8
182783T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 10de Provintie: Gramsberger pastorien 4-12-. en 3-17-8
182784T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 11de Provintie [ws. zelfde eigenaar als bovenstaande]: Bruggeniels 2-12-.
182785T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 12de Swijse en de Prenger: Puisterlant 3-17-.Zwijse
182786T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 13de Provintie en de Heer van Gramsbergen: Vicarienlant 3-8-.
182787T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Loozen 13f. 62-3-8 en 86-18-.
182788T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 00de Buirschap Baler
182789T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 01H. Graman: Conink 12-16-. en 21-6-.
182790T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 02Herm. van Borne: Reinties 11-14-8 en 21-12-.
182791T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 03Jan op de Hofste, Snijder Derks weduwe, Gerrit Arents erfgenamen, Dobbeman, Herm. Albers etc.: Henrik Stevens 10-13-12 en 16-16-.Hofstede
182792T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 09Weduwe Kramers en Hannus zelf de eijgenaer: HannusKramer
182793T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 12Holtmans, deselve erfgenamen (of ook Kramers erfgenamen?): Holtmans erfgenamen 3-15-. en 6-.-.
182794T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 13Hueden te Haselunne en erfgenamen Hooftmans: Campherbecke 14-8-. en 24-.-.
182795T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 15(niet ingevuld): Heinengoornn 2-19-8 en 4-16Heinen
182796T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 16Goorhuis is selfs de eijgenaer en Snijders weduwe cum suis: Lambert Goorhuis 8-12-. en 7-16-.
182797T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 18de stad Hardenberg: Vierlingh 5-8-. en 4-10-.
182798T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 19Henr. Reins, Wever Albert: Timmermans lant 2-11-. en 2-8-.Reins
182799T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 22Jan ter Wijlen: Jan ter Wijlen 1-13-8 en 2-8-.
182800T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 23Jan ter Wijlen: Egb. Campherbeke 2-19-8 en 3-12-.
182801T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 249verponding1733-05-17Baalder 23f. 88-15-4 en f. 133-4-.
182802T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 24(niet ingevuld): Teelen goren 2-5-8 en .-18-.Tielen
182803T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 25de geestelijkheid der stad Swolle: Hutten 8-12-. en 15-18-.Zwolle
182804T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 26Hueden en Gerrit Arents erfgenamen: Slodt 3-12-8 en 7-4Haselunne
182805T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 28(niet ingevuld): Jan Arens 1-14-8 en 2-8-.Arends
182806T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 29Weduwe Snijders en Egb. Jansen: Jan van Lingen 5-8-8 en 9-12-.Snijders
182807T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 32IJmhof te Wijlen: Purinck 9-12-8 eb 12-.-.Iemhof
182808T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 33Weduwe Kramers: Hackers 1-12-. en 2-8-.Kramer
182809T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 33Weduwe Kramers: Woelers Nije lant 3-7-4 en 1-16-.Kramer
182810T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 33Weduwe Kramers: Swartiens 1-11-8Kramer
182811T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 34H. Reins: Verken Jans Goren .-.-. en 3-12-.Reins
182812T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 35de Heer Henr. van Olen: Olde Venebrugge 2-10-. en .-18-, en Veltmans 5-8-8 en 1-16-.
182813T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 36(niet ingevuld): Takmans goren.-.-. en 1-16-.
182814T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 37Graman, Kruls erfgenamen, Wijgminks erfgenamen, Sijrinks erfgenamen en verscheijden anderen mij onbekent: Hagh .-.-. en 6-10-1Wiegmink
182815T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 41(niet ingevuld): Arent Snijder 1-13-8 en 2-8-.Snijders
182816T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Baalder 41f. 47-8-4 en 69-4-., van hier voren 88-15-4 en 133-4-. is f. 136-3-8 en 202-8-.nSnijders
182817T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 00de Buirschap Radwijck
182818T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 01Stobben is zelfs eijgenaer en de erfgenamen IJmhofs: Stobben 24-8-8 en 21-10-.Stobbeman
182819T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 03de erfgenamen Hend. Assies van de Merrienberg: Marsman 13-9-. en 18-9-.Mariënberg
182820T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 04Hanekamp is selfs eijgenaer en Evert Stobbeman: Hanekamp 13-14-. en 18-9-.
182821T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 06de erfgenamen Hend. Assies van de Merrienberg: Bosman 13-9-. en 18-9-.Mariënberg
182822T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 07Roel. op Radewijk is selfs de eijgenaer 15-3-. en 18-9-.
182823T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 08de Heer van 't Wolda: Clinge 9-3-. en 17-8-.
182824T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 09Gerrit bij't Broek is selfs eijgenaer: Gerrit bij't Broek 13-9-. en 18-9-.Broek
182825T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 10Albert van Eerde: Herm. bij't Broek 9-17-. en 17-18-8
182826T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 11weet de eijgeners niet: huirluiden van Wijlen .-.-. en 3-.-. -
182827T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 250verponding1733-05-17Radewijk 11f. 112-12-8 en f. 151-15-8
182828T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 251verponding1733-05-17Carspel Hardenberg BSamen tellinge van 't uitbrengen deses Registers: de gevrijde in't hooft vant Register zijn aangeslagen voor de Verponding ordinaris 173-1-8 en voor de Contributie ordinaris 80-0-0. Brught 152-0-14 en 220-9-0. Bergenthem 150-11-8 en 146-12-0. Diffelen 115-12-8 en 120-3-8. Rheeze 138-14-8 en 173-16-0. Heemse 183-7-0 en 213-3-0. Collendoorn 104-7-8 en 144-9-0. Lutten 140-7-8 en 195-10-0. Ennevelde 104-4-12 en 78-12-0. Anen 204-10-8 en 264-8-0. Holthone 81-18-0 en 98-8-0. Holtheme 180-5-8 en 242-14-8. Ten Velde 70-18-0 en 90-14-0. Loosen 62-3-8 en 86-18-0. Baeler 136-3-8 en 202-8-0. Radewijck 112-12-9 en 151-11-8. (samen) f. 2110-19-2 en 2509-16-0. Waeronder dan nog gelijk hier voren staet gemelt, de verscheijdene vermiste posten mede begrepen zijn, Aldus het voorschreven uitgeschreven, onder protestatie dan nog dat de namen der tegenswoordige eijgenaeren, so niet anders weet, daarbij wel zijn gestelt, sonder egter daarmede ijemant onvermoedelijk ofte andersints wil hebben gepraejudiceert etc. Actum Heemse den 17e Maij 1733, Arnold. Voltelen, Scholtus en ontvanger der Verponding en Contributie.
182829T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 309verponding1733-06-08Stad Hardenberg ARegister van Contributie en Verpondinge van den Hardenbergh, soo tegenswoordigh door de Burgermeesteren word ontfangen, en waer van de ordinarisse Registers in het jaer 1700 Aght sijn verbrantd in het Stad Huijs. [ingezonden den 8 Junij 1733]
182830T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 309verponding1733-06-08Stad Hardenberg 01Gerrit Volckers 1.10.-Volkers
182831T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 309verponding1733-06-08Stad Hardenberg 02Evert Nijman 2.14.-
182832T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 309verponding1733-06-08Stad Hardenberg 03Reijder Dercks 2.-.-Derks
182833T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 309verponding1733-06-08Stad Hardenberg 04Harmen Righterink 12.11.-Richterink
182834T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 05Gerrit Sierink 16.14.8
182835T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 06Berent van Borne 32.3.-
182836T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 07Fredrik Boerrigter 1.10.-Boerrichter
182837T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 08Berent Kramer weduwe 27.-.-Kramer
182838T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 09de erfgenamen Krull 32.15.-Krul
182839T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 10Berent Pouwels weduwe 7.14.-
182840T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 11Helena Marie Sierink 4.1.-
182841T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 12Derk Odink 9.6.-
182842T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 13Jan van Munster 9.5.-
182843T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 14Berent van Borne 1.10.-
182844T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 15Willem Nijman 4.16.-
182845T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 16Frederik Bloemers 12.19.-
182846T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 17Jan vander Heijde 3.19.-van der Heide
182847T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 18Harmen Sierinks 6.11.8
182848T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 310verponding1733-06-08Stad Hardenberg 19Tonnis de Groot weduwe 5.8.-
182849T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 20Lucas van Dijck 5.5.-Dijk
182850T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 21Jan Berent ten Broeke 2.10.-
182851T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 22Jan Camer [Camer Jan] 3.8.-Kamer
182852T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 23Derck Raesink 2.-.-Rasink
182853T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 24Berent Mouwe 2.12.-
182854T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 25Hendrik Molckenbour 6.14.-
182855T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 26Jasper Sweer weduwe 3.2.-Zweers
182856T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 27Jan Smit 4.19.-
182857T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 28Berent Bakker 5.1.-Bakker
182858T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 29Jan Potgieter -.15.8Potgieter
182859T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 30Willem Goorhuis 3.5.-
182860T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 31Willem Sweers 2.18.-Zweers
182861T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 32Jan Timmerman weduwe 3.16.-
182862T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 311verponding1733-06-08Stad Hardenberg 33Berent Smoes 2.-.-
182863T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 34Hendrik Dijck 3.2.-Dijk
182864T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 35Tijes Cremer 4.5.-Kremer
182865T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 36Lambert Schram 4.1.-
182866T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 37Harmen Joesten 2.10.-Joosten
182867T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 38Claes Sweers 3.13.-Zweers
182868T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 39Otto Poort 2.12.-
182869T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 40Hendrik Matekaet 2.19.-Matekate
182870T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 41Bernardus van Hueden 9.6.-
182871T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 42Terweij weduwe 4.14.-
182872T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 43Berent Abrahams 3.8.-
182873T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 44Hooftman weduwe 3.19.-
182874T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 45Gerrit Santman 5.2.-
182875T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 46Hillebrand Amsink 3.9.0
182876T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 312verponding1733-06-08Stad Hardenberg 47Asse Ribberink weduwe 2.9.-
182877T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 48Jan Dercksen 1.10.-Derks
182878T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 49Jan de Lugt 4.5.-Lucht
182879T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 50Gerrit Vinke 2.-.-
182880T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 51Hendrik Schutte 2.9.-
182881T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 52Engbers Hagen 3.15.-0Engbers
182882T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 53Egbert Meijer 2.-.-
182883T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 54Harmen Tijes van Holt 5.8.-
182884T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 55Jan Gerritsen Woelders 2.-.-
182885T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 56Jannes Veenebrugge 2.5.-Venebrugge
182886T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 57Gerrit Smit weduwe 2.-.-
182887T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 58Fredrik Boerrigter 4.9.-Boerrichter
182888T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 59Weduwe Wessel Cramer 15.2.-Kramer
182889T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 60Willem Rotgers 1.10.-
182890T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 313verponding1733-06-08Stad Hardenberg 61Egbert Cremer 2.12.-Kremer
182891T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 62Het Eve Mensink (het erve?) van de saijland : eijgenaars de Provintie 22.-.-
182892T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 63Jan de Groote 2.9.-
182893T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 64Evert Posdijck 3.2.-Posdijk
182894T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 65Cornelis Kraak 3.9.-
182895T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 66Loures Woelders 2.-.-Lourens
182896T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 67de erfgenamen Gerrit Baek 12.9.-Baake
182897T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 68Berent Cappelhof 2.-.-Kappelhof
182898T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 69Weduwe Boenders 4.5.-Boender
182899T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 70Willem Maesen 3.1.-Maasen
182900T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 71Docter Jan Doornick 2.6.-
182901T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 72Weduwe Lourens Edewarts 1.10.-
182902T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 73Jan Egberdink 2.-.-
182903T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 74Weduwe Gerrit Baerslag 2.1.-Baarslag
182904T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 75Evert Vinke 4.12.-
182905T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 314verponding1733-06-08Stad Hardenberg 76Wessel Alberts 3.8.-
182906T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 77Lucas Goorhuis 2.-.-
182907T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 78Arent Herms 2.10.-Harms
182908T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 79Jacob Hams 2.-.-Hamhuis
182909T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 80Berent Volckers 2.5.-Volkers
182910T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 81Derck Lamberts 2.10.-
182911T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 82Berent Nijman 2.10.-
182912T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 83Jan Kremer 2.-.-Kremer
182913T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 84Jurrien Rigters 2.-.-
182914T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 85Weduwe Egbert ten Broeke 2,-.-
182915T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 86Gerrit Everts 2.19.-Everts
182916T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 87Jan Hendriks Boerrigter 3.8.-
182917T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 88Jan Bedekers 5.8.-Bedeker
182918T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 89Harmen Abrahams 3.2.-
182919T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 90Jan Valckman 2.-.-Valkman
182920T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 315verponding1733-06-08Stad Hardenberg 91Gerrit Hendriks 2.-.-
182921T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 92Gerrit Sluckien 1.10.-Slukkien
182922T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 93Rotger Jans 2.19.-
182923T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 94Gerrit Hofsink 3.12.-
182924T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 95Jan Hofsink 2.-.-
182925T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 96Hendrik Santman 3.19.-
182926T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 97Berent Venebrugge 1.10.-
182927T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 98Willem Dries 2.10.-
182928T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 99Hendrik Everts 2.9.-Everts
182929T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 100Hendrik Sweers 1.10.-Zweers
182930T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 101Lucas Boerrigter 1.10.-Boerrichter
182931T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 102Evert Hesse 2.6.-Hesse
182932T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 103Fenne Jansen 1.10.-
182933T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 316verponding1733-06-08Stad Hardenberg 104Hendrik van Olen 22.10.-
182934T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 105de erfgenamen van Harmen van Borne 16.14.-
182935T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 106Jan Timmerman 4.17.-
182936T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 107Willem Lamberts 2.-.-
182937T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 108Berent Rustenberg 14.10.-
182938T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 109Harmen van der Straten weduwe 2.6.-
182939T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 110Pastorien Land 6.10.-pastorie
182940T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 111Berent Noorink 7.11.-Noorink
182941T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 112Rustenberg weduwe 2.12.-
182942T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 113Pouwel Noorink 1.15.-
182943T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 114Jan Poelacke -.9.0Polak
182944T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 115Evert Andries 1.12.-
182945T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 317verponding1733-06-08Stad Hardenberg 116Kercken Landen 6.4.-Kerken
182946T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 117Landen van de Armen 3.18.-
182947T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 118Willem Overmars 3.4.-
182948T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 119juffrouw Greve -.6.0
182949T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 120Bruggen Stukke: eijgenaers erfgenamen Hoogklimmers 2.10.-
182950T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 121Aeltien van Gogh 1.3.-
182951T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 122Jan Bos -.12-0
182952T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 123Jannes Marrink -.18.0
182953T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 124de Coppele: eijgenaers de Provincie 38.14.-Koppel
182954T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 125de Rikkenkoppele: eijgenaer bmr. van Olen en participanten 12.10.-Rikkenkoppel
182955T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 126Coppelties en Stobbenbroek : eijgenaer van Hueden 10.15.-Koppel
182956T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 127de kleijne Coppelle: eijgenaers de erfgenamen van Borne 2.3.-Koppel
182957T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 128Pastorien Land 2.3.-pastorie
182958T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 318verponding1733-06-08Stad Hardenberg 129Bullenhuer: eijgenaers Berent Rustenbergh en participanten 8.12.-Bollenhuur
182959T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 130Monneke Maten, onder het Erve Mensink en enige kleijne parcelen: eijgenaers de Provincie 17.4.-
182960T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 131Doornbos maeten met eenige kleijne parcelen: eijgenaers de erfgenamen Krull 15.1.-Doornbosmaat
182961T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 132den Brink: eijgenaers Gerrit Sierink en participanten 17.4.-
182962T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 133de Telgte: eijgenaer Derk Odink en participanten 3.15.4
182963T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 134Stobbenbroek: eijgenaers de Kercke 4.6.-
182964T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 135de Lange Maet: egijgenaers Berent Rustenbergh en participanten 6.12.-Langemaat
182965T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 136de Ronde Maet: eijgenaer van Benthem 4.6.-Rondemaat
182966T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 319verponding1733-06-08Stad Hardenberg 137de Clapschueren Maet: eijgenaers de erfgenamen van Borne 8.12.-Clapschurenmaat
182967T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 138de Wourte: eijgenaer Fredrik Bloemert 2.3.-Woerte
182968T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 139de Werelts Maet; Derck Odink en participanten 2.3.-Wereldsmaat
182969T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 140Doornbos Maetjen: eijgenaer de weduwe Jasper Sweers 1.1.8Doornbosmaat
182970T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 141de Doornbos Maet: eijgenaer bmr. van Olen en participanten 7.10.8Doornbosmaat
182971T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 142Doornbos Mate: eijgenaer Jan Bedeker 4.6.-Doornbosmaat
182972T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 143het Maetjen bij den Doornbos: eijgenaer Berent van Borne 2.3.-Doornbosmaat
182973T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 144den Bothoff: eijgenaer weduwe Meijer 2.3.-Bothof
182974T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 145het Maetjen: eijgenaer Jan Bos 1.12.4Maatje
182975T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 320verponding1733-06-08Stad Hardenberg 146het Meentjen: eijgenaers Harmen Tijes vant Holt en participanten 10.15.-
182976T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 147den Cruijsebrink: eijgenaer A.W. Cramer 6.9.-Krusebrink
182977T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 148den Hogen Cruijsebrink: eijgenaer Berent Mouwe en participanten 9.14.8Krusebrink
182978T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 149den legen Kruijsebrink: eijgenaers de weduwe B. Kramer en participanten 6.9.-Kruserbrink
182979T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 150Prauws Maete: eijgenaer Jan van Munster 4.6.-Praubsmaat
182980T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 151Rotgers Veltien: eijgenaer Derck Odink 2.3.-
182981T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 152Claes Sweers -.10-12Zweers
182982T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 153Roeterskamp: eijgenaer bmr. van Olen 4.6.-
182983T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 154Roeterskamp: de erfgenamen van Borne eijgenaers 4.6.-
182984T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 321verponding1733-06-08Stad Hardenberg 155Hollars maete: eijgenaer Lucas van Dijck en participanten 3.15.4Hollartsmaat
182985T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 322verponding1733-06-08Stad Hardenberg 156Hollars maetien en Bothoff: eijgenaer Harmen Righterink 3.12.4Hollartsmaat
182986T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1733-06-08Stad Hardenberg BRegister van Verpondinge en Contributie van de Stad Hardenberg, ingesonden den 8 Junij 1733.
182987T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen Ade Verpondinge van Gramsbergen met de Contributie 1/2 verhoogt sijnde doet 659.11.-, Hierin moeten de volgende personen betalen
182988T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 01Regtuijt 5-9-8Rechtuit
182989T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 02Cijft 25-17-Kieft
182990T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 03Dobbeman 12-12-Dobbeman
182991T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 04Zeine 6-12-8Seinen
182992T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 05de mulder 18-9-8
182993T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 06Claas weduwe 9-12-12Klaas
182994T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 07Gerbers 45-11-
182995T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 08Sensen 35-4-4Centen
182996T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 09P. Deurink 8-17-
182997T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 10Gieljan 5-5-Gieljan
182998T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 11Jan Assies 9-12-Assies
182999T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 12Wolter 2-7-8
183000T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 13Jan Schoemaker: 0-17-4Schoenmaker
183001T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 14van Horst 25-15-
183002T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 15Jan Lutters 10-13-8Lotterman
183003T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 16Poortjan 8-10-8Poort
183004T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 17Cleintien 8-2-Kleinties
183005T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 18van Ringe 15-2-
183006T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 19Hakkert 2-19-Hakkers
183007T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 20Slingenbergh 11-1-8Slingenberg
183008T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 21Lambert 11-4-4
183009T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 22M. Walraven 18-4- (samen 297-19)
183010T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 23H. Wijnolts 6-0-
183011T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 24G. Frederiks 8-15-Frederiks
183012T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 25Coks 9-7-Kok
183013T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 26G. Jansen 5-18-8
183014T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 27van Geetel 8-3-Gietel
183015T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 28R. Cleintien 5-1-Kleinties
183016T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 29H. Roelefs 1-0-8Roelofs
183017T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 30Mansvelder 4-8-8
183018T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 31Alb. Bertels 5-10-Bartels
183019T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 32B. Hendriks 2-6-8
183020T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 33Snijder Roeleff 3-1-8Snijders
183021T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 34Cuijper 5-10-8Kuiper
183022T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 35Stoffer 1-3-
183023T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 36Wighbolt 9-8-Wigbolds
183024T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 37Herm Wijnties 8-2-
183025T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 38Salemon 7-1-Salomon
183026T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 39Egb. Mante 6-5-
183027T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 40J. v. Riemsdijk 2-6-8
183028T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 41het Huijs Gramsbergen 35-13-
183029T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 42Jan Tonnis 1-5-Teunis
183030T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 323verponding1726-04-10Gramsbergen 43Hans Wilm 2-17- (samen 139-2-0)Willems
183031T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 44Koster 8-2-4Koster
183032T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 45J. Albers 8-10-8
183033T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 46Schutstal 28-13-8
183034T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 47Het Goor 10-7-
183035T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 48de Ossewijde 51-15Osseweide
183036T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 49H. Baarslagh 4-1-Baarslag
183037T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 50Baarslagh weduwe 4-18-Baarslag
183038T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 51Joost 6-11-
183039T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 52Egb. Boerink 10-1-
183040T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 53Hend. Egbers 2-7-Egberts
183041T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 54Hansman [pauper] 8-5-
183042T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 55Jan Herms op Rustenberg 4-18-
183043T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 56Bijlevelt 5-10-Bieleveld
183044T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 57J. Albers 1-5-4
183045T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 58van Stendel 1-1-8van Stendelen
183046T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 59Schelham 7-15-12 (samen 186-2-12)Geelham
183047T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 60B.L. weduwe 7-12-8
183048T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 61Bakkers maat 6-18-Bakker
183049T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 62Docter Jan Doornick 2-7-
183050T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 63Clingenbergh 6-5-Klingenberg
183051T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 64Jonker 2-7-Jonker
183052T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 65Alb. Geerts 0-19-
183053T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 66Bouws 4-14-Bouwhuis
183054T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 67Prenger 4-14
183055T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 68Monneke maat 1-17-8
183056T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 69Hoebert 1-17-8Hobers
183057T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 70Papemaat 6-18-Papenmaat
183058T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 71Molkenboer 1-11-Molckenbour
183059T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 72Pastorielant 7-19-pastorie
183060T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 73Dorremaat 8-12-8Dorremaat
183061T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen 74Hogelant 7-10-
183062T. 0003.1, inv.nr. 2499, scan 324verponding1726-04-10Gramsbergen B72-3- + 186-2-12 en 139-2-8 en 297-19- samen 695-7-4; alsoo voor de collecte 35-16-4. Dogh dewijl vele wel een stuk eijgen lant hebben, en het ander van de Erfgenamen van Richgart, ende fideicommissaire, die nogh niet gescheiden sijn in huur hebben soo kan ik onmogelijk de landenonderscheiden, waar mede mene Haar Ed. Mog: genoegen te geven en blijve etc etc etc Gramsbergen den 10 april 1726, J.J. v. Riemsdijk.
202517T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 000verponding1626-05-13Carspel Hardenberg A 12517. Register van de vrijing van de verponding en van de tiendplichtigheid, 1626. NB: Deze band wordt gevormd door staten, die de verschillende schouten en richters in 1626 hebben ingezonden, voorafgaand door een algemene staet van de angegevene vrijonge. Voorin ligt los een tafel op de inhoud uit de tweede helft van de 19e eeuw.
202518T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 006verponding1626-05-13Carspel Hardenberg A 1Staet van de angegevene Vrijonge. Salland: Hardenberch 82-1-0, Stedeken Hardenberch 0-0-0, Stedeken Gramsbergen 0-0-0 (Gramsbergen niets over gevonden).
202519T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 082verponding1626-05-13Carspel Hardenberg A 2Annotatije vande Erven unde Landerijen de inden karspell van Hardenbarch so biden … als… noch the gewijst sin gewest.
202520T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 082verponding1626-05-13CollendoornVrijet Ed. Willem Blankvoort: Havescap Collendoorn etc.Blankvoort
202521T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 082verponding1626-05-13CollendoornVrijet Arent Blanckvoort: Collendoorn de Hoffstede wesende een halff Erffien etc.
202522T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Ane Vrijet weduwe van za. Verwick het erve Kamphus etc.Kamphuis
202523T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13HolthemeNoch vrijet Int v. vs. karspell inde Burschap Holtheim de van Asewin (Azewijn van Gramsbergen) dath erve Rorkinck etc.Reurink
202524T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Carspel Hardenberg AAnnotatije vanden Erven unde Lande Int Carspell Hardenbarch tijntbaer sinnen unde ahn…
202525T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Ane 00Erstlich Burschap Ane
202526T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Ane 01Dath Erve Camphus is tijntbaer ahnt huis tho van Gramsbarge etc.Kamphuis
202527T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Ane 02Dath Erve Stuten tiendbaar de helft aan huis van Gramsbergen etc.Stoeten
202528T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Ane 03Dath Erve Bartelinck, dath Erve Hobersz geven halve tienden, dath Erve Waterinck hele tiende, behoren mede in de Bellinckhaver tiende etc.Bartelink
202529T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 00Buirschap Anwede
202530T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 01Erve Kleincken tiendbaar aan klooster Sibculo etc.Kleinties
202531T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 02Erve Purinck en Bowmeijsteren tiendbaar aan Convent Sibculo etc.Poerink, Bouwmeester
202532T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 03Erve Meijerinck en Hartgerinck tiendbaar za. Jacop Velthus tot Swolle etc.Meijerink, Hartgerink
202533T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 03Erve Egberdinck geeft tienden behoort tot Coverden de Elrrno? tienden toe etc.Egberdink
202534T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 083verponding1626-05-13Anevelde 04Erve ther Huirne geeft van 6 schepel lant tienden, In Egberdinck 3 mudde, In Hoberz 3 schepel, In Aner Esch 1 mudde toebehorend Schutstal in Gramsbergen etc.Hurink, Egberdink, Hobers
202535T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Lutten 00Buirschap Lutten
202536T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Lutten 01Het capijttell heeft in Lutten van enige erven tienden etc.
202537T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Collendoorn 00Burschap Collendoren
202538T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Collendoorn 01Erve Rutmijnck en Erve Odinck geven tienden aan Kockman kinder en Kampferbecke tot Swoll etc.Ruitmink, Odink
202539T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Loozen 00Buirschap Loosen
202540T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Loozen 01Dath erve de Wise is tijntbar thobehorende Derck Willems tho Emlinckhem cum suuis etc.Zwijse
202541T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Loozen 02Marsheinen geeft tienden en enige stukken in Johan tho Loesen komt die Drostinne Ensse tho etc.
202542T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Loozen 03Jorge Gerdezis tiendbaar komt de Droste van Sallanth toe etc.Jonge Geert
202543T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 00Buirschap Then Velde
202544T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 01Erve Grijmerinck geeft tiende komt Blanckvort thoGrimmerink
202545T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 02Den Bellinkhaver tijnden komen Rednt van Coevorden thoGrimmerink
202546T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 03Bouwhus Haer wesende enen kamp, de tienden aan CapijttellBouwhuis
202547T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 04Lennep sinen kamp komt het Capijttell de tiende toe etc.Lennips
202548T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 05Johan Odinck sin kamp tiend aan CapijttellOdink
202549T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 084verponding1626-05-13Den Velde 06Bij de Katijnckhorst land geeft tienden aan Walraven van Heeckeren etc.Katinkhorst
202550T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holtheme 00Burschap Holtheim
202551T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holtheme 01Erve Gelsinck en Erve Meilinck en Erve Nijenhus en Erve de Vos geven tienden half aan de kerk van Gramsbergen en de pastorie half etc.Gelsink, Meilink, Nijenhuis
202552T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holtheme 02Vossengoed geeft tienden aan Leemgraven etc.
202553T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holtheme 03Uit dath Erve Gelsink hefft Walraven van Heckeren jaerlix tho Sloptiende 6 schepel roggen etc.
202554T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holtheme 04Uit Erve Wilpeshar hebben de van Aswein (Azewijn van Gramsbergen) jaerlix tho sloptiende etc.
202555T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Brucht 00Burschap Brucht
202556T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Brucht 01Sinnen negen Erven die tijnden geven kumpt de Lantschap tho in de Erven Waterinck van Seckede stucke Landez tienden kommen min Heren oir Edelh. bide registeren van vorpachtinge etc.
202557T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Brucht 02uit Erve Erve Amsinck en Nisinck geven tienden aan Arendt BlanckvortNijsink
202558T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holthone 00Burschap Holthen
202559T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Holthone 01Erve Volckers geeft tienden behoort aan Huis tho der Schere etc.Volkers
202560T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 00Burschap Bargenthem
202561T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 01Juncker van Voerst tho Berse hefft tho Bargenthem van ses Erven den tijnden Groff unde Small de biden selven wecg gehaldt ende angevort wort
202562T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 02Erve Mollinck enige tiende van zalige Johan Goriz frouwe etc.Mollink
202563T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 03Erve Nijenhus en Erve Wostcamp, Erve Marsinck tienden aan Capijttell etc.Nijenhuis, Woestkamp, Marsink
202564T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 04Erve Notfelts geeft tienden aan Capijttell etc.Nootvelt
202565T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 085verponding1626-05-13Bergentheim 05de Katerije Losshers tienden aan Capijtell etc.Loshaar
202566T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 00Burschap Baelder
202567T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 01Erve Reinckes gifft tijnden behorende Inden Gruithuser tinden etc.Reintjes
202568T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 02Erve Grotenhus inden Gruthuser tienden etc.Grotenhuis
202569T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 03Erve Konninck tho Balder geeft tienden behorende int Closter Zibeckelo etc.Koning
202570T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 04Erve Kampferbeck geeft van enige stukken land tienden , als ook van Hutten Geerdes katerije, kump Imhoff tho Wilen tho etc.Campherbeek
202571T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 05Nog diverse stukken land in de Gruthuser tinden etc.
202572T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 05Asschert stukken land tienden komt Capijttell toe etc.
202573T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Baalder 06Kremerskamp geeft tienden komt Capijttel toe etc.Kremer
202574T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Rheeze 00Burschap Redtze
202575T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Rheeze 01Vincent van Thongeren unde Hinderick Lamberz hebben den tijnden van 5 Erve den tijnden, den Gerdt Hellinck unde Derck Warnijnck in pacht gehadt darvan ahn de Egeners betalenWarnink
202576T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Rheeze 02Dath Erve Lovelinck gifft tijnden kumpt de erfgenamen van za. Ernst vanden Vinne tho, darvan verleden Jar getrocken 6 mud roggenLeuvelink
202577T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Rheeze 03Dath Erve Avertijnck gifft tijnden kumpt de van Depenvenne tho Deventer tho die verpachtet is en darvan Jaerlix trocken 12 golt gl.Avertink
202578T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Diffelen 00Buirschap Diffelen
202579T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Diffelen 01Hermelinck Erve giffte tijnden kump za. Berendt van Vilsterenz kinder, off nhu Rolant Raet ? unde biden selven wech gefoert wortHermelink
202580T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Diffelen 02Welinck Erve giddt tijnden kump zalige Johan Goriz frouwe tho darvan verleden Jaer 1625 bide Egener getrocken 2 mud roggenWelink
202581T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Diffelen 03Dath Erve Hover gifft tijnden kumpt de van Rede tho, wort bij Lambert Merribarch ahn gefortHeuver, Mariënberg
202582T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 086verponding1626-05-13Diffelen 04Dath Erve Frilinck Dath Erve Lovelinck Dath Erve Nijenhus geven alle den tijnden In den Gruthuser tijnden en darinne mede geannottert en begrepen Ergo hir nietLeuvelink, Nijenhuis, Vrijlink
202583T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseBurschap Hemsse
202584T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDen Gruthuser tijnden behort de kinder van Voerden tho en Frerick van Braeckell darvan a 1625 bide Egeners getrocken 145 golt gl.Brakel
202585T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Hulsbus gifft tijnden behordt zalige Berendt van Vilsterens kinder nhu Rolandt Rost/Roet? de bi denselven wech gehalet wortHulzebosch
202586T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Volckerinck gifft tijnden behorende inden Gruthuser tijnden En aldar mede in geannotert Ergo hir nietVolkerink
202587T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseErve Felsinck geeft tienden komt de van Swarten Water toeVelsink, Veldsink, Zwartewater
202588T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseErve Warminck geeft tienden en nog van enige stukken land in Volckerink (staat niet bij aan wie de tienden worden gegeven)Warmink, Volkerink
202589T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseErve Ostenderp[?] halve tiendenkump za. Johan Goriz frouwe tho Oostendorp
202590T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13Heemsede andere helft van voorn. [Ostenderp] erve behoort in de Gruthuser tijndenOostendorp
202591T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Hesselinck gifft tijnden kumpt de Jufferen van Swarten water thoHesselink, Zwartewater
202592T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDat Erve Reininck mith de Katerije die Harbarg geven tijnden tot Zibeckelo behorendeReinink
202593T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Arninck gifft tijnden ock inden Gruthuser tijne behorende en aldar mede in gereckent en geaccordeert Ergo hir niet?Aarnink
202594T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Afftijnck gifft tijnden behorende inden Gruthuser [?] tijnden Ende aldan mede in gereckent unde geannotert Ergo hir nietAaftink
202595T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseDath Erve Ostmannijnck gifft tijnden kumpt de Weesen tot Swolle tho darvan verleden Jar 1625 getrocken vi M roggenOostmannink
202596T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseUterwickz goet daer Evert op wont wesende Ene katerije gifft tijnden behorende inden Gruthuser tijnden, unde aldar mede inn geannoter Ergo hir niet
202597T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseSpanz Kamp gifft tijnden kumpt Uterwick tho darvan is getrocken verleden Jar 1625 biden Egener, 4 1/2 schepel roggenSpaanskamp
202598T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseSpanz kleine Kampken gifft tijnden, dath Capijttell thobehorende, dath CapijttellSpaanskamp
202599T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseCromhaver kampken gifft tijnden trecken dath CapijttellKromhof
202600T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseAfftijnck Korte kampken gifft tijnden trecken dath CapijttellAaftink
202601T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseUp Afftijnck kamp Enich muddeLndes kumpt dath Capijttell thoAaftink
202602T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13HeemseUth dath Erve Volckerinck gifft 1 mudde Landes tijnde ahnt CapijttellVolkerink
202603T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 087verponding1626-05-13Carspel Hardenberg BDith alles who vorsc. hebben De Luide nha flitige Examinatije unde vermaninge bij waren worden verclaart uprecht tho sin unde darvan nith verswegen bij ons beste en uterste wetenschap Betuge ick mith mijn onderschreven handt actum ahn 13 Maeij a 1626 Arendt Krull Schultes.
202604T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 088verponding1626-05-13Carspel Hardenberg B2(omslag) Herdenberch
202605T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 088verponding1626-05-13ScheereNoch vrijet int vorsc. karspell Engelbert van Ensse onder sin Ed. havesate ther grothen Schere umme dath huis gelegen mith Ravensz woninge etc.
202606T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 088verponding1626-05-13BergentheimNoch vrijet int vorsc. karspell inde burschap Bargenthem Hinrick van Heerden dath Erve Roberz etc.
202607T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 088verponding1626-05-13BaalderNoch gefrijet int vorsc. karspell inde burschap Balder bij Arendt Blanckevert etc.
202608T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 088verponding1626-05-13Carspel Hardenberg B1Wort verclart nha Enez ideren beste wetenschap int verrsedegen is dan alle getecken betuige ick mith min handt. Arend Krull Schultz.
202609T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-05-13Carspel Hardenberg B2(omslag) Hardenberch
202610T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Carspel Hardenberg AAnnotatije des Karspelz Hardenberch vande frijonge der Edelen, alsook andere Landen, Unde fortz wath Erven unde Landen tijnden geven Ende welkl denselven thobort, then overstan vande oldeste l' insluden uth ider Buirschap dee dartho Converiert de verclaren bij waren werden oprechtlick angegeven En darvan niet verswegen Kamphuis
202611T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 00Erstlich de Buirschap Ana verclarenKamphuis
202612T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 01Dath het Erve Kamphus aldar thobehorende zalige Juffer van Uterwick is alirdt besher bij die Edelen gefrijet worden, verclaren dattet wantl? in de verpondinge behort tho gelden nha advetant sin naber Lande En nha 'ter inde de verpondings haver? En Gavcks ?hefft. 12 stuver. Het vs. Erve geeft tienden thobehorende de Jufferen van Asewijn (Azewijn van Gramsbergen)Kamphuis
202613T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 02Stuten Erve gifft tienden darvan behort de van Asewijn (Azewijn van Gramsbergen) de hellefte unde Reint van Covorden de ander hellefteStoeten
202614T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 03Bartelinck Erve gifft tienden darvan behort Reint van CovordenBartelink
202615T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 04Dat Erve Hoberz gifft halve tienden thobehorende Reint van Covorden
202616T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Ane 05Dath Erve Waterinck gifft tienden darvan behort Reint van Covorden tho den tiendenWaterink
202617T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 00Buirschap Anvelde verclaren gene frije Lande aldar tho sin, dan alle inde verpondinge angeslagenHurink
202618T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 01Erve ther Huirne geeft tienden aan Schutstal te Gramsbergen, aan Sibculo en aan CapijttellHurink
202619T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 02Erve Kleinckez geeft tienden Zibeckelo toebehorendeKleinties
202620T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 03Erve Purinck geeft tienden kump Zibeckelo thoPoerink
202621T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 04Erve Meijerinck en Hartgerinck geeft tienden kump zalige Jacop Velthus tot Swoll thoMeijerink, Hartgerink
202622T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 089verponding1626-04-29Anevelde 05Erve Egberdinck geeft tienden kump den armen tot Coverden en aan Schutstal tot GramsbergenEgberdink
202623T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Collendoorn 00Buirschap Collendoren verclaren vanth aldar besher gefrijet is worden unde vant wath geven tienden uth gaet
202624T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Collendoorn 01Willem Blankvort hefft gefrijet umme sin huis bes up de grafft En dar omtrent, wordt geestimert up 7 mudde Landez Verclaren dattet halve nha advenandt van Naber Lande inde verpondinge Mantlix behort tho gelden 7 stuver. En nog groenland uit de marcke Blankvoort
202625T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Collendoorn 02Erve Rutmijnck en Erve Odinck geven tienden kumpt Kockman en Kampferbecke tot Swolle tho en nog stuk land van van Erve HamhusOdink, Hamhuis
202626T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Collendoorn 03de Hoffstede is beshere gefrijet verclaren dath deselve nha advenandt van sin Naber Lande dar desen affgedeelt En affgescheiden is Mantlix in verpondinge behort tho gelden 6 stuver
202627T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Lutten 00Buirschap Lutten verclaren dath dar ghene frije Landen sinnen dan alle Inde verpondinge angeslagen, dan de tienden uth Erven ghan als volgetLoshaar, Reinink, Monnekemeijer, Waaijman, Vasse, Brink
202628T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Lutten 01Van zes erven heeft het Capijttell de tienden van Lossharz Erve heell, van Reininck Erve halff, van Monnikce Meijerz halff, van Waeijmanz omtrent twe dele vant Erve, van Engbertz Arve 3 mudde Landez, Uth Vaescermantz Erve ein mudde sloptinden, Uth Brinx Erve omtrent 3 mudde Landez dar tienden off geldtLoshaar, Reinink, Monnekemeijer, Waaijman, Vasse, Brink
202629T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Loozen 00Buirschap Loesen verclaren ghene Land besher gefrijet sinnen dhanZwijse
202630T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Loozen 01Dath Erve des Wisen gifft tienden aan Groff unde Small, kumpt Derrick Willemsen tot Emlinckhem cum suuis thoZwijse
202631T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Loozen 02Erve Johan tho Loesen geeft tienden van itlicke Landt kumpt de Drostinne van Ensse tho
202632T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Loozen 03Marsheinen tho Loesen geeft tienden kumpt de Drostinne van Ensse tho
202633T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Loozen 04Jonge Geerdez tho Loesen gifft tiendenkumpt de Drost van Sallanth thoJonge Geert
202634T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 00Buirschap then Velde, verclaren ghene Lande aldar gefrijet tho sin dhan
202635T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 01Dath Erve Grijmerinck geeft tienden kumpt Willem Blanckevort tho de Denselven Jarlix anfoert En wech haletGrimmerink
202636T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 02Bouwhuis Haer wesende einen kamp van 3 mudde Landez darvan kumpt het Capijttell den tijnden thoBouwhuis
202637T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 03Up de Katinckhorst licht 4 mudde Landez mijn 1 schepel darvan kumpt het Walraven van Heckeren den tijnde thoKatinkhorst
202638T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 04Lennep sinen kamp gifft tienden, is 3 mudde Landez darvan kumpt sath Capijttell den tienden thoLennips
202639T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 05Johan Odinges Landt gifft tienden darvan behort dath Capijttell en tijnden thoOdink
202640T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 090verponding1626-04-29Den Velde 06den Bellinckhaver tienden kumpt Reint van Coverden tho en een deel voor de pastorie te Gramsbergen en een deel voor Jr. Heerden za. sonneBellinkhave
202641T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holtheme 00Buirschap Holtheime verclaren ghene frije Lande sinnen, dan alle inde verpondinge mede angeslagen
202642T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holtheme 01Erve Rorkinck hebben de van Asewijn besher gefrijet (Azewijn van Gramsbergen)
202643T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holtheme 02Erve Velsink, Meilinck, Nijmanz unde des Vossen goet van verscheiden stucken darvan tienden aan de kerk van Gramsbergen
202644T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holtheme 03De Heren Handerick unde fortz de andere Handrick kumpt dat Capijttell den tienden thoHaandrik
202645T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holthone 00Buirschap Holthoen verclaren ghene frije Lande in die Burschap tho sin
202646T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holthone 01Erve Volkers hoort Jan van den Camp, tienden geleverd op de Scheere
202647T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Holthone 02Land uit de havesate De Grothen Schere etc.
202648T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Brucht 00Burschap Brucht verclaren ghene frije Lande aldar sinnen dan alle mede in verpondinhangeslagen
202649T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Brucht 01Dhan doer sinnen Negen Erve de tintbar sinnen groff unde small aen de Lantschap int Rentampt tho kumpt, waronder twe Erve Waterinck genompt van Zeckere stucke Landes tijnden geven in den vors. tinden
202650T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Brucht 03Arendt Blanckevort hefft van Amsinck unde Nisinck ennige tienden van verscheiden stucke Landez, tho weten van Nisinck 3 mudde Landes, unde van Amsinck 4 mudde Landez den hie Blanckevort selffz anfoert En wech halet
202651T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 00Buirschap Bergenthemverclaren gene frije Lande aldar sinnen dan all inde verpondinge angeslagen
202652T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 01Dhan dath Erve Roberz tho Bargenthem dar Jr. Herde up wont hebbe mith sie richt gegolden besher, dan off hie ahnde Lantschap apart betalet is oir sunder onbewust [?]Robers
202653T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 02Voerst tho Beerse hefft tho Bargenthem van Ses Erven den tijnden groff unde small, dan sin Ed. solvest ahn foert En wech halet
202654T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 03Beholtelick dath int Erve Nijenhus sinnen 6 schepel Landez, unde int Erve Wostcamp 3 sch., in Marsinck 1 mudde Landez dar dath Capijttell den tienden van treckenNijenhuis
202655T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 04Uyh het Erve Mollinck gaet ennige tienden... de helffte za. Jan Goriz frouwe … andere helleffte in Gruthuser tiendenMollink
202656T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 05Erve Notfeltz gifft tienden kumpt dath Cappijttell thoNootveld
202657T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 091verponding1626-04-29Bergentheim 06De Katerije Lossharz gifft tienden kumpt dath Cappijttell thoLoshaar
202658T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Radewijk 00Buirschap Radewick verclaren dath dar ghene frije Lande sinnen, dan alle in verpondinge angeslagen unde ock ghene Erve offte Luide sinnen dar tienden affgaet
202659T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 00Buirschap Balder verclaren alse volget
202660T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 01stuk land de Woert is besher gefrijet
202661T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 02Willem Wolerz Erve Nije Katerije tho Balder geslagen wesende van Kleine inportantije Reinders
202662T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 03Erve Reinckez, Erve Grotenhus Grotenhus geven in de Gruthuser tiendenGrotenhuis
202663T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 04Erve Konnijnck tienden groff en small behorende int Closter ZibeckeloKoning
202664T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 05Erve Kampferbecke gifft over de helleffte tienden ahn verscheiden luide, tho wethen Imhoff tho Wilen, de Pastor tot Hardenberg [?] unde t Closter ZibeckeloCampherbeek
202665T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 06Hutten Gerdtz Erve gifft tienden thobehorende Imhoff tho Wilen unde bidenselven wech gehalet En angefoert wortCampherbeek
202666T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 07Purinck Erve gifft tienden thobehorende in de Pastorije thenn Hardenbarch Ende bidenselven wech gehalet En angefoert wortPoerink
202667T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 08Noch sinnen tho Balder verscheiden stucke Landez de inden Gruthuser tijnden behorenPoerink
202668T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 09De Asschert gifft tienden dath Capijttell thobehorende
202669T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Baalder 10Kremerz kamp gifft tienden dath Capijttell thobehorende
202670T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Rheeze 00Buirschap Reedse verclaren ghene frije Lande in oire Burschap hebben, en sinnen all in verpondinge angeslagen, den tienden als volgetKremer
202671T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Rheeze 01Vincent van Thongeren unde Hindrick Lamberz hebbentho Redtzeden tijnden aver 5 Erven de Gerdt Hellekinck unde Derrick Warminck sus Lange in pacht gehadt hebben Hellekink
202672T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Rheeze 02Erve Lovelinck gifft tijnden thobehorende de Erfgen. van za. Ernst vanden VeeneLeuvelink
202673T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 092verponding1626-04-29Rheeze 03Erve Avertijnck gifft tijden thobehorende de van Depenvene bij DeventerAvertink
202674T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 00Buirschap Diffelen verclaren ghene Lande in oire Burschap t hebben de gefrijet sinnen dan alle in verpondinge angeslagen de tijnden alse volget
202675T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 01Dath Erve Harmelink gifft tijnden thobehorende za. Berendt van Filsterenz kinder, offt nhu Rolant Rost (Roet/Roor?) Ende wordt bidenselven angevort En wech gehalet
202676T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 02Dath Erve Welinck gifft tijnden thobehorende za. Jan Goeriz frouwe tot SwolleWelink
202677T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 03Warmelinck Erve gifft tijnden ock thobehorende de weduwe van za. Jan Goeriz tot SwolleWarmelink
202678T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 04Dath Erve Hoever gifft tijnden thobehorende De van Reede hefft Lambert Marrijenbarch in pacht, en bidenselven angefoert wortHeuver
202679T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 05Dath Erve Frilinck gifft tijnden behorende inden Gruthuser tinden Ende aldar mede in verpachtet offte upgeslagen wortVrielink
202680T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 06Dath Erve Lovelinck gifft ock tijnden behorende mede inden Gruthuser tijndenLeuvelink
202681T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Diffelen 07Dat Erve Nijenhus gifft ock tijnden ock mede inden Gruthuser tijnden unde all dre (Vrijlink, Leuvelink en Nijenhuis)darmede in verpachtet En upgeslagen wordenNijenhuis
202682T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 00Burschap Hemsse verclaren ghene frije Lande, dan all-in verpondinge angeslagen, de tijnden als volget
202683T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 01Dath Erve Hulsbus gifft tijnden groff En small thobehorende za. Berent van Filsterz kinder, off nhu Rolant Roet Ende bidenselven wech gehalet wortHulzebosch
202684T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 02Dath Erve Volckerinck gifft tijnden groff En small thobehorende in den Gruthuser tijnden minsten? deell, dath Capijttell hefft van 1 mudde Lantz, den tijnden unde Evert Holterman van 1 mudde Landez uth het vors. ErveVolkerink
202685T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 03Dath Erve Arninck gifft tijnden groff En small ock in Gruthuser tijnden behorende, unde indenselven mede verpachtet wortAarnink
202686T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 04Dath Erve Felsinck gifft tijnden groff unde small thobehorende De van Swarten Water, utbesondert 4 schepel Landez dar dath Capijttell den tijnden van hefftVelsink
202687T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 05Dath Erve Warminck gifft tijnden groff ende small inde wort bij Evert Holterman angefoertWarmink
202688T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 06Dath Erve Ostendorp gifft tijnden darvan de helleffte kumpt inden Gruthuser tijnden, de ander helleffte Jan Goriz frouwe tot SwolleOostendorp, Goris
202689T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 07Dath Erve Hesselinck gifft tijnden groff En small thobehorende De van Swarten WaterHesselink
202690T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 08Dath Erve Reinijnck mith de katerie De Harbarge genompt gifft tijnden tobehorende De van ZibeckeloReinink
202691T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 093verponding1626-04-29Heemse 09Dath Erve Afftijnck gifft tijnden behorende inden Bellinckhaver tijnden Reint van Covorden thobehorende en indenselven mede verpachtet wortAaftink
202692T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 10Dath Erve Ostmannijnck gifft tijnden thobehorende De Weesen tot SwolleOostmannink
202693T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 11Uterwickz goet ,dar Evert up wonth wesende ene Katerije gifft tijnden behorende inden Gruthuser tijnden ende aldar mede in verpachtet wortUterwijck
202694T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 12Spanz Kamp gifft tijnden thobehorende Uterwick en bidenselven angefoert wortSpaanskamp
202695T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 13Spanz kleine kampken inde Dambussche 1 mudde Landz groth gifft het Capijttell den tijndenSpaanskamp
202696T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 14Cromhaver kampken gifft tijnden 1 mudde Landez groth dath Capijttell tobehorendeKromhof
202697T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 15Afftijnck korte kampken gifft tijnden ein half mudde Landez groth dath Capijttell tobehorendeAaftink
202698T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Heemse 16Up Afftijnck kamp ongever ein half mudde Landez gifft dath Capijttell tijndenAaftink
202699T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 094verponding1626-04-29Carspel Hardenberg B1Dith alles who vorsc. hebben de oldeste Luide de kennisse darvan hebben, ein ider int sijne also angegeven, en laten upschriven verclaren bij waren worden oprechtelick angegeven t sin, nha derselve beste wetenschap, sinder darvan iets te hebben verswegen , Betuge ick mith min onderschreven handt actum ahn 29 Aprill a 1626, Arendt Krull schultes tot HardenbarchAaftink
202700T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 095verponding1626-04-29Carspel Hardenberg B2(omslag) Kerspel Hardenberch
202701T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergAlsoe in onse Stadt Wigboltz niet gefrijet, dann alle het landte darinne utegolden wortt utgesecht dese naevolgende Thijndens dit iahr 1625 heft gadaenn wie volgett
202702T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergErstlickenn den tienden vann Jr. Splijtloof hett Erve genamet Mensinck gedaen 11 ggl. (goudgulden)Mensink, Splijtlof
202703T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergItem dat Nijebreck genomett, die Heren ofte Capiittell toe Deventer verpachtet an Jacob Jansen voer iiij mudde roggenn
202704T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergItem genomet dat Voeerwerck gelegenn in onse Stadt Wijgboltz gehorende int Kloster vann Sijbekeloe verpachtet ahn Jan Loeftinck smidtt ter summa vann 40 ggl.Voorwerk, Loeftink, Sibculo
202705T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergItem Joncker Henderick van Rede sijn thijnder in onse Stadt Wijgboltz gelegenn bij Henderick gerttsenn 1625 verpachtet op 21 goltgl.Geertsen
202706T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 118verponding1625Stad HardenbergItem denn Pasterien tijnden ten Hardenberch gelegenn in Stadt Wijgboltz gedaenn 51 goltgl warvan min Herenn naedere annotatie bij Joas (Johannes) Richter alse Ontfanger der Vestlicke goederen sollenn befindennpastorie
202707T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 119verponding1625Stad HardenbergItem den Swarten Waters tienden gepachtett bij Hans Pouwelsen voer 17 mudde roggenZwartewater, Pouwels
202708T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 119verponding1625Stad HardenbergItem Joncker Isaac van Wterwicks tienden gepachtett bij Otto tot Rese voer ij schepell roggennvan Uterwijck
202709T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 119verponding1625Stad Hardenberg B1Dese bavengemelte tiendt tesamen gelegenn in onse Stadtt Wigboltz Stadtt Hardenberch
202710T. 0003.1, inv.nr. 2517, scan 120verponding1625Stad Hardenberg B2(omslag) Stad Hardenb.
222518T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 000verponding1749-1789Carspel Hardenberg A 12518 Register van aangegraven landen, waarvan geen verponding wordt betaald en van na 1682 gebouwde huizen, waarvoor geen schoorsteengeld verschuldigd is, 1749 - 1789
222519T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Carspel Hardenberg A 2Register van alsodane landen, welke sijn aangegraven etc. so mij door de rotmeesters van ijeder boerschap van het Carspel Hardenbergh sijn opgegeven en dat wel van die tijd afaan als de outdste menschen in elk boerschap nog levende de geheugenisse is toedragende, seggende deselve van de vorige tijden bij gebrek van huijs en kennisse of wetenschap kunnen opgeven.
222520T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 00Brught, nije landen toegeslagen tot elker waere op ses schepel en gerekent op hondert car. guldens, is dan als van af tot het erve
222521T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 01Hannink 100
222522T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 02Jentink 100
222523T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 03het Jan Otten 100
222524T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 04Bocking 100Bokkink
222525T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 05Waterink 100
222526T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 06Rigterink 100Richterink
222527T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 07Amsink 100
222528T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 08Nijsink 100
222529T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 283verponding1749-08-28Brucht 09Uelderink een 1/2 erve 50
222530T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 10de Landerien bij de Olijslagers huis gerekent op drie mudde Lant gerekent op 200Olieslager
222531T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 11Derk Righterink camp aan de Beke op 70Richterink
222532T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 12een hoeklant agter de schuire, en een handig campien bij Assies camp gerekent op 90
222533T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 13Evert Waterink een hoek ander Goren op 25
222534T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 14Nog bij Velt maden Hannes Jansen en Seijne Mollink een parceel op 40Veltmaat
222535T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Brucht 15Nog Hannes Jansen en de Welleweert een parceel aldaar op 50Welleweerd
222536T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Bergentheim 00Bergentheim
222537T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Bergentheim 01een camp van de Heer van Hagenvoorde bij het slot gelegen op 225
222538T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Bergentheim 02de camp van Gerh. van Marrienberg aan de Beke gelegen soude hebben gekost 225. een parceel bij H. Schottink gelegen eerst bij is aangekogt voor 60. De eigenaren van de Marrienberg sustineren dat het daar gegravene en bepotene is geweest haer particuliere gronden tot en onder de Marrienbergh gehorende, waar van de verpondinge als mede is en nog soude worden betaalt.Mariënberg
222539T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Diffelen 00DiffelenMolckenbour
222540T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Diffelen 01de out Bmr. Hend. Molkenbour agter aan den Ess ongev. op 75, en de twee holtkampen 250, Jan Leuvelink 150, Plasmans plaatsien 500Molckenbour
222541T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Rheeze 00Reese
222542T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Rheeze 01aan Claas Hendriks goorn 50
222543T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 284verponding1749-08-28Rheeze 02van Camp Derk is een hoek lants vergunt van de Heeren erfgenamen so lange als sijn vrouwen ouders leven als ook vande armjager is oick een vergunningeKamp
222544T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Heemse 00Heemse
222545T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Heemse 01de Vrouw van Heemse, de Heer van Sijtsama bij den Aaftinkkamp en anders de Scholtus Arnold Voltelen (bij alle drie niets ingevuld)
222546T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 00Collendoorn
222547T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 01de camp bij Claas Jans op 150Kamp
222548T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 02Hendrik Doeseman 10
222549T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 03Coendert Lambers 10
222550T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 04Jan op de Hofste 8Hofstede
222551T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Collendoorn 05Nijsink 6
222552T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Lutten 00Lutten
222553T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Lutten 01de camp waar op het Huisien van Coenraet is geset sijnde hem selfs daar vergunt van de erfgenamen om als het hebben willen wederom te moeten afbrekenKoenraat
222554T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Anevelde 01Ennevelde segt niets te weten
222555T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Ane 01Ane segt niet te weten
222556T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holthone 00Holthone
222557T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holthone 01Tabernacels bonger 100Tabbernakel
222558T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holthone 02Hannes inden Hoek 110
222559T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holthone 03Beltmans 10
222560T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holthone 04Asse op de Haer 10Haar
222561T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 285verponding1749-08-28Holtheme 01Holtheme in 't broek een parceel hoort nu toe Brinck Berent is gekoft voor 700
222562T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Den Velde 01Ten Velde G. Lennips plaatse een strepeltien 20
222563T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Loozen 01Losen Geert Hackert, de out Brm. Hendrik Molkenbour, Gerrit Prenger, Hermen Swijse, bij Geugies (er zijn geen landerijen of bedragen ingevuld).Hakkers, Molckenbour, Zwijse
222564T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Baalder 01Baalder een perceel bij de Snijders huis te Radewijk aangekoft uit de markte voor 106 gld. of hier nu die gehele somma og 5/8 voor die van Baalder sijn 39 gl. 15 st. moet werden gestelt, sulks weet hij niet
222565T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Radewijk 00Radewijk
222566T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Radewijk 01Egbert Roelofs een hoekjen 15
222567T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 286verponding1749-08-28Radewijk 02Mass een parceel 150Mas
222568T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 287verponding1749-08-28Carspel Hardenberg B1kunnende dan nog hier of daar wel aan eenig Lant, wal of sloot eenige kleinigheden sijn aangesmeten, welke sij Rotmeesters onmogelijk alle kunnen weten en opgeven. Het voorschreven mij van de respective Rotmeesters van elk boerschap sijnde opgegeven, en die Rotmeesters van de buirschappen Collendoorn, Lutten, Holtheme, Ten Velde en Baalder hebben haere gedane opgave met solemnelen Eede gestarkt; en die van de buirschappen Brugt, Bergenthem, Diffelen, Reese, Heemse, Holthone, Losen en Radewijk hebben sig van het doen des eedts geexecuseert, niet uit manquement van alle schuldige gehoorsaamheid, maar uit vreese van onkunde om de respective landerien so met hout gepote als ongepote na de regte prijs te astimeren, biddende dat haar Ed. Mogende goedgunstelijk believen mogte een geworen Landmeter te senden om die Landen te meten en astimeren, waarom die van Heemse en Losen geen prijs hebben opgegeven seggende hetselve als voor haar ondoenlijk te sijn; ik hebbe wel bij tijds alle mogelijke devoiren aangewent om dit Register mede ten vollen klaar te hebben gekregen, maar heb selve tot mijn leetwesen niet kunnen perfecteren, versoek ootmk. hierover UED. Mog. Resolutie tot mijn narigtinge. Actum Heemse den 28 augustus 1749, Arnold. Voltelen, scholtus.
222569T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-08-28Carspel Hardenberg B2(omslag) Register van alsodane Landen etc. sijnde nog niet compleet Register van aangegravene Landen waar van geen verpondinge betaald word. Scholtampt Hardenberg.
222570T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Carspel Hardenberg AHet Deficiërende aan het ingesonden Register van de aangegravene Landen etc. van het Carspel Hardenberg van dato den 28 aug. 1749 ingevolge Resolutie van haar Ed. Mogende de Heeren Gedeputeerden van de Staten van Overijssel van dato den 20ste october 1749 gesupplieert.
222571T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Heemse 00Heemse
222572T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Heemse 01De vrouw van Heemse f. 1000
222573T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Heemse 02De Heer overste van Sijtzama de twee campen bij Campmans huis 200. En onder derselver huis Blankenhemert opt Heemserveen, aan veneland ofte hetselve mede moet worden opgeschreven weet hij niet op 200Kampman
222574T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Heemse 03De Scholtus Arnold. Voltelen 125
222575T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 00Loosen
222576T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 01Geert Hackert 25Hakkers
222577T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 02out Bmr. Hendrik Molkenbour 150Molckenbour
222578T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 03Gerrit Prenger 35
222579T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 04Hermen Swijse 75Zwijse
222580T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 288verponding1749-11-01Loozen 05bij Geugies 25
222581T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding1749-11-01Radewijk 01Radewijk Heeft de Rotmeester nog bij Mass te voren op de ingesondene Register geset op 150 guld. nog nu gevoegd 110 gulden, so dat het te samen is 300 gulden.
222582T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding1749-11-01Carspel Hardenberg BHet voorsc. mij nu mede van de respective Rotmeesters van Heemse, Losen, en nog nader van die van Radewijk sijnde opgegeven, so hebben die elk haare gedane opgave met solemnelen Eede gesterkt, gelijk mede de Rotmeesters van de respective buitschappen Brugt, Bergenthem, Diffelen, Reese en Holthone, elk haar gedane opgave, reeds op het ingesonden Register gespecificeert, insgelijks met solemnelen Eede hebben gesterkt, Actum Heemse den 1 november 1749, Arnold. Voltelen, scholtus.
222583T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Carspel Hardenberg ARegister van de Huijsen aangetimmert na het formeren van het quohier van het Vuirstede gelt in den jare 1682 en op hetselve quohier niet gestelt, so door de respective Rotmeesters van ijder boerschap van het Carspel Hardenberg, mij sijn opgegeven.
222584T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 00Brugt
222585T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 01de Weduwe Smooks huis 3 vuirsteden
222586T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 02Gerrit Meijerink 1
222587T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 03En de olij mole of die geven moet of niet, weet nietOliemolen
222588T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 04Gerrit Veltman 1
222589T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 05Dietert Geerts 1
222590T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 06Holt Gerrit 1
222591T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 07Harmen Hekman 1
222592T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 08Gerh. vande Marrienberg 3Mariënberg
222593T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 09Teunis de meijer in het bouwhuis 1
222594T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 289verponding-vuursteden1749-08-28Brucht 10Gerrit Geertsen 1
222595T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 00Bergenthem
222596T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 01Hannes Spijkerman 1Spijkerman
222597T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 02Jannes Reinders 1
222598T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 03Jan Lambers 1
222599T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 04Hendrik Grendelman [pauper] 1
222600T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Bergentheim 05Op de Marrienberg staan 3 huisen, hebben lange voor het jaar 1682 daar gestaan, en daarOp vermeinen de meijers dat niet moeten worden Op geschrevenMariënberg
222601T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 00Diffelen
222602T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 01Jan Plasman [preten. pauper] 1
222603T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 02Hendrik Timmerman [pretend. pauper] 1
222604T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 03Marten Visscher [praetend. paupert.] 1
222605T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 04Asse Rolleman [pretend. pauper] 1
222606T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Diffelen 05Gerrit Warnink of Nijemeijer 1Nijmeijer
222607T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 00Reese
222608T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 01Jan Schepers 1
222609T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 02Hendrik woont nu in het voerhuis 1
222610T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 03Brink Gerrit welke het halve vuirstede gelt van Jr. Blankvoorts spijker betaalt, vermeinende daarom nu niet mede behoorde te worden opgeschreven
222611T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 04Camp Derk [pauper] sijnde dit huisien op de Meente geset, en als de moeder doot is, moet dan als de Heeren erfgenamen goet vinden, weer worden afgebrokenKamp
222612T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 05Camp Hendrik is een hutte en is heel arm trekt mede uit de armkisteKamp
222613T. 0003.1, inv.nr. 2518, scan 290verponding-vuursteden1749-08-28Rheeze 06Harmen Arents 1Arends