Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Staten Archief inventarisnummer 5327)

In de originele lijsten werden hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt. Voor de leesbaarheid heb ik de namen met een hoofdletter en de cijfers, beroepen enzovoort met kleine letters geschreven. De schrijfwijze is soms zo anders dat tussen haakjes de hedendaagse achternamen zijn toegevoegd. Dubbele punten achter de voorletters zijn gewijzigd in punten. Ook de beroepen werden op diverse manieren genoteerd. Zo werden keuterboeren aangeduid als keuters, kueters, kuiters en korters en had je behalve een schoenmaker ook een klompmaker of schoemaker en klompemaker. Er waren hele en halve boeren.

pagina 01
Wij, de Municipaliteit der Stad Hardenbergh, certificeren bij dezen: Dat Wij bij examinatie der Lijsten van Telling, opgemaakt door Onzen Stads-dienaar Jan Derksen Sweers, bevonden hebben in gemelde Onze Stad te zijn het Getal van Huisgezinnen en Menschen, als volgt:
Stad Hardenbergh.

Wijken of StraatenGetal der Huisgezinnen met woorden’t Zelfde getal in cijfferGetal der Menschen met woorden’t Zelfde getal in cijffer
In de VoorstraatNegen en zeventig79Drie honderd en negentig390
In de AchterstraatAcht en vijftig58Twee honderd en negen en dertig239
Buiten in der Stads VrijheidZeven7Twee en twintig22
Een honderd vier en veertig144Zes honderd een en vijftig651

Aldus gedaan, oirkonde de ondertekening onzer presente Leden en Secretaris, te Hardenbergh den 6 November 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
G. Hoffsink, G. Nijman, H. Leuveling, Berent Meuleman, Hermanus van Loo.
Ter ordonnantie van de Municipaliteit J. van Riemsdijk, secretaris.

pagina 02
Telling
Van alle de Menschen in de Stad Hardenbergh en deszelfs Vrijheid, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Hetzelfde getal in cijffers.Akte nummer.
In de Voor-Straat:    
Hendrik Dijk, handwerksmanHendrik Dijkdrie31
Jan Kamferbeek, klompenmakerJan Kamferbeekzes62
Jan Holtman, schoenmakerJan Holtmanvijf53
Michiel Mulder, linnenweverMichiel Muldervijf53a
Klaas Sweers, koopman en schipperDe weduwe Jan Sweers (Zweers)vier44
De representant Jasper SweersDe vrouw van J. Sweers (Zweers)acht85
weduwe Harmen Amsink, voermanweduwe Amsinkzeven76
Barend van Borne, oud burgemeesterB. van Bornezeven77
Fredrik Amsink, voermanFred. Amsinkzeven78
De representant Gerrit NijmanG. Nijmanzes69
Gerrit Jan Valkman, schipperGerrit Jan Valkmantwee210
Hendrik Vinke, bakkerHend. Vinkevijf511
Antoni Odink, herbergierAnt. Odinkvijf512
Fredrik van Munster, commissaris van den postwagen, herbergier enz.Fred. van Munstertien1013
   80 
pagina 03    
Willem Nijman, bakkerWillem Nijmanvijf51
weduwe van Derk Jan Rustenberg, herbergierweduwe Rustenbergdrie32
Jannes van der Heide, handwerksmanJannes van der Heidevier43
Hendrik Nijman, kleermakerHend. Nijmantwee24
weduwe Evert Santman, schipperweduwe E. Santmanzes65
Jan Brand, handwerksmanJan Branddrie36
Roelof Frijlink, kleermakerDe vrouw van R. Frijlinkvijf57
weduwe van Egbert Sweers, herbergierweduwe E. Sweers (Zweers)zes68
Jan Brink, handwerksmanJan Brinkvijf59
Jan Kamer, handwerksmanJan Kamertwee210
Jan Oosterhof, handwerksmanJan Oosterhofdrie311
Fredrik Bussemaker, bakker enz.Fred. Bussemakervier412
Albert Kuick Molckenbour, oud burgemeesterR. van Langenzeven713
Willem Middendorp, schipperWillem Middendorpvier414
Hendrik van Laar, linnenweverHend. van Laardrie315
Berend Sweers, schipperweduwe Derk Sweers (Zweers)vier416
Jan Joost ten Broeke, schoenmakerJ.J. ten Broekevijf517
Hendrik Hofsink, timmermanHend. Hofsinkdrie318
De representant Hendrik LeuvelinkH. Leuvelinkzes619
Weduw Jan Timmermanweduwe J. Timmermaneen120
Henricus Lotterman, linnenweverHs. Lottermanzes621
Willem Richter, handwerksmanW. Richterdrie322
Jan Pot, schoenmakerJan Potvier423
Derk jan Vlierman, handwerksmanD.J. Vliermandrie324
Isaak den Brander, handwerksmanI. den Branderzes625
   183 
pagina 04    
Lugger Brand, nachtwakerLugger Branddrie31
Moses Hompesz., Joods koopmanMoses Hompesz.drie32
De representant Berend SweersB. Sweers (Zweers)vier43
Jan Hendrik Sweers, slagterJ.H. Sweers (Zweers)zes64
Hendrik Meijerink, klompmakerHend. Meijerinkzes65
Tijes Kremer, timmermanTijes Kremerzes66
Jannes Smit, handwerksmanJannes Smitdrie37
Harmen Joosten, linnenweverHarmen Joostenzes68
Cornelis Hermannus Walraven, predikantC.H. Walraventwee29
Cornelis Soeters, ontvanghebbend commijs van de convoijen en licentenDe vrouw van C. Soetersnegen910
weduwe Roelof Vliermanweduwe R. Vliermantwee211
weduwe Harmen Bekmanweduwe H. Bekmandrie312
Hendrik ten Brink, schoenmakerHend. ten Brinkdrie313
Willemina OevermanW. Oevermaneen114
Jasper van Munster, grutterJ. van Munsternegen915
Gerrit Frijlink, kleermakerG. Frijlinkzeven716
De representant Berend MeulemanB. Meulemanvijf517
De representant Jan SantmanDe vrouw van D. Santmannegen918
Rutger Santman, koopmanR. Santmanvier419
Klaas ter Steeg, bakkerK. ter Steegtwaalf1220
Philip Jonasz., Joods koopmanDe vrouw van Philip Jonasz.vijf521
Gerrit Sierink, kuiperDe vrouw van G. Sierinkvier422
De representant Hermannus van LooH. van Loovijf523
weduwe Marten Odink, herbergierweduwe M. Odinkvier424
weduwe Jan Hendrik SweersJan Hend. Sweers (Zweers) J.Hzn.tien1025
weduwe Daniël Baerselmanweduwe D. Baerselmaneen126
  315 
pagina 05    
Jannes Veenebrugge, voermanJannes Veenebrugge (Venebrugge)acht81
Hend. van ’t Holt, handwerksmanHend. van ’t Holtvier42
Jan Woelders, voermanJan Woeldersacht83
Jan Vinke, kuiperJan Vinkeeen14
weduwe W.H. Likkelvier45
Jan Berend ten Broeke, handwerksmanJ.B. ten Broekevijf56
Evert Nijman, handwerksmanAnna Nijmanvijf57
Reinder Kamferbeek, barbierR. Kamferbeekvijf58
weduwe van den verwalter scholtus J. van Riemsdijkweduwe van Riemsdijkzes69
Willem Meijer, timmermanW. Meijervier410
Willem Boerrigter, handwerksmanW. Boerrigtervier411
Hendrik van Loo, smitH. van Looacht812
Derk Santman Jzn., herbergierD. Santman Jzn.zeven713
Derk Jan Santman, herbergierD.J. Santmanzes614
   390 
In de Achter-Straat:    
Dominicus Turijn, schilder en glazemakerD. Turijnzes615
Jonas Israëlsz., Joods koopmanwas absenteen116
Berend Rustenberg, herbergierB. Rustenbergacht817
Jan Westenberg, handwerksmanJan Westenbergvier418
Gerrit ten Brink, handwerksmanGerrit ten Brinkvier419
Hendrik Sweers, schipperHend. Sweers (Zweers)vier420
Hendrik Jan Frijlink, kleermakerH.J. Frijlinkdrie321
   30 
pagina 06    
Gerrit Harssevoort, handwerksmanBerend Harssevoort (Harsevoort)vijf51
Hendrik Welleweerd, handwerksmanHend. Welleweerdzeven72
Gerrit Kamphuis, kleermakerGerrit Kamphuiszes63
Laurens Appel, kleermakerLaurens Appelsvijf54
Jan Romberg, timmermanJan Rombergvijf55
Derk Jan Kremer, koopmanDerk Jan Kremerzes66
Lambert Hamberg, handwerksmanLamb. Hambergvijf57
Martinus Pruim, koster en schoolmeesterM. Pruimdrie38
Jan Godfried Pruim, scholtus des schoutämbts Hardenbergh en HeemseJ.G. Pruimvijf59
Evert Goris, nachtwakerEvert Gorisvier410
Egbert Baarslag, schipperEgb. Baarslagvier411
Jan Vinke EvertszoonJan Vinketwee212
Jan Derksen Sweers, stadsdienaarJ.D. Sweers (Zweers)zes613
Egbert Meijerink, klompmakerEgb. Meijerinkvijf514
Jan Kosters, ambtsdienaarJan Kostersdrie315
Evert Kosters, handwerksmanEvert Kostersvijf516
Jannegien MeindersJannegien Meindersdrie317
Teunis van der Veen, schipperTeunis van der Veenzes618
Clement Flikweert, gepensioneerd soldaatCl. Flikweerttwee219
Harmen Hendrik Nijman, kleermakerH.H. Nijmanvier420
Hendrikjen JansenHendrikjen Jansentwee221
Roelof Kremer, handwerksmanRoelof Kremervijf522
Hendrik Leusink, kleermakerHend. Leusinkvijf523
Egbert Jan ten Broeke, schoenmakerE.J. ten Broekezes624
Harmen ter Wielen, handwerksmanH. ter Wielentwee225
Gerrit ten Bruggen, handwerksmanG. ten Bruggentwee226
   143 
pagina 07    
Harmen Goris, schipperHarmen Gorisvijf51
Berend Oeverman, koopmanB. Oevermandrie32
Ernst Hamelman, handwerksmanE. Hamelmandrie33
Jan Boerrigter, handwerksmanJan Boerrigterdrie34
Jan Hendrik van Loo, koopmanJ.H. van Looacht85
Arend Sierink, koperslagerA. Sierinkzeven76
Jan Valkman Ozn., schipper enz.Jan Valkmanvijf57
weduwe Roelof Kistemakerweduwe R. Kistemakervier48
Wolter Bekman, handwerksmanWolter Bekmanvier49
weduwe Hendrik Schutteweduwe H. Schutteeen110
Hendrik Ophof, handwerksmanHend. Ophofvier411
Derk Rasink, schipperD. Rasinkdrie312
weduwe Jan van der Heideweduwe Jan van der Heidetwee213
Jan Hendrik Truin, handwerksmanJan Hendrik Truinvier414
Egbert ten Broeke, schoenmakerEgb. ten Broekedrie315
Egbert Wessels, handwerksmanEgb. Wesselstwee216
Engbertus Sweers, koopman en schipperEngbs. Sweers (Zweers)drie317
Jan Harmen Sweers, schipperJ.H. Sweers (Zweers)drie318
Harmen Dudink, smitH. Duidinkvijf519
Jan Hofsink, timmermanJan Hofsinkzes620
De representant Gerrit HofsinkG. Hofsinkzeven721
weduwe Jan MeijerinkBerendina Meijerinktwee222
Fredrik Baarslag, schipperFred. Baarslagdrie323
Jan Valkman Gzn., slagterJan Valkman Gzn.vier424
Albert Vastenouw, handwerksmanAlb. Vastenouwtwee225
   239 
In der Stads Vrijheid:    
Harmen Veenebrugge, bouwmanH. Veenebrugge (Venebrugge)drie326
Evert Jansen, linnenweverEvert Jansenvier427
   7 
pagina 08    
Jan Hendriks, handwerksmanJan Hendriksdrie31
Harmen Bekman, bouwmanH. Bekmanvier42
Jan Klinge, schoolmeester van RadewijkJan Klingevier43
Roelof Rerink, handwerksmanRoelof Rerink (Reurink)drie34
Egbert Hakkers in de Hutte op de Veenebrugger-Schans, handwerksmanEgb. Hakkerseen15
   22 
de Voorstraat390 personen   
de Achterstraat239 personen   
de Vrijheid  22 personen   
 651 personen   

Aldus op mijne afgelegde Verklaringe gedaan door mij ondergetekende Stads-dienaar Jan Derksen Zweers.
Deze Lijsten van Telling der Menschen, in de Voor-Straat, Achter-Straat en de Vrijheid van de Stad Hardenbergh, door de Municipaliteit derzelve Stad op heden zijnde gerevideert (nagezien), zo zijn dezelven, naar hunne beste wetenschap, in order bevonden. Hardenbergh den 2 November 1795. In fidem me presente, J. van Riemsdijk, secretaris.


pagina 09
Wij, de Municipaliteit en Scholtus des Kerspels Hardenbergh en Heemse, certificeren bij dezen, dat Wij bij examinatie der Lijsten van tellingen, opgemaakt door Jan Jenting, Derk Jan Meijerink, Hendericus Mensen, Albert Hilverink, Derk Scholten, G. Dorgelo, Jan Vrens, Jan Schuldink, Jannes Thielen, D.J. Kremer, Wolter Willink, B. Rave, Albert Ekenhorst, Hannes Huurink, H. Zwijsen, G. Sipelkamp en Jan Klinge, respective Schoolmeesters, Rotmeesters en Onderscholtus dezes Kerspels, bevonden hebben in dit Schoutämpt te zijn het getal van Huisgezinnen en Menschen als volgd:

Schout-ambt van den Hardenbergh en Heemse.    
Naamen der Boerschappen.Getal der Huisgezinnen met woorden.Het zelfde getal in cijffers.’t Getal der Menschen met woordenHet zelfde getal in cijffers.
BruchtVijf en twintig25Een honderd drie en veertig143
BergentheimTwee en twintig22Een honderd acht en vijftig158
SibculoNeegen9Vijf en zeventigh75
Diffele (Diffelen)Twee en twintig22Een honderd en dertig130
Reeze (Rheeze)Acht en dertig38Twee honderd en elf211
HeemseZeventig70Drie honderd zes en zestig366
CollendoornVijftien15Een en negentigh91
LuttenZeeventien17Een honderd en twintig120
Ennevelde (Anevelde)Acht8Zeven en vijftig57
Aane (Ane)Vier en zeventigh74Vier honderd en drie403
Holthoone (Holthone)Veertien14Een honderd en dertien113
Holtheeme (Holtheme)Vijf en twintig25Een honderd negen en vijftig159
den VeldeTwaalf12Een en tachtigh81
Loosen (Loozen)Zeeven7Vijf en veertig45
Baelder (Baalder)Negen en dertig39Een honderd zeven en zeventig177
RadewijkElf11Acht en tachtigh88
 Vier honderd en acht408Twee duizend vierhonderd en zeventien2417

Aldus gedaan, oirkonde onze ondertekening, den 5 November 1700 Vijf en Negentigh. G. Dorgelo, J.G. Pruim, scholtus.

pagina 10
Telling van alle Menschen in de Marke van Brucht, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Brucht,
Buurschap Brucht.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in yder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelvde getal in cijffers.Akte nr.
Derk Meijerink, boerDerk Meijerinknegen91
Gerrit Hennink, boerGerrit Hennink (Hannink)zeven72
weduwe Jentink, boerweduwe Jentinkagte83
Henderijk Dieters, keuterHenderijk Dietersdrie34
G. Jan Oudewaterink, boerWijlend Oudewaterink (Oldewaterink)agte85
Derk Bokkink, keuterDerk Bokkinkviere46
Jan Waterink, boerJan Waterinknegen97
Klaas Oelderink, boerKlaas Oelderink (Uelderink)zeven78
Jan Holtman, keuterJan Holtmanvijf59
Henderijk Schepers, keuterHenderijk Schepersviere410
Jan Stegeman, keuterJan Stegemanvijf511
Henderijk Nijzink, keuterHenderijk Nijzinkzes612
Bartelt Henderijks, keuterBartelt Henderijks (Hendriks)vijf513
G. Jan Meijerink, keuterG. Jan Meijerinkdrie314
Lambert Hekman, keuterLambert Hekmanviere415
G. Jan Rigterink, boerG. Jan Rigterink (Richterink)twaalf1216
Gerrit Geertman, boerGerrit Geertmanszes617
Berent Nijzink, keuterBerent Nijzinkviere418
Jan Raben, keuterJan Rabenviere419
Gerrit Amsink, keuterGerrijt Amsinkdrie320
Jan Geertmans, keuterJan Geertmansdrie321
Jan Veltmans, keuterJan Veltmandrie321
pagina 11    
Karel Venebrugge, boerKarel Venebruggenegen91
Lubbert Venebrugge, boerLubbert Venebrugnegen92
De koehierde tot BrugtHenderijk Jaspersdrie33
  Een honderd drie en veertig143 

J. Jentink, schoolmeester tot Brugt.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na Onze beste wetenschap in orde is bevonden, Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 12
Telling van alle Menschen in de Marke van Bergentheim, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Bergentheim,
Buurschap Bergentheim.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgaave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelvde getal in cijffers.Akte nr.
D.J. Meijerink, schoolmeesterD.J. Meijerinkdrie31
De boer Hermen WijgminkH. Wijgmink (Wiegmink)tien102
De boer Jan WaterinkJ. Waterinkagt83
De boer Gerrit MarsinkG. Marsinkses64
De boer Arent BouhuisA. Bouhuis (Bouwhuis)twalf125
De boer Mannes OolbersM. Oolbersseven76
De weduwe van Hermannes Jansen
Wilhelmijna halvee boer
W. Jansenses67
De keuter Hendrik SpijkermanH. Spijkermanvier48
De keuter Albert WoeskampA. Woeskamp (Weustkamp)seven79
De boer Albert MollinkA. Mollinkagt810
De halve boer Hendrik LijsenH. Lijsenvijf511
De keuter Jan NoodveltJ. Noodveltagt812
De keuter Gerrit HuttenG. Huttenvier413
De keuter Hendrik ReindersH. Reindersseven714
De keuter Hermen NikampH. Nikamp (Nijkamp)seven715
De halve boer Jan SchottinkJ. Schottinkagt816
De halve boer Luggert SlotmanL. Slotmanagt817
De keuter Gerrit GrendelmanG. Grendelmanagt818
De boer Albert de BoerA. de Boerelf1119
De halve boer Jan HesselinkJ. Hesselinkseven720
De mulder Marten SnelM. Snelagt821
De halve boer Hendrik LambersH. Lambersses622
  Een honderd acht en vijftig158 

D.J. Meijerink, schoolmeester; A. Mollink.
Dat de voorenstaande Lijste, door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order is bevonden; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 13
Telling van alle Menschen in de Marke van Sibculo, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Sibculo,
Buurschap Sibculo.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelvde getal in cijffers.Akte nr.
Hendericus Mensen, schoolmeesterHender’s Mensenvijf51
Hermen HermsenLukes, boer (Lucas)achte82
Jan JanBoers, boertiene103
Lambert JanKelder, boertiene104
Lukes RoelofBouhuisnegen95
Hendrik HindrikHermes (Herms)achte86
Teunis GerrijtBakhuiszesse67
Frerijk GerrijtMulen (Mollen, Meulen)zeven78
Jan LubbersHekgeerstwaalven129
  vijf en zeventig75 

Aldus geteld Hendrikus Mentsen.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mi Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 14

Telling van alle Menschen in de Marke van Diffele, Schoutämbt Heemse, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Diffele,
Buurschap Diffele.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in cijffers.Akte nr.
Albert Hilverdink, schoolmeesterAlbt. Hilverdink (Hilberink)vijf51
Herm Hendrik Timmerman, keuterH. Hendrik Timmermanvier42
Hendrik Schutte, boerHendrik Schuttevier43
Arent Lugt, keuterArent Lugttwee24
Berent Scholten, keuterBerent Scholtenvijf55
Jan Hilberink, keuterJan Hilberinkzeven76
Geert Vrijlink, boerGeert Vrijlinkzeven77
Egbert Leuvelink, keuterEgb. Leuvelinkdrie38
Arent Gerrits, keuterArent Gerritsagt89
Hendrik Rolleman, keuterHendrik Rollemanzes610
Herm van de Bullemaat, keuterHerm van de Bullemaat (Bollemaat)vier411
Jannes Hersevoort, keuterJann. Hersevoort (Harsevoort)negen912
Lambert Ulenkamp, boerLamb. Ullenkamp (Uilenkamp)negen913
Derk Gerrits, keuterDerk Gerritsvijf514
Hannes Heuver, boerHannes Heuverzes615
Hendrik Wermelink, boerHendrik Wermelink (Warmink)zes616
pagina 15    
Hendrik Hekman, keuterHend. Hekmanzes61
Asse Ribberink, casteleijnAsse Ribberinkvijf52
Jan van den Pol, keuterJan van den Polzeven73
Jan Weelink, boerJan Weelink (Welink)zes64
Arent Bruuns, boerArent Bruuns (Broens, Bruins)zeeven75
Egbert NijmeijJer, boerEgb. Nijmeijjernegen96
  Een honderd en dertig130 

A. Hilberink.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 16
Telling van alle Menschen in de Marke van Reese, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Reeze,
Buurschap Reeze.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in cijffers.Akte nr.
Derk ScholtenDerk Scholtentwalf121
Herm TimmermansHermzeven72
Esse Wilmes (Willems)Essenegen93
Egbert WarminkEgbertelven114
Derk Jaapkes (Jacobs)Derktiene105
Luks Weelink (Welink)Luksdrie36
Albert WelinkEgbertzesse67
Gerrit VeurinkGerrittien108
Hans HeersminkHanself119
Herm RaatminkHermdrie310
Herm WelinkDerkvier411
Lubbert Stollen (Stoeten)Lubbertnegen912
Jan Stotten (Stoeten)Janzesse613
Janhendrik Nikamp (Nijkamp)Janhendrikdrie314
Jan SchipperJandrie315
Hendrik DunnewindHendrikvijf516
Hendrik VeurinkHendrikzesse617
Jan BinnenkampJanvive518
Derk op den KampJandrie319
Hendrik op den KampHendrikvier420
Egbert DirksEgbertzesse621
Henderikkus KragtHenderikusdrie322
pagina 17    
Herm AssiesHermtwie21
Rikkel Kusters (Kosters)Rikkelzesse62
Evert DerksEvertzesse63
Egbert JansenJanvier44
Jans ScholtenJansdrie35
Herm DerksHermdrie36
Berent KoersBerentagte87
Berent in het AgterveltBerentzesse68
Jan EgbersMansvif59
Wilm MartensWilmvive510
Gerrit KoersGerritzesse611
Jan HulzebosJanzesse612
Jan HendriksJan Hendrikstwee213
KrisJanKrisJantwie214
Jan HermsenJanvierre415
Jan DekkerJandrie316
  Twee honderd en tien210 
  den 1 November geeft zich aan de koeheerde D. Tempelman
Twee honderd en elf
1
211
17

Aldus door mij geteld, D. Scholten.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na Onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 18
Telling van alle Menschen in de Marke van Heemse en Collendoorn, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Heemse en Collendoorn,
Kerkdorp Heemse.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgaave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Hk. Roelofs, keuterHk. Roelofszeven71
Jan Nijkamp, keuterJan Nijkampzes62
Jan Arends, keuterJan Arendsvier43
Gl. de Graaf, keuterG. de Graafdrie34
Jm. Hulzebos, keuterJm. Hulzeboszeven75
weduwe M. Schreur, boerweduwe Schreuragt86
J.R. van Raesfelt te HeemseJ.R. van Raesfeltagt87
Jn. Kromhof, keuterJn. Kromhofvier48
Hn. Alberts, boerHn. Albertszeven79
Gt. Velsink, boerGt. Velsink (Veldsink)agt810
Hn. Scholten, boerHm. Scholtenzes611
Ts. Waterink, keuterT. Waterinkzes612
Ds. Stolte, predicantDs. Stolteeen113
G. Dorgelo, custosGt. Dorgelonegen914
E. Vedelaar, schoemakerE, Vedelaarthien1015
G.J. CrullG.J. Crultwee216
Roelof Everds, keuterRoelof Everdsvier417
Derk Lenters, keuterDerk Lenterstwee218
Gt. Bouhuijs, keuterGt. Bouhuijs (Bouwhuis)drie319
weduwe Reindert Gerrits, keuterweduwe Rt. Gerritsdrie320
E.R. van Faassen, keuterE.R. van Faassenvijf521
B. Schollink, keuterB. Scholltinkvier422
Goorn Gerrit, boerGoorn Gerritzeven723
Jn. Kampman, boerJn. Kampmanzes624
Bt. Visscher, keuterBt. Visschervijf525
Alb. Lenters, keuterAlb. Lentersdrie326
Wm. Buitendijk, keuterWm. Buitendijkvier427
Hn. Gog, keuterHn. Gogdrie328
Jn. ter Wijlen, keuterJn. ter Wijlenzes629
Hk. Wesselink, keuterHk. Wesselinkvijf530
pagina 19    
Gt. Arents, keuterGt. Arends vrouwzes61
weduwe Jn. Luggers, keuterweduwe Jan Luggersvijf52
Gt. Everds, keuterGt. Everdsdrie33
Hs. Vinke, keuterHs. Vinkevijf54
Gt. Vinke, keuterGt. Vinkeagt85
Jn. Bolks, boerJn. Bolksthien106
Hk. Hesselink, boerHk. Hesselinkagt87
Derk Odink, KasteleinDk. Odinkagt88
Jn. Dieterink, keuterJn. Dieterinkvier49
Antonij Torijn, keuterAntonij Torijn (Turijn)vijf510
Hannes Nijzink, koopmanHannes Nijzinktwe211
weduwe Ulenberg, keuterweduwe Ulenbergtwee212
J.H. Overmars, procuratorJ.H. Overmarsdrie313
Jan Derksen, keuterJan Derksenvier414
Emanuël Jonasz., koopmanEmanuël Jonasvijf515
Hk. van Bruggen, keuterHk. van Bruggendrie316
R. Dunnink, molenaarR. Dunninkzes617
Jan Frens, onderscholtusJan Frensvier418
Fenne JanssenFenne Janssentwee219
J.H. Willering, timmermanJ.H. Willeringzes620
Teunis Vinke, keuterTeunis Vinkevier421
Jn. Dangremond, metzelaarJn. Dangremonddrie322
Wolter Stegeman, keuterWolter Stegemanzes623
J.H. Meppelink, schoemakerJ.H. Meppelinkdrie324
L. Kolkman, keuterL. Kolkmanvijf525
M. Bruins, kasteleinM. Bruinszeven726
F.C.W. Rathsman, chijrurgijnF.C.W. Rathsmanvijf527
Emanuël Israëls, koopmanEmanuël Israëlszeven728
Hk. Lotterman, weeverHk. Lottermanvijf529
Roelof Slotman, keuterRoelof Slotmanvijf530
Jn. van Rechteren, koopmanJn. van Rechterentwalf1231
Hk. Lenters, boerHk. Lentersagt832
Hk. Geertman, boerHk. Geerman (Geertman)zeven733
Gt.J. Schrotenboer, boerGt.J. Schrotenboerzes634
Gt. Schrotenboer, keuterGt. Schrotenboerdrie335
Jannes Heultink, boerJannes Heultink (Hultink)drie336
Gerhards. Veurink, keuterGerhardus Veurinkvijf537
Jan Olsman, boerJn. Olsmanelf1138
Gt. Blodens, timmermanGr. Blodens (Bloten)drie339
Schansen HenkeSchansen Henkendrie340
   366 

pagina 20

De opgemende tellingen zijn door ons ondergetekenden gedaan. G. Dorgelo; Jan Vrens, onderscholte.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in orde bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 21

Telling van alle Menschen in de Marke van Heemse en Collendoorn, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795 ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Heemse en Collendoorn,
Buurschap Collendoorn.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Roelof Bouwmeester, keuterRoelof Boumeester (Bouwmeester)drie31
Claas Ballast, kuiter (keuter)Claas Ballastvier42
Jan Ceuter, kuiterCueter Jandrie33
Hendrik Odenk, boerHendrik Odenk (Odink)negen94
Albert Nijsink, boerAlbert Nisinktien105
Hindrik Fasen, boerHendrik Fasen (van Faassen)vijf56
Jan Hams, boerJan Hama (Hamhuis)negen97
C.L. Graaf van Regteren, burgerGraaf van Regteren (Rechteren)vijf58
Coenert Stoebelt, kueterCoenert Stoebelt (Stoevebelt)zes69
Egbert Doezeman, kueterEgbert Doezemanagt810
Lefert Jansen, kueterLefert Jansenvier411
Egbert Wenders, kuiterEgbert Wenders (Werners)agt812
Jannes IJdenk, boerJannes IJdenk (IJden)agt813
Rolof Tassink, kueterRolof Tassinkvier414
Jan Seinen, kueterJan Seinenvijf515
  Een en negentigh91 

Aldus door mij geteld, S. (?) Schuldink.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order is bevonden; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 22

Telling van alle Menschen in de Marke van Lutten, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Lutten,
Buurschap Lutten.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Berent Hendriks, keuterBerent Hendrikszes61
Klaas Poes, boerKlaas Poeszeven72
Herm Geertman, keuterHerm Geertmanvijf53
Albert Lubbertien, keuterAlbert Lubbert:vier44
Albert Stegeman, keuterAlbert Stegemanacht85
Roelof Waaiman, boerRoelof Waaiman (Waaijman)vijf56
Berent Munkemeijer, keuterBerent Munk: (Monnekemeijer)zes67
Willem Reinink, keuterWillem Reininkacht88
Albert Wolbink, boerAlbert Wolbinkelven119
Asse Neiboer, keuterAsse Nijboervijf510
Hillebrand Willip, boerHillebrend Willip (Wilpshaar)negen911
Jan Vasse, boerJan Vassenegen912
Gerrit Brink, keuterGerrit Brinkzes613
Hendrik Wolters, boerHendrik Woltersvijf514
Hendrik Westerman, boerHendrik Westerm:tien1015
Hendrik Wevers, keuterHendrik Weverszeven716
Jan Koeraat, keuterJan Koeraat (Koenraat)zes617
  Een honderd en twintig120 

Door mij geteld, J. Tielen.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 23

Telling van alle Menschen in de Marke van Aane en Ennevelde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Aane en Ennevelde,
Buurschap Ennevelde.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Pothof, keuterJan Pothofvier41
Reijnders, boerHendrik Reijnders (Reinders)neegen92
Meijrink, boerHendrik Meijrink (Meijerink)zeeven73
Huurink, boerRoef Huurink (Hurink)agt84
Strieper, keuterHendrik Strieperzeeven75
Lamberts, boerDe vrouwneegen96
Engbers, keuterDe weduwe Engbertsvijf57
Egberink, boerJHendrik Egberinkagt88
  Zeven en vijftig57 

Door mij aldus geteld, D.J. Cremer.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 24

Telling van alle Menschen in de Marke van Aane en Ennevelde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Aane en Ennevelde,
Buurschap Aane.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Wolter Willink, boerWolter Willinkagt81
Jan Vrielink, kueter (keuter)Jan Vrielinktwe22
Gerrit Stegeman, kueterGerrit Stegemanvif53
Willem Loshaar, boerWillem Loshaarseven74
Jan Hobert, kueterIJan Hobersseven75
Stro Jan, kueterStro Janses66
Willem Willink, kueterWillinkseven77
Steven van der Veen, kueterSteven van d: Veenvier48
Jan Hekman, kueterJan Hekmanvier49
Jan Woederink, timmermanJan Woederink (Woelderink)vier410
Hendrik Timmerman, kueterH. Timmermandrie311
Roelef Tielen, kueterRoelef Tielendrie312
Roelef Boumeerster, kueterJan Boumeerster (Bouwmeester)agt813
Arent Schuldink, kueterArent Schuldinkvier414
Evert Dikman, kueterEvert Dikmanses615
Lucas Passien, kueterLucas Passien (Passies)vier416
Herm Grote Buiel, kueterHerm Grote Buiel (Grotebuul)vif517
Melenbergh, kueterHendrik Melenberghvif518
Jan Klein Buiel, kueterJan Kleine Buiel (Kleinebuul)vier419
Hendrik Kamphuis, kueterH. Kamphuisdrie320
Jan Schuldink op ’t Hag, kueterJan Schuldinkses621
Hendrik Schuldink, kueterJan Schuldinkseven722
Klaas Ridderman, kueterKlaas Riddermandrie323
Rikkes Albers, kueterRikkes Albersvif524
Derk Wilphaar, kueterJan Wilphaar (Wilpshaar)ses625
Egbert Haar Evers, boerE. Haar Eversses626
Willem Vlierman, boerW. Vliermanses627
Otte van Naas, kueterOtte van Naas (Vanaas, Veenaas)seven728
Jan Neij Majer, boerRolef Neimajer (Nijmeijer)ses629
Jan Timmerman, kueterJan Timmermandrie330
  Een honderd vier en vijftig154 
pagina 25    
Jan Assies, kueterJan Assiesdrie31
Hendrik Boumeester, kueterH. Boumeerster (Bouwmeester)ses62
Gerrit Habers, boerGerrit Habersnegen93
Jan Holter, kueterJan Holterseven74
Herm Holter, kueterJan Holtervif55
Jan Olde Eckman, kueterJan Ol Eckman (Olde Eekman)twe26
Albert Nei Eckman, kueterAlbert Nei Eckman (Nije Eekman)vif57
Jan Vrielink, kueterJan Vrielinktwe28
Jan Quand, kueterJan Quand (Kwant)twe29
Roelef Mensen, kueterRoelef Mensenses610
Hendrik Reinink, kueterHendrik Reininkvier411
Lambert Klooster, kueterLambert Kloostervier412
Derk Rutmink, weverDerk Rutmink (Ruitmink)vif513
Lambert Schutten, kueterLambert Schuttenagt814
Hendrik Vasse, kueterHendrik Vasseses615
Egbert Klooster, kueterEgbert Kloosterdrie316
Derk Willink, kueterDerk Willinknegen917
Jan Tielen, kueterJan Tielenvif518
Hendrik Habers, kueterJan Habersses619
Albert op der Veer, kueterAlbert Veermannegen920
Albert Beltman, kueterAlbert Beltmanvif521
Roelef Benen, boerEgbert Benenses622
Roelef Meilink, boerRoelef Meilinkseven723
IJan Hendrik op ’t Tunnes, kueterHendrik Tunnes (Teunis)ses624
Jan Altena, kueterJan Altenanegen925
Derk Koeners, kueterDerk Koeners (Koenders)agt826
Lambert Gerrits, kueterLambers Gerritsvif527
Lucas Guegies, kueterLucas Guiegies (Geuchies)ses628
IJan Gerrits, kueterJan Gerritstwe229
Albert Assen, boerAlbert Assentien1030
Jan van den Berg, kueterJan van den Berghses631
Evert Pot, kueterEvert Potses632
Gerrit Takman, kueterGerrit Takmanvif533
Herm Roelefs, kueterHerm Roelefs (Roelofs)seven734
Hendrik Gieljan, kueterJan Almelovif535
Hendrik Westerman, kueterGerrit Westermanvif536
IJan Giel Jan, kueterGiel Jan (Gieljan)ses637
Peter Peters, kueterPeters Peternegen938
Jan Werners, kueterHendrik Wernersses639
Jan Guiegies op het Almelo, k (keuter)IJan Guiegies (Geuchies)ses640
Roelef Passies, kueterRoelef Passiesvif541
Egbert Benen, kueterEgbert Benenses642
Berent Assen, kueterBerent Assendrie343
Antonij in de Schuiere, kueterAntonijvier444
 Van de vorige zijdeTwee honderd negen en veertig
Een honderd vier en vijftig
249
154
 
  Vierhonderd en drie403&n bsp;

Door mij aldus geteld, W. Willink, als Rotmeester van Ane.

pagina 26
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 27

Telling van alle Menschen in de Marke van Holthoone, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holthoone,
Buurschap Holthoone en de Scheere.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Albt. Ravens, keuterAlbt. Ravensvijf51
R. Rave, boerR. Ravenegen92
H. Blaaugeert, boerH. Blaaugeert (Blauwgeerts)tien103
G. Stroeve, boerG. Stroeveseven74
H. Beltman, boerH. Beltmantien105
H. Tabbernakel, boerH. Tabbernakelseven76
J. Klumper, boerJ. Klumperagte87
weduwe Bekmans, boerweduwe Bekmansnegen98
W. Kleijan, boerW. Kleijan (Kleinjan)seven79
J. Drenten, boerJ. Drentenagte810
E. Kamphuis, keuterE. Kamphuisvier411
H. Bosman, boerH. Bosmanelf1112
H. Asse, boerH. Assenegen913
G. Veneman, boerG. Venemannegen914
  Een honderd dertien113 

Aldus door mij ondergetekende Schoolmeester van Holthone geteld. B. Rave.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus, is gerevideerd, en na onze beste wetenschap, in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 28

Telling van alle Menschen in de Marke van Holtheme en den Velde Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holtheme en den Velde,
Buurschap Holtheme.
    
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Roelof Schonekamp, boerRoelof Schonekampzeven71
Berent Wilpshaar, boerAlbert Wilpshaartien102
Lukas Roelofs, boerAlbert Roelofszes63
Hindrik Hulsbosch, boerHindrik Hulsbosch (Hulzebosch)zeven74
Asse Ruerink, boerAsse Ruerink (Reurink)agt85
Berent Meilink, boerBerent Meilinknegen96
Evert Habers, boerEvert Habersvijf57
Gerrit Kwant, boerGerrit Kwanttien108
Geesjen Handrikman, boerinGerrit Handrikman (Haandrikman)zeven79
Jans Kieft, boerJans Kieftnegen910
J. Theodoor Mittendorf, advookaat (advocaat)J.T. Mittendorftien1011
Berentje Plas, boerinHindrik Plasvier412
Hindrik Bruggeman, mr. linnenweverHendrik Bruggemanzeven713
Warsse Leemgraven, boerJanhendrik Egbrink (Egberink)elf1114
Roelof Eggengoor, daglonerGerrit Eggengoorvier415
Hindrik Roelofs, boerHindrik Roelofsagt816
Herm Balderhaar, boerHindrik Balderhaarvijf517
Janhindrik Gerritzen, mr. linnenweverJanhindrik Geritsen (Gerrits)vier418
Hindrik Geertjes, kotterHindrik Geertjesvier419
pagina 29    
Hindrik Brink, kotterHindrik Brinkdrie31
Hindrik Rademaker, kotterHindrik Rademaker (Ramaker)twe22
Harm Bruggeman, boerJan Brinkzes63
Roelof Rademaker, kotterRoelof Rademakervier44
Albert Eggengoor, mr. klompemakerAlbert Eggengoorzes65
Gerrit Heidentrijk, mr. linnenweverBerend Heidentrijkdrie36
  Een honder negen en vijftig159 

A. Ekenhorst.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 30

Telling van alle Menschen in de Marke van Holtheme en den Velde, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Holtheme en den Velde,
Buurschap den Velde.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Jan Klingenberg, boerJan Klingenbergvijf51
Jan Jonker, boerGerrit Jonkertiene102
Hendrik Grimmerink, boerHendrik Grimmerinknegen93
Berent Snijder, keuterBeren Snijderzeven74
Hendrik Bous, keuterHendrik Bous (Bouws, Bouwhuis)viere45
Jan Jansen, kueterJan Jansenzesse66
Albert Odenk, boerAlbert Odenk (Odink)zesse67
Gerrit Timmerman, keuterGerrit Timmermanzesse68
Hendrik Lenpes, boerHendrik Lenpes (Lennips)elven119
Evert Slingenberg, boerEvert Slingenbergzeven710
Hendrik Slingenberg, boerHendrik Slingenbergviere411
Gerrit Schuurman, keuterGerrit Schuurmanzesse612
  Een en tachtig81 

Aldus door mij ondergetekende geteld, H. Huurink.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 31

Telling van alle Menschen in de Marke van Loosen, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Loosen,
Buurschap Loosen.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Herm Zwijsen, boerH. Zwijsen (Zwijze)negen91
Gerrit Prenger, boerG. Prengerelven112
Jan Kleintijs, boerJ. Kleintijs (Kleinties)negen93
Hindrik Hakkers, korter (keuter)H. Hakkersvijf54
Herm Derk Haemberg, korterH.D. Haemberg (Hamberg)drie35
Janig GeugijsJ. Geugijs (Geugies)vijf56
Gerrit Plaggemers, korterG. Plaggemers (Plaggenmarsch)drie37
  Vijf en veertig45 

H. Swijse.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 32

Telling van alle Menschen in de Marke van Baalder en Hardenberg, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke van Baalder en Hardenberg,
Buurschap Baalder.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Egbert Kamferbeek, boerEgbt. Kamferbeekzeven71
Hendrik Everts, keuterH. Evertsvier42
Luikas Herms, keuterL. Hermsvier43
Egbert Hulting, timmermanE. Hulting (Hultink, Holtink)vijf54
Lambert van Linge, keuterL. Linge (van Lingen)vier45
Gerrit Hans, boerG. Hansnegen96
Aarent Reins, boerA. Reins (Reints)zeven77
Albert Goorhuis, keuterA. Goorhuis (Goris)drie38
Albert Hendriks, keuterA. Hendriksdrie39
Herm Lamberts, keuterH. Lambertsvier410
Jan ten Brink, keuterJ. Brinktwee211
Albert Jansen, keuterA. Jansenzes612
Derk Berents, keuterD. Berentstwee213
Wullem Rundervoord, wieldrajer (wieldraaier)W. Rundervoord (Rundervoort)drie314
weduwe Melchers, keuterL. Melchersdrie315
Jan Blankvoord, keuterJ. Blankvoord (Blankvoort)drie316
  Negen en zestig69 
pagina 33    
Merten Hakkerts, keuterM. Hakkerts (Hakkers)vijf51
Willem Hendriks, timmermanW. Hendriksvijf52
Gerrit Agter-ës, keuterG. Agter-ësch (Agteres)vijf53
Herm Koning, boerH. Koningzeven74
Hendrik Nijman, weverH. Nijmanzes65
Herm Hakkerts, keuterH. Hakerts (Hakkers)vijf56
Jan Brinkjan, keuterJ. Brinkjanvier47
Jan Luiksen, keuterJ. Luiksen (Lucassen)twee28
Jan Ingberts, keuterJ. Ingberts (Engberts)zes69
Hermen Smoes, keuterH. Smoesdrie310
Egbert Regtuit, weverE. Regtuit (Rechtuit)vijf511
Aaltien Slotmans, boerA. Slotmanszes612
Egbert Hutten, boerE. Huttenelf1113
Hans Spijker, keuterH. Spijkervier414
Derk Luiksens, keuterD. Luiksen (Lucassen)drie315
Albert Geugijs, keuterA. Geugijs (Geuchies)twee216
Aarent Blankvoord, keuterA. Blankvoord (Blankvoort)drie317
Albert Snijders, keuterA. Snijdersvier418
Gerrit Sipelkamp, schoolmeesterG. Sipelkampvier419
Roelef Ruitmink, keuterR. Ruitminkvijf520
Jan Liezen, keuterJ. Liezen (Liesen)drie321
Albert Reuben, keuterA. Reuben (Raben)vier422
Jan Blaukamp, keuterJ. Blaukamp (Blauwkamp, Blaauwkamp)zes623
 
Voorige bladzijde
Een honderd en acht
Negen en zestig
108
69
 
  Een honderd zeven en zeventigh177 

Aldus door mij ondergetekende geteld, G. Sipelkamp.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.

pagina 34

Telling van alle Menschen in de Marke van Radewijk, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.

Marke Radewijk,
Buurschap Radewijk.
    
Naamen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf.Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Het zelfde getal in Cijffers.Akte nr.
Hendrik Klinge, boerH. Klingenegen91
Warse Stobben, boerW. Stobbenagte82
Jan Hanekamp, boerJ. Hanekamptien103
Jan Bosman, boerH. Bosmanzeven74
Egbert Roelofs, boerE. Roelofsnegen95
Hendrik Takman, halve boerH. Takmanvijf56
Hermen Geers, boerH. Geersnegen97
Jan Huijssien, halve boerJ. Huijssien (Huisjes)agte88
Arend Mas, boerA. Masnegen99
Hendrik Veltman, keuterH. Veltmanvier410
Jan Snijder, keuterJ. Snijdertien1011
  Acht en tachtig88 

Jan Klinge, schoolmeester.

Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.