29-11-1902
Dedemsvaart. Terwijl G.W., wonende op ’t Ongeluk alhier, even afwezig was, zijn de kleertjes van zijn ongeveer 4-jarig kind, dat eenigzins ongesteld was en bij het vuur zat, in brand geraakt, met het treurig gevolg dat de kleine onmiddellijk aan de gevolgen is overleden.

Dedemsvaart. De op 26 nov. door notaris Berendsen geveilde vaste goederen hebben opgebracht: A. van de erven G.W. Cath f. 2550, kooper de heer J. Hommers te Exloermond; B. van den heer J. Dijk f. 1340, kooper de heer B. Berends Azn.

Hardenberg. Zaterdag jl. ontstond een begin van brand bij den winkelier G. Arends te Bruchterveld. Hoewel de brand zich ernstig liet aanzien, slaagde men er toch spoedig in om de vlammen meester te worden. Naar wij vernemen dekt assurantie de schade.

Gramsbergen. De door de notaris Rambonnet dinsdag geveilde huizen, staande in de Achterstraat alhier, zijn koopers geworden van perceel I, woonhuis met bakkerij, E. Bosch voor f. 859. Van perceel II, eene herberg, M. van Braam voor f. 1080.

Gramsbergen. Bij de verleden week gehouden stemming als notabelen van de Ned. Hervormde kerk alhier, zijn gekozen J. Wernes Jzn, H.J. Kamphuis en B. Kuiper.

Advertentie: Notaris Berendsen zal op dinsdag 2 december, des nam. 2 uur, in ’t Hotel Steenbergen voor de erven wed. J. Haasjes publiek doen inzetten: een huis met dubbele woning, met tuin, groen- en bouwland, staande en gelegen aan de Langewijk te Dedemsvaart, bewoond door Broekroelofs en F. van Dijk.

Advertentie: Notaris Berendsen zal donderdag 4 december des morgens 10 uur, ten huize van en voor den heer B.J. Zweers aan de Zwarte Dijk te Lutten publiek verkoopen: 2 koeien, 2 varkens enz.

Advertentie: Notaris Berendsen zal op maandag 8 december, des morgens elf uur, bij den herbergier Vos, Sluis V, voor de Cooperatieve Boterfabriek Onderling Belang te Avereest, publiek doen inzetten: de handkracht boterfabriek, staande tusschen Sluis 4 en Sluis 5 der Dedemsvaart, met al het tot die fabriek behoorende.

Notaris Berendsen zal op maandag 8 december, des morgens 11 uur, bij den herbergier Vos, Sluis V, voor den heer H. Polman, publiek doen inzetten: een huis en erf, met groen- en bouwland, gelegen tussen de Balkbrug en Sluis 5, aan de noordzijde van en aan de Dedemsvaart.

Notaris Berendsen zal op dinsdag 9 december des middags 12 uur bij Kampman te Heemse, publiek doen inzetten: voor den heer R. Brink en echtgenoote al haare onroerende goederen onder Stad en Ambt Hardenberg, t.w.: 1. Een perceel tuingrond op de Roeterskamp. 2. Een boerenplaatsje in het Baalderveld, in huur bij wed. Slot. 3. Een perceel grasland in Brucht, in huur bij Otter. 4. Een perceel grasland aldaar. 5. Een perceel weiland aldaar, in huur bij Otter. 6. Een boerenplaatsje aldaar, in huur bij Luchies. 7. Een boerenplaatsje aldaar, in huur bij Korterink. 8. Een boerenplaatsje aldaar, in huur bij Dracht. En eindelijk het boerenplaatsje, afkomstig van Luite Wind, schietende tot aan de Hongerdijk, nader te omschrijven.

Advertentie: De St. Nicolaas-etalage is gereed, bestaande in een prachtige collectie chocolade en suikerwerken, boterletters, beulingen en vele soorten gebakjes. Bensdorp’s Cacao en Chocolade. Hardenberg, Joh. Koeslag.

Advertentie. Vereeniging tot Drankbestrijding Hardenberg-Heemse. Gewone vergadering op dinsdag 9 dec., ’s avonds 6 uur, in het Locaal van Christelijke Belangen te Hardenberg.

Advertentie. Te koop: een vulkachel, bij wed. F. Goris, Hardenberg.

Advertentie. Correspondent van de Groninger Brandwaarborg Mij., J. Padding, Heemse.

Advertentie. Te koop: een vierkante vulkachel, bij A. Oostenbrink, Heemse.

Advertentie. A. Sierink a/d brug, Hardenberg. Handel in alle bouwmaterialen, hout, steen, kalk, haardsteentjes, ijzerwaren, lampen, emailwaren, kookpotten, spiegels en schilderijen, wiegen en wannen, landbouwkalk enz.

Advertentie. H. zweers Jrz., Hardenberg. Groote St. Nicolaas-etalage, bestaande in een uitgebreide sorteering galanterien, kinderspeelgoed enz. Verder groote sorteering schaatsen, kachels, turfbakken, tegelplaten, hakselmachines en andere ijzerwaren, aardewerk, glas, nikkel enz.

Advertentie. Raapkoeken, lijnkoeken, lijnmeel, voermeel, rijstmeel, gerst, haver, weitenmeel en rogge. Steeds voorhanden tegen concurreerende prijzen bij A. Oostenbrink, Heemse.

Advertentie. G.J. Meijer a/d Brug, Hardenberg. Manufacturen en mode-artikelen. Bedden en veeren. Fantaisie wollen- en Sitsen dekens. De echte Zwarte Krip no. 6. Naaimachines (Unicum), sterk en lichtloopend.

Advertentie. In den schoenhandel van ondergeteekende vindt men steeds een ruime keuze van alle soorten: heeren-, dames- en kinderschoeisel. Tevens voorhanden alle soorten vetleeren schoenwerk en laarzen, alsmede een flinke sorteering in winterpantoffels en viltmuilen. Aanbevelend, wed. F. Goris en Zonen, Hardenberg.

Advertentie. Alle soorten van uurwerken, mooi en solide, tegen scherp concurreerende prijzen te verkrijgen bij J. Schutte, horlogemaker, Hardenberg. Oud goud en zilver wordt tegen de hoogste waarde ingeruild.

Advertentie. De St. Nicolaas-etalage is gereed. Ruime keuze in kinderspeelgoed en alle soorten galanterien. Aanbevelend, G. Sierink, Achterstraat, Hardenberg.

Advertentie. Ondergeteekende bericht den ingezetenen van Hardenberg en omstreken, dat hij weer opnieuw ontvangen heeft een groote partij sajetten, in alle kleuren. Kousen in alle grooten. Voorts alle andere artikelen in manufacturen en galanterien. Beleefd aanbevelend, J.W. Schutte, Hardenberg.

06-12-1902
Dedemsvaart. Het, den 28 nov., verkochte vastgoed van Koekkoek aan de Markt bracht op f. 3000. Kooper de heer J. ter Stege te Hoogeveen.

Hardenberg. Op de algemeene vergadering der Christelijke school alhier werd in de vacature van het bestuur gekozen de heer Johs. Makkinga, die deze benoeming aannam.

Heemse. Aan de Christelijke school in onze plaats is tot onderwijzer benoemd m.i.v. 1 jan. a.s., de heer J. Hogerheiden te Gouda.

De onderlinge schuldinvordering maatschappij ‘Handelsbelang’ voor Stad- en Ambt Hardenberg hield maandagavond 8 uur ten huize van G. Dorgelo te Heemse een algemeene vergadering. Alhoewel weer en weg niet gunstig waren, was de vergadering nog tamelijk bezet. Zelfs traden nog eenige nieuwe leden toe.

Gramsbergen. De werkzaamheden aan de spoorbrug bij de Stuw wil nog maar steeds niet gelukken. Had men het werk weder in zoover klaar dat men eerdaags beginnen kon te metselen, is hun de dam weder doorgebroken, zodat de put weder onder water staat. En daar de winter thans is ingetreden, zullen de werkzaamheden vooreerst wel gestaakt moeten worden.

Wegens de hedenmorgen ter drukkerij dezer courant plaats gehad hebbende binnenbrand, moeten vele stukken tot het volgende nummer blijven liggen.

Advertentie. Notaris Berendsen zal op vrijdag 12 december des morgens 11 uur ten huize en verzoeke van den heer L. van ’t Oever te Lutten publiek verkoopen: 5 drachtige koeien, 2 kalver enz. en daarna om 12 uur ten huize en verzoeke van den heer J. Prins, Sluis VII, 40 hectoliter zware rogge en 6 vette Drentsche schapen.

Advertentie. G. Breukelman, schoenmaker te Heemse, beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten net en degelijk schoenwerk.

Advertentie. Abdijsiroop, verkrijgbaar bij H.J. Hurink, Oosterend, Hardenberg.

13-12-1902
Hardenberg, 11 dec. Hedenmorgen kwam paard en wagen van den vrachtrijder op Neuenhaus M. hier zonder bestuurder aan tot ontsteltenis van M’s huisgezin. Men veronderstelde dat de voerman door koude bevangen, van den wagen was gevallen en toog aan ’t zoeken. Omstreeks 10 uur kwam de verlorene opdagen. Zijn paard had een onweerstaanbaar verlangen naar den warmen stal gevoeld en hem in den steek gelaten, minder getrouw maar wel te begrijpen in zoo’n koude.

Hardenberg, 8 dec. Heden vergaderde de Vereeniging ‘Handelsbelang’. Uit goede bron kunnen we mededeelen dat het met bedoelde Vereeniging van winkeliers en handelaars goed gaat. Telkens sluiten zich meer leden aan. De overconcurrentie, die de verdiensten op zooveel artikelen weinig doet zijn, dringt er toe zooveel mogelijk elkander te steunen, vooral met het oog op slechte betalers.We wekken dan ook alle winkeliers en handelaren op in Stad en Ambt Hardenberg zich aan te sluiten voor zoover ze dit nog niet gedaan hebben. Eendracht maakt macht.

Hardenberg. Aan de Christelijk Nationale School te Hardenberg is m.i.v. 1 januari a.s. benoemd tot onderwijzer de heer P. Delgman.

Raadverslagen. Vergadering van de raad der gemeente Stad Hardenberg op donderdag 12 dec. 1902. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig 6 leden. Afwezig de heer Ten Velde. De voorz. brengt in ’t midden dat met 1 januari de heren H. Koops en Joh. Kramer als leden der commissie tot wering van schoolverzuim aftredende zijn. Op de voordracht van BenW opgemaakt, komen nog mede voor de heren A. Roos en A. Lenters. Na gehouden stemming worden de aftredende leden weer als zoodanig benoemd. Ingekomen een verzoek der Gezondheidscommissie om verhoging der presentiegelden, waarop afwijzend wordt beschikt. Verder nog een ingekomen verzoek der gemeente Coevorden om steun toe te zeggen tot oprichting eener H.B.S. aldaar. Wordt met alg. stemmen besloten om aan dat verzoek niet te voldoen. Ingekomen een adres van J.P. Clee, houdende verzoek om een boom die aan het Slat staat uit te kappen, daar deze bij stormachtig weer, gevaarlijk blijkt te zijn voor de passage. Besloten wordt de eigenares een brief te schrijven, om de boom uit te kappen of te doen verdwijnen. Adres van A. van der Sanden, houdende verzoek om een heg staande op de grensscheiding van het Nieuwe Kerkhof te verplaatsen in een rechte richting. Het DB wordt opgedragen om de zaak nader te onderzoeken. Adres van H.J. Santman, houdende verzoek om een gedeelte voor aan zijn huis te zetten. Na eenige bespreking wordt door den heer Schuurman voorgesteld dit pand te bezichtigen en dan te beslissen. Verder wordt nog besloten om aan de ruiling van grond met de heren Middendorp, K. en J. Bruins te voldoen. De heer Nijman stelt voor dat het z.i. zeer nuttig zoude zijn, wanneer men hier in het bezit was van een Rijks-veearts. Heeft men een rijksveearts nodig dan moet men of naar Dalen of naar Ommen, en daar de veestapel zich hier in deze streken uitbreidt zou het zeer wenschelijk zijn dat wij ook hier in ’t bezit waren van een rijks-veearts. De voorz. zegt dat ook voor 3 jaar daarover is gesproken, waarop echter toen ter tijde daarop afwijzend werd beschikt. Thans wordt echter besloten om aan de gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen te vragen welke subsidie zij daarvoor wenschen te geven en dan de zetel van den Rijksveearts te plaatsen te Stad Hardenberg, hetwelk het middelpunt is der drie gemeenten. De heer Hombrink vraagt hoe of het is met het Reglement der Wegen, waarop den voorz. antwoordt dat hier een Provinciale Wet op is, wordt besloten om hierop te letten.

Advertentie. Groote sorteering schaatsen. Uiterst billijke, doch vaste prijzen. Verder een kolosale voorraad in Nieuwjaars- en prentbriefkaarten, welke voor lage prijzen worden verkocht bij G. Sierink, Achterstraat, Hardenberg.

Advertentie. Koek uit de Bossche Stoomkoekfabriek ‘de Nijverheid’ van C.L. Verhagen Van Oorschot te ‘s-Hertogenbosch. Ontbijtkoek, kandij. Heemse, A. Oostenbrink.

Advertentie. Nergens koopt men beter en geschikter schaatsen, riemen en hakbanden, dan bij ondergetekende. Kachels in alle soort voor de Zwolsche prijzen. Anthraciet, nootjes en cokes worden zoo spoedig mogelijk aan huis bezorgd. Twijgen van T.O.N.I.D.O. A. Sierink a.d. Brug, Hardenberg.

Advertentie. Te koop: een prachtig mooi gebogen mahoniehouten kabinet, met zwaar verguld beslag, bij A. Oostenbrink, Heemse.

Advertentie. H.W. Weitkamp, Hardenberg, koopt hammen, nagelhouten en met.

Advertentie. A. Sierink jr., koperslager en loodgieter, Oosterend, Hardenberg. Ruime keuze in schaatsen, riemen en hielbanden. Verder alle soorten kachels, kookpotten en meerdere ijzerwaren, lampen, wiegen en wannen enz.

Advertentie. Uitknippen en bewaren! Voor de a.s. feestdagen! Beste nieuwe krenten, rozijnen, stroop, witte suiker, kandij, koffieboonen, vijgen, citroenballetjes, zeeppoeder, zout, tarwemeel, gruttenmeel enz. enz. Hardenberg, Ph.M. Bromet.

Advertentie. Opruiming van prachtige vul- en turfkachels, met nikkel gemonteerd. Verder: deurveeren, tochtband. Groote sorteering schaatsen enz. enz. Hardenberg, H. Zweers jr.

20-12-1902
Dedemsvaart, 16 dec. Het heden door notaris Berendsen voor de erven wed. J. Haasjes geveilde vastgoed bracht op f. 1530. Kooper de heer J. Goudberg te De Wijk.

Gramsbergen. De leerlingen van de zondagschool alhier, hebben weder een heerlijken Kerstavond in vooruitzicht. Evenals het vorige jaar zal in de Ned. Herv. Kerk weer een kerstboom worden opgericht. Een lijst van bijdragen zal dezer dagen bij de ingezetenen rond gaan.

Gramsbergen. Door de heer B.J. Kamphuis alhier is aan zijn windkorenmolen (stoom) verbonden waarmede die deze week zijn werk zal verrichten. Dit is zeker een mooi ding voor de inwoners die hun graan nu altijd gemalen kunnen krijgen.

Hardenberg, 19 dec. In de donderdag gehouden verpachting voor het recht van marktgeldheffing waren 3 inschrijvingsbiljetten ingekomen, nm. J. Schutte f. 270,76 – E.J. de Bruin f. 260,52 – D. Bosch f. 265,10, zoodat het aan de hoogste inschrijver is gegund. Voor het vullen en aansteken der lantaarns in wijk A ook 3 biljetten en wel van J. Tieman f. 46 – G. Hamberg f. 43 en G. Kedde f. 29,99, zodat het werk aan de laagste inschrijver is gegund. Voor wijk B 5 biljetten, en wel G.H. Kremer f. 17,50 – G. Hamberg f. 19,90 – G.J. Zweers f. 17,00 – G. van Laar f. 14,00 en G.J. Kampherbeek f. 17,25, zoodat het werk is gegund aan G. van Laar.

Heemse, 17 dec. Heden werd de Hervormde kerk alhier van een nieuwe kachel voorzien. Bij eerste proeve voldeed ze uitstekend, zoodat voortaan de kerkgangers zich in de zoo aangename warmte zullen kunnen verheugen.

Heemse. Wij vernemen dat de kantonrechter te Ommen den hoofdonderwijzer W.D. te Heemse heeft vrijgesproken van het betalen van den kerkelijken omslag aldaar, op grond dat hij zijne attestatie niet te Heemse had ingeleverd.

De landbouwer G.J.V. te Rheeze struikelde en kreeg een beenontwrichting, die gelukkig goed kon worden gezet.

De verhuring der zitplaatsen in de Hervormde kerk te Heemse zal plaats hebben a.s. zaterdag den 27 december.

Advertentie. Door Gods goedheid bevallen van een welgeschapen zoon, mevr. W. van der Burg-van Velzen. Amersfoort, 15 dec. 1902. Algemeene kennisgeving.

Advertentie. De verkoop van de handkracht boterfabriek Onderling Belang, gevestigd tusschen de Sluizen 4 en 5 der Dedemsvaart gaat niet door. Notaris Berendsen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op maandag 29 december ’s namiddags om 2 uur ten huize van H. Koops aan het Kanaal te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar krachtens onherroepelijke volmacht finaal verkoopen: een huis en erf met bouw- en grasland en heide aan den Hoogenweg, gem. Stad Hardenberg, in eigendom behoorende aan de weduwe G.J. Veldsink en kind, te veilen in 2 perceelen, waarvan aanwijzing is te bekomen bij A. Schuldink aan den Hoogenweg.

Advertentie. J. Grooters op den Brink, Heemse. Steeds ruime keuze in alle soorten meubelen, bamboes-artikelen, karpetten, matten, tafelzeil enz.

27-12-1902
Bergentheim. Uit de door den kerkeraad alhier gestelde dubbeltallen zijn gekozen: tot ouderling: M. Nijman (aftr.); en tot diaken: P. Bosch i.p.v. G.J. Rotman die zich niet herkiesbaar stelde.

Dedemsvaart, 22 dec. Het heden door notaris Berendsen voor den heer J. Polman verkochte vastgoed bracht op f. 985. Kooper de heer J. Boerman te Avereest.

Hardenberg, 24 dec. Zaterdag jl. raakte zeker R. van den Hoogenweg met zijn hand bekneld tusschen twee petroleumvaten. Bij het omkantelen trof de volle slag hem. Het uitblijven op ’t eerste oogenblik deed hem vermoeden dat het niet ernstig was. Een oogenblik later werd hij ’t evenwel anders gewaar en was hulp van den dokter noodig.

Hardenberg. Opbrengst Boerencollecte voor Zuid-Afrika in Stad en Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg, Hoogenweg en Vrouwenhoek f. 175,32. Heemse f. 72,72. Baalder f. 20,72. Venebrugge Belt en Ebbenbroek f. 75,22. Radewijk f. 30,95. Rheeze f. 18,70. Bergentheim f. 59,30. Bruchterveld en Bergentheimerveld f. 48,02. Sibculo en Kloosterhaar f. 36,08. Diffelen f. 45,14. Brucht f. 20,01. Collendoorn en Collendoornsche Veld f. 22,84. Lutten f. 112,45. Slagharen f. 76,80. Heemserveen en Rheezerveen f. 19,80. Tesamen f. 834,08.

Vergadering van de Vereeniging tot Drankbestrijding Hardenberg-Heemse. Op deze vergadering waar behalve 12 van de 14 leden, Geheelonthouders en Afschaffers, ook nog eenige belangstellenden aanwezig waren, hield meester Mulder een degelijke bespreking van de vraag, of de staat ’t welk kan stellen zoner de miljoenen opgebracht door de drankaccijns enz. Na een geanimeerd debat, waar de kwestie van G.O. vooral in ’t licht van Gods Woord werd bezien, sloten zich 6 nieuwe leden als Afschaffers bij de Vereeniging aan. 

Notaris Berendsen zal op maandag 29 dec. ten huize en verzoeke van den heer Hendrik Brouwer te Dedemsvaart verkoopen: een mooie veestapel enz.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor den heer C. Piek op dinsdag 30 dec., ’s voorm. half elf uuren op het terrein publiek verkoopen: 100 perc. zeer zware fijne dennen en larixen en 400 perc. grove dennen, liggende in het bosch aan de Pilowijk, Scholtenwijk en de Kortewijk onder Avereest.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op woensdag 7 jan. ’s middags om 1 uur bij de perceelen publiek verkoopen: voor de erven mr. F.W. van Riemsdijk: ongeveer 50 eikenboomen (waaronder zware), staande op de Trapjes, Klappeschuur, de Riet en Zweerskampje, alsmede 1 boom aan het Slat voor mevr. Van Barneveld.

Advertentie. Wegens huwelijk der tegenwoordige wordt tegen 1 mei eene dienstmeid gevraagd bij H.J. Middendorp, Hardenberg.

Advertentie. Te huur: een tuin aan het Middenpad, Hardenberg. Te bevragen bij wed. Joosten.

Advertentie. Aanstaande maandag verwacht ik veel vette kalveren bij Greetemeuie voor de Haas te Ommen. De Bruin, Lutten.

Advertentie. Ruime voorraad overschoenen in den schoenhandel van de wed. F. Goris, Hardenberg.

Advertentie. Te koop voor verminderde prijzen: alle soorten varkenshutspot, spek en worst, bij H.W. Weitkamp, Hardenberg.

Advertentie. Wed. J. van der Haar te Gramsbergen koopt hammen tegen hooge prijs, verkoopt lijnmeel tegen billijken prijs.