03-01-1903
Raadsvergadering der gemeente Ambt Hardenberg van 29 dec. 1902. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heeren Brinkman en Blokzijl. De voorz. opent de vergadering, waarna het nieuw benoemde raadslid Veurink binnen treedt en den gewonen eed aflegt en daarna zitting neemt. Ingekomen een adres der gemeente Stad Hardenberg met verzoek om een bijdrage toe te zeggen ter verkrijging van een Rijks-veearts te meer daar men moeilijk een veearts kan krijgen van een andere plaats, en de veestapel zich hier aanzienlijk uitbreidt. Algemeen is men van gevoelen dat Stad Hardenberg zelf eerst een bedrag moest bepalen, alvorens een andere gemeente daarom aan te zoeken. Dusdanig adres is ook gericht aan de gemeente Gramsbergen. Stad Hardenberg zou de zetel worden op hun voorstel zijnde het middenpunt der 3 betrokken gemeenten. Wordt besloten B. en W. op te dragen dit nader te onderzoeken. Ingekomen een verzoek van mej. G. Krien, onderwijzeres te Lutten om haar eervol ontslag te verleenen, wegens hare benoeming te Diepenveen. Wordt besloten om met 1 februari aan het verzoek te voldoen. Nog wordt gelezen een verzoek om ontslag van mej. L. Schuldink, onderwijzeres in de nuttige handwerken alhier, ook haar wordt met 1 januari eervol ontslag verleend. Ingekomen een adres van ds. Westhoff te Hardenberg, houdende verzoek om eenige bijlage der gemeente voor ondersteuning van zekeren G.K., wonende te Sibculo, welke idioot en geen lid der gemeente is. De voorz. zegt dat dit een moeilijke zaak is, aangezien dusdanige persoon eerst geschikt moet worden geacht om bij een ander te kunnen worden verpleegd, hiermede dient men ook de gezondheidscommissie nog in kennis te stellen. Op voorstel van een raadslid, die de man van nabij kent, wordt besloten om met ds. Westhoff deze zaak nader te behandelen. Nog wordt besloten f. 15 toe te staan voor kleeding van een paar jeugdige kinderen van Heitbrink die onlangs door den officier van justitie naar hier zijn vervoerd omreden dat haar moeder 3 maanden in de gevangenis zit. Ingekomen een nota van dr. Dunnewold over 1902 ten bedrage van f. 100 voor verrichtte werkzaamheden. Zou, zoo vraagt men, dr. Dunnewold geen rekening houden met het eens genomen raadsbesluit van mei 1902, toen ter tijde is hemontslag gegeven met 1 juni met intrekking van zijn salaris, en hij derhalve in ’t minst geen aanspraak heeft op 100 gulden, doch op 5/12 van bedoelde som of bijna 42 gulden. De raad houdt zich aan zijn eens genomen besluit. Op de vraag van den voorz. of nog iemand iets in ’t midden heeft te brengen, vraagt de heer Van der Sanden het woord en stelt voor om de kleedingstukken, welke door middel van de nuttige handwerken worden vervaardigd, te doen uitreiken aan verschillende diaconien. De heer Bolks stelt voor, om ieder raadslid van het gemaakte goed iets af te staan, die het dan kunnen verdeelen onder de armen, die geacht worden het ’t meest noodig te zijn. Wordt besloten om aan de onderwijzeressen in de nuttige handwerken kennis te geven, de gemaakte kledingstukken te doen bezorgen ten gemeentehuize, alwaar de raadsleden de goederen kunnen bezichtigen en dan nader beslissen. 

Avereest 2 jan. Tot veler leedwezen heeft onze geachte predikant, dr. J.A.C. van Leeuwen, het beroep naar Alkmaar aangenomen.

Dedemsvaart, 30 dec. Het voor den heer Rf. Brink door notaris Berendsen geveilde vastgoed heeft opgebracht f. 10345. Koopers zijn: Jan Pot te Stad Hardenberg voor f. 85. G.J. Meulenkamp te Ambt Hardenberg voor f. 2500. G. Arends te Ambt Hardenberg voor f. 220. M. Apeldoorn te Bergentheim voor f. 600. W. Luchies te Bruchterveld voor f. 1300. J. Ensink en de heer H.L. Crul voor f. 1420. De heer H.L. Crul te Venebrugge voor f. 2460.

Vergadering van de Vereeniging Christelijk Onderwijs te Lutten. Maandag 29 dec. kwam de vereniging onder veel belangstelling, ook van de naburige plaatsen, samen ter feestelijke opening van de pas verrezen Christelijke School. Ds. Schoemaker, als eere-voorzitter, sprak. De geinstalleerde hoofdonderwijzer, de heer Slingenberg, nam daarop het woord. Vervolgens nog spraken dr. Schot van Hardenberg, ds. Doekes van Heemse, de heer Beukema, hoofdonderwijzer te Hoogeveen, de heer Veenhuijzen, hoofdonderwijzer te Ane en de heer Abbing te Dedemsvaart, waarop het bestuur bij monde van den president en van den secretaris, de heeren Van der Linde en Nijhuis dankte voor de belangstelling.

Notaris Berendsen zal op maandag 12 januari des morgens 10 uur, ten huize en verzoeke van de heer F. de Lange aan de Steenenbrug te Avereest publiek verkoopen: 2 paarden, 4 koeien enz.

Wegens sterfgeval. Notaris Berendsen zal op donderdag 15 januari, in ’t Hotel Steenbergen, voor de erven Johs. Palthe publiek doen inzetten: A. een winkelhuis, waarin kruideniersaffaire en bierhandel tegenwoordig wordt gedreven en bevattende winkel, 2 kamers, achterhuis en bergplaats. B. Een huis, waarin smederij wordt uitgeoefend, bevattende voorkamer, achterkamer, keuken, smederij en daar achtergelegen flinke tuin, beide staande op de beste standen van de gemeente Avereest aan den straat- en stoomtramweg en aan de Dedemsvaart in de kom der gemeente.

Advertentie. Vereeniging tot Drankbestrijding, Hardenberg-Heemse. Vergadering op dinsdag 6 jan., ’s nam. 6 uur, in ’t Lokaal.

Advertentie. Te koop: drie puike trekhonden met kar, de laatste zoo goed als nieuw. Twee honden er van zijn geschikt voor plezierhonden. Oud 1,5 jaar, hoog 70 cm. J.W. Schutte, Hardenberg.

Advertentie. Vereeniging Avereest. Op vrijdag 9 januari a.s. hoopt voor de vereeniging in de groote bovenzaal van het Hotel van Wely als spreker op te treden, de heer dr. J.Th. de Visser, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te Amsterdam en Lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal. Onderwerp: Ons volksleven op het einde der 18e eeuw. Het bestuur der vereniging: Mr. M. Wijt Wz., voorzitter. A. van der Meer, secr.

Advertentie. Wegens vergevorderd seizoen, opruiming van kachels. Hardenberg, H. Zweers. Nieuw ontvangen: kamerbuksen, revolvers en pistolen.

10-01-1903
Dedemsvaart, 3 jan. Gisteravond had een vechtpartij plaats waarbij van het mes gebruik gemaakt werd. H. Rooseboom op de Schutwijk werd vrijdagavond laat uit zijn woning geroepen; toen hij buiten kwam werden hem een drietal sneden over arm en borst toegebracht. De vermoedelijke dader is bekend, zekere Oosterveen. Rooseboom was des avonds bij Oosterveen aan huis geweest om hen Nieuwjaar te wensen en kreeg bij hunne thuiskomst twist met de zoons van O., van welke twist voormelde snijpartij dan ook het gevolg is geweest.

Dedemsvaart, 8 jan. Op de heden gehouden vergadering der Afdeeling Dedemsvaart van de Schippersvereeniging Schuttevaer werden de volgende voorstellen aangenomen: 1. Den Minister van W.H. en N. te verzoeken om verbetering van de gelegenheid der doorvaart van de Deventer schipbrug. 2. De Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij te wijzen op het onbillijke van de lagere kanaalgelden voor de beurtschepen nu deze turfstrooisel, suiker en andere producten vervoeren i.p.v. koopmansgoederen. 3. De Provincie Overijssel te vragen om eene wisselplaats in de Langewijk te Dedemsvaart bij het Molenvonder. 4. Te verzoeken aan de bevoegde autoriteiten om verplaatsing van de palen van de nieuwe spoorbrug over de gracht te Coevorden. 5. Aan de gemeente Harlingen te verzoeken om vrijstelling van havengeld op zondag. Tot commissaris is herkozen de heer L. Jansen.

Hardenberg. Vrijdag 2 jan. had hier de plechtige inwijding der nieuw gebouwde synagoge plaats. Het gebouw zelve zag er van binnen in allen eenvoud vriendelijk en gezellig uit. De banken waren ruim en gemakkelijk en van weerszijden straalde er een overvloed van licht binnen. Rustig brandden de kaarsen op de luchters. Toen het half 1 sloeg, werden de deuren gesloten. Daar weerklinken de belletjes der heilige rollen en als ze binnen worden gedragen, van uit het koor het: ‘Gezegend is hij, die daar komt in den naam des Heeren’, natuurlijk dan op z’n Hebreeuwsch. De dragers wachten tot het lied is geeindigd, dan gaan ze weer voort en ondertusschen heft het koor een psalm der dankhulde aan. Darna worden de Wetsrollen in de Heilige Arke geplaatst. De opperrabijn herdenkt den afgestorvenen der gemeente, jammer in ’t Hebreeuwsch, en ook ons programma gaf ons hierin geen opheldering. Nu opent de opperrabijn de arke weer, terwijl het koor zingt. De Wetsrollen worden er uitgenomen en het dragen ervan om de biema begint (de biema is de verhevenheid midden in de Synagoge waarop het koor staat). Tot zevenmaal geschiedt een ommegang Onder elken ommegang wordt er een psalm gezongen. Voor de dragers der Heilige Wetsrollen uit loopen twee meisjes in ’t wit gekleed ‘al looverkens strooiend’. Elke ommegang wordt weer door andere personen verricht. De zeven ommegangen zijn afgeloopen. De dragers der Wetsrollen stellen zich voor de Biema en de voorzanger zingt alleen een loflied, gevolgd door het aanheffen door gansch het koor van Ps. 24. De opperrabijn plaatst ze nu weer in de arke en het koor heft aan: ‘Rust nu Eeuwige onder de tienduizenden, voortkomende uit de duizenden Israels’ enz. Nu neemt de heer J. Bromet het woord. Hij roept al de aanwezigen een welkom toe. Hij gedenkt den vorigen synagoge als een ouden vriend. Gaat in ’t kort haar geschiedenis na. Ze verviel, zooals alles op aarde. Hij herhaalt het tot stand komen der nieuwe, dankt architect en bouwlieden en geeft dan het woord aan den opperrabijn van het ressort Overijssel, den weleerwaarden heer S.J.S. Hirsch. Enz. De voorzanger trekt nu het rood pluche voorhang weg van voor de arke en opent de deuren. De opperrabijn plaatst er zich voor en spreekt het gebed voor het Koninklijk huis uit. De ark wordt weer gesloten. Nog kan hieraan worden toegevoegd dat de leden der gemeente in het gebouw der openbare school te Hardenberg, dat hun daartoe was afgestaan, een feestelijke samenkomst hielden die zaterdagavond 8 uur aanving en lang duurde. Ook nog zondagavond werd in dit zelfde gebouw door hen feest gehouden.

Dankbetuiging. Ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan allen die hulp verleend hebben in de ziekte en het overlijden zijner geliefde echtgenoote, inzonderheid zijnen dank aan zijnen schoonvader, B.J. Nijeboer, voor de zelfopofferende liefde, betoond in de ziekte mijner vrouw, alsook in die der negen andere kinderen, hem reeds vroeger door den dood ontnomen. Geve de Heere ook hem met de drie zijner nog levende kinderen genade om in ’s Heeren doen te berusten. G.J. Reins. Bruchterveld, 8 januari 1903.

Notaris Berendsen zal op 27 jan. in het Hotel De Munnink a.d. Balkbrug, ten verzoeke van mej. de wed. A. van Sloten en kinderen publiek doen inzetten: een flinke boerderij, bestaande uit huis, schuren, erf, tuin, groen- en bouwland, boschwal en heide of plaggenveld, en waarvan ruim 8 hectare wei- of hooiland, 5 hectare stroom- of Reesterland en 4 hectare bouwland en geheel groot 43.78.20 hectare, gelegen in het Weemerveld en in het Westerhuizerveld te Avereest, aan den straatweg van Meppel naar de Balkbrug, afkomstig van wijlen den heer K. Engel. Aanwijzer de bewoner J. Vogelzang.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op 14 jan. ten verzoeke en woonhuize van G.J. Reints in Bruchterveld publiek verkoopen: den geheelen inboedel enz.

Notaris F. Stuart zal op 15 jan. voor de wed. Bolks te Diffelen op het terrein publiek verkoopen: 60 eikenboomen, 3 populieren, 100 perceelen dennen, liggende op het erve Uilenkamp te Diffelen.

Advertentie. Veefonds Brucht, Bergentheim enz. Algemeene vergadering van deelhebbers op dinsdag 13 januari 1903, des avonds 7 uur in de school te Brucht. Namens het bestuur. L. Veurink, pres. G.J. Snijders, secr.

Advertentie. Gevraagd, tegen 1 mei, een bakkersknecht, niet beneden 20 jaar, G.G. bij J.G. Makkinga te Hardenberg.

Advertentie. Timmermansknecht gevraagd bij G. Jurjens, Ane.

Advertentie. Uit de hand te huur of te koop: tegen 1 mei a.s. een huis en erf, met daarbij gelegen woeste gronden, geschikt om te cultiveren, tezamen 30 hectaren. Informaties bij de heer Van Ittersum te Heemse.

Advertentie. Algemeene vergadering van aandeelhouders Salland’s Volksblad op a.s maandag, ’s namiddags 2 uur in de Christelijke Bewaarschool te Hardenberg. Namens het bestuur, P. Wamelink.

17-01-1903
Dedemsvaart, 15 jan. Heden had het ijs bijna 2 slachtoffers geeischt. Twee jongens, die zich tegen het verbod van het schoolplein verwijderd hadden, geraakten door het ijs in de Langewijk. Door het cordaat en flink optreden van E. Blok en A. Kip werden zij van een wissen dood gered. Moge dit geval tot ernstige waarschuwing dienen van hen die niet alleen hun maar ook anderer leven roekeloos in gevaar brengen.

Gramsbergen. De bevolking dezer gemeente bestond op 31 dec. 1901 uit 1800 m. en 1608 vr., totaal 3408. Ze vermeerderde door geb. met 70 m. en 53 vr., door vestiging met 84 m. en 68 vr. Ze verminderde door overlijden met 34 m. en 34 vr., door vertrek met 119 m. en 112 vr., zoodat de bevolking is vermeerderd met 1 man en verminderd met 25 vr. en op 31 dec. 1902 bestond uit 1801 m. en 1583 vr., totaa 3384 zielen. 22 huwelijken verder gesloten, ’t getal der levenloze kinderen bedroeg 11.

Gramsbergen. Verleden week ontving men alhier het treurige bericht dat den milicien Jacobus Pijpenzeel in een gevecht tegen de Atjehneezen sneuvelde. De gesneuvelde was de zoon van J. Pijpenzeel, in leven rijksveldwachter dezer gemeente en vroeger werkzaam op het Rijkskantoor der directe belasting alhier. Voorwaar een treurig bericht voor zijne familie. Velen alhier zullen nog steeds met eere aan den gesneuvelde denken, welke zijn leven liet voor het vaderland. Hij vertrok in juli 1896 derwaarts.

Donderdag 15 jan. Ten gevolge van de ijsverstopping is de waterstand in de Vecht zeer hoog, zoodat heden morgen bij verschillende huizen gedampd werd en sommige bewoners moesten het vee naar de buren brengen, terwijl bij een het water in de keuken stond en zoodoende zijn woning moest verlaten. Door de goede zorg van den Opzichter van den Rijkswaterstaat worden de stroomgaten, die door ’t ijs verstopt raakten, losgemaakt, zoodat het nu gelukkig vallende is.

De Krim, 14 jan. Ten huize van den heer T. Horstra werd hedenmiddag uitbesteed het bouwen van eene boerderij voor de heer Van der Vecht te Lutten a/d Dedemsvaart. Ingeschreven werd als volgt: B. Kip f. 4894. J.P. van Leeuwen f. 4985. G. Hofman f. 5840. H.G. Botje f. 4080. J. Wevers en R. Weinands f. 3874. H. Timmer f. 6490. J. Huigen en H. Berends f. 4290. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Wegens sterfgeval. Notaris Berendsen zal op vrijdag 23 januari in ’t Hotel Baving voor de erven van den heer H. Wildeboer publiek doen inzetten: een nieuw gebouwd burgerhuis met dubbele woning, met schuur en tuin, staande aan den straatweg en stoomtramweg bij sluis 6 te Dedemsvaart.

Notaris Berendsen zal op vrijdag 30 januari ten sterfhuize van Johs. Palthe aan de Dedemsvaart publiek verkoopen: a. den geheelen inboedel als kabinet, secretaire, kasten, klok enz. b. smederijgereedschappen als 2 blaasbalgen, 3 aambeelden, boormachine, koelbank, snijijzers, hamers, speerhaak, bijlen enz.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op woensdag 28 januari a.s., ’s voormiddags om 10 uur, ten verzoeke en woonhuize van de wed. J. Pullen op het Rheezerveen publiek verkoopen: den geheelen inboedel bestaande uit 2 koeien, 1 kalf, een partij hooi, rogge, stroo, boekweit, eet- en pootaardappelen, alsmede een boerenwagen, eggen, ploeg, kruiwagen, fornuispot, karntobben, zaadkist, bijenkorven enz.

Aanbesteding. Vrijdag 23 jan. a.s. des namiddags 12 uur zal in de consistoriekamer achter de Ger. Kerk publiek worden aanbesteed: het bouwen van een school en onderwijzerswoning. Raming f. 7569,50. Joh.D. Meppelink, bouwkundige, Coevorden.

Advertentie. Gevraagd tegen 1 mei a.s. een boerenknecht bij wed. J. Blokzijl, Jachthuis, Lutten.

Advertentie. Wegens huwelijk der tegenwoordige, een flinke dienstbode gevraagd met 1 mei door A.J. Nijhuis te Lutten. Tevens een flinke jongen om opgeleid te worden in ’t bakkersvak.

Advertentie. Huismoeders! Wilt ge een heerlijk kop koffie, neem dan een proef met de Preanger koffie a 55 ct. p. 5 ons. Heemse, A. Oostenbrink.

Advertentie. H.W. Weitkamp, Hardenberg, verkoopt alle soorten manufacturen, wollen- en Chitsen dekens, bedden en linnens, alsmede lijn- en raapkoeken.

Ingezonden stuk over de start van de exploitatie van de N.O.L.S. baanvak Ommen-Zwolle. O.a.: Och wat was dat een getob nietwaar, als we eens een goeien vrijdag naar Zwolle wilden. Soms in een stikdonkeren nacht moest de reis met een vrachtwagen aanvaard. En dan de reis zelf! Welk een opoffering! Wat een gestoot en gerammel! Een onzer landgenooten heeft de vrachtwagens en omnibussen uitgescholden voor bakkers ‘builkasten’. En ik geloof, we zouden hem onrecht doen, door hem te betwisten. En hebt ge U wel eens in de roef van een trekschuit opgesloten? Die is als het ware een grafkelder, een plaats waar alle menschen even diep zinken. Dat alles heeft nu gedaan en behoort gelukkig tot het verleden. Wij zijn uit lijden verlost. Men heeft een spoorweg voor ons aangelegd. Ommen-Zwolle vice-versa. Jaren zijn er heengegaan, voor we den spoortrein met zijn sleep van wagens konden begroeten. Maar toch hij zou komen en hij is gekomen. Hem werd een baan geeffend en alles wat hem in den weg zou staan, moest wijken. Bosschen werden weggevaagd, rivieren overbrugd. En nu doen zijn ijzeren wielen den grond dreunen. Nu stoot hij zijn wolken smook in de lucht en bosch- en bergwand weerkaatsen zijn rollend geratel als hij ze schuifelend voorbij ijlt. Wij begroten dan ook zijne komst in ons zoo stil stadje met ingenomenheid. Dat de welvaart van de streek, waar zijn baan getrokken wordt er door toeneemt, is geen te stoute verwachting.

24-01-1903
Brucht. Op dinsdag den 13e jan. 1903 werd alhier de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in het veefonds Brucht, Bergentheim e.o. gehouden. Uit de mededeeling van den secretaris bleek dat de toestand van het fonds steeds vooruitgaande is.

Dedemsvaart. Woensdag 14 jan. is ’s avonds negen uren K.S. op weg om een boodschap te doen bij bakker Hulleman, toen hij de woning van den slager A.L. voorbijging door dien slager L. met Zoon en knecht die met een of meer messen of andere scherpe voorwerpen naar buiten kwamen, erg mishandeld. Hij werd zoodanig gesneden dat hij ineenzakte en geneeskundige hulp moest ingeroepen worden. Naar men zegt moet S. onder het voorbijloopen van L’s woning hebben geroepen: ‘Kom joden, kom er eens uit’, waarop het vermelde is gebeurd.

Gramsbergen. Voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad, ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Rambonnet zijn als candidaten gesteld de heeren: G.W. Altena, J. Leenders, H. Melenhorst en H.R.A. Rambonnet. De eerste is de candidaat der neutrale Kiesvereeniging Algemeen Belang. De tweede der Anti-revolutionaire Kiesvereeniging Nederland en Oranje. De laatste heeren zijn door een aantal kiezers als candidaten gesteld. De stemming zal plaats hebben op 27 januari.

Gramsbergen. In juli 1902 werd hier een Paardenfonds opgericht. Op heden zijn reeds door 58 personen verzekerd 65 paarden voor een bedrag van f. 12.690.

Hardenberg. Op dinsdag den 3den februari a.s. hoopt in de Geref. Kerk alhier te spreken de heer J. Oversteeg te Amsterdam te gelegenheid van het jaarfeest der Ger. Jongelingsvereening Ps. 119:105. 

Ambt Hardenberg. Naar men ons meldt, wordt met 1 mei de gemeenteveldwachter Jaspers van Lutten naar Slagharen overgeplaatst en Jansen, gemeenteveldwachter te Slagharen naar Heemse.

Den Ham. In aansluiting aan den locaalspoorweg Zwolle-Ommen is door K. Arends alhier een omnibusdienst in ’t leven geroepen. Dagelijks zullen 2 ritten van Den Ham naar Ommen en vice-versa worden gedaan.

Heemse. Donderdagavond gaf de Zangvereeniging Hallelujah alhier een zeer goed geslaagde uitvoering in de Ned. Herv. Kerk. Jammer dat slechts weinigen van deze schoone gelegenheid gebruik maakten om zich eens een goeden en genoeglijken avond te bezorgen. Jammer ook voor de leden der vereeniging die toch voor al hun moeite en inspanning op meer belangstelling hadden mogen rekenen. De vereeniging en niet ’t minst haar ijverige en flinke directeur, meester Ulehake, mag met genoegen op dezen avond terugzien.

Een treurig ongeluk had hier heden (dinsdag) plaats. Het eenig zoontje (Egbert Nijenhuis) van de wed. N. te Rheeze geraakte op de Rheezermaat onder het ijs en werd levenloos opgehaald.

Lutten, 23 jan. Hedenmorgen geraakte de heer E.W. Timmerman alhier, juist voor de aardappelmeelfabriek. door het ijs. Met veel moeite werd hij gered.

Aanbesteding. Op dinsdag 3 febr. zal in ’t cafe Horstra te De Krim door ondergeteekenden, namens den heer E. Amsinga, worden aanbesteed: het bouwen van een boerenbehuizing. Namens den heer H. Wiersema, het bouwen van een kweekerij en namens het bestuur der Geref. Kerk het bouwen van een verdieping op de pastorie. E. Warringa en Zn., architecten, Nieuw-Buinen.

Advertentie. Bij G.J. Meijer te Hardenberg wordt tegen 1 mei een dienstbode gevraagd.

Advertentie. De kiesvereeniging Nederland en Oranje te Gramsbergen beveelt als haar candidaat voor den gemeenteraad bij de stemming op dinsdag dringend aan den heer Jan Leenders te De Krim (zie ook ingezonden stuk in deze krant: aan de kiezers der gemeente Gramsbergen).

31-01-1903
Te Dedemsvaart is een gedenkteeken onthuld op het graf van den vorigen burgemeester Van Barneveld.

Dedemsvaart, 29 jan. Het heden verkochte vastgoed van de erven van den heer Joh. Palthe bracht op f. 4890. Kooper van perceel 1 de heer M. Spier en van perceel 2 de heer J. Zwiers Jzn.

Hardenberg. Dezer dagen is gevankelijk naar Zwolle overgebracht zekeren C. van de Goudenploeg (Gouden Ploeg), als verdacht van onzedelijke handelingen gepleegd te hebben met een minderjarig meisje.

Gramsbergen. Verleden week donderdag werd hier vanwege de hierbestaande ijsclub een hardrijderij op schaatsen gehouden. Na een vinnigen strijd werden de prijzen als volgt gewonnen: 1e prijs Diepenveen te Kampen. 2de prijs Hubert te Ambt-Hardenberg. 3de prijs door Huisman te Lutten. Door het prachtige weer begunstigd was er enorm veel volk op de ijsbaan. Tevens was de kapel van Zilverberg uit Coevorden aanwezig die de feestvreugde verhoogde door hare schoone stukken die zij speelde. Na afloop werd het feest in de stad voortgezet.

Gramsbergen. Bij de dinsdag gehouden stemming van een lid voor den gemeenteraad werden 313 stemmen uitgebracht. Er moet herstemming plaats hebben tussen Altena en Leenders. We kunnen hier nog aan toevoegen dat de heer Rambonnet niet meer in aanmerking wenscht te komen.

Gramsbergen. Toen dinsdag de landbouwer G. Willink bij zijn ouders een veulen uit den stal wilde halen, begon het dier dat zeer dartel was te springen, met het ongelukkig gevolg dat Willink kwam te vallen en daarbij het dijbeen brak. Dr. Van Maanen legde het eerste verband.

Notaris Berendsen zal op woensdag 4 febr. in ’t Hotel Baving publiek doen inzetten: het recht van erfpacht met een huis en schuur, staande in de kom der gemeente te Dedemsvaart, aan de Nieuwewijk. Aanwijzer: de bewoner J. Dunnink.

Notaris Berendsen zal op woensdag 11 febr. in ’t Hotel Baving te Dedemsvaart publiek doen inzetten: voor de h.h. K. Bouwman en J. Wessels: 1. een halfslag dalgrond met eenige veen, met twee huizen, groen- en bouwland aan het 1e wijkje vanaf de Van Rooijenshoofdwijk achter het 16e wijkje. Een afzonderlijk en twee aaneengelegen perceelen dalgrond met veen, gelegen oostelijk van het vorige op het westelijk halve slag van Botermansslag ten zuiden van het 16e wijkje. Voor mej. de wed. K. Haveman en den heer K. Bouwman twee huizen met erven aan de Krikkewijk.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op dond. 5 febr. voor de Gebr. Burema op het Heemserveen publiek verkoopen: een 7-jarig paard, een partij rogge en haverstroo, een partij gedorschte rogge enz.

Advertentie. Direct gevraagd: een net dienstmeisje, bij S. van Ham te Mariƫnberg.

07-02-1903
Bergentheim. Donderdagavond a.s. hoopt in de Geref. Kerk op te treden Ds. van Henten van Dedemsvaart met een rede in ’t belang van ’t Chr. onderwijs. Na afloop zal een vergadering van belangstellenden worden gehouden om te komen tot een vereeniging tot bevordering van ’t Chr. onderwijs.

Hardenberg. Woensdag is door de Pruisische ambtenaren te Wielen in beslag genomen een zestal schapen die op Duitsch grondgebied weidden, terwijl de eigenaar J.H.S. gevankelijk naar Neuenhaus is getransporteerd.

Hardenberg. De Chr. jongelingsvereeniging alhier vierde dinsdag haar jaarfeest. Vooraf hield de heer J. van Oversteeg ter inleiding der feestviering in het gebouw der Geref. Kerk eene rede over ‘het geloof van een ongeloovige’. 

Voorloopige aankondiging. Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van den heer C. Piek te Lutten a/d Dedemsvaart, op nader te bepalen dag in de maand october a.s. publiek verkoopen de navolgende onroerende goederen in de gemeenten Ambt Hardenberg en Avereest: 1. de door de eigenaar bewoonde Villa Eikenoord, met stalling, koetshuis, tuinmanswoning, grooten tuin, opgaand geboomte en uitmuntend wei- en hooiland, groot circa 13 hectaren; 2. een heerenhuis met tuin daarnaast, deze perceelen liggen aan de Dedemsvaart en aan den tramlijn nabij het station Lutten; 3. een boerderij in de gem. Avereest, bestaande uit groote woning met stalling voor paarden en vee, goed onderhouden bouw- en weiland, eiken hakhout en ondergrond, groot ong. 72 hectaren, zeer gunstig gelegen aan de Pilo’swijk en Scholtenswijk van de Dedemsvaart en is met een ophaalbrug verbonden met den grintweg; 4. de Oosterslagen, zijnde ruim 30 hectaren veen- en ondergrond met arbeiderswoningen aan de Lutterhoofdwijk en aan den tramlijn naar Coevorden; ongeveer 40 hectaren veen- en ondergrond met daaropstaande arbeiderswoningen aan de Schuinesloot; 6. ongeveer 30 hectaren veen- en ondergrond aan de Lutterhoofdwijk bij de Schuinesloot. De villa en het heerenhuis zijn elken woensdag te bezichtigen.

Tegen a.s. mei wordt gevraagd: een flinke dienstbode bij J. Roos op de Brink te Heemse, waar, zoals altijd groote voorraad meubelen voor lage prijzen verkocht worden.

Het bestuur der Stoomzuivelfabriek Gramsbergen brengt ter kennis van de aandeelhouders dat de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal worden gehouden op woensdag 11 febr. ten huize van B. Kuiper.

Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging te Heemse en ’t Zuidelijk gedeelte van Ambt Hardenberg. Jaarvergadering op dinsdag 10 febr., ’s avonds 6 uur in de chr. school te Heemse. Verkiezing van bestuursleden wegens aftreding van ds. Doekes en G.J. Veurink. Verslagen enz. Namens het bestuur: A. Oostenbrink, voorz. G. Bruins, secr.

Christelijke school te Heemse. Jaarvergadering op vrijdag 13 febr. in de christelijke school te Heemse. Namens het bestuur: H. Weitkamp, voorz. G.J. Meijer, secr.

Zitdag voor de erven Crull tot ontvangst van de afvaartgelden over 1902, op woensdag 11 febr. kantoor ‘Hoopstee’, G. Arends.

Advertentie. Kalk. Zij, die de volgende week kalk wenschen te ontvangen aan het Almelosche Kanaal, worden verzocht hiervan opgaaf te doen tegen maandag aanstaande. Aanbevelend, H. Zweers jr.

Vergadering van de raad der gemeente Stad Hardenberg, op 29 jan. 1903. Afwezig de heer Groote Balderhaar ten Velde. Voorzitter de burgemeester. Een adres van S. Stuiver, Oudeveen, om van het russchenveld 20 hectare in koop af te staan. Zeventig bunder is het veld groot, dan blijft er nog 50 over. Deze berekening geeft eenig gelach onder de leden. Door Schuurman wordt voorgesteld op dit adres afwijzend te beschikken, hetgeen door allen na eenige bespreking wordt goedgekeurd.
Voorlezing geschiedt hierna van een schrijven van den heer Groote Balderhaar ten Velde, waarin hij ontslag neemt als lid van den raad, wegens vertrek naar Bussum, dankzeggende voor het genoten vertrouwen.
Thans is aan de orde, overname der gemeentewegen en afschaffing der tollen door de Provinciale Staten. De voorz. geeft er zijn genoegen over te kennen dat door die afschaffing de bloei der gemeenten zal toenemen. Hij leest de voorstellen voor waarop dit zal geschieden. In orde brenging der weg 10 m. ten westen van het Ommerkanaal tot bij Oostenbrink, kostende f. 9300. Van Oostenbrink tot de Hardenbergbrug voor de gemeente Ambt Hardenberg. De boomen in Heemse blijven aan Ambt Hardenberg. Nijman meent dat Stad Hardenberg voor 25 procent in de kosten betrokken is, doch door den voorzitter wordt verklaard dat het voor 35 procent is. Dit vond Nijman onbillijk daar toch de 4 gemeenten, Stad en Ambt Ommen, Stad en Ambt Hardenberg evenveel belang hebben. Bruins is niet van die gedachte. Na nog verdere bespreking worden de voorzitter en Nijman benoemd als commissie om over deze zaak nader onderzoek in te stellen. Hierna leest de voorz. de voorstellen over de andere wegen naar de Pruisische grens en naar Gramsbergen. De eerste weg zou vanaf de klinkerbestrating tot aan het kanaal voor herstelling f. 4050 moeten kosten, hieronder begrepen de kosten tot herstel van den eersten duiker uit Hardenberg. Op het oude tolhuis zou een wegwerker kunnen wonen. Boven het kanaal was de Provinciale opzichter goed tevreden. Daar is dus uitzicht dat de weg van de stad tot het kanaal in goede orde komt. Wat alleen met klinkers kan geschieden. Over den weg naar Gramsbergen is de opzichter, behalve over de brug over de Radewijkerbeek, tevreden, die ten genoege van de opzichter in orde moet worden gebracht. Nijman stelt voor om de voorwaarden behalve die naar Ommen aan te nemen, daar hij voor de billijke ontlasting der gemeente is.

Raadsvergadering te Ambt Hardenberg op donderdag 29 januari 1903. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden. Aan de orde: uitslag der aanbesteding van de verbouwing der school te Slagharen, waarvan de volgende inschrijvingsbiljetten waren ingekomen: G.F. Miskotte te Meppel f. 1898. J.P. van Leeuwen te Slagharen f. 1489. J. Meijer te Heemse f. 1647. H. Vasse te Hardenberg f. 984, zoodat den laagsten inschrijver het werk is gegund.
Een adres namens G. Schuurman te Bergentheim, houdende verzoek om een der schoollokalen te Brucht te mogen gebruiken tot het houden van Zondagschool, wordt onder de gewone voorwaarden toegestaan.
Een adres van het veefonds ‘Brucht-Bergentheim’, met een beleefd en dringend verzoek om zoveel mogelijk pogingen in ’t werk te stellen ter verkrijging van een rijksveearts. B. en W. hebben besloten om met de gemeenten Stad Hardenberg en Gramsbergen te raapdplegen en zoveel mogelijk pogingen in ’t werk te stellen tot verkrijging van een rijksveearts.
Benoemd tot lid der gezondheidscommissie in plaats van K.R. Kruise die bedankt had, de heer Th. Ruijs, arts te Avereest.
Met algemeene stemmen wordt mej. H. Dorgelo te Heemse benoemd tot onderwijzeres in de nuttige handwerken.
Verder ingekomen een adres der heeren H. Mulder, A.J. Cupen, J. Bolks e.a. ter aanvulling van het raadsbesluit en wel ten eerste dat de harde weg langs het kanaal 320 meter korter is en ten tweede aanmerkelijk in de kosten scheelt; wordt op voorstel van Van der Sanden besloten om dit adres aan te houden tot eene volgende vergadering.
Verder wordt door heeren Ged. Staten goedgekeurd de aankoop van grond van T. Anbergen voor f. 100 voor vergrooting van het schoolplein in Slagharen.
Verder komt aan de orde overneming der kunstwegen en afschaffing der tollen, welke door de provincie zullen worden overgenomen. 1e Weg Hardenberg-Ommen. Gelezen een besluit van GS meldende dat de weg door de weinige passage nogal tamelijk goed in orde is en nog eenigermate in stand is gebleven, doch dat verbetering dringend noodzakelijk is, en stellen heeren GS een bedrag van f. 9300 om verbetering aan te brengen n.m. voor de vier gemeenten. Wordt besloten dit in beginsel aan te nemen, een commissie te benomen om met GS in overleg te treden of dit niet voor minder kosten kan geschieden. Het overnemen van dezen weg door de provincie is voor de vier gemeenten voordeeliger, terwijl de weg vanaf Oostenbrink tot de brug voor rekening der gemeente blijft. Verder de weg Hardenberg-Gramsbergen (alleen het herstellen der brug over de Radewijkerbeek) wordt zonder kosten overgenomen, evenals de weg Hardenberg-Pruisische grens, met uitzondering der weg vanaf de klinkerbestrating tot het kanaal dat grondige herstelling behoeft. Weg Jachthuis-Gramsbergen naar de Drentsche grens, welke in vrij voldoenden staat verkeert m.u.v. der bruggen welke vernieuwd of hersteld moeten worden. Wordt besloten om te informeeren welke kosten aan die bruggen moeten worden gedaan om zoodoende beter te kunnen beslissen. 
Verder worden weder herbenoemd als leden der commissie tot wering van schoolverzuim de aftredende leden H. Mooi en Eisma te Lutten en te Heemse F. Stuart en Dorgelo.

14-02-1903
Dedemsvaart. Van het op 7 febr. voor de erven van den heer H. Wildeboer door notaris Berendsen geveilde huis met land bij Sluis 6 is kooper geworden de heer J.A. Starke te Lutten voor f. 2695.

Dedemsvaart. Het op 10 fbr. door notaris Berendsen voor mej. de wed. A. van Sloten geveilde vastgoed te Avereest bracht op f. 10.530. Koopers zijn van perceelen 1-14 de heer J. Pol te Nijeveen.

Hardenberg. Eenige jongelui wilden zondagavond bij den kastelein A.J. Cuper te Bergentheim een ‘afzakkertje’ koopen. Zeker niet al te nuchter werd hun dit geweigerd. Hierover in woede ontstoken, moesten de ruiten het ontgelden. Aan een vrij aanzienelijk bedrag werd er vernield. ’t Is te hopen dat zulke baldadigheden niet ongestraft blijven.

Gramsbergen. Op dinsdag gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad tusschen de heeren G.W. Altena en J. Leenders werden in ’t geheel 313 stemmen uitgebracht enz.. Zodat de heer Altena is gekozen.

Lutten. 13 febr. Hedenmorgen geraakte A. Wolf, werkzaam aan de Baanbreker te Lutten zoodanig bekneld tusschen drijfriemen dat men voor ’t behoud van zijn leven vreest.

Te Lutten wend men pogingen aan tot het oprichten van een Landbouwvereeniging. Een voorloopige commissie is reeds benoemd.

Notaris Berendsen zal op dinsdag 24 febr. des morgens 10 uur ten huize en verzoeke van den heer J.T. Ruijf c.s. aan de Kalkwijk publiek verkoopen: een hecht mahoniehouten kabinet, secretaire, kastje, hoekkast, boeken, statenbijbel, oorijzer, porcelein, lessenaar, kerkboek met gouden sloten enz.

Notaris Berendsen zal op vrijdag 27 febr. in ’t Hotel Baving voor de erven E. Kruithof publiek inzetten: het recht van erfpacht met den opstal van een huis met grond, gelegen achter op de Schutwijk te Rheezerveen, bewoond door Hendriks.

Jaarvergadering van de Anti-rev. Kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ voor Stad en Ambt Hardenberg beoosten de Vecht, in de Christelijke school (locaal Stroes) te Hardenberg op dinsdag 17 febr. Verkiezing van bestuursleden. C.C. Schot C.z., voorzitter en G.J. Meilink, secr.

Voorloopig bericht. De ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich begin maart hoopt te vestigen als mr. kleermaker ten huize van G. Kremer, naast de oude kazerne. Onder minzame aanbeveling, D.J. Meijer.

Hardenberg, 10 febr. Hedenavond had de jongedochtersvereeniging ‘Maria Martha’ het genoegen haar 14de jaarfeest te vieren. De vergadering werd geopend door de weleerw. heer ds. Westhoff, waarna de feestleiding werd opgedragen aan den heer Fredriks enz.

Ingevolge eene oproeping in de Vechtstreek en de Hardenberger Courant gericht tot de Herv. kiezers, werd hedenavond eene vergadering gehouden in het Lokaal voor Christelijke Belangen, welke door een 25-tal personen werd bijgewoond. Door den heer Nijman werd de vergadering geopend met een uiteenzetting van het doel der oproeping en der op te richten kiesvereeniging nl. te voorkomen dat bij verkiezingen de partij verdeeld zoude optreden. Naar aanleiding hiervan ontspon zich een discussie tusschen den heer Nijman en eenige aanwezigen. R. Fruin verklaarde dat hij niet zou kunnen mede gaan, omdat hij zijne vrijheid in dezen niet aan banden wenschte te leggen. De heer Krijger deelde aan de vergadering mede dat hij ten allen tijde het goede voor de Ned. Herv. Kerk wenschte te zoeken, door aan het gebed, woord en daad te paren en ook om deze reden gemeend had niet van deze vergadering te mogen wegblijven. In ’t bijzonder werd door ZEd. gevraagd welke partij dan nu wel bedoeld werd, omdat op politiek terrein zoovele partijen tegenover of naast elkander staat. Hierop werd geantwoord, dat met de partij waartegen men heeft op te treden, de Gereformeerde of Antirevolutionaire partij werd bedoeld. Er werd opgemerkt dat het onjuist is om de gereformeerde kerk met de antirevolutionaire partij te vereenzelvigen, en de vrees geuit dat de vereeniging dan wel eens een revolutionaire kon worden, waarvoor echter volgens de heeren geen vrees behoefde te bestaan. Nog werd de opmerking gemaakt, wat de stellers der advertentie dan toch hadden bedoeld met eene oproeping uitsluitend tot de Hervormde kiezers, terwijl toch altijd werd betoogd dat de kerk (dus de godsdienst) niets met de politiek heeft te maken. Door J. Weitkamp werd gevraagd welke kiesvereeniging zou worden opgericht, een liberale of christelijk-historische, wordt ze liberaal dan kan hij zich er onmogelijk mede vereenigen, wordt ze chr.historisch dan zal hij er zich bij neerleggen. Hierop en op meerdere vragen werd ten slotte geantwoord, dat het doel van de vereeniging zal zijn, te zorgen dat de meerderheid van den raad niet in antirev. handen komt, en de naam der kiesvereeniging: Plaatselijk belang zal zijn. Vervolgens werd overgegaan tot het benoemen van eene commissie ter samenstelling van een ontwerp-reglement. Deze commissie bestaat uit de heeren Nijman, Koopman, Van der Sanden, J. Zweers en F. Tolkert.

21-02-1903
Bergentheim, 17 febr. Hedenmorgen omstreeks 10 uur raakte het kind van H. Bosch alhier spelende met een wagentje in de schutkolk. ’t Water was laag. Men kon niet gauw genoeg hulp bieden, zoodat de kleine levenloos werd opgehaald.

Bergentheim. In de afgeloopen week is hier opgericht eene Vereeniging can Christelijk Onderwijs op Geref. grondslag. Aanvankelijk traden 55 leden toe, een voorlopig bestuur van 7 leden is gekozen.

Dedemsvaart. Het op 18 febr. door notaris Berendsen voor den heer G. Botter verkochte huis en land aan de Nieuwe Wijk bracht op f. 2000, kooper de heer A. Krikke.

Gramsbergen, 11 febr. Op heden gehouden vergadering van aandeelhouders der Stoomzuivelfabriek Gramsbergen in het Logement Kuiper werd door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgeloopen dienstjaar, waaruit bleek dat de melkleverantie der fabriek sinds de oprichting ongeveer was verdubbeld. Gedurende 1902 werd verwerkt 2.467.938 liter melk, waaruit 87.554 kg. boter werd geproduceerd. De aftredende bestuursleden H. Zwijze en H. Krikke werden met algemeene stemmen herkozen.

Hardenberg. Alhier werd voor eenigen tijd opgericht eene vereeniging onder den naam ‘Oranjevereeniging’, waarvoor heden de Koninklijke goedkeuring is ontvangen. Deze vereeniging stelt zich ten doel om de nationale gedenkdagen feestelijk te vieren en tevens andere volksfeesten te organiseren. Dezer dagen werd in eene gehouden vergadering besloten om dit jaar in de maand augustus een landbouwtentoonstelling te houden.

Hardenberg. Woensdag ontstond bij den bakker en winkelier H. alhier brand in de schoorsteen van de bakkerij. Met vereende krachten mocht het gelukken de brand te bluschen. De schade hierdoor aangericht, werd door assuarantie gedekt.

Heemse, vrijdag 13 febr. overleed te Heemse in de ouderdom vanruim 81 jaar Gerrit Jan Harmen Dorgelo, oud-hoofdonderwijzer, jarenlang ook koster en organist der Hervormde Gemeente. ’t Heengaan van dezen algemeen geachten en beminden grijsaard wordt niet alleen door zijn kinderen en familie, maar door velen die hij zich tot vrienden maakte, diep betreurd. De onderwijzerswereld verliest in hem een van zijn beste vertegenwoordigers, de Ned. Herv. Gem. niet alleen een trouw en ijverig dienaar, maar ook een goed en belangstellend lid, en ook zoo menig plaatselijk belang, we denken bijv. aan de boterfabriek Salland van welker besturen hij zoovele jaren voorzitter was om nog maar niet meer te noemen, mist door zijn overlijden een bereiwillige en krachtigen steun.

Aanbesteding. Op woensdag 4 maart, des namiddags te 3 uur, zal door den kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Heemse worden aanbesteed: het bouwen van een kerkgebouw. Gedrukte teekening en afschrift van het bestek zijn verkrijgbaar bij den architect of bij den kerkeraad voornoemd. Architect H. Witzand te Meppel.

Heems. Vrijdagavond der vorige week hield de ‘Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te Heemse’ haar jaarvergadering in de Chr. school alhier. In korte trekken werd de opkomst en ontwikkeling der school geschetst. Het aantal leerlingen is thans tot 85 gestegen en er is verandering gekomen in het personeel door vertrek van den heer Joh. Keizer naar Arnhem en benoeming van den heer J. Hogerheiden van Gouda. Het hoofd der school, de heer D.J. Dragt.

28-02-1903
Dedemsvaart, 25 febr. Het heden door notaris Berendsen door de heeren K. Bouwman en J. Wessels en mej. de wed. K. Haveman geveilde vastgoed bracht op f. 7755. Koopers van het Slag aan de 16de wijk de heer H. van Haeringen Az. c.s. voor f. 6050 en kooper van de beide huizen aan de Krikkenwijk de heer K. Bouwman voor f. 1705.

Gramsbergen. Op de voordracht van hoofdonderwijzer aan de christelijke school te Coevorden komt o.a. voor de heer T. Veenhuizen, hoofdonderwijzer aan de bijzondere school te Ane.

Werd het werk aan de spoorbrug bij de Haandrik voor eenigen tijd wegens het hooge water en den wintervorst gestaakt. Thans is het werk hervat. De strijd met de rivier de Vecht zal weder een aanvang nemen. Het is echter te hoopen dat de aannemer mag overwinnen en dat er niet weder zoo mee gesukkeld zal worden als vorig jaar. Dan zou het zeker aan de instandkoming der lijn, die dezen zomer zal worden uitbesteed wel geen voordeel doen.

Gramsbergen. Op 24 februari werd ten huize van den logementhouder Nieuhoff alhier de gewone jaarlijkse vergadering gehouden van het Varkensfonds alhier. In plaats van de aftredende schatter J. Hamberg werd gekozen C. Reinders.

Hardenberg, 23 febr. Hedenmiddag ontstond brand ten huize van G. Overweg alhier. De brand, die ontstaan was in de schoorsteen, wakkerde zoo fel om zich heen dat het dak vlam vatte. Door het flink optreden van eenige daar aanwezige personen, mocht het gelukken de brand te blusschen.

Hardenberg, 26 febr. Op de heden gehouden vergadering van aandeelhouders der stoomzuivelfabriek Salland waren tegenwoordig 42 aandeelhouders. De voorzitter opende de vergadering en bracht in de eerste plaats een woord van hulde uit op wijlen den heer G.J.H. Dorgelo, die de vorige algemeene vergadering als voorzitter leidde en steeds met den grootsten ijver en nauwgezetheid de belangen der fabriek behartigd had. Gedurende het jaar 1902 werd verwerkt 2.542.980 liter melk. In plaats van wijlen de heer G.J.H. Dorgelo werd als bestuurslid gekozen H. Snijders sr. te Baalder, terwijl de aftredende bestuursleden J. Broekroelofs, H.Z. Boerrigter en W. Timmerman herkozen werden.

Met 1 april is eervol ontslag verleend aan onze postmeester J. Fockens die lange jaren met trouw en ijver het zoo drukke hulp-kantoor bediende. Bij zijn heengaan mag een woord van lof niet ontbreken. Altijd welwillend en vriendelijk jegens het publiek, ook al kwam men eens een enkele maal buiten den bepaalden tijd, zal hij hier ongetwijfeld gemist worden. We wenschen hem van harte een rustigen dag toe.

De Vereeniging tot Drankbestrijding Hardenberg-Heemse telt nu in ’t geheel 45 leden, waarvan 27 afschaffers en 18 geheel-onthouders.

In de Nederlands Hervormde Kerk te Heemse werd gekozen als kerkvoogden J.B. Bolks en herkozen als notabelen G. Otten Dzn. en R. Pullen.

Notaris F. Stuart zal op dinsdag 3 maart ten huize en verzoeke van G. Koop te Heemserveen publiek verkoopen: 2 koeien, 1 drachtig varken, 36 kippen enz.

Notaris F. Stuart zal voor den heer C. Piek op dond. 5 maart publiek verkoopen: 200 perc. dennen, geschikt voor platen, sporen en sleeten en 50 perc. fijne dennen, geschikt voor gebindten en 100 perc. dennen geschikt voor vaarboomen en rikkingen, alles liggende in het bosch aan de Kortewijk tegenover de Kweekerij Tottenham te Avereest.

Notaris Berendsen zal op vrijd. 6 maart ten huize en verzoeke van de heer J.P. van Leeuwen bij de kerk te Slagharan publiek verkoopen: enterpaard, drachtige koe, 3 drachtige schapen enz.

Notaris Berendsen zal op dinsdag 10 maart ten huize en verzoeke van de heer Rf. Ensink aan de Elfde Wijk der Saamswijk (Samenwijk) publiek verkoopen: 2 beste jonge paarden, kafmolen met zeef, wipkar enz.

Notaris Berendsen zal op vrijd. 13 maart in ’t Hotel van Wely voor de erven E. Kruithof publiek verkoopen: ’t recht van erfpacht met den opstal van een huis met grond, gelegen op de Schutwijk te Rheezerveen, bewoond door A. Koudijs, staande op f. 250.

Op woensdag 4 maart hoopt de Chr. Zangvereniging ‘Hosanna’ te Hardenberg haar jaarlijksche uitvoering te geven in de Chr. Bewaarschool. 

Advertentie. De ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als mr. kleermaker ten huize van G. Kremer, naast de Oude Kazerne. Tevens maakt hij bekend dat hij zijn werkplaats voorloopig ’s avonds om negen uur sluit. Onder minzake aanbeveling, D.J. Meijer (aanbevolen door A.G. Wilmink, tailleur, Enschede).

07-03-1903
Hardenberg, 3 maart. N. Tramper, gemeenteveldwachter alhier, is benoemd tot politieagent te Kampen.

Op woensdag 4 maart had alhier de uitvoering plaats van ‘Hosanna’. Voorzitter F. Goris.

Heemse. Uit zeer vertrouwbare bron vernemen wij dat ’t verzoek van de Kerkeraad der Geref. Kerk A alhier, om bij de aanstaande bouw van een nieuwe kerk gebruik te mogen maken van ’t gebouw der Hervormde Gemeente, als deze geen godsdienstoefening heeft, is toegestaan.

Als organist van de Herv. Gemeente alhier werd benoemd de heer J. Grooters, die ook met ingang van 1 april de functie van kerkelijk ontvanger zal waarnemen.

Bij de aanbesteding van den kerkbouw voor de Geref. Kerk (A) te Heemse, werden de volgende biljetten ingeleverd: H. Danser te Meppel f. 9963. H.H. Koers te Wierden f. 9775, E. van Antwerpen te Meppel f. 9750, G.F. Miskotte te Meppel f. 9182, E. en G.J. Hamhuis te Heemse f. 8949, Gebr. Diphoorn te De Krim f. 8860, H. Reinink te Balkbrug f. 8880, J.B. Hof te Steenwijkerwold f. 8850, B. Kip te Avereest f. 8700, Wever en Wijnands te Musselkanaal f. 8674 en K.A. Hakkert te Avereest f. 8546.

De Krim. Hoe de dalgronden in deze streek en omgeving enorm zijn gestegen, blijkt wel uit het navolgende. Voor 3 jaren werd alhier een dalplaats van ca. 54 hectare gekocht voor f. 13.000 gulden, welke verleden week weer werd verkocht voor f. 23.000. Voorwaar geen klein bewijs van vooruitgang en waarde op het gebied van grond en landerijen. In aanmerking genomen dat dezelfde soort gronden voor circa 10 jaar voor 80 a 100 gulden per hectare verkocht werden.

Notaris Stuart te Heemse zal op vrijdag 13 maart ten verzoeke en woonhuize van N. Tramper te Stad Hardenberg, wegens vertrek naar elders, publiek verkoopen: linnenkast, fornuis, kolomkachel, petroleumkachel, lessenaar, tafels, stoelen, spiegels en schilderijen, een nog bijna nieuwe fiets enz.

Bij acte den 31 januari 1903, voor den ondergeteekenden notaris verleden, is opgericht de Naamlooze Vennootschap ‘Salland’s Volksblad’, gevestigd te Stad-Hardenberg, welke acte is opgenomen in de Staatscourant van 28 februari 1903, no. 50. Geschiedende hiervan bekendmaking ter voldoening aan het bepaalde bij art. 38 van het Wetboek van Koophandel. Stuart, notaris.

Advertentie. Huis en erf te huur. Te bevragen bij wed. Stegeman, Brucht.

Advertentie. Voor catalogussen van landbouwwerktuigen, alsmede lichtloopende dorsch- en hakselmachines, wan- en rosmolens, waschmachines, gierbakken in alle grooten, naaimachines en kookfornuizen. Alles op afbetaling. Voorts het herstellen van zwaar loopende dorschmachines en reparatien. Aanbevelend, E. Kelder, Ane.

14-03-1903
Dedemsvaart. Het op 13 maart voor de erven Kruithof door not. Berendsen geveilde vastgoed bracht op f. 275. Kooper de heer R. Bos.

Gramsbergen. Door de overvloedige regen in den laatsten tijd is het water hier verbazend hoog. Alle waterlanden, zelfs bouwlanden met rogge, staan geheel of gedeeltelijk onder. In de buurtschap Holthemerbroek had een dijkbreuk plaats. Geheel de buurtschap is onder water gezet. Enkele bewoners kunnen niet van hun plaatsen af, de passage door de buurtschap is gesloten, zoodat er een omweg van een uur moet gebeuren. Minder aangenaam voor de postbode en anderen.

Hardenberg. Onze stadsgenoot B.J. Breukelman, korporaal bij de vestingartillerie heeft met goed gevolg examen voor onderofficier bij genoemd wapen afgelegd.

Heemse. Naar wij vernemen is de bouw der nieuwe kerk voor de Gereformeerde Kerk (A) gegund aan den laagsten inschrijver, de heer K.A. Hakkert te Avereest. Het zal ongetwijfeld een aanwinst voor onze plaats zijn. Het oude gebouw zal aanvankelijk grootendeels blijven staan.

Om reden van plaatselijken aard heeft de kerkeraad der Gereformeerde kerk (A) geoordeeld van de welwillende toestemming, in het Nederlands Hervormd Kerkgebouw te vergaderen, geen gebruik te mogen maken.

Tot onze spijt waren we verleden week door een verkeerde opvatting (echter door velen gedeeld) wat voorbarig en namen we op ’t bericht dat J. Grooters alhier was benoemd als organist en kerkelijk ontvanger der Hervormde Gemeente. Deze benoeming is eerst geschied op de vergadering van l.l. woensdag. Bij de stemming voor 5 leden van ’t Kiescollege werden alle aftredende leden herkozen, nl. de heeren J.B. Bolks, G. Veurink, J. Bouwhuis GJzn, K.G. Woelders en D.J. Waterink.

Notaris Stuart zal op dinsdag 17 maart voor den heer J. Aalbers bij de perceelen publiek verkoopen: 350 perc. dennen en eiken, liggende op Colenbranderswijk aan de Dedemsvaart, tegenover den heer Minke.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van de familie Dorgelo te Heemse op woensdag 18 maart publiek verkoopen: 5000 halve kilo’s roggenstroo, een partij poot-, eet- en voeraardappels, voorts eenige eikenboomen bij het Loo en 100 perc. dennen bij den tol, en daarna verhuren de weide bij Johan Bouwhuis.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van den heer C. Wind a/d Kloosterdijk op vrijdag 20 mrt publiek verkoopen 25000 halve kilo’s hooi, 15000 halve kilo’s rogge- en haverstroo en 100 hectoliter aardappels.

Notaris Berendsen zal op maandag 16 mrt ten huize en verzoeke van Jan Gorthuis aan de Samenwijk publiek verkoopen: klok, regulateur, fornuis, 2 spiegels, 12 stoelen, planken, turf, geiten enz.

Te koop voor afbraak: een flink boerenwoonhuis met schuur, bij E. Waterink te Rheeze.

De pas opgerichte Afdeeling Hardenberg-Heemse der Nat. Chr. Geheelonthoudersvereeniging liet op donderdag 5 maart in de kerk der hervormde gemeente te Hardenberg optreden ds. J.J. Knap van Groningen, die sprak over familieleed.

21-03-1903
Hardenberg. In de woensdagavond gehouden vergadering van de kiesvereeniging ‘Plaatselijk belang’ is tot candidaat gesteld voor de a.s. verkiezing voor lid van den gemeenteraad de heer E. van Braam.

Woensdagmiddag leidde de slager Leman uit Hardenberg een wondermooie koe rond (’t beest woog 1000 pond). ’t Was om aan zijn klanten te laten zien van wat voor beesten zij vleesch ontvingen. Zeker een handige en klanten winnende reclame.

De Krim, 14 maart. Had alhier voor ongeveer 14 dagen een tramongeluk plaats met het zoontje van schipper M. Jl. Zaterdagmorgen had er zich een nog treuriger voorval plaats. De rijksveldwachter L.H. van Camerijk komende van Slagharen zou even voorbij zijn woning zijnde uit de tram stappen. Deze was echter nog in vrij snelle gang. Vandaar dat genoemde persoon viel en wel met het eene been onder de wielen kwam, waardoor het werd verbrijzeld. Terstond naar Coevorden vervoerd, werd daar de heerste hulp verleend door dr. Lokken. Waarna hij per extra tram werd vervoerd naar het ziekenhuis te Zwolle, waar het been moest worden geamputeerd. De toestand schijnt nogal bevredigend.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van de erven van de heer G.J.H. Dorgelo en echtgenoote op donderdag 2 april ten huize van G. Kampman te Heemse doen inzetten en 14 dagen later ten huize van G. Dorgelo aldaar finaal verkoopen: de volgende vaste goederen, alle gelegen in de gem. Ambt Hardenberg. 1. Een huis met annexe schuur en erf en onderscheidene landerijen, gelegen te en onder Heemse, groot bijna 13 hectaren. 2. Een boerenplaats te Rheeze, bestaande uit huis en erf, met schuur, bouw- en hooilanden, heide en veengronden, tezamen groot ruim 37 hectaren. 3. Drie daarbij behoorende koeweiden op den zoogenaamden Bruchtermarsch, de Hei, den Lagen Esch en het Voorvree. 4. Een tiendrecht, genaamd ‘de Kleine Rheezertiend’ of ‘Klaastiend’, gaande uit onderscheidene landerijen gelegen in Rheeze. Alles te veilen in verschillende perceelen, waarvan aanwijzing is te bekomen bij de medeverkoper E.J. Dorgelo te Heemse en H.H. Dorgelo te Rheeze.

Het bestuur van het waterschap ‘Radewijk en Baalder’ brengt ter kennis van de ingelanden, dat de ligger der Radewijkerbeek gedurende 30 dagen ter visie is gelegd ten kantore van den secretaris-ontvanger vanaf den 23 maart 1903. H.W. Weitkamp, voorz., G.J. Meilink, secr.

Heden, zaterdagavond, is in de Nieuwe Vleeschhouwerij aan den haak te bezichtigen, een zeldzaam zware, vette koe, wegende pl.m. duizend halve kilo’s, aangekocht te Zwolle en herkomstig van de veemarkt te Leeuwarden. Verzoeke gunst en recomandatie. L. Leman.

Raadsvergadering der gemeente Ambt Hardenberg op woensdag 18 maart 1903. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heeren Blokzijl en Staarman.
– Dankbetuiging van mej. H. Dorgelo voor hare benoeming als onderwijzeres in de nuttige handwerken. 
– Adres van het bestuur van het veefonds te Baalder om zooveel mogelijk pogingen in het werk te stellen ter verkrijging van een rijksveearts. Den voorz. brengt in ’t midden dat hierop al eerder is gewezen doch daar Stda Hardenberg niets van zich liet hooren zal men andermaal een schriftelijk verzoek richten aan de Stad, om zooveel mogelijk afdoening van zaken te krijgen. De voorz. acht het zeer van belang voor deze streek dat hier een goede veearts kwam, doch men moet minstens wel rekenen op een salaris van f. 800.
– Adres van de meeste ingezetenen van Bergentheim om verbetering aan te brengen in de hoofdweg daar deze thans in eene onhoudbare toestand verkeert. Wordt besloten om zodra hieraan gewerkt kan worden (wat thans door de hooge waterstand niet kan) hierin verbetering te brengen.
– Adres van J. van der Sanden, namens de erven Van Roijen, om een wijk te maken op Sibculo, door de groenen dijk (Groenedijk) door te graven en aldaar dan een brug te leggen. Na hier eenigszins over uitgewijd te hebben, wordt besloten om hiervoor een Commissie te benoemen, bestaande uit de heren Geerdes, Staarman en Van der Vecht. Deze zaak moet dan naar genoegen van de commisie geregeld worden, behoudens goedkeuring van Gedep. Staten.
– Verder ontvangen een schrijven van den heer schoolopziener, houdende mededeeling dat er te Rheezerveen 53 kinderen waren waarvan er sommigen een afstand van 2 uur moesten afleggen om de school te bezoeken en daar thans wel het oog op de leerplichtwet de kinderen de school moeten bezoeken, zou het zeer wenschelijk zijn om ook een school te Rheezerveen te bouwen. Wordt besloten om een onderzoek in te stellen, door eene daartoe benoemde commissie en dan de afstand op te nemen, hoe ver of de kinderen van de school te Rheeze of Heemse verwijderd waren en ook hoeveel kinderen de Chr. school bezoeken, van het een en en ander zal in een volgende vergadering verslag worden uitgebracht. Verder wordt nog in beginsel besloten een school te bouwen in het zuidelijk deel van Emmenbroek (Ebbenbroek) en Burg. en Weth. opgedragen een stuk grond daarvoor te koopen, en een geschikt terrein daarvoor uit te zoeken.
– Nog wordt door den voorzitter ter tafel gebracht dat de gemeentewoning, thans bewoond door den heer Bolderman, thans ledig is, de huurtermijn was 15 maart verschenen. Wordt door den voorz. voorgesteld om deze woning disponibel te stellen aan het hoofd der school te Heemse ingaande met 1 april 1903. Met algemeene stemmen wordt dit toegestaan.

28-03-1903
Hedenmorgen brak er brand uit ten huize van J. Kremer te Anerveen. Door den vellen wind aangewakkerd, stond spoedig het geheele gebouw in lichte laaie. Aan redden viel niet te denken, zoodat er drie koeien en een schaap in verbrandden. Het huis behoorte toe aan Minke en Geerdes te Slagharen. Assurantie dekt de schade.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van G. Frijling op woensdag 8 april ten sterhuize van H. Knol te Heemse publiek verkoopen: een 6-jarig paard, een 7-jarig dito, 2 koeien, tentwagentje, tilburij, ploeg, eggen, snijzomp enz.

Advertentie. De ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen tot het maken van dames- en kinderkleedjes. Tevens naaimeisjes gevraagd. D. Brink-Schoemaker, Lutten.

Advertentie. Het goedkoopste adres voor behangselpapier, bereide verf, glas, maaskalk enz. is: J.H. Hemstede, Hardenberg.

Advertentie. J. Joosten, kleermaker te Hardenberg, maakt bij dezen aan het publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij heeft geopend een winkel in manufacturen en eigengemaakte kleding welke tegen lage doch vaste prijzen worden verkocht. Goederen niet bij hem gekocht, worden steeds goed en netjes gemaakt. Stalen op aanvrage ten dienste.

Raadsvergadering te Stad Hardenberg op maandag 23 maart 1903. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heren Eckhardt en Bruins, vacature Groote Balderhaar ten Velde. 
– Aan de orde is benoeming leden stembureau. Hiervoor worden bij stemming gekozen de heeren Schuurman en Hombrink.
– Ingekomen een schrijven van de Commissie van de N.O.L. om afstand te doen van de stadswegen waarover de lijn gelegd zal worden. Hiervoor zal aan de gemeente worden uitgekeerd een som van ruim 44 gld. De heer Schuurman wijst erop dat het in de eerste plaats een belang is voor de gemeente en stelt voor om daaraan te voldoen. Hiertoe wordt dan ook conform besloten, onder voorwaarde dat er voor gezorgd wordt dat de overwegen van afsluitboomen worden voorzien.
– Verder is ingekomen een schrijven van het bestuur van ‘Plaatselijk belang’ om toch zoo veel mogelijk zorg te dragen dat de N.O.L. spoedig gereed komen, en al mocht de brug bij de Haandrik nog niet klaar zijn, dan toch pogingen in ’t werk te stellen dat de lijn tot Hardenberg in gebruik kan genomen worden, eveneens wordt verzocht er op aan te dringen dat de lijn Neuenhaus-Hardenberg tot stand kome. Aangezien de verbinding met Coevorden zoo goed als uit is, zou men misschien hier nog wel eenige kans van slagen hebben. De voorz. acht het van groot belang indien de Duitsche lijn met de N.O.L. in verbinding kon komen. Wordt daarom dan ook besloten om met de naburige Duitsche gemeenten een vergadering te houden ten einde pogingen daartoe in ’t werk te stellen.
– Verder brengt de voorz. nog ter tafel dat hij met de Rijksveearts Winkel van Coevorden heeft gesproken en deze wel genegen was om een dag in de week zitting te houden, tegen eenige vergoeding! Hierdoor onstond weer een gesprek over het benoemen van een rijksveearts. De voorz. is gemachtigd om zekere som te bepalen en dan te vragen wat Ambt Hardenberg en Gramsbergen daarvoor over heeft en dan eene gezamenlijke vergadering te houden.
– Nog is ingekomen een adres van Herms Amsink van den Pothof, den raad verzoekende om te mogen bouwen op een hoekje grond der gemeente, hierop wordt echter afwijzend beschikt. Nog stelt de heer Hombrink voor om eenige verbetering aan te brengen aan de oude school of het z.g. brandspuithuisje.

04-04-1903
Dedemsvaart. Naar we vernemen, worden er van Christelijke zijde pogingen in ’t werk gesteld om bij ’t Zwarte Pad, op de grenzen der gemeenten Avereest, Ambt Hardenberg en Ambt Ommen, eene chr. school te stichten.

Gramsbergen. Met ingang van 1 mei is de Kommies der directe belastingen P. Planjer alhier overgeplaatst naar Zatrup.

De ondergeteekende betuigt bij dezen zijn oprechten dank aan alle ingezetenen van Stad en Ambt Hardenberg, die hebben bijgedragen tot de prachtige geschenken hem vereert bij het nederleggen zijner betrekking op 1 april jl. J. Fockens, brievengaarder.

Notaris F. Stuart zal dinsdag 7 april ten verzoeke en woonhuize van G.J. Tempelman te Rheezerveen publiek verkoopen: 1 koe, 3 varkens, 1 geit enz.

Advertentie. Te koop: een piano, te bevragen bij A.J. Nijhuis, Lutten.

Advertentie. Door onvoorziene omstandigheden vraagt C.W. Hombrink te Hardenberg tegen mei a.s. eene dienstbode, niet beneden 16 jaar en genegen om te melken.

Advertentie. Ontvangen: een groote parij behangselpapier vanaf 7 cent. Kastpapier in kleuren. Bereide verf, vernis enz. Extra fijne fietslak in verschillende kleuren. Maaskalk en koolteer. Aan ’t zelfde adres een schoorsteenboezem en een massief ijzeren Engelsche Haard te bevragen. C. Vasse, schilder te Heemse.

Advertentie. De anti-revolutionaire Kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ noodigt de kiezers dringend uit, op dinsdag 7 april getrouw op te komen en eendrachtig te stemmen op den candidaat Johannes Gerhardus Makkinga. Met gerustheid bevelen wij u hem aan voor den gemeenteraad van Stad Hardenberg. Het bestuur.

11-04-1903
Gramsbergen. Ook hier ondervond men deze week de gevolgen der werkstaking. De bakkers konden geen gist krijgen en zouden dus gedwongen moeten staken. Ieder liep dan ook om strijd, om zich nog van een en ander te voorzien. Enkele bakkers gingen naar ’t naburige Pruisen gist halen, een ander fabriceerde roggebrood met krenten. ’s Avonds kwam de gistbezorger weer bij zijn klanten terug en was Leiden uit nood.

Hardenberg, 7 april 1903. Naar wij verneemen zal de afdeeling ‘Dedemsvaart-Hardenberg’ van den Bond van Post- en Telegraaf-beambten ‘De Post’ op maandag 13 april haar 2de jaarlijksche vergadering houen in Hotel Steenbergen te Dedemsvaart.

Hardenberg. Bij de heden gehouden stemming ter voorziening in de tusschentijdsche vacature in den gemeenteraad, werd de heer E. van Braam, candidaat der liberalen, gekozen. Er werden uitgebracht 178 stemmen, waaronder 7 van onwaarde. E. van Braam kreeg 99 stemmen en J.G. Makkinga 72 stemmen.

Heemse. De heeren W.E. Janson en Le Gras, rijksopzichters bij de Waterstaat, zijn verplaatst naar Dalfsen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van Gerhs. Frijling op dinsdag 21 april ’s avonds om 7 uur in na te melden koffiehuis doen inzetten en op dinsdag 28 april terzelfder ure finaal verkoopen: het koffiehuis waarin vergunning met eenigen grond daarbij, tezamen groot ongeveer 5 aren, staande op een zeer gunstigen stand aan de Hardenbergerbrug over de Vecht bij Stad Hardenberg, thans nog bij den verkooper in gebruik.

Notaris Berendsen te Avereest bericht dat zijn kantoor niet meer gevestigd is op de Kalkwijk, maar ten zijnen huize.

18-04-1903
Notaris F. Stuart zal voor den heer W. baron van Ittersum op maandag 27 april ’s nam. om 2 uur ten huize van G. Kampman te Heemse, publiek verkoopen 25 perc. turfveen, liggende op het Heemserveen bij Geertmans, naast het slag van Staarman.

25-04-1903
Hardenberg. De gemeenteraad schijnt te beginnen met stadsverfraaiing. Althans langs den weg naar het te bouwen station is een boombeplanting aangelegd. Nu, verfraaiing is voor onze stad nog geen overtollige weelde.

Hardenberg. We vestigen er den aandacht van onze lezers op dat het postkantoor verplaatst is naar de Oude Kazerne. Naar we hopen niet voor altijd. Deze spoedige verplaatsing is vooral geschied met het oog op onzen ouden postmeester, die rust moet nemen alvorens hij ’t verlangde, vanwege een ernstige ongesteldheid.

Hardenberg. Benoemd tot gemeenteveldwachter alhier Johs. Vosjan van Ommen.

Heemse. Met ingang van 1 mei is tot koster van de Ned. Herv. gemeente benoemd de heer Hd. Veldsink.

Heemse. De bouw der Geref. kerk vordert goed. Het weer, hoewel aanvankelijk niet gunstig, schijnt thans beter te worden voor den bouw.

De Krim. Ds. G. Goris, die jongstleden zondag afscheid heeft genomen van de gemeente te Vroomshoop, zal D.V. op den aanstaanden rustdag zijn intree doen in de gemeente alhier na bevestigd te zijn door den consulent ds. J. Schoemaker te Lutten.

Ommen. Naar ‘men’ beweert, zal vanaf 1 juli a.s. de postdienst Coevorden-Hardenberg-Ommen-Zwolle vice versa niet meer door middel van de postkar geschieden, tenzij het contract nog 3 maand wordt gecontinueerd, daar de stoomtramlijn Nieuw-Amsterdam-Hoogeveen, die met mei a.s. geopend zou worden, grootendeels is afgekeurd. Als officieel wordt het eerste evenwel niet gemeld.

02-05-1903
Anevelde, 29 april. De dijk is doorgebroken. Alles loopt onder. We zitten hier rondom in ’t water. Tot in Collendoorn werd ’t heftige bruisen vernomen.

Bergentheim. De rijksveldwachter alhier Arts is l.l. maandag naar Vroomshoop vertrokken. In zijn plaats is hier benoemd de veldwachter Katuin, welke ook reeds in functie is getreden. Deze laatste was teovren gemeenteveldwachter te Hengelo (Gld.).

Gramsbergen. Door het vele regenen in deze dagen is het water weder enorm hoog. De rivier de Vecht is weder buiten haar oevers getreden, hoewel de besturders van de alhier bestaande waterschappen hun best deden dit tegen te houden, en daar de toestand onhoudbaar was en men niet gaarne de dijken door den vloed wilde laten verzwelgen, achtten zij het raadzaam de sluizen open te trekken, waarna het water met donderend geraas naar de lage landen heen liep. Alle lage wei- en hooilanden staan hier dan ook onder water. Het geheel geeft een treurigen aanblik voor de landbouwers daar de maand mei zijn intrede heeft gedaan, in welk begin gewoonlijk het vee uitgaat. De bevolking ziet dan ook reikhalzend uit naar de Vechtverbetering om eindelijk eens van de watersnooden verlost te zijn.

Hardenberg, 26 april. Wat een herrie! En dat op zondag! Ons stadje loopt op een end. Stoomfluitgetoeter. Een log vierkant gevaarte wordt de Vecht opgehesen. Voorop bruischt scherp een kleine sleepboot, fier op zijn kracht. Wat een gezellige aanblik, zoo ons rivierke. Een roeiboot brengt de stalen kabel om de paal en langzaam hijschen de rappe armen van de locomobiel ’t gevaarte stroomopwaarts tot bij de brug. Dan keert ’t kleine waterpaard zich, de stoomfluiten stooten korte en lange groeten uit en gedreven door stroom en stoom is ’t bootje spoedig verdwenen. Alles wordt rustig, de mannen hebben genoeg – helaas te veel – gedaan voor vandaag. IJlings ’t zondagschepakje aan en dan aan wal. De nieuwsgierigen gaan langzaam heen, alleen een schare jongens kan natuurlijk nog maar niet genoeg krijgen van ’t vreemde ding, een van de machines door den aannemer Volker gebruikt bij ’t verbeteren van de Vecht. Maandagmorgen met zonsopgang is alles weer in beweging. De klaprbrug wordt in zijn ‘roestige rust’ gestoord en de reis wordt voortgezet. Hoe aangenaam zulk een levendig tooneel ook voor ons is, toch hebben wij, en velen met ons zich geergerd. Waarom dat weer op den zondag. Waarom zulk een stoornis van de Sabbathstilte. ’t Gedenk den Sabbathdag blijve steeds bij ons in eere!

29 april. Bijna zoo ver het oog maar ziet, water en nog eens water. Waar gewoonlijk straks met mei de koeien sprongen nu een groote, diepe plas. Menigeen ziet hier met zorg het hooi voor ’t enkele koetje minderen. Met de meimaand naar de marsch was altijd hier een uitkomst. ’t Lijkt er nu nog niet veel naar. De dijk, vlakbij de stad op twee plaatsen doorgebroken, en rijkelijk gulpt het water naar binnen. De bouwlanden doorweekt, te nat om de aardappel te doen ontkiemen. Zoo is hier de toestand. Mocht de Vechtverbetering ’s winters niet te veel en ’s zomers niet te weinig water brengen. Waar de verbetering plaats vond, luiden de berichten gunstig.

Heemse. Naar wij vernemen is de heer Hs. Veldsink ook tot klokluider benoemd.

Vele landbouwers kunnen vanwege het hooge water hun aardappelen ten deele nog niet pooten. Daarentegen zal de heer Van Wijngaarden, de nieuwe aannemer van de Vechtwerken, dankbaar zijn voor het hooge water, waardoor hij gemakkelijker het werk kan uitvoeren. ‘De een zijn dood, is de ander zijn brood’.

Naar wij vernemen heeft een onderzoek, van gemeenteraadswege ingesteld, aan het licht gebracht dat op het Rheezerveen nagenoeg alle ouders christelijk onderwijs begeerden voor hun kinderen.

De Krim. De architectuur van de te bouwen pastorie ten behoeve van de Ned. Herv. Gem. is opgedragen aan den heer J. Hermanie, rjiksopzichter bij den Waterstaat te Gramsbergen. Het kan een flink gebouw worden, in aanmerking genomen dat er ruim f. 6000 voor beschikbaar is.

Advertentie. Maandag 4 mei Groote Meimarkt te Hardenberg.

09-05-1903
Ane. Zondag jl. ondervond de familie M. alhier, op heenweg naar de kerk, een minder aangename gewaarwoording. Schichtig voor de witten kiel van een voorbij fietsenden slager, sprong het paard ter zijde, met gevolg dat paard en rijtuig in de sloot terecht kwam. Alles liep zonder buitengewone ongelukken af. Toen alles weer op ’t droge was, kon de reis ongehinderd voortgezet worden.

Gramsbergen. Dinsdag werden in ’t naburige Holthone door de jachtopzieners Hogedoorn en Boerdam aldaar, drie ontvluchtte kolonisten aangehouden. Zij waren ontvlucht uit het gesticht Veldzicht. Onder geleide van de jachtopzieners en de veldwachter Spa uit Coevorden, die juist in de nabijheid was, werden zij naar Coevorden gebracht, vanwaar zij per tram naar Veltzicht terug werden getransporteerd.

Raadsvergadering der gem. Stad Hardenberg op donderdag 7 mei voormiddags 10 uur. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Nijman. De beĆ«diging van het nieuw gekozen raadslid E. van Braam. Overdracht der wegen. De voorz. stelt voor om Ged. Staten nog eens te verzoeken om de weg Hardenberg-Ommen nog eens te laten opnemen, omreden dat de weg nogal duur aankomt. De heer Hombrink vraagt wanneer of die overgave dan plaats heeft, te meer daar de weg naar ’t kanaal nu reeds dringend verbetering noodig heeft. Met alg. stemmen wordt besloten om de overdracht der wegen aan de provincie toe te staan. De heer Bruins stelt voor om, daar de gemeente nog 10.000 klinkers ter zijner beschikking heeft, er nog 25.000 bij te bestellen en de Voorstraat met klinkers te voorzien, en de keien direct voor andere doeleinden te gebruiken. Na eenige bespreking wordt besloten om de klinkers ten getale van 35000 te laten verwerken, te beginnen aan de brug. Schoolbouw Venebrugge. Door B. en W. wordt hierover rapport uitgebracht, en de beste plaats is hiervoor aan de Hoogenweg, tegenover de winkelier B. Ribberink. Na hierover nog eenige discussie gehouden te hebben, gaat de raad over in geheime zitting.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op donderdag 15 mei ’s morgens om 10 uur, ten huize van Teunis Wolbink in het Hardenbergerveld, publiek verkoopen: den geheelen inboedel, bestaande uit 1 koe, 1 geit, 1 varken, kippen, hooi, 2 kastjes, stoelen, tafels en ander huisraad, eenig landbouwgereedschap, alsmede de opstal van de woning voor afbraak.

Advertentie. Kruidenierswaren. Nu gevestigd op De Brink, Heemse. E.J. Boers. Beleefd aanbevelend.

Ondergeteekende wenscht het geachte publiek te bezoeken aan huis. Maandags en zaterdags Baalderveld en Radewijk. Dinsdags Rheeze en Diffelen. Woensdags Collendoorn, Collendoornerveen en Heemserveen. Donderdags Baalder, Den Velde en Holthemerbroek. Vrijdags Brucht en Bergentheim. E.J. Boers, winkelier, Heemse.

16-05-1903
Raadsvergadering te Ambt Hardenberg op donderdag 14 mei. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heeren Bolks, Reinders en Brinkman. Aan de orde is aankoop van grond voor de nieuw te bouwen school te Emmenbroek (Ebbenbroek). Hiervoor zou grond te koopen zijn van de wed. R. Jonkhans te Radewijk, groot 4 bunder voor f. 800 of 1 bunder voor f. 900, doch daar deze sommen nogal hoog zijn, zal door de heeren Bouwhuis en Veldsink het terrein eens worden opgenomen en dan nader hierover te spreken, een en ander zal alsdan aan Ged. Staten worden medegedeeld. Daarna stelt de voorz. voor om, wegens ziekte van den heer Bolks, en bij afwezigheid of verhindering van den burgemeester een Ambtenaar van den Burg. Stand te benoemen. Hiervoor werd bij gehouden stemming gekozen de heer Van der Vecht. Aan de orde: doorgraving van den dijk te Sibculo. Voor deze doorgraving zou aan de gemeente moeten worden betaald een som van f. 50,- per hectare, benevens het leggen van een brug, het onderhouden derzelve, alles naar genoegen van de gemeente en tevens dat in het jaar der doorgraving de weg aan den publieken dienst zal worden onttrokken van 1 april tot 1 november. Na hierover verschillende gedachten gehoord te hebben en adressen gelezen, zal de hiervoor bestaande commissie uit de heeren Geerdes, Staarman en Van der Vecht eens mondeling de zaak met de heeren Ged. Staten bespreken, om alzoo afdoening van zaken te krijgen.

Gramsbergen. Zondagmiddag ontlastte zich boven ons stadje een zwaar onweer, gepaard met hevige regen. Het onweer sloeg in een paar boomen op den dijk en beschadigde een zestigtal boomen. De luchtdruk was zoo hevig dat van de overzijde der straat bij de Wed. Van der Haar vijfentwintig ruiten stuk sloegen. Ook bij de pastorie en andere bewoners van Gramsbergen sloegen eenige ruiten stuk. In het buurtschap Den Velde heeft het vreeselijk gehageld, de hagelsteenen waren wel zoo groot als een duivenei. Gelukkig heeft het onweder nog al niet veel schade aangericht.

Hardenberg. Benoemd met ingang van 1 juni e.k. tot brievengaarder alhier, de heer L.A. Mulder te Amsterdam.

Naar wij vernemen is woensdagmiddag het huis van den kastelein Roelofs (voorheen Velthof) in de bergen, Pruisen, door brand vernield (RoolfsJan).

Heemse. Door ’t ongunstige weer kon l.l. zondagmiddag geen dienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk waar de heer Hogeweg, agent van ’t Ned. Zend. Genootschap zou optreden. ’t Onweer dat op verschillende plaatsen, o.a. in Collendoorn menig boom had getroffen, hield de menschen thuis. De heer Hogeweg hoopt nu zondag 24 mei des voormiddags zijn rede te houden.

Notaris F. Stuart zal ten verzoeke van de erven J. Muis en van de wed. en erven M. Muis op woensdag 27 mei ’s middags 12 uur in het Hotel van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: 1. Een boerenplaatsje in het Bruchterveld (Ambt Hardenberg), bestaande uit nieuw gebouwd woonhuis met tuin, bouw- en grasland, te zamen groot bijna 2 hectaren, in huur bij J. Post. 2. Een boerenplaatsje daarnaast, bestaande uit huis, schuur, tuin, bouw- en grasland, groot als het vorige, in huur bij J.W. Stegeman. 3. Een boerenplaatsje aldaar, in de nabijheid van de vorigen, bestaande uit huis, schuurtje, bouw- en grasland en ondergrond, te zamen groot ruim 3 hectaren, in huur bij G. Meulenkamp.

Advertentie. Albert Kleve, Baalder (Ambt Hardenberg), vraagt zoo spoedig mogelijk een timmermansknecht of leerling die met zijn vak eenigszins op de hoogte is.

23-05-1903
Bergentheim. Naar we vernemen is alhier een antirevolutionaire kiesvereeniging opgericht.

Hardenberg, 20 mei. Nog aldoor is het water hier wassende. Een enkel groen vlekje op de Marsch, maar anders overal water. ’t Laat zich niet gunstig aanzien. Gelukkig zijn de prijzen van ’t vee hoog, zoodat de boeren bij ’t verkoopen ervan goede prijzen maken. Op de Vecht is ’t anders levendig. Schepen, met takkebossen, puin enz. komen telkens voorbij. Maar ’t mooiste van alles is dat stoombootje. Dan draaft al wat jongen heet naar de brug en tuurt men ’t net zoo lang na tot de laatste rookpluim verdwijnt.

Hardenberg, 20 mei. Hedenmiddag werden we verrast door de komst van een automobiel in Hardenberg. Alles ging te gauw dan dat ons stadje op een end kon loopen, anders ware ’t stellig gebeurd. Even verwonderd nagekeken en alles was gebeurd. Maar wat minder mooi was. Hetzelfde ding reed op den weg naar Gramsbergen een lam van de landbouwer R. uit Loozen aan. Dichtbij Hardenberg werd het dier er eerst onderweg gehaald. Natuurlijk morsdood. De passagiers vergaten schadevergoeding te betalen en gingen er – min edel – vandoor. Nader wordt gemeld dat het nummer der automobiel bekend is. De politie doet nader onderzoek in deze zaak. ’t Is te hoopen dat de heeren genoodzaakt zullen worden een ruime schadevergoeding te betalen.

Heemse. De bouw der Gereformeerde Kerk vordert goed. Het muurwerk is op de hoogte. Maandag of dinsdag zal de kap er op worden gebracht.

Vergadering op Pinkstermaandag (1 juni) ’s middags 12 uur in de Chr. school te Heemse van alle ouders uit Rheezerveen, ter bespreking van de aldaar op te richten School met den Bijbel.

Advertentie. Een timmermansleerling al meer dan een jaar bij ’t vak, zoekt plaatsing als knecht, liefst waar ook wagens worden gemaakt. Brieven aan H. Haandrikman te Hardenberg. 

30-05-1903
Bergentheim. De statuten van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs alhier zijn koninklijk goedgekeurd.

Gramsbergen. Uit een elftal sollicitanten voor de betrekking van botermaker aan de stoomzuivelfabriek alhier, is benoemd J. van der Haar alhier. De gewezen botermaker K. Grit alhier moest wegens ziekte voor zijn betrekking bedanken.

Gramsbergen. Naar wij vernemen is alhier een adres verzonden aan den Minister van W.H. en N., om de Vechtverbetering zooveel mogelijk te bespoedigen, opdat wij hier van de waternooden verlost worden. ’t Is te hopen dat hierop gunstig worde beschikt.

Hardenberg. Het volgende adres is deze week verzonden aan: Edelgrootachtbare heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Overijssel te Zwolle. De ondergeteekenden wonende op het Oudeveen en Stobenhaar, gem. Stad Hardenberg, geven met verschuldigde hoogachting en eerbied te kennen dat zij in de plaatselijke couranten hebben gelezen dat genoemde gemeente een school wil bouwen aan den Hoogenweg. De afstand van genoemd punt naar de stad is 3500 meter. Daarom zouden de kinderen uit die buurt, alsmede door een goede weg best naar de school in de bebouwde kom te Stad Hardenberg kunnen gaan. Met deze buurt is bedoeld de Hoogenweg. Wanneer nu een school wordt gebouwd aan de Hoogenweg zijn ondergeteekenden weinig gebaat, daar er dan nog zijn die 5000 m. van de te bouwen school verwijderd zijn. Reden waarom zij uwe edelgrootachtbare beleefd verzoeken dat de school op de Stobbenhaar worde gebouwd. Daar waar de wegen zich kruisen ten zuid-westen van de woning van B. Wiefering. Dit zou ons inziens een geschikt punt zijn. De kinderen die onder deze gemeente wonen in de buurtschap Wielen konden dan ook nog van deze school gebruik maken, alsmede de kinderen van Turfblokken en Emtenbroek (Ebbenbroek), voor zooverre die onder de stad wonen, die er zelfs dichterbij zijn als aan de Hoogenweg daar zij toch eerst naar de grenspaal moeten en van daar een weg loopt op genoemden kruisweg. Beleefd verzoeken zij het daarheen te leiden dat de raad van Stad Hardenberg zijn besluit wat plaats betreft in zoover wijzige dat de nieuwe school op de Stobbenhaar gebouwd worde. Op heden zijn de kinderen in deze buurten het verst van de scholen verwijderd en binnenkort zullen er meer bewoners komen. ’t Welk doende. Volgen 25 naamteekeningen van hoofden van huisgezinnen.
Tot zoover ’t adres dat op goede gronden steunt. Wanneer de school op de Stobbenhaar gebouwd wordt, zal het niet noodig zijn een overeenkomst te sluiten tusschen Stad Hardenberg en het Ambt en zal men bovendien na eenige jaren niet behoeven over te gaan nog een school onder Stad Hardenberg te stichten. Men heeft daar ook een middelpunt waarvan allen niet te ver verwijderd zijn, terwijl zij die op de Hoogenweg een 2000 meter van de stad wonen, best langs hun grindweg naar de stad kunnen.

Heemse. De ouders uit Rheezerveen en Diffelerveen worden opgeroepen (zie advertentie) ter vergadering, om te spreken over ’t bouwen van een Christelijke school. De vergadering is om 3 uur in de Chr. school te Heemse.

Notaris Berendsen te Avereest zal op donderdag 4 juni des morgens in het cafe van den heer Geerdes te Slagharen publiek doen inzetten: voor de heeren Geerdes en Minke, de Gramsbergerwijk in 5 perceelen, grasland liggende bij Bekman tegenover de grond van Hermannus Bruids en naast de grond van Bekman, perceel water gelegen tussen een perceel grond van Bekman en Noldus Spiekman, een perceel heide op ’t Lutterharde, gelegen tusen de eigendommen van Gerrit Jan Bouwhuis en Hendrik Schottert.

Notaris Berendsen zal op donderdag 4 juni in cafe Geerdes te Slagharen publiek doen inzetten: een boerenplaatsje in het Knappersveld (Lutterharde), bewoond door J. Nijboer Jzn.

Advertentie. Bij ondergeteekende steeds verkrijgbaar tegen concurreerende prijzen: kamgaren, diagonaal, buksking, laken, thibet, gebloemde- en katoenen goederen, wollen en gestikte dekens. Voor bericht ook prima confectie. G.J. Marsman, mr. kleermaker, Ane.

Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op donderdag 28 mei 1903. Voorzitter: de burgemeester. Aanwezig alle leden. De heer Nijman vraagt of er ook aan Ged. Staten is gevraagd om de weg naar het kanaal te beklinkeren, aangezien deze weg een drukke verkeersweg is. De voorz. antwoordt dat hier door de bestaande commissie wel op is gewezen, doch acht het wenschelijk dit maar aan Ged. Staten over te laten, die wel zullen zorgen dat deze weg in goeden staat wordt gebracht. Verder ontvangen een brief van den districtsschoolopziener om hem precies plaats en stand aan te wijzen van de nieuw te bouwen school te Venebrugge. De hr. Hamberg zegt dat hen hiervoor ook grond is aangewezen door Stuiver tegen f. 1,- de roede, een en ander zal alsdan geregeld worden met den schoolopziener.

06-06-1903
Gramsbergen. Door het overlijden van het raadslid D.J. Bosch te Anerveen is er weder een vacature ontstaan in den gemeenteraad. Er zullen straks bij de verkiezing met de aftredende leden Krikke, Habers, Altena en Lambers niet minder dan een vijftal leden gekozen moeten worden.

Gramsbergen. Toen de timmermanszoon J. Geerlings (Geerligs) woensdag bij den slager Blein aan het werk was, had hij het ongeluk zich met een houwdissel in het been te slaan. De slag veroorzaakte nogal een vrij diepen wond. Dr. Van Maanen legde het eerste verband. Gelukkig voor hem dat de ongevallenwet er is, zoodat hij zoolang de wond niet geheeld is, een toelage uit de Rijksverzekeringsbank zal ontvangen. Dit is de eerste werkman hier die uit de verzekeringsbank zal trekken.

Hardenberg. Naar wij vernemen is door de ingezetenen van Bergentheim en Brucht f. 3600 aangevraagd van de boterfabriek, teineinde de totstandkoming der harde weg door de buurtschappen te verzekeren. In eene gehouden vergadering van aandeelhouders is echter gebleken dat het meerendeel er tegen was, zoodat men zich voorlopig maar met een zandweg moet tevreden stellen. ’t Is te hopen dat zij op een andere wijze kans van slagen mogen hebben.

Heemse. Op Pinkstermaandag is de vergadering in ons weekblad aangekondigd voor de oprichting der christelijke school te Rheezerveen, met aanvankelijk succes gehouden. Eene vereeniging is gevormd. Ter verdere voorbereiding van deze zaak is eene commissie aangewezen, bestaande uit een viertal bewoners van het Rheezerveen: A.A. van der Heide, H. Lenderink, H.J. Nijman en J. Aufderhaar, die met de beide predikanten van Heemse de zaken zullen regelen. De vergadering, door Ds. Van Herwerden met gebed geopend, werd door Ds. Doekes met dankzegging geeindigd.

Heemse. Zoo heeft dan de vlag gewapperd op het nieuwe kerkgebouw. Wel een paar dagen later dan verwacht werd, maar toch het dak is er op gekomen zonder ongelukken. Zij het ook ten koste van vele zweetdroppels.

Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat de verhuring der marsweiden zal plaats hebben ter secretarie, maandag 8 dezer, ’s middags 12 uur. Voorts op vrijdag 12 juni, des voormiddags 10 uur, eenige perceelen turfveen in het Hardenbergerveld tegen contante betaling. Van Ittersum, burgemeester. H. Bruins, wethouder.

13-06-1903
Hardenberg. Een koe in de weide van den heer Baarslag, welks weide met prikkeldraad is omgeven, is naar men zegt door kinderen gejaagd, zoodat het dier over het prikkeldraad sprong en zich ernstig verwondde. Het is te wenschen dat de gemeenteraad het plaatsen van prikkeldraad langs publieke wegen, zooals hier het geval is, verbieden zal. Wat zoude men er van zeggen als iemand een ijzeren hek voor zijn huis plaatste met vlijmscherpe messen tot punten erop. Zoo ook is prikkeldraad aan en langs publieke wegen tot hinder en schade van het algemeen. Daarop moest de raad toezien.

Er is door ingezetenen een adres gezonden aan den directeur-generaal van Posterijen en telegrafie, zeggende waarom de raad en particulieren vreesden een gebouw voor postkantoor in te richten. Men zag dat in andere plaats, zooals in Ommen, later het ingerichtte gebouw toch werd afgekeurd. Adressanten verzoeken aan den directeur-generaal of niet het Rijk een postkantoor hier wil bouwen, en of anders goede onderhandelingen met de gemeente kunnen worden gevoerd. Ons komt het vreemd voor dat niet het Rijk zelf voor deze gebouwen zorgt. In het buitenland geschiedt dit, waarom hier niet. Te Hardenberg is een hoofdkantoor zeer noodig, er gaat zeer veel om.

Het mooie kistje aan ’t postkantoor is verdwenen. Een mooi ding anders. ’t Was zoo goed te vinden bij avond. ’t Heeft plaats gemaakt voor een gleuf in de muur die vooral bij avond moeilijk te vinden is. Zouden we een lantaarn krijgen bij ’t postkantoor of dan minstens toch een witte rand om de gleuf?

20-06-1903
Notaris F. Stuart te Heemse zal op maandag 22 juni ’s nam. om 4 uur in het Jachthuis te Lutten publiek verkoopen: 1. voor den heer mr. R.A. Fockema, 70 perc. gras staande op de boerderij ‘de Polder’ te Lutten. 

Notaris F. Stuart zal op vrijdag 26 juni ’s morgens om 3 uur ten huize van J. Bolks te Brucht publiek verkoopen voor den heer H.J. Boerrigter: 25 perc. gemest gras in het Bruchterbroek en 6 perc. dito in het Hongerveen. Voor de Bruchtermarkte 2 perc. dito op de wegen aldaar. Voor T. Wolbink: 2 perc. gras, 3 perc. rogge, 9 perc. aardappelen en 1 perc. spurrie bij het huis van verkooper.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op dinsdag 30 juni 1903 des namiddags om 6 uur ten huize van P. Dorgelo te Lutten en ten verzoeke van de wed. G.W. Willink te Ane doen inzetten: een nieuw gebouwd burgerwoonhuis te Lutten a/d Dedemsvaart, thans in huur bij J.H. Hakkers, B.J. de Leeuw en de wed. Oldeman.

27-06-1903
Hardenberg. Wat een rumoer weer in ons stadje. Omstreeks een 200 kinderen uit het naburig Pruisen trokken er door. De wagens, al bolderend over de keien, waren met groen versierd en daarin de kinderschaar, die met vroolijke stemmen, Duitsche liederen deden weerklinken. ’t Was te doen om een uitstapje met de tram naar Zwolle, dan waren ze toch ook eens in Holland geweest.

Heemse. Wegens doorbraak in den Vechtdijk tusschen Hardenberg en Brucht zijn heden alle hooilanden liggend onder Heemse en Rheeze ondergeloopen, zoodat de gehele oogst bedorven is. De schade wordt geschat op minstens f. 6.000,-

Lutten. Geslaagd voor ’t examen tot candidaat in de theologie: H. Schoemaker te Lutten.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor E. Waaijman, W. Timmerman en G.J. Bolks op dinsdag 7 juli ’s nam. om 3 uur bij de perceelen publiek verkoopen: 12 dagwerk grasgewas, staande op de Oostermaat bij Diffelen.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen maakt bekend dat de veiling van het onroerend goed van de wed. G.W. Willink te Ane is uitgesteld.

Openbare aanbesteding. B. en W. van Avereest zijn voornemens op donderdag den 9 juli e.k. in het gemeentehuis aan te besteden: het maken van een grindweg over het zoogenaamde ‘Zwartepad’ in die gemeente, lang 3810 m.

Raadsvergadering te Ambt Hardenberg op woensdag 24 juni 1903. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heeren Bolks wegens ziekte, en Van der Vecht.
– Aan de orde goedkeuring door Ged. Staten van het raadsbesluit wat betreft het koopen van grond van den hr. Staarman voor f. 350 ’t welk voor kennisgeving wordt aangenomen.
– Door de heeren Geerdes en Staarman wordt rapport uitgebracht wat betreft het doorgraven van den Groenendijk te Sibculo. Genoemde heeren hebben hierover gesproken met Ged. Staten en het bleek dat de gemeenteraad alleen bevoegd was om in dezen naar goedvinden te handelen en Ged. Staten hier niets mee noodig hadden. Op voorstel van de heer Van der Sanden wordt goedgevonden een vlotbrug te leggen (schol) over de te graven wijk, wat tot wederopzegging toe wordt verleend.
– Schoolbouw Venebrugge. Ontvangen een schrijven van Ged. Staten inhoudend dat op advies van heeren schoolopzieners, welke dat terrein hebben onderzocht, genoemd terrein niet geschikt wordt gevonden voor een schoolbouw. Na hierover van gedachten gewisseld te hebben, wordt besloten Ged. Staten aan te zoeken om uit hun midden een commissie te benoemen ten einde door het gemeentebestuur ingelicht zelf een persoonlijk bezoek aan het terrein te brengen, daar de gemeente van oordeel blijft dat het daar de geschiktste plaats is (Zou men hier soms ook met ‘kwao luu’ te doen hebben?)
– Benoeming vroedvrouw te Slagharen. Hiervoor hadden zich 5 sollicitanten aangegeven en wel: mej. A. Doornbosch te Groningen, mej. G.M. Westerhof-wed. v. Veen uit Haarlem, J.A. Beyns te Voorst, L. Steur uit Gouda en A. de Hartog uit Amsterdam. Benoemd met algemeene stemmen mej. G.M. Westerhof-wed. van Veen.
– Benoeming stembureau. Hiervoor worden benoemd de heeren Geerdes en Staarman. Stemming donderdag 9 juli.
– Door den voorzitter wordt medegedeeld dat zich nog geen sollicitanten hebben aangegeven voor hoofdonderwijzer te Slagharen, ondanks alle aangewende pogingen, doch daar de tijd bijna verstreken is (4 maanden na het overlijden moet een ander onderwijzer zijn plaats weer innemen) zal men verplicht zijn hiervoor verlenging aan te vragen, daar anders de subsidie vervalt.
– Ingekomen een adres van mej. Van Riet, onderwijzeres te Brucht, den raad verzoekende haar toe te taan om te mogen wonen te Stad Hardenberg. Hierop wordt echter afwijzend beschikt.
– De heer Reinders brengt nog in ’t midden dat de brug over de beek bij Kols nog niet in orde is. De heer Van der Sanden zal zorgen, om, indien het kan om den hoogen waterstand, hier zoo spoedig mogelijk voortgang mede te maken.
– De heer Geerdes stelt nog voor om de onderwijzerswoningen met scholen, daar dit dringend noodzakelijk wordt, te laten verven, o.a. te Slagharen, Lutten en Oud-Lutten en zag gaarne dat hiervoor een commissie werd benoemd die dit dan nader regelde. Hiervoor werden gekozen de heeren Geerdes, Reinders, Herbert en Bouwhuis. De heer Staarman vraagt nog of er geen afrastering komt om ’t schoolplein te Slagharen.

04-07-1903
Hardenberg. Op marktdag jl. verloor een der marktbezoekers zijn portemonnaie inhoudende ongeveer f. 60,00. ’t Werd rondgebeld. De man kwam evenwel vrij een fooi te betalen door ’t zelf weer te vinden. Op de plaats waar hij in de herberg van K. een oogenblik gezeten had.

Hardenberg. Fietsongeluk. Donderdag wilde B. per rijwiel koffie naar ’t land brengen, daartoe gewapend met een keteltje en een paar kommetjes. Een wagen voorbij willende rijden, kwam een jongen voor ’t rad. Gevolg was dat B. in volle vaart tegen een paal bij de boterfabriek reed. B. kwam er goed af, de paal minder, die lang onderste boven.

In de vrijdagavond gehouden vergadering der liberale kiesvereeniging ‘Plaatselijk belang’ zijn tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld, de aftredende leden: H. Bruins en E. van Braam.

Officieel zijn tot candidaten gesteld voor den gemeenteraad de heeren H. Bruins en Van Braam (beiden aftred. lib.), A. Schuldink en H.W. Weitkamp, de beide laatsten candidaten van ‘Nederland en Oranje’.

Hardenberg. Wij vernemen dat onze stadsgenoot Tj. Tjadens, commies, verplaatst is naar Hillegersberg bij Rotterdam.

Ambt Hardenberg. Door de Anti-Rev. Kiesvereeniging zijn tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld: de heeren J. van der Sanden, J. Herbert, J. Reinders (aftr.), A.A. Oostenbrink en E. Broekroelofs Jzn, terwijl van liberale zijde zijn gesteld de heeren J. van der Sanden, J. Herbert, J. Reinders, F.J. Brinkman en B. Veldsink, allen aftredende leden.

Heemse. Behalve de vijf aftredende leden Brinkman, Herbert, Reinders, Van der Sanden en Veldsink werden candidaat gesteld E. Broekroelofs en A.A. Oostenbrink.

Advertentie. Prinzen’s Ballon margarine gaat bovenal. De fabrikanten Prinzen & Van Glabbeek, Hemond. ‘Ballon’, voor Heemse en omstreken verkrijgbaar bij A.A. Oostenbrink.

Het is zonder toestemming van den eigenaar verboden te jagen in of langs de turfgaten alsmede de oude Vecht, gelegen te Heemse. Van Ittersum.

Landbouwers! Zij die er belang in stellen dat hun gronden of veen, gelegen te Rheezerveen, bij het tolhek of H. Olsman, droog worden, worden verzocht een vergadering bij te wonen op woensdagmiddag 8 juli ’s nam. te 2 uur, ten huize van G.J. Santman te Rheeze. Namens eenige belanghebbenden, J. Padding.

De Anti-rev. Kiesvereeniging ‘Nederland en Oranje’ stelde voor leden van den gemeenteraad van Stad Hardenberg, candidaat de heeren H.W. Weitkamp en A. Schuldink. Voor de belangen van de stad en het veld kunnen deze beiden goed opkomen en met aandrang bevelen wij u deze beiden bij de komende gemeenteraadsverkiezing ter uwer keuze aan. Namens de Kiesvereeniging: C.C. Schot, voorz. en G.J. Meilink, secr.

Anti-rev. Kiezers in Ambt Hardenberg! Met vrijmoedigheid bevelen wij voor de verkiezing van donderdag a.s. als onze candidaten aan de heeren E. Broekroelofs te Radewijk, J. Harbert te Rheeze, Ant. Oostenbrink te Heemse, J.A. van der Sanden te Bergentheim en J. Reinders te Bergentheim.

Kiezers van Ambt Hardenberg. Voor de aanstaande stemming voor vijf leden van den gemeenteraad bevelen wij met vrijmoedigheid aan de aftredende raadsleden F.J. Brinkman, J. Harbert, J. Reinders, J.A. van der Sanden en B. Veldsink die reeds jaren ons in den raad vertegenwoordigd hebben en allen van nabij bekend zijn met de behoeften der plattelandsbevolking.

04-07-1903
Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op dinsdag 30 juni. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden.
– De voorz. deelt mede dat door Burgem. en Weth. de gemeentekas is opgenomen, welke sloot met een batig saldo van f. 1691,11.
– De voorz. vraagt of iemand iets over de nieuwe politieverordening wenscht te zeggen. Waarop de heer Schuurman antwoordt: Wat betreft het wegbrengen van asch en ander vuil, dient men de menschen toch in de gelegenheid te stellen om dit op een behoorlijke wijze weg te kunnen brengen in eene daarvoor gemaakte plaats, hetzij door middel van vuilnisbakken of op een andere wijze, om zoodoende niet in strijd te komen met de nieuwe verordening. De heer Bruins zag liever dat dit vuil werd weggebracht door 1 persoon tweemaal per week en dan 1 vuilnisbak te maken. Na hierover verschillende sprekers gehoord te hebben was het resultaat drie vuilnisbakken te maken op verschillende plaatsen in de stad.
– Benoeming doodschouw en vaccinatie. Wegens vertrek van Dr. Dunnewold naar Vroomshoop, moet hierin worden voorzien. De voorzitter vraagt of daarover iemand het woord wenscht, waarop de heer Hombrink voorstelt dr. Kattewinkel hiervoor te benoemen op een salaris van f. 200 met intrekking der f. 100 welke voor de armenpraktijk wordt betaald. Met algemeene stemmen wordt zulks goedgevonden.
– Schoolbouw Venebrugge. De voorz. deelt mede dat door heeren Ged. Staten de schoolbouw aldaar is goedgekeurd.
– Verder deelt de voorz. mede dat er een nieuw arrestantenlokaal is gemaakt in het brandspuitenhuisje.
– De heer Homberg stelt nog voor om de waterleidingen in het Veld zoo spoedig mogelijk schoon te maken. Met het oog op de drukke werkzaamheden zal dit moeilijk gaan, maar men zal dan toch zorgdragen dat zulks spoedig gedaan wordt.

11-07-1903
Hardenberg. Jl. woensdag herdacht den heer J. Duijtsch, onderwijzer te Sibculo, den dag waarop hij voor 25 jaar zijn ambt aanvaardde. Een commissie welke zich gevormd had, deed al het mogelijke om dien dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Van bijna iedere woning wapperde de driekleur. Het schoolgebouw was op een prachtige wijze versierd. Vooral de kleinen gaven blijken van hunne ingenomenheid met dezen dag en begroetten den jubilaris met eenige passende feestlieden. Velen waren van heinde en ver opgekomen alsmede den edelachtbare heer burgemeester van Ambt Hardenberg met den leden van den raad die den heer Duitsch met dezen dag geluk wenschten. Een woord van dank komt voorzeker de commissie toe voor hunne flinke regeling van dit feest, een ieder ging dan ook voldaan heen, den wensch uitende dat den heer Duijtsch nog vele jaren als onderwijzer aldaar mocht werkzaam zijn.

Wij moeten nog berichten van het schoolfeest te Sibculo gehouden bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van den heer J. Duijtsch aldaar. Den 1sten juli had dit plaats. Een commissie die zich daartoe gevormd had, zorgde voor versnaperingen der kinderen die allen opgekomen waren en ontving den jubilaris in de versierde school. De commissie had ook gezorgd voor een verrassing voor den onderwijzer en zijn familie. In zijn huis werden de geschenken gebracht, terwijl hij nog in school was en toen werd hij verzocht in zijn woning die te komen ontvangen. Het waren 6 stoelen met zittingen en een daarbij passende leuningstoel, een regulateur, een lamp voor de huiskamer, terwijl hij van zijn collega’s ontving een spiegel en theetafeltje. Ook werden hem nog een gangstandaard en schilderijen aangeboden. Verrast door dit alles dankt de jubilaris de commissie en allen die hem deze vreugde hadden bereid. 

M. Pullen alhier is benoemd tot postbode te Hardenberg, met ingang van 16 juli.

Op het rekwest aan den directeur-generaal der posterijen, inhoudende het verzoek tot plaatsing van een postkantoor op Rijkskosten, is afwijzend beschikt.

Ambt Hardenberg. Uitslag stemming. In de donderdag gehouden stemming voor 5 leden van den Gemeenteraad werden uitgebracht 605 stemmen, waarvan 25 van onwaarde. Hiervan verkregen de heeren: J. van der Sanden te Bergentheim 478, J. Herbert te Rheeze 454, J. Reinders te Bergentheim 471, B. Veldsink te Radewijk 305, F.J. Brinkman te Brucht 312, A.A. Oostenbrink te Heemse 248 en E. Broekroelofs Jzn te Radewijk 268 stemmen. Gekozen werden de heeren J. van der Sanden, J. Herbert, J. Reinders, B. Veldsink en F.J. Brinkman.

Gramsbergen. Voor de verkiezing van vier gemeenteraadsleden zijn vier lijsten met candidaatstelling ingekomen. Twee lijsten voor de aftredende leden Habers, Krikke, Lambers en Altena, waarvan een door de kiesvereeniging (Ons Belang). Verder een lijst bevat de namen de heeren Habers, Krikke, Lambers en Leenders. En een lijst waarop voorkomt een naam den heer B.J. Valkman.

De werkzaamheden aan de spoorweg bij de Haandrik vorderen nu goed. Met het metselwerk is men alreeds begonnen.

De Krim. De Minister van Justitie heeft aangesteld tot rijksveldwachter te De Krim, W. te Slaa, gemeenteveldwachter te Lochem.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op maandag 20 juli ’s namiddags om 5 uur ten huize van G. Kampman aldaar publiek verkoopen: de volgende perceelen hooigras. 1. Voor de erven van mevr. de douairiere van Ittersum: 2 dagwerken in de Kalzeboom, 4 dagwerken in de Paardeweide, 15 percelen in de Turfgaten, 1 dagwerk Grooteslag, 1 dagwerk Kruismaat, 1 dagwerk Driegie, 1 dagwerk Broekmaat en 2 perceelen in het Wisselland en de Wilgemaat. 2. Voor de heer W. baron van Ittersum: 2 groote dagwerken Heemsermarsch afkomstig van Van ’t Holt, daarna de naw., 2 dagwerken aldaar afkomstig van Slotman, daarna de naw. 1 perceel op den Havermarsch. 3. Voor den heer dr. H. Fransen: 4 dagwerken in de Bollenhorst (oosthelft), 3 dagwerken in de Steenstukken, 2 dagwerken in ’t Bruchterland, 1 dagwerk in de Vierdagwerk, 2 percelen Havermars, een half dagwerk Vuilemaat, mandeelig met Slotman en de naweide van de Bollenhorst. 4. Voor mej. de wed. D.J. Bruins: 2 percelen Havermars en 4 dagwerk op den Heemsermars bekend de heeren Van Ittersum en Zwijze. 5. Voor de erven dr. F.W. van Riemsdijk: 6 dagwerken in de Veerweide enz.

Dinsdag 14 juli: Markt te Hardenberg (Bissing).

18-07-1903
Hardenberg. Bij de maandag gehouden stemming werden uitgebracht 208 stemmen, waarvan 6 van onwaarde. Hiervan verkregen de heeren H. Bruins 101, E. van Braam 114, H.W. Weitkamp 96 en A. Schuldink 84 stemmen. Gekozen E. van Braam. Herstemming tussen de heren H. Bruins en H.W. Weitkamp op donderdag 23 juli.

Gramsbergen. 14 juli. Heden gehouden stemming voor de gemeenteraad werden 243 stemmen uitgebracht. Hiervan verkregen de heren Krikke 179 stemmen, Habers 193, Altena 173, Hamberg 168, Valkman 72 en Leenders 65 stemmen. Te De Krim werden uitgebracht 56 stemmen. Hiervan verkregen de heeren Krikke 45, Habers 33, Altena 34, Lambers 25, Valkman 5 en Leenders 30 stemmen, zoodat de vier aftredende leden Krikke, Habers, Altena en Lambers zijn herkozen.

25-07-1903
Bergentheim. In ’t begin van deze week werd de eerste nieuwe turf in de veenderij van de Erven van Roijen alhier geladen door schipper L. Ensing.

Gramsbergen. Toen zondagmiddag jl. eenige kinderen met zandwagens bij de Stuw aan ’t rijden waren, had het tienjarige knaapje G.R., logeerende bij den heer Rundervoort te Holthone, het ongeluk tusschen een der wagens bekneld te raken, waardoor de arm brak en verwond werd. Dr. Van Maanen alhier legde het eerste verband.

Het volgende antwoord werd verleden week ontvangen van den minister op het van hier verzonden adres omtrent de verbetering van de Vecht. Den Min. van W.H. en N., beschikkende op een adres van B.J. Valkman en anderen, eigenaars of huurders der landerijen langs de Vecht te Gramsbergen, d.d. 24 mei jl., daarbij verzoekende om ter bespoediging van het werk in ’t vervolg grootere sommen op de staatsbegrooting ten behoeve van de Vechtverbetering uit te trekken. Gelet op de berichten van den Hoofdingenieur van den Waterstaat, het vierde district, d.d. 18 juni en van den Inspecteur van Waterstaat d.d. 23 juni. Geeft aan adressanten te kennen dat hij den voortgang der Vechtverbeteringswerken op de door hen bepleitte verlangen zooveel mogelijk zal worden gelet.

Als eene groote zeldzaamheid kunnen we vermelden dat op een akker rogge van H. Bunen te Ane een roggestengel is gevonden waaraan niet minder dan acht aren zitten.

Hardenberg, 23 juli. De uitslag van de herstemming tusschen de heeren H. Bruins en H.W. Weitkamp tot leden van de gemeenteraad was als volgt. H. Bruins 111 stemmen. H.W. Weitkamp 97 stemmen. 3 stemmen van onwaarde, alzoo gekozen de heer H. Bruins.

Kloosterdijk. Woensdag 15 juli werd alhier de eerste nieuwe turf geladen in de veenderij van K. Oordt.

Dankbetuiging. Aan die kiezers in de gemeente Gramsbergen welke mij bij de stemming voor den gemeenteraad op 14 dezer, niettegenstaande de ingemeene intriges, en onware beschuldigingen hun vertrouwen niet onthielden. H.G. Krikke.

Advertentie. Vraagt steeds de beschuit van A. Oostenbrink te Heemse, ze is broos en heerlijk van smaak.

Burgers Rijwielen. Voor den verkoop van rijwielen uit onze fabriek te Deventer is aangesteld de heer K. Timmerman te Heemse, bij wien alle soorten rijwielen zijn te bekomen. Reparatien spoedig en netjes.

08-08-1903
Algemeene verordening van politie voor Stad-Hardenberg (groot artikel met alle hoofdstukken en artikelen van de nieuwe APV), o.a.
Hoofdstuk II, van de straatpolitie, afdeeling 1: Van het reinhouden der straten.
Art. 7.
Ieder hoofdbewoner, gebruiker of beheerder van in de kom der gemeente gelegen gebouwen of perceelen, is verplicht des vrijdags of zaterdags de straat en straatgoot langs zijne gebouwen of perceelen te doen reinigen, waar geen overburen zijn ten geheele, en waar overburen zijn ter halve breedte der straat, alsmede zoo dikwijls dit door B. en W., bij aanzegging of openbare aankondiging wordt bevolen, de sneeuw van voormeld deel der straat te doen wegruimen. Bij het reinigen moet het samengeveegde vuil en de modder onmiddellijk van de straat verwijderd worden.
Art. 8.
Het is verboden een vernieuwd gedeelte van de openbare straat gedurende de eerste veertien dagen na de vernieuwing te schrobben of water daarop neer te storten.
Art. 9.
Het is verboden in de kom der gemeente, op of aan den openbaren weg te wateren of aan zijn natuurlijke behoeften te voldoen.
Art. 10.
Het is verboden bloed, ingewanden of andere afval van dieren op straat of in de goot te werpen of te laten loopen. En dierlijk afval anders te vervoeren dan in gesloten bakken.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor de wed. J. Pullen op vrijdag 14 augustus ’s morgens om 10 uur, bij de perceelen publiek verkoopen: 20 vim rogge, staande op het erve ‘Odessa’ op het Rheezerveld.

Notaris F. Stuart zal voor de erven van den heer G.J.W. Dorgelo op zat. 15 aug. om 10 uur bij de perceelen publiek verkoopen: 30 vim rogge, 3 perc. haver, 2 perc. gerst en het nagras van de Fennegienstukken te Heemse.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor J. Veldhuis te Wolvega op woensdag 19 aug. ’s voormiddags om 10 uur, bij H. Koops aan ’t Kanaal te Stad Hardenberg publiek verkoopen: eene groote partij hout, bestaande in Amerik. deelen, battings vuren- en grenen deelen, schroten, latten, rigels, kisthout enz.

Advertentie. Bij Sierink a/d Brug te Hardenberg. Nergens koopt men goedkooper kookpotten, alle soorten binnenpotten, buizen, slijpsteenen, alle bouwmaterialen en timmerhout, vloeren, haardsteentjes, lampen, wannen, wiegen, wagenbeugels enz.

Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op 4 aug. 1903. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden.
– Wat betreft de weg naar het kanaal, zou deze moeten kosten aan klinkerweg f. 5600 terwijl een weg van macadam kost f. 2925, derhalve een verschil van f. 2765 over een lengte van 1170 meter. Algemeen is men van gevoelen, om, indien een harde weg aan de eischen kan voldoen, men wel genegen is om daartoe over te gaan en de provincie zal dan zeker wel zorgen dat deze weg in goeden staat blijft, ook met het oog op het verschil der kosten. Na hierover breedvoerig gesproken te hebben, wordt besloten om eens te zien op andere plaatsen, hof of het met die wegen is, alvorens hier op een antwoord te geven. Aldus wordt besloten.
– Ontvangen een schrijven der Gezondheidscommissie omtrent den bouwvalligen toestand van het perceel bewoond door J.H. Egbers. Genoemde persoon is reeds voor eenigen tijd aangezegd om zijn perceel in goeden en bewoonbaren toestand te brengen, doch daar is op heden toe nog niets aan gedaan. Art. 8 van de woningwet zegt dat zulk een perceel moet worden afgebroken indien zulks gevaar oplevert voor den bewoner. De voorz. stelt voor om een termijn te bepalen en wel twee manden te rekenen vanaf heden, en den bewoner aan te zeggen zijn pand in een bewoonbaren toestand te brengen.
– Ingekomen een adres der Oranjevereeniging, den raad vriendelijk verzoekende om gunstig te beschikken op aanvrage ten eerste om f. 50 te geven voor een kinderfeest, ten tweede het gebruik van het vaandel, ten derde om het marktplein te mogen gebruiken voor het houden van volksspelen. De heer Nijman zegt: wat betreft de beide laatste aanvragen stel ik voor om dit toe te staan. Wat betreft de f. 50 voor een kinderfeest ware het wenschelijk om dit nader te bespreken met heren onderwijzers, daar dit in het schrijven niet wordt medegedeeld. Wordt besloten de Oranjevereeniging te berichten indien de onderwijzers hiertoe hunne medewerking willen verlenen, gunstig op hun adres te beschikken.
– Schoolbouw Venebrugge. Een adres van B. Wieferink en anderen, den raad verzoekende om de school niet te bouwen aan de straatweg, maar in het veld, tien minuten van de straat. Doch daar het terrein nu eenmaal is aangewezen en vastgesteld, wordt besloten dit zoo te laten en de school te bouwen aan den Hoogenweg. Verder stelt de heer Hamberg nog voor om indien de klinkers voor de weg nog niet zijn besteld, hiermede te wachten tot een volgend jaar, omreden dat de stad dit jaar nogal veel uitgaven heeft, dit was echter al besloten.

15-08-1903
Hardenberg. Zaterdag geraakte het paard van den winkelier K. op hol. Schuchtig geworden door een voorbijrijdende hondekar, rende het ons stadje in. Op ’t Oosterende (Oosteinde) werd het dier tot staan gebracht. In het rijtuig was niemand, en hoewel druk op straat vielen ook daar geen ongelukken voor. We kwamen met de schrik vrij.

Bij de aanbesteding van het maken van een regelmatig rivierbed op het gedeelte Vecht tusschen Rheeze en Brucht, en bijbehorende werken in de gem. Ambt Hardenberg was de laagste inschrijver J. Prins van Wijngaarden te Sliedrecht voor f. 77.974.

Heemse. Een der steenen van den Haarmolen is maandagmiddag gesprongen. Gelukkig bevond zich op dat oogenblik niemand in den molen, zoodat geene persoonlijke ongelukken voorkwamen.

Sibculo, 8 aug. Heden had hier een treurig ongeluk plaats. De zoon van H. Jansen, werkzaam bij J. Grutter, viel terwijl hij op een zolder werkzaam was uit een zoogenaamd slop. Zwaar gekneusd werd hij opgenomen. De eerste geneeskundige hulp werd verleend door dr. Dunnewold uit Vroomshoop. Deze achtte het geraden om J. onmiddelen naar het ziekenhuis te Almelo te vervoeren.

De Gezondheidscommissie, zetel Stad Hardenberg, ingesteld voor de gemeenten Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg, Gramsbergen, Dalfsen, Nieuwleusen, Avereest en Staphorst, geeft den ingezetenen dier gemeenten kennis dat eventueele klachten betreffende de volksgezondheid schriftelijk kunnen worden ingediend bij eene der ondergeteekenden, leden der commissie: B. Berends Azn. te Avereest, J. Dorgelo te De Krim, D.J. Griffijn te Lutten, D.J. Prims te Nieuwleusen, J.F. ten Raa te Staphorst, Th. Ruijs te Avereest, A. van der Sanden te Stad Hardenberg. (B. Berends voorz., A. van der Sanden secr.)

Programma voor het te houden feest der Oranje-vereeniging op woensdag 2 sept. te Hardenberg. Opgeluisterd door de muziek van de staf uit Kampen. Van half acht tot acht uur klokluiden. Om negen uur groote optocht, bestaande uit ruiters en versierde wagens, premie f. 7,- aangifte bij A. Bromet, en versierde fietsen f. 5,- aangifte bij E. Frijling Gz. Daarna schoolfeest. Ringrijderij door dame en heer in Tilburie, aangifte bij A. Leering. Boegsprietloopen door jongens van 18 tot 25 jaar, aangifte bij E. Frijling Gzn., Blaastrappen voor jongens van 15 tot 20 jaar, aangifte bij L. Lubbers. Zakloopen voor jongens beneden 15 jaar, aangifte bij G. Bosch. Prijsuitdeeling om 6 uur in de feesttent. Om acht uur fakkeloptocht, daarna concert op de markt.

Mevrouw Van Herwerden te Heemse vraagt tegen 1 nov. a.s. een flinke dienstbode.

Algemeene verordening van politie voor Stad-Hardenberg (deel 2).
Wij laten nu afdrukken de artikelen 22 tot en met 44 der politieverordening en willen wederom op een en ander daarin de aandacht vestigen. Wij vergaten evenwel nog naar aanleiding van art. 9, de vorige keer afgedrukt, op te merken dat om dat artikel te kunnen uitvoeren het allezins noodig zal wezen dat door den gemeenteraad gelegenheden zullen worden gegeven, als in andere plaatsen, die het noodig maken dat artikel te overtreden. Zooals het nu is vindt men in de kom der gemeente geen enkele urinoir.
In de artikelen die wij nu plaatsen is ook veel te loven. Alleen missen wij eene bepaling die tegengaat het rijden met te reusachtige en te veel bevrachtte vrachtkarren. Er rijden vrachtwagens in onze stad die al te zware vrachten vervoeren en dat zeer ten nadeele der bestrating. Jammer dat bij het ontwerpen der verordening hierop niet is gelet.
De bepaling van art. 28 is werkelijk zeer in het voordeel van de veiligheid der burgers. In de donkere avonden, wanneer het maanlicht niet schijnt, en ook de lantaarns niet branden, zijn voertuigen zonder licht rijdende zeer lastig. De burgers moeten het waarderen dat de verordening zulk een last van hen weert. Toch is hnog een kleinigheid hierbij over het hoofd gezien. Het komt soms voor dat op zulk een donkeren avond een of ander gevaarte, vrachtwagen, midden in den weg staan en u bedreigt. Het is waar, gij kunt er u erg tegen bezeeren zonder dat nog uw leven in gevaar komt, aangenaam is dat evenwel niet. Had de verordening ook hierin niets kunnen bepalen?
Art. 29 vraagt iets van onze boeren dat zij niet gewoon waren te doen. Op marktdagen, bij sneeuw, zal dit nog veel te doen geven. Deze bepaling in grootere gemeenten, waar zeer druk verkeer is, noodig, kon hier best worden gemist. Wij eindigen voor dit maal met op iets bijzonders te wijzen dat wij vinden in art. 32. Daar is sprake van ‘slooten en wateren binnen de bebouwde kom der gemeente’. Nu zijn die er niet te vinden. Dit artikel schijnt dus in de toekomst te lezen. Misschien wil men in onze plaats slooten gaan graven? Wij weten het niet. In allen gevalle deze slooten en wateren binnen de bebouwde kom onzer gemeente zijn raadselachtig. Wij laten nu de artikelen volgen.

22-08-1903
Algemeene verordening van politie voor Stad-Hardenberg (deel 3).
Het kan op een goeden dag gebeuren dat niemand in Hardenberg meer een kip of kalkoen mag slachten. Want leest het in art. 45 der verordening, binnen de kom der gemeente kan dit door B. en W. worden verboden. Binnen de kom der gemeente, dreigt u het gevaar dat wanneer B. en W. het in het hoofd krijgen zulks te verbieden, gij niet meer op uw deel, noch in uw tuin of schuur een enkele kip moogt slachten. Ook voor het vee zoude dat artikel waarlijk dreigend zijn, indien niet de laatste regels ervan het gevaar kwamen opheffen. Stonden er niet die goede woorden ‘uitgezonderd het vee waarvan de eigenaar geen anderen uitweg heeft’, dan kon geen enkel beest uit Hardenberg meer in de weide komen, want er is nog geen weg op gevonden om ze per luchtballon te vervoeren.
Ook art. 47 is even vreemd en kan, wanneer de burgemeesterlijke en wethouderlijke hoofden verkeerd wilden, het uitmesten van alle stallen in Hardenberg onmogelijk maken, want het kan verboden worden binnen de kom der gemeente meststoffen uit te spreiden of neder te storten. Stond er op de straten of publieke pleinen binnen de kom der gemeente, dan ware het redelijk. Maar dat staat er niet en men wil dus blijkbaar iets anders.
Een eigenaardig groote macht schijnt aan den burgemeester te moeten worden gegeven, opdat hij despotisch moge verhinderen het slachten van kippen en kalkoenen en het uitmesten van stallen binnen Stad-Hardenberg.
Art. 48 schijnt aan te nemen dat men kinderen die mazelen hebben, maar buiten laat loopen, hoewel wij meenden dat men die in bed houdt. Wil dat artikel misschien iets anders en de mazelen die de landsregeering uit de wet op de besmettelijke ziekte schrapte, weer als besmettelijk verklaren, en zoodoende in dit punt de landswet voor Hardenberg opheffen? Wij weten het niet. Vreemd is ook dat kinkhoestende kinderen niet op school mogen, zonder schriftelijke verklaring van een geneeskundige. Zij die in Hardenberg hunne huizen schrobben, mogen voortaan dat water niet naar buiten laten loopen, want het is verboden het op de straat te laten loopen. Tot nu toe deed men dat omdat aan den kant der straat zoogenaamde gootjes het water moeten afvoeren. HOe zal dat voortaan moeten gaan? Wij wijzen nog op art. 57 hetwelk de jongen, die met paschen teertonnen branden, in gevaar brengt, door het vergeten om de burgemeesterlijke vergunning te vragen, zich strafbaar te maken. Ware dit art. geldig voor de kom der gemeente, er ware nog iets voor te zeggen. Maar zooals het nu luidt, wil het gelden ook overal buiten die kom.

Bergentheim. Naar we vernemen heeft de heer Offringa, onderwijzer aan de openbare school alhier, tegen 1 sept. zijn ontslag aangevraagd, om dan verder te Doetinchem tot predikant te worden opgeleid.

Heemse. Naar we vernemen moet onze vroegere predikant ds. F.G. Moeton wegens redenen van zwakke gezondheid emeritaat aanvragen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op zat. 29 aug. ’s voorm. om 10 uur ten huize van de wed. B.J. Kleinlugtenbelt achter den Hoogenweg te Stad Hardenberg publiek verkoopen: den geheelen inboedel bestaande uit 1 paard, 4 koeien, kalf, varken, biggen, kippen enz.

Donderdag 27 aug. kermis te Hardenberg.

Advertentie. Te koop: het oude kerkgebouw der gereformeerde kerk A te Heemse. Te bevragen bij ds. G. Doekes.

Advertentie. Vraagt de oprechte Dalfser moppen en Haagsche profeetjes a 50 cent per 5 ons bij A. Oostenbrink, Heemse.

Advertentie. Pulpe a f. 2,- de 1000 kilo. Te bevragen bij den agent A.J. Grefelman, die Hardenberger Kermis te spreken zal zijn ten huize van Koeslag aan de Markt.

Ondergeteekende heeft de eer het publiek van Dedemsvaart en omstreken te berichten dat hij zijn, naar de eischen des tijds en welingerichte, vleeschhouwerij en spekslagerij zal openen tusschen Sluis 6 en 7 op donderdag 27 aug. G. van der Graaf.

Raadsvergadering der gemeente Stad Hardenberg op woensdag 19 aug. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden.
– Ingekomen een schrijver van schipper S. Westerhuis, den raad verzoekende hem de asch te willen verkoopen welke zich op het Ebbenbroek bevindt in het turfveen tegen 30 ct de m3. Algemeen is men van gevoelen dat het meer kost aan het weer in orde maken van het turfveen dan men voor de asch kan krijgen. Wordt besloten het DB op te dragen dit eens nauwkeurig te gaan onderzoeken.
– Aan de orde weg Hardenberg-Pruisische grenzen. Daar hieromtrent een beslissing moet plaats hebben wat men wil, een klinkerweg of een weg van macadam, wordt bij rondvraag goedgevonden een weg van macadam te laten maken.
– Verder wordt goedgevonden f. 50 voor het schoolfeest, alsmede f. 85 voor de nieuwe brandkast op de post van onvoorziene uitgaven te plaatsen. Verder deelt de voorz. mede dat jl. vrijdag een vergadering is gehouden te Uelsen ten einde het plan te bespreken der Duitsche lijn Hardenberg-Neuenhaus. Uit het goed opgekomen getal aanwezigen bleek het, dat men wel er mee ingenomen was met het verkrijgen der lijn, doch men achtte het wenschelijker een stoomtram dan een lokaalspoor, te meer daar de regeering hiermede eerder hunne toestemming zoude verleenen. 
– Verder werd op die vergadering een commissie benoemd om met den Duitschen landraad te Bentheim deze zaak nader te bespreken. Deze vergadering zal vrijdag 21 aug. worden gehouden.

29-08-1903
Hardenberg. Omtrent het verkrijgen der Duitsche lijn Neuenhaus-Hardenberg melden wij nog het volgende. De raad der gemeente Stad Hardenberg gaf te kennen dat die plaats eene directe spoorwegverbinding met het Bentheimer spoor wenscht te hebben. Daarom nodigde de heer Baron van Ittersum de burgemeester van Wielen, Itterbeck, Wilsum, Uelsen, Bauerhausen, Lemke en Hardingen uit tot eene conferentie op den vorigen vrijdag. Behalve de genodigden waren ook verschenen de heer H. Zwijze uit Gramsbergen en eenige gemeenteraadsleden van Hardenberg. De heer Van Ittersum besprak in ’t kort het doel dezer bijeenkomst en het verlangen zijner gemeente voor wie het tot stand komen van de verbinding een zaak van groot gewicht was, omdat binnen korten tijd Hardenberg zou gelegen zijn aan de N.O.L.S.
Alle andere heren waren het met Baron van Ittersum eens en meenden dat de tusschen Hardenberg en Neuenhaus gelegen gemeenten zulk plan met vreugde moesten begroeten.
Men besloot na eenige besprekingen met een trambaan op normaal spoor, omdat zulk een middel van verkeer voldoende zou zijn en het meeste de steun van de Pruisische overheid zou hebben. Men verwachtte echter niet dat men op geld van den Kreis Bentheim behoefde te rekenen, maar men wilde toch alles doen om de medewerking van de provinciale regeering te verzoeken. Daartoe werden eenige afgevaardigden gekozen om deze zaak den heeren Landraad voor te dragen. Tot de afgevaardigden behoorden de heeren burgemeester Van Ittersum en Zwijze, verder de burgemeesters van Wielen, Itterbeck, Wilsum en Uelsen. De landraad heeft audientie vergund.
De tramlijn zou bij Wielen de grens passeren, het Raadsel zuidelijk laten liggen, even ver van Itterbeck als van Wilsum verwijderd blijven, in de nabijheid van de pannebakkerijen de straatweg van Uelsen naar Wilsum overgaan, en over Lemke, Hilten of de Buitenborg het station Neuenhaus bereiken. Echter kunnen de opmetingen nog menige verandering in deze lijn brengen. Is echter het uitzicht op slagen nog klein, evenwel bestaat er toch eenige hoop dat de regeering den bouw van tramlijnen zal bevorderen.

Hardenberg. De predikant der Geref. Kerk dr. C.C. Schot zal juist op denzelfden dag als Ds. VInke, predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Gramsbergen (nl. 8 september a.s.) een kwarteeuw het ambt hebben bediend. Dat geeft wel stof tot danken. Het is niet te denken dat die dag ongemerkt voorbij gaat.

Brucht, 22 aug. Heden trof de landbouwer O. een gevoelig verlies. O. en zijn schoonzoon waren naar ’t veen wezen turf halen. Aan ’t kanaal gekomen, ging de laatste binnendoor om eerder thuis te zijn. O. reed langs het kanaal verder. Dan, eensklaps schrikken de paarden en wagen en al liggen in ’t kanaal. Pogingen om de nog jonge dieren te redden mochten niet baten. Beide verdronken.

Gramsbergen. 8 sept. a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de weleerw. heer ds. Vinke het predikantsambt aanvaarde te Willingelangerak. 15 jaar daarvan mocht hij als voorganger in deze gemeente werkzaam zijn. Deze dag zal dan zeker voor hem en die hem kennen niet ongemerkt voorbijgaan.

Evenals op andere plaatsen heeft zich ook alhier (Gramsbergen) een commissie gevormd ten doel hebbende een volksfeest te organiseren ter ere van de verjaardag van H.M. de Koningin op donderdag 3 sept. Een flink bedrag is reeds door de commissie bijeen gebracht. De hoofdpunten van het programma zijn: optocht, kinderfeest, volksspelen. Tevens zal een flink muziekcorps aanwezig zijn.

05-09-1903
Hardenberg. Bij de ringrijderij had ook nog een ongeluk plaats, dat wel erger gevolgen had kunnen hebben. Van een der rijtuigen liep het rad af, doordat het op een draai kantelde. Gelukkig bleef het paard onmiddellijk staan. Het paartje, zonder zich erg te bezeeren, kwam met de schrik vrij.

Naar we vernemen is de toestand van den weleerw. zeergel. heer dr. Schot aanmerkelijk verbeterd. Zijn weleerw. hoopt den 13den terug te kunnen keeren om den 20sten weer voor de gemeente op te kunnen treden.

Woensdag jl. had de Oranjevereeniging alhier het genoegen een volksfeest te geven. Men had dan ook dagen van tevoren geen moeite ontzien om dezen 2de septemberdag zoo hoogst aangenaam mogelijk te maken. Van bijna alle woningen wapperde Neerlands driekleur, terwijl de straten met prachtige eerebogen waren versierd. Het plechtig klokgelui opende deze feestdag, waarna de feestcommissie zich naar het marktplein begaf om de muziek af te halen van het tramstation. Een talrijke menigte, van heinde en ver, was dan ook opgekomen om dezen feestdag mede te vieren. Het prachtig weer werkte dan ook mede om het genot van dezen dag te verhoogen. De groote optocht, welke te negen ure aanving, bestond uit ruiters, versierde wagens, fietsen en een talrijke menigte schoolkinderen. De optocht begon aan de boterfabriek, ging daarna door de straten onzer stad en begaf zich vervolgens naar Heemse. Onder deze optocht werd een collecte gehouden door zoogenaamde zigeneuers, welke een deel uitmaakten van de optocht, terwijl de muziek zoo nu en dan een Vaderlandsch lied deed hooren enz.

Heemse. Ook Heemse had zich niet onbetuigd gelaten den 2de september. Ook daar waren overal eerebogen opgericht. Daaronder trokken vooral de aandacht die voor het huis van notaris Stuart, en die voor het huis van den heer Grooters. Ook voor het huis van Baron van Ittersum, midden in de kom van Heemse, stond een werkelijk mooie boog. Eenvoudig, maar met zorg afgewerkt, maakte ze een aangename indruk.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor de wed. en erven B.J. Kleinlugtenbelt op dond. 17 sept. ’s voorm. om 11 uur ten huize van H. Koops aan het Kanaal te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een boerenplaatsje, gelegen in de Volle Uren, onder de gem. Stad Hardenberg, bestaande in huis en erf, met bouw- en grasland.

Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op dindsdag 1 sept. 1903. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden. Aan de orde: beediging der nieuw gekozen raadsleden Van Braam en H. Bruins. Vervolgens wordt herkozen tot wethouder de heer H. Bruins die tevens tot ambtenaar van den burgerlijken stand wordt benoemd. Hierna brengt de heer Hamberg not in ’t midden dat bij het Nieuwe koekerkhof bij ’t kanaal zand wordt weggehaald en gaten gegraven, welke gevaar opleveren voor de passage. De voorz. zegt dat hierop zal gelet worden.

Vergadering van den raad der gemeente Ambt Hardenberg op donderdag 27 aug. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Blokzijl. Onderhoud kunstwegen. Gelezen een schrijven omtrent de kunstwegen, om deze in goeden staat te brengen en te houden, daar deze niet eerder dan 1 mei 1904 door de provincie zullen worden overgenomen, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. Verder was door B. en W. audientie aangevraagd aan den minister ter bespreking van de op te richten school te Emmerbroek (Ebbenbroek). Verder is aan de orde het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden. Nadat deze zijn goedgekeurd wordt het 1e en 2e kwartaal schoolgeld vastgesteld. Ontslag aanvrage ingekomen van den heer Jeurlink, onderwijzer te Slagharen en werd in zijn plaats benoemd S. Takes te Rheeze. Daarna wordt te Oud-Lutten als onderwijzeres benoemd mej. J.S. Martens van Groningen. Adres van den heer A. Offeringa, onderwijzer te Bergentheim, den raad verzoekende om hem tegen 31 aug. ontslag als zodanig te verlenen. Aldus wordt besloten en den hr. Offringa als zoodanig eervol ontslag verleend.

Vergadering van den raad der gemeente Ambt Hardenberg op dinsdag 1 sept. 1903. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Staarman. Aan de orde beediging der herkozen raadsleden J. van der Sanden, Brinkman, Herbert, Veldsink en J. Reinders. Daarna gaat men over tot het stellen van een wethouder wegens periodieke aftreding van J. van der Sanden. Bij gehouden stemming verkreeg Van der Sanden 9 stemmen, A.H. Geerdes 2 en 1 blanco, derhalve wordt gekozen tot wethouder de heer Van der Sanden. Ingekomen een dankbetuiging van de heer S. Takes, onderwijzer te Rheeze, voor zijn benoeming aan de school te Slagharen. Tevens worden tot afgevaardigden gekozen inzake schoolbouw Ebbenbroek, om daar met de Raad van State over te spreken, den heer burgemeester en J. van der Sanden.

12-09-1903
Bergentheim. Heden had hier een ongeluk plaats dat ernstiger gevolgen had kunnen hebben. De wed. H., liggende met haar schip bij de fabriek alhier, wilde het schip verlaten maar door het afglijden der loopplank geraakte zij te water. Gelukkig werd zij spoedig opgemerkt door een harer zoons aan wien het gelukken mocht haar op het drooge te brengen. Gelukkig voor haar dat het geen nadeelige gevolgen had.

Gramsbergen. Het bouwen van een burgerwoonhuis alhier voor den heer Nieuhoff is bij inschrijving gegund aann H. van Dijk te Lutten voor de som van f. 1695.

Gramsbergen, 8 sept. Heden vierde ds. Johs. Vinke, predikant alhier bij de Herv. Gemeente, zijn 25-jarig ambtsjubileum. Namens de gemeenteleden werd hem door het kerkbestuur een prachtig geschenk aangeboden, bestaande uit een kamermeubileering.

Hardenberg. Naar wij vernemen is thans door particuliere bijdragen der ingezetenen van Bergentheim en Brucht het benoodigde bedrag voor de aanleg van een grintweg, groot f. 4000, bijeen gebracht. Dit bedrag moet evenwel nog aangevuld worden door bijdragen van het rijk, provincie en van de betrokken gemeenten. ’t Is nu evenwel zoo goed als zeker dat de harde weg tot stand komt.

Lutten a/d Dedemsvaart. Tengevolge van de hevigen stormwind stortte woensdagmorgen de achtermuur van het in aanbouw zijnd stroopfabriek in. Gelukkig was er niemand aan ’t werk, daar het juist schafttijd was; anders zouden er misschien ongelukken gebeurd zijn.

Ter voorkoming van vervolgingskosten, worden de belastingschuldigen aangemaand hun verschuldigde binnen enkele dagen te komen voldoen. De gemeente-ontvanger van Stad Hardenberg, Nijzink.

Advertentie. Te koop aan de Boterfabriek te Hardenberg. 1. Voor afbraak: de ijsschuur, te verwijderen binnen 8 dagen na gunning. 2. De boterkar, te leveren op nader te bepalen tijd. 

19-09-1903
Gramsbergen. Reeds maken we dit jaar twee maal melding van een overstrooming en thans kunnen we hiervan weder melding maken. Door het vele regenen in den laatsten tijd, is de rivier de Vecht verbazend hoog en stroomt op verschillende plaatsen reeds over de oevers. Al de lage wei- enhooilanden staan dan ook onder water, veel hooi en veldvruchten zijn verdronken, de koeien moeten voor ’t grootst gedeelte op stal worden gezet. ’t Is een treurige aanblik voor den landman. De schade dit jaar door het water berokkend, beloopt dan ook in de duizenden guldens. ’t Is dan ook te hopen dat er spoedig verandering komt door de Vechtverbetering, opdat onze gemeente van de watersnooden verlost moge zijn.

Hardenberg. Nog altoos was het water en reeds nu is ’t hooger dan een hooge wintervloed. Enkele gedeelten van de straten van ons stadje staan blank. In ’t laagste gedeelte staat het water in de huizen. Water, overal water. Toch hoort men nog niet van dijkdoorbraken en een enkel koetje sukkelt dan ook nog naar de Marsch. Naar de berichten luiden is het water in ’t naburig Pruissen ook nog verbazend hoog, zoodat de eerste paar dagen geen val is te verwachten.

Heemse. Nader wordt gemeldt dat het bericht omtrent de emeritaats-aanvrage van ds. F.G. Moeton te Harderwijk veel te voorbarig is geweest. Ds. Moeton is gelukkig herstellende, en zal binnenkort in het buitenland geheel herstel van krachten gaan zoeken, zoodat de gemeente zeer hoopt haar leeraar nog te zullen behouden.

Notaris Berendsen zal op woensdag 23 sept. om 2 uur ’s middags doen inzetten, ten herberge van Padberg, sluis 6, het welvarende boerenplaatsje van Johannes Boensma.

Maandag 21 sept. Paardemarkt te Hardenberg.

26-09-1903
Gramsbergen. Het water begint te vallen, hetwelk voor hier een groot geluk is. Het binnenwater is hier nog nooit zoo hoog geweest, vooral in de noordwestkant van ons stadje was het zeer hoog, het liep tot over de straten. Vele inwoners hadden het in de huizen staan. In de buurtschap Holthemerbroek wist men echter door een flink optreden den keerdijk in goeden stand te houden, hoewel hen dit dikwijls door hun naburige landgenooten uit Pruissen werd lastig gemaakt. Om henzelven van het water te verlossen wilden deze de dijk doorsteken, het welk hen echter niet mocht gelukken.

Hardenberg. Ofschoon de 8ste september door uitstedigheid van den jubilaris dr. C.C. Schot zonder eenige festiviteit voorbijging, hebben de leden der Gereformeerde Kerk zich in huldebetoon niet onbetuigd gelaten. Schot werd verrast met verschillende blijken van waardering, o.a. een prachtig mahoniehouten huiskamer-ameublement.

Heemse. Ter vervulling van de ledige plaats aan de Chr. school alhier, wegens benoeming van den heer J. Hogerheiden te Hoofddorp, is door het bestuur der genoemde school benoemd de heer Jongsma, onderwijzer aan de school te Broek onder Akkerwoude bij Dokkum.

Lutten. Was dinsdagavond de hemel in het noorden rood gekleurd door een brand in Kerkenveld, woensdagmiddag brak er brand uit in het huis van den heer Egberts, bewoond door den timmerman H. van Dijk. Van den inboedel werd nogal veel gered, maar de oogst ging zoo goed als geheel verloren. Niet onnodig is het misschien op te merken dat we hier wel eene brandspuit hebben, maar dat die, althans schijnbaar, meer als weelde artikel wordt bechouwd. Een onderzoek naar den toestand der brandbluschmiddelen (het z.g. ‘spuit probeeren’) heeft dit jaar ook nog niet plaats gehad.

Advertentie. Solide naaimachines, G.J. Meijer, Hardenberg.

Advertentie. Publicatie! De ondergeteekende bericht dat vanaf 5 october zijn werkplaats weer is geopend. Onder minzake aanbeveling, D.J. Meijer, mr. kleermaker, naast het postkantoor (Oude Kazerne), Hardenberg.

03-10-1903
Hardenberg. Wegens benoeming van den heer Overbosch, rijksontvanger alhier, naar Aalten, is als zoodanig alhier benoemd de heer Lelyveld, thans te Harderwijk.

Hardenberg. Heden, donderdagavond, ontlastte zich boven onze plaats een hevig onweder. In de woning bewoond door den heer B.J. Schuurman alhier, sloeg de bliksem door de schoorsteen naar beneden, nam een plaat, liggende in de schoorsteen weg, en baande zich een uitweg door een ruit, zonder verdere ongelukken te veroorzaken, alsmede bij den heer G.J. Koopman waar de bliksem eveneens insloeg een spiegel verbrijzelde, alsmede eenige boeken welke in de boekenhanger stonden. De bewoners van beide perceelen kwamen met den schrik vrij.

Op 64-jarigen leeftijd is te Harlingen overleden Ds. J. van Goor BJzn., sedert 1888 predikant bij de Geref. Kerk aldaar, voor dien tijd te Lutten.

Heemse. Het plan bestaat om het nieuwe kerkgebouw der Geref. Kerk A., zoo mogelijk dankmiddagnamiddag in gebruik te nemen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van den heer C. Piek op donderdag 15 october 1903 des morgens om 10 uur in het Hotel Het Jachthuis te Lutten a/d Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen daarna ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen: 1. Een boerderij in de gem. Avereest, bestaande uit grote woning met stalling c.a., zeer gunstig gelegen aan de Pilo’s en Scholtenswijk aan de Dedemsvaart. 2. De door den eigenaar bewoonde villa Eikenoord met koetshuis, tuinmanswoning, grooten tuin en opgaand geboomte, benevens heerenhuis met tuin daarnaast en uitmuntend wei- en hooiland, gelegen aan de Dedemsvaart en aan de tramlijn nabij het Station Lutten. 3. Een boerenwoning met bouw- en weiland, bewoond door H. Bulten, aan de Lutterhoofdwijk nabij de Schuinesloot. 4. Vijf woningen met bouwland, ondergrond en veen, aan de Schuinesloot in de gem. Ambt Hardenberg. 5. Vijf woningen met bouw- en dalgrond en veen in de Oosterslagen in De Krim, gem. Ambt Hardenberg, aan de Lutterhoofdwijk en aan de tramlijn naar Coevorden. Aanwijzers voor de perceelen sub 2: H. Stoel, tuinman op Eikenoord, voor de overige perceelen G. Brink, wonende aan de Heinbaaswijk te Dedemsvaart.

De notaris F. Stuart zal op dond. 22 oct. a.s. des morgens om 11 uur in het koffiehuis van Arend Mulder nabij sluis VII aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van den heer C. Piek bij inzet en opbod publiek verkoopen: de opgaande eiken en andere soorten boomen, benevens eiken, berken en elzen boschhakhout op de boerderij nabij sluis VII aan de Dedemsvaart en op de Villa Eikenoord te Lutten aan de Dedemsvaart.

Advertentie. Gevraagd: een nette dienstbode of dagmeisje door H. Zweers JRz., Hardenberg.

Advertentie. Reeds voorradig: de gewone lijnkoeken bij H.W. Weitkamp, Hardenberg.

10-10-1903
Raadsvergadering der gemeente Ambt Hardenberg op dinsdag 6 october. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heren Brinkman, Blokzijl, Reinders, Staarmen en Herbert. 
– Ontvangen een schrijven van de Minister van Binnenlandsche zaken, dat er geen geld beschikbaar wordt gesteld tot het oprichten van een Rijks hooge burgerschool te Coevorden.
– Ingekomen een dankbetuiging van den heer A. Offringa, thans te Doetinchem, den raad dank betuigende voor zijn verleend ontslag als onderwijzer aan de school te Bergentheim. Tevens is er nog een dankbetuiging ingekomen van mej. J.S. Martens te Oud-Lutten voor hare benoeming als onderwijzeres. 
– Verder wordt aan mej. A. ’t Hart tegen 1 nov. a.s ontslag als onderwijzeres te Sibculo verleend, wegens hare benoeming te Aarlanderveen.
– Ingekomen een adres van J.H.W. Makkinga en G. ten Brinke, den raad verzoekende om eenige verandering te brengen in den waterafvoer voor hunne huizen daar deze toestand thans ondragelijk is geworden. Na hier breedvoerig over gesproken te hebben, zou het de beste manier zijn om een duiker door de straatweg te leggen, ten einde het water in het weiland te doen loopen. Doch voordat hiertoe wordt overgegaan, stellen de heeren Van der Sanden en Geerdes voor om van wegemeentewege eens hierover te spreken met de commissie van de weg Hardenberg-Ommen. Men is van algemeen gevoelen dat die voor dergelijke afwatering moet zorgen.

Gramsbergen. Voor de a.s. verkiezing van een lid van den gemeenteraad (vacature Bosch) zijn tot candidaten gesteld de heeren G. Westerman Hmz., R. de Lange, J. Leenders en J.H. Leemgraven Slingenberg. De stemming zal plaats hebben op 14 oct.

Hardenberg. Nog dient gemeld dat ook de Chr. Jongelingsvereeniging Ps.119:105 te Hardenberg, n.a.v. het ambtsjubileum van dr. C.C. Schot, die haar eere-voorzitter is, hem een karpet met bijpassende kleedjes aanbood.

Maandagmiddag ontstond brand ten huize van den bakker H. van Housselt te Radewijk. Van den inboedel kon weinig worden gered. Naar wij vernemen dekt assurantie de schade.

Door het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg is aan den heer J. Duijtsch, onderwijzer te Sibculo, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum een prachtige leuningstoel ten geschenke aangeboden.

Weinig hulpvaardig. Toen voor eenige weken het water hier zeer hoog stond, liep het ook in de woning van een burger die alhier aan de markt woont. Nadat het water gedaald was, begaf hij zich naar het stadhuis en vroeg hij verlof uit het zoogenaamd kerkhof zand te mogen halen om de grond bij zijn woning op te hoogen, zodat bij opkomend water zijn vee in de stalling zoude kunnen blijven. Ook anderen mogten vroeger uit dat stuk grond zand halen. Hem werd het echter geweigerd en dat nu er anders bijna geen zand te krijgen is.

Het onweder dat den vorigen donderdag woedde en die van half zes tot circa tien uur ’s avonds duurde, bestond uit twee onweersbuien die onmiddellijk elkander opvolgden. Ook telegraafpalen en bomen werden getroffen. In Heemse werd in De Riet de woning van Welleweerd getroffen, hij zelf werd doch niet doodelijk aan den schouder geraakt. De regenval was zoo groot, dat alles blank stond en in Radewijk op hooggelegen plaatsen het vee uit sommige stallen moest verwijderd worden. Weinig menschen heugde het ooit zulk zwaar weer te hebben beleefd. De regens en stormen houden aan. Het water is door de regen al zoo hoog geworden dat de velden der bewoners van de streek aan het Overijsselsche kanaal, noord-oostelijk van Hardenberg, onder zijn geloopen. Hun schade is zeer groot en zij zijn alleen lieden van kleine middelen. Ook overal in den omtrek is den toestand zorgwekkend.

Hardenberg, 6 october. Door de vele regen die bij de vreeselijke onweersbui van donderdag 1 oct. en ook tot heden iederen dag viel, is hier in de omtrek bijna alles blank. Het ergste was het wel aan de oostzijde van het Overijsselsche kanaal, waar het water der Radewijkerbeek in gewone toestand door een grondduiker onder dit kanaal door moet, of bij tijden zooals nu, dwars door moet stroomen. In het laatste geval wordt het kanaal afgezet en is de scheepvaart gestremd. Nu is met het afzetten minstends 3,5 dag te lang gewacht, en loopt voor de duiker aan de oostzijde van ’t kanaal alles onder. De bewoners in die buurt hebben het sommige zelfs 30cm in huis en alle veldgewassen staan er onder. Dit alles had door tijdig afzetten kunnen voorkomen zijn. Terecht is er dan ook al sedert jaren geklaagd. Afdoende zou zijn dat, evenals bij de Bruchterbeek die in ’t zelfde geval verkeerd, goede sluisdeuren worden aangebracht. De toevoer van het water liep zoo spoedig naar de noordwestzijde af, dat ook door een 15-tal dijkers, dit water moest gekeerd worden op op de Beek en in Baalder niet geheel onder te loopen, waar het water nu reeds hoog is, en veel schade geleden wordt. Heden werden bij den grondduiker onder het Overijsselsch kanaal opgemerkt de Ingenieur van de Waterstaat den weled. gestr. heer W.F. Stoel, de voorzitter van het waterschap Radewijk-Baalder en eenige andere heeren. Wij hopen dat door de bevoegde autoriteiten na van den hoogst onhoudbaren toestand kennis genomen te hebben, pogingen aangewend zullen worden de betrokken streek zooveel mogelijk te helpen.

(zie artikel tramremise)

Lutten a/d Dedemsvaart. Scheen het eerst, alsof er dezen winter geen lantarens langs de vaart zouden branden wijl de rekening over het vorige jaar met een nadeelig saldo sloot, toch werd eene poging beproefd zooveel geld bijeen te brengen dat het ook gedurende dit winterhalfjaar mogelijk zou zijn de verlichting aan te brengen. En gelukkig is die poging geslaagd. De omwonenden hebben door hunne bijdrage de commissie in staat gesteld deze nuttige zaak uit te voeren.

Slagharen. Naar we vernamen, ondervindt de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij nogal moeilijkheden bij de voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van de lijn Slagharen-Hoogeveen. Nu weer zijn van sommige perceelen, die de Mij noodig heeft voor hare baan, de rechtmatige eigenaars niet bekend. Zooiets geeft natuurlijk altijd weer vertraging.

Advertentie. Gevraagd tegen 1 nov. of later, een flinke dienstbode, die ook kan melken. E. Nijzink, molenaar, Heemse.

Advertentie. Te koop: 2 stuks gebruikte fornuizen bij K. Timmerman, rijwielhandel, Heemse.

Advertentie. Amerikaansch spek, bij de 5 pond, 24 ct. Heemse, A.A. Oostenbrink.

17-10-1903
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op woensdag 14 oct. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden. 
– Wordt goedgevonden de ruiling van grond van de heeren K. en J. Bruins met de gemeente, daar hiertegen geen bezwaren zijn ingekomen. Daarna had de benoeming plaats van 2 leden ter verdediging van reclames hoofdelijke omslag, indien zulks mocht noodig blijken. Gekozen hiervoor de heeren Bruins en Nijman. 
– De heer Bruins stelt voor om het nieuwe kerkhof, daar men thans veel last van heeft wat het zand weghalen betreft, te verkoopen benevens het oude koekerkhof en eenige perceelen liggende achter Emmenbroek (Ebbenbroek) en het Oude Veen. De heer Schuurman stelt voor om deze terreinen eens nauwkeurig te gaan onderzoeken, en welke gronden of daar dan zullen worden verkocht. Men is algemeen van gevoelen dat die gronden welke daar anders toch weinig opbrengen, beter is te verkoopen en voordeeliger voor de gemeente zoude zijn.

Gramsbergen. Op heden gehouden stemming voor een lid voor den gemeenteraad, werden 225 geldige stemmen uitgebracht. Herstemming tusschen de heeren Westerman en Leemgraven Slingenberg op 28 oct.

Advertentie. Te huur: een boerenplaatsje te Radewijk, groot 8 ha., vroeger bewoond door G.J. Altena. Te bevragen bij H. Altena, Baalder.

Gemeente Ambt Hardenberg. Allen, die hunne belasting (hoofdelijken omslag en schoolgeld) nog geheel of gedeeltelijk verschuldigd zijn, worden bij deze, ter voorkoming van onkosten, aangemaand hun verschuldigde voor den 1sten november te komen voldoen. De gemeenteontvanger H.J. Grooters, Heemse.

De commissie van het Veefonds Brucht en omstreken, maakt bekend dat de najaarstaxatie zal plaats hebben op de dagen van 19 t/m 21 october. L. Veurink, pres. en G.J. Snijders, secr.

Advertentie. Rijwielen, onderdeelen, lantaarns, carbid enz. bij H. Zweers jr., Hardenberg.

Advertentie. Zij, die lid wenschen te worden van de ‘Oranjevereeniging’ worden verzocht zich voor 25 oct. aan te melden bij den secretaris H.J. Kedde.

24-10-1903
Gramsbergen. Met ingang van 1 dec. is de machinist E. Siebenga alhier benoemd tot machinist van de stoomzuivelfabriek te Jubenga (Fr.).

Den 1sten nov. a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer Beunders, onderwijzer aan de O.L. school alhier, zijn onderwijzersambt alhier aanvaardde. Deze dag zal voor den jubilaris, die hier als een goed onderwijzer bekend staat, zeker wel niet ongemerkt voorbij gaan.

Hardenberg. Aan de loting voor de Nationale Militie moeten te Stad Hardenberg de navolgenden deel nemen op a.s. donderdag 29 oct. 9 uur v.m.: H.I. Baarslag, W. Borneman, M. Buter, L. van Faassen, A. IJmhoff, Joh. Martens, A. Nijman, I.A. Nijman, I.R. Nijzink, A. Ophof, G.I. Stoeten, H.J. Groote Balderhaar ten Velde, G.I. van der Velde en A. Veurink.

Wij vernemen dat voor de Noordoosterlocaalspoorweg het baanvak van Almelo naar Coevorden zal uitbesteed worden op 20 nov. aanstaande, terwijl spoedig daarop de aanbesteding der te bouwen stations zal volgen.

Slagharen. Naar we vernemen, moeten de voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van de tramlijn Hoogeveen-Slagharen thans in zooverre gevorderd zijn, dat tot het opmaken der koopcontracten van den benoodigden grond kan worden overgegaan. Van harte is het te hopen dat er zich nu geen nieuwe moeilijkheden meer voordoen, wardoor de totstandkoming zou worden vertraagd of verijdeld.

Notaris F. Stuart zal op vrijd. 30 oct. ’s morgens om 10 uur, ten verzoeke en woonhuize van Harm Boesenkool te Lutten aan de Dedemsvaart publiek verkoopen: 1 koe, 1 pink, 1 kalf enz.

Advertentie. Verschenen: Het Gebed, door ds. G. Doekes te Heemse. Na ontvangst van postwissel wordt het franco gezonden door den drukker-uitgever J. Olthoff te Middelburg. Ingenaaid f. 0,60. Gebonden f. 1,00.

Advertentie. Ontvangen: alle soorten winterartikelen, waaronder zwarte doeken met zijde bewerkte randen, alsook gekleurde doeken, shaals enz. Hardenberg, H.W. Weitkamp. Aan hetzelfde adres wordt gevraagd een medelezer voor ‘De Standaard’ a 1 gulden per kwartaal.

Vergadering van de raad van Ambt Hardenberg op dond. 22 oct. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heeren Staarman en Nijhuis.
– De heer Bouwhuis vraagt of er niet wat aan te doen is wat begtreft de weg op de bocht bij Oostenbrink, dar deze thans niet zonder gevaar is als de tram in aantocht is. Hij wijst inzonderheid op het geval hetwelk zich laatst heeft voorgedaan en acht zulks niet meer dan plicht wanneer ook de conducteurs evenals bij andere bochten even voor de tram uit loopen om te zien of alles in orde is. Ook andere leden zijn van dat gevoelen, er wordt voorgesteld om de directie van de Dedemsvaartsche Stoomtram te verzoeken, hierin verandering te willen brengen.
– Een schrijven ontvangen van heeren Ged. Staten waarbij vergunning is verleend aan de heeren mr. I.A. van Roijen te Zwolle om twee wijken te mogen maken vanuit de gemeente Vriezenveen in verbinding met het Overijsselsch kanaal, ’t welk voor kennisgeving wordt aangenomen.
– Verder wordt aan mej. H.H. Otten, thans onderwijzeres te Collendoorn, wegens hare benoeming te Amsterdam eervol ontslag uit hare betrekking verleend per 1 dec. a.s.
– Ingekomen een schrijven der Gezondheidscommissie, meldende dat te Oud-Lutten geen pomp is om goed drinkwater te bekomen. De heer Geerdes zegt dat dit wel het geval is en acht het drinkwater zeer goed hetgeen aan de commissie zal worden meegedeeld.
– Verder wordt het salaris van den heer Schuurman, werkzaam aan de secretarie, met 25 guld verhoogd.

31-10-1903
Hardenberg. Daar staat ie. We zijn hier urinoirs, alias waterhokjes rijker geworden, tot nut van ’t algemeen. Wat ’t uiterlijk van zoo’n ding aangaat, dan mag men ’t boveneinde niet bepaald leelijk noemen, wat het van onder worden wil moet de tijd nog leeren. Tot heden lijkt het een mooie smeerboel, de bron van allerlei onaangename geuren. Maar we verwachten daarin nog wel verandering. Ook de plaatsen zijn met zorg gekozen. Vooral die aan de brug dient om de schoonheid van de inkomsten in ons stadje te verhoogen. Hoe bevallig! vlak achter de leuning, een meter of vier verderop had ook bepaald leelijk gestaan. Die keuzeis evenwel gedaan in ’t belang van onze jonge burgers. Een, twee, drie, en men zit er boven op, o, zoo gemakkelijk! tot groot vermaak van deze of gene bezoeker. Zoo wordt de stad verfraaid, de jeugd verblijd en de gezondheid van ’t algemeen bevorderd. We verblijden ons dan ook zeer in deze vooruitgang.

Heemse. Het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk is bijna afgewerkt. Maar ’t oorspronkelijk plan om het gebouw op den aanstaanden Dankdag, 4 november, in gebruik te nemen, blijkt ten slotte niet wel uitvoerbaar. ’t Zal menigeen wellicht een teleurstelling zijn, maar ’t is in elk geval beter wat geduld te oefenen in plaats van de verf te bederven. Het zal denkelijk voor een week of drie uitgesteld moeten worden.

De Gereformeerde Zangvereeniging ‘Looft den Heere’ te Heemse hoopt hare eerste uitvoering te houden op dankdag 4 nov., aanvang ’s avonds 7 uur.

Advertentie. Prima krip voor jakken. G.J. Meijer aan de brug, Hardenberg.

06-11-1903
Gramsbergen. Zondag vierde de heer Beunders, onderwijzer aan de openbare lagere school alhier,zijn 25-jarige ambtsjubileum. Het ontbrak den geachten onderwijzer niet aan stoffelijke bewijzen van vriendschap en genegenheden, vele cadeaux gaven dan hier ook van blijk. Door de ingezetenen van ons stadje werd hem een prachtige eikenhouten kast, kachel en een lamp aangeboden enz.

Zaterdagnacht hebben alhier eenige baldadige handen huis gehouden, hetwelk hier wel een zeldzaamheid is. Bij den wethouder Krikke werden een partij wijndruiven gestolen en bij den directeur van het stoomzuivelfabriek werden eenige prachtige heesters kaal gesneden. Naar we vernemen is de politie hiermede in kennis gesteld en deze heeft reeds een onderzoek ingesteld.

Maandag arriveerde hier het bovenwerk der spoorbrug bij De Haandrik. Het was een reusachtig gevaarte en ’t moet naar men beweerde 10.000 kg wegen. Eerdaags zal ’t voor een gedeelte er worden overgelegd, zoodat de voltooiing der spoorbrug wel spoedig zal naderen.

Bij Koninklijk Besluit is herbenoemd tot burgemeester van Gramsbergen, de heer C.J. van Riemsdijk, secretaris dezer gemeente.

Hardenberg. Zij die aan het Kanaal door de slordigheid der beambten van de Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij hunne gronden zagen verdrinken, hebben zich met beleefde mededeeling van deze zaak tot bovengenoemde mij. gewend en vergoeding van haar gevraagd. Dezer dagen kwam aan de adressanten antwoord, waarbij werd gezegd ‘door onze beambten is gehandeld zooals ter voorkoming van meerdere schade behoorde gehandeld te worden en dus heeft onze Mij. de door u geleden schade niet veroorzaakt’. De Maatschappij weigert dan ook iets te vergoeden. Dit beweren der Maatschappij is evenwel onwaar. Haar beambten hebben niet gehandeld zooals plicht was. Wanneer de mij. een onpartijdig onderzoek wil, zal dit door bevoegden alhier, haar duidelijk kunnen blijken. Waarom sloeg zij aan de adressanten niet zulk een onderzoek voor? Zij vreest het immers niet. En zij moet bedenken dat die schade leden van kleine kracht zijn, ja dat voor velen die schade een oorzaak van achteruitgang kan zijn. Indien de Mij. niet op billijke klachten billijk en tegemoetkomend wil handelen, zal misschien publiceering der feiten moeten geschieden. Zou het haar aangenaam zijn?

Notaris Stuart zal op dinsdag 10 nov. ’s voorm. om 10 uur ten verzoeke en woonhuize van Willem Bosch in het Bruchterveld publiek verkoopen: 2 schapen, 3 geiten, 3 varkens, 15 kippen enz.

Ingezonden brief van ds. W. Westhoff inzake de oprichting van een vereeniging tot verbetering van de volkshuisvesting in de gemeente Oostdongeradeel, de wens uitsprekend dat zoiets ook in deze gemeente gebeurt.

13-11-1903
Hardenberg. Een wandeling door Baalder op 9 nov. Nu het water goed aan ’t vallen is, komen de gronden en meer dingen weer zichtbaar die een maand geleden geheel onder stonden. De weilanden zijn geheel met een zwarte kleur bedekt, waarop anders nog menige koe goed kon weiden. Doch wat wel het meest opvalt is dat men bijna om alle huizen in deze buurtschap dijken en dijkjes ziet. In de hooge vloedtijd, nu een maand geleden, zijn deze inderhaast opgeworpen. Vooral het achtereinde (deel en stallen) kregen erg veel last, daar dit gedeelte der woningen circa een halve voet lager ligt dan het boveneinde (keuken, waschkamer enz.). Het vee in de stallen stond zoo hoog mogelijk, in een enkel huis op planken, anders zakten de dieren, koeien, varkens enz. in de mest weg. Dan moesten de bewoners om de 2 of 3 uur het water wegscheppen dat door de dijken trok en dat bij regen van de dekken (riet of strooien dak) afliep. Zoo is het in ’t klein bij de woningen wat men ook wel in ’t groot ziet dat men van ’t binnenwater verdrinkt. Vooral in Baalder is dit soms te eerder het geval wanneer men uit een naburige buurtschap water loost dat eigenlijk niet mag, doch waar geen klager is daar is ook geen rechter. ’t Is anders een droevigen tijd geweest voor zulke lage streken, als men nagaat ’s nachts zoowel als daags om de 2 of 3 uur aan het scheppen moest. Uit een en ander blijkt wel dat deze en meer toestanden ernstig op verbetering wachten, dat we dan ook door de Vechtverbetering in de toekomst zien.

Met ingang van 16 november a.s. wordt de postbode A. Stemmelaar te Zwolle verplaatst naar Lutten.

Heemse. Naar wij vernemen zal het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk in gebruik worden genomen op woensdagnamiddag 25 november a.s.

Lutten. Uitslag voor de op 29 october 1903 gehouden veiling ten overstaan van notaris F. Stuart van de vaste goederen van den heer C. Piek, gelegen in de gemeenten Avereest en Ambt Hardenberg. Koopers zijn geworden van: Perceel D, de villa Eikenoord met achtergelegen weilanden heerenhuis en boerderij, de villa aangehouden. Perceel E, boerenwoning, bouw- en weiland bij H. Bulten te Slagharen, de heer J.H.R.M. Geerdes te Slagharen voor f. 11.065. Perceel F, vijf woningen met erf aan de Schuinesloot, de heeren Minke,Kappers en Geerdes voor f. 11.540, perc. 7 en 8 de heer W. Posthoorn c.s. te Slagharen voor f. 1.155. Perceel G, vijf woningen met veenbouw in De Krim, de heer Th. Edzes te Sappemeer voor f. 11.460.

Is er reeds van verschillende zijden geklaagd over den last, dien de omwonenden van de vervuiling van het vaarwater door de fabriek ‘De Baanbreker’ ondervinden, thans zal daaraan wellicht een einde komen. Vanwege deze fabriek is nl. een stuk woensten grond aangekocht ter grootte van ca. 70 hectare. Deze grond zal door een hoogen wal worden omringd en hierop zal men dan het vuile water loozen, waardoor de vervuilende bestanddeelen achterblijven. Men brengt dus het stelsel eener vloeiwede in praktijk, zooals men dat ook op enkele andere plaatsen vindt.

Advertentie. Vraag de Suiker St.-Nikolaas a 50 ct. per 5 ons, van A. Oostenbrink, Heemse.

De ondergeteekende bericht dat vanaf heden dagelijks bij hem te bekomen is, eerste kwaliteit rundvleesch, alsmede heerlijke rolpens in ’t zuur, kook-, rook- en boterhamworst, alles tegen zeer billijke en concurrerende prijzen. Rolpens en worst kan naar verkiezing in elke hoeveelheid geleverd worden. Hardenberg, L. Leman.

20-11-1903
Gramsbergen. Op donderdag 12 nov. gehouden raadsvergadering, waarin alle leden tegenwoordig waren, behalve het lid Zwijze, werd besloten het gekozen raadslid de heer J.H. Leemgraven Slingenberg als lid toe te laten. Verder was ingekomen een adres van de inwoners van het buurtschap De Meene om het voetpad over het weiland de ‘Steen’ in behoorlijken toestand te brengen. Besloten werd genoemd adres aan te houden.

Gramsbergen. Met ingang van 1 december is benoemd tot machinist aan het stoomzuivelfabriek alhier, I. Kettenlapper te Westerbork.

(zie artikel tramremise)

Notaris Stuart zal op dond. 3 dec, ten verzoeke en woonhuize van Herman Bulten te Slagharen publiek verkoopen: den geheelen boedel, bestaande uit 2 koeien, 1 pink, 3 varkens enz.

Advertentie. De St. Nicolaas-etalage is gereed. Ruime keuze in kinderspeelgoed, galanterieen, luxe-artikelen. G. Sierink, Achterstraat, Hardenberg.

Advertentie. Ondergeteekende bericht aan heeren landbouwers van Hardenberg en omstreken dat hij is aangesteld als agent voor de beroemde wagensmeerfabriek ‘De Rensel’ te Winschoten. Hij hoopt eerdaags u te komen bezoeken, teneinde commissie op te nemen. Aanbevelend, J.W. Schutte, Hardenberg.

Advertentie. Londensche varkens. Aanstaande maandagmorgen den 23e november wordt door ondergeteekende van 7 tot 10 uur wederom varkens ontvangen bij den heer G. Dorgelo te Heemse, zonder tusschenkomst van een opkooper. Markens, Zwolle. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de heer G. Dorgelo, waagmeester, Heemse.

28-11-1903
Diffelen. Lazen we in deze week veel van ongelukken door het zware en stormachtige weer van verleden zaterdag, waarvan verschillende deelen van ons vaderland hebben te lijden gehad, ook onze plaats is wat ‘verwoesting’ betreft niet ‘misdeeld’. Bij een beschouwing van al de schade, die hier is geleden staat men gewoon versteld. Bij landbouwer Scholten (BroesEb) woei een roggeberg met kap en al zoodanig uit elkaar dat de oogst links en rechts verspreid ligt; over hem woont de familie Eshuis, in de wandeling Lambers genoemd. Hier is het dak met sporen en al van het huis gewaaid en zijn ook schuur en bakhuis erg beschaidgd. De eigenaar zelf raakte onder een omgevallen deur bekneld, maar kwam er nog tamelijk wel af, ofschoon geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Op onze verdere wandeling komen we bij veerman Hofsink, wiens plaats totaal vernield is. Medelijden moet men hebben met een gezin dat in zoo’n deerniswaardigen toestand verkeert. Het huis is als eene kartonnen doos in elkaar gedrukt, terwijl de bijgebouwtjes als kaartenhuizen tegen den grond liggen – de ellende is hier verschrikkelijk, hulp dringend noodig. Er zal voor deze zoo zwaar beproefde menschen gecollecteed worden. Moge hierdoor eenigzins de kommer worden gelenigd! Eindelijk vernamen we nog dat de ark (woonschip) bewoond door den onderbaas van den heer Volker, het heeft moeten verduren: de kap werd over eene lengte van 200 meter weggeslingerd, zoodat de bewoners door 1 windstoot tijdelijk dakloos werden gemaakt.

Hardenberg. Er wordt op gewezen dat het op de straat na afloop der bijbellezingen ’s woensdagsavonds erg rumoerig is. Om dit tegen te gaan zou het wel goed zijn dat evenals deze week een der kerken de avond ervoor of na hun lezing hielden. Om het misbruik mag het gebruik niet worden weggenomen, doch een maatregel als boven aangegeven, zou evenals gisterenavond bleek stichtelijker zijn.

Heemse. Woensdagnamiddag werd het nieuwe bedehuis der Geref. Kerk A alhier in gebruik genomen. Ds. Doekes sprak over Ps. 27:4. Ter inleiding herinnerde spreker der gemeente aan de 70 jaren ballingschap van het volk Israels in Babylon en daarnaast aan het bijna 70 jaren vertoeven in het oude kerkgebouw. Hartelijk dank werd gebracht aan allen die hadden medegewerkt aan de voltooiing van het fraaie kerkgebouw. Ten laatste betrad ds. Goris van De Krim den kansel, die aangename herinneringen ten gehoore bracht betreffende het oude kerkgebouw en wees op vroegere dienaren.

Ondergeteekende verklaart zijn beschuldiging van diefstal ten opzicht evan de wed. J.H. Jonkeren voor onwaar. R. Welleweerd.

Advertentie. Galanterien. Kinderspeelgoed. Onze St. Nicolaas-etalage is gereed en ruim voorzien van een rijke keuze der nieuwste artikelen. Beleefd aanbevelend. Hardenberg, H. Zweers JRzn.

Advertentie. Ondergeteekende bericht dat de St. Nicolaas-etalage gereed is. Tevens weder verkrijgbaar de bekende zuivere boterletters. Hardenberg, Joh. Koeslag.

Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op dinsdag 24 nov. 1903. Afwezig de heren Nijman en Van Braam.
– Aan de orde is: verordening op het heffen van marktgeld en den tol ’t welk met 1 januari 1904 is afgeloopen. Wat betreft het heffen van tol is geene verandering in gemaakt, terwijl op het heffen van marktgeld eenige verandering is aangebracht. Thans zal geheven worden voor kramen welke overdekt zijn 15 ct. per strekkende meter, terwijl voor onoverdekte kramen zal geheven worden 10ct. Voor een draaimolen of tent waarin openbare vermakelijkheden worden vertoont 10 ct. per m2. en voorts zal voor ledige wagens welke zich op het marktplein bevinden tijdens de markt 5 ct. worden geheven. Eveneens zal ook 5 ct. per meter worden geheven voor liggend goed, terwijl thans is vrijgesteld van marktgeld te betalen de paarden welke worden aangevoerd op de paardemarkten. Misschien wordt hierdoor het gezegde van den voorz. nog eens verwezenlijkt, namelijk dat Stad Hardenberg zich nog eens in een bloeiende paardemarkt mocht verheugen. De heer Hombrink stelt voor om eens toezicht te houden wat betreft het plaatsen van wagens op de publieke straat tijdens de markt, althans is dit zeer lastig bij het huis van mevr. Van Riemsdijk waar soms zooveel wagens staan dat het publieke verkeer hierdoor vertraging ondervindt en tevens ook zeer lastig is voor neringdoenden. De voorz. zegt dat dit een moeilijke questie is althans met de makrt, daar de wagens toch ook niet in alle achterhoeken kunnen geplaatst worden, doch wil toch zooveel mogelijk zorgen en de politie hiermede in kennis stellen, dat dit niet gebeurt. Thans wordt de verordening wat het marktgeld betreft vastgesteld.
– Thans is aan de orde om ontheffing aan te vragen aan heeren Ged. Staten voor de vrije- en ordeoefeningen voor den tijd van twee jaren, daar hier bij de school geen gelegenheid is voor speelplaats of iets dergelijks, daar deze staat in het dichtst bebouwde deel der gemeente.
– Verder heeft de aftreding plaats van de leden tot wering van schoolverzuim. Aftredend zijn de heeren Joh. Kramer, H. Koops, J. Fredriks, G.J. Koopman en G.W.E. Frijling. Op voorstel van den heer Schuurman worden deze heeren wederom zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
– De heer Hombrink zegt dat de weg van de weduwe Heils naar Stegeman in een treurige positie verkeerd, waarop de heer Bruins antwoord dat hier al naar is gezien en aan de bewoners aldaar permissie is gegeven om het zand hetwelk daar aan de weg ligt voor dat doel te mogen gebruiken. Verder wijst de heer Schuurman op de slechte weg van Brucht naar Hardenberg, doch daar is op ’t ogenblik niets aan te doen. Wat betreft het onderhoud der wegen antwoord de voorzitter komt voorzeker de wethouders een woord van dank toe voor alles wat zij gedaan hebben om zoo mogelijk verbetering aan te brengen en dat zegt iets, op ’t ogenblik!

05-12-1903
Hardenberg. Het op hol gaan van paarden schijnt tegenwoordig aan de orde van den dag te zijn. Zoo ook jl. maandagmiddag. De heer T. uit Vroomshoop, welke naar het tramstation wilde, geraakte met een wagen bespannen met twee paarden op hol. Even voor de Veerbrug gelukte het eenige personen de paarden tot staan te brengen, zodat persoonlijke ongelukken niet voorkwamen, alleen leed de wagen eenige schade.

Trof het kind van den landbouwer L. Lenters aan het kanaal het ongeluk door al spelende met zijn handje in de hakselmachine te geraken, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dinsdagmorgen overkwam hem weer een ongeluk, juist terwijl hij met de melkwagen naar Radewijk was geweest, kwam een zijner paarden te struikelen, geraakte in een sloot en is tot groote schade van den eigenaar verdronken.

Notaris Berendsen zal doen inzetten op maandag 7 dec., ’s middags 2 uur bij Baving te Dedemsvaart: een houten praam, genaamd ‘Margje Erica’, groot 70 ton, gelegen in de Dedemsvaart tegenover den heer A. Brans.

Gevraagd: om terstond of zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een vergevorderd schoenmakersleerling, niet beneden 16 jaar, geref. of herv. godsdienst. Zich in eigen persoon aan te melden bij H.J. Santman, schoenmaker, Hardenberg.

Te koop: een voor een half jaar nieuw gemaakte venterskar, geschikt voor een hit, bij J.W. Schutte, Hardenberg.

Vergadering van den raad der gemeente Ambt Hardenberg op woensdag 2 dec. 1903. Afwezig de heeren Blokzijl, Veldsink en Brinkman.
– Ontvangen een schrijven van den directeur der N.O.L.-spoorwegmaatschappij om toestemming van het gemeentebestuur wat het kruisen der wegen betreft. Dergelijk adres is ook gericht aan heeren Gedeputeerde Staten. De heer Van der Sanden stelt voor om dit toe te staan voor zoover de gemeente daar recht op heeft om die toestemming te verleenen, dit heeft betrekkin grootendeels op de wegen te Baalder en Bergentheim. Verder zal de commisie voor voldoende afwatering zorgen en maken dat de duikers welke daarmede in verband staan in goeden staat worden gebracht. De heer Geerdes merkt nog even op dat, indien er nog meer duikers of iets dergelijks geschikt moet worden, dit nu de geschiktste tijd is, temeer daar er straks, wanneer de lijn klaar is, nogal groote bezwaren aan zullen verbonden zijn. Op voorstel van den voorz. wordt hiervoor een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Reinders, Bouwhuis en Veurink om dit dan eens nader te gaan onderzoeken en in een volgende vergadering hierover rapport uit te brengen.
– Ingekomen een dankbetuiging van de heer Duijtsch, onderwijzer te Sibculo, voor het prachtig cadeau hem vereerd bij zijn 25-jarig ambtsfeest.
– Verder is ingekomen met 15 nov. van de verschillende hoofden der scholen het aantal leerlingen welke de school bezoeken. Te Bergentheim bedraagt het getal 84, Sibculo 166, Brucht 199, Radewij 92 waarvan 11 van de stad, Baalder 44 waarvan 10 uit de stad, Collendoorn 4, Slagharen 278, Oud-Lutten 92, Heemse 29, Rheeze 54, Lutten a.d. Dedemsvaart 104. Voor iedere 55 kinderen boven het getal 90 moet een onderwijzer benoemd worden.
– Post en telegraphie. Hieromtrent is een schrijven ontvangen dat er tot heden toe nog geen beslissing is gekomen omtrent het tot stand brengen van een telefoonkantoor te Lutten. Wat betreft de benoodigde kosten voor het tot stand brengen is dit voor Rijksrekening, terwijl van gemeentewege voor geschikte localiteit moet gezorgd worden, alsmede voor de bezoldiging welke hieraan verbonden is. Aan den heer Van der Vecht is opgedragen om hier met gezusters Van der Vecht over te spreken of hun locaal hiervoor beschikbaar is en tevens welke kosten of daaraan verbonden zijn.
– Verder is de overneming der wegen en tollen door de provincie verworpen en moeten deze als vervallen worden beschouwd.
– Omtrent den schoolbouw te Venebrugge is Koninklijke beslissing nog niet ingekomen, omdat thans nog niet zeker is waar de school zal moeten verrijzen.
– Ingekomen een adres van mej. Van Veen, onderwijzeres te Radewijk, den raad verzoekende haar eervol ontslag te verlenen wegens benoeming te Nieuw-Amsterdam, wordt goedgevonden per 1 jan. 1904. 
– Benoeming onderwijzer en onderwijzeressen. Te Slagharen benoeming hoofdonderwijzer: H.J. van Ootmarsum te Nieuw-Leusen. Onderwijzeres te Sibculo: mej. G. van der Ley te Steenwijk. Te Bergentheim: mej. M.H.A. Detmar van Arnhem en te RHeeze: M.C. Winkelman te ‘s-Gravenhage, welken allen 28 dec. in functie moeten treden.
– Verkoop van het huis, bewoond door Kelder te Lutten, aan de commissie van de Baanbreker. Het huis met grond is groot 8.65.30 ha a 200 gulden plus 600 voor het huis, tot een bedrag van f. 2330,60 welke in twee termijnen door genoemde commissie moet worden voldaan en wel 1 mei en 1 nov. 1904.
– Verder vraagt de voorz. of nog iemand het woord wenscht, waarop de heer Van der Sanden antwoord, inzake doorgraving van den Groenendijk. De heer Van der Sanden zou wel eens willen weten op welke wijze het berekend is om f. 50 per ha. te nemen of f. 7000 in ’t geheel. De heer v.d. S. vroeg of soms van gemeentewege de erven Van Roijen ook tegengewerkt werd, wat het doorgraven betreft, waarop de heer Geerdes, commissielid hiervoor, antwoordde dat zulks niet het geval was. De heer Van der Sanden zou gaarne hier eens een duidelijke becijfering van willen hebben om zoodoende beter overzicht van de zaak te kunnen krijgen.
– Ontvangen een schrijven van de district-schoolopziener om zoveel mogelijk het aantal kinderen op te geven welke naar de school te Emmenbroek (Ebbenbroek) zullen gaan, wanneer de school daar tot stand is gekomen, en hoeveel kinderen of dan van Ebbenbroek naar de Stadsschool die te Venebrugge komt en hoeveel of er van Venebrugge naar Emmenbroek zullen gaan. De heer Van der Sanden acht dit een moeilijke kwestie, temeer daar er nog een schoolkring moet worden gemaakt, dan eerst kan een opgave worden gedaan. De overgang van de eene school naar de andere zou ongeveer 5 a 6 stuks kinderen bedragen.
– De heer Van der Vecht vraagt of er ook nog verlotingen mogen gehouden worden. De voorz. antwoordt dat geen verlotingen in herbergen mogen gehouden worden. Ook de heer Van der Sanden en anderen betuigen hiermede hun instemming. Verder zou de heer Geerdes graag zien dat er voortgang werd gemaakt met het in orde maken van de school te Slagharen. De voorz. zegt dat hierop gelet zal worden.