01-01-1904
Bureau van directie en administratie Salland’s Volksblad: J. Olthoff, Hardenberg.

Bericht: De administratie vraagt zijnen lezers verontschuldiging voor het halve nummer dat heden verschijnt. Gelijk reeds gezegd is, wordt van drukkerij veranderd, en in dezen tusschentijd wordt zoo goed mogelijk voorzien, wat evenwel met groote moeilijkheid gepaard gaat. 

Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op donderdag 24 december 1903. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Van Braam. 
– Met algemeene stemmen wordt aangenomen om het Nieuwe Kerkhof aan den publieken dienst te ontrekken, en wanneer zich de gelegenheid voordoet deze voor bouwterreinen te verkoopen.- Aan de orde: beklinkering der wegen. De voorzitter zegt: nu de wegen niet door de provincie worden overgenomen, is het voor de gemeente dringend noodzakelijk geworden om de weg naar het Kanaal te verbeteren en ook hoe eerder hoe beter. De voorzitter zegt dat het beklinkeren van genoemden weg ongeveer f. 6000 zou kosten. Wil men de weg niet beklinkeren maar op een andere wijze verbeteren dan zou hier f. 3000 mede bemoeid zijn, doch thans nu de weg voor rekening der gemeente blijft, acht de voorz. het wenschelijker om dezen weg met klinkers te beleggen. De heer Hombrink stelt voor om de keien hier uit de Voorstraat weg te nemen en deze te gebruiken voor den weg naar ’t kanaal, daar deze hier beter voor geschikt zijn. Ook de heer Bruins hecht hieraan zijn goedkeuring. De heer Schuurman zegt, indien men de keien ook daar niet goed kan gebruiken, zou het ook jammer zijn om daar zooveel kosten aan te doen, omreden dat daar ontzettend veel transportkosten op zou komen. Hierover nog een woordenwisseling, waarop de voorzitter antwoordt dat hij met heel veel belangstelling het discuus heeft aangehoord, en geeft verder eenige wenken ten beste. De voorzitter acht het wenschelijker de keien te gebruiken en te beginnen aan het kanaal en dan zien hoever of men er mee kan komen, en het verdere gedeelte naar de stad toe te beklinkeren. De heer Schuurman stelt voor om een monster klinkers te laten komen en prijsopgave aan te vragen. De voorzitter zegt om dan 180.000 klinkers te bestellen, te leveren tegen maart 1904, en verder pogingen in ’t werk te stellen tot verkrijgen van een stratenmaker.- Schoolgebouw Venebrugge. Ingekomen een verzoek van Ambt Hardenberg om de kinderen uith et Ambt, welke wel gebruik wenschten te maken van de nieuwe school aldaar toe te laten. De heer Schuurman antwoordt: dit wel toe te staan, doch op eene voorwaarde indien het mocht blijken dat door de kinderen van Ambt Hardenberg een onderwijzer moet benoemd worden ook de gemeente A.H. voor de kosten van den onderwijzer moet zorg dragen. De voorz. zegt dat voor het bouwen van een school een flink bedrag moet betaald worden, waarom de voorz. voorstelt nog eens aan A.H. te vragen om voor gezamenlijke rekening een school te bouwen. De heer Hombrink vindt het echter beter om voor eigen rekening een school te bouwen. De heer Hombrink is het volkomen eens dat wanneer de kinderen van Ambt Hardenberg de school bezoeken en hierdoor een onderwijzer moet aangesteld worden, ook de gemeente A.H. dien onderwijzer moet bezoldigen. De voorz. zegt wij willen eerst afwachten wat A.H. hier omtrent antwoordt, en anders de school te bouwen voor eigen rekening en de kinderen zijn ook nu allen binnen den kring om de school te kunnen bereiken.- De voorz. zegt gelegezen te hebben in een der bladen dat de onderwijzeres aan de Chr. Bewaarschool alhier gaat vertrekken en een nieuwe onderwijzeres wordt benoemd. De voorz. zegt dat de raad hier niets van af weet, ja men wordt zelfs niet eens gewaar van gaan en komen, men kon zulks den raad ook nog wel eens mededeelen zegt de voorz. De heer Bruins zegt dat hiervoor jaarlijks f. 75 wordt betaald en zou willen voorstellen om het bestuur der Bewaarschool alhier te verplichten een onderwijzeres te benoemen naar genoegen van den raad (zou men soms ook nog moeten vragen of men de kinderen er wel heen mag zenden?) en anders de f. 75 in te trekken. Verder antwoordt de heer Bruins welk bewijs van bekwaamheid of diploma zoo’n onderwijzeres heeft. De heer Schuurman zou wel eens willen weten wat voor diploma hier dan toch wel aan verbonden is en zegt dat men het bestuur der Bewaarschool niet verplichten kan een onderwijzeres te benoemen naar genoegen van den raad (zou de heer Bruins denken dat het bestuur een handje geholpen moet worden?).- De heer Schuurman stelt nog voor om de veldwachter Vosjan een gratificatie te verleenen, evenals andere jaren dit het geval was met de andere veldwachter. Ook andere leden hechten hieraan hunne goedkeuring omdat de veldwachter goed zijn plicht doet en tevens de belangen der gemeente op uitstekende wijze behartigt. Wordt besloten om f. 25 gratificatie aan genoemden veldwachter toe te staan.- De heer Hombrink stelt nog voor te verbieden om geen mest des zaterdags middags weg te brengen, daar zulks veel vuil oplevert op de straten. De voorz. zegt dat hierin de politieverordening voorziet, waarin melding is dat er des zaterdags na 4 uur geen mest mag vervoerd worden. – Verder wordt nog besloten om kunstmest aan te schaffen, benoodigd voor het Veld. – Nog komt ter sprake een klacht omtrent den duisteren hoek bij het postkantoor en men zelfs niet in staat is om de brievenbus te vinden. De voorz. vraagt of het postkantoor zorg moet dragen voor voldoende licht, en of zulks door de gemeente gedaan moet worden, hierna zal een onderzoek worden ingesteld.

Advertentie. Gevraagd, tegen 1 mei 1904, een boerenknecht bij wed. J. Blokzijl, Jachthuis, Lutten a.d. Dedemsvaart.

08-01-1904
Hardenberg. De heer H. Waterink Jzn. heeft de beroeping als godsdienstonderwijzer te Hardenberg aangenomen.

Heemse. Ds. G. Doekes, Geref. predikant alhier, heeft bedankt voor ’t beroep naar Krabbendijke.

15-01-1904
Hardenberg, 12 jan. Terwijl de zoon van H.J.Z. op het ijs met schaatsenrijden vermaakte, liep hij tusschen 2 palen door waar een draad aan was bevestigd dat hij niet zag, hetwelk hem in zijn vaart stuitte, en achterover deed slaan zoodat hij zich zoodanig bezeerde dat hij onder behandeling van dr. Kattenwinkel is. Zijn toestand is thans weer redelijk. Het ijs vraagt zoo dikwijls zijne slachtoffers.

Hardenberg. Naar wij vernemen is de heer Z. [Ziegeler] uit Almelo van plan alhier een groote houthandel te beginnen en een houtstek te plaatsen aan den weg naar Gramsbergen.

Heemse. Ds. Mouton te Harderwijk heeft wegens gezondheidsredenen eervol emeritaat aangevraagt.

Hardenberg. Naar men alhier verneemt, heeft de heer W. baron van Ittersum, burgemeester van Stad Hardenberg, te kennen gegeven dat hij van plan is niet meer eene herbenoeming als burgemeester te wenschen, maar met het oog op zijne jaren ontslag te verzoeken. Met het oog op de toenemende behoeften dezer gemeente, die ook meer krachtsinspanning eischen, zoude dit besluit van den heer W. van Ittersum moeten worden gebillijkt.

Advertentie. Gevraagd: zoo spoedig mogelijk een aankomend letterzetter, voor een op te richten drukkerij te Hardenberg. Brieven met inlichtingen spoedig te zenden aan de boek- en handelsdrukkerij J. Olthoff, Middelburg.

Advertentie. Gebr. Joosten, kleermakers, Hardenberg, vragen tegen 1 maart of april een knecht, die netjes een broek en vest kan maken. 

22-01-1904
Hardenberg. Door nu wijlen mevr. Van Riemsdijk-Crull is aan de hervormde diaconie alhier een som van f. 600,- geschonken.

Advertentie. Uit de hand te koop een huis en schuur. Te bevragen bij den eigenaar H. Goris aan de Markt te Hardenberg.

Advertentie. De Gereformeerde Jongelingsvereeniging hoopt a.s. woensdag haar jaarfeest te houden in de Bewaarschool te Hardenberg, aanvang half zes.

29-01-1904
Raadsvergadering Ambt Hardenberg donderdag 21 jan. 1904. Afwezig de heer Veurink.
– Goedkeuring van G.S. behelzende de verkoop van een huis en erf te Lutten. De heer Van der Sanden zegt, wanneer deze som belegd moet worden, dit te doen in de stichten school te Emmenbroek (Ebbenbroek), dan was deze soms het beste belegd. Door de voorz. zal zulks worden aangevraagd.
– Telephoon – Lutten. De commissie hiervoor benoemd hebben met de dames Van der Vecht gesproken en zij waren wel genegen om dit waar te nemen tegen een soldij van f. 150. Doch hoe aan dit bedrag te komen? De heer Van der Sanden stelt voor om eens te vragen aan enkele ingezetenen die het meeste belang daarbij hadden, welk bedrag of zij jaarslijks voor over hadden en dan ’t overige door de gemeente te betalen. De heer Blokzijl zegt dat Lutten eenigszins stiefmoederlijk wordt behandeld. De politie wordt zelfs verplaatst naar Slagharen enz. terwijl de heer Staarman opmerkt dat er zelfs nog onordelijkheden gebeuren, in tegenwoordigheid der politie. De heer Blokzijl zegt dat er laatst ergerlijke baldadigheden hebben plaats gehad, en ware er politie in Lutten, dan had men dit wellicht kunnen voorkomen. De heer Van der Vecht stelt voor om f. 75 voor de telefoon uit de gemeentekas te betalen en het andere bedrag van particuliere zijde bijeen te brengen. Dit wordt in stemming gebracht met 4 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Algemeen is men van gevoelen eerst te informeren en dan te beslissen.
– De commissie tot wering van schoolverzuim worden allen zonder hoofdelijke stemming herbenoemd. Ingekomen een schrijven van de commissie van den weg Hoogeveen-Slagharen, den raad verzoekende een flink bedrag te willen verleenen voor verharding van den weg. De gemeente is genegen 1 gulden per strekkende meter te geven, zonder onderhoud.
– Benoeming onderwijzeressen. Na gehouden stemming is benoemd te Collendoorn mej. J.S. Martens en te Radewijk mej. E.C. Angerstein.
– Verder wordt aan de heeren F. Zweers en J.H. Schuurman een gratificatie verleend van f. 15,- voor de vele werkzaamheden tijdens de ziekte van den wethouder Bolks.
– Ingekomen een adres der gem. Stad Hardenberg om voor gezamenlijke rekening een school te bouwen te Venebrugge. Wanneer Stad Hardenberg genegen is een school te bouwen in het zuid, deel van Emmenbroek, dan kon zulks wel, doch een school te Venebrugge voor gezamenlijke rekening wenscht Ambt Hardenberg niet, want men zou hierdoor niet gebaat zijn.
– Bruchterbeek. De heer Van der Sanden zegt dat er toendertijd voor het maken der beek f. 300 was gestort van de Kanaalmaatschappij en f. 300 van de gemeente Ambt Hardenberg en f. 300 van Stad Hardenberg. Dit bedrag is echter met f. 105 overschreden, dus voor elk de som van f. 35. Wordt voorgesteld deze som te betalen uit de post onvoorzien. De heer Blokzijl zegt dat te Lutten de brandspuit niet in orde is, en zou gaarne zien dat hier iets aan gedaan werd. Besloten om dit eens te gaan onderzoeken en te zien of zulks nog gemaakt kan worden.
– Bespreking Groenendijk. De commissie hiervoor benoemd brengt onder duidelijke becijfering de kosten hieraan verbonden en zegt dat het een belangrijk nadeel voor de gemeente is, terwijl de heer Van der Sanden van meening is dat het ten voordeele van de gemeente uitloopt. Daar hierover de gedachten ontzettend uiteenloopen, zegt de heer Van der Sanden dat de Veenderij van de Erven Van Roijen hiermede in een slechte verhouding komt te staan tot de gemeente Ambt Hardenberg. Doch de commissie, bestaande uit de heeren Geerdes, Van der Vecht en Maarman, meenen niet anders te kunnen en mogen handelen, waarop de heer Van der Sanden antwoord dat hij als wethouder hierdoor in een moeilijke positie komt tegenover de Veenderij en ziet zich daarom genoodzaakt als wethouder te bedanken. 

29-01-1904
Lutten. Zooals men weet, maakt de tramlijn van Hardenberg bij de brug over de Dedemsvaart bij de fabriek De Baanbreker eene bocht door den tuin van dhr. Middendorp alhier. In het vorige jaar, na het in gebruik nemen van het nieuw gebouwde station, stelde de heer Middendorp den eisch dat de rails uit zijnen tuin zouden verwijderd worden. In eerste instantie werd die eisch toegewezen en hedenmiddag werden op deurwaardersexploit bovenbedoelde rails opgebroken, zoodat thans de tram van Hardenberg slechts tot de brug kan gaan. Reizigers en goederen moeten dan opgenomen worden door de tram van Coevorden.

Hardenberg, 25 jan. De vorige week werd door eenige personen bij de notabele ingezetene een adres ter teekening aangeboden aan de Officier van Justitie te Zwolle om de slager R. d. B. vrij te stellen van gevangenisstraf en te veranderen in geldboete. Blijkens uitspraak van de rechtbank is het vonnis 15 gulden boete of 14 dagen hechtenis uitgesproken. R. de B. kan dus zijn strafbaar feit bij Leman alhier gedaan met geld ontkomen.

Heemse. Naar we vernemen, worden hier pogingen in ’t werk gesteld om eene afdeeling op te richten van de Christelijke historische partij (C.H.U.)

Hardenberg. Tot ons leedwezen vernamen wij dat de heer J. van der Sanden zich genoodzaakt heeft gezien te bedanken als wethouder der gemeente Ambt Hardenberg.

Hardenberg. De voorstelling met lichtbeelden, te geven door den heer Bolderman, ten voordeele der algemeene armen, schijnt zooveel nieuwsgierigen te trekken dat waarschijnlijk de volgende week een tweede voorstelling noodig zal zijn.

Advertentie. In het Lokaal te Hardenberg zal op vrijdag 5 febr. des avonds 6 uur een voorstelling met lichtbeelden plaats vinden. Tevens zal een Gramofone zich laten hooren. Entree 15 cent.

Advertentie. Uit de hand te koop: het in goeden staat zijnd en wel ingericht woon- en winkelhuis in de Achterstraat, benevens 4 stukjes bouwland in den Esch van G. Sierink, Hardenberg.

05-02-1904
Hardenberg. De administratie van dit blad neemt de vrijheid bij u allen eens aan te kloppen, om binnen gelaten te worden. Ontvangt dit blaadje met belangstelling en met vriendelijkheid. Wanneer ge dit blad inziet, moet ge bekennen dat dit juist het blad is wat ge lezen en hebben moet. Dit is het blad voor de Christenen in deze streek, die den tijd niet hebben om dagelijks groote bladen te lezen.

Hardenberg. Zaterdagmorgen jl. overkwam der postkar alhier een klein ongeluk door het doorzakken der as. De postkar welke alhier ongeveer te vier uur in de morgen moest arriveren, kwam hierdoor minstens twee uur te laat aan. De postpakketten voor Gramsbergen en Coevorden werden overgelaten in een anderen wagen, waarop men verder de reis voortzette.

Hardenberg. Aan de Christelijke school alhier is tot onderwijzer benoemd de heer A. van de Velde te Kornhorn.

Op het terrein voor het ontworpen stationsgebouw is men bezig met voorloopige werkzaamheden. Er worden in den omtrek houten barakken opgericht ter huisvesting der grondwerkers die aan den spoorweg moeten arbeiden.

Heemse. Ds. G. Doekes alhier heeft bedankt voor de beroeping naar Ierseke.

Vervuiling van het water der Dedemsvaart door aardappelmeelfabriek De Baanbreker te Lutten (enz.).

Versperring van den tramweg. Wij laten de rechtsoverwegingen der beslissing door de rechtbank te Zwolle ter dezer zake genomen, volgen: De eischeresse sommeerde de Maatschappij de rails, die over haar tuingrond liepen, te doen verwijderen, daar zij tengevolge van die rails dien grond niet kon gebruiken. Rechtsoverwegingen van het vonnis inzake G.M. (Middendorp), zonder beroep te Lutten, gem. Ambt Hardenberg, eischeresse, procureur mr. H. v.d. Vegte, contra de naaml. vennootschap Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij, gevestigd en kantoor houdende te Avereest cs., gedaagden, procureur mr. J. van Setten. Dat tusschen partijen is onbetwist dat de gedaagde Stoomtrammaatschappij ten behoeve der door haar geëxploiteerd wordende tram sedert tal van jaren rails heeft liggen over een perceel tuingrond, vroeger het eigendom van zekeren A. ten K. (Ten Kate), daarna – en wel sedert augustus 1887 – van eischeres – 1903 van eischeresse; dat het subsidiair daarvoor aangeboden bewijs alzoo is geheel overbodig enz.

Notaris F. Stuart zal voor de erven van den heer G.J.H. Dorgelo op zat. 13 febr. ’s middags om 12 uur ten huize van G. Kampman te Heemse publiek verkoopen: 14 perceelen turfveen op het Erfgenamenslag bij Westenbrink te Rheezerveen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van den heer G.W. van Riemsdijk op dond. 11 febr. ’s voorm. om 10 uur ten sterfhuize van mevr. de wed. Van Riemsdijk te Stad Hardenberg publiek verkoopen: eenige inboedel, bestaande in canapé, tafels, stoelen, kachels, ledikanten, mangel, tapijten enz. alsmede een geit.

Advertentie. Stoomzuivelfabriek ‘Salland’. Gevraagd een administrateur, op een jaarwedde van f. 500. De benoemde is verplicht als borgstelling te storten een som van f. 3000. Sollicitanten worden verzocht zich schriftelijk bij het bestuur aan te melden voor 13 feb. a.s.

12-02-1904
Raadsvergadering te Stad Hardenberg op dinsdag 9 febr. 1904. Afwezig de heer Schuurman. Voorzitter de burgemeester.
– Als eerste punt ter behandeling de schoolquestie te Venebrugge. De voorzitter zegt dat deze zaak zeer ernstig is overdacht en zegt dat kinderen die 4000 meter van de school afwonen verplicht zijn een der stadsscholen te bezoeken. De heer Nijman vraagt hieromtrent het woord en zegt dat men niets met Ambt Hardenberg noodig heet, men kan zichzelf best redden en is er daarom beslist tegen op eenige wijze een contract hieromtrent met A.H. te sluiten. Verder stelt spreker voor om zoo verre het kan wel kinderen van Venebrugge toe te laten, echter tegen betaling, met 5 stemmen wordt dit voorstel verdedigd. 
– Adres van G.J. Kampherbeek, koeherder op de Marsch alhier, den raad verzoekende hem zijn bedrag uit te betalen tot 31 oct. De voorz. ligt dit adres nader toe en zegt dat hij wegens den hoogen watervloed reeds 19 sept. gedaan werk had, niettegenstaande is hem tot 1 oct. uitbetaald, doch adressant verzoekt om uitbetaling tot 31 oct., zooals dat ook de gewoonte was met den vorigen koeherder. De heer Nijman stelt voor om uit te betalen tot 15 oct., hetwelk met algemeene stemmen wordt goedgevonden.
– Onttrekking aan den publieken dienst van het Nieuwe Kerkhof. Hieromtrent zijn geen bezwaren ingekomen. Dit terrein is groot 30 aren en te verkoopen a f. 1,- de vierkante meter. De heer Nijman zegt gelezen te hebben in de Zwolsche Courant dat er grond gevraagd wordt voor een fabriek of iets dergelijks, gelegen aan het spoor of vaarwater. De heer Nijman zegt dat het z.i. wel goed was hier eens naar te informeeren, want als men het voor iets dergelijks kon verkoopen, was het wel in ’t belang der gemeente. Hiernaar zal worden geinformeerd.
– Aan de orde is een adres van de heeren dr. C.C. Schot, ds. Westhoff, H.W. Weitkamp en J. Fredriks, den raad verzoekende om jaarlijks een bijdrage te geven van f. 140 voor het verplegen van S.M. Kuijt [de joodse koopman Simon Meijer Kuijt] in een gesticht voor zenuwlijders. De voorz. zegt dat Kuijt idioot is en dat hier wat aan gedaan moet worden. Het adres wordt aangehouden.
– Ingekomen een dankbetuiging van gemeenteveldwachter Vosjan voor de verleende gratificatie.
– De voorzitter zegt klinkers besteld te hebben voor het in orde brengen der Voorstraat en zegt verder dat hiervoor een leening van f. 900 a 1000,- moet worden aangegaan, waar hij omtrent het gevoelen van den raad wel eens willen willen. Met alg. stemmen wordt goedgevonden een leening aan te gaan en de aflossing te beginnen met 1932, daar dan de andere aflossingen zijn afgeloopen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van G. Sierink, op dinsdag 23 februari ’s avonds om 7 uur in het Hotel van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: 1. een flink en ruim woon- en winkelhuis, waarin sedert jaren met succes een koperslagerij en galanteriewinkel is uitgeoefend, met schuur en tuintje in de Achterstraat te Stad Hardenberg; 2. vier stukjes bouwland, gelegen naast elkander voor in den Esch.

Verhuring bij inschrijving. Notaris F. Stuart te Heemse zal voor de heer G.W. van Riemsdijk bij inschrijving verhuren, de tuin gelegen voor aan den Esch, naast het hulppostkantoor.

Advertentie. attentie s.v.p. Door dezen maak ik het geachte publiek van de buurtschappen bekend, dat Jan Hofstede, zoon van de wed. A.J. Hofstede, door mij is bedankt en dat er de volgende week op de gewone dagen iemand in zijne plaats komt bezoeken. Aanbevelend, C.W. Hombrink.

Lutten. De Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is toch maar in een lastigen toestand gekomen nu de heer Middendorp haar den weg versperd heeft, zoodat op de lijn Coevorden-Dedemsvaart-Zwolle de treinen van Hardenberg niet kunnen komen. Bij het aanzienlijke goederenvervoer van en naar Hardenberg is het haast ondoenlijk alles aan de brug bij het Jachthuis over te laden. Maar de Mij. versaagt niet. Met lofwaardigen ijver is de directie begonnen met het leggen van een draaischrijf, even voor de brug. Zooeven hoorden we dat dit werk klaar is gekomen en men nu in staat zal zijn kleine goederenwagens op de lijn naar Hardenberg en omgekeerd te kunnen brengen. Dit is voorloopig al veel gewonnen. De Mij. zal echter wel spoedig alles geheel in orde brengen, zoodat alle vervoer zijn gewonen gang zal kunnen gaan.

De reden waarom de heer A. van der Sanden als administrateur der boterfabriek bedankte, is naar wij vernemen omdat niet kon worden toegestaan dat met melkgeld in plaats van om de 14 dagen iedere 4 weken zou betaald worden.

19-02-1904
Hardenberg. De werkzaamheden aan de spoorbaan vorderen evenals de Vechtverbetering met reuzenschreden. Beide werken naderen reeds onze plaats. De winkeliers zullen wellicht hopen dat ze niet te spoedig voorbij zullen trekken.

In plaats van de heer Van der Sanden, die bedankte, is uit een tiental sollicitanten tot administrateur aan de boterfabriek ‘Salland’ gekozen, de heer H.W. Weitkamp jr. alhier.

Advertentie. Het bestuur der Maria Magdalena Bewaarschool vraagt tegen 1 april a.s. een nette helpster, zich aan te bieden voor dinsdagavond a.s. bij Jac. Wamelink-Meijer.

Notaris F. Stuart zal voor den heer H.H. Harmsen op woensdag 24 febr. ’s voorm. om 10 uur bij de perceelen publiek verkoopen: 100 perc. dennen en 5 eikenboomen, aanwezig in den Vrouwenhoek op het land afk. van Van Munster.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op dond. 3 maart 1904, des voorm. 11 uur ten huize van den logementhouder Nieuhoff te Gramsbergen en ten verzoeke van de erven G. Bosch te Anerveen doen inzetten, en 14 dagen later ten huize van den logementehouder Kuiper aldaar finaal verkoopen: 1. een boerenplaats te Anerveen, bestaande uit woonhuis en schuur met daarachter gelegen bouw- en weiland en veengrond, groot ong. 11 hectare; 2. een perceel ondergrond aldaar, tot aan den Vriesendijk; 3. een arbeiderswoning met bouwland en ondergrond vanaf de Lutterhoofdwijk tot aan de Vriesendijk; 4. een perceel ondergrond te De Krim aan de Hoogeveensche scheiding; 5. een boerenplaats te De Schans, gem. Gramsbergen, in huur bij J.C. Helmich, bestaande uit huis met bouw- en weiland, groot 7 hectare en 20 are; 6. een weg te Anerveen, tegenover J. Odink; 7. een perceel heidegrond op De Haar; 8. een perceel hooiland te Anerveen, ‘het Groene’, groot 2 hectare, 53 are en 90 centiare enz. en 6 grafruimten op de begraafplaats te Hardenberg.

Advertentie. G.J. Meijer aan de brug Hardenberg, vraagt een paar goede mutsenhaaksters.

26-02-1904
Heden werd in het Locaal alhier de gewone jaarlijksche vergadering gehouden van aandeelhouders der boterfabriek Salland. De vergadering was tamelijk goed bezocht en werd door den heer J. Nijman als voorzitter geopend. Volgens het verslag en de balans door den voorzitter en de secretaris aan de aandeelhouders uiteengezet en verklaard verkeert de fabriek in een bloeienden staat. Er zijn 2.595.118 liters melk van de leveranciers gekocht. Hiervan werden 180.734 ponden boter gemaakt. Verkiezing bestuurslid i.p.v. overleden lid J. Bouwhuis. Verkozen werd zijn broeder J. Bouwhuis te Collendoorn. Daarna verkiezing voor de gewone aftreding van de heeren J. Nijman en J. Schutte, welke met groote meerderheid werden herkozen. De voorzitter dankte de commissie van controle voor hun werkzaamheden. In plaats van Weitkamp te Heemse die niet weder in aanmerking wenschte te komen, wordt G. Bruins te Heemse gekozen. De commissie bestaat nu uit genoemd persoon, baron van Ittersum en G.J. Meilink. Dit afgeloopen zijnde werd door den voorzitter gevraagd of iemand het woord nog verlangde, waarop door een bestuurslid in het midden gebracht werd dat de heer Van der Sanden de boeken der fabriek van de jaren 1897-1902 had verbrand… Ter voorkoming van verkeerde gevolgtrekking, voor later, meende dit bestuurslid hierop te mogen wijzen en opdat de aandeelhouders hiervan niet onkundig zouden zijn. Het bestuur keurde deze handelwijze zeer af. Door een aandeelhouder werd nog opgemerkt dat de heer Van der Sanden dit niet had mogen doen omdat de administrateur alles moet bewaren volgens de reglementen der fabriek.

Advertentie. Bij wed. G.E. Sierink, Hardenberg, te koop: een zoo goed als nieuwe en een oude fiets.

Advertentie. Te koop aangeboden, een gebruikte Tilbury, te bevragen bij H.J. Schuurman, smid, Hardenberg.

04-03-1904
Ingezonden brief. Mijnheer de redacteur! In uw blad van de vorige week las ik in het verslag van de gewone jaarlijksche vergadering der aandeelhouders van de boterfabriek Salland dat de boeken dier fabriek, loopende tot en met 1902 door den vroegeren administrateur A. van der Sanden verbrand zijn. Dit is voor mij onbegrijpelijk. De wet van koophandel waaraan deze coöperatieve vereeniging als handelsonderneming onderworpen is, eischt immers dat de boeken 30 jaar lang bewaard worden. Nog onbegrijpelijker wordt mij dit verbranden waar ik van een bestuurslid vernam dat door hem in het vorige jaar, bij de behandeling der balans over 1902, verlangd was dat de bescheiden daarop slaande, op de fabriek ter lezing voor de leden zouden gelegd worden. Hij kon dat toen van het dagelijksch bestuur en den administrateur niet gedaan krijgen, die boeken konden daarvoor toen niet gemist worden en nu zouden zij verbrand zijn? Die arme boeken, eerst zoo zorgvuldig weggehouden en nu naar men zegt vernietigd, wat hebben zij toch misdreven. Ik mag toch niet aannemen dat zij het licht niet mochten lijden?

Ingezonden brief. Hardenberg, 1 maart 1904. Mijnheer de redacteur, Naar aanleiding van het door u in uw nummer van 26 febr. geplaatste onvolledig verslag der vergadering van aandeelhouders in de Stoomzuivelfabriek Salland, verzoek ik u ter voorkoming van onjuiste gevolgtrekkingen, het onderstaand afschrift wel te willen plaatsen, den inhoud van dat verslag verder gaarne voor rekening van den verslaggever latende. Hoogachtend, A. van der Sanden. Afschrift: Hardenberg, 3 febr. 1904. De ondergeteekenden, J. Nijman (voorz.), A.A. van Munster (secr.), H.Z. Boerrigter, tezamen uitmakende het Dagelijksch Bestuur van de Naamlooze Vennootschap Stoomzuivelfabriek Salland te Hardenberg en als zoodanig die Vennootschap vertegenwoordigende, verklaren hiermede de boeken en de kassa van deze vennootschap in volmaakte orde en bijgewerkt tot en met den 31 januari 1900 vier met een saldo van f. 839,89 te hebben overgenomen uit handen van den gewezen administrateur A. van der Sanden, waarvoor deze in de zaken der genoemde vennootschap ten volle is gedechargeerd.

Wij voldoen aan het verzoek van den heer A. van der Sanden. Ongemotiveerd is evenwel zijn aanval op onzen verslaggever. Het hierboven gaande stuk is eene gewone decharge voor het beheer van het laatste jaar. Jaarlijksch is er zulk een decharge, nadat de rekening over het afgeloopen jaar en de boeken en bescheiden daarop betrekking hebbende zijn nagezien. Dit stuks preekt evenwel niet van de boeken 1897 tot en met 1902 waarvan de heer Van der Sanden aan de vergadering van het bestuur had gezegd dat die door hem verbrand waren. Over dit verbranden dier boeken was op de vergadering van aandeelhouders gesproken.

04-03-1904
Toen de landbouwer B.J.V. [Berend Jan Veldsink] en diens zuster te Radewijk zich maandag jl. naar de Markt alhier wilden begeven, reed hun op den straatweg nabij de Baalder school een fiets in vollen gang voorbij, met het gevolg dat het paard schrok en op hol sloeg. Het gevolg was dat men tegen een paal reed, en hierdoor een botsing ontstond, zoodat B.J.V. en diens zuster uit de wagen vielen. Het meisje kwam terecht tusschen wagenrad en paal en bezeerde zich zoodanig dat de geneeskundige hulp van dokter Kattenwinkel alhier moest worden ingeroepen.

Advertentie. Alle voerlieden in de gemeente Stad Hardenberg worden verzocht te vergaderen dinsdag a.s., ’s avonds half acht, ten huize van R. Koeslag, ten einde hunne belangen te bespreken.

Advertentie. Voorhanden een ruime keuze bedartikelen, als: veeren, kapok, tijken, beddebonten, wollen, chitsen en molton dekens, bij H.W. Weitkamp, Hardenberg.

Heemse. Het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland heeft aan den heer F.G. Moeton, predikant te Harderwijk, vroeger te Heemse, op diens verzoek wegens voortdurende ongesteldheid het eervol emeritaat verleend met ingang van 1 mei a.s.

11-03-1904
Hardenberg. Dinsdag was in geheel Hardenberg de lucht bezwangerd met een zwarten rookdamp, die bleek te komen uit den schoorsteen van den herbergier Brand. Er was brand bij Brand. Gelukkig bepaalde het zich tot den schoorsteen.

Het huis van G. Sierink in de Achterstraat is voor f. 1955 verkocht aan den heer B.J. Zweers alhier.

Radewijk. Maandagmorgen omstreeks 10 uur onstond brand in het huis van H. van Housselt, bakker alhier. Met vereende krachten slaagde men erin, de brand te beperken, zoodat het voorste deel van het huis bewaard bleef. De oorzaak is onbekend.

Advertentie. Het bestuur van het Waterschap ‘De Molengoot’ is voornemens dinsdag 15 maart ’s middags 12 uur aan te besteden: het dichtmaken van drie doorbraken te Anevelde.

Notaris F. Stuart te Heemse zal voor den heer C. Piek op donderdag 17 maart ’s voormiddags om 10 uur op den huize Eikenoord te Lutten a/d Dedemsvaart publiek verkoopen: een paard, 2 koeien, stierkalf enz.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op vrijdag 18 maart ’s voorm. 10 uur ten verzoeke en woonhuize van E. Zweers bij ’t Haantje te Lutten publiek verkoopen: 1 drachtige koe, 2 loopvarkens, enz.

18-03-1904
Hardenberg. In de zaterdag gehouden spoedeisende vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg is naar wij vernemen gunstig beschikt op het adres van de Directie der N.O.L. spoor wat betreft het ophoogen der overwegen en het in orde brengen derzelve.

Notaris F. Stuart zal op woensdag 23 maart des voorm. 10 uur ten verzoeke en woonhuize van H. Lambers te Diffelen publiek verkoopen: 1 paar, koe, 2 kalveren, wagen, kar enz.

Notaris F. Stuart zal op dond. 24 mrt des voorm. elf uur ten verzoeke en woonhuize van den heer G.L. Wind aan den Kloosterdijk publiek verkoopen: 10duizend halve kilogrammen hooi enz.

Notaris F. Stuart zal op vrijd. 25 mrt des voorm. om 10 uur ten huize en verzoeke van H.J. Prenger aan den Hoogenweg publiek verkoopen: 1 koe, 2 pinken, wagen, fornuispot, tafel, stoelen, eikenkast, 2 geweren en een partij pootaardappelen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op zat. 26 maart a.s. des morgens om 11 uur ten huize en ten verzoeke van den heer A.A. van Munster publiek verkoopen: 30duizend halve kilo’s best gewonnen gemestlands hooi.

Notaris F. Stuart zal op dond. 31 maart ’s voorm. o 11 uur ten huize van Cuper aan het kanaal te Bergentheim doen inzetten en 14 dagen later aldaar verkoopen: een huisje met bouw- en grasland en heidegrond aan het kanaal te Bergentheim, bewoond door de wed. D. Espeldoorn.

Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan nu wijlen B.J. Kleinlugtenbelt, gewoond hebbende en overleden aan den Hoogenweg, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen voor of op 1 april 1904 ten kantore van de notaris F. Stuart.

Advertentie. Steeds ruimere sorteering in: kabinetten, kasten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, ledikanten enz. enz. J. Grooters op den Brink te Heemse.

Hardenberg. Onze plaats wordt rijk aan houtstekken. Niet alleen wordt er een gebouwd aan den Gramsberger weg voor den heer Ziegler, maar de heer Zweers is ook reeds bezig met een houtstek op den tuin van de erven Van Riemsdijk dien hij gekocht heeft.

25-03-1904
Heemse. Ds. Van Herwerden, predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, heeft voor de roeping naar Vroomshoop bedankt.

Bij Koninklijk Besluit is de heer M.B.N. Bolderman, tijdelijk adjunct-ingenieur van den rijkswaterstaat bij de werken tot verbetering van de Vecht, met ingang van 1 april 1904 voor den tijd van 1 jaar benoemd tot leeraar in de waterbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie.

01-04-1904
De paaschkoe, door den heer Leman, slager alhier, geslacht, weegt schoon aan de haak 1800 pond. Een prachtdier! Maandag alhier rondgeleid, wekte het kolossale dier veler bewonering. Men zie de advertentie in dit blad.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op woensdag 6 april voorm. om 10 uur ten verzoeke en huize van Harm Welmers te Lutten publiek verkoopen: 2 koeien, 2 pinken, een partij hooi, een kast, fornuispot enz.

Advertentie. Heden, zaterdagavond, is aan de haak te bezichtigen de buitengewone, zware, vette koe, wegende het kolossale gewicht van pl.m. 1800 pond, welke is aangekocht op de Zwolsche markt en herkomstig van den heer G. Jager te Giethoorn. Wie nu eens heerlijk wenscht te smullen, vervoege zich in de nieuwe Vleeschhouwerij van L. Leman.

08-04-1904
Ambt Hardenberg. In de donderdag gehouden raadsvergadering der gemeente Ambt Hardenberg is besloten om de school te Venebrugge te bouwen, volgens voorstel van Gedeputeerde Staten, op een hoek grond van H. Meijer aldaar, en niet op het zuidelijk deel van Ebbenbroek zooals zulks door de gemeente was bedoeld. Verder werden benoemd tot onderwijzeressen te Radewijk mej. K. Bosma en te Sibculo mej. W.J. Mansen.

Hardenberg. Naar verluidt wil men beproeven van de maatschappij der N.O.Locaalspoorweg gedaan te krijgen dat het baanvak Hardenberg-Ommen reeds in dezen zomer in gebruik genomen zal worden. Dit zou niet alleen voor onze streek gewenscht zijn, maar ook voordeelig zijn voor de maatschappij wegens het zeer groote goederen- en veevervoer.

Heemse. Een collecte voor de Christelijke school in het ‘Watergat’ [Rheezerveen] gehouden per lijst aan de Dedemsvaart, heeft de belangrijke som van meer dan 500 gulden opgebracht.

In een vergadering op den 2en Paaschdag in de Openbare School alhier werd besloten tot ’t oprichten van een afdeling der Christelijke Historische Partij (C.H.U.) Aan ’t hoofdbestuur zou ’t verzoek gericht worden inlichtingen en steun te geven voor de verdere organisatie, zoo mogelijk voor het geheele Ambt. Het voorloopig bestuur bestaande uit de heeren H.J. Stoeten, H. Ensink, J. Veldsink, J. Meier en ds. J.C.E. van Herwerden.

Advertentie. Eenige ingezetenen te Bergentheim vragen tegen 1 mei een geschikten koeherder. Aangifte liefst in persoon, voor 15 april e.k. bij E.J. aan het Rot, Bergentheim.

Notaris F. Stuart zal op dond. 14 april ten verzoeke en woonhuize van R. Weerts te Bruchterveld aan de Hoopstede publiek verkoopen: 3 drachtige geiten, 2 kasten enz.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op dinsdag 19 april ’s morgens om 10 uur ten verzoeke van den heer C. Piek, op den huize Eikenoord te Lutten, publiek verkoopen: eenige inboedel, bestaande hoofdzakelijk in: bonheur du jour, cylinderbureau met stoel, diverse tafels waaronder uittrektafel met bladen, theetafel, tuinmeubelen, kachels, ledikanten, klok, vliegenkast, filtreer, muziekstandaard, pianostoel, kasten en manden, bakken, ornamenten, voorts verscheidene soorten warme en koude kasplanten, waaronder eenige oranjeboomen in bakken, benevens 15 kippen en 1 haan.

Advertentie. Miniatuur-psalmboekjes, groot 7 bij 5 cm. Verkrijgbaar bij J. Olthoff, boekhandel, Hardenberg.

15-04-1904
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op dond. 7 april. Afwezig de heer Staarman.
– De heer Geerdes geeft aan dat er een gulden voor de strekkende meter zal betaald worden voor de weg Hoogeveen-Braamberg, en acht het daarom billijk dat de commissie van dien weg aangezegd wordt om deze weg in goeden staat te houden naar genoegen van B. en W.
– Ingekomen een adres van de heeren H. Witpaard en G.H. Leijerink om een bijdrage voor het verkrijgen van een harden weg. Deze zou dan over een lengte van 1760 meter door Ambt Hardenberg loopen. De heer Van der Sanden zegt dat hij van terzijde heeft vernomen dat die heeren de bedoeling hadden om dien weg geheel en al over het gebied van Zuidwolde te leggen. Spreker merkt verder nog op dat het hier alleen geldt of de gemeente er belang bij heeft om hiervoor eene subsidie te verleenen. Andere leden zijn echter van mening dat, indien de weg over Zuidwolde wordt gelegd, ook de passage aldaar wordt afgeleid naar een andere gemeente. Op voorstel van Van der Sanden wordt besloten hiervoor eene commissie te benoemen om deze zaak eens nader te overwegen. Benoemd worden de heeren Staarman, Herbert, Geerdes en Van der Sanden.
– Bespreking telephoon [telefoon] Lutten. De commissie die dit onderzocht heeft en hiervoor pogingen in ’t werk heeft gesteld, adviseert, daar het bleek dat De Baanbreker hier weinig belang bij had, en de gemeente niet genegen is dit voor eigen rekening te nemen, het als van de baan geschoven te beschouwen.
– Schoolbouw Venebrugge. Ingekomen is de goedkeuring van heeren Ged. Staten wat betreft het beleggen van geld in de te bouwen school, doch niet op de plaats welke door de gemeente was bedoeld. Hieromtrent leest de voorzitter een brief voor van G.S., welke was gericht aan B. en W. en waarin wordt aangewezen een daarvoor beschikbaar stuk grond van H. Meijer aldaar, en verzoeken zij daarin bericht voor 15 april of de gemeente genegen is aan dit verzoek van G.S. te voldoen. De voorzitter verzoekt den verslaggevers eenige oogenblikken heen te gaan en de vergadering gaat over in geheime zitting. Na heropening zegt de voorz. dat door stemming zal worden uitgemaakt of aan het verzoek van G.S. zal worden voldaan. Voor stemden de heren Van der Vecht, Blokzijl, Herbert, Geerdes, Bolks en Reinders, terwijl tegen stemden de heren Bouwhuis, Veurink, Veldsink, Brinkman en Van der Sanden. Alzoo werd met 6 stemmen voor en 5 tegen besloten om aan het verzoek te voldoen.
– Benoeming onderwijzeressen. Voor de scholen te Sibculo en Radewijk benoemd resp. mej. W.J. Mantsen te Zaandam en mej. K. Bosma te Boornbergen.

Hardenberg. Van een gever en een geefster, die onbekend wenschen te blijven, werd bij dr. C.C. Schot, predikant der Geref. Kerk alhier, een stel zilveren bekers bezorgd, ten gebruike bij het Heilig avondmaal.

Heemse. Dinsdagmiddag reed op den Haardijk de tram langs een paar wagens stroo. Het paard van L.H. te Brucht dat gelukkig was losgemaakt, ging er vandoor, maar werd spoedig gegrepen.

Heemse. Wij vernemen dat de heer B. Bolks gekozen is als president van de Kerkvoogdij alhier.

In de vergadering der afdeling van de Chr. Hist. partij, werd definitief tot een bestuur gekozen, de heeren ds. J.C.E. van Herwerden, J. Veldsink, H.J. Stoeten, J. Weitkamp en J. Meier. Besloten werd den heer B. Berends Azn. als candidaat te stellen voor de Provinciale Staten en van de anti-revolutionairen over te nemen den heer H.W. Weitkamp sr., onder voorwaarde dat de A.R.-partij den heer B. Berends overneemt, zooals ook de afd. Dedemsvaart heeft gedaan.

Gramsbergen. De heer J.G. Bouwhuis, secretaris van het Waterschap de Schanswetering, heeft als zoodanig zijn ontslag genomen. In zijn plaats is benoemd de heer H. Stegeman te Ane.

Gramsbergen. Het uurwerk van de torenklok alhier staat sedert eenige weken stil, hetwelk voor de burgers alhier een groot ongerief en ongezellig is. Het ondergaat een reparatie, of die nu al zoo groot zal zijn, daar de klok zeer oud is, en of er geen voortgang mee wordt gemaakt, weten we niet. Maar zeker zou het gemeentebestuur de bewoners zeer kunnen verblijden, wanneer de klok spoedig en voor goed in orde werd gebracht.

Advertentie. Mutsen! mutsen! Firma E. de Bruin maakt bekend dat zij allerlei soorten klaargemaakte mutsen verkoopt, zoals knipjesmutsen, tulenmutsen, Slichten mutsen en driestrooks mutsen, in alle soorten en prijzen. Tevens wordt een ieder in de gelegenheid gesteld alle soorten mutsen te laten wasschen. Voor een spoedige en nette bediening zal worden zorggedragen. Aanbevelend, firma E. de Bruin, tegenover de Markt.

Advertentie. Terstond gevraagd, een aankomend letterzetter. Drukkerij J. Olthoff, Hardenberg.

22-04-1904
Hardenberg. Verleden zaterdag ontlastte boven onze streek een zich tamelijk zwaar onweer. Naar wij vernemen sloeg de bliksem alhier in de woning van Boerrigter, te Rheeze werd een boom getroffen en te De Krim is een paard doodgeslagen, terwijl de bestuurder getroffen werd, hoewel niet doodelijk.

Heemse. ’t Wordt zoo wat gewoonte, dat hier zoo nu en dan een paard op hol gaat. ’t Schijnt wel een besmettelijke ziekte te zijn. Verleden maandag ging het paard van de K. er vandoor en geraakte bij den draai naar ’t Holt bij Knol door de ruiten.

Hardenberg. 20 april vergaderde alhier ‘Eendracht maakt Macht’ der liberalen. Willem baron van Ittersum, het aftredende lid der Provinciale Staten, had zich niet meer herkiesbaar gesteld. De heer Piek bedankte wegens vertrek. In plaats van dien laatste werd als bestuurslid gekozen G.W.E. Frijling. Tot candidaten voor de Provinciale Staten werden gesteld mr. W.J. baron van Dedem en J.A. van der Sanden te Ambt Hardenberg.

Advertentie. Verhuring veldweiden. De gewone jaarlijksche verhuring der veldweiden in het Hardenbergerveld, voor de gemeente Stad Hardenberg, zal plaats hebben op donderdag 28 april a.s., des namiddags om 5 uur in het koffiehuis van R. Koeslag aan de Markt te Stad Hardenberg. A.R.H. Sluiter.

Advertentie. Bekendmaking. De verhuring van dijken en gronden van de Markte te Ane zal plaats hebben op vrijdag 29 april a.s. des voormiddags om elf uur ten huize van N.W. van der Hulst te Ane. Namens de commissie, E. Habers.

Advertentie. Burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat de verhuring der Marsweiden voor dit jaar zal plaats hebben donderdag 28 april, ’s middags 12 uur ten gemeentehuize. Tevens worden sollicitanten naar de betrekking van koeherder op den Mars en in het Hardenbergerveld uitgenoodigd zich voor dien dag aan te melden.

29-04-1904
Slagharen. Thans is het zoo goed als zeker dat de tram van hier naar Hoogeveen tot stand komt. De eigenaren van de gronden waarover de trambaan zal worden gelegd, zijn opgeroepen op donderdag 28 april in het hotel Thomas te Hoogeveen, om de hun toekomende koopsommen in ontvangst te nemen. Voor de bewoners van Slagharen en aangrenzende streken is dit zeer zeker een verblijdend bericht.

Notaris Berendsen zal op aanst. donderdag 5 mei des namidd. half drie in het cafe van den heer Herman Geerdes te Slagharen publiek doen inzetten, de in volle werking zijnde boterfabriek ‘De Vooruitgang’ te Slagharen, met volledige inventaris w.o. 2 centrifuges en een dr. Gerber melkonderzoeker en de daarnaast gelegen woonhuis met dubbele woning.

Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg roepen op sollicitanten naar de betrekking van vast gemeentearbeider.

Hardenberg. Naar aanleiding van de comcessie-aanvrage van iemand uit Almelo, ook aan onze gemeente, voor het stellen eener gasverlichting, moeten wij opmerken dat de prijs van 2 cent per uur en per vlam veel te hoog is. En wat voor vlam zal dat wezen. Voor kleine plaatsen als de onze zijn gasfabrieken niet aan te raden, men krijgt dan in de regel duur en slecht licht. Wanneer men in de lantaarns goede petroleumbranders, lampen belge, van circa 30 lichtkaarsen sterkte stelde, zoude men zeer goed licht hebben, dat geen 2 cent per uur kost en bleef men vrij. Men geve geen concessie aan een vereeniging, want dan bindt men zich en is de burgerij en de gemeente er dikwijls later de dupe van. Onbegrijpelijk dat men in den raad dadelijk zoo weg liep met deze aanvrage. Laat er bezonnenheid wezen. Kan men ook goed de beteekenis en het verstrekkend gevolg der gevraagde concessie doorzien en beoordelen? Men bedenke dat de gemeente er niet aan gewaagd mag worden.

Gramsbergen. Maandagmiddag had de molenaarsknecht G.J.K. het ongeluk uit de eerste verdieping der molen te vallen. Zwaar gekneusd aan rechterarm en beenen werd hij naar de ouderlijke woning vervoerd, waar hij onder behandeling van Dr. van Maanen werd gesteld.

Gramsbergen. Met de werkzaamheden der spoorlijn maakt men goede vorderingen. Dagelijks rijden de zandwagens, waarmee men het zand der oude schansen te Loozen naar de laaggelegen plaatsen vervoerd. Ook heeft men een aanvang gemaakt met den bouw van het station. Ook is deze week de spoorbrug bij Stuw er over gelegd.

Bergentheim. Zondag werd uit het drietal beroepen, na herstemming met ds. Nijenhuis van Britsum, ds. C. Diemer van Hindeloopen.

06-05-1904
Hardenberg. Door den directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij is voor notaris J.H. van der Tuuk te Hoogeveen gepasseerd de koopacte der gronden, nodig voor de tramlijn Slagharen-Hoogeveen. Het gereedkomen dier lijnen binnen niet te langen tijd is nu verzekerd.

Bergentheim. Dat men altijd geen polderjongen behoeft te zijn om ongeregeldheden te bedrijven, is jl. zaterdagavond duidelijk bewezen. Eenige belhamels van de Goudenploeg hebben op dien avond een polderwerker van de spoorlijn bij A.J. Cuper aldaar met een schop op een ergerlijke manier verwondingen aan het hoofd toegebracht, zodat de man onder geneeskundige behandeling moest gesteld worden. Ook dienzelfden avond zijn bij H. aan de Van Roijenswijk eenige ruiten verbrijzeld. Naar we vernemen is een onderzoek ingesteld.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op donderdag 19 mei a.s. ’s voorm. om 11 uur in hotel Het Jachthuis te Lutten, ten verzoeke van mevr. de weduwe Koster doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen, een gunstig gelegen buitentje, aan de noordzijde der Dedemsvaart te Lutten, in den nabijheid van den stoomtram naar Coevorden en Zwolle, met tuinen, wei- en bouwland en bosch, tezamen groot ong. 4 hectaren.

20-05-1904
Hardenberg. Ons stadje ondergaat een belangrijke verandering in de Voorstraat. Het betreft namelijk de bestrating. Sinds een veertigtal jaren bestond de bestrating uit tamelijk grove veldkeien. Deze worden thans vervangen door klinkers. Voor de fietsrijders is dit een gunstige verandering. Of deze verandering ook zoo gunstig zal zijn voor onze gemeentekas op den duur, zijn we zoo vrij te betwijfelen. Wanneer de keien toch netjes verlegd waren. De grootsten en de kleinsten eruit, dan kon men weer een 40 jaar deze bestrating berijden kunnen, zonder onderhoud, gelijk de vorige 40-tal jaren van 1863-1904. Nu moeten onze straatkeien die lief en leed over zich zagen heen gaan, hun verdere bestaan op een stillere plaats maar zien slijten.

Advertentie. Kinderwagens en sportkarren, in ruime keuze voorradig bij J. Grooters op den Brink te Heemse.

Hardenberg. Als onderwijzer aan de school met den bijbel is ingaande 1 juni benoemd de heer B. Jongsma te Sneek.

03-06-1904
Heemse. Op donderdag 9 juni a.s. hoopt de heer Schuldink, gemeenteveldwachter alhier, te herdenken den dag waarop hij voor 25 jaren zijn ambt als zoodanig aanvaardde. Gedurende dien tijd heeft de heer Schuldink steeds met onverdroten ijver de belangen der gemeente Ambt Hardenberg behartigd en heeft altijd getoond een man op zijn post te zijn.

Advertentie. Wegens plaatsgebrek te koop, een goed onderhouden eikenhouten kabinet, bij J. Padding, Heemse.

Advertentie. Te koop, het grasgewas van het hooiland de Busschenweide, om tweemaal te maaien met de naweide. Informatien te bekomen bij den eigenaar J. Nijman op den Brink, Heemse.

Hardenberg. Naar wij vernemen werden heden het woonhuis met stal en tuin van wijlen dr. G.W. van Riemsdijk aan de Voorstraat aangekocht door het Rijk. Zooals bekend is, zal hier een post- en telegraafkantoor gebouwd worden. Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid mr. de Mares Oyens zou hiermede in verband een persoonlijk bezoek aan ons plaatsje willen brengen. Met het oog op ook andere Rijkswerken hier in de buurt, is dit niet onwaarschijnlijk.

Bergentheim. Voor eenige weken besloot de kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier tot ’t verbouwen der pastorie. Naar ons heden werd medegedeeld is dat werk gegund aan de heer Van Dordt te Vroomshoop voor f. 700.

Bergentheim. De werkzaamheden alhier aan den spoorlijn zijn voor ’t grootste gedeelte reeds afgeloopen. Per locomotief worden reeds materialen vervoerd tot bij de fabriek van de Erven van Roijen.

10-06-1904
Notaris Stuart te Heemse zal op donderdag 23 juni a.s. des morgens om 11 uur ten huize van G. Kampman te Heemse doen inzetten, en 14 dagen later ten huize van G. Dorgelo aldaar ten verzoeke van den heer A.A. van Munster publiek verkoopen: een voor weinige jaren nieuw gebouwd goed onderhoud woonhuis met annexe stallen en schuren op De Haar te Heemse, benevens afzonderlijke arbeiderswoning, met bijgelegen tuin en goed bemest bouw-, wei- en hooiland, een en ander ter grootte van ruim 12 hectaren aan den grintweg van Hardenberg naar Dedemsvaart.

Advertentie. Uit de hand te koop, een huis met tuin bij L. Goris, Hardenberg.

Advertentie. De Antirevolutionaire Kiesvereeniging Heemse noodigt de kiezers dringend uit a.s. dinsdag hun stem uit te brengen op de heeren B. Berends Azn en H.W. Weitkamp. Kiezers, let er vooral op dat u niet op B. Berends Bzn stemt. Deze is niet door de verbonden Christelijke partijen candidaat gesteld. 

Advertentie. Provinciaal comité van Anti-revolutioniaire Kiesvereenigingen. Kiezers! Bij de a.s. verkiezing van leden voor de Provinciale Staten beveelt het genoemde comité u ten dringendste aan uwe stemmen uit te brengen voor het district Ommen op de heeren H.W. Weitkamp te Hardenberg en B. Berends Azn te Avereest. Dat de Anti-revolutionaire en Roomsch-katholieke kiezers alle eenparig en getrouw op deze uitnemende mannen hun stemmen uitbrengen. Aan hunne verkiezing hangt veel af.

Hardenberg. Onlangs werd in de plaatselijke verordening bepaald dat geen prikkeldraad langs den openbaren weg mocht worden gespannen. Zij die niet binnen heggen, maar langs den weg zulk draad gespannen hadden, moesten dat verwijderen. Die maatregel moest men toejuichen. Nu evenwel is voor het houtstek van den heer Ziegeler aan den publieken straatweg naar Gramsbergen eene afrastering gemaakt met verscheiden draden prikkeldraad. Geldt hier de plaatselijke verordening niet? Het is te hopen dat B. en W. den eigenaar beter zullen inlichten en de verordening doen handhaven.

17-06-1904
Hardenberg. Terwijl Hendrikus Zweers heden middag eenige soldeerwerkzaamheden aan de pomp bij de markt verrichtte, sprong plotseling bij het vullen de spirituslamp, waardoor Zweers’ gelaat met brandwonden overdekt en zijn haar geschroeid werd. Dr. Kattenwinkel verleende hulp. Het gezichtsvermogen bleef gelukkig behouden.

Heemse. Dat de 25-jarige dienst van den veldwachter verleden week niet geheel onopgemerkt voorbij ging, was reeds aan het gemeentehuis alhier te zien, waarvan de driekleur wapperde. Den jubilaris werd door de gemeenteraad een bezoek gebracht en bij monden van de burgemeester werd hem gezegd dat hij volkomen over den dienst en het gedrag tevreden was, terwijl hem als blijk van waardering een gratificatie van f. 25 werd verleend. ’t Is te hopen dat de veldwachter Schuldink nog vele jaren in de gemeente moge werkzaam zijn.

Gramsbergen. De werkzaamheden aan de spoorlijn alhier vorderen zeer vlug, en naar het zich laat aanzien zal deze wel voor den bepaalden tijd klaar zijn. In Hardenberg worden dan ook pogingen aangewend om de lijn Marienberg-Coevorden zoo spoedig mogelijk in exploitatie te brengen. Daar het ook in ’t belang van Gramsbergen is, ware het misschien niet overbodig dat men ook hier bovengenoemde pogingen steunde.

Toen maandagmiddag de zoon van den landbouwer Tabbert te Holthone een paard naar de weide wilde brengen, schrok het dier voor een paar varkens en ging heftig aan slaan, de jongen kreeg hierbij een slag in zijn aangezicht. Deerlijk verminkt werd hij door zijn ouders opgenomen en naar Coevorden gebracht waar hij onder behandeling van dr. Homan werd gesteld. Zijn toestand is thans redelijk wel.

Bij de a.s. Vechtverbetering zal van de buurtschap Anevelde naar Hardenberg een weg worden gelegd, tevens dienstdoende als dijk. Dit is zeker voor de bewoners een belangrijke vooruitgang. Was echter de weg naar Gramsbergen gelegd, dan zou dat voor eenige, niet de meerderheid, der bewoners van genoemd buurtschap belangrijker zijn geweest. Eenigen hunner hebben zich dan ook tot H.M. de Koningin gewend met verzoek om indien mogelijk hierin nog verandering te brengen.

Advertentie. H.B. Scheffer, schilder Hardenberg, ten huize van G. Brand, beveelt zich beleefdelijk aan voor alle voorkomende werkzaamheden wat tot zijn vak behoort. Tevens verkrijgbaar alle soorten droge en klaargemaakte verf, glas en behangselpapier.

24-06-1904
Heemse. Naar wij vernemen is dhr. D.J. Dragt, hoofd der christelijke school alhier, als zodanig benoemd te Harmelen.

Onderlinge Paardenverzekering voor Hardenberg en omstreken. De taxatie van paarden zal plaats hebben vrijdag 1 juli 1904 ’s voorm. 7 uur voor Heemse en Hardenberg, ’s nam. 2 uur op de Haar voor Collendoorn, Collendoornerveen, Heemserveen en Rheezerveen enz.

01-07-1904
Bergentheim. Maandagmiddag ontstond er brand in de, bij de turfstrooiselfabriek aanwezige, turf. Doordat de wind noord-west was, kon men gelukkig het vuur met vereende krachten blusschen en een gedeelte der turf behouden. Naar men ons mededeelde is de brand ontstaan door vonken uit den schoorsteen der fabriek.

Stad Hardenberg. Op de heden 27 juni gehouden markt was de aanvoer van vee gering, misschien doordat er ook in Coevorden markt was. Er waren ook weinig kooplui aanwezig. 24 stuks hoornvee stonden aan den lijn, hoewel de prijzen van vee wat gedrukt zijn, zoo gingen neurende koeien nog ten flinke prijzen van de hand. Met den aanvoer van biggen was het anders. Circa 50 wagens met biggen maakten de geheele varkensmarkt bijna vol, terwijl onderscheiden kruiwagens met zoogenaamde touwvarkens en een twintigtal drachtige en guste motten de overige ruimte in beslag namen. Doordien de varkens voor Londen in prijs achteruitloopende zijn, was ook de biggenhandel gedrukt, terwijl mede door den grooten aanvoer er nog wel krulstaartjes mede naar huis werden genomen. Daar de varkenshandel terecht de barometer van den boerenstand wordt genoemd, zoo is ’t te hopen dat de prijzen niet minder worden.

Afschaffing tienden. Wij vernemen dat aan het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid een wetsontwerp tot afschaffing van de landbouw-tienden zoo goed als gereed ligt.

Markte van Heemse en Collendoorn. De ondergeteekenden door den heer Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel benoemd tot bestuurders van de marke van Heemse en Collendoorn, roepen Goedsheeren en Erfgenamen op tot het houden van eene vergadering op vrijdag 8 juli a.s. des namiddags om 2 uur ten huize van G. Kampman te Heemse. Onderwerp: Overdracht van grond aan het rijk. W. van Ittersum, J.B. Bolks, K. Vinke.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van den heer J.W. Boerrigter op woensdag 13 juli a.s. ’s avonds om 7 uur in het hotel Van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een voor weinige jaren nieuw gebouwd flink en ruim woonhuis, staande op het Oosteinde, aan den ingang van Stad Hardenberg, in de nabijheid van het in aanbouw zijnde spoorwegstation, en bijzonder gunstig gelegen voor het uitoefenen van een affaire, groot 2 aren en 33 centiaren.

08-07-1904
Advertentie. Bissingmarkt te Stad Hardenberg op dinsdag 12 juli.

15-07-1904
Heemse. Ds. J.C.E. van Herwerden heeft bedankt voor het beroep naar Vlissingen.

Heemse. De den 6en juli ten overstaan van notaris Stuart geveilde boerderij van A.A. van Munster op De Haar, is nog aangehouden. Het hoogste bod in massa was f. 13.205.

Stad Hardenberg. In den raad dezer gemeente ontstond eene vacature door het vertrek van den heer J. Nijman naar Ambt Hardenberg.

22-07-1904
Vergadering van en raad der gem. Ambt Hardenberg op vrijdag 15 juli. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Herbert.
– De voorzitter komt direct voor den dag met het voorstel om een klok aan te schaffen voor het gemeentehuis, opdat de heeren dr. Schot, ds. Van Herwerden en de heer Krijgen als het verkiezing is telkens niet op hun horloge behoeven te zien hoe laat het is. De heer Van der Sanden vraagt het woord en zegt, als er alleen om de verkiezing een klok moet aangeschaft worden, ben ik hier beslist tegen. De voorz. zegt dat de leden van het stembureau door den gemeenteraad worden benoemd en acht derhalve deze mannen als onfeilbaar. De heer Geerdes zegt hieromtrent dat Ged. Staten er wel anders over denken (’t Is tenminste gebleken bij hun bezoek aan Ambt Hardenberg). De heer Veurink uit hieromtrent zijn gevoelen en zegt: nu de heer Van der Sanden gekozen is als lid der Provinciale Staten wensch ik hem ook als zoodanig te eerbiedigen. Dat hierdoor een hele woordenwisseling ontstond, spreekt vanzelf, waarop de voorz. antwoord dat hij dergelijke sterrekijkers niet bij het gemeentehuis had verwacht (hiermede worden bovengenoemde heeren bedoeld). De heer Blokzijl vraagt het woord en zegt dat hij dit een beleedigende uitdrukking vindt en tekent protest aan tegens des voorzitters gezegde. De heer Van der Vecht zegt dat deze heeren evengoed recht hadden als een ander, want van liberale zijde waren ook alle middelen wel in ’t werk gesteld. De heer Bouwhuis: wanneer genoemde heeren zoo door den voorz. worden beleedigd, gevoel ik mij hier niet meer op mijn plaats en ga ik liever de raadzaal verlaten. De voorz. heeft er genoeg van en zegt dat ’t op het oogenblik de vraag is, of men een klok verlangt of niet. Bij rondvraag is zulks van de hand gewezen. De gemeente bezit immers het torenuurwerk te Heemse, is dat niet genoeg.
– Er zijn twee adressen ingekomen, een van Lutten en een van Slagharen, den raad verzoekende om aldaar in ’t noordelijk deel der gemeente een stembureau te maken. De heer Blokzijl vindt dit uitstekend, omdat het noordelijk deel der gemeente een groote uitgebreidheid bezit. De heer Van der Sanden stelt voor om dit op te dragen aan B. en W., zoowel voor ’t noordelijk als ’t zuidelijk deel der gemeente. Deze adressen worden aangehouden tot een volgende vergadering.
– Bespreking Groenendijk. Ingekomen een besluit van G.S. om goed te keuren dezen weg te versmallen en te verlagen. De onderhoudsplichtigen hebben aan de heren van Roijen permissie gegeven om dien dijk door te graven en van een vlotbrug te voorzien enz.
– Thans komt nog ter sprake de afwatering bij Makkinga op de Brink. ’t Is nu gelukkig een droge zomer zegt de voorz., doch de toestand is daar anders onhoudbaar. Op de vraag van den voorz. of nog iemand het woord wenscht, zegt de heer Blokzijl dat de heer Mulder, directeur der Baanbreker, te Lutten, of de brandspuit voor f. 40 weer in orde wilde maken. De heer Van der Sanden zegt al is de brandspuit niet goed in orde en de slangen deugen niet, dan is men nog niet veel verder. De heer Geerdes zegt dat goed personeel hoofdzaak is bij de brandspuit. B. en W. zullen dit eens gaan onderzoeken.
– Het schoonmaken der scholen. Eenige der scholen zien er erg verveloos uit, zowel van binnen als buiten, o.a. worden genoemd de scholen te Bergentheim en Radewijk, welke van binnen en buiten moeten geverfd worden, terwijl de scholen te Rheeze, Brucht, Slagharen, Oud-Lutten en Baalder alleen van buiten moeten geverfd worden.
– De heer Van der Sanden stelt voor om nu de schouw der waterleidingen is uitgeschreven en in de verschillende bladen is geplaatst, hen die daarin aan hunne verplichtingen niet hebben voldaan, niet vrij te laten met eene waarschuwing, maar direct te beboeten.

Stad Hardenberg. Met de voltooiing van de Noordooster-Locaal-Spoorlijn komt het nader. De vorige week donderdag passeerde den eersten locomotief met zandwagens over den inmiddels aangelegden lijn over den straatweg van hier naar het Kanaal. Dagelijks gaat dit nu reeds geregeld zijn gang. Met het station enz. schoot men ook reeds aardig op. Het drooge weer werkt deze werkzaamheden aardig in de hand. Het zandwerk over het gedeelte Marienberg-Coevorden is bijna geheel in orde, alleen bij Gramsbergen is nog eenig werk doordien de daar gebruikte locomotief gerepareerd moest werden en het werk daardoor eenigen tijd vertraagd werd. Met de aanvoer van grind is men thans begonnen. Naar wij vernemen wordt heden de aardbaan door de Rijksingenieurs geinspecteerd. Wij hopen dat de lijn Ommen-Coevorden eerder zal geopend worden dan 1 februari 1905.

Advertentie. Leest dit! Is er ook iemand, die een schoolportret eenigen tijd ter leen heeft van 8 a 9 jaren geleden, waarop ook staat G.J. Pullen, nu reeds overleden. Adres: G.J. Pullen, Hardenberg.

29-07-1904
Ane. Woensdag jl. sloeg de bliksem in het huis van den heer E. Habers alhier. Alles brandde tot den grond toe af. Het vee werd behouden, behalve 1 varken. Het huis is verzekerd.

Stad Hardenberg. Naar wij vernemen heeft dr. Dunnewold van Vroomshoop, het huis van J.W. Boerrigter alhier aangekocht en hoopt binnenkort zich alhier als geneesheer te vestigen.

Advertentie: Nieuw ansichten van Hardenberg en Geref. Kerk Heemse a 4 cent, bij boekhandel J. Olthoff.

Hardenberg. Heden den 26sten juli ontstond er brand in de Hardenberger turfblokken. Bij de groote droogte deed deze veenbrand zich gevaarlijk aanzien. Door tijdige maatregelen is evenwel gelukkig verdere uitbreiding tegengegaan.

Heemse. Naar wij vernemen is uit een tevoren opgemaakt viertal tot hoofdonderwijzer aan de christelijke school alhier benoemd den heer J. Westerbrink, onderwijzer te Groningen.

05-08-1904
Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op maandag 1 aug. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Eckhardt. Vacature Nijman.
– De voorz. zegt dat er een wijziging moet gebracht worden in de begroting over 1904, daar er een post van f. 2500 moet worden betaald aan de N.O.L. spoorwegmaatschappij. Verder zal nog uit de post van onvoorziene uitgaven moeten betaald worden de somma van f. 10 aan den rijkslandmeter voor het opmeten van het pad op Holtermanskamp. Ingekomen een rekening van dr. Kattenwinkel voor verrichtte werkzaamheden voor de gemeente. Wordt goedgevonden de rekening te voldoen.
– Ingekomen een adres van B.J. Snel alhier, vermeldende dat hij geen genoegen neemt met den koop van de grond van het Nieuwe Kerkhof, doch hij zou de grond wel voor de helft van de prijs willen aanvarden. De voorz. zegt wij gaan niet met Snel aan het onderhandelen, doch wij houden ons aan den prijs. Sommige leden meenen dat Snel toch wel degelijk verplicht is om den grond voor den gestelden prijs te aanvaarden. De voorz. zegt, wanneer men nog geen zwart op wit heeft, is daar moeilijk wat aan te doen. Wordt besloten om de heer Snel te schrijven en hem opmerkzaam te maken op zijn vorig schrijven hieromtrent.
– Een brief van het bestuur der Oranje-Vereeniging hier den raad verzoekende om een som van f. 50 te willen geven voor een kinderfeest der verschillende scholen bij de a.s. gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. De voorz. vraagt hieromtrent het gevoelen der vergadering, waarop de heer Hombrink zegt dat hij het zeer goed vindt dat aan deze kleinen eens een verrassing wordt bereid. Ook andere leden kunnen zich met dat verzoek best vereenigen, waarom dan ook wordt besloten goedgunstig te beschikken.
– De heer Hamberg zegt verder dat er grote behoefte bestaat aan goed drinkwater in het veld voor het vee. Wordt besloten om hiervoor een paar arbeiders te krijgen en de drinkgaten te laten schoonmaken en verdiepen. De heer Hombrink vraagt wat er toch moet gebeuren met het puin dat is gekomen uit den weg naar het kanaal. De voorz. zegt dat de grootste steenen zullen geklopt worden en dat het andere overblijfsel naar de afwegen zal worden vervoerd enz.
– De heer Hombrink heeft gezien dat de sloot bij het huis van Baarslag erg is uitgediept en vraagt wie daar permissie voor heeft gegeven. De voorz. antwoordt dat hij dat heeft gedaan. Zoals het thans is, zegt Hombrink, is het niet doenlijk om met een brandspuit bij de Vecht te komen, wanneer dat dan zoo moet wees jij dan maar brandmeester. De voorz. zegt dat hij het wel goed vind dat hierin verandering wordt gebracht, dan moet men de goot maar door laten leggen, doch een riolering zoude zeker het beste zijn. Wordt besloten de heeren Schuurman en Hombrink op te dragen dit eens op te nemen en hoeveel buizen men voor deze riolering noodig zou hebben. Komt dit tot stand, dan is men van alles af en men kan den grond aldaar met zand ophoogen en de reinheid der stad alzoo bevorderen.

05-08-1904
Advertentie. Ondergeteekende heeft zich te Hardenberg gevestigd als vroedvrouw. A. Otten.

Advertentie. Uit de hand te koop: bij Lambertus Otter te Rheezerveen, ongeveer 200 stok droge lange turf of 66.000. Dagelijksch te bezien op het terrein bij G.J. Schutte.

Voorlopige aankondiging. Notaris Stuart zal op nader te bepalen dag, ten verzoeke van E. en G. scholten te Diffelen, publiek verkoopen: de hun toebehoorende boerderijen met uitmuntend wei- en bouwland, heide en turfveld, liggende in de gem. Ambt Hardenberg en Ambt Ommen, in verschillende perceelen en massa’s.

12-08-1904
Notaris F. Stuart te Heemse zal voor de erven Hendrik de Lange Wzn. op woensdag 24 aug. ’s middags om 12 uur in het logement het Jachthuis te Lutten doen inzetten en op woensdag 14 sept. d.a.v. ter zelfder ure en plaatse finaal verkoopen: een huis en erf, met bouw- en grasland te Lutten, aan de noordzijde der Dedemsvaart, groot 1.86.70 ha. en een hoek grasland aldaar bij ’t Haantje, groot 68 aren, 90 centiaren.

Advertentie. Heropend. De hoeden- en pettenwinkel. Tevens eau de quinine, eau de cologne, eaudeur, echt jachtwater, zeepen, haarolie, garen, naalden, band enz. enz. Aanbevelend, H. Harmsen, Hardenberg. Tevens assuradeur eener verzekering van paarden, koeien, varkens, schapen, geiten enz.

19-08-1904
Advertentie. Kermis te Stad Hardenberg op donderdag 25 aug.

Advertentie. Doopsprei te huur bij G.J. Meijer a.d. Brug, Hardenberg.

26-08-1904
Raadsvergadering Stad Hardenberg op vrijdag 19 aug. Voorzitter de burgemeester. Alle leden tegenwoordig, 1 vacature.
– Op het schrijven van den Minister door tusschenkomst van den Commissaris der Koningin, vragende of er ook reden bestond om deze gemeente in meerdere districten te verdeelen, werd besloten te antwoorden dat de afstanden zulks niet noodig maakten, alzoo blijft het stadhuis de eenige stemplaats in onze gemeente.
– Ingekomen is verder een brief van den commissaris, daarin verzoekende de jaarwedde van den gemeenteveldwachter te verhoogen, een dergelijk schrijven is ook van den Bond van politieagenten ontvangen. Na eenige bespreking wordt besloten het tractement met f. 50 te verhoogen en alzoo vast te stellen op f. 450.
– Het aangeboden verslag over de Volkshuisvesting over het tijdvak 1 aug. 1902 – 31 dec. 1903 wordt door de leden met een lachje terzijde gelegd.
– Wordt goedgevonden, indien de provincie 50 en het rijk 30% toestaat, dan dan de gemeente de ontbrekende kosten ad 20% zal geven voor den harden weg Brucht en Bergentheim naar Vriezenveen; altijd voor zoover deze weg onder de gemeente Stad Hardenberg ligt. Hamberg had inmiddels nog toestemming gekregen om door een arbeider den weg in het Broek te laten verbeteren.
– Hombrink vraagt hoe of het toch staat met de school te Venebrugge. De voorz. antwoordt dat het bestek van de nieuwe school door de districtsschoolopziener is goedgekeurd, zoodat men nu spoedig zal kunnen overgaan tot aanbesteding. Een woning voor den onderwijzer zal voorloopig nog niet worden gebouwd.
– De voorzitter doet aan den raad mededeeling dat voor de Vechtverbetering eenige stukken gronds zullen moeten worden afgestaan. Zonder verder enige navraag vindt men dit goed. Na informatie bleek ons dat 3 ruim bunder en 70 roeden wordt gebruikt van den Mars enz., dit is dus ongeveer 8 weiden, daar het door het beste gedeelte gaat.
– Wordt verder goed gevonden om de mac-adam die uit den ouden weg komt, te beginnen bij het reeds beklinkerde gedeelte bij Hulsegge, te gebruiken ter verdere vernieuwing van en weg van het kanaal.
– Nadat door Schuurman nog eenige mededeelingen zijn gedaan omtrent de afvoersloot bij de erve Wiegmink sluit de voorzitter de openbare vergadering.

Raadsvergadering Ambt Hardenberg op vrijdag 19 aug. 1904. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heren Reinders met kennisgeving, Van der Vecht, Blokzijl en Staarman.
– Ingekomen een missive van Gedeputeerde Staten namens de minister van Binnenlandsche Zaken om eene verandering te brengen in het stembureau, en dit te verdeelen in stemdistricten en hier van voor 1 sept. kennis e geven, hoe en op welke wijze deze verandering moet geschieden. De heer Van der Sanden: Wat betreft het zuidelijk deel der gemeente zou de Bruchterschool de geschikte plaats zijn om tijdens de verkiezing in te richten voor stemlocaal. Ook zou eveneens de school te slagharen voor het noordelijk deel der gemeente als de geschiktste plaats kunnen beschouwd worden. De minister heeft echter het oog op de verkiezing van leden der Tweede Kamer waarvor deze stembureaus dan kunnen gebruikt worden. De heer Van der Sanden meent dat het dan toch wenschelijk is om bijtijds aan te vragen deze ook te mogen gebruiken voor Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen. Dit zou voor zeer velen van groot belang zijn en men had aan het stembureau te Heemse ook niet zooveel drukte. De verschillende buurtschappen zullen dan moeten stemmen als volgt: Heemse, Heemserveen, Rheeze, Diffelen, Baalder, Radewijk, Collendoorn, Collendoornerveen, Rheezerveen en Venebrugge op het gemeentehuis te Heemse, terwijl de bewoners van de buurtschappen Brucht, Bergentheim, Bruchterveld, Kloosterhaar, Sibculo moeten stemmen in het schoollocaal te Brucht. Voor het noordelijk gedeelte der gemeente is de plaats bepaald in de school te Dedemsvaart en wel voor Lutten aan de Dedemsvaart, Slagharen en Schuinesloot. De voorz. deelt hieromtrent nog mede dat van Ged. Staten een adres is ingekomen van eenige ingezetenen van De Krim, klagende over de slechte gelegenheid om te kunnen stemmen op het gemeentehuis. Aan adressanten zal worden medegedeeld dat hieromtrent een besluit is genomen.
– Verder ontvangen een schrijven van eenige ingezetenen van Slagharen, dat zij met leedwezen hebben vernomen dat op hun adres afwijzend is beschikt wat betreft de verharding van den weg langs de grens van de gem. Ambt Hardenberg. Adressanten verzoeken daarom nogmaals beleefd hun de toelage toe te staan zoals in de vorige vergadering door den heer Van der Sanden was bepaald, daar er bij hen geen bezwaar bestaat om dezen weg door de gem. Ambt Hardenberg te leggen. De heer Geerdes: Ik vind het ook niet billijk, dat het verzoek hieromtrent niet wordt gesteund, ook deze weg eischt dringend verbetering. De heer Van der Sanden zegt dat die f. 800 welke daarvoor wordt gevraagd geen onoverkomelijk bezwaar voor de gemeente is. De heer Nijhuis vraagt of die menschen zelf niet bij machte zijn om deze f. 800 bij elkaar te brengen. De heer Geerdes: Vergeet niet dat die inwoners daar hun uiterste krachten wel hebben ingespannen om dit in orde te krijgen, terwijl ook de gemeenten Hoogeveen en Zuidwolde getoond hebben het goede te willen. De heer Veurink meent dat men hierdoor een groot bezwaar op de gemeente legt. De heer Van der Sanden: dat zie ik niet in. Ik vind dat de gemeente nergens beter haar geld in kan beleggen dan in het maken van harde wegen, omdat dit den bloei der gemeente bevordert. Verder zegt spreker nog dat door het aanleggen van een harden weg aldaar nog vele boerderijen zullen verrijzen, de bouw wordt tegengehouden door de slechte stand der wegen aldaar en men kan voor die f. 800 gemakkelijk f. 32 H.O. heffen. De voorz. zegt dat men dan hierop toch moet beslissen, hoewel er nog 4 leden absent zijn. De heer Van der Sanden: Er kunnen nog wel eens meer leden afwezig zijn. Men kan hier geen raadsbesluit op laten wachten. Er kan reden zijn dat men niet ter vergadering kan komen, doch wanneer men eenmaal lid van den raad is, vind ik ook niet meer dan billijk om de vergadering zoo trouw mogelijk te bezoeken. Dit voorstel in stemming gebracht zijnde wordt aangenomen met 6 stemmen voor en 3 tegen. Voor stemden de heeren Geerdes, Herbert, Brinkman, Veldsink, Bolks en Van der Sanden. Tegen Veurink, Nijhuis en Bouwhuis. De heer Van der Sanden: nu zou ik hier wel een voorwaarde aan willen verbinden, nl. om den weg te leggen langs de grensscheiding van Ambt Hardenberg en Zuidwolde, vanaf de Braamberg langs de Ongelukkige wijk naar Avereest en tevens dat tegen 1 sept. 1905 er zekerheid moet gesteld worden dat de weg tot stand komt. Verder dat de gemeente geen onderhoud op zich neemt, doch dat de gem. Zuidwolde en Hoogeveen deze weg moeten onderhouden, naar genoegen van den hoofdingenieur.
– Ontvangen is een schrijven van de vereeniging ‘Gemeenteveldwachters’, den raad verzoekende om verbetering aan te brengen in het salaris van de gemeenteveldwachters en dit te brengen op f. 640 opdat ze zoo beter naar eed en plicht kunnen handelen. Het salaris bedraagt thans f. 460 met vrije bovenkleeding en schoeisel. De heer Van der Sanden zegt dat een gemeenteveldwachter alhier in een beter conditie is dan in de stad. Men kan hier nog een weinig verbouwen enz. De voorzitter: de salarissen van de gemeenteveldwachter alhier zijn in de laatste jaren reeds verbeterd. Waarom we dan dit adres voorlopig als kennisgeving zullen aannemen.
– Ingekomen een schrijven van Lewand (Lawant) te Lutten om de gemeentewoning, thans ook door hem bewoond, weer te huren voor den tijd van 6 jaar voor de prijs van f. 70 per jaar. B. en W. vinden het beter dit te verhuren voor de tijd van 1 jaar, daar dit huis oud is en in slechten toestand verkeert en men veel kans heeft dat dit nog eens wordt afgekeurd door de Gezondheidscommissie.
– Dankbetuiging ontvangen van den hoofdonderwijzer Weyers voor de stoffelijke blijken van belangstelling bij zijn 25-jarig ambtsfeest.
– Ingekomen is een schrijven van eenige ingezetenen van Bruchterveld, klagende over de slechte afvoer van het water naar de Bruchterbeek, en zij dringen erop aan dat het zeer noodzakelijk is dat hierin verandering wordt gebracht, daar anders bij overvloedigen regen hun landerijen onder water loopen. Van der Sanden: Adressanten klagen niet ten onrechte. Bij de schouwing zal hierop worden gelet.

Hardenberg. Bij de heden gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad (vacature J. Nijman) zijn tot candidaten gesteld de heeren A.J. van der Sanden en J. Weitkamp. De stemming is bepaald op 7 sept. e.k.

Hardenberg. Op de heden gehouden jaarmarkt of kermis was de aanvoer naar andere jaren niet groot te noemen. 60 stuks hoornvee waren aangevoerd, ruim 50 wagens met binnen en een 51-tal drachtige motten namen een deel der markt in beslag.

Hardenberg. Onze Voorstraat is een mooie winkel rijker geworden. Het huis dat vroeger aan de familie Frijling behoorde, is afgebroken en nu weer opgebouwd voor G. Sierink HJzn. Van voren dient het geheel voor winkel, waarin kollossale spiegelruiten zijn aangebracht. Hoofdzakelijk worden er galanterie en emaille waren verkocht. Bij gelegenheid der jaarmarkt werden de eerste waren verkocht. Waren vroeger zulke winkels betreft groote, inrichting als anderszins in ons stadje niet bekend, thans tellen we er reeds een 5-tal.

Advertentie. Zij, die wenschen deel te nemen aan de ruiterij, worden verzocht op maandag 29 aug. ’s avonds 8,5 uur te vergaderen bij R. Koeslag te Hardenberg.

Advertentie. Aan de kiezers van Hardenberg wordt zeer aanbevolen om bij de stemming op 7 september eerstkomende, voor een lid van den gemeenteraad, hunne stem uit te brengen op Jan Weitkamp. Namens N. en O. Het bestuur.

09-09-1904
Hardenberg. Bij de woensdag gehouden stemming voor lid van den gemeenteraad waren uitgebracht 217 stemmen, waarvan 3 van onwaarde. Hiervan verkreeg A. van der Sanden 115 en J. Weitkamp 99 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen.

Heden middag werd door eenige bewoners van Venebrugge een brand ontdekt in het Hardenbergerveld. Door den fellen wind aangewakkerd was al spoedig een groote uitgestrektheid heide aangetast, zoodat de boeren de hulp der gemeentepolitie inriepen. Dadelijk togen de veldwachter en enige arbeiders op weg en door vereenigde inspanning slaagde men er eindelijk in den brand meester te worden die binnen de daarom opgeworpen wal echter nog voortwoedde.

Hardenberg. Mejuffrouw A. Otten, verloskundige alhier, is met 1 oct. als zodanig benoemd te Wijk bij Duurstede.

Notaris Stuart te Heemse zal ten verzoeke van het gemeentebestuur van Stad Hardenberg op dond. 22 sept. ’s middags om 12 uur in het hotel Van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten: en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een hoek grond onder het Emmenbroek (Ebbenbroek) gemeente Stad en Ambt Hardenberg, groot ruim 10 hectare, in 5 perceelen alle op het terrein door polgaten aangewezen; een hoekje grasgrond te Stad Hardenberg, het vroegere Koekerkhof, groot 10 aren en 70 centiaren.

Advertentie. R. Jalink & Zn., coiffeurs, Dedemsvaart, zijn voornemens om op maandag 12 september a.s. Hardenberg te komen bezoeken en om bij genoegzame clientele op nader vast te stellen dagen geregeld te komen haarknippen in het hotel Van Munster. Ook aan huis te ontbieden. Verder houden zij zich beleefd aanbevolen voor de levering van alle soorten parfumerien, toiletartikelen, scheermessen enz.

16-09-1904
Raadsvergadering Stad Hardenberg op maandag 12 sept. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heren Bruins en Van Braam.
– Onderzoek der geloofsbrieven van het nieuw gekozen raadslid den heer Van der Sanden. De geloofsbrieven worden gesteld in handen van eene commissie, bestaande uit de heeren Hombrink en Eckhardt, die ze na onderzoek in orde bevonden.
– Benoeming ambtenaren van den burgerlijke stand, ingaande met 1 jan. 1905. Bij gehouden stemming worden de aftredenden weder herbenoemd, nl. de heeren baron van Ittersum en H. Bruins, terwijl de dienstregeling is bepaald op werkdagen van ’s morgens 9 tot 12 en indien noodig des zondags van ’s morgens half twaalf tot twaalf uur.
– Overdracht van grond aan het Rijk. Deze grond voor verbetering der Vecht bedraagt ruim 3.7 hectare, waarvoor f. 12.350 aan de gemeente zal worden betaald. De voorzitter acht het wenschelijk dat voor de boeren die achter ’t water wonen, een weg wordt gemaakt naar den dijk die langs de Vecht loopt. De heer Schuurman acht dit wel goed wanneer dit door ’t Rijk wordt gedaan, maar zegt spreker, het ligt niet op den weg der gemeente om hiervoor zorg te dragen, temeer daar die menschen onder Ambt Hardenberg wonen. Ook is er verder sprake van het leggen van een brug over het gedeelte Oude Vecht, waarin dan de beek zal afwateren. Sommigen meenen dat de brug het best zou geplaatst zijn bij de markt, terwijl de heer Schuurman het beter acht deze te leggen bij Middendorp. Goedgevonden wordt de grond over te dragen aan het Rijk, onder voorbehoud dat de brug gelegd wordt naar ’t genoegen van ’t gemeentebestuur en tevens om te zorgen dat er gelegenheid bestaat om met de brandspuit bij de Vecht te komen.
– Verder wordt nog gesproken over het sluiten der pompen [stadspompen], daar deze veel te lijden hebben van het aanhoudende gepomp wanneer ze hoegenaamd geen water meer bevatten. Er wordt inzonderheid gewezen op het straatschrobben, dat in deze groote droogte noodig is, daar er veel water door verloren gaat. Deze zaak zal nader met de wethouders wordne geregeld en indien men ’t noodig oordeelt zullen sluitingsuren worden bepaald.

16-09-1904
Stad Hardenberg. Maandacht mocht Hardenberg zich in hoog bezoek verheugen. De Minister van W. H. en N., de Commissaris der Koningin van dit gewest, het lid der 2de Kamer baron Van Dedem tot den Berg, de Hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat Deking Dura met nog eenigen hebben het traject Ommen-Hardenberg van den N.O.L.S. in oogenschouw genomen, waarschijnlijk wel verband houdende met het adres van ’t bestuur van Plaatselijk Belang te Hardenberg en onderteekend door de gemeentebesturen van de belanghebbende gemeenten om bovengenoemd gedeelte, kon het zijn, met 1 oct. of in elk geval zoo spoedig mogelijk in exploitatie te brengen. Dat het zoo worde!

Hardenberg. Met ingang van 1 oct. wordt naar de Lichtmis overgeplaatst G. Arp, thans brigadier der marechaussees alhier.

Naar wij vernemen hoopt morgen (zaterdag 17 sept.) de directie van de N.O.L.S., alsmede eenige andere hooggeplaatste personen, alhier een bezoek te brengen, teneinde eens een kijkje bij de lijn te nemen. Naar alle waarschijnlijk zal het baanvak Hardenberg-Ommen dit jaar nog geopend kunnen worden.

Bij inschrijving te huur, voor 5 jaar: een hoek gras- en bouwgrond, groot ongeveer 40 roe, de Kommelkamp aan de Kortesteeg, eigenaar L. Bieleveld.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op dinsdag 27 sept. a.s. ’s morgens om 10 uur ten huize en ten verzoeke van de wed. dr. Koster te Lutten, publiek verkoopen: verschillende goed onderhouden meubelen, bestaande hoofdzakelijk uit kabinet, comode, canape, stoelen met trijpen en rieten zittingen, tafels, waaronder schrijftafel, boeken, kast, instrumentkast, tapijten, gordijnen, klok, kachels, fornuis, ladders, trap, inmaakpotten, tin, glas en aardewerk, bed met toebehooren, een met bont gevoerde pelsjas, voorts een groote zinken badkuip, tuin- en landbouwgereedschap, tuinbank, een goed loopend rijtuig, paardentuig, stal en rijtuig, opstand voor een apotheek met toonbank, een rijwiel.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op woensdag 28 sept. 1904, des voorm. 11 uur ten huize van G.J. Tempelman te Diffelen publiek verkoopen: 3 koeien, 3 varkens, eenige kippen, boerenwagen, landbouwgereedschap, fornuispot, karn enz.

Advertentie. Wilt gij broze beschuit? Vraagt dan steeds de beschuit van A. Oostenbrink, Heemse. 13 voor 10 cent. Ook verkrijgbaar te Hardenberg bij G. Sierink, te Gramsbergen bij H. Krikke, te Diffelen bij J. Kampman. Waar niet vertegenwoordigd, wederverkoopers gevraagd.

23-09-1904
Hardenberg. Bij beschikking van den minister van Waterstaat is de heer H.T. Hagenaar te Ambt Hardenberg benoemd tot buitengewoon opzichter bij het maken van een rivierbed op een gedeelte van de Vecht tusschen Zeese en Stegeren.

Slagharen. Met de tramlijn Slagharen-Hoogeveen schiet men goed op. De trambrug alhier nadert zijne voltooiing, terwijl men met het grondwerk gereed is over een lengte van bijna een half uur gaans van de Hoogeveensche grens tot aan de eerste huizen van de Riegshoogtendijk. Zoodra de brug hier klaar is, denkt men ook in Ambt Hardenberg met het grondwerk een aanvang te maken.

Lutten. De commissie voor de straatverlichting heeft haar taak in zooverre volbracht, dat ze den omwonenden van de Dedemsvaart gelegenheid heeft geboden ter teekening. Dit is niet tegengevallen. Er moet geteekend zijn voor een bedrag, ongeveer gelijk aan dat van het vorige jaar, zoodat ook de lantarens gedurende het winterhalfjaar weer zullen kunnen branden.

Advertentie. Te koop aangeboden: een broodkaer, met drie beste trekhonden, bij G. Kampherbeek, Brucht.

Notaris Stuart te Heemse zal op woensdag 5 oct. ’s morgens om 10 uur ten sterfhuize van B. Valkman aan den Roeterskamp te Stad Hardenberg publiek verkoopen eenigen inboedel, bestaande uit 2 koeien, 4 varkens, kippen en haan, enz.

Advertentie. Meubelmagazijn van J. Grooters op den Brink, Heemse. Groote voorraad in alle soorten meubelen enz. Goedkoopste adres voor fijne soorten sigaren, tabak en sigaretten.

Advertentie. De ondergetekende maakt bekend dat hij zijn kuiperij heeft verplaatst naar de Achterstraat [voorheen G. Sierink] en tevens een winkel heeft geopend in koloniale, ijzer- en houtwaren. Aanbevelend, B.J. Zweers, Hardenberg.

30-09-1904
Stad Hardenberg. Door het overlijden van den heer E. van Braam is er wederom een vacature ontstaan in den raad dezer gemeente.

Advertentie. Aanstaanden dinsdag (en niet maandag) zal in de Ger. Kerk te Heemse om 3 uur de installatie plaats hebben van den heer Westerbrink tot hoofd der Christ. school te Heemse, door den heer Wirtz, schoolopziener te Groningen.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van den heer L.B. Hospers te Vriezenveen op woensdag 12 october ’s middags om 12 uur in het hotel Van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een boerenplaatsje in huur bij Stegeman, liggende aan de Bruchterbeek bij Brucht, in de nabijheid van de spoorweghalte, bestaande uit huis met bouw- en grasland en heidegrond, 6 hectare en een hoek weiland in het Bruchterbroek tusschen den Broekdijk en de Boksloot, groot ruim 3,5 hectare.

Notaris F. Stuart te Heemse zal op dond. 13 oct. ’s voormiddags om 10 uur ten verzoeke en woonhuize van R. van Laar te Radewijk, wegens afschaffing der boerderij, publiek verkoopen: 1 zwart 6-jarig merriepaard, 4 drachtige koeien, 2 drachtige pinken, 2 stieren, 2 vaarskalveren, 14 varkens, 1 kleedwagen, hondekarnmolen, fornuispot (100 liter) enz.

07-10-1904
Raadsvergadering Ambt Hardenberg, vrijdag 30 sept. 1904. Voorzitter de burgemeester. Afwezig wegens ongesteldheid de heeren Blokzijl en Nijhuis.
– Ingekomen een dankbetuiging van de kerkeraad der Nederl. Herv. Kerk te Lutten voor het bijdragen in de kosten der verpleging van J. de Lange.
– Ten tweede een adres van de zangvereeniging Excelsior te Lutten, den raad verzoekende om een der schoollocalen op donderdagavond te mogen gebruiken teneinde aldaar te kunnen oefenen, ’t welk onder de gewone voorwaarden tot wederopzegging wordt verleend.

Raadsvergadering Stad Hardenberg op dond. 6 oct. 1904. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden, een vacature wegens het overlijden van Van Braam.
– De voorzitter zegt een schrijven ontvangen te hebben van G.S. waarin namens H.M. de Koningin de heer Baron van Ittersum weder herbenoemd is tot burgemeester van Stad Hardenberg. De burg.: Toen ik voor 30 jaar het ambt als burgemeester aanvaardde, heb ik plechtig beloofd datgene te doen wat tot den bloei en welvaart onzer stad kon leiden en voor zooverre ik weet, heb ik alles gedaan om zooveel mogelijk den bloei te bevorderen, zoodat ik met genoegen kan opmerken dat onze stad is vooruitgegaan. Dat de Almachtige mij sterke om de aan mij vertrouwde taak naar vermogen te kunnen behartigen. Een algemeene felicitatie had nu plaats.
– Vervolgens werd overgegaan tot beediging van het nieuw gekozen raadslid de heer Van der Sanden, die daarna zitting nam.
– Ingekomen een adres van de bewoners van het Oosteinde, de raad verzoekende om de brug toch te doen leggen op het Oosteinde, daar er velen belang bij hadden. De heer Schuurman: Wat een belangstelling, er staan zelfs handteekeningen op van menschen die in ’t geheel geen koeien weiden. De voorz. zegt dat men hierop nog geen beslissing kan nemen, daar het nog niet in orde is met Waterstaat.
– Begrooting. De verschillende posten worden voorgelezen, doch toen men kwam aan de post f. 190 voor klepperman en daarbij de stille wacht, was men van meening een van beiden af te schaffen daar dit veel kosten veroorzaakt. Sommigen zeggen een klepperman kan men hooren of hij er is, doch met een stille wacht is dat minder het geval Behoudens op- en aanmerkingen werd de begroting goedgekeurd.

Slagharen. Naar we vernemen heeft de directie der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij het plan nog dezen winter de lijn Slagharen-Hollandscheveld in exploitatie te brengen. Met het oog op den drukken varkenshandel die van Hollandscheveld naar hier gedreven wordt, zou een spoedige opening zeer wenschelijk zijn.

Gramsbergen. Burg. en Weth. hebben besloten het brandspuitpersoneel (brandweermannen) alhier, bij de waarneming hunner functie een band om den arm te laten dragen, waarop het nummer der spuit en de naam van het werk, waarbij een ieder behoort, staan.

Stad Hardenberg. Met ingang van 1 october is de heer W. baron van Ittersum herbenoemd als burgemeester van Hardenberg.

Advertentie. Wordt gevraagd tegen november, een dienstbode, niet beneden 18 jaar, van goede getuigen voorzien, bij G. Sierink, Hardenberg.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op vrijdag 21 oct. des voormiddags 11 uur ten huize van H.J. Olsman a.d. Kloosterdijk (Ambt Hardenberg) voor de familie Tempelman te Diffelen doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen: een boerenplaatsje te Diffelen, bestaande in huis en erf met bouwland, weiland, hakhout en veldgrond. Aanwijzer de bewoner G.J. Tempelman.

Notarissen F. Stuart te Heemse en H.R.A. Rambonnet te Gramsbergen zullen op vrijdag 14 oct. ’s morgens ten sterfhuize van E. van Braam te Stad Hardenberg te 10 uur publiek verkoopen: den gehelen inboedel, bestaande uit een paard, 2 koeien, 2 wagens, ploeg, egge, hakselmachine, karn, groote taptafel, winkelopstand met toonbank, fornuipot, huisraad als kabinet, tafels, stoelen, antieke stoelen, glas- en aardewerk enz.

Notarissen F. Stuart te Heemse en H.R.A. Rambonnet te Gramsbergen zullen ten verzoeke van de erven E. van Braam op donderdag 20 oct. ’s avonds om 7 uur ten sterfhuize van genoemden te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen, de navolgende onroerende goederen: 1. een stuk hooiland te Stad Hardenberg, het Maatje genaamd, gelegen bij het houtstek van H. Zweers, groot ruim 40 aren. 2. een tuin aldaar op de Brake bij Breukelman, groot ruim 12 aren. 3. een stuk bouwland voor in den Esch. 4. een stuk dito in den Esch bij den Bollenhuur. 5. een stuk bouw- en grasland in den Lagenmarsch. 6. een stuk bouwlan dop den Stadskamp. 7. een hoek grasland bij de Burgerkamp, den Nieuwenhoek genaamd. 8. een hoek bouwland op Heidenkamp. 9. een hoek hooiland bij de Kamp. 10. een veenblokje in het Hardenbergerveld. 11. de helft in een heide- en ondergrond op het Heemserveen.

14-10-1904
Advertentie. Middenmarkt te Stad Hardenberg op maandag 17 october.

21-10-1904
Lutten. De heer Middendorp (Jachthuis) heeft bericht ontvangen dat het Hof te Arnhem in zijn procedure met de Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij in zijn voordeel uitspraak heeft gedaan.

Stad Hardenberg. Onze stadsgenoot J.C. Breukelman, die voor eenigen tijd zijn examen heeft afgelegd als komies, ontving dezer dagen bericht dat hij wellicht binnen korten tijd als zoodanig zou aangesteld worden.

Advertentie. Overijselsche Vleeschhouwerij. De ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend, dat hij een slagerij heeft gevestigd in de Voorstraat, tegenover Hotel van Munster. Alwaar dagelijks te bekomen: rundvleesch tegen concurreerende prijzen. Minzaam aanbevelend, Zilversmit.

28-10-1904
Stad Hardenberg. Met ingang van 1 nov. wordt de stationschef T.H. Noorman alhier overgeplaatst naar Coevorden, terwijl in zijn plaats is benoemd de heer J. Migchelsen, thans klerk te Avereest. De kantoorchef J. Oostindien wordt van Coevorden verplaatst naar Zwolle.

Hardenberg. Met 1 nov. a.s. wordt onze plaatsgenoot J.C. Breukelman als komies geplaatst te Denekamp.

Gramsbergen. Naar we vernemen is de nieuwe Vechtbrug bij de Stuw in de verlegde straatweg maandag 24 oct. in gebruik genomen.

Ondertrouwd: Bokke Jongsma, onderwijzer Chr. school, Hardenberg en Sara Heerma. Heemse, O.-Nijkerk, 27 okt. 1904.

Advertentie. Te koop aangeboden: een broodkar met drie beste trekhonden, bij G. Kampherbeek, Brucht.

Notarissen F. Stuart te Heemse en H.R.A. Rambonnet te Gramsbergen zullen ten verzoeke van de erven E. van Braam op dond. 3 nov. ’s avonds om 7 uur ten sterfhuize van genoemden Van Braam te Stad Hardenberg finaal verkoopen, de navolgende onroerende goederen: 1. een stuk hooiland te Stad Hardenberg, het Maatje genaamd, gelegen bij het houtstek van H. Zweers, groot ruim 40 aren. 2. een tuin aldaar op de Brake bij Breukelman, groot ruim 12 aren in 2 perceelen. 3. een stuk bouwland voor in den Esch. 4. een stuk dito achter in den Esch bij den Bollenhuur. 5. een stuk bouw- en grasland in den Lagenmarsch. 6. een stuk bouwland op den Stadskamp. 7. een hoek grasland bij de Burgerkamp, den Nieuwenhoek genaamd, groot ruim 1 hectare. 8. een hoek bouwland op Heidenkamp. 9. een hoek hooiland bij de Kamp.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op vrijdag 4 nov. des voorm. 11 uur ten huize van H.J. Olsman a.d. Kloosterdijk voor de familie Tempelman te Diffelen finaal verkoopen, een boerenplaatsje te Diffelen, bestaande in huis en erf met bouwland, weiland, hooiland, hakhout en veldgrond. Aanwijzer de bewoner G.J. Tempelman.

Advertentie. Rijwielen! Wie een degelijk, solied en goed geconstrueerd rijwiel wenscht te berijden, voorzie zich van een ‘Noordster-rijwiel’. Tevens in voorraad de prima fietslamp ‘solar’, bij den vertegenwoordiger F. Folkerts te Hardenberg.

Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op woensdag 19 okt. Aanwezig alle leden. Een vacature. 
– Verkoop grond Hardenbergerveld. Perceel 1 door E. op de Haar voor f. 160. Perceel 2 door denzelfde voor f. 605. Perceel 3 door H. Nijeboer voor f. 655. Perceel 4 door wed. H. Tijhuis voor f. 650. Perceel 5 door A. Meijer voor f. 700 en perceel 6 (Koekerkhof) van Munster en Nijman voor f. 125. Wordt goedgevonden deze grond te gunnen aan de koopers.
– Verkoop grond aan ’t Rijk. Ontvangen een schrijven van den ingenieur van ’s Rijks Waterstaat, waarin mededeeling wordt gedaan omtrent de vergissing die er plaats heeft gehad met den aankoop van grond van de gem. Stad Hardenberg, en hieromtrent een nieuw besluit te nemen en opnieuw aan G.S. ter goedkeuring op te zenden. Wordt goedgevonden deze wijziging zooals door den ingenieur is aangebracht goed te keuren, en tevens nu een besluit te nemen omtrent het leggen der brug. Daarover wordt nogal verschillend gedacht. De voorz. acht het beter bij Borneman, terwijl de heer Hombrink het beter vindt de brug bij het marktplein te doen plaatsen. Ook de heer Schuurman vindt het beter aan de markt, terwijl de heeren van de Waterstaat bedoelen om de brug bij Borneman te doen leggen. De heer Van der Sanden vraagt nog intussen of de kosten, nl. die f. 285 welke benodigd zijn voor den verkoop van grond aan ’t Rijk door de gemeente moeten betaald worden, waarop door den voorz. bevestigend wordt geantwoord. Verder zegt spreker zou het wenschelijk zijn om niet alleen te doen opnemen het maken van gelegenheden aan de Vecht voor de brandspuit en andere doeleinden maar ook tevens te verzoeken deze door het Rijk te doen onderhouden. Na eenige bespreking omtrent het laten maken van een duiker of brug, acht de heer Bruins beter een brug ook wanneer er nog eens boten onderdoor willen bij gelegenheid met visschen. De hr. Van der Sanden acht een duiker het beste, daar kan men dan ook wel met een bootje door (’t Mag dan toch wel een kollossale groote worden). Wat betreft de drukte van de scheepvaart merkt de heer Schuurman op, dan zou men de brug even goed op de markt kunnen leggen. Ten slotte wordt besloten om de brug te doen leggen bij Borneman en tevens te bepalen dat vanaf de straat naar de over de brug gelegen gronden een goede weg worde gemaakt.

Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op maandag 24 okt. Voorz. de burgemeester. Afwezig de heren Nijhuis, Blokzijl, Staarman en Herbert.
– Ingekomen een adres van den heer Duitsch (Duijtsch), hoofd der school te Sibculo, waarin de raad wordt verzocht de wenschelijkheid uit te spreken en met de heeren Van Roijen te Zwolle te confereeren om een rijweg klaar te maken langs den Van Roijenshoofdwijk naar Bergentheim. Het adres zegt verder dat nu binnen korten tijd de N.O.L. spoorweg geopend zal worden, het zuidelijk deel van de gemeente, en inzonderheid Kloosterhaar verstoken is van een goeden rijweg naar het station te Bergentheim. Redenen waarom adressant den raad beleefd verzoekt om het daarheen te willen leiden dat ook Kloosterhaar eens uit zijn isolement wordt verlost. De voorz. antwoordt hierop dat dit adres te laat is ontvangen dan dat hierover met de wethouders kon gesproken worden, waarom hij voorstelt dit adres eerst nader door B. en W. te laten bespreken. Alzoo wordt besloten.
– Adres van de vroedvrouw mej. Beins, inhoudende verzoek haar een gratificatie te verleenen, aangezien zij dit jaar slechts bij enkele personen van dienst had kunnen zijn en haar door den raad bij hare benoeming uitzicht was gegeven op een goede bijverdienste. De heer Van der Sanden vraagt aan wie de schuld in dezen is, aan de vroedvrouw of aan de menschen. Verscheidene raadsleden zijn van oordeel dat de meesten liever naar een dokter gaan, dan naar de vroedvrouw. Dit adres wordt evenals het vorige aangehouden.
– Ontvangen de goedkeuring van G.S. omtrent de onderhandse verhuring van het huis bewoond door J.A. Lawand (Lawant) te Lutten voor f. 70 per jaar.
– Schrijven ontvangen van den heer Plomp, directeur der Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij, waarin den raad verzocht om aan G.S. te vragen de goedkeuring tot het leggen van den stoomtram, en het vrij en kosteloos gebruik daartoe van een gedeelte van den Zwartendijk alsmede van den weg die over Slagharen loopt. Dit schrijven is vergezeld van eenige bepalingen welke de Maatschappij op zich neemt, nl. wat betreft het onderhouden van de overwegen, het maken van duikers enz. alles naar genoegen van Burg. en Weth. Wordt goedgevonden om bij G.S. hieromtrent aanvrage te doen.
– Schoolbouw Ebbenbroek. Hiervoor is beschikbaar een stuk grond van Wolbink aldaar, dat voor f. 1000 de ha. te verkrijgen is. De gem. wenscht daarvan een 1/2 bunder aan te schaffen voor f. 500.

04-11-1904
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op maandag 31 okt. 
Aanwezig alle leden. De voorz. opent de vergadering. Aan de orde is de verkoop van grond aan ’t Rijk en de te leggen brug. De voorz. deelt mede dat hij alle pogingen in ’t werk heeft gesteld om de brug op steenen hoofden te doen plaatsen en ook dat er f. 300 uitgetrokken zoude worden voor onderhoud, maar er is geen sprake van om steenen hoofden te krijgen, en zoo dat de gem. niet naar ’t zin is, zal het Rijk de onteigeningswet toepassen. De heer Schuurman: in de vorige vergadering is dit reeds goedgevonden, waarom moet men er nu weer drukte om maken? De vergissing is toch niet ten nadeele der gemeente. De heer Van der Sanden: De gronden zijn eenmaal naar waarde getaxeerd, er is niets op aan te merken alleen wat betreft de brug zou ik voorstellen deze buiten spel te laten. Ik zie aanokmen dat telken jare met ijsgang die brug kan worden weggeslagen. Wil het Rijk verandering aanbrengen, dan moet het ook maar zorgen dat de menschen op hun land kunnen komen; de gem. heeft daar niets mede te maken. De voorz.: men kan het niet van elkander scheiden; men moet zoo willen als hier wordt voorgesteld, zoo niet, dan zal het recht moeten gelden. Nadat hierover nog lang gesproken is, zegt de voorz., de bespreking blijkbaar moede, er zijn nu twee voorstellen, van Schuurman om het voorstel van ’t Rijk aan te nemen en van Van der Sanden om de brug buiten spel te laten en het Rijk hiervoor te laten zorgen. Nog vraagt de heer Van der Sanden ’t woord, zeggende van den heer Bolderman de verzekering te hebben gekregen dat het Rijk ook wel steenen hoofden aanlegde bij het maken van bruggen. Na rondvraag door den voorz. zegt de heer Bruins ‘als dat kan zooals Van der Sanden daar zegt…’ De voorz.: De bespreking is hierover afgeloopen. Ik wil er geen woord meer over hooren. Men moet weten wat men wil. Met ’t voorstel van Schuurman vereenigden zich Eckhardt, Hombrink en Hamberg. Bruins stemde voor het voorstel van Van der Sanden. 

Hardenberg. Van de door de notarissen Stuart en Rambonnet geveilde perceelen voor de erven E. van Braam zijn koopers geworden: perc. 1 J. Pullen f. 800. perc. 2 H. ten Broeke f. 550. perc. 3 Ph. Goris f. 280 perc. 4 B.J. Breukelman f. 125. perc. 5 J. Nijman f. 305. perc. 6 G.J. Haandrikman f. 630. perc. 7 G. Peltjes f. 1330 perc. 8 J. Weitkamp f. 435 perc. 9 Lubbers en Hemke f. 1630 perc. 10 Lennips f. 148 en perc. 11 H. van Houselt en Van Braam f. 200.

De kandidaatstelling voor een lid van den gemeenteraad (vacature Van Braam) zal plaats hebben op vrijdag 11 november.

Advertentie. De lampen uit de oude kerk te Heemse worden woensdagavond 7 uur verkocht. Het bestuur.

Advertentie. De erven Van Braam en Sierink wenschen bij enkele inschrijving aan te besteden: het snijden van de twijg, het tonido genaamd. Briefjes in te leveren voor 10 nov.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van Albert Kollen donderdag 17 nov. ’s voorm. om 11 uur ten huize van P. Dorgelo te Lutten finaal verkoopen: een huis en erf met schuur, bouw- en weiland aan de Dedemsvaart te Lutten, bij den verkooper in gebruik en een stuk hooiland in de Hooge Kuilen aldaar.

11-11-1904
Heemse. Naar aanleiding van de vergadering voor de ‘school in het Watergat’ verleden week gehouden, kan meegedeeld worden dat binnenkort de plaats voor genoemde school zal worden bepaald.

Advertentie. Stemming op 24 nov voor den Gemeenteraad. Ter verkiezing in den gemeenteraad wordt dringend de keuze van den heer Jan Weitkamp aan de kiezers aanbevolen. Hij is met de landbouwbelangen der gemeente goed op de hoogte en ook deze belangen mogen in den gemeenteraad wel vertegenwoordigd worden. Het bestuur van Nederland en Oranje.

25-11-1904
Gramsbergen. Naar men ons mededeelt zal binnenkort het landgoed ‘de Groote Scheere’, groot ongeveer 800 bunder, bestaande uit bouw- en weiland, bosch en woesten grond, met 13 groote boerderijen, eigenaren de baron en baronesse Sandberg, publiek worden verkocht. Het geheel beslaat ongeveer een zevende van onze gemeente.

Hardenberg. Bij de donderdag gehouden stemming voor lid van den gemeenteraad zijn uitgebracht 209 stemmen, waarvan 5 van onwaarde. Hiervan verkreeg J. Eefting 101 en J. Weitkamp 103 stemmen, zoodat de heer J. Weitkamp is gekozen.

Advertentie. De wed. G.E. Sierink deelt het geachte publiek mede dat zij de zaak van haar man op nagenoeg gelijken voet heeft voortgezet en verzoekt daarom beleefd om dezelfde begunstiging die haar man zoo ruimschoots genoot. Ontvangen een voorraad lampen en kachels, met alle onderdeelen, alsmede zonnebranders, glazen, kousen enz.

Notaris Berendsen zal op maandag 28 nov. des morgens 10 uur bij P. Dorgelo te Lutten publiek doen inzetten: een huis en erf met schuur, bouw- en weiland, gelegen aan de zuidzijde der Dedemsvaart te Lutten, bewoond door L.J. Altena Azn.

02-12-1904
Hardenberg. Hedenmorgen geraakte de wed. G. Heils alhier in de put. Hoewel men er haar nog levend uithaalde, is zij toch eenige oogenblikken erna aan de gevolgen overleden.

09-12-1904
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op donderdag 8 december. Afwezig Staarman en Van der Sanden.
– Ingekomen een adres van mej. Van Kampen, onderwijzeres te Slagharen, waarin den raad wordt verzocht haar tegen 1 febr. 1905 eervol ontslag te verleenen, wegens hare benoeming te Amsterdam. Wordt goedgevonden haar dit te verleenen. Aan de onderwijzers zal een schrijven gericht worden om het aantal leerlingen op te geven, teineinde de plaatsing te regelen der onderwijzers(essen).
– Een schrijven van G.S. waarin goedgekeurd wordt de aankoop van grond van Wolbink te Ebbenbroek voor schoolbouw aldaar.
– Het adres van mej. Beins, vroedvrouw te Slagharen, dat in de vorige vergadering was aangehouden, nml. om haar een gratificatie van f. 50 te verleenen, nu behandeld, wordt besloten f. 25 te geven.
– Aangaande het adres van de heer Duijtsch om een rijweg aan te leggen langs de Van Roijenshoofdwijk wordt besloten deze mede te deelen dat men lijsten moet laten circuleren om te kunnen zien hoeveel belang de ingezetenen en de erven Van Roijen erbij hebben. Hierover waren 2 voorstellen, een van B. en W. om te vragen aan de erven Van Roijen onder welke voorwaarden zij dien weg aan de ingezetenen willen afstaan en een voorstel van Van der Vecht om te zien hoeveel de ingezetenen er persoonlijk belang bij hebben. Dit laatste voorstel wordt aangenomen.
– Een adres van den heer J.H. Schuurman, ambtenaar ter secretarie, verzoekende om hooger salaris. De voorz. zegt zeer tevreden te zijn over zijne werkzaamheden, ook sluiten meerdere leden zich hierbij aan, zoodat besloten wordt het salaris van f. 125 op f. 200 te brengen.
– Een adres van ingezetenen van Schuinesloot, waarin verzocht wordt om het thans gestaakte werk te hervatten en zoo mogelijk deze winter te doen beeindigen. De heer Geerdes zegt dat er ’t vorige jaarreeds veel aan gedaan is, o.a. twee bruggen zijn reeds gelegd en de kosten zullen wel f. 500 bedragen. Wordt besloten aan Jannes Ottes te berichten eens te zien hoeveel belang de eigenaren erbij hebben en hoeveel of men er persoonlijk voor over heeft.
– Met algemene stemmen wordt besloten op advies van een rechtsgeleerde de vergunning in te trekken, welke is verleend aan de Erven Van Roijen inzake de Groenendijk.

Slagharen. Met het leggen van de tramlijn schiet men flink op. De rails liggen reeds tot achter op Slagharen, tot aan de zoogenaamde zandbelten. Daar men hier geen zand van elders behoeft aan te voeren zal het werk in dit gedeelte nog wel vlugger gaan. In Hollandscheveld is men met het grondwerk genaderd tot aan de vaart.

Gramsbergen. Vrijdag ll. had een der metselaars, werkzaam aan de nieuw in aanbouw zijnde wachterswoning bij de stuw, het ongeluk van een vrij hoogen steiger te vallen. Verwond aan het hoofd, en geheel buiten kennis, werd hij door zijn kameraden opgenomen en onder behandeling van dr. Van Maanen gesteld.

Notaris F. Stuart te Heemse en H.R.A. Rambonnet te Gramsbergen zullen ten verzoeke van de erven E. van Braam op dinsdag 20 dec. ’s avonds om 7 uur ten sterfhuize van genoemden Van Braam te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een flink en ruim woonhuis met schuur, waarin sedert jaren bakkerij en herberg is uitgeoefend, staande op een gunstigen stand te Stad Hardenberg aan de Voorstraat tegenover het nieuw te bouwen postkantoor, groot bijna 4 aren.

Herbesteding. Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens op woensdag 21 dec. des namiddags ten twee uur, ten gemeentehuize in het openbaar aan te besteden: 1. het stichten van een schoolgebouw (aan de Hoogenweg). 2. het leveren van in 1 locaal benoodigde schoolmeubelen. Bestekken en teekeningen zijn op fr. aanvraag direct verkrijgbaar ter secretarie. De plaatselijke aanwijzing geschiedt op den dag der besteding des middags ten 12 uur. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij K.A. Hakkert te Avereest. Stad Hardenberg, 6 decemb. 1904.

16-12-1904
Advertentie. Liever benijd dan beklaagd! H.A. Meijer, Oosteinde, Hardenberg, betaalt voor volle hazen vanaf heden f. 1,45.

Zeer belangrijke veiling van onroerend goed. De notarissen G. Weijs te Coevorden en H.R.A. Rambonnet te Gramsbergen, zullen op dond. 22 dec. 1904 en zoo nodig den volgenden dag, telkens des voormiddags precies o tien uur in het oude schoolgebouw te Coevorden doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder ure en plaatse publiek verkoopen de havezathe De Groote Scheere onder Gramsbergen, waaraan verbonden ’t Collatierecht in de kerk der Ned. Herv. Gemeente te Dalen, bestaande uit Heerenhuis met rentmeesterswoning, koetshuis en stalling, 13 groote boerenerven, arbeiderswoningen, stoomgemaal, opgaande boomen, akkermaalshout, plantsoen enz. enz. Aanwijzingen doet de rentmeester Smit.

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal in de eerste dagen van januari 1905 ten huize van den heer Teele Horstra te De Krim publiek doen inzetten het Groninger boerenerf ‘Boschlust’ te De Krim, groot plm. 38 hectaren, toebehoorende aan de heeren Mulder te De Krim.

 Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op maandag 12 dec. 1904. Aanwezig alle leden. De voorz. opent de vergadering.
– De voorz. deelt mede dat door de krachtige medewerking van ‘Ons belang’ en van de gemeentebesturen het baanvak Ommen-Hardenberg met 1 jan. e.k. zal geopend worden.
– Aan de orde is het nazien der geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid den heer J. Weitkamp. Door den voorz. worden hiervoor aangewezen de heeren Van der Sanden en Schuurman. Door deze heeren worden de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden.
– De voorz. deelt mede dat B. en W. bericht hebben ontvangen van het hoofd der openbare school, meldende dat het aantal kinderen boven het maximum is, zoodat men verplicht is een derden onderwijzer aan te stellen, wanneer men niet de kinderen uit A.H. van deze school wil weren. De heer Hombrink: Ik zou de kinderen uit A.H. dan van deze school weren, want als de school te Venebrugge klaar is, wordt deze hier ontvolkt. De heer Van der Sanden: wanneer het aantal kinderen volgens de wet te hoog is, dan zou ik den onderwijzer zoolang hier dienst laten doen, doch feitelijk benoemen voor Venebrugge. De heer Schuurman: wanneer op 15 januari blijkt dat er kinderen te veel zijn, is men verplicht om uiterlijk tegen mei een onderwijzer te benoemen. De voorz. merkt op dat volgens den raad van Van der Sanden men direct een hoofdonderwijzer zou moeten benoemen en men kan dezen moeilijk eerst hier benoemen en dan later naar Venebrugge overplaatsen. De heer Van der Sanden: Wanneer deze aanvrage mislukt, laat dan de raad besluiten om de kinderen uit Ambt Hardenberg te weren. De heer Schuurman: daardoor doen wij A.H. geen schade, want ze kunnen best geplaatst worden te Heemse. Nog deelt de voorz. mede dat zich hier 2 kinderen hebben gevestigd van Boerrigter uit Ambt Hardenberg, welke dus niet geweerd kunnen worden. Na uitvoerige bespreking wordt besloten met alg. stemmen om voorloopig op 1 jan. de kinderen uit A.H. niet meer op de school toe te laten.
– Goedgekeurd wordt het besluit om uit de post van onvoorziene uitgaven te betalen de som van f. 7,80 aan de administratie van ‘de Vechtstreek’ en aan Jan Ensink wordt afschrijving verleend van H.O. wegens zijn vertrek. De heer Van der Sanden brengt hieromtrent nog in ’t midden dat nu zijn moeder is overleden, hij ook wel afschrijving wenschte van den H.O. Spreker zegt, of dit mondeling kan, dan wel of dit schriftelijk moet gebeuren. De voorz. antwoordt hierop dat het beter is, zulks schriftelijk te doen.
– Ingekomen een adres, waarin geklaagd wordt over den slechten en modderigen toestand van den weg bij de boterfabriek. Een lange discussie ontspon zich naar aanleiding van dit adres over den erbarmelijken toestand van dien weg en over wat er aan te doen was. De wagens gaan er tot aan de knieen door den modder, werd zelfs door den heer Bruins gezegd. Daar ook de boterfabriek aldaar er wel eenig belang bij had, meende men dat misschien ter afdoende verbetering dat bestuur een deel der te maken kosten zoude willen dragen. Om met dat bestuur te onderhandelen, werden gecommitteerd de heeren Bruins, Schuurman en Van der Sanden. Men zoude van nu af tweemaal per week den weg goed laten schoonmaken en dan met 1 jan. de noodige verbeteringen er aan uitbesteden. Daarop werd gehandeld over het in orde maken van den weg van de Kamp naar het kanaal. Men besluit het eerste gedeelte te laten beklinkeren van de Kamp af over een afstand van 100 m., terwijl met het loskomende puin het andere gedeelte in orde zal gemaakt worden. Voor dat beklinkeren zullen 25000 klinkers worden besteld.
– De voorz. gaf den raad in overweging om hier een boter-, eieren- en kippenmarkt te houden, tevens om een stadswaag aan te schaffen, daar dit den handel zou ten goede komen. Bij de rondvraag wijst de heer Hombrink op den weg in den Esch, vooral op het zoogenaamde ‘varkensdijkje’, dat door het opbrengen van veel puin en andere dingen in haast onbegaanbaren toestand is gekomen en verzoekt dit in orde te laten maken.
– Nog wordt op voorstel van den voorz. besloten om den veldwachter Vosjan een gratificatie te verleenen van f. 20.
– De heer Van der Sanden vraagt waarom het raadsbesluit niet is uitgevoerd omtrent het plaatsen van lantaarns aan den weg naar het station. De voorz. antwoordt dat de palen klaar staan en nu de lijn 1 jan. geopend wordt, zullen ook dezer dagen de lantaarns komen.

23-12-1904
Hardenberg. Heden woensdagmiddag had alhier de herbesteding plaats van het nieuw te stichten schoollocaal te Venebrugge. Zoodat thans de laagste inschrijver voor het schoolgebouw is H. van der Sluys te Wijhe, zijnde f. 786 lager dan de laagste inschrijver van de eerste aanbesteding.

Heemse. Een commissie van eenige jongelingen uit de Gereformeerde gemeente alhier heeft het kosteloos gebruik van een gehuurd orgel in de kerk aangeboden.

Gramsbergen. Evenals vorige jaren zal ook dit jaar weder een kerstboom geplaatst worden in de Ned. Herv. kerk alhier, voor de leerlingen der zondagsschool. Dus weder een genoegelijke dag in ’t verschiet voor de kleinen.

Maakten we onlangs melding dat te Ane een nieuwe bijzondere school en onderwijzerswoning zou worden gebouwd, thans kunnen we mededeelen dat hiervoor is aangekocht een perceel liggende aan de Dedemsvaart, in de nabijheid der brug en afkomstig van den landbouwer Hulter. Een geschikter en doelmatiger terrein zou zeker niet te vinden zijn.

Notaris F. Stuart te Heemse zal ten verzoeke van G.H. Heitbrink donderdag 5 januari ’s middags om 12 uur in het hotel Van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een huis en erf met bouwland en heidegrond te Radewijk.

30-12-1904
Stad Hardenberg. De heer R. Derksen, haltechef te Diepenveen, is benoemd tot stationschef 4e kl. te Marienberg, aan de lijn Ommen-Hardenberg.

Hardenberg. Alhier had deze week ten gemeentehuize de aanbesteding plaats van het heffen van marktgeld, het opsteken van straatlantaarns in wijk A en B, en het schoonmaken der straat vanaf de Boterfabriek tot Z. Bieleveld. Heffen marktgeld gegund aan E.I. de Bruin voor f. 260,57. Lantaarns wijk A gegund aan G. Kedde voor f. 42,49. Lantaarns wijk B. aan G. van Laar voor f. 20. Straatvegen aan H.J. van Loo voor f. 15.

Meester J. Ulehake, hoofd der school te Collendoorn, heeft als zoodanig een benoeming ontvangen te Durgerdam, bij Amsterdam.