06-01-1905
Gramsbergen. Op de heden te Coevorden gehouden veiling van het landgoed De Groote Scheere onder Gramsbergen is koper geworden Baron van Voerst van Lynden te Ubbergen voor de som van plm. f. 286.000,-

Stad Hardenberg. De Stoomzuivelfabriek Salland alhier kwam met januari onder controle van den Zuivelconsulent, dientengevolge wordt alle boter verzonden onder Rijksmerk. In de Zwolsche Courant leest men het volgende: Ons Rijksmerk op de boter. Sedert eenigen tijd hebben wij een rijksmerk voor onze boter, dat de zuiverheid van het product moet waarborgen c.a.

Stad Hardenberg. De laatste dagen van het oude jaar gingen met een hevigen storm gepaard. Uit verschelende delen van ’t land kwamen berichten dat de storm er aan ’t afbreken was geweest. Ook in de plaats onzer inwoning werd de steenfabriek van den heer Z. gedeeltelijk voor den grond geslagen. Ook in Heemse is van het boerenhuis bewoond door IJ. aldaar, de kap gedeeltelijk weggenomen, terwijl bij S. de schoorsteen tot den boezem toe, totaal is ingestort. Verscheidene riet- en stroodaken hadden het erg te verduren.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van G.H. Heitbrink donderdag 19 januari in het Hotel Van Munster te Stad Hardenberg finaal verkopen: een huis en erf met bouwland en heidegrond te Radewijk.

13-01-1905
Advertentie. Notaris F. Stuart zal op donderdag 26 jan. ’s voorm. om 10 uur ten huize en ten verzoeke van H. Stoel wonende op Eikenoord te Lutten aan de Dedemsvaart wegens vertrek publiek verkoopen: eenigen inboedel, bestaande uit fornuis, kachels, stoelen enz.

20-01-1905
Stad Hardenberg. Het baanvak Ommen-Hardenberg der N.O.L.S. is heden voor exploitatie gereed gekomen. In verband met te volgen opening der lijn, wordt de stationschef H.J. Schildwacht verplaatst van Maasbracht naar Hardenberg, terwijl de haltechef R. Derksen te Diepenveen is benoemd tot stationschef te Mariënberg en de haltechef C.R. Thomassen te Haren tot stationschef te Bergentheim.

Openbare vrijwillige verkoop wegens sterfgeval. Notaris Stuart zal op dond. 2 febr. in het koffiehuis van T. Horstra te De Krim ten verzoeke van mej. de wed. P. Smid en kinderen inzetten een boerenerf, bestaande uit een voor twee jaren nieuw gebouwd huis met groote schuur en op Groninger wijze klaargemaakt land, liggende aan de noordzijde der Lutterhoofdwijk.

02-02-1905
In den morgen van 1 febr. is eindelijk de exploitatie der lijn Hardenberg-Ommen begonnen. Dit is een voor onze plaats verblijdende gebeurtenis. De eerste trein uit Hardenberg naar Ommen die 6:44 vertrok, vervoerde reeds passagiers en in een regen van vonken, stoomde de locomotief het station Ommen binnen, want de houten bekleeding van den ketel had vuur gevat. Het leek wel vuurwerk ter eere der inwijding. De schade was echter gering, want met eenige emmers water kon het vuur worden gebluscht.

10-02-1905
Op donderdag 17 febr des namidd. 1 uur is de firma E. de Bruin te Hardenberg voornemens in ’t Hotel Van Munster te Hardenberg aan te besteden het verbouwen van een bestaand perceel tot café te Hardenberg. Aanwijzing op het terrein op den dag van aanbesteding. K.A. Hakkert, bouwkundige te Avereest.

Advertentie. Notaris F. Stuart zal op woensdag 22 febr. ten huize en verzoeke van den heer Ulehake te Collendoorn wegens vertrek publiek verkopen: eenige goed onderhouden meubelen en huisraad c.a.

17-02-1905
Burgemeester en Wethouders van Ambt Hardenberg roepen op de eigenaren van gronden gelegen in de gemeente, op de zoogenaamde 80 bunder (Tachtig Bunder) tot aan de buurtschap Sibculo, voorts ten noordoosten van den Kloosterdijk boven het Overijsselsch Kanaal in het Bergentheimerveen en wijders tussen het Overijsselsch Kanaal en de buurtschap Mariënberg tot aan de Vecht om op woensdag 22 febr. op het gemeentehuis te Heemse te komen teneinde hen te hooren over de oprichting van een waterschap. W.H. de Chalmot (burg.) en J.B. Bolks (weth.).

03-03-1905
Aanbesteding. BenW van Ambt Hardenberg zijn voornemens donderdag 1 maart ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van een school met onderwijzerswoning in de buurtschap Ebbenbroek. Architecten F.C. en J.D.C. Koch te Zwolle.

10-03-1905
Te huur: een net burgerwoonhuis, thans bewoond door Olthoff, drukker ‘Sallands Volksblad’. E. Hemke, Hardenberg.

Heemse. De collecte voor de op te richten school in het Watergat (Rheezerveen), verleden week gehouden tijdens de spreekbeurt door ds. E.J.B. Jansen in de Nederlands hervormde kerk alhier, bracht f. 10,45 op.

17-03-1905
Heemse. Maandag l.l. 13 maart was het 40 jaar geleden dat de heer J.B. Bolks, wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand te Ambt Hardenberg, voor het eerst als lid van den gemeenteraad verkozen werd. Onafgebroken is hij sedert als gemeenteraadslid en wethouder werkzaam geweest. Deze dag was voor hem een dag van dankbare herinnering.

Advertentie. Rijwielhandel. Ondergeteekende bericht door deze dat hij het plan heeft zaterdag den 18en maart een rijwielzaak met reparatie-inrichting te openen te Hardenberg. Hs. Kip, rijwielhandelaar, op den Brink. (Zie krant d.d. 21-12-1906: Opnieuw ontvangen alle soorten schaatsen. Tevens gelegenheid tot het slijpen van schaatsen. Hs. Kip).

Advertentie. De ondergeteekenden, uitmakende het bestuur der Marke van Heemse en Collendoorn, roepen op, alle gerechtigden in de marke om te vergaderen op dinsdag 28 maart a.s. des nam. om 3 uur ten huize van G. Kampman te Heemse. Te behandelen: voorstel tot verkoop der onverdeelde eigendommen. Het bestuur: Van Ittersum, J.B. Bolks, K. Vinke.

Notaris Stuart zal op woensdag 29 maart in Hotel Van Munster inzetten voor de erven G.J. Sierink: een huis en erf met bouwland en heidegrond bij de Schol aan het Kanaal te Stad Hardenberg, voor de erven H. Meijer: een huisje met bouwland en heidegrond in den Vrouwenhoek.

24-03-1905
Hardenberg. Naar wij vernemen vroeg A. Leering, melkonderzoeker aan de boterfabriek alhier, ontslag tegen half april, wegens drukte in zijn bierbottelarij.

Hardenberg, 21 maart. In den vorigen zomer is door het rijk aangekocht het heerenhuis met tuintje, gelegen aan de Voorstraat en afkomstig van wijlen dr. G.W. van Riemsdijk, teneinde hier een post- en telegraafkantoor te bouwen. In het laatst van het vorige jaar wendde de vereeniging Plaatselijk Belang alhier zich tot den Minister van Waterstaat enz. met het verzoek eenigen voortgang met den bouw te maken. Hierop antwoordde de directeur-generaal der posterijen dat in dit voorjaar tot den bouw zou worden overgegaan. Thans is vanwege het departement van Waterstaat een schets van het te stichten gebouw met den plattegrond gezonden aan den burgemeester om de rooilijn enz. te bepalen.  De straat tusschen het gebouw en de hervormde kerk zal wat breeder worden dan thans, maar met ’t oog op het af en aanrijden der postwagens zal het wenschelijk zijn dat het postkantoor een paar meters achteruit wordt geplaatst, niet alleen met het oog op de passage, maar ook voor den welstand is dit beter. Het is te hopen dat het nieuwe gebouw spoedig gereed zal zijn, daar de ligging en de toestand van het tegenwoordige hulpkantoor zeer veel te wenschen over laat.

Advertentie. H.B. Scheffer, mr. schilder, Hardenberg (ten huize van G. Brand).

Advertentie. Alle soorten boomen en planten, tuin- en bloemzaden. L. Tieman, Hardenberg.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op dinsdag 4 april ten huize van Logement Nieuhoff te Gramsbergen en ten verzoeke van G.J. Wilpshaar te Holtheme doen inzetten een boerenplaats te Holtheme, bestaande uit een woonhuis met schuur en bakhuis, bouwland, weiland en hooiland, tezamen groot 19 ha.

31-03-1905
Advertentie. Ondergeteekende maakt bekend dat hij zich te Stad Hardenberg als bakker gevestigd heeft. E. Goris.

De arbeider Middag uit Brucht, werkzaam aan de Vechtverbetering alhier, had zich maandagavond in zijn woonscheepje begeven, de kachel flink opgestookt, om het gure, regenachtige weer ’t luik geheel gesloten. ’s Anderen morgens om 5 uur verscheen hij echter niet op zijn werk, waarom ‘ baas Teeuw’ hem ging wekken. Daar deze echter op herhaald roepen en kloppen geen antwoord kreeg, opende hij het luik en vond Muis bewusteloos op den grond liggen. Dadelijk werd Dr. Warnsinck gehaald, die alle pogingen in ’t werk stelde om de levensgeesten weer op te wekken, wat uiteindelijk mocht gelukken. ’t Had echter geen tien minuten langer moeten duren of alle moeite was vergeefs geweest…

In uitvoering is nu de verbetering van het riviervak Brucht-Stad Hardenberg; verder het riviervak Zeese-Stegeren in de gem. Ambt Ommen, waarin o.a. voorkomt de belangrijke afsnijding van de bocht bij de “Junner Mars” aan de Hooge Graven en ten slotte de afsnijding van de bocht boven de brug te Ommen, bij het buitenverblijf van de fam. Mulert. Deze coupeuse is de vorige week stroomende gemaakt. Dat de door afsnijding en regularisering van bochten verkregen verkorting belangrijk is, kan hieruit blijken dat op ’t gedeelte Dalfsen-Hardenberg de nieuwe rivier ruim 25 km. minder lengte heeft dan de oude die een lengte had van ruim 58 km.

07-04-1905
Notaris Rambonnet zal op donderdag 13 april ten huize van de wed. G.J. Timmermans te Anevelde publiek verkopen: merriepaard, ruinpaard etc.

14-04-1905
Notaris Rambonnet  te Gramsbergen zal op dinsdag 25 april in ’t Logement Nieuhoff, ten verzoeke van dhr. curator in ’t faillissement van L. van ’t Oever te Radewijk, doen inzetten een nieuw gebouwd woonhuis te Radewijk.

28-04-1905
Raadsvergadering Stad Hardenberg d.d. 19 april 1905: Ingekomen een adres van den heer Van der Haar om van het nieuwe kerkhof een hoek grond te koopen, groot 740 m2, ten einde daar een winkel en bakkerij met woonhuis te bouwen. Op dit adres wordt gunstig beschikt. (Krant d.d. 12 mei: Volgens achterstaande advertentie zal vrijdag 19 mei worden aanbesteed de woning van bakker G.A. van der Haar. De bouwkundige is G.J. Bruinsma Azn. alhier, die zich beleefd aanvolen houdt voor het maken van bestekken, tekeningen en andere bouwkundige werkzaamheden).

05-05-1905
Advertentie. Deurwaarder Sluiter zal op maandag 15 mei ten huize en ten verzoeke van L. Tieman, bierhandelaar en tuinman te Stad Hardenberg, publiek verkoopen: een best jong paard, een Utrechtsch wagentje c.a.

12-05-1905
De Krim. De arbeider Jager verloor op droeve wijze zijn vrouw, en dochtertje van 3 en een dochter van 17 jaar. De kleine viel in het kanaal, eerst sprong de moeder erbij en daarna de dochter. Geen der drie werd gered. Men kan zich den toestand van de vader met zijn zes overige kinderen voorstellen!

19-05-1905
Notaris F. Stuart zal op woensdag 31 mei in Hotel Van Munster inzetten voor Teunis Waterink en kinderen te Brucht: een boerenplaatsje in het Bruchterveld aan de Hardenberger scheiding c.a.

16-06-1905
De aap komt uit de mouw. Nu vindt men in een ingezonden stuk in de Provinciale Overijsselsche Courant het volgende stuk. Rheeze, 15 juni 1905. Geachte redactie. Vergun mij de opmerking te maken dat in uw blad dr. Engelberts, de vrijzinnig candidaat in het district Ommen chr. hist. genoemd wordt, terwijl hij tot de linkerzijde gerekend moet worden. Ofschoon hij het meest sympathiseert met de oud-liberalen, heeft hij toch schriftelijk verklaard niet tegen het bekende blanco artikel 80 te zijn. H. Otten, redacteur van het weekblad De Vechtstreek.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van L. Bieleveld wegens vertrek naar elders verkopen een boerenplaats gelegen in de nabijheid van Stad Hardenberg, bestaande uit flink boerenwoonhuis c.a.

30-06-1905
Bergentheim. Alhier had woensdagmiddag een treurig ongeluk plaats. Terwijl men aan de turfstrooiselfabriek aan ’t laden was met pakken op de spoorwagens, had de enige zoon van J.H. Wever een jongeling van ongeveer 20 jaar het ongeluk tussen de buffers te raken met het noodlottig gevolg dat hij zeer zwaar gekneusd en reeds dezelfde avond is overleden. (Krant 7 juli: Bij vergissing vermeldden wij de vorige week dat de enige zoon van J.H. Wevers tusschen de buffers geraakte. Dit moet zijn de zoon van G.J. Wevers en ook was hij niet de eenige maar de oudste zoon.)

Notaris Stuart zal op dinsdag 11 juli in het Hotel Van Munster publiek verkopen voor de heren de erven G. en H.J. Crull: het grasgewas wassende onder de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg, in het Baalderhag, de Paardeweide, Pastoorsweide, Lage Holt, Langemaat, Telgte, Steenmaat, Vijver, de Kop van de Koppel enz, alsmede het tiendkoren van de Warminkstiend, Lamberstiend, Jenniger-, Hanniger-, en Nijbrechstiend, de Bergentheimertiend, zoomede de halve Pastorietiend en de Uilenbergertiend, gaande uit landerijen onder Stad en Ambt Hardenberg.

07-07-1905
Allen die deze school begeeren, worden opgeroepen tot een vergadering op zaterdag 8 juli ten huize van den heer Snel op de Rheezerkamp. (Krant d.d. 14 juli: Zaterdagmiddag om drie uur verzamelden zich ten huize van den heer Snel op de Rheezerkamp verschillende mannen uit Rheeze en Diffelen ter bespreking van het plan om een christelijke school op te richten. Alles ging in de beste harmonie. Een commissie van 5 man, leden van de verschillende kerkgenootschappen, kreeg de leiding. Een uitstekend geschikt terrein ligt ter beschikking. De statuten zullen opgesteld en ter verkrijging van koninklijke goedkeuring worden opgezonden. Nog een korten tijd en onder Gods zegen zal ook daar de wensch van velen worden vervuld en een school waar Gods Woord grondslag en zuurdeeg is, de kinderen volgens de doopsbelofte opvoeden).

21-07-1905
Hardenberg. Gelijk ook uit achterstaande advertentie blijkt, wordt het bouwen van een nieuw postkantoor alhier eerdaags aanbesteed. Naar wij vernemen moet het met 1 april 1906 gereed zijn.

28-07-1905
Mariënberg. Dinsdagmorgen omstreeks 9 uur had aan het spoorstation alhier een treurig ongeluk plaats. Eenige arbeiders wilden aldaar een waterbak van een lorrie doen, om verder op een boerenwagen naar het kanaal te vervoeren. Terwijl men hiermede bezig was, kwam een zekere Gorten te struikelen, viel achterover en kreeg dezen bak op zijn lichaam met het ongelukkige gevolg dat hij bijna onmiddellijk dood was.

Notaris Stuart zal voor Hendrik Jan Kampherbeek te Radewijk finaal verkopen een huis tegenover het postkantoor te Hardenberg met een stuk hooiland voor in den Esch, een stuk bouwland op den Heidenkamp, een tuin aan het Middenpad, een veenblokje in het Hardenbergerveld. Een en ander thans in huur bij M. Pullen en A.J. Kampherbeek.

Notaris Rambonnet zal op vrijdag 11 aug. ten verzoeke van den heer H. Koppels (Keppels) te Zwolle doen inzetten een net burgerwoonhuis met tuintje aan den Dijk te Gramsbergen, thans in huur bij Koenderink. (Zie krant d.d. 01-09-1905: eigenaar werd den heer M. Kropveld te Coevorden voor f. 836).

04-08-1905
Heemse. In de nacht van maandag op dinsdag was alles op De Brink in rep en roer. Er was brand. Het huis van den heer Zilversmit stond in lichte laaie. Het te behouden was onmogelijk. De brandspuit bepaalde er zich dan ook toe om een belendend perceel dat reeds brandde, nat te spuiten, wat dan ook gespaard bleef. Van de inboedel kon niets worden gered. Gelukkig voor de dichtstbijzijnde huizen met rieten daken was er geen wind. Ware dit het geval geweest, het was niet bij 1 woning gebleven. De brandspuit die hier hielp, was niet van Heemse, maar uit Hardenberg. Onbegrijpelijk dat men nog steeds te Heemse er niet toe besluiten kan zich van een brandspuit te voorzien. 

Dankbetuiging. Aan allen die in den nacht van maandag op dinsdag tijdens de brand bij den heer Zilversmit eenig timmergereedschap enz. uit het in de nabijheid zijnde huis hebben gered, mijnen hartelijken dank. A. Luisman.

11-08-1905
Notaris Stuart zal inzetten voor W. Bosman een huisje achter de Markt te Stad Hardenberg, bewoond geweest door wijlen Js. Olsman.

25-08-1905
De heer S.D. Mendels, Israëlitisch leeraar te Hardenberg, is als zoodanig benoemd te Rijssen.

Hardenberg. De postkar die sinds veel jaren des avonds omstreeks 12 uren, na aankomst van den laatsten trein uit Holland, uit Zwolle naar Hoogeveen vertrok, zal met 1 oktober zijn rit staken. De verzending van brieven en pakketten zal dan geschieden met de treinen van den N.O.L.S. Het is evenwel wenschelijk dat er ’s morgens nog uit Zwolle naar de richting Coevorden een vroegtrein moge komen, daar nu de eerste trein hier omtrent 11 uren des voormiddags aankomt.

Aanstaande donderdag (Hardenberger Kermis) zal A.J. Grefelman aanwezig zijn bij R. Koeslag aan de Markt te Hardenberg om pulpebestellingen a f. 2,- per 1000 kilo in ontvangst te nemen en achterstallige gelden te innen.

01-09-1905
Bergentheim. Dezer dagen overkwam het 2-jarig kind van Wind aan de Gouden Ploeg een ernstig ongeluk. Terwijl het bij een pot met kokend water stond, viel deze om met het ongelukkige gevolg dat het den inhoud over het lichaam kreeg. Reeds den volgenden dag overleed het aan de bekomen brandwonden.

08-09-1905
Op woensdag 20 sept. aanbesteding: herstellen van den toren der gereformeerde kerk te Lutten, het bouwen van een gallerij. De architecten, E. Warringa & Zn. (Laagste inschrijver J. Lahuis te Coevorden).

Teekencursus. Ondergetekende wenscht bij genoegzame deelname op te richten een tekencursus. Zich te vervoegen ten huize van de Chef der D.S.M. te Heemse. G.J. Bruinsma Azn., bouwkundige.

Avereest. H.M. de Koningin heeft vergunning verleend tot het voeren van het predikaat ‘Koninklijke’ aan de Naamlooze Vennootschap de kweekerij Tottenham te Dedemsvaart. 

22-09-1905
Lutten. De aardappelcampagne is weer in volle gang aan de aardappelmeelfabriek De Baanbreker. Van verschillende plaatsen komen tal van schippers de aardappels aanvoeren, die alhier worden verwerkt. De omwonenden genieten van de reuk, terwijl langs de gehele vaart een dikke laag schuim het water bedekt. Het ware wel te wenschen dat men met het plan van de vloeiweide wat beter opschoot.

Onroerende goederen. Notaris Stuart zal op woensdag 4 october voor den heer G.W. van Riemsdijk in Hotel Van Munster te Stad Hardenberg doen inzetten: een huis en erf met bouw- en grasland op den Roeterskamp (in gebruik bij G.J. Hulsegge), twee stukken bouwland op Bakkerskampje c.a.

29-09-1905
Advertentie. Op zaterdag 23 september is geopend de brood-, koek-, banket- en pain de luxe bakkerij van G.A. van der Haar, Hardenberg.

06-10-1905
Stad Hardenberg. Nu de heer J. Michelsen, chef aan het station alhier van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij D.S.M. in gelijke betrekking aan het station te Dedemsvaart der D.S.M. is verplaatst, zal de heer H. Linde, thans te Klazienaveen, als chef hier optreden.

20-10-1905
Notaris Rambonnet zal op dinsdag 31 okt. 1905 bij de percelen, ten verzoeke van mw. de wed. H.T. Löhnis te Rotterdam publiek verkopen: 73 beukenboomen staande bij Vasse te Den Velde aan de Doodenallee.

Opening school Hoogenweg op 1 november; de grens wordt getrokken bij M. Grendelman.

27-10-1905
Slagharen. De Hoogeveensche Courant deelt mede: Te Slagharen kocht zes jaar geleden de landbouwer F. Steenbeek op een verkoping een canapé. Toen hij die dezer dagen opnieuw liet bekleeden, vond men daarin f. 3760 aan bankpapier en f. 1800 aan effecten.

03-11-1905
Advertentie. In de nieuwe Vleeschhouwerij van L. Leman, Hardenberg, is dagelijksch verkrijgbaar: eerste kwaliteit vet Rundvleesch, alsmede rolpens in ’t zuur en rookmuisjes van twee pond en zwaarder, tegen scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, L. Leman.

Gramsbergen. Woensdagavond had hier een treurig ongeluk plaats. De landbouwers G.J. Schonekamp en J. Hamberg keerden met hunne echtgenooten en een kleindochter der eerste per rijtuig huiswaarts. Bij de spoorlijn gekomen werden de slagboomen neergelaten vlak voor het paard, waardoor het schrok en achteruit begon te loopen. Gevolg hiervan was dat wagen en paard in een vrij diepe sloot terecht kwamen. Op hun hulpgeroep snelden velen toe en met vereende krachten kreeg men de drenkelingen op het droge. Helaas een ervan keerde niet weder tot het leven terug. ’t Was de voerman Hamberg.

Hardenberg. Van het verfwerk van het nieuwe postkantoor zijn aannemers geworden de schilders G. Frijling en J.H. Hemstede alhier.

Vrijdagmorgen (27 okt) had een 20-jarige rietdekker, woonachtig te Radewijk, het ongeluk van het dak van een boerenhuis in het Laar te vallen. In deerniswaardigen toestand werd de ongelukkige opgenomen en naar zijn woning vervoerd. Onderweg is de oppassende jongeling reeds overleden.

03-11-1905
Notaris J.A. Berendsen te Avereest zal op maandag 30 okt. in het café van den heer Geerdes te Slagharen, ten verzoeke van dhr. J.B. Tasche te Hengelo als onherroepelijk gemachtigde van dhr. J.H. Tassche te Slagharen, doen inzetten: een windkorenmolen met erf te Slagharen aan de Lutterhoofdwijk (Zie krant d.d. 17-11-1905: De op 13 nov. door notaris Berendsen alhier geveilde molen voor den heer Tassche te Slagharen bracht op f. 4550. Kooper werd de heer J.B. Kleine Staarman te Slagharen).

17-11-1905
Aan de Christelijke Bewaarschool te Hardenberg wordt tegen 1 januari a.s. eene onderwijzeres gevraagd (geref. godsdienst), salaris f. 300,- benevens de handwerkles aan de school verbonden. Brieven aan H. Weitkamp-Bolks te Heemse.

Stad Hardenberg. In de laatst gehouden vergadering van den raad dezer gemeente deed de voorzitter de mededeeling dat de nieuwe school aan den Hoogenweg den 2 nov. is geopend met 48 leerlingen. Er wachten echter nog meer kinderen op plaatsing en daarom is met algemene stemmen besloten de schoolmeubelen voor het tweede lokaal aan te schaffen. Vervolgens deelde de voorzitter mede dat den 11 nov. iemand vanwege de Heidemaatschappij kon worden verwacht om het Hardenbergerveld op te nemen, ten einde voorstellen te doen omtrent ontginning enz. Tevens werd besloten het zogenaamde Oude Veen publiek te verkoopen. 

24-11-1905
Uit de hand te koop: een ruim, goed onderhouden, hecht en sterk, zeer gerieflijk, van alle gemakken voorzien heerenhuis met prachtigen tuin, waarin allerlei vrucht- en sierboomen, gelegen in het midden van de Kalkwijk te Dedemsvaart, bewoond door mw. de weduwe mr. J.H.E. Meesters.

Ondergeteekende bericht langs dezen weg dat hij een nieuwe zaak in manufacturen, gemaakte heerenkleeding enz. heeft geopend. Tevens voorradig verschillende soorten naaimachines. De Krim, B. Jonker.

01-12-1905
Naar we vernemen worden hier plannen gemaakt om den zoogenaamden Kerkweg te verlichten. Een commissie zal gevormd worden. Van harte juichen wij het toe dat Heemse zoo ‘verlicht’ wordt.

08-12-1905
Notaris Stuart zal op dond. 14 dec. voor de weduwe G.W. Moeken te Stad Hardenberg inzetten een huis en erf met tuintje op het Hoofd te Stad Hardenberg.

15-12-1905
Lutten. De aanvoer van aardappels aan de fabriek De Baanbreker is afgeloopen. Er zijn dit jaar heel wat aardappels vermalen, meer dan 500.000 HL. De daarmee gepaard gaande scheepvaartbeweging brengt een  bedrijvigheid voor onze plaats aan. Bij de landbouwers in De Krim bestaat het plan ook een aardappelmeelfabriek op te richten, een coöperatieve, waarvoor reeds een commissie benoemd is. Pogingen worden aangewend om den benoodigden grond aan te koopen. In deze week is een vergadering gehouden waarvoor ook belanghebbende boeren van hier tot bijwoning zijn uitgenoodigd.

Advertentie. Marke van Diffelen. Het bestuur van de Markte van Diffelen roept markegenooten op tot het houden van een vergadering op woensdag 20 dec. 1905 des middags om 12 uur ten huize van G. Kampman te Heemse. H.J. Nijhuis, Hs. Eshuis, H. Braakman, bestuurders. Onderwerp te behandelen: ingekomen verzoek van 1 der markgenooten tot verdeeling der eigendommen.

22-12-1905
Vrijdagavond 15 dec. had alhier in het café Heitbrink een vergadering plaats ter bespreking der oprichting van een coöperatieve aardappelmeelfabriek alhier. Zoowel uit De Krim als van elders waren vele belangstellenden opgekomen. Er werd dan ook staande de vergadering besloten tot oprichting, tevens werd een commissie benoemd voor den aankoop van een tot dat doen geschikt terrein en werd de wensch geuit dat ook velen van elders zich mochten bereid verklaren tot het nemen van aandelen.