05-01-1906
Lutten. Van 2 januari wordt van hier bericht dat de belanghebbenden in een dezer dagen gehouden vergadering niet tot overeenstemming zijn kunnen komen, onder anderen ook niet over de plaats (Ambt Hardenberg of Gramsbergen) waar de fabriek zou komen te staan, zoodat voorlopig is afgezien van het plan van oprichting een coöperatieve aardappelmeelfabriek in De Krim.

Advertentie. Wie een ijzeren grafpaaltje a 80 ct wenscht te hebben, gelieve dit voor 14 januari a.s. op te geven aan den heer D. Pot, president-kerkvoogd, Hardenberg.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van de erven van de weduwe Jannes Zweers op dinsdag 16 januari inzetten een huis en erf, staande op een gunstige stand aan de Achterstraat te Stad Hardenberg, door gemelde weduwe Zweers bewoond geweest.

12-01-1906
Notaris Stuart zal voor de erven van mej. de weduwe G.J. Bruins op woensdag 24 jan. inzetten een huis en erf met tuintje op den Brink te Heemse, thans bewoond door H. Scheen.

19-01-1906
Advertentie. Door dezen maak ik bekend dat de zaak op denzelfden voet wordt voortgezet. Onder minzame aanbeveling, wed. C.W. Hombrink-v.d. Velde.

De ondergetekende maakt bekend dat hij te Lutten op maandag 5 februari zal openen een werkplaats voor herstellen, lakken en vernikkelen van rijwielen. Fabriceert ook nieuwe rijwielen in verschillende prijzen. R. Dijkstra, Dedemsvaart.

26-01-1906
Hardenberg. Reeds een paar zondagen liep het bloed door de goten der stad in de voormiddaguren. Een onaangenaam gezicht voor de talrijke kerkgangers. Men zegt dat de joodsche slager Zilversmit bezig was druk in zijne woning te slachten, vandaar die straatgoten met bloed. Is daar niets aan te doen?

Voorlopige aankondiging. Notaris Stuart zal ten verzoeke van het gemeentebestuur van Stad Hardenberg in de maand februari verkopen een hoek groengrond met uitgeveend land en eenige heidegrond, aan elkander gelegen op het zoogenaamde Oudeveen, onder de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg, tezamen groot ruim 54 hectaren. (Krant d.d. 16 maart: koper is geworden dhr. W. Iemhoff, Wielen (Pr.), voor f. 11.590).

02-02-1906
Hardenberg. In plaats van den overleden C.W. Hombrink is door den Commissaris der Koningin benoemd tot zetter voor ’s rijks directe belastingen in Stad Hardenberg, J. Hurink, ontvanger der herv. kerk.

Hardenberg. De heer E. Leefsma, Israëlisch godsdienstonderwijzer te Hasselt, is als zodanig benoemd te Hardenberg.

09-02-1906
Dedemsvaart. Van bevoegde zijde vernemen wij dat het thans vaststaat dat alhier zal worden opgericht een coöperatieve aardappelmeelfabriek. De daartoe noodige gronden zijn aangekocht van den heer Minke te Dedemsvaart en den heer Geerdes te Slagharen. Over de plaatsing der fabriek valt heden nog zeer weinig te zeggen. Zeker is het echter dat dezelve zal komen te staan aan den Oostkant der van ouds bekende Wuitenwijk.

16-02-1906
Advertentie. Uit de hand te huur of te koop een boerenplaatsje met bouw en hooiland aan den Hoogenweg. Te bevragen bij den eigenaar B. Wolbink.

23-02-1906
Aanbesteding. Vrijdag 9 maart zal ondergetekende namens de kerkenraad der gereformeerde kerk te Avereest aan de Balkbrug trachten aan te besteden: het bouwen van een pastorie gelegen aan de Dedemsvaart. Nadere inlichtingen bij H. Burgmans, architect, Sluis IV.

Notaris Stuart zal op woensdag 7 maart ten huize van R. Raak in het stationskoffiehuis te Bergentheim inzetten een nieuw gebouwd woonhuis waarin bakkerij en winkelaffaire wordt uitgeoefend met eenigen grond daarbij, staande en gelegen te Sibculo bij de Kloosterhaar onder de gemeente Vriezenveen, thans bewoond en in gebruik bij H.W. Potgieter. (Krant 2 maart: veiling uitgesteld).

Notaris Stuart zal op donderdag 8 maart inzetten ten verzoeke van mej. de weduwe C.W. Hombrink en kinderen te Stad Hardenberg: een voor weinige jaren nieuw gebouwd en sterk getimmerd boerenwoonhuis met bouw- en grasland in het Nieuwe land aan het kanaal, in huur bij J. Ravekes.

02-03-1906
Van daar wordt gemeld dat aldaar door de gebroeders Minke te Dedemsvaart en eenige anderen een aardappelmeelfabriek zal worden gebouwd. Zij zal worden geplaatst aan de Wuitenwijk op een 100 meter van de Lutterhoofdwijk. Tegen september aanstaande hoopt men daarmede gereed te zijn. Reeds zijn in een vergadering de statuten opgemaakt en tot bestuursleden aangewezen: Joh. Berg, A. de Jager, H. Colenbrander, Joh. Leenders, H. van der Vinne, allen te De Krim, J. Minke te Dedemsvaart en B.J. Geerlings te Tripsveencompagnie.

Gramsbergen. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer H.C. van Riemsdijk, nu rijksontvanger te St. Anna Parochie, is tegen 16 maart aanstaande benoemd tot adjunct-controleur bij de gemeentebelastingen te Amsterdam.

Advertentie. Lambertus Otter en echtgenoote wenschen bij hun vertrek naar Amerika aan al hun vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel! Rheezerveen.

09-03-1906
Notaris Rambonnet zal op vrijdag 23 maart 1906 in ’t logement Kuiper te Gramsbergen voor de onherr. gemachtigden van J.H. Kloekhorst te Holtheme doen inzetten een boerenplaatsje te Holtheme.

16-03-1906
Op 13 maart werd alhier in café De Lange aanbesteed het grondwerk voor de te bouwen aardappelmeelfabriek, aannemer werd de heer J. van der Venne alhier, als zijnde de laagste inschrijver, namelijk voor twintig cent de kubieke meter. De volgende week wordt met het werk begonnen waarmede men in vier weken hoopt klaar te komen.

13-04-1906
Hardenberg. Woensdagavond 4 april kwamen in het Lokaal eenige ingezetenen bijeen ter bespreking om ook voor Hardenberg en Heemse eene afdeeling van het ‘Groene Kruis’ op te richten. Eene voorlopige commissie bestaande uit de hh. Dr. Schot, Ds. Westhoff, Dr. Kattewinkel, F. Stuart, G. Bruins en A.A. Oostenbrink werd benoemd om een en ander te regelen. (Krant 18 mei 1906: Vrijdagavond van de vorige week vergaderden alhier een 36 opgekomenen in het locaal van Chr. belangen en kwamen zij overeen eene afdeeling op te richten van het Groene Kruis. De statuten door eene voorloopige commissie ontworpen werden goedgekeurd en er werd besloten rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Tot bestuursleden werden gekozen de beide predikanten alhier, notaris Stuart en de heren Folkerts, H.W. Weitkamp jr., G. Bruins en Herberts).

Veiling. Notaris Berendsen zal in de maand mei a.s. publiek verkopen het vanouds bekende hotel Steenbergen te Dedemsvaart en de tussen het gemeentehuis te Avereest, Langewijk, Hoofdvaart en het hotel gelegen grond. (Zie krant 27 april: voor den heer A. van Wely, verkoop op 14 mei) (Zie krant 1 juni: hoogste bieder is geworden dhr. E.J. Kloppenberg te Groningen voor f. 14000, gunning in beraad).

Advertentie. E. Stegeman maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als horlogemaker. Verkrijgbaar klokken, wekkers, regulateurs, horloges en goud- en zilverwerken. Minzaam aanbevelend.

20-04-1906
Lutten. Maandagmiddag vulde een grote schare de gereformeerde kerk. Het nieuwe orgel werd in gebruik genomen. De heer Proper van Kampen, die het leverde, was overgekomen om de schoonheid ervan te laten hooren.

Mariënberg. Men schrijft aan de Telegraaf: Met het leggen van de aardebaan voor den spoorweg Almelo-Mariënberg is men bijna gevorderd tot wachtpost no. 32 te Ambt Almelo, alwaar de lijn zal aansluiten op den spoorweg Almelo-Zwolle. Het lijdt dan ook geen twijfel of de nieuwe lijn zal met 1 sept. a.s. voor het verkeer geopend kunnen worden.

Advertentie. Lucas Stoeten te Rheeze heeft de benoeming tot notabel in de nederlands hervormde kerk te Heemse NIET AANGENOMEN. L. Stoeten.

Uit de hand te koop: een boerenplaatsje met daarbij gelegen bouw- en weiland aan den Dijk te Gramsbergen, toebehorende aan J. Valkman B.H.zn. te Gramsbergen.

04-05-1906
Bij de aanbesteding van de aardappelmeelfabriek ‘de Krim’ op vrijdag 27 april in ’t café De Lange waren ingekomen dertien inschrijvingen. Aan den heer H. Huisman van Onderdendam is het werk gegund voor f. 37.580.

Bij de op 25 april in het café Horstra alhier gehouden aanbesteding van een woonhuis bij de hoeve van den heer K. Salomons, was eenige inschrijver de heer Jansen van Ter Apel. Naar wij vernemen is het werk echter niet aan dezen gegund, maar zal ’t vermoedelijk worden opgedragen aan den heer C. Linze, architect te Klazienaveen.

Advertentie. Ondergeteekenden berichten hiermede dat zij een speciaal eigen merk sigaren in den handel gebrachthebben, genaamd “De Dedemsvaartsche Telefoon. Sigarenhandel R. Jalink & Zn., Wisseling, Dedemsvaart, Kalkwijk.

11-05-1906
Op maandag 28 mei zal door het bestuur der Vereeniging tot Bevordering van Chr. Nat. Onderwijs te Hardenberg worden aanbesteed: het gedeeltelijk afbreken en verbouwen van de bestaande school en het aanbouwen van vier lokalen met spreekkamer, gangen, privaten enz. Architect J.B. Radstake, Enschede.

Advertentie. Ontvangen: puike zaaikboekweit, inlandsche rogge en allerhande voerartikelen tegen billijke prijzen. Tevens betuig ik mijn hartelijken dank aan de inwoners van Slagharen en omstreken voor de gunst en het vertrouwen in de verloopen jaren zoo ruimschoots genoten en voor de mij bewezen diensten. Mij wederom beleefd in de gunst van ’t geachte publiek aanbevelende, J.H. Tasche, Slagharen.

18-05-1906
Gramsbergen. Door den directeur der Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek ‘de Baanbreker’ te Lutten is beroep bij H.M. de koningin ingesteld van de beslissing van B. en W. der gemeente Gramsbergen d.d. 26 april 1906 waarbij aan J. Leenders, H. Colenbrander, U. van der Vinne, A. de Jager, allen te De Krim, B.M. Minke te Avereest en B.J. Geling te Tripscompagnie, gem. Muntendam, vergunning is verleend voor de oprichting eener aardappelmeelfabriek te De Krim onder Gramsbergen.

Tijdens het onweer in de nacht van zondag op maandag sloeg de bliksem in het huis bewoond door G.J. Rotman te Bruchterveld. Alles was spoedig een prooi der vlammen, slechts met moeite kon het vee gered worden. 

25-05-1906
Met de bouw van de aardappelmeelfabriek schiet het hier al flink op. Zaterdag is men reeds bezig geweest met het stellen van een achttal gebinten; ca. dertig man, timmerlieden, metselaars enz. zijn dagelijks druk in de weer schepen met steen, hout, kalk, metselzand zijn soms twee a drie tegelijk in lossing, ’t welk een en ander een bedrijvig tafereel oplevert. ’t Is te hoopen voor den heer Huisman, zoomede voor de werklieden dat het weder wat gaat beteren, dar het tot nu toe steeds buiig en regenachtig was, ook verlangt men hier over ’t algemeen voor veld en akker nu beter weer.

01-06-1906
Bewonderenswaardig is de vlugheid en vaardigheid waarmede hier gewerkt wordt aan de nieuwe aardappelmeelfabriek, de onderste ramen zijn reeds allen gesteld en ingemetseld, de voorgevel is reeds opgetrokken tot meer dan vier meter hoogte, de meelloods is reeds geheel klaar, men is druk bezig met de vezelgaten, ’t mag gezegd dat het allen kranige werklieden zijn. De uitvoerder de heer Zulp is dan ook juist de aangewezen persoon om zulk een groot werk te leiden, ofschoon: een klein persoon, is ’t wonder welk een verbazende werkkracht deze her ontwikkelt, men meent soms nog met hem te spreken, mis! hij is reeds weer aan de andere zijde van de fabriek. Mocht het weder eenigszins gunstig blijven, is er geen twijfel aan of de heer Huisman zal op tijd klaar zijn. De aanvoer van steen, hout enz. gaat geregeld zijn gang. Klaar zijnde beloofd het een prachtig gebouw te zijn, en sieraad voor de Krim en een bron van verdienste voor velen. De Heer v. Camerijk, is deze week met zijne werkzaamheden als schrijver boekhouder begonnen.

08-06-1906
Kerkvoogden der Nederlands Hervormde Gemeente te Stad Hardenberg wensen aan te besteden het vergroten der kerk te Kloosterhaar.

15-06-1906
Advertentie. Waarschuwing. Allen die nog iets verschuldigd zijn aan den heer J. Veldhuis van der Veen, arts, vroeger wonende te Stad Hardenberg, thans te Tubbergen, worden verzocht daarvan betaling te doen ten kantore van ondergetekende. A.B.H. Sluiter, deurwaarder.

Voorloopige aankondiging. De notarissen F. Stuart en J.A. Berendsen berichten dat de eerste veiling der eigendommen van de erven Crull zal plaats hebben bij inzet op donderdag 19 juli in Hotel Van Munster te Hardenberg. (Krant d.d. 29 juni 1906: Belangrijke veiling van vaste goederen (zonder beraad). Donderdag 19 juli in Hotel Van Munster: de onder Stad en Ambt Hardenberg en Gramsbergen liggende hooilanden langs de rivier de Vecht, genaamd: Steenmaat, Vijver, Lage Holt, Koppel, Telgte, Paardeweide, Pastoorsweide, Baalderhag, Osseweide, de Meene, Langemaat, Hangmaat, Veldmaat en Bruchterbroek en de bouwlanden Hoogeweide, landen in de Esch, Klapschure, de Hollast, Trapjes, Nieuwe Kamp, Burgerkamp en landen in Brucht met daarop staande bouwmanswoning, dal- en ondergronden in het Diffelerveld, Baalderveld, de Volle Uren, het Emmenbroek (Ebbenbroek), Koeveen en Zilverveen en de tiendrechten). (Zie voor uitslag veiling krant 03-08-1906).

22-06-1906
Notaris Rambonnet zal op 3 juli inzetten een boerenplaatsje te Radewijk, toebehorende aan de erven Kelder en in huur bij G.J. van der Veen Jzn. die ook aanwijzing doet.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van Gerbrand Kroeze op 4 juli inzetten een boerenplaats gelegen aan de zuidzijde der Dedemsvaart te Lutten, bestaande uit een nieuw gebouwd woonhuis met op Groninger wijze gecultiveerd bouwland c.a.

29-06-1906
Advertentie. Christelijk Mannenkoor te Hardenberg. Jongelingen en mannen niet beneden 18 jaar, die wenschen mede te werken tot oprichting van een christelijk mannenkoor worden verzocht zich voor 15 juli aan te melden bij een der ondergetekenden. S. Osinga, Hardenberg. Hs. Kip, Heemse.

Gramsbergen. De heer A. van Riemsdijk (vroeger te Gramsbergen), slaagde dinsdag te Groningen voor candidaatsexamen godgeleerdheid, eerste gedeelte.

06-07-1906
Advertentie. Koopt niet uit Zwolle, om niet in moeilijkheden te komen door een onkundige hand, alvorens een bezoek gebracht te hebben bij ondergeteekende. Ontvangen een ruimte keuze in goud- en zilverwerken. Js. Schutte, horlogemaker, Hardenberg.

Dedemsvaart. De Koninklijke kweekerijen ‘Moerheim’ en ‘Tottenham’ ontvingen maandag 2 juli bezoek van een dertigtal Enelsche kweekers-toeristen. Met een extra tram van het Staatsspoor station Dedemsvaart afgehaald en aldaar door de heeren B. ruys en A.M.C. van der Elst, eigenaren van ‘Moerheim’ en ‘Tottenham’ verwelkomd, kwam het gezelschap, waaronder een vijftal dames zich bevond, om half een aan het hotel Steenbergen aan. Half twee bezocht de helft van het gezelschap ‘Moerheim’ en de andere helft ‘Tottenham’; te half vier verwisselden de partijen.

Advertentie. Nieuw licht! De Lusal Lamp!! Lichtsterkte 100 kaarsen, brand 20 uur zonder bijvullen, a 3/4 cent per uur. Walmt niet, behoeft niet schoon gemaakt te worden en brand zeer regelmatig. In gebruik te zien en te verkrijgen bij H. Zweers J.R.zn., Hardenberg.

27-07-1906
De Krim. De benodigdheden voor de schoorsteenbouw der aardappelmeelfabriek ‘Inter Nos’ zijn deze week aangekomen. Met den bouw zal de volgende week worden begonnen. ’t Geheel, gereed zijnde, belooft een prachtig gebouw te worden. (Krant 10-08-1906: met de werkzaamheid aan de in aanbouw zijnde aardappelmeelfabriek ‘Inter Nos’ gaat het goed vooruit, de schoorsteen 25 meter hoog, komt reeds deze week klaar, ook de electriciens zijn druk aan ’t werk, de bevloeiingsterreinen met hunne bedijkingen en kanalen, schietne ook goed op. Eerstdaags zijn ook de machinerien te wachten, zoodat men gegronde hoop mag hebben dat alles op tijd klaar komt).

03-08-1906
Raadsvergadering Stad Hardenberg d.d. 31 juli 1906: – besloten wordt hier elke maandag een eier-, boter- en pluimveemarkt op te richten bijv ’s morgens van 9-10 uur, met deze bepaling dat men niet anders mag koopen dan op de markt; – een adres van de heer Hemke waarin hij te koop vraagt een hoek grond van de bleek achter zijn huis ter grootte van 108 vierkante meter; aangehouden. (Zie raadsverg. 16 aug. besloten wordt geen gronden van de bleek te verkopen).

Naar men meedeelt zal de tramlijn Meppel-Balkbrug in ’t laatst van 1907 gereed kunnen zijn.

17-08-1906
Wegens het bouwen van een boerenbehuizing te De Krim, gem. Gramsbergen voor de Coevorder Veen- en Ontginningsmaatschappij op dinsdag den 28 augustus des middags 12 uur bij den veenbaas Hm. Knol aldaar, van de arbeidsloonen van timmer- en metselwerken en het verf- en glaswerk. Inlichtingen geeft de architect B. Warringa te Sleen. Oosterhesselen, 15 aug. 1906, H. Rigterink.

Hardenberg. Bij het gemeentebestuur is officieel bericht ontvangen dat met 1 sept. a.s. het hulptelegraafkantoor met telefoondienst wordt opgeheven, doch met dien datum wordt een rijkstelegraafkantoor met een telefoonkantoor geopend in het gebouw van het nieuwe postkantoor alhier.

Voor eenige dagen was zekere A. Tieman bezig met het visschen op snoek in de Vecht. Hij kreeg beet, haalde op en tot zijn groote verwondering had hij een vischotter aan den haak van ongeveer 70 cm. lengte. Een groote zeldzaamheid!

24-08-1906
Notaris Rambonnet te Gramsbergen za op 4 sept. voor de diaconie der hervormde gemeente te Hardenberg doen inzetten een huis en erf met bouwland en heidegrond te Radewijkerveld, gem. Ambt Hardenberg, groot 3 hectare 95 are en 10 centiare, thans in huur bij H.J. Koops. (Zie volgende krant: veiling niet doorgegaan).

Notaris Rambonnet zal op dinsdag 4 sept. 1906 voor M.B. van Braam te Gramsbergen doen inzetten: een windkorenmolen te Gramsbergen, staande in de onmiddellijke nabijheid van het Overijsselsche Kanaal en het Station van de N.O.L.S. met de daarbij gelegen huisplaats, en een burgerwoonhuis aan de Achterstraat te Gramsbergen.

31-08-1906
Ondergetekende maakt aan de plaatsgenoten van Hardenberg en omstreken bekend at hij in het huis, vroeger bewoond door den heer Wiegmink te Hardenberg, een kruidenierswinkel en handel in margarine, drogerijen en huishoudelijke artikelen heeft geopend. Opening van ‘De Kleine Winst’, P. van Velzel. (Zie krant d.d. 7-12-1906: advertentie: Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij mede aan zijn zaak verbonden heeft een schoenenhandel. De schoenen worden betrokken van den heer H.J. Dikkers te Hoogeveen. Aanbevelend, P. van Velzel, Hardenberg). (Zie krant d.d. 18-11-1927: advertentie: Ondergeteekende maakt het publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij aan zijn zaak heeft verbonden een rund- en varkenslagerij. P. van Velzel, Oosteinde).

Opening Nieuwe Overijsselsche Vleeschhouwerij. De ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij a.s. zaterdag 8 september ’s avonds 8 uur zal openen een kalfs- en runderslagerij waar een ieder naar genoegen kan worden bediend. D. Blein, Hardenberg.

21-09-1906
Advertentie. Heerlijk! Fijn en broos St. Nicolaas. Alsmede bitterkoekjes, kransjes, sprits enz. enz. Vraag de bekende zuivere honing-, ontbijt- en sucadekoek. Aanbevelend, wed. C.W. Hombrink. Naast het postkantoor.

De Krim. Een zeer droevig ongeval deed zich hier zaterdag 15 september voor. Een zoontje van den heer J. Scholten, winkelier alhier, zou in den namiddag bij een klant ene paar boodschappen bezorgen. De boodschappen werden echter niet bezorgd en het knaapje kwam ook niet meer thuis. Toen het donker begon te worden, werd men natuurlijk ongerust en toog men op onderzoek uit. Den ganschen nacht werd gezocht, echter zonder gevolg. Zondag, maandag en dinsdag werd overal gevischt met dreggen en zegens, doch weer zonder resultaat. Niemand heeft het knaapje gezien. De angst en droefheid der ouders laten zich begrijpen. Een later bericht meldt ons dat woensdagmiddag omstreeks 12 uur het lijk van het knaapje is gevonden en wel in de Lutterhoofdwijk, bij het vonder voor de woning van den heer Joh. Dorgelo. Een schipper die daar langs voer, haalde het lijk met een haak op. De ouders zijn niettegenstaande het smartelijk verlies, blijde toch het stoffelijk overschot van hun kind terug te hebben.

De Krim. Naar wij vernemen zal de aardappelmeelfabriek alhier in ’t midden van de volgende week in werking treden. Zoowel wat aangaat metsel- en timmerwerk, als machinerien en electrische verlichting, laat, volgens deskundigen, het geheel niets te wenschen over. De boeren zijn reeds druk bezig met aardappel rooien. Kwaliteit en kwantiteit laten niets te wenschen over.

Notaris Stuart zal op dond. 4 okt. inzetten krachtens bevel van de arr.rechtbank te Zwolle een boerenplaatsje in de Volle Uren onder de gemeente Stad Hardenberg, in eigendom behoorende aan J.L. v.d. Lijke en de kinderen van zijne overleden echtgenoote.

05-10-1906
Dinsdagavond werd alhier onderhands aanbesteed het bouwen van de christelijke school. ’t Werd gegund aan den heer Tellema. Dadelijk is reeds met den bouw begonnen.

Het eerste schip met aardappelen werd maandag 1 okt. verwerkt door de aardappelmeelfabriek ‘Inter Nos’. ’t Was dan ook daarom dat in ’t café De Lange een feestelijke bijeenkomst plaats had van de leden van het bestuur, alsmede van de aandeelhouders en hunne dames. Er werd getoast en gesproken, en men was tot middernacht gezellig bijeen. Met het aardappelrooien schiet men hier mooi op. Was het weder goed gebleven, dan hoopten velen deze week daarmede klaar te komen.

19-10-1906
Ingezonden stuk. Maandag 15 october werd te Hardenberg in het Locaal voor Christelijke Belangen de eerste algemeene vergadering gehouden van de opgerichte Boerenleenbank (onderafdeling van de Centrale Bank te Utrecht). Aanwezig waren 17 leden, meerendeels gegoede landbouwers uit deze streek. Ondergeteekende, tot leden van het bestuur of van den raad van toezicht gekozen, verzoeken beleefd eenige ruimte in uw blad voor onderstaande regelen, ten einde hunne medeburgers eenigszins het del en de strekking der bank te verduidelijken c.a. Bestuur: H.J. Grooters te Heemse, K. Vinke te Heemse, G. Bruins te Heemse. De raad van toezicht: F. Stuart te Heemse, A.J. van der Sanden te Hardenberg, G. Zwijze te Loozen en J. Reinders te Bergentheim. Kassier: J. Snijders te Heemse.

Advertentie. Alle belanghebbenden bij de verbetering der z.g. Hongerdijk in het Bruchterveld, worden bij dezen uitgenodigd ter vergadering ten huize van H. Otter. Namens de commissie: Jan Reinders (Anevelde), Geert Arends (Bruchterveld), H. Otter (Bruchterveld), M. Apeldoorn (Bruchterveld), A. van den Berg (Bruchterveld) en G.J. Garst (Bruchterveld).

26-10-1906
Het op 23 oct. door notarissen Stuart en Berensen verkochte boerenerf te Wielen voor de erven Crull (laatstelijk in huur bij Nies) zijn koopers geworden van het in Holland gelegen hooiland groot 2,74 ha. W. Iemhoff W.zn. voor f. 3262,50. Van de weiden, eveneens in Holland groot 3,05 ha. W. Roelofs voor f. 3262,50. Van het huis en andere gronden, geveild door not. Arends te Neuenhaus is de heer Nies kooper geworden voor f. 12.960.

Hardenberg. Naar we met zekerheid vernemen zal met begin november een omnibus rijden van het tramstation te Heemse naar het station van den spoorweg alhier. De Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij zal deze voor haar rekening laten lopen. Het is een groot gemak voor vele reizigers, die van het tramstation naar het spoor moeten en omgekeerd. In de omnibus zal plaats zijn voor 19 personen. De prijs bedraagt 0,10 per persoon voor een rit. (Krant d.d. 16 nov. 1906: Naar wij met zekerheid kunnen mededeelen zal de omnibus maandag a.s. weer rijden, terwijl de dienst zal worden waargenomen door A. Lenters). (Krant d.d. 30 nov. 1906: Het begint er hier grootsteeds uit te zien met onze omnibus die vier maal daags zoo gewichtig door onze hoofdstraat rolt om de gewenste verbinding tussen tram en spoor te verkrijgen. ’t Is een heel gerief, ook voor anderen dan die aansluiting wenschen, zelfs onze burgervader gaat in dezen, der goe gemeene voor en snoept, zoo waar, nog wel eens een ochtendritje. Jammer dat het ding zoo duur is, 10 cent enkele reis, dat is retour 20 en met de vrouw samen 40 cent, maar enfin men komt dan ook met schoone voeten en zonder gevaar van vallen langs de boterfabriek en da’s wat waard. Toch, ons dunkt, dat als de D.S.M. de hand eens over ’t hart streek en ’t tarief eens met de helft verminderde, ze er ongetwijfeld zijde bij zou spinnen en de reisjes voor niemendal tot de uitzonderingen zouden gaan behooren). (Krant d.d. 20-12-1907. Omnibusdienst. Ondergetekende maakt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij de Omnibusdienst tusschen het Tramwegstation en het Spoorwegstation voor eigen rekening zal voortzetten. A. Lenters). (Krant d.d. 15-10-1909. Raadsvergadering Stad d.d. 14 oct. Ingekomen een adres van A. Lenters houdende verzoek hem evenals vorige jaren weer een bijdrage van f. 50 te willen verlenen voor de omnibusdienst. De heer Schuurman stelt voor tot wederopzegging toe dit te verlenen. Aldus wordt besloten).

02-11-1906
Dedemsvaart. In den ouderdom van ruim 88 jaar is overleden den heer R.W. ten Kate, tot voor eenige jaren wethouder van deze gemeente. Gedurende meer dan een halve eeuw bekleedde de krasse man onafgebroken het lidmaatschap van den raad, welke betrekking hij, daartoe genoopt door zijn hoogen leeftijd, in het vorige jaar neerlegde. (Zie krant d.d. 14-12-1906: Notaris Berendsen zal publiek doen inzetten op maandag 24 dec. voor de erven van den heer R.W. ten Kate het boerenplaatsje in huur bij Hendrik de Boer, op de Haar te Oud-Avereest. (zie volgende krant: niet doorgegaan)).

09-11-1906
Ingezonden. Zaterdag 3 november werd in het Hotel Van Munster te Hardenberg eene vergadering gehouden van belanghebbenden en belangstellenden in zake den kunstweg van Ommen over Marienberg, Diffelen, Rheeze, Heemse, Collendoorn, Engeland, Ane, Anerveen, Holthone en Klooster naar Coevorden. De gemeenten Stad- en Ambt Omen zullen zich waarschijnlijk aan de samenwerking onttrekken, wat we wel betreuren maar dat ons niet ontmoedigen zal. De vergaderden waaronder de burgemeesters van Ommen, Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg en Gramsbergen, alsook de heeren Zwijze en Van der Sanden, leden der Provinciale Staten voor ons district, waren algemeen van oordeel dat ons rijks- en provinciale subsidie niet geweigerd zal worden c.a. Rheeze, nov. 1906, H. Otten.

23-11-1906
Oprichting waterschap. Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg roept op de eigenaren van de in deze gemeente gelegen gronden behoorende tot een op te richten waterschap waaraan den naam wordt gegeven van ‘Lutterscheiding’ omvattende behalve de gronden gelegen in de Westerslagen en ten noorden van de Lutterhoofdwijk bij de Schuinesloot, ook de reeds bestaande waterschappen ‘de Lutterscheiding’ en de Schanswetering en een groot deel van Anerveen om op dinsdag 4 dec. te verschijnen op het gementehuis te Heemse ten einde over die oprichting te worden gehoord.

Bruchterveld. Maandagmorgen gebeurde hier een treurig ongeluk. De heer J. Kelder was naar de zolder gegaan om haver te halen en is daarbij waarschijnlijk van de ladder gevallen. Deerlijk gekneusd is hij opgenomen en reeds den daarop volgenden nacht overleden. Geneeskundige hulp had niet mogen baten.

Notaris Berendsen zal op maandag 26 nov. in ’t Hotel Jachthuis te Lutten zitting houden tot ontvangst van kooppenningen. De tusschen de heeren: Antonius Hendrikus Geerdes (vervener te Slagharen), Albert Kleine Staarman (vervener aldaar), Ebertus Hendrik van Veen (koopman aldaar) en Gerrit Jan Poel (landbouwer te Zuidwolde) bestaan hebbende vennootschap onder de firma Van Veen & Comp. te Slagharen, Ambt Hardenberg, tot het exploiteeren eener boterfabriek met behulp van stoom, is, sedert 1 november 1906, tusschentijds ontbonden, blijkens akte op 16 november 1906 voor mij verleden en vervolgens die akte volledig geliquideerd. J.A. Berendsen, Avereest, 16 nov. 1906. (Zie krant d.d. 21-12-1906: Blijkens akte 18 dec. 1906 voor mij verleden, bestaat tusschen de heeren Jan Bolleman te Kampen en Ebertus Hendrik van Veen te Slagharen, sedert 1 nov. 1906 tot ultimo october 1911 eene vennootschap onder firma E.H. van Veen & Co. te Slagharen, beoogende de bereiding van zuilvelproducten in alle mogelijke vormen c.a.)

14-12-1906
Advertentie. Verhuring bij inschrijving. Notaris F. Stuart zal voor de erven Hendrik Rigterink voor den tijd van 6 jaren bij inschrijving publiek verhuren: een boerenplaats te Radewijk met daarbij behoorend turfblokje op den Vossebelt en een perceel hooiland onder de gemeente Gramsbergen.

Noaris Stuart zal ten verzoeke van de erven Mientje Breukelman op dond. 27 dec. inzetten een huis en erf met twee tuintjes op den Brink te Heemse. (Zie krant d.d. 11-01-1907: het door not. Stuart verkochte huis en erf met tuintje op den Brink alhier voor de erven Mientje Breukelman is gekocht door de wed. H. Breukelman voor de som van f. 530).

21-12-1906
Hardenberg. Op 19 december had in Den Haag de aanbesteding plaats van de onderbouw voor een stuw in de Vecht beneden Hardenberg aan de zoogen. Bollenhuur. Het laagst werd ingeschreven door W. Staal te Ambt Almelo voor f. 25.579. Hierdoor kan ’t water ook in de zomer opgestuwd worden zodat zelfs in droge zomer altijd 1.40 m. (5 voet) water in de Vecht kan komen te staan, waardoor de landen voor uitdrogen bewaard blijven. Tevens zal het dan ook aan schepen die weinig diepgang hebben, gemakkelijk vallen van Dedemsvaart hier te komen. 

28-12-1906
Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken, Lutten en Gramsbergen bekend dat bij hem een depot gevestigd is van de Ververij en Chemische Wasscherij van de heeren gebr. Palthe, Almelo. G.E. Middendorp, Hardenberg.