04-01-1907
Attentie svp! Met ingang van 1 januari heeft de heer S. Breukel Gzn. opgehouden directeur onzer steen- en kalkfabriek te zijn en zal nu als zoodanig optreden de heer S. Bennink. Minzaam aanbevelend. Gebr. Minke. Dedemsvaart.

Belangstellenden in het oprichten van een IJsvereeniging worden verzocht a.s. maandagavond 8 uur te vergaderen in het Hotel Van Munster te Hardenberg.

Veiling. Notaris Rambonnet te Gramsbergen. Dinsdag 8 januari ten huize van J. Kleine Staarman te Slagharen en ten verzoeke van J.A.H. Bruggenwirth: een boerenplaats te Slagharen, thans in huur bij G. Bemboom.

11-01-1907
Het besluit der Staten onzer provincie van 20 nov. l.l. is bij Koninklijk Besluit van 20 dec. l.l. goedgekeurd, zoodat met ingang van 1 mei dezes jaars de door de provincie geheven tollen zijn afgeschaft.

Markte van Diffelen. Het bestuur van de markte roept marktegenooten op tot het houden van eene vergadering op vrijdag 25 jan. 1907 des morgens om 11 uur ten huize van G. Kampman te Heemse. Onderwerp: verdeeling der markte. De bestuurders: H.J. Nijhuis, Hs. Eshuis en H. Braakman.

18-01-1907
Dedemsvaart. Zondagmorgen is alhier in den ouderdom van ruim 70 jaar overleden de heer J.H. Daman. De overledene had onafgebroken ruim 33 jaar lang zitting in den raad dezer gemeente doch kon in den laatsten tijd wegens ongesteldheid de vergaderingen niet bijwonen.

Notaris Berendsen zal op vrijdag 25 januari ’s middags 2 uur aan Het Jachthuis te Lutten, publiek doen inzetten voor den heer Albert Luisman: het boerenerf Odessa in het Rheezerveen, gelegen aan den grindweg van Hardenberg naar Ommen bij de tol, bestaande uit huis en erf, veengrond, grasland en bouwland. Aanwijzer: A. Luisman te Heemse. (Zie krant d.d. 15-02-2008: Het op den 8 febr. door notaris Berendsen voor den heer A. Luisman geveilde vastgoed te Rheezerveen bracht op f. 2350. Koopers werden van perceel 1 de heer J. Koers te Zuidwolde voor f. 1400 en perc. 2 de heeren Th.G. Heukers en J. Middendorp te Lutten voor f. 950).

25-01-1907
Toen de landbouwer H.H. Markfluwer in het laatst der vorige week een voer turf naar Itterbecke bracht, had hij het ongeluk onder den wagen te geraken, zoodat het achterste wiel hem over de borst ging en… daar het paard niet verder ging bleef ook het wiel zoo staan. Aldus vond men hem later levenloos. Men vermoedt dat hij met het paard op hol geweest is, maar omtrent de ware toedracht der zaak verkeert men in het onzekere.

01-02-1907
Benoemd tot botermaker centrifugist aan de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Goede Verwachting te Den Oosterhuis de heer Hageman te Veenhuizen in plaats van den heer J. Troost aan wien eervol ontslag is verleend wegens zijne benoeming in gelijke betrekking aan een andere fabriek.

08-02-1907
De Spoorwegmaatschappij Meppel-Balkbrug zal aanbesteden: a. op maandag 18 febr. het maken van verschillende gebouwen te Meppel en van een hulpremise aan de Balkbrug met bijleveren van alle materialen en b. op vrijdag 22 febr. het maken van de aardebaan en de kust werken, benevens het leggen van sporen en wissels en verdere bijkomende werken.

Notaris Berendsen zal op woensdag 20 febr. bij Baving aan de Dedemsvaart voor dhr. H. Gerritsen doen inzetten: de onlangs ten deele afgebrande stoomkorenmolen met bijgelegen grond bij sluis VI te Dedemsvaart met recht op de assurantiepenningen ter zake der brandschade onder verplichting tot herbouw. (Bij de op woensdag 6 maart gehouden publieke verkoop van de afgebrande stoomkorenmolen met huisplaats van het faillissement van B. Gerritsen, is kooper geworden de heer J. Varwijk alhier voor f. 4030).

15-02-1907
Voorlopige aankondiging. De notarissen F. Stuart te Heemse en J.A. Berendsen te Avereest zullen op donderdag 11 april a.s. des morgens om 10 uur in het Hotel Van Munster te Hardenberg, ten verzoeke van de erven Crull, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen: onderscheidene boerenhuizen met bouw- en grasland, heide en veengrond, bewoond door en in gebruik bij A. Sloot, A. Huisman, J. van Dijk, J. Boers, J. Gritter, de wed. Gritter, H. Heijink, H. Maathuis, de wed. Bolks, H. Nijenhuis, J. Bakker en A.J. Leemhuis, liggende op Sibculo.

Boerderij. Notaris Berendsen zal op woensdag 27 febr. ’s middags 2 uur in Hotel Baving te Dedemsvaart voor den heer W.H. Jurriaanse publiek doen inzetten: een uitstekend slag grond bestaande uit huis en erf met uitmuntend groenland en eenig bouwland, zeer gunstig gelegen op mooi punt bij Sluis VI aan de Dedemsvaart, aan straat- en tramweg, bewoond door de wed. Maas en de wed. Dopmeijer. (Zie krant d.d. 01-03-1907: 1. huis en erf aan den straatweg bij het tolhek met tuin, bewoond door de wed. Maas, staande op f. 910 – 2. 6 huisplaatsen onmiddelijk daar op volgende langs de zijlijn, en 3. een boerderij, onmiddelijk daarachter gelegen aan het Langejacht, bewoond door wed. Dopmeijer).

22-02-1907
Modes! Ondergeteekenden berichten aan het geachte publiek van Stad en Ambt Hardenberg, Gramsbergen en omstreken, dat zij hier hebben opgericht een zaak in modes, en bevelen zich beleefdelijk aan tot het maken van alle soorten gegarneerde en ongegarneerde dames- en kinderhoeden, benevens corsethoeden, van de elegantste tot de goedkoopere modellen. Gez. Zilversmit, Hardenberg.

01-03-1907
Heemse. Op vrijdag 22 febr. had alhier de ingebruikneming plaats van het nieuwe orgel etc.

15-03-1907
Ondergetekende bericht door deze dat hij zich D.V. met 1 mei a.s. hoopt te vestigen te De Krim en beveelt zich beleefd aan tot het verrichten van alle voorkomende timmer- en metselwerken, het maken van bestekken en tekeningen en het aannemen van bouwwerken. G. Datema, timmerman en aannemer, Uithuizermeeden (Gron.)

Dedemsvaart. Naar wij vernemen zijn een zestal ingezetenen gedagvaard voor den rechter van instructie, ten einde gehoord te worden inzake het beweerde frauduleus bankroet van den molenaar B.G. alhier. Naar men zegt is G. uitgeweken naar Duitsland.

Dinsdagmiddag heeft de landbouwer Koop Huizing, wonende te Oud Avereest, door verdrinking een einde aan zijn leven gemaakt. Treurig huiselijke omstandigheden schijnen hiervan de oorzaak te zijn. (Zie krant d.d. 12-04-1907: Door den Officier van Justitie te Zwolle is een bevel uitgevaardigd tot aanhouding en gevangenneming van den voortvluchtigen Harm G., vroeger molenaar te Dedemsvaart, als verdacht van bedriegelijke bankbreuk).

22-03-1907
Heren landbouwers uit Stad en Ambt Hardenberg, die belang stellen in de oprichting van een landbouwvereeniging worden beleefd verzocht op woensdag 27 maart te komen in het Lokaal voor Christelijke Belangen, alwaar de heer Dilling, opzichter der Heidemaatschappij, het nut eener landbouwvereniging zal uiteenzetten. De voorlopige commissie: W. Parmentier, H.Z. Boerrigter, D.J. Bruggeman, H. Snijders jr., Wm. Hutten Lzn. en A. Westerhof.

Hedenmorgen (vrijdag) verspreidde zich de droeve tijding dat de heer J.B. Bolks was overleden. Na reeds eenigen tijd ongesteld te zijn geweest, namen de krachten zoo zeer af, dat het ergste werd gevreesd. Ook hij zelf voelde zijn einde nabij. De gemeente Ambt Hardenberg verliest in hem zijn oudste wethouder en tevens ambtenaar van den burgerlijken stand, welke functien hij gedurende ruim 43 jaren mocht vervullen. In de hervormde kerk van Heemse was de heer Bolks president-kerkvoogd. Voor menigeen was de overledene in moeilijke gevallen een kundig raadsman. Thans wordt hij zelf ook in de overlijdensregisters ingeschreven, waarin hij zoo menig ander moest boeken, in de langdurige waarnemering der ambtenaarsfucntie.

05-04-1907
Het bestuur van het waterschap De Schanswetering biedt te koop aan: de steenen van de watermolen.

26-04-1907
Hardenberg. Zaterdag 20 april werd de eerste algemene vergadering gehouden van de Coöperatieve Boerenleenbank. Sedert de oprichting op 15 october 1906 tot 31 december 1906 was op 21 spaarboekjes ingelegd met bijschreven rente f. 5597,70. 34 leden zijn toegetreden. Tot lid van den Raad van Toezicht werd herkozen de heer F. Stuart en tot lid van het bestuur de heer Vinke. Tot het nazien der rekening over 1907 werden benoemd de heeren Fredriks en Boerrigter.

Gramsbergen. Maandag jl. werd in ’t Logement B. Kuiper alhier voor rekening van den heer G. Bolte het bouwen van een stationskoffiehuis aanbesteed, waarvoor 7 inschrijvingsbiljetten waren ingekomen. Den laagsten inschrijver was Mandema te Avereest, voor f. 3680. Gegund.

Notaris Stuart zal 8 mei in het Hotel Van Munster te Hardenberg ten verzoeke van J. Snijders te Bergentheim doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen: een nieuw gebouwd, hecht en sterk getimmerd woon- en winkelhuis met tuin en bouwgrond aan het kanaal te Bergentheim.

03-05-1907
Gramsbergen. Woensdagavond omstreeks 6 uur is de woning en schuur van den landbouwer H. Haandrikman bij de halte de Haandrik door een hevigen brand in korten tijd in de asch gelegd. Door de inmiddels aangerukte brandspuit is het bakhuis gespaard gebleven. Het vee en eenigen inboedel heeft men nog kunnen redden, een aantal kippen is echter in de vlammen omgekomen. Huis en inboedel waren verzekerd.

10-05-1907
Ondergetekende bericht aan het geachte publiek dat hij een winkel in kruidenierswaren heeft geopend. Ook is iederen zaterdag versch vleesch bij hem te bekomen. K. Mennink, Bergentheim.

17-05-1907
Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij is verhuisd en zich heeft gevestigd als schoenmaker te Hardenberg in het huis vroeger bewoond door de postbode Pullen bij de markt. J. Willering.

24-05-1907
De ondergetekende Jan Hendrik Haandrikman, landbouwer, wonende te Den Velde, betuigt zijnen dank aan de erven van nu wijlen de heer Hermannus Lambertus Crull en aan hunnen raadsman den heer J.A. Berendsen, notaris aan de Dedemsvaart, dat zij hebben goedgevonden op zijn verzoek het proces in te trekken dat zij tegen ondergeteekende hebben aangevangen. Ondergetekende is hun voor die daad wegens de gevolgen, die het proces had kunnen hebben en wegens hun royale behandeling, oprecht dankbaar. J.H. Haandrikman.

07-06-1907
Naar we vernemen heeft K. Mennink, voorheen een machinist bij de erven Van Roijen, thans winkelier te Bergentheim, een aanklacht ingediend tegen den heer Otten, hoofd der openbare school te Rheeze wegens smaad en laster zijn persoon aangedaan in zijn schrijven in de ‘Zwolsche Courant’ zodat genoemde heer in gelegenheid gesteld zal worden bewijzen te leveren.

14-06-1907
Dedemsvaart. Bij de vrijdag door den bouwkundige K.A. Hakkert gehouden aanbesteding van het weder opbouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij (na brand) voor den heer G.H. Zweers alhier, werd ingeschreven door de hh. C. Wijma alhier voor f. 1660, P. Ruijff alhier voor f. 1690 en J. Dracht te Zuidwolde voor f. 2600. De raming was f. 1720. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

Plm. 40 leden waren zaterdag jl. present in ’t Lokaal v. Chr. Belangen te Hardenberg, die aan de oproeping gehoor gegeven hadden om deze vergadering niet te verzuimen. De statuten van de op te richten landbouwvereniging ‘Hardenberg en omstreken’ waren door H.M. de Koningin goedgekeurd en werden thans vastgesteld. Het voorlopig bestuur is nu door een vast vervangen, bestaande uit de navolgende negen leden die door stemming aangewezen werden: 1. W. Parmentier, Baalder. 2. D.J. Bruggeman, Baalder. 3. H.Z. Boerrigter, Baalder. 4. G.J. Meijlink, Stad Hardenberg. 5. A. van Munster, Collendoorn. 6. H.J. Boerrigter, Brucht. 7. L. Jonkeren, Bruchterveld. 8. W. Iemhoff, Wielen. 9. A. Iemhoff, Radewijk.

21-06-1907
Leest dit. Ondergetekende verklaart dat zij verkeerd was ingelicht, toen zij de voor den heer H.J. Hamberg beledigende woorden uitsprak, en geeft bij dezen kennis dat zij op den heer H.J. Hamberg totaal niets heeft aan te merken. Wed. H. Bosch-Bakhuis, Achterstraat, Hardenberg.

28-06-1907
Ondergetekende maakt bekend dat hij aan den Hoogenweg heeft geopend: een bakkerij en winkel in kruidenierswaren. J. Lennips.

Dedemsvaart. Vrijdagnacht is in verzekerde bewaring gesteld, en den volgenden morgen overgebracht naar Zwolle ter beschikking van den officier van justitie de 53-jarigen landbouwer K.K. alhier, verdacht van onzedelijke handelingen gepleegd te hebben met een 14-jarig meisje.

05-07-1907
Het op 3 juli door notaris Berendsen voor den heer Chrispijn (Crispijn) verkochte huis met drie woningen bij de Langewijk bracht op f. 1340. Kooper werd de heer A. Krikke Hzn.

De burgemeester van Ambt Hardenberg brengt uit naam van Hare Majesteit de Koningin en Zijn Kon. Hoogheids den Prins, dank aan de ingezetenen van Ambt Hardenberg voor de hulde, bij het kort oponthoud te Mariënberg aan Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid bewezen. Heemse, 4 juli 1907, W.H. de Chalmot.

Mariënberg. De koninklijke trein had alhier een paar minuten oponthoud. Een talrijke menigte had zich bij het station opgesteld, waaronder de burgemeester en wethouder van Ambt Hardenberg. De burgemeester had de eer met H.M. en den Prins enige woorden te wisselen en onder het geroep van een luid Hoera! Leve de koningin, ging de tocht voorwaarts.

Veiling. Notaris Berendsen zal op dinsdag 9 juli in Hotel Hiemstra voor de heer A. van Wely publiek doen inzetten 15 mooie huisplaatsen aan de tramstraat te Dedemvaart.

12-07-1907
Mariënberg. Aan het bericht in ons vorig nr. betreffende den tocht van H.M. den Koningin en den Prins door onze provincie, kunnen wij dit nog toevoegen. Aan het Station Marienberg zou de Koninklijke trein 3 minuten stoppen. Velen hadden zich daartoe naar dit station begeven. Ook de kinderen van de Chr. school met onderwijzers waren aanwezig. Eveneens het hoofd van de gemeente Ambt Hardenberg, de heer De Chalmot, met den wethouder Geerdes. De Koningin en de Prins werden door het talrijke publiek hartelijk toegejuicht. De heer Dijkstra, hoofd der school te Kloosterdijk, liet de kinderen zingen, hetgeen heel aardig klonk hoewel, door het hoerageroep der menigte dit soms werd overstemd. De burgemeester had de eer door de Koningin en den Prins te worden toegesproken. Hem werd opgedragen den ingezetenen te bedanken voor de betoonde hulde. Inmiddels had het oponthoud vijf minuten geduurd. Teleurstellend was het voor hen die zich aan de andere stations en halte’s bevonden, nu zij slechts den trein zagen voorbijstoomen, zonder de geliefde en beminde Oranje-vorstin te kunnen zien.

19-07-1907
Dedemsvaart. In de nacht van maandag op dinsdag is de nachtstoker Wm L. der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij alhier droevig om het leven gekomen. Nadat men hem reeds eenigen tijd bij zijn werk had gemist, ging men op onderzoek uit en vond zijn lijk drijvende in de wijk achter het station. Over de oorzaak van dit ongeval is niets bekend.

02-08-1907
Lutten. Maandagmiddag is Klaas Ballast Johz., bezig met het opschonen van eene sloot, op onbekende wijze daarin geraakt en verdronken. Een groot verlies voor zijn vrouw en twee kinderen, alsmede voor zijn meer dan 80 jaren ouden vader. Het gezin geraakt door dit sterfgeval in moeitevolle omstandigheden.

09-08-1907
Hardenberg. Dinsdagavond werd in ’t café De Bruin een vergadering gehouden van de Oranjevereeniging, ten doel hebbende de oprichting van een fanfarekorps. Op voorstel van het bestuur is besloten den heer Scheffer, organist te Dedemsvaart, te benoemen als dirigent, terwijl voor een twaalftal personen muziekinstrumenten zullen aangeschaft worden. Negen leden hebben zich reeds aangemeld. ’t Is te hopen dat dit plan moge slagen en onze plaats zich eerlang moge verheugen in het bezit van een flink en degelijk muziekkorps, waarvoor althans de persoon van den directeur wel enige waarborg biedt. Secretaris: A. Bromet.

Stuw in de Vecht bij Hardenberg. Vele mensen menden dat door de Vechtverbetering de bevloeiing benadeeld is, ja zelfs onmogelijk werd en dat in droge tijden de oevers meer last zullen krijgen van verdrogingen. De rijksingenieur Stoel heeft gezegd eerst moeten wij het gat er door maken en dan kan voor bevloeiing en tegen verdrogen gewerkt worden. Hij bedoelde daarmede, eerst moet de Vecht worden genormaliseerd, dan komt het andere aan de orde. En aan dat laatste is men nu ook begonnen. De onderbouw van de stuw in de Vecht bij Hardenberg is klaar, jammer dat het ijzerwerk om het water op te houden in dit jaar niet in gereedheid wordt gebracht, zoodat wij nu aanstaanden winter er nog niet van kunnen profiteren enz.

16-08-1907
Advertentie. H.J. Otten, Achterstraat, Hardenberg. Koper-, blik- en zinkwerker en rijwielreparatie. Gevestigd in het huis, vroeger bewoond door den schoenmaker Santman.

23-08-1907
Advertentie. De ondergetekende maakt bekend dat de stoommolen aan Sluis VI aanstaande dinsdag 26 augustus in werking komt en voor belangstellenden is te bezichtigen. G.H. Varwijk jr.

06-09-1907
Verhuisd. Van G. Sierink naar ’t Oosteinde naast F. Zweers. Bij afwezigheid boodschappen bij F. Zweers. A. Otten, verloskundige.

13-09-1907
Hardenberg. De 9e sept. is de nieuwe exportslagerij voor varkens in gebruikgenomen. Door de grote vlucht die in de laatste jaren dit bedrijf der heeren J. Nijman & Zn. nam, werd het noodig met de slagerij te verhuizen naar buiten de kom der gemeente enz.

11-10-1907
Advertentie. Ondergetekenden maken aan het publiek bekend dat zij zich alhier hebben gevestigd als bouwkundigen (architect) en aannemers. H. en J. Tillema, Hardenberg.

Veiling Groninger boerderij in de kom van Dedemsvaart aan de Hoofdvaart en tram voor J.J. Ruben, door notaris Berendsen. (Veiling ging niet door; uit de hand verkocht).

18-10-1907
Ondergetekende maakt bekend dat hij zich gevestigd heeft als kleermaker in het huis van de wed. Baarslag n.d. Christelijke school te Stad Hardenberg, aanbevelend, J. van Engelen (Zie zelfde krant: Diploma van bekwaamheid uitgereikt aan J. van Engelen, mr. tailleur, Hardenberg).

25-10-1907
Advertentie. Veiling Groninger boerderij bestaande uit huis en erf, gelegen aan de Oostwijk, voor J.J. Polter, door notaris Berendsen.

Veiling heerenhuis (herenhuis) met schuur, lokaal, erf en grooten tuin in de kom van Dedemsvaart, met ’t front aan de Kalkwijk, schietende tot aan het Marktplein, voor de heer W.H. Kirberger te Dedemsvaart. Not. Berendsen.

08-11-1907
Bruchterveld. Donderdagmiddag omstreeks 1 uur brandde hier het huis af van B.J. Wolbink. Levende have werd gered. De inboedel gedeeltelijk. Huis en inboedel waren laag verzekerd.

29-11-1907
Blijkens akte den 26 november 1907 voor mij verleden is tussen de heren Bonne Berends Bzn. te Dedemsvaart en Gerrit Johan Aleid Ruijs te Utrecht, aangegaan eene vennootschap onder de firma, Berends Bzn. en Ruijs. Zij is gevestigd te Dedemsvaart, aangegaan voor onbepaalden tijd en beoogt het drijven der ‘Eerste Nederlandsche Fabriek van gebreide Fantasiegoederen’. Avereest, 27 nov. 1907, J.A. Berendsen.

06-12-1907
Aanbesteding. Op zat. 14 december a.s., denkt de heer W. Oosterveen in het logement van H. van Riggelen te Vroomshoop, aan te besteden het bouwen van een nieuwe boerderij. Inlichtingen bij H. en J. Tillema, bouwkundigen te Hardenberg.

20-12-1907
Overzicht van alle winkeliers en neringdoenden in Stad en Ambt Hardenberg die zich genoodzaakt zien om Duits geld vanaf 1 januari 1908 de Mark aan te nemen tegen 59 cent: K. Vinke, H.W. Weitkamp, A.A. Oostenbrink, J.G. Makkinga, G.A. v.d. Haar, H.J. Hurink, J.H.W. Makkinga, G. Frijling, H.A. Meijer, E. Hemke, Gebr. Joosten, A. Sierink, L. Lubbers, E. Amsink, J.W. Schutte, A.I. Frank, E. Stegeman, H. Zweers, Gez. Meijer, Joh. Otten, G. Sierink, H. Bruins, F.H. van Munster, gebr. D.M. Bromet, Ph.H. Goris, J.H. Bosch, G. Bosch, D. Blein, L. Leman, Th. Oosthout, J. Eefting, E. Goris, D. Eckhardt, G.W.E. Frijling, P. van Velzel, B.J. Zweers, J. Pullen, H.B. Scheffer, J. Bruins, H. Pullen, wed. G.E. Sierink, H.J. Hamberg, H.J. Santman, J.L. Scheffer, E. Nijzink, L. Hamberg, H. Harmsen, G. Kampman, J.A. Nijzink, E. Klement, G.J. Bolks, J.H. Harsevoort, D. Veurink, G. Breukelman, B.C. Koeslag, G. Dorgelo, J. Roos, L. Schuurman, C. Vasse, J. Olthoff, G.J. Meijer, J.H. Hamberg, P. Willering, J.H. Willering, H.J. Schuurman, E.J. Boers, F. Pullen, H.J. Otten, J. Otten, J. Pullen G.J.zn., G.J. Pullen, H. Olsman, Hms. Buddenberg, K. Mennink, H. Mulder Rzn., H. Arends, G. Geertman, B. Scholten, gez. Mulder, wed. Raak, F.J. Brinkman, B.J. Merjenburgh, J. Bolks, H.J. ten Brinke, H. Otter, G. Arends en J. Lennips

27-12-1907
Veiling. Groninger boerderij voor den heer T. Wiersum in Hotel Baving, bestaande uit twee naast elkaar gelegen plaatsen, doorsneden door een goed bevaarbare wijk boven sluis VI te Dedemsvaart.