31-01-1908
Not. Berendsen zal op 7 febr. publiek verkopen voor F. Westerman, ene opstrekkende Groninger boerderij met pas gebouwd woonhuis en schuur, groot ong. 21 ha.

07-02-1908
Op nader te bepalen dag in de maand maart zal publiek worden verkocht voor mevrouw de weduwe en erven van den heer mr. J.H.E. Meesters: het Heerenhuis met grooten tuin aan de Kalkwijk te Dedemsvaart. Notaris Berendsen. (Krant d.d. 20-03-1908: Het op 18 maart door notarissen Roijer en Berendsen voor mevr. de wed. en erven mr. Meesters geveilde heerenhuis, kantoor en tuin brachten op f. 14.585. Hoogste bieders werden op 1. de heer Kirbergen voor f. 5650 etc. 8 dagen beraad).

06-03-1908
Aanbesteding op dond. 19 maart 1908 zal ondergetekende in het café van E. Bosch te Gramsbergen publiek aanbesteden: eene belangrijke verbouwing aan de zuivelfabriek te Gramsbergen, benevens het bouwen van een paardenstal enz. Joh. D. Meppelink, bouwkundige, Coevorden.

03-04-1908
Aanbesteding boerenwoning te Diffelen van den heer J.W. Olthuis Hz. te Gasselternijveen. Ingekomen 10 inschrijvingsbiljetten. Laagste: Harruvein, Schildwolde. Gunning aangehouden.

Door de hevige wind jl. dinsdag waaide bij den molenaar G.H. Varwijk de halve wiek van den molen. De splinters vlogen 150 meter ver. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

10-04-1908
Architectuur. Bureau voor bouwkundige werkzaamheden, aanbevelend, H.A. Cieraad, bouwk., Hardenberg. Adres: G. Sierink, Voorstraat.

24-04-1908
Advertentie. B. en W. van Stad Hardenberg zijn voornemens donderdag den 30 dezer publiek te verhuren 1e koeweiden op den Mars. Tevens roepen zij op sollicitanten naar de betrekking van Koeherder in het veld.

01-05-1908
In de nacht van 26 april is het Hotel Steenbergen geheel afgebrand (zie verder groot artikel).

08-05-1908
Aanbesteding. Het kerkbestuur van de Ned. Hervormde Gemeente te Lutten is voornemens op maandag den 18n mei aanstaande onder leden van de hervormde gemeente aan te besteden: de uitvoering van vernieuwingen, herstellingen en verfwerken aan en in ’t kerkgebouw en de pastorie. Namens het kerkbestuur, K.A. Hakkert.

26-06-1908
Notaris F. Stuart te Heemse, veiling ten huize van G. Dorgelo te Diffelen diens boerenplaats, groot 31 hectaren, bewoond door Egbert Hofsink.

03-07-1908
Notaris Stuart – ten verzoeke van de wed. H. van ’t Holt – woensdag 15 juli a.s. – in Hotel Oosthout te Stad Hardenberg – verkoop huis en erf aan de Voorstraat, naast het stadhuis – tuintje bij ’t Koningsgat.

10-07-1908
De op dinsdag gehouden aanbesteding van een huis voor dr. Mol te Dedemsvaart, hebben ingeschreven: Gebr. Van Goor voor f. 14.640 als laagste. Gunning aangehouden.

Hardenberg. De vorige week liep M. te Hardenberg met een wagen visch te koop. De heer baron van Ittersum meende dat die visch aan hem toebehoorend vischwater was onttrokken en liet bij de zoogenaamde turfgaten surveilleren, waarin naar hem bericht werd een schuitje lag met vischgereedschap. In de nacht van vrijdag op zaterdagmorgen had een agent en een marechaussee daar post gevat. De nacht ging voorbij en de morgen daagde toen eenige personen naderden. Alles is toch wel goed afgesproken zeiden zij tot elkander, want zij misten nog leden van hun gezelschap. Eindelijk evenwel waren zij voltallig ten getale van zes personen. Maar het was een illuster gezelschap. Een gemeenteraadslid tevens lid der gezondheidscommissie, twee openbare hoofdonderwijzers uit den omtrek, waarvan een nooit iemand beleedigt, een zetter der rijksbelastingen, een notabel eener naburige gemeente en eindelijk naar men zegt een onbezoldigd rijksveldwachter vormden de club die zoo hartstochtelijk de vis zouden achtervolgen. Zij togen aan den arbeid. Men liet hen een tijd begaan, waarop de surveilleerenden voor den dag kwamen. Of het visschen nog al meeviel ? Niet al te best. Maar of zij de vischacte eens mochten zien. Een der visschers had die een dag te voren aangevraagd, maar nog niet gekregen. Ja, maar, zij moesten die acte bij zich hebben. Niemand der zes bleek evenwel een acte te bezitten. Toen de vraag of zij verlof hadden om hier te visschen. Wel zeide een hunner dit is immers water van de Rheezerboeren? Nu, waar is dan het verlofbewijs? Dat had men niet. Neen, dat had men niet. Maar deze turfgaten zijn van den heer Van Ittersum, hebt gij van hem bewijs. Neen, dat hadden zij niet. Nu, dan zullen wij uw vischgerei eens nazien, en taxeerden zij het op 30 gulden. Verder zeiden de surveillerenden, onthoud uw dag, en namen afscheid. Het vischgenoegen was toen voor het illustre gezelschap vrij wel vergald. Dat men hun zoo iets durfde aandoen, zulk een gezonde ontspanning misgunde, het was brutaal ja ongehoord. Nog verneemt men dat zij in die turfgaten uit visschen waren voor de gezondheid, en om de menschen van goede visch te kunnen voorzien. Het schuitje dat daarin lag, moet uit Bergentheim heer zijn getransporteerd.

Notaris Berendsen te Avereest en Rambonnet te Gramsbergen – vrijdag 24 juli – herberg P. Dorgelo Lutten – publieke veiling voor de familie Huisjes te Engeland, door door Jan en Hendrik Jan Huisjes bewoonde boerderij.

24-07-1908
Advertentie: H.G. Hagenaar en Hermine Callenbach ondertrouwd. Huwelijksvoltrekking te Nijkerk d.v. 5 aug. a.s.

31-07-1908
Naar we vernemen zal deurwaarder Sluiter Hardenberg als standplaats verlaten en die verwisselen met Ommen, met ingang van 1 nov. a.s

07-08-1908
Op maandag 17 aug. 1908 bestuur der Geref. school te Lutten – in café Blauwkamp, aanbesteden bouw lokaal en bijkomende werken aan de thans bestaande school – architect E. Warringa te Nieuw-Buinen.

Door Z. Ex. den Minister van Justitie is aan den heer E.J. v.d. Vecht alhier vergunning verleend om een draaibruggetje te leggen over de Koloniewijk tegenover het door hem aangekochte bouwterrein, onmiddellijk gelegen naast den grond van Van ’t Oever. (Krant d.d. 14-08-1908: Vrijdag jl. werd het beruchte bruggetje weer onder toezicht en bescherming van gewapende rijkspolitie verwijderd. Vier zware palen werden nu in de wijk geheid waarna daaraan een kolossaal hek werd bevestigd. De politie maakt een kleine wandeling en keert even later terug, van ’t Oever, zonder van de politie eenige notitie te nemen, zaagt een opening in het bruggetje. ‘Nou zal hij der wel anzitten. ’t zal wel uutelokt wezen’, roept er een uit ’t publiek. De plitie evenals ’t publiek zal wel vragen ‘wat nu verder?’) (Krant d.d. 11-09-1908: Jl. zaterdag werd door de deurwaarder uit Zwolle vergezeld van twee politieagenten een dagvaarding bezorgd bij Van ’t Oever. Even daarna was het stuk op de publieke weg te vinden, aldaar door den gedagvaarde per mestvork gedeponeerd. Het brugje blijft maar liggen reeds van ver te zien door het onlangs door de politie geplaatste hek. Naar men uit goede bron verneemt zal de bekende zaak van G.B. van ’t Oever (het verbreken van afsluitingen in de koloniewijk) den 17 sept. a.s. voor de rechtbank te Zwolle in behandeling komen). (Krant d.d. 09-10-1908: Aan G.B. van ’t Oever, veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens vernieling van het door de rijkspolitie geplaatste hek in het vaarwater voor zijn huis, werd zaterdag door deurwaarder Sluiter zijn vonnis aangezegd. Als naar gewoonte werd het stuk aan een greep gestoken en op den publieken weg geworpen. ’t Is te voorzien dat zijn inhechtenisneming weer niet zonder verzet zal gaan). (Krant d.d. 13-11-1908: Jl. vrijdag werd Van ’t Oever door een 15-tal politieagenten, gevankelijk naar Zwolle gebracht tot ’t ondergaan van 4 maanden gevangenisstraf. Dankzij de genomen maatregelen had de inhechtenisneming ditmaal zonder veel verzet plaats. Naar we vernemen zal zijn huis en verdere eigendommen in december a.s. bij executie verkocht worden wijl Van ’t Oever in gebreke is gebleven belasting te betalen en hij ook weigert de gemaakte kosten door het verwijderen der bruggetjes te voldoen).

04-09-1908
Notaris Stuart zal op 8 okt. inzetten: een in goede staat zijnde boerenplaats in nabijheid van kerk, school en tram te Lutten, aan de Lutterhoofdwijk en de Dedemsvaart onder de gem. Ambt Hardenberg ‘de Polder’ genaamd. Aanwijzer de bewoner H.J. Snijders.

16-10-1908
Notaris Stuart – 21 oktober – ten huize van G. Dorgelo te Heemse – voor F. Ribberink en erven te Rheeze – boerenplaats met nieuw gebouwd woonhuis en 13 hectare grond.

Notaris Berendsen – aanvaarding 1 november – herenhuis op het mooiste gedeelte der Kalkwijk te Dedemsvaart – hoekperceel – eigenaar W.H. Kirberger te Apeldoorn.

23-10-1908
Dedemsvaart. Zondagmorgen half vijf werd door de buren brand ontdekt in de hooischuur van het vroegere Meppeler veerhuis op de Kalkwijk alhier, bewoond door den winkelier H. van den Berg. Hoewel de brandweer spoedig aanwezig was, waren de vlammen reeds overgeslagen op pakhuis en winkel, welke dan ook met koopmansgoederen en inventaris bijna geheel verloren gingen. Het voorhuis werd behouden.

Zaterdag 24 okt 1908 opening nieuwe meubelmagazijn aan de Markt te Dedemsvaart van G.A.A. Rijkers.

30-10-1908
De op 29 oktober door notaris Berendsen voor de Coöperatieve Vereeniging Balkbrug geveilde melkfabrieken brachten op f. 710. Koopers zijn van a. de stoomzuivelfabriek Onderling Belang bij Sluis V: de heeren H. Burgmans en H.L. de Munnink voor f. 450; b. de handkrachtfabriek De Volharding te Oud-Avereest: de heer B. Katerberg voor f. 260. (Zie ook veiling inventaris in krant d.d. 11-12-1908). (Zie ook krant d.d. 18-12-1908: De nieuwe boterfabriek ‘Balkbrug’ werd de vorige week in gebruik genomen en voldoet uitstekend. Dagelijks wordt de melk van ongeveer 1000 koeien verwerkt. De fabriek die geheel naar de eischen des tijds is ingericht doet den architect H. Burgmans alhier, alle eer aan).