01-01-1909
Heemse. Woensdagmorgen omstr. 8 uur brak er eensklaps een felle brand uit in de flinke boerenwoning van de wed. G.J. Gerrits. In weinige ogenblikken stond het geheele gebouw in lichte laaie, zodat er zeer weinig is gered kunnen worden. Van de levende have zijn twee kalveren verbrand en heeft een jong paard brandwonden bekomen, doch overigens is alles gered. De inboedel en de voorraad hooi, rogge en stroo zijn een prooi der vlammen geworden. Naar we vernemen is de brand ontstaan door het omvallen van eenlampje op de deel. Alleen het huis was verzekerd, hoewel zeer laag, zoodat de eigenares een groote schade lijdt.

Te Coevorden: G. & W. Wierenga, architecten.

Ondergeteekende deelt mede dat zij eene zaak heeft opgericht in verbandartikelen, artikelen voor ziekenverpleging, drogerijen en specerijen, boldoot’s zeep en eau de cologne en verder alle goede middelen tegen hoest en verkoudheid. Beleefd aanbevelend, R. Bromet-van den Berg, Hardenberg (gediplomeerd verpleegster Witte Kruis). (Zie krant d.d. 07-01-1910: Eindelijk gevonden! Het beste middel tegen brandwonden, puisten, winterhanden, klieren en meer van deze voorkomende gevallen, is de welbekende ‘Prinsessezalf’. Alleen verkrijgbaar bij mej. R. Bromet-v.d. Berg, drogiste, gediplomeerd verpleegster Oosteinde Hardenberg, tegenover den heer Fredriks. (Ondergeteekenden, allen wonende in de Stad Hardenberg, verklaren volgaarne dat de door hen gebruikte Prinsessezalf van mej. R. Bromet-v.d. Berg uitstekend voldaan heeft: J.W. Schutte, H. ten Brinke, E. Hemke, H. Vasse, H.J. van Loo, G. Sierink, H.J. Zweers, W. Borneman, M. Valkman).

Hardenberg. Den 24en december is voor rekening van den heer H. Bruins alhier aanbesteed het arbeidsloon voor het bouwen van een blok van vier arbeidershuizen aan den Gramsbergerweg. De hoogste van vijf inschrijvers was H. Vasse voor f. 1050, laagste L. Brand voor f. 785 aan wien het werk is gegund.

Stad Hardenberg d.d. 28-12-1908: de heer Weitkamp zegt dat de Burgerkampsteeg in slechte toestand verkeert en dat een der aangrenzende grondeigenaren voor de verbetering ervan gratis grond wil afstaan. Wordt tot verbetering besloten. Op de vraag van den voorzitter of nog iemand het woord wenscht, zegt de heer Van der Sanden: naar aanleiding van het vuile geschrijf in de Hardenberger Courant over de hondenbelasting van den heer Ziegeler, heb ik de kohieren over 1906 en 1907 nagezien doch daar kwam Ziegeler niet op voor. Van vroegere jaren heb ik ze niet nagezien doch waarsch. heeft Ziegeler nimmer hondenbelasting betaald, hoewel Ziegeler en Vosjan mij zelf hebben gezegd dat de honden aangegeven waren. c.a.

Notaris Stuart zal op dinsdag 12 jan. in het Hotel Oosthout ten verzoeke van den heer Abr. Roos verkopen een boerenplaatsje liggende bij de Schol aan het kanaal te Stad Hardenberg, bewoond door Hofsink.

08-01-1909
Hardenberg. J. baron van Ittersum, surnumerair bij de directe belastingen te Rotterdam, is met ingang van 1 febr. tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van adj. inspecteur te Valkenburg.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van den heer S.H. Polak op dinsdag 12 januari in het Hotel Oosthout, na afloop der veiling voor den heer Roos, doen inzetten een boerenplaatsje liggende bij de Schol aan het kanaal te Stad Hardenberg, in huur bij J.H. Nijzink.

15-01-1909
Gramsbergen. Donderdag 7 dezer overleed de heer G. Everts, hoofd der school te Ane gem. Gramsbergen, na een sleepende ziekte van 4 maanden, in den ouderdom van 57 jaren. Sinds 1 juli 1884 was hij als zoodanig werkzaam. De gestorvene was een zeer kundig man, een zorgdragende echtgenoot en vader. Zijn vrouw en zoon verliezen dan ook zeer veel in hem.

Hardenberg. Dat men algemeen verlangend uitziet naar de totstandkoming van den harden weg, blijke daaruit dat, toen de buurtcommissie te Rheeze zaterdag 9 jan. jl. zitting hield, om de intekenaren aldaar in de gelegenheid te stellen, het getekende bedrag in termijnen te betalen, door allen 10 procent werd gestort en wel een bedrag van f. 400,00 welke som in de boerenleenbank Hardenberg wordt belegd. Zeer ingenomen was men met den genomen maatregel om in termijnen te kunnen betalen.

Vroomshoop. Jl. woensdag zijn door den heer en mejuffrouw Bouma in het naburige Sibculo, het 12-jarig dochtertje en de vrouw van den arbeider Last met levensgevaar van een wissen dood gered. Het meisje was met het waterschappen bij den wal neergegleden en in de diepe Vriezenveensche wijk onder het ijs geraakt. Toen de moeder dit zag, sprong zij er bij in en stellig waren beiden verdronken, indien niet bovengenoemde juffrouw Bouma haar man uit school geroepen had. De heer Bouma, goed zwemmer, wist eerst de moeder en daarna nog met groote moeite het kind te redden. Daarop is de heer B. noodzakelijkerwijs, wegens de strenge koude, naar huis gegaan, en heeft zijn vrouw door toepassing van de gewone middelen bij drenkelingen, het meisje, dat geheel bewusteloos was, met succes behandeld.

22-01-1909
Aanbesteding Balderhaar. De ondergeteekenden zijn voornemens aan te besteden: het timmerwerk van een boerenhuis (35 x 25 m) en het gedeeltelijk afbreken van een bestaand huis. Aanwijzing zal geschieden op het terrein op vrijdag 5 febr. Bestek en teekening ter inzage bij H. Zwijze Gzn. te Gramsbergen. Iemhoff en Zwijze.

Hardenberg. Donderdag 21 jan. kwam voor de Zwolsche Rechtbank de zaak voor van den 26-jarigen klerk S.K.J. Huineman, laatst klerk der posterijen en telegrafie te Stad Hardenberg. Hij had zich toegeëigend een bedrag van geinde postquitanties van f. 371,27 en verder nog f. 162,90 en f. 300, hem door den besteller Klement afgedragen. Van de besteller Bonema kreeg hij op dezelfde wijze f. 267,55 en van den Bergentheimschen brievengaarder Snijder f. 112,59. Deze bedragen heeft Huineman niet afgedragen, noch verantwoord. De beklaagde zei dat de dienst hem te zwaar was en in verband met zijn zenuwachtig gestel kreeg hij verschillende tekorten, die hij eerst dekte met eigen geld, maar later nam hij het geld der postquitanties om die te dekken. Hij kwam er zoo steeds dieper in en wilde vluchten, daarvoor had hij toen een grooter som noodig, vooraf schreef hij aan den directeur-generaal en aan een vriend, zeggende dat hij naar Amerika ging om te trachten wat te verdienen, zoodat hij het geld kon teruggeven. Voor die reis nam hij het geld mede, maar in Parijs raakte hij het kwijt en toen is hij zichzelf komen aangeven. De officier van justitie vroeg 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Uitspraak volgt. (Zie krant 29-01-1909: de rechtbank heeft hem veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis).

29-01-1909
Gramsbergen. Woensdag 27 jan. werd door de pas opgerichte ijsclub Door eendracht sterk te De Haandrik een hardrijderij op schaatsen gehouden, waaraan door een 12-tal rijders werd deelgenomen. De eerste prijs werd behaald door Haverkort te Slagharen, de tweede door Hertsenberg aldaar en de derde door A. Westerman te Anerveen.

Rouwadvertentie: Maria Clara Plaat, geb. baronesse van Ittersum, in den ouderdom van 67 jaren. Overleden 25 jan. 1909, Vaartweg 39, Hilversum.

Balkbrug. Verleden week werd van rijkswege weer een groot hek geplaatst in het vaarwater voor het huis van Van ’t Oever en tevens het voor eenige maanden door hem gelegde bruggetje verwijderd. Van ’t Oever, wiens straftijd begin februari om is, zal dus nogmaals op de proef gesteld worden. Krant d.d. 05-03-1909: Balkbrug. Naar wij uit betrouwbare bron vernemen is de bekende G.B. van ’t Oever sedert eind januari uit de gevangenis overgebracht naar het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik. Zou hij ‘ ontoerekenbaar verklaard moeten worden’? Krant d.d. 23-07-1909: Balkbrug. Met de bruggetjes-kwestie schiet ’t nog niets op. Al maanden lang is het indertijd door Van ’t Oever gelegde bruggetje door midden gezaagd van Rijkswege, van ’t Oever wiens straftijd reeds begin februari om was, vertoeft nog steeds in ’t krankzinnigengesticht te Medemblik. Krant d.d. 03-09-1909: Het van ’t Oeverbruggetje is thans weer van Rijkswege verwijderd, zonder eenig opzien. Aangezien van ’t Oever nog steeds in Medemblik vertoeft zal ’t vaarwater nu wel eenigen tijd vrij blijven. Krant d.d. 24-09-1915: naar we vernemen is de heer G.B. van ’t Oever, bekend door het proces tusschen hem en den Staat der Nederlanden, donderdag der vorige week bij zijn familie alhier teruggekeerd.

05-02-1909
Ondergeteekenden hebben de eer het geachte publiek van Lutten en omstreken te berichten dat zij hun zaak hebben overgedaan aan den heer J. Scholten Pz., danken voor de gunst en het genoten vertrouwen hun zoo vele jaren ruimschoots geschonken en bevelen hunnen opvolger beleefdelijk aan. Erven P. v.d. Vecht, Lutten a.d. Dedemsvaart. 
Ondergeteekende, zich aansluitende aan bovenstaande, heeft de eer het geachte publiek van Lutten en omstreken te berichten dat hij de zaak van de erven P. v.d. Vecht op ongeveer denzelfden voet wenscht voort te zetten (het manufactuur-vak meer uitgebreid) en hoopt zich het vertrouwen evenals zijn voorgangers ruimschoots waardig te maken. Beleefd aanbevelend, J. Scholten Pzn, Lutten a.d. Dedemsvaart, 1 febr. 1909.

26-02-1909
Advertentie. Gevraagd: door J. Jurjens te Ane: een timmermansknecht en een leerling zoo spoedig mogelijk. In de stoomzagerij en wagenmakerij te Ane zijn verkrijgbaar tegen billijken prijs alle soorten wagenmakers- en bestekhout als eiken, esschen en iepen. Jurjens & Kelder, Ane.

12-03-1909
Notaris Stuart zal ten verzoeke van de weduwe H.J. Ringelink en kinderen op woensdag 24 mrt inzetten een boerenplaatsje in het Emmenbroek (Ebbenbroek) onder Ambt en Stad Hardenberg.

19-03-1909
Advertentie. Afbraak fabriek. Notaris Berendsen zal op maandag 29 maart op het terrein publiek verkopen voor den heer B. Katerberg: de afbraak van de boterfabriek op de Reest.

Advertentie. Voortaan zal J. Hemmes in goud- en zilverwerken, Frieschestraat Coevorden, niet meer aanwezig zijn met zijn goudkraam op de Markt, maar te spreken zijn elken marktdag ten huize van den heer C. IJsselstein, Hardenberg.

26-03-1909
In de donderdag gehouden raadsvergadering is benoemd tot het nazien der bestekken en tekeningen voor te bouwen perceelen de heer J. Breukelman alhier.

Notaris Stuart zal ten verzoeke van de weduwe G.E. Sierink en kinderen op woensdag 7 april inzetten een dubbel woon- en winkelhuis op gunstigen stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg met daarachter gelegen tuin, een huis en erf aan de Oude Varkensmarkt aldaar, groot 1 are en 62 centiaren, een huis en erf naast het vorige en de helft in een tuin aan het Slat. (Krant d.d. 23 april 1909: heden had ten overstaan van notaris Stuart de eindveiling plaats van huizen en landerijen van de wed. G.E. Sierink alhier. De totale opbrengst bedroeg ongeveer f. 4200). (Krant d.d. 07-05-1909: raadsvergadering Stad Hardenberg 4 mei: Onbewoonbaar verklaard worden de percelen wijk A-118, 119, 120, 121, vroeger eigendom van wed. Sierink, thans van Schuurman en Bakhuis. De heer Schuurman vindt, dat wanneer deze perceelen wat worden opgeknapt, ze nog zoo slecht niet zijn. De heer Van der Sanden zegt dat aangezien niet aan de wettelijke bepaling is voldaan, de onbewoonbaarverklaring moet volgen, doch de koopers kunnen na ontruiming van het perceel 1 nov. a.s. schriftelijk aan den raad verzoeken de onbewoonbaarverklaring op te heffen, mits er dan voor gezorgd worde, dat ze in goeden staat zijn). (Krant d.d. 11-06-1909: Faillissement. Bij vonnis der arr.rechtbank te Zwolle van 9 juni is Johanna Gesina Rolleman, weduwe van G.E. Sierink, winkelierster te Stad Hardenberg, verklaard in staat van faillissement).

16-04-1909
De Krim, 13 april. Een treurig ongeluk vond hier gisteravond plaats. De oudste zoon van Js. Dunhof, 21 jaar oud, wonende in de veenderij te Steenwijksmoer, kwam gisteravond ca. 9 uur uit de herberg van J. Diphoorn alhier en liep, door duisternis, storm en regen verblind, aldaar in de Krimvaart, met het treurig gevolg dat hij aldaar, door niemand opgemerkt, verdronk. Ten hoogste ongerust ging Js. Diphoorn met eenige buren zoeken, en vond na een half uur dreggen, hedenmorgen zijn zoon, op hetzelfde punt terug, voorwaar een droevige toestand voor de ouders, die hun zoon nog steeds van een uitstapje naar Coevorden wachtende waren.

23-04-1909
Automobiel ongeluk.

Hardenberg. In de heden gehouden raadsvergadering te Ambt Hardenberg is met algemene stemmen besloten 100 gulden subsidie toe te staan aan de vereeniging ‘het Groene Kruis’ voor het aanstellen van een verpleegster.

Dedemsvaart. Maandag is hier na kortstondige ongesteldheid overleden de heer W. Weide Az., vroeger lid van den raad en wethouder dezer gemeente, waarvoor hij voor korten tijd wegens zijne benoeming tot boekhouder der gemeente-spaarbank, heeft bedankt.

30-04-1909
Vrijdagmiddag arriveerde hier per extra-tram een commissie uit het provinciaal comité tot stichting van een opvoedingsgesticht voor jongens van de Nederlands Hervormde kerk, tot het bezichtigen van ‘Veldzicht’. Door den heer mr. Van Outeren werd den heeren een dejeuner aangeboden in het directiegebouw, waarbij mede aanzaten de heeren Duborg en Wijt. De geheele inrichting werd gezichtigd en er werd een aangename indruk meegenomen.

07-05-1909
Hardenberg. Onze vroegere geachte plaatsgenoot de wededele heer J. Groote Balderhaar ten Velde, thans te Amersfoort, had dezer dagen het genoegen te slagen voor het mondeling examen voor gemeentesecretaris. Z.E. is thans ambtenaar ter secretarie van de gem. Zeist. Het zal ongetwijfeld voor de vele vrienden aangenaam zijn dit te vernemen.

14-05-1909
Brucht. Zondagmorgen brandde door een onbekende oorzaak het boerenerf van J.H. Ligtenberg te Brucht tot den grond toe af. Met veel moeite slaagde men er in het paard en de koeien te redden, tewijl tweekoeien en enige varkens in de vlammen omkwamen. De eigenaar die met het reddingswerk bezig was, bekwam zulke ernstige brandwonden dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Huis en inboedel waren slechts laag verzekerd.

De afbraak van de Vechtbrug is aangevangen. Er is dus hoop, dat na eenige weken de nieuwe brug gereed zal zijn. Ga het werk voorspoedig. Wij vernemen dat de hulpbrug uitstekend voldoet.

21-05-1909
Notaris Stuart zal op dond. 3 juni publiek verkopen wegens vertrek naar elders: een goed onderhouden burgerwoning op een goeden stand te Stad Hardenberg, nabij het postkantoor en de hervormde kerk, bewoond door de weduwe Santman.

04-06-1909
Op woensdag 9 juni zal door mej. de wed. J. Blokzijl te Lutten aan de Dedemsvaart in het café van mej. wed. G. van Zwolle aldaar worden aanbesteed: het bouwen van een arbeiderswoning.

Dedemsvaart. Aan het met 1 juni geopend hulppostkantoor Sluis VI, gelegen in het midden van wijk B der gemeente, werd benoemd tot brievengaarder de heer A. Drent, werkzaam op het kantoor van den houthandel Balkema & Zn., terwijl B. Weenink en G.J. Jonker tot brievenbestellers werden aangesteld. Hiermede is in een lang gevoelden wensch der groote vervenersfirma’s, van de kweekerij Tottenham, van den houthandel, van boterfabriek, alle in dit deel der uitgestrekte gemeente Avereest gelegen, voorzien.

Veiling. Notaris Rambonnet te Gramsbergen en G. Weijs te Coevorden zullen op dinsdag 15 juni finaal verkopen de navolgende aan B.J. Kamphuis en kinderen toebehorende onroerende goederen te Gramsbergen: een windkorenmolen met petroleummotor en daarachter gelegen bouwland op den Oosteresch, een huis en erf met schuur en tuin aan de Dwarsstraat c.a.

11-06-1909
Hardenberg. Woensdagavond omstreeks 7 uur brandde door een onbekende oorzaak de boerderij met schuur van den landbouwer J.H. Waterink te Mariënberg tot den grond toe af. Van den inboedel kon slechts weinig gered worden, ook kwamen mede drie jonge kalveren in de vlammen om, terwijl ook een 1jarig paard ernstige brandwonden bekwam. Naar wij vernemen waren huis en inboedel verzekerd.

Reeds een uur voor den aanvang was het ruime kerkgebouw door plm. 1000 menschen dicht bezet. Precies elf uur kwam Zijne Excellentie per auto met Baron van Pallandt van Eerde aangereden. Dr. Schot sprak zijn blijdschap uit dat wij dr. Kuyper in ons midden mogen ontvangen en ontmoeten (daverend applaus). c.a.

09-07-1909
Dedemsvaart, 6 juli 1909. In den avond van 6 juli zagen velen alhier met bezorgdheid naar de donkere lucht. Het regende en men hoopte zoo op schoon weder. Er werd nog gewerkt, opdat alles toch kant en klaar zou zijn op den dag van morgen. De trams brachten van weerskanten feestgangers opgewacht door familiën en kennissen, en men hoopte dat het morgen niet zou regenen. In den morgen van 7 juli gingen velen kerkwaarts. In de Ned. Herv. kerk sprak ds. Riemens een kort openingswoord, waarop ds. Ramshorst een herdenkingsrede hield en de heer Stegeman met dankzegging sloot. In de feesttent op het tentoonstellingsterrein hield de burgemeester mr. W. Wijt Wzn. de openingsrede. Hij heette de saamgekomenen welkom. In schoone bewoordingen herdacht hij wat mr. Willem Jan baron van Dedem voor deze streken geweest is. Hij heeft in deze voor honderd jaren woeste streken de bakens uitgezet, hij heeft geschikt en geplooid, hij was de grondlegger van de welvaart die komen zou. Hij was een man van taaie volharding. Hij rust meer dan 50 jaren in ’t graf, dat niet gesierd wordt door een monument, maar thans gedekt is door een verweerde zerk. Onder Gods zegen is deze streek tot bloei gekomen. Het feest was goed op gang maar ’t bleef regenen…

16-07-1909
In de Staatscourant n. 57 zijn opgenomen de statuten van de Vereeniging Volkskoffiehuis, Hardenberg. De vereniging, zonder partij te kiezen in den strijd voor of tegen geheelonthouding, stelt zich ten doel de oprichting, instandhouding en exploitatie van een Volkskoffiehuis binnen de gemeente Stad Hardenberg. Het koffiehuis beoogt aan zijn bezoekers te verschaffen een zoo ruim mogelijk goed verlichtte en goed geventileerde lokaliteit, eenvoudig doch gezellig ingericht, voorzien van degelijke, ontwikkelende en ontspannende lectuur c.a. (Zie krant d.d. 06-05-1910: advertentie: Algemeene Ledenvergadering der vereeniging ‘Volkskoffiehuis’ te Hardenberg op dinsdag 10 mei in het Lokaal voor Chr. Belangen. Namens het bestuur, Ds. Westhoff (voorz.), A.A. Oostenbrink (secr.)

30-07-1909
Notaris Rambonnet zal op dond. 5 aug. bij het huis van A. Huisjes te Den Velde, voor de Havezathe Gramsbergen publiek verkoopen: een huis voor afbraak, bewoond door Huisjes.

Hardenberg. Onze plaatsgenoot de heer P. Schat, rijksveekeurmeester alhier, is dezer dagen te Bern gepromoveerd in de veeartsenijkunde en verwierf daarin den graad van doctor.

06-08-1909
Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan als verhuurder van paard en rijtuig, tevens tot het verrichten van allerlei voerwerk, tegen billijk tarief. E. Renkema, ten huize van Chr. Zweers, Hardenberg.

13-08-1909
Ondergetekende is namens de heer J. Nijman te Hardenberg voornemens op 17 aug. 1909 in het café van den heer B. Koeslag te Heemse aan te besteden: het bouwen van een burgerwoonhuis op een vrijgelegen terrein te Stad Hardenberg, in de nabijheid van het station van de N.O.L.S. Bouwheer firma K.A. Hakkert, Dedemsvaart. (Laagste inschrijver: H. Smit te Coevorden voor f. 4276. Werk gegund).

Maandagavond 8 uur had in de Chr. Bewaarschool alhier een vergadering plaats ten doel hebbende de oprichting van een geitenfonds. Een 18-tal personen trad als lid toe, terwijl ook een bestuur werd benoemd, bestaande uit de heeren Hm. Vasse, G. Moeken, A. Schuurman, H.J. Kedde en H.J. Ensink.

Hardenberg. De in reparatie zijnde brug over de Vecht is deze week gereed gekomen. Woensdagavond was ze weer voor het verkeer geopend. Een menigte volks had zich op de brug verzameld, evenwel niet om naar de nieuwe brug, maar om naar de omgeslagen bokschuit te kijken die voor de palen der hulpbrug was gezonken. Krachtige pogingen werden in ’t werk gesteld om de boot weer ‘zeewaardig’ te maken en daarbij werd door een der omstanders, blijk gegeven geen watervrees te kennen, door even onder te duiken en een ketting op te diepen. Den volgenden morgen werd de boot behouden aan land gehaald.

Voorlopige aankondiging. Notaris Berendsen zal op nader te bepalen dag voor de fam. Langelage te Slagharen publiek verkoopen de Staarmanswijk, gelegen te Slagharen, groot 19.92.20 hectare, uitnemend geschikt voor een Groninger boerderij, bestaande uit twee woningen en deels ontgonnen grond en deels beste dalgrond. (Krant d.d. 10-09-1909: Notaris Berendsen zal op dond. 30 sept. in ’t café van A. Kleine Staarman te Slagharen publiek inzetten voor de wed. Langelage c.s. te Slagharen: de Staarmanswijk zijnde een aaneengelegen opstrekkend slag grond, bestaande uit huizen, erven, groenland, bouwland en uitmuntenden dalgrond en boschgrond, groot 19,46,10 hectaren, gelegen te Lutten in de onmiddellijke nabijheid der aardappelmeelfabriek ‘De Baanbreker’, te midden van Groninger boerderijen).

03-09-1909
Hardenberg. Terwijl maandagmiddag J. Sickman van de Hardenbergermarkt naar Sibculo wilde terugkeren, trof hem nabij de Halt te Brucht een ongeluk dat toch betrekkelijk goed afliep. Juist toen men de lijn wilde passeren, ontdekte men den goederentrein, men keerde direct om, doch te laat, de wagen werd door de locomotief gegrepen en totaal verbrijzeld en in een diepe sloot geworpen. Gelukkig kwamen de opzittenden en het paard er vrij goed af. De trein stopte oogenblikkelijk. De conducteur stelde een onderzoek in, en het is vrijwel zeker dat men nog proces-verbaal op den koop toe krijgt. Het staat er dus niet tevergeefs, halt, als een trein nadert!

Balkbrug. De nieuwe tuchtschool voor jongens alhier nadert haar voltooiing evenals de nieuwe woning voor den directeur der inrichtingen Villa Erica. Beide gebouwen zien er flink uit en maken met het reeds bestaande gesticht een mooi geheel. (Krant d.d. 15-10-1909: De werkzaamheden aan de nieuwe badinrichting, gynastieklokalen enz. ten behoeve van het R.O.G. Veldzicht zijn thans in volle gang. De gebouwen verrijzen aan de zuidkant van het bestaande gesticht, achter de nieuwe directeurswoning.

10-09-1909
Balkbrug. Dinsdag jl. werd hier een Kunstavond gegeven o.l.v. den heer H. v.d. Zee, met welwillende medewerking van mevr. de Ruig-Krens van Alkmaar en den heer Heijenga. De Gestichtskerk daartoe door den directeur van ‘Veldzicht’ welwillend afgestaan, had zich tegen 8 uur met genodigden gevuld en nog zelden werd hier zooveel schoons ten gehoore gebracht. Het glanspunt van de avond was het optreden van mevr. de Ruigh, die een 5tal gewijde liederen zong, haar zeldzaam fraaie stem, bracht allen in verrukking, onder ademlooze stilte werd zij aangehoord. Door den weled. heer J.C. Duborg, directeur van het Rijks Opvoedings Gesticht, werd haar een prachtig bloemstuk aangeboden en tevens dankgezegd voor het genoegen dat ze dien avond aan velen verschafte. Ten slotte sprak de edelachtb. heer burgemeester mr. Wijt nog een opwekkend woord om te trachten dezen winter nog eenige dergelijke kunstavonden te organiseeren. 

17-09-1909
Balkbrug. Bij de maandag door den heer H.L. de Munnink alhier gehouden aanbesteding voor het bouwen van een groote zaal met waranda en daarboven gelegen kamers, waren 15 biljetten ingekomen. Laagste inschrijver: H. Reinink te Balkbrug voor f. 7350. (Zie krant d.d. 21-08-1925: Veiling hotel ‘De Munnink’ te Balkbrug. De notarissen B.H. kelder te Avereest en H.J. Carsten te Kampen zullen op dinsd. 25 aug. publiek inzetten: het zeer gunstig bekend staande hotel-cafe, waarin thans vergunning, bevattende gelagkamer, eetzaal, 2 kamers, keuken, bijkeuken en kelder, boven 6 kamers, voorts afzonderlijk nieuw solide en ruim gebouw ingericht voor concertzaal, toneel, keuken, met bovendien 11 kamers etc.).

24-09-1909
Leest dit! Ondergeteekenden, bewoners van den Hoogenweg, zijn verontwaardigd over het lage, vuile, ongeteekende strooibiljet, dat aan de kiezers is verzonden. Zij worden daarin gebrandmerkt als roofzuchtige menschen (waarom ook niet als roovers en brandstichters?). De door hen gestelde candidaat, die vermoedelijk ook door den vervaardiger van dat pamflet is gesteund en in cafe Frijling als zijn candidaat werd gekozen, wordt thans beleedigd, waarover zij diep verontwaardigd zijn en vragen of dat fatsoenlijke lieden zijn, die hen op die manier aan de kaak stellen. Voor personen, die zulke lage middelen bezigen om hun doel te bereiken, moet men zich in acht nemen. Als men spreekt van ‘familie-clubje’ dan zal zeker dat clubje bedoeld worden, dat den ontvanger heeft benoemd en diens instructie heeft vastgesteld en gehandhaafd. Dat was dunkt ons erg familiair. Namens de bewoners van den Hoogenweg. G. Bouwhuis, E. Bouwhuis, H.J. Ramaker, E. Hamberg e.a.

Notaris F. Stuart zal voor het gemeentebestuur van Stad Hardenberg op dond. 30 sept. in het hotel Oosthout voor de tijd van 6 jaren, met 3 jaar keur, bij opbod publiek verhuren: een woonhuis (het oude tolhuis) met daarbij gelegen bouw- en grasland aan het kanaal te Stad Hardenberg, tezamen groot ruim 1 hect. 27 aren. (Krant d.d. 01-10-1909: Het door notaris verpachte tolhuis met grond, is gepacht door den tegenwoordigen bewoner Heersmink voor den tijd van zes jaar, tegen f. 90 per jaar). (Krant d.d. 09-07-1915: Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg zal bij inschrijving publiek verhuren voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren, ingaande 1 nov. 1915, de boerderij z.g. het voormalig tolhuis, thans in huur bij G.J. Heersmink).

Notaris Berendsen zal op woensdg 29 sept. in ’t hotel Hagedoorn bij Sluis VII te Dedemsvaart voor den heer J. Koers publiek inzetten: eene boerderij bestaande uit huis, erf, bouwland en dalgrond, in het Rheezerveen aan den grindweg Ommen-Hardenberg, groot 13.59.50 hectare.

Notaris Stuart te Heemse zal voor mej. de wed. Z. Koeslag en kinderen op dinsdag 5 october in het hotel Oosthout te Stad Hardenberg doen inzetten: een woon- en winkelhuis staande op een gunstigen stand op den hoek van de Voorstraat en de Kruisstraat (te Stad Hardenberg), groot 1 are 74 centiaren. Te aanvaarden 1 nov. 1909. (Krant d.d. 22-10-1909: Het door notaris Stuart verkochte huis van de wed. Z. Koeslag bracht f. 2500 op. Kooper was de heer Leman, alhier).

Kunstmest Voederartikelen. Door dezen maak ik aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat ik mij gevestigd heb te Stad Hardenberg als handelaar in kunstmeststoffen en voederartikelen. J. Greven, tweede huis achter ’t Postkantoor.

01-10-1909
Naar we vernemen is bij onderhandsche aanbesteding de vernieuwing van de Koningsbrug over de Lhee in den straatweg Hardenberg-Gramsbergen opgedragen aan de firma K.A. Hakkert alhier voor f. 6449.

Voorlopige aankondiging. Notaris Rambonnet zal op woensdag 10 nov. voor den heer mr. A.J. van Riemsdijk, notaris te Hellendoorn, publiek verkopen: 108 stuks mooie zware eikenboomen staande op Veltinkvelt te Engeland, gem. Gramsbergen.

08-10-1909
Notaris Rambonnet zal op dinsd. 19 oct. in ’t Logement Kamphuis te Gramsbergen voor Ad. Grootoonk inzetten een huis en erf met daarachter gelegen tuin te Gramsbergen.

15-10-1909
Op vrijdag den 22 oct. is de ondergetekende namens de Commissie van den weg Hardenberg-Ommen, voornemens in hotel Oosthout aan te besteden: het amoveren van het bestaande, en het weder opbouwen van eennieuw tolhuis c.a. aan den bovengenoemden weg in de gem. Ambt Hardenberg. W. Nieman, gemeente-opzichter. (Krant d.d. 05-11-1909: Bij de op 4 nov. gehouden herbesteding voor den bouw eener nieuwe tolgaarderswoning te Rheezerveen was het laagst ingeschreven door de heeren A. Hamhuis en B. Hofsink te Heemse voor f. 1183).

22-10-1909
Een oud stuk. Voor ruim een jaar werd in het Daarlerveen bij Vroomshoop onder in het veen, waar het zand begint, een ring opgegraven, die in het bezit kwam van onzen plaatsgenoot M. Bromet. Dezer dagen is dit stuk door bemiddeling van dr. C.C. Schot tot een goede prijs aangekocht voor het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Het stuk bleek te wezen een bronzen armband uit het prehistorisch tijdvak, dicht bij den tijd der hunnebedden gesteld en wel omstreeks 1000 jaren voor het begin onzer jaartelling. De armband was zeldzaam gaaf gebleven (Zie ‘Geheugen van Nederland’). 

29-10-1909
Notaris Rambonnet zal op dond. 11 nov. voor den heer Johs. Hes te Holthone doen inzetten: een huis met bouw- en weiland aan het Kerkenwijkje te Slagharen, thans in huur bij G. Spijker.

Notaris Stuart zal verkopen voor den heer M. Apeldoorn: een boerenplaatsje met bouw- en weiland aan de Boksloot in het Bruchterveld en een door verkoper bewoond woonhuis met grond aan het kanaal te Bergentheim.

Notaris Stuart zal voor den heer G.W.E. Frijling te Stad Hardenberg publiek verkoopen: de afbraak van een huis aan de Voorstraat te Stad Hardenberg.

12-11-1909
Notaris Stuart zal op donderdag 18 nov. publiek verkoopen: de wei- en hooilanden behoorende tot de Markte van Bergentheim in 37 perceelen en 3 perc. weiland op den Rheezermarsch, een en ander groot bijna 100 hectaren.

Notaris Berensen zal op ma. 22 nov. voor W. v.d. Graaf publiek verkoopen: een nieuw gebouwd huis met bouw- en weiland bewoond door A. Compagne bij het Jachthuis te Lutten, afkomstig van de erven Blokzijl. (Koper werd de heer Hk. Brink alhier voor f. 2830).

19-11-1909
Hardenberg. Door het gemeentebestuur is van den heer Smidt te Winschoten aangekocht een nieuwe brandspuit, daar de oude niet meer voldeed.

26-11-1909
Balkbrug. Vrijdag 3 dec. zal in Den Haag worden aanbesteed het verplaatsen en inrichten van werkplaatsen, het bouwen van een chambrettesgebouw, het verbouwen van het hoofdgebouw, het maken van een brug over de gracht enz., een en ander deel uitmakende van de uitbreiding van het Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht. Raming f. 100.928.

Hardenberg. Maandagavond had weder een vergadering plaats van neringdoenden. Ditmaal waren de sprekers present en wel drie. Door de heeren Kropveld, Van Duyn en Cramer, allen van Coevorden, werd in den breede doel en streven van een Handelsvereeniging uiteen gezet. Aangeraden werd geen Kamer van Koophandel op te richten, daar een Handelsvereniging voor een plaats als Hardenberg meer doeltreffend is. Aan het eind der vergadering werd besloten een zodanige vereniging op te richten en werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren: De Bruin, Grooters, Oostenbrink, Zweers en Ziegeler. (Zie ingezonden brief krant d.d. 21-01-1910). (Zie krant d.d. 28-01-1910: Dinsdagavond vergaderde in de Chr. Bewaarschool de in de vorige maand opgerichte Handelsvereeniging, ter vaststelling van het reglement en verkiezing van een definitief bestuur. Gekozen werden de heren A.J. Ziegeler (voorzitter), A.A. Oostenbrink (2e voorz.), R.E. de Bruin (secr.), J. Grooters (penn.) en H. Zweers JRzn. (2e penn.). De vereeniging draagt den naam van ‘Handelsvereeniging voor Stad en Ambt Hardenberg’ en voor de statuten zal de Koninklijke goedkeuring worden gevraagd).

Notaris Berensen zal publiek doen inzetten dinsdag 30 nov. het huis, waarin sedert jaren bakkerij en winkel voor de brug bij den heer Antoon Schrijver te Lutten, met tuin en grasland aan grintweg, tram en aan de Dedemsvaart.

03-12-1909
De Krim. Hedenmorgen (woensdag) ca. 4 uur brak er een vreeselijke brand uit, in de boerderij van den heer Johs. v.d. Vecht, bewoner J. Wigger. ’t Mocht hun niet gelukken iets te redden, twee paarden, drie koeien en vijf varkens kwamen in de vlammen om, ternauwernood konden de bewoners zich bijna ongekleed redden, eene groote massa, bijna de geheele oogst gedorste en ongedorste rogge en haverstro werd mede een prooi der vlammen. Zoo dus zijn dan ook de bewoners van bijna alles beroofd. Oorzaak onbekend.

Zondagmiddag had alhier een vreeselijk ongeluk plaats. Een viertal jongens gingen voor den regen een schuilplaats zoeken in een woonschip van den visscher K. (Kiewiet ?) alhier, die niet in het schip aanwezig was en de deur gesloten. Het twaalf-jarig zoontje van K., dat zich onder de knapen bevond, wist de sleutel en zoo toegang met zijn kameraden tot het woonschip te verkrijgen. Pas zijn ze binnen, of de jeugdige G.K. neemt het in de schuit liggende geladen jachtgeweer, zet de twee stukken ineen en richt het schertsenderwijze op zijn kameraden, het schot gaat af… en de 14-jarige zoon van de wed. Regeling alhier, valt dood neer. Hij had de geheele lading vlak midden in het gezicht gekregen. Zijn aangezicht was geheel uit elkaar geslagen; door den korten afstand kon de hagel zich niet spreiden en bleven de andere jongens, die vlak naast het slachtoffer stonden gespaard. De deelneming met de beide families is algemeen. Naar we vernemen had men de patroon niet uit het geweer kunnen nemen, en het daarom in twee stukken weggelegd. Heden (dinsdagmiddag) was het parket uit Zwolle te dezer zake alhier.

Belangrijke verkooping van een Landhuis met zeer vruchtbare landerijen, wegens vertrek naar elders. Woensdag 22 december in ’t Hotel Baving publiek doen inzetten voor den heer R. Berends Hz. c.s. een uitnemend gebouwd door verkoopers bewoond landhuis met twee groote schuren, stookhok, hooiberg en grootentuin, met fijne vruchtboomen, gelegen aan den grintweg en tramweg te Dedemsvaart en de Hoofdvaart de Dedemsvaart, hoek Langewijk, met aan- en omgelegen puik oud groenland, doorsneden met wijken en kanalen, ter grootte van 18 hectaren ruim. (Zie krant d.d. 14-01-1910: Opbrengst f. 24.575. Hoogste bieder de heer W. Kort te Rouveen).

10-12-1909
Hardenberg. De heer F. Hamilton of Silverton Hill, rijksontvanger alhier, is verplaatst naar Workum.

Notaris Rambonnet zal op woensdag 22 dec. voor de erven Hs. Valkman te Gramsbergen inzetten een huis met schuur, tuin en bouwland a/d Dijk te Gramsbergen c.a.

24-12-1909
Dedemsvaart. In den ouderdom van ruim 69 jaren is overleden de heer J.A. Kisteman alhier, lid van den raad en wethouder dezer gemeente.

Notaris Rambonnet zal op dond. 30 dec. voor den onherr. gemachtigde van J. Diphoorn te Lutterhard (Lutterhart) doen inzetten een huis met bouwland en heidegrond aldaar.

Notaris Rambonnet  zal op maandag 10 jan. in het cafe Wierdsma te Mariënberg inzetten voor de heeren A. Kleine Staarman en H.H. Juurlink: een net en ruim café met ongeveer 5 aren grond, nabij het station Mariënberg, kruispunt Zwolle-Almelo-Coevorden, bewoond door genoemden Wierdsma., verder vier huisplaatsen aldaar, zeer gunstig gelegen bij het station. Voor den heer A. Kleine Staarman: een huis te Sibculo, in huur bij Molenkam en nog een huis te Sibculo, in huur bij Nijenhuis. (Zie krant d.d. 28-01-1910. Maandag had ten overstaan van notaris Rambonnet de verkooping plaats van een café met vier huisplaatsen te Mariënberg van de heeren A. Kleine Staarman en Juurlink. Kooper werd van het geheel de heer J. Klinkhamer aldaar voor f. 3940).

31-12-1909
Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat door den visscher Kiewit (Kiewiet) alhier in de afgeloopen week in de Vecht vier karpers zijn gevangen wegende tezamen 62 pond.

Uit de raadsvergadering Stad d.d. 24-12-1909: Een verzoek van M. Valkman om verhoging zijner jaarwedde. De voorz. zegt dat dit in de vorige verg. reeds is behandeld, men kan hier derhalve niet weer op terug komen; indien hij goed oppast kan hij voor een gratificatie in aanmerking komen. De heer Van der Sanden meent dat men hier wel degelijk op terug kan komen en zou een gratificatie willen geven. De hr. Bruins meent dat het bedrag al in de laatste jaren aanmerkelijk is verhoogd. De heer Van der Sanden zegt de tijden zijn nu ook anders dan vroeger en de nachtwacht (klepperman) moet zoodanig beloond worden dat het een behoorlijk bestaan geeft, hij zou een gratificatie van f. 25 willen geven. De voorz. zegt dat de man zich niet ridderlijk heeft gedragen doordat hij zich verzette tegen de overheid, dat is altijd een verkeerd beginsel. Wie gaf hem het recht om zoo maar in een plaatselijk blad te schrijven tegen een der wethouders. Was het niet veel beter geweest dat hij op het kantoor was gekomen en zijne zaken had bloot gelegd? De heer Van der Sanden wijst erop dat er laast op eennacht ook een persoon door Valkman is aangehouden en naar de politie is gebracht om onderdak, dat niet werd gegeven. De hr. Schuurman licht dit nader toe en zegt dat die persoon een zekere Peters van Avereest is; ’s avonds vroeg rondslentert en dan tot laat ind en nacht wacht om opgeborgen te worden. Dat zijn de redenen waarom dien man geen nachtlogies is verleend. Tenslotte wordt besloten om Valkman een gratificatie in uitzicht te stellen.