07-01-1910
Hardenberg. Jl. dinsdag was een zeer belangrijke dag voor de werklieden in Hardenberg en omgeving. Des avonds toch te 7 uur werd de vakteekenschool, uitgaande van ‘Volksonderwijs’ geopend. Met een toespraak tot de genoodigden, leeraren en leerlingen opende de voorzitter de heer J. van der Sanden de vergadering. Hij gaf o.m. een overzicht van de werkzaamheden die door het bestuur verricht waren, bracht dank aan de besturen der gemeenten Hardenberg, Ambt Hardenberg en Gramsbergen, aan de Prov. Staten van Overijssel en aan den Minister van Binnenl. Zaken en in ’t bijzonder hulde aan den heer De Groot, inspecteur van Middelbaar Onderwijs, die door zijne adviezen de oprichting der Vakteekenschool zeer vergemakkelijkt heeft. Daarna sprak de voorzitter nog een kort woord tot de heren leeraren: Nieman, Bruinsma en Verwoest en tot de leerlingen. Voorts werd nog het woord gevoerd, door den burgemeester van Stad Hardenberg, den heer Koopman, hoofd der o.l.s. alhier, den heer Pauw, secretaris der Vakteekenschool en den heer M. Verwoest, een der leeraren. Door luid applaus betuigde telkens de vergadering hare instemming met het gesprokene. Na het slotwoord van den voorzitter werd gelegenheid gegeven tot bezichtiging van de leermiddelen. In ’t bijzonder werd opgemerkt eene prachtige collectie gipsornamenten door het Rijksmuseum aan de Vakteekenschool afgestaan.

21-01-1910
Gramsbergen. Gisteren (donderdag) had alhier een ongeluk plaats dat betrekkelijk goed is afgelopen. Als oude gewoonte bestaat hier nog het schieten bij trouwplechtigheden. Bij die gelegenheid werden nu ook schoten gelost en werd een meisje dat op straat liep in de voet getroffen, terwijl bij Krikke door de ruiten werd geschoten, waarbij een kabinet nog iets beschadigd werd. ’t Ware derhalve wenschelijk om ongelukken te voorkomen dat deze oude gebruiken werden afgeschaft.

Notaris Stuart zal op dond. 3 febr. in het Stationskoffiehuis van Raak te Bergentheim publiek verkopen voor de fam. E. ten Brinke een vruchtbaar boerenplaatsje aan het kanaal te Bergentheim.

28-01-1910
Op maandag 7 febr. is de heer J. Enrink te Olst voornemens in ’t café van den heer B. Sickman te Kloosterhaar aan te besteden: het bouwen van een woon- en winkelhuis en bakkerij te Ebbenbroek (gem. Stad Hardenberg).

Bekendmaking. Ondergeteekenden, wonende te Radewijk, geven bij dezen aan belanghebbenden kennis dat zij bij algemeene burenplichten hebben opgehouden sterken drank te schenken, tenzij bij timmeren of slachten enz. enz.: J. Otten, R. Nijman, A.J. Eggengoor, J. Eggengoor, E. Beenen, W. Hutten, wed. Kok, M. Vinke, J. Schoenmaker, H.M. Schlepers, G.J. Kelder, H.J. Meijer, J. Kedde, J.M. Hutten, gebr. Reinders, A. Oldehinkel, H. Nijboer, E. Jonkhans, G.J. Raben, G.J. Bouwmeester, H.W. Grootoonk, G.J. Olthuis, G.J. Kuijer, J.P. Borger en W. v.d. Veen.

Hardenberg. Coöperatieve Winkelvereeniging. Dinsdagavond 7 uur was door eenige personen in de school te Baalder eene vergadering belegd. De heer W. Hutten opende deze vergadering en zei dat het doel was eene bespreking te houden over coöperatie d.i. het product dat men heeft te verkoopen zoo duur mogelijk van de hand te doen, en hetgeen men inkoopt zoo goedkoop mogelijk te betrekken, en vooral daarop toe te zien wat of men koopt, daar er zoo ontzettend veel knoeierijen op allerlei gebied worden uitgevoerd. Teneinde ons hiervan op de hoogte te stellen hebben de heeren J. Weitkamp en H.H. Harmsen een onderzoek naar coöperatie in Twente ingesteld, en is het genoemde heeren gebleken dat het daar zeer doelmatig werkt. Staande de vergadering trad een 40-tal leden toe, waaruit een bestuur is benoemd, bestaande uit de heeren H. Harmsen, J. Weitkamp, W. Hutten, Parmentier, A. Reints en Bruggeman. Ook waren op de vergadering aanwezig de heeren Benes en Kropveld van Coevorden die een warm pleidoo hielden voor eene te Coevorden op te richten exportslachterij die van veel belang is ook voor deze streken, daar men dan altijd de juiste prijs voor zijn varkens verkreeg.

04-02-1910
Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg heeft een tijd geleden, zoals men weet, een terrein aangekocht om daarop een kerkhof aan te leggen. Dit terrein is nu keurig bewerkt. ’t Is een lust om het te zien. Naar men zegt zullen er in ’t voorjaar een aantal boomen en heesters om heen geplant worden, terwijl ook de weg, die er heen leidt, zal worden verbeterd. We hopen dat deze geruchten waarheid bevatten.

11-02-1910
Bergentheim. Zondagmorgen werd in een scheidingssloot der veenderij van de erven Van Roijen het lijk gevonden van H.B. (Harm Bakker), verblijf houdende in een woonscheepje alhier. Een eind verder vond men geheel verkleumd achter een turfhoop liggen zijn kameraad J.S.; deze leefde nog. Zij waren samen zaterdagavond uitgegaan om hun weekloon te ontvangen en waren op den terugweg in het veen verdwaald. Naar men ons meedeelt,hadden beide personen misbruik van sterken drank gemaakt en is H.B., oud 34 jaar, op een treurige wijze om het leven gekomen.

Lutten. Uit Lutten wordt bericht dat toen de heer E.M. (Eppo Mulder) aldaar, zich zondagavond 8 uur huiswaarts begaf, hij op zijn eigen erf onverhoeds werd aangevallen door een onbekend gebleven persoon. De heer Mulder verdedigde zich zoo goed mogelijk en wist zijn aanrander nog een paar stokslagen toe te brengen. Hij kwam echter te struikelen, waardoor zijn aanrander gelegenheid had hem met een mes verschillende sneden over zijn overjas toe te brengen, die zonder hem te verwonden tot op de onderkleeding waren doorgedrongen en zijn beide jassen vernielden. Hij wist verdere mishandeling te voorkomen door in huis te vluchten, waarin kort daarna nog een groote ruit werd ingegooid. De politie doet onderzoek. Heden, vrijdagmorgen, vernamen wij dat G. Timpman bekend heeft den heer E. Mulder eenige sneden te hebben toegebracht, toen zijn broer G.J.T. met den heer M. aan ’t worstelen was. Het mes waarmede de sneden zijn toegebracht is in beslag genomen.

18-02-1910
Radewijk. In de Staatscourant zijn de statuten opgenomen der vereeniging stierhouderij Voorzorg te Radewijk, gem. Ambt Hardenberg. Zij strekt haar werkkring uit over Radewijk en wordt aangegaan voor den tijd van 6 jaren, aanvangende 10 october 1909. Het doel der vereeniging is: verbetering van den veestapel door het houden of aanschaffen van voor de streek passende dekstieren van het Friesche slag, zoo veel mogelijk afkomstig van koeien met gecontroleerde hooge melk- en boteropbrengsten. De stieren moeten zoolang mogelijk aangehouden worden.

25-02-1910
Notaris Rambonnet is voornemens vrijdag 11 maart in ’t café van H.J. Geuchien (café Geugies) te Baalder voor de erven G.J. Lennips te Baalder te doen inzetten een huis, schuur en erf met bouw- en groenland te Baalder.

Notaris Rambonnet zal op donderdag 10 maart in ’t Logement Nieuhoff te Gramsbergen inzetten voor de Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den bijbel te Ane: eene onderwijzerswoning te Ane.

04-03-1910
Ondergeteekende bericht dat de zaak van den heer Pruis in dektwijg en bandgarden is verplaatst naar Den Brink, bij C. Vasse, schilder. Dat tevens bij hem is te bekomen: bereide verf, koolteer, carbolineum en een enorme keuze in behangselpapier en randen. 

11-03-1910
Woensdagmorgen brandde de woning van den timmerman W. Rundervoort te Baalder tot den grond toe af. Een gedeelte van den inboedel kon gered worden. Naar we vernemen dekt assurantie de schade.

18-03-1910
Notaris Stuart zal op dond. 31 maart ten verzoeke van den heer J. Roos inzetten een huis aan den Emmenbroekerdijk (Emtenbroekerdijk) in ’t Hardenbergerveld.

25-03-1910
Advertentie. Ondergeteekende betuigt hiermede zijn hartelijken dank aan zijn geachten patroon en heer J.A. v.d. Sanden te Bergentheim, voor die groote weldaad hem geschonken op zijn 50-jarig ambtsjubileum en hierdoor zijn nog komende levensdagen op stoffelijk gebied zoo ruimschoots gewaarborgd zijn geworden. H.J. Hulleman, Bergentheim, 23 maart 1910. (Zie krant 08-04-1910: Een merkwaardige advertentie. We dachten aan een foutieve zetting toen wij de advertentie van Hulleman in Salland lazen. Nadat we echter de Vechtstreek onder de oogen kregen, het blad waaraan de naam van den heer Van der Sanden niet vreemd is, moesten we wel tot het besluit komen, dat het werkelijk ernstig gemeend was… Nooit hebben we geweten dat Hulleman werkzaam was bij den heer Van der Sanden. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat hij in dienstbetrekking was bij de erven Van Royen. Hoe genoemde Hulleman nu den baas Van der Sanden publiek bedankt, en wel op zoodanige wijze, dat het de aandacht (vooral in de Vechstreek) moet trekken, kunnen wij ons alleen verklaren uit onwetendheid van Hulleman of dat hij uit onwetendheid zich heeft laten gebruiken om zijn naam te plaatsen, zoodat anderen het hebben opgesteld. We zouden in het laatste geval te doen hebben met een feit dat ons doet denken alsof de heer Van der Sanden, dit jaar aftredende voor de Provinciale Staten, den indruk wil geven dat hij een bijzonder flink patroon is. Hij is echter geen patroon, doch in dienstbetrekking of gelijk het volk in het dagelijksche leven zegt: “baas van de erven v. Royen”. De advertentie is merkwaardig om zijn leugen. Eene bijzondere advertentie. Wij lazen in die advertentie iets geheel anders dan men wellicht beoogt. Na 50 jaren hard werken de eerste die voor den ouden dag eenige ondersteuning geniet. Ons zijn wel andere dingen ter oore gekomen. Zoo hebben we wel eens gehoord dat voor eenige jaren de erven aan de diaconie der Nederl. Herv. Kerk hadden geschreven, toen deze voor een ouden en trouwen werkman verzochtten te mogen blijven wonin in het huis door hem bewoond, toen hij nog krachten had om te werken, dat ‘de veenderijen geen terrein van barmhartigheid’ waren. De Vechtstreek is naar we meenen nogal goed in den pas bij den predikant der Herv. kerk van Hardenberg. Zij kan ons wellicht in dezen wel inlichten. In elk geval kunnen we constateeren dat Hulleman de eerste is. We hopen dat anderen in hetzelfde voorrecht zullen deelen, terwijl van wegzenden of dreigen van weggezonden te worden, al heeft men jaren trouw gediend, omdat men de kinderen naar de christelijke school zendt, geen sprake meer zal zijn).

Notaris Stuart zal ten verzoeke van Hendrikus Pot en zoon op dond. 31 maart inzetten een huisje met bouw- en grasland aan het kanaal te Stad Hardenberg, thans bewoond door H. Lennips.

01-04-1910
Raadsvergadering Stad Hardenberg 26 maart 1910: Riolering Ganzestraat. De voorz. zegt dat men in de vorige vergadering hieromtrent geen overeenstemming kon verkrijgen. Het doel van deze riolering is, het vuil van de slagerij van Leman, alsmede het vuil van de Ganzenstraat door deze riolering af te voeren naar de Oude Vecht. Wordt met algemeene stemmen besoten een rioleering te maken.

Dedemsvaart. Hedenmorgen (dinsdag) ging de mare door ons dorp dat er een moord was gepleegd, en ’t bleek al spoedig dat deze vreeselijke tijding waarheid bevatte. De 21-jarige Johannes Keuken werd met ontzield lichaam aan den kant der nieuwe wijk gevonden. Hij was de eenige nog thuis zijnde zoon, die als metselaar bij de Gebr. van Goor den kost verdiende voor zich en z’n moeder, de weduwe Berend Keuken. Maandagavond was hij met zijn meisje Marchien Kuiper uitgeweest en wilde hij haar na afloop huiswaarts brengen. ’t Meisje woont aan de Van Royenshoofdwijk. Een vijftal jaloersche jongens wien de verkeering van J. en M. niet naar den zin was, maakten van deze gelegenheid gebruik om wraak te nemen. De 20-jarige Klaas Bakker gaf Keuken een paar stompen tegen de borst. Hierop volgde een woordenwisseling waarop de broer van Klaas de 17-jarige Willem Bakker, een kwajongen nog, Keuken een slag met een paal, te voren meegenomen van den werf van den heer Mol, op het hoofd toebracht, Keuken duizelde en viel bewusteloos neer, dit duurde even. Spoedig keerde het bewustzijn weer en kon hij weer opstaan en met zijn meisje verder gaan. Deze laatste stond er nu op dat Keuken onmiddellijk huiswaarts zou keeren. K. deed alzoo en zijn meisje bracht hem een eind weg. Men ontdekte toen niemand meer en het meisje geloovende dat de weg nu veilig was, liet K. alleen verder gaan en keerde zelf aanstonds terug. K. heeft zich nog ongeveer 15 minuten weten voort te slepen doch toen zakte hij voor goed in elkaar en gaf den geest. Des morgens vroeg werd aan de politie gezegd dat er een lijk was gevonden. Aanstonds trok de rijksveldwachter brigadier B. Schoemaker er op uit. De broer van den verslagene E. Keuken, die vernomen had dat deze niet thuis gekomen was, sloot zich bij de politie aan. Ze kwamen spoedig tot de ontdekking dat hier inderdaad moord of doodslag had plaats gehad. E. Keuken herkende zijn broer onmiddellijk. Aanstonds wende de politie zich nu tot Marchien Kuiper, het meisje van den verslagene. Deze vertelde wat er gebeurd was en noemde ook de namen van de gebr. Bakker. ’t Duurde nu maar een oogenblik of beide verdachten werden door de politie in verhoor genomen, na eerst alles ontkend te hebben kwam Willem Bakker ten slotte toch tot een volledige bekentenis. Hij en zijn broer zijn in hechtenis genomen en naar Zwolle gebracht. Het lijk van den verslagene is op last van den officier van justitie te Zwolle derwaarts gevoerd. De ontroering alhier is algemeen.

08-04-1910
Hardenberg. Genoodzaakt door het niet voldoende ijs verkrijgen besloot het bestuur der Stoomzuivelfabriek Salland tot het laten installeren van een koelmachine. Na verschillende firma’s te hebben laten inschrijven bleek dat de firma Grasso te ‘s-Hertogenbosch de laagste was voor f. 4650. Ammoniak wordt als koelmedium gebruikt. Waneer men het wenscht zal ook ijs zijn te maken.

Ondergeteekende maakt hiermede bekend aan de inwoners van Hardenberg en omstreken dat hij een handel in bouwmaterialen is begonnen en zich daarom voor de levering van steenen, kalk, cement, cementpannen, vloeren, wandtegels, maaskalk, gips enz. beleefd aanbeveelt. Ook worden door hem bouwkundige teekeningen en bestekken gemaakt. J. Breukelman H.J.zn, Stationsweg (Stationsstraat).

15-04-1910
Op woensdag 27 april a.s. denkt ondergeteekende namens het bestuur der Bijzondere School te Ane in het bestaande schoolgebouw aldaar aan te besteden: het bouwen van eene school met twee lokalen, gang, turfschuur enz. op een terrein gelegen te Ane. Joh.D. Meppelink, architect, Coevorden. (Krant d.d. 08-07-1910: Gramsbergen. Donderdag 7 juli, werd te Ane door dr. C.C. Schot Cz., daartoe door het bestuur der schoolvereeniging uitgenodigd, de eerste steen gelegd voor het nieuw te bouwen schoolgebouw. Vooraf was door hem in het oude schoolgebouw gesproken, waarin gewezen werd op den zegen die gedurende de ruim 10 jaren van haar bestaan te Ane, de christ. school had ontvangen en van den goeden invloed van haar uitgegaan op den jeugd. De photograaf (fotograaf) B.J. Breukelman uit Hardenberg heeft van de aanwezigen bij de steenlegging eene moment-opname genomen). (Krant d.d. 09-12-1910: Vrijdag 2 dec. was voor de voorstanders der Chr. school een blijden dag. Opening school. Groot artikel).

Hardenberg. Een onzer oudste plaatsgenooten overleed den 12den april jl., wij bedoelen Hermannes Welleweerd. Hij stierf in den ouderdom van ruim 85 jaar. Als kind speelde hij hier te Hardenberg, kende zijn bewoners en zag in den loop zijner jaren allerlei veranderingen. Al de huizen kregen andere bewoners, in geen huis woont zelfs het geslacht meer van hen die bewoners waren toen hij kind was, een paar uitgezonderd misschien, zoo vertelde hij nog onlangs. Wat dus al wisselingen in een menschenleeftijd! Hoevelen zijn in zijne dagen uitgedragen naar het stille kerkhof. Nu wordt hij begraven. Hij was oud en der dagen zat. Zijn stof rustte in den koelen schoot der aarde tot den dag der opstanding.

22-04-1910
Ondergeteekende maakt hiermede bekend aan de bewoners van Hardenberg en omstreken dat hij zich te Hardenberg heeft gevestigd als FOTOGRAAF. Voor het fotograveeren van familiegroepen kan men hem aan huis ontbieden. Door het vervaardigen van goed gelijkende en net afgewerkte portretten, hoopt hij zich het vertrouwen van iedereen waardig te maken. Beleefd aanbevelend, B.J. Breukelman H.J.zn. (Krant d.d. 07-10-1910: Wegens opkomst onder de wapenen is het Photografisch atelier van 10 tot 15 october gesloten. B.J. Breukelman, photograaf, Hardenberg). (Krant d.d. 25-11-1910: Advertentie. Tegen St. Nicolaas zit menigeen bij zichzelven te denken: ‘ wat zal ik nu toch eens koopen voor deze of die’? Mag ik u dan eens aan een idee helpen? Laat u fotografeeren en geef dan een portret aan hem of haar die ge woudt verrassen. Nog iets. ’t zijn echte zwartkrijtteekeningen, die altijd goed blijven).

29-04-1910
Naar aanleiding eener oproeping in de plaatselijke bladen gedaan door de heeren Berends, Van der Sanden en Weitkamp, had maandagmorgen eene vergadering van landbouwers en belanghebbenden plaats in het Hotel Oosthout alhier, teneinde te geraken tot de oprichting eener afdeeling der Overijsselsche Landbouw Maatschappij (O.L.M.) De heer mr. G.A. Lasonder Lzn. van Enschede, secretaris van voornoemde maatschappij, besprak doel en werking en wees op het groote nut voor den landbouwer gelegen in het lid zijn er van. Nadat verschillende, door de aanwezigen gestelde vragen beantwoord waren, werd besloten tot oprichting eener afdeeling Hardenberg der O.L.M. over te gaan en verklaarden de heeren J.A. van der Sanden, H.H. Weitkamp, W. Parmentier en W.C.Th. baron van Ittersum zich welwillend bereid voorloopig de leiding op zich te nemen. Wanneer een voldoend aantal leden zich zal hebben aangemeld, waartoe bij genoemde vier heeren de gelegenheid bestaat, zal opnieuw, ’t welk wij vertrouwen dat spoedig ’t geval zal zijn, eene vergadering worden belegd tot definitieve constitutie der afdeeling, benoeming van een bestuur, vaststelling huishoudelijk reglement enz.

Hardenberg. In de Staatscourant zijn opgenomen de Statuten van de Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Stad Hardenberg. Oprichters zijn de heeren W. Parmentier (landbouwer), J. Weitkamp (landbouwer), H.H. Harmsen (winkelier), allen wonende te Stad Hardenberg, W. Hutten Lzn., D.J. Bruggeman en A. Reints (landbouwers te Baalder). De vereeniging heeft ten doel aan haar leden onvervalschte benoodigdheden van elken aard en van goede hoedanigheden te verschaffen en de algemeene belangen der leden te bevorderen. Om dat doel te bereiken drijft de vereeniging voor eigen rekening een handel in alle benoodigdheden waarvan de verkoop wenschelijk wordt geacht. (Advertentie in krant d.d. 29-04-1910: Bij acte d.d. 7 april 1910 voor den ondergeteekenden notaris verleden, is opgericht de Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging, gevestigd te Stad Hardenberg, welke acte is geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van 23 april 1910, no. 94. Stuart, notaris).

Ondergeteekende maakt hiermede bekend aan de bewoners van Hardenberg en omstreken dat hij zich heeft gevestigd als schoen- en laarzenmaker in ’t huis van den heer Leman, en dat hij een winkel heeft geopend in alle soort fijn en gewoon schoenwerk. Tevens fijne merken sigaren. Verzoeke beleefd gunst. H. Wieten.

06-05-1910
Ondergeteekende wenscht op zaterdag 14 mei a.s. des avonds 8 uur in ’t café De Bruin aan te besteden: het gedeeltelijk afbreken van een huis en het herbouwen van hetzelve met of zonder bijlevering van materialen. L. Bieleveld. (Krant d.d. 13-05-1910: Bieleveld maakt bekend dat de uitbesteding van zijn percel geen voortgang zal hebben).

Advertentie: Ruim is onze keuze in bukskins, kamgarens en lakens, van de goedkoopste tot de duurste, tegen concurrerende prijzen. Aanbevelend, gebr. Joosten, mr. kleermakers, Hardenberg.

De Staatscourant no. 102 bevat de statuten van de N.V. Maatschappij Nijman’s Exportslachterij te Stad Hardenberg. De vennootschap heeft ten doel den exporthandel in geslacht vee in den meest uitgebreiden zin en al wat daartoe behoort. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f. 60.000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f. 500. In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan Nijman voor 15 en door den heer Gerrit Nijman voor 15 aandeelen. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer Gerrit Nijman voornoemd. (Krant d.d. 06-05-1910: Bij onderhandsche acte geteekend 16 april 1910, is tusschen de heeren J. Nijman, koopman en Gerrit Nijman, exportslager, beide wonende te Stad Hardenberg, bestaande vennootschap onder de firma J. Nijman & Zoon, op 1 mei 1910 ontbonden. J. Nijman. G. Nijman).

Notaris F. Stuart te Heemse zal op dond. 12 mei des middags om 12 uur ten huize van H.J. van Belkum te Lutten doen inzetten een huis waarin vergunning met ongeveer 20 aren grond, aan den grintweg van Lutten naar Gramsbergen, aan de Dedemsvaart, bewoond door H.J. van Belkum.

13-05-1910
Notaris Stuart zal ten verzoeke van Hendrikus Ribberink op woensdag 25 mei inzetten een boerenplaatsje gelegen te Collendoorn.

Dedemsvaart. De ruim 80-jarige Westerik, uit het armhuis alhier, werd door den landbouwer Kort bij de woning van mej. Jager, begin Langewijk, achterover dood in een sloot gevonden, waarin weinig water, maar veel modder was. Hij hadnaar men zegt den vorigen avond te elf uur het armhuis verlaten. De ongelukkige, vroeger schipper, later los werkman in dienst der gemeente was al geruimen tijd in zijn kindschheid. Het lijk werd per bootje naar zijn woning vervoerd.

03-06-1910
Notaris Stuart zal op 8 juni inzetten een boerenhuis met grond op het Heemserveen, bewoond door L. Bosch.

10-06-1910
Op dinsdag 21 juni zal door den raad der ‘gereformeerde kerk’ te Gramsbergen in zijne pastorie aldaar worden aanbesteed, het maken van een kerkgebouw. J.B. Radstake, architect te Enschede. (Krant d.d. 24 juni: Laagste inschrijvers: Bosma en Rutgers, De Krim, voor f. 6250. Gunning over 8 dagen). (Krant d.d. 12 aug: Donderdag had in tegenwoordigheid van den kerkeraad en tal van belangstellenden de eerste-steenlegging plaats van de geref. kerk. Door Dr. Schot werd bij deze gelegenheid een korte rede gehouden).

Notaris Stuart zal op dond. 23 juni ten huize van H.J. Geugies te Baalder krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen: een huis met grond aan den weg naar Gramsbergen te Baalder, bewoond door Herman Olsman.

17-06-1910
Advertentie. Het bestuur der Coöperatieve Landbouw en Handelsvereeniging bericht dat zij bij hare zaak eene bakkerij heeft toegevoegd. Het brood is verkrijgbaar bij E. Goris en H. Harmsen.

Hardenberg. Woensdagavond, omstreeks 8 uur ontstond er brand in het huis bewoond door de gezinnen G.J. Boers en G. Kedde alhier. Daar de brandspuiten spoedig ter plaatse aanwezig waren mocht het gelukken den brand spoedig meester te worden en bleef het grootste gedeelte van het huis nog gespaard, terwijl ook de inboedel bijna geheel gered werd. Naar we vernemen was het perceel van B. verzekerd, het andere gedeelte niet.

24-06-1910
Gramsbergen. Maandagmiddag had hier een treurig ongeluk plaats. Toen de knecht van den landbouwer Haandrikman en de 17-jarige dochter van H. een voer hooi haalden en ze het laatste wilden opladen, kwam de wagen te dicht bij de Oude Vecht en kantelde daardoor. Het meisje gleed uit en geraakte onder het hooi in de Oude Vecht. Levenloos werd ze er eenige oogenblikken later onder vandaan gehaald.

01-07-1910
Notaris Stuart zal op woensd. 6 juli inzetten ten verzoeke van D. van ’t Oever een huisje met grond op ’t Rheezerveen.

05-07-1910
Hardenberg. Door de heeren J. Hurink Hz. en A. van der Sanden is dezer dagen een automobiel gekocht, en is reeds de eerste proefrit gehouden, welke uitstekend heeft voldaan. Genoemde heeren zijn de eersten die in de plaats onzer inwoning zich een auto aanschaften.

15-07-1910
Heemse. Op de Internationale Tweedaagsche Hondententoonstelling, 9 en 10 juli te Almelo gehouden, behaalde de Iersche Setter van W.C.Th. baron van Ittersum alhier, een eerste en tweede prijs.

22-07-1910
De ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zijn zaak heeft verplaatst naar het huis vroeger bewoond door G. Sierink HJz. nabij de markt. J. Eefting.

29-07-1910
Notaris Stuart zal op dond. 11 aug. inzetten een boerenplaatsje gelegen te Diffelen, in eigendom toebehorende aan Jan Kampman en mede-eigenaren en thans in gebruik bij A.J. Slotman.

12-08-1910
Ondergeteekende maakt bekend dat hij zich te Mariënberg heeft gevestigd als grof-, hoef- en kachelsmid en tevens handel in rijwielen en onderdeelen. H.H. van Aalderen Jz.

19-08-1910
Balkbrug. Naar we vernemen zal hier binnen korten tijd een 24-tal woningen worden aanbesteed voor rekening van een dezer dagen opgerichte bouwvereeniging. De huizen die in de onmiddellijke nabijheid van Balkbrug worden gezet, zullen door het Rijk worden gehuurd en dienst doen als ambtenaarswoningen. (Krant d.d. 23-09-1910: Balkbrug. Het bouwen van 12 dubbele woningen alhier is aan de laagste inschrijvers de heren Admiraal en Van Schreven te Zwolle gegund voor de som van f. 71.678. Reeds is met het uitgraven van het bouwterrein een begin gemaakt, en zijn de mooie dennen ter eener en de prachtige accasiaboomen ter anderer zijde van de weg naar Ommerschans geveld. De entree aan de Balk is daardoor lang niet mooier geworden).

26-08-1910
Notarissen J.A. Berendsen te Avereest en A. van Scherpenzeel te Nieuwleusen zullen op dond. 15 sept. publiek inzetten voor de familie J.H. Daman: den wind-, koren- en zaagmolen met huis, erf en schuur aan de Dedemsvaart in de kom der gemeente. (Krant d.d. 30-09-1910. Van de geveilde vaste goederen is hoogste bieder voor de molen, molenaarshuis en huisplaats, de heer A. van Scherpenzeel voor f. 5000. Beraad is voorbehouden).

02-09-1910
Hardenberg. Onze vroegere plaatsgenoot de heer H.J. Groote Balderhaar ten Velde is benoemd tot burgemeester van Werkendam. (Krant d.d. 13-11-1914: Benoemd tot burgemeester der gem. Genemuiden H.J. Groote Balderhaar ten Velde, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Werkendam).

09-09-1910
Hardenberg. Benoemd tot inspecteur van ’s Rijksbelastingen de heer J.A. baron van Ittersum, adjunct-inspecteur te Valkenburg.

Balkbrug. Het R.O.G. Veldzicht werd maandag jl. bezocht door vier chineze heeren, afgevaardigden der chineze regering naar het congres te Washington. De heren waren vergezeld van de attache bij de chineesche ambassade in Den Haag en den heer J.P. de Meijere. Bij aankomst op Veldzicht werd hun een lunch aangeboden, waarna de inrichting werd bezichtigd. Dat de heeren heel wat bekijks hadden en dat er bij hun vertrek veel volks op de been was, behoeft nauwelijks gezegd te worden.

30-09-1910
Notaris Berensen zal op dond. 13 oct. inzetten voor den heer A. Brans: diens hechte en sterke naar de eischen des tijds ingerichte villa met om- en achtergelegen grooten tuin met fraaie sier- en vruchtoomen, gelegen aan de Hoofdvaart te Dedemsvaart. Verder de tegenover het vorige gelegen boerderij, bestaande uit flinke boerenbehuizing, groote schuur enz.

21-10-1910
Notaris Stuart te Heemse zal voor het gemeentebestuur van Stad Hardenberg donderdag 3 november ’s middags om 12 uur in het Hotel Oosthout aldaar publiek verkoopen voor afbraak: het huis afkomstig van de weduwe Van ’t Holt, staande naast het gemeentehuis te Stad Hardenberg. (Afbraak gekocht door J.H. Pullen voor de som van 110 gulden).

Notaris Berendsen zal in het laatst der maand november publiek verkoopen, het zoogenaamde Arriërveld, bestaande uit huis en erf, groot ruim 70 hectaren, voor de heeren Van Haeringen, Geerdes, Minke, Scholtens, Tichelaar en mej. de wed. B.H. Scholte.

Notaris Rambonnet zal op vrijdag 4 nov. voor den onherr. gemachtigde van de erven A. Koenders in ’t Radewijkerveld doen inzetten een huis met bouwland en heidegrond in ’t Radewijkerveld, groot 5 h., 18 a, 50c.

Halt! Lees vooral het onderstaande prijscourant van rijwielen en onderdeelen en muziekinstrumenten. (lange lijst met o.a. harmonica, citers, mondharmonica, grammophoon). J. Zwarteveen, t.o. het postkantoor te Hardenberg. Goedkoop, doch goed!

04-11-1910
Aanbesteding. Op zat. 12 november a.s. des middags 12 uur, is het bestuur der Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Stad Hardenberg voornemens in het café van den heer G. Frijling aldaar aan te besteden: het bouwen van een pakhuis aan de Stationsstraat te Hardenberg. (Aurora).

Notaris Stuart zal op woensd. 9 nov. inzetten voor de erven H.J. Vinke, een uitmuntend boerenplaatsje te Radewijk.

11-11-1910
Notaris Rambonnet zal op dinsd. 22 nov. bij de perceelen te Ane voor gebr. Scheffer te Heemse publiek verkoopen: de afbraak van het tolhuis te Ane, bestaande uit 30.000 steenen, 4.000 pannen, 800 vloeren, een grote partij planken enz.

02-12-1910
Notaris Rambonnet zal op woensdag. 14 dec. voor den heer J.K. Meijerink te Gramsbegen finaal verkopen eennet burgerwoonhuis aan de Gracht te Gramsbergen, waarin bakkerij wordt uitgeoefende.

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als horloge- en klokkenmaker en verkooper te Stad Hardenberg, in het huis vroeger bewoond door den heer Vosjan, in den nabijheid van de markt. G. Schutte Jz.

09-12-1910
Notaris Rambonnet zal op 22 dec. voor Hk. Veurink te Loozen verkopen een boerenplaatsje aan het Kanaal te Loozen, in huur bij G. Borger.