06-01-1911
Naar we vernemen heeft de heer Oosthout zijn hotel verkocht aan den heer Baving te Dedemsvaart voor 12000 gulden. Aanvaarding 1 mei.

Advertentie: Nieuwe ansichten van Lutten. J. Scholten.

13-01-1911
Advertentie: Verhuisd naar de Oude Kazerne, H. Wieten, Hardenberg. Speciaal adres voor tabak en sigaren, gewoon en fijn schoenwerk, koek-, banket- en suikerwerken.

20-01-1911
Lutten. Heden. Vrijdagmorgen brandde de Groninger boerderij van S. Broeksma tot den grond toe af. Het grootste gedeelte van de inboedel kon gered worden. Naar we vernemen dekt assurantie de schade.

Bergentheim. In tegenwoordigheid van twee ambtenaren der Ned. Heidemaatschappij werd zaterdagavond 14 jan. ten huize van den heer J. Reinders alhier een pijpavond gehouden. Het doel van dergelijke avonden is op eenvoudige en gezellige wijze onderwerpen op het gebied van den landbouw en de ontginning te bespreken, welke voor de streek van het meeste belang mogen worden geacht c.a.

Advertentie. Voorlopige aankondiging verkoop woonhuis met grote schuur en stalling in het Baalderveld voor de heer W. Rarmentier (Parmentier).

17-02-1911
Advertentie: Inrichting voor het maken van portretten. Atelier dagelijks geopend. Ook aan huis te ontbieden. B.J. Breukelman. (Zie ook advertentie 15 nov. 1912: H.H. Handelaren en winkeliers! Ondergeteekende stelt zich gedurende de avonduren beschikbaar voor het bijhouden der boeken en het uitschrijven van rekeningen. Hij heeft vroeger bijna twee jaren privaatles in de boekhouding genoten. B.J. Breukelman, fotograaf, Hardenberg)

Advertentie. Notaris Stuart, verkoop huis met schuur en tuin op het Hoofd te Stad Hardenberg voor G.J. Moeken. (Zie krant 17-03-1911: koper is geworden de heer Bieleveld voor f. 1.110).

Advertentie: Notaris F. Stuart te Heemse, verkoop in Hotel Oosthout voor de familie Siemons van en heerenhuis met tuin staande op zeer gunstigen stand in de Voorstraat nabij de markt te Stad Hardenberg. (Zie krant van 17-03-1911: koper is geworden de heer Marcus Bromet voor f. 2.500).

Advertentie. Waarom verkoop ik veel? Omdat ik steeds goede kwaliteiten lever en de prijzen laag zijn. Rijwielen, banden, zadels, sturen, remmen. J. Zwarteveen, Voorstraat, Hardenberg.

24-02-1911
Advertentie. Aanbesteding op vrijdag 3 maart voor het bestuur der Gereformeerde Gemeente te Lutten, bouw van een boerenbehuizing te Lutten.

03-03-1911
Advertentie. Het bouwen van een lijkenhuisje, het leveren en plaatsen van een houten poort en het verrichten van verdere werkzaamheden op de nieuwe begraafplaats te Bergentheim, voor het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg.

24-03-1911
Aanbesteding. Bouwkundige J. Breukelman is voornemens aan te besteden in café Frijling voor mej. Hendrika Brand, het bouwen van een woonhuis op een terrein aan ’t Oosteinde te Hardenberg.

Aanbesteding op vr. 31 maart door de Raad der Gereformeerde Kerk te Bergentheim: het afbreken van bestaand en maken van een nieuw kerkgebouw. Architect J.B. Radstake, Emmastr., Enschede. (Zie volgende krant: laagste inschrijver gebr. Van Dorth, Vroomshoop; gegund).

14-04-1911
Advertentie. De afgunst is groot! Naar aanleiding der praatjes die de vorige week in Hardenberg zijn rondgestrooid, kan ik, ondergeteekende, mededeelen, dat die gezegden onwaarheid zijn. Dat ik mijn concurrent Zweers, geld schuldig ben, is waar, maar dat ontvang ik zelf niet eerder dan mei. Daarom ga ik nog niet failliet en kunnen zij mij ook niet aanpakken. J. Breukelman.

Heemse. Vrijdagavond 7 april omstreeks 5 uur brandde de woning met schuur van J. Zweers op den Norden tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets gered worden: een geit en eenige kippen kwamen in de vlammen om. Huis en inboedel waren, hoewel laag, verzekerd.

Advertentie. Notaris Stuart te Heemse zal op do. 27 april om 10 uur ’s ochtends in het Hotel Oosthout te Hardenberg, ten verzoeke van den eigenaar, wegens vertrek naar elders, publiek verkopen: den geheelen hotel- en koffiehuisinventaris, biljart, tapkast, toonbank, canapes, secretarie, schilderijen c.a. (Zie krant d.d. 06-01-1911: naar we vernemen heeft de heer Oosthout zijn hotel verkocht aan den heer Baving te Dedemsvaart voor f. 12.000; aanvaarding 1 mei).

Bergentheim. Maandagavond had alhier een treurig ongeluk plaats. Het kind van J. Meilink, ruim twee jaar oud, viel voorover in een pan met kokende melk, met het ongelukkig gevolg datht reeds spoedig daarna is overleden.

05-05-1911
Op woensdag 10 mei a.s. denkt ondergeteekende namens mej. de wed. G.W. Willink te Ane, gem. Gramsbergen, in café Van der Hulst aldaar, aan te besteden: het bouwen van een winkelhuis. Architect Joh. D. Meppelink, Van Heutszsingel, Coevorden.

Op zat. 13 mei is de heer A. Lenters te Stad Hardenberg voornemens in het café van mej. de wed. Leering aan de Markt aldaar aan te besteden: het amoveeren van een bestaande en het daar ter plaatse bouwen van en dubbele woning met twee bergplaatsen.

Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als koper-, lood-, zink- en asphaltbewerker ten huize van zijn moeder wed. A.J. Breukelman, nabij de Chr. school. A. Breukelman, koperslager, Hardenberg.

Ondergeteekende hoopt vanaf 8 mei a.s. zich te vestigen als kleermaker ten huize van E.J. Willering, schoenmaker, Doelen, Hardenberg. Onder minzame aanbeveling. J.F. Stegeman. Daar J.F. Stegeman bij ondergeteekende eenige jaren werkzam is geweest, durft hij hem bij het geachte publiek van Hardenberg en omstreken aan te bevelen als iemand die zijn vak goed verstaat. D.J. Meijer, kleermaker, Hardenberg

12-05-1911
Ondergeteekende maakt aan het geachte puliek van Heemse en omstreken bekend dat hij een grof-, hoef- en kachelsmederij heeft geopend. H. Zweers, Heemse

19-05-1911
Advertentie. Vanaf donderdag 11 mei a.s. woont De Bruin van Lutten te Hardenberg, in het huis vroeger bewoond door L. Leman. Koopt vette en nuchtere kalveren, etc., ook vellen en wol.

26-05-1911
Notaris Stuart zal op 8 juni a.s. doen inzetten en 14 dagen later publiek verkopen voor Seine Bolks en kinderen, een best boerenplaatsje te Collendoorn.

Notaris Stuart te Heemse zal op 31 mei doen inzetten en 14 dagen later publiek verkopen ten verzoeke van de fam. J.H. Eggengoor te Radewijk: een boerenplaats met uitmuntend bouw- en grasland te Radewijk.

02-06-1911
De veiling van het plaatsje van S. Bolks en kinderen zal geen voortgang hebben. Het perceel is uit de hand verkocht. F. Stuart.

Ondergetekende bericht dat hij heeft geopend een winkel in huishoudelijke artikelen zooals lampen, wandlampen, glazen, branders, katoen, petroleumstellen, emmers, waterketels, koffiekannen, weegschalen, waschborden enz. enz., asphaltpapier vanaf 10 ct per meter. Het leggen van alle soorten asphalt geschiedt onder veeljarige garantie. A. Breukelman, koperslager.

16-06-1911
Zondagmiddag brak hier plotseling brand uit. Het huis van den winkelier J.W. Schutte brandde geheel af, terwijl S. zelf afwezig was. Het vee werd gered; van den inboedel en de winkelgoederen slechts weinig. De brandspuit was spoedig aanwezig en hield de belendende percelen nat. Huis en inboedel waren, naar men ons meedeelt, verzekerd voor tezamen 3.200 gulden. (zie krant 16 juni: Dankbetuiging. Ondergeteekende gevoelt zich gedrongen zijn dank te betuigen aan allen die hem bij den brand van zondag jl. de behulpzame hand hebben geboden door te redden, wat gered kon worden. Tevens geeft hij kennis dat hij thans woonachtig is in het huis van G. Hamberg aan de Markt en hoopt daar voorlopig zijn zaak zoo goed mogelijk voort te zetten. J.W. Schutte.)

Woensdagavond brandde door onbekende oorzaak het huis van gebr. Van der Velde aan de Beek alhier, tot den grond toe af. Van den inboedel kon zo goed als niets worden gered. 9 varkens en eenige kippen kwamen in de vlammen om. Huis en inboedel waren verzekerd voor f. 2.400.

23-06-1911
Naar we lezen zal de plechtige opening van het verbouwde rijksopvoedingsgesticht voor jongens Veldzicht te Avereest den 21sten juli e.k. geschieden door Z.K.H. den Prins der Nederlanden.

Heden (21 juni) werd er in den voormiddag een droeve mare verspreid, nl. dat de vrouw van t.K. zich door ophanging van het leven had beroofd terwijl haar man uit grasmaaien was. De buurvrouw, die dicht naast haar woonde, zag, terwijl het al ver op den voormiddag was, nog de deuren gesloten en het vee tehuis; dit trok haar aandacht, zoodat zij besloot eens te zien wat dat zijn mocht. Bij haar binnentreden in de voordeur vond zij alles in orde, maar toen zij een kijkje in het achterhuis nam, vond zij de jonge vrouw geknield hangen. De rijksveldwachter Ter Sla werd van de zaak kennis gegeven en bij verder onderzoek bleek dat de levensgeesten reeds lang geweken waren.

30-06-1911
Op woensdag 12 juli is de heer E. van der Velde te Hardenberg voornemens in het café Frijling aan het station aldaar aan te besteden: het bouwen van een woonhuis op het terrein op de huisplaats aan de Beek.

14-07-1911
Hotel Baving Hardenberg. Ondergeteekende bericht door deze dat vanaf maandag a.s. zijn hotel op nieuwe wijze zal worden verlicht en wel door luchtgas, welke installatie is geleverd door J.A. Dijk te Uelsen. Het is naar een geheel nieuwe constructie ingericht waardoor een druk op een knopje voldoende is het gas te doen ontvlammen. H. Baving.

Door de goede zorgen van en Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond (A.N.W.B.) werd heden (11 juli) een van de bekende mooie wegwijzers geplaatst te Brucht bij het huis van Snijders aan de Beek, terwijl naar wij vernemen binnen enkele dagen een soortgelijke wegwijzer zal komen te staan bij het huis van den heer H.J. Hurink aan de Voorstraat. Hieruit zien wij weer, hoe de Bond er voortdurend op uit is de belangen van het verkeer te bevorderen. Wij hopen dat velen zich voor het lidmaatschap zullen opgeven bij den Consul, notaris Stuart.

21-07-1911
Dinsdagmiddag werd hier de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk der hervormde gemeente. Ofschoon de geheele gemeente daartoe was uitgenodigd, was er een klein getal opgekomen. Ds. De Groot herinnerde in welgekozen woorden aan de wordingsgeschiedenis der gemeente, dankte allen die tot den bouw der kerk het hunne hadden bijgedragen en sprak den wensch uit dat alle tegenwoordigen ook de inwijding van het voltooide gebouw mochten bijwonen. Hierna legde hij den eersten steen en eindigde de plechtigheid met een dankgebed en gezang der gemeente.

28-07-1911
Bij akte d.d. 29 juni 1911 voor den ondergetekende notaris verleden, is opgericht de naamloze vennootschap Turfstrooisel-transport-maatschappij Overijssel, gevestigd te Bergentheim, op het ontwerp van welke acte de koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 juni 1911. Nederlandsche Staatscourant 22 juli 1911 no. 170. Notaris F. Stuart.

Balkbrug. De prins te Veldzicht. Het rijksopvoedingsgesticht Veldzicht is verbouwd en werd den vorigen maandag (24 juli) officieel geopend. Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (echtgenoot van koningin Wilhelmina) die zich bereid had verklaard de inricht te openen, kwam daartoe per auto van het Loo. Toen hij gekomwn as richtte de minister van justitie de heer mr. Regout eerst het woord tot den prins en sprak hij de blijdschap der aanwezigen uit dat de prins was willen komen en zulk een belangstelling toonde in deze zaak. Hij sprak over de reorganisatie der rijksgestichten, die welhaast volbracht zal zijn en waardoor ook Veldzicht moest worden verbouwd. Het bezoek aan Moerheim. Even over vieren kwam Z.K.H. de prins, vergezeld van zijn adjudant jhr. Van Suchtelen van de Haare, bij de kwekerij Moerheim aan, waar hij werd ontvangen door den heer B. Ruys en zijn broer den heer L.A. Ruys. Het gezelschap maakte een wandeling over de uitgestrekte terreinen en vertoefde daarna enige tijd in een in een bloemenpaleis herschapen werkplaats, onmiddelijk aan den weg gelegen. Na het bezoek aan de kwekerij vertoefde de prins nog korte tijd ten huize van den heer Ruijs waar hem eenige ververschingen werden aangeboden, totdat te kwart voor vijf de auto weer voorreed. 

04-08-1911
Hardenberg. Vrijdagavond ongeveer 9 uur woedde er boven deze streek een nogal hevig onweder. Te Ebbenbroek sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer A. op de Haar met het treurige gevolg dat zijn vrouw werd getroffen en ogenblikkelijk op de plaats dood bleef, terwijl vader en zoon in min of meer bewusteloze toestand neervielen. Gelukkig dat de jonge vrouw nog de tegenwoordigheid van geest had, nadat ze haar kind buiten het brandende perceel had gebracht, ook haar moeder, vader en man uit de woning te brengen. Hoewel de buren reeds tijdig ter hulpe waren gesneld, was aan redden niet te denken. Het hoornvee kwam grotendeels in de vlammen om, alsmede een paard en enige varkens. De schuur, waarin het hooi was geborgen, bleef gespaard. Huis, inboedel en vee waren verzekerd. Een ernstig verlies voor dit gezin, vooral daar hier een mensenleven te betreuren valt.

Ane. Tijdens het onweder van woensdagmorgen veroorzaakte de bliksem brand in de te veld staande rogge van den heer Habers. Gelukkig kon men het vuur gauw blusschen, zoodat er slechts twee garst rogge verbrandden.

15-08-1911
Lutten. Zaterdag 19 augustus overleed ten huize van H. van Dijk Wz. de welbekende B.J. van Laar, in den gezegenden ouderdom van ruim 92 jaar. Tot op het laatste was hij wel bij kennis en kon hij goed zien, hooren en spreken. Als de grijsaard bij den haard zat en uit zijn jeugd en soldatenleven vertelde, trok zijn sterk geheugen veler aandacht. Zijn veel bewogen leven, rijk aan afwisseling getuigde van veel ervaringen, zoowel van voor- als tegenspoed. Hij wist veel te vertellen, bijv. hoe Lutten er uitzag, voordat nog de Dedemsvaart gegraven was van Sluis 7 tot Sluis 8 te Ane. Ook lag het nog versch in zijn geheugen dat de harde wegen Hardenberg-Dedemsvaart, Lutten-Gramsbergen en Lutten-Coevorden tot stand waren gekomen, waaraan hij zelf nog gewerkt had. Zijn dagelijksche bezigheid bestond in het verrichten van tuinarbeid. Hij was de oudste inwoner van Ambt Hardenberg. Groot waren de voorrechten dat hij op zijn ouden dag genoot.

01-09-1911
(zie artikel tramremise)

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op vrijdag 8 sept. des morgens 10 uur in het café A. Kleine Staarman te Slagharen verkopen: de boerderij van wijlen Berend Westenberg te Lutterharde (Lutterhart).

Notaris F. Stuart zal op 12 sept. doen inzetten ten verzoeke van den heer W. Parmentier: een voor weinige jaren nieuw gebouwd woonhuis met schuren liggende in het Baalderveld nabij den straatweg naar Gramsbergen en het Overijsselsch kanaal.

15-09-1911
Hardenberg. Woensdag was er in de buurtschap Wielen zulk een hevige heidebrand op de bergen, dat de naastbijzijnde bewoners het geraden achtten, de inboedel van hunne huizen in veiligheid te brengen. Vele boeren uit den omtrek slaagden er echter in, de brand zoodanig te beperken dat het gevaar geweken was.

Lutten. Heden, maandag 11 sept. had hier een treurig ongeluk plaats. Het 5-jarig kind van J.H. Odink, dat omstreeks 5 uur in den avond buiten speelde en opeens het moederoog ontsnapte zonder dat het iemand bemerkte, viel in het kanaal de Dedemsvaart, met het droevige gevolg dat het geruimen tijd later bij de chr. ger. kerk drijvende werd gevonden. spoedig werd het op het droge gebracht, doch het bleek dat de levensgeesten reeds lang geweken waren. De ontsteltenis der ouders is groot, hetgeen zich laat denken, daar hun op zoo noodlottige wijze een jeugdig spruitje ontviel.

De ondergetekende maakt aan de bewoners van Ane en omstreken bekend dat hij maandag 18 sept. een winkel en bakkerij wenscht te openen. M. Marsman.

22-09-1911
Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op 4 oct. voor Hm. Bolks te Loozen doen inzetten een boerenplaatsje te Loozen.

29-09-1911
Het nieuwe bedehuis der gereformeerde kerk alhier komt deze week gereed. ’t Is van buiten gezien een degelijk, monumentaal gebouw; het sierlijke, slanke torentje verheft zich statig in de lucht c.a. A.s. Zondag zal ds. Goris ze op plechtige wijze in gebruik nemen.

Notaris F. Stuart zal op 13 okt. in het hotel Het Jachthuis te Lutten doen inzetten ten verzoeke van de erven J. Liest: het huis aan de Dedemsvaart, nabij Sluis VII.

13-10-1911
Bergentheim. Langzaam kwam donderdagmiddag om 1 uur van over de grens hier een ballon aandrijven. Jong en oud stond er naar te kijken. Hij dreef in de richting van den spoorlijn en wt velen hoopten gebeurde: de luchtreizigers lieten het gas ontsnappen en landden zonder ongelukken. ’t Bleken vier Duitschers te zijn, afkomstig uit Munster. De ballon en ’t schuitje met wat er bij hoorde lokte natuurlijk veel kijkers. De toeschouwers hielpen een handje om alles in te pakken en per spoor keerden de luchtreizigers naar hun Heimat terug.

Advertentie. G. Breukelman te Heemse beveelt zich beleefd aan voor de levering van alle soorten schoenwerk.

20-10-1911
Hardenberg. alhier heeft zich deze week een commissie gevormd tot het oprichten van een gymnastiek-school. Tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden resp. gekozen de heren Nieman te Heemse, Lanting te Collendoorn en Wamelink te Stad Hardenberg. (Zie krant d.d. 05-06-1914: advertentie Gymnastiekschool voor Stad en Ambt Hardenberg. Eerste les aan de jongens en meisjes van 6-8 jaar, op donderdag 11 juni van 4:30 tot 5:30 uur. Aangifte bij W. Nieman te Heemse of bij P. Wamelink te Hardenberg. H. Lanting, secr.).

27-10-1911
1871-1911. Naar wij vernemen zal het woensdag 1 november a.s. 40 jaar geleden zijn dat de heer F. Zweers, gemeentebode van Ambt Hardenberg, als zoodanig in functie trad. Wie kent niet dien krasse oude, die iederen morgen nog met de meeste opgewektheid naar het gemeentehuis te Heemse stapt. Met de grootste hulpvaardigheid was hij steeds bereid aan het publiek de gevraagde inlichtingen te verschaffen. Hoewel bijna 71 jaar oud zijnde, is de heer Zweers nog zeer kras en mag zich steeds in eene goede gezondheid verheugen. (Zie ook krant 03-11-1911: Zweers werd door burgemeester in een rijtuig afgehaald en een prachtige leuningstoel aangeboden).

Maandagavond had hier een ongeluk plaatsdat nog tamelijk goed is afgelopen. De landbouwer Johs. Leenders had te Coevorden een koe gekocht die hij, daar de tram te vol was, toevertrouwde aan enige lieden om haar naar hier te drijven. Op de hoogte gekomen zijnde van den winkelier J. Krikke, kwam hun circa half zeven een markttram achterop. Vlak voor de locomotief sprong de koe van Leenders op de rails, waardoor het dier vreselijk verminkt en gedood werd. De machine derailleerde en zakte op de rand van ’t kanaal in de grond. De machinist had wel uit alle macht gestopt, maar kon het ongeluk niet voorkomen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Alweer een bewijs dat men niet te voorzichtig kan zijn bij ’t passeren van trammen, vooral niet bij avond.

Hardenberg. Onze oudste plaatsgenoot, Berend Welleweerd, overleed in den nacht van zondag op maandag, in den ouderdom van ruim 89 jaar. In zijn jonge dagen zwak, genoot hij op den mannelijken leeft eene gezondheid als weinigen. Als metselaar heeft hij aan veler huizen gewerkt. Het geslacht dat met hem opgroeide ging hem voor en nu werd hij op dezen dag uitgedragen naar den akker der dooden, waar zijn stof in de aarde gelegd werd, verbeidende den dag der opstanding. Oud was hij en der dagen zat. Hij zag verlangend uit naar het uur zijner ontbinding. Hij vreesde den dood niet. Hij ging heen in het vertrouwen op het eeuweige leven. Christus was zijn heiland. Gelukkige oude.

03-11-1911
Heemse. Volgens mededeling van het K.Z. Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam, is de vogel door jonker Van Ittersum geschoten in den tuin van ‘Welgelegen’, een Notenkraker (Nuciafraga caryocatactes) uit Noord-Siberie, die zeer zeldzaam in ons land voorkomt.

10-11-1911
Heemse. Dinsdag had hier op de Haarmolen een ongeluk plaats dat tamelijk goed is afgelopen. Een jongen van Vedelaar was naar boven gegaan en viel toen door het luik naar beneden. zijn toestand is naar omstandigheden tamelijk wel.

De Krim. Een droevig ongeluk vond hier maandagmorgen jl. plaats. De aannemer en bouwmeester van het hervormde kerkgebouw J. Hugen, viel in de toren van een hoogte van ca. zes meter op een zolder, vreselijk aan het hoofd gewond werd hij opgenomen en in een armstoel naar zijne, daar dichtbij gelegen, woning vervoerd. Bij nader onderzoek bleek dat hij in een spijker had getrapt, en vermoed men dat de schrik de oorzaak van zijn val is geweest, vreesde men aanvankelijk voor zijn leven, met vreugde vernemen wij thans dat er alle hoop is op zijn behoud. (Zie ook krant 17-11-1911).

Advertentie. Een plaatsje te Diffelen, nabij den te verharden weg, bestaande uit huis en erf. Te bevragen bij notaris Bloem te Ommen. Aanwijzer de eigenaar Willem Kampherbeek te Diffelen.

17-11-1911
Hardenberg. Naar we vernemen zal in den loop van den maand december in het Lokaal voor Christelijke Belangen een bioscope-voorstelling (bioscoop) worden gegeven. Dit gaat uit van de Christelijke Jongelingsvereeniging en de Christelijke Onthoudersvereeniging. (Zie ook krant 01-12-1911: de heer van Genne uit Den Haag houdt de bioscope-voorstelling, mooie advertentie op achterblad). (Zie ook krant 22-12-1911: voorstelling heeft plaats gehad: een verslag).

Heemse. Als het een mooie dag is, loop dan den weg eens op naar Ommen. Zoo heel ver behoeft ge de wandeling niet uit te strekken. Ge ziet daar hoe zes ossen de ploeg door het heideveld trekken. Loop een eindje met de ploegers op. Wat een kracht heeft zo’n os. Hoe diep wordt de ploegschaar door het land gedreven. ’t Is een goed werk dat hier verricht wordt. Eeuwen heeft die heide daar bijna renteloos gelegen en nu wordt het veld in vruchtbaar land herschapen. Ge ziet in de nabijheid van de ploegers een veld met rogge. Die rogge staat mooi en voor een paar jaar was daar ook niets dan heide. ’t Is te hopen dat er spoedig navolgers van de ontginners komen. Er is behoefte aan werk en de bezitters der gronden helpen de werklieden en bevoordeelen zich zelve. Als daar eerlang woningen gebouwd worden, komt er leven en beweging aan den weg, die nu zoo eenzaam is.

Welhaast zal met het verharden van den weg van Mariënberg naar Coevorden aangevangen worden. Voor Rheeze is dat een ding van belang. Rheeze ligt daar zo afgezonderd, met moeite wordt de wagen door het mulle zand of door het slijk getrokken. De weg is soms haast onbegaanbaar. De Rheezers zullen niet weten wat hun overkomt, als ze een harden weg hebben. De ouden zullen zeggen: “Wat hebben we toch jaren lang gesukkeld, hoe hebben we ons gered?”

Heden is hier een tweede hotel geopend, en wel in een perceel naast de heer Leman. De heer M. Bromet heeft het huis laten restaureren en nu is het ingericht tot Hotel Bromet. De eigenaar zal ongetwijfeld al het zijne doen om het den logees zoo aangenaam mogelijk te maken.

Vrijdag 10 nov. overkwam J. Zweers, opperman alhier, een ernstig ongeluk. Te Venebrugge aan het restaureren van een huis werkzaam, viel hij van de steiger, die circa 4 meter hoog was. Hoewel uitwendig niet bezeerd, klaagt hij toch over pijn in den rug. Zijn toestand is nog weinig veranderd.

01-12-1911
Slagharen. In no. 277 van de Staatscourant zijn opgenomen de statuten van de naamloze vennotschap: turfstrooiselfabriek Catrak te Slagharen. zij heeft ten doel het kopen, verkopen en verwerken van veen en turf, het fabriceren, kopen en verkopen van turfstrooisel en alles wat met een en ander in direct verband staat.

Notaris Stuart zal op  dec. doen inzetten voor L. Kelder, een boerenplaatsje, liggende in het Emmenbroek onder Ambt en Stad Hardenberg, afkomstig van de familie Ringeling.

08-12-1911
Hardenberg. Door de arbeiders van den heer J. Weitkamp zijn in het Hardenbergerveld op een halve meter diepte in het veen gevonden: 1 bronzen speerpunt, 1 stenen mes, 2 stenen beitels, waarschijnlijk afkomstig van de oude Germanen (archeologie).

29-12-1911
Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg zijn voornemens voor rekening dier gemeente den 13 jan. 1912 ten gemeentehuize aan te besteden het bouwen van een boeenwoonhuis in het veld aan het kanaal aldaar.

Naamsverandering. Gerrit Bosch te Den Velde, gemeente Gramsbergen, maakt bekend dat bij koninklijk besluit van 19 dec. 1911 de geslachtsnaam van hem en zijne kinderen Jennegien, Albert en Geziena Lubbertha Bosch, is veranderd in dien van Lambers.