12-01-1912
Hardenberg. donderdagmiddag omstreeks 3 uur zweefde er een ballon boven deze plaats. De luchtballon dreef met de wind mee in noord-westelijke richting. Ze trok veel bekijks.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op 18 jan. in ’t Logement Nieuhoff te Gramsbergen, voor G.J. van der Haar aldaar doen inzetten een huis en erf aan de Voorstraat te Gramsbergen c.a.

Notaris Stuart zal op 18 jan. in Hotel Baving inzetten voor de erven B. Welleweerd: een huis met erf aan de Doele te Hardenberg c.a.

19-01-1912
Advertentie. Bergentheim. Prachtvolle interessante bioscope voorstelling in de Nieuwe Kerk door de Koninklijke Nederlandsche Kinomatografische (cinematografische of Bioscope) inrichting.

Heemse. Tot onze blijdschap vernamen wij dat te Bruchterveld spoedig tot den bouw van een christelijke school zal worden overgegaan. Dat te Lutten een vierde lokaal nodig is, dat reeds te Heemse tot den bouw van een derde lokaal besloten is, en dat te Rheeze de hand aan den ploeg geslagen wordt voor een christelijke school.

Hardenberg. donderdagavond is de lantaarnopsteker G. Kedde alhier, terwijl hij bezig was met het opsteken der lantaarns, door de gladheid zoodanig gevallen, dat hij ernstige verwondingen aan het gezicht bekwam en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

02-02-1912
Donderdag 25 januari jl. vergaderde de afdeling ‘Hardenberg en omstreken’ van den Bond van Chr.Prot. Post- en Telegraafbeambten ten huize van J. Olsman te Hardenberg. De te volgen werkwijze der afdeling werd besproken en een huishoudelijk reglement vastgesteld. Het bestuur dat op de oprichtingsvergadering voorlopig was aangewezen, werd thans als volgt samengesteld: F. Broekroelofs (conducteur der brievenmalen te Lutten) als voorzitter, J. Buter (brieven- en telegrambesteller te Coevorden) als secretaris, B. Weenink (postbode te Dedemsvaart Sluis VII) als penningmeester, F. Bloemendaal (brieven- en telegrambesteller te Hardenberg) als commissaris. (zie ook verslag vergadering in krant van 12 april 1912).

09-02-1912
Gramsbergen. Donderdagavond is in den ouderdom van 65 jaren overleden de heer E. Habers, sedert jaren wethouder dezer gemeente en president-kerkvoogd der nederlands hervormde gemeente te Hardenberg.

16-02-1912
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 13 febr. 1912 is Willemina Frederika van der Velde, weduwe van Carel Wynoldus Hombrink, bakker en winkelierster wonende te Stad Hardenberg, verklaard in staat van faillissement met benoeming van den edelachtbaren heer jhr. mr. M.A. de Savornin Lohman tot rechter-commissaris en van ondergeteekende tot curator. H.J. van Veen, candidaat-notaris, Hardenberg. (opvallend is haar overlijden op 5 maart daaropvolgend) (zie ook advertentie over beschikking in krant van 8 maart) (zie ook advertentie betr. veiling dubbele woning ingericht voor winkel en bakkerij in de Voorstraat waarin sinds vele jaren een welbeklante kruidenierswinkel en bakkerij is uitgeoefend, een perceel bouwterrein achter het postkantoor etc. in de krant van 8 maart) (zie krant van 5 april: koper werd A. Oostenbrink voor f. 1700) (zie krant van 20 dec.: door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is het faillissement wed. C.W. Hombrink-van der Velde geeindigd).

Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Baalder en omstreken bekend dat hij een winkel in kruideniers- en bakkerswaren heeft geopend. A. Snijders, Baalder.

23-02-1912
Hardenberg. Dinsdagavond is in een vergdering, uitgaande van de Handelsvereniging, besloten tot oprichting van een Middenstandskredietbank. Een 14-tal der aanwezigen trad als lid toe. tot leden van het voorlopige bestuur werden gekozen de heren De Bruin, Grooters en Ziegeler.

De Krim. Het Hardenbergs Nieuwsblad meldt dat het nieuwe kerkgebouw der nederlands hervormde gemeente op woensdag 13 maart a.s. (biddag) ’s namiddags half drie zal worden ingewijd. Deze plechtigheid zal opgeluisterd worden door het opvoeren van enige zangnummers door het zanggezelschap van Dedemsvaart, directeur de eerwaarde heer dr. Riemers.

Hardenberg. Donderdagavond was op initiatief van den heer Willem baron van Ittersum een vergadering ten gemeentehuze belegd van enige burgers uit onze plaats, teneinde een bespreking te houden over elektrisch licht. Van de 14 uitgenodigden waren er 9 aanwezig. We vernamen dat er een voorlopige commissie is benoemd, bestaande uit de heren G.W.E. Frijling, A.J. Ziegeler, Gerh. Frijling, H. Weitkamp en J. Folkerts. Deze commissie zal bij de ingezetenen rond gaan om te zien hoeveel aansluitingen er zijn te verkrijgen.

Advertentie. Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op donderdag 29 februari des morgens 10 uur, bij de percelen te De Schans (Gramsbergen) voor het waterschap de Schanswetering, publiek verkopen: eenige afbraak van de watermolen, bestaande in 14.000 stenen, planken, palen, oud ijzer enz.

01-03-1912
Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op donderdag 14 maart in ’t Hotel Baving inzetten voor den heer Ph.M. Bromet: een winkelhuis aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, een huisje op Elba aan de Vecht te Stad Hardenberg (mede toebehorende aan den heer J. Bromet c.s.), een tuin aan het Middenpad. (Zie krant 29 maart: kopers werden Kropveld te Coevorden voor f. 3000 en E. Hemke te Hardenberg voor f. 300 – de al of niet gunning van de percelen volgde later) (percelen zijn niet gegund).

08-03-1912
Advertentie. uit de hand te koop: een burgerwoonhuis aan den Stationsweg (Stationsstraat) te Hardenberg, geschikt voor dubbele woning, en een schuur, te bevragen bij W. Borneman. (zie ook krant 17-05-1912: verkoop nieuw gebouwd huis met achtergelegen tuintje aan de Stationsweg)

Nieuwe rijwielhandel. Ontvangen een mooie collectie dames- en heeren-rijwielen gemerkt Lohman en Albion. E. Amsink.

15-03-1912
De Krim. Bij de door de notarissen Weijs en Rambonnet gehouden eindveiling van de aardappelmeelfabriek Inter Nos (Onder Ons) is alles gekocht door een combinatie van landbouwers in De Krim voor ruim f. 71.692,50. De combinatie bestaat uit de heren A.W. de Jager, J. Baarveld, H. Colenbrander en J. Leenders Pzn.

Heden, 13 maart 1912, was het voor de hervormde gemeente alhier een blijde dag. Het was namelijk de dag waarop het nieuwe kerkgebouw voor het eerst in gebruik zou worden genomen c.a.

29-03-1912
Hardenberg. Reeds sinds geruimen tijd is het gebleken dat de plaats voor de eierenmarkt alhier te klein is. De aanvoer is zo toegenomen dat naar een ander geschikter terrein dient te worden omgezien. Naar ons ter ore kwam, denkt men er over om het terrein naast het gemeentehuis daarvoor in te richten. Ons dunkt dit een goede keuze te zijn en het is te hopen dat dit gerucht bevestigd wordt.

Heemse. W.C.Th. baron van Ittersum alhier, is aangesteld tot assistent-agent van de Rijksverzekeringsbank voor de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg en Gramsbergen.

12-04-1912
Gramsbergen. Maandag jl. mocht de heer S. Baarslag het heugelijk feit herdenken 40 jaar als beurtschipper van Gramsbergen op Zwolle werkzaam te zijn geweest. Wat het vervoer aangaat is in die tijd veel veranderd, men denke o.a. aan de in dien tijd aangelegde Dedemsvaartse Tram en de Noord-Ooster. Als beurtschipper is Baarslag dan ook een man op zijn plaats en ten volle voor zijn taak berekend, eenman, die wat hij u belooft te zullen doen, indien even mogelijk ook volbrengt en zijne eerlijkheid, wat vooral in zijn zaak te pas komt, is boven alle verdenking geheven. Hij heeft zich zodoende de gunst van ieder die zaken alhier heeft en volle verworven. Moge het hem vergund zijn nog vele jaren als onze oude beurtschipper werkzaam te zijn.

19-04-1912
Advertentie. Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op vrijdag 26 april ’s voormiddags om 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer Ph.M. Bromet, wegens vertrek naar elders, publiek verkopen: den geheelen inboedel.

Slagharen. Verleden week zaterdag is hier in een sloot verdronken gevonden de dochter van de arbeider P. (Post), een meisje van 15 jaren (Lammigje Post). Zij was bij kennissen in de buurtschap op bezoek geweest en schijnt door de duisternis misleid te water zijn geraakt. Den gehelen nacht was tevergeefs naar haar gezocht.

26-04-1912
Op maandag 6 mei a.s. zal door het schoolbestuur te Bruchterveld ten huize van den heer G. Arends aldaar worden aanbesteed: het bouwen van een school met woonhuis. Architect J.B. Radstake, Haaksbergerweg 60, Enschede. (Zie krant 10 mei .. niet gegund, te ver boven begroting ingeschreven) (zie krant 18 okt. 1912: den 11den okt. werden de eerste twee stenen van de op te richten christelijke school alhier door ds. Schot en ds. Goris gelegd…)

Advertentie. Notaris F. Stuart te Heemse zal op dinsdag 7 mei a.s. publiek verkopen voor de heer W. Borneman te Stad Hardenberg: een huis met welbeklante smederij en erf, alles gunstig gelegen aan den Stationsweg (Stationsstraat) te Stad Hardenberg.

Advertentie. Onder hartelijke dankbetuiging voor het genoten vertrouwen, heb ik de eer het geachte publiek mede te deelen dat op 1 mei a.s. de zaak in bakkers- en kruidenierswaren en veevoederartikelen over gaat op mijn zoon J.B. Oostenbrink en dat, tengevolge van de overname de zaak door mij zal gesloten worden op 1 mei a.s. Heemse, A.A. Oostenbrink.

03-05-1912
Gramsbergen. Woensdag den 1en mei des namiddags te 5 uren kwam de gemeente met belangstellenden samen in de gereformeerde kerk alhier om het orgel in gebruik te nemen c.a.

17-05-1912
Gramsbergen. Tijdens het hevige onweer van woensdagavond is een 2-tal koeien van den landbouwer G.J. Bouwmeester te Radewijk door de bliksem in de weide gedood.

Notaris Rambonnet. Voor W. Hutten Azn. te Baalder, een huis en erf met schuur en groengroend te Baalder c.a.

31-05-1912
De Duitsche keizer heeft de koninklijke kroonoorde 4e klasse verleend aan den heer J. van der Vecht, vervener alhier.

Advertentie. Uit de hand te huur voor 6 jaar met 3 jaar keur: een boerenplaats te den Oldenhof (Gramsbergen), bestaande uit huis met schuur, bouw- en groengrond, groot ruim 4 hectare, toebehorende aan de erven wed. A. Kamphuis.

07-06-1912
Hardenberg. Woensdag, 12 juni a.s. zal het 25 jaren geleden zijn dat dr. Schot te Hardenberg kwam. Den volgenden dag, 13 juni, zal zijn Eerw. een gedachtenisrede houden. (Zelfde krant: Deze week zijn verschillende personen benoemd tot lid der ‘Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis’, onder deze benoemden komt ook voor dr. C.C. Schot alhier).

Notaris Rambonnet, voor E. Veurink: een boerenplaats te De Schans, thans in huur bij D. Nijland.

21-06-1912
B. en W. van stad Hardenberg zijn voornemens op dinsdag den 25 dezer des nademiddags 2,5 uur in het gemeentehuis aan te besteden: het bouwen eener Openbare Lagere School van 4 lokalen aan den Stationsweg (Stationsstraat) aldaar. (Zie volgende krant, bouw gegund aan laagste inschrijver B. Keppel te Meppel voor f. 15.150,-)

28-06-1912
Wegens afschaffing der zaak. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op nader te bepalen tijd en plaats publiek verkopen: voor de familie Posthoorn te Slagharen: een zeer mooie boerderij te Slagharen op de Schuinesloot in verbinding met vaarwater te Dedemsvaart, bestaande uit ruime behuizing, uitstekend bouw-, wei- en hooiland en vijf arbeiderswoningen, tezamen groot ongeveer 36 hectaren. In het perceel is tevens sedert meer dan 60 jaar een drukke winkelaffaire en cafe met vergunning uitgeoefend.

Woensdag 26 juni 1912: ’t Was middag: tik-tak, tikke-tak! – Toen, bons, op eens de staaldraad brak; ’t Gewicht viel met een slag terneer, De klok staat stil, zij loopt niet meer. Vergeefs, vergeefs tuurt men omhoog, Of zich de wijzer ook bewoog, ’t Gewicht viel met een slag ter neer, De torenklok, zij loopt niet meer. Maar of de klok niet wordt gehoord, Het baat ons niet, de tijd spoedt voort. Al zou de klok ook nooit weer gaan, Het uur van sterven zal toch slaan.

19-07-1912
Aanbesteding. Op donderdag 25 juli a.s. des avonds 8 uur zijn de heeren gebr. Bromet te Hardenberg voornemens in het hotel Baving aldaar aan te besteden: het maken van een nieuwe bekapping c.a. en verdere vertimmeringen van een perceel aan de Voorstraat te Hardenberg.

Hardenberg. Heden werd door de Algemeene Telephoon-maatschappij v.h. Ribbink van Bork en Co., Keizersgracht 60 te Amsterdam, in de Gereformeerde Kerk te Hardenberg een kerktelephoon (kerktelefoon) aangelegd. enige hardhoorenden, waaronder menschen waar men gewoon geen gesprek mee kan voeren, verklaarden alles woord voor woord te kunnen volgen. De predikant deelde ons mede van het toestel niet het minste hinder te hebben; de geheele inrichting ziet er keurig uit.

02-08-1912
Op dinsdag 6 aug. namens het bestuur der Vereeniging voor Geref. Schoolonderwijs te Lutten, in Café Blauwkamp aldaar: aan te besteden het bouwen van twee lokalen aan de thans bestaande school. Architect E. Warringa, Nieuwbuinen.

Advertentie. Notaris Berendsen zal op vrijdag 16 aug. publiek doen inzetten in het faillissement van den heer F. Hesselink: het huis en erf met open grond, gelegen op een der drukste punten van Dedemsvaart, aan de Marktstraat, in de kom van het dorp, bij de markt en ’t postkantoor, waarin door Hesselink uitgeoefend werd cafe met vergunning, bakkerij en een zaak in kruidenierswaren c.a. (Zie krant d.d. 6 sept. 1912: het vastgoed is verkocht en heeft in totaal opgebracht f. 6.965. het hotel is gekocht door de Beiersche Bierbrouwerij ‘de Amstel’ te Amsterdam voor f. 4000).

Hardenberg. Toen dezer dagen het werkvolk van de boerderij van Iemhof en Zwijze te Uelsen aan ’t dorsen was met de stoomdorschmachine, kwam er een defect aan de machine, en werd een hoeveelheid brandende petroleum over de kleren geworpen van den machinist en E.M. van Balderhaar. De kleeren vatten vlam en laatstgenoemde kreeg zulke hevige brandwonden dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

09-08-1912
Op woensdag 21 aug. in Café Frijling zal worden aan besteed: het bouwen van een boerderij voor den heer H. Lennips in de Volle Uren, aan ’t kanaal. Bouwkundige J. Breukelman, Hardenberg.

Lutten. Gisteren (donderdag) brandde door eenonbekende oorzaak het huis bewoond door G. Snijders tot den grond toe af c.a.

16-08-1912
Advertentie. B. en W. van Stad Hardenberg zijn voornemens bij inschrijving aan te besteden: het vullen, schoonhouden en aansteken der straatlantaarns in wijk A; gedurende het a.s. seizoen. (Zie volgende krant: gegund aan H. van Laar voor f. 50).

30-08-1912
Hardenberg. Als een bewijs van de vooruitgang van de landbouw in deze streken kan dienen dat door een negental heren uit deze omgeving in dezer dagen een flinke stoomdorschmachine met locomobiel en stroopers is aangekocht welke tegen een matigen prijs kan worden gehuurd. Leden der vereniging zijn: H.J. Boerrigter, E. Burema, A. Dilling, J. Dilling, F. Frijling, J. Grooters, secr.-penningm. G. Nijman, A.A. Oostenbrink voorzitter; J. Schutte. (Zie ook advertentie ‘ te huur de stoomdorsmachine met locomobiel en pers Dorsvereniging ‘De Eendracht’).

06-09-1912
Hardenberg. Dezerdagen is door den heer Renkema alhier een lijkwagen aangeschaft, afkomstig uit de rijtuigfabriek van de firma Otten te Muntendam. (Zie advertentie in krant van 11 okt. 1912).

Notaris Stuart zal verkopen een huis met erf aan den Brink te Heemse, thans bewoond door de weduwe G. Volkers.

Voorlopige aankondiging. Notaris Stuart zal ten verzoeke van Jan Hendrik Wesselink te Brucht doen verkopen diens vruchtbare boerenplaats gelegen aan den harden weg. (Zie ook krant 11-10-1912: koper is geworden Jan Reinders te Anevelde).

13-09-1912
Advertentie. Ondergetekende maakt bekend aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken, dat hij zich als slager gevestigd heeft te Hardenbeg. H. Brunink.

20-09-1912
Dedemsvaart. Uit betrouwbare bron wordt ons medegedeeld dat de plannen tot bouw ener R.K. school alhier meer en meer vastere vorm aannemen c.a.

27-09-1912
Heemse. Benoemd met ingang van 1 oct. e.k. tot twee ambtenaar ter secretarie van Ambt Hardenberg, de heer G.J.M. baron van Slingelandt, thans ambtenaar ter secretarie te Egmond aan den Hoef (N.H.)

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op donderdag 10 okt. in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart inzetten voor de heer Albert Huisman en kinderen op den Oosterhuis, hun aanzienlijk boerenerf op den Oosterhuis te Avereest, bestaande uit huizen en erven etc.

Notaris Rambonnet zal op donderdag 10 okt. ten huize van N.W. van der Hulst te Ane en ten verzoeke van A. Passies te Engeland doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkopen: een boerenplaats te Engeland, bestaande uit huis, schuur en erf c.a.

Notaris Stuart zal op donderdag 10 okt. om 2 uur des namiddags in het stations-koffiehuis van R. Raak te Bergentheim doen inzetten: en 14 dagen later aldaar publiek verkopen: een nieuw gebouwd woon- en winkelhuis met schuur op goeden stand aan het kanaal te Bergentheim, met het eeuwig durend recht van erfpacht op den grond, bewoond door mejuffr. de weduwe K. Mennink. (Zie krant 01-11-1912: het winkelhuis bracht op de som van f. 1700; eigenaar werd de heer B. Sickman van Kloosterhaar; aanvaardag 1 mei 1913).

11-10-1912
Naar we vernemen zou hedenmiddag de eerste steen gelegd worden van de bijzondere school te Bruchterveld.

18-10-1912
Op dinsdag 29 okt. zal voor den heer J. Hamberg in het Café Frijling te Stad Hardenberg worden aanbesteed: het bouwen van een boerderij aan het kanaal.

25-10-1912
Notaris Stuart zal op dond. 7 nov. in Hotel Baving doen inzetten voor de heer J.F.A. Schuurman wegens vertrek naar elders: een huis met erf staande op den Brink te Heemse, waarin sedert onheugelijke jaren is, en nog steeds eene welbeklante smederij wordt uitgeoefend.

01-11-1912
Advertentie. Opening nieuwe zaak manufacturen. A.J. van Delden, Bergentheim. Opening 1 november.

15-11-1912
Advertentie. Uit de hand te koop of te huur, tegen 1 mei of eerder: een flink burgerbehuizing, staande bij de christelijke school te Bergentheim, thans bewoond door den heer A.J. van Delden.

Gramsbergen. In de op heden in Café Bolte gehouden vergadering van aandeelhouders der N.V. Stoomzuivelfabriek Gramsbergen is met 85 van de 125 uitgebrachte stemmen tot ontbinding der Vennootschap besloten en wordt met ingang van 1 januari 1913 de bestaande fabriek met inventaris voor de som van f. 17.110 aan de opgerichte coöperatieve vereeniging overgedragen.

Zij, die wenschen toe te treden tot eene op te richten schietvereeniging, worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op donderdag 21 november, ’s avonds om 8 uur in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg. (Krant 22 nov. 1912: Op de vergadering werd overgegaan tot de oprichting. een dertigtal leden trad toe. Het bestuur werd samengesteld uit de heren R. Luimes, M. Verwoest, H. Weitkamp, Z. Koeslag en H. van Veen. De eerstvolgende oefening werd vastgesteld op donderdag 5 dec. ’s avonds te zeven uur in de Bewaarschool te Hardenberg).

22-11-1912
Uit de hand te koop voor afbraak: de pastorie der gereformeerde kerk te Lutten.

Notaris Stuart zal op 4 dec. in Hotel Baving inzetten: ten verzoeke van den heer H.J. Hurink aldaar wegens liquidatie der zaken: een ruim woon- en winkelhuis waarin bakkerij met pakhuis en open terrein en waarbij schuur en stalling, staande op de beste stand te Hardenberg in den nabijheid van de Markt en op de hoek van den kunstweg naar Almelo.. het zeer geriefelijk ingerichte huis is voorzien van grote zolder en ruime kelder, en daarin wordt sedert vele jaren een drukbeklante bakkerij en kruidenierswinkel gedreven; verder twee burgerwoningen aan de Voorstraat en 1 aan het Oude Bosch te Hardenberg; een arbeiderswoning aan de Stationsweg (Stationsstraat).

29-11-1912
Advertentie. Notaris Berendsen zal na bekomen rechterlijke machtiging op maandag 16 dec. ’s morgens 11 uur in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart publiek doen inzetten en 14 dagen daarna in het hotel Hiemstra te Dedemsvaart publiek verkopen voor de heer W. Pauw en kinderen: de van ouds bekende koren- en watermolen ’t Bergje, in het Achterveld, met woonhuis, tuingrond, groenland, weiland en Reesterhooiland.

Notaris Rambonnet zal op vrijdag 13 dec. in’t Logement Nieuhoff voor Hk. van Houselt te Radewijk doen inzetten: een huis, schuur en erf met tuin, bouwland en groengrond aan de nieuwen weg te Radewijk.

06-12-1912
Heemse. Heden overleed de edelachtbare heer W.H. de Chalmot, gedurende de laatste twaalf jaren burgemeester van Ambt Hardenberg. Voorheen was hij burgemeester van Kuinre en Blankenham. Hij genoot de achting der ingezetenen en velen delen in de droefheid zijner weduwe en kinderen.

13-12-1912
Heemse. Dinsdagmiddag om 1 uur werd het stoffelijk overschot van W.H. de Chalmot, in leven burgemeester der gemeente Ambt Hardenberg, ten grave gebracht. Een talrijke schare volgde den lijkstoet, o.a. de raadsleden der gemeente, hoofden van scholen, burgemeesters van naburige plaatsen en anderen. Bij het graf werd gesproken door den heer Weitkamp, wethouder. Hij sprak ongeveer het volgende: Dat burgemeester de Chalmot geen man van hoogen leeftijd zou worden, vermoedde een ieder die eenigszins van nabijmet hem bekend was, doch dat we reeds heden aan zijn groeve zouden staan, neen, dat hadden we niet verwacht. Verder schetste hij den overledene als iemand van getrouwe plichtsbetrachting…. c.a.

Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J.A. Dijk te Uelsen een gedeelte tuin aangekocht tegenover de boterfabriek van L. Hamberg alhier, voor f. 1500,- ten einde aldaar een fietshandel op te richten.

De Krim. Zaterdagavond is tussen Slagharen en De Krim een ongeval met dodelijke afloop voorgekomen. De koetsier van de Stoomwasscherij te Coevorden, J. Kleine, met paard en wagen huiswaarts kerende, werd achterop gereden door de Dedemsvaartsche Stoomtram. De machinist, den wagen bemerkende, belde, waarop Kleine uit den wagen sprong, doch ongelukkig aan den verkeerden kant en te laat om de tram nog te ontwijken. Hij geraakt eronder, beide benen werden hem afgereden en hij was onmiddelijk een lijk. De getroffene is 50 jaar en laat een weduwe met zeven kinderen.

Notaris Rambonnet zal op 24 dec. in ’t Café Geugien te Baalder voor de erven G.J. Rundervoort verkopen een boerenplaatsje te Baalder.

(zie artikel tramremise)

20-12-1912
Op maandag 30 dec. 1912 des nam. 2.30 uur wenscht de heer E. Nijmeijer te Ane aan te besteden: het bouwen van een boerenwoonhuis te Ane.

27-12-1912
Op donderdag 9 jan. 1913 ’s namiddags te 4 uur hoopt ondergetekende namens de raad der gereformeerde kerk te Lutten a.d. Dedemsvaart in de consistorie achter de kerk aldaar aan te besteden: het bouwen van een pastorie. Joh. D. Meppelink, architect, Coevorden.

Voor de feestdagen, verkrijgbaar: dikke blanke rozijnen, zoete blauwe krenten, nieuwe schijfjes en stukjes appels, pruimen en pruimedanten, abrikozen. Aanbevelend, P. van Velzel (De Nieuwe Winst).