03-01-1913
Dedemsvaart. Maandagmorgen had in het Hotel Hiemstra alhier, ten overstaan van den notaris J.A. Berendsen, de tweede veiling plaats van de van ouds bekende koren- en watermolen ’t Bergje in het Achterveld, bestaande uit molenhuis en erf, mei wei- en hooiland. Kooper werd de heer J. Marsman te Zuidwolde met f. 3550.

De ondergeteekende maakt bekend dat hij is aangewezen als notaris te Heemse, tijdens de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Stuart. H.R.A. Rambonnet, notaris.

Rouwadvertentie: Frederik Stuart, oud 57 jaren, notaris te Heemse. 28 dec. 1912.

24-01-1913
Notaris Rambonnet zal op dinsd. 4 febr. ten verzoeke van de onherr. gemachtigden van de erven J. Schuurman te Brucht, inzetten een boerenplaatsje te Brucht.

Notaris Rambonnet zal dinsdag 4 febr. ten verzoeke van de onherr. gemachtigde van J. Breukelman te Stad Hardenberg doen inzetten een burgerwoonhuis met twee schuren en erf aan de Stationsweg (Stationsstraat) te Stad Hardenberg.

31-01-1913
Op maandag 10 febr. is de heer J.A. Dijk te Uelsen voornemens in het café van den heer G. Frijling te Hardenberg aan te besteden: het bouwen van een woon- en winkelhuis aan den Stationsweg (Stationsstraat) te Hardenberg. (Laagste inschrijver fa. Noort te Coevorden voor f. 9100. Het werk werd niet gegund (begrooting was f. 7900).

07-02-1913
Op dinsdag 18 febr. zal ondergeteekende namens het R.K. Kerkbestuur van den H. Vitus te Avereest aanbesteden: het bouwen van een schoolgebouw (drie lokalen) met onderwijzerswoning aan de Kruizinga’s Wijk (bij de R.K. Kerk) te Avereest. H.J. Voogden, architect, Voorstraat, Zwolle.

Hardenberg. Bij onderhandsche aanbesteding werd het bouwen van twee burgerwoonhuizen aan den Stationsweg (Stationsstraat) alhier voor de heeren G.J. Koopman en W.G. Nijzink, onder architectuur van de firma K.A. Hakkert te Dedemsvaart, opgedragen aan de gebroeders Van Goor, aannemers te Dedemsvaart.

Bruchterveld. Maandagmorgen 10 uur werd hier de christelijke school geopend. De vlag wapperde en aan den ingang was het gebouw met groen versierd. Dr. Schot las psalm 111 en ging voor in gebed c.a.

14-02-1913
Heemse. Gisteravond om 6 uur ontving de heer H.H. Weitkamp telegrafisch bericht van zijne benoeming tot burgemeester der gemeente Ambt Hardenberg. Uit verschillende richtingen zag men menschen toestroomen om den nieuwen burgemeester geluk te wensen. Hedenmiddag werd hem door het Chr. Fanfarekorps een serenade gebracht. De benoemde, 43 jaar oud, is sedert september 1907 raadslid, wethouder en ambtenaar van den Burgerlijken Stand dezer gemeente. Voorts is hij lid van het College van Zetters. Door bijna alle ingezetenen werd gehoopt dat hun plaatsgenoot, die langen tijd in deze gemeente gewoond heeft, mocht worden benoemd. Moge het hem in zijn nieuwe werkkring voorspoedig gaan.

21-02-1913
Woensdag 16 febr. jl. was het voor den heer Fredriks een ware feestdag. Het was nl. op dien dag 25 jaren geleden dat deze zijn ambt als godsdienstonderwijzer der Ned. Herv. Kerk alhier aanvaardde c.a.

14-03-1913
Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Italiaansch schoorsteenvegen en rookverdrijven. J. Grob, Hardenberg (bij Schuurman).

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op woensdag 26 maart in het Café Dorgelo te  Heemse inzetten ten verzoeke van de erven J.H. Pullen te Collendoorn: het vruchtbare boerenplaatsje liggende aan den nieuwen straatweg te Collendoorn, groot 2,53,60 ha.

21-03-1913
Dedemsvaart. Den vorigen zaterdag, 15 maart, vierde de Koninklijke Kwekerij ‘Moerheim’ haar zilveren jubileum. De werklieden werden onthaald en de vlag woei van de kweekerij. Nog werd als feestgave de toezegging gegeven aan de werklieden dat zij in den komenden zomer gezamenlijk een reisje naar Amsterdam zouden mogen maken.

28-03-1913
Aanbesteding. Op zaterdag 5 april des middags 12 uur zijn B. en W. van Ambt Hardenberg voornemens in het gemeentehuis te Heemse aan te besteden: het maken van een nieuwe serre en verdere reparatiewerken aan Huize Nijenstede, het buitenverven van bovengenoemd perceel en het buiten- en binnenverven van meergenoemde serre.

Bergentheim. Donderdagmiddag half drie had ten huize van R. Raak te Bergentheim de aanbesteding plaats van het bouwen van een kerklokaal ten behoeve der Ned. Herv. Gemeente alhier. Laagste inschrijver: A. de Boer, Coevorden (f. 7823). Gunning volgt later. Gegund. (Krant d.d. 10-10-1913: Naar wij vernemen zal de inwijding van het nieuwe kerkgebouw alhier van de ned. herv. gemeente te Hardenberg plaats hebben op zondag 26 october. Tot hulpprediker is benoemd de eerwaarde heer W.F. Jonkers cand). (Krant d.d. 31-10-1913: Zondag 26 october was het voor de bewoners van Bergentheimerveld een blijde dag, daar het nieuwe kerkgebouw der hervormden voor ’t eerst in gebruik werd genomen. Een groote menigte vulde het nette kerkje en velen konden geen staanplaats meer verkrijgen. Ds. Westhoff van Hardenberg opende dit samenzijn en schetste in korte trekken het ontstaan van dit kerkgebouw in deze opkomende veenkolonie. Vervolgens besteeg ds. Schrieke van Enschede, als president van het provinciaal kerkbestuur, het spreekgestoelte c.a.)

04-04-1913
Gramsbergen. Door den heer H.B. van Veen, aan wien met ingang van 1 april eervol ontslag als hoofd der school is verleend na gedurende 37 jaar als zoodanig alhier werkzaam te zijn geweest, is maandag jl. afscheid van personeel en leerlingen genomen c.a.

11-04-1913
Notaris Rambonnet zal op dinsdag 22 april in ’t Café Geugies te Baalder, voor de erven B.J. Visscher inzetten een huis en erf met bouwland c.a. aan het Kanaal. Bewoner: H. Kruithof.

De slagerij van H. Brunink is verplaatst van den Brink naar de Achterstraat te Hardenberg, tegenover den heer Schuurman. Aanbevelend.

18-04-1913
Naar we vernemen is door de coöperatie alhier een hoekje grond aangekocht van J.W. Schutte, nabij de boterfabriek Salland voor f. 1300, ten einde aldaar een winkelhuis te bouwen.

Woensdag jl. had de inwijding van het nieuwe openbare schoolgebouw plaats. De kinderen hadden zich des middags 1 uur naar de oude school begeven, waar ze eerst getracteerd werden, waarop ze tegen twee uur met de muziek voorop, voorgoed het oude schoolgebouw verlieten en plaats namen in de nieuwe school aan den Stationsweg (Stationsstraat). Vele ouders en belangstellenden waren mede opgekomen, terwijl van sommige woningen Neerlands driekleur wapperde. Ook waren eenige bogen nabij het nieuwe schoolgebouw aangebracht. Nadat de kinderen nog een intochtslied hadden gezongen buiten de school werden de deuren geopend en ging men naar binnen. De burgemeester sprak hierbij een gepast woord, en bracht den dank aan den heer Keppel, alsmede aan den architect en opzichter, voor het prachtig ingericht schoolgebouw, dat een sieraad voor onze plaats mag heeten. Daarop sprak het hoofd der school, de heer Koopman, die zijn dank bracht aan den edelachtbare heer burgemeester voor zijn welgemeend woord, en richtte zich tot het onderwijzend personeel e.a. en hoopte nog eenige jaren met genoegen te kunnen samenwerken tot heil en zegen van de Hardenberger jeugd. Het fanfarekorps speelde bij deze gelegenheid nog enige liederen. 

25-04-1913
Op de in de vorige week gehouden vergadering van de Coöperatieve Middenstandscredietbank werden tot bestuursleden gekozen de heeren Ziegeler, G. Nijman en A.A. Oostenbrink. Statuten en huishoudelijk reglement werden vastgesteld, waarop de koninklijke toestemming zal worden gevraagd. (Krant d.d. 08-08-1913: Naar we vernemen zal de Hardenberger Coöperatieve Credietbank voor den Middenstand op 1 september a.s. geopend worden).

02-05-1913
G. de Jongh, rijwielhandel, maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij is verhuisd en thans woont nabij de Vechtbrug. 

09-05-1913
Gramsbergen. Tijdens het onweder van zondagmiddag sloeg de bliksem in den toren der Ned. Hervormde kerk, zonder echter schade te veroorzaken. Daar juist in de kerk dienst werd gehouden veroorzaakte de hevige slag groote ontsteltenis onder de aanwezigen.

Hardenberg. Tot notaris alhier, standplaats Heemse, is benoemd de heer J. Zwamborn van Schiedam.

16-05-1913
Beiersch Bierbrouwerij ‘De Amstel’ Amsterdam. De directie bericht hiermede dat zij den verkoop van hare bieren voor Hardenberg en omstreken heeft opgedragen aan den heer Hendk. Zweers Jz., Oosteinde, Hardenberg bij wien de Amstelbieren, zoowel op fust als gebotteld op flesschen, steeds verkrijgbaar zijn.

23-05-1913
Op den 3en en 4en september 1913 zal het feest zijn in Hardenberg en Heemse! Dan waait de driekleur uit schier alle huizen en tooit zich ieder met oranje. Dan hebben ook de kinderen vakantie en leggen ook de grooten den arbeid neer indien dit mogelijk is. Want geheel de bevolking, nu niet gescheiden in partijen, viert dan feest en wel het Eeuwfeest van onze Nationale onafhankelijkheid (groot artikel met programma etc.) Hoofdcomité: J.C. Scholl (1e voorz.), J. Grooters (2e voorz.), M. Verwoest (1e secr.), K. Jongsma (2e secr.), F. Folkerts (penningm.), R.E. de Bruin, G. Bruins, H.W. Weitkamp en A.J. Ziegeler.

Photografisch Atelier G.C. Hubers, Coehoornstraat 1, Coevorden.

30-05-1913
Schietvereniging De Roos. Schietoefeningen op de heide achter Hardenberg zijn weer begonnen. M. Verwoest (secr.). (Krant d.d. 12-09-1913: Heden ontving de secretaris der schietvereniging De Roos bericht dat de koninklijke goedkeuring verkregen is op haar statuten).

De notarissen Rambonnet te Gramsbergen en Brune en Caspers te Kampen zullen op dond. 12 juni in ’t Café Geerdes te Slagharen voor den heer J. Bolleman te Kampen doen inzetten een net burgerwoonhuis te Slagharen, naast de zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’, bewoond geweest door den heer W.A. Prins.

13-06-1913
Notaris Rambonnet zal op vrijd. 27 juni in Café Bolks te Bergentheim voor den onherr. gemachtigde van Mannes Kamphuis te Brucht inzetten een boerenplaatsje te Brucht. (Volgende krant: veiling gaat niet door).

04-07-1913
Vanaf heden heeft ondergeteekende zich als zelfstandig timmerman gevestigd te Hardenberg. H. Haandrikman Hzn.

11-07-1913
Op dond. 24 juli is de weleerw. heer ds. J. Vinke te Gramsbergen voornemens in het Café Dorgelo te Heemse aan te besteden: het bouwen van een burgerwoonhuis te Heemse (huis ‘het Seinen’). (Krant d.d. 25-07-1913: Laagste inschrijver: Gebr. Van Dijk, Lutten voor f. 6590. Begrooting: f. 4888).

Ondergeteekende, daartoe in staat gesteld door het aanschaffen van een breimachine, beveelt zich beleefd aan voor het breien van kousen. wed. Baan, Hardenberg.

18-07-1913
Bij akte 16 juni 1913 voor ondergetekende verleden is opgericht de Coöperatieve Vereeniging ‘Hardenberger Coöperatieve Middenstands Credietbank’. Geplaatst in het bijvoegsel tot de Staatscourant van zat. 12 juli ’13. J. Zwamborn, notaris, Heemse

Notaris Rambonnet zal op dond. 31 juli voor G.J. Kremer te Lutten inzetten: een in goeden staat zijnd boerenplaatsje te Lutten a.d. Dedemsvaart. (Vindt geen doorgang).

25-07-1913
Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens op dinsdag 5 aug. publiek bij inschrijving aan te besteden het maken eener overdekte eierenmarkt (Eiermarkt) en dienzelfden dag te verkoopen voor afbraak: het brandspuitenhuisje (brandspuithuisje). (Zie raadsverslag Stad d.d. 6 aug. 1913: brandspuitenhuisje verkocht aan dhr. J. Melenberg voor f. 25,50. De bouw is gegund aan de laagste inschrijver en dat was E. Hamhuis voor f. 515).

01-08-1913
Uit den Franschen tijd. … Wel kwam het voor dat berooide Fransche soldaten uit Almelo, Coevorden, Zwolle, den boer op gingen en namen wat van hun gading was. Een eenvoudig boertje uit Hardenberg had twee koetjes. Een troepje voorbijtrekkende Franschen nam er een mee. Toen de eigenaar hun waarschuwend er aan herinnerde dat ze op den laatsten oordeelsdag daarvan rekenschap zouden moeten geven, waren ze door het lange uitstel zoozeer gerustgesteld, dat ze de andere ook maar meenamen. … Voor zoover we konden nagaan, uit verhalen althans, heeft 1 Hardenberger deelgenomen aan den tocht naar Rusland, Hendrik Kamphuis bijgenaamd Veldman. De vermoeienissen, de ontberingen van den langen tocht, de brand van Moskou, de overhaaste terugtocht door de sneeuwvelden van Rusland, de aanvallen der snelle kozakken, die verschenen en verdwenen bijna op hetzelfde oogenblik, de slachting die de Russische winter onder Napoleons troepen aanrichtte, de overtocht over de lijken in de Beresina, alles heeft hij meegemaakt. ‘Toen echter ging ik deserteeren. Het leger was me de zekerheid van een wissen, ellendigen dood. De eenzaamheid, de verlatenheid, de nacht zou me redden. Overdag verborg ik me. ’s Nachts trok ik verder, steeds in westelijke richting. Menschen ontweek ik, omdat ik niet wist wie te vertrouwen waren. Hoeveel ontberingen ik ook nu nog te lijden had, hoeveel ellenden ik ook thans nog te doorstaan had, de hoop er het levend af te brengen, de hoop de mijnen terug te zien, al was het dan ook als armzalige deserteur, die hoop gaf me telkens nieuwen moed en nieuwe kracht. Mijn zilveren horloge had ik verkocht voor een pond brood. Toen had ik niets meer. Hadden vriendelijke menschen zich niet vaak over mij ontfermd, Hardenberg had ik nimmer terug gezien. Maar Goddank, toen ik op een donkeren avond het waagde door de ramen te loeren of allen aanwezig waren, of er geen verraad was, en toen ik de deurklink oplichtte en toen de berooide landlooper, met stukke schoenen en gescheurde kleeren door allen als Veldman werd herkend, toen vergaten allen een oogenblik alle leed en was er vreugde en blijdschap in onze woning. Maar toch 1 oogenblik slechts, want dadelijk moesten maatregelen worden genomen, moest alles worden vermeden wat me zou kunnen verraden’. (wordt vervolgd)

08-08-1913
Uit den Franschen tijd (2). … Negen november passeerden de eerste kozakken bij Gramsbergen de grens, een paar dagen later gevolgd door de voorposten der Pruisische huzaren. Die kozakken zagen er waarlijk niet naar uit om als redders met open armen te ontvangen. Met hun gebruind gelaat, ongeschoren gezicht, ruige berenmutsen, lange lansen met kleine vlaggen, brachten ze eerder schrik en ontsteltenis dan de hoop op den dageraad der verlossing. Het waren niet alleen jonge mannen, maar ook vertoonden zich bij velen reeds de grijzende haren. Vader en zoon liepen of reden naast elkaar in ’t gelid. Op de ‘Hooge Weide’ te Hardenberg, in Heemse en op andere plaatsen werd bivak opgeslagen, dicht bij Hardenberg, wat al te dicht zelfs. Dat zij aan krijgstucht gewon waren, de ruwe zonen van Ruslands steppen, de herinneringen die aan hen bewaard gebleven zijn, bewijzen dat niet. Dat de levenswijze in hun land hen gehard had om de ontberingen van het oorlogsveld te dragen, daarover zijn allen het eens. Dat zij het niet nauw namen met ‘het mijn en dijn’ behoeft niet te verwonderen. Soms kregen de Hardenbergers ongewenschte inkwartiering. Als moeder de vrouw dan maar spoedig de koekepan te vuur had en den slag had om in een half uur een paar dozijn pannekoeken te bakken, dan kon het wezen dat ze verzadigd en verwarmd goedschiks afdropen. In hun bivak zag men ze boven de vuren aan het braadspit het vleesch van schapen of kalveren roosteren, die misschien wel gekocht, maar lang niet altijd betaald waren. Van enkele huizen in Hardenberg, o.a. het voor enkele jaren afgebrande huis van De Bruin op den Brink, van Soer aan de Vecht, van Bruins in de Achterstraat, weet men thans nog te verhalen van dergelijke bezoeken. Dat er met het vertrek der Kozakken ook wat anders in huis verdwenen was, was lang geen zeldzaamheid. In de Achterstraat woonde de familie Zweers, bijgenaamd ‘de Matroos’. Op een avond, de vrouw was nog op, de jongens, een stuk of drie robuuste kerels, lagen reeds te bed. De deur ging open en binnen kwam een troepje Kozakken. Aan overmaat van beleefdheden maakten ze zich nu juist niet schuldig; ze wilden wat te bikken en te drinken hebben. En als een Kozak om ‘drinken’ vroeg, dan was hij niet tevreden met drinkwater, dan moest dat jenever of brandewijn zijn. Moeder, zelf gelukkig niet erg verlegen, hield zich van den domme en dreigde, als ze niet spoedig aftrokken, haar zoons te zullen roepen. De daad bij het woord voegende, duurde het maar enkele oogenblikken of de jongens, echte reuzen, kwamen het bed uit en wisten zonder veel moeite de kozakken zooveel respect in te boezemen dat ze afdropen nu juist niet, maar veeleer hals over kop naar buiten stormden. Lang zijn de Kozakken voor den Hardenberg niet gebleven.

22-08-1913
Uit den Franschen tijd (3). … Zooals we reeds zeiden: De meest voelbare drukkende gevolgen dezer inlijving bij Frankrijk waren: de conscriptie, het continentaal-stelsel en de tierceering der staatsschuld. In januari 1812 werden alle mannelijke ingezetenen, geboren tussen 1 jan. 1789 en 31 dec. van datzelfde jaar opgeroepen om zich te doen inlijven voor de loting der conscriptie. 23-jarigen dus. Wie daaraan geen gevolg gaf, werd als een weerspannige, als een rebel behandeld en gestraft. Nu moge men thans menen dat de tenuitvoerlegging van dit besluit zeer eenvoudig zou zijn, omdat immers de burgerlijke stand alle namen heeft, toen was dit anders. De doopregisters der predikanten vormden bijna het eenige materiaal, dat als officieel bewijs kon dienst doen. Die registers werden behoorlijk bijgehouden. De Maire van Hardenberg, destijds A. van Riemsdijk, tevens dokter en notaris, was door middel van de maire van Emlichheim te weten gekomen dat zekere Berend, zoon van Geesje Smoes uit Baalder, als scheper diende te Itterbeke. Aan Egbert Hamberg uit Baalder werd opgedragen zich daarheen te begeven om zich te overtuigen of bedoelde scheper, die daar diende onder een andere naam, werkelijk Berend, zoon van Geesje Smoes was. Hamberg rapporteerde daaromtrent aan den Maire, dat hij zich naar Itterbeke heeft begeven, dat hij daarop de heide een scheper heeft gezien die echter bij zijn nadering de schapen in den steek liet en het hazenpad koos. Hardenberg, het tegenwoordige Stad Hardenberg en het Schoutambt Hardenberg, telde in 1812 3736 inwoners en het contingent der militie bedroeg 7.

Uit de raadsvergadering van 22 aug. 1913: Een verzoek van inwoners van de Lage en Hooge Doelen om aldaar een pomp (stadspomp) te maken, wordt gesteld in handen van B en W. Wordt besloten geen pomp te plaatsen (zie rb. d.d. 29-09-1913) omdat er anders ‘meerdere aanvragen zouden kunnen volgen’. In dezelfde raad wordt besloten om de Eierenmarkt (eiermarkt) te beklinkeren en de pomp aldaar te verplaatsen. (Raadsvergadering 28-11-1913: De voorzitter doet mededeling van een schrijven van Gedeputeerde Staten waarbij verzocht wordt de pomp tegenover de Markt te verplaatsen omdat die het verkeer belemmert. In beginsel wordt besloten dat hieraan zoo mogelijk zal worden voldaan).

12-09-1913
De Krim. Onze aardappelmeelfabriek maakt het na haar naamsverwisseling zeer goed. DIt jaar heeft ‘Onder Ons’ uitgekeerd per 400 gram zetmeel gehalte het bedrag van f 1,125 waarmee ze niet slechts de fabrieken in oostelijk Drente en Overijssel voorbijstreeft, maar ook het record slaat over het geheele land.

19-09-1913
Hardenberg. Zondagmiddag brak er brand uit in de schuur van den landbouwer K. Lennips te Venebrugge. Door den wind raakte ook het woonhuis in brand, zodat het spoedig een vuurzee was. De inboedel is verloren maar het vee wist men te behouden op 1 varken na. Verzekering dekt de schade. De oorzaak onbekend.

Hardenberg. Naar wij uit goeden bron vernemen zullen de plannen tot verkrijgbaarstelling van electrisch licht vastere vorm krijgen. De heer L. Hamberg, stoomkorenmolenaar, is voornemens de installatie in orde te maken. Hij heeft daarvoor als leverancier-installateur de heer Bertling te Rotterdam. De indertijd benoemde commissie bestaande uit de heeren F.J. Folkerts, G.W.E. Frijling, G. Frijling, H.W. Weitkamp en A.J. Ziegeler heeft de naamlijsten overgelegd van hen die indertijd inteekenden en hield eene bespreking met genoemden heer Bertling. De belanghebbenden zullen dezer dagen door een circulaire worden ingelicht over de aanlegkostenenz. Loopt alles naar wensch dan zou met november-december Hardenberg reeds voorzien kunnen zijn van het zoo gemakkelijke en prachtige electrisch licht. Worde dit bewaarheid.

Raadsvergadering 29-09-1913: Ingekomen een adres van L. Hamberg alhier houdende verzoek om palen te mogen plaatsen ter voorziening van elektrische verlichting. Met algemene stemmen toegestaan.

Notaris Berendsen te Avereest en Van Delden te Meppel inzet op maandag 22 sept. in Hotel Van ’t Oever (voorheen De Munnink) aan de Balkbrug: voor mej. H. Janssen te Ruinen: de boerderij in gebruik bij den heer R. Janssen in de Ommerschans.

03-10-1913
Ondergeteekende maakt bij dezen de geachte inwoners van Hardenberg, Heemse en omstreken bekend dat hij voornemens is zaterdag 4 oct. een brood-, koek- en beschuitbakkerij annex kruidenierswinkel te openen. H. Nijzink, Voorstraat, Hardenberg.

17-10-1913
Gd. Zweers is verhuisd naar de Fortuinstraat. Zij bericht tevens de ontvangst van de nieuwe collectie dames- en kinderhoeden.

24-10-1913
Manufacturen. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zaterdagavond 25 oct. zijn zaak in manufacturen en aanverwante artikelen wenscht te openen. J. Fredriks jr., Oosteinde, Hardenberg.

07-11-1913
Hardenberg. Daar het kerkgebouw der gereformeerde gemeente alhier, sedert eenigen tijd te klein is, heeft men besloten tot verbouwing over te gaan. Het orgel zal worden verplaatst boven den predikstoel en op de plaats daarvan zal men een tweede gallerij bouwen die met de ledige ruimte door verplaatsing van het orgel ontstaan, plaats zal bieden aan ongeveer 130 personen.

14-11-1913
Slagharen. Deze week mocht den heer A.H. Geerdes de zeldzame onderscheiding te beurt vallen dat hem door den Paus het eerekruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ geschonken werd.

Hermann Wilhelm Weitkamp overleden, weduwenaar van Willemina Muijderman, oud 71 jaar. De oud-commissaris en medeoprichter van ons blad, de heer H.W. Weitkamp, is laatstleden zondagmiddag 9 november in den ouderdom van bijna 72 jaren overleden. Geboren te Ladbergen in Westfalen kwam hij als jongeling van 16 jaren bij zijnen oom in Hardenberg en sedert bleef hij in ons land, waarin hij zich ook liet naturaliseeren. IJverig stelde hij belang in wat onze stad, gewest en land aanging. Veel heeft hij ook kunnen verrichten ten goede dezer plaats en streek. Hij was gedurende jaren lid van den gemeenteraad van Stad Hardenberg en wethouder. Vooral gaf hij zijn krachten aan het oprichten van het waterschap de Molengoot waarvan hij tot de jaren hem tot aftreden noopten poldermeester bleef, terwijl ook het normaliseeren van de Radewijkerbeek en het oprichten van het daarvoor dienende waterschap voor een groot deel mede aan zijn bemoeienis te danken is. Op politiek gebied behoorde hij tot de antirevolutionaire partij, en was hij van die zijde ook soms kandidaat voor de Provinciale Staten. Op kerkelijk gebied bleef hij evenmins onverschillig. Als lid van den kerkeraad en ook als kerkvoogd van de nederlands hervormde kerk deed hij wat in zijn vermogen was; terwijl hij bij de beweging der reformatie in die kerk ten tijde van de jaren 1886 en 1887 hij stond aan de zijde van hen die opkwamen voor het handhaven van de aloude belijdenis onzer Gereformeerde Kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerk ontving dan ook steeds van hem steun en vond in hem een trouw lid. Ook mag niet vergeten worden wat hij deed voor de Chr. school c.a.

05-12-1913
Slagharen. Zaterdagavond 29 nov. is de turfstrooiselfabriek van J.H.R.M. Geerdes & Co, staande aan den mond van de Schuinesloot geheel afgebrand. Door den stevigen wind en het brandbare materiaal was het weldra een vuurzee, zodat van de fabriek en de geplaatste turf niets is overgebleven. Alleen van de loodsis met behulp der motorspuit een gedeelte gespaard gebleven. Oorzaak brand onbekend. Verzekering dekt de schade.

De Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ te Hardenberg vraagt tegen 15 febr. a.s. of eerder een gediplomeerd Gezinsverpleegster. Zij, die tevens in ’t bezit zijn van diploma als tuberculose enquetrice, genieten de voorkeur. Salaris f. 800 plus verzekering. Zij is verplicht een rijwiel te houden. W. Westhoff te Hardenberg.

12-12-1913
Heemse. Dinsdagavond had in Café Koeslag een vergadering plaats ter bespreking van de oprichting eener lijkwagenvereniging. Hoewel de opkomst zeer gering was, werd toch besloten om tot het oprichten van een zoodanige vereeniging pogingen in het werk te stellen. Daartoe werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren Koeslag, De Bruin en Borneman.

Gramsbergen. Den 2den dec. was het 25 jaar geleden dat ds. Joh. Vinke zijn dienstwerk onder ons aanvaardde. Van de receptie in de pastorie werd druk gebruik gemaakt c.a. (Krant d.d. 03-04-1914. Gramsbergen. Zondag jl. hield ds. Vinke ’s namiddags zijn afscheidspreek. Het kerkgebouw was stampol; velen moesten met een staanplaats tevreden zijn. Onder de talrijke aanwezigen waren ook de Ringbroeders, van welke ds. Splinter uit De Krim als consulent het woord voerde en de gemeente den scheidenden herder en leeraar liet toezingen. Daarop werd namens de gemeente ds. Vinke toegesproken door denheer Van Veen, koster en organist alhier. Zooals men weet gaat ds. Vinke na een arbeidzaam en veelal moeilijk leven, zijn welverdienden rusttijd doorbrengen in zijn geboorteplaats Heemse).

19-12-1913
Notaris Rambonnet zal op zat. 3 jan. 1914 ten verzoeke van de erven G. Jurjens te Ane inzetten een boerenplaatsje aldaar.

Advertentie. Oprichting waterschap ‘het Rheezer- en Diffelerveld’. De burgemeester van Ambt Hardenberg, gelezen eene missive van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, d.d. 9 december ll., brengt ter kennis van belanghebbenden dat een ontwerp-reglement voor het op te richten waterschap ‘het Rheezer- en Diffelerend’ gedurende 30 dagen op de secretarie dezer gemeente ter inzage ligt c.a.

26-12-1913
Hardenberg. Zaterdagavond had voor de Coöperatieve Landbouw en Handelsvereeniging de aanbesteding plaats voor het bouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij aan den Stationsweg (Stationsstraat) alhier. Laagste inschrijver Haverkort te Vroomshoop voor f. 8548 werd het werk gegund.

J.F. Vosjan is voornemens in Café Leering op vrijdag 2 jan. 1914 aan te besteden het verbouwen van zijn woning op den Brink.

Uit de vergadering van Stad d.d. 19-12-1913: Een adres van eenige ingezetenen houdende verzoek om aan G. Kedde, die tengevolge van een val bij het lantaarnopsteken, ongeschikt is gebleven om zijn brood te verdienen, enig pensioen te verleenen. Bij dit adres is een schrijven gevoegd van Dr. Kattenwinkel. Aangehouden.