02-01-1914
In de op 30 dec. l.l. gehouden bestuursvergadering van de Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ is tot gezinsverpleegster benoemd zuster N.C. Boogaerd, thans werkzaam in ’t sanatorium te Hellendoorn om zoo mogelijk 15 febr. haar arbeid te beginnen. Zij zal de zieken in hun huis bezoeken en hulp verleenen, die zij noodig hebben. Wie eenmaal persoonlijk den zegen van het werk eener kundige zuster heeft ondervonden, zal zich ten zeerste verblijden dat Hardenberg en Heemse, met de nabijgelegen buurtschappen weldra in het bezit van een gediplomeerde verpleegster zullen zijn. (krant d.d. 13-02-1914: Naar we vernemen hoopt zuster Boogaerdt hare werkzaamheden als gezinsverpleegster op dinsdag 17 febr. aan te vangen. Voorlopig zal zij bij mevrouw de weduwe De Chalmot te Heemse gehuisvest zijn).

09-01-1914
Dedemsvaart. Jl. woensdag had in het Hotel Rauwenhorst (vroeger Hagedoorn) alhier de eindveiling plaats van de 14 dagen te voren ingezette vaste goederen, resp. van de erven J. Wobben, gebr. Hagedoorn, J. Pater en de N.V. ‘Catrak’ c.a.

Uitvoering van de Gymnastiekvereniging ‘Excelsior’ in de Chr. Bewaarschool. Telde 75 leden en bestaat twee jaar. Voorzitter W. Nieman. Directeur Pabon.

Collendoorn. De oudste der ingezetenen, Overweg, vierde woensdag jl. zijn 93ste geboortedag. Hij mag zich verblijden in een goede gezondheid, leest nog zonder bril, maar zijn gehoor laat te wenschen over: hij is doof, doch niet stokdoof. 

23-01-1914
Te Gramsbergen overleed deze week de oudste inwoner dezer gemeente, de heer B. Kuiper, in den leeftijd van 96 jaren. 

Omstreeks elf uur, voorgaande nacht, de bewoners van den bakker en winkelier Runhaar te Radewijk waren pas in den eersten slaap, toen er een hevige brand uitbrak. Als gewoonlijk had Runhaar nog voor het naar bed gaan alles nauwkeurig nagezien en alles in volmaakte orde bevonden. Zoo snel namen de vlammen in hevigheid toe, dat de beide ambtenaren die er thuis lagen en boven hun kamer hadden, met brandwonden aan hoofd en handen, door het raam slechts konden ontvluchten. Huis en inboedel waren verzekerd, doch laag. Oorzaak van het onheil ligt nog in duister. 

Gramsbergen. Onze nog zoo krasse gemeenteontvanger J.G. Bouwhuis, die ene jaar geleden zijn gouden jubile gevierd heeft, denkt tegen 1 mei zijn ontslag aan te vragen; de betrekking van ontvanger van het waterschap ‘de Meene’ en kerkelijk ontvanger hoopt hij nog tot in lengte van dagen te blijven waarnemen.

Notaris Rambonnet zal inzetten t.v.v. H. Kiewiet te Gramsbergen een huis en erf aan de Dwarsstraat aldaar.

30-01-1914
Bij akte 20 dec. 1913 verleden voor notaris Zwamborn is wijziging gebracht in de statuten der Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Hardenberg, welke voortaan heet: Coöperatieve Handelsvereeniging. De akte geplaatst in de Staatscourant 28 jan. 1914, no. 23.

06-02-1914
Advertentie. Lijkwagenvereeniging Hardenberg-Heemse en omstr. Zij die belangstellen in het oprichten van bovengenoemde vereniging (ook bewoners van de verschillende buurtschappen) worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op maandag 9 februari a.s., ’s avonds half acht in de Bewaarschool. (Krant d.d. 15-05-1914: Lijkwagenvereeniging. Het bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend dat vergaderingen zullen worden gehouden in de verschillende buurtschappen in den omtrek van Hardenberg en noodigt allen uit die er belang in stellen lid te worden van deze vereeniging, tot het bijwonen dezer vergaderingen, die gehouden zullen worden in de Bruchter school, in de Radewijker school, in de Rheezer school. In de overige buurtschappen op nader te bepalen data. Het bestuur voornoemd, B.C. Koeslag, secr.)

Notaris Zwamborn zal op woensdag 18 februari in het Hotel Baving te Stad Hardenberg doeninzetten t.v.v. de erven van wijlen den heer H. Bruins: een ruim en net burgerwoonhuis staande op een der mooisten standen van de Voorstraat te Stad Hardenberg en vier aaneengebouwde nieuwe burgerwoningen aan den Gramsbergerweg nabij het spoorwegstation.

13-02-1914
Door bemiddeling van den heer Van Ittersum, consul der Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond (A.N.W.B.) is vanwege deze instelling op het drukke verkeerspunt te Mariënberg een ijzeren wegwijzer geplaatst in de bekende bondskleuren blauw-wit. Naar wij vernemen zal binnenkort een dergelijke wegwijzer worden geplaatst op het kruispunt van wegen te Ane, terwijl de wegwijzer te Heemse met een vierden aar wordt aangevuld.

20-02-1914
Advertentie. Gevestigd te Hardenberg. G. Bruins, arts. Voorlopig te spreken ten huize van den heer J. Bruins, Achterstraat, des voormiddags van 8:30 tot 9:30 uur.

06-03-1914
Hardenberg. Tot Israëlitisch godsdienstleeraar alhier is benoemd de heer Davidson te Harderwijk, die de benoeming heeft aangenomen. (Krant d.d. 21-08-1914: De heer Davidson, vroeger alhier is benoemd tot leeraar bij de Israel. Gem. te Ootmarsum).

Gramsbergen. Woensdag 4 maart werd er in Café Bolte de eerste algemeene vergadering der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek gehouden en werd verslag over 1913 uitgebracht. Aanwezig waren 81 leden. De melkaanvoer welke in een der gunstigste jaren toen de fabriek nog als Naamlooze Vennootschap werkte, 3.454.357 liter bedroeg, is in 1913 onder de vlag der cooperatie tot 4.103.668 liter geklommen. De fabriek is aangesloten bij de Geldersch-Overijsselschen bond van Cooperatieve Stoomzuivelfabrieken.

Vergadering afdeling Hardenberg van Patrimonium. De heer Jouwstra ging in op de vraag: ‘Hebben Stad en Ambt Hardenberg ook gemeenschappelijke belangen? Sedert 1848 is de naam ‘steden’ afgeschaft. De wet kent nu maar 1 stad en dat is Amsterdam. Alleen in Overijssel komt het vier maal en in Gelderland 1 maal (Doetinchem) voor dat twee gemeenten worden onderscheiden door bijvoeging van ‘Stad’ en ‘Ambt’. Als gemeenschappelijke belangen worden genoemd:  het doen geven van landbouwonderwijs te Slagharen en Heemse. Het subsidieren van landbouwcursussen te Radewijk en Bergentheim, het benoemen van een veearts, het aanleggen en onderhouden van goede verkeerswegen, het vermeereren van de vakkennis door middel van een Vakteekenschool, het doen vervangen van de ‘gloeiende spijkers’ door behoorlijk electrisch licht enz. enz. Om deze belangen te behartigen kunnen B. en W. van beide gemeenten wel vaak samen vergaderen, doch het beste middel is beide gemeenten vereenigen tot 1 gemeente: Hardenberg. Gemakkelijk gaat dat niet. Daartoe moet voornamelijk onder de burgerij stemming gemaakt worden. Alleen wanner een zeer groot deel der bevolking voor vereeniging is, kan een wet nieuwe toestanden scheppen. Gedurende het debat werd nog opgemerkt dat Ambt en Stad tot in 1820 reeds 1 gemeente waren en na dien tijd nog lang 1 burgemeester hadden, dat o.a. wel bij het gehouden eeuwfeest gebleken is dat ze bij elkander hoorden c.a.

13-03-1914
Uit de raadsvergadering 12-03-1914: Een verzoek van de Hardenberger Voetbalclub om haar een vast terrein voor oefening beschikbaar te stellen. Goedgevonden wordt om een gedeelte van ’t veld langs ’t kanaal daarvoor aan te wijzen. De heer Schuldink zou als voorwaarde gesteld willen zien de bepaling dat des zondags het terrein niet gebruikt mag worden daar velen door het spelen op zondag geërgerd worden. De heer Zweers meent dat het terrein tamelijk veraf gelegen is, zoodat het spelen op zondag geen aanstoot zal geven c.a.

27-03-1914
Notaris Zwamborn is voornemens op dond. 16 april voor mej. de wed. J.W. Hamhuis en kinderen in te zetten een huis en een tuin alles onder Heemse

10-04-1914
Notaris Zwamborn zal inzetten op woensdag 15 april voor Harm Meijer diens huis met tuintje op de Pothof te Hardenberg.

Notaris Zwamborn zal op woensdag 15 april inzetten voor de erven van de heer F.G. Boerrigter: een voor enige jaren nieuw gebouwde huis met tuin aan de Gramsbergerweg te Hardenberg.

17-04-1914
Heden morgen is het huis van den molenaar Ten Brinke te Brucht tot den grond toe afgebrand.

Heemse. Door den Commissaris der Koningin in onze provincie is aan J. Schuldink op zijn verzoek eervol ontslag verleend als veldwachter der gemeente Ambt Hardenberg, met ingang van 1 juli a.s. (Krant d.d. 29-05-1914: Heemse. Door den commissaris der koningin in onze provincie is tot veldwachter van Ambt Hardenberg benoemd de heer E. Schuldink, jachtopziener te Brummen, in de plaats van J. Schuldink wien eervol ontslag is verleend).

24-04-1914
Notaris Zwamborn zal op maandag 4 mei inzetten voor G. Snijders diens huis op het Collendoornerveen.

G.J. Brunink maakt aan het geachte publiek van Stad en Ambt Hardenberg bekend dat hij zich gevestigd heeft als smid, in het huis vroeger bewoond door wijlen K. Woelders aan de Veerbrug.

01-05-1914
Naar wij vernemen heeft het bestuur der weldra te openen bijzondere school te Rheeze besloten, ingeval de kroon het bekende besluit van den gemeenteraad niet goedkeurt, op enkele honderden meters afstand van de openbare school een nieuw schoolgebouw te doen verrijzen.

08-05-1914
Notaris Zwamborn zal op dinsdag 19 mei in Café Geugies te Baalder inzetten voor de wed. J.W. Kamphuis en kinderen, een huis en erf in het Loozerveld onder de gem. Gramsbergen.

15-05-1914
Auctionator Van Nes te Uelsen (Pruisen) zal ten verzoeke van H. Zwijze Gzn. te Gramsbergen op vrijdag 5 juni des voormiddags 10 uur bij Welleweerd te Venebrugge (5 km. van ’t station Hardenberg) publiek verkoopen, in perceelen en in massa: een zeer vruchtbaar landgoed, waarop 1 groote en 3 kleine boerderijen, gelegen aan den grintweg te Wielen. Aanwijzing geschiedt door den pachter G. Kelder.

22-05-1914
Bergentheim. Met ingang van 1 juli is de heer G.H. ten Kate, chef der bolstervergraving bij de Drentsche Landontginnings-Maatschappij te Amsterdamscheveld, benoemd tot administrateur der veenderijen en turfstrooiselfabriek der erven Mr. I.A. van Roijen alhier.

Bergentheim. Het leek hier dinsdag net een prairiebrand. Op het veld van de erven Van Roijen brandde ongeveer 40 hectare heide af. Zware rookkolommen stegen omhoog verschrikte hazen vlogen alle kanten op. De bewoners van de nabijgelegen huizen brachten hun goed al in veiligheid, maar er is gelukkig geen huis verbrand. De wildstand leed ernstige schade.

Naar wij vernemen is het Hotel Baving te Coevorden bij publieke verkooping ingehouden, aangekocht door den heer Baving alhier en verhuurd aan den heer Pieters te Coevorden.

Notaris Zwamborn zal op woensdag 3 juni inzetten voor de wed. G. Lennips en kinderen, het vruchtbare boerenplaatsje in de Volle Uren. (Verkocht aan Amsink te Baalder voor f. 1300).

29-05-1914
Notaris J.A. Berendsen te Avereest zal op dond. 18 juni in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen daarna in het Hotel Hiemstra aldaar bij toeslag publiek verkoopen: telkens des morgens 11 uur: het Heerenhuis genaamd ‘Arriërend’ te Dedemsvaart van den heer B. Berends Bzn., met prachtig aangelegden tuin en park, beuken- en eikenboomen, vruchtboomen, koetshuis, paardestal voor drie paarden, houten bergplaats, tuinmanswoning en zomerhuisje. Het heerenhuis bevat beneden 6 kamers, dienstbodenkamer, keuken, bijkeuken en 2 kelders; boven 4 kamers en 4 zolders. En eene turfstrooiselfabriek met machinerieen, met woning en loodsen. (Krant d.d. 03-07-1914: Jl. donderdag des morgens 11 uur had ten overstaan van notaris Berendsen de eindveiling plaats van de percelen van den heer B. Berends Bzn. aldaar, met het effect dat kooper is geworden van de villa met park en tuin, tuinmanswoning, boerderij, turfstrooiselfabriek enz. de heer L. Maes met f. 22.665).

05-06-1914
De ondergeteekende bericht hiermede dat hij einde juni te Hardenberg, Voorstraat, een salon voor scheeren en haarsnijden wenscht te openen (kapsalon – kapper). H. Deuzeman, coiffeur. (Krant d.d. 19-06-1914. Advertentie met Opening op zat. 20 juni. Naast de rijwielhandel van H. Kip).

12-06-1914
De gemeente Stad Hardenberg is voornemens op donderdag 2 juli 1914 ter secretarie aan te besteden: het bouwen van ene boerderij in het Hardenbergerveld. (Laagste inschrijver E. Hamhuis te Hardenberg voor f. 4690).

Dedemsvaart. Maandagmiddag 6 uur had op de begraafplaats in het Achterveld de onthulling plaats van een zerk op het graf van wijlen ds. Van Henten. Breed was de schare die opgekomen was om getuige te zijn van deze plechtigheid. Ds. Boersma van Lutten voerde daarbij het woord.

Advertentie. Te huur, tegen 1 mei 1915: het kapitale boerenerve ‘Hesselink’, gelegen te Mariënberg. Inlichtingen geven W. Timmerman te Mariënberg en de eigenaar A. Brunger te Hardenberg.

Balkbrug. Wie jl. zaterdag het werk voor een wijle liet rusten en zich naar Balkbrug begaf om te genieten van het Koninklijke bezoek aan ‘Veldzicht’ zal zich dien tocht niet beklaagd hebben. Het was een genot H.M. de Koningin eens zoo van nabij te kunnen zien. 6 juni 1914 blijft voor de bewoners van ‘de Balk’ een dag van blijde herinnering. Binnenland. Een bezoek der Koningin aan Overijssel en Drenthe. Den vorigen zaterdag zijn H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik per extra-trein kwart over 2 uren te Ommen aangekomen en toen per auto gereden naar de Rollecate, het landgoed van mr. baron van Dedem, voorzitter van het Nederlands Rundveestamboek. Van hier hebben H.M. met den Prins en gevolg zich begeven naar het opvoedingsgesticht Veldzicht. Daarna door naar Drenthe.

Met ingang van 1 juli a.s. wordt de heer J. van Rijn, chef aan het station der N.O.L.S. als zoodanig verplaatst naar Abcoude. De heer Van Rijn die hier ruim zes jaar als zoodanig werkzaam is geweest, heeft zich in dat tijdperk vele vrienden verworven. (Krant d.d. 03-07-1914. Benoemd tot stationschef alhier, de heer Dansdorp uit Gouda).

19-06-1914
Notaris Zwamborn te Heemse zal op woensdag 1 juli in ’t Café Geuchies te Baalder publiek verkoopen voor mej. de wed. A. Jonkeren: een huis, schuur, erf c.a. te Baalder.

Notaris Zwamborn zal op donderdag 2 juli voor den heer H. Plasman inzetten een vruchtbare boerderij c.a. gelegen in de nabijheid van het Jachthuis op een der mooiste punten van de Dedemsvaart, aan den grintweg en aan den tramlijn.

26-06-1914
J. Greven, Hardenberg maakt aan heren landbouwers bekend dat hij aan zijn zijn zaak in kunstmeststoffen, zaai- en veevoederartikelen heeft verbonden de handel in lijn- en raapkoeken.

Naar men verneemt heeft de heer W. baron van Ittersum, burgemeester dezer gemeente Stad Hardenberg, wegens hoogen leeftijd eervol ontslag uit zijn betrekking verzocht.

Gramsbergen. Bij de op 23 dezer gehouden aanbesteding voor den bouw eener onderwijzerswoning alhier waren ingeleverd 7 biljetten, 2 daarvan waren van onwaarde. Laagste inschrijver waren Bodewitz en Schotkamp te Gramsbergen voor f. 3675. Daar de laagste boven de raming was, is de gunning in beraad gehouden.

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 8 juli in te zetten voor den heer Jan Ophof: een boerenplaatsje met daarop nieuw gebouwd woonhuis, gelegen in het Emmenbroek (Ebbenbroek) gem. Stad Hardenberg. (Gaat niet door).

03-07-1914
Uit de raadsvergadering van Stad d.d. 03-07-1914. Een verzoek van de bewoners van de zoogenaamde Prutterij, houdende verzoek om dien naam te willen veranderen in dien van Fortuinstraat. De heer Bromet zegt, waneer ik in aanmerking neem het ‘fortuin’ daar in de laatste jaren gemaakt, is het volkomen dien naam waard. Na eenige bespreking wordt besloten de straat met dien naam te noemen en een naambordje te plaatsen.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op woensdag 15 juli voor de heeren J. Harbert en E.J. Stoeten te Rheeze 38,42,30 hectare puike dalgrond verkopen waarop veel dopheide en zonnedauw, genaamd het Stoetenslagh tusschen de Ondersloot en de Vriezendijk, op het Rheezerveen bij het huis van G. Slotman.

10-07-1914
Dedemsvaart. Maandagmiddag had op de nieuwe begraafplaats in het Achterveld de teraardebestelling plaats van Albert Strijker en Geertje Bruins, die jl. vrijdagmorgen door het onweer werden gedood. Een zeer talrijke schare bewees den overledenen de laatste eer c.a.

Notaris Rambonnet zal op woensdag 22 juli inzetten voor H. Evers te den Oldenhof: een huis en erf met gaardengrond te den Oldehof.

17-07-1914
Hardenberg. Tot leeraar bij de Israëlitische Gemeente alhier is benoemd de heer I. Wolf te Veghel.

Donderdagmorgen had er nabij de halte te Radewijk-Baalder een treurig ongeluk plaats. De oudste zoon van D.J. Bruggeman te Baalder, die een voer hooi naar den Velde had gebracht, kwam op de terugreis met den trein die te 7 ure alhier aan komt, in aanraking. Het achterste gedeelte van den wagen was geheel stuk terwijl de persoon zelf doodelijk gewond werd c.a.

Het bestuur der Schietvereeniging De Roos maakt bekend dat gedurende de schietoefeningen in De Korte Steeg donderdags van 5 uur een roode vlag geplant is op de borstwering. Donderdag 23 juli schietwedstrijd. (Zie ook krant d.d. 03-08-1928: in de Rheezerbelten, plaatselijk leider B.J. Breukelman).

24-07-1914
Notaris Zwamborn zal op woensdag 5 aug. inzetten voor den heer Iemhoff te Radewijk: de kapitale boerderij te Stad Hardenberg, bestaande uit een nieuw gebouwd woonhuis met schuren en stallen en aaneengelegen puike bouw-, wei- en hooiland, annex 31.91.30 ha. uitmuntend gras en klaverland genaamd het Oude Veen onder Hardenberg.

25-09-1914
In den nacht van zondag op maandag is onze aardappelmeelfabriek als door een toeval haar geheelen ondergang ontsnapt. Door de geweldige hitte van het vuur van den stoomketel was e bedekkende laag boven de zoldering en de vloer van den droogzolder in brand geraakt. Reeds sloegen de vlammen hoog op tot het dak. Schippers in de Fabriekswijk ontdekten ter elfder ure het gevaar, dat toen met vereende krachten gelukkig nog kon worden bedwongen.

Ondergeteekende bericht hiermede dat het bedrijf van de firma E. de Bruin, manufacturier tegenover de Markt te Hardenberg, wordt voortgezet en de winkel geopend blijft. De curator, mr. M. Polak. (Krant 09-10-1914: Faillissement E. de Bruin te Hardenberg (advertentie) (Krant 18-12-1914: De curator in het faillissement van R.E. de Bruin, winkelier in manufacturen, wonende te Hardenberg en aldaar handelende onder den firmanaam E. de Bruin, maakt bekend dat dat faillissement een einde heeft genomen doordat het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 02-12-1914 gewezen, waarbij het door genoemden De Bruin aangeboden accoord werd gehomologeerd, thans in kracht van gewijde is gegaan. De curator M. Polak).

02-10-1914
Hardenberg. In den nacht van zondag op maandag brandde door een onbekende oorzaak het huis van den winkelier E. Hemke tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niet worden gered.  Gelukkig bleven de belendende perceelen, door aanwezigheid van den brandspuit gespaard. Huis en inboedel waren slechts laag verzekerd.

09-10-1914
Bij het aftreden als burgemeester van Stad Hardenberg betuigt de ondergeteekende zijnen hartelijken dank voor het vertrouwen en de samenwerking die hij gedurende een zoo groot aantal jaren van zeer veel ingezetenen heeft ontvangen, daarbij wenschende dat de gemeente bij voortduring in bloei en welvaart moge toenemen. Heemse, 9 october 1914. W. baron van Ittersum.  (zijn laatste ‘actie’ was een advertentie in de krant wegens de Staat van Beleg)

16-10-1914
Bij Koninklijk Besluit is tot burgemeester van Stad Hardenberg benoemd de heer J.W.C. Bloem.

Donderdagnacht om 1 uur kwamen hier de Belgische vluchtelingen aan; te samen ongeveer 120 personen. De meesten kwamen uit Antwerpen en omgeving. Voorloopig werden ze ondergebracht in de nieuwe paardenstal van de Cooperatie, maar in ’t vervolg zullen ze gehuisvest worden in de oude openbare school, Bewaarschool, Lokaal voor Christelijke Belangen, welke gebouwen daarvoor zijn ingericht. (Krant d.d. 11-12-1914: Nog onverwacht zijn bij ons de Belgische vluchtelingen voor het grootste gedeelte overgebracht naar het vluchtelingenkamp te Nunspeet. Zaterdag vernam men hier het eerste bericht dat dit zoude gebeuren en dinsdagmorgen vertrokken zij reeds per trein. De plaats is er veel stiller door geworden en de burgerij zag deze gasten noode gaan. Het waren gezellige menschen, die zich zeer goed hebben gedragen en niemand overlast aandeden c.a.).

Installatie burgemeester Bloem in de raadsvergadering van dinsdag 3 nov. 1914.

Dedemsvaart. Vermelding verdient dat de brieven- en telegrambesteller (postbode) B. Jonker, die met ingang van 1 november den dienst met pensioen gaat verlaten, alhier gedurende ruim 48 jaren de brenger is geweest van goede en slechte tijdingen bij de ingezetenen. Hij heeft in die halve eeuw bijna de geheele opkomst van het postwezen alhier medegemaakt. Van het handjevol brieven dat in den eersten tijd moest worden besteld, tot de tafels vol correspondentie die thans moeten worden verwerkt. Een welverdiende rust en een onbezorgde levensavond zijn hem van harte gegund.

23-10-1914
Terwijl twee arbeiders bij den heer Zwijze op Bouwlust bezig waren een geul voor een leiding te graven, stortte de grond onverwachts in en geraakte een hunner, Holtrust van Baalder, geheel onder het zand bedolven. Gelukkig dat juist een marechaussee uit Hardenberg zich daar bevond, die precies wist op welke plek Holtrust lag. Daar ook de schop onder het zand zat, trachtte hij met behulp van de andere arbeider het zand op de plaats waar zich het hoofd moest bevinden weg te krabben om zoodoende het hoofd vrij te krijgen, wat hun gelukte en werd Holrust uit zijn gevaarlijke positie bevrijd. Hoewel eerstnogal wat pijn gevoelende, is hij er goed afgekomen.