01-01-1915
Ingezonden brief van B.J. Snel aan ’t bestuur van de Stoomzuivelfabriek ‘Salland’ te Hardenberg inzake ‘morsmelk’

Notaris Rambonnet te Gramsbergen: inzet in café van de weduwe A. Kleine Staarman, verkoop van een boerenplaats aan de Lutterhoofdwijk te Slagharen, zeer gunstig gelegen aan de grintweg Dedemsvaart-Coevorden en aan de Dedemsvaartsche stoomtram, ter grootte van 13 hectare, 59 are en 4 centiare

08-01-1915
Jaarvergadering van het alhier bestaande varkensfonds

Feestelijke samenkomst in de Rheezerschool; installatie van het onderwijzend personeel, hoofdonderwijzer De Boer; er was een blijde stemming nu de buurtschappen Rheeze en Diffelen de openbare school in overeenstemming met hunne christelijke overtuiging in een School met den Bijbel hadden kunnen omzetten.

G. Broekman 40 jaar geleden benoemd tot hoofd der openbare school te De Krim; de school werd in 1874 aldaar geopend, voor dien tijd werd er geen les gegeven.

Algemene vergadering van deelhebbers in de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor paarden te Lutten, Slagharen en omstreken, gehouden ten huize van G.J. Blauwkamp

15-01-1915
Ingezonden brief van R. Raak inzake het Bruchterveld: ‘Wie gedurende de laatste weken genoodzaakt was Bruchterveld te bezoeken, zal de ervaring hebben opgedaan, dat verreweg het grootste gedeelte der bewoners beslist niet was te bereiken, zonder zijn beenen te hebben gestoken in een paar ferme, lange, waterdichte laarzen. Waar men zijn blik ook wende, ’t is modder en nog eens modder, nergens een begaanbaar pad. Grooten en kleinen, allen baden door de drabbige massa en komen met klompen of schoenen, van buiten en binnen bemodderd op de plaats hunner bestemming, – de gevolgen zullen niet uitblijven. De tijden zijn duur, maar zoo’n toestand is onhoudbaar. Er is wel eens gesproken van een ‘waterschap’, een ‘modderschap’ was wellicht voorloopig verkieslijker, het bestuur kon dan gelden verzamelen en het gemeentebestuur nooden tot een bezoek in den waren moddertijd, om dan gezamenlijk te trachten een beteren toestand te schappen. Misschien zijn er in de gemeente nog meer streken verstoken van begaanbare wegen, ook daar roep ik de belanghebbenden toe, verzamel gelden en treedt in overleg met de vroede vaderen, ge wordt dan zeker geholpen. De tijden zijn duur, maar geeft zooveel ge missen kunt, de gezondheid van U en Uwe kinderen staat op het spel! Hopende in dezen niet den moriaan gewasschen te hebben, ben ik, U mijnheer de Redacteur dankend voor de opname. Bergentheim, jan. 1915.’

Hardenberg: naar we vernemen hebben zich 9 sollicitanten aangemeld voor de betrekking van hoofd der O.L. school alhier.

Lutten: jaarvergadering van de Jongedochtersvereeniging o.l.v. ds. Boersma.

22-01-1915
Vergadering van Patrimonium, spreker G.F. Wamelink.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op maandag 1 februari ’s avonds 5 uur in ’t Stationskoffiehuis Raak te Bergentheim, doen inzetten en 14 dagen later in ’t café van de Gez. Mulder aldaar, publiek verkoopen: voor mej. de wed. W. Jurries het door haar bewoonde huis met ongeveer 45.07 are land, gelegen aan de Boksloot in het Bruchterveld.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op vrijdag 5 februari des voorm. 11 uur in het café G. Bosma te De Krim (Ambt Hardenberg) en ten verzoeke van de wed. J. Dorgelo G.J.z. aldaar en kinderen doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen een winkelhuis waarin sedert jaren met succes een winkel en bakkerij wordt uitgeoefend, aan de Lutterhoofdwijk en aan de Dedemsvaartsche stoomtram te De Krim met daarachter gelegen bouw- en groengrond, groot 1 hectare, 56 are en 70 centiare.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op nader te bepalen dagen in februari aanstaande, in het café en ten verzoeke van mej. de wed. A. Kleine Staarman te Slagharen en kinderen in veiling brengen: een windkorenmolen op De Belt te Slagharen aan den straatweg en stoomtram Slagharen-Hoogeveen, met daarbij gelegen bouwland, groot 1.11.40; een winkelhuis alsmede een boerenplaats aldaar, mede aan den straatweg en stoomtram, bestaande uit woonhuis met daarbij gelegen uitmuntende bouw- en groengrond, te zamen groot 23 h, 80 a en 20 c.

29-01-1915
Gramsbergen: terwijl het gezin van den kleermaker Marsman in den nacht van zaterdag op zondag in diepe rust was, werd M. door een hevigen slag wakker. ’t Bleek dat de lamp, welke volgens gewoonte des nachts op een stoel voor het bed stond te branden, door een of andere oorzaak was omgevallen en in brand was geraakt. Direct deelde het vuur zich mede aan een in de nabijheid staande wieg, waarin een kleine van eenige maanden lag. Marsman had de tegenwoordigheid van geest het kind uit de wieg te grijpen, en de bedgordijnen te verwijderen, anders ware zeker het bed waarin de vrouw des huizes met de kleine lag, ook in brand geraakt en grooter onheil aangericht. ’t Is nu gelukkig met een paar verbrande kussens, een wiegekleed, en een gat in den vloer afgeloopen.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op dinsdag 9 februari om 10 uur bij den heer H. Plasman te Lutten publiek verkoopen: 1 best 3-jarig zwart merriepaard, 5 drachtige koeien, motte met biggen, 15 kippen met haan, wipkar, snijzomp, fornuispot, muziek-automaat, kabinet, geëmailleerd fornuis (als nieuw), kachels, lampen, schilderijen, gordijnen, een partij mest enz.

05-02-1915
Gramsbergen: dinsdagavond is vermoedelijk een luchtschip komende uit het zuidwesten langs onze plaats gegaan. Alhoewel voor het oog niet zichtbaar door de groote hoogte en het avonduur, konden toch sommigen duidelijk de motor hooren werken. Het zoeklicht was echter duidelijk waar te nemen.

Hardenberg: Jaarfeest van de gereformeerde jongelingsvereniging; ere-voorzitter ds. Schot.

De Krim: In de buurtschap Schuinesloot werd een christelijke schoolvereniging opgericht; het bestuur bestaat uit de heren De Bokx, Kemink en Rutgers; dat hier werkelijk een dringend behoefte is aan een school, blijkt uit het aantal van plm. 50 kinderen, dat voor plaatsing in aanmerking komt, terwijl de naastbij zijnde chr. School (de Krim) voor velen dier kinderen ligt op een afstand van 1 a 1½ uur.

Heemse: De bevolking dezer gemeente (Ambt Hardenberg) telde op 1 januari 1914: 10.074 zielen. Zij vermeerderde gedurende het afgelopen jaar door geboorte met 156 m. en 158 vr. en door vestiging met 206 m. en 158 vr. Totale vermeerdering 362 en 346 = 708. Zij verminderde door overlijden met 64 m. en 73 vr. en door vertrek met 238 m. en 202 vr. Totale vermindering 302 en 275 = 577. Derhalve totale vermeerdering: 131, zodat de gemeente dus op 31 december 1914: 10.205 zielen telde. Er werden 58 huwelijken voltrokken terwijl er 22 levenloze kinderen werden aangegeven.

Lutten: Algemene vergadering der Gereformeerde schoolvereniging; erevoorzitter ds. Boersma.

Brucht: Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in het Veefonds Brucht e.o.

12-02-1915
Heemse: jaarvergadering van het Suppletiefonds.

Hardenberg: Maandagmorgen had de landbouwer Ramaker te Wielen het ongeluk met de paarden op hol te geraken, met het ongelukkig gevolg dat hij een paar ribben had gebroken en een ernstige hoofdwonde heeft bekomen. Hoewel de toestand eerst niet buiten gevaar was, vernamen wij toch heden dat de toestand zich wat minder ernstig laat aanzien.

Hardenberg: Volgens d.d. 8 februari ontvangen bericht zal in den vervolge de uitgifte van geleibiljetten alhier plaats vinden in de bewaarschool te Stad Hardenberg.

Notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op vrijdag 26 februari des namiddags half een uur, in ’t café van mej. de wed. A. Kleine Staarman te Slagharen, voor den heer J.B. Kleine Staarman aldaar, doen inzetten en 14 dagen later finaal verkopen, een huis met daarbij gelegen bouw- en groengrond a.h. Kerkwijkje te Slagharen, gem. Ambt Hardenberg, groot 3 h. 26 a en 90 c, wordende geveild in 3 percelen.

19-02-1915
Gramsbergen: jaarvergadering van het Varkensfonds; voorzitter: Van Riemsdijk; secretaris: Beunders bedankte en werd opgevolgd door G.J. Nieuhoff; penningmeester: Bodewitz.

Hardenberg: De vorige week maakten we melding van het ongeluk dat den heer Ramaker te Wielen overkwam. Zijn toestand, die zich toen iets beter liet aanzien, is later zoodanig verergerd, dat hij zaterdag l.l. is overleden.

Hardenberg: Bij den landbouwer J. Prenger te Kloosterhaar is door den districtsveearts te Zwolle, mond- en klauwzeer geconstateerd. Het vee is afgemaakt.

Lutten: Het leerlingental der chr. school breidt zich nog steeds uit. Voor het nieuwe contingent dat straks op de schoolbanken plaats neemt, moest weer meer plaats worden ingeruimd. Bij de voorlopige monstering bleek dat het 5e lokaal in gebruik moet worden genomen. Tevens werd besloten een onderwijzer op te roepen om zoo mogelijk 1 april nog in functie te treden.

26-02-1915
Gramsbergen: Op een verzoek van bewoners der buurtschap Den Velde aan het bestuur der Posterijen, om plaatsing van een brievenbus bij de school aldaar, is goedgunstig beschikt. Zeker een groot gerief, vooral met het oog op de terugzending van de geleibiljetten.

Gramsbergen: Hedennacht is door de grenswacht te Holthemerbroek een persoon aangehouden die trachtte 2 kilo meel over de grens in te voeren. De aangehoudene, een boerenknechtje van over de grenzen, is in afwachting van nadere orders, voorlopig aan de wachtpost in arrest.

Lutten: Bij Koninklijk Besluit is aan den loteling Pieter Prins van Wijngaarden alhier, vrijstelling van den dienst bij de militie voor 1 jaar verleend.

Hardenberg: Als plaatselijke commissies van waakzaamheid voor het mond- en klauwzeer zijn in Overijssel aangewezen, voor Gramsbergen de heren H. Zwijze Gzn., W. Smit, G. Zwijze Az., S. Bootsma en L. Waterink; voor Hardenberg de heren F. Folkerts, G. Nijman, G.J. Meilink, Johs. Kramer en B. Stoeten.

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op maandag 1 maart ’s middags 2 uur in Hotel de Munnink aan de Balkbrug te Avereest, voor de heer D. van ’t Oever, publiek doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkopen het gemelde Hotel De Munnink, tevens pension, waaraan verbonden café met vergunning, stalhouderij en waag, met schuur en mooien speeltuin; een en ander ter grootte van 32 are en 60 centiare, bevattende o.a. gelagkamer, groote zaal met vast tooneel, 2 ruime veranda’s, voorkamer, achterkamer, keuken, kelder en achterhuis, en boven 19 logeerkamers; voor een jaar geleden geheel verbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, o.a. voorzien van gas-installatie enz., terwijl de speeltuin alle vereischte speeltuigen bevat, als 2 draaimolens, schommels enz. De zaak is sedert lange jaren goed beklant en is gelegen op een prachtigen stand, een der gunstigste in de gemeente Avereest, nl. op het kruispunt van den straat- en tramweg langs de Dedemsvaart, den grintweg naar Ommen, den straatweg naar Meppel en den nieuwen grintweg naar Den Kaat; op 5 minuten afstand van het Rijksopvoedingsgesticht ‘Veldzicht’, vlakbij het tramstation te Balkbrug enz.’

05-03-1915
Heemse: Vergadering van de vereniging van oud-leerlingen van landbouw-cursussen, ten huize van B.C. Koeslag.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op donderdag 11 maart verkopen in het Emmenbroek (Ebbenbroek), om 1 uur bij den heer J.H. Hankamp, 2 drachtige koeien, 1 guste koe, 2 pinken enz.

12-03-1915
Hardenberg: jaarvergadering van zangvereniging ‘Hosanna’.

Hardenberg: Algemene vergadering van de vereniging ‘Het Groene Kruis’ onder voorzitterschap van dr. C.C. Schot. Penningmeester: H.J. Grooters.

19-03-1915
Heemse: In Den Haag is overleden de heer G. de Meijier, oud-notaris aldaar. De overledene was vroeger als notaris te Heemse gevestigd, ging vandaar als zodanig naar Velp en vertrok later als rustend notaris naar Den Haag. Te Heemse wordt zijn naam nog steeds met eere genoemd.

Lutten: Benoemd aan de chr. school alhier de heer J.H. van Herksen, onderwijzer aan de chr. school te Zwolle.

Notaris Zwamborn te Heemse zal maandag 29 maart verkopen om half 2 in Café Frijling te Hardenberg voor den heer W. Dilling 20.000 pond hooi; om 2 uur bij het tramstation te Heemse voor den heer G.J. Zwiggelaar 150 perc. dennen; en daarna voor den heer G. Dorgelo 9.000 pond hooi aan de Haardijk bij Bolks.

26-03-1915
Heemse: Naar wij vernemen is door den heer burgemeester van Ambt Hardenberg het volgende schrijven gericht aan alle bakkers in de gemeente: ‘Ik deel U meede dat met ingang van 1 april a.s. door u geen roggebrood meer mag verkocht worden, anders dan gebakken van 2 delen rogge en 1 deel tarwe. De prijs van het roggebrood wordt met ingang van 1 april gesteld op 11 cent per kilo.’

Lutten: Mej. E. Oostenbrink van Heemse is benoemd tot onderwijzeres aan de chr. school alhier. De benoemde was in den laatsten tijd reeds als tijdelijk onderwijzeres hier werkzaam.

Advertentie waarin G. van Dijk bekend maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken dat hij een winkel in ijzerwerk en emaille heeft geopend om er na de mobilisatie een smederij bij op te richten.

02-04-1915
Hardenberg: Op uitnodiging van het bestuur der Coöperatieve Handelsvereniging vergaderden vrijdagmiddag in het Stationskoffiehuis alhier afgevaardigden van enige landbouwverenigingen uit den omtrek, van de besturen der boterfabrieken van Gramsbergen en Hardenberg en enkele andere belanghebbenden, ten einde van gedachten te wisselen over het verbod van uitvoer van varkens en den maximum prijs van de boter. Een commissie van drie personen, bestaande uit de heren H. Zwijze Gz., J. van der Sanden en J. Weitkamp werd benoemd om een persoonlijk onderhoud met den Minister van Landbouw aan te vragen, ten einde hem op den onhoudbare toestand te wijzen.

Hardenberg: Jaarlijkse algemene vergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank alhier. Voorzitter ds. Westhoff. Benoeming bestuurslid: dhr. H.H. Weitkamp.

23-04-1915
De Krim: Een treurig ongeval had hier hedenmiddag plaats. Het 2-jarig dochtertje van F. Oldenziel geraakte in een onbewaakt ogenblik in de vaart en verdronk. Ouders, verbiedt uw kinderen streng den vaartwal!

Hardenberg: Dinsdagmorgen brandde door een onbekende oorzaak het huis van J. Veltink in den Vrouwenhoek alhier tot den grond toe af. De levende have kon gered worden, alsmede het grootste deel van den inboedel. Naar we vernemen was huis en inboedel verzekerd voor f. 1300,-

Notaris Zwamborn te Heemse zal woensdag 5 mei om 12 uur bij Hotel Baving te Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar verkopen onder Stad Hardenberg ten verzoeke van de heren J. en A. Joosten, 55 are uitmuntend grasland aan de weg naar Brucht, in 2 percelen; 19.60 are best bouwland de Boerenkamp; 31.40 are uitstekend bouwland, Swamskampje in 3 percelen.

30-04-1915
Bergentheim: zaterdagmorgen brandde door een onbekende oorzaak het huis bewoond door H. Meijer te Bergentheim, en toebehorende aan de erven Mr. S.A. van Royen tot den grond toe af. Van den inboedel kon slechts weinig worden gered. Naar we vernemen dekt assurantie de schade.

07-05-1915
Bergentheim: Vergadering om te komen tot de oprichting ener afdeling van de Christelijke Nationale Werkmansbond.

Gramsbergen: Jl. zaterdag overleed alhier de heer H.R.A. Rambonnet, notaris. Gedurende 29 jaren vervulde hij zijn ambt alhier. Ruim 14 jaar was hij lid van den gemeenteraad en 6 jaar nam hij het wethouderschap waar.

21-05-1915
Hardenberg: Jaarvergadering van de Handelsvereniging. De heren Ziegeler, Oostenbrink en Olthoff werden herkozen en in de vacature De Bruin gekozen de heer J.G.A. van der Sanden, die de benoeming aannam. Besloten werd pogingen aan te wenden ter verkrijging van een 2e klasse wachtkamer aan het station der Noord Ooster Lokaal Spoorweg (N.O.L.S.) alhier en tot aansluiting van het station der D.S.M. te Heemse aan het plaatselijk telefoonnet.

28-05-1915
Notaris Zwamborn te Heemse zal krachtens bij akte verleden voor notaris Rambonnet verleende onherroepelijke volmacht, bij inzet woensdag 9 juni en bij toeslag woensdag 23 juni 1915 beide malen om 11 uur in Café Geugies te Baalder, voor de heer G. Passies c.s. aldaar verkoopen, de gunstig gelegen boerenplaats tegenover de school te Baalder.

11-06-1915
De candidaat notaris George Lammerée, waarnemende het kantoor van wijlen notaris Rambonnet te Gramsbergen zal op donderdag 1 juli des voormiddags 11 uur in het café van J.H. Hudepohl te Lutterhard (Ambt Hardenberg) voor de weduwe H. Stoeten en kinderen aldaar doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkopen eene gunstig gelegen boerenplaats te Lutten, bestaande uit boerenwoonhuis met schuur en erf, en daarbij gelegen bouw- en weiland en heidegrond.

18-06-1915
Hardenberg: Voor enige dagen ontstond er brand in de veenderij van den heer J. Roos te Bruchterveld. Door de groote droogte en de felle wind nam de brand allengs in omvang toe, zodat thans een grote uitgestrektheid veen door het vuur is aangetast. Ofschoon vele personen onophoudelijk bezig zijn om door het graven van sloten, als anderszins, het vuur te blussen, is dit tot op heden nog niet gelukt en vreest men voor nog grotere uitbreiding.

Heemse: Gedeputeerde Staten stellen voor aan Jennigje Otten, weduwe en Elisabeth Hermanna Brokelman en Jan Brokelman, kinderen van den overleden wegwerker J. Brokelman, een toelage toe te kennen, gelijk aan het pensioenbedrag, waarop zij aanspraak zouden hebben indien de overledene een vaste aanstelling had ontvangen en onder de bepalingen van het reglement op het toekennen van pensioenen aan provinciale ambtenaren en aan hun weduwen en wezen. De weduwe van Brokelman en haar twee kinderen van omstreeks 5 en 3 jaar hebben geen aanspraak op pensioen, doordat Brokelman nog geen vaste aanstelling had ontvangen; dat Brokelman niet in vasten dienst aangesteld werd, is alleen en uitsluitend aan zijn ziekte te wijten, een ziekte welke hij als gevolg van dienst gekregen heeft bij het verrichten van buitengewone werkzaamheden waarvoor hij wegens zijn grote ervaring meer geschiktheid bezat dan een der andere wegwerkers.

Lutten: Maandagmiddag omstreeks 2 uur had Hendrik Brink, melkrijder te Oud Lutten, het ongeluk in de buurt van Westenberg, terwijl hij bezig was een bus van zijn melkwagen te zetten, tussen zijn voertuig en een boom bekneld te raken, met het noodlottig gevolg dat hij na een kwartier stierf. De overledene is 25 jaar, ongehuwd en stond in zijn omgeving zeer goed aangeschreven. Men kan zich de droefheid zijner moeder-weduwe indenken, waarvoor hij met zijn broer als kostwinner optrad.

Lutten: De landbouwer Kosse, aan den Zwarten Dijk, die een paard aan den teugel leidde, liet zich overhalen het dier te berijden. Het gevolg was, dat het paard zijn berijder afwierp, waardoor Kosse zich ernstig aan den schouder bezeerde.

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal publiek doen inzetten op vrijdag 16 juli ’s morgens 10 uur bij den heer G.J. Blauwkamp te Lutten, het boerenplaatsje van den heer Jan Timpen, gelegen te Lutten en bestaande uit een nieuw gebouwd huis met bouw- en weiland, groot 2,35,20 ha., thans in gebruik bij den heer Giliam, die tevens aanwijst. En op den zelfden dag ‘s middags 12 uur in het café de Boer, vroeger Geerdes, te Slagharen, het boerenplaatsje van genoemde Timpen, gelegen aan de Schuinesloot te Slagharen, groot 2,18,30 ha., in gebruik bij Haverkort die tevens aanwijst.

02-07-1915
Hardenberg: Bij enkele candidaatstelling werden tot gemeenteraadsleden gekozen de aftredende leden, de heren A. Schuldink en A.J. Ziegeler.

Heemse: Dinsdag werden bij enkele candidaatstelling tot leden van den gemeenteraad gekozen verklaard de aftredende leden, de heren E. Broekroelofs, J. Herbert, J. Reinders, J. van der Sanden en D. Veldkamp.

Notaris Zwamborn te Heemse zal woensdag 14 juli om 12 uur bij Hotel Baving te Hardenberg doen inzetten voor den heer H.J. Boerrigter te Brucht, het uitmuntend en gunstig aan stromend water en te verharden weg in de nabijheid van de spoorweghalte Brucht en het Almelo’s Kanaal gelegen boerenplaatsje in het Bruchterveld, bewoond door G.J. Langius, groot ruim 4¼ ha., in 2 percelen.

09-07-1915
Heemse: Toen hedenmorgen de landbouwer J. ten B. met een beladen hooiwagen naar huis reed, kwam hem bij Café Dorgelo een auto achterop die tegen den wagen aanbotste. De voerman, ten B., kwam te vallen waarbij hij enkele kneuzingen aan den voet bekwam. De auto werd van voren beschadigd. De chauffeur gaf als oorzaak der aanrijding op: het niet werken der rem.

Bruchterveld: Voor enige weken ontstond in de veenderij van den heer Roos een geweldige veenbrand, die reeds veel schade veroorzaakte. Thans is echter het vuur weer in zo’n erge mate aangewakkerd dat er plm. 200 roe korte turf verbrand is, benevens een grote hoeveelheid lange turf. De schade wordt op ongeveer f. 1.000,- geraamd.

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg zal bij inschrijving, publiek verhuren voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren, ingaande 1 november 1915, de boerderij, z.g. het voormalig tolhuis, thans in huur bij G.J. Heersmink. Het gemeentebestuur voornoemd, J.W.C. Bloem, burgemeester en W.G. Nijzink, secr.

16-07-1915
Hardenberg: Dinsdagmorgen omstreeks half zeven kwam bij den herbergier Zweers een soort zigeunervrouw en vroeg een paar borreltjes. Ze betaalde met f. 1,- en zou graag oude dubbeltjes terug hebben. Hoewel de vrouw van Zweers, die alleen thuis was hier niet veel trek in had gaf ze eindelijk toe, en beiden gingen ijverig aan ’t zoeken naar de bedoelde dubbeltjes. Daarna verwijderde ze zich even om een boodschap te doen bij den winkelier M. waar ze hetzelfde spelletje blijkbaar wilde herhalen, doch zonder succes. Vervolgens kwam ze weer bij Zweers terug, eiste andermaal een borrel en een sigaar, en gaf ter betaling een rijksdaalder. Voor het bedrag dat ze terug kreeg, zou ze graag oude kwartjes hebben. Andermaal ging men aan het zoeken, met het gevolg dat vrouw Zweers toen de vrouw vertrokken was ruim 10 gulden armer was geworden. Spoedig werden de marechaussees hiermede in kennis gesteld, die de vrouw oppakten en naar Ommen transporteerden, vanwaar ze verder naar Zwolle werd opgebracht.

23-07-1915
Heemse: Tijdens een onweer dat hier zaterdag 17 juli zich ontlastte, sloeg de bliksem in de boerenwoning van G.J. Hakkers te Heemserveen, die tot de grond toe afbrandde. Een varken kwam om in de vlammen. De woning was laag verzekerd.

30-07-1915
Bruchterveld: Tot hoofd der christelijke school alhier is benoemd de heer Holtrop te Blokzijl.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op dinsdag 10 augustus om 2 uur ten huize van H. Koops aan het Kanaal te Stad Hardenberg, voor de erven wed. E. van Faassen doen inzetten, een huis en erf met uitmuntend bouw- en grasland gelegen aan het Kanaal en den Hoogenweg te Stad Hardenberg, groot 1,76,50 ha.

Te huur voor 3 of 6 jaar, het plaatsje thans in gebruik bij den heer F. Schuldink, gelegen bij Huize Nijenstede te Heemse.

06-08-1915
Hardenberg: Naar we vernemen heeft mej. Westhoff tegen 1 november a.s. ontslag gevraagd als onderwijzeres aan de openbare school alhier.

13-08-1915
Hardenberg: Naar we vernemen hebben de heren Van der Sanden en Ziegeler, beiden wethouders dezer gemeente, voor deze functie bedankt.

Hardenberg: Woensdagmiddag sloeg de bliksem in de schuur van S. Stuwer (Stuiver) op den Hoogenweg alhier. De schuur met een grote hoeveelheid hooi ging in vlammen op. Gelukkig bleef het huis, dat er onmiddellijk bijstond nog gespaard.

20-08-1915
Gramsbergen: Benoemd tot notaris alhier de heer B.H. Kelder, candidaat notaris te Zwolle.

Lutten: Vrijdagmiddag (13 aug.) had hier een treurig ongeluk plaats. Een kind van den heer L.D. Semmelink raakte onder een wagen (kar) met het gevolg dat het onmiddellijk gedood werd.

27-08-1915
Hardenberg: Naar we vernemen heeft de heer J. Bromet, gekozen tot wethouder dezer gemeente, voor zijne benoeming bedankt; de heer Schuurman heeft zijne benoeming aangenomen.

Notaris Zwamborn te Heemse zal op woensdag 15 september des middags om 12 uur in het Hotel Baving te Stad Hardenberg doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkopen voor den heer J.H. Pullen, het hoekhuis met daarachter gelegen tuin op een zeer gunstigen stand en in de nabijheid der Markt te Stad Hardenberg, waarin sedert enige jaren een goed beklante kruidenierswinkel (voor alle affaires geschikt), bevattende winkel, kamer, slaapkamer, kelder, keuken, bijkeuken met pomp en zuiver welwater en ruime bergplaats.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 8 september des voormiddags 11 uur in het café van mej. de wed. Staarman in Slagharen, voor de erven H.J.A. Helmich aldaar doen inzetten en 14 dagen later finaal verkopen, een boerenplaatsje aan de 6e wijk te de Schuinesloot, bestaand uit nieuw woonhuis met schuur en stookhok en uitmuntend bouw- en grasland, groot 2,12,90 ha., wordende geveild in 2 percelen.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op nader te bepalen dagen in de maand october a.s. in het café van mej. de wed. A. Kleine Staarman te Slagharen en ten verzoeke van genoemde mejuffrouw. Kleine Staarman en kinderen, in veiling brengen een welbeklante windkorenmolen op De Belt te Slagharen, a.d. straat- en stoomtramweg Slagharen-Hoogeveen, met daarbij gelegen bouwland, groot 1,14,40 ha.; verder een winkelhuis aldaar, mede aan genoemde straat- en stoomtramweg, alsmede eene daarbij gelegen boerderij, bestaande uit woonhuis met schuur en uitmuntend bouw- en grasland, tezamen groot 23,80,20 ha.; verder een huis en erf met afzonderlijk staande smederij bij de sluis te Slagharen, alsmede een perceel bouwland groot 33are en 56 centiare.

03-09-1915
Hardenberg: In den laatste tijd hadden Hardenberg en omstreken vele bezoekers. Jongstleden maandag kwamen hier ook drie Russen. ’t Waren krijgsgevangenen van de Duitsers. Ze wisten bij Kloosterhaar over onze grenzen te komen, vanwaar ze naar hier gebracht werden. Ze zagen er goed uit. Twee van het waren in Oost-Pruisen gewond. Alle drie waren ze daar krijgsgevangen gemaakt. Een van hen was getrouwd en had een kind van twee jaar. De anderen waren ongetrouwd. Met belangstelling keken ze naar een oorlogskaartje in de Courant. De eene volgde met zijn vinger de lijn, die aangaf hoever de Duitsers Rusland binnengedrongen waren. Bij Warschau gekomen zei hij: Warschau, kapoet. Toen verder: Brest, kapoet. De lijn volgende keek hij naar Riga en zei: Riga: niet kapoet. Hij was evenals een zijner kameraden uit Riga afkomstig. Ze zijn dinsdag naar Rotterdam geleid naar den Russische consul. Een van hen scheen geneigd weer naar het gevechtsterrein te gaan.

Advertentie: Hartelijk dank aan al mijne begunstigers te De Krim en omstreken, voor het vertrouwen dat ik jaren lang in het smidsvak heb genoten. Tevens beveel ik mijn opvolger O. Wemmi in ieders gunst aan. F. Heitbrink.

17-09-1915
Hardenberg: De gebroeders W. aan de Venebrugge die ’s avonds hun paard op stal hadden gezet en vastgebonden, kwamen des morgens tot de minder aangename ontdekking dat het dier verdwenen was. Het feit dat de deur weer gesloten was, deed vermoeden dat het dier gestolen was. En onderwijl men nu naar verschillende zijden een onderzoek ging instellen, komt daar het paard weer aangelopen! Een vreemd geval.

Notaris Zwamborn bericht dat is ingezet voor den heer J.H. Pullen het winkelhuis in de Fortuinstraat te Hardenberg, op slechts f. 2.800,- en voor den heer W. Spijkers een drietal begraafplaatsen op het Hardenberger kerkhof op slechts f. 10,-

24-09-1915
Hardenberg: Naar we vernemen is op het adres van de Handelsvereniging voor Stad en Ambt Hardenberg, gericht aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en inhoudende het verzoek tot het bijbouwen van een 2e klas wachtkamer aan het station der N.O.L. (Noordoosterlokaalspoorweg) alhier, een afwijzend antwoord ingekomen.

Notaris Zwamborn zal op zaterdag 9 oktober om elf uur bij Hotel Baving, voor Gerrit van Laar en kinderen in ééne zitting bij inzet en toeslag verkopen: hun huis in den Achterhoek te Hardenberg (bij smid Schuurman).

01-10-1915
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 22 oktober a.s. des voorm. 11 uur, in het café van mej. de wed. A. Kleine Staarman te Slagharen en ten verzoeke van genoemden mejuffr. Kleine Staarman en kinderen doen inzetten en 14 dagen later finaal verkopen: een welbeklante windkorenmolen staande op Den Belt te Slagharen etc.

22-10-1915
Bij acte op den 11 oktober 1915 voor notaris Berendsen te Avereest verleden is ontbonden de Naamloze Vennootschap Turfstrooiselfabriek ‘CATRAK’ gevestigd te Slagharen.

05-11-1915
Bruchterveld: Vrijdag had hier de installatie plaats van het nieuwe hoofd der school, den heer Holtrop.

12-11-1915
Hardenberg: Naar we vernemen gaat de heer G. Bruins, arts alhier, onze plaats metterwoon verlaten.

Hardenberg: Men meldt aan de Zwolsche Courant het volgende: maandagmiddag is in de buurtschap Venebruge een Duitse deserteur, die zich reeds plm. honderd meter ver op Hollands grondgebied bevond, door Duitse soldaten teruggehaald, hoewel de man zich hevig hiertegen verzette. De zaak is in onderzoek.

Radewijk: Hier is opgericht eene vereniging tot bevordering van christelijk nationaal schoolonderwijs. Vijfentwintig leden zijn toegetreden. Men wil komen tot het oprichten van een School met den Bijbel. De aanvrage om rechtspersoonlijkheid is reeds verzonden.

Heemse: Benoemd tot inspecteur der directe belastingen en accijnzen te Almelo, de heer J.A. baron van Ittersum, thans als zodanig te Emmen.

19-11-1915
Hardenberg: De door Patrimonium uitgeschreven vergadering, met het doel om te geraken tot het oprichten van een woningbouwvereniging, was tamelijk goed bezocht. Nadat de heer Gilhuis een en ander omtrent zodanige vereniging had medegedeeld, werden voorlopig de statuten goedgekeurd en tot bestuursleden gekozen de heren Fredriks, Gilhuis, Grooters, Verwoest en H. Zweers. De heer Zweers werd gekozen in de plaats van den heer Ziegeler, die voor de benoeming bedankt had. Men deelt ons nog mede dat resp. tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden aangewezen de heren Fredriks, Gilhuis en Grooters. Het ligt in de bedoeling eerst in Stad Hardenberg met den bouw te beginnen en dan woningen van 1200 gulden, met een huurprijs van hoogstens 60 gulden.

Hardenberg: De lijkwagenvereniging te dezer plaatse hield vergadering. Er werd door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgelopen jaar. Het aantal begrafenissen bedroeg 18; ’t ledental is thans 195. Het bestuur, thans bestaande uit de heren De Bruin, Koeslag en Borneman, werd met 2 leden vermeerderd, nl. de heren Peltjes en Luimers. De wens werd geuit om te komen tot de aanstelling van een aanspreker en vaste dragers, zo mogelijk in costuum.

26-11-1915
Heemse: Bij Koninklijk Besluit is m.i.v. 1 januari a.s. benoemd tot landmeter bij ’t Kadaster, onze vroegere plaatsgenoot H.J. Grooters jr.

Heemse: Aan de Zwolsche Courant wordt bericht dat voor de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (D.S.M.) vijf locomotieven zijn gearriveerd. Met deze locomotieven kan een snelheid bereikt worden van 45 km/u, hetgeen voor het personenvervoer in deze streken zeer zeker van belang zal zijn. Voor de ingezetenen van Stad en Ambt Hardenberg is dit zeker een blijde tijding. Meermalen is gevraagd om meer en geregelder verbinding, maar de directeur moest telkens op de verzoeken afwijzend beschikken, omdat er niet genoeg locomotieven waren.

Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 9 december om 11 uur in het Café Geugies te Baalder te doen inzetten voor de erven H. Rigterink c.s.: 2,49,40 ha. huis en erf, bouw- en weiland te Radewijk, in huur bij Klinkien.

03-12-1915
De Krim: Woensdagmiddag was er grote belangstelling op het erf van den heer de Lange, waar statig een luchtballon kwam nederdalen. De ballon bevatte geen luchtreizigers. Bij onderzoek bleek het ballastzakje voorzien van een partij fleschkurken, een bepaald gewicht aan stenen en kalk, terwijl ze bleek herkomstig te zijn van Juterbag bij Berlijn.

Advertentie: Heden overleed tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 78 jaar, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader Willem, baron van Ittersum, oud-burgemeester van Stad-Hardenberg, oud-lid der Staten van Overijssel.

24-12-1915
Hardenberg: Bij Koninklijk Besluit van 3 dec. is rechtspersoonlijkheid verleend aan de ‘Vereeniging tot bevordering van Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs te Radewijk’.

31-12-1915
Hardenberg: Maandag had de knecht van G.W. te Wielen het ongeluk met de fiets te vallen, juist toen hij voor een wagen wilde uitwijken. Hij geraakte onder den wagen, waardoor hij zijn arm brak en een hoofdwonde bekwam. Na door dr. Bruins verbonden te zijn, is hij per rijtuig naar zijn woning gebracht.