07-01-1916
Gramsbergen. Als blijk van waardering heeft de Grenswacht te Ane donderdagavond den heer F. Boonstra alhier verrast met een krentebrood van f. 8,50. Het had een lengte van 1.90 meter en was 32 cm. breed. Gebakken door H.W. Bodewitz. Het geschenk was voor al de koffie die hij aan de posten aan de brug verstrekt had. Nu hem juist een zoon geboren was, meende men dat dit een goede gelegenheid was om hem dit krentebroodje cadeau te geven.

Notaris Berendsen, woensdag 26 januari, verkoop voor J.H. Kollen van zijn sedert jaren zeer druk beklante kruidenierswinkel en herberg, gelegen bij Sluis 7.

14-01-1916
Advertentie: Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan den heer Thijs Koes, overleden te Brucht 6 dec. 1915, of goederen of waarden van hem onder zich hebben, worden verzocht daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen voor 1 febr. a.s. aan notaris Zwamborn.

Advertentie: Verkoop eikenboomen. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 26 januari ’s morgens 10 uur, voor mevr. de wed. van den heer Mr. A.J. van Riemsdijk te Hellendoorn, bij de perceelen te Engeland, gem. Gramsbergen, publiek verkoopen 150 eikenboomen staande te Engeland, en 12 dito, w.o. zware staande bij het kerkhof te Stad Hardenberg. De boomen te Hardenberg worden te Engeland verkocht. Aanwijzer H. Lichtenberg op Roeterskamp bij Hardenberg.

21-01-1916
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 2 febr. om elf uur bij Hotel Baving te stad Hardenberg te doen inzetten: de onroerende goederen onder Ambt Hardenberg nagelaten door den heer T. Koes als, huis, schuur, bouw- en grasland aan den harden weg te Brucht (o.a. grond in het Zilverveen, op de Prügelakkers, bij Dorman aan de Hongerdijk en in het Heemserhooiland.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 4 februari ’s morgens 10 uur, in het café van T. Anbergen te Slagharen, voor F. Meulenbroek te Slagharen e.a. doen inzetten, en 14 dagen later finaal verkopen, een boerenplaatsje te Slagharen.

28-01-1916
Hardenberg: Meer licht. Zou er alhier bij het postkantoor des avonds geen lantaarn kunnen branden? Dezer dagen om half twaalf in den avond een brief willende posten kon de bus niet gezien worden en moest er naar worden getast in het donker. Zoo kunnen poststukken op straat vallen in plaats van in de bus.

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal publiek doen inzetten op dinsdag 29 februari des morgens 11 uur, in het café van Asse Nijland te Lutten, voor den heer E.W. Timmerman, diens winkel- en woonhuis te Lutten, met arbeiderswoning en grasland, samen groot ongeveer 1 hectare en 71 are.

11-02-1916
Heemse: Naar wij vernamen waren op 1 januari 1916 op de openbare scholen in Ambt Hardenberg 846 kinderen ingeschreven, terwijl op de bijzondere scholen dit getal bedrag 830. Op 1 januari 1900 werd de eerste Christelijke school in Ambt Hardenberg, te Heemse, geopend. Het bijzonder onderwijs is hier dus belangrijk toegenomen.

Gevestigd te Stad Hardenberg: H.G. Oldeboom, Med. Docts, arts, ten huize van G. Bruins, arts.

18-02-1916
Heemse: Loop der bevolking. Op 31 december 1914 bedroeg het zielental dezer gemeente 10211. Vermeerderd door geboorte 308, door vestiging 398. Totaal 699. Verminderd door overlijden 157, door vertrek 384, totaal 541. Bevolking op 31 dec. 1915: 10369. 69 huwelijken werden in 1915 gesloten, terwijl dit getal in 1914, 58 was.

Aanbesteding; burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg, zullen op dinsdag 14 maart e.k. des voormiddags 11 uur ten gemeentehuize aldaar aanbesteden: het verbouwen van het gemeentehuis en het inrichten der oude Openbare school tot tijdelijk gemeentehuis. Bestek en tekening liggen ter gemeente-secretarie ter inzage vanaf maandag den 21e dezer. Hardenberg, 17 februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J.W.C. Bloem, burgemeester en W.G. Nijzink, secretaris.

10-03-1916
Notaris Zwamborn is voornemens na bekomen bevel der rechtbank te verkoopen voor de erven H. Kremer, bij Hotel Baving te Hardenberg, woensdag 22 maart bij inzet en 14 dagen later bij toeslag, beide malen om twee uur, een huis, waarin 2 woningen, op zeer gunstigen stand aan de Stationsstraat te Hardenberg, met tuin, groot 5,60 are, voor alle affaires geschikt.

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op donderdag 16 maart ’s nam. 3 uur in het Café De Boer te Slagharen, publiek doen inzetten, een burgerwoonhuis gelegen aan den noordkant van de Lutterhoofdwijk te Slagharen, naast de roomboterfabriek; bewoond geweest door nu wijlen mej. J.A. Beins.

17-03-1916
Hardenberg: Heden (dinsdag) werd door B&W alhier aanbesteed, het verbouwen van het gemeentehuis en het inrichten der oude school tot secretarie gedurende de verbouwing. Er waren 12 biljetten ingeleverd en wel van F. Soetebier voor f. 5154, A. de Boer voor f. 5300, H.J. Wever f. 5387, H. Timmerman f. 5402, J. Eeling f. 5440, J. Wever f. 5487, allen te Coevorden, J.J. van den Berg te Heemse f. 5745, H. Vasse alhier f. 6050, Hagedoorn en Timmerman te Lutten f. 6175, G.W. Bosch te Gramsbergen f. 6200, F. Bosman te De Krim f. 6200 en B.H. Schotkamp te Gramsbergen f. 6249. Over de gunning zal in de maandag te houden raadsvergadering worden beslist.

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 28 maart om 12 uur in Café De Lange te De Krim te doen inzetten, voor den heer G. Arends, het winkelhuis, bewoond door de wed. Meurs, met apart verhuurde woning, schuur, waarin timmerwinkel en bergplaats voor lijkkoets, ondergrond van een rijwielmagazijn en groote tuin, een flinke huisplaats naast het Postkantoor en belend het vorige perceel.

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 29 maart bij Ter Voorde te Radewijk te doen inzetten: voor den heer G. Reins: een perceel bouwland en heide, afkomstig van de erven Rigterink, groot 3.10.80 ha., zeer geschikt voor een kleine boerenplaats. Voor den heer Van Houselt: een huis waarin smederij, staande in een welvarende buurtschap met bouwland, groot 67.30 are, gunstig gelegen naast of tegenover het vorige, waarmede het een goed geheel uitmaakt, een best perceel groenland, thans in gebruik met het vorige percel, groot 1.40.40 ha, belend H. Kieft en H.J. Derks.

31-03-1916
Slagharen: Wat niet onderhouden wordt, gaat te niet. Zoo gaat ook de Zwarte Dijk weer stuk. De hiervoor indertijd benoemde commissie heeft dan ook reeds eenige malen vergadering gehouden, teneinde deze zaak te bespreken. Haar eerste werk is geweest een onderzoek in te stellen bij de direct belanghebbenden. Dit onderzoek heeft beslist goede resultaten opgeleverd, zoodat de commissie haar werk zal voortzetten. Zooals vroeger, is ook thans weder het doel: de verharding van den geheelen weg en dat in eenmaal.

07-04-1916
Lutten: Maandagavond gebeurde hier een ongeluk dat ernstige gevolgen had kunnen hebben. De markttram van Coevorden reed bij de Lutterhoofdwijk in de openstaande brug. De machinist die geen kans meer zag te stoppen, redde zich door van de machine te springen. Deze viel voorover, met het bovenste gedeelte tegen het bruggehoofd en nam het personenrijtuig mee dat halverwege boven ’t water bleef hangen. De passagiers kwamen wonder boven wonder met den schrik vrij, ofschoon de schok en het tumult op verren afstand werden gehoord. Het is te hopen dat hier een streng onderzoek wordt ingesteld.

14-04-1916
Hardenberg: Ter voorziening in twee vacatures voor den gemeenteraad zijn gisteren kandidaat gesteld: in de vacature Ziegeler de heren G. Frijling en G.J. Meilink, en in de vacature Van der Sanden, de heren R.J. ten Brink de Bruin, L. Lubbers en G. Peltjes Gzn.

21-04-1916
Hardenberg: Naar men ons meldt heeft de woningbouwvereniging ‘Concordia’ alhier, dezer dagen de Koninklijke goedkeuring verkregen op haar statuten; thans zal het bestuur overgaan tot de aanvrage om toelating als woningbouwvereniging.

Advertentie: Donderdag 4 mei om een uur bij Café Geuchies te Baalder inzet van de onroerende goederen van den heer Hendrik Jan Amsink, onder Stad Hardenberg, als bouw- en grasland met huis in de Volle Uren, een nieuwe schuurberg op dat perceel etc. Aanwijzing doet de heer H.J. Nijman. Notaris Zwamborn.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 5 mei voorm. 11 uur in ’t Café Geuchies te Baalder doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen: voor D.J. Bril te Baalder c.s., grasgrond op ’t Oudeveen (Stad Hardenberg), groot 59,70 c. naast Reinders en Reints. Verder voor G. Kamphuis te Gramsbergen: heidegrond te Radewijk, groot 1,02,25 c. naast Wolbink.

28-04-1916
Bergentheim: In antwoord op een adres, door een 50-tal inwoners van Bergentheim en Brucht gericht aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, om trein no. 940 voortaan te Bergentheim te laten stoppen, heeft de Mij. bericht dat dit met ingang van de nieuwe zomerdienstregeling van 1 mei a.s. op zon- en feestdagen zal geschieden.

Hardenberg: Bij de gisteren gehouden stemming voor 2 leden van den gemeenteraad werden uitgebracht 281 stemmen, waarvan voor de vacature Ziegeler 15 van onwaarde, alzoo 266 geldige stemmen. Hiervan verkreeg G. Frijling 135 en G.J. Meilink 131, zoodat de heer Frijling is gekozen. Voor de vacature Van der Sanden waren 11 van onwaarde, alzoo 270 geldige stemmen. Hiervan verkregen L. Lubberts 99, G. Peltjes 133 en ten Brink de Bruin 38 stemmen, alzoo herstemming tusschen Peltjes en Lubbers.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 5 mei ’s voorm. 11 uur, voor G. Grobbe te Radewijk, doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen: huis met bouw- en weiland te Baalder, in huur bij E.J. Evers.

12-05-1916
Hardenberg: Bij de donderdag gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad waren uitgebracht 277 stemmen waarvan 5 van onwaarde. Hiervan verkreeg de heer Lubbers 135 en de heer Peltjes 137 stemmen, zoodat gekozen is de heer G. Peltjes Gz.

Hardenberg: Deze week werd in het kanaal bij Coevorden het lijk opgehaald van R. (Berend Rengelink, 27 jaar, ongehuwd) wonende onder deze gemeente. Deze was sinds enkele dagen vermist. Zijn fiets had men reeds eerder gevonden, zoodat men al vermoedde, dat hij op droeve wijze om het leven was gekomen.

19-05-1916
Opruiming. Wegens het overlijden van mejuffr. G. Zweers te Hardenberg wordt de zaak opgeheven en worden alle aanwezige hoeden tegen veel verminderden prijs opgeruimd. De familie G. Zweers.

Raad Stad Hardenberg donderdag 18 mei 1916: Een adres van H.J. ten Brinke, molenaar te Brucht, waarin hij te koop vraagt een stuk grond aan den Stationsweg naast het perceel van den heer Koopman, ter breedte van 20 m2. De voorzitter zegt n.a.v. dat deze grond thans wordt afgestaan voor het 12- en 9 uur luiden der torenklok. Thans stellen B en W voor om, daar thans dit stuk grond kleiner wordt, het 9-uur luiden af te schaffen, daar dit nergens goed voor is. Wordt besloten aan den adressant dezen grond te verkoopen en tevens om met 1 juni a.s. het 9 uur luiden (papklok ?) af te schaffen.

26-05-1916
Hardenberg: Donderdagmiddag woedde boven onze plaats een nogal vrij hevig onweder, vergezeld van hevigen regen. Op verschillende plaatsen werden boomen stuk geslagen. Bij den winkelier Van der Wal te Ebbenbroek sloeg de bliksem door ’t huis, zonder ernstige schade te veroorzaken.

Lutten: Bij den heer F. van Faassen alhier onstond maandagavond brand in een schuurtje dienende voor landbouwdoeleinden en waar tevens een klompenmakerij wordt uitgeoefend. Opgebouwd uit zeer brandbaar materiaal, viel aan blusschen niet te denken. Gelukkig mocht men het woonhuis behouden. Het gebouwtje was zeer laag verzekerd.

De goedbedoelde regeeringsmaatregel betreffende de invoering van den zomertijd, vindt hier geen onverdeelde instemming. Het schijnt dat sommigen verzuimd hebben op 30 april de klok een uur vooruit te zetten. Van die nieuwigheid moesten ze niets hebben. En het gevolg was dat zij op allerlei manier met den tijd in de war raakten. Het bestuur der chr. school had als goede staatsburgers past, den wettelijk vastgestelden tijd ook ingevoerd. Maar nu moesten de kinderen te vroeg naar school. Want, zoo redeneeren zij, die niet met den tijd meegaan, het is toch eigenlijk nog maar acht uur. De kerkeraad der Ger. Kerk scheen zich ook niet goed bij den nieuwen toestand te kunne aanpassen en bewandelde den gulden middenweg door den aanvang der Godsdienstoefeningen een half uur te verschuiven. Daardoor gesterkt in hun vermeende bezwaren kwamen ook enkele ouders bij het schoolbestuur aankloppen om de lessen weer op den ouden tijd aan te vangen. Om des lieven vrede wille heeft het schoolbestuur maar gedeeltelijk toegegeven en den aanvang der lessen een half uur verschoven. Het slot der geschiedenis zal wel zijn dat nu niemand met de regeling tevreden is.

16-06-1916
Advertentie: aanbesteding; op dinsdag 27 juni a.s., des namiddags 3 uur, denkt ondergetekende namens het schoolbestuur, ten huize van den heer J. Broekroelofs te Radewijk aan te besteden: het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Radewijk. Nadere inlichtingen geeft Joh.D. Meppelink, architect te Coevorden.

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 19 juni om twee uur ter plaatse te verkoopen: voor het waterschap ‘De Kruisebrink’ (Kruserbrink), de afbraak van den watermolen bij het kerkhof te Hardenberg, bestaande uit Amerikaansch grenen en vuren balken, leggers, planken, kamraderen, eiken as, bliksemafleider, kettingen, zeilen enz., alsmede een complete nieuwe tonmolen.

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 21 juni om drie uur bij Hotel Baving te Hardenberg te doen inzetten, voor den heer G.J. Oldewaterink Wz., het boerenplaatsje, in het Bruchterveld, in huur bij Altena.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 23 juni des voorm. 11 uur in ’t café van Asse Nijland te Lutten voor de wed. en kinderen A. Lamberink te Lutten, doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkopen: een boerenplaatsje te Lutten, in gebruik bij verkopers, groot 2 h., 90 c.

30-06-1916
Heemse: Het zesjarig zoontje van H. Kampherbeek aan den Ommerweg, dat zondag eenige boschbessen had gegeten, is zeer waarschijnlijk ten gevolge daarvan reeds des maandags overleden. Zij dit een waarschuwing voor andere kinderen om geen boschbessen te eten. Niet alle zijn schadelijk, maar er kunnen er bij zijn, die dat wel zijn.

Hardenberg: Zaterdag had de algemeene vergadering plaats van de aandeelhouders in de Noordooster Lokaal Spoorwegmaatschappij (N.O.L.S.). Bij de rondvraag sprak de heer H. Zwijze uit Gramsbergen den wensch uit, dat aan het station Hardenberg nog een tweede wachtkamer wordt gemaakt: de wachtkamer 3e klasse, die er thans is, blijkt te klein te zijn. De heer M.A. ten Oever uit Assen, voegde hier nog aan toe dat te Emmen, waar het reizigersverkeer even groot is als te Hardenberg, wel twee wachtkamers zijn. De heer A. Vriend, burgemeester van Odoorn, klaagde over het slechte onderhoud van de parallelwegen, die thans niet aan het doel beantwoorden. Tevens vroeg hij of in de treinen van de Noordooster locaalspoorwegen geen retirades kunnen worden aangebracht. De voorzitter deelde mede, dat men reeds vroeger over een tweede wachtkamer te Hardenberg en retirades in de treinen heeft gesproken op de algemeene vergaderingen alhier en dat men omtrent een en ander een adres gericht heeft tot de direct der S.S. Hierop is echter een afwijzend antwoord ontvangen.

Hardenberg: Bij de dinsdagmiddag gehouden aanbesteding van het bouwen van een school met onderwijzerswoning te Radewijk, waren 14 inschrijvingsbiljetten ingekomen. Laagste inschrijver was de heer Huygen te De Krim, voor f. 10513.

21-07-1916
Hardenberg: Zondagmiddag werd in de buurtschap Baalder een koe van den landbouwer F. door een losse locomotief aangereden en zodanig verwond, dat het dier afgemaakt moest worden.

28-07-1916
Lutten: Woensdagavond is te Lutterveld, onder Slagharen, het tweejarig dochtertje van den landbouwer J.H. Rutgers in een onbewaakt ogenblik te water geraakt en verdronken.

Slagharen: Voor enkele weken geleden werd in de ‘Hardenberger Courant’ bericht dat van de aanstelling van een wijkverpleegster alhier wel niet zou komen. Dit bericht was wat voorbarig.

11-08-1916
Hardenberg: Zondagmorgen zijn in de buurtschap Engeland twee uit Duitsche gevangenisschap ontvluchte Russen aangekomen, die naar de wacht te Heemse werden overgebracht. Den volgenden dag zijn ze gebracht naar den consul te Rotterdam.

Advertentie: uit de hand te koop: de boerderij Willemshove te Lutten. Zeer goed land, groot bijna 45 ha., en geschikt voor 2 of 3 boerderijen. Te bevragen bij notaris Zwamborn te Heemse en bij den heer L.D. Semmelink te Nieuweroord.

18-08-1916
Hardenberg: Woensdagmiddag geraakte het ongeveer 8-jarig meisje van H.J. Otten alhier onder een wagen, met het gevolg dat zij zwaar gekneusd aan hoofd en schouder werd opgenomen. Dr. Kattenwinkel verleende direct geneeskundige hulp, doch de toestand is van dien aard dat men voor het ergste vreest.

25-08-1916
Gramsbergen: Een treurig ongeval vond heden (dinsdag) plaats te Holthemerbroek. De landbouwer J.R. (Jan Roelofs), wonende op het erve de Poffert (i.e. Poffershut), onmiddellijk aan de grens, welke met een voer plaggen naar huis reed, is bij ongeluk door een Duitsch grenssoldaat doodgeschoten. Terwijl deze zijn geweer bij aflossing aan een kameraad overreikte is dit op een onverklaarbare wijze afgegaan, juist in de richting van den getroffene, welke door een schot door het hoofd onmiddellijk overleed. R. was een oppassend man, was gehuwd en laat een vrouw en 4 kinderen onverzorgd achter. De deelneming en de verslagenheid is, zoo men denken kan, groot.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 7 september des voorm. 11 uur in ’t Café Geerdes te Slagharen, voor J.H. Beukers aldaar doen inzetten en 14 dagen later finaal verkopen: een woonhuis met bouw- en grasgrond op de Witman te Slagharen.

01-09-1916
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 13 september om elf uur bij Hotel Baving te Hardenberg te doen inzetten: voor de fam. Bakhuis-Bosch: een huis met schuur en erf aan de Achterstraat te Hardenberg, in gebruik bij kleermaker Bosch.

08-09-1916
Huwelijksadvertentie van B.J. ten Brinke Az. en Gerritdina Hakkers i.v.m. 25-jarig huwelijksfeest op 11 september.

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 13 september om elf uur bij Hotel Baving te Hardenberg te doen inzetten: voor de familie Bakhuis-Bosch, een huis met schuur en erf aan de Achterstraat te Hardenberg, in gebruik bij kleermaker Bosch, en 29.60 are bouwland in de Esch – en verder voor de heer mr. L.J.F. van Riemsdijk: onder Hardenberg, 42 are bouwland aan de Stationsstraat, tussen de huizen van de heren Frijling en Snel, in 4 percelen, zeer geschikt voor bouwterrein – 1,41,80 ha bouwland op de Trapjes en Klapschure, in 5 percelen – hooiland in de Riet, bouwland aan de Groeneweg, grasland naast de Christelijke School, tuin op de Pothof, bouwland Zweerskampje, grasland Wandscheersmaatje, bouwland Heidenkamp, bouwland den Hof, 2.19.80 ha heide in de Volle Uren.

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 21 september des voormiddags 11 uur, in ’t Café Geerdes te Slagharen, voor J.H. Beukers aldaar finaal verkoopen: een woonhuis met bouw- en grasgrond op de Witman te Slagharen, groot 2 hectare, 19 are, 95 centiare.