05-01-1917
Namens de Commissie van Voorlichting inzake de Distributie van levensmiddelen voor Stad Hardenberg en Heemse, verzoeken wij u beleefd onderstaande mededeelingen in uw blad te willen plaatsen. Met vriendelijken dank voor de opname, M. Verwoest, voorz. en H.W. Weitkamp, secr. Eerst nu een woord tot het publiek. Gelijk velen weten heeft bovengenoemde commissie zich gevormd op verzoek van het bestuur van Patrimonium afd. Hardenberg. Ze bestaat uit de volgende personen: B.J. Breuklman, F. Folkerts, R. Frijling, C. Peltjes, J.H. Snijders en H.W. Weitkamp te Hardenberg en G. Bruins, G. Dorgelo EJzn, W. Nieman en M. Verwoest te Heemse, etc.
Bergentheim. Het Rijksproefveld onder beheer van de Vereeniging van Oud-Leerlingen, gaf het volgende resultaat: verbouwd werden 10 soorten aardappels op 20 veldjes, de beide veldjes voor 1 soort waren samen 4 are. Zoals men ziet staat de opbrengst van de Friesche Eigenheimer verreweg bovenaan. Etc.
Bergentheim. De Eerw. heer Wijngaarden, die het beroep naar Waarde heeft aangenomen, hoopt 11 maart afscheid van Bergentheim te nemen.
Dedemsvaart. Tot onderwijzeres aan de R.K. school alhier is benoemd mej. C. Huising te Coevorden.
Dedemsvaart. Na een kleine voorafgaande woordenwisseling werd jl. woensdagavond de koopman J.W.N. alhier in de Marktstraat onverwachts door een of meer personen verradelijk aangevallen en zoodanig mishandeld, dat hij eenigen tijd bewusteloos op den weg bleef liggen. De politie zoekt naar de dader(s).
Dedemsvaart. Tegen den bakker N. alhier is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der Distributiewet, het verkoopen van melk boven den maximumprijs.
Hardenberg. Naar we vernemen wordt de postdirecteur, de heer Veenhoven, overgeplaatst van Hardenberg naar Boxtel.
Hardenberg. Eierenmarkt. Aanvoer 20.000 stuks, hoogste prijs f 15,25, laagste prijs f. 11,75, gemiddeld f. 11,90.
Heemse. Wij vestigen de aandacht van werkgevers en werknemers op de in dit no. voorkomende advertentie van den correspondent der Intercommunale Arbeidsbemiddeling der gemeente Ambt Hardenberg. Meer dan eens hoorden wij hoe moeilijk het dikwijls voor landontginners in deze streken is om goede werkkrachten te bekomen. Bij voornoemden Correspondent, die in verbinding staat met Districts-Arbeidsbeurs te Zwolle, kan men de verlangde arbeiders aanvragen. Voor uitvoerige inlichtingen wordt zorg gedragen, hetgeen tengevolge heeft, dat men altijd degelijke werkkrachten krijgt. Ook arbeiders en vooral vaklui, als timmerlieden en schilders krijgen dikwijls werk door tussenkomst der arbeidsbemiddeling. Hier loopt men meermalen des winters om, zonder werk, terwijl elders, waar fabrieken hof blokken huizen worden gebouwd volop werk is te krijgen. De bemiddeling is kosteloos en geldt voor alle bedrijven.
Heemse. Vrijdag 12 januari zal er in de Hervormde kerk weder een lezing gehouden worden. De spreker, prof.dr. Thierry, zal men zich nog wel herinneren uit de lezing over Sanherib.
Radewijk. Donderdag 5 januari werd hier de School met den Bijbel geopend. Talrijk waren de opgekomen belangstellenden. Ds. Schot opende de samenkomst met gebed en leidde verder de vergadering. De heer B. Schipper, werd geinstalleerd door zijn vroegeren patroon, den heer Wamelink van Steenwijk. Daarna sprak de heer Schipper. Hierna volgden nog eenige toespraken o.a. van den heer Verwoest, hoofd der school te Heemse en den heer Oostenbrink, wethouder der gemeente (de burgemeester was door een lichte ongesteldheid verhinderd aanwezig te zijn). Ds. Broekroelofs dankte de sprekers en belangstellenden uit naam van het schoolbestuur.
Slagharen. Donderdag der vorige week werd door notaris Berendsen te Avereest in het Café De Boer alhier de eindveiling gehouden van de hier gelegen onroerende goederen van de Erven B.H. Egberts te Dalfsen. Kopers: J.A. Putter, van der Graaf, Blokzijl, A.G. Plas, J.P.H. Hendriksen, C.H.J. Kleine Staarman, J. Juurlink, A. Dijk, A. van der Most, J.B. Dijsselborg, J. Damhuis, J.W. Schlepers Hzn, Hk Plas, C. Plas, J.H. van der Feltz, J.H. Werink, J.H. Spijker Rzn, wed. J.J. Kleine Staarman, H. Lange en J. Lange.
Schuinesloot. Ondanks het slechte weder waren velen opgekomen om de opening der christelijke school bij te wonen. Het bestuur der gem. Ambt Hardenberg was vertegenwoordigd door de heeren Oostenbrink, Geerdes en Blokzijl. Voorts een deputatie van Lutten’s Gereformeerde kerk en school, alsmede van die te Hollandscheveld. Van den heer Zwamborn, notaris te Heemse, kwam een telegram van gelukwensch in. Den Weleerw. heer ds. Boersma te Lutten hield namens het bestuur der school het openingswoord en vertolkte op uitnemende wijze naar aanleiding van Neh. 2:10 de moeilijkheden en de tegenwerking waarmede ook hier was te worstelen etc., om vervolgens in passend bewoordingen het hoofd der school den heer Kaemingk en mej. van der Velde te installeeren. Daarna voerden nog het woord de heeren: Oostenbrink namens het gemeentebestuur, Van der Linde namens het schoolbestuur te Lutten, Van Faassen namens kerkeraad Ger. kerk Lutten, H. Blokzijl, raadslid, Kikkert, namens de Ger. kerk te Hollandscheveld en Zwiep namens de Jongelingsvereeniging te Schuinesloot. Daarna werd door het hoofd der school, na zich in welgekozen bewoordingen aan de school te hebben verbonden, deze bijeenkomst met dankzegging gesloten.
Lutten. Met verwijzing naar de in dit nummer opgenomen advertentie kan worden medegedeeld dat het in de bedoeling ligt uit alle groepen der ingezetenen een commissie van toezicht en voorlichting te vormen, ten einde een goede regeling bij de distribueering van levensmiddelen te bevorderen. Belangstellenden worden derhalve dringend uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen.
Er wordt gevraagd: tegen 1 februari of eerder een flinke dienstbode, L. Leman te Hardenberg.
Opruiming mantels, gebroeders D.M. Bromet
Zanguitvoering. De Chr. Zangvereeniging ‘Hosanna’ te Hardenberg hoopt op woensdag 17 januari een uitvoering te geven in de Ger. Kerk aldaar; bestuursleden Hs. Bosch, A.J. Breukelman HJzn, G. Lotterman en Hendrika Hamhuis.
Sjoelbakken, mooiste gezelschapsspel, meubelmagazijn J. Grooters.
Openbare vergadering van Patrimonium Lutten, op donderdag 11 januari, spreker M. Jouwstra, gemeentesecretaris van Ambt Hardenberg, onderwerp: distributiewet 1916.
Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 10 jan. te verkoopen: om elf uur ten huize en ten verzoeke van den heer E. Waaijman te Mariënberg: Zware boomen, als 3 beuken, 15 eiken en 15 populieren; om een uur ten huize en ten verzoeke van den heer H. Mulder Rzn te Bergentheim: 1 linde en 10 mooie populieren staande aan het kanaal en den harden weg.
Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 11 januari om 10 uur bij mej. de wed. Steenhuis op het Rheezerveen te verkoopen: 30.000 kg mangelwortels (Eckendorfers en Jaapjespeen), 80 h.l. geelvleezige stoppelknollen, 3.000 kg hooi, een partij haverpakstroo, een neurende vaars, een vette koe en een korenbreker.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 17 januari om 11 uur in Café Frijling bij het station te Hardenberg, te doen inzetten: voor den heer G.J. Waterink GJzn, diens uitstekende plaats in het Emmenbroek (Ebbenbroek), met nieuw huis, in 4 perceelen, te zamen groot 5,09 hect.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 10 januari des middags 12 uur in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart publiek verkoopen: a. voor de gemeente Avereest: 66 perc. fijne dennen liggende op ’t Nieuwe Kerkhof; b. voor de Herv. Kerk te Dedemsvaart een partij snoeihout bij de kerk. Na afloop daarvan zullen voor den heer J.G. Peters op diens scheepswerf publiek worden verkocht: 70 perc. sloophout afkomstig van schepen.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 10 januari des middags half twee in het Hotel Hiemstra te Dedemsvaart, voor den heer J. van Dijk Gzn, publiek verkoopen: een huis met dubbele woning en tuingrond, groot 4 are, 95 centiare, verhuurd aan de wed. Bouwknecht en Hofsink, gelegen tegenover het tramstation te Dedemsvaart. Staande op f. 2160,-
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 17 januari des middags 2 uur in het Café Koiter aan de Balkbrug publiek doen inzetten: en 14 dagen later in hotel Duitshof publiek verkoopen: voor den heer J.F. Pluim, eene bakkerij met woonhuis aan de Balkbrug, reeds jaren bestaand en zeer goed beklant, op prachtigen afstand, op een der mooiste punten van Balkbrug en in de onmiddellijke nabijheid van het Rijksopvoedingsgesticht ‘Veldzicht’ en voorts 6 huisplaatsen aan de Balkbrug.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 9 januari des morgens 10 uur bij J. Lawant aan ’t tramstation te Lutten, voor den heer H. Prins te Hoogeveen, publiek verkoopen: een groote partij mooie dennen en eikenpalen.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 12 januari des voormiddags half elf in het bosch bij den heer Redeker te de Schuinesloot (Slagharen) voor G.J. Zwiggelaar te Hollandscheveld, publiek verkoopen: ongeveer 200 perc. lange rechte dennen.
Ferwerda & Tieman wijnhandelaren; depot te Hardenberg bij Eckhardt & Frijling.
Te koop: een drachtig merriepaard (zwart), drie jaar oud, G.J. Bouwhuis, in de Riet, Heemse.
Te koop: een bruine drachtige merrie, Belgisch ras, oud 3 jaar, werptijd 21 april, zeldzaam mak in alle tuig. Te bevragen bij H.J. Doezeman te Rheeze.
Hardenberg Veevoeder- & Kunstmesthandel K. Vinke, Heemse. Nabestelling kalizout en patentkali.
Lezing op vrijdag 12 januari 1917 in de Ned.Herv. Kerk te Heemse, ’s avonds te half acht, dr. G.J. thierry, hoogleeraar te Leiden. Onderwerp: Messiaansche verwachtingen buiten Israël.
Coöperatieve Boerenleenbank Hardenberg. Kassier G. Bruins te Heemse. Bestuursleden: K. Vinke, H.H. Weitkamp en H.J. Grooters. Directeur: K. Vinke.
Steenfabriek-Kalkbranderij S. Breugel te Dedemsvaart.
In voorraad: prima anthraciet, eierkolen en cokes. Fa. Oostenbrink & Grooters.
Hardenberger Veevoeder- en Kunstmesthandel K. Vinke te Heemse. Lijnkoeken, raapkoeken, cocoskoeken en cocosmeel, palmpittenmeel, krachtvoedermeel enz.
Dedemsvaartsche Coöperatieve Middenstands-Credietbank. Boekhouder B. Rooseboom. Bestuur: J.G. Peters, voorz., H.J.M. Jacobs, secr. H. Blokzijl (Lutten), P. Duinkerken, M. Haitjema. De Raad van Toezicht: G.H. Rooseboom, voorz., B.M. Minke, secr., I. Mol.
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij ‘De Eendracht’ voor de gemeenten Gramsbergen, Ambt Hardenberg en Avereest. Directeuren: B. Berends Azn, voorzitter te Avereest, A.H. Geerdes, secr.-boekhouder te Slagharen, Jan Leenders te De Krim. Commissarissen: M. ter Haar te Avereest, A. Linde Lzn te Avereest, H. van Haeringen Wzn te Avereest, E. Broekroelofs Ezn te Lutten, J.B. Jannink te Slagharen, J. Kleine Staarman Azn te Slagharen, U. v.d. Vinne te De Krim, D. Lok te De Krim en W. Smit te Holthone.
Dedemsvaartsche Onderlinge Verzekering-Maatschappij van IJzeren Schepen. Vergadering van leden op vrijdag 19 januari 1917, des voormiddags 10 uur in hotel Hiemstra te Avereest. Vergadering van directeuren met commissarissen aldaar donderdag 18 januari 1917, ’s avonds 6 uur. De directie: B. Berends Azn en J.A. Berendsen.
Vergadering Raad Stad Hardenberg op vrijdag 29 december 1916. Dankbetuiging van veldwachter Vosjan voor de verhoging van zijn jaarwedde. Adres van de diaconie der Hervormde kerk met verzoek om haar een stukje grond te verkopen, gelegen onmiddelijk achter het armenhuis. De ‘veld-commissie’ (Peltjes, Schuldink, Waterink en Zweers) wordt opgedragen de prijs hiervoor te bepalen. Voorstel om opnieuw de boerderij aan Van Diepen onderhands te verhuren. Grondverhuur aan Nijland te Hoogewneg. Adres van ingezetenen van ’t Oosteinde met verzoek den weg (achterweg) te verharden van H.J. Borneman af tot W. Borneman. Het adres wordt terzijde gelegd. De voorzitter deelt echter mede dat wanneer men bij de chr. school aan ’t beklinkeren gaat, de vrijkomende keien voor bedoelde achterweg kunnen gebruikt worden. Vastgesteld wordt een verordening ter voorkoming van brandgevaar bij publieke gebouwen. Gratificaties worden verleend an de veldwachter, gemeentearbeider en de nachtwacht. Vaststelling derde kwartaal schoolgeld.

12-01-1917 
Balkbrug. Dezer dagen schrijft de Zw. Crt., vierde de heer G.S.J. Breukel, opz. bij den prov. waterstaat, zijn 40jarig ambtsjubileum. Etc. Mede ontving hij zeer sympathieke brieven van den hoofdingenieur van den prov. Waterstaat en van mr. baron van Dedem van de Rollencate.
Dedemsvaart. De heer S.B. Steendam alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de Geref. school te Bedum.
Dedemsvaart. De op maandag gehouden verhuring van zitplaatsen in de Geref. Kerk alhier, heeft opgebracht de som van f. 4723,- zijnde f. 775,- meer dan het vorige jaar.
Dedemsvaart. Jl. woensdag werd door Not. Berendsen de tweede veiling gehouden van een dubbel woonhuis met tuin, gelegen tegenover het tramstation, groot ongeveer 5 are, toebehorende aan den heer J. van Dijk Gzn. Koopster werd mej. de wed. H. van Spijker alhier, voor f. 2165,-
Dedemsvaart. Onze plaatsgenoot, den heer H.A. Klinge, thans in militairen dienst, is met ingang van 1 februari a.s. benoemd tot agent van politie te ‘s-Gravenhage.
Dedemsvaart. Bij de maandag jl. gehouden verhuring van zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk alhier, heeft opgebracht de som van f. 6.003,75. 
Dedemsvaart. Woensdagavond hiel zuster Nieboer uit Zwolle voor de afdeeling van het Groene Kruis een lezing over ‘Onze kinderen’. Veel nuttigs voor huismoeders werd ten gehoore gebracht. Hoe jammer dat het publiek niet al te talrijk was.
Hardenberg. De heer A. Veenhoven, directeur van het post- en telegraafkantoor alhier, wordt met ingang van 16 febr. a.s. als zoodanig overgeplaatst naar Boxmeer (N.B.) (In ons vorig nr. vermelden we abusievelijk Boxtel).
Hardenberg. De bevestiging en intrede van Ds. P. Wijngaarden, hulpprediker te Bergentheim, die het beroep aannam naar de gemeente te Waarde (Z), zal D.V. plaats hebben op zondag 18 maart a.s. Als bevestiger hoopt op te treden ds. G.J.A. Jonker van Utrecht.
Hardenberg. Naar wij vernemen zal ds. J. Waterink van Appelscha te Coevorden dinsdag 16 januari optreden met het onderwerp: ‘De Godstaf in de hand’.
Hardenberg. Eierenmarkt. Aanvoer 4.000 stuks, hoogste prijs f. 12,10; laagste prijs f. 11,50; gemiddeld f. 11,85.
Lutten. Vrijdag 5 jan. 1917 hield de Onderlinge Verz.-Maatschappij voor paarden te Lutten, Slagharen en omstr. hare algemeene vergadering, die door 32 deelhebbers bezocht was, in ’t café A. Nijland aan de Dedemsvaart. Etc. Bij ’t begin van ’t jaar 1916 waren bij deze maatschappij aangesloten 127 deelnemers met 161 verzekerde paarden en een totaal bedrag der verzekerde waarde van f. 59.616,- Aan ’t eind van het ’t jaar was het aantal deelnemers geklommen tot 137, het aantal paarden tot 189 en was de verzekerde waarde in totaal f. 85.471,- Voor 5 uitkeeringen wegens afsterven en onteigening en 1 vergoeding volgens art. 12 van ’t reglement is in 1916 uitgegeven f. 1.362,- Etc. In deze algemeene vergadering werd met groote meerderheid het aftredende bestuurslid J.H. Kosse te Slagharen herkozen.
Lutten. Donderdagavond 4 januari hield de Geref. Jongedochtersvereeniging haar 28ste jaarvergadering. Etc.
Flinke jongen gevraagd ter drukkerij van dit blad.
Te koop: beste voeraardappels bij J.A. Dilling, Van Roijenswijk, Bergentheim.
Opruiming schoenwerk, bij J. Koning, Kalkwijk, Dedemsvaart.
Veefonds Hardenberg. Algemene vergadering van het ‘Onderlinge Veefonds’ te Stad Hardenberg op woensdag e.k. den 17 januari 1917 in café Leering. Het bestuur. S. Baarslag, voorz.; G.J. Meilink, secr.
Aangeloopen paard. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend dat door hem een in de buurtschap Rheeze losloopend gevonden paard is opgestald. Hij die bewijzen kan de rechtmatige eigenaar te zijn, vervoege zich ten zijnen kantore. Heemse, 11 januari 1917. De burgemeester voornoemd, H.H. Weitkamp.
Notaris Zwamborn te Heemse (Ambt Hardenberg) is voornemens woensdag 24 jan. om 11 uur in Café Frijling bij het station te Hardenberg, te doen inzetten: voor den heer H. Bolks aldaar diens uitmuntend aan den Hoogenweg gelegen plaatsje, groot 2 hect.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 25 januari te verkoopen: te beginnen om 10 uur op de Haar bij Veurink: voor den heer H.H. Weitkamp, 20 iepen, eenige eiken en 1 kerseboom, staande te Heemse op de Haar, de Riet en Hesselink. Voor den heer dr. H. Franssen: 12 zware, fijne dennen en 2 eiken, staande te Heemse op van Roijen.
Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 25 januari voor de provincie Overijssel te verkoopen: 14 iepen staande langs den prov. kunstweg, nabij het Jachthuis te Lutten, en 2 eiken staande aan gemelden weg te Ane, tusschen de ophaalbruggen 10 en 11. Aanwijzer: de heer Egbert van Faassen aan het Haantje te Lutten. Samenkomst om 2 uur bij het Jachthuis.
Notaris Zwamborn bericht dat de verkoop van het plaatsje van Waterink niet doorgaat.
Belangrijke houtverkoop. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 17 januari des middags 12 uur op de scheepswerf van den heer J.G. Peters publiek verkoopen: een groote partij nieuw hout, bestaande uit eiken boomen geschikt voor gebindten, en een partij rikkingpalen. Voorts vuren en eiken planken, w.o. zeer zware (alles gaaf) afkomstig van schepen en een groote partij brandhout. In totaal pl.m. 160 perc.
De aangekondigde veiling vastgoed voor den heer J.F. Pluim wordt voorlopig uitgesteld. Not. Berendsen.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal woensdag 24 januari des middags om 1 uur in het Hotel ter Haar te Dedemsvaart voor mej. de wed. en erven H. van Spijker publiek doen inzetten: een dubbel woonhuis met schuur en eenigen grond, ter grootte van ongeveer 45 are, gelegen aan den Boekweitenwijk, tegenover het Hotel Hiemstra te Dedemsvaart.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 19 januari ’s morgens 10 uur bij J. Spijker te De Krim, voor G.J. Zwiggelaar te Hollandscheveld publiek verkoopen: een partij mooie rechte dennen.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 19 januari ’s middags 12 uur bij den molen van Wildeboer te Slagharen, voor G.J. Zwiggelaar te Hollandscheveld publiek verkoopen: een partij mooie rechte dennen en rikkingpalen.
Patrimonium Hardenberg. Vergadering op maandag 15 januari a.s. ’s avonds half acht in de Bewaarschool.
Waterschap ‘de Lutterscheiding’. Zij die hun, in bovengenoemd waterscap verschuldigden Omslag nog niet hebben betaald, kunnen dit nog doen tot 20 januari e.k. zonder bijbetaling van vervolgingskosten. De ontvanger van het waterschap de Lutterscheiding, G.F. Tebbe jr. De Krim, 8 januari 1917.
Hardenberger Coöperatieve Credietbank v.d. Middenstand verleent voorschotten tegen 4,5 procent. De kassier B.J. Breukelman.
Lijkwagenvereniging Hardenberg. Nieuwe leden kunnen zich melden bij aanspreker H. Vasse. Contributie: 40 cent.
Paardefonds Gramsbergen. Algemeene vergadering der leden van het Onderlinge Paardenfonds ‘Gramsbergen’ op vrijdag 19 januari a.s., ’s avonds 7 uur ten huize van G. Bolte.

19-01-1917 
Vergadering Raad Gramsbergen op woensdag 17 januari 1917. Goedkeuring GS tot wijziging der verordening op het Gemeentelijk distributiekantoor. Idem begroting 1917. Idem tot aankoop van grond voor het bouwen van een woning te De Krim. Bestek en tekening voor de bouw van deze woning worden ter inzage gelegd. Besloten wordt op voorstel van de heer Zwijze geen koekoek (bovenlicht in het dak) te doen aanbrengen. De bouw wordt door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd, en bedraagt ca f. 5000. De heren Baarveld en Konijnenbelt wrodt opgedragen om voor de te verrichten grondwerken arbeiders te zien te krijgen en daar zo spoedig mogelijk mee te beginnen. Schrijven van mej. G. Veurink inhoudende aanneming met dankbetuiging van hare benoeming als onderwijzeres te Holthone. Voorlezing verslag der werkzaamheden der Commissie tot wering van Schoolverzuim te Gramsbergen over 1916. Missive van de N.O.L.S. inoudende plan tot wijziging harer statuten zulks inzake harer overeenkomst met de Staatsspoor. Aan mej. G. Vleems, onderwijzeres te Den Velde, wordt met 1 april a.s. eervol ontslag verleend en zullen sollicitanten voor die betrekking worden opgeroepen. De heer Meilink zegt, dat de schoorsteenen in de school te Ane slecht schijnen te trekken, aangezien in de lokalen veel last van rook wordt ondervonden, soms zoo erg, dat het lesgeven moet worden gestaakt. Ingekomen een adres van den heer Koel, waarin deze mededeelt dat zijn salaris f. 755 bedraagt, waarvan ook nog f 25 voor premie moet worden betaald en dit salaris, gezien de vele werkzaamheden en ook vergeleken met de omliggende gemeenten, te laag is. Hij ontvangt thans f. 775 plus f. 240 belooning voor broodkaarten, f. 15 voor het bijhouden der registers, samen f. 1.030, de laatste bedragen a f. 225 zijn maar tijdelijk. Hij verzoekt nu zijn salaris op f. 1.050 te willen brengen en den toeslag van f. 225 te laten vervallen. De heeren v.d. Hulst en Stegeman zijn tegen verhooging. Eerstgen. voelt meer voor een splitsing der ambten van Burgemeester en Secretaris. Er zou als dit geschiedde, vanzelf een geheel nieuwe regeling volgen. Etc. Op de vraag van de heer Baarveld hoeveel in Ambt Hardenberg gegeven wordt voor opslag enz. van rogge, antwoordt de voorz. dat dit 2 cent per mud bedraagt, en dit zal ook gelden voor die landbouwers, die rogge leveren en deze zelf wenschen op te bergen. Wordt besloten om ten behoeve der Distributie en voor rogge aankoop bij de Ned. Bank een tijd. geldleening van ten hoogste f. 12.000 te sluiten, te ontvangen naar gelang er behoeft bestaat. De voorz. deelt mede dat door G.S. wordt toegestaan een gedeelte van de opbrengst der verkochte boomen voor den woningbouw te De Krim te mogen gebruiken. Tot het geven van herhalingsondewijs in de nuttige handwerken aan de school te Holthone wordt benoemd mej. G. Veurink, onderwijzeres aan die school. Bij de rondvraag vraagt de heer v.d. Hulst of bij de opgaaf van werken die voor 1917 worden aanbesteed, ook voorkomt het beklinkeren van den grintweg anaf Reinders naar de Pastorie der Ger. gemeente, wat noodig moet geschieden. Hij zou hiervan wel een voorstel willen maken. De voorz. zegt dat de voorstellen van onderhoud en vernieuwing in den raad zullen worden behandeld en kan dan ook hierover worden gesproken. De heer van der Hulst gaat hiermee accoord en beveelt deze zaak zijn medeleden ten zeerste aan.
Gramsbergen. Met ingang van 15 febr. is benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Sliedrecht, de heer H. Dengerink, thans als zodanig hier werkzaam.
Gramsbergen. Zondag jl. is door de soldaten der grenswacht te Holthemerbroek in de nabijheid der grens een pak gevonden, inhoudende circa 100 knot sajet, alsmede een partijtje koffieboonen, vet enz. De persoon die dit even aan onze buren wou overbrengen, onraad vernomen hebbende, heeft kans gezien, met achterlating van zijne waar, te ontkomen.
Slagharen. Met ingang van 13 januari is kapelaan Ditters benoemd tot pastoor te Delfzijl.
Lutten. Donderdagavond 11 januari werd op initiatief van Patrimonium alhier een vergadering belegd, waarin als spreker optrad de weled. heer Jouwstra, van Heemse, met het onderwerp: De Distributiewet en hare regeling voor de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg. Een en ander werd op bevattelijke wijze uiteengezet. Vooral had spreker het oor der vergadering, toen op duidelijke wijze de nieuwe broodkaartenregeling werd besproken, welke 5 februari zal worden ingevoerd. Etc. De leider der vergadering ds. Boersma was zeer zeker de tolk der vergadering waar hij spreker dankte voor de welwillendheid waarmede hij de behandeling van dit onderwerp had aanvaard.
Hardenberg. Naar we vernemen bestaat het voornemen om in zuidoostelijk gedeelte der gemeente Ambt Hardenberg waartoe o.a. behooren de buurtschappen Kloosterhaar, Sibculo en de Kloosterdijk met omgeving, een nieuwe zelfstandige Herv. kerkgemeente op te richten met standplaats Kloosterhaar, waar sedert 25 jaren een kerkgebouw met 360 zitplaatsen staat, met dien verstande, dat de buurtschappen Bergentheim, Mariënberg, Brucht, Bruchterveld en Emtenbroek tot de kerkelijke gemeente te Hardenberg blijven behooren.
Hardenberg. Tot gezinsverpleegster is door het bestuur van het Groene Kruis benoemd mej. Palte van Poortvliet, die reeds in functie is getreden.
Hardenberg. Aan den avond van den 15en januari was er vergadering van Patrimonium. Lang niet alle leden waren aanwezig. ’t Getal der saamgekomenen was klein. Etc. Twee nieuwe bestuursleden werden gekozen, nl. de heeren J. Lotterman jr. en J. Breukelman, zoodat het bestuur nu uit zeven personen bestaat.
Hardenberg. Des avonds van woensdag 17 januari gaf de zangvereeniging ‘Hosanna’ te Hardenberg eene zanguitvoering, onder leiding van haren directeur, den heer K. Jongsma. Etc. Jammer dat na afloop, buiten het kerkgebouw, sommige jonge menschen oordeelden op straat de uitvoering nog te moeten aanvullen met minder aangenaame dissonanten (wanklanken).
Dedemsvaart. Dinsdagmiddag brak van een der wagens der turfstrooiseltram, die ongeveer 12 uur van ’t station Dedemsvaart (dorp) vertrekt, een as, waardoor de baan versperd werd. Een en ander veroorzaakte in den geregelden dienst een vertraging van eenige uren.
Hutspot uit Nijman’s Slagerij, verkrijgbaar bij P. van Velzel.
Zanguitvoering. Lutten. De Chr. Zangvereeniging ‘Halleluja’ te Dedemsvaart hoopt 25 januari in de Geref. kerk te Lutten een uitvoering te geven.
Gevraagd wegens dienstplicht van den tegenwoordige, een smidsknecht, een of twee jaar bij het vak, of een leerjongen niet beneden de 17 jaar, bij W. Borneman, smid, Hardenberg.
Heden overleed mijn geliefde echtgenoote Hermina Valkman, in den ouderdom van bijna 39 jaren, mij nalatende elf kinderen, te jong om het verlies te beseffen. Sterke de Heere ons in dezen moeilijken weg. H.J. Otten. Hardenberg, 14 jan. 1917.
Afbraak. Te koop aangeboden een nog in goeden staat zijnde schuur. Te bevragen bij J. Beenen, Lutten.
Zaaihaver, orig. Svolof en afkomstig van erkende partijen, alsmede alle andere landbouwzaaizaden, te bekomen bij J. Mulder jr. te De Krim.
Rogge. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend dat in den loop van de volgende maand alle nog te leveren rogge zal gevorderd worden. De dagen van aflevering worden nader bekend gemaakt. Ieder zorge nu bijtijds gereed te zijn. De Burgemeester, H.H. Weitkamp.
Nieuwe Broodkaartenregeling. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg maken bekend dat van heden af t/m zaterdag 27 januari a.s. bij de bakkers gelegenheid bestaat formulieren in te vullen van de met 5 februari in te voeren nieuwe broodkaarten. Een ieder wordt gewaarschuwd om zoo spoedig mogelijk zich tot zijn bakker te wenden ter voorkoming van teleurstelling. Hardenberg, Heemse, 18 januari 1917. De burgemeesters voornoemd, W. Bloem, H.H. Weitkamp.
Notaris Zwamborn te Heemse (Ambt Hardenberg) is voornemens donderdag 25 januari te verkoopen: te beginnen om 10 uur op de Haar bij Veurink: voor den heer H.H. Weitkamp, 20 iepen, eenige eiken en 1 kerseboom; voor den heer dr. H. Franssen: 12 zware, fijne dennen en 2 eiken; voor de Gemeente: eenige gevelde iepen, populieren, kerse- en peereboomen, alles te Heemse op de Haar, de Riet, Hesselink, van Roijen en Nijenstede. Om 2 uur bij het Jachthuis te Lutten: 14 iepen en 2 eiken voor de provincie Overijssel. Aanwijzer de heer Egbert van Faassen aan het Haantje te Lutten. 7 iepen, 15 eiken en 1 populier voor mej. de wed. A. Schrijver, bij haar huis en 40 eiken voor den heer J. Blokzijl aan zijn land te Lutten.
Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zaterdag 27 januari om 2 uur bij den heer Y. Stoffers aan het kanaal, nabij Kloosterdijk, te verkoopen: 4 geiten, hooi, stroo, 2 kasten, 2 armstoelen, 2 klokken, 2 kachels, haard, fornuis, potten, pannen enz.
Notaris Zwamborn is voornemens maandag 29 januari om 2 uur bij het station te Heemse, voor den heer G.J. Zwiggelaar te verkoopen: een partij dikke dennen, geschikt voor timmerhout.
Notaris Zwamborn is voornemens vrijdag 2 februari om 10 uur bij Koops aan het kanaal, voor den heer J. Veldhuis te verkoopen: een partij mooi hout bestaande uit 200 stuks eerste soort eiken planken, een partij vuren duims- en kantrechte deelen, schroten uit verschillende breedten, zeer geschikt voor boeren en timmerlieden.
Mobilia. Notaris Berendsen zal op vrijdag 23 januari des voorm. 10 uur ten huize en verzoeke van den heer G. Postma, aan de Langewijk ( bij de kalkovens van den heer Trip) publiek verkoopen: twee melkkoeien, 2 kasten, 2 tafels, 7 stoelen, fornuispot, droogrek, spiegel, regulateur, schilderijen, 2 kachels met tegelplaat, waschbalie, 2 lampen, turfbak, karpet, 2 kruiwagens, drie á vierduizend halve kg. hooi, mest, glas- en aardewerk, enz.
Voorloopige aankondiging. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op nader te bepalen dagen in februari a.s., voor A. Nijstad en de erven R. Nijstad te de Schuinesloot in veiling brengen een boerenplaats te de Schuinesloot (Ambt Hardenberg) bestaande uit ruim woonhuis met 3,5 hectare bouw- en groengrond.
Veefonds Brucht e.o. Alg. Vergadering op zaterdag 27 januari voorm. 11 uur in de school te Brucht. Het bestuur. L. Veurink, voorz.; G.J. Snijders, secr.
Jaarfeest. De Geref. Jongelingsvereeniging Pred. 12:1a te Ane hoopt op vrijdag 26 januari haar jaarfeest te vieren in de chr. school te Ane.

26-01-1917 
De Krim. Ds. Bakker alhier heeft het beroep naar Niezijl aangenomen.
Hardenberg. Dinsdagavond omstreeks half negen is vermoedelijk de ruim 80-jarige L. de Bruin alhier in de Vecht geraakt en verdronken. Dat vermoeden werd nog versterkt doordat Jonkheer van Ittersum te Heemse met zijn goed gedresseerden speurhond nog een onderzoek instelde waarbij de verschillende plaatsen werden aangewezen waar hij den vorigen avond geweest was, en tenslotte de hond blaffende bij de Vecht bleef staan. Juist op de plaats waar men meende dat hij verdronken was. Hoewel men reeds ijverig aan het dreggen is, heeft het niet mogen gelukken het lijk te vinden. De man was in den laatsten tijd min of meer kinds.
Hardenberg. Naar wij vernemen is het houden van veemarkten alhier verboden. (Officieel was van zoodanig verbod echter nog niets bekend).
Hardenberg. Eierenmarkt. Aanvoer 10.000 stuks, hoogse prijs f. 12,00, laagste prijs f. 11,- gemiddeld f. 11,50.
Hardenberg. Bij beschikking van den Commissaris der Koningin in deze prov. is aan dokter Oldeboom, arts alhier, voorloopig vrijstelling verleend van opkomst onder de wapenen.
Gramsbergen. Vrijdag 19 jan. werd in Café Bolte alhier de algemeene vergadering gehouden van het ‘Paardefonds Gramsbergen’. Aanwezig waren 22 leden. Etc. De heer B.J. Valkman vanaf de oprichting, 15 jaar geleden, als penn. werkzaam, werd bij acclamatie herkozen. Als schatter werd herkozen J. Kampherbeek te Radewijk en in plaats van H.J. Joosten gekozen G. v.d. Veen alhier.
Heemse. Op 15 januari 1917 werden de o.l.schoolen in deze gemeente bezocht door 789 leerlingen en de bijzondere door 916 leerlingen. Ten vorige jare ware deze cijfers respectievelijk 846 en 830. De openbare scholen zijn dus met 57 leeringen achteruit gegaan en de bijzondere met 86 toegenomen.
Ondertrouwd: D. Steenwijk en L. Karst. De Krim/Hardenberg, 26 januari 1917. Huwelijksvoltrekking D.V. 8 februari 1917.
Het Gemeentebestuur van Avereest maakt bekend dat vanwege de Regeering in alle gemeenten, die daartoe aanvraag doen, bevoegde leeraressen in koken en voedingsleer, voordrachten met kookproeven, voornamelijk ten behoeve van de arbeidende klasse en den kleinen burgerstand zullen worden gegeven. Etc.
Gevraagd met mei a.s. een vaste boerenarbeider, woning en tuin disponibel, bij S. van der Veen, De Krim.
Eet- en pootaardappels gevraagd. Roode Star, Eigenheimers, Thorbecke of andere soorten. Levering per spoor of schip. Heemse. A.A. Oostenbrink.
Levensmiddelenbedrijf Hardenberg. De directeur van het Levensmiddelenbedrijf te Hardenberg maakt bekend; dat door hem aan de leveranciers van consumptiemelk toeslag op de geleverde melk is uitbetaald en dat die leveranciers verplicht zijn om vanaf 5 november l.l. aan hunne afnemers van melk terug te geven, hetgeen zij meer hebben ontvangen dan 10 cent per liter. De directeur voornoemd, W.A. Prins.
10 graden vorst; de echte Friesche schaatsen, verkrijgbaar bij J. Grooters, Hardenberg.
Manufacturenwinkel van A.A. Oostenbrink te Heemse; ruime keuze in wollen en gestikte dekens; baaien en bevers in alle kleuren; moiré’s voor rokken; merinos en cheviot; kousen in alle maten en soorten; capes, borstrokken en broeken; veeren en kapok-bedden.
Notaris Berensen te Dedemsvaart zal, na bekomen rechterlijke autorisatie, publiek doen inzetten: vrijdag 2 februari: des morgens 11 uur, in het hotel Ter Haar te Dedemsvaart en 14 dagen later in het Hotel Hiemstra aldaar publiek verkoopen: voor de erven van den heer R. Philipson: een huis, waarin café met vergunning, met schuur en tuin, op een der beste standen van het dorp Dedemsvaart, aan de Markt aldaar, en waarin sedert jaren een goede broodwinning ook door de wekelijksche markten, die meestal druk bezocht worden. Het café is zeer voor uitbreiding vatbaar.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 31 januari ’s morgens half elf bij Bartelds op De Belt te Slagharen publiek verkoopen: 1. voor G.J. Zwiggelaar: eene partij mooie rechte dennen. 2. voor Herms. Tubben: 10.000 h. kg. haverstroo.
Gevraagd tegen 1 mei 1917 een dienstmeid door G.E. Middendorp, te Hardenberg.
Paardenfonds Gramsbergen. Buitengewone Algemeene Vergadering op woensdag 31 januari des avonds 7 uur ten huize van H.J. Kamphuis.
Meel en bloem. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg maken bekend, dat het verkoopen van meel en bloem aan particulieren tot 5 febr. a.s. is verboden. Hardenberg/Heemse, 22 januari 1917. De burgemeesters voornoemd, H. Bloem en H.H. Weitkamp.
Veenfonds Lutten, Dedemsvaart en Slagharen. Het bestuur bericht den deelhebbers, dat de Algemeene Vergadering zal plaats hebben op woensdag 31 januari 1917, ’s avonds 5 uur ten huize van J.H. Lohuis tegenover de Kerk te Slagharen. Het bestuur voorn., A.H. Geerdes, voorz. en H. Mooi, secr.
Aanbesteding. Het bestuur van het Waterschap de Lutterscheiding is voornemens aan te besteden: op vrijdag 2 februari a.s., ’s avonds 6 uur in het hotel Staarman te Slagharen, het schoonhouden der Hoofdwaterleidingen gedurende 1917, in 6 perceelen. Het bestuur J.H. Kosse, voorz. en G.F. Tebbe jr., secr.

02-02-1917 
Vergadering Raad Ambt Hardenberg op vrijdag 26 januari 1917. Afwezig de heeren Geerdes, weth. en J. Harbert. Schrijven van G.S. waarin dat college bedenkingen oppert tegen den verkoop van de boomen aan den Gramsbergerweg. Door G.S. wordt in overweging gegeven om den leeftijd van de kinderen die de O.L. School wenschen te bezoeken, vast te stellen niet op 5 jaar, maar op 5 jaar en 3 maanden. Aldus zal geschieden. Naar aanleiding van een circulaire van den Commissaris der Koningin wordt een verordening vastgesteld ter voorkoming van brandgevaar. Goedgekeurd wordt een wijziging van den in 1899 met de N.O.L. gesloten overeenkomst. Een schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin er op wordt gewezen dat jeugdige personen van 13-16 jaar in den laatsten tijd veel geld verdienen en dat voor een groot deel in bierhuizen verteeren, waarom de Minister de medewerking van den raad inroept om door middel van een verordening dit bezoek tegen te gaan. Dar echter in deze gemeente weinig bierhuizen zijn en van misbruik hoegenaamd niet wordt gehoord, besluit men zoodanige verordening hier voorloopig niet vast te stellen. Aan mej. Zomer, onderwijzeres te Schuinesloot, wordt wegens huwelijk eervol ontslag verleend, met ingang van 1 april. Tot onderwijzeres aan de school te Heemse wordt benoemd mej. J.F.W. Thiel, thans als zoodanig werkzaam te Radewijk. Mej. Oortmerssen te Radewijk wordt benoemd tot onderwijzeres in handwerken.
Dedemsvaart. In januari had in het Hotel Hiemstra de jaarlijksche algemeene vergadering plaats van de Dedemsvaartsche Onderlinge Verzekering-Maatschappij voor IJzeren Schepen. uit het jaarverslag bleek, dat op 1 januari 1917 verzekerd waren 140 vaartuigen met toebehooren voor in totaal f. 826.500. De vergadering kenmerkte zich door eene niet alledaagsche feestelijkheid. Een der commissarissen namelijk de heer D. Berends, vierde zijn 25jarig jubileum als zodanig.
Dedemsvaart. Benoemd als onderwijzer aan de chr. school Langewijk de heer G. Bontius, thans in gelijke betrekking te Loosduinen, welke deze benoeming aannam.
Dedemsvaart. De heer Fledderus, ambtenaar ter secretarie alhier, is met ingang van 1 maart a.s. in gelijke betrekking benoemd te Katwijk aan Zee.
Dedemsvaart. Het aantal ingeschrevenen voor de militie, lichting 1917, bedraagt 77. Voor de lichting 1916 bedreog dit getal over de 100.
Dedemsvaart. Zondagavond had alhier een brutale diefstal plaats. Terwijl de militair W.P. zijn rijwiel voor de tapperij van Plattel plaatste en naar binnen ging, bemerkte hij even later dat zijn ros was verdwenen. Bij onderzoek bleek dat de dief dit rijwiel had verwisseld met een voor het hotel Duitschhof aan de Balkbrug staand rijwiel, toebehoorende aan den landbouwer ten H. Van den dader tot heden geen spoor.
Gramsbergen. Een aardig finantieel buitenkansje viel eenige soldaten der grenswacht te Ane ten deel. ’t Mocht hun nl. gelukken een paar otters bij de Stuw te Ane te bemachtigen.
Gramsbergen. Voor de vacature als onderwijzeres aan de school te Den Velde hebben zich 6 sollicitanten aangemeld.
Gramsbergen. In de buitengewone vergadering van het Paardenfonds is besloten om met 1 april a.s. half procent contributie te heffen. Telken jare zal dit opnieuw worden vastgesteld. Het vorostel om van de leden die zonder wettige redenen de alg. verg. niet bijwonen 25 cent boete te heffen, wordt aangenomen.
Gramsbergen. Dat ook in deze gemeente flinke rijders zijn, blijkt wel hieruit dat twee onzer plaatsgenoten hebben deelgenomen aan de Elfstedentocht. De heer G. Zwijze Hzn kwam van 46 deelhebbers als derde aan en de heer G.F. Krikke als no. 11.
Ongeveer een jaar na het verscheiden van onze geliefden dochter en zuster Roelfina Egberdina, trof ons thans wederom een gevoelig verlies door eht overlijden van onze oudste dochter, zuster en verloofde Berendina, in den onderdom van bijna 29 jaar. Haar heengaan in volle verzekerdheid des geloofs, lenigt onze diepe smart. Uit aller naam, J. Beenen en J. Beenen-Broekroelofs. Lutten, 30 jan. 1917.
Heden overleed, na een kortstondig lijden, onze liefhebbende echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, de heer Albert van den Berg, in den ouderdom van 73 jaar en 4 maanden. Daar zijn leven Christus was, mogen wij gelooven dat zijn sterven voor hem gewin zal zijn. Bruchterveld, 30 jan. 1917. Uit aller naam, wed. A. van den Berg-Veltink.
Brandhout te koop á 25 cent de mand, aan de Stoomzagerij. H. Zweers JRzn.
Varkensfonds Heemse. Algemeene Vergadering op maandag 5 februari ’s avonds 7 uur in de Openbare school te Heemse.
Jaarvergadering der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Hardenberg op donderdag 8 februari, ’s avonds 8 uur in de Consistorie.
Vervoer aardappelen. De burgemeester van Ambt Hardenberg, gelet op de aanschrijving van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 30 januari jl., nr. 1402, brengt ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van heden het verbod van aflevering en vervoer van aardappelen wordt uitgebreid tot aardappelen van alle soorten en van alle gronden. Etc. Heemse, 30 jan. 1917. De burgemeester voornoemd, H.H. Weitkamp.
Bekendmaking. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg, brengen ter algemeene kennis, dat ingevolge art. 5 der Distributiewet een ieder, die na te noemen levensmiddelen of grondstoffen van levensmiddelen anders dan voor gebruik door hem zelf of zijn gezin, in voorraad heeft. Te weten: a. aardappelen (afzonderlijk op te geven klei-aardappelen en zand- of veen-aardappelen); b. bruine boonen en groene erwten (afzonderlijk op te geven); c. bak- en braadvet; d. rijst; e. gort; gehouden is op 5 en 6 februari a.s. ten Distributiekantoor te Hardenberg opgave te doen van de hoeveelheid en de aard der bovengenoemde goederen welke hij in voorraad heeft. Het niet voldoen aan deze verplichting of het verstrekken van onjuiste opgave is strafbaar volgens de Distributiewet. Hardenberg/Heemse, 1 febr. 1917. De burgemeesters voornoemd, W. Bloem en H.H. Weitkamp.
Mobilia. Notaris Berendsen zal op donderdag 8 februari des namiddags 2 uur ten sterfhuize van mej. de wed. W. Kosters bij Sluis 6 te Dedemsvaart, publiek verkoopen: een linnenkast, latafel, 16 stoelen, tafels, twee leuningstoelen, 2 hanglampen, ouderwetsche staande lamp, lessenaar, ouderwetsche Statenbijbel, spiegels, geemailleerde fornuiskachel, turfbakken, schilderijen, beste Friesche staartklok, doofpot, koperen ketel, petroleumkachel, enz. enz.
Bekendmaking. Broodkaartenregeling. Aldus vastgesteld door Burgemeesters en Wethouders der gemeenten Stad- en Ambt Hardenberg, den 9 januari 1917. Burgemeester W. Bloem. Burgemeester H.H. Weitkamp. Secretaris Nijzink. Secretaris Jouwstra.

09-02-1917 
Vergadering Raad Avereest op dinsdag 30 januari 1917. Voorzitter de heer U.P. Cavaljé, burgemeester. Afw. de heren Berends en E. ten Kate. Eervol ontslag wordt verleend aan mej. Varossieau, onderwijzeres te Balkbrug, met ingang van 1 april a.s., aan mej. Adema, onderwijzeres te Oud-Avereest, met ingang van 16 april a.s.; aan den heer Hingst, concierge van het gemeentehuis, met ingang van 1 mei a.s. Ingekomen is een verzoek van de nachtwachten L. Schalen en B. Plas, om ook hen in aanmerking te doen komen voor een gratificatie, daar zij nog geen gulden per nacht kunnen maken. De voorz. zegt dat de raad ten opzichte van dit adres den gewonen weg kan volgen en het in handen kan stellen van B. en W. om advies, of ook direct kan besluiten op het verzoek afwijzend te beschikken, daar geen van beiden gemeente-ambtenaar is, doch zij geheel in particulieren dienst zijn. De heer Roesink vraagt hoe het dan moet wanneer zij er hun baantje bij neerleggen. De voorz. kan hierop geen antwoord geven, maar ziet daarin met het oog op de openbare veiligheid volstrekt geen bezwaar. De heeren Mol en van Haeringen merken op dat zij in geval van brand toch wel nuttig kunnen zijn. Een verzoek van verschillende ingezetenen wonende aan den Achterweg bij Sluis 5 om hun kinderen, die thans de school te Oud-Avereest bezoeken, met het oog op den afstand en den toestand der wegen op de school te Balkbrug toe te laten, wordt in handen gesteld van B. en W. tot het uitbrengen van prae-advies. Vervolgens wordt op voorstel van B. en W. de volgende gratificaties over 1916 toegekend: aan den rijksveldwachter ter Brugge f. 25, aan den rijksveldwachter de Vries (gestationneerd onder Ommen) f. 10, aan de 3 gemeenteveldwachters elk f. 25, aan den concierge van het gemeentehuis f. 20, aan den ambtenaar ter secretarie Schoemaker f. 50, aan den klerk ter secretarie J. Metselaar f. 175, aan den veearts Philipson f. 50 en aan den veeverloskundige Wierbos f. 25. De heer Roesink juicht dit voorstel toe en zou wenschen dat alle werkgevers zoo deden en voor extra werk ook extra vergoeding gaven, maar hij meent toch, dat een categorie van ambtenaren meer in aanmerking moest komen, nl. de lantaarnopstekers, die, gelijk spreker bij controle gebleken is, voor weinig geld heel wat moeten doen. Naar aanleiding van het verzoek van E. Klein om een gedeelte van het perceel gemeentegrond te Balkbrug in gebruik te mogen nemen om daarop een gebouwtje te zetten voor klompenmakerij, stellen B. en w. voor aan adressant te berichten, dat bedoelde grond verhuurd is aan J. Breman, doch dat er geen bezaar bestaat om aan B. toestemming te verleenen, voor den tijd dat hij huurder is van den grond aan adressant een gedeelte ten gebruike af te staan. Aldus wordt besloten. Vervolgens bieden B. en W. den Raad aan een concept bouw- en woonverordening, zoals die door hen in overleg met de Gezondheidscommissie, gezeteld te Stad Hardenberg, is ontworpen. Met algemeene stemmen wordt benoemd tot plaatsvervangend secretaris voor 1917 de heer A. Schoemaker, ambtenaar ter secretarie, die, ter vergadering geroepen, in handen van den voorzitter de door de wet vorogeschreven eeden aflegt. De voorz. brengt namens B. en W. een woord van dank aan den heer J. Leeuwrik, die, gedurende den tijd dat S. onder de wapenen was, als loco-secretaris is opgetreden en hoopt dat deze, mocht het nog eens noodig zijn, zich weder beschikbaar zal stellen. In verband met het a.s. vertrek van den ambtenaar ter secretarie D. Fledderus naar Kalkwijk, worden sollicitanten opgeroepen voor tweede ambtenaar ter secretarie.
Vergadering Raad Stad Hardenberg op woensdag 7 februari 1917. Afwezig de heeren Zweers en Frijling. Dankbetuigingen van den veldwachter, gemeentearbeider en nachtwacht voor de hun verleende gratificaties en tractementsverhoogingen. Schrijven van G.S. betreffende de verhuring van 2 ha. heidegrond aan Nijland. Verzoek van de Woningbouwvereeniging Concordia om haar een stuk grond te verkoopen bij Ter Wielen, om daar 4 woningen op te bouwen. B. en W., het loffelijk voornemen van die ver. alleszins waardeerende, stellen voor ’t verzoek toe te staan en den koopprijs te bepalen op f. 200. Dit voorstel wordt aangenomen. Verzoek van H. Brunink, slager, om de door hem gehuurde woning aan hem te verkoopen. Hij biedt voor de woning met tuin f. 2000. Wordt besloten dit verzoek toe te staan, daar de koopsom vrijwel met de huurprijs overeen komt en de woning voor de gemeente door de telkens noodig zijnde herstellingen niet veel voordeel oplevert. Een verzoek van de onderwijzeres mej. Frank om haar voor de uren dat ze buiten en schooltijd les geeft, vergoeding te geven. Goedgevonden wordt om 60 cent per lesuur te geven. Rondvraag: de heer Waterink zegt dat, waar besloten is een woning in ’t veld te bouwen en deze, met den grond, te verhuren, de veldcommissie meent op spoed te moeten aandringen, opdat de woning met mei gereed kan zijn. Er zijn wel liefhebbers voor.
Dedemsvaart. Naar men verneemt hebben zich voor de betrekking van concierge voor het gemeentehuis alhier acht sollicitanten aangegeven.
Dedemsvaart. Hoe gevaarlijk het is om kiezen of tanden schoon te maken met een speld of naald bleek jl. vrijdag alhier weder. Terwijl de landbouwer S. aan het Zwartepad alhier, na gebruik van zijn middagmaal een naald gebruikte om iets tusschen zijn tanden weg te doen, had hij het ongeluk om het voorwerp in te slikken, hetwelk hem in de keel bleef zitten. De in allerijl ontboden geneesheer achtte overbrenging naar het ziekenhuis te Zwolle noodzakelijk.
Dedemsvaart. Woensdag werd ten overstaan van notaris Berendsen de eindveiling gehouden van een huis met dubbele woning en eenig land, van de wed. en erven H. van Spijker aan de Boekweitenwijk. Koopers werden Johs. en Hms. Johs. Overmars alhier voor f. 1555.
Bergentheim. Ook ditmaal vierden de Geref. Jongelings- en Jongedochtersvereeniging samen het jaarfeest. ’t Was een gezellige avond. Etc. De feestavond, door ds. Goris met een korte toespraak geopend, werd te ongeveer middernacht op gebruikelijke wijze gesloten.
Bergentheim. Dinsdagavond vergaderde de chr. schoolvereeniging. De bestuursleden W. Snijder en J.H. aan het Rot werden met op een na algemeene stemmen in hun functie herkozen. Ds. Goris sloot deze inderdaad gezellige vergadering met dankzegging.
Hardenberg. Woensdag werd hier in de Geref. kerk de zoogenaamde ouderenavond gehouden. Dr. Schot sprak een openingswoord. De heer Makkinga las de notulen der vorige veragdering en daarna bracht de penningmeester van suppletiefonds verslag uit, evenzoo de penningmeester van het schoolbestuur. De heer Gilhuis refereerde over Hanna. De heer Klooster droeg een schoon vers voor en de heer Jongsma las een stuk voor over vrome moeders. De heer Olthoff sprak over het schatten vergaderen van de ouders voor de kinderen. De heer G.F. Wamelink sprak een ernstig woord, waarna mej. Boersma, onderwijzeres, een aardig gedicht voordroeg over een grootmoeder. Ter afwisseling lieten de muzikanten zich hooren en werd een solo gezongen door mej. Kedde.
Heemse. Donderdagavond werd vergaderd door leden van Bijz. Schoolvereeniging en het Suppletiefonds.
Balkbrug. Tot Gezinsverpleegster alhier is met ingang van 1 april benoemd mejuffr. Dekker, verpleegster in het Sophia-ziekenhuis te Zwolle.
Na een langdurig doch geduldig lijden overleed mjin geliefde echtgenoote Geesje Slotman, in den ouderdom van 38 jaar. Zwaar valt ons dit verlies, doch daar haar heengaan vrede was, hopen wij in ’s Heeren wil te berusten, Wiens doen enkel wijsheid en liefde is. H. Hofsink en familie. Bergentheim, 5 febr. 1917.
Distributie. Burgemeesters en Wethouders van Stad- en Ambt Hardenberg brengen ter algemeene kennis dat de maximumprijzen zijn van: a. Varkensvleesch: rollade, 70 cent, magere lappen, 60 cent, doorregen lappen, 52,5 cent, vette lappen, carbonade, versch vet spek, versch doorregen spek, gezouten of gerookt vet spek, gezouten of gerookt mager spek, reuzel, kluiven en gehakt. Alles per half K.G. contant. b. Brood: Tarwewaterbrood (gebuild), bruinbrood (ongebuild), grof roggebrood. Verder worden de ingezetenen gewaarschuwd zorg te dragen, dat direct bij den aanvang van een tijdperk van 4 weken alle 4 kaarten in hun bezit komen. De bakkers mogen niet per week de kaarten verstrekken. Ook dient te worden nagegaan of men zooveel brood ontvangt als de bons aangeven. Na afloop eener week moet de kaart, met de eventueele overgebleven bons door den houder worden verbrand. In geen geval mogen de bakkers de eenmaal afgegeven kaarten terug ontvangen. Overtredingen worden streng gestraft ingevolge de Distributiewet. Hardenberg/Heemse, den 8 februari 1917. 
Cursus boekhouden. De Handelsvereeniging voor Stad en Ambt Hardenberg is voornemens om bij genoegzame deelname een cursus te doen houden in eenvoudig boekhouden.
Notaris Zwamborn te Heemse (Ambt Hardenberg) is voornemens op dinsdag 13 februari om 12 uur in Café De Boer te Slagharen te doen inzetten: voor den heer Marten Groen te Lutten, wegens vertrek, diens uitmuntende boerenplaats aan de Zwarte Dijk (welke geheel wordt verhard), tusschen Lutten en Slagharen, bestaande uit huis met stal voor 8 stuks vee en puik bouw- en grasland, groot 6,5 ha.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 15 februari om 10 uur ten sterfhuize van den heer Harm Geerlings te Lutten, te verkoopen 1 zwart merriepaard, 1 drachtige koe en 1 neurende koe, 2 drachtige vaarzen, 1 pink, 2 kalveren etc.
Groote boeldag. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 19 februari en zoo noodig dinsdag 20 februari, beide dagen te beginnen om 10 uur, op de boerderij ‘Vijf Paar’ te Kloosterdijk (Beerzerveld) wegens liquidatie te verkoopen: 6 paarden, 27 stuks hoornvee, volledig boerenbeslag, afbraak van een kapschuur etc.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 21 februari om 11 uur bij Kampman te Heemse te doen inzetten, voor den heer E. Nijeboer, wegens vertrek, diens uitgestrekte plaats in het Diffelerveld, tusschen 2 harde wegen Hardenberg-Ommen, bestaande uit huis, schuur, stookhok, bouw-, gras- en heidegrond waardoor de waterleiding loopt, groot 14 ha.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 15 februari ’s morgens 10 uur, ten sterfhuize van den heer J.G. Bouwhuis te Gramsbergen, publiek verkoopen: kastje, stoelen, tafels, spiegels. Etc. Voor G. Stroeve: 4000 h. ks. hooi.
Gerard Trip, Dedemsvaart, levert kalk, steen, pannen, vloeren, cement enz.
Staat ter dekking: een jonge beer, bij T. ten Have te Brucht, a.h. kanaal bij Ter Wielen. Dekgeld 75 cent.

16-02-1917 
Dedemsvaart. Bij de donderdag gehouding stemming voor twee bestuursleden van de Ger. schoolvereen. zijn gekozen W. van Haeringen Pzn en W. Oostenbrink.
Dedemsvaart. Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. school Langewijk de heer J. Krikke te Zwartsluis, die deze benoeming heeft aangenomen.
Hardenberg. Op het verzoek, gericht aan den Territorialen Commandant te Zwolle, om toe te staan dat te Hardenberg weder markt gehouden mag worden, is afwijzend beschikt. Naar we vernemen zal de Commissaris der Koningin van Overijssel, tegen het besluit van den Commandant bij de Hooge Overheid protesteeren.
Hardenberg. Abusievelijk is verleden week in het verslag van de ouderavond gemeld, dat mej. A. Kedde zich als solozangeres deed horen. Dit moest zijn mej. Gilhuis.
Hardenberg. Tot onderwijzeres aan de pas opgerichte school met den Bijbel te Radewijk is benoemd mej. Woestenink van Diepenheim.
Hardenberg. Eierenmarkt. Aanover 40000 stuks, hoogste prijs f. 9,00; laagste prijs f. 8,50; gemiddeld f. 8,75.
Gramsbergen. In de op dinsdag jl. in café Bolte gehouden jaarlijksche vergadering van het Ziekenfonds waren 52 van de 55 leden aanweizg. De aftredende bestuursleden, de heeren van Riemsdijk en van Veen, resp. voorzitter en secr. werden bij acclamatie herkozen.
Lutten. Dinsdagavond (3 febr.) was de Geref. schoolvereeniging in jaarvergadering bijeen. Voorzitter J. van der Linde. Eere-voorzitter ds. O. Boersma. Herkozen werd het lid Engb. Broekroelofs terwijl voor G.J. Bouwhuis, die zich niet weer beschikbaar stelde, de heer J. Scholten werd gekozen. Het bestuur van het suppletiefonds werd aangevuld met de heren G.J. Tempelman, L. Weeling en G.J. Brink Hzn.
Lutten. Maandagavond (12 febr.) vergaderde de afd. van Patrimonium. Door de heer J. Scholten werd het onderwerp ‘Christendom en Socialisme’ behandeld terwijl de heer ds. Boersma sprak over ‘Dienstbaren en vrijen’.
Zoolang de voorraad strekt leveren wij nog vetleeren laarzen, werkschoenen met waterkap, knipschoenen, pantoffels etc. J. Koning, Kalkwijk, Dedemsvaart.
Heden overleed, na een kortstondige ziekte, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde Echtgenoot, Broeder en Neef G.J. Goris, in den ouderdom van ruim 48 jaar. Uit aller naam, wed. G.J. Goris-Koers. Hardenberg, 10 febr. 1917.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 22 februari om 11 uur bij mej. de wed. H. Huygen te Slagharen, wegens vertrek te verkoopen: 3 koeien, 1 paard, 30 kippen etc.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 28 februari om 10 uur bij den heer A. Withaar te Collendoorn te verkoopen, wegens sterfgeval: 2 koeien, 1 varken etc.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal maandag 19 februari ’s namidd. 2 uur ten sterfhuize van V. Boertjes aan de Samenwijk, publiek verkoopen: 1 drachtige koe, 1 drachtige vaars, 1 guste pink, 4 drachtige geiten, 1 sanenspringbok etc.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 28 februari des middags 12 uur in het Hotel ter Haar te Dedemsvaart publiek verkoopen: a. voor den heer K. Reyne: 14 zware eikeboomen bij diens huis nabij het Ommerkanaal. b. Voor den heer F. Knuver: 3 lindeboomen bij zijn huis, nabij de Reesterbrug in den Zuidwoldigerstraatweg.
Bakkerij met woonhuis. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 28 februari des middags 2 uur in het Café Koiter aan de Balkbrug publiek doen inzetten: en 14 dagen later in hotel Duitshof aldaar, publiek verkoopen, voor den heer J.F. Pluim, een bakkerij met woonhuis aan de Balkbrug, reeds jaren bestaand en zeer goed beklant, op prachtigen stand, op een der mooiste punten van Balkbrug en in de onmiddellijke nabijheid van het Rijksopvoedingsgesticht ‘Veldzicht’.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 23 februari ’s morgens 10 uur ten huize en ten verzoeke van P. van Dijk te Slagharen publiek verkoopen: 3 melkkoeien, 1 vaarskalf, 1 drachtige mot, Friesch schaap etc.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 27 februari ’s morgens 10 uur ten huize en verzoeke van den heer J. Leenders Pzn te De Krim publiek verkoopen 60.000 h. kilogr. roggestroo etc.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 1 maart ’s morgens 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer E. Meilink te Holtheme publiek verkoopen: 25000 h. kilogr. gemestl. hooi, 2 boerenwagens etc.
Uit de hand te huur voor 6 jaren: een boerenplaats te Loozen (Gramsbergen) en in de nabijheid van de halte Baalder-Radewijk N.O.L.S., bestaande uit ruim woonhuis, met annex schuren, bakhuis enz. alsmede ongeveer 22 ha uitmuntende groengrond en ongeveer 8,5 ha bouwland, toebehoorende aan de erven van den heer G. Zwijze. Aanwijzer de heer W. Iemhoff op het erf.
Uit de hand te koop een in goeden staat verkeerende boerenplaats te Holthemerbroek (Gramsbergen) bestaande uit huis, schuren, varkenshokken en ongeveer 14 hectaren bouw-, groen- en heidegrond. Te bevragen bij den eigenaar H. Scholten te Holthemerbroek en notaris Kelder te Gramsbergen.
Bekendmaking. De burgemeester van Ambt Hardenberg, maakt bekend dat er gelegenheid bestaat voor aflevering van alle aanwezige rogge, op maandag 19 februari a.s. voor de buurtschap Radewijk, bij J. Kampherbeek aldaar. Dinsdag 20 februari a.s. voor Slagharen, Lutten en Lutten aan de Dedemsvaart in de openbare school te Slagharen. Woensdag 21 februari a.s. voor Heemse, Rheeze, Diffelen, Baalder, Ebbenbroek en Venebrugge aan ’t Tramstation te Heemse. Vrijdag 23 februari a.s. voor Bergentheim, Brucht, Bruchterveld bij E. Brinkman te Brucht. Zaterdag 24 februari a.s. des voormiddags voor Kloosterhaar en Sibculo bij W. Olsman te Kloosterhaar. Dinsdag 27 februari a.s. des voormiddags voor Collendoorn, Collendoornerveen, Heemserveen en Rheezerveen bij J.B. Oostenbrink, Heemse. Deze rogge behoort zuiver schoon te worden aangeboden, terwijl tevens wordt herinnerd aan de destijds geteekende contracten waaraan streng de hand zal worden gehouden. Heemse, 14 febr. 1917. Burgemeester H.H. Weitkamp.

23-02-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op maandag 19 februari 1917. Afwezig de heeren Geerdes, weth., Blokzijl en Veldkamp. Dankbetuiging van mej. Thiel voor hare benoeming tot onderwijzeres te Heemse. Mededeling G.S. waarin in overweging wordt gegeven het salaris van de burgemeester te brengen van f. 1.900 op f. 2.500, dat van de secretaris van f. 1.400 op f. 2.000; ontvanger van f. 700 op f. 1.000. De heer van der Vecht zegt dat tijdsomstandigheden er toe noopen de salarissen te verhoogen, maar spr. vind deze verhooging wel wat aanzienlijk. Nadat een geheime zitting gehouden is, waar de burgemeester en secretaris niet bij tegenwoordig waren, stelt de heer Oostenbrink voor een commissie te benoemen om deze zaak nader te bespreken, mede ook met het oog hierop, dat in deze vergadering drie leden ontbreken. Bedoelde commissie zal bestaan uit de heeren Blokzijl, H. Geerdes, v.d. Vecht, Veldkamp en Veurink. Aan mej. Veurink, onderwijzeres te Collendoorn, wordt eervol ontslag verleend; idem aan mej. Terpstra te Lutten en aan den heer B.J. Gaasma te Radewijk. Op een adres van bewoners van de Schuinesloot om de aldaar bestaande smalle brug te vervangen door een breede geschikt voor voertuigen, wordt afwijzend beschikt.
Dedemsvaart. Vrijdag 16 febr. werd door notaris Berendsen de eindveiling gehouden van het huis met schuur en tuin van de Erven E. Philipson aan de markt. Kooper werd de heer J. Andeweg te Lutten voor f. 3255.
Dedemsvaart. Door den plaatsvervangenden Districtsveearts alhier is een geval van miltvuur geconstateerd op de boerderij van H. Batterink in de Ommerschans in deze gemeente. Het kadaver is verbrand en de stal wordt op de voorgeschreven wijze ontsmet.
Dedemsvaart. In verband met den woningnood alhier zal naar we vernemen binnenkort hier een woningbouwvereeniging worden opgericht, die zich ten doel stelt een 25-tal woningen te bouwen.
Gramsbergen. Dinsdagavond jl. werd in het Café Nieuhof alhier de algem. vergadering van het varkenfonds gehouden. De penningmeester Bodewitz bracht verslag uit. Staande de vergadering die uit 79 leden bestaat werden H. Valkman en W. Kuiper als nieuwe leden toegelaten. Als schatter voor 1917 werd herbenoemd J. Brink. De uit te keeren vergoeding per pond voor gestorven varkens werd wederom aan H.J. Kamphuis en J. Brink overgelaten.
Gramsbergen. In een op 21 dezer gehouden vergadering in Café Nieuhof inzake een op te richten vereeniging Plaatselijk Belang, waren 25 personen aanwezig welke allen als lid toetraden. Een door de voorloopige commissie ontworpen reglement werd behoudens enkele wijzigingen goedgekeurd. De contributie bedraagt slechts 25 cent per jaar. Als bestuursleden werden gekozen de heeren H.J. Brink, B.J. Valkman, H. Veurink, G.J. Nieuhoff en W. Kuiper.

Gramsbergen. Woensdagavond werden door de soldaat-commiezen Post, Poel en Staal alhier aangehouden een 3-tal personen welke volgens bekentenis van een hunner trachtten 4 pakken manufacturen, in hun bezit zijnde, naar Duitschland uit te voeren. Een persoon wist door de duisternis te ontsnappen, 2 der aangehoudenen zijn van Almelo, terwijl de 3e alhier woonachtig is.
Gramsbergen. De gemeenteraad heeft het voorstel van Gedeputeerde Staten om de salarissen van burgemeester, secretaris en ontvanger te brengen op 1.300, 1.000 en 6.000 gulden, aangenomen.
Hardenberg. Tot onderwijzeres aan de chr. school te Radewijk is benoemd mej. Hoelen, volontaire te Breukelen. De benoemde hoopt 1 maart in functie te treden.
Hardenberg. Naar we vernemen heeft zich voor den cursus in boekhuoden, uitgaande van de Handelsvereeniging, een 20-tal deelnemers aangemeld. Zoo spoedig mogelijk zal met les geven worden begonnen.
Hardenberg. Sedert woensdagavond wordt hier vermist de ruim 83-jarige H.J. Zweers, aan de markt. Alle nasporingen bleken tot nu toe vruchteloos. Men vreest dat hij in de Vecht verdronken is.
Heemse. Gaarne wijzen wij nog op de advertentie in dit nummer, waarin weer een lezing wordt aangekondigd. Dr. Brouwer, rector der Zendingsschool, waar de zendelingen van onderscheidene kerken worden opgeleid, zal spreken over een Javaansche prinses. Dat het den spreker niet aan belangstelling ontbreke!
Zwolle. Aan de Ambachtsschool alhier zijn na gehouden examen toegelaten o.a.: voor het timmeren H.E. Nieman te Heemse, H. Siero te Dedemsvaart. Voor het smeden P. Bosma te Ambt Hardenberg. Voor de electro-techniek: A.W. Joustra te Dedemsvaart.
Zwarte stoffen in ruime keuze. Bukskins en kamgarens in prima kwaliteiten, bij D.M. Bromet, Hardenberg. Voordeeligst adres voor alle gouden en zilveren artikelen en kerkboeken.
Patrimonium Hardenberg. Vergadering op maandag 26 februari a.s. ’s avonds van 7.30 tot 9 uur in de Chr. Bewaarschool.
Vergadering der op te richten Middenstandsvereeniging te Slagharen op vrijdag 2 maart, ’s avonds 7 uur in ’t Café De Boer.
Het bestuur van het Waterschap Radewijk-Baalder zal bij inschrijving verpachten: het vischrecht in de Radewijkerbeek, voor den tijd van 6 jaren. Inschrijvingsbiljetten in te leveren a.s. maandag 26 febr., voor ’s middags 12 uur bij den secretaris-ontvanger. Het bestuur voornoemd, H. Zwijze Gzn, voorzitter en G.W.E. Frijling, secr.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal woensdag 28 februari ’s voorm. half 12 in het hotel Ter Haar te Dedemsvaart, voor den heer K. Bouwman publiek verkoopen: 15.000 kg best gemestlands hooi, zittende in het door den heer H. Evenhuis bewoonde huis aan de Elfde Wijk der Samenwijk.
Schapen. Notaris Berendsen zal op woensdag 7 maart des namidd. 2 uur in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart, voor den heer Johs. Post, publiek verkoopen: 14 beste schapen.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 1 maart des voorm. 11 uur, ten huize en ten verzoeke van Jan Kelder te Holthemerbroek (Gramsbergen) publiek verkoopen: 3 drachtige koeien, 1 drachtige vaars etc.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 7 maart ’s morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van mej. G.W. Krikke te Gramsbergen, publiek verkoopen: eenig ouderwetsch zilver, bestaande in: 16 lepels, 1 soeplepel, 6 vorken, 6 theelepeltjes, 1 suikerschep en 3 breidopjes, 8 ouderwetsche kristallen punchglaasjes, voorts 2 veeren bedden, 4 kussens, 2 kachels etc.
Uitvoering van de Chr. Zangvereeniging ‘Soli Deo Gloria’ te Bergentheim, op woensdag 28 dezer, ’s avonds 7 uur in de Herv. Kerk.
Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat vanaf 1 maart a.s. de Secretarie der gemeente alleen geopend is des voormiddags van 9 tot 12 uur. Stad Hardenberg, 23 febr. 1917. J.W.C. Bloem (burgem.) en Nijzink (secr.)
De burgemeester van Stad Hardenberg brengt ter kennis van belanghebbenden dat hij vanaf 1 maart a.s. ten gemeentehuize niet anders te spreken is dan des voormiddags van 9 tot 12 uur. J.W.C. Bloem.
Herbesteding. Het bestuur van het Waterschap de Lutterscheiding is voornemens aan te besteden op donderdag 1 maart e.k., ’s avonds 6 uur in het Hotel Staarman te Slagharen, het schoonhouden der hoofdwaterleidingen gedurende 1917. J.H. Kosse (voorz.), G.F. Tebbe jr. (secr.)
Sluiting der markt te Hardenberg. Heeren Veehouders! Gelijk bekend is, is voor eenige weken door de militaire overheid het houden van markten te Hardenberg verboden. Pogingen, aangewend om opheffing van dit besluit te verkrijgen, bleken vruchteloos, wat te betreuren is, daar genoemd verbod natuurlijk schade en last veroorzaakt aan de veehouders. Hun vee kan niet op de markt worden aangeboden en toch moet het soms van de hand worden gedaan. Om nu aan deze moeilijkheid eenigszins tegemoet te komen, hebben we besloten een advertentie-rubriek in ons blad te openen, waarin voor een luttel bedrag datgene kan worden aangeboden wat een veehouder te missen heeft. Bijv. aldus: bij N.N. te Hardenberg: 1 koe, 2 varkens en 1 geit. Voor een zoodanige advertentie berekenen we dan slechts 10 cent, tegen contante betaling.
02-03-1917 
Dedemsvaart. Door de Rijks- en Gemeentepolitie is proces-verbaal opgemaakt tegen H. Steging, uurwerkmaker te Slagharen, gem. Ambt Hardenberg, wegens misdrijf tegen de zeden.
Dedemsvaart. In den nacht van zondag op maandag hebben een of meer personen een bezoek gebracht aan de turfschuren van J. Nijenhuis alhier en ten nadeele van die oude menschen een partij turf weggenomen. Van de dader(s) geen spoor.
Dedemsvaart. Door de politie alhier is proces-verbaal opgemaakt tegen Albert H., Harm P. en Harm D., allen arbeiders wonende aan de Sponturfwijk, wegens huisvredebreuk ten huize van D. v. G. alhier.
Dedemsvaart. Naar men verneemt heeft de officier van Justitie te Zwolle appel aangeteekend tegen het vrijsprekend vonnis van N.W., vrouw van B.N., wegens overtreding der Distributiewet.
Dedemsvaart. Sinds eenige tijd vermisten enkele winkeliers een of meer gewichten. Thans is het de Rijks- en Gemeentepolitie gelukt de hand te leggen op een 13-jarigen dief. Een 13-tal gewichten werden door de beambten in beslag genomen bij W. Rekers alhier, die deze voor een luttele prijs van den jeugdigen dief had gekocht.
Balkbrug. Woensdag der vorige week werd hier een Chr. Zangvereeniging opgericht onder directeurschap van den heer H. v.d. Zee. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren H. v. Asselt, J. Weteringe en H. Blankenstein. De jongeboren vereeniging die den zinrijken naam ‘Harpe Davids’ draagt, telt aanvankelijk 22 leden.
Balkbrug. Dr. C.N. Impeta, predikant bij de Ger. Kerk alhier, denkt zondag 11 maart afscheid van zijn gemeente te nemen, terwijl zijn intrede te Purmurend is bepaald op 25 maart.
Balkbrug. Vrijdag 23 febr. werd in het hotel Koiter alhier de jaarvergadering gehouden van de afdeeling Balkbrug en omstreeken van het Groene Kruis. De vergadering werd geopend door den voorzitter J.C. Duborg. Etc.
Gramsbergen. Vrijdag gelukte het aan de hulpcommiezen, op de Haandrik gestationneerd, om bij de grens te Holthemerbroek een partijtje koffie, pl.m. 40 pond, te bemachtigen en een persoon, zekere B. aldaar, hierbij aan te houden. De andere wist, ofschoon eenige schoten hem werden nagezonden over de grens te ontkomen.
Gramsbergen. Vrijdagavond werd in Café Nieuhof de eerste jaarvergadering der lijkwagenvereeniging gehouden. Alhoewel 300 leden tellende waren weinig aanwezig. Etc. De aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden, de heeren H.B. v. Veen en E. Habers werden bij acclamatie herkozen.
Gramsbergen. Dinsdag jl. werd in Café Bolte de jaarvergadering gehouden van het alhier bestaande Geitenfonds. De vereeniging telt thans 37 leden. De aan de beurt van aftreding zijnde voorz., de heer B. Valkman wenschte niet weer in aanmerking te komen, er werd in diens plaats gekozen J. Brink.
Heemse. Woensdagavond hield dr. Brouwer in de Herv. kerk eene lezing over Raden Adjeng Kartini.
De Krim. Maandagvoormiddag had hier een ongeval plaats, ’t welk zich aanvankelijk ernstig liet aanzien maar nog betrekkelijk goed afliep. De landbouwer K. Smeenk reed met paard en ledige wipkar langs het kanaal. Bij het passeeren der brug voor het huis van de wed. E. Horstra schrikte het paard en begon te hollen. De heer Smeenk nog meester van den teugel, poogde door uiterste krachtsinspanning het dier te houden ’t welk niet mocht baten en was deze genoodzaakt om eigen lijf te sparen van de wipkar te springen. Het paard holde slechts een honderd meter verder. Door het omslaan der wipkar brak het tuig en ’t paard hierdoor tot bedaring gekomen werd spoedig door toegeschoten hulp opgevangen.
Ondertrouwd: Rutger Frijling en Alberdina Gijsbertha van Velzel. Hardenberg, 1 maart 1917. Huwelijksvoltrekking 15 maart 1917.
Vereeniging voor Diaconessenarbeid. Vergadering van contribuanten op dinsdag 6 maart 8 uur ’s avonds in een lokaal van de Bank.
Tevredenheidsverklaring. Met genoegen betuig ik mijn volle tevredenheid aan de Zwolsche Paarden en Veeverzekering Maatschappij, gevestigd te Zwolle, Melkmarkt 18, directeur G.H.J. Tervoert, Adjunct-directeur S.J. Roorda, voor de coulante wijze waarop zij de schade van mijn onteigend paard geregeld heeft. Bergentheim, 22 februari 1917. K. Plaggenmarsch. Vertegenwoordiger: G.J.W. Waterink te Bergentheim.
Waterschap de Schuinesloot. Aanbesteding van het onderhoud der waterleidingen over 1917, op zaterdag 10 maart a.s. des nam. 3 uur in ’t café Geerdes te Slagharen, in 3 perceelen: 1e van en met de Hultinkswijk tot de eerste wijk der Schuinesloot; 2e de waterleiding zuidkant Schuinesloot; 3e de waterleiding noordkant Schuinesloot. Het bestuur, K. Salomons Hz. (voorz.) en P. Beunder (secr.)
De Hengsten Associatie D&O stelt ter dekking bij Duitshof te Balkbrug, de Belgische stam- en premiehengst Bienfait de Chorain; bij G. Kamphuis te Gramsbergen, de Belgische stam- en premiehengst Suivant de Marnix.
Distributie regeeringsgoederen. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg maken bekend, dat de Regeeringsgoederen in ’t vervolg alleen op bons verkrijgbaar worden gesteld, ingevolge de voor hunne gemeenten vastgestelde distributiebepalingen. Zij die deze goederen voor hun gezin wenschen te ontvangen, kunnen op maandag en dinsdag 5 en 6 dezer in onderstaande gebouwen, gelegen in verschillende deelen der gemeente, distributiekaarten met aangehechte bons bekomen, tegen betaling van 15 cent voor het gezin: in de Oude O.L. school te Hardenberg de ingezetenen der Stad westzijde Spoorbaan; in de O.L. school te Hoogenweg die van het andere gedeelte der stad en van Ambt Hardenberg die van de buurtschappen Venebrugge en Ebbenbroek; in de O.L. school te Kloosterhaar van Kloosterhaar en Sibculo; in de O.l. school te Radewijk van Radewijk etc. etc.
Notaris Zwamborn is voornemens maandag 12 maart om 1 uur bij den heer J.A. Dijk te Hardenberg publiek te verkoopen: 40 beste gebruike dames- en heeren rijwielen.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 8 maart om elf uur in Café Frijling bij het station te Hardenberg, voor den heer H.J. Veurink te Brucht, wegens gedeeltelijke afschaffing, publiek te doen inzetten: diverse uitstekende landerijen. Veldnamen: Marsch, Langekamp, Koeveen, Bruchterwijk, Asjeskamp
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 15 maart om 10 uur ten sterfhuize van den heer J. Boesenkool Hzn te Lutten te verkoopen: enkele koeien, 1 geit, 25 kippen, een partij mest, rikdraad en palen, klompenmakers- en landbouwgereedschap, kabinet etc.
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal maandag 5 maart in het Café Dolfsma aan de Balkbrug voor den heer H. Linde publiek verkoopen 100 eikenboomen etc.
Blokwoningen. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op maandag 12 maart des voorm. 11 uur in het Hotel ter Haar te Dedemsvaart, voor den heer J.G. Peters publiek doen inzetten: twee solied gebouwde huizen, ieder met drie woningen, tegenover de scheepswerf van verkooper, aan de hellingwijk, met tuingrond, te zamen groot 0.33.50 ha.
Te huur: een woning op den Brink, desverkiezende met eenig land, tegen mei a.s., bij Makkinga te Heemse.
Aanwijzing en taxatie van turfveen zal plaats hebben op woensdag 7 maart a.s. om 2 uur ’s middags bij G. Jeurink te Balderhaar.
Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ Lutten-Slagharen, jaarlijksche ledenvergadering op vrijdag 9 maart in hotel Jachthuis te Lutten.
09-03-1917 
Vergadering van den raad der gemeente Ambt Hardenberg op woensdag 7 maart 1917. Afwezig de heer Broekroelofs. Een schrijven van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, houdende mededeeling dat ze geen reden vindt om te Marienberg en te Bergentheim afsluitboomen bij den overweg te plaatsen, daar, als men goed acht geeft, de trein op voldoenden afstand is waar te nemen. Benoeming van een hoofd der school te Schuinesloot en een onderwijzeres aldaar, alsmede benoeming van een onderwijzeres te Radewijk. Benoemd werd tot h.d.s. te Schuinesloot de heer K. de Vries te Drachten, zoo mogelijk met ingang van 1 april a.s. Tot onderwijzeres aldaar werd benoemd mej. J. Korpershoek te Zwolle, met 1 april. Te Radewijk werd benoemd mej. M.A. Reebergen te Hengelo, om zoo spoedig mogelijk in functie te treden. Beraadslaging over salarissen van burgemeester, gemeentesecretaris en ontvanger. Verder wordt goedgunstig beschikt op een adres van oud-leerlingen van den Wintercursus te Bergentheim om voor gemeente rekening te betalen f. 25 voor vuur en licht.
Vergadering van den raad der gem. Avereest op dinsdag 6 maart 1917. Afwezig de heeren E. ten Kate, Balkema en Ter Haar. Adres van de s.d.a.p. om van gemeentewege over te gaan tot bouw van woningen, teneinde in den nood te voorzien. Aan den heer Vondeling jr. wordt op zijn verzoek tegen 1 mei a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer aan m.u.l.o.-school alhier. Wordt besloten een oproeping voor een onderwijzer of onderwijzeres te doen. B. en W. stellen voor het salaris van de lantaarnopstekers te verhoogen met 20 procent en dit jaar de verlichting met 1 april te doen eindigen. De verordening op het gewicht en soort van brood wordt herzien in overeenstemming met de thans geldende broodregeling. De bouw- en woonverordening wordt herzien en opnieuw vastgesteld met het doel om de nieuwbouw en verbouw van woningen zoo gemakkelijk mogelijk te maken. De heer Roesink vraagt of de verharding Nieuwe Wijk – Oostwijk haast zijn beslag kan krijgen. De voorz. antwoordt dat de regeling met het waterschap nog hangende is, zoodat hij wel vreest dat het dit jaar nog niet verwezenlijkt wordt. Tot concierge van het gemeentehuis werd benoemd K. Keizer alhier. Tot onderwijzeressen aan de scholen wijk I en K werden benoemd de dames A.G.J. Koopman, havelt, en T.A. Zoete, Amsterdam.
Vergadering van den raad der gemeente Stad Hardenberg op donderdag 8 maart 1917. Afwezig de heer Bromet. Dankbetuiging van de schoolschoonmaaksters voor het verhoogen harer toelage. Een verzoek van de heeren Dilling en Ymhoff en van de Wal om te willen bevorderen de verharding van den Ebbenbroekerdijk (Emtenbroekerdijk). Een bedrag van f. 11.000 is reeds door particulieren toegezegd. De voorz. zegt dat dit adres laat is ingekomen en nog niet is ingezien door B. en W. en derhalve in een volgende verg. nader zal worden besproken. Schrijven van G.S. waarin dat College zijn goedkeuring onthoudt aan den onderhandschen verkoop van het huis van den slager Brunink, daar er zich gegadigden hadden aangemeld die er meer voor wilden geven. B. en W. stellen daarom voor dit huis publiek te verkoopen en tevens een hoekje grond in de Burgerkampen en een achter het armhuis. Verder wordt besloten inzake de regeling van het salaris van burgemeester, secretaris en ontvanger.
Balkbrug. Op de jaarvergadering van de vereeniging ‘Het Ziekenfonds’, die de vorige week in het Zondagsschoollokaal alhier gehouden werd, is tot Commissaris van Toezicht in de vacature Geijs gekozen de heer J. Schuitert, terwijl de aftredende bestuursleden de heeren M. van Doorn en H. Snijders herkozen werden.
Balkbrug. Naar wij vernemen is niet de heer H. v. Asselt, doch de heer P.J. v.d. Vaart voorzitter van de Christ. Zangvereeniging ‘de Harpe Davids’
Hardenberg. De heer Busscher, rijksontvanger alhier, wordt als zoodanig overgeplaatst naar Nieuweschans.
Heemse. Onze plaatsgenote mej. E.H. de Chalmot, thans werkzaam ter secretarie te Coevorden, is benoemd tot ambtenares ter secretarie te Hengelo.
Heden overleed in de hope des Eeuwigen levens, tot onze diepe droefheid, onze geliefde echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder Jantje Albers, in den ouderdom van ruim 69 jaar. J.H. Otten. Hardenberg 7 maart 1917. 
Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Dirk Jan Westenberg en Hendrikje Rotman op zondag den 11en maart a.s. hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Etc. Bergentheim, maart 1917.
(Aanbiedingen in deze rubriek 10 cent) Te koop aangeboden: een neurende pink bij J.H. Ligtenberg, Brucht; 5 biggen, zes weken oud, bij P. Stegeman, Collendoorn; een neurende koe, bij J. Lotterman, Hardenberg, Achterstraat; 3 vette varkens, plm. 250 pond, bij J. Timmermans, Engeland; een drachtig varken bij E.J. Veurink te Rheeze; een neurende koe bij G. Woelders, Heemse, Brink.
Bijzondere normaallessen te Dedemsvaart. Aangifte van nieuwe leerlingen voor 25 maart a.s.. Het bestuur: K. Booij (voorz.), B. de Jager (secr.) 
Groene Kruis Dedemsvaart. Jaarvergadering op 14 maart e.k. in hotel Hiemstra. Bestuur: G. van Asselt (voorz.) en A. Minke (secr.)
Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden echtgenoot, broeder en neef G.J. Goris, betuigt ondergeteekende haren hartelijken dank. Uit aller naam, wed. G.J. Goris-Koers. Hardenberg, maart 1917.
Te koop: veredelde zwarte president-zaaihaver, bij S. v.d. Veen te De Krim.
Hooi te koop. Te bevragen bij Kl. Luisman, fabrieksbaas te Bergentheim. Erven Mr. I.A. van Roijen.
Aanwijzing en taxatie van turfveen op donderdag 15 maart, nam. 2 uur bij F. Olthoff te Bruchterveld.
Groene Kruis Hardenberg. Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart ’s avonds 7 uur in ’t Lokaal voor Christelijke Belangen te Hardenberg.
Waterschap De Schuinesloot. De aangekondigde aanbesteding onderhoud op 10 dezer wordt, wegens de vorst, uitgesteld tot zaterdag 17 maart a.s. nam. 3 uur.
Chr. school a.d. Kalkwijk Dedemsvaart. Toelating van nieuwe leerlingen, 2 april. Aangifte voor 25 maart bij het hoofd der school. B. de Jager.
Notaris Zwamborn te Heemse (Ambt Hardenberg) is voornemens maandag 12 maart te verkoopen: om 1 uur bij den heer J.A. Dijk te Hardenberg 40 beste gebruikte dames- en heeren rijwielen; om twee uur bij het tramstation te Heemse voor den heer A.A. Oostenbrink: 25000 nieuwe metselsteenen (klinkers en hardgrauw), 20 zakken portland-cement (merk Dijkerhof), 10 wilgen geschikt voor klomphout staande achter Nijenstede; op de boerderij in het Heemserbosch 2 enterpaarden, merrie en ruin (gekruist Belgisch ras), 2 melkkoeien, 1 pink en voorts een aantal perceelen dennen en eiken rikpalen.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 15 maart om twee uur bij Kampman te Heemse voor den heer Willem Kampherbeek te doen inzetten: diens in de buurtschap Diffelen gelegen plaats, waarop een goed huis, met kamer, in 2 percelen en wel: 1,5 hectare land met het huis, en 4 akkers bij de weduwe Heijink, belend baron Bentinck. Aanvaarding naar verkiezing der koopers met 1 mei of 1 nov. Voorts voor denzelfde: ongeveer 5 ha. goede veldgrond, behoorende bij de van Nijeboer gekochte plaats, vanaf de oude waterleiding tot het eigendom van Zweers.
Notaris Zwamborn is voornemens vrijdag 16 maart om tien uur bij mej. de wed. Albert Gieljan te Ane, wegens vertrek, te verkoopen: 2 koeien, 1 kalf, 5 loopvarkens, karnwaag etc.
Notaris Zwamborn is voornemens zaterdag 17 maart om twee uur bij Gez. Mulder te Bergentheim, voor den heer R. Mulder Rzn te verkoopen: 6000 ponden best hooi.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 21 maart om tien uur precies bij Klinkhamer te Marienberg te doen inzetten: voor mej. de wed. L. Bieleveld c.s., een zeer solied gebouwd huis met 2.14.40 ha goeden grond, tegenover het station, in huur bij de wed. en erven Hilberink tot 1 nov. a.s.
Uit de hand te huur voor 3 jaren om te weiden: een perceel hooiland in het Linnel te Radewijk, groot 6 hectaren, toebehoorend aan Hm. Veurink te Gramsbergen.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 20 maart des voorm. 11 uur in ’t café J.H. Lohuis te Slagharen, voor den heer G.F. Tebbe aldaar, doen inzetten: en 14 dagen later in ’t café De Boer, finaal verkopen, een solied en ruim woon- en winkelhuis, bevattende kamer, 2 slaapkamers, keuken, kelder, ruime zolder, bergplaats en ruimen winkel met aangebouwde werkplaats en schuur, en waarin met succes eene zaak in rijwielen en ijzerwaren wordt uitgeoefend, staande op een der beste standen te Slagharen in de nabijheid van kerk en scholen en aan de stoomtram Hoogeveen, groot 6 are en 52 centiare.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 22 maart des voorm. 11 uur bij de perceelen voor de wed. H. Goorhuis te Baalder publiek verhuren: 60 perc. turfveen bij de school, naast van der Wal op ’t Ebbenbroek.
Politieke lezing te Gramsbergen op dinsdag 13 maart, ’s avonds in ’t Café Bolte. Spreker: de heer J.R. Snoeck Henkemans, lid der Tweede Kamer. Onderwerp: De beteekenis der aanstaande verkiezingen.
Steeds in voorraad: alle soorten droge en natte verfwaren, lakken, vernissen etc. P. Tromp, schilder en behanger te Slagharen.
Kostelooze inenting. Burgemeester en Wethouders van Ambt Hardenberg maken bekend dat de kostelooze inenting en herinenting zal plaats hebben in de hieronder vermelde scholen.
16-03-1917 
Dedemsvaart. Door den rijksveldwachter A. ter Brugge is de hand gelegd op een paar zakken rogge gemengd met haver, welke aanwezig waren in de molen van Harms in het Achterveld alhier, afkomstig van de landbouwers G.B. en T. ten K. te Zuidwolde. Tegen de vervoerders is proces-verbaal opgemaakt.
Dedemsvaart. Naar men verneemt heeft de collecte ten behoeve van den schipper B., die woensdagavond door den brand alles verloor, ruim f. 600 opgebracht.
Dedemsvaart. Tegen 1 mei a.s. heeft zuster Tibben ontslag aangevraagd als wijkverpleegster van het Groene Kruis wegens benoeming als huisbezoekster bij de tuberculose-bestrijding in Den Haag.
Dedemsvaart. Met ingang van 16 maart is benoemd tot postbode aan Sluis 6, G. Koops, thans hulpbode aan dat kantoor.
Dedemsvaart. Op 6 maart jl. had de jaarlijksche vergadering plaats met contribuanten van de Vereeniging voor Diaconessen arbeid. Zuster Iewema meende met 1 november te moeten vertrekken; haar werd eervol ontslag verleend. In hare plaats werd aangesteld zuster Van Vreeswijk, eene diacones van de inrichting Bethesda Sarepta te Haarlem.
Balkbrug. Mej. T.A. Zoete, thans verbonden aan een chr. M.U.L.O.-school te Amsterdam, is met ingang van 1 mei benoemd als onderwijzeres aan de o.l. school te Oud-Avereest.
Balkbrug. Tot onderwijzeres aan de o.l. school alhier, is met ingang van 16 april benoemd, mej. A.G.J. Koopman van Meppel.
Balkbrug. Ds. S. Dwarshuis van Boornbergum (Fr.) heeft het beroep naar de Ger. Kerk alhier, aangenomen.
Balkbrug. In de namiddag-godsdienstoefening van zondag 11 maart nam dr. C.N. Impeta afscheid van de Ger. gemeente alhier. Etc.
Balkbrug. Mejuffr. T. Mansholt, leerares aan de Landbouw-huishoudschool ‘de Rollecate’, hield maandagavond jl. een lezing met kookproeven in de zaal van Hotel Duitshof alhier.
Balkbrug. Jl. donderdag had ten overstaan van not. Berendsen de eindveiling plaats van een huis waarin bakkerij met tuingrond, toebehoorende aan den heer J.F. Pluim. Hoogste bieder was de heer J. Alteveer te Dedemsvaart met f. 4800. Het perceel is ingehouden.
Lutten. Donderdag 8 maart hield de afd. van Patrimonium hare jaarvergadering. De voorzitter ds. O. Boersma sprak.
Slagharen. Vrijdag 2 maart jl. is hier opgericht een Middenstandsvereeniging voor Slagharen, De Krim en Lutten. Een commissie van 5 personen is benoemd om de voorbereidende werkzaamheden op zich te nemen. Hiervoor werden gekozen: A. Karsijns, J. Kleine Staarman Azn, B. Jonker, G.F. Tebbe en H. Habers. Concept-statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgesteld.
(Aanbiedingen in deze rubriek 10 cent) Te koop aangeboden: jonge neurende koe, bij A.J. Hulzebosch (Bruchterveld); een zwartbont vaarskalf bij E.J. Willering (Doelen, Hardenberg); een guste koe en een vet kalf bij J. Welleweerd (Kanaal, Hardenberg); zwart enter ruinpaard bij R. Hekman (Bruchterveld); een drachtige zwarte merrie, werptijd 25 maart; bij wed. E.J. Bolks (Diffelen)
Heden werden wij verblijd door de geboorte van een welgeschapen dochter. J. Fredriks, J. Fredriks-Varwijk. Hardenberg, 16 maart 1917.
Geldleening. Burgemeester en Wethouders der gemeente Ambt Hardenberg maken bekend dat zij ten laste der gemeente eene geldleening wenschen te sluiten groot f. 10.000, in aandelen van f. 500. Rente: 4,5 pct. Zij, die genegen zijn aandeelen in deeze leening te nemen, gelieven zich bij den gemeenteontvanger aan te melden voor 1 april a.s. Heemse, 15 maart 1917. H.H. Weitkamp (burgemeester), Jouwstra (secretaris).
De directeur van het Distributiebureau te Hardenberg maakt bekend dat wegens gebrek aan voorraad op de bons der 7e en 8e week alleen rijst wordt verstrekt; dat op de bons der 5e week boonen en erwten zullen afgegeven worden, zoodra voorraad aanwezig is; dat nader aangekondigd zal worden de verstrekking der overige artikelen, voorkomende op de kaarten der 7e en 8e week; dat aanvragen om aanvullingsbroodkaarten gerichten behooren te worden aan de heeren: H.W. Weitkamp (Stad Hardenberg), M. Verwoest (Heemse), W. Eisma (Lutten) en R.E. Luijmes (Brucht). De directeur voornoemd, W.A. Prins.
Herinnering aan den toeslag op donderdag 22 maart om elf uur in Café Frijling bij het station te Hardenberg: voor den heer H.J. Veurink te Brucht van 17.57.80 ha. meerendeels puike grond, staande op slechts f. 9550. Voor den heer H. Lamberink van 58.10 are ‘Het Maatje, op f. 1100. En voor den heer J. ter Wijlen bij inzet en toeslag in een zitting, van ongeveer 1 ha bouw- en veldgrond vanaf het spoor naar het kanaal te Brucht, tot het eigendom van Bolks, belend Herbert en Uelderink.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 22 maart na afloop van den verkoop vastgoed Veurink in het Café Frijling te Hardenberg, publiek te verkoopen: voor den heer Frijling, 400 rikpalen. Voor den heer J. Willering Pzn, 6 balken, een partij palen, 2 eggen, boerenwagen, 8 kippen en 1 haan, kippenhok en eenige kettingen.
Notaris Zwamborn biedt bij inschrijving te huur aan: voor 6 jaar, met 3 jaar keur: van mej. de wed. G.J. Goris, de weide aan de Beek te Hardenberg, dadelijk te aanvaarden, en van den heer D.J. Plaggenmarsch de plaats, thans in gebruik bij Huiskes te Kloosterhaar – Mariënberg, te aanvaarden 1 nov. a.s. en bovendien 1 ha. grasland bij gemelde plaats, beneden naar Bergentheim, te aanvaarden 1 mei a.s.
Zaaihaver en haverstroo. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 21 maart des middags 12 uur in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart, voor den heer J.H. Wildeboer, publiek verkoopen: 40 h.l. goedgekeurde zwarte president-zaaihaver en pl.m. 10000 kg haverbosstroo.
Wegens afschaffing der boerderij. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 29 maart ’s morgens 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer E.J. van der Veen te Loozen (Gramsbergen) publiek verkoopen: een 4,5 jarige beste kidde, mak in alle tuig, 4 koeien, etc. etc. zelfspelend orgel, etc.
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 27 maart voorm. 11 uur in het café van A. Nijland te Lutten, voor H. Meijer jr. te Coevorden doen inzetten: en 14 dagen later finaal verkoopen: een huis en erf met bouw- en groengrond, aan de zuidzijde van de Dedemsvaart te Lutten, groot 67 are en 40 centiare.
Het bestuur van het Waterschap De Meene is voornemens aan te besteden: het schoonmaken der hoofdwaterleidingen gedurende 1917 etc. Het bestuur. H. Stegeman (voorz.), G.J. Hazelaar (secr.).
Taalcursussen. Zij die wenschen deel te nemen aan de lessen Fransche taal of Hoog Duitsch, kunnen zich hiertoe aanmelden voor 25 maart e.k. bij den heer Kruizinga, hoofd der school alhier. Hardenberg, 14 maart 1917. De burgemeester van Stad Hardenberg. J.W.C. Bloem. 
Stierhouderij ‘Onderling Belang’, Lutten aan de Dedemsvaart. Vergadering op dinsdag 20 maart in Café Nijland.
Balkbrug. Woensdag (14 maart) werd in een der lokalen van de chr. school de jaarvergadering van de vereeniging voor Geref. schoolonderwijs gehouden. Voorzitter H. v.d. Zee. In de vacature ontstaan door het vertrek van de onderwijzeres mej. G. Kokmeijer, werd voorzien door de benoeming van den heer E. Hempenius van Bolsward. Mej. A. Meenks was als volontaire tijdelijk aan de school werkzaam. Het handwerkonderwijs is thans opgedragen aan de dames W. v.d. Zee en A. Kroon. Aan de beurt van aftreding was de heer G. Breman, die herkozen werd; op den heer G.J. Godeke waren 8 stemmen uitgebracht. Na de pauze gaf het hoofd der school de heer Goote, eenige nadere toelichting over art. 192 der onderwijswet, waarna zich een aangename gedachtenwisseling ontspon.
Balkbrug. De heer N.T. Numan, adjunct-directeur van het R.O.G. ‘Veldzicht’ alhier, is met ingang van 16 april benoemd als directeur aan de tuchtschool te Haren.
Gramsbergen. Op de dinsdag gehouden vergadering van de Boterfabriek waren ruim 80 leden aanwezig. Het aftredend lid de heer W. Smit werd herkozen terwijl in drie vacatures voor commissaris (Willink wenschte niet meer in aanmerk te komen, Zwijze Azn overleden en Brinks bedankt) werden gekozen de heeren H.J. Westerman, H.J. van ’t Holt en D.J. Bruggeman.
Lutten. Op initiatief van de afd. Patrimonium werd door de jongere leden der afd. en de leden der Ger. Jongelingsver. aan de ingezetenen lijsten aangeboden waarin verzocht werd geen bestelling op zondag meer te ontvangen. Op de lijsten werden 315 handteekeningen verkregen. Enkelen weigerden hun handteekening te plaatsen. Etc.
De Krim. Aan de Chr. school te Boskoop is benoemd tot onderwijzeres mej. G. Kempes, thans in betrekking aan de Chr. school alhier.
Te koop aangeboden: 1 drachtige jonge koe, aanstaande te kalven, bij G.J. Hakkers, Rheezerveen.
Getrouwd: R. Frijling en A.G. van Velzel. Hardenberg, maart 1917.
Zaterdag 24 maart a.s. hopen onze geliefde ouders Hendrik Nijzink en Dirkje Nijman den dag te herdenken waarop ze voor 35 jaar in den echt verbonden werden. Etc.
Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Johannes Woelders en Gerritdina Klingenberg op zondag 25 maart hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Etc. Heemse, maart 1917.
Gevraagd: een flinke, vlugge jongen, om in het kweekersvak te worden opgeleid, liefst Ger. godsd. Persoonlijk aanmelden bij Herm. Muis, kweeker, Bergentheim.
Groote Boeldag. Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op donderdag 29 maart des morgens 10 uur voor den heer H. Hardenberg te Stadskanaal, op diens boerderij aan het Ommerkanaal publiek verkoopen: een paard, 12 stuks hoornvee etc.
Boerenvoortvaring. Notaris Berendsen zal op vrijdag 30 maart des morgens 10 uur ten huize en verzoeke van de gebr. Jans en Albert Oldejans op den Oosterhuis te Dedemsvaart, publiek verkoopen: 4 koeien, een kalf, 2 pinken, kookpotten, voerbakken, varkenshokken etc.
Notaris Berensen zal op maandag 2 april des middags 2 uur ten huize en verzoeke van den heer H. Drogt in Strooiendorp bij de Sponturfwijk publiek verkoopen: een beste neurende koe etc.
Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 29 maart om tien uur, ten huize van den heer H. Bleeker te De Krim (Gramsbergen) voor hem en anderen, publiek te verkoopen: 2 nieuwmelkte koeien, 1 koe etc., prachtig mooie dogcar, brik op veeren, etc.
Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 29 maart om half twee bij den heer Van Munster op de Haar te Heemse te verkoopen: 15.000 pond gemestl. hooi.
Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 3 april om tien uur in het bosch aan de Colenbranderswijk te verkoopen: 300 perceelen dennen en eiken, geschikt voor binten etc.
Notaris Zwamborn bericht dat voor mej. de wed. L. Bieleveld c.s. is ingezet: een hecht en stevig gebouwd huis, zoo goed als nieuw, met ongeveer 2 ha. bouw- en grasland bij het station te Marienberg, op f. 2637; en een perceel grond tegenover het vorige op slechts f. 50. Beide perceelen liggen aan de spoorlijn. Toeslag 4 april om 10 uur in café Leeuw te Marienberg.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 4 april om twaalf uur in Hotel Baving te Stad Hardenberg, te doen inzetten: voor den heer Dr. Bruins, diens huis aan de Voorstraat te Hardenberg, op eerste stand en van vele gemakken voorzien, ook geschikt voor winkelnering. Aanvaarding 1 juni.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 4 april om twee uur bij de heer Boerrigter te Brucht te verkoopen: 5000 pond hooi en een partij aardappelen etc.
30-03-1917 
Dedemsvaart. In de op woensdag 21 dezer gehouden vergadering van de Dedemsvaartsche Cooperatieve Spaar-, Hyotheek- en Voorschotbank werd de heer L. Maes herkozen als lid van het hoofdbestuur, terwijl voor 1917 tot commissarissen werden benoemd de heeren G. ten Kate Jzn, J. Kisteman Azn, A. van Linge, R. Paping, R. Snel en K. Vogelzang HJzn.
Gramsbergen. Dat tegenwoordig flinke prijzen worden gemaakt kan blijken uit het feit dat door de landbouwers J.H. Richterink en E. Meilink Rzn aan een veehouder uit Friesland twee paarden zijn verkocht resp. voor f. 1125 en f. 1112,50.
Hardenberg. Maandagavond werd in de school aan den Hoogenweg het diploma uitgereikt als deelnemer van den tweejarigen landbouwwintercursus. Aan alle 17 leerlingen werd een diploma uitgereikt en wel aan acht met de toevoeging dat ze met zeer veel vrucht, aan vijf dat ze met veel vrucht en aan vier dat ze met vrucht den cursus hadden gevolgd. Tot de eerste groep behooren de leerlingen J. Boerrigter, H.J. Bouman, A. Bruggeman, F. van Diepen, H. Haandrikman, A. Herbers, G. Hulsegge en J.H. van den Poll; tot de tweede groep H. Edelijn, L. van ’t Holt, A. Lenneps, G. Richterink en H. Veneman en tot de derde groep R. ten Brinke, G. Lenneps, B.J. Prenger en F. Ranters.
Lutten. De levensmiddelen-commissie alhier heeft aan het gemeentebestuur verzocht raapolie en gruttenmeel tegen verminderde prijzen voor de land- en veenarbeiders beschikbaar te stellen. Naar we vernemen kan hieraan geen gevolg worden gegeven.
Slagharen. Eierenmarkt: aanvoer 50000 stuks. Prijs f. 8.25 a f. 8.50 per 100.
Te koop aangeboden: een zwartbont vaarskalf bij H. Haandrikman (Hardenberg); 10 jonge biggen bij E. Schuurman (Brucht); een jonge guste koe en twee Friesche schapen met lammeren, bij G. Veurink (Heemserveen); een bruin merriepaard, oud 2 jaar, een neurende vaars, zwartbont, en 7 loopvarkens, bij R. Bouwhuis (Heemserveen); een zeug, 2e dracht, werptijd 4 april en een zeug, 1e dracht, werptijd 20 april, bij H.J. Hilberink (Bergentheim).
K. Vinke te Heemse vraagt met 1 mei een bakkersleerling of 2en knecht. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 3 april des middags half een uur, ten huize en ten verzoeke van mejuffr. de weduwe G.H. Wehkamp te Slagharen, publiek verkoopen: 7000 h. ko. best hooi, etc. 
Publieke verkoop van boerenplaatsje van Hs. Harmsen te Den Velde, bestaand uit huis, schuur en erf met bouw-, groen- en heidegrond, groot 3 ha. en een perceel heidegrond op de Vossebelt, groot 26 are en 95 centiare.
Publieke verkoop van 1 mannen- en 1 vrouwenzitplaats in de kerk der Herv. Gem. te Gramsbergen.
Publieke verkoop van een net burgerwoonhuis te Gramsbergen, voor mej. G.W. Krikke.
Te koop: pootboonen in soorten; stoksnijboonen en peulerwten bij J. Padding te Heemse.

06-04-1917
Vergadering van den raad der gem. Gramsbergen op woensdag 28 maart 1917. Afwezig de heer Meilink. Op een adres van de afd. Hardenberg en Omstr. van het N.O.G. met verzoek de salarissen van het onderwijzend personeel in deze gemeente te herzien, daar het salaris vergeleken bij dat van andere gemeenteambtenaren nagenoeg overal verre ten achter staat, wordt afwijzend beschikt onder opmerking dat nog zeer onlangs verhooging heeft plaats gehad. Op een verzoek van den heer Bennink, hulp-telefoonhouder te De Krm om de belooning hiervoor te verhoogen, wordt besloten deze met f. 20 te verhoogen en op f. 100 te stellen. Een verzoek om een rookverbod voor schoolgaande kinderen uit te vaardigen, wordt voor kennisgeving aangenomen, daar dit euvel hier bijna niet voorkomt. Wordt goedgekeurd om ten behoeve van den bouw van de veldwachterswoning te De Krim een leening te sluiten van f. 3500 a 4,5 pct geplaatst in aandeelen van f. 500, ingaande 1 mei. Tot onderwijzer te Ane wordt met ingang van 16 april a.s. met algemeene stemmen benoemd mej. Veurink, thans als zoodanig werkzaam te Holthone. Aan den heer Niterink, onderwijzer te De Krim, wordt op deins verzoek wegens ziekte eervol ontslag verleend. Meer dan 30 jaren was hij daar werkzaam. 

Balkbrug. In een gecombineerde vergadering van het Bestuur der afdeeling Balkbrug van het Groene Kruis en het Damescomite werd jl. maandag de wijkzuster mej. J. Dekker geinstalleerd. 

Balkbrug. Ds. S. Dwarshuis, beroepen predikant bij de Ger. Kerk alhier, hoopt zondag 13 mei intrede te doen. 

Dedemsvaart. Daar er reeds geruimen tijd werd vermoed dat enkele ingezetenen behalve regeeringsartikelen, ook nog een hoeveelheid levensmiddelen in voorraad hadden, werd heden door de Rijks- en Gemeentepolitie een onderzoek ingesteld, met het gevolg dat bij een notabel ingezeten 3 zakken weitenmeel en een partij rijst en zeep in beslag werd genomen. De voorraad is aanvankelijk in de gemeentelijke bergplaats opgeslagen in afwachting de beslissing. 

Dedemsvaart. Door de militaire commiezen werden heden aangehouden de paardenhandelaars C. Maas en L. Schuurman, beide wonende te Slagharen, wegens het vervoeren van 3 paarden, zonder deze waren gedekt door een geleibiljet. Bereids is tegen beiden proces-verbaal opgemaakt. 

Dedemsvaart. Jl. woensdag werd door not. Berendsen de tweede veiling gehouden van twee huizen, ieder met 3 woningen, te zamen groot 0.33.50 ha, toebehorende aan den heer J.G. Peters alhier. Hoogste bieder op beide perceelen was de heer M. Spier alhier met wat betreft perceel 1 f. 3150 en perceel 2 f. 2850. De perceelen zijn echter beide ingehouden. 

Dedemsvaart. toegelaten tot de school voor m.u.l.o. te Dedemsvaart Langewijk: J.J. Ruyf, G. Dunnink, E. Meindersma, Fred. ter Haar, A. Kamphof, R. Drost, R. Prins, A. Zomer, Jan Wierbos, G. Kisteman, St. Zweers, E. Oostenbrink, Kl. Rooseboom, Jantje Bruins, Kl. Harwich, Hill. v. Haeringen en Adriana Schmiedt. Afgewezen: twee. 

Gramsbergen. Maandag 26 maart werd in ’t Café Bolte de eerste algemeene jaarvergadering gehouden van het Groene Kruis alhier. De aftredende bestuursleden heren Van Veen en De Lange werden herkozen. 

De Krim. Tot onderwijzeres aan de Chr. school alhier is benoemd mej. W. van den Berg, volontaire aan de chr. school te Harderwijk. 

Hardenberg. Op zaterdag jl. werd eene algemeene vergadering gehouden van de Boerenleenbank. De voorzitter opent de vergadering met eene toespraak waarin er op werd gewezen dat de leenbank op 1 september 1916 10 jaar heeft bestaan en dat in het afgeloopen jaar de heer G. Zwijze die van de oprichting af steeds als lid van den Raad van Toezicht was werkzaam geweest, door den dood aan de vereeniging was ontnomen. De aftredende leden van het bestuur en den Raad van Toezicht de heeren H.J. Grooters en H.J. Boerrigter, werden herbenoemd en in de vacature Zwijze werd gekozen de heer L. Waterink. 

Hardenberg. Mej. Ter Strake, onderwijzeres te Bruchterveld is benoemd aan de chr. school te Eibergen. De benoeming is door haar aangenomen. 

Hardenberg. Eierenmarkt. Aanvoer 80.000 stuks. 

Heemse. Wij vestigen de aandacht van werkgevers en werknemers op de in dit no. voorkomende advertentie van den correspondent der Intercommunale Arbeidsbemiddeling der gemeente Ambt Hardenberg. 

Heemse. In de op 26 maart gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd tot onderwijzeres aan de o.l. school te Lutten a.d. Dedemsvaart benoemd, ingaande 16 april, mej. A. van der Mei te Haulerwijk (Fr.). Met algemeene stemmen werd met ingang van 16 april a.s. tot onderwijzeres te Collendoorn benoemd mej. M. de Groot te Sibculo. 

Te koop aangeboden: 12 stuks mooie biggen bij wed. A. Heres (Bergentheim); een bejaard werkpaard bij Jan Ramaker (Hoogenweg) en een vet kalf, oud 1 maand, bij A. Hofsink (Heemse). 

Waterschap het Rheezer- en Diffelerveld. Ontvanger: Schutte. 

Groote boeldag. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 10 april om 2 uur bij den heer G. Jonkhans, Vrouwenhoek, Hardenberg, te verkoopen: 1 neurende koe, 1 melkkoe etc. etc., koetswagen op veeren etc. 

Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 19 april om tien uur bij den heer Jans Hofstede aan het Haantje te Lutten te verkoopen: 20 extra beste nieuwe eiken kruiwagens, nieuwe boerewagen, circelzaagmachine, nieuwe veldsmidse, dommekracht, best Amerikaansch orgel etc. 

Notaris Zwamborn bericht dat het huis in de Voorstraat te Hardenberg, van den heer Dr. G. Bruins, is ingezet op slechts f. 2150. Het huis is geriefelijk ingericht en voor vele doeleinden geschikt. Sleutel ter bezichtiging verkrijgbaar bij J. Bruins, Achterstraat. Toeslag bepaald op woensdag 18 april om 12 uur in Hotel Baving te Stad Hardenberg. 

Boerenvoortvaring. Notaris Berendsen zal op woensdag 11 april des namiddags 2 uur ten huize van den heer J. Dekker op het Ommerkanaal (op een der boerderijen van den heer dr. Prak) publiek verkoopen: voor den heer F. Dekker: een koe; voor den heer J. Dekker, een vaars etc. etc. 

Wegens vertrek. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 12 april ’s morgens 10 uur ten huize en verzoeke van den heer J. Niterink te De Krim publiek verkoopen: 1 buffet, 1 kast etc. etc. 

Veefonds Ane en Omstr. Jaarvergadering bij N.W. van der Hulst te Ane 

13-04-1917 
Vergadering van den raad der gem. Avereest op dinsdag 10 april 1917. Afwezig de heer E. ten Kate, wegens ongesteldheid. Dankbetuigingen van A. ter Brugge en J. de Vries voor verleende gratificatien. Idem van mej. Koopmans en mej. Zoete wegens hare benoeming als onderwijzeressen; idem van K. Keizer, wegens zijn benoeming als concierge ten gemeentehuis. Verzoek van J.F. Pluim te Balkbrug om afstand van een perceeltje gemeentegrond aan de Provincie voor den bouw van een brugwachterswoning; de provincie toch is voornemens om voor de bestaande loods aldaar een brugwachterswoning te plaatsen, waardoor voor zijn in veiling te brengen perceelen de toegang zal zijn ontnomen en voor alle verdere opbloei van Balkbrug in die richting de kans zou zijn benomen, met een ingesloten schrijven van Ged. St. Etc. Verzoek van den Ambtenaarsbond Balkbrug en omstr. om evenals in andere gemeenten den prijs der rijst te brengen van 14 op 10 cts en van aardappels van 6,5 op 5,5 ct. per pond. Etc. Schrijven van het gemeentebestuur van Zuidwolde over de wegverharding over het Bergje om een brug in de Hokkendijk over de waterleiding van het Waterschap Drogteropslagen voor rekening en onderhoud van beide gemeenten te nemen, aangezien het waterschapsbestuur zich niet, zooals eerder was toegezegd, met het onderhoud wil belasten, maar aanbiedt f. 300 ineens te storten. De raad besluit hierop niet in te gaan, tenzij dat kan worden volstaan met een duiker, die dan hogenaamd geen onderhoud meer zal vragen. In dien geest zal de Raad van Zuidwolde worden geantwoord. Op een verzoek van den heer ter Beeke besluit de raad om een helpster te benoemen voor de nuttige handwerken aan de school wijk F. Voorstel van de heeren Roesink, v.d. Elst en Balkema om de salarissen van het onderwijzend personeel te herzien. B. en W. bieden een concept-verordening aan ter beteugeling van het rooken door kinderen, waarbij de leeftijdsgrens is gesteld op 16 jaar. Den heer Mol gaat dit te ver, hij wil dit vastgesteld zien niet hooger dan 14 jaar. Tot onderwijzer aan de school voor m.u.l.o. werd benoemd de heer J. Koelma alhier. Verhoging salaris veldwachters. 

Bergentheim. Donderdagmiddag werd in de bijzondere school alhier de eindles van den landbouwwintercursus aldaar gehouden in tegenwoordigheid van den Rijkslandbouwleeraar den heer Lankwerden te Meppel, de heeren H.H. Weitkamp en A.A. Oostenbrink, respectievelijk burgemeester en wethouder dezer gemeente. Etc. 

Bergentheim. Met ingang van 16 april a.s. is benoemd tot postbode alhier A. Kamphuis van Den Ham. 

Dedemsvaart. Maandagavond vervoegde zich een viertal personen om en bij de woning van den landbouwer Johannes P. aan het Ommerkanaal. Toen P. daarop naar buiten ging, had een der personen den moed om P., die van geen bekwaad bewust was, met een mes of ander scherp voorwerp een wonde over de pols van de linkerhand toe te brengen. P. was genoodzaakt zich daardoor onder behandeling van den geneesheer te stellen. Van de dader is niets bekend. 

Hardenberg. Jaarlijksche bijeenkomst van de collectanten der Zendingsvereeniging ‘het Mosterdzaadje’. Ds. Westhoff. De heer Fredriks. 

Hardenberg. Terwijl hedenmiddag de winkelier Runhaar van Radewijk zijn paard alhier uitspande, kwam er eensklaps een auto in woeste vaart aanrijden, men zegt van Van Wely uit Coevorden, die met zoo’n vaart achter tegen het paard aanreed, dat het dier zoo zwaar verwond werd, dat het moest worden afgemaakt. De marechaussees alhier zijn met dit voorval in kennis gesteld en het is te hopen dat het paard zal worden vergoed. 

Hardenberg. Dezer dagen geraakte de landbouwer K. te Baalder met paard en wagen op hol, met het ongelukkig gevolg dat hji ernstig gewond werd aan het hoofd, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. 

Hardenberg. Maandagmorgen is in de Vecht bij Diffelen het lijk gevonden van den onlangs hier vermisten H.J. Zweers. 

Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onzen geliefden vader, behuwd- en grootvader Hendrik Jan Zweers, in den ouderdom van 83 jaar. Hardenberg, april 1917. 

Heden overleed in de hope des eeuwigen levens onze geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Alberta Woelders, weduwe van J. Zwitser, in den ouderdom van bijna 89 jaar. Uit aller naam, wed. Z. Zwitser. Bruchterveld, 8 april 1917. 

Gevraagd: een flinke dienstbode. Zich aan te melden bij den Directeur van het Distributiebureau te Hardenberg. 

Te koop: 10.000 pond roggestroo en 2 drachtige motten bij E. van de Poll op ’t Holt 

De commissie van het Onderlinge Veefonds te Stad Hardenberg maakt bekend dat de schatting is bepaald op dinsdag e.k. den 17 april te Stad Hardenberg beneden het kanaal, Hoogenweg en Oude Veen. De commissie, S. Baarslag (voorz.) en G.J. Meilink (secr.) 

Het bestuur van het Waterschap Radewijk-Baalder zal bij inschrijving aanbesteden: het schoonmaken der Radewijkerbeek (2 maal) en waterleidingen in de volgende perceelen: etc. 

Notaris Berendsen te Dedemsvaart, donderdag 19 april, ten huize en verzoeke van W.A. Prins bij Sluis 7 publiek verkoopen: 3 koeien etc. 

Inboedel en boerenvoortvaring. Notaris Berensen. Ten huiz en verzoeke van J. Kisteman, boven Sluis 6 te Dedemsvaart. 

Notaris Berendsen. Ten huize en verzoeke van H. v.d. Berg Tzn aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, publieke verkoop: een kar op veeren etc. 

Ik ontving 25 stuks prachtige fornuizen. Wie er nog een denkt te koopen, doe het spoedig, daar er geen nieuwe aanvoer meer te verwachten is. Minzaam aanbevelend, J.A. Dijk. 

20-04-1917 
Dedemsvaart. Bij Kon. Besluit is de heer G. van Barneveld, secretaris dezer gemeente, benoemd tot burgemeester van Hoogkerk (Groningen). 

Dedemsvaart. Woensdagmorgen had alhier aan Sluis VI een diep treurig ongeluk plaats. Terwijl de arbeider Reurink, in dienst van den heer W. van Haeringen Pzn, een kar met turf had vervoerd, geraakte het paard op de terugreis op hol, met het noodlottig gevolg dat R. van de kar viel, en eenige oogenblikken later overleed. De ongelukkige bereikte den leeftijd van ruim 68 jaar. 

Dedemsvaart. De intrede van ds. van Selms is wegens huiselijke omstandigheden tot naderen datum uitgesteld. 

Dedemsvaart. Bij het gehouden vergelijkend examen te ’s Gravenhage, voor opzichter bij den Rijkswaterstaat, slaagde onze plaatsgenoot, de heer J. van Goor, thans in militairen dienst. 

Gramsbergen. Verslag van de Algemene vergadering van het veefonds in Café Nieuhoff. Het aftredend bestuurslid de heer H.J. Kamphuis werd herkozen en tot schatter in plaats van E. Veurink gekozen J. Schotkamp. 

Gramsbergen. Werd in de op donderdagavond gehouden vergadering van neringdoenden besloten hunne winkel ’s avonds om 9 uur te sluiten uitgezonderd des zaterdagsavonds, later werd per omroeper aan het publiek medegedeeld dat door de onwil van een paar personen deze zaak niet kon doorgaan. ’t Is wel jammer, eerstens om de schaarste aan petroleum en anderzins ook om de winkeliers zelf, die dan des avonds nog eens op tijd gedaan hadden en van een rustig uurtje konden genieten. 

Gramsbergen. Door een tweetal rijksambtenaren zijn 3 militairen der grenswacht bekeurd wegens vervoer van waren waarvan de uitvoer verboden is en welke zaken over de grens zouden worden gesmokkeld. Een ingesteld onderzoek bij de militairen te Ane had het resultaat dat een geheele smokkelbende aldaar is ontdekt en er een zeven-tal in arrest is genomen. 

Gramsbergen. Als assistent aan de Zuivelfabriek alhier is uit een viert-tal sollicitanten benoemd de heer A.R. Koers, thans werkzaam te Noord-Barger, gem. Emmen. 

Lutten. Met ingang van 16 april is benoemd tot postbode alhier H. Mastebroek. 

Lutten. De heer K. Brassien, alhier, is te Zwolle geslaagd voor het onderwijzersexamen. 

Te koop aangeboden: een koe, a.s. mei kalven, bij wed. Jansen (Radewijk); twee guste koeien bij G.J. Kamphuis (Radewijk) en een bruin enterpaard (ruin) en 6 loopvarkens, bij wed. Schreur (Rheezerveen). 

Getrouwd: Jan Kisteman en Zwaantje Hagedoorn, Dedemsvaart, Kalkwijk, 12 april 1917. 

Ondergetekende slacht a.s. maandag een vet varken van 100 kilo. Verkrijgbaar a 50 cent per pond, bij L. Kleinlugtenbelt, Heemse. 

otaris Zwamborn. Verkoop van 100 perc. dennen bij de Stoomzagerij voor den heer H. Zweers JRzn. 

Notaris Zwamborn. Bij mej. de wed. G.J. Goris a.d. Gramsbergerweg te Hardenberg: 1 aftands merriepaard etc. 

Notaris B.H. Kelder. lading mooie rechte dennen bij Flierman a.d. brug te Gramsbergen, voor H. Prins te Hoogeveen. 

Het bestuur van het waterschap De Meene brengt ter kennis van belanghebbenden dat het kohier van omslagen, benevens de lijst van stembevoegden over het dienstjaar 1917 ter inzage liggen. 

Vergadering van gerechtigden in de Markte van Ane, tevens verhuring dijken en wegen. Zaterdag 28 april, ten huize van H. van der Hulst te Ane. 

Distributiebureau Hardenberg. De directeur maakt bekend dat aanvragen om aanvullingsbroodkaarten gericht behooren te worden, uitsluitend op dinsdag 24 april van 5-8 uur ’s avonds aan de heeren H.W. Weitkamp, Hardenberg, G. Bruins, Heemse, W. Eisma, Lutten, H.J. van Oortmerssen, Radewijk, G.H. Engelkes, Slagharen en R.E. Luijmes, Brucht. Etc. 

28-04-1917 
Vergadering van den raad der gem. Gramsbergen op dinsdag 24 april 1917. Afwezig de heren Zwijze en van der Hulst. Dankbetuiging van heer Bennink te De Krim voor de toegekende vergoeding als telefoonhouder. Mededeeling van den heer Niterink dat hij wegens vertrek naar Arnhem bedankt als lid en secretaris van de commissie tot wering van schoolverzuim. Door den raad wordt in zijn plaats benoemd de heer v.d. Sluis, hoofd der chr. school aldaar. Dankbetuiging van mej. Veurink voor haar benoeming tot onderwijzeres te Ane en tevens haar ontslag vragende als onderwijzeres te Holtheme. Als onderwijzeres te Holthone wordt benoemd mej. Groenewout, tijdelijk onderwijzeres alhier en te De Krim mej. Warries te Dalerveld met 7 stemmen. 

Dedemsvaart. Bij het woensdag te Zwolle gehouden onderwijzersexamen slaagden o.a. G. Dorgelo en M. Haitjema, leerlingen der chr. normaallessen alhier. 

Te koop aangeboden: een schaaphond, oud 6 maand, bij E. Wesselink (Rheezerveen); een gewone trekhond, bij A. Zweers (Hardenberg) en een best vaarskalf, 11 maand oud, bij A.J. Veldsink (Rheezerveen). 

Zoo de heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Jan Bakker en Margje Hoogeveen op maandag den 30sten april hunne 40-jarige echtvereeniging te herdenken. Etc. Bruchterveld, april 1917. 

Bestuur van Waterschap de Molengoot maakt bekend dat het kohier van omslagen etc. ter inzage liggen. Bestuur: G. Bruins (voorz.) en G.J. Meilink (secr.). 

Veemarkt te Stad Hardenberg. De burgemeester van Stad hardenberg maakt bekend dat het marktverbod tijdelijk buiten werking wordt gesteld, voor zoover betreft schapen, geiten en biggen. Stad Hardenberg, 25 april 1917. Burgemeester J.W.C. Bloem. 

Schouw waterleidingen. B. en W. van Gramsbergen brengen ter kennis van belanghebbenden dat de schouw over de waterleidingen zal plaats hebben op woensdag 16 mei 1917 de Voordijksloot; op vrijdag 18 mei 1917 de Veendijkswaterleiding en de Ziel; op zaterdag 19 mei 1917 de grenswaterleiding tegen de Vilsterborg, de bermslooten van het Coevorderkanaal, de Vilsterborg en de Weekenkarstwaterleiding. C.J. van Riemsdijk (burgemeester) en J.H. Leemgraven-Slingenberg (wethouder). 

Stuw- en Geugiesdijk. B. en W. van Gramsbergen brengen ter kennis van belanghebbenden dat de schouw over den Stuw- en Geuchiesdijk zal worden gehouden op vrijdag 18 mei 1917. Etc. 

04-05-1917 
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op woensdag 2 mei 1917. Alle leden aanwezig. Ingekomen een adres van de afd. van het Ned. Onderwijzers Genootschap met verzoek om het salaris van de onderwijzers te verhoogen. Etc. Een adres van het dagelijks bestuur van de Cooperatieve Landbouwers Vereeniging alhier om de eierenmarkt des middags om half twee te sluiten. Algemeen is men hier voor en wordt op voorstel van den heer Peltjes besloten de eierenmarkt om 1 uur te sluiten. Verhuring mars- en veldweide. Salaris koeherder. 

Vergadering van den raad der gem. Avereest op zaterdag 28 april 1917. Afwezig de heeren E. ten Kate en v.d. Elst. Schrijven van den heer Koelman dat hij zijne benoeming als onderwijzer de m.u.l.o.-school aanneemt onder dankbetuiging voor zijne benoeming. In verband hiermede wordt hem met 1 mei eervol ontslag verleend als onderwijzer. Onderhandsche verpachting tolheffing weg Balkbrug – De Wijk. Aan den gemeentesecretaris wordt op zijn verzoek wegens zijne benoeming als burgemeester der gem. Hoogkerk eervol ontslag verleend tegen 1 mei a.s. onder dankzegging voor de vele diensten der gemeente bewezen. De voorzitter wenscht mede namens den raad den heer Van Barneveld geluk met zijne benoeming als burgemeester. In plaats van den heer Van Barneveld werd als gemeentesecretaris benoemd de heer A. Schoemaker met algemeene stemmen. De heer Berends wijst op den onoogelijken toestand waarin de kroon in de raadszaal, die toch als versiering zal dienen, op het oogenblik verkeert. De voorzitter beaamt zulks, maar vreest dat het teere stuk onder de bewerking zal sneuvelen. De heer Berends meent het middel te kennen om zulks zonder gevaar te doen en biedt aan hiervoor te zorgen. De raad neemt dit dankbaar aan. 

Hardenberg. Tot onderwijzeres aan de bijz. school te Bruchterveld is benoemd mej. A. Rewijl te Kampen. 

Hardenberg. Maandag wordt hier weder markt gehouden, echter alleen van varkens, schapen, geiten enz. Geen koeien. 

Hardenberg. Te Zwolle is deze week geslaagd voor het acte-examen L.O. mej. J.B.J. Meilink, alhier. 

Hardenberg. Bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen is benoemd te Hardenberg J. van Zon, thans tijdelijk hoofdkommies aldaar. 

Te koop aangeboden: een drachtige vaars, 12 mei kalven, bij gebr. Welleweerd (Rheeze); een jonge guste koe, bij G.J. Waterink (Venebrugge); een zomerkalvende koe, bij wed. E. Gerrits (Collendoornerveen). 

Gramsbergen. Eerste algemene vergadering van de Boerenleenbank in café Bolte op 27 april 1917. Alhoewel in deze gem. al twee boerenleenbanken in werking waren bij de oprichting van die te Gramsbergen en ook die te Hardenberg nogal veel leden onder deze gemeente telt, blijkt toch dat ze levensvatbaarheid bezit. Haar ledental, bij de oprichting 28 bedragende, is al tot 63 geklommen. De heer H.J. Brink werd als bestuurslid herkozen en gekozen de heer H. Veurink Lzn, gedurende 1916 plaatsel. lid. Als lid van den raad van toezicht werd herkozen de heer G.J. Hutten. Herkozen als plaatsverv. lid de heer H.J. kamphuis en gekozen H.J. Roelofs. Het salaris van den kassier werd op f. 100 bepaald. 

Gramsbergen. Zeker in verband met smokkelen zijn alle manschappen van het detachement te Ane naar hun garnizoenen teruggezonden en door andere reeds vervangen. Ook zijn een tweetal winkels voor den tijd van drie maanden gesloten. 

Smidsknecht gevraagd voor direct; 2 a 3 jaar in het vak. Aanmelding bij K.H. Dekker, N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen, Bergentheim. 

Aanbesteding. Het Waterschap ‘de Lutterscheiding’ zal in ’t café Staarman te Slagharen op 15 mei a.s. des namid. 4 uur aanbesteden: het maken van een houten grondduiker onder de Lutterhoofdwijk, met bijkomende werken. Bestek en teekening te bekomen a f. 1,- bij den secretaris G.F. Tebbe jr. te De Krim. 

Steenkolen-distributie. Ambt en Stad Hardenberg. Zij die geregeld hunne brandstoffen moesten koopen, wordt gelegeheid gegeven reeds thans bij heeren handelaren, te verkrijgen: voor woningen met 1 haardstede 3 h.l., voor woningen met 2 haardsteden 5 hl. Nadere regeling volgt nog. De nu aangekochte hoeveelheden, komen in mindering van het beschikbare deel. Uiterste zuinigheid wordt dus ten zeerste aangeraden. Aan heeren smeden en verdere steenkolengebruikers, wordt medegedeeld dat zij een vierde deel van hun aanvragen kunnen bekomen bij fa. Oostenbrink & Grooters. De brandstoffen-commissie voor Ambt en Stad Hardenberg, J. v.d. Vecht (voorz.), H.W. Weitkamp (secr.), J.A. Haverkamp, A.A. Oostenbrink, A.J. Ziegeler. 

Schapen- en Geitenfonds Zwarte Pad en omstr. Algemeene ledenvergadering op maandag 7 mei in ’t café Berends. Namens het bestuur, secr. T.J. Schuring. 

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens in de maand mei 1917 voor de familie van wijlen notaris Mr. van Riemsdijk publiek te verkoopen: al hare onroerende goederen onder Stad en Ambt Hardenberg, waaronder eene uitstekende boerenplaats aan den Hoogenweg, de Weide bij het Kerkhof, 4 dagwerk in de Veerweide, 2 stukken veldgrond bij Koops aan het kanaal enz. 

Notaris Zwamborn verzoekt allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel van de wed. Herm. Centen en kinderen te Radewijk, daarvan opgaaf of betaling te doen ten zijnen kantore voor of op 15 mei 1917. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 8 mei des middags 12 uur bij Manus aan ’t Ongeluk (Avereest) voor gebr. Sap, publiek verkoopen: een partij nieuw hout etc. 

Schouw waterleidingen. Het bestuur van het waterschap Holtheme brengt ter kennis van belanghebbenden dat de voorjaarsschouw over de waterleidingen zal plaats hebben op: dinsdag 15 mei: te Gramsbergen, Loozen, de Bermsloot, de Lee tot Koeland van Roelofs. Donderdag 17 mei: te Holtheme, Holthemerbroek, den Velde, Burgerkampen achter de Kooij. Woensdag 23 mei: te Gramsbergen en Radewijkerveld. Bestuur: H. Zwijze Gzn (voorz.), B.H. Kelder (secr.). 

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg maakt bekend dat de verhuring der veldweiden zal plaats hebben in de Oude Openbare School, a.s. maandag 7 mei e.k. en de verhuring der Marschweiden dienzelfden dag. 

Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat de eierenmarkt alhier voortaan zal gehouden worden van 9 uur v.m. tot 1 uur n.m. 

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens vrijdag 18 mei e.k. des voormiddags 11,5 uur publiek bij inschrijving te verhuren: een nieuw te bouwen boerderij in ’t Veld met nader op te geven hoeveelheid grond. De teekening der te bouwen woning ligt voor gegadigden ter secretarie ter inzage. De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben donderdag 17 mei a.s. Samenkomsst bij Melenberg aan den Emtenbroekerdijk des n.m. 4 uur. 

Landweer. Schorsing van onbepaald (klein) verlof. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg en Gramsbergen maken beken ddat het onbepaald (klein) verlof der landweerlichtingen 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913 in den loop van dit jaar voor den tijd van 1 tot 4 dagen zal worden geschorst. Etc. 

Verkrijgbaar voor Stad en Ambt Hardenberg: anthraciet, briketten, brandhout bij: H. Zweers JRzn. 

11-05-1917 
Bergentheim. Tot onderwijzer aan de chr. school alhier is benoemd de heer J.H. Heringa te Assen. 

Bergentheim. Op het rijksproefveld alhier zullen de navolgende vijf haversoorten worden geteeld: President, Groot Majol, Zegehaver Gouden Regen en Mansholt II. 

Balkbrug. Ds. Dwarshuis, beroepen predikant bij de geref. kerk alhier, denkt a.s. zondagmiddag zijn intrede te doen. Als bevestiger hoopt in de morgengodsdienstoefening op te treden ds. Van Diemen te Nieuwleusen. 

Dedemsvaart. Zondag jl. nam ds. J.A. van Selms onder overgroote belangstelling afscheid van de Ned. herv. Gem. te Grijpskerke (Z) om te vertrekken naar Dedemsvaart. 

Dedemsvaart. maandag jl. herdacht het Schapen- en Geitenfonds Zwarte Pad en Omstr. in haar jaarvergadering, gehouden in Café Berends tevens haar tienjarig bestaan. 

Dedemsvaart. Benoemd tot Vader en Moeder in het Oude Mannen- en vrouwenhuis de heer Boersma en echtgenoote te Enschede. 

Heemse. Bij de zaterdag gehouden jaarlijksche plaatsenverhuring in de Geref. kerk was de opbrengst f. 2700, zijnde 250 gulden meer dan het vorig jaar. 

Hardenberg. Maandagmiddag had hier de verhuring plaats der Mars- en Veldweiden. Verhuurd werden 39 Veldweiden a f. 8,- per weide, terwijl op den Mars 74 weiden verhuurd werden voor f. 1800, zodat elke Marsweide kost f. 24,325. 

J. Scholten, Lutten. Heeren-, jongeheeren- en kindercostumes etc. 

Te koop aangeboden: een driejarig paard, merrie, vosbles, (half belgisch), bij Evert Nijmeijer (Ane); twee zwartbonte pinken, 1 jaar oud, bij Godeke (Bruchterveld), twee drachtige vaarzen, 1 pink en 1 drachtig varken, bij J. Alferink (Collendoornerveen), 1 of 2 beste vaarskalveren op Willemshove, Semmelink (Lutten), een aftandsche kidde, bij W. Meinen (Bruchterveld). 

Mevrouw Oldeboom te Hardenberg vraagt tegen 1 aug. voor haar gezin (doktersgezin, 2 personen) een flink, eenvoudig, burgermeisje van christelijken huize, dat goed kan koken en zelfstandig kan werken, liefst boven 25 jaar. 

Hondenbrood. Burgemeesters en Wethouders van Stad en Ambt Hardenberg maken bekend, dat belanghebbenden, die in aanmerking wenschen te komen voor het ontvangen van hondenbrood, bereid uit mais, zich ter gemeentesecretarie hunner woonplaats kunnen aanmelden voor 17 mei 1917. 

Waterschap de Schuinesloot. Vergadering in Café Geerdes. Bestuur: K. Salomons Hzn (voorz.) en P. Beunder (secr.). 

Notaris Zwamborn te Heemse en mr. F.W. van Riemsdijk, waarnemend notaris te Almelo, zijn voornemens te verkoopen: woensdag 16 mei bij inzet en woensdag 30 mei bij toeslag, beide malen in Hotel Baving te Hardenberg, om 11 uur, voor het Waterschap de Kruisebrink (Kruserbrink) het recht van opstal van het molenerf. Voor de fam. mr. A.J. van Riemsdijk: 1.51.90 ha. de Weide bij het Kerkhof in 6 percelen bouwterrein en drie dagwerk. 17.90 are bouwland Rubengoren bij de Heidenkamp. 6.65.50 ha boerderij op de Roeterskamp, in de onmiddellijke nabijheid der stad in 7 perceelen. 67.60 are bouwterrein tegenover het vorige in 3 perceelen. 1.76.70 ha grasland naast de boerderij in 2 perceelen. 1.38.70 ha veldgrond bij Koops aan het Kanaal. etc. 4 dagwerk in de Veerweide te Heemse. 

Notaris Berendsen. Voorlopige aankondiging. Publieke verkoop boerderij aan de Oostwijk te Dedemsvaart voor A. van der Most. 

Grasverpachting. B. en W. van Ambt Hardenberg maken bekend dat zij voornemens zijn het grasgewas langs den Kloosterdijk en den Zwarten Dijk voor een jaar te verpachten. 

Openbare vergadering van Veehouders en Landbouwers op vrijdag 18 mei e.k., ’s avonds 7 uur in ’t café van R. de Lange te De Krim. Bespreking oprichting van een plattelandersbond. Spreker: C. in ’t Veld, Holl. Landb. en Veehouder. Namens de Landb. Vereeniging ‘Verwisseling’. J. Haverkamp, secr. 

18-05-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op maandag 14 mei 1917. Afwezig de heeren Geerdes (weth.), Veurink en Broekroelofs. Tot onderwijzeres te Sibculo met algemeene stemmen benoemd mej. G. Broen. Voorstel van B. en W. omtrent verplichte winkelsluiting etc. 

Bergentheim. Een hevig onweder ontlastte zich dinsdag boven onze plaats. Herhaalde malen sloeg de bliksem in. De boerderij van Hofsink aan den Kloosterdijk werd getroffen en ging in vlammen op. De bewoners slaagden er in het vee te reden, behalve een paar varkens. Een kwartier verder werden drie pinken in de weide doodelijk getroffen. Het grootste ongeluk gebeurde echter in de veenderij van de Erven van Roijen, waar de echtgenoote van den veenarbeider Lunenberg door het hemelgevuur op noodlottige wijze werd gedood. De man zelf was ook eerst geheel buiten kennis, maar is nu redelijk wel. Hoe bleek in ons dorp de waarheid van het psalmwoord: ’s heeren stem is hoogst geducht’. 

Dedemsvaart. Intrede ds. Van Selms. 

Dedemsvaart. Dr. Riemens alhier heeft het beroep naar Leiden aangenomen. 

Hardenberg. In de woensdagavond alhier gehouden vergadering van de liberale kiesvereeniging zijn tot candidaten gesteld voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing de aftredende leden de heeren Bromet, Waterink en Zweers. 

De territioriaal bevelhebber in Overijssel heeft voor de in staat van beleg verklaarde gemeenten in Overijssel binnen welke vervoer van vee in andere dan binnenwaartsche richting moet gedekt zijn en voor welke ontheffing is verleend van het verbod tot het houden van veemarkten, bepalingen vastgesteld waaraan de marktplaats moet voldoen afgesloten, slechts 1 toegang, loods voor de ambtenaren der directe belastingen enz. en regelen, welke bij het houden van de markten in acht genomen moeten worden. 

Heemse. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de christelijke school te Rheeze is benoemd mej. Meilink te Hardenberg. 

Door ’s heeren goedheid werden we heden verblijd door de geboorte van een zoon Rutger Gerardus. G. Bakker en H. Bakker-Zweers. Weesp, 11 mei 1917. 

Te huur: een boerenplaatsje, met 1 ha. land, aan den Collendoornerdijk, bewoond door A. Odink. Te bevragen bij G.J. Bolks op de Haar. 

Notaris Zwamborn te Heemse en mr. F.W. van Riemsdijk, waarnemend notaris te Almelo, berichten dat voor de fam. mr. A.J. van Riemsdijk zijn ingezet, onder Hardenberg: 6 huisplaatsen aan de Oostpoort, resp. op f. 200, f. 300, f. 400, f. 400, f. 400 en f. 400. Etc. 

Mobilia. Notaris Berendsen zal op 19 mei in het Strooiendorp te Dedemsvaart in het huis, bewoond geweest door den heer H. Drogt, publiek verkoopen: een fornuis etc. 

Not. B.H. Kelder. Verkoop van een partij nieuw hout etc. bij de wed. G. van Zwolle te Lutten, voor den heer H. Veldhuis. 

Riet te koop in 3 soorten, bij B.J. ten Brinke, Kanaal. 

25-05-1917 
Dedemsvaart. Bij het te Zwolle gehouden onderwijzeres-examen zijn o.a. geslaagd de dames G. Booij alhier en A. Martena te Zuidwolde, beide leerlingen der bijzondere normaalschool alhier, alsmede de dames A. Nijhuis alhier en J. Reinink te Lutten, leerlingen der particuliere normaalschool alhier. 

Hardenberg. In verband met een desbetreffende aanschrijving van het Kolendistributiebureau in Den Haag, geldt de brandstoffencommissie thans behalve voor Stad en Ambt Hardenbeg ook voor de gem. Gramsbergen. De commissie is nu samengesteld als volgt: J. van de Vecht (voorz.), A.A. Oostenbrink, J.A. Haverkamp, H.W. Weitkamp (secr.), A.J. Ziegeler H. Zwijze, S. Bootsma en J. Baarveld. 

Hardenberg. De heer J.W. Westhoff is aan de Rijksuniversiteit te Utrecht gepromoveerd tot Doctor in de Rechtswetenschap. 

De Krim. Vrijdag 18 mei trad voor de landbouwvereen. ‘Verwisseling’ op de heer C. in ’t Veld, landbouwer te Beerserveld, met het onderwerp ‘Oprichting van eenen plattelandersbond’. 

Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, na een kortstondig doch hevig lijden, mijn geliefden man, vader, behuwd- en grootvader B. Prins, in den ouderdom van 56 jaar. L. Prins-Bols. Bergentheim, 18 mei 1917. 

Te koop aangeboden: een neurende koe of vaars, bij wed. Jansen te Radewijk; een pink bij J. Veltink te Collendoornerveen (Colderveen). 

Algierschfosfaat te koop bij K. Vinke, Heemse. 

Provinciale Zendingsdag d.v. te houden woensdag 30 mei 1917 in de Gereformeerde Kerk te Hardenberg. Openingswoord door ds. G. Elzenga van Kampen. Ds. R.J. Schoemaker van Heemse houdt een referaat over ‘een heilig Cosmopolitisme’. 

Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 30 mei des middags 1 uur in het Hotel Ter Haar te Dedemsvaart, voor den heer E. Zwiers en mej. R.J. Zwiers publiek doen inzetten: een winkelhuis met tuin, gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, verhuurd aan de heer A. Dunning; een kamp groenland gelegen aan de Langewijk tegenover de Kalkovens van den heer Trip; een kamp groenland met houtwal, gelegen aan den Zuidwoldigerstraatweg, achter het perceel van den heer Krabbe etc. 

Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ Lutten-Slagharen. Het bestuur neemt de vrijheid langs dezen weg bekend te maken dat het ophalen van de gewone contributie over 1917 weder is opgedragen aan G. Smink. Namens het bestuur, B. Lagendijk (secr.). 

Brandgevaar. De burgemeester van Ambt Hardenberg verzoekt den ingezetenen toch vooral zeer voorzichtig met vuur om te gaan bij heerschende droogte, zoals o.a. thans. Etc. Burgemeester H.H. Weitkamp. 

01-06-1917
Dedemsvaart. Maandagavond en nacht ontlastte zich boven deze gemeente eenhevig onweder, vergezeld van een verkwikkenden regen. De bliksemstralen waren niet van den hemel, gevolgd door ratelende donderslagen. De bliksem sloeg in in de woning bewoon door Krikke cs., gelukkig zonder brand te veroorzaken, ook is het pannenhuis van de heer Trip getroffen, benevens de boerderij van mej. de wed. Dekker te Oud-Avereest, welke geheel in vlammen opging. 

Dedemsvaart. Woensdagmiddag na afloop van de markt alhier geraakte het paard van den landbouwer H.H. te den Oosterhuis op hol. In vliegende vaart ging het door de marktstraat naar de Kalkwijk, waar het paard van den wagen los kwam, en de wagen, waarop biggen warin, in de Kalkwijk terecht kwam. Gelukkig waren er rappe handen bij de hand die de beestjes spoedig opvingen en op het droge brachten, terwijl ook de wagen spoedig op de wal kwam, zoodat het ongeval dus goed afliep, daar het paard onmiddellijk tot staan werd gebracht. 

Slagharen. De jaarvergadering van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij ‘De Eendracht’ is gehouden op 29 mei jl. bij B.B. de Boer. Aanwezig waren slechts 12 personen. De bestuursleden Leenders, Jannink, Staarman en Smit werden herkozen. 

Hardenberg. Woensdagavond werd hier de jaarvergadering gehouden van de Hardenberger Middenstandscredietbank. Boekhouder Breukelman. 

Hardenberg. Bij koninklijk besluit van 29 dezer is, met ingang van 16 juni, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor alhier J.W.F. van Huis, nu in gelijke betrekking te Roelofarendsveen. 

Hardenberg. We herinneren er nog aan, dat hier maandag a.s. de gewone veemarkt weer gehouden zal worden. 

Te koop aangeboden: 3 drachtige varkens bij wed. Breukelman, Collendoornerveen. 

Geboren: Anna Jantina, dochter van A. Veldkamp en H.G. Veldkamp-Pluim. Hardenberg, 26 mei 1917. 

Heden nam de Heere van ons weg onzen inwonenden vriend Herm. Luchies, in den ouderdom van 57 jaar. Zijn heengaan was vrede. G.W. Grimmerink, echtgenoote en kind. Bruchterveld, 28 mei 1917. 

Landbouw-werktuigen voor den hooibouw voorradig etc. J. Grooters, Hardenberg. 

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens dinsdag 12 juni in Café Frijling te doen inzetten: voor den heer J. Weitkamp: het huis met tuin De Kamp, groot 0,08,85 ha en landerijen op de Klapschure, in den Esch etc. en voor de heer B.J. Schutte 3 dagwerk hooiland in de Klokkebuil

Rogge. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend, dat degenen die nog rogge in voorraad hebben, deze kunnen afleveren op 7 juni aanstaande en wel bij: te Heemse bij de wed. Nijzink, te Brucht bij E. Brinkman, te Bergentheim bij D.J. Olsman, te Radewijk bij J. Kampherbeek, te Slagharen in de O.L. School. Burgemeester, H.H. Weitkamp. 

Verloren: op den Gramsbergerweg vanaf E.J. v.d. Veen te Loozen tot aan J.A. Dijk te Hardenberg, een portemonnaie met ongeveer 40 gulden; de vinder wordt verzocht haar terug te bezorgen tegen ruime beloning aan bureau dezer. 

Het bestuur van het Waterschap Rheezer- en Diffelerveld roept sollicitanten op voor de betrekking van secretaris-ontvanger van dat waterschap. A.A. Oostenbrink (voorz.) en Schuite (secretaris). 

08-06-1917 
Dedemsvaart. Met ingang van 15 juni is hier tot 1en ambtenaar ter secretarie benoemd de heer Pleiter, thans in een gelijke betrekking te Doornspijk werkzaam. 

Heemse. Naar we vernemen stellen van de aftredende leden van den gemeenteraad van Ambt Hardenberg, bij de a.s. verkiezing de heeren Geerdes en Weitkamp zich niet herkiesbaar. 

Hardenberg. In de dinsdag gehouden vergadering van de Handelsvereeniging werd in de plaats van de heer J.G.A. van der Sanden, die naar elders vertrok, tot betuurslid gekozen de heer P. van Velzel. Besloten werd aan de gemeenteraden van Ambt- en Stad Hardenberg een verzoek te richten om bij verordening te willen bepalen dat de winkels in die gemeenten ’s avonds na 8 uur gesloten moeten zijn, uitgezonderd op zaterdagen en daarmee gelijk te stellen dagen; dan om 10 uur. 

Te koop aangeboden: een beste neurende vaars, bij de gebr. Welleweerd, Rheeze. 

Spoed! Hooibouwwerktuigen uit voorraad leverbaar; grasmaaiers, hooischudders, hooiharken etc., bij H. Zweers J.Rzn te Hardenberg. 

Kiezers in ’t district Ommen, op woensdag 13 juni a.s. s avonds 7 uur zal in ’t Hotel Baving te Hardenberg de weled. heer H.J. Kruidenier Hzn, candidaat voor de 2e kamer, spreken over ’t doel van den plattelandsbond in verband met de a.s. verkiezing. 

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 12 juni om twee uur in Café Frijling te doen inzetten: voor den heer G. Jonkhans i.d. Vrouwenhoek, al diens onroerende goederen onder Stad en Ambt Hardenberg, ter grootte van ca 15 hectare, voornamelijk bestaande in een vruchtbare in de nabijheid van harden weg en vaarwater gelegen boerderij met hecht sterk huis, nieuwe schuur etc. 

Te huur: een stuk bouwland, in den Esch, afkomstig van Hurink, in huur bij wed. van Loo, groot ruim 28 aren. Te bevragen bij F.H. van Munster. 

J.H. Stegeman maakt bekend, dat zijne vrouw G. Geugies, verblijf houdende te Radewijk, in het huis afk. van H. Centen, niet de in art. 64 B.W. veronderstelde bewilliging heeft bekomen. Mitsdien waarschuwt hij een ieder haar niet op crediet te leveren, daar hij geen schulden door haar gemaakt zal betalen. 

Allen die iets te vorderen hebben van, stukken of waarden onder zich hebben of op andere wijze iets verschuldigd waren aan de heer M. Luchies, overleden te Bruchterveld 28 mei jl., worden verzocht daarvan opgave, afgifte of betaling te doen voor 19 juni, ten kantore van not. Zwamborn te Heemse. 

Gras. Notaris Berensen zal op zaterdag 16 juni in Café Stolte bij Sluis 4 publiek verkoopen: voor den heer J.F. Pluim: 5 perceelen gras op Mariahoeve. 

Mobilia. Notaris Berensen zal op maandag 18 juni ’s morgens om 10 uur, voor de heeren gebr. Van Barneveld, in het voorheen door hen bewoonde huis bij het Tramstation, publiek verkoopen: den geheelen zeer netten inboedel etc. 

Aanbesteding. Op dinsdag 19 juni 1917 n.m. 2,5 uur zal het gemeentebestuur van Stad Hardenberg in het gemeentehuis aldaar, aanbesteden in 1 perceel het bouwen van eene onderwijzerswoning aan den Stationsweg te Hardenberg. Bouwkundige fa. K.A. Hakkert, Dedemsvaart. 

Bij inschrijving te huur: een boerenplaatsje te Bruchterveld, thans in huur bij W. Ridderman. Te aanvaarden 1 mei 1918, groot ruim 9,5 ha. Briefjes inleveren bij gebr. Uelderink, Brucht. 

Mooie roode en witte koolplanten a 30 cent per honderd. H. Muis, kweeker, Bergentheim. 

15-06-1917 
N.V. Sallands Volksblad Nieuwe Dedemsvaartsche Courant. Vergadering van aandeelhouders op woensdag 27 juni a.s. in de consistorie der Ger. Kerk te Hardenberg. Directeur, G. Bruins. 

Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op dinsdag 12 juni 1917. Goedkeuringsbesluit van G.S. inzake de verhuring van de woning bewoond door Van Diepen, die wederom voor den tijd van 6 jaar aan hem is verhuurd voor den huurprijs van f. 300 per jaar. Winkelsluitingstijden. Benoemd worden tot leden van het stembureau voor de a.s. verkiezingen de heeren Frijling, Peltjes en Schuldink. Wijzigingen in de bouwverordening. 

Vergadering van den raad der gem. Gramsbergen op dinsdag 12 juni 1917. Afwezig de heer v.d. Hulst. Schrijven van mej. Groenewoud waarin zij haar benoeming tot onderwijzeres te Holthone aanneemt. Idem van de heer v.d. Sluis als lid der commissie tot wering van schoolverzuim te De Krim. Een verzoek van den heer Koek om de belooning als administrateur van de Distributie, thans f. 300,- bedragende, op f. 600,- te willen brengen. De vaststelling van de belooning aan den heer Kelder als opzichter der woningbouw voor de rijksveldw. te De Krim wordt op voorstel van den heer Smit aangehouden aangezien de werkzaamheden nog niet geheel zijn afgeloopen. Het dagelijksch luiden der torenklok, waarvoor F. v.d. haar thans f. 25,- ’s jaars geniet wordt met f. 10,- verhoogd; die voor het opwinden van het torenuurwerk wordt uitgesteld. 

Bergentheim. Zondagmorgen is de 22jarige H. (Klaas Hulleman) alhier, die lijdende was aan toevallen, terwijl hij in ’t kanaal aan ’t visschen was, voorover gevallen en jammerlijk verdronken. 

Dedemsvaart. Zondagvoormiddag tijdens de godsdienstoefening in de herv. kerk, had een brutale rijwieldiefstal plaats. De landbouwer J.W. en echtgenoote van Zuidwolde hadden hunne fietsen geplaatst bij de kerk. toen de godsdienstoefening was afgeloopen, miste de vrouw van W. haar rijwiel. Onmiddellijk wed hiervan aangifte gedaan bij den veldwachter Klinge, die spoedig de daderes op het spoor was, die door den veldwachter Oostindien aan de Balkbrug werd aangehouden. Het was de bij de politie welbekende J.W. te Rheezerveen, die haar daad bekende en overgebracht werd naar Zwolle. 

Heemse. Ds. Schoemaker, geref. predikant alhier, die sinds eenige dagen ongesteld was, is in het begin dezer week vertrokken naar Eudokia te Rotterdam, om daar zoo mogelijk herstel. 

Heden overleed in den ouderdom van 79 jaar mijn geliefde vader W.J.S.J. Blom, oud hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Mevr. de wed. J.A. Stuart-Blom. Arnhem, 12 juni 1917. 

Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Jannes Schuldink en Hermina Schutte op donderdag 21 juni hunne 50-jarige echtvereeniging te herdenken. Heemse, juni 1917. 

Algemeene vergadering der afdeeling Avereest van den Chrit. Hist. Kiezersbond, op maandag 18 juni a.s. des avonds 7 uur, ten huize van den heer B. Berends Azn. 

Antirevolutionaire Kiesvereeniging ‘N. en O.’ Heemse. Ledenvergadering in de consistorie der Geref. Kerk op dinsdag 19 juni 1917. 

Te koop: een uitmuntende boerderij bestaande uit ruim en flink woonhuis met 2 schuren en pl.m. 5 ha. bouw- en grasland gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart aan tram en harden weg en vaarwater, dicht bij kerken en scholen. Inlichtingen bij den eigenaar H.J. Snijders te Lutten. 

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 20 juni om 5 uur ten huize van G. Kampman te Heemse publiek te verkoopen: 1. voor den heer J. v.d. Sanden het gras van 8 dagwerk i.h. Koeland met de naw. en 1 dagwerk Voorste Klokkebuil, daarna de naw. 2. voor den heer H.Z. Boerrigter 4 dagwerk, Pastoorsweide af. Crull. 

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 25 juni om 5 uur in het hotel Baving te Stad Hardenberg voor den heer J. Markfluwer publiek te verkoopen: een 13-jarig werkpaard (bruine merrie). 

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 25 juni om 5 uur in hotel Baving te Stad Hardenberg te verkoopen, de volgende perceelenhooigras. 1. voor mevr. de wed. Ropcke zes dagwerk op het Lage Holt. 2. voor mevr. de wed. Escher 1 perceel in Wereldsmaatje. 3. voor den heer G. Bruins 2 dagwerk in de Telgte. 4. voor de herv. diaconie te Hardenberg 4 percelen a.d. Coll. Esch, 3 percelen in den Toeslag op het Holt, 5 dagwerk Lage Holt. 5. voor den heer J.H. Leemgraven Slingenbergh 4 dagwerk in de Telgte met de naw. 6. voor den heer D. Eckhardt 11 percelen (alles wat in de rikking is) in de Stokkering. 7. voor den heer E. Brinkman 2 groote dagwerken in het Meentje. 8. voor mej. B.W. Weitkamp 8 dagwerk in Heemsermars. 9. voor den heer J. Hurink 4 dagwerk Kruisebrink en 3 dagwerk Hooge Holt. 10. voor den heer J. Snijders 2 dagwerk op den Molenberg, 2 dagewrk in de Telgte en 3 percelen in de Bruggenstukken. 11. voor den heer G.E. Middendorp 1 perceel in de Rikkenkoppeltjes. 12. voor den heer G. Frijlink 1 perceel gemest gras bij de slagerij van Nijman. 13. voor den heer H.J. Hurink het Meentje afk. van Mulder. Daarna voor de erven mevr. de wed. J.H. van Barneveld: het gras van 22 dagwerk in de Steenmaat, 3 dagwerk in de Vijver. Voor den heer G.W. van Riemsdijk het gras van het Meentje achter de Koppel. 

Bericht van inzet. Notaris Zwamborn te Heemse bericht dat na gedane hoogingen, thans staan als volgt: van den heer J. Weitkamp: een hecht en stevig goed onderhouden huis van ouds ‘de Kamp’ met tuin, bij het station te Hardenberg, bouwland op Heidenkamp, bouw- en grasland Waaimaat etc. Van de heeren E. Brinkman, G. Eshuis en B.J. Oldewaterink: 5 dagwerk hooiland ‘Het Vree’ a.d. Achteresch te Rheeze in de onmiddellijke nabijheid van harden weg. Voor den heer G. Jonkhans i.d. Vrouwenhoek al diens onroerende goederen, grasland op Stobbenbroek, grasland in hoek van den Emmenbroekerdijk (Emtenbroekerdijk) en het Kattendijkje etc. 

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 26 juni om 5 uur ten huize van G. Kampman aldaar te verkoopen: de volgende perceelen hooigras: 1. voor de hoogwelgeboren vrouwe douariere W. baron van Ittersum: 4 dagwerken Paardeweide, 14 perceelen in de Turfgaten, Kruismaat, Groote Slag, Kleine Broekmaat, Driegie, Wilgenmaat en de Omloop. 2. Voor den heer Dr. H. Fransen: 4 dagwerk in de Bollenhorst, in de Steenstukken, in de Vierdagwerk, Vuilemaat. 3. Voor de erven Dr. F.W. van Riemsdijk: 6 dagwerk in de Veerweide. 5. Voor den heer H. Zwijze Gzn: 2 perceelen Spijkmaatje, Nijzinkmaat, Meenebrink. 6. voor de wed. Escher: 2 dagwerk Aaksterloo. etc. etc. 

Gras Diffelen. Notaris Zwamborn is voornemens op woensdag 27 juni om 6 uur in Café Kiinkhamer te Mariënberg te verkoopen, voor den heer G. Wemekamp: 12 dagwerk gras in de Diffelermaat en 5 dagwerk in de Troggenbelt (Ambt Ommen). 

Gras. Notaris Berendsen zal op vrijdag 22 juni des avonds 6 uur in het Hotel Duitshof te Balkbrug publiek verkoopen: a. voor de kerkvoogdij der ned. herv. kerk te Oud-Avereest de Pastorielanden en het Oortje uitgezonderd de Kerkweide. b. voor de heeren gebr. Ten Kate het grasgewas in de Ommerschans en dat bij het Tolhek. c.d. voor den heer J.J. Stapel 4 percelen gras van Reesterland op den Westerhuis etc. 

Gras. Notaris Berensen zal op dinsdag 26 juni des avonds 6 uur in het Hotel Rauwenhorst publiek verkoopen: a. voor mej. S. Wildeboer 23 percelen in den Polder achter den heer A.J. Nijhuis. b. voor den heer J. Kisteman 8 perceelen op het Ongeluk bij Huisman. 

Vordering van wol. De firma D. en M. Bromet te Hardenberg is door het legerbestuur voor deze gemeente belast met het inzamelen van wol. 

Maximum turfprijzen. Blauwe turf, scheeps- of baggerturf, sponturf, platturf etc. 

Te koop: twaalf gulden 97,5 cent ten laste van G.J. Hilberink te Diffelen, bij de firma wed. M.L. Roos te Hardenberg. 

Uit de hand te koop: een solied gebouwd woonhuis met drie woningen en 13 are land aan de Bruchterstraat te Hardenberg. 

Algemeene Vergadering van de op te richten Coöperatieve Landbouwvereeniging te Lutten (’t Haantje) bij A. Nijland te Lutten, op maandag 18 juni ’s avonds 6 uur precies. 

22-06-1917
Bergentheim. De heer F. de Jong, onderwijzer aan de bijz. school alhier, is in gelijke betrekking benoemd te IJsselmonde bij Rotterdam. 

Dedemsvaart. Zaterdag had hier een treurig ongeluk plaats. Terwijl het achtjarig dochtertje van den landbouwer K.P. een poosje ging fietsen, is zij in het kanaal der Langewijk geraakt en verdronken. 

Dedemsvaart. Maandagnamiddag had het vierjarige zoontje van den heer S. aan de Markt het ongeluk onder de motorbrandspuit, die van een proefneming terugkwam, te geraken. inwendig vrij ernstig gekneusd werd het kind opgenomen en onmiddellijk geneeskundige hulp ingeroepen. 

Dedemsvaart. Ds. Koelewijn heeft voor het beroep naar Werkendam bedankt. 

Dedemsvaart. Woensdag had ten overstaan van not. Berendsen de eindveiling plaats van de vastgoederen toebehoorende aan den heer E. Zwiers en mej. R.J. Zwiers. Koopers werden van perc. 1 winkelhuis met tuin, de heer A. Dunning voor f. 1955. van de perceelen 2-11, en kamp groenland aan de Langewijk de heer G.J.M. Trip voor f. 3220. en van de perc. 12-21 groenland aan den Zuidwolderstraatweg, de heer H.A. Scholten voor f. 1905. 

Gramsbergen. De commissaris der koningin heeft met ingang van 15 juli tot veldwachter voor de gemeente Den Ham, standplaats Vroomshoop, benoemd W. de Groot, milicien-sergeant alhier. 

Gramsbergen. Onze vroegere plaatsgenoot de heer J.H. van Veen is benoemd tot opzichter bij den Rijkswaterstaat, 4e klasse. 

Heemse. In de plaats van den heer B. Schuite die bedankt had, is tot ontvanger van het waterschap Rheezer- en Diffelerveld gekozen de heer G.W.E. Frijling te Hardenberg. 

Heemse. Naar we vernemen is ds. Schoemaker in het begin dezer week, in Eudokia te Rotterdam, geopereerd. De operatie is gunstig geslaagd en de toestand van de patient is vrij gunstig. 

Heemse. Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing is in de vacature Weitkamp door de rechtse partijen candidaat gesteld de heer G. Bruins te Heemse. 

Hardenberg. Dinsdagmiddag had ten gemeentehuize de aanbesteding plaats van het bouwen van een onderwijzerswoning aan den Stationsweg. Het werk is niet gegund. 

Mejuffr. Gezina Slotman te Hardenberg maakt bekend aan het geachte publiek van Hardenberg en Omstreken dat zij is verhuisd en zich heeft gevestigd bij haar broer Jan Slotman, Ommerweg, Heemse. 

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Op hoop van zegen’ Dedemsvaart. Aanbesteding van den melkrit Slagharen, thans uitgevoerd door J. van Faassen. Namens bestuur, E. Pepping. 

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 27 juni om tien uur ten huize van J. Bolks te Brucht, publiek te verkoopen: 1. voor den heer H.J. Boerrigter 30 perc. gem. gras i.h. Broek a.h. Kanaal. 2. voor den heer W. Dilling onderscheidene perc. gras i.h. Broek achter de waterleiding. 3. voor den heer A. Dilling eenige perc. gem. gras in de Benthoek. 4. voor den heer C. Jonker 1 perc. gem. gras bij zijn huis. 5. voor den heer J.H. Wind eenige perc. bij zijn huis in Bruchterveld. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen is voornemens op donderdag 5 juli ten huize en ten verzoeke van L. Welink Lzn te Lutten, publiek te verkoopen: 1 drachtige en 1 guste koe etc. 

Notaris B.H. Kelder zal op dinsdag 3 juli des namiddags 5 uur in ’t Logement Kamphuis te Gramsbergen publiek verkoopen: het grasgewas van de navolgende hooilanden: Voor de Havezathe Gramsbergen: 5 perc. in ’t Hardenbergerland; de wed. J. van der Haar : 2 perc. op de Heeringmaat. G.J. Hazelaar 3 perceelen de Heidebelt. J.Hk. Grimmerink 3 perceelen in de Veldingermaten. De diaconie 5 perceelen in de Westeresch, Romsgoor, Varel, Laarscheland, de Geere van Crull, de Meene, De Kieft 

Te koop: ganzeveeren bij J. Drenthen, hengstehouder te de Meene. 

Vergadering van den raad der gem. Avereest op dinsdag 19 juni 1917. Afwezig de heeren E. ten Kate en Trip. Besluit G.S. betreffende tolverpachting. Bericht van den minister van Waterstaat dat hij behoudens het voldoen aan enkele voorwaarden bereid is de toekenning te bevorderen van een rijksbijdrage van 20 pct in de kosten van aanleg van den weg van de Wolfsbrug, tot een max. bedrag van f. 3620. naar aanleiding van een schrijven van verschillende hoofden van scholen waarin wordt voorgesteld dit jaar het gewone tweejarige schoolreisje niet te maken, in verband met de duurte, wordt besloten daarom meer normale tijden af te wachten. Een schrijven van den heer E. ten Kate waarin hij wegens gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van den raad en als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. Vervolgens wordt met algemeene stemmen benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand op een jaarwedde van f. 250, de heer H.J. Pleiter, die 1 juli in dienst zal treden als ambtenaar ter secretarie. De jaarwedde van den telefoonhouder te Sluis 6 wordt gebracht op f. 200. De voorzitter deelt mee dat hij den heer Berends Azn heeft gevraagd op welke voorwaarden deze genegen zou zijn afstand te doen van de boomen en het plantrecht langs den Nieuwen weg. Deze heeft daarvoor een bedrag van f 2400 gevraagd. Na uitvoerige besprekingen werden B en W gemachtigd deze zaak met den heer B. af te doen. Met algemeene stemmen wordt benoemd tot onderwijzer aan school Zwartepad de heer J. van Zuiden. De voorz. deelt mee dat mej. H. Schoemaker eervol ontslag heeft gevraagd als gemeentevroedvrouw en dat zich voor deze vacature slechts twee sollicitanten hebben aangemeld. Een van deze kan niet in aanmerking komen, terwijl de andere gevraagd heeft de gemeentelijke bijdrage met f. 100 te willen verhogen. Besloten wordt de bijdrage te brengen van f. 300 op f. 400. Mej. Santing te Zuidwolde wordt benoemd met ingang van 15 juli en aan mej. Schoemaker wordt tegen dien datum eervol ontslag verleend. Nadat de rekening der gemeentespaarbank over 1916 is goedgekeurd, wordt besloten de overeenkomst met Zuidwolde betreffende den aanleg van den weg door het Achterveld eenigszins te wijzigen, zulks in verband met de vervanging van de brug in den Hokkendijk door een vonder. 

Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op donderdag 21 juni 1917. Vergadering belegd naar aanleiding van de gehouden aanbesteding van de onderwijzerswoning aan de Stationsweg. Laagste inschrijver was de heer Naarding te Avereest voor f. 10.400 (de destijds opgemaakte begrooting bedroeg f. 6000). B. en W. achten deze som veel te hoog, waarom ze den raad voorstellen niet te gunnen. De heer Schuurman vind het jammer dat men niet kan bouwen, doch deze som is te hoog; mocht het blijken dat de huur voor de onderwijzerswoning te laag is, dan kan men deze beter verhoogen dan zoo’n dure woning te bouwen. Met algemeene stemmen werd besloten het werk niet te gunnen. 

29-06-1917
De Overijsselsche Vecht. Groot artikel over deze rivier. Ontspring in Duitsland, halfweg tussen Winterswijk en Munster. Na en gekronkelde loop van 95 km. waarbij zij op Duitsch gebied verschillende watermolens drijft, komt zij ten zuiden van Coevorden in ons land etc. etc. Kanalisering, verbetering, meanders etc. 

Dedemsvaart. Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing is door de rechtse partijen en de liberale partij overeengekomen om te laten zitten wat zit. De S.D.A.P. kon zich daar niet mee vereenigen en is met een eigen candidaat uitgekomen, den heer H. Hofstee, welke candidaat door de Onafhankelijken wordt ondersteund. De stemming is bepaald op 3 juli. 

Dedemsvaart. In de gisterenavond gehouden raadsvergadering werd o.m. de volgende motie aangenomen: de raad der gem. Avereest, overwegende het voorstel om het peil der Dedemsvaart met 20 cm te verlagen, spreekt als zijne meening uit dat daaruit enorme nadeelen zullen voortvloeien en dat het aantal h.a. dat daardoor zal worden gebaat bij lange na niet opweegt tegen dat wat daarvan enorme schade zal ondervinden, zoodat verlaging van het peil zeer in het nadeel der gemeente zou zijn. Spreekt al swensch uit dat G.s. niet tot het verlagen van het peil zullen overgaan. 

Dedemsvaart. Tot onderwijzeres aan de chr. school te Nijverdal is benoemd mej. H. Ormel, thans tijdelijk hier werkzaam. 

Dedemsvaart. De Schoenmakersvereeniging heeft in een dezer dagen gehouden vergadering besloten de prijzen van eigengemaakt schoenwerk aanzienlijk te verhoogen. 

Hardenberg. Dinsdag zijn candidaat gesteld voor leden van den gemeenteraad de aftr. leden de heeren Bromet, Waterink en Zweers, en als 4e candidaat de heer R.J. ten Brink de Bruin. De stemming is bepaald op dinsdag 10 juli. 

Hardenberg. Een groep kiezers stelde voor de verkiezing van den raad dezer gemeente candidaat den heer ten Brink de Bruin, en een andere groep kiezers beveelt hem aan per advertie. Wij raden evenwel alle kiezers tot voorzichtigheid. 

Hardenberg. Met ingang van 1 juli is benoemd tot brieven- en telegrambesteller alhier de heer G. Prenger te Sibculo, en is de brieven- en telegrambesteller H.G. Boll van Enschede naar hier overgeplaatst. 

Heemse. Naar wij vernemen is het vervoer van aardappelen, oude zoowel als nieuwe, thans geheel vrij. 

Heemse. De stemming voor 4 leden van den gemeenteraad alhier, zal plaats hebben op maandag 9 juli en de eventuele herstemming op vrijdag 20 juli a.s. 

Heemse. Door de rechtsche partijen zijn in deze gemeente candidaat gesteld voor den raad de heeren G. Bruins, A. A. Oostenbrink (aftr.), H.J. Nijhuis (aftr.) en Kleine Staarman. Van liberale zijde werden candidaat gesteld Bruggeman, Mulder en Prenger. 

Heemse. De heer Klaassen, ambtenaar ter secretarie alhier is in gelijke betrekking benoemd te Kamerik bij Woerden. 

Voor de vele en treffende blijken van belangstelling hun geschonken bij de herdenking hunner 50-jarige echtvereeniging, betuigen ondergetekenden met hun kinderen en kleinkinderen hun hartelijken dank. J. Schuldink en echtgenoote. 

Heden overleed na ernstige smart en ongesteldheid in enkele oogenblikken onze geliefde zoon, broeder en oom Hendrik Jan Huiskes, in den ouderdom van bijna twintig jaar. Dat hij thans juicht voor den troon van God, is ons tot troost in deze diepe smart. H. Huiskes en G. Huiskes-Vonk. Bergentheim, 23 juni 1917. etc. 

Gevraagd: zoo spoedig mogelijk een flinke dienstbode bij H. Nijzink, bakker, Hardenberg. 

Gras Oude Veen. Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 5 juli te verkoopen: om tien uur op het Oudeveen, voor den heer G.J. Iemhoff ruim 30 perc. gem. gras en de Maat bij Ligtenberg in perc. Voor den heer G. Welleweerd: 3 perc. gemest gras tusschen Iemhoff en Ranters. Daarna: voor den heer J.H. Stegink 9 perceelen gen. Oude Veen zonder naw. 

Boerderij Lutten. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 10 juli des namidd. om 1 uur in het café Blauwkamp te Lutten, voor den heer G.J. Vinke te doen inzetten, diens uitmuntende boerenplaats, ter grootte van ongeveer 6 ha., bestaande uit nieuw woonhuis met schuur etc. te Lutten in onmiddellijke nabijheid van kerken en scholen, harden weg en vaarwater. 

Notaris Berendsen zal op woendag 4 juli des middags 1 uur in het Hotel Hiemstra te Dedemsvaart voor mej. J. Troost publiek verkoopen: een dubbel woonhuis aan de Kalkwijk te Dedemsvaart met flinken tuin etc. 

Kiezers van Stad Hardenberg! Wilt gij een lid van den Raad dat volkomen berekend is en uw aller belangen kan en zal behartigen, stemt dan eenparig met ons op R.J. ten Brink de Bruin. Uwe keuze zal u niet berouwen!

06-07-1917
Dedemsvaart. Bij de gehouden verkiezing voor 4 leden van den gemeenteraad is de uitslag dat de aftredende leden, de heeren Balkema, van Haeringen, ten Kate en Mol zijn herkozen resp. met 670, 600, 618 en 686 stemmen. De candidaat der S.D.A.P. gesteund door de Onafhankelijken verkreeg 266 stemmen. 

Dedemsvaart. De in deze gemeente gehouden collecte voor den gewapenden dienst heeft f. 25 opgebracht. 

Dedemsvaart. In den nacht van zaterdag op zondag is bij den landbouwer B.K. Mzn een rijwiel uit het woonhuis ontvreemd. De politie doet onderzoek. 

Dedemsvaart. Tegen een achttal bewoners van woonwagens is procesverbaal opgemaakt wegens het zonder vergunning van B. en W. verblijf houden in deze gemeente. 

Hardenberg. Woensdagmorgen ongeveer kwart voor elf zijn aan het station alhier van een goederentrein de laatste drie wagens ontspoord, waardoor beide sporen versperd geraakten. Voor het opruimen van ’t ontspoorde materieel werd werkvolk en materialen van Zwolle gezonden. Den volgenden dag was de treinenloop weer normaal. 

Heemse. Wij vestigen de aandacht van werknemers en werkgevers op de in dit no. voorkomende advertentie van den correspondent der Intercommunale Arbeidsbemiddeling in de gemeente Ambt Hardenberg. etc. 

Heemse. Tot hoofd der openbare school te Gameren is benoemd de heer J.P. Bode te Ebbenbroek. 

Heemse. Tot onderwijzer aan de bijz. m.u.l.o. school te Kampen is benoemd de heer C. de Boer, hoofd der chr. school te Rheeze. 

Heemse. Op de voordracht voor hoofd der openbare school te Schuinesloot komen voor de heeren B.W. Blauw te Winschoten, S. Koopman te Meedhuizen en S. Schoppen te Terwispel. 

Gevraagd: 6 boomenhakkers en houtschillers bij J. Willering Pzn, Brink, Heemse. 

Verloren: een portemonnaie inhoudende ruim f. 8,- Tegen belooning terug te bezorgen bij G. Datema. Adres J. Jurjens, Ane. 

Uit de hand te koop: een nieuwe boerenbehuizinge met schuur en 6 ha. grasland en 5 ha. bouwland, alles in uitmuntenden staat. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner J. Jans, Oudeveen, Hardenberg. 

Algemeene vergadering van de Veemarkt te Slagharen op dinsdag 10 juli e.k., ’s avonds om 7 uur in het café Wehkamp te Slagharen. Namens de marktcommissie: Joh. Juurling (voorz.) en B.H. Veltrop (secr.). 

Veefonds Ane en Omstr. Het bestuur maakt bekend dat er een buitengewone vergadering van deelgenoten zal plaats hebben op dinsdag 10 juli des avonds om 7 uur in de christelijke school te Ane. 

Te huur; van de weduwe A.J. Breukelman 1 perc. gemest gras om 2 maal te maaien, o.d. Haar en Waterinkshoek. Te bevragen bij not. Zwamborn. 

Gras. Not. Berendsen te Dedemsvaart zal op maandag 9 juli ’s avonds 6 uur in het café van mej. de wed. Padberg boven Sluis 6 publiek verkoopen: voor den heer H.J.M. Minke 25 a 30 perceelen dik, puik gras van gemest land achter verkoopers huis. 

Huisraad. Not. Berendsen zal op donderdag 12 juli ’s nam. 2,5 uur ten huize en verzoeke van den heer J.F. Verhoeff nabij Sluis 6, in het huis vroeger toebehoorende aan Klunder, publiek verkoopen: een notenhouten linnenkast etc. etc. 

Spoedeischende verg. van den raad van Avereest op donderdag 28 juni 1917. Afwezig de heeren Huisman en Roesink, de laatste met kennisgeving. De voorz. zegt dat deze vergadering is belegd op verzoek van de heeren v. Engen, v. Haeringen en Mol. Dankbetuiging van mej. Santing voor hare benoeming tot verloskundige en bericht dat zij de benoeming aanneemt. Verlaging peil Dedemsvaart. Om formeele redenen werd de bouwverordening ingetrokken en opnieuw vastgesteld; eveneens de verordening op de samenstelling en het gewicht van brood. Verder dat met de heeren Berends en Plomp een overeenkomst gesloten is omtrent overdracht van boomen en plantrecht nieuwe weg, voor f. 2300. 

14-07-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op dinsdag 10 juli 1917. Afwezig de heer Geerdes (weth.). Rekening weg Hardenberg – Ommen, sluitende met een saldo van f. 215.20. Een schrijven van mej. G. Brun, benoemde onderwijzeres te Sibculo, dat zij haar benoeming niet aanneemt. Benoeming hoofd der school te Schuinesloot en een onderwijzeres te Sibculo. Alvorens tot deze benoeming over te gaan, gaat de raad over in een vergadering met gesloten deuren. Na heropening doet de voorz. mededeeling dat als nr. 1 voor h.d.s. te Schuinesloot voorkomt de heer Blauw te Winschoten, welke met op 1 na algemeene stemmen werd benoemd. Op de voordracht voor onderwijzeres te Sibculo kwamen voor de dames mej. Reinink, mej. Boerrigter en mej. Kelderhuis. Benoemd werd mej. Reinink te Lutten, thans tijdelijk aldaar werkzaam. Verder doet de voorzitter mededeeling dat zich voor de betrekking van controleur 37 sollicitanten hebben aangemeld. Met algemeene stemmen werd benoemd de heer A. Berends, rijksklerk te Emmen. Op voorstel van B. en W. worden de salarissen van gemeenteveldwachters verhoogd van f. 600 naar f. 725, buiten de f. 25 vergoeding voor een rijwiel, vrije bovenkleeding en schoeisel. 

Bergentheim. We vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende den nieuwen landbouwcursus alhier. 

Dedemsvaart. Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing (vacature wegens het bedanken van den heer E. ten Kate) zal de heer J.G. Duitschhof candidaat gesteld worden door de liberale kiesvereeniging. De rechtsche partijen zullen uitkomen met den heer J. Drost en de S.D.A.P. zal candidaat stellen den heer H. Hofstee. De stemming heeft plaats dinsdag 17 juli. 

Dedemsvaart. Ds. Offringa, vroeger alhier, heeft tegen sept. a.s. emeritaat aangevraagd en is benoemd tot hulpprediker te Vinkeveen. 

Gramsbergen. Bij de gehouden stemming voor den gemeenteraad, was de uitslag aldus: Dijkman (lib) 119, v.d. Hulst (c.h.) 203, Hurink (a.r.) 204, Kamphuis (lib.) 123, Stegeman (a.r.) 187 en Veurink (lib) 124 stemmen. Gekozen Van der Hulst, Hurink en Stegeman. 

Heemse. Maandag had hier de stemming plaats voor vier leden van den raad. Gekozen de heeren: Bruins, Nijhuis, Oostenbrink en Staarman. 

Hardenberg. Op de dinsdag gehouden stemming voor den gemeenteraad werden 245 geldige stemmen uitgebracht, dus volstrekte meerderheid 123. Hiervan verkregen de heeren Bromet (lib.) 138, ten Brink de Bruin (s.d.a.p.) 117, Waterink (lib.) 183 en Zweers (lib.) 184 stemmen. Gekozen de drie aftredende liberale leden. 

De heer en mevrouw Zwamborn-Varossieau geven kennis van de geboorte van hun zoon Willem Alexander Lodewijk. Heemse, 8 juli 1917. 

Eiken- en elzenhout. Te koop bij inschrijving: 200 eiken en 100 elzen staande te Radewijk-Wielen, bij gebr. Roelofs op het koeland van H.J. Jonkhans. 

Kweekerij met villa ‘Eikenoord’. De notarissen Berendsen te Dedemsvaart en Dekker te Zaandam zullen – tengevolge van zeer bijzondere omstandigheden – op woensdag 25 juli des middags 2 uur in het café ‘Het Jachthuis’ te Lutten, publiek doen inzetten, om 14 dagen later in het café Rauwenhorst bij Sluis 7 publiek te verkoopen: de villa ‘Eikenoord’ met bjibehoorenden grond, tuinmanswoning en eene schuur, totaal groot 1.38,60 ha, gelegen te Lutten, aan den straat- en tramweg langs de Dedemsvaart; vroeger bewoond door den heer Prins van Wijngaarden en later door den heer Meijer; sinds het vorig jaar door den tegenwoordigen eigenaar ingericht voor eene Westlandsche kweekerij met 1000 broeiramen, druivenkasje en eene bloemenkas. Aanwijzing geschiedt door den tuinbaas, den heer J.J. Welling. 

Not. Berendsen zal op woensdag 1 augustus des middags 1 uur in het hotel Ter Haar te Dedemsvaart publiek doen inzetten: voor den heer A. Putter: een boerenplaatsje, bestaande uit huis met hooischuur en stookhok, bouw- en groenland en dalgrond, groot 3.71.20 ha, gelegen aan het 16e wijkje der Van Roijens Hoofdwijk, en uitmakende den ‘kop van ’t slag’. 

Verkoop roggestroo. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 17 juli ’s morgens 10 uur bij Gerrits a.h. Kanaal te Loozen, achter de halte Baalder-Radewijk, voor den heer H.H. Steenhuis te Coevorden verkoopen ongeveer 80.000 h. kilogrammen roggestroo. 

Uit de hand te koop: een burgerwoonhuis met schuur en huisplaats. Te bevragen bij G. ten Broeke, Stationsweg, Hardenberg. 

20-07-1917 
Dedemsvaart. Bij de heden gehouden stemming voor een lid van den raad (vacature ten Kate) was de uitslag als volgt: uitgebracht werden 971 geldige stemmen. Gekozen is de heer J. Drost. 

Stoom-dorschmachine met stroo-pers. Degenen, die voor het dorschen van hun koren van deze machine gebruik wenschen te maken, worden beleefd verzocht dit zoo spoedig mogelijk op te geven bij een der eigenaren E. Burema (Heemserveen), J. Grooters (Hardenberg) of A.A. Oostenbrink (Heemse). Bij voldoende kwantum wordt er gedorscht te Heemserveen, Heemse, Rheeze, Diffelen, Brucht en Hardenberg. 

Bij inschrijving te huur: de naweide van het hooiland van den heer Dr. Schot in Collendoorn (hoek). 

Notaris Berendsen zal op woendag 1 augustus in het hotel Ter Haar te Dedemsvaart, onmiddellijk na afloop van de eerste veiling Putter, publiek doen inzetten: voor den heer Jacob Tieks: een mooie boerderij op de Heinbaaswijk te Dedemsvaart, bestaande uit: flink nieuw woonhuis etc. 

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens donderdag 26 juli a.s. des v.m. elf uur publiek bij inschrijving aan te besteden: a. het buitenverfwerk der o.l. school a.d. Stationsweg benevens van het hekwerk om die school. b. de jaarlijksche schoonmaak der beide lokalen. c. het verven der palen op de veemarkt. 

27-07-1917 
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op dinsdag 24 juli 1917. Alle leden tegenwoordig. Goedkeuring van G.S. om het maximum van den hoofdelijken omslag te verhoogen tot f. 6000; idem goedkeuring tot verkoop van grond aan de woningbouwvereeniging ‘Concordia’ alhier. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden, welke in orde werden bevonden, en tot toelating werd besloten. Een schrijven van den districts-schoolopziener waarin deze mededeelt geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van het leerplan der openbare lagere school in de Stad alhier, doch vermeerdering van het aantal lokalen acht hij voorlopig niet noodig. Wordt besloten de school voor gewoon onderwijs te veranderen in een u.l.o. en aan het hoofd der school op te dragen een nieuw leerplan ter goedkeuring in te zenden. 

Bergentheim. tot de Hoogere Burgerschool te Coevorden zijn o.m. toegelaten G.J. Bolks en H. Pullen, leerlingen van de chr. school alhier. 

De Krim. Tot onderwijzeres te Dalerveld is benoemd mej. B. Scholte, onderwijzeres alhier. 

Dedemsvaart. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen ds. Jansen Schoonhoven, predikant te Almelo. 

Dedemsvaart. De directie der D.S.M. heeft den aangeslotenen aan de door haar geexploiteerde acetyleen gasfabriek bericht dat wegens den geringen voorraad carbid de leverantie van gas spoedig op zal houden. Binnenkort zal dus de geheele gemeente, wat de verlichting betreft aangewezen zijn op petroleum, welke vloeistof ook al zeer moeilijk te krijgen is. 

Heden overleed na een lang en smartelijk lijden, onze geliefde zoon en broeder Marinus, op den jeugdigen leeftijd van 16 jaar en 8 maanden. Wed. H. de Lange, Bergentheim, 24 juli 1917. 

Onderling Veefonds Stad Hardenberg. Wegens de buitengewoone hooge uitgaven dit eerste halfjaar, moet opnieuw 0,5 procent geheven worden. etc. De commissie, S. Baarslag (voorz.), G.J. Meilink (secr.). 

Deelgenooten in de brandkast van DE JONG & Co., voor zooveel behoorende tot het correspondentschap van ondergeteekende, worden dringend verzocht de kwitanties te komen afhalen en voldoen voor 1 augustus a.s., daar zulks reeds twee maanden over tijd is en de Maatschappij niet tot uitbetaling van schadevergoeding gehouden is aan wanbetalers. Notaris Zwamborn. Heemse, juli 1917. 

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 8 augustus om 12 uur in het Café Koeslag te Heemse te doen inzetten voor den heer G. Nijman: een vruchtbaar boerenplaatsje, gelegen op de Haar te Heemse, bestaande uit nieuw huis met bouw- en grasland, ter grootte van 2,83,10 ha. 

Rogge. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 30 juli om drie uur in de Esch te Hardenberg te verkoopen voor mej. de wed. G.J. Goris: 6 vim i.d. Esch, 6 vim bij Z. Fokkert, 9 vim op Heidenkamp en 8,5 vim a.h. kanaal. 

Verkoop eikenboomen. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 9 augustus des voorm. 10 uur, bij de perceelen te Den Velde, gem. Gramsbergen, voor de N.V. Havezathe te Gramsbergen, publiek verkoopen: ongeveer 200 stuks eikenboomen, w.o. zware, staande aan harden weg en in nabijheid van vaarwater. 

Veiling hooiland. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 10 augustus des voorm. 11 uur in t café Nieuhoff te Gramsbergen, ten verzoeke van de heeren H.J. en J.W. Boerrigter te Hardenberg e.a. doen inzetten: en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen: een perc. uitmuntend hooiland met een kampje bouwland, gelegen op de Wijnhorst, naabij het Coevorderkanaal, gem. Coevorden, te zamen groot 6 ha. 

Bij inschrijving te koop: 38 stuks eiken en elzen boomen, staande aan den harden weg. Briefjes in te leveren bij H. Seinen te Collendoorn. 

03-08-1917 
Balkbrug. Mej. H.A.G. Zoete alhier, heeft in Den Haag de akte Engelsch l.o. behaald. 

Dedemsvaart. Te Utrecht is voor het staatsexamen geslaagd mej. A.C. Ruys, alhier. 

Heden overleed tot ons innig leedwezen onze administrateur te Bergentheim, de heer N.P. Jarigsma, in den ouderdom van 37 jaren. N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen. 

Heden overleed tot ons innig leedwezen onze hooggeachte vriend de heer N.P. Jarigsma, administrateur van de N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen, in den ouderdom van 37 jaren. Namens de administratie, kantoorpersoneel en ambtenaren, G.H. ten Kate. Bergentheim, 31 juli 1917. 

Gramsbergen. De heer J.H. Sackse alhier, is te Zwolle geslaagd voor het examen hoofdakte. 

Hardenberg. Zaterdagavond is te Marienberg in een twist tusschen bewoners van een woonwagen, een persoon een wonde toegebracht, zoo ernstig dat aanvankelijk voor zijn leven werd gevreesd. De dader, een zekere H. Bosch, bevindt zich reeds in hechtenis. 

Hardenberg. De kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Vriezenveen heeft een fonds gesticht voor een nieuwe predikantsplaats te Sibculo, gemeente Vriezenveen. 

Heemse. Tot 2en ambtenaar ter secretarie dezer gemeente is door B. en W. benoemd de heer G.J. Bosma, ambtenaar ter secretarie te Hengelo (O.). 

Lutten. Te Zwolle behaalde deze week de hoofdacte de heer M. Ravenhorst, alhier. 

Vergadering tot oprichting van eene Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) voor Hardenberg en Heemse, op maandag 6 augustus a.s., ’s avonds 8 uur in de Bovenzaal van het Café Koeslag te Heemse. De voorlopige commissie: F. Folkerts, H.G. Oldeboom, M. Jouwstra, J.C. Scholl, J. Kruizenga en M. Verwoest. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 16 aug. des voorm. 10 uur, bij het huis en ten verzoeke van den heer G.J. Hazelaar te Holtheme (Gramsb.) publiek verkoopen: 19 eikenboomen bij zijn huis, w.o. zware en daarna bij G.J. Gerrits te Den Velde 11 eikenboomen. 

10-08-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op donderdag 9 augustus 1917. Afwezig de heeren Geerdes (weth), v.d. Vecht en Reinders. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. De commissie met het onderzoek belast, bestaande uit de heeren Herbert, Broekroelofs en Blokzijl, hebben de geloofsbrieven in orde bevonden, zoodat tot toelating wordt besloten. Goedkeuring van G.S. omtrent het aankopen door de gemeente van een hoek grond, toebehoorende aan B. van Dorth te Den Ham. 

Gramsbergen. Vorige week meldden we dat de heer J.H. Sackse alhier, te Zwolle geslaagd was voor het examen hoofdakte. Dit moet zijn mej. W. Sackse, onderwijzeres aan de chr. school te Ane. 

Heemse. Maandagavond had in café Koeslag eene vergadering plaats van belangstellenden in de oprichting eener Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Hardenberg en Heemse. De heer Verwoest, die de vergadering pregideerde, zette het doel van zoodanige vereeniging uiteen en wees op de wenschelijkheid van de oprichting hier terplaatse. Na eenige bespreking gaven alle aanwezigen (de opkomt was niet groot) zich als lid op en werd het voorlopig bestuur verzocht den verderen gang van zaken, als opstelling van reglement, enz. te regelen. In de plaats van den heer Scholl, die niet in het voorloopig bestuur wenschte zitting te nemen, werd de heer R.E. Luimes van Brucht aangewezen. 

Heemse. Bij koninklijk besluit van 2 dezer is benoemd tot burgemeester der gemeente Bedum (Gr.) de heer M. Jouwstra, secr. onzer gemeente. 

Heemse. Dinsdag is hier weer een ontvluchte Rus aan de wacht geweest. Hij was in Radewijk over de grens gekomen en had 28 dagen rondgezworven, onderweg levende van wat aardeappels en boomvruchten. 

Hardenberg. In de Bewaarschool had dinsdag een bijeenkomst plaats van landbouwers. Deze vergadering was uitgeschreven door de Coop. landbouwvereen. alhier en was zeer goed bezocht. De heer J. Weitkamp sprak tot de aanwezigen etc etc. 

Lutten. Woensdag had ten overstaan van de notarissen Berensen te Avereest en Dekker te Zaandam, in het hotel Rauwenhorst te Sluis 7 de eindveiling plaats van de villa met kweekerij ‘Eikenoord’ alhier, met bijbehorende tuinmanswoning etc., tesamen groot ruim 1 hectare. De beide perceelen zijn in massa gegund aan den heer E. Mulder alhier ,voor de som van f. 7.460. 

Maandagavond 7 uur uitbesteding van het vervoer van turf van Rheezerveen naar Spoorstation te Hardenberg, per 100.000 of gedeelte daarvan. Inschrijvingsbiljetten aan A.A. Oostenbrink, Heemse. 

Tuinvruchten. Notaris Berendsen zal op donderdag 16 aug. des voormiddags 10 uur op het terrein van de Kweekerij ‘Eikenoord’ te Lutten, publiek verkoopen: pl.m. 11 are beste eigenheimer eetaardappelen, 18 are dubbele stamboonen, 1 are groote boonen, 17 are pronkboonen en snijboonen. En waarschijnlijk partijtjes komkommers, meloenen en tomaten. Aanwijzing geschiedt door den tuinbaas den heer Welling, die ook de perceelen legt. 

Voorlopige aankondiging. Not. Berensen zal op woensdag 29 aug. voor de heeren gebr. Moorlag publiek doen inzetten: hunne Groninger boerderij, groot 16.42.60 ha., gelegen aan het 16e wijkje bij den grintweg het Zwartepad te Dedemsvaart. etc. 

Aanbesteding van turf. Burgemeester en Wethoudes van Ambt Hardenberg zijn voornemens op de gewone voorwaarden aan te besteden: het leveren van de benoodigde korte of zware lange turven voor de openbare lagere scholen en het gemeentehuis (ongeveer 200.000). 

17-08-1917 
Hardenberg. Tijdens een hevig onweder dat donderdag boven deze streek woedde, sloeg de bliksem in de schuur van H.J.B. te Radewijk, waarin de geheele voorraad hooi geboren was en die totaal uitbrandde. Gelukkig bleef het huis, dat er onmiddellijk bijstonde, gespaard. Te Radewijk werd een koe en te Baalder een kalf in de weide doodgeslagen. 

Zaterdagavond 7 uur puik puik pinkevleesch, bij de 5 pond 40 ct. Profiteert hiervan. D. Blein. 

Klomphout. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 30 augustus ’s morgens 10 uur, ten verzoeke van H.J. Roelofs te Holtheme, bij de perceelen, publiek verkoopen: 35 stuks, w.o. zware populieren boomen staande bij ’t erf Leemgraven. 

Notaris B.H. kelder te Gramsbergen zal op woensdag 29 augustus des voorm. 11 uur in ’t Logement Nieuhoff te Gramsbergen, voor den onherroepelijk gevolmachtigde van G. Kunstman, krachtens art. 1223 B.W. doen inzetten: en 14 dagen later in ’t Logement Kamphuis finaal verkoopen: een perc. bouw-, groen- en heidegrond in het Veld onder Gramsbergen, groot 2.80.90. 

Landbouwwintercursus Hardenberg-Hoogenweg. Zij, die aan den nieuwen cursus wenschen deel te nemen, moeten zich voor woensdag aanmelden bij A. Beijering, Hardenberg. 

Het bestuur van het Waterschap de Schanswetering brengt ter kennis der ingelanden dat de verkiezing van een bestuurslid ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer L. Waaijman, zal plaats hebben zaterdag 25 augustus in het lokaal aan de chr. school te Ane. Het bestuur, E. Meilink (voorz.), H. Stegeman (secr.). 

24-08-1917 
Gramsbergen. Zondagmiddag brandde door onbekende oorzaak (vermoedelijk hooibroei) een schuur en roggemijt van H.J. Westerman te Anerveen, af. Met behulp van de spuit mocht het gelukken de belendende woningen van Westerman en P. Knol te behouden. Schuur, hooi en rogge waren verzekerd. 

Gramsbergen. Dinsdagavond werd een dronken militair, die het zijn medereizigers door bedreigingen en handtastelijkheden in den trein erg lastig maakte, door het personeel daaruit verwijderd. De woestaard, welke toen met een geopend mes den conducteur achtervolgde, werd door twee militairen overmand, waarna hij door de politie in het arrestantenlokaal werd opgeborgen. Donderdagmorgen is hij onder geleide overgebracht naar zijn garnizoen te Amersfoort. 

Hardenberg. De diakenen der Herv. Gem. alhier hadden het genoegen in de laatste drie zondagen telkens een extra gift van 10 gulden in de morgengodsdienstoefening te collecteren. 

Hardenberg. Deze week kwam de landbouwer J. te Sibculo, tot de minder aangename ontdekking dat hem des nachts uit een op slot zijnd schuurtje een negental kippen waren ontvreemd. 

Hardenberg. Tijdens een hevig onweder dat donderdag boven deze streek woedde, werd een koe van de wed. H. te Bergentheim door het hemelvuur doodelijk getroffen, alsmede een stier van den landbouwer H. te Heemserveen. 

Heden werden wij verblijd met de geboorte van ons zusje Jurriana Antje Mulder. Jacobus, Gretha, Abraham, Johannes, Suzanna, Johanna, Krina, Andries, Pieter. Hardenberg, 21 augustus 1917. 

Voor de vele bewijzen van belangstelling, betoond bij de geboorte van onze dochter Janna, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. Veroest en H. Verwoest-de Gooyer. Heemse, 24 aug. 1917. 

Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die ons bijstonden, met name noemen wij Ds. de Jong en echtgenoote, tijdens de ziekte en het overlijden van ons geliefd dochtertje en zusje Hendrikje. J. Dozeman, R. Dozeman-Grit, K. Dozeman, G.T. Dozeman, R. Dozeman. Heemse, 23 aug. 1917. 

Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden, mijn geliefde echtgenoot H.J. Kosters, in den ouderdom van 64 jaar en 3 maanden. Wed. H.J. Kosters en kinderen. Bergentheim, 15 aug. 1917. 

Te koop: een half mud land, met beste aardappelen (Eigenheimers), staande op het erf vroeger bewoond door E. Nijboer te Diffelen. Aanwijzer: W. Kampherbeek aldaar. Te bevragen bij E. Nijboer, Hoogenweg. 

Het bestuur van het Waterschap Radewijk-Baalder brengt ter kennis van ingelanden dat de Najaarsschouw over de waterleidingen zal plaats hebben op dinsdag 11 september te Hardenberg en Burgerkampen, woensdag 12 september te Baalder, Baalderveld en Oude Veen, donderdag 13 september te Radewijk. De waterleidingen moeten tegen dien tijd zijn afgerand en uitgeplagd, en ingevallen grond verwijderd of uitgemodderd worden. Het bestuur: H. Zwijze Gzn (voorz.), G.W.E. Frijling (secr.). 

Het bestuur van het Waterschap het Rheezer- en Diffelerveld brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de stemming voor verkiezing van twee bestuursleden zal plaats hebben op donderdag 13 september des namiddags van 3 – 6 uur in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg. Het bestuur: A.A. Oostenbrink (voorz.) en G.W.E. Frijling (secr.). 

Grond Rheezerveen. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 27 aug. om twee uur bij Kampman te Heemse te doen inzetten: voor de heeren Doezeman en Lamberink, pl.m. 20 ha. grasland en heidegrond, zeer gunstig aaneengelegen bij het Tolhek (v.d. Berg) aan weerskanten van den Ommerstraatweg, tot aan de nieuwe waterleiding, geschikt voor een of meer boerderijen. Een gedeelte bevat nog veel turfveen. Belend enerzijds Dorgelo en Otten, anderzijds de wed. Veurink. 

Bekendmaking. Bij acte, 14 juli 1917, voor den ondergeteeeknde, notaris te Gramsbergen, verleden, is opgericht de te Lutten, gem. Ambt Hardenberg gevestigde Cooperatieve Vereeniging, Cooperatieve landbouwhandelsvereeniging ‘Het Haantje’. Gemelde acte is geplaatst onder nr. 4907 in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 17 aug. 1917 nr. 192. B.H. Kelder, notaris. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op maandag 27 aug. des voorm. 11 uur in ’t café en ten verzoeke van Th. Anbergen te Slagharen, publiek verkoopen: 4 perc. etgroen staande op de 7e wijk a.d. Schuinesloot. 

Eikenboomen. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op donderdag 30 aug. des voorm. 11 uur op het erf en ten verzoeke van Varsso (Warse?) Leemgraven e Holtheme, publiek verkoopen: ruim 100 eikenboomen op diens erf, w.o. zeer geschikt voor timmerhout. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op maandag 3 september des namiddags 3 uur, in ’t café en ten verzoeke van de familie Wehkamp te Slagharen doen inzetten: en 14 dagen later finaal verkoopen: 1. een boerenplaatsje te Slagharen, bestaande uit woonhuis en erf met bouw- en groengrond, groot ong. 3,5 ha, thans in huur bij F. Fiskaal in perceelen; 2. een perc. uitmuntend bouwland op de Belt te Slagharen; 3. een perc. uitmuntend bouwland op de 8e wijk aan de Schuinesloot. 

Eikenboomen. Notaris B.H. Kelder zal op dinsdag 4 september des voorm. 11 uur op het erf en ten verzoeke van H. Schottert te Lutten, publiek verkoopen: 30 eikenboomen geschikt voor timmer- en wagenhout. 

31-08-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op dinsdag 28 aug. Afwezig de heer Geerdes (weth.). Een schrijven van mej. Dilling te Bergentheim, waarin zij tegen 1 sept. ontslag vraagt als telefoonhoudster. Wordt goedgevonden haar dit te verleenen. Naar aanleiding hiervan zal aan den minister worden voorgedragen hiervoor te benoemen de vrouw van den brievengaarder Snijders, terwijl bode Lensen als plaatsvervanger voor Snijders zal worden voorgedragen. Verder adres inzake winkelsluiting. Verordening wordt aangenomen. Een schrijven van de N.V. Erven van Roijen te Bergentheim, waarin wordt medegedeeld dat t.b.v. de veenderij een brandspuit is aangeschaft, en dat, wanneer de gemeente bij brand deze wenscht te gebruiken, dit zeer wel kan, doch tegen betaling van f. 10,- voor de spuit en het loon van de bedieningsmanschappen. De voorzitter zegt dat dit een geschikt aanbod is, waarom dan ook besloten wordt het te accepteren. Ontslagaanvrage van den secretaris Jouwstra. Onder dankbetuiging voor vele diensten der gemeente bewezen, wordt dit ontslag verleend, waarna de voorzitter spreekt tot de nieuw benoemde burgemeester van Bedum. Jouwstra spreekt en vertelt dat hij op 16 maart 1911 in zijn functie trad. ‘De gezellige uren die ik op de ‘Hesseling’ (Hesselink) heb doorgebracht zal ik nimmer vergeten (bij burgemeester Weitkamp). Tot de raad sprak hij: ‘Heeren leden van den Raad. Ik zou te kort doen aan mijne verplichting, wanneer ik geen gebruik had gemaakt van de gelegenheid om van U persoonlijk afscheid te nemen. Sedert 10 dec. 1912, op den dag dat uw vorige voorzitter, wijlen den heer W.H. de Chalmot, grafwaarts werd gedragen, genoot ik de eer, als Uw secretaris te mogen fungeeren’. Hierna gaat men over tot het benoemen van een nieuwen secretaris. Op de voordracht komen voor H.B. Schuite (1e ambtenaar ter secretarie) en A. Kwant jr. te Den Helder. De voorz. vraagt of iemand nog iets te vragen heeft aangaande deze candidaten. De heer Veldkamp vraagt den voorzitter of hij den heer Schuite bekwaam acht voor deze betrekking. De voorzitter zegt: ‘In alle opzichten is het D.B. zeer tevreden over den heer Schuite, vandaar dat wij hem met alle vrijmoedigheid als no. 1 op de voordracht plaatsten’. Bij stemming werd de heer Schuite met algemeene stemmen benoemd. De heer Schuite wordt binnengeleid, waarna de beeediging plaats had. Hij wordt door den voorzitter en raadsleden gefeliciteerd. De heer Schuite brengt daarna een woord van hartelijken dank aan den voorz. en wethouders en de leden van de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Heemse. Naar wij vernemen zal het maken van het eerste gedeelte van den nieuwen weg door ’t Heemserveen en Rheezerveen worden aanbesteed en zal daarop een ander gedeelte in aansluiting met den harden weg Hardenberg-Ommen, met zijtak naar de school, spoedig volgen, om de bewoners daar ook uit hunne benarde positie te verlossen (Rheezerveenseweg ?) 

Hardenberg. Benoemd tot leeraar aan de Rijks H.B.S. te Zwolle van 1 sept. 1917 tot 31 aug. 1918 J.H. Iemhoff te Hardenberg. 

Hardenberg. Maandagmorgen had de melkrijder S. te Bruchterveld het ongeluk bij de boterfabriek alhier van den wagen te vallen, met het gevolg dat hij de knieschijf brak. Hij is naar het ziekenhuis te Zwolle vervoerd. 

Hardenberg. Een jongentje van G. te Baalderveld die in een boom was geklommen, viel daaruit en brak een been. 

Heden ontvangen: een prachtige sorteering petten en parapluies – billijke prijzen, aanbevelend J. Scholten, Lutten. 

Boomen, gras enz. Venebrugge. Notaris Zwamborn is voornemens donderdag 6 sept. om elf uur te Venebrugge voor den heer G.H. Stegink te verkoopen: 45 zware beuken, 1 eiken boschheg om bouwland, 3 ha. naweide in de rikking etc. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 14 sept. ’s morgens 10 uur bij de perceelen publiek verkoopen: voor den heer L.G. Bras te Holthemerbroek: 20 zware populieren en 120 eikenboomen; voor Geertjes te Holthemerbroek: 10 zware populierenboomen. 

Schouw waterleidingen. Burgemeester en Wethouders van Gramsbergen brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de schouw over de waterleidingen zal plaats hebben: Op vrijdag 21 sept. 1917 de Veendijkswaterleiding en de Ziel met zijtak, de waterleiding in de buurtschap Ane langs den weg met zijtak, de Zielesloot ten zuiden van de Dedemsvaart; Op zat. 22 sept. 1917 de grenswaterleiding tegen de Vilsterborg, de bermslooten van het Coevorderkanaal, de Vilsterborg-, de Weekenkarst- en de Laarsche grenswaterleiding. C.J. van Riemsdijk (burg.) en J.H. Leemgraven-Slingenberg (weth.). 

Aanbesteding. Op zat. 8 sept. des namiddags 4 uur zijn B. en W. van Ambt Hardenberg voornemens in het gemeentehuis aldaar in het openbaar aan te besteden: het verharden met annexe werken van den verbindingsweg tusschen Lutten aan de Dedemsvaart en Slagharen, den z.g.n. Zwarten Dijk (Zwarte Dijk). H.H. Weitkamp (burg.) en Jouwstra (secr.). 

Aanbesteding. Op zat. den 8en sept. a.s. des namiddags vier uur zijn B. en W. van Ambt Hardenberg voornemens in het gemeentehuis aldaar in het openbaar aan te besteden: het maken van een nieuwen zandweg, met waterleiding en scheidssloot, te Heemserveen (Rheezerveenseweg ?) 

07-09-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op dinsdag 4 september 1917. De vier nieuw gekozen raadsleden worden binnengeleid en leggen in handen van den voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden af. De voorz. feliciteert hen met hunne benoeming en spreekt den wensch uit dat ze met elkander in eensgezindheid de belangen der gemeente mogen behartigen. De voorzitter herdenkt in eenige gevoelvolle woorden den heer A.H. Geerdes, die 37 jaren lang raadslid is geweest, waarvan de laatste 13 jaren wethouder. Op verzoek van den heer Geerdes richt de voorz. een woord van afscheid tot den raad, en hij dankt de raadsleden voor de genoegelijke samenwerking. Spr. hoopt dat de heer Geerdes nog een lange welverdiende rust mag genieten. Benoeming wethouders. In de vacature Oostenbrink werd de heer Oostenbrink met 11 stemmen tegen 1 blanco herkozen. In de vacature Geerdes verkregen: Bruins 2, Geerdes 5, J. Herbert 1, F. Herbert 1 en v.d. Vecht 2 stemmen. Bij de tweede vrije stemming verkregen de heeren Geerdes 6, Bruins 2 en v.d. Vecht 2 stemmen en F. Herbert 1 stem. Gekozen de heer Geerdes. Besloten wordt aan te sluiten bij de Provinciale keuringsdienst die ten doel heeft deugdelijke levensmiddelen te verschaffen. Een verzoek van den heer Lagendijk c.s. om de salarissen der onderwijzeres te verhoogen. Wordt besloten op de regeeringsvoorstellen dienaangaande te wachten. Een verzoek van de vroedvrouwen te Bergentheim en Slagharen, om verhooging van salaris. Een schrijven van de kerkvoogdij der Hervormde Kerk te Heemse met verzoek een ander gedeelte voor kerkhof uit te kiezen, wat meer achteruit. Dit verzoek wordt voorlopig terzij gelegd. 

Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op dinsdag 4 september 1917. Beediging der nieuw gekozen raadsleden. Benoeming van twee wethouders, wegens periodieke aftreding van den heer Schuurman en het aftreden als raadslid en tevens ook wethouder van den heer Zweers. Beide wethouders werden met 6 van de 7 stemmen herbenoemd. Een schrijven van den heer Lagendijk c.s. met verzoek de salarissen der onderwijzers te verhoogen. Een verzoek van Langius (op ongezegeld papier) dat er zijde wordt gelegd. Winkelsluiting. Na gebruikelijke rondvraag vestigd de heer Bromet er de aandacht op dat de stadsbleek in den omtrek der markt geheel is vervallen, hij zou gaarne zien dat de bleek weer in orde kwam. De heer Schuurman zegt dat achter het huis van Borneman wel een bleek is, die hiervoor in orde kan gemaakt worden. B. en W. beloven dit te zullen doen. Door den heer Peltjes wordt nog gevraagd hoe het staat met de verharding van den weg naar de Schol en verder. De voorz. zegt, naar de Schol zal wellicht klaar komen, doch voor verdere verharding is niet veel kans, daar men voor de harde andere wegen een volgend jaar al een aanzienlijke som moet betalen. 

Vergadering van den raad der gem. Gramsbergen op dinsdag 3 september (?). De herkozen leden v.d. Hulst, Hurink en Stegeman, nemen na beedigd te zijn, zitting. Wethouders-verkiezing (vacature Zwijze). Uitgebracht werden op den heer Zwijze 7 en op den heer v.d. Hulst 3 stemmen, 1 stem blanco, dus is de heer Zwijze herkozen, die ook de benoeming weer aanneemt. Schrijven van de heer Her, waarin deze ontslag neemt als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, daar volgens genoemden heer lid te zijn van zoo’n commissie toch niets geeft, daar opgeroepen personen in ’t geheel niet voor de commissie verschijnen. In zijn plaats wordt de heer J.G. Stroeve te Holthone benoemd. Een verzoek van de commissie voor straatverlichting te De Krim om weer de gewone subsidie te mogen ontvangen. Sommige leden meenen dat dit niet noodig zal zijn wegens den petroleumnood. De heeren Konijnenbelt en Baarveld lichten dit adres nader toe. Verordening winkelsluiting. Voorstel tot verhoging salaris gemeenteopzichter. 

Bergentheim. Ds. G. Goris, predikant bij de Ger. kerk alhier, hoopt woensdag zijn 40-jarige ambtsbediening te herdenken. Ds. Goris werd 10 november te Stad Hardenberg geboren. Hij studeerde aan de Theologische School te Kampen en had daar de hoogleeraren De Cock, Van Velzen, Brummelkamp en Noordtzij tot leermeesters. In 1877 legde hij het candidaatsexamen in de theologie af. Op 17 october van dat jaar aanvaardde hij de bediening des Woords bij de Chr. Geref. kerk van Westmaas. Op 6 april 1879 deed hij intrede te Vroomshoop, 11 mei 1884 te Niezijl, 27 sept. 1885 te Holten, 20 nov. 1887 voor de tweede maal te Vroomshoop, 26 april 1903 te De Krim en 12 sept. 1909 in zijn tegenwoordige gem. te Bergentheim. Etc. De naam Goris is in de predikanten-wereld geen onbekende: Ds. G.L. Goris te Overschie en Ds. L.G. Goris te Zevenbergen zijn neven van de a.s. jubilaris; resp. in 1898 en 1912 zijn overleden Ds. R. Goris en Ds. J. Goris; en zelfs in het midden der 18e eeuw vinden we melding gemaakt van deen Ds. Goris (1742), die de classis Amsterdam er mee in kennis stelde dat de Afrikaansche moor Jacobus Elisa Johannes Capitein tot den dienst des Woords wenschte toegelaten te worden en door de Bewindhebbers der West-Indische Compagnie was aangezocht als predikant voor Sint George d’Elmina aan de Goudkust. 

Heemse. De heer J. Oostenbrink, onderwijzer te Wezep, slaagde de vorige week te Arnhem voor het examen hoofdakte. 

Gramsbergen. Een ongeluk, dat betrekkelijk goed afliep, vond voor eenige dagen in de Voorstraat plaats. Terwijl een beladen melkwagen voor een auto wilde uitwijken geraakte een aldaar spelend 6-jarig meisje van H. de Vries onder den wagen. Alhoewel haar voetje zwaar was verwond, zelfs haar klomp was verbrijzeld, zoodat men vreesde voor beenbreuk, constateerde Dr. van Maanen dat zulks niet het geval was. 

Gramsbergen. Terwijl de knecht van den molenaar Bolte zich des morgens naar den molen begaf, werd aldaar een persoon aangetroffen die klaarblijkelijk den nacht op een aldaar liggend hoopje stroo had doorgebracht. De man niet kunnende verstaan, hield hij deze een gulden voor, waaruit hem bleek, dat hij in het vrije Holland was aangekomen. ’t Bleek een ontvluchte Rus uit Duitschland te zijn. Over de reis van Hannover naar hier had hij 30 dagen gedaan. Na eerst flink onthaald te zijn aan de Boterfabriek, is hij den anderen dag naar Enschede gebracht, teneinde aldaar eerst een ontsmettingskuur te ondergaan. 

Koeslag’s St. Nicolaas dagelijks weder versch verkrijgbaar. 

Bij ons vertrek naar Bedum roepen wij vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe. M. Jouwstra en P.C. Jouwstra-Visscher, Aleida M.A. Jouwstra. 

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens ten behoeve der scholen en secretarie aan te besteden: de levering van 40.000 korte turven. J.W.C. Bloem (burgem.) en W.G. Nijzink (secr.). 

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens dinsdag 11 sept. a.s. des middags 12 uur publiek bij de perceelen te verkoopen tegen contante betaling, eenige eikenboomen en rijshout. Te beginnen op Holtermanskamp, daarna Korte Steeg en de Burgerkampen. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 28 sept. des voorm. 11 uur in ’t café Geugien te Baalder (Ambt Hardenberg) voor G.J. Bouwmeester te Loozen en kinderen doen inzetten: en 14 dagen later finaal verkoopen: 1. een boerenplaatsje in de Volle Uren, gem. Stad Hardenberg, in huur bij G.J. Boers; 2. een plankenloods met gras- en heidegrond in de Volle Uren, in huur bij A. Hamhuis; 3. een boerenplaatsje in ’t Radewijkerveld, in huur bij de wed. De Vries; 4. een huis met bouwland aldaar, in huur bij Hm. Kelder; 5. een perceel heidegrond nabij het vorige perceel. 

Bekendmaking. De burgemeester van Ambt Hardenberg, overwegende dat in de buurtschap Marienberg gevallen van besmettelijke ziekte voorkomen, nl. febris typhoidea. Overwegende dat deze ziekte dikwijls ontstaat en zicht uitbreidt, door het drinken van ongekookt vaartwater enz. Waarschuwt den ingezetenen hiervoor, en geeft in overweging, geen water en melk te drinken in ongekookten toestand. Heemse, 5 sept. 1917. De burgemeester voornoemd, H.H. Weitkamp. 

Aanbesteding. Op woensdag 19 sept. des voorm. half 12 uur zal door het bestuur van de school m.d. bijbel te Bruchterveld, worden aan besteed het bouwen van een schoollokaal. Bestek en teekening zijn verkrijgbaar bij de architect J.B. Radstake te Enschede. 

14-09-1917 
Heemse. Burgem. en Wethoudes dezer gemeente benoemden met ingang van 1 november a.s. tot eerste ambtenaar ter secretarie dezer gemeente, de heer J.G. Groote Balderhaar ten Velde, thans in gelijke betrekking te Zeist. 

Hardenberg. Dinsdagmiddag omstreeks half zes is de locomotief van een rangeerenden goedertrein bij den wissel bij het station gederailleerd. De reizigers van den trein van kwart voor zeven uit Zwolle en van den trein van 7.20 uit Coevorden moesten overstappen. De trein van 8.20 uit Almelo kon echter weer passeeren, daar de lijn toen weer vrij was. 

Te koop: een zwart merriepaard, 10 jaar, bij wed. Ekenhorst, Rheeze. 

Harde weg Bruchterveld. De burgemeester van Ambt Hardenberg roept allen op, die belang hebben bij het verharden van bovengenoemden weg, tot het houden eener vergadering op donderdag 20 sept. a.s. des n.m. te 3 ure in de Bijz. School te Bruchterveld. 

Wegens feestdagen is a.s. maandag en dinsdag de winkel gesloten. Zaterdagavond is te bekomen: 1e kwaliteit rundvleesch en vet tegen vermindering van prijzen. Puik vet rundvleesch vanaf 40 ct per pond. Opening van den winkel om 8 uur. Aanbevelend, L. Leman. 

Vastgoed Diffelen. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 25 sept. om vier uur in het Café Koeslag te Heemse voor mej. de wed. Kamphuis c.s., wegens vertrek naar elders te doen inzetten: 64,43 are grond emt huis en weg; 66,40 are bouw- en grasland afkomstig van Kampherbeek. 

Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 25 sept. ’s morgens 10 uur, bij de perceelen publiek verkoopen: voor Albertus Vinke te Den Velde: 19 eikenboomen op de plaats van Kotterink te Den Velde en 6 zware populieren voor klomphout; voor B.J. Rijstenberg: 20 populieren. 

Bekendmaking. B.en W. van Ambt Hardenberg doen te weten dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering van 28 aug. 1917 is vastgesteld de Verordening op de Winkelsluiting in de gem. Ambt Hardenberg. Etc. 

Eikels en kastanjes worden tegen hooge prijzen ingekocht. Aflevering iederen maandag en zaterdag aan het pakhuis van J. Grooters, Hardenberg. 

21-09-1917 
Heemse. Het was zondagmorgen voor de Geref. gemeente alhier een blijde ure. Haar leeraar, ds. Schoemaker, mocht na een afwezigheid van vier maanden voor het eerst weer voor de gemeente optreden. Etc. 

Bergentheim. Een wakkere soldaat-commies zag jl. maandag dat de landbouwer J.R. alhier met een voer plaggen stil hield voor den molen te Brucht. De ambtenaar lichtte de plaggen op en toen bleek dat er 3 zak boekweit en 2 zak rogge onder verborgen waren. De boer wilde ze vermoedelijk laten malen. En zaterdag stond er nog zoo’n groote advertentie in de krant, dat het niet mocht! Wagen en koren werden in beslag genomen. Van een raadslid zou men toch betere dingen verwachten! 

Hardenberg. Als een bijzonderheid zij medegedeeld dat bij H. ten B. aan de markt alhier twee appelboomen voor de tweede maal dezen zomer in bloei staan. En toch hebben ze de eerste maal ook goede vruchten opgeleverd. 

Inlevering honing. De burgemeesters van Stad en Ambt Hardenberg maken bekend, dat de honing verkregen in die gemeenten, met uitzondering van dien waarvan ontheffing van de bepalingen der distributie is verleend, moet worden afgeleverd aan de firma gebr. D.M. Bromet te Hardenberg. De aflevering moet geschieden bij het café Frijling aan het spoorstation op donderdag den 27 sept. voor hen wier naam begint met een der letters A tot en met M en op vrijdag den 28sten sept. voor hen wier naam begint met een der letters N tot en met Z. Hardenberg, Heemse, Gramsbergen, 20 sept. 1917. De burgemeesters voornoemd, J.W.C. Bloem, H.H. Weitkamp, Van Riemsdijk. 

Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat woensdag den 26 sept. e.k. des n.m. 2 uur de gelegenheid bestaat tot kostelooze vaccinatie in de voorm. O.L. school in de Achterstraat alhier. 

Huismoeders, wat is voordeeliger, pinkjesvleesch a 35 cent of het dikste en vetste koevleesch a 40 cent per pond?? Komt, ziet en overtuigt u. A.s. zaterdagavond weder reuzenvoorraad. Alles 1e kwaliteit. Vanaf dinsdagmiddag 5 uur woensdagavond 8 uur is de winkel gesloten. Zaterdagavond opening der winkel om 7 uur. Aanbevelend, L. Leman. 

Te koop: een best Belgisch hengstveulen, oud ruim 4 maanden, bij H.J. Nijman, Rheezerveen. 

Tevredenheidsverklaring. Met genoegen betuig ik mijn volle tevredenheid aan de Zwolsche Paarden en Veeverzekering Maatschappij, gevestigd te Zwolle, Melkmarkt 18, directeur G.H.J. Tervoert, Adjunct-directeur S.J. Roorda, voor de coulante wijze waarop zij de schade van mijn afgemaakt paard van hooge waarde geregeld heeft. Stad Hardenberg, 4 sept. 1917. Joh. Waterink. Vertegenwoordiger: C.J.W. Waterink te Ambt Hardenberg. 

Dienstregeling van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij (D.S.M.). 

28-09-1917 
Dedemsvaart. Vrijdag jl. werd alhier tusschen sluis 4 en 5 in het kanaal der Dedemsvaart het lijk opgehaald van een manspersoon, die schijnbaar nog kort geleden te water was geraakt, bij onderzoek bleek het te zijn een zekere De Vries, afkomstig uit Groningen. 

Ondertrouwd: Henricus Jacobus Huberthus Adriaens en Maria Johanna Juliana Kleine Staarman. Nijmegen/Slagharen, sept. 1917. Huwelijksvoltrekking: woensdag 10 oct. ’s morgens half negen. 

Notaris Berendsen zal op woensdag 3 october des middags 1,5 uur in het hotel Hiemstra publiek doen inzetten, voor den heer A. Brans: diens villa ‘Teunissien Dina’ aan de Hoofdvaart bij den Nieuweweg te Dedemsvaart, zeer gerievelijk en naar de eischen des tijds ingericht, etc. met een zeer mooi lommerrijk park, waarin vijver en steenen koepel etc. etc. 

Gez. Frijling. Voor het aanstaande seizoen ontvangen een ruime keuze dameshoeden en kinderhoeden. Hardenberg. 

Heden geslacht een 1ste kwaliteit vette koe. etc. D. Blein. N.B. Gelieve er s.v.p. om te denken dat R.J. ten Brink de Bruin niet meer in mijn zaak is. 

Ondergeteekende maakt bekend dat van heden af de zaak tusschen hem en R.J. ten Brink de Bruin ontbonden is. Elk die nog iets verschuldigd is bij ons, gelieve daarvan zoo spoedig mogelijk betaling te doen. De slagerij en veehandel worden door hem op denzelfden voet voortgezet en hij houdt zich steeds beleefd aanbevolen. D. Blein. 

Vakteekenschool Hardenberg. Cursus 1917-1918. Aanvang der lessen op maandag 15 oct. a.s. 

Te koop: een henstveulen bij K. Koopman te Radewijk.

05-10-1917
Bergentheim. In het naburige Bruchterveld zal de chr. school met een 3e lokaal worden vergroot. Het noodige bouwkapitaal is aanwezig en het werk is gegund aan den aannemer Hagedoorn te Dedemsvaart. 
Hardenberg. Naar men ons mededeelt, moeten, met het oog op de beteugeling der smokkelarij, alle paarden welke in de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg worden gehouden, na 15 oct. a.s. voorzien zijn van een brandmerk op de hoef. 
Hardenberg. Dinsdag 9 en woensdag 10 oct. zal door de kommiezen aan de markt te Hardenberg, van voormiddags acht tot namiddags 4 uur gelegenheid worden gegeven de paarden van een dergelijk brandmerk te laten voorzien. Wij raden belanghebbenden aan om, om moeilijkheden te voorkomen, hun paarden van bedoeld merk te doen voorzien. 
Heemse. De gemeente-veldwachter Schuldink alhier ving dezer dagen een vischotter (visotter). Het dier was in zijn geheel circa 1 meter lang en werd direct voor f. 20,- aan den alhier gestationeerden luitenant M. verkocht. 
Bij inschrijving te huur: voor den tijd van 6 jaar: een uitmuntende boerenplaats gelegen te Radewijk, ter grootte van pl.m. 9 hectare, bestaande uit huis met 2 schuren en bouw- en grasland, in eigendom behoorend aan G.J. Raben te Radewijk. 
Als een magneet trekken de menschen op mijn winkel aan, welke dagelijksch ruim voorzien is van versch 1e kwaliteit rund- en pinkevleesch. D. Blein. 
Kennisgeving. Ondergeteekenden deelen hierdoor mede, dat zij door het Rijksdistributiekantoor voor Leder en Huiden zijn ingeschreven als erkende huidenhandelaren. fa. Simon Bromet, fa. wed. M.L. Roos, fa. E. de Bruin. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 12 october na afloop van de veiling onroerend goed Bouwmeester, voor A. von Eije te Radewijk, publiek verkoopen: een perceel uitmuntend hooiland nabij Radewijk. 
De zaak, zoowel slagerij als veehandel, tusschen Blein en mij is ontbonden. Heb goede hulp gehuurd en blijft mijne slagerij gevestigd achter Hotel Baving. Den geheelen dag geopend. Mag ik op uwe gunst voortaan blijven rekenen? Achtend, R.J. ten Brink de Bruin. 
Uit de hand te koop: een vruchtbaar boerenplaatsje, huis met gras- en bouwland, bewoond door H. Wilps (Oude Veen). Te bevragen bij J. Ranters te Radewijk (bij Wielen). 
12-10-1917 
Vergadering van den raad der gem. Gramsbergen op dinsdag 9 october 1917. Afwezig de heeren Leemgraven, Hazelaar, Smit en Konijnenbelt. Goedgekeurd wordt het voorstel om aan H. Klinge een stukje gemeentegrond te verkopen. Een voorstel van B. en W. om aan F. van der Haar den tiphoek van den marsch te verkoopen, welke grond volgens den heer Zwijze voor de gem. bijna waardeloos is, vindt in de oogen der leden geen genade. De heer Van der Hulst is niet erg voor verkoop van gemeente-eigendommen en zou dat hoekje liever willen verhuren voor 6 jaar, ’t kan altijd nog ’s te pas komen. De voorz. zegt dat nu de woning van den veldwachter te De Krim gereed is. 
Gramsbergen. Een treurig ongeval had hier heden plaats. In een onbewaakt oogenblik is het 1,5 jarig meisje van den heer H. de Vries op haar hoofdje in een waschkuip, waarin zich nog eenig water bevond, geraakt en hoogstwaarschijnlijk alzoo jammerlijk gestikt. Alle pogingen van Dr. van Maanen die direct na het ongeval aanwezig was om de levensgeesten op te wekken waren helaas dan ook tevergeefs. 
De commissie van het Veefonds Brucht e.o. maakt bekend dat de najaarstaxatie zal plaats hebben op do 18 en vr 19 oktober a.s. 
Veefonds Hardenberg. De najaarstaxatie is bepaald maandag den 15 oct. in de stad wijk B en beneden het kanaal en woensdag den 17 oct. den Hoogenweg en Oude Veen en wijk A in de stad. het bestuur, S. Baarslag (voorz.) en G.J. Meilink (secr.). 
Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, d.d. 8 okt. 1917 is G. Kunstman, landbouwer wonende te Radewijk, gemeente Ambt Hardenberg, verklaard in staat van failissement met benoeming van het Lid der Rechtbank den Edel Achtbaren Heer Jhr. Mr. M.A. de Savornin Lohman tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergeteekende tot curator. Mr. M. Polak. Zwolle, 9 oct. 1917. 
Algemeene vergadering van de Veemarkt te Slagharen op maandag 15 oct. 1917 bij B.B. de Boer. Commissie: Joh. Juurlink (voorz.) en B.H. Veltrop (secr.). 
19-10-1917 
Bergentheim. Woensdagmiddag was het een blijde ure voor de geref. kerk van Bergentheim en voor haren leeraar. Ds. Goris herdacht nl. op dezen dat dat hij voor 40 jaar in het ambt van Dienaar des Woords bevestigd was. Etc. 
Heemse. Maandag jl. werd de toren te Heemse door den bliksem getroffen, zonder echter brand te veroorzaken. Op twee plaatsen zijn de steenen afgebroken en een deel der wijzerplaat werd afgerukt en op den grond geslingerd. In de kerk ligt op vele banken kalk, die van de muren en het plafond geslagen werd. Toen de toren getroffen werd liep juist een zoon van A. de J. uit Rheeze langs den weg en werd op den grond geworpen. Spoedig kon hij echter zijn weg vervolgen. 
Heropening van de vee-, varken-, schapen-, geiten- en pluimveemarkt te Slagharen. 
Te koop: 5 guste en dragende koeien, 7 vette vaarzen, 7 pinken en hooi en roggestroo. G. Wemekamp, Diffelen. 
Te koop: een enterruim en een beste bruine merrie, vermoedelijk drachtig, bij H. Rutgers, Rheezerveen. 
Te koop gevraagd: 2 merrieveulens. Prijsopgaaf met ras en grootte op ‘Willemshove’, Lutten. 
Notaris Zwamborn. Ten huize en verzoeke van M. Apeldoorn te Brucht wegens vertrek naar elders: 1 werkpaard etc. 
Notaris Berendsen. ten verzoeke van mevr. de wed. J.G. Minke, mej. de wed. B.H. Scholten c.s. en de fam. Scholte in den Kloosterhoek, publieke verkoop van een boerenplaatsje met dubbele woning, groot 1.91.00 ha, gelegen aan het elfde wijkje van de Samenwijk, onder de gem. Ambt Hardenberg, bewoond door J. Kleis en J. Kruidhof. 
Notaris B.H. Kelder. Ten huize en verzoeke van Asse Nijland te Lutten, publieke verkoop van 5 drachtige varkens etc. 
Staat ter dekking: een Sanen geitenbok te Baalderveld, bij K. Dam. 
26-10-1917 
Jl. woensdag werd ten overstaan van notaris Berendsen de eindveiling gehouden van de drie weken te voren ingezette vastgoederen van den heer A. Brans. Koopers zijn geworden: 1. de heer A. Sulzer te Amsterdam voor f. 1303,- (zijnde een villa met park en koepel). 
Hardenberg. Hoewel de groote Europeesche oorlog zijn drukkenden invloed doet gevoelen, ook op het budget van de bijzondere school alhier, meende het bestuur toch, evenals verleden jaar, ook thans den onderwijzers een duurtetoeslag te moeten geven. Etc. 
Hardenberg. Vrijdagmiddag ongeveer 2 uur werd per trein het stoffelijk overschot van ds. J.C. Eijkman van ermelo Veldwijk naar Steenwijk overgebracht. Per lijkwagen werd het naar de Ned. herv. kerk, waar de overledene 24 jaar het evangelie verkondigde, vervoerd. Etc. etc. 
Ontvangen een prachtige sorteering Japansche en Chineesche goederen; koffie- en thee-serviezen; etc. H. Zweers J.Rzn 
Te koop gevraagd: een gebruikt doch goede fornuispot. D. Blein. 
Heden overleed onze geliefde zuster mej. de wed. Anna Arnolda Nieuhoff, geboren Hurink, te Uelsen in den ouderdom van ruim 61 jaren. J. Hurink en J.C. Hurink-Bruins. Hardenberg, 23 oct. 1917. 
Algemeene ledenvergadering van het Schapen- en Geitenfonds Zwarte Pad en Omstreken op dinsdag 30 oct. in café Berends. 
Vastgoed Hardenberg. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens dinsdag 30 october om twee uur bij Baving te Hardenberg, te doen inzetten: voor de firma H. Bruins, wegens liquidatie, 25,60 are weiland ‘de Hoogeweide’, in 2 perc.; 11,15 are weiland als weg achter de Stoomzagerij; 24,10 are bouwland ‘Holtermanskamp’ in 2 perc.; 1,29 are pakhuis en erf in de Achterstraat; 99 c.a. huis en erf aldaar (bew. de heer J. Bruins). 
Landerijen Heemse. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 31 october om twee uur bij Kampman te Heemse te doen inzetten: voor den heer H.H. Weitkamp: 1,81,40 ha koeland bij Krabbenbosche tussen O. en N. Vecht (Hardenbergerkant), bouwland op den Plaggenmarsch etc. 
Te koop: een donkerbruin enterpaard (merrie) en een bruinbiest hengstveulen, bij G. Veurink, Heemserveen. 
Koolrapen te koop bij J.W. Boerrigter te Hardenberg. 
02-11-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op woensdag 31 october 1917. Afwezig de heer J. Herbert. Benoemd wordt tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heer Groote Balderhaar ten Velde, op een salaris van f. 400,- Een verzoek van enkele caféhouders om hun café langer dan 8 uur te mogen openhouden. Wodt na eenige bespreking besloten niet op het verzoek in te gaan. Een verzoek van den heer Nieman om verhooging van zijn salaris. Idem van de schoonmaakster van ’t gemeentehuis. Uitgesteld tot de behandeling der begrooting. Besloten wordt om voor ’t plaatsen van een bliksemafleider op den toren te Heemse inlichtingen in te winnen. Goedgevonden wordt nog om een paar zieken in het Ziekenhuis te Zwolle te doen opnemen. 
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op woensdag 31 october 1917. Wordt goedgevonden om aan M. Bekman te Venebrugge, op zijn verzoek, de schapenweide in ’t Veld weer te verhuren. Een verzoek van J.H. Langius waarin hij verzoekt een zestal boomen om te kappen, daar hij van meening is dat deze bij hevigen wind gevaarlijk voor zijn woning zijn. Wordt gesteld in handen van de veldcommissie welke een onderzoek zal instellen. Wordt goedgevonden om van de Korte Steeg een wandelweg te maken en deze te beplanten met verschillende soorten boomen. Salarisregeling der onderwijzers. Een verzoek van de woningbouwvereniging Concordia om een voorschot van f. 21.000 om daarvoor een 6-tal woningen te bouwen. Wordt goedgevonden om in plaats van 11 zitplaatsen in de Hervormde Kerk er nu 14 te verhuren, daar door sommige raadsleden er toch geen gebruik van kan gemaakt worden. Ten slotte deelt de voorz. mede dat de vakteekenschool niet kan doorgaan wegens gebrek aan petroleum. 
Dedemsvaart. Naar wij vernemen zijn de verleden week door de heeren Hassig en Sulzer te Amsterdam in publieke veiling aangekochte vaste goederen van den heer A. Brans te weten de villa met al den daarachter tot aan den Langewijk en bijlangs de nieuweweg gelegen grond, heden bij nieuwe overdracht overgenomen door de gemeente Avereest, en zal de villa worden ingericht voor gemeentehuis. We gelooven, dat deze aankoop, ook in verband met de verdere plannen van den raad zeker door de geheele gemeente met instemming zal worden begroet. 
Gramsbergen. Met ingang van 1 november is de heer J. Grooters hier tot postbode benoemd. 
Hardenberg. De kerkeraad der herv. gemeente te Hardenberg werd dezer dagen verblijd door de schenking van 4 zilveren avondmaalsbekers door de Hervormde Kerkvoogdij van Steenwijk voor den eeredienst in ’t kerkgebouw te Kloosterhaar, waar een nieuwe gemeente zal worden gesticht. Voor hetzelfde doel werd reeds vroeger een fijn damast laken voor de avondmaalstafel van den heer en mevr. J. te Zwolle ontvangen. 
Heemse. Dinsdagavond werd hier voor het grenswacht-detachement een bioscoopvoorstelling gegeven. De platen waren zeer scherp en zeer mooi. Vooral trokken natuurlijk de aandacht die over het leger. We hadden wel iets meer daarover verwacht. Etc. 
Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de vaste hope des eeuwigen levens, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde echtgenoote, dochter, zuster en der kinderen zorgdragenden moeder Annigje Reurink, in den ouderdom van 20 jaren. Namens de geheele familie, H.J. Zweers. Hardenberg, 1 nov. 1917. 
Komen aanloopen: een zwartbonte pink. Tegen gemaakte kosten terug te bekomen bij C.J.W. Waterink te Bergentheim. 
Te koop: een bruinbles hengstveulen, Belgisch type, bij D. Veurink te Rheeze 
Te koop: een zwartkold hengstveulen, bij Jan ter Wijlen, Brucht 
Gevraagd: een smidsknecht bij H.H. van Aalderen jr. te Marienberg. 
Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens woensdag 7 nov. des voorm. 11,5 uur ter secretarie te verhuren veertien zitplaatsen in de herv. kerk alhier. 
Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens dinsdag den 6 november des n.m. 2 uur op het terrein aan te besteden het egaliseeren van pl.m. 3 hectare omgeploegd land in het Veld. 
09-11-1917 
Heden overleed na een langdurig doch geduldig gedragen lijden mijne geliefde echtgenoote en der kinderen zorgdragende moeder Annigjen Klingenberg in den ouderdom van bijna 56 jaar. G. Breukelman. Heemse, 2 nov. 1917. 
Bergentheim. Door een groot getal ingezetenen is een adres aan de Spoorwegmaatschappij gericht met het verzoek om des morgens de oude postdienstregeling weer in te voeren. Op het postkantoor kan men niet eerder beginnen te sorteeren dan des morgens half negen, zoodat het gewoonlijk half elf a elf uur wordt, voor we hier de eerste post ontvangen. 
Hardenberg. Hedenmorgen had ten overstaan van notaris Zwamborn de eindveiling plaats van de vaste goederen van de firma Bruins. Koopers werden van: het huis bewoond door J. Bruins, de heer K. Bruins voor f. 3500. Het stuk land op Holtermanskamp de heer E. Hemke voor f. 510. Het pakhuis, de heer K. Bruins voor f. 8.000. Het stuk weideland de Hoogeweide met het gedeelte weg, de heer H. Zweers JRzn voor f. 1460. 
Lutten. Tot onderwijzeres aan de geref. school te Klazienaveen is benoemd mej. E. Oostenbrink alhier. 
Staat ter dekking: een dekbeer, bij E. Nijboer, Hoogenweg. 
Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op nader te bepalen dag in het café van den heer Staarman te Slagharen publiek doen inzetten voor de fam. Van Unen te Slagharen: diens zeer gunstig gelegen boerenerf te Slagharen, in de nabijheid van kerken en scholen, bestaande uit flinke gebouwen met pl.m. 7 hectaren oude grond van uitstekende kwaliteit. 
Te koop: een beste ruin, vos, twee en een half jaar, extra mak in alle tuig, bij gebr. Welleweerd te Rheeze 
Gevonden: op den weg van Hardenberg naar Brucht een zilveren speld. Terug te bekomen tegen betaling der kosten bij B.J. Oldewaterink te Brucht. 
Protest-vergadering op nader te bepalen datum. Allen die van meening zijn dat de verplaatsing van het gemeentehuis te Avereest niet in het belang onzer gemeente is worden dringend uitgenoodigd tot het bijwonen van een protest-vergadering die zal gehouden worden op een nader te bepalen datum in het hotel Hiemstra. 
16-11-1917 
Kloosterhaar. In den nacht van donderdag op vrijdag zijn alhier zes smokkelaars door de hier dienstdoende commiezen gesnapt. De smokkelaars zijn uit Utrecht en trachtten hier koffie, thee, zeep, kwatta en vet over de grens te brengen. Voorlopig zijn twee hunner opgebracht in de marechausseekazerne, twee in het brandspuithuisje en twee in de provoost. 
Tot ons aller leedwezen overleed op 9 november ons trouw en geliefd medelid Albertha Jantina Stukje in den bloeienden leeftijd van bijna 19 jaar. De Chr. Jonged. Ver. te Rheezerveen. 
Te koop: een goed onderhouden kinderwagen bij J. Breukelman, Heemse. 
Aanmelding Militie- en Landweerverlofgangers. De burgemeester van Ambt Hardenberg verzoekt den militie- en landweerplichtigen woonachtig in deze gemeente, die met onbepaald (klein) verlof zijn en die in het genot zijn van verlof van drie maanden of langeren duur om zich in de week van 19-24 november onder vertoon van hun zakboekje ter secretarie aan te melden. Burgemeester H.H. Weitkamp. 
Wegens afschaffing der boerderij. Notaris B.H. kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 27 november des morgens 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer A. Karsijns te De Krim (Ambt Hardenberg) publiek verkoopen: 3 paarden, w.o. 2 merries van 2,5 jaar gekr. Belgisch ras, 1 entermerrie, 20 stuks hoornvee etc. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 30 november des voorm. 11 uur in ’t café van A. Nijland te Lutten, voor de wed. en erven van den heer A.J.M. Timmermen te Lutten doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen: een boerenplaatsje te Lutten, gem. Ambt Hardenberg, bestaande uit woonhuis met schuur en erf, bouwland, weiland en hooiland, tezamen groot 6,24,50 ha in perceelen. 
23-11-1917 
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op dinsdag 20 november 1917. Goedkeuringsbesluit G.S. om het huis in de Achterstraat, bewoon door H. Brunink, publiek te verkoopen alsmede een paar hoekjes grond. Voor het geven van het herhalingsonderwijs, waarvoor zich 8 leerlingen hebben opgegeven, worden benoemd de heer Snijders en mej. Frank. Bij de rondvraag vestigt de heer Peltjes er de aandacht op dat de afsluitboomen bij den overweg bij het station soms zeer lang gesloten zijn, wat erg lastig is voor het publiek. De voorzitter zal ter bevoegder plaatse informeeren om hierin zo mogelijk verbetering te krijgen. 
Hardenberg. Naar we vernemen heeft de heer J. Grooters, secretaris-ontvanger en organist der Nederlands Hervormde Gemeente te Heemse met 1 januari a.s. eervol ontslag uit die betrekkingen gevraagd. 
Het Gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens woensdag den 28 november op de terreinen aan te besteden: 1. ’s middags 1 uur het in orde maken der Korte Steeg. 2. ’s middags 2 uur het maken van een dijk, in ’t veld aan den Hoogenweg en het uitdiepen eener bestaande waterleiding aldaar. 
Sint Nicolaas-cadeaux in ruime keuze voorradig bij J. Grooters, Hardenberg. 
De St. Nicolaas-etalage is gereed. Ruim voorzien van chocolade, suikerwerken en borstplaat. Boterletters op bestelling verkrijgbaar. Gevuld St. Nicolaas steeds voorradig. Aanbevelend. Johs. Koeslag, Hardenberg. 
Sint Nicolaas 1917. Magazijn Zweers. Kinderspeelgoederen, poppen, serviezen enz. enz. H. Zweers JRzn, Hardenberg. 
Aanbesteding van het halen van takkenbossen uit Wielen en Brucht naar het Kanaal voor 8 december. Eveneens het opbinden der takken te Venebrugge. Briefjes in te leveren maandag a.s. bij G. Frijling, Stationskoffiehuis. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 30 november ’s middags ten huize en ten verzoeke van mejuffr. de wed. L. Waaijman te Lutten publiek verkoopen: 43 schapen. 
Werklieden gevraagd voor het zagen van dennehout en het maken van takkebossen. A. A. Oostenbrink, Heemse. 
Te koop: een best hengstveulen, bruin, half Belg, bij E. Veurink te Ane (Gr.). 
Te koop: een enter ruinpaarde, vos, gekr. Belg, goed mak, bij wed. G.H. Gerrits te Heemse. 
Chr. Hist. Kiesvereeniging Gramsbergen. Vergadering voor leden en geestverwanten op woensdag 28 november ’s avonds 7,5 uur ten huize van H.J. Kamphuis. Spreker: de heer J. Balkestein van Zwolle over de evenredige vertegenwoordiging en de chr. hist. unie. E. Habers, secr. 
Op woensdag 28 november hoopt voor de Gereformeerde Jongelingsvereeniging te Hardenberg op te treden Ds. J. Waterink van Zutphen met een rede over: de staf Gods. Het bestuur: W. Veneberg (voorz.) en R. Vasse (secr.). 
30-11-1917 
Christelijk Gemengd Koor. Dames en Heeren, die lust gevoelen mede te werken tot de oprichting van een Christelijk Gemengd Koor, worden uitgenoodigd tot het bijwonen van eene vergadering op zondag 2 december a.s., des middags te 4 uur in een lokaal van de Bewaarschool te Hardenberg. Het voorlopig comité: J. Weitkamp, G.J. Bosma, R. Kremer, J.G. Groote Balderhaar ten Velde. 
Hardenberg. Ds. Waterink van Zutphen trad hier woensdagmiddag op voor de Gereformeerde Jongelingsvereeniging. Etc. 
Hardenberg. Tot ouderlingen der Hervormde gemeente zijn gekozen de heeren H.J. ten Brinke en A.J. Klokkert, en tot diakenen: A. Meijer en F. Roelofs. 
Heemse. De vroegere Hervormde predikant van Heemse, ds. Van Herwerden hield vrijdagavond een rede voor de Jongelingsvereeniging over ‘Onze plicht tegenover den staat’. Etc. 
Heden nam de Heere tot Zich, onze geliefde echtgenoote en moeder Elizabeth Arends, in den ouderdom van ruim 41 jaar. G.J. Moeken en kinderen. Brucht, 26 nov. 1917. 
Heden behaagde het den Heere tot onze diepe droefheid van ons weg te nemen onzen geliefden echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader Jan Kisteman, in den ouderdom van bijna 65 jaar. Wed. J. Kisteman-Hagedoorn etc. Dedemsvaart (Kalkwijk), 25 nov. 1917. 
Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze innig geliefde zuster en behuwdzuster Anna Arnolda Nieuhoff geb. Hurink, betuigen wij onzen welgemeenden dank. J. Hurink en J.C. Hurink-Bruins. Hardenberg, nov. 1917. 
Prachtige keuze fornuizen. J.A. Dijk, Hardenberg. 
De hoogste prijs wordt door mij betaald voor huiden en vellen. M. Blein Gramsbergen. Erkend huidenhandelaar. 
Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer te Hardenberg, Heemse en omstr. Allen die in het bezit zijn van boeken, geschriften enz., betrekking hebbende op de geschiedenis van Hardenberg, Heemse enz. worden beleefd verzocht daarvan mededeeling te doen aan het bestuur van genoemde vereeniging. Namens het voorlopig bestuur: M. Verwoest (voorz.), R.E. Luimes (secr.). 
07-12-1917 
Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op donderdag 6 december 1917. Vaststelling gemeentebegroting 1918. Bij de rondvraag zegt de heer Frijling dat een gedeelte van de Korte Steeg onder water staat. Wil men haar als weg gebruiken, dan moet zij toch ook vrij zijn van water. De heer Zweers vestigt er nog de aandacht op dat de weg vanaf Peltjes naar de Schol verbeterd dient te worden. Een en ander zal in orde worden gemaakt. 
Gevraagd tegen 1 febr.: kamer met slaapkamer zonder kost, gemeubeld of ongemeubeld. Inlichtingen bij Veldkamp, Gramsbergerweg. 
Huis en land Lutten. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 17 december bij inzet en maandag 31 december bij toeslag, beide malen om half drie in het Jachthuis te verkoopen, voor mej. de wed. J. ter Stegen geb. Mastenbroek, een huis, schuur, stookhok, erf en landerijen, groot 46.80 are, op besten stand te Lutten, tegenover het Jachthuis, a.d. Vaart, tot 1 mei 1918 in huur bij mej. de wed. Huigen. 
Klomphout. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 19 december des voorm. 10 uur voor den heer J. Veldhuis bji het huis van den heer B.G. Hultink H.J.zn achter de school te Baalder, publiek te verkoopen: 56 populieren en 2 wilgen, gehakt en aan einden gezaagd geheel voor het vervoer gereed, daarna 2 populieren bij de wed. J. Odink. 
Notaris Berensen te Dedemsvaart zal op dinsdag 11 december des voorm. 10 uur ten huize en verzoeke van de familie Van Unen te Slagharen publiek verkoopen: een 2,5 jarig merriepaard, 8 stuks hoornvee, hakselmachine, boerenwagen etc. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 18 december ’s morgens 10 uur ten huize en ten verzoeke van de erven van den heer A.J.M. Timmerman te Lutten publiek verkoopen: 7 jarig merriepaard, 5 stuks hoornvee etc. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 19 december des voorm. 11 uur in ’t logement Nieuhoff te Gramsbergen voor J.Hk van der Haar Rzn te Gramsbergen e.a. doen inzetten en 14 dagen later in ’t logement Kamphuis finaal verkoopen: een huis en erf te Gramsbergen, groot 2 are en 40 centiare in huur bij Van Munster en Van Ruiten; een perceel bouwland aan de dijk te Gramsbergen, groot 16 are en 80 centiare. 
Gevraagd: een smidsleerling door H.H. van Aalderen jr., Mariënberg. 
Al degenen, die iets te vorderen hebben van de houtbeweging, beheerd door ondergeteekende, worden verzocht hunne rekening in te dienen maandagavond van 6 tot 7 uur. A.A. Oostenbrink. 
Bibliotheek van de Knapenvereeniging ‘Samuel’ is voor leden en begunstigers gratis geopend ’s zondags van 11.45 tot 12.15 uur in de chr. school. H. Kremer, bibliothecaris. 
14-12-1917 
Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op woensdag 12 december 1917. Afwezig de heeren Veurink en Broekroelofs. Vaststelling gemeenterekening. De heer Veldkamp brengt namens de commissie verslag uit. Een verzoek van de dames Wijnhobel, onderwijzeressen te Bergentheim en Ebbenbroek, om eervol ontslag als zoodanig, resp. tegen 1 januari en 1 februari. Ter benoeming van een onderwijzeres te Bergentheim staan op de voordracht de dames Boerrigter te Ruitenveen, de Groot te Oudeschool en Harfkamp te ’s Graveland. Nr. 1 der voordracht wordt benoemd. Een verzoek van de gemeenteveldwachters om hun een ruimere vergoeding voor het onderhoud van hunne rijwielen toe te kennen, waarvoor nu f. 25,- wordt gegeven. Bij de behandeling der begroting zal hierop worden gelet. 
Bergentheim. De heer J.H. Heringa, onderwijzer aan de school met den Bijbel alhier, is benoemd in gelijke betrekking an de chr. school te Valthermond. De benoeming is aangenomen. 
Hardenberg. In een donderdagavond in de Bewaarschool gehouden vergadering werd een christelijk mannenkoor opgericht, zich noemende ‘Eltheto’. Tot directeur, tevens voorzitter, werd benoemd de heer J.G. Groote Balderhaar ten Velde. Tot secretaris: J.R. Zweers, penningmeester: J. Stoit, bibliothecaris: W. IJzebrink en algemeen adjunct: R. Vasse. 
Heemse. Een van de soldaten alhier had het ongeluk zich, met een mes, waarmee hij hout sneed, zoo te verwonden dat hij ter verpleging vervoerd is naar Coevorden. 
Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Jans Eefting en Maria Eefting-Jonink op maandag 17 dec. a.s. hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. 
R. Frijling en echtgenoote geven kennis van de geboorte van hun dochter Zwaantje Aleida. Hardenberg, 12 dece. 1917. 
Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op vrijdag 28 december des voorm. 11 uur in ’t Logement Nieuhoff te Gramsbergen, voor de pastorie der hervormde gemeente te Dalen, doen inzetten: en 14 dagen later in ’t Logement Kamphuis aldaar finaal verkopen: een perceel hooiland te Collendoorn, gem. Ambt Hardenberg, het Papenvliertje, groot 1 h, 38 a en 70 c. Aanwijzer de tegenwoordige gebruiker F. Bouwhuis te Collendoorn. 
Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Ambt Hardenberg zijn voornemens aan te besteden: het schoonhouden der o.l. scholen gedurende het jaar 1918. 
Organist gevraagd in de Nederlands Hervormde Kerk te Heemse. Indiensttreding 1 januari a.s. 
Paardenfonds Hardenberg. Vergadering van aandeelhouders op donderdag 20 december om 2 uur in de Bewaarschool. Jaarrekening en verkiezing bestuurslid wegens bedanken van G. Jonkhans. F.H. van Munster, secr. 
Woensdag 19 december den geheelen dag winkel gesloten. J. Eefting. Van woensdagmmiddag 12 uur tot donderdagmorgen zaak gesloten, H. Nijzink, bakker, Hardenberg. 
21-12-1917 
Voor de feestdagen ruime sorteering van likeuren en koekjes. Aanbevelend, A. Zweers, Achterstraat, Hardenberg. 
IJs! Schaatsen met en zonder monteering in enorme keuze bij J. Grooters. 
Verkoopingen van hout a.h. Haantje te Lutten 5 januari, a.d. Ongelukkige Wijk 12 jan. en te Bergentheim 19 jan., telkens om 1 uur voor den heer J. Veldhuis, Not. Zwamborn. 
Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg maakt bekend dat donderdag 27 december ter secretarie publiek bij inschrijving zal worden verpacht: het recht van marktgeldheffing voor het jaar 1918. 
Voor de a.s. feestdagen! Een groote partij rundvleesch. Als altijd heb ik gezorgd voor goede kwaliteit. Verzuim niet te komen zien! Aanbevelend ten Brink de Bruin. 
28-12-1917
Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W. 
Aan de lezers. Verhoging prijzen courantpapier. Met ingang van 1 januari 1918 besloot men daarom een nieuwe prijsverhooging in te voeren, voor elk hunner afzonderlijk te bepalen. B.J. van Herpe (Coevorder Courant), Coevorden – W. Hilarius Wzn (Nieuwe Couvorder Courant en Hardenberger Courant), Coevorden – J. Olthoff (Salland’s Volksblad), Hardenberg – Firma G.J. Gelderman (Dedemsvaartsche Courant), Dedemsvaart. 
Hardenberg. Wegens de uitbreiding der Christelijke school alhier tot een U.L.O.-school is het nodig nog twee onderwijzers aan te stellen. Reeds hebben zich 10 sollicitanten aangemeld. 
Hardenberg. Bij de gehouden verpachting van marktgeldheffing, was de heer H. Vasse eenige inschrijver voor f. 130,- 
Gods besten zegen wenschen wij onze vrienden en leerlingen bij de wisseling des jaars. P. Gilhuis en G. Gilhuis-de Gooijer. 
Aan mijne leerlingen en hunne ouders, onze vrienden en bekenden een gelukkig jaar gewenscht. K. Jongsma en S. Jongsma-Boersma. 
Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de bij hun 25-jarig huwelijksfeest ondervonden belangstelling. J. Eefting en echtgenoote. 
Blijkens acte 19 dec. 1917 verleden voor den ondergeteekenden notaris te Heemse, is door de heeren Jan en Kars Bruins, kooplieden te Stad Hardenberg, met het einde dezes jaars ontbonden de vennootschap ten doel hebbende het drijven van handel in granen, eieren en koloniale waren, met al hetgeen daartoe behoort, gevestigd te Stad Hardenberg, onder de firma H. Bruins, door hen aangegaan blijkens acte 19 dec. 1908 verleden voor notaris Stuart te Heemse. J. Zwamborn. 
Tafeltjesavond voor varkens en kippen. Binnen enkele dagen ontvang ik een partij gezouten en gedroogde garnalen tevens garnalenmeel, vleeschbrood, een bij uitstek geschikt kippenvoer. A. Karsijns, De Krim. 
R. Frijling en echtgenoote geven kennis van de geboorte van hun dochter Zwaantje Aleida. Hardenberg, 12 dece. 1917. 
Veenputten Bergentheim. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 16 januari om half twaalf in Café Mulder te Bergentheim, voor de veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen, te verhuren: putten o.h. zoogen. Amerikaveen te Bergentheim.