04-01-1918
– Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op donderdag 27 december 1917. Afwezig de heer Blokzijl. Behandeling begroting 1918. Op voorstel van B. en W. wordt de heer D.J. Griffijn, arts te Lutten, benoemd tot gemeentegeneesheer voor het noordelijke deel dezer gemeente op een jaarwedde van f. 800,- De heer Bruins zegt of het niet wenschelijk is de woning waarin de gemeenteveldwachter Jansen woont, welke eigendom van de gemeente is, te verkoopen. De heer Geerdes zegt dat wanneer metn het huis verkoopt, met een duurdere woning weer kan bouwen. De voorzitter zegt dat de boomen staande achter dat huis mischien verkocht kunnen worden. De heer Van de Vecht vraagt die boomen langs de door gemeente aangelegde wegen te planten. De voorzitter zegt een onderzoek toe. De begroting wordt vastgesteld.
– Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op vrijdag 28 december 1917. Ontslagaanvraag van den nachtwacht M. Valkman, tegen 15 januari, wat hem tegen dien datum verleend wordt. Een verzoek van de diaconie der geref. kerk alhier, om haar het hoekje grond waarop het huisje van de wed. Schutte staat, te verkoopen. Wordt toegestaan en de koopsom bepaald op f. 25,- De voorz. deelt mede dat de heer G.J. Boers wel genegen is om 8 hectare grond in ’t veld te huren voor f. 30,- per ha., doch dat de gemeente er dan een schuur bij moet bouwen. Algemeen vindt men het beter dat Boers zelf een schuur bouwt en dan f. 25,- huur te laten betalen. Er zijn klachten ingekomen over het Rijksbelastingkantoor, dat veel te klein is. Spr. heeft er met den wethouder over gesproken en men is wel genegen om een der lokalen van de oude school hiervoor beschikbaar te stellen, want het zou jammer zijn als het kantoor buiten de plaats kwam. De voorz. zal hier met den inspecteur over spreken.
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W. (deel II).
– Antirevolutionaire Kiesvereeniging Hardenberg. Vergadering op maandag 7 januari, ’s avonds 6 uur.
– Aflevering rogge. De heer Regeeringscommissaris te Zwolle verwittigt den landbouwers in de buurtschappen links van de Vecht, nl. Hoogenweg, Radewijk, Baalder, Brucht, Bruchterveld, Bergentheim, Wielen, Stad Hardenberg, Kloosterhaar, Sibculo, Marienberg en Venebrugge, de rogge in het vervolg af te leveren bij Jan Bruins, Fortuinstraat, en rechts van de vecht, nl. Diffelen, Rheeze, Rheezerveen, Collendoorn, Heemse en Heemserveen, bij K. Bruins, Achterstraat.
– Door ’s heeren goedheid, voorspoedig geboren: Alida Gijsbertha. P. Gilhuis, G. Gilhuis-de Gooijer. Hardenberg, 2 jan. 1918.
– Drogistartikelen verkrijgbaar bij J.L. Scheffer, Heemse. Druivenborsthoning, Russische Kamferspiritus, Kalongzalf, Hoffmandruppels, Wormflikjes, Urbanuspillen, Carbolwater.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 14 januari om 2 uur in het hotel Baving te Hardenberg, voor de gemeente Stad Hardenberg te doen inzetten: een huis aan de Achterstraat te Hardenberg, waarin de slagersaffaire van den heer Brunink, een tuin op het Slat, groot 8,90 are, in gebruik bij voormeld hius; een perceeltje aan de spoorlijn, bij het land van den heer Jonkhans, groot 10.30 are; een stukje land bij de Diaconiehuisjes.
– Groote boerderij. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 17 januari des middags 12 uur in café Frijling te Stad Hardenberg voor den heer G. Nijman te doen inzetten: diens boerderij groot 26.04.40 ha., met nieuw huis, stookhok, wagenschuur en varkenshokken, zeer gunstig gelegen te Brucht, aan spoor, harden weg en het Overijsselsch kanaal bestaande uit 8,5 ha. bouwland, pl.m. 3,5 ha gescheurd grasland, 14 ha. grasland en boomgaard, te veilen in 6 perceelen.
– Ondergeteekende, voorheen lid der thans ontbonden firma H. Bruins, brengt ter kennis, dat hij nu geheel voor eigen rekening handelt, en zijn kantoor en pakhuis heeft gevestigd in de Fortuinstraat, naast het houtstek van den heer Zweers. Aanbevelend, Jan Bruins, erkend handelaar in zaaizaden.
– Christ. Mannenkoor ‘Eltheto’. Aanvang der repetities donderdag 10 jan. des avonds 8 uur in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg. Het Bestuur.
– Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg roepen op sollicitanten naar de betrekking van nachtwacht op een jaarwedde van f. 275,- Inzending van sollicitatiebrieven voor 12 dezer maand. Hardenberg, 2 jan. 1918. J.W.C. Bloem (burg.) en W.G. Nijzink (secr.).
11-01-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W. (deel III).
– Bergentheim. Mej. J.B.J. Meilink is benoemd tot onderwijzeres aan de School met den Bijbel alhier. De benoeming is aangenomen.
– Christelijke Jongelingsvereeniging Rheeze. Jaarfeest op vrijdag 18 jan. a.s. in de chr. school. Toegangsbewijzen bij: G.A. Veurink, E. Hutten en ’s avonds bij de deur.
– Publieke verkooping van een veenkoloniale boerderij met 25 ha. land te Bergentheim aan het station en haven van den spoorweg Zwolle-Coevorden. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens wegens ziekte van den eigenaar den heer A. Dilling te Bergentheim, ten stationskoffiehuize van den heer Raak aldaar, bij inzet op woensdag 23 januari en bij palmslag op dinsdag den 5 febr. 1918, beide malen voorm. om elf uur te verkoopen in percl, ondermassa’s en massa, een kapitale, hecht gebouwde boerderij, stalling voor 20 stuks vee, met pl.m. 25 ha. bouw- en grasland, zeer geschikt voor veenkoloniaal en gemengd bedrijf, boomkweekerij en tuinbouw. In pl.m. 6 ha. gelegen aan het kanaal zit veel laagveen voor turf geschikt. Mest voor 1918 is beschikbaar. Een groot gedeelte is zeer vruchtbare broek- of laagveengrond.
– Petroleum! De gereformeerde jongelingsvereeniging te Hardenberg, voornemens weder een spreker op te laten treden (of prof. Sillevis Smit, of prof. Hoekstra) zou dit gaarne in de avonduren willen doen, daar gebleken is, dat velen daar de voorkeur aan geven. Zijn er nu enkele personen die onze vereeniging een kleine hoeveelheid petroleum tegen ruime betaling, willen afstaan, dan zal dit dankbaar door ons aanvaard worden. Men melde zich dan aan, liefst voor woensdag 16 jan. bij den bibliothecaris G.W. Otten, Fortuinstraat.
– Verloren een paardebek tussen Weitkamp en het kanaal. Te bezorgen aan het bureau van dit blad tegen beloning.
18-01-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W. (deel IV).
– Hardenberg. Maandagavond vergaderde de afd. Patrimonium weer na een gedwongen rust wegens gebrek aan licht. De vier aftredende bestuursleden werden weer in hun functies herkozen.
– Hardenberg. Verkiezingsjaar. De volgende week zal hier in hotel Baving een politieke rede, met vrij debat, worden gehouden door mr. dr. A. v.d. Laar.
– Hardenberg. In den nacht van dinsdag op woensdag is in onze omgeving, gelijk als op verschillende plaatsen in ons vaderland, een groote massa sneeuw gevallen, zoodat het treinverkeer groote moeilijkheden ondervond, terwijl de tram op den Haardijk in de sneeuw bleef steken en de reizigers alzoo genoodzaakt waren te voet naar Lutten te wandelen. De straten onzer stad waren bijna onbegaanbaar, zoodat het gemeentebestuur in navolging van de groote plaatsen meende, de sneeuw te moeten laten opruimen. Een prachtige werkverschaffing in dezen tijd, doch ’t was van korten duur. Een 50-tal arbeiders had de straten begaanbaar gemaakt, en de sneeuw in groote hoopen bijeen gebracht voor de huizen der inwoners, om ze dan naar de Vecht te brengen. Na slechts 1 dag gewerkt te hebben, werd het werk vanwege het gemeentebestuur gestaakt en zal de sneeuw vanzelf moeten verdwijnen. Zou soms het gemeentebestuur meenen dat het teveel geld kost?
– Hardenberg. In de heden gehouden raadsvergadering waar de heer Frijling afwezig was, was bericht ingekomen dat het raadsbesluit betreffende verkoop van grond aan de diaconie der gereformeerde kerk, was goedgekeurd. Benoeming nachtwacht. Bij stemming verkreeg de heer H. ten Broeke 3 en de heer J.W. Schutte 3 stemmen. Een tweede stemming had hetzelfde resultaat, zoodat het lot moest beslissen. Het lot viel op J.W. Schutte, dus is deze benoemd tot nachtwacht.
– Heemse. Aan J. Olsman, postbode alhier, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 april a.s.
– Heden overleed na een smartelijk doch geduldig lijden onze lieve echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader Antonie Dilling, geboren te Wolfsbarge, in den ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam, wed. A. Dilling, Bergentheim, 17 jan. 1918. De teraarde bestelling zal plaats hebben te Hardenberg, maandag 21 jan. ’s middags 12 uur.
– Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden man, vader, behuwd- en grootvader, den heer J.J. Fockens, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, wed. J. Fockens-de Vries.
– Onderling Veefonds Stad Hardenberg. Algem. Vergadering op woensdag e.k. den 23 jan. 1918, ’s avonds precies te zeven uur in café Leering. De comm. S. Baarslag (voorz.) en G.J. Meilink (secr.).
– Boeldag Lutten. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens op dinsdag 22 januari des voorm. 10 uur ten huize van den heer H. Hendriks te Lutten aan de Dedemsvaart, publiek te verkoopen: 4 koeien, 1 pink, 3 loopvarkens, 8000 pond hooi, een partij mest en verder klein landbouwgereedschap.
– Notaris Zwamborn te Heemse bericht dat is ingezet: voor de gemeente Stad Hardenberg een huis a.d. Achterstraat te Hardenberg, waarin de slagersaffaire van den heer Brunink. Staande op f. 2200. Een tuin op het Slat. etc.
– Lezing over het scheuren van grasland op dinsdag 22 januari in ’t café De Bruin, te houden door den heer G.H. Engelkes. Namens het bestuur der vereeniging van oud-leerlingen, J.H. Boerrigter.
– Christelijk-Sociale Partij. Openbare vergadering te Hardenberg op donderdag 24 januari in de zaal van den heer Baving. Spreker: mr. dr. A.R. v.d. Laar van Gendringen. Onderwerp: De coalitie op nieuw voor de poorten.
25-01-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Bergentheim. Woensdag had hier de algem. vergadering van de schoolvereeniging plaats. Secr. en penningmeester brachten hun verslag uit. Het aantal kinderen bedroeg op 15 jan.: 138; in het afgeloopen jaar is het aantal dus flink vermeerderd. De aftredende bestuursleden H. Hutten en W. Wind, werden herkozen.
– Hardenberg. Woensdagavond had in café Leering de jaarvergadering plaats van het Veefonds. De opkomst was bijzonder groot, 80 leden waren aanwezig. Uit het verslag van den penningmeester bleek dat het met de financien er niet zoo rooskleurig voor stond. Niet minder dan 21 stuks vee moesten geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. De heer Meilink deelde mede dat hij als penningmeester bedankte, daar hij met een der bestuursleden niet meer wenschte samen te werken. Tot regeling dezer zaak trad nu het geheele bestuur af. Bij de nu gehouden stemming werden de volgende bestuursleden herkozen: Meilink, Middendorp, Baarslag, Peltjes, J. Hamberg Ezn, A. Meijer, T. Hamberg en B. Hamhuis en in de plaats van H.J. Borneman werd gekozen H.J. Kremer.
– De heer en mevrouw Antoon Minke-Nieuwenhuis geven kennis van de geboorte van hun zoon Joseph. Dedemsvaart, 22 jan. 1918.
– Ondertrouwd: A. Berends Dzn en Hendrika Velsink. Huwelijksvoltrekking D.V. 8 febr. a.s. Heemse/Dedemsvaart, 22 jan. 1918.
– Mej. Verwoest te Heemse vraagt tegen 1 mei een flinke dienstbode, niet beneden 18 jaar.
– Noodhulp. Gevraagd bij mevrouw Zwamborn een flinke noodhulp, tegen 15 febr. a.s.
– Te koop: een boerenwagen bij J. Welleweerd, aan ’t Kanaal, Hardenberg.
– Te koop: een partij mest. Te bevragen bij L. Leman, Hardenberg.
– Gevraagd tegen 1 mei: een dienstbode bij G.E. Middendorp, Hardenberg.
– Te koop: wit bloeiende pronkboonen, bij J. Heijink Gzn., te Diffelen.
– Te koop: een drachtige merrie, bij J. Lamberink te Bruchterveld.
01-02-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Gramsbergen. Tot onderwijzer aan de school te Nieuw-weerdinge is benoemd de heer G. van Veen, alhier.
– Gramsbergen. Gehouden vergadering van leden van het paardenfonds; als bestuursleden werden herkozen de heer H.J. Kamphuis alhier, en als schatters de heeren E. Meilink te Ane en H.J. Roelofs te Holtheme.
– Gramsbergen. Door het bedanken van den heer Koers als assistent aan de boterfabriek alhier, is in diens plaats benoemd G.J. Schotkamp, thans als zoodanig werkzaam te Anlo (Dr.).
– Gramsbergen. Woensdag werd op het marktplein een keuring gehouden van vee, geschikt voor opneming in het rundveestamboek. 6 stuks waren aangevoerd. Goedgekeurd werd een stier van de stierenvereeniging te Radewijk, met 80.2 punten, idem van de vereen. te Loozen met 79 punten, 1 koe van A. Iemhoff te Radewijk met 78,1 punten en 1 koe van G.J. Hazelaar te Holtheme, met 76,8 punten.
– Heemse. Naar wij vernemen, is, dank zij de bemoeiingen van ons gemeentebestuur, aan deze gemeente over het jaar 1917 eene buitengewone subsidie in de kosten van het lager onderwijs toegekend tot een bedrag van f. 3000,-
– Hardenberg. Maandag werden door notaris Zwamborn te Heemse geveild voor het gemeentebestuur van Stad Hardenberg: een huis in de Achterstraat en een tuin op het Slat. Kooper van beide perceelen werd, onder nadere goedkeuring, de tegenwoordige huurder H. Brunink, resp. voor f. 2240 en f. 305 dus samen f. 2545. Voor eenigen tijd waren deze perceelen reeds onderhands verkocht aan voormelden koopen voor f. 2000, doch deze verkoop was niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Bouwland, Spokenkamp, kooper de heer A. Sierink voor f. 75. Een eprceel land achter de diaconiehuisjes, gekocht door de hervormde diaconie voor f. 50. Verder is gekocht door den heer J.H.W. Makkinga 51 are bouwland op ’t Holt voor f. 805.
– Hardenberg. De boerderij van den heer G. Nijman heeft opgebracht de somma van f. 20.000 en is gekocht door den heer T.M. de Bruin, Bornerbroek bij Almelo.
– Hardenberg. Tot onderwijzers aan de bijzondere school alhier (wegens omzetting in een u.l.o.) zijn benoemd de heeren A. van Engen van Dwingelo en A. van der Meer van Kooten.
– Slagharen. Vergadering van de Onderlinge Verzekeringmaatschappij voor paarden te Lutten, Slagharen en Omstreken.
– Boerenkool te koop, bij L. Klement, Brink.
– Weder ontvangen: een mooie sorteering dames-, heeren- en kinderschoeisel. Degelijk werk. Aanbevelend, G. Breukelman, Heemse, schoenhandel en schoenmakerij.
– Waterschap de Schuinesloot. Onderhoud rijkswallen. Het bestuur brengt ter kennis van onderhoudsplichtige ingelanden, dat de rijkswallen een breedte moeten hebben van 4 meter en een hoogte van 40 cm. boven kanaalpijl.
– Varkensfonds Heemse. Vergadering.
– Te koop: een bruin merrie enter, bij H. Veurink, Heemse, De Haar.
– Geachte redactie! Bij het bezichtigen van het kerkhof te Hardenberg, werden wij onmiddelijk getroffen door den schandelijken en onhebbelijken toestand, waarin deze begraafplaats verkeert en kunnen wij niet nalaten, daar het niemands aandacht schijnt te trekken, op deze manier de bestuurders van dit kerkhof en de ingezetenen te wijzen, op datgene wat iederen bezoeker met afgrijzen moet vervullen. Het volgende toch werd door ons met afschuw waargenomen: 1. Kan men op een fatsoenlijke manier bijna geen graven bezichtigen, angezien een pad om het geheel en een door de begraafplaats loopt. 2. Schijnt het, dat men op het kerkhof te Hardenberg de opgegraven overblijfselen van oude graven niet op de een of andere manier behoeft op te ruimen. Door ons werd opgemerkt, dat nieuwe graven bedekt waren met aardee, waarin verschillende overblijfselen van geraamten van vroeger begravenen gevonden werden. Kan in verband met bovenstaande zoo’n toestand blijven bestaan? Wij noemen het God en den mensch onteerend. Zoo iets werd door ons nog nimmer waargenomen. Wij hopen, dat deze wenken ter harte mogen worden genomen, door degenen die over deze begraafplaats het toezicht uitoefenen, en teekenen U, geachte redactie, dankende voor de verleende plaatsruimte. Uw lezers, P.H.R.H. A.V. Heemse, 23 jan. 1918.
08-02-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Bergentheim. Zaterdagavond vergaderde de vereeniging ‘plaatselijk belang’. De secretaris de heer R.E. Luimes bracht verslag uit over het afgeloopen jaar. Het bestuur heeft de eerste stappen gedaan tot verharding van enkele wegen. Alle moeite is gedaan om afsluitboomen over den gevaarlijken overweg te krijgen bij ’t café Raak, maar de Spoorweg-Maatschappij bleef onwillig. Er moet eerst eens een ongeluk gebeuren. Tot lid van het bestuur werd gekozen K.H. Dekker. In den breede werd voorts gesproken over de mogelijkheid hier electrisch licht te krijgen. Het bestuur werd gemachtigd alle pogingen daartoe in het werk te stellen.
– Brucht. Op 2 febr. l.l. werd alhier de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in het Veefonds Brucht e.o. gehouden.
– Hardenberg. Bij de op maandag l.l. gehouden stemming werden herkozen de heeren J. Nijman, als kerkvoogd en de h.h. E. Beenen, J.H. Herbers en A. Lenters als notabelen der hervormde gemeente met 102 stemmen, terwijl 3 stemmen van onwaarde werden uitgebracht.
– Hardenberg. Door de diaconie is een gift van f. 100 in dank ontvangen.
– Hardenberg. Vrijdag jl. vierde de gereformeerde knapenvereeniging ‘Samuel’ alhier, haar jaarfeest etc.
– Bekendmaking. De burgemeesters van Ambt en Stad Hardenberg, maken bekend, dat het voortaan aan particulieren zal zijn verboden, varkens voor eigen gebruik te slachten etc.
– Vee enz. Schuinesloot. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 14 febr. om 10 uur bij den heer Wicher Jonker te verkoopen: 2 koeien, 1 pink etc.
– Groote boeldag. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 20 febr. om 10 uur ten huize en verzoeke van de wed. en erven van den heer A. Dilling te Bergentheim te verkoopen: een 9 jarige drachtige zwarte merrie, 4 melkkoeien, 2 pinken, 3 wipkarren, 3 ploegen, 4 eggen etc.
– Te koop: een drachtig varken bij G. Lenters, Rheeze.
– Te koop: een drachtig varken bij G.J. Waterink, Venebrugge.
– Te koop: een zwarte drachtige merrie oud 11 jaar, bij G.J. Warmink, Diffelen.
– Jaarvergadering te Hardenberg. Op donderdag 14 febr. hoopt de gereformeerde jongelingsvereeniging psalm 119:105 haar jaarfeest te vieren in de christelijke bewaarschool. Het bestuur: W.F. Veneberg (voorz.) en R. Vasse (secr.).
– Ondergeteekenden, allen molenaars, maken aan hun geachte begunstigers bekend dat zij het maalloon vanaf heden hebben verhoogd. Alsnu zal worden geheven van: koeken, 70 cent per 100 kg.; broodrogge, 40 cents per h.l.; boonen, 60 cents per h.l.; mais, 50 cents per h.l.; builen, 50 cents per h.l.; alle andere granen, 40 cents per h.l.; R. Altena (Lutten), J. Broekroelofs (Lutten), G.J. Kamphuis (Gramsbergen), G. Bolte (Gramsbergen), H. Lenters (Anerveen), N. Spiekman (De Krim), P. Wildeboer (Slagharen), H. Bos (Slagharen), J.A. ter Voorde (Radewijk), A. van der Veen (Loozen), L. Hamberg (Hamberg), M.J. Nijzink (De Brink, Heemse), J.A. Nijzink (De Haar, Heemse), G.J. ten Brinke (Brucht), J. Waaijman (Marienberg), G.H. Varwijk jr. (Sluis 6), G.H. Varwijk sr. (Langewijk), L. Schomaker (Dedemsvaart), J.H. Arends (’t Bergje), J. Wasse (Balkbrug) en J. Rabbinge (Den Kaat). 

15-02-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Heemse. De bevolking van Ambt Hardenberg bedroeg op 31 dec. 1916: 10664 zielen. In 1917 werden geboren 155 m. en 160 vr.; vestigden zich in de gem. 294 m. en 278 vr. In 1917 overleden 76 m. en 51 vr.; vertrokken naar elders 294 m. en 294 vr. Het zielenaantal vermeerderde dus over 1917 met 172 personen. Op 31 december jl. bedroeg het zielenaantal dus 10.636.
– Lutten. Onder verwijzing naar de desbetreffende advertentie kan worden medegedeeld, dat de levensmiddelencommissie alhier de beschikking heeft gekregen over een perceel goeden bouwgrond, dat aan hen, die geen of weinig tuingrond bezitten, kan worden toegewezen. Naast een matige huur, kunnen ook eenige prijzen uitgeloofd worden voor beste bewerking enz.
– Krenten. Ontvangen een partijtje prachtige zoete krenten. J.B. Oostenbrink, Heemse.
– Weder ontvangen: een groote partij baggerlaarzen. Verder goede voorraad schoenen. H.J. Santman, Hardenberg.
– Grote advertentie van J.B. Oostenbrink, Heemse.
– Antirevolutionaire Kiesvereeniging ‘N. en O.’ Heemse. Ledenvergadering met ruime introductie op vrijdag 22 febr. 1918 in de christelijke school.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 18 febr. om half twee op het terrein bij de christelijke school te verkoopen: voor de christelijke school te Hardenberg, afbraak van een woonhuis, bestaande uit kozijnen, deuren, planken etc.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 26 febr. des voorm. 11 uur in ’t logement Nieuhoff te Gramsbergen, voor de Naamloze Vennootschap ‘havezathe Gramsbergen’, doen inzetten en 14 dagen later in ’t logement Kamphuis finaal verkoopen: een perceel uitmuntende heidegrond aan den Zwolschenweg te Den Velde.
– Te koop: een waggon pootaardappelen, Roode Star en Eigenheimers, eerste nabouw van Friezen van nieuw land, bij J. Weitkamp, Hardenberg.
– Te huur bij inschrijving, voor den tijd van 3 jaar: een perceel grasland genaamd ‘de Kattenweide’, gelegen te Holtheme. H.J. Boerrigter, Brucht.
– Lezing. Voor de geref. jongel. vereen. te Heemse hoopt d.v. dinsdag 26 febr. op te treden: ds. R.J. Schoemaker van Heemse.
– Groote voorraad Gramsberger en Hardenberger klompen. Tevens op bonnen, zowel voor de omliggende gemeenten als Ambt Hardenberg. J. Scholten, naast ’t postkantoor, Lutten.
22-02-1918
– Mijnheer de red.! Gaarne een plaatsje in uw blad voor onderstaande regelen. Bij voorbaat mijn dank. Het bestuur der chr. school te Hardenberg opent met 1 april a.s. aan zijn inrichting een afdeeling voor Uitgebreid Lager Onderwijs (u.l.o.). Hiervoor zijn twee lokalen bijgebouwd en reeds twee onderwijzers benoemd. Etc. Het hoofd der school, P. Gilhuis.
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Gramsbergen. Dezer dagen zijn door de rijksambtenaren bij een ingezetene alhier 22 en bij een landbouwer in de buurtschap Den Velde 17 zak karwijzaad in beslag genomen. De beide in deze zaak betrokken personen zijn in afwachting op nader beschikking, naar Hardenberg overgebracht.
– Hardenberg. Maandagavond had in de bewaarschool de jaarlijksche vergadering van de lijkwagenvereniging plaats. uit het verslag van den penningmeester R.E. de Bruin, bleek, dat het aantal leden nog steeds toeneemt en gestegen was tot 300. De aftredende bestuursleden Peltjes en Koeslag werden bij acclamatie herkozen. De voorzitter, de heer Luimes, spoorde allen aan om nog meer leden te winnen.
– Hardenberg. In de gisteravond gehouden vergadering der anti-revolutionaire kiesvereeniging alhier werden op de groslijst geplaatst: Dr. Schot, Duymaer van Twist, Dr. Beumer, Mr. Idenburg en Smeenk.
– Hardenberg. De heer Mulder, onderwijzer te Heemse, is benoemd tot eersten onderwijzer aan de u.l.o.-school te Vianen.
– Heden behaagde het den Heere van ons weg te nemen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Jennigje Eggengoor, in den gezegenden ouderdom van 77 jaar en 5 maanden. Namens de fam., G.J. Jans, Wielen (Pr.), 14 febr. 1918.
– Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd dochtertje, zusje en kleinkind Hillegien Jansje Berendina Frederika, in den ouderdom van 4 jaar en 4 maand. J. Valkman. Bruchterveld, 14 febr. 1918.
– Na 39 jaar en 8 maand door het huwelijk verbonden te zijn geweest, behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde echtgenoote en zorgdragende moeder Janna Haandrikman, in den gezegenden ouderdom van 67 jaar en 8 maanden. Uit aller naam, E. v.d. Velde. Hardenberg, 19 febr. 1918.
– Heden overleed zacht en kalm na een kortstondig lijden, ons geliefd eenig dochtertje Dirkje, in den ouderdom van bijna 14 maanden. A. Nijzink en F. Nijzink-Kedde. Hardenberg, 20 febr. 1918.
– Te koop: een partij meest wilgen klompen, bij A. Hofsink, Heemse
– Bouwmateriaal etc. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zaterdag 2 maart om 2 uur bij de christelijke school te Bruchterveld te verkoopen: voor de heeren Hagedoorn en Timmerman, nieuwe G.G. planken, schroten, latten, juffers, 5 nieuwe Groningsche kruiwagens 3000 steenen (waarvan 2500 aan de Hoopstede) (Hoopsteeweg), een partij roode en blauwe pannen, grind, tras en scherpzand.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 6 maart des voorm. 10 uur ten huize en ten verzoeke van Hk. Nijeboer te Radewijk, publiek verkoopen: 1 aftands bruin ruinpaard, 1 neurende en 1 guste koe, 2 vaarskalveren, 1 boerenwagen, ploeg, gierbak, gierpomp, hakselmachine, baktrog enz.
– Deurwaarder Lameijer te Ommen zal op maandag 25 februari des namiddags 1 uur te Gramsbergen nabij het logement van den heer Kamphuis, ten verzoeke van den heer mr. M. Polak, advocaat en procureur te Zwolle, als curator in het faillissement van G. Kunstman, landbouwer te Radewijk, gem. Ambt Hardenberg, a contant publiek verkoopen: kabinet, klokken, tafel, stoelen, fornuis, spiegel, schilderijen, lamp enz., eenig deelgereedschap, kippen, en voorts een koe en een kalf.
– Patrimonium Hardenberg. Vergadering. Maandag 25 febr., 7,5 uur chr. bewaarschool. Het nieuwe kiesstelsel. Inl. G.F. Wamelink.
– Te koop: een zoo goed als nieuwe zware wagen, met 10 cm. breede velgen. Bij H.J. Bolks, Diffelen.
– Weggeloopen: een zwartbonte hond, tegen belooning van f. 2,50 bij H. Muis, kweeker, Bergentheim, terug te bezorgen.
– Te koop: een drachtig varken, bij J. Hutten te Rheeze.
01-03-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Heden overleed voorzien der h.h. sacramenten der stervenden, in den ouderdom van ruim 76 jaren, onze geliefde schoonbroeder, oom en oud-oom, de heer Antonius Hendrikus Geerdes, echtg. van wijlen mevr. Helena Maria de Boer, door z.h. den paus vereerd met het Eerekruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Namens de fam. H. Geerdes. Slagharen, 23 febr. 1918.
– Gramsbergen. In de op heden (woensdag) gehouden vergadering van den raad was afwezig het lid Hurink. Ingekomen stukken: een adres van de heeren Koek, de Weerd, Kelder en Evers, allen gemeenteambtenaren, houdende verzoek dat door de gemeente 5 procent worde bijgedragen in hunne pensioenbijdragen. De heer v.d. Hulst is er sterk tegen om hier op in te gaan; dan moeeten de salarissen desnoods worden verhoogd, of wil anders nog liever uit eigen zak bijpassen. Etc. Een schrijven van de provinciale opzichter omtrent de waterkeering in den Keuterhoek te Ane waarin wordt gewezen op den toestand gedurende de hooge vloed in dezen winter, met verzoek middelen te beramen tot verbetering en dan aan de eigenaren aldaar de onderhoudsplicht op te leggen.
– Gramsbergen. Woensdag had in café Bolte de vergadering plaats van het ‘plaatselijk belang’. Aanwezig waren 26 leden, waarbij 5 nieuwe.
– Hardenberg. Het bestuur, de onderwijzers en ouders der schoolgaande kinderen, der bijzondere school hadden jl. woensdag een samenkomst in het kerkgebouw der geref. kerk. Dr. Schot opende de vergadering. De secr. Makkinga bracht verslag uit over den toestand der school en penn. P. Wamelink over de financien en namens de leden van het suppletiefonds sprak de heer Goris. De heer Gilhuis gaf iets ten beste over de Nihilisten in Rusland. De heer Klooster droeg een gedicht voor. Juffr. Gilhuis vergastte de saamgekomenen door het zingen van een paar zangstukken. De heer G. Wamelink hield een causerie en de onderwijzeres mej. Boersma sprak onderhoudend over het leeren lezen der kinderen.
– Slagharen. Zaterdagmorgen jl. overleed in den leeftijd van ruim 76 jaar de heer A.H. Geerdes, in leven wethouder dezer gemeente. Ook de gemeenteveldwachter Jaspers is deze week overleden.
– Te koop: 2 mooie vette biggen, pl.m. 100 kg, bij H. Haandrikman, Stad Hardenberg.
– Vee, fourage enz. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 11 maart om 1 uur voor den heer G. Nijman op diens boerderij te Brucht wegens afschaffing te verkoopen: 2 nieuwmelkte koeien, vette stier etc.
– Boerenplaatsje Brucht. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 13 maart om twaalf uur in café ‘Veenlust’ te Bergentheim voor den heer G.J. Moeken en kinderen te doen inzetten: het door hen bewoonde voor weinige jaren gebouwd huis, met aparte kamer, en landerijen, groot 3.30.40 ha, zeer gunstig gelegen aan den harden weg langs het Overijsselsch kanaal.
– Procuratie. De heer G. Nijman, exportslachter te Hardenberg, heeft zijn bedrijfsleider, den heer R. de Bruin te Hardenberg, aangesteld tot procureatiehouder bij acte 12 febr. 1918, verleden voor notaris Zwamborn te Heemse.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 5 maart des voorm. 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer H. Nieboer op den Huize ‘Zie niet om’ te De Krim (Gramsbergen) publiek verkoopen: 3 paarden, 3 koeien etc.
– Gevonden: een rijwiel, bij de wed. Rengeling te Bruchterveld. na eenig edagen gewacht te hebben is de eigenaar niet gekomen. Het rijwiel is tegen vergoeding van gemaakte kosten terug te bekomen aan bovenstaand adres.
– Melkritten. Het bestuur van Coop. Stoomzuivelfabriek ‘Op Hoop van Zegen’ te Sluis VI wenscht aan te besteden de volgende ritten welke thans worden uitgevoerd door Martena, L. Bouwhuis, J. Otter, R. ten Have, Keizer en Dragt, H. Brand, Brink, Disselborg, R. Hoorn, J. van Faassen, J.D. Hein en wed. Bieman etc.
– Heemse. Vrijdagavond der vorige week vergaderde de antirevolutionaire kiesvereeniging. De heer Herksen, onderwijzer te Lutten, was uitgenodigd om te spreken over ‘evenredige vertegenwoordiging’.
08-03-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Hardenberg. In de dinsdag 26 februari gehouden raadsvergadering is bij meerderheid van stemmen gunstig beschikt op het verzoek van de woningbouwver. Concordia tot ’t verleenen van subsidie voor het bouwen van zes arbeiderswoningen, onder vorobehoud van ’t gunningsrecht bij de aanbesteding.
– Hardenberg. In de op donderdag gehouden raadsvergadering kwam als eenig punt op het agendum voor het benoemen van een onderwijzeres aan de school aan den Stationsweg. Benoemd werd mej. Boerrigter te Baalder, thans aan de school te Bergentheim. De voorz. deelt nog mede dat woensdag is aanbesteed het in orde maken van een sloot en enkele wegen voor een totaal bedrag van f. 157.
– Heden overleed in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde echtgenoot, vader, broeder en behuwdbroeder Jan Hendrikus Willem Makkinga, in den ouderdom van bijna 67 jaar. Uit aller naam, wed. J.H.W. Makkinga-Stegeman. Heemse, 4 maart 1918.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens vrijdag 15 maart om 10 uur ten huize van den heer G.J. Raben te Radewijk te verkoopen: een paard, 2 koeien waarvan 1 dr. en 1 nieuwm., 1 pink, 1 Drentsch schaap, 1 loopvarken, 20 kippen en een haan, 2000 p. gem. hooi, 1 rijtuig op veeren, 1 tilburry, 3 boerenwagens, 1 kar, jachtgerei etc.
– Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 20 maart om tien uur bij de heeren gebr. Schutte op het Rheezerveen te verkoopen hun vee, boerengerief en huisboedel en donderdag 21 maart om elf uur bij Kampman te Heemse te doen inzetten: de onroerende goederen van gebr. Schutte voornoemd, ter gez. grootte van 11.82.60 ha, in 3 perceelen.
– Te koop: een zwarte merrie, oud 4 jaar, bij W. Kremer, Diffelen.
– Te koop: mooie, lange eiken telgen, ongeveer 250, om te poten, bij wed. E. Breukelman, Collendoornerveen.
– Waarschuwing. Het is verboden om in de veenderij van ondergeteekende in het Bruchterveld vee te weiden of te laten loopen, zoodat elke vergunning is ingetrokken. Heemse, 6 maart 1918. J. Roos.
– Vereeniging ‘Het Groene Kruis’ Hardenberg. Algemene ledenvergadering op 13 maart, ’s middags om 3 uur in ’t lokaal van Chr. Belangen te Hardenbergen.
– Te koop: een zwartbonte guste koe, bij H. Soer, Hardenberg. 

15-03-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Mijnheer de redacteur. Verzoeke beleefd onderstaande op te nemen. Gelijk elders in dit blad per advertentie wordt bekend gemaakt, bestaat er wederom gelegenheid zich aan te melden als lid der hier bestaande lijkwagenvereniging. Deze voor vier jaar opgerichte vereeniging voorziet in eene groote behoefte. Voor dien tijd toch waren het alleen de meer gegoeden die, wanneer eene begrafenis in hun gezin plaats vond, over een lijkwagen beschikten. Thans echter is zulk voor niemand meer een beletsel. Slechts veertig cent per jaar en men is lid van de Lijkwagenvereeniging. Voor hen, die niet verder van het kerkhof te Heemse of Hardenberg afwonen dan 3 km is het gebruik gratis. Woont men verder, dan moet slechts f. 1 worden betaald voor elke 3 km. of gedeelte daarvan etc.
– Gevraagd: tegen 1 mei of eerder een flinke dienstbode bij L. Leman, Hardenberg.
– Boeldag en boerderij. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 20 maart om tien uur bij de heeren gebr. Schutte op het Rheezerveen te verkoopen: 1 kidde, 2 pinken, 13 schapen, 2 geiten, 25 kippen, wagen en stelbeugels, kar, 2 ploegen, egge, hakselmachine, fornuispot, karn, wan etc.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zaterdag 23 maart om half drie bij de perceelen voor de heeren Iemhoff en Zwijze te verhuren 80 perc. veen op de Balderhaar.
– Notaris Berendsen te Dedemsvaart zal op woensdag 20 maart des namiddags 1,5 uur in het hotel Hiemstra aldaar, voor de gemeente Avereest, publiek doen inzetten, om 14 dagen later publiek te verkoopen: het gemeentehuis met conciergewoning en open grond, hecht gebouwd en goed doortimmerd. Door zijn zeer gunstige ligging (aan Hoofdvaart, straat- en tramweg, in de onmiddellijke nabijheid van kerken, scholen, tramstation en het eerlang te bouwen spoorstation) is het perceel buitengewoon geschikt voor de uitoefening van eene zaak.
– Wegens afschaffing der boerderij. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 27 maart des morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van E. Beenen te Ane (Gramsbergen) publiek verkoopen: 3 neurende koeien, 2 drachtige vaarsen, 2 kalveren etc.
– Woensdag 20 maart hoopt d.v. de Christ. Zangvereeniging ‘Looft den Heer’ te Bruchterveld een uitvoering te geven in de chr. school aldaar. Het bestuur, J. Bakker, G. de Boer en J.H. Meijerink.
– Lijkwagenvereeniging Hardenberg. Zij die lid wenschen te worden, kunnen zich tot 1 april a.s. opgeven bij een der ondergetekenden. R.E. Luimes, B.C. Koeslag, G. Peltjes, H.J. Borneman en R.E. de Bruin.
22-03-1918
– Geachte redactie! Met veel instemming heb ik het ingezonden stuk van het Bestuur der Lijkwagenvereeniging in uw blad van 15 dezer gelezen. Meermalen heeft het mij gehinderd… etc.
– Vergadering van den raad der gem. Stad Hardenberg op dinsdag 19 maart 1918. Alle leden aanwezig. Een schrijven van mej. Boerrigter waarin zij de raad dank zegt voor het in haar gestelde vertrouwen en mededeeling doet, dat zij hare benoeming als onderwijzeres aanneemt. Benoeming onderwijzeres school Hoogenweg. Op de voordracht kwamen voor de dames K.G. de Boer te Frederiksoord, J.L. Riets te Nieuw Amsterdam en F.E.B. Rijling te Veendam. Benoemd werd met algemeene stemmen nr. 1 van de voordracht. Thans stelt de voorz. voor eene geldleening aan te gaan groot f. 3000 ter bestrijding van de distributiekosten. Algemeen wordt dit goedgevonden. Bij de rondvraag vraagt de heer Peltjes hoe het staat met de verharding van den weg naar de schol en verder, aangezien dat bij den verkoop van het veld in uitzicht is gesteld. Ten slotte wordt op voorstel van den heer Zweers besloten om de boomen bij Langius publiek te verkoopen.
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Hardenberg. Vrijdag jl. werd alhier de jaarvergadering van de Coop. Boerenleenbank gehouden. Tot lid van het bestuur en den raad van toezicht werden herbenoemd de heeren H.H. Weitkamp en J. Reinders.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 28 maart om twee uur bij de perceelen voor de heeren Harbert en Stoeten te verhuuren: 43 perc. veen op het Stoetenslag bij het huis van Marten Slotman op het Rheezerveen.
– Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 27 maart om vier uur bij de perceelen voor den heer R. Kremer te verhuren: turfveen in het Diffelerveld.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 26 maart ’s morgens 10 uur ten sterfhuize van mevr. de wed. H.L.A. Wijnne te Gramsbergen publiek verkoopen: inboedel, bestaande uit 3 kastjes, 2 klokken etc.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op zaterdag 30 maart ’s morgens 10 uur, bij Boonstra aan het Kanaal te Gramsbergen, voor J. Veldhuis publiek verkoopen: groote partij nieuw hout.
– Te koop: een wagen met 12 cm brede velgen. H. Veltink, Baalder.
– De afd. Dedemsvaart, Stad- en Ambt Hardenberg en Gramsbergen van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons verzoekt gemeente- en andere besturen, heren architecten en overige uitbesteders, het daarheen te willen leiden dat voortaan het verfwerk als afzonderlijk perceel worde uitbesteed. Het bestuur: A. de Vries (voorz.), Gerh. Jonker (secr.), E. Stroomberg, G. Regeling, P. ter Veen, G. van Aalderen en J.H. Hemstede.
– Aanbesteding. Het bestuur van het waterschap de Lutterscheiding zal op dinsdag 26 maart a.s. des nam. 4 uur in het café Staarman te Slagharen aanbesteden: het doortrekken van de bermsloot van den oostelijken kanaaldijk der Lutterhoofdwijk tot in de zg. Oude Vaart, het maken van een aarden dam in de Oude Vaart en het leggen van een duiker door den provincialen kunstweg langsgenoemde vaart bij k.m.-paal 1+170m, met bijkomende werken in de gem. Ambt Hardenberg. 

29-03-1918
– Memento mori. Heden ontsliep zacht en kalm na een kortstondig en geduldig lijden, in zijn heer en heiland, onze geliefde echtgenoot en vader Johannes Cramer, in den ouderdom van ruim 57 jaar. G. Cramer-Welleweerd, Joh. Cramer, A.J. Cramer, B.J. Cramer, Gez. Cramer, J. Cramer, A. Cramer, B. Cramer, Joh. Gez. Cramer. Hoogenweg, 27 maart 1918.
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan A.H. Geerdes, in leven vervener te Slagharen, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen voor 15 april a.s. bij Herman Geerdes, Slagharen.
– Te huur: een burgerwoonhuis te Bergentheim; te bevragen bij Hm. Muis, kweeker.
– Voor de ontvangen bewijzen van deelneming bij het overlijden van onzen geliefden echtgenoot, vader, broeder en behuwdbroeder J.H.W. Makkinga, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, wed. Makkinga-Stegeman. Heemse, 28 maart 1918.
– Onzen hartelijken dank voor vele bewijzen van deelneming, welke we bij het overlijden van onzen goeden oom Antonius Hendrikus Geerdes mochten ondervinden. Namens de fam., Herman Geerdes.
– Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 3 april om drie uur voro den heer J.H. Veltink bij de perceelen te verhuren: 20 perc. turfveen, achter Jac. Compagne bij de Hoopstee i.h. Bruchterveld, afkomstig fam. Van Barneveld.
– Groote houtverkoop in Colenbrandersbosch te Dedemsvaart.
– Inboedel en vastgoed Lutten. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 10 april om 10 uur ten sterfhuize van mej. de wed. Nijland a.d. Zwarte Dijk te verkoopen: 2 schapen, 4 geiten, 15 kippen, een partijtje hooi en stroo, kruiwagen, stoelen, tafels, kabinet, kachel, fornuispot, beddegoed, klok, lamp enz. en daarna (omstreeks elf uur) in het Jachthuis te doen inzetten: voor de erven van genoemde weduwe, een huis met 82.10 are land aan de Zwartedijk etc.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 3 april na afloop van den toeslag onr. goed kinderen Grit e.a. in ’t logement Kamphuis voor J. Jonink te Gramsbergen doen inzetten: 1. bouwland in de Burgerkamp, 2. bouwland in de Loozermarsch, 3. bouwland in de Kerkkast, 4. een burgerwoonhuis, zijnde dubbele woning, bij de school te Gramsbergen.
– Advertentie. Klaar. Ik koop een klaar pak bij Meijer aan de brug.
– Politieke rede. te houden in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg op maandag 8 april door den heer J.R. Snoeck Henkemans, chr. hist. afgevaardigde der 2e kamer te ‘s-Gravenhage.
– Voerhoning te koop bij firma E. de Bruin tegenover de Markt, Hardenberg.
05-04-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Bergentheim. Een hevige onweersbui trok paaschzondag over onze plaats. De groote houten landbouwschuur van H. de Graaf werd door het bliksemvuur getroffen. In een oogenblik sloegen de vlammen het dak uit. Verschillende voederartikelen, turf en een hoeveelheid kunstmest werden een prooi der vlammen. Hulpvaardige handen redden echter de levende have. De brandspuit van de erven Mr. J.A. van Roijen was spoedig ter plaatse en werkte uitnemend zoodat ook de schuur gedeeltelijk nog staan bleef, terwijl het woonhuis geheel werd gespaard. Alles was laag verzekerd.
– Hardenberg. De territioriaal bevelhebber in Overijssel heeft aan de volgende personen vergund wederom in zijn gezagsgebied terug te keeren: J. Kuhl, H. Hendriks, O. Oldeburger, E. Oldeburger, allen te Ambt Hardenberg.
– Heemse. Onze plaatsgenoot de heer P.H.R. Huijgens, ambtenaar ter secretarie alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Sliedrecht. Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat deze ambtenaar in 1917 een tractement genoot van f. 300; met ingang van 1 januari 1918 werd deze verhoogd tot f. 500 en in zijn nieuwe standplaats zal de heer Huijgens een tractement ontvangen van f. 800 per jaar.
– Heemse. We vernamen dat de weleerw. heer ds. Schoemaker, predikant bij de geref. kerk alhier, voor het beroep van Genemuiden bedankte.
– Heemse. Tot onderwijzer aan de geref. school alhier is benoemd de heer Rietberg van Kampen, thans in militairen dienst.
– Advertentie. Zoo de heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders Evert Jan Willering en Roelofje Bras op zondag 7 april a.s. hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hunne dankbare kinderen. Rheeze.
– Huisslachting. De burgemeesters van Stad- en Ambt Hardenberg maken bekend dat zij die in de eerste twaalf maanden eigen gemeste varkens voor eigen gebruik wenschen te slachten, daarvan zoo spoedig mogelijk aangifte moeten doen ten gemeentehuize. Zij die voor 25 maart jl. een formulier hebben opgehaald, moeten opnieuw opgave doen, daar die formulieren niet in behandeling worden genomen. Hardenberg/Heemse, 4 april 1918. J.W.C. Bloem, H.H. Weitkamp.
– Te huur bij inschrijving. Naar verkiezing om te weiden of te hooien (met of zonder naweide) de Stokkering gelegen te Baalder a/d Vecht, groot pl.m. 5 ha en geheel omrasterd. Briefjes in te leveren voor of op 15 april a.s. bij D. Eckhardt, Hardenberg.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 18 april om tien uur ten huize van den heer P.J. Hofstede te Lutten b.h. Haantje publiek te verkoopen: een beste 9-jarige kidde, boerenwagen etc.
12-04-1918
– Vergadering van den raad der gem. Ambt Hardenberg op dinsdag 9 april 1918. Afwezig de heer Veurink. Een schrijven van mej. Schreurder houdende mededeeling dat zij voor haar benoeming tot onderwijzeres te Ebbenbroek bedankt. Een adres van de A.R. Kiesvereen. te Heemse waarin gewezen wordt op het feit dat voor de landbouwpaarden niet voldoende voer is te krijgen, terwijl er voor de bedrijfspaarden krachtvoeder wordt verstrekt. Ook wordt in het adres geklaagd over het optreden van sommige ambtenaren, daar het, naar men stellig verzekert, voorgekomen is dat alndbouwers werden veroordeeld omdat er enkele korrels graan in het haksel werden gevonden, redenen waarom verzocht wordt er bij den minister op aan te dringen aan den onhoudbaren toestand waarin de landbouwer in deze streken zich bevindt, een einde te maken. Een verzoek van mej. Boerrigter, onderwijzeres te Bergentheim, om haar eervol ontslag te verleenen wegens hare benoeming in de Stad. Wordt goedgevonden haar tegen 15 mei te ontslaan. Een adres van de ambtenaarsvereeniging, houdende verzoek om aan de gepensioneerden een duurtetoeslag te verleenen. Na eenige bespreking wordt besloten aan mevr. de wed. Chalmot een duurtetoeslag te verleenen van f. 100, aan den gepensioneerden veldwachter Schuldink f. 50 en aan de wed. Jaspers te Slagharen f. 50, alles over het jaar 1918. Mededeeling van den voorz. dat ten gevolge van het overlijden van den heer Makkinga een vacature is ontstaan in het college van schatters en zetters. Bij gehouden stemming wordt tot lid van de schatters-commissie benoemd, de heer K. Vinke, terwijl op de voordracht voor zetters voorkomen de heeren Vinke en Bruins. Benoeming vroedvrouw te Slagharen. Hiervoor hadden zich 3 sollicitanten aangemeld, nl. de dames E. Vos, C.A. Vermaas en J.C. de Jong. Met algemeene stemmen wwerd benoemd mej. E. Vos te Gramsbergen op een salaris van f. 400 en indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Vervolgens geeft de voorz. eenige mededeelingen omtrent het nieuw aan te leggen kerkhof. De hiervoor benoodigde grond, groot 70 are, kan gekocht worden van Waterink voor den prijs van f. 2650. De voorz. zegt dat het thans bestaande kerkhof te klein is, en niet meer aan de eischen van een fatsoenlijke begraafplaats voldoet. De aanleg bedraagt ongeveer f. 1900, zodat het een gezamenlijk bedrag wordt van f. 4500. Nu is het voorstel van B. en W. om het nieuwe kerkhof te verdeelen in een eerste, tweede en derde klas. Zij die nu nog eigen graven op het oude kerkhof hebben, kunnen hiervoor nieuwe graven bekomen in de derde klasse, terwijl men, wil men graven hebben in de eerste of tweede klasse, tot dekking van de gemaakte kosten een zeker bedrag moet bijbetalen. De heer Nijhuis kan zich hier niet mede vereenigen en wenscht zijn eigendomsrecht op het oude kerkhof te behouden. De voorz. tracht den heer Nijhuis hier nog voor te winnen, doch hij blijft zijn meening vasthouden en wil zijn eigen graven behouden. Nadat hierover druk gediscussieerd wordt, zal men in een volgende vergadering hier nader over spreken. Tot den aankoop van het kerkhof wordt echter besloten. Ten slotte wordt de heer ten Velde beedigd als loco-secretaris.
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W.
– Hardenberg. De hulpbesteller A. Veurink, is benoemd tot brief- en telegrammenbesteller aan postkantoor Hardenberg.
– Geboren: Jurrien, zoon van M.J. Nijzink en F. Nijzink-Greven. Heemse, 8 april 1918.
– Te koop: 2 vaarskalveren, 12 dagen oud, bij J. Bosscher te Rheezerveen.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 15 april om half twee voor den heer W. Borneman bij zijn huis te Hardenberg te verkoopen: een partij eiken planken, twee eenspersoons ijzeren ledikanten, een springveeren matras, een beste hakselmachine, 6 kamerstoelen, een nieuwe kruiwagen, een Utrechtsch wagentje.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 18 april om 4 uur bij J. Ranters te Wielen voor den heer G. Welleweerd te Wielen te verkoopen: ongeveer 200 h.l. pootaardappelen en kleinen (roode star).
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 18 april om 5 uur voor den heer J.H. Stegink te Venebrugge te verkoopen: ongeveer 2000 pond beste roode star pootaardappelen, en voor den heer H. Welleweerd te Venebrugge, 2000 a 3000 pond pootaardappelen.
– Griendhout. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 22 april om 2 uur voor de N.V. de Baanbreker te Lutten aan de Dedemsvaart bij de fabriek te verkoopen: 88600 mandemakerstwijg en een grote partij wilgenboonstokken en leggarden.
– Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens maandag 15 april e.k. des nam. 3 uur op het terrein publiek a contant te verkoopen: eenige populieren staande nabij de woning van J.H. Langius, aan den Kanaalweg. Hardenberg, 9 april 1918. Het gemeentebestuur voornoemd, J.W.C. Bloem (burgem.) en W.G. Nijzink (secr.).
– Allen, die er belang in stellen dat in de omgeving van Hardenberg een warmbloedhengst gestationeerd wordt, worden opgeroepen ter vergadering op maandag 15 april namidd. half drie, in café De Bruin te Hardenberg. Het bestuur der Vereeniging van Oud-Leerlingen ‘Vooruitgang’.
– Mevrouw De Jong, pastorie Heemse, vraagt een net meisje.
– Te huur: eenige pinkenweiden, te bevragen bij H.J. Boerrigter, Brucht. 

19-04-1918
– Ziebekeloo. Oorspronkelijk historisch verhaal door J.W. (Sibculo)
– Hardenberg. Daartoe opgeroepen door de vereeniging van oud-leerlingen vergaderde jl. maandag in café De Bruin een aantal landbouwers uit Hardenberg en omgeving, die na bespreking over de paardenfokkerij besloten een vereeniging op te richten die zich ten doel stelt in de omgeving van Hardenberg een 1ste klas warmbloeddekhengst te stationneeren. Bijna alle personen gaven zich op als lid en een voorlopig bestuur van 5 leden werd gekozen.
– Tot onze diepe droefheid overleed heden zacht en kalm onze innig geliefde echtgenoote, moeder, behuwd- en grootmoeder Gerritje van Rhee, in den ouderdom van bijna 60 jaren. Uit aller naam, H.H. van Aalderen. Bergentheim, 17 april 1918.
– Waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat een Bato-rijwiel aan alle eischen voldoet. Daarom verkoop ik alleen Bato-rijwilen. Ook tweedehands-rijwielen en onderdeelen. Verder een groot fornuis, zo goed als nieuw. Distributie – carbid! Aanbevelend, L.D. van Eek, rijwielhandel, Gramsbergen.
– Bij inschrijving te huur: een woon- en slaapkamer met achterhuis te huur tegen 1 mei a.s. bij de wed. J. Reinders te Bergentheim.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 1 mei om twaalf uur in het café Veenlust te Bergentheim, te doen inzetten: voor den heer Jan Tuin: diens huis en 50.40 are land a.h. Kanaal te Brucht.
– Te koop: een zwarte zevenjarige merrie met veulen, gedekt door den hengst ‘Suivant de Marnix’, bij R. Schrotenboer te Radewijk.
– Te koop aangeboden: 1 schimmelmerrie (9 jaar), 1 vosmerrie (4 jaar) (Belg), 1 bruine merrie (4 jaar) (Belg), te bevragen bij den heer G. Nijman, Hardenberg.
– Gymnastiekvereeniging ‘Excelsior’. Voor het openen van een kosteloozen kindercursus voor openluchtspel worden leerlingen van 9-15 jaar uit Stad- en Ambt Hardenberg opgeroepen. Aangifte maandag 22 april, tusschen 6 en 7 uur in de Bewaarschool te Hardenberg. Zoowel jongens als meisjes. W. Nieman (voorz.), H. Lanting (secr.) en P. Wamelink (penn.).

26-04-1918
– BATO rijwielen zijn sterk als de Batavieren, snel als hun pijl, goedkoop als hun kleding. Aanbevelend, L.D. van Eek, rijwielhandel, Gramsbergen.
– Groninger boerderij geschikt voor gemengd bedrijf. Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op dinsdag 14 mei des voorm. 10.30 uur in ’t cafe Rf. de Lange te De Krim (Gramsbergen) doen inzetten: en 14 dagen later in ’t cafe van mej. de wed. Horstra aldaar finaal verkoopen, voor de heeren J. Leenders Pzn en J. Leenders Jzn te De Krim, een Groninger boerderij bestaande uit eene in 1914 nieuw gebouwde landbouwschuur met 2 arbeiderswoningen en 16h, 17a en 50c uitmuntend bouw- en groengrond, staande en gelegen aan het Stieltjeskanaal te Dalen. Bewoner: J. Huttinga.
– Het bestuur van het waterschap ‘Radewijk-Baalder’ zal bij inschrijving aanbesteden: het schoonmaken der Radewijkerbeek (2 maal) en waterleidingen. Het bestuur: H. Zwijze Gzn (voorz.) en G.W.E. Frijling (secr.).
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zat. 11 mei om 2 uur ten huize van W. Kollen te Lutten publiek te verkoopen: 1 Utrechts wagentje, 10 nieuwe Groninger kruiwagens, 2 melkkruiwagens, 2 eggen, bijlsteelen, schop- en greepstokken enz.
– Hardenberg: De vorige week slaagde te Leiden voor het examen Indischen rechterlijken dienst, onze plaatsgenoot mr. J.W. Westhoff.
– Voor de stichting der nieuwe gemeente te Kloosterhaar is deze week van ds. H. te Scherpenzeel f. 25 in dank ontvangen.
– Dinsdag had ten gemeentehuize de verhuring plaats der marschweiden. Verhuurd werden 62 weiden voor de som f. 2000, zodat elke weide f. 32,26 kost.
– Op voorstel van de heer Peltjes wordt het salaris van de koeherder gebracht van f. 6 op f. 7 per week. Bij de rondvraag vraagt de heer Bromet naar de verbetering van de bleek. De voorz. beloof dat dit spoedig in orde zal komen. De heer Schuurman vraagt waarom er nog geene nieuwe schoenen en sajet wordt gedistribueerd. De voorz. zegt dat dit spoedig in orde zal komen.
– Heden overleed ten onzen huize, in de hope des eeuwigen levens, onze vriend Hendrik Rechtuit, in den ouderdom van bijna 74 jaar. E. Schuurman, Brucht, apr. 1918.

03-05-1918
– Gymnastiekvereeniging ‘Excelsior’. Uitvoering van de leerlingen der gymnastiekschool voor Stad- en Ambt-Hardenberg op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) ’s namiddags 3 uur op de Markt te Hardenberg, met welwillende medewerking van de leerlingen van den Rijkscursus. Alles onder leiding van mej. A.v.d. Mei. Het bestuur: W. Nieman (voorz.), H. Lanting (secr.) en P. Wamelink (penn.).
– De diakenen der Herv. Gem. van Hardenberg werden dezer dagen verblijd met een gift van f. 25 en twee van f. 10; terwijl drie bijdragen ieder van f. 25 voor de stichting der nieuwe gemeente Kloosterhaar inkwamen.
– Lutten. Zondag 5 mei des namiddags om half drie, hoopt ds. G. Boersma na eene bediening van 5,5 jaar, afscheid te nemen van de Ger. Kerk alhier.

10-05-1918
– 25-jarige echtvereniging van Gerrit Jan Tempelman en Margrieta Johanna van Aans op maandag 13 mei 1918, Lutten.
– 25-jarige echtvereniging Hendrik Zweers en Jantje Bos op zondag 12 mei a.s.
– Eerste openbare uitvoering van het Christelijk Mannenkoor “Eltetho” te Hardenberg. (Directeur: J.G. Groote Balderhaar ten Velde), op pinkstermaandag in de ger. kerk te Hardenberg. Opening der vergadering door Dr. C.C. Schot Czn.
– Landbouwers! Vergadering op donderdag 16 mei in de Bewaarschool te Hardenberg. Onderwerp: Warmbloedfokkerij door den Rijksveewarts K. Luten. Het voorlopig bestuur.
– Prima gesmolten vet zonder bon verkrijgbaar. P. van Velzel.
– Raadsvergadering Ambt Hardenberg 8 mei 1918: Een schrijven van Gedeputeerde Staten inzake het plantrecht van de boomen aan den Scholtensdijk waar de familie Van Ittersum meent recht op te hebben. Genoemde familie eist f. 400 voor dit plantrecht. De heer Bruins wil G.S. hierover laten beslissen. De voorz. acht het beter die f. 400 maar te betalen om moeilijkheden te voorkomen. Aldus wordt besloten. Een schrijven van G.S. inzake het aanleggen van een nieuw kerkhof. G.S. achten het wenschelijk dat de Gezondheidscommissie hierover wordt geraadpleegd. Kerkvoogden der Ned.Herv. gemeente hebben verzocht het kerkhof op een ander terrein aan te leggen. Vervolgens doet de voorz. mededeling dat de firma Mesdag in Zwolle een bliksemafleider wil plaatsen op de kerktoren te Heemse voor de prijs van f. 155. Andere firma’s waren veel hoger in prijs. Wordt hiertoe besloten. Tenslotte wordt aan den rijksveldwachter De Boer te Bergentheim een gratificatie van f. 25 verleend voor bewezen diensten aan de gemeente.
– Heden overleed zacht en kalm in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Jansje Valkman, wed. G.W. Otten. Hardenberg, 7 mei 1918.

17-05-1918
– 25-jarige echtvereeniging van Gerrit Jan Santman en Jennigje Ribberink op zondag 19 mei 1918. Rheeze.
– Eet nu visch in plaats van vleesch! A.s. dinsdag te bekomen: groote schelvisch, bot en schol, tegen billijke prijzen. L. Leman, Hardenberg.
– Het bestuur van de Markte van Heemse en Collendoorn maakt bekend, dat het zonder schriftelijke vergunning is verboden hullen, plaggen, enz. van de markegronden te vervoeren.
– Te koop gevraagd: Musscheneitjes (musseneitjes) door Baalman, Brink A25, Heemse.
– Uit de hand te koop: pl.m. 7 ha. beste veldgrond van de plaats van Willem Kampherbeek te Diffelen.
– Raadsvergadering: Een schrijven van de heeren Eefting, Bromet c.s. houdende verzoek om de bleek achter hunne woningen in orde te willen maken. De voorz. zegt dat hier thans een hoop rijzen op staat van den heer Koeslag, waarvoor deze per jaar f. 5 huur geeft. Een schrijven van den woningbouwvereeniging ‘Concordia’ om haar een voorschot te verleenen van f. 27.600, om daarvoor 6 woningen te bouwen. Naar aanleiding van de tijdsomstandigheden is deze prijs zeer gestegen, en bedroeg de som voor den oorlog f. 10.200. De heer Schuurman acht het een groot bezwaar voor de gemeente, daar het elk jaar f. 265 kost. Na eenige bespreking werd met 3 stemmen voor, nl. van de heeren Zweers, Peltjes en Frijling en twee tegen (Schuldink en Bromet), terwijl de heer Schuurman zich buiten stemming hield, besloten, dit voorschot te verleenen.

24-05-1918
– Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Ambt Hardenberg maken bekend, dat voor die gemeente is ingesteld een huurcommissie, bestaande uit de heeren: R. ten Kate, J. v.d. Vecht, J.C. Scholl, W.A. Prins en G. Jonker. Als secretaris fungeert de heer B. Schuite. Bij laatstgenoemde en evenzoo bij de leden kunnen ten allen tijde inlichtingen worden verkregen omtrent huur en verhuur alsmede omtrent opzegging van huur van woningen. Heemse, 21 mei 1918.
– Gras bij inschrijving te koop: het gras op Nijenstede te Heemse.
– Te koop: een zoo goed als nieuwe een-paards maaimachine met toebehooren. Te bevragen bij G. Jonkhans, Brucht.
– Hardenberg. Op den 2en pinksterdag gaf het Chr. Mannenkoor “Eltheto” zijn eerste uitvoering. Een heele onderneming voor een vereeniging die nog maar zoo kort bestaat (slechts enkele maanden). Dr. Schot vroeg dan ook in zijn openingswoord aan de saamgekomenen om daarmede in hun oordeel te willen rekenen. etc. De orgelvoordrachten van den voorzitter Groote Balderhaar ten Velde waren eenig mooi. Trouwens we hadden niet anders verwacht; ’t was bekend dat hij een meester was op ’t klavier, en dit heeft hij ook nu weer getoond.
– Dinsdagavond hield de Handelsvereeniging voor Ambt en Stad Hardenberg in de Bewaarschool haar jaarvergadering. Na de opening door de vice-president de heer A.A. Oostenbrink, werden de notulen gelezen en bracht de secretaris het jaarverslag uit. De heeren v.d. Haar en van Velzel werden als bestuursleden herkozen. De heer Ten Brink de Bruin sprak daarna over de Winkelsluiting. Bij de rondvraag brengt de heer Vinke eenige klachten ter sprake, die hij heeft over de telefonische aansluitingen hier ter plaatse. Het kwam toch voor, dat hij 25 minuten moest wachten op aansluiting voor een locaal gesprek. Dat de torenklok te Hardenberg wel eens verschilt met den officieelen tijd, gaf ook aanleiding tot eenige bespreking.
– Woensdagmiddag viel het drie-jarig kind van J. Boshoven te Kloosterhaar, toen de moeder haar kinderen, waarvan ’t oudste negen jaar is, even alleen liet om wat turf te halen, achterover in een pot met heet water die op den voer stond. In den nacht van donderdag op vrijdag is de arme kleine reeds overleden. Moeders weest toch voorzichtig!
– Woensdag is te Zwolle geslaagd als onderwijzeres mej. Boerrigter te Baalder.

31-05-1918
– Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den heer G.H. van der Kamp, overleden te Brucht 22 april 1918, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van notaris Zwamborn te Heemse.
– Bruchterveld. Bij het onweder, dat de vorige week woedde, is hier op enkele plaatsen door den hagel nogal schade aangericht aan de rogge en andere te veld staande vruchten.
– Heemse. Dinsdagmiddag kwam een groot aantal veenarbeiders tezamen voor het raadhuis van Ambt Hardenberg, om te vragen meer levensmiddelen te mogen ontvangen. Een vijftal personen werd bij den burgemeester binnen gelaten. Nadat de burgemeester hen had toegesproken, en had toegezegd al het mogelijke te zullen doen om meer levensmiddelen te krijgen, ging de menigte kalm uiteen. Ongeregeldheden kwamen gelukkig niet voor.
– Raadsvergadering Ambt Hardenberg op 24 mei 1918: Aanleggen van een nieuw kerkhof. De hiervoor benoemde commissie brengt rapport uit en zegt zich zeer goed te kunnen vereenigen met het voorstel van B. en W. De heer Nijhuis kan zich evenals in de vorige vergadering niet met dit voorstel vereenigen. Het voorstel van het Dag. Best. is om het kerkhof te verdeelen in 3 klassen. De heer Nijhuis wil van het klassestelsel niets weten, ’t is ook vroeger nooit zoo geweest. De voorzitter zegt dat dit gebeurd is om meer geld te krijgen, want het kerkhof met aanleg en lijkenhuisje kost f. 4500. Ook verkeert het tegenwoordige kerkhof in dien staat, dat ’t D.B. het recht heeft om het ten allen tijde te sluiten en dan heeft men toch niets aan zijn eigendommen. De heer Harbert zegt dat hij voor eenige jaren nieuwe graven heeft gekocht, welke nog niet gebruikt zijn; men zou die dan maar gratis moeten afstaan! De voorz.: U kunt graven voor niets krijgen in de derde klasse. etc.

07-06-1918
– Afbraak – Hardenberg. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens op maandag 10 juni om twee uur, op het erve De Roeterskamp te verkoopen: een schuur met eiken gebinten en sporen voor afbraak en drie zware eiken gebinten, met platen en sporen.
– Heemse. De kerkvoogdij der ned. herv. gem. alhier heeft besloten een nieuw kerkorgel aan te schaffen. De levering daarvan is opgedragen aan de fa. Korff te Utrecht.
– Hardenberg. De vorige week donderdag had hier de jaarvergadering plaats van de Hardenberger Credietbank voor den Middenstand. Dat de bank goed werkt en in bloei toeneemt, bewijst het financieel overzicht c.a. (boekhouder B.J. Breukelman).
– Hardenberg. In den nacht van dinsdag op woensdag heeft het in deze streken erg gevroren en er is veel schade aangericht aan de aardappelen en boonen. Vooral in de veenstreken heeft men er door geleden. De boekweit op den zandgrond heeft het er over het algemeen nogal goed afgebracht.
– Hardenberg. Donderdagmiddag geraakte het zoontje van G.Z. alhier in de Vecht en zou zekerlijk verdronken zijn indien niet H. Zweers die den drenkeling juist zag liggen, er bij ingesprongen was en hem op het droge gebracht had.
– Raadsvergadering Ambt Hardenberg 6 juni 1918: De voorz. zegt deze vergadering een spoedeischende is, omdat er twee gezinnen zijn die uit hun woning zijn gezet, en bij de gemeente aankloppen om onderdak en nu moet in deze zaak een beslissing komen. Bouwen van noodwoningen. De voorz. doet mededeeling dat de wed. Maat te Sibculo uit haar woning is gezet en thans tijdelijk is gehuisvest in de keuken van het schoolhuis te Sibculo dat thans onbewoond is. De tweede is Gieljan uit Heemserveen met een groot gezin die thans in den molen van Nijzink op de Haar (Haarmolen) is gehuisvest. Dit zijn toestanden die niet zoo kunnen blijven, hierin moet worden voorzien. Het D.B. stelt voor 2 woningen te bouwen van hout te Sibculo, op grond van de gemeente. Elke woning kost ongeveer f. 1200. De heer v.d. Vecht acht het beter deze woningen van zandsteen te bouwen, ’t is misschien wel wat duurder doch ook veel beter. Na eenige bespreking geeft de raad het D.B. blanco crediet om in dezen naar goedvinden te handelen. Aan den heer Ravenshorst, onderwijzer te Lutten, wordt wegens zijn benoeming te Nijverdal, tegen 1 aug. eervol ontslaag verleend. Verder doet de voorz. mededeeling dat van den heer Kampman en fam. Otten grond met verdere aangelegenheden en rechten is aangekocht voor de somma van f. 1840, teneinde hierdoor het gemeentehuis te kunnen vergrooten. De raad gaat hier volkomen mee akkoord.
– Heden overleed in het ziekenhuis te Hoogeveen, na een langdurig doch geduldig lijden, onze innig geliefde dochter en zuster Fenne Slot-Hofstede, in den nog jeugdigen leeftijd van 24 jaar. hare bedroefde ouders, broers en zusters, G. Zweers Jz. Hardenberg, mei 1918.

14-06-1918
– Gezinnen, waar men voor kinderen uit de stad eenigen tijde huisvesting wil geven, kosteloos of tegen vergoeding van f. 4 per week, worden verzocht hiervan opgave te doen bij een van ondergeteekenden. Het bestuur van het Groene Kruis, dr. C.C. Schot, F. Folkerts, H.J. Grooters.
– Gras – Hardenberg. In hotel Baving te Stad Hardenberg verkoop. Veldnamen: Wereldsmaatje, de Telgte, den Molenberg, de Bruggenstukken, de Rikkenkoppeltjes, de Steenmaat, het Meentje
– Gras – Heemse. Voor de douairiere W. baron van Ittersum, gemest gras: Paardeweide, Turfgaten, Groote Slag, Borgstee, Wilgenmaat, Kleine Broekmaat, de Omloop, de Bollenhorst, de Steenstukken, de Vierdagwerk, de Vuilemaat, Spijkmaatje, Voorste Klokkebuil, Nijzinkmaat, Meenebrink, Aaksterloo, Hanninkweide, Colderhag, Havermars, Darenshorst, Rheezer Kruismaat.
– Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woensdag 26 juni des nam. 4 uur in ’t cafe A. Nijland te Lutten, voor den heer P. Dorgelo te Lutten, doen inzetten en 14 dagen later finaal verkoopen: een boerenplaatsje te Lutten, in huur bij G.J. Luchies en een huis nabij het vorige, in huur bij wed. Kortman.
– Hardenberg. Mej. van Echten, onderwijzeres aan de chr. school te Rheeze, ontving een benoeming aan de chr. school te Hasselt.
– Hardenberg. Onze plaatsgenoot J.W. Westhoff is ter beschikking gesteld van den gouverneur-generaal van Ned. Indie om te worden geplaatst in rechterlijke betrekking.
– Hardenberg. Hedennacht brandde door een onbekende oorzaak de boerderij van Js. Bolks te Brucht tot den grond toe af. Het vee, 5 koeien, 2 vaarzen en 2 kalveren, benevens 2 motten met biggen kwamen jammerlijk in de vlammen om. Het pand kon alleen gered worden. Naar we vernemen was een en ander verzekerd. Een belangrijke schadepost voor den eigenaar in dezen duren tijd!
– Harmpje van de Belt, in de ouderdom van bijna 33 jaar, in leven echtgenoote van A. Hamhuis. Radewijk, 7 juni 1918.

21-06-1918
– Boerenplaats Brucht. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 3 juli om elf uur in cafe Baving te Hardenberg te doen inzetten: voor de erven G.H. van der Kamp: 1.28.50 ha. huis en erf met bouwland.
– Stremming verkeer. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend dat het verkeer voor voertuigen langs den weg naar de Kloosterhaar zal zijn gestremd van 25 tot en met 29 juni e.k. wegens reparatie van een brug, eigendom der N.V. Mr. I.A. van Roijen te Bergentheim. Heemse, den 19 juni 1918. Burgemeester H.H. Weitkamp.
– Hardenberg. De heer H. Zwijze Gzn heeft tegen 1 aug. a.s. bedankt als poldermeester van het waterschap ‘Radewijk-Baalder’.
– Woensdagavond had hier in het gemeentehuis een vergadering plaats van enkele ingezetenen uit Hardenberg en Heemse. Ook de dagelijksche besturen van Ambt en Stad waren uitgenoodigd. De vergadering werd gepresideerd door den edelachtbaren heer Bloem. In een kort openingswoord zette deze het doel van de bijeenkomst uiteen: nl. pogingen in ’t werk te stellen tot verkrijging van electrisch licht. De heer J. van der Sanden meende dat deze pogingen zeer waarschijnlijk met gunstigen uitslag bekroond zouden kunnen worden. Door de IJsselcentrale te Zwolle zal allicht medewerking verleend worden. Spr. meent dat de machine van de Boterfabriek zeer wel de stroom zal kunnen leveren en later, als de tijden weer normaal zijn, zal het plaatselijk net van geleiding door de IJsselcentrale kunnen worden overgenomen. Etc. Na uitvoerige bespreking wordt besloten dat de dagelijksche besturen van Ambt en Stad enkele personen uit de aanwezigen zullen verzoeken in een commissie zitting te nemen, om dan te samen datgene t edoen wat noodig is om deze zaak tot een goed einde te brengen. Genoemde commissie bestaat uit de heeren J. van der Sanden, K. Vinke, B. Schuite, G. Nijman, P. Wamelink, F. Folkerts en A. van der Sanden. Aan het bestuur van de Boterfabriek zal nu worden gevraagd de machine voor dit doel beschikbaar te stellen en de directeur van de IJssel-centrale zal uitgenoodigd worden een onderzoek in te stellen naar de capaciteit van de machine en een kostenberekening op te maken. Het is zeker de wensch van velen dat de pogingen van de commissie mogen slagen en Hardenberg en Heemse, kan het zijn reeds in dezen winter, van electrisch licht kunnen worden voorzien. Nu reeds past het zeker den dank toe te brengen aan den heer J. v.d. Sanden, voor wat hij reeds in dezen gedaan heeft, voor de inlichtingen die hij inwon en de voortvarende wijze waarop de zaak verder door hem is aangepakt.
– Hardenberg. Woensdagmorgen zweerden twee vliegmachines boven onze plaats. Voor velen een nooit gezien schouwspel. Een beschreef enkele kringen boven ons, doch verdween, evenals de andere, al spoedig uit het gezicht. Donderdagmiddag was er weer een, doch deze was beter te hooren dan te zien. 

28-06-1918
– Het bestuur van het waterschap Radewijk-Baalder maakt bekend, dat de verkiezing van een voorzitter zal plaats hebben op maandag 15 juli in het gemeentehuis te Stad Hardenberg. Het bestuur H. Zwijze Gzn (voorz.) en G.W.E. Frijling (secr.).
– Kloosterhaar. Toen dinsdag de vrouw van S. Maatman met den kinderwagen over de noodbrug ging, die aldaar gelegd is, wegens reparatie aan de oude brug, kantelde plotseling de kinderwagen, zoodat de inzittende kleine in ’t water viel. Aanstonds sprong de moeder haar kleine na en gelukkig ze mocht de kleine drenkeling redden. De noodbrug is daarna verbeterd. De put is nu gedempt!
– Hendrika Stegeman, in den ouderdom van 1 jaar en 4 maanden. H.J. Stegeman en Z. Stegeman-Brink. Diffelen, 12 juni 1918.

05-07-1918
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zaterdag 20 juli a.s. des nam. om 3 uur ten huize en verzoeke van den heer H.H. van Aalderen Jr. te Mariënberg, publiek te verkoopen: eenige gebruikte rijwielen met nieuwe binnenbanden etc.
– Hardenberg. Vrijdagavond 28 juni vond men het tienjarig zoontje van A. Jager te Kloosterhaar, aldaar drijvende in de hoofdwijk. Alle pogingen om den levensgeest op te wekken waren vruchteloos. Hoogstwaarschijnlijk is het knaapje van de sluisdeur gevallen en aanstonds in het water gestikt.
– Wat de elektriciteitsvoorziening van onze plaats betreft: het laat zich aanzien dat deze zaak zeer waarschijnlijk wel in orde komt. Voor Heemse zal de verlichting zich evenwel alleen tot den Brink bepalen en ook dat is nog niet eens zeker. Naar we vernemen hebben zich voor de aansluiting reeds velen opgegeven (ruim 225 lampen). Hieronder zijn niet begrepen de straatverlichting en verschillende publieke gebouwen.
– Volgens de laatste berichten zou onder de gekozen leden der Tweede Kamer zich ook de heer J. Weitkamp bevinden. Of dit bericht juist is, is natuurlijk nog niet met zekerheid te zeggen.

12-07-1918
– Heemse. Benoemd tot onderwijzeres aan de chr. school te Rheeze: mej. ten Bruggenkate van Westzaan.
– Dinsdagmiddag werden tijdens een hevig onweder dat boven deze streek woedde, een koe van de wed. J. te Radewijk en een van den landbouwer W. te Oudeveen, door het onweder gedood. Ook sloeg de bliksem door een muur van het landhuis Heemse en werd de telefoon iets beschadigd. Een drietal boomen werd getroffen en drie eenden werden gedood.
– Rouwadvertentie: Betje Mack, weduwe van N. ten Brink de Bruin, in de ouderdom van 79 jaar en 7 maand. R. J. ten Brink de Bruin en R. ten Brink de Bruin-Kolker. Hardenberg, 11 juli 1918.
– Rouwadvertentie: A. Veldsink,  in de ouderdom van bijna 80 jaar. Wed. A. Veldsink te Engeland, 5 juli 1918.

19-07-1918
– Bij akte 28 januari 1918 verleden voor notaris Zwamborn te Heemse, is opgericht de Coöperatieve Vereeniging en, zoo noodig, tot verwerking van landbouwbenoodigdheden, alsmede tot verkoop van landbouwartikelen te Mariënberg, gemeente Ambt Hardenberg, welke akte is geplaatst in de Staatscourant van dinsdag 16 april 1918, no. 88, onder nr. 5165.
– Hardenberg. Bij de maandag gehouden stemming van een voorzitter-poldermeester van het waterschap ‘Radewijk-Baalder’ werden 89 stemmen uitgebracht. Hiervan verkreeg de heer G.J. Jonkhans te Radewijk 82 en de heer G. Peltjes alhier 7 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen.
– Raadsvergadering Stad Hardenberg 18 juli 1918: Spoedeisende vergadering i.v.m. aanleg elektrisch licht. Men is zo ver gevorderd dat men zelf een locomobiel wenst aan te schaffen die de benodigde electriciteit kan opwekken, doch de gemeenteraad moet nu toestemmen hiervoor een zekere som beschikbaar te stellen. De heer Bromet vraagt of, nu de Brink ook aangesloten kan worden, men ook meerdere kosten krijgt. De voorz. zegt dat ieder eenveel betaalt; het gaat per lichtpunt, hoe meer aansluiting hoe beter. De heer Frijling vraagt nog waar de machine komt te staan, waarop de voorz. antwoordt zeer waarschijnlijk aan de Vecht bij de Markt. Daar niemand meer het worod verlangt, wordt met algemeen stemmen besloten een crediet te verleenen voor het aanschaffen van een locomobiel.

26-07-1918
– Rouwadvertentie: Wed. J. Otten, in den ouderdom van bijna 66 jaar. J. Otten en H. Otten-Reins en kinderen. E. Zweers en D. Zweers-Otten en kind. Heemse, 20 juli 1918.
– Kloosterhaar. In den nacht van zondag op maandag werd het huisgezin van J. Sempel gewekt door gebons op de ramen en geroep: kom er eens uit. Aanstonds sprong S. het bed uit en riep: ik kom al. Nauwelijks had hij dat gezegd of daar werden de ruiten ingeslagen. Zonder zich aan te kleeden, op de bloote voeten zelfs, vloog hij de deur uit den dader of daders achterna. Hij bleef lang weg. De vrouw een ongeluk vreezende, waarschuwde de buren. Deze vonden tegen den morgen zijn lijk. De verslagene was aan het hoofd gewond, terwijl de halsslagader was doorgesneden. Onder het lijkt vond men nog een pet, ook kon men een persoon behalve Sempel speuren. Dadelijk werd om de politie gezonden en deze en ook de burgemeester van Ambt Hardenberg togen naar de plaats waar de moord geschied was. Nader vernemen wij dat een zekere H.B., zoon van wed. B.,  in het arrestantenlokaal te Kloosterdijk werd opgeborgen, daar men meende dat hij de dader was. Toen men hem dan ook zijn kleeren betoonde, welke met bloed bedekt waren, viel hij in zwijm en heeft een volledige bekentenis afgelegd. Des avonds is hij naar Almelo vervoerd. Een eind paal was nog aanwezig waarmede de ruiten waren stukgeslagen.

02-08-1918
– Tweede openbare uitvoering van het christelijk mannenkoor Eltheto van Hardenberg op 7 aug. in de gereformeerde kerk te Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Jacoba Amsink, oud ruim 32 jaar. Hardenberg, 28 juli 1918.

09-08-1918
– Executie-verkooping. Op zat. 17 aug. ten huize en ten laste van J. de Boer, wonend aan de Van Royenswijk te Bergentheim. Openbare verkoop van roerende goederen. Zijnde in executoriaal beslag genomen bij procesverbaal van den ambtenaar belast met de beteekening en ten uitvoerlegging van stukken betreffende vervolging ter invordering van plaatselijke belastingen A. Berends Dzn., controleur der gemeentebelastingen, Ambt Hardenberg dato 7 aug. 1918, bestaande in twee geiten, twee vurenhouten geverfde kasten, een spiegel, een pendule en een vaaskacheltje.
– Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 19 aug. om zeven uur bij Baving te Hardenberg, publiek te verhuren: 1. voor den heer Ropcke: 16 perc. land gelegen aan de Brake, op de Holtermanskamp, Endeweide, Groeneweg, Iemhofskamp, Boerenkamp, Burgerkamp, Palsterkamp. 2. voor den heer G.W. van Riemsdijk: een tuin op den Pothof. 3. voor den heer J.F. Vosjan: 12 perc. land gelegen te Heemse, Domine’s kampje, Vossenland en een tuin op den Brink en te Hardenberg in den Esch, Lagenmars, Stadskamp, Bekkengoren en een tuin op den Pothof. 4. voor de erven H.J. Zweers, 1 perc. grasland aan het kanaal
– Lutten. Zondagmiddag trok een zwaar onweder boven deze plaats. De bliksem sloeg in een schuur, staande bij het huis van H.J. Pierik, aan den weg naar Hardenberg. De schuur brandde af. Een kalf kwam in de vlammen om. Een ander kreeg ernstige brandwonden aan kop en hals. Het woonhuis bleef behouden. P. lijdt nogal vrij wat schade aan hooi en brandstof. Ook de molen van J. Broekroelofs werd getroffen, maar veel schade werd daar niet aangericht.
– Raadsvergadering Ambt Hardenberg, 2 aug. 1918: Aan het hoofd der o.l. school te Ebbenbroek, de heer J. Bode, wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Wegens periodieke aftreding van de heeren K. Vinke, B.C. Koeslag en J. Reinders als leden van het college van zetters wordt een voordracht opgemaakt ter voorziening in de vacatures. Op de voordracht komen voor de drie genoemde heeren en als hunne plaatsvervangers de heeren G. Bruins, A. Berends en C.J.W. Waterink. Thans komt aan de orde de verbouwing van het gemeentehuis. Een door den gemeente-opzichter ontworpen teekening wordt ter tafel gebracht. De heer Blokzijl acht het bedrag van f. 21.600 zeer hoog; de belasting zal hierdoor verhoogd moeten worden. De heer Geerdes (wethouder) zegt dat in de meeste andere gemeenten het percentage aanmerkelijk hooger is dan hier. De voorzitter vreest dat het materiaal in volgende jaren nog veel duurder zal worden. De heer Blokzijl zou het huis op den Brink alhier willen inrichten voor gemeentehuis. De heer Oostenbrink (wethouder) brengt in het midden dat deze woning bestemd is voor den directeur van het distributiebureau: er is gebrek aan woningen. Tenslotte wordt het voorstel van B en W aangenomen met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen die van de heeren Bruins en Nijhuis, terwijl de heer Blokzijl blanco stemde. Besloten wordt een geldleening aan te gaan groot f. 36.000 voor verbouwing van het gemeentehuis, aankoop van grond daarvoor en het bouwen van noodwoningen.
– Raadsvergadering Stad Hardenberg 2 aug. 1918: Een adres van H. Zweers Jz., waarin hij verzoekt om langs zijn woning een riool te leggen. Op voorstel van den voorz. wordt dit adres ter afodening gesteld in handen van BenW. Een verzoek van J. Fredriks Jr., E. Hemke e.a., om hun een perceel van de bleek te verkoopen achter hunne woningen. De voorz. wil dit verzoek voorloopig aanhouden met het oog op het plaatsen van een gebouwtje voor de elektrificatie der gemeente. Een verzoek van G. Roolvink om een der schoollokalen aan den Stationsweg te mogen gebruiken voor het houden van zangoefening. na ingewonnen advies van het hoofd der school wordt hierop gunstig beschikt onder voorwaarden als in het schrijven van het hoofd der school zijn genoemd. Meegedeeld wordt dat de materialen voor het electrisch licht reeds besteld zijn en spoedig geleverd zullen worden. Wat betreft de locomobiel, daar is men nog niet mee klaar, doch men hoopt dat spoedig te zijn. De kosten bedragen in ’t geheel f. 69.262, terwijl de jaarlijkse kosten op f. 13.170 worden geraamd. Men rekent op 400 lichtpunten.

16-08-1918
– 25-jarig huwelijk J.H. Wesselink en Gd. Poortier op zondag 18 aug. Brucht, 14 aug. 1918.
– 25-jarig huwelijk Hein ten Brinke en Adriana Hendrika Tieman op zat. 17 aug. 1918. Hardenberg.
– Uit ‘de Rotterdammer’ nemen we het volgende over: Een merkwaardig man – in ‘Holland’ maar weinig genoemd, in het Overijsselsche alom bekend, in de predikantenwereld oprecht geacht – viert de volgende maand een niet alledaagsch jubileum. Dr. C.C. Schot Czn., dienaar des Woords bij de Geref. kerk van Hardenberg, hoopt zondag 8 sept. te herdenken, dat zijn God hem bekwaam gemaakt heeft getrouw te zijn in de vervulling van zijn ambt gedurende veertig jaren. Etc. In Indie aanschouwde de jubilaris het levenslicht. Zijn vader was de bekende zendeling C.G. Schot, gehuwd met mej. C.J. Dijcker. Afgevaardigd door het Ned. Zendings-Genootschap kwam deze zendeling in 1849 te Batavia aan om van daar het volgend jaar naar het eiland Timor te gaan van waar hij, toen de zending op timor in 1854 opgeheven was, naar Amboina trok, waar hij vele jaaren het Evangelie der genade heeft verkondigd. Op 16 mei 1852 werd Cornelis Christiaan te Timor Babaauw geboren. Niet lang bleef hij bij zijn ouders. Toen hij 8 jaar was, werd hij met zijn 6-jarig broertje Christoffel door een oppasser naar Soerabaja gebracht. Daar werden deze kereltjes toevertrouwd aan den kapiteitn van het zeilschip ‘Jan van Brakel’, dat op 7 januari 1861 afvoer naar Nederland. De overtocht geschiedde onder verschrikkelijke stormen. Te Den Helder aangekomen, had de reis precies een half jaar geduurd. Rotterdam waar de kinderen bij grootvader Schot in huis kwamen, was de plaats waar Cornelis zijn eerste Nederlandsche jeugdjaren doorbracht en ter schole ging. Etc. Student Schot had aan de Universiteit leermeesters van groote vermaardheid: Beets, Doedes, Ter Haar en Van Oosterzee. Welke een gaarne geziene, gevierde en zelfs geliefde verschijning Schot in zijn omgeving was, willen de nog levende oud-clubgenoten van het theologengezelschap ‘Elias Annes Borger’ als Ds. Ulfers, Dr. van Gheel Gildemeester, Ds. ten Kate, Prof. van Rhijn, Ds. Voorhoeve en Dr. de Visser nog gaarne getuigen. ‘Walter’ zooals men hem in de wandeling noemde vanwege de overeenkomst van zijn familienaam met dien van den Engelschen schrijver Scott, was een jongman van ernstige levensopvatting, die tevens humoristisch van aanleg was en opgeruimd in den omgang. Etc. Dr. Schot deed 15 jan. 1882 zijn intrede te Tholen. Hier was het dat hij in het huwelijk trad met mej. C.H. Pierson, een dochter van den algemeen bekenden oud-directeur der Heldring-gestichten. De kerk van Hardenberg, die een beroep op Dr. Schot had uitgebracht, zag dezen 12 juni 1887 aan haar verbinden. Sindsdien is hij met hechte banden aan dit oude Overijsselsche stadje verbonden gebleven. Zelfs Amsterdam beriep hem eens. Men zegt, dat de schrijver van ‘Oostloorn’ door zijn vriend Dr. Schot en diens gemeente is geinspireerd geworden. We hebben enkele weken geleden Ds. Ulfers daar eens naar gevraagd. De auteur ontkent die inspiratie volstrekt. Zijn werk is geen historisch verhaal met gefingeerde persoons- en plaatsnamen. En toch, en toch – het hoofdstuk ‘de Doleering’ geeft, naar de schrijver zelf erkent, meerendeels de historie van de Hardenberger doleantie weer; ds. Senserff vervult er de rol van den doleerenden dr. Schot etc.
– Rouwadvertentie: Gerrit Hekman, oud 64 jaar en 8 maand; wed. Hekman-Bosch. Ane, 14 aug. 1918.
– Rouwadvertentie: Memento mori. Jan Willering Gz., in de bloeiende leeftijd van 36 jaar. Namens het Chr. Mannenkoor ‘Eltheto’. Hardenberg, 14 aug. 1918. Jan Willering, broeder en behuwd-broeder van G. Pullen-Willering en H. Pullen.

1918-08-23

25-jarig huwelijk Jan ten Brinke en Aaltje Godeke op zat. 24 aug. 1918, Heemse.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-08-23

Aanbesteding: het ophogen van het terrein wegens verbouwing gemeentehuis Ambt Hardenberg.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-08-23

Geboren: Antien, dochter van H.J. Hakkers en L.A. Hakkers-Sierink. Heemse, 21 aug. 1918

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-08-23

Gymnastiekvereniging ‘Excelsior’. Uitvoering te Hardenberg en Heemse op vrijdag 30 aug.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-08-23

Hardenberg. Bij de maandag gehouden stemming voor een lid van het bestuur van het waterschap ‘Radewijk-Baalder’ door het bedanken van den heer D.J. Bruggeman, is gekozen de heer G. Hakkers te Baalder, met 36 stemmen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-08-30

Geboren: Anderske Aleida Maria, dochter van M. Jouwstra en P.C. Jouwstra-Visscher. Bedum, 27 aug. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-08-30

Geziena Hermina Zweers, oud 24 jaar en 4 maand, dochter van H. Zweers JRz. Hardenberg, 24 aug. 1918

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-06

30-jarig huwelijk Zwaantje Matel en Hendrik Jan Kelder, Brucht, sept. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-06

Huis en land Lutten. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 18 sept. om drie uur bij Blauwkamp te Lutten te doen inzetten. Voor de erven Bouwhuis en echtg. een huis en 99.90 are land aan het Haantje.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-06

In plaats van kaarten. Ondertrouwd: Jan Richterink Zweers en Jenny Meilink. Hardenberg, 4 sept. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-06

Ontvangen: een ruime keuze schoenwerk in alle modellen en maten. Beleefd aanbevelend, E.J. Willering, Hardenberg (Lage Doelen).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-06

Vakteekenschool Stad Hardenberg. Aangifte van leerlingen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-09-06

Hardenberg. Den 16en september a.s. zal het 25 jaar gelden zijn dat de brievenbesteller J. Bonema als postbode bij den dienst der Posterijen aan het toenmalige hulppostkantoor Hardenberg in dienst trad. Bescheiden in zijn optreden stipt in plichtsbetrachting, zal het den jubilaris op dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Stad Hardenberg, 30 aug. 1918

1918-09-06

Een schrijven van H. Huisjes te Bruchterveld om 6 ha. grond te mogen huren in het veld, voor het tijdperk van 20 jaren, en daarop eene woning te mogen bouwen. BenW stellen voor aan dit verzoek te voldoen en de huur te betalen op f. 30 per bunder. De heer Waterink meent dat de huurprijs te hoog is, en stelt voor de eerste 5 jaar f. 20, de tweede 5 jaar f. 25 en de laatste 10 jaar f. 30 per ha. te betalen. Dit voorstel wordt na enige bespreking met algemene stemmen aangenomen.

Verder moet worden opgemaakt een voordracht van twee zetters, wegens het aftreden van de heren F.H. van Munster en J.G. Makkinga. Op de voordracht werden geplaatst behalve de beide aftedende de heeren J. Eefting en A.J. Ziegeler.

Bromet vraagt hoe het staat met de electrische verlichting. Daar de voorz. enige dagen afwezig is geweest kan hij daarover geen positieve mededeling doen. 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-09-06

Antien, Hakkers, geboren den 21sten augustus, overl. 31 aug. 1918. Dochter van H.J. Hakkers en L.A. Hakkers-Sierink.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-13

Gevestigd te Dedemsvaart: ten huize van wijlen dr. Habermehl, H.W. de Planque, med. docts. arts.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-13

Ondergeteekenden, kolenhandelaren te Hardenberg, berichten aan hun geachte afnemers, dat zij tengevolge der distributie het gewenscht hebben geacht hunne handel in steenkolen voor gezamenlijke rekening voortaan te doen uitvoeren en wel onder den naam van Hardenberger Steenkolenhandel. Bestellingen gelieve men voortaan uitsluitend te richten aan het administratie-adres de heer J. Grooters, telef. 13, Hardenberg. 

Hardenberg, 13 sept. 1918. H. Zweers JRz, A.J. Ziegeler en firma Oostenbrink-Grooters.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-13

Veiling verschillende roerende goederen uit de boedel van wijlen dokter Habermehl.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-13

Waterschap het Heemserveen. Bestuur: E. Prins (voorz.) en J.G. Pape (secr.)

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-09-13

Bergentheim. De beklaagde inzake de zware mishandeling met doodelijken afloop, waarvan J. Sempel te Sibculo het slachtoffer werd, is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-20

Bij inschrijving te huur voor den tijd van twee jaar: een huis in de Fortuinstraat te Stad Hardenberg, waarin schoenmakersaffaire is uitgeoefend, tevens voor andere zaken geschikt. 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-20

Carbidlampen worden in elke hanglamp gemaakt, zuinig en vertrouwbaar. Etc. bij H.J. Otten, Achterstraat, Hardenberg.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-20

Te koop: een merrieveulen, gekruiste Belg, bij E. van Faassen, Holthemerbroek (Gramsbergen).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-09-20

Hardenberg. Uit het 22-tal sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Chr. School alhier, is het voglende vijftal opgemaakt: mej. J. de Groot, Hoorn; mej. S. de Hondt, Vlissingen; mej. G.H.C. van Maastricht, Hedel; mej. J. Meilink, Hardenberg en mej. J. v.d. Velde, De Lier (Z.H.).

Donderdagmiddag brandde door onbekende oorzaak het boerenhuis van den landbouwer G. Rijstenberg te Loozen (gem. Gramsbergen) tot den grond toe af. Door den hevigen wind aangewakkerd was alles spoedig een prooi der vlammen. Van den inboedel kon gelukkig veel worden gered. Etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Stad Hardenberg, 18 sept. 1918

1918-09-20

Wordt besloten enige populieren achter op de markt te verkoopen met het oog op het plaatsen van een gebouwtje voor de electrische verlichting.

Voorgesteld om aan veldwachter Vosjan en den gemeentearbeider over dit jaar een duurtetoeslag te verleenen van 25 pct. De heer Frijling zou aan Vosjan benevens den toeslag nog f. 100 tractementsverhooging willen toekennen. 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-27

Getrouwd: H.W. de Planque (arts) en Conrada L. Kraft (arts), resp. te Dedemsvaart en Utrecht. 24 aug. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-27

Notaris Zwamborn: ten huize en ten verzoeke van mej. C. Potsdammer te Stad Hardenberg, verkoop van den gehelen inboedel. 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-27

Opening Cafe ‘de Jaarbeurs’ met medewerking van den karakter-humorist Joh. Heunder te Groningen, op zaterdag 5 october 1918. Aanbevelend: H. Zweers Jzn.  (thans den Herdenbergher)

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-27

Uit de hand te huur: voor 6 jaar met 3 jaar keur, een boerenplaats te Den Velde, gem. Gramsbergen, toebehorende aan J.Hk. Grimmerink aldaar.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-09-27

Waterschap de Molengoot, bestuur: G. Bruins (voorz.) en G.J. Meilink (secr.)

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Ambt Hardenberg, 24 sept. 1918

1918-09-27

De heer G.H. Engelkes wordt op verzoek eervol ontslag verleend met dankzegging voor bewezen diensten op gebied van onderwijs en op landbouwgebied. (hoofd der o.l. school te Slagharen). 

Tot hoofd der school te Slagharen wordt benoemd de heer J. Buma, in gelijke betrekking te Amsterdamseveld.

Te Ebbenbroek wordt benoemd de heer J.J. Meijer, thans onderwijzer te Rotterdam.

Voorzitter deelt mee dat ingezetenen van Kloosterdijk gevraagd hebben om de weg te verharden of althans een rijwielpad te doen aanleggen. Het verharden is veel te duur, moet minstens f. 400.000,- kosten. De gemeente-opzichter stelt onderzoek in naar mogelijkheid voor fietspad.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-04

Damesmodemagazijn Gez. Frijling, Hardenberg.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-04

De bibliotheek der Ger. Jongel. vereeniging te Hardenberg is vanaf zondag 6 october weer op de gewone plaats en tijd geopend.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-04

Door de vereeniging van Nederlandsche eikelhandelaren daartoe gemachtigd worden door ons eikels in ontvangst genomen bij: H. Klinkhamer (Marienberg), J.A. ter Voorde (Radewijk), J. Bokking (Baalder), A. Snijders (Baalder) en L. v.d. Kamp (Lutten.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-04

Notaris Zwamborn zal voor de heeren gebr. Odink in het Baalderveld verkopen 2 melkgevende koeien etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Ingezonden stuk

1918-10-04

Waarde vriend. Het kerkhof te Heemse is te klein geworden. Er is geen ruimte genoeg. Een andere plek gronds moet dus geeigend worden tot rustplaats der dooden. Er is een dag geweest dat het eerste graf gedolven werd op het kerkhof, dat eerlang wel bekend zal zijn onder den naam van ‘het oude kerkhof’. Hoe lang dat geleden is weet ik niet. Sinds dat eerste graf gegraven werd, zijn er velen aan de groeve der vertering toevertrouwd. Daar zijn armen en rijken ter ruste gelegd, zooals men het noemt. De rijke had een sierlijker kist dan de arme, maar hij had op den arme niets vooruit, beiden waren arm, wij drukken het kernachtig uit door ons woord ‘doodarm’. Etc. (groot artikel).

Het klokgelui heeft menigmaal kond gedaan, dat er iemand begraven werd. Toen ik nog een kind was, vond ik dat klokgelui somber en meende het wel te kunnen onderscheiden van het gelui, dat ons bekend maakte zeker uur van den dag. Etc.

De dooden zijn in den loop der tijden met gewone wagens naar het graf gebracht. In den laatsten tijd is een lijkwagen aangeschaft en zoo worden nu ook overledenen grafwaarts gebracht op meer deftige wijze. Etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-10-04

Hardenberg. De heer Meijer van Rotterdam die benoemd was tot hoofd der school te Ebbenbroek, heeft voor deze benoeming bedankt.

Daar de heer J. Grooters als boekhouder der Hervormde Diaconie van Hardenberg met 1 oct. bedankt heeft, is in diens plaats benoemd Z. Koeslag te Hardenberg.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-10-04

Hardenberg. Aan het rijkstelefoonkantoor alhier zijn aangesloten onder nummer 31: B.A. Schuite, 32: J.A. Dijk en 33: Kazerne Marechaussee (aansluiting telefoon)

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-10-04

Willemina Gerrits, oud ruim 14 jaar. S. Gerrits en A. Gerrits-Bras. Gramsbergen (Loozen). sept. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-11

Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders der Stad Hardenberg maken bekend, dat voor die gemeente is ingesteld eene huurcommissie, bestaande uit de heeren J. Hurink, J. Grooters, Hks. Vasse, G. Roolvink en E. Hamhuis. Secretaris de heer W.G. Nijzink. Inlichtingen omtrent huur en verhuur, zoomede omtrent opzegging van woninghuur zijn bij den secretaris en de leden verkrijgbaar. Stad Hardenberg, 9 oct. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-11

Gemeente Ambt Hardenberg. Geldleening. Ten behoeve der gemeente Ambt Hardenberg zal worden aangegaan eene lening groot f. 36000 tegen eene rente van 4,5 procent. Zij die aandeelen in deze leening wenschen, kunnen zich ten gemeentehuize vervoegen. Heemse, 8 okt. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-11

Oproeping schuldvorderingen. Allen, die iets verschuldigd zijn aan wijlen J. Willering, in leven schoenmaker te Stad Hardenberg, worden verzocht hiervan beetaling te doen voor of op 1 november a.s. aan H. Pullen, Stad Hardenberg.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-18

25-jarig huwelijk Jan Willem Olthof en Johanna Hankamp, op maandag 21 oct. 1918. Bruchterveld.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-18

Groninger boerderij aan de Dedemsvaart. Notaris Zwamborn bericht dat de plaats te Lutten van mej. de wed. M. Prins en kinderen, is ingezet in 6 perceelen. Etc. Staarmanswijk.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-18

Huizen en land. Bergentheim en Kloosterhaar. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 30 oct. om 2 uur in cafe Mulder te Bergentheim te doen inzetten: 

1e voor den heer R. Mulder, 99,80 are land waarop een huis met vier woningen te Kloosterhaar; een huis op Terwindt-Arntz-veen, bij de schol, bewoond door L. Schonewille, 3.14.50 hectare land bij de molen te Brucht.

2e voor den heer L. Schonewille: 99 are land, waarop twee nieuwe huizen, aan het kanaal te Bergentheim, in 2 percelen.

3e voor den heer A.J. van Delden: 1 ha. best bouwland waarop nieuw huis bewoond door H. Huiskes.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-10-18

Bonne Berends Az., in leven president-directeur der Dedemsvaartsche Onderlinge Verzekering Maatschappij van IJzeren Schepen te Dedemsvaart, oud 64 jaar, lid der provinciale staten van Overijssel, ‘Humosa’, Dedemsvaart, 14 okt. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-10-18

J. Roos, oud 67 jaren. Wed. Roos-Alexander. Heemse, 13 oct. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-10-18

Lutje Wijnhold (geb. Heres), oud bijna 74 jaar. Bergentheim, 15 oct. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-25

Bij fa. J.H. Bosch: anijsdrop, salmiak-pastilles, abijdijsiroop, borsthoning, kinkhoestdrank, citromint, anijszaad, aspirine etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-25

Gemeentelijk Electrisch bedrijf te Stad Hardenberg. Gevraagd: een machinist-monteur tevens stoker, op een salaris van f. 600.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-10-25

Te koop: venterskar voor honden, bij E. Hendriks te Rheezerveen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-10-25

Johanna Hulzebosch, oud 26 jaar. Echtgenote van Roelof v.d. Berg. Bruchterveld, 25 okt. 1918.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-10-25

Jan Mensink, oud ruim 1 jaar, Hardenberg, 24 okt. 1918.

Koenraad Plaggenmarsch, oud 29 jaar, echtgenoot van H. Lotterman. Bergentheim, 23 okt. 1918.

Fenna Gerritdina en Wilhelmina Louisa Makkinga, Heemse, okt. 1918.

Johanna van Engelen, oud 44 jaar, echtgenote van Jan Mensink, Hardenberg, 22 okt. 1918.

Anton Veneman, oud 14 jaar, Hardenberg, 20 okt. 1918.

D.J. Bril, oud 62 jaar, Baalder, 22 okt. 1918.

Fokje de Jong, oud 23 jaar, Hardenberg, 22 okt. 1918 (nicht van K. Jongsma en H. Jongsma-Boersma).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-01

Chr. Mannenkoor ‘Eltheto’. Wegens het heerschen der Spaansche ziekte zijn de repetities tot nadere aankondiging uitgesteld (Spaanse griep).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-01

Notaris Zwamborn te Heemse bericht dat in de loop der maand november 1918 publiek worden verkocht alle roerende goederen van mw. de wed. Ropcke geb. Zweers, gelegen onder Stad- en Ambt Hardenberg en Gramsbergen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-01

Verhuring zitplaatsen. Gemeentelijke zitplaatsen in de Hervormde Kerk Hardenberg. J.W.C. Bloem (Burg.) en W.G. Nijzink (secr.).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-11-01

Bergentheim. ’t Aanbod van de kerkvoogdij van Hardenberg tot overdracht van het bestaande kerkgebouw, ten behoeve van de op te richten Ned. Hervormde gemeente alhier, is aangenomen.

Hardenberg. Naar we vernemen blijven de scholen hier voorloopig nog gesloten.

Wegens ziekte onder het personeel ter drukkerij moesten ook deze week weer vele berichten blijven liggen. (Spaanse griep).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-11-01

Herman Vase, oud 49 jaar en Gerrit Vasse, oud 18 jaar. Hardenberg

Herman Hendrik Kremer, oud 16 jaar, Hardenberg.

Willem Frederik Veneberg, oud 23 jaar.

Everhardus Goris, oud bijna 39 jaar, Hardenberg.

Gerard Dragt, oud 1 jaar en 3 maanden, Heemse.

Willem Veneberg, oud 23 jaar, Hardenberg.

H.J. Willering te Gees, oud bijna 19 jaar.

Joannes Gerardus Groote Balderhaar ten Velde, oud 32 jaar, Amersfoort (directeur van het chr. mannenkoor ‘Eltheto’).

Klaas Muis, oud 28 jaar, Bruchterveld.

G. Overweg, weduwe van S. Klement, oud bijna 74 jaar, Heemse.

Elisabeth Margaretha van Willigen, oud ruim 25 jaar, echtgenote van A.J. Breukelman, Hardenberg.

Albert Jan en Magrietha Breukelman, oud 18 maand

Hendrik Albert Runhaar, oud bijna 1 jaar, Radewijk.

G.J. Hulzebosch, oud 73 jaar, Bruchterveld.

Wed. Corbelet, oud 74 jaar, Bergentheim.

Gerrit Hendrik en Aaltje Jennigjen Veneman, Bruchterveld.

Wicherdiena Ringenier, oud 15 jaar, Hardenberg.

Fenna Olsman, oud 36 jaar, Kloosterhaar.

Pieter Hutten, oud bijna 16 jaar, Radewijk.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-08

Spaansche Griep – Creolin ter ontsmetting dezer ziekte. Stukken Campher, campherspiritus, napthalinekogels, carbol oplossing. fa. J.H. Bosch.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-11-08

Hendrikje Hamhuis, wed. H. Ensink, oud 64 jaar, Heemse.

Johanna Zweers, oud bijna 2 jaar, dr. van Chr. Zweers en J. Zweers-Dragt, Heemse.

Hermina Schutte, oud 74 jaar en 6 maand, echtgenote van J. Schuldink, Heemse.

Roelof en Evert Vasse, resp. 22 en 23 jaar. Hardenberg.

W. Scholten, Bergentheim, oud 28 jaar.

wed. F. Baarslag-Veltink, oud 77 jaar, Hardenberg.

Zwaantje ter Wielen, echtg. van wijlen E. Gerrits, oud bijna 61 jaar, Heemserveen.

Hendrikje Ridderman en W. Ridderman, Oudeveen.

Gerrit Jan Woelders, Heemse (z.v. G. Woelders en J. Woelders-Bakker).

Hermannus Brokelman, oud 4,5 jaar, Heemse.

Janna Antonia Hendrika Boers, oud 13 jaar en 4 maand, Heemse.

Gerrit Jan en Gerrit Schrotenboer, resp. 30 en 25 jaar, Radewijk.

G.H. hofsink, oud 27 jaar.

Jan Wessels, Dedemsvaart, 23 jaar.

Fredrika Ramaker, oud 1 jaar en 3 maand, Hoogenweg.

Fennigje Hakkers, oud bijna 8 maand en Fennigje Westenberg, oud 23 jaar en 5 maand. Bergentheim.

Gerrit Jan Rotman, bijna 85 jaar. Bergentheim.

Wolter Scholten, oud bijna 28 jaar, in leven onderwijzer aan de bijzondere school te Bruchterveld.

Egberdiena Wesselink, oud 18 jaar, Bruchterveld.

Zwaantje Ballast, weduwe van J. Zweers, oud bijna 69 jaar, Heemse.

Gerrit Jan Nijeboer, oud 19 jaar, Radewijk.

Jan Koster (12 jaar en 8 maand) en R. Kats (75 jaar), Bergentheim.

Herman Hendrik Kremer, ruim 16 jaar, Hardenberg.

J.H. Kotterink, oud bijna 23 jaar, Den Velde.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-15

Belangrijke verkooping. Notaris Zwamborn is voornemens, in opdracht van de notarissen Molenaar & De Kat te Rotterdam, woensdag 20 november om 1 uur bij Baving te Hardenberg, voor mevr. de wed. Ropcke-Zweers te doen inzetten: onder Stad Hardenberg: 82,95 are bouwland met dubbel woonhuis aan de Oostpoort, tusschen Voorstraat en Braaksteeg, alles in huur bij wethouder Zweers, in 15 perceelen, waarvan 10 zeer geschikt voor bouwterrein. 

7 are bouwland aan den Groenen weg

12.30 are bouwland Holtermanskamp, aan den Gramsbergerweg

2.49 are tuingrond achter Ziegelers houtstek

1.13.10 hect. Boerenkamp en Lubbenkampje

in Ambt Hardenberg: o.a.

2.68.10 hect. grasland op het Holt (bij ’t Jodenbergje) in 7 dagwerk etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-15

Bij akte 25 oktober 1918 voor ondergetekende notaris Zwamborn te Heemse verleden is door de heeren Aaltje Hendrik van Delden, bakker te Scheemda en Jan Pieter van Delden, slager te Schildwolde, aangegaan eene vennootschap, ten doel hebbende het drijven van handel in kruideniers- en grutterswaren alsmede de uitoefening van het bakkers- en slagersbedrijf, met al hetgeen tot een en ander verder behoort onder de te Bergentheim gevestigde firma A.H. en J.P. van Delden etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-11-15

Jennigje Hamhuis, ruim 2 jaar, dr. van H.W. Hamhuis en A.G. Bouwhuis, Heemse.

Berend van der Graaf Dzn, 22 jaar, Lutten a.d. Dedemsvaart.

Egbert Meilink, oud 32 jaar, echtgenoot van B. Meilink-Hurink. Hardenberg.

Wilhelmina Hendrika Hamhuis, oud 28 jaar, echtgenote van B.J. Nabers. Heemse (de Haar).

Hendrikje Spoelman, oud bijna 34 jaar, echtg. van L. Welink, Hardenberg.

zoontje Hulleman, oud 4 jaar en 2 maand, zn. van H. Hulleman en D. Hulleman-Huiskes, Bergentheim.

Hendrikje Rigterink, oud 24 jaar, echtgenote van J. Heijink, Diffelen.

G.J. Welink, oud 34 jaar, Bergentheim.

Berend Jan Timmer, oud een half jaar, Bergentheim.

Lena Johanna Hamhuis, dr. van G.W. Hamhuis en J. Hamhuis-Otten. Heemse.

dochtertje Camphuizen, oud 10 maand, dr. van J. Camphuizen en H. Camphuizen-Schutte, Coevorden.

ds. P. Wijngaarden, oud 27 jaar.

Hendrikus Vasse, oud 51 jaren, Hardenberg.

Roelof Kelder, oud 1 jaar, zoontje van A. Kelder en R. Kelder-Timmer, Rheeze.

Gerrit Jan Willems, oud bijna 1 jaar, z.v. J.H. Willems en J. Willems-v.d. Kamp, Bergentheim.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-11-22

Geesje Breukelman, geb. Jans, oud bijna 40 jaar, Hardenberg.

Rolina Horstra, oud 11 jaar, De Krim.

Lucas Meijerink, wed. G. Waterink, oud bijna 67 jaar, Bergentheim.

Douwe Douma, oud 55 jaar, Heemse

Aaltje Pullen, ruim 21 jaar, Collendoorn.

Frederik Gerrit Odink, oud 22 jaar, Heemse.

Hendrik Zwiep, De Krim.

Jantiena Cornelia Bouwhuis, oud bijna 17 jaar, Heemse (De Haar).

Rika Warmink, 12 jaar en 6 maand, d.v. G.J. Warmink en L. Meilink, Diffelen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-11-29

Burgerwacht. De burgemeester van Ambt Hardenberg maakt bekend, dat door hem het plan is opgevat evenals in verschillende andere gemeenten ook hier een z.g. Burgerwacht in te stellen.

Regeeringsgetrouwe ingezetenen, welke van deze vereeniging deel wenschen uit te maken, gelieven zich schriftelijk aan te melden voor 10 dec. a.s.

Heemse, 27 nov. 1918.

H.H. Weitkamp, burgemeester.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Bibliotheek

1918-11-29

Heropening gratis-bibliotheek (voor leden en begunstigers) der knapenvereeniging ‘Samuel’, a.s. zondag van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf in de consistorie der ger. kerk.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Ingezonden brief

1918-11-29

Door eenige plaatsgenoten van wie onze vereeniging financiele steun mocht ondervinden, werd ons er op gewezen dat thans in tal van plaatsen in ons land feesten worden gehouden, nu er aan den wreeden wereldoorlog met al hare aanklevingen een eind is gekomen. Tevens werd ons de vraag gesteld of ook wij hier een feest zouden willen organiseren.

Ons bestuur heeft echter gemeend met de feestviering nog eenigen tijd te moeten wachten. Waar onze stad zoo vreeselijk is geteisterd, waar zoovele huisgezinnen in diepen rouw gedompeld en de talrijke geslagen wonden nog zoo versch zijn, achtte zij het thans niet den geschikten tijd om uiting te geven aan de feestvreugde door met het muziekcorps een optocht te houden of een concert te geven.  (Spaanse griep).

Het bestuur der Hardenberger Muziekvereening. W. Nieman (Voorz.) en R.E. de Bruin (secr.). 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-11-29

Hardenberg. Tot machinist voor de electrische verlichting alhier is benoemd de heer H.J. Otten.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Ambt Hardenberg, 26 nov. 1918

1918-11-29

Toespraak van de burgemeester wegens de gesloten vrede na W.O.-I. Een oorlog gespaard gebleven, een ernstige besmettelijke ziekte, die duizenden ten grave voerde en in menig huisgezin droefheid en weedom bracht, brak onder het volk uit. Ook onze gemeente bleef niet gespaard, immers zeer veel gezinnen werden getroffen en even zooveel onherstelbare wonden geslagen. In het tijdvak van 15 october tot 26 november van het vorig jaar, werden 15 sterfgevallen in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven, en dit jaar over hetzelfde tijdvak niet minder dan 175. Het past ons in deze oogenblikken een onzer ambtenaren, den heer J.G. Groote Balderhaar ten Velde, die ook deze ziekte ten offer viel, te gedenken. Een schoone toekomst lag voor hem, helaas het werd anders beschikt. Wij verliezen in hem een trouw en ijverig ambtenaar, die zijn beste krachten aan de gemeente gegeven heeft; in dankbare herinnering zal hij in onze gedachten voortleven.  (Spaanse griep).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-11-29

Fennigje Vossebelt, oud 57 jaar, Heemserveen.

Frederik Bouwhuis, oud bijna 61 jaar, e.v. J. Bouwhuis-Ligtenberg, Collendoorn.

Hendrik Hakkers, oud 30 jaar en 7 maand, wed.nr. van B. Hofsink, Heemse.

Zwaantje Hagedoorn, wed. J. Kisteman, oud 52 jaar, Dedemsvaart.

Hendrik Jan Ramaker, oud 19 jaar. De Krim.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-12-06

Burgerwacht. De burgemeester van Stad Hardenberg noodigt hen die bereid zijn deel uit te maken van eene door hem voor deze gemeente in te stellen burgerwacht uit zich daartoe persoonlijk of schriftelijk aan te melden. De burgemeester, J.W.C. Bloem.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-12-06

Veen- en dalgronden Bruchterveld.

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 10 december om 1 uur in cafe De Bruin te Stad Hardenberg voor mej. de wed. J. Roos en kinderen te doen inzetten:

5,33,00 ha. uitmuntende veengrond, bij Oelen aan de Breedesloot etc., Hongerdijk, Boksloot, Hooimansbelt

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-12-06

Wegens afschaffing.

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 17 dec. om tien uur bij mej. de wed. J.H.W. Makkinga op de Brink te Heemse te verkopen roerende goederen etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten.

1918-12-06

Hardenberg. In de woensdag gehouden vergadering van de Handelsvereniging alhier werd door verschillende leden geklaagd over het lang uitblijven van het electrisch licht. Etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Ambt Hardenberg, 3 dec. 1918

1918-12-06

Benoeming plaatsvervangend secretaris: de heer Klaassen.

Schrijven van G.S. waarin dringend verzocht wordt het salaris van de gemeenteveldwachters te verhogen.

Bespreking over op te richten U.L.O.-school te Slagharen. Voorz. zegt dat hier veel moeite aan is verbonden en acht het om bijzondere redenen wenschelijk hiertoe voorlopig niet te besluiten.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Stad Hardenberg, 29 nov. 1918

1918-12-06

Een schrijven van G.S. waarin wordt aangedrongen om het salaris van de gemeenteveldwachter te verhogen. 

De voorzitter doet mededeling van het verhandelde op de den 6en nov. gehouden vergadering der Dedemsvaartse Stoomtrammaatschappij. Hier waren tegenwoordig afgevaardigden uit Groningen, Drenthe en Overijssel. Er is geen afdoend besluit genomen, maar er werd voorgesteld dat het rijk 50 pct in het tekort zal bijdragen, de provincie 25 pct en het overige door de belanghebbende gemeentebesturen. Aangezien men hier nogal belang heeft bij de tram wat betreft het goederenvervoer, werd besloten voor deze gem. het tekort te dragen.

De voorz. deelt mee dat zich vier sollicitanten hebben aangemeld voor machinist der electrische installatie. uit dit viertal werd benoemd met 6 van de 7 stemmen, de heer H.J. Otten, koperslager alhier.

Bij gehouden rondvraag vestigt de heer Waterink de aandacht op den slechten toestand van den weg van Venebrugge naar Ebbenbroek.

Ook de heer Schuldink zegt dat de weg in Stobbenhaar slecht is. Ook de weg van Peltjes naar de Schol is in slechte toestand.

De heer Schuurman geeft zijn verontwaardiging te kennen over het lang uitblijven van het electrisch licht. Hij meent dat men wel wat vlugger kan voortwerken.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-12-06

Joh. Scholten, oud 39 jaar, Lutten.

Hermina Welleweert, oud 42 jaar en zoontje Jan Jurjens, Anerveen.

Hendrikje Hellendoorn, weduwe H. Blootens, oud 54 jaar, Diffelen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-12-13

Wegens afschaffing. Notaris Zwamborn zal voor mej. de wed. J.H.W. Makkinga op de Brink te Heemse verkopen: roerende goederen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-12-13

Hardenberg. Gaarne vestigen wij de aandacht op een advertentie aan de achterzijde van ons blad, betreffende de te houden bazar. Een bazar is hier iets nieuws, men verzuime daarom niet er heen te gaan. Er zal van alles te koop zijn en de opbrengst van het verkochte komt, ten goede van het Groene Kruis alhier.

Heden morgen geraakte de landbouwer W.Z. te Loozen juist bij het binnenkomen der plaats, met paard en wagen op hol. Etc.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties

1918-12-13

Albert Hendrik Altena, oud 4 dagen, zoontje van J. Altena en J. Hofsink, Rheeze.

Gerritje Nijhoff, oud ruim 84 jaar, weduwe H. Vrielink, Heemse.

Trijntje Marsman, oud bijna 5 maanden, Ane.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Advertentie

1918-12-20

25-jarig huwelijk Jan Hendrik Olthof en Geertje Odink op zondag 22 december 1918, Bruchterveld.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Plaatselijke berichten

1918-12-20

Heemse. Te Ambt Hardenberg werd dezer dagen door voormannen van den landbouw eene bespreking gehouden over de wenschelijkheid en mogelijkheid de kleine plaatselijke aankoopvereeniging te organiseren tot een Centrale Coop. Aankoopvereeniging. De voorloopige besprekingen vielen zeer ten gunste eener centralisatie uit. 

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Raadsvergadering Stad Hardenberg, 13 dec. 1918

1918-12-20

Adres van de Handelsvereniging voor Stad en Ambt Hardenberg waarin gevraagd wordt wat meer op spoed aan te dringen bij den uitvoerder der electriciteitswerken, en een tweede adres van die vereniging met verzoek de straten beter te reinigen.

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertentie

1918-12-20

Hermannes Pullen, oud 67 jaar, weduwnaar van Geesje Sierink, Bergentheim (gedurende 30 jaar werkzaam in de Veenderij Van Roijen).

Salland’s Volksblad, historischeprojecten Hardenberg

Rouwadvertenties