1919-01-03 Advertentie Notaris Zwamborn, verkoop voor de erven wed. F. Baarslag te Stad Hardenberg, van een ijzeren aakschip, groot 23 ton (te bezichtigen bij Koops a/h Kanaal), verder een huis en erf in het Oude Bosch en een huis en erf bij de chr. school, landerijen op Stadskamp, Pastoorskamp, de Koppel en den Lagenmarsch, 11 begraafplaatsen. Voor de heer R. Dragt een huis waarin 4 woningen in den Esch.
1919-01-03 Advertentie Notaris Zwamborn, verkoop voor de heren Schuite en Veldkamp te Stad Hardenberg, van hun boerderij, gunstig gelegen aan het kanaal te Stad Hardenberg.
1919-01-03 Plaatselijke berichten Hardenberg. In de vergadering van de afd. ‘Hardenberg en omstreken’ van de Ned. Bakkersbond, op donerdag jl., is besloten de bakkersstaking op te heffen (staking). Het besluit tot staking was genomen om daardoor de autoriteiten te nopen voor een geregelder meelvoorziening, welke in den laatsten tijd veel te wenschen overliet, zorg te dragen. Etc.
1919-01-03 Plaatselijke berichten Hardenberg. Zondagmiddag geraakte J.H., landbouwer aan het kanaal, met paard en wagen op hol. Bij het kerkhof sloeg de wagen om en kwamen de inzittenden op den grond terecht. Dit waren de voerman en zijn vrouw, het echtpaar V. dat juist een kleine had laten doopen en vrouw M. uit den Vrouwenhoek. Vrouw H. werd direct per rijtuig naar huis gebracht, terwijl de beide andere vrouwen zich onder behandeling van dr. O. stelden. Daar bleek dat vrouw V. haar vinger gebroken had en vrouw M. haar pols. Het kindje kwam er vrij goed af, maar moest nog van droge kleertjes worden voorzien, daar het in een plas water was gevallen. Het ongeluk is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de baldadige straatjeugd.
1919-01-03 Plaatselijke berichten Heemse. Tot commies ter secretarie alhier is benoemd de heer J.W. Loef Schuphoeven te Vlaardingen en tot adjunct-commies de heer G.J. van Vleuten te Amersfoort. Dedemsvaart – eindveiling vaste goederen van Ruyf – drogisterij aan de Kalkwijk – J.B. Melenhorst – K. Steendam – Stroomberg – N. Anbergen – huis a.d. oostzijde van de Kalkwijk – erven D. Ruyf – woonhuis a.d. Nieuwenweg W. Noppers te De Krim Gramsbergen – raadsvergadering – tot onderwijzer aan den Duitschen cursus benoemd de heer A. van Eerden, hoofd der school te Gramsbergen – tot hoofd der school te De Krim benoemd dhr. A. uilenberg, onderwijzer te Oud-Avereest Hardenberg – opbrengst van bazar ten bate van ’t Groene Kruis f. 526,- Hardenberg – na het zenden van een telegram aan de minister van Landbouw kon er een ruimere distributie van carbid plaats hebben en werden er kaarsen ontvangen. De afd. Hardenberg van Patrimonium verzonde nu ook nog een tweede en derde telegram om ruimere distributie van zeep voor de wasch. Mogen de huismoeders verblijd worden. Ze wachten al 5 weken en langer. Hardenberg – zondagmiddag geraakte J.H., landbouwer aan het kanaal, met paard en wagen op hol. Bij het kerkhof sloeg de wagen om en kwamen de inzittenden op den grond terecht. Dit waren de voerman en zijn vrouw, het echtpaar V., dat juist een kleine had laten dopen, en mevrouw M. uit den Vrouwenhoek c.a. Hardenberg – vergadering Nederlandsche Bakkersbank afd. Hardenberg en omstreken – bakkersstaking opheffen Advertentie: notaris zwamborn is voornemens voor de erven wed. F. Baarslag te Stad Hardenberg in cafe Baving te doen inzetten: een ijzeren aakschip, groot 23 ton, te bezichtigen vanaf 1 januari 1919 bij Koops a/h Kanaal, een huis en erf aan het Oude Bosch en een huis en erf bij de christelijke school – land in de Esch, de Koppel, de Lagenmarsch, Stadskamp, Pastoorskamp, 11 begraafplaatsen Advertentie: Zwamborn – verkoop voor P. van Dijk, meestersmid te Bergentheim: 2 kasten, 1 kabinet, schilderijen, fornuispot, spinnewiel c.a. Advertentie: Notaris Zwamborn – verkoop voor de heeren Schuite en Veldkamp te Stad Hardenberg, in hotel Baving, van hunne boerderij gelegen aan het kanaal te Stad Hardenberg c.a. Advertentie: mobilia ten sterfhuize van mej. de wed. Ruijf aan de Kalkwijk te Dedemsvaart Advertentie: veiling in cafe Koiter aan de Balkbrug – van het hotel-cafe-restaurant van wijlen de heer L. Koiter c.a. Advertentie: spreekuur Bergentheim op dinsdag en vrijdag ten huize van mej. De Vries-Otten – H.G. Oldeboom, arts, Hardenberg Advertentie: bestek en tekeningen – grafzerken en monumenten – J. Breukelman, Gramsbergerweg, Hardenberg, bouwkundige
1919-01-03 Rouwadvertenties Johanna Dina Mulder, oud ruim 9 jaar, dr. v. P. Mulder en J.D. van Melle, Hardenberg, 29 dec. 1918. Albertus Gerhardus Borneman, oud 2 jaar en 4 maand, z.v. D.J. Borneman en A. Kremer, te Ane, 20 dec. 1918. L. Steenbergen, oud 73 jaar, Oude Veen, dec. 1918. Gerritdina Bril, oud 6 jaar, d.v. G.J. Bril, Engeland, 29 dec. 1918
1919-01-10 Advertentie Notaris B.H. Kelder, verkoop vor L. Rink te Lutten van een boerenplaats aldaar, bestaand uit woonhuis met bouw-, groen- en heidegrond, groot 10 ha, 73 a en 15 ca.
1919-01-10 Advertentie Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van bestek en teekeningen. Door hem worden ook bestellingen aangenomen op alle soorten grafzerken en monumenten. J. Breukelman, bouwkundige, Gramsbergerweg, Hardenberg.
1919-01-10 Advertentie Patrimonium Hardenberg – Vergadering 13 jan. 1919 in de Chr. Bewaarschool. Agendum: 1. Landarbeiderswet, P. Gilhuis. 2. Het oprichten van een vereniging daartoe. 3. loonsverhoging voor vaste arbeiders en vakarbeiders. 4. Uit zeepnood gered.
1919-01-10 Ingezonden stuk … in vele woningen heeft men nu ’s avonds electrische verlichting…
1919-01-10 Raadsvergadering Ambt Hardenberg Adres van de Handelsvereniging te Stad Hardenberg voor aanschaf van een veegmachine wordt voor kennisgeving aangenomen. In verband met een verzoek van ingezetenen van Rheeze wordt besloten de commissie, die indertijd ingesteld werd voor verbetering van wegen, waarvan destijds de heer Van der Sanden lid was, nu op tal te brengen door benoeming van de heer Bruins. Deze cie kan nu een en ander in onderzoek nemen. Ook uit Bergentheim is een verzoek ingekomen om subsidie voor een aan te leggen rijwielpad. De voorzitter zegt dat eigenlijk de bewoners aan den Kloosterdijk het eerst geholpen zouden moeten worden. De heer Reinders zegt dat de toestand in Bruchterveld ook treurig is, waarop de heer Geerdes zegt dat men verstandig deed daar een waterschap op te richten, dat zou een gehele verbetering brengen, al maakt men de wegen goed in orde, dit zal niet baten zolang de waterleiding niet goed is.
1919-01-10 Rouwadvertenties Evert Altena, oud 71 jaar, Diffelen, 31 dec. 1918. Egberdiena van den Berg, oud ruim 35 jaar, e.v. F. Godeke, Bruchterveld, 7 jan. 1919
1919-01-17 Advertentie Notaris B.H. Kelder, verkoop voor de erven J. Zomer te Lutterhard, een huis en erf met bouwland te Lutterhartje, groot 1ha, 7 are en 20 ca.
1919-01-17 Advertentie Notaris Zwamborn, verkoop voor A.A. Oostenbrink, een nieuw woonhuis met 8 ha. land op het Rheezerveen achter Ter Wielen.
1919-01-17 Advertentie Varkensfonds Heemse, vergadering in de openbare school.
1919-01-17 Rouwadvertenties Jansje Schutte, oud 6 maanden, d.v. G. Schutte. 8 jan. 1919, Hardenberg. D. Lok, 14 jan. 1919, Dedemsvaart. Alberdina Klinge, oud bijna 58 jaar, e.v. G. Heijink, Diffelen, jan. 1919.
1919-01-24 Advertentie De nationale bankvereeniging, kantoor Coevorden, bericht dat tot correspondent is aangesteld de heer J. Zwamborn, notaris te Heemse, tot wien men zich kan wenden voor alle bankzaken.
1919-01-24 Advertentie Onderlinge Veefonds Stad hardenberg. S. Baarslag (voorz.), G.E. Middendorp (secr.).
1919-01-24 Advertentie Oproep: tot een bijeenkomst van gedemobiliseerden en niet-gemobiliseerden op woensdag 29 jan. ’s avonds half acht in cafe ‘de Jaarbeurs’. Onderwerp: bespreking om een afdeling op te richten van den Bond van Ned. Dienstplichtigen.
1919-01-24 Advertentie Veefonds Brucht, vergadering in de school.
1919-01-24 Advertentie Verloren: op den weg van ’t station Bergentheim naar Hardenberg, een ondereind van een rijtuiglantaarn met veer, E. Renkema, Hardenberg.
1919-01-24 Rouwadvertentie A. Espeldoorn, oud ruim 80 jaar. Bergentheim, 9 jan. 1919.
1919-01-31 Advertentie 12,5 jaar huwelijk Gerrit Jan Tempelman en Johanna Hellendoorn. Diffelen, febr. 1919
1919-01-31 Advertentie Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan den heer G.J. Hulzebosch, overleden te Bruchterveld 27 oct. 1918, worden verzocht daarvan opgaaf te doen bij not. Zwamborn.
1919-01-31 Advertentie Eerste kwaliteit rundvleesch, L. Leman, Hardenberg.
1919-01-31 Advertentie Het adres voor vet vleesch is Ten Brink de Bruin.
1919-01-31 Advertentie Notaris B.H. Kelder, verkoop voor de Pastorie der Herv. Gem. te Dalen, van enige percelen uitmuntende groengrond te Engeland.
1919-02-07 Advertentie Algemeene jaarvergadering van het Ziekenfonds ‘Voor Allen’ te Lutten.
1919-02-07 Advertentie De schilderspatroonsvereeniging afd. Dedemsvaart, Stad- en Ambt Hardenberg en Gramsbergen maakt bekend dat vanaf 1 februari het loon is vastgesteld op 36 cent per uur.
1919-02-07 Advertentie Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens publiek te verhuren een perceel grond gelegen naast de school aan de Stationsweg c.a. J.W.C. Bloem (Burgemeester) en W.G. Nijzink (secr.).
1919-02-07 Advertentie Vergadering van belanghebbenden bij den harden weg te Bruchterveld op dinsdag 11 febr. in de chr. school aldaar.
1919-02-07 Advertentie Voorlopig bericht. Notaris Berendsen zal verkopen te Slagharen, voor de familie Posthoorn: haar kruideniers- en winkelhuis, met overigens in alles gedurende meer dan 70 jaren drukke affaire aan de Schuine Sloot te Slagharen. En hare daaraan verbonden boerderij, alles uitstekend land, groot pl.m. 18 hectare. Alsmede 5 achter het vorige gelegen boerenspulletjes en eindelijk 2 mooie boerderijen bij de openbare school te Slagharen.
1919-02-07 Ingezonden stuk Naar ik gehoord heb zal hier maandag een vergadering worden gehouden met het doel een afdeling op te richten van den Alg. Ned. Timmerliedenbond. Ik ben zo vrij onze Patrimoniummannen te waarschuwen zich niet bij een dergelijke vereeniging aan te sluiten. Zoogenaamde neutrale vakvereenigingen worden zoo licht bijwagens van den socialistischen trein. Etc. P. Gilhuis, voorz. Patrimonium afd. Hardenberg. Zie deze krant ook advertentie: Algemeene Vergadering van Timmerlieden van Stad en Ambt Hardenberg.
1919-02-07 Plaatselijke berichten Heemse. Donderdagmiddag waren in de openbare school alhier ongeveer 25 personen bijeengekomen, om te spreken over de oprichting van een Burgerwacht. De burgemeester, die de vergadering presideerde, zette het doel van de Burgerwacht uiteen, waartoe ook een concept-reglement werd voorgelezen. Na enige bespreking werd besloten een Burgerwacht op te richten in deze gemeente en werden als leden van het voorlopig bestuur benoemd de heren: Luimes, Zwamborn, Mooi, Schuite, Hakkenes en Gasman. Over enige dagen zal, als met Slagharen samen vergaderd wordt, definitief tot oprichting worden overgegaan. Zie ook de advertentie in deze krant.
1919-02-07 Raadsvergadering Stad Hardenberg, 6 febr. 1919 De voorz. zegt dat sedert de laatste vergadering het electrisch licht klaar is gekomen en geloofd dat er ieder hoogst voldaan over is. Weliswaar heeft het lang geduurd, maar alles is ook flink en degelijk afgewerkt, hetgeen tot eer van den uitvoerder strekt. De dichter van het pamfletje heeft er niet veel eer mee behaald. De voorz. doet verder mededeling dat er een condensator moet worden aangebracht bij het electrische bedrijf om te voorkomen dat er stoom verloren gaat. Dit wordt door den raad goedgekeurd. De heer Frijling vraagt of het licht des morgens ook zal branden, waarop de voorz. antwoordt dat dit wegens de hoge kosten der kolen voorlopig wel niet zal gebeuren. De heer Peltjes vraagt ten slotte nog hoe het staat met den weg naar de schol, daar dit toch bij den verkoop in uitzicht is gesteld. B. en W. zullen een onderzoek instellen, het is om de hoge kosten achterwege gebleven. De heer Schuurman merkt nog op dat de weg bij Langius ook zeer slecht is en nodig opgeknapt moet worden.
1919-02-14 Advertentie Bazar te Schuinesloot ten voordeele der christelijke school aldaar.
1919-02-14 Advertentie Openbare vergadering van oud-gedemobiliseerden in cafe ‘De Jaarbeurs’ te Hardenberg.
1919-02-14 Advertentie Varkensvleesch en Spek. Hiermede stel ik het geachte publiek in kennis dat ik aan mijn zaak verbonden heb een varkensslagerij, zoodat ik dagelijks voorzien ben van spek, varkens-, rund- en kalfsvleesch tegen de laagst mogelijke prijzen. D. Blein.
1919-02-14 Ingezonden stuk Ik las in uw blad van 7 febr. eene advertentie waarin belanghebbenden voor verharding van den Broekweg, den weg naar Bruchterveld, worden samengeroepen in de chr. school aldaar. Deze advertentie ewkte minder aangename herinneringen bij mij op. In het laatst van het vorig jaar moest ik nogal eens dien ‘Broekweg’ passeeren. Te voet sprong ik meest als een haas van het eene droge plekje op het andere, en zoo kwam ik er langs. Op een andere keer zat ik in een sjees. Dat was me wat! Dan werd ik links dan rechts geworpen, vreesde met het rijtuig om te slaan en in den modder terecht te komen. Ik zei tegen den voerman: ‘als er nu straks weer van die “knikken” komen, dan ga ik liever door den moedder waden, want we gaan ’t onderst boven’. De raad van Ambt Hardenberg geeft duizenden uit aan het raadhuis. Het was mischien nodig. Maar wat moeten die eenvoudige mensen zeggen als ze dat hooge stuk aan ’t eenvoudige gebouw vastgedrukt, met bewondering aanzien? Nog iets. Naar wordt rondverteld kan de rijksontvanger, die in Hardenberg kantoor houdt, geen lokaliteit vinden. ’t Is jammer. Want zoo loopt de stad gevaar het kantoor hier te verliezen, als de ontvanger naar een andere gemeente moet verhuizen. Moet het zoo ver komen? Kom gemeenteraad van Hardenberg, hier is een algemeen belang te behartigen. Ruimte hebt ge te bieden, als straks het distributie-pakhuis niet meer noodig is. Geeft herberg door een flink kantoor in te richten voor den man die allen dient. (zie ook ingezonden stuk in krant d.d. 28-02-1919)
1919-02-14 Rouwadvertentie Margjen Hoogeveen, oud 64 jaar, e.v. J. Bakker, Bruchterveld, 9 febr. 1919.
1919-02-21 Advertentie Gemeente Stad Hardenberg. Ter voorkoming van vervolgingskosten worden belastingschuldigen aangemaand hunne verschuldigde hoofdelijken omslag en de hondenbelasting zo spoedig mogelijk te komen voldoen. Gemeenteontvanger G.W.E. Frijling.
1919-02-21 Advertentie Hengsten Associatie (Hardenberg Gramsbergen). Degene, die lid wenscht te worden van bovengenoemde vereniging, vervoege zich den 24sten febr. in ’t hotel Baving te hardenberg of den 26sten feb. in hotel Kuiper te Gramsbergen, waar dan de gelegenheid zal worden gegeven om de voorlopige acte te tekenen. W. Iemhoff (voorz.) en H. Baarveld (secr.).
1919-02-21 Advertentie Not. Zwamborn, voor diverse personen verkoop: – P. Wamelink, grond in de Lagenmarsch en in ‘de Beemaat’ te Heemse en aldaar op ‘de Hooge Oever’ – J.W. Boerrigter, bouwland in ‘Geersland’ te Kruisebrink – G. Middendorp en J.G. Makkinga, gras- en bouwland in de turfblokjes – J. Snijders te Heemse en B.J. Valkman te Gramsbergen, grond in de Viskoele in de Heemseresch en grond in de Bandel en op den Molenberg – H. Zweers J.R.zn, dubbel woonhuis met schuur en tuin in den Esch – G.J. Meilink te Hardenberg, 2 woonhuizen op het Koningsgat te Hardenberg – M. Pullen, grond op Heidenkamp.
1919-02-21 Advertentie Not. Zwamborn, voor H.V.W.H. Schuldt, inzet boerderij op het Rheezerveen.
1919-02-21 Advertentie Not. Zwamborn, voor J. Baarslag J.H.zn te Heemse: een nieuw gebouwd boeren woonhuis a.h. Kanaal te Stad Hardenberg.
1919-02-21 Advertentie Te koop: een nieuw huis (boerenplaats) met 3 bunder grond bij Roelof Kollen, Bruchterveld.
1919-02-21 Rouwadvertenties Gerrit Jan Wesselink, oud 79 jaar, Bruchterveld, 20 febr. 1919. Tietje Posthuma, oud 76 jaar (Gilhuis), Hardenberg, 17 feb. 1919. Jannes Roelof Zweers, oud enige dagen, E. Zweers en D. Zweers-Otten, Heemse, 12 feb. 1919.
1919-02-28 Advertentie 25-jarig huwelijk Berend Stoeten en Jennegien Gerdinge op 7 maart 1919, Wielen.
1919-02-28 Advertentie De burgemeester van Stad Hardenberg vestigt er met nadruk de aandacht op dat de Burgerwacht een zuiver plaatselijke instelling is, wier diensten dan ook alleen binnen de gemeente kunnen worden ingeroepen. J.W.C. Bloem.
1919-02-28 Advertentie Not. Zwamborn, verkoop in cafe Raak te Bergentheim, voor J. Bakker sr. te Bruchterveld c.s., hun boerenplaats aan de Bruchterwijk.
1919-02-28 Advertentie Notaris Berendsen zal verkopen op nader te bepalen dag alle onroerende goederen der familie Posthoorn te Slagharen.
1919-02-28 Rouwadvertenties Jennigje ten Brinke, oud 64 jaar en 4 maand, e.v. D. Schutte, Baalder, 24 feb. 1919. Gerrit Jan Wesselink, oud 79 jaar, Bruchterveld, 20 feb. 1919. Janna v.d. Berg, oud bijna 10 maanden, Bruchterveld, 26 feb. 1919. Gerrit Jurjens, oud 3 maanden, Anerveen, 25 feb. 1919. Gerritdina Johanna Hamhuis, oud bijna 4 jaar, Heemse, 21 feb. 1919. Hendrikje Zweers, oud zes maanden, Hardenberg, 23 feb. 1919.
1919-03-07 Advertentie Een geheele wagonlading rijwielen aangekomen. Om spoedig te ruimen, worden deze tegen lage prijzen afgegeven. J.A. Dijk.
1919-03-07 Advertentie Not. Zwamborn, inzet boerenplaatsje van W. Mulder te Collendoorn, gelegen o.d. Riet te Heemse.
1919-03-07 Advertentie Not. Zwamborn, inzet voor J. Bakker sr. te Bruchterveld, hun boerenplaats met huis c.a. gelegen aan de Bruchterwijk. Voor mej. de Vries te Bergentheim een huis a.h. kanaal te Bergentheim. Voor G.J. Moeken te Brucht een boerenplaatsje aldaar.
1919-03-07 Advertentie Patrimonium Hardenberg – Oprichting Bouwvakarbeidersbond en Landarbeidersbond.
1919-03-07 Advertentie Uitvoering Chr. Zangvereniging ‘Looft den Heer’ te Bruchterveld.
1919-03-07 Advertentie Woningbouwvereniging ‘Concordia’ Hardenberg. een stukje tuingrond te huur aan de Stationsweg.
1919-03-07 Rouwadvertenties Johannes Muis, 6 weken, Bruchterveld, 20 feb. 1919. Zwaantje Ramaker, 77 jr, echtgenote van l. Goris, Hardenberg, 2 mrt. 1919. Jan Hendrik Vinke, 1 jaar en 9 mnd, Gramsbergen, 2 mrt. 1919. Janna Godeke, bijna 10 maand, Bruchterveld, 3 mrt. 1919. Hermina Zweers, oud bijna 3 jaar, Hardenberg, A. Zweers en D. Zweers-Bosch, 4 mrt. 1919. Hendrika Lamberts Klein, ruim 84 jaar, weduwe van Johs. Blomberg, Zwartsluis, 4 mrt. 1919.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder te Gramsbergen en not. A.G. Bloem te Ommen zullen op woensdag 19 mrt des voorm. 11 uur ten huize van mej. de wed. Horstra te De Krim en ten verzoeke van mej. de wed. E. Schuiling en kinderen aldaar, doen inzetten en 14 dagen later publiek verkopen: onderscheiden perc. bouwland en dalgrond aan de Kalkwijk, Vriesendijk en Dommersvaart te De Krim.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder , ten huize en ten verzoeke van de wed. J.Hk. Grimmerink te Den Velde, publieke verkoop van roerende goederen.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder, voor J. Lawant aan ’t Tramstation te Lutten, voor H. Prins publiek verkopen: een partij mooie dennen.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder zal in cafe Hudepohl te Lutterhard voor H. Visscher aldaar inzetten en 8 dagen later finaal verkopen: een hius en erf met bouwland te Lutterhartje.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder zal ten huize van mej. de wed. Horstra te De Krim, publiek inzetten: 1. voor den heer A. Karsijns te De Krim, al zijne onroerende goederen behalve het winkelhuis te De Krim, ten zuiden van de Lutterhoofdwijk, bestaande uit 2 woningen etc. 2. voor de heer Karsijns e.a., enige percelen uitmuntend groen- en bouwland te De Krim 3. voor de heer G. Molenbroek te De Krim, zijn winkelhuis a.d. Lutterhoofdwijk te De Krim 4. voor de fam. J. Berg te De Krim, circa 15,5 ha. best bouw- en groenland aan weerszijden van de Schuinesloot en een huisplaats van 50 aren aan de Lutterhoofdwijk, waarop een arbeiderswoning.
1919-03-14 Advertentie Not. B.H. Kelder zal ten sterfhuize van Harm Meijerink te Engeland, publiek verkopen: div. roerende goederen.
1919-03-14 Advertentie Not. Zwamborn ingezet voor J. Bakker c.s. te Bruchterveld, hun boerenplaatsje gelegen aan de Boksloot in het Bruchterveld. Voor G.J. Moeken te Brucht diens boerenplaatsje te Brucht.
1919-03-14 Advertentie Not. Zwamborn, voor W. Mulder ingezet diens boerenplaatsje o.d. Riet te Heemse.
1919-03-14 Advertentie Wegens overlijden van H. Meijerink te Engeland, gem. Gramsbergen, een beste boerenplaats te huur om dadelijk te aanvaarden. ongeveer 8 ha. Inschrijvingsbiljetten inleveren bij J. Jurjens te Ane.
1919-03-14 Advertentie Zanguitvoering van de Chr. Zangver. ‘Hosanna’ te Hardenberg in de Geref. Kerk.
1919-03-14 Raadsvergadering Ambt Hardenberg, 7 maart 1919 Onder de ingekomen stukken is een mededeling van de Commissaris der Koningin in deze provincie, dat de heer H.H. Weitkamp, burgemeester dezer gemeente, de bij de gemeentewet vereiste eden heeft afgelegd in verband met zijn herbenoeming als burgemeester der gemeente. Nadat dit stuk door de secretaris is voorgelezen, vraagt de heer Oostenbrink, oudste wethouder, het woord en zegt ongeveer het volgende: Hooggeachte burgemeester, mijne heeren! Het zij mij vergund, waarde burgemeester, u voor wij met onze werkzaamheden een aanvang nemen, in deze eerste raadsvergadering van uw tweede zesjarig tijdperk als burgemeester dezer gemeente, eenige welgemeende woorden te mogen toevoegen. De taak door u op 26 februari 1913 aanvaard, was zwaar, ja zeer zwaar, terwijl uw leven als regeringspersoon er niet gemakkelijker op werd toen 1 augustus 1914 de klokken beierden en onze jonge mannen werden opgeroepen om eventueel onze grenzen te verdedigen. Van dien tijd af hebt gij een taak te vervullen gehad, waarvan het gewichtige bij geen benadering is te schatten door hen die met gemeentezaken niet in nauw verband staan. Ik bedoel het zogenaamde distributiespook. Etc. etc. Hierna vraagt de heer Schuite, gemeentesecretaris, het woord. Etc. etc. Rapport van de commissie betreffende het verharden van de weg te Bergentheim, met sintels. De heer B.J. de Haan te Coevorden wordt benoemd tot hoofd der school te Ebbenbroek. Ten slotte wordt aan B. en W. een krediet verleend van f. 200 ter bestrijding van kosten i.v.m. oprichting Burgerwacht.
1919-03-14 Rouwadvertenties Jan Hendrik Meijer, bijna 2 jaar, z.v. G.J. Meijer en A. Meijer-Otten, Hardenberg. Hendrik Jan Vinke, 9 jaar en 3 maand, z.v. A. Vinke en G. Vinke-Kosters, Loozerveld, 9 mrt. 1919.
1919-03-21 Advertentie Bij inschrijving te huur: voor de tijd van anderhalf jaar: een huis a.d. Fortuinstraat te hardenberg, waarin voorheen schoenmakersaffaire.
1919-03-21 Advertentie De heer H.J. Bulten, burgemeester van Blokzijl, hoopt op do.avond 27 maart in het kerkje te Schuinesloot te spreken over: de politieke toestand en de Chr. Hist. Unie.
1919-03-21 Advertentie Een klaar pak. In voorraad mooie keuze in heeren costumes vanaf f. 35. fa. G.J. Meijer-Wamelink, Hardenberg. Zie ook krant d.d. 02-10-1925. Advertentie en afbeelding van het pand en de Vechtbrug. P. Wamelink, mantels, japonnen. Opgericht 1866.
1919-03-21 Advertentie Melkbussen. Weder in voorraad zwaar blik voor melkbussen. H.J. Otten, Achterstraat, Hardenberg.
1919-03-21 Advertentie Not. B.H. Kelder, voor Johs. Leenders te De Krim, verkoop van een winkelhuis met huisplaats en achtergelegen best bouwland te De Krim.
1919-03-21 Advertentie Not. Zwamborn, bij Geugies te Baalder, voor dhr. D. Eckhardt, inzet van hooiland (de Stokkerink) te Baalder.
1919-03-21 Advertentie Not. Zwamborn, het winkelhuis van J.W. Schutte a.d. Voorstraat te Stad Hardenberg ingezet op f. 2100. Voor de heer A.A. Oostenbrink het winkelhuis aan de Voorstraat te Hardenberg, waarin thans het distributiekantoor, op f. 2800. 3. Voor dhr. D. Eckhardt: 3.70 are weiland over het spoor.
1919-03-21 Rouwadvertentie Hermina Grootoonk, oud zes jaar en 5 maand, Den Velde.
1919-04-11 Veiling Veiling door notaris Kelder voor den heer H.B. van Veen te Gramsbergen, een boerenplaatsje te Radewijk in de nabijheid van harden weg, bestaande uit huis, in huur bij Schuldink.
1919-04-25 Burgerwacht Burgers van Stad Hardenberg! Europa staat in brand! De vuurzee, aangestoken in de Russische steppen, rolt loeiende door Midden-Europa en staande aan de oostergrenzen van ons vaderland, zien we den hemel reeds rood gekleurd van den rossen revolutiegloed, die ons steeds nader komt. enz. enz. Daarom, burgers, komt a.s. donderdag 1 mei op ter vergadering in ’t lokaal voor Chr. Belangen, waar als spreker voor u zal optreden luitenant Jalink van Zwolle. En sluit u dan aan bij de Burgerwacht. De voorl. commissie van de Burgerwacht van Stad Hardenberg, F. Folkerts, J. Grooters, P. Gilhuis, G.A. van der Haar, H.J. Hamberg, J. Kruizinga, S. Leering, P. Wamelink. Krant d.d. 23-05-1919: Tot bestuursleden van de Hardenberger burgerwacht zijn benoemd de heeren F. Folkerts (voorz.), P. Gilhuis (secr.), P. Wamelink (penn.) en H. Hamberg (hopman). Een 60-tal ingezetenen heeft zich reeds aangesloten.
1919-04-25 Distributiebureau Hardenberg Directeur, W.A. Prins. maakt bekend….
1919-04-25 Rouwadvertentie Herman Johan Martin Minke, ruim 70 jaar lid van het R.K. Armbestuur der parochie ‘St. Vitus’ te Avereest en begiftigd met het gouden kruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’, oud 92 jaar. Dedemsvaart.
1919-04-25 Veiling huis Kruisstraat Notaris B.H. Kelder zal op woensdag 30 april voor mej. de wed. A. Grooters te Gramsbergen c.s. doen inzetten: een burgerwoonhuis a.d. Kruisstraat te Gramsbergen.
1919-05-02 Veiling huis Wipstraat Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens woensdag 7 mei in cafe Leering te Hardenberg te doen inzetten voor den heer H.J. Geugies: een huis en tuin a.d. Wipstraat, groot 8.65 are
1919-05-09 Nieuw kerkorgel Heemse Zondag jl. werd het nieuwe orgel van de Ned. Herv. kerk alhier, geleverd door de firma J. de Koff te Utrecht, in gebruik genomen. Het vroegere orgel, in 1807 geschonken door de douariere Van Raesfelt geb. Van Sytzama, moest, daar het geluid reeds langen tijd te zwak was gebleken voor deze kerk, voor dit nieuwe instrument plaats maken. enz.
1919-05-23 Brand bij Cramer Hedenmorgen brandde door een onbekende oorzaak het winkelhuis met bakkerij van de wed. Johs. Kramer (Cramer) aan den Hoogenweg alhier tot den grond toe af. De verschillende winkelartikelen en een hoeveelheid meel gingen verloren. Huis en inboedel slechts laag verzekerd.
1919-05-23 Nieuwe rijwielzaak Opening nieuwe rijwielzaak van H.W. Zweers & Co. op zaterdag 31 mei 1919 (ten huize van H.W. Zweers, kuiper, Achterstraat, Hardenberg).
1919-06-20 Opening rijwielzaak Ondergetekenden maken aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat zij aanstaanden maandag een rijwielzaak openen in de Voorstraat, tegenover het cafe De Jaarbeurs. G. Bos & J. van Goor.
1919-06-20 Veiling hotel Jachthuis Hotel Lutten. notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 1 juli in het hotel het Jachthuis te Lutten in te zetten voor mej. de wed. Jac. Middendorp: het van ouds zeer gunstig bekende en welbeklante hotel ‘Het Jachthuis’, gelegen aan de Dedemsvaart enz.
1919-07-18 Veiling Spokenkamp Notaris Zwamborn te Heemse zal voor mej. de wed. W. Meijerink en kinderen veilen het boerenplaatsje ‘de Spokenkamp’ te Brucht.
1919-08-01 Manufacturenzaak Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 6 aug. in het cafe Raak tegenover het station te Bergentheim voor den heer A.J. van Delden aldaar te doen inzetten: diens flink beklante manufacturen-winkel en den geheelen inventaris (annex woonhuis), gelegen aan het Almelosche kanaal.
1919-08-01 Verhuur boerderij Te huur bij inschrijving: Briefjes in te leveren voor 15 augustus a.s. ten kantore van notaris Berendsen te Dedemsvaart: de boerderij tegenover de school te Oud-Avereest, van den heer Hendrik Weertjes Harmszoon, groot ongeveer 8,5 hectare, bestaande uit huis, erf, verder hoofdzakelijk best groenland en eenig bouwland. Zie ook krant d.d. 08-08-1919: veiling van de roerende goederen van den heer Hk. Weertjes, de boerenvoortvaring enz.
1919-08-08 Aanbesteding Bouw woon- en winkelhuis te Kloosterhaar voor de Cooperatieve Verbruikersvereeniging ‘De Dageraad’. Bouwkundige: J.J. van den Berg, Hardenberg.
1919-08-08 Aanbesteding Het bestuur der woningbouwvereeniging ‘Concordia’ te Stad Hardenberg zal op woensdag 27 aug. in het gemeentehuis aldaar aanbesteden: het bouwen van zes woningen in 3 blokken op een terrein te Stad Hardenberg. Firma K.A. Hakkert, bouwkundige, Dedemsvaart.
1919-08-08 Nieuwe pastorie Heemse. Maanagmorgen 8 uur had de eerste-steen-legging plaats van de nieuwe pastorie door ds. W. Steunenberg enz. enz.
1919-08-08 Te koop aangeboden Een flink huis bevattende 5 kamers, keuken, bijkeuken, ruime kelder en zolder, gelegen op een besten stand aan de Voorstraat te Stad hardenberg en geschikt voor alle doeleinden. Inlichtingen verstrekt J. Willering te Heemse.
1919-08-08 Veiling Burgerwoonhuis van M. Wagenaar te De Krim op donderdag 21 aug. door notaris B.H. kelder
1919-08-15 Eigen kerkgemeente Bergentheim erkend als zelfstandige Nederlands Hervormde gemeente. Hartelijk dank aan allen, die op eenigerlei wijze aan bovenstaande hebben medegewerkt. Het comite tot gemeente-stichting, G. Schuurman (voorz.), R. ten Kate Wzn (secr.), C. Sickman (penningm.), B.J. Luchies en E. Brinkman.
1919-08-15 H.C. Jansen verhuisd Ondergetekende maakt aan het publiek bekend dat hij is verhuisd van de Voorstraat naar de Achterstraat, naast dhr. Hamberg. H.C. Jansen.
1919-08-22 Veiling boerenplaatsjes Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op woend. 3 september in ’t logement Nieuhoff te Gramsbergen inzetten: voor H. Korte in ’t Radewijkerveld: een boerenplaatsje en voor J.K.J. Korte aldaar een boerenplaatsje in ’t Radewijkerveld.
1919-08-29 Veiling Bouwland en veengrond Rheezerveen. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 3 sept. bij Kampman te Heemse te doen inzetten voor den heer R. Prins te Dedemsvaart: diens boerderij a.d. Grintweg naar Ommen.
1919-09-05 Kerkhof Bekendmaking. Kerkvoogden van de hervormde gemeente van Hardenberg hebben een reglement opgemaakt, wegens herstelling van den muur om het kerkhof (Nijenstede)… enz. Krant d.d. 12-09-1919: bekendmaking.. besloten van iedere grafruimte 40 cent te heffen wegens herstelling van den muur om het kerkhof; de president-kerkvoogd J. Nijman.
1919-09-12 Veiling Inboedel Marienberg. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 24 sept. ten huize van den heer J. Klinkhamer te Marienberg, na afloop der veiling van het vastgoed, publiek verkoopen wegens vertrek naar elders, diens geheelen inboedel.
1919-10-17 Opening slagerij Nogmaals bij Leman ’t hoekje om. Zaterdagavond 18 oct. ’s avonds half 6 opening van mijn nieuwen winkel in de Achterstraat naast L. Brand, tegenover Kropveld. Ten Brink de Bruin.
1919-10-17 Veiling Notaris Berendsen zal op donderdag 23 october des namiddags 2 uur in het hotel Hiemstra te Dedemsvaart publiek doen inzetten voor den heer H. Hardenberg te Stadskanaal: diens voor weinige jaren nieuw gebouwd woonhuis met naastgelegen huisplaats, achtergelegen grooten tuin en zeer ruim pakhuis of schuur, gelegen aan de Hoofdvaart te Dedemsvaart, nabij den Nieuwen weg, in huur geweest bij den heer J. Miedema, kunstmesthandelaar.
1919-12-19 Veiling mobilia Notaris B.H. Kelder te Gramsbergen zal op maandag 22 dec. ten verzoeke van den heer C.H. van Venetien te Slagharen publiek verkoopen: barbiers-inventaris, als scheerstoelen met kussens, toilettafeltjes, spiegels en stoelen, linnekast, prachtig orgel enz.