1920 Vlogman Sectie A-2316 in de Prutterij. Dj 1927 verkoop aan 2485/1 (Hendrik Joh. Bolte) A-3216 kwam uit 2209/2, was eigendom van Hendrik Pullen (venter). Deze verkocht het in dj. 1921 aan Vlogman. Dus achtereenvolgens: Hendrik Pullen – Vlogman – Bolte Sectie A-1297, hoek Fortuinstraat/Sallandschestraat. Dj 1926 verkoop door bakker Gerrit Jan Pullen aan Alb.Gerh. Vlogman.
1920-01-09 Advertenties – Zwamborn – ten huize van Joh. Olsman in de Riet te Heemse: 1 boerenwagen, fornuispot, spiegel, schilderijen, zeis met boom c.a. – Groninger boerderij ‘Aurora’ aan de Kloosterdijk, Vroomshoop – in cafe Klinkhamer te Marienberg voor de fam. Zuidema & Co. – Mobilia – notaris Kelder – Gramsbergen – vacante kantoor van wijlen notaris Berendsen te Dedemsvaart – op verzoek van J. Stappenbelt te Balkbrug – Notaris B.H. Kelder – Gramsbergen – in logement Kamphuis – voor G.J. Hazelaar te Holtheme – een boerenplaatsje aan de Zwolschen weg (Zwolseweg) te Den Velde – notaris Schrader te Den Ham – in cafe W. Veurink aan de Kloosterdijk nabij station Marienberg – ten verzoeke van de heren W. Oordt, H. Steen c.s. te Beerzerveld – best stuk veen- en dalgrond in het Bergentheimerveld – Advertentie: tegen grijs haar gebruikt men Fedora’s haarkleursel – H. Deuzeman, Hardenberg – Advertentie: Fruit! Struikvormboomen – plantsoen – H. Muis, kweker, Bergentheim – Advertentie: Alweer duurder – nuchteren kalveren dagelijks ontvangen – NO – in de Achterstraat – Stierhouderij Bergentheim – Varkensfonds Heemse – Prachtig trijp bij P. Wamelink (v/h G.J. Meijer) Hardenberg – Handschoenen bij Gebr. Bromet, Hardenberg – Wie 2 prachtexemplaren van koeien wil zien, verzuime niet deze week mijn winkel te bezoeken. Aangekocht te Groningen. Puik spek 90 cent. Ten Brink de Bruin. – Machinisten gevraagd voor de baggercampagne 1920. Veenderij erven Mr. I.A. van Royen, Bergentheim – Mej. K. Bruins, Hardenberg – vraagt tegen 1 mei – flinke dienstbode
1920-01-09 Oprichting Dageraad Bij akte 12 nov. 1919 verleden voor notaris Zwamborn is opgericht de Cooperatieve Verbruiksvereeniging de Dageraad, opgericht door de inwoners van Kloosterhaar.
1920-01-09 Plaatselijk nieuws Hardenberg – dinsdagmiddag is de tweede wagon met aardappelen van Ambt Hardenberg naar Weenen verzonden – heden (vrijdagmiddag) kwam een transport van 31 Duitsche kinderen hier aan. Hardenberg – zoontje van J.N. raakte op de Mientjes door het ijs – gelukkig op tijd opgemerkt door D.H. die de drenkeling op het droge bracht. – In de vergadering van kerkvoogden en notabelen der hervormde gemeente (Stephanuskerk) is o.m. besloten om het tractement van de predikant te brengen met duurtetoeslag op f. 3000 en dat van de godsdienstonderwijzer op f. 1700.
1920-01-16 Advertenties – Geeft… ‘acht’ – baggerlaarzen – voorraad schoenen – ledervet – H.J. Santman, schoenhandel – W.R. van der Meer, med.docts.arts vestigt zich 1 febr. in De Krim (huisarts) – Niet bluffen, maar doen. Zaterdagavond aan den haak te bezichtigen, een zaldzaam vette jonge koe, aangekocht op de Groninger veemarkt. L. Leman, Hardenberg. – Bekendmaking: alle leugen en laster van mij de laatste dagen rondgestrooid, zijn op de grootste onwaarheden gegrond – Godeke – Wielrijders – grote partij banden – W.P. Bos, Gramsbergen – Grote afslag Amerikaansch spek, bodemsvet, schaapvet, rundvleesch, versche en gezouten koedarmen – D. Blein, Hardenberg – Prijs-courant, Joh. Cramer, Hoogenweg – notaris Zwamborn, ten huize van J. Masman te Lutten, 1 schaap, 1 geit enz. – Mobilia – notaris Kelder te Gramsbergen als waarnemer – ten huize van de weduwe H. van Roijen sr. in Diffel nabij de Rollepaal te Dedemsvaart, publieke verkoop: 2 drachtige schapen, kabinet, schilderijen, staartklok c.a. – B.H. Kelder – veiling in cafe Kleine Staarman te Slagharen voor Joz. Beenen, burgerwoonhuis te Slagharen c.a. – Huishoudgroenten – witte bonen – bruine bonen – capucijners – split-erwten – c.a. firma J.H. Bosch – Onschuldig. Alles wat rond verteld is van mijn vrouw en Godeke, zijn de grootste onwaarheden, wat slechtigheden aangaan. In dezen wordt hen van mij het volste vertrouwen geschonken en komt hun hunne eerlijke naam volkomen toe enz. G. Veneberg.
1920-01-16 Nagedachtenis Ter nagedachtenis aan dr. C.C. Schot – door J.C.E. van Herwerden en G. Doekes – in memoriam – necrologie – uitvaart dominee Schot
1920-01-23 Aanbesteding Op zat. 31 januari in cafe Mulder te Bergentheim – aanbesteding namens de N.V. Veenderij erven mr. I.A. van Royen te Bergentheim – het timmerwerkloon van een te bouwen boerderij. Bouwkundige J.J. van den Berg, Hardenberg.
1920-01-23 Advertenties – Reuzenafslag 40 cent per kilo – rundvleesch – Ten Brink de Bruin, Achterstraat – Mais, gerst, lijnzaadkoeken, K. Vinke, Heemse, Hardenberger Veevoeder en Kunstmesthandel – Pax schoencreme – P.H. Goris, schoenhandel, Hardenberg – Onderling Veefonds te Stad Hardenberg – vergadering in cafe Leering – S. Baarslag (voorz.) en G.E. Middendorp (secr.) – Java koffie, P. van Velzel – Tafelzeil – J. Grooters – Drie zwaluwen zijn weer aangekomen en brengen u, huismoeders, de blijde tijding dat vanaf heden het vleesch met 40 cent per kilo en het vet met 50 cent per kilo is verlaagd. Hardenberg, L. Leman. – Zwamborn – bij Geugies te Baalder voor de erven van H. Zwijze Az: hooiland in de Raasche Maat te Gramsbergen in de Klokkebuil te Heemse en hooiland in het Collendoorner Hag. – B.H. Kelder te Gramsbergen – in den Bovenhof (Boomhof ?) bij E.J. Hamberg te Gramsbergen voor de N.V. Havezathe Gramsbergen: 26 meest zware iepenboomen – prima zuurkool – F. Meijer op den Brink – Om aan de aanvraag van velen die nog gaarne een foto willen hebben van nu wijlen dr. Schot te voldoen, bericht ondergeteekende dat binnen ongeveer 8 dagen de gelegenheid zal bestaan daarvan te bestellen bij boekhandel J. Olthoff, waar dan de proeven ter inzage zullen liggen. B.J. Breukelman HJzn (fotograaf) – jaarfeest Rheezerveen van de Chr. Jongelings- en Chr. Jonged. vereeniging – Eerste Nederlandsche Helioscope-voorstelling op dinsdag 27 januari in het lokaal bij de hervormde kerk te Heemse, uitgaande van de Drankbestrijdingsvereeniging
1920-01-23 Ingezonden Wij verzoeken u vriendelijk het volgende in uw blad op te nemen n.a.v. het rapport van de raadsleden Roolvink, Veltkamp en De Bruin (9 jan. 1920). Wij stellen er grooten prijs op mede te deelen dat wij de diakenen dankbaar zijn voor hunne welwillendheid om ons in een der steenen huisjes op den Pothof te laten wonen (diaconiehuisjes / armenhuisjes). Twee van ons moesten wegens den buitengewonen woningnood hun huis verlaten. Het privaat is op verzoek van den geneesheer eenige meters van de pomp verwijderd in den tuin geplaatst. Maar wij gevoelen ons vooral beleedigd door de drie achtbare heren, die in hun rapport durven schrijven, dat wij ‘genadebrood’ eten. Dat is niet waar! Wij verdienen met zwaren handenarbeid ons eigen brood voor vrouw en kinderen. Wij zijn zoo sociaal dat wij ons dagelijks brood met al onze huisgenooten deelen en wij zouden ons schamen als wij een van onze huisgenooten genadebrood lieten eten. Wij zijn niet rijk getrouwd en hebben geen mooie meubelen. En dat wij liever in een klein huisje wonen dan in een groot huis en schulden maken, is dat ook al verkeerd? Mogen raadsleden openlijk den spot drijven met onze eerlijkheid en soberheid? Is dat kiesch van achtbare leden van den raad van de Stad ? Wij hopen dat spoedig eenvoudige arbeiderswoningen worden gezet die niet zooveel huur kosten. G.J. Breukelman, Jan Breukelman en E.J. Evers. Zie Joh. 8:7
1920-01-30 Advertenties – gevraagd: schildersknecht of halfwas voor een jaar vast bij C. Vasse, Hardenberg – Zwamborn – in Jachthuis te Lutten – voor R. de Leeuw aan het Haantje – diens plaatsje aan de weg naar Collendoorn – J. Reinders vestigt zich als schilder en behanger te Gramsbergen – Bij inschrijving te huur: dubbel woonhuis voor de heren gebr. Gritter te Kloosterdijk, afkomstig van de erven W. Dam – B.H. Kelder te Gramsbergen – voor mevr. de wed. mr. A.J. van Riemsdijk te Hellendoorn – akkermaalshout te Engeland, bij de schuur van Kamphuis, Vastenland, Slingerbosch, April, Lange Singel, Singel, Lamaatjeshout en Knottenboschje – aanwijzer H. Melenberg
1920-01-30 Ingezonden Reactie van H.C. Veldkamp, lid van de raad van Stad Hardenberg, op het ingezonden stuk van de heren G.J. Breukelman, J. Breukelman en J. Evers. – brief geen pennevrucht van de arbeiders maar van dominee Westhoff – mederaadslid Roolvink (daaronder reactie van G. Roolvink op bovengenoemd en ook reactie van R.E. de Bruin)
1920-02-06 Advertenties – Notaris Zwamborn – in het Jachthuis te Lutten, voor den heer R. de Leeuw aan het Haantje, diens plaatsje gelegen aan de weg naar Collendoorn. – Notaris Zwamborn – in ’t cafe Leering te Stad Hardenberg, een huis en erf aan de Eiermarkt, waarin 3 woningen, eigendom van mej. de wed. L. Bieleveld c.s. – Notaris Zwamborn – bij Geugies te Baalder – voor de erven van de heer H. Zwijze Az. te Loozen – hooiland Raasche Maat te Gramsbergen enz. – Schapenverkoop – notaris Zwamborn – cafe Klinkhamer te Marienberg – voor dhr. J. Meilink – 75 Drentsche drachtige en guste schapen – R. Bosch, schilder, gevestigd Oosteinde, Hardenberg, schilderwerk, borstelwerk, rijwiellak, huishoudvernis, linoleumwas – Java koffie – P. van Velzel – Gevestigd te De Krim, W.R. van der Meer, Med. drs. arts.
1920-02-06 Hakkert Aanbesteding. B. en W. van Avereest zullen op dinsdag 17 febr. 1920 in het gemeentehuis aanbesteden: het bouwen van 8 steenen noodwoningen in 4 blokken aan de Wijk ten oosten van de Nieuwe weg te Dedemsvaart-dorp. Firma K.A. Hakkert, bouwkundige.
1920-02-06 Veiling Jachthuis Hotel Lutten. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 11 febr. in te zetten het van ouds zeer gunstig bekende welbeklante hotel het Jachthuis, gelegen aan de Dedemsvaart, aan tramlijn en kruispunt van harde wegen, bevattende ruime gelagkamer, eetzaal, kantoor, 7 slaapkamers, ruime droogzolder etc.
1920-02-13 Advertenties – Boerenplaats Bruchterveld – Notaris Zwamborn – hotel Baving – voor H. Waterink te Brucht – diens uitmuntende boerenplaats in huur bij Bril, gelegen aan te verharden weg en Bruchterwijk – Voorloopig bericht – notaris Kelder te Gramsbergen als waarnemer van het vacante kantoor van wijlen notaris Berendsen te Avereest, zal op nader te bepalen dag publiek doen inzetten, voor de fam. Scholten, Minke en Geerdes: het zoogenaamde Stoetenslag, bestaande uit dalgrond en veen en arbeidershuis, groot pl.m. 36 hectare, gelegen onder Avereest en Ambt Hardenberg, nabij de Spekopswijk – Notaris B.H. Kelder in cafe en ten verzoeke van den heer F. Heitbrink te De Krim, verkopen: een ruim en net cafe waarin vergunning, op besten stand te De Krim, en daarnaast staande burgerwoning en afzonderlijk staande welbeklante smederij, 4 daarnaast gelegen huisplaatsen c.s. – A. van der Weide, schilder en behanger, heeft zich gevestigd te Bergentheim
1920-02-13 Hakkert Aanbesteding. B. en W. van Avereest zullen op 26 febr. 1920 aanbesteden in het gemeentehuis: het bouwen van een rijksontvangerswoning met kantoor aan de Tuinstraat te Dedemsvaart-dorp. Firma K.A. Hakkert, bouwkundige.
1920-02-13 Veiling cafe Notaris Kelder te Gramsbergen zal op 26 febr. ten verzoeke van den heer F. Heitbrink te De Krim doen inzetten: een ruim en net cafe waarin vergunning, staande op den besten stand te De Krim, gem. Gramsbergen, in gebruik bij verkooper.
1920-02-20 Aanbesteding bouw woon- en winkelhuis te Sibculo voor rekening van G.J. Hendriks – Marsman & Kromhof, bouwkundigen te Vroomshoop
1920-02-20 Advertenties – Aanbesteding – in cafe M. Gerrits te Vroomshoop – bouw woon- en winkelhuis te Sibculo voor rek. van G.J. Hendriks – architecten bouwkundigen Marsman & Kromhof – wegens opheffing boerderij – boedelveiling ten huize van E.J. Waterink GJzn te Venebrugge – Attentie! Evenals mijn voorganger L.D. van Eek zijn bij mij voorhanden de volgende merken van rijwielen: Bato’s, Simplex, Jarco’s. W.P. Bos, Gramsbergen.
1920-02-20 Verdronken Bergentheim – familie Heres – treurig ongeluk – Hendrik Heres – levenloos uit sloot gehaald
1920-02-27 Advertenties – Vastgoed Collendoorn – Diffelen – notaris Zwamborn – bij Kampman te Heemse – voor de erven van wijlen dr. C.C. Schot – 1.65.00 ha. weiland en boschgrond aan den Collendoorner straatweg – Opruiming – J. Fredriks jr. – Oosteinde – Distributiebureau Hardenberg – W.A. Prins – Turfveen – notaris Zwamborn – ten huize van J. Iemhoff op het Oudeveen – 15 percelen turfveen, 20 vim haver en eenige deelen wagenhout – Boerenplaatsje Bruchterveld – notaris Zwamborn – in cafe Frijling – voor de gebr. Uelderink te Brucht – boerenplaatsje in huur bij H. Schottert, gelegen aan te verharden weg en Bruchterwijk – Klompenhout – voor E. van der Velde aan de Beek te Stad Hardenberg – 35 mooie populieren en 1 dikke wilg – Voor elk wat wils! Marienberg – H.H. van Aalderen jr. Rijwielen – Simplex – Hima – Jarco – Samsom c.s. – Ondergetekende maakt bekend dat, daar hij zijn ontslag heeft ontvangen bij de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij (DSM), wegens inkrimping van den dienst, hij voornemens is met ingang van 1 maart a.s. te beginnen te venten met koloniale waren, borstelwerk enz. W. Waanders.
1920-02-27 Een eenzame … uit het leven van dr. C.C. Schot. Onder dit opschrift wijdt de Bode der Heldring-Gestichten het volgende aan onzen te Hardenberg medio januari ontslapen dr. C.C. Schot. Den 15 januari is dr. C.C. Schot ter ruste gebracht op het kerkhof bij de Vluchtheuvelkerk te Zetten, naast zijne vrouw Christine Hermine Pierson, die daar nu langer dan 32 jaren den laatsten slaap heeft geslapen. Hij kwam als een vreemdeling, maar toch, hoeveel herinneringen deed hij weer ontwaken! schreef mij iemand. Herinneringen ook bij velen, die Zetten verlaten hebben. In de onmiddelijke omgeving zijn er nog wel die hem gekend hebben. Toch is hij een korten tijd het middelpunt geweest van den kleinen kring, als de bruidegom van Ds. Pierson’s jongste dochter. Bijna 33 jaar is dat geleden! Een tijd als men die in het vooruitzicht heeft, maar als ze achter ons liggen, hoe krimpen de jaren te zamen! Ik zie ze nog voor mij, de jonge bruid, met – wat het meeste opviel, den ouderen bruidegom. In jaren was het verschil niet zoo groot, maar de zorgen hadden hem vroeg oud gemaakt. Groot waren ze geweest op een leeftijd, waarop velen die nog slechts bij name kennen. Zijn vader, een zendeling, stierf en liet zijn oudsten zoon, zelf nog nauwelijks meerderjarig, achter als voogd van zijn groot gezin. Een zware taak voor ’n man, die minder dan iemand de zaken licht opnam. Hij moest met zijne moeder, die hij ook tot steun moest zijn, de opvoeding regelen van al die aankomende knapen en meisjes, op een leeftijd die alleen nog maar plannen en wenschen kent en geen belemmeringen ziet. Ook de omstandigheden, waarin het half verweesde gezin zich bevond, maakten zijn taak niet gemakkelijk. Toch ging alles voorspoedig, enkelen begonnen al op eigen voeten te staan, toen een vreeselijke slag hen trof! Hij was de jongste, aller lieveling, een flinke jongen aantrekkelijk om te zien. Hij had een mooi examen gedaan, en stond daar bij de school, omringd door zijne vrienden. In een studentenstad, waar zij woonden, doen ook de opgroeiende knapen, nog schooljongens spoedig studentikoos. Zij rooken, loopen met wandelstokken, met revolvers. Een mooi examen daar moet bij geschoten worden! Hoezee! een schot voor Schot! Het was een van zijne beste vrienden die het riepe! Hij liep met een revolver in zijn zak en was vergeten dat hij geladen was. Waarom ook zou hij daaraan denken? Hij haalde het pistool uit, het bleef haken in zijne kleederen en trof zijn vriend, die naast hem stond, onder den arm, vlak in ’t hart. Een oogenblik van waanzinnigen schrik, gevolgd door even dolle vreugde. De getroffene liep, liep hard den hoek van het huis om! Hij was niet dood, misschien niet eens gewond. O, dat vreemde vreeselijke oogenblik, wanneer alle krachten zich nog inspannen voor de verlamming van den dood, om te doen gelooven, dat het verschrikkelijke niet is gebeurd. Daar kwamen de makkers van achter het huis aanloopen, lijkbleek, zij konden niet spreken, konden niet uitbrengen, wat ze gezien hadden; niet vertellen wat daar lag! Het was ook niet onder woorden te brengen. Een lijk, te midden van het bloeiende leven. Hun makker, van wiens geluk zij nog zoo even genoten hadden, dien enkele minder gelukkigen, misschien hadden benijd. Zij stonden daar verstomd als verlamd. enz. enz. Vervolg zie daaropvolgende krant.
1920-02-27 Veiling Hardenberg. Dinsdagavond werd door not. Zwamborn het huis verkocht van de wed. L. Bieleveld aan de eierenmarkt (Eiermarkt) alhier. Koopster werd wed. G.J. Baarslag voor de som van f. 2600.
1920-03-05 Beter Wonen Woningbouwvereeniging Beter Wonen te Ambt Hardenberg zal op donderdag 18 maart 1920 in een lokaal van het gemeentehuis aanbesteden: het bouwen van 2 enkele woningen te Slagharen, 12 enkele woningen in het Lutterveld, 20 enkele woningen op Crulsveen en 2 dubbele woningen te Heemse. Namens het bestuur, de bouwkundigen firma K.A. Hakkert en Gebr. Van Goor.
1920-03-12 Aanbesteding B. en W. van Stad Hardenberg zullen op do. 1 april in het gemeentehuis aanbesteden: het bouwen van een rijksontvangerswoning met kantoor aan de Stationstraat te Hardenberg. Bouwkundige K.A. Hakkert te Dedemsvaart.
1920-03-19 Electriciteit Het was voor deze plaats een uitkomst toen voor eenige jaren de electrificatie een feit werd. Wat was er voor dien getobd met kaarsen, carbidlampen e.d. En toen: electrisch licht! Van het eene uiterste in ’t andere. Het kostte veel geld, dat is waar; maar men had er dat gaarne voor over. Vergeleken met omliggende plaatsen blijkt de Hardenberger installatie ook een van de beste te zijn. Er is wel eens een mankement, doch waar komt dat niet eens voor! Allezins reden tot tevredenheid zou men zeggen… en toch.. de klachten zijn vele! Niet over de defecten aan machine enz., daar niet van, dat is force majeur, maar over het veel te laat opkomen des avonds! Dat is de grief. Er zijn reeds menschen die zeggen: hadden we dat geweten, we hadden het electrisch licht nooit willen hebben…. Wat is nu de oorzaak van dat te laat opkomen? We weten het niet. ’t Zou al te dwaas zijn er den machinist een verwijt van te maken. Hij handelt volgens de gegeven instructie natuurlijk, en zou het licht ontsteken al was ’t om 12 uur op den middag; ’t is hèm om ’t even. Zou dan de instructie niet noodig herzien te worden? Men heeft ons echter verteld, dat de instructie wel goed is, en dat volgens haar het licht met zonsondergang moet branden. Deze afwijking van de instructie zou echter een soort zuinigheidsmaatregel zijn. Elk kwartier later licht, is natuurlijk winst, dat begrijpt ieder. Dat dit kwartier echter verlies beteekent voor de aangeslotenen is niet minder duidelijk. Elken avond moet degene die werkt in winkel of werkplaats de petroleumlamp ontsteken. Zou het nu beslist noodig zijn, dat schemerkwartier? Wie zal het zeggen? Waar is de man die in dezen licht (figuurlijk en letterlijk) kan ontsteken?
1920-03-19 Huurcommissie B. en W. van Stad Hardenberg hebben benoemd tot secretaris der huurcommissie, de heer G.J. Koopman, Stationsweg alhier.
1920-03-19 Otter Heemse. Deze week had de gemeenteveldwachter E. Schuldink het geluk een otter te bemachtigen, iets wat tegenwoordig niet veel voorkomt daar deze dieren zeldzaam zijn. ’t Was een pracht exemplaar. ’t Had een lengte van 1.12 meter. De waarde is ongeveer f. 40 à f. 50.
1920-03-19 Boerrigter Heemse. Tot controleur der gemeentelijke belastingen alhier is benoemd de heer H. Boerrigter, met ingang van 16 april, thans rijksklerk der directe belastingen ter inspectie te Almelo.
1920-04-02 Barak aan de Stationsstraat Vanwege het ministerie van oorlog is aanbesteed het bouwen van een houten barak met fundeering van beton, voor de militaire politie die hier zal gevestigd worden, als de militaire grenswacht zal worden opgeheven. De laagste inschrijvers waren gebr. Schultink te Hoogeveen voor de somma van f. 12.400. Tegen 1 juni moet de barak gereed zijn.
1920-04-23 Bouw kalkoven Aanbesteding. Op woensdag 28 april zal worden aanbesteed het bouwen van een kalkoven te Bergentheim (Gouden Ploeg). Bestek en tekening liggen ter inzage bij J. Botter en cafe Mulder; informatie bij J. Botter en ondergetekende S. van Riggelen, Vroomshoop. Zie krant d.d. 24-09-1920: Geregeld ter aflevering: puike schepkalk aan de kalkoven te Bergentheim (Gouden Ploeg).
1920-04-23 J.A. Dijk Advertentie. Rover, Burgers en E.N.R. en Fongers-rijwielen. Tevens goedkoope merken. Reparatie-inrichting voor automobielen en motoren. Auto te huur!
1920-04-30 Schoenmaker verhuisd Ondergetekende geeft aan zijn geachte clientele kennis dat hij is verhuisd van Heemse naar het huis van mej. de wed. Nijzink op den Brink. Bij den voortduur houdt hij zich beleefd aanbevolen voor de levering van net en degelijk schoenwerk. G. Breukelman, schoenmaker. De ondergetekende betuigt zijnen hartelijken dank aan allen die hem gedurende tal van jaren als bakker en winkelier hun gunst en vertrouwen hebben geschonken en beveelt zijn opvolger in aller gunst aan. J.G. Makkinga. Mij refereerende aan bovenstaande beveel ik mij als bakker en winkelier in aller gunst aan. Jacob Bakker, Hardenberg.
1920-04-30 Schoenmaker verhuist Advertentie. Ondergeteekende geeft aan zijn geachte clientele kennis dat hij is verhuisd van Heemse naar het huis van mej. de wed. Nijzink op den Brink. Bij den voortduur houdt hij zich beleefd aanbevolen voor de levering van net en deugdelijk schoenwerk. G. Breukelman, schoenmaker.
1920-04-30 Veiling Notaris kelder te Gramsbergen als waarnemer van het vacante kantoor van wijlen de notaris Berendsen te Avereest – veiling voor mevr. T.A. Fernhout geb. Cramer te Bussum: haar dubbel woonhuis met schuur en scheepstimmerwerf nabij de Pol te Dedemsvaart.
1920-06-18 Kleermaker verhuisd De ondergetekende maakt bekend dat hij is verhuisd naar de Achterstraat in het huis tegenover het pakhuis van den heer K. Bruins. J.F. Stegeman, kleermaker. p.s. aan het zelfde adres gevraagd een net-werkend kleermakersknecht.
1920-06-18 Veiling Notaris Zwamborn is voornemens maandag 21 juni voor den heer J. Hurink te verkopen een dubbel huis bij het postkantoor en de kerk, in twee percelen en voor de heren Ensink, Schippers en Van der Wal een huis waarin vier woningen aan den Bruchterweg. Krant d.d. 09-07-1920: Maandagmiddag had ten overstaan van notaris Zwamborn de eindveiling plaats van een woon- en winkelhuis van den heer J. Hurink in de Achterstraat. Kooper werd de heer R.J. ten Brink de Bruin voor de somma van f. 3525. De vier woningen in den Esch, eigendom van de heeren Schipper, van der Wal en Ensink werd aangekocht door het bestuur der boterfabriek alhier voor f. 4420, terwijl het huis met grond van de wed. Schutte te Brucht werd gekocht door Js. Grendelman aldaar voor f. 990.
1920-06-25 Eerste steen MULO Donderdagmiddag had de eerstesteenlegging plaats van de Chr. Mulo-school door den voorz. den heer J.G. Makkinga… enz.
1920-06-25 Mavo Gramsbergerweg Donderdagmiddag had de eerste-steen-legging plaats van de christelijke Mulo-school, door den voorzitter den heer J.G. Makkinga. Vooraf hield deze een korte rede, daarin gedenkenden den pionier voor deze school, nu wijlen dr. Schot, die er reeds zoo lang voor gewerkt had en die wel het gebouw in teekening, maar niet in werkelijkheid had mogen zien en tot wiens gedachtenis deze steen zal worden geplaatst, met het opschrift: ‘Mede ter gedachtenis aan wijlen den voorz. dr. C.C. Schot, is deze eerste steen gelegd door den voorz. den heer J.G. Makkinga, den 24 juni 1920.
1920-07-02 Aanbesteding Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens maandag 12 juli aan te besteden: de herstelling van de oude openbare lagere school in de Achterstraat.
1920-07-30 Koperslager verhuisd Bericht. Na 9 augustus zal de werkplaats vanuit de Achterstraat verplaatst worden naar de Voorstraat naast hotel Baving (tegenover den heer Blein). Wegens vergrooting zullen dan alle reparaties weder direct kunnen uitgevoerd worden. Aanbevelend, Otten & Zn., koperslagerij en plaatwerkerij enz.
1920-08-06 Dokter koopt huis Naar we vernemen is het woonhuis en winkelhuis van den heer P. van Velzel aangekocht door dr. Oldeboom alhier voor f. 7250.
1920-08-06 Gift Vinke Door nu wijlen den heer H.J. Vinke te Amsterdam is aan de hervormde kerkvoogdij Heemse een gift van 3000 gulden en de diaconie een gift van 2000 gulden vermaakt.
1920-08-13 Melkfabriek Hardenberg. In de hedenmorgen gehouden vergadering van het bestuur der boterfabriek alhier is met algemeene stemmen tot administrateur benoemd de heer W.A. Prins, voorheen directeur van het levensmiddelenbedrijf.
1920-08-13 Verkoop huis Huis Achterstraat. Notaris Zwamborn. Maandag 23 aug in hotel Baving voor den heer J. Bruins, een huis en erf aan de Achterstraat, in huur bij de weduwe Valkman.
1920-08-20 Huizenbouw Aanbesteding. Het bestuur der Woningstichting ‘Dedemsvaartsche Woningbouw’ te Dedemsvaart, zal aanbesteden in twee percelen en in massa op vrijdag 3 sept. 1920: het bouwen van 6 enkele woningen aan de Spekkopswijk en het bouwen van 9 enkele woningen aan de Nieuwewijk. Firma K.A. Hakkert, bouwkundige.
1920-09-03 Arbeiderswoningen Bergentheim. Voor eenige dagen had hier de aanbesteding plaats van 18 arbeiderswoningen, onder architectuur van de firma K.A. Hakkert te Dedemsvaart, voor de Vereeniging Volkshuisvesting. Laagste inschrijver was H. Kruimink te Dalen voor f. 82.480, aan wie het werk wordt gegund, indien de minister toestemming tot de bouw verleent.
1920-09-24 De Jongh Advertentie. J. Zijlstra Hz. Koloniale waren. Opening van depot Hardenberg. Depothouder G. de Jongh. Voorstraat 126. Opening op zaterdag 25 september.
1920-09-24 Molen Hoogenweg Ondergetekende maakt aan het geachte publiek bekend dat hij aan den Hoogenweg een stoomkorenmolen heeft opgericht en beveelt zich vanaf heden beleefdelijk aan. J.W. Geertman, Hoogenweg.
1920-09-24 Molenaar Advertentie. Ondergetekende maakt bekend dat hij aan den Hoogenweg een stoomkorenmolen heeft opgericht. J.W. Geertman.
1920-09-24 Opening winkel Zijlstra / Vrielink Hardenberg. Zaterdag 25 dezer opent de N.V. Handelsonderneming van J. Zijlstra Hz. in de Voorstraat alhier een filiaal. Dat deze firma groote zaken doet, moge blijken uit het volgende. Ze heeft 60 eigen winkels en nog 10 in aanbouw, benevens nog 10 depots; al hare artikelen importeert ze uit de landen van herkomst. Drogerij Firma Vrielink. Zaterdag 25 september opening van onze zaak in drogerijen, chemicalien, verfwaren, borstelwerk, sponsen en zeemleer, binnen- en buitenlandsche geneesmiddelen, verbandstoffen, kinder- en ziekenverplegingsartikelen, parfumerien, toiletartikelen en alle geneesmiddelen voor het vee. Drogisterij firma Vrielink, Voorstraat 108, Hardenberg. J. Zijlstra Hz. Koloniale waren, opening van depot Hardenberg, depothouder G. de Jongh, Voorstraat 126, op zaterdag 25 september. Krant d.d. 01-10-1920: Dezer dagen kwamen er eenige nieuwe winkels in de Voorstraat bij. Zijlstra opende hier een filiaal en in het perceel vroeger bewoond door den veearts Luten heeft de heer Vrielink een zaak gevestigd in drogisterijen, parfumerien enz.
1920-09-24 Vrielink Advertentie. Zaterdag 25 september opening van onze zaak in drogerijen, chemicalien, verfwaren enz. Drogisterij firma Vrielink, Voorstraat 108, Hardenberg.
1920-10-01 Maria Hoeve Belangrijke verkoop van landbouwwerktuigen, gereedschappen en vee te Bergentheim. Notaris Schrader te Den Ham is voornemens woensdag 13 oktober des namiddags 1 uur op de boerderij ‘Maria Hoeve’ van den heer S. van Riggelen te Bergentheim (De Gouden Ploeg) publiek verkopen wegens afschaffing der boerderij…
1920-10-08 Veiling Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op woensdag 13 october in hotel Hiemstra voor den heer R. Berends Hzn. te Groningen inzetten: een dubbel woonhuis, staande en gelegen aan de Langewijk, in huur bij Nijboer en Luinge. Koper werd H. Haakman te Wanneperveen.
1920-10-29 Ora en Labora Zaterdagavond 6 november, 5 uur, opening van mijnen nieuwen winkel (tegenover J. Schuurman), genaamd ‘Ora et Labora’, Ten Brink de Bruin, Hardenberg.
1920-11-05 Winkel Zweers verhuisd Ondergetekende maakt aan zijne geachte begunstigers bekend dat hij met zijn winkel is verhuisd van de Achterstraat naar het huis van den heer E.J. Boers aan de Vechtbrug. Alle winkelwaren en huishoudelijke artikelen tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, A. Zweers a.d. Vechtbrug, Hardenberg. Cursus bijenteelt te Hardenberg of omstreken. Deelnemers voor een op te richten cursus in bijenteelt, kunnen zich tot 10 nov. melden bij B.J. Cramer, Hoogenweg.
1920-11-12 Santman verplaatst H.J. Santman, Hardenberg, bericht door dezen dat hij zijn schoenwinkel en schoenmakerij verplaatst heeft naar het huis tegenover de heeren Ten Brink de Bruin en J.H. Schuurman.