1921-01-07 Ongeluk Kattenwinkel

Hardenberg. Dinsdagmiddag overkwam dokter Kattenwinkel een ernstig ongeluk. Rijdende met zijn motorfiets te Heemse, wilde hij voor eenige spelende kinderen uitwijken, met het gevolg dat hij met zijn motor omviel. Ernstig verwond aan zijn linkerbeen moest hij per auto worden vervoerd naar het ziekenhuis te Zwolle. De heer De Bruin heeft van de Koningin de gouden eeremedaille der Oranje-Nassau orde gekregen, ter gelegenheid van zijn 65-jarig jubileum als koster der synagoge. Zie foto van De Bruin in het Leeuwarder Nieuwsblad van 11-01-1927

1921-01-07 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens zat. 8 januari in cafe Raak te Bergentheim voor den heer E. Brinkman te Brucht te doen inzetten een huis en erf, gelegen aan het kanaal te Brucht; nabij kerken en scholen tegenover Crulsveen, zeer geschikt voor een kleermaker of manufacturier.

1921-01-14 Begraven

Bekendmaking. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente maken bekend dat de begraafplaats open is voor de Stad tot des middags half 1 en voor buiten tot half twee. Na dien tijd moet er een gulden boete betaald worden voor den doodgraver. J. Nijman, president-kerkvoogd.

1921-01-21 Brand

Hardenberg. Dinsdagmorgen omstreeks 11 uur werden de bewoners van onze plaats opgeschrikt door het luiden der brandklok. Het bleek ons spoedig dat er een begin van brand was ontstaan in het achterhuis van denheer G.E. Middendorp. Boven op den zolder had het hooi vlam gevat, en ws er een smeulend vuurtje ontstaan. Men trachtte met emmers water den brand nog te blusschen, doch men achtte het raadzaam de spuit te laten aanrukken. Spoedig was deze ter plaatse, en was het vuurtje weldra gebluscht, hoewel er een belangrijke waterschade werd aangericht in het huis van den onderwijzer Klooster. Hoe of de brand ontstond, is moeilijk uit te maken.

1921-01-21 Muziektent

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg van 18 januari: – Verzoek van de beide muziekvereenigingen om hun een muziektent op de markt te doenmaken, daar zij dan beurtelings de inwoners onzer Stad eenen aangenamen avond kunnen verschaffen. De voorz. zegt dat B. en W. geen vrijmoedigheid hebben hier toe over te gaan. Zuinig zijn is thans een gebiedende eisch. De heer Roolving voelt hier nog wel iets voor en zou gaarne eens een raming der kosten willen zien, wat of zoo’n tent moet kosten (muziektent muziekkoepel). B. en W. beloven hieraan te zullen voldoen.

1921-01-21 De Krim

Woensdag een druk bezochte vergadering in ’t belang der Aardappelmeelfabriek De Krim. Men tond voor de keuze: vergrooten en tevens ‘moderniseren’ of overgaan tot ingrijpende reparaties. Tot het eerste is besloten. Over een tijdvak van twee jaren zal er voor ongeveer f. 150.000 voor besteed worden. Een nieuw gedeelte wordt bijgebouwd en de bestaande drogerij bij de fabriek gevoegd. De oude zeefinrichting zal zoodanig vergroot worden dat ze in de aardappelcampagne 400.000 Hl zal kunnen verwerken (H.C.).

1921-01-28 Veiling

Groninger boerderij. Notarissen Zwamborn te Heemse en Heerma van Voss te Nieuw Amsterdam zijn voornemens maandag 7 februari in het stationskoffiehuis Frijling te Hardenberg voor den heer W. Dilling en kinderen finaal te verkoopen: hun kapitale aaneengelegen boerderij, zeer gunstig liggende aan het Overijsselsche kanaal en een in aanleg zijnden harden weg op pl.m. 15 minuten afstand van het spoorstation Hardenberg. (het perceel werd bij de veiling ingehouden)

1921-02-04 Verdronken

Lutten. Door tot nu toe onbekende oorzaak is woensdagmorgen de 16-jarige T. Moman te Schuinesloot te water geraakt en verdronken. Des morgens half negen verliet zij de ouderlijke woning om een boodschap te doen en was om twaalf uur nog niet teruggekeerd. Het lijk is des middags in de omgeving der woning uit het water opgehaald.

1921-02-11 Bode dood

Hardenberg. Donderdagmorgen is de heer F. Zweers, na eene ongesteldheid van slechts eenige dagen, in den ouderdom van ruim 80 jaar overleden. Meer dan 40 jaar was hij gemeentebode van Ambt Hardenberg, waar hij steeds met lust en ijver werkte en menigeen van dienst was. Eenige jaren geleden heeft hij die betrekking met pensioen verlaten.

1921-02-11 Dorgelo stopt

Heemse. Gelijk we voor eenige weken mededeelden, heeft de heer Dorgelo, hoofd der openbare school, tegen april ontslag gevraagd. Opmerkelijk is wel dat sinds 150 jaren een lid der familie Dorgelo hoof der school te Heemse was. De nu aftredende van 1891-1921, zijn vader van 1846-1891, zijn grootvader van 1816-1846 en zijn overgrootvader van 1770-1816.

1921-02-18 Cafe te koop

Winkel en cafe te Sluis VII. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 26 febr. in het cafe Zuidema te Sluis 7 aan de Dedemsvaart voor den heer J. Andeweg publiek doen inzetten: het woon- en winkelhuis waarin cafe met vergunning, staande aan Sluis 7 te Dedemsvaart, waarin tevens bakkerij, bewoond door den heer K. Huisman. In het pand is gedurende vele jaren drukke kruidenierswinkel en cafe uitgeoefend, alsmede door den vroegeren eigenaar, den heer H.J. Kwant, drukke bakkerij, terwijl de ligging – onmiddellijk aan de sluis – alleszins gunstig is.

1921-02-25 Veiling

Bergentheim. Notaris Zwmaborn is voornemens dond. 10 maart in cafe Klinkhamer in te zetten voor Evert Plaggenmarsch diens geheele boerenplaats. (huis bij veiling ingehouden)

1921-03-04 Veiling

Heemse. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 16 maart in cafe Kampman te doen inzetten voor de fam. Schuldink hunne boerenplaats bij Nijenstede. Aanwijzer: de huurder Hakkers. Zie grotere adv. in de krant van 18 maart. Zie krant 1 april: koper van de boerderij werd de fam. G.J. Schuurhuis te Holtheme.

1921-03-04 Nachtwacht

Uit de raadsvergadering Stad Hardenberg d.d. 2 maart: – De instructie van den nachtwacht wordt op voorstel van Peltjes gewijzigd in dien zin, dat hij bij invoering van den zomertijd zijn wandeling niet om 11, maar om 12 uur mag aanvangen. De Bruin wil hem zijn klepper ontnemen, dat ding doet meer kwaad dan goed. Anderen meenen, dat de burgerij meer zal voelen voor een klepperenden nachtwacht, dan voor een ‘stille wacht’, men is daar nu eenmaal aan gewoon. (klepperman).

1921-03-18 Samenvoeging

Hardenberg. Naar we vernemen circuleert hier een adres teneinde de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg tot eene gemeente te vereenigen. Krant d.d. 15-07-1921. Naar we vernemen hebben G.St. bericht aan de voorstanders voor de vereeniging der gemeenten Ambt en Stad Hardenberg dat er voorshands geen termen bestonden om in die richting werkzaam te zijn. Beide gemeenten blijven dus gescheiden. Krant d.d. 12-05-1922. Hardenberg. Van Gedeputeerde Staten is bericht ontvangen dat er vooralsnog geen termen bestaan om tot samenvoeging van Ambt en Stad over te gaan.

1921-03-18 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dond. 24 maart inzetten in cafe Nieuhoff te Gramsbergen ten verzoeke voor Egbert Reinders c.s. te Gramsbergen: een huis met gras- en bouwland te Radewijk. Dit perceel was in het gebruik bij G. Kunstman. Krant d.d. 08-04-1921. Hardenberg. Donderdagmiddag 12 uur zou te Gramsbergen de aangekondigde verkooping plaats hebben van een huis met grond, bewoond door G. Kunstman te Radewijk. Alvorens deze verkooping echter kon beginnen moest de bewoner het perceel hebben verlaten. De deurwaarder en twee veldwachters waren gekomen om den inboedel er uit te zetten. Doch dit ging zoo gemakkelijk niet. De bewoner had zich geposteerd in de deur, en dreigde met een geweer te zullen schieten wanneer men binnen kwam. De deurwaarder wilde zich blijkbaar voor de gevolgen niet aansprakelijk stellen, en achte het maar beter heen te gaan, zoodat Kunstman voorlopig weer kan blijven wonen. We vernaen dat de verkooping nu acht dagen is uitgesteld.

1921-04-01 Santman

Uit de raadsvergadering van Stad d.d. 31 maart: – verzoek van H.J. Santman waarin deze vraagt om uit het stukje grond gelegen bij zijn schoenmakerij de keien te mogen nemen en van dien grond een net tuintje te maken. De voorz. zegt dat deze straat altijd door de gemeente is onderhouden, en het vroeger werd gebruikt voor marktplein. De grond staat echter gedeeltelijk ten name van Santman. Een onderzoek zal worden ingesteld.

1921-04-08 Onderscheiding

Hardenberg. Bij Koninklijk Besluit is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in brons aan G.J. Zweers te Stad Hardenberg, arbeider bij de N.V. Erven mr. I.A. van Roijen. Op dien dag was het juist 50 jaar geleden dat de heer Zweers zijn arbeid in de veenderij begon. Bij die gelegenheid werd hem een gouden horloge gegeven.

1921-04-08 Notarishuis nieuwe functie

Opening der hervormd christelijke school te Gramsbergen op 1 april 1921. De schoone zaal van ’t voormalige notariskantoor te Gramsbergen, zeer doelmatig ingericht voor schoollokaal, was overvol, toen de voorzitter der Christelijke Schoolvereeniging ds. Bos, met gebed het samenzijn opende. Herinnerd werd aan den avond der oprichting van de Chr. schoolvereeniging, in januari 1918. Wat een beroering heeft dat in ons stille plaatsje verwekt; de tegenstand ontwaakte en is nog niet geheel geweken. Scheen het aanvankelijk of alles tegenliep, – het mooiste terrein bijna van Gramsbergen kwam in onze handen, met zelfs nog een mooi dubbel huis; de financieele gelijkstelling kwam tot stand en met ruim 50 kinderen kon de school worden geopend c.a.

1921-04-15 Brand

Gramsbergen. Zaterdagvoormiddag, ongeveer 11 uur, brandde door onbekende oorzaak de woning af van den brugwachter E. Kelder te Ane. Door den hevigen oostenwind viel er aan blusschen niet te denken. De nieuwe brandspuit van hier was spoedig ter plaatse en deed goed werk. Door het flink optreden van de brandweer werd een belendende schuur met inhoud behouden. Van den inboedel werd weinig gered. Deze was verzekerd bij de Jong en Co., Amsterdam. Ongeveer f. 150 aan geld ging mede verloren. Dit bedrag was niet in de brandkast opgeborgen, wel de boeken van het Waterschap, waarvan de heer Kelder secretaris is. Bij die f. 150 was ook een bedrag van ruim f. 60 dat door een reiziger uit Groningen was verloren en door den vinder bij Kelder was gedeponeerd. Men had het voor de hand gelegd om het den eigenaar ter hand te stellen, die elken dag verwacht werd. Wie moet deze schade dragen? Het huis was eigendom van de provincie.

1921-04-22 Ontginning

Heemse. Naar we uit goede bron vernemen, zal door de gem. Ambt Hardenberg begin mei a.s. een aanvang worden gemaakt met de ontginning van het Diffelerveld. In verband met die ontginning is uit den raad een commissie benoemd, waarin zitting hebben de heeren A.A. Oostenbrink en G. Bruins te Heemse, J. Mulder te De Krim, G.H.J. Kleine Staarman te Slagharen, G. Arends te Bruchterveld en H. Olsman Hzn. te Kloosterdijk. (zie artikel in de krant van 03-02-1922: Excursie naar het Diffelerveld)

1921-04-29 Ingezonden

Ingezonden brief van P.N. Heins te Hardenberg over een ongeluk dat hem overkomen is op de Haardijk.

1921-04-29 Baanbreker

Lutten. Dinsdag 19 april jl. werd in het hotel Het Jachthuis ten overstaan van notaris Zwamborn verkocht voor de N.V. de Baanbreker een huis en erf gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart. Kooper werd de heer G.J. Kerkdijk te Rheezerveen voor f. 3211.

1921-05-06 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 23 mei bij Baving te Hardenberg te doen inzetten voor den heer H.J. Timmerman: een beste boerenplaats aan den provinciale harden weg Hardenberg-Marienberg, bestaande uit gebouwen, plm. 30 ha. bouw- en grasland en veldgrond. Zie krant 13-05-1921: Voor de erven van de wed. H.J. Timmerman geb. Bolks te Bergentheim. Aangekocht door F. Herbert voor f. 15.000.

1921-05-13 Koeslag

Advertentie. Brood-, koek- en banketbakkerij Z. Koeslag, Hardenberg. Bitterkoekjes, Wellingtons, Weespermoppen, Paleisbanket, Stengels, Vanillenootjes, Kransjes, Jan Hagel, Goudmoppen, Zandkoekjes, Kattetongen. Allerhande en Jodenkoekjes. In onze bakkerij wordt uitsluitend boter gebruikt uit de stoomzuivelfabriek ‘Salland’.

1921-05-13 Slagerij Argentinia

Advertentie. Daar mijn slagerij ‘Argentinia’ pas 14 dagen geopend is, zie ik door mijn reuzenomzet, dat mijn kwaliteit elk te voren overtreft. Woensdag weer nieuwe voorraad, rechtstreeks aangevoerd van den Hoek van Holland. Bevroren rundvleesch tegen sterk concurreerende prijzen! Aanbevelend, D. Leman Lz., Hardenberg.

1921-05-27 Hotel Steenbergen

Hotel Steenbergen Dedemsvaart. Notaris kelder zal wegens gezondheidsredenen op woensdag 8 juni a.s. in bovengemeld hotel ten verzoeke van den eigenaar den heer P.J. Hiemstra, publiek doen inzetten het van ouds gunstig bekende en zeer drukke hotel Steenbergen, voor enkele jaren geheel vernieuwd en naar de eischen des tijds ingericht, staande op het drukste punt, naast het station D.S.M. te Dedemsvaart, met autogarage, tuin en bleekveld, stalling voor 10 paarden en ruime bergplaats. Het hotel bevat 12 slaapkamers, groote zaal met tooneel, ontvangkamer, hal, eetzaal en cafe, keuken, bijkeuken, groote kelder en verder voor eigen gebruik woonkamers, slaapkamers en dienstbodenkamer. Krant d.d. 24-06-1921: kooper werd de heer R. Bosgraaf te Pingjum (Fr.) voor f. 36.500.

1921-06-10 Veenbrand

Heemse. Aangewakkerd door den wind is de reeds eenigen tijd in Duitschland woedende veenbrand overgeslagen op Hollandsch gebied in de gem. Ambt Hardenberg. Ongeveer 100 meter staat in brand. Hulp wordt van alle kanten verleend, ongeveer 350 mannen werken met alle kracht om den brand meester te worden.

1921-06-10 Vrielink

Leest dit aandacht en denkt hierover na! Het is in uw aller belang en tevens een groot gemak, een goede drogistzaak in Hardenberg gevestigd te zien. ….. Firma Vrielink, drogisten, Voorstraat no. 108, naast David Blein. Let op juiste adres!

1921-06-10 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 20 juni bij Baving finaal te verkoopen voor den heer H.J. Veurink, diens uitmuntende en mooi gelegen boerenplaats in 21 percelen, gelegen te Brucht, o.a. ‘de Everskamp’, ‘de Oliekamp’, ‘den Oever’ c.a. Kooper werd de heer J.H. Ligtenberg te Radewijk voor f. 4210 (van de boerderij).

1921-06-17 Vliegmachine in Hardenberg

Hardenberg. Zondagmorgen is hier op den marsch een vliegmachine (vliegtuig) gedaald. Juist toen de menschen zich ter kerk zouden begeven, streek de vlieger neer. Velen haastten zich om de machine van nabij gade te slaan en een enkele heeft misschien bij dit ongewone schouwspel zijn gang naar de kerk vergeten. Het was den geheelen dag om en bij de machine een drukte van belang. Van zeer ver kwamen de menschen om het ongewone te zien. De zondag ging voobij en van opstijgen was nog geen sprake. Een wondere zondag was dat echter voor Hardenberg. Maandag zou ’t dan eindelijk wezen. Weer veel publiek. Dan eens in huis (vanwege de koude) en dan weer buiten, om tochmaar het opstijgen te kunnen zien. O, die martelende onzekerheid! Wist men nu maar wanneer het zou gebeuren, dan konmen zich daar naar regelen. Verschillende uren werden genoemd, vier uur, vijf uur, tusschen 4 en 5 enz. enz. ’t Werd half acht toen hier het nooit geziene, geschiedde. Och arme, die toen juist in huis was! Maar ’t waren er niet velen! Zoo heeft dan ook Hardenberg zijn eerste vliegdemonstratie gehad. (eerste vliegtuig in Hardenberg)

1921-06-17 Kwekerij te koop

Veiling. Kweekerij te Bergentheim. Notaris Zwamborn is voornemens dond. 23 juni in het stationskoffiehuis te Bergentheim te doen inzetten de in volle werking zijnde kwekerij van den heer H. Muis, gelegenaan vaarwater en harden weg, vlakbij het station, kerk en school.

1921-06-24 Veiling

Winkelhuis en bakkerij. Te koop: een winkelhuis met bakkerij en ongeveer een hectare bouw- en groenland onder de gem. Gramsbergen, gelegen aan harden weg en vaarwater op gunstigen stand. Het huis waarin een drukke winkelzaak en bakkerij wordt uitgeoefend, is zoo goed als nieuw. Inlichtingen e bekomen bij notaris Kelder te Dedemsvaart.

1921-07-01 Nieuwe bank ?

Hardenberg. Naar men zegt is een Amsterdamsch kassierskantoor voornemens hier een filiaal op te richten. Door het op hol slaan van een paard is de 75-jarige landbouwer H. Portier te Brucht van den wagen gevallen, waardoor hij zoodanig wed verwond dat hij aan de gevolgen is overleden. Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 12 juli in hotel Baving in te zetten voor den heer G.E. Middendorp: een burgerwoonhuis met tuintje aan de Voorstraat, in huur bij den heer Klooster. (koper werd de heer A. Sierink).

1921-07-22 Erfenis Tassche

De bekende en de onbekende schuldeischers van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen Jacobus Hermannus Tassche, laatst gewoond hebbende te Slagharen en overleden te Zwolle 27 september 1919, worden bij deze opgeroepen om op donderdag 28 juli te verschijnen ten kantore van notaris Kelder te D’vaart.

1921-07-22 Verkoop

De woning van den heer H. Nijzink te Hardenberg is onderhands verkocht aan den heer W. Prins te Lutten aan de Dedemsvaart. Hedennacht is op den Poffert nabij Den Velde, een koe uit de weide verdwenen. Men denkt aan diefstal; een onderzoek is ingesteld. Heemse. Tot directeur der op te richten Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse is benoemd de heer Den Engelschen te Klundert. Thans is ook in deze gemeente (Ambt Hardenberg) een commissie in het leven geroepen ter behartiging der lichamelijke opvoeding der jeugd. Door B. en W. zijn tot leden dier commissie benoemd: de heeren W. Nieman te Heemse, H. Lanting te Lutten a.d. Dedemsvaart, P. Wamelink, P. Gilhuis, L. Lubbers, G. Frijling en R.E. de Bruijn, allen wonende te Stad Hardenberg.

1921-07-22 Aanbesteding

Op zat. 30 juli denkt ondergeteekende in de bijz. hulpschool te Gramsbergen voor de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormd Christelijke Scholen te Gramsbergen, alleen onder aannemers wonende in de gem. Gramsbergen, aan te besteden: het bouwen van een school, brandstoffenbergplaats enz. te Gramsbergen. Joh.D. Meppelink, architect, Coevorden. Gegund aan laagste inschrijver: W. Dorgelo te De Krim, voor f. 24985.

1921-07-29 Kunstmest

Heemse. Naar wij vernemen heeft de N.V. Kunstmesthandel v.h. Hulshof & Co. het filiaal Hardenberg opgeheven en onderhandsch overgedaan aan den heer K. Vinke te Heemse, Hardenberger Veevoeder- en Kunstmesthandel.

1921-07-29 Vinke dood

Heemse. Zondagmorgen is in den ouderdom van 70 jaar overleden ds. Joh. Vinke, voorheen predikant der Ned. Herv. Gem. te Gramsbergen. Woensdagmiddag 3 uur had de begrafenisplechtigheid plaats waarbij velen tegenwoordig waren, inzonderheid uit de gem. Gramsbergen. Er had nog een lijkdienst plaats in de hervormde kerk, waarbij verschillende sprekers het woord voerden.

1921-08-05 Het Spijt

Gramsbergen. Verkoop van ‘Het Spijt’. Notaris Zwamborn zal op zat. 13 aug. inzetten voor de heeren H. Slingenberg en G. Lambers en mej. de wed. J.H. Grimmerink: het hooi- en weiland ‘Het Spijt’, gelegen te Holtheme bij de heer Dijkman, geheel afgesloten door oud- en nieuwe Vecht en zeer geschikt voor weiderij.

1921-08-12 Veiling

Burgerwoonhuis. Notaris Kelder zal op maandag 22 aug. publiek verkoopen: het solied gebouwd burgerwoonhuis met schuur en tuin, staande en gelegen aan de Hoofdvaart te Dedemsvaart, bewoond door en in gebruik bij mevrouw Hamilton of Silvertonhill. (gekocht door dhr. Huibert Reijne te D’vaart voor f. 7705). Notaris Kelder zal dond. 25 aug. in het cafe van Van ’t Oever aan de Balkbrug publiek verkopen: voor den heer P. Dolfsma te Avereest, het huis waarin smederij met ongeveer 1 ha. land, staande en gelegen te Oud-Avereest aan den straatweg nabij de kerk, vroeger bewoond en in gebruik geweest bij Abel Wanningen.

1921-08-12 Verdronken

Hardenberg. Zaterdagmiddag is in een onbekwaakt ogenblik het anderhalfjarig zoontje van Roelofs te Diffelen in een put gevallen en helaas jammerlijk verdronken.

1921-08-19 Opening

Ondergeteekende deelt aan het geachte publiek van Hardenberg mede, dat hij een bakkerij heeft geopend in het huis van den heer H. Hurink. Hij hoopt door een nette bediening zich ieders gunst waardig te maken en beveelt zich beleefd aan. K. Zweers.

1921-09-30 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 5 october in cafe Bolte te Gramsbergen te doen inzetten voor den heer G.J. Kamphuis: een ruim dubbel woonhuis in de Kruisstraat te Gramsbergen, bewoond door de fam. Stroeve en Valkman.

1921-10-07 Begraafplaats

Bekendmaking. Algemeene begraafplaats (kerkhof). Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg maakt bekend dat bij zijn besluit van 22 sept. 1921 met ingang van 1 januari 1922 is gesloten verklaard de algemeene begraafplaats, gelegen bij de Ned. Herv. Kerk te Heemse en dat op dien datum de nieuw aangelegde algemeene begraafplaats aldaar zal worden opengesteld. In verband hiermede worden de ingezetenen in de gelegenheid gesteld voor den 1en november a.s. ten gemeentehuize aangifte te doen van het aantal graven dat zij op de nieuwe begraafplaats in eigendom wenschen te verkrijgen c.a.

1921-10-14 Dijk vertrekt

Veiling. Hardenberg, wegens vertrek naar het buitenland. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens maandag 24 october om drie uur in het hotel Baving te doen inzetten voor den heer J.A. Dijk: diens zeer ruim en solied winkelpand op een druk verkeerspunt aan den Stationsweg te Hardenberg, waarin sedert de stichting in 1913 een druk beklante zaak in rijwielen, ijzerwaren en huishoudelijke artikelen is gedreven, annex reparatie-inrichting, waarvoor ruime werkplaats aanwezig; alles naar de eischen des tijds ingericht, met luchtgas-installatie, doch electrisch licht ook voorhanden, en voor allerlei affaires geschikt. (zie krant d.d. 04-08-1922: het huis, vroeger bewoond door den heer Dijk, is nu door den heer Blokzijl verkocht aan den veearts Luten voor f. 10.000,-)

1921-10-21 Baanbreker

Dedemsvaart. Het gebrek aan goed drinkwater begint zich ook hier bij enkele gezinnen voor te doen. Behielp men zich tot nu toe met het water uit de vaart, dit is thans niet doenlijk. Door de aardappelmeelfabriek ‘de Baanbreker’ te Lutten wordt het water in zoo erge mate verontreinigd, dat het somwijlen stinkt. Ook de visch ondervindt daarvan gevolg en komt bedwelmd aan de oppervlakte. Sinds lang is over dezen toestand gesklaagd. Wanneer mede door het initiatief der burgemeesters, wiens doorzettingsvermogen en onvermoeiden ijver dezer dagen zoo geprezen zijn, het schoonhouden en -blijven der Dedemsvaart tot stand mag komen, zal dit voor menigeen een belangrijke verbetering zijn, en menig huismoeder zal van de pijnigende vraag ‘hoe krijg ik mijn wasch schoon’ worden verlost. Krant van de week daarna: Van zeer bevoegde zijde werd ons gevraagd dit bericht in zooverre te herroepen, dat nl. de verontreiniging niet door ‘de Baanbreker’ kon komen, om de eenvoudige reden dat deze fabriek door den lagen waterstand dezen herfst niet gewerkt heeft en dus ook het water in de Dedemsvaartniet kan hebben verontreinigd.

1921-10-28 Ongeluk

Hardenberg. Maandagmorgen is te Venebrugge een treurig ongeluk gebeurd. Terwijl de 21-jarige zoon van J.H. Lennips (Albert) te Venebrugge met eenkipkar aan het zandvervoeren was, is hij daaronder geraakt met het ongelukkige gevolg dat hij spoedig daarna is overleden. Men kan zich de ontsteltenis van de ouders indenken!

1921-10-28 Bedankt

Heemse. Naar wij uit goede bron vernemen, heeft de heer Baron de Vos van Steenwijk, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, voor de benoeming van lid van den Raad van Toezicht van de op te richten Christelijke Landbouwwinterschool bedankt. In diens plaats werd benoemd de heer A.A. Oostenbrink, lid van het voorloopig bestuur dier school, die ook bedankte. Daarna werd benoemd het lid van het voorlopig bestuur de heer G. Bruins, die eveneens bedankte.

1921-10-28 Opening Landbouwschool

Heemse. Opening Christelijke Landbouwwinterschool Ambt Hardenberg. Dinsdagmiddag had op de raadszaal te Heemse in het bijzijn van tal van genodigden de opening plaats van de Christelijke Landbouwwinterschool (groot artikel).

1921-10-28 Oude school

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens dond. 3 nov. e.k. aan te besteden: het herstellen en veranderen van de kleine oude school in de Achterstraat alhier. J.W.C. Bloem, burgemeester.

1921-11-04 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 7 nov. finaal te verkoopen voor de erven A. Boers: een dubbel woonhuis met tuin op den Brink. Koper werd A. Hamhuis voor f. 1600.

1921-11-11 Van Roijen

Bergentheim. De arbeiders J. ter Napel en W. Bladder sr., welke gedurende 50 jaar onafgebroken werkzaam zijn geweest in de Veenderij van de erven Mr. I.A. van Roijen, ontvingen ieder van genoemde firma, als blijk van dankbare waardering, een prachtig gouden horloge. Dat de toestand in de Veenderij niet meer zoo rooskleurig is als voorheen, behoeft zeker geen betoog. Moesten voor eenige weken al de arbeiders, die niet woonden in huizen van de Veenderij, het werk neerleggen, thans moeten ook de oudste zoons uit de gezinnen welke wel wonen in huizen van de Veenderij, zich van ander werk voorzien.

1921-11-11 Boerenbond

Hardenberg. Op vrijdagavond 18 nov. a.s. hoopt de Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland een openbare vergadering te houden in het Lokaal der Hervormde Kerk te Heemse. Het doel dezer vergadering is om te komen tot een afdeling van de C.B.T.B. voor Stad- en Ambt Hardenberg.

1921-11-18 Partijdag

Hardenberg. Antirevolutionaire Partijdag. Dinsdag had hier de Partijdag plaats. Zoover wij weten, de eerste ooit binnen onze muren gehouden. Het kerkgebouw was tamelijk goed bezet; de opkomst viel niet tegen. Wat niet meeviel was de temperatuur (is er geen smid in Hardenberg?); die eene kachel kon de kerk niet genoegzaam verwarmen c.a.

1921-11-25 Bank

In de maandag gehouden vergadering van de Hardenberger Middenstands Credietbank werd op diens verzoek aan den boekhouder B.J. Breukelman eervol ontslag verleend. In zijn plaats werd met algemeene stemmen benoemd de heer W.A. Prins, administrateur der Boterfabriek. Deze heeft het voornemen om met ingang van 1 januari a.s. het kantoor der bank dagelijks voor het publiek open te stellen. Een lang gekoesterde wensch gaat dan voor vele middenstanders in vervulling en die dagelijksche openstelling zal ongetwijfeld den bloei der bank bevorderen. Zie advertentie in de krant van 30-12-1921: Het bestuur der Hardenberger Middenstands Credietbank te Hardenberg maakt bekend: dat het kantoor met 1 januari a.s. wordt verplaatst naar Voorstraat 11 ten huize van den heer W.A. Prins, die dan in functie treedt als kassier-boekhouder.

1921-12-02 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 14 dec. voor den heer A.J. Ziegeler te doen inzetten: diens burgerwoonhuis met tuin, benevens een groote houten loods (houtstek) en een steenen loods (zeer geschikt voor twee woningen), jarenlang is hier een handel uitgeoefend in houten bouwmaterialen. Koper van het huis werd de heer J. Eefting voor f. 4050. Het kantoor met de grond werd gekocht door de heer R.J. ten Brink de Bruin. Het bouwterrein door H.G. Oldeboom c.a.

1921-12-16 Moordaanslag

Advertentie. Een moordaanslag op het leven van D. Blein, Hardenberg, omdat hij zijn vleesch en vet zoo in prijs verlaagd heeft.

1921-12-16 Smink stopt

Lutten. De heer H. Smink die ruim 50 jaar de hervormde gemeente als koster diende, heeft met ingang van 1 januari als zoodanig bedankt; ook hoopt hij dan zijn werk als doodgraver en klokluider neer te leggen. Zijn zoon, G. Smink, is als zodanig in zijn plaats benoemd.

1921-12-16 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 27 dec. in cafe Kampman te Heemse te doen inzetten voor de Commissie van den Grintweg Hardenberg-Ommen: de tolgaarderswoning (tolhuis) met grond op het Rheezerveen, in gebruik bij tolgaarder A.J. v.d. Beeg.

1921-12-23 Veiling

Bruchterveld. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 2 jan. in te zetten voor den heer G.J. Garst c.s., hun plaatsje tusschen Bruchterwijk en Hongerdijk. Veenderij en boerderijen. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 3 jan. in cafe Klinkhamer te Marienberg voor de heeren H.J. Lubberman & Co te doen inzetten 114.49.10 ha. uitmuntend voor allerlei cultuur geschikt veen- en dalgrond, waarbij heerenhuis en kapitale boerenbehuizing met ruime schuur en stallen en best bouw- en grasland, benevens veenderij waarbij turfstrooiselfabriek, alsmede 10 arbeiderswoningen (waarvan 3 van hout) c.a. Kooper van de boerderij met 34 ha. ontgonnen en 7 ha. dalgrond werd G.J. Duitshof te Balkbrug voor f. 31605; het herenhuis met 34 ha. land werd gekocht door C. de Lange te Kloosterdijk voor f. 24600.

1921-12-30 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens dond. 5 januari bij Baving te Hardenberg voor den heer J.H. Langius, spoorwegbeambte, te doen inzetten: diens dubbel woonhuis op den Roeterskamp.