1922-01-13 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens zaterdag 28 jan. om tien uur bij den heer Bos te Rheezerveen, huize ‘Ceres’ aan de Elfde Wijk, Schutwijk te verkoopen wegens vertrek naar elders: de geheele boerenvoortvaring van bijna nieuwe bedrijfsinventaris c.a.

1922-01-20 Dank

Advertentie. Dankbetuiging aan B.J. Rigterink en huisgenooten voor de welwillende en goede behandeling gedurende 20 maanden als kostganger. J.P. Clee.

1922-02-03 Kanaal

Bergentheim. Aangezien er reeds geruimen tijd plannen bestaan om of een rechtstreekse kanaalverbinding tot stand te brengen tusschen Deventer en Almelo of het kanaal Almelo-Zwolle afdoende te verbeteren en de zoo hoog noodige verdieping en verbreding van het kanaal van Vroomshoop naar Coevorden in het laatste plan niet is begrepen, heeft de Veenderij Van Roijen aan belanghebbenden een circulaire gezonden om een actie op touw te zetten, teneinde te zorgen dat het rijk ook hier ingrijpt. Verschillende belangrijke lichamen hebben reeds toezegging gedaan deze actie krachtig te zullen steunen.

1922-02-03 Ongeval

Hardenberg. Zaterdagmiddag had hier een zeer droevig ongeluk plaats. De vijftienjarige Sandrie Egberts (werkzaam ter drukkerij van dit blad), begaf zich in den namiddag met twee andere jongens op het ijs. Nabij het Holt kwam hij op een zwakke plek, zakte door het ijs en verdronk. Zijn beide makkers snelden heen om hulp te halen, welke evenwel te laat kwam. Ruim een uur later werd zijn lijk opgehaald. De verslagnheid onder de saamgestroomde menigte was groot, maar wie zal beschrijven wat er omging in het hart van die ouders die hun zoo zoo weerzagen.

1922-02-10 Molen voor afbraak

Advertentie. Molen voor afbraak. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal zaterdag 18 febr. ’s voormiddags 11 uur te Loozen gem. Gramsbergen, voor den heer T. van der Veen aldaar, publiek verkoopen: ijzeren as, roeden, kamraden, maalstoel met steenen, knip en kraan compleet, 1,10 m., 2 stel riemschijven 1,45 m. diam., complete bliksemafleider 28 m., eenijzeren ring 2,80 m. diam., eenige perceelen posten, balken, juffers, kruiplanken, kantrecht hout grenen en eiken, trappen, deuren, raampjes, een boerenwagen, snijzomp, slijpsteen c.a.

1922-02-10 Slager Van Engelen

Attentie! Naar aanleiding van de advertentie van de heer D. Blein (zie krant van 03-02-1922), bericht ik het geachte publiek van Hardenberg en omstreken, dat het door mij verkochte vleesch is Argentijnsch vleesch merk: Artigas Montevideo, een merk dat door alle directeuren van openbare slachthuizen in ons land niet alleen wordt toegelaten, maar zelfs geprezen. Ziet zaterdag en maandag vooral naar de op het vleesch aanwezige etiketten met merk. Beleefd aanbevelend, J. van Engelen. (zie ook adv. in de krant van 24-02-1922; J. van Engelen te Almelo, koopman op de markt te Hardenberg)

1922-02-17 Koperslager Otten

L.S.! Wegens het overlijden van onzen vader J.H. Otten berichten we aan het publiek van Hardenberg en omstreken, dat alle reparaties welke onafgewerkt zijn gebleven door ondergeteekende worden afgewerkt en aan huis of aan de werkplaats kunnen afgehaald worden. Verder wordt bericht, dat vanaf heden in onze werkplaats alle reparaties spoedig en netjes zullen afgewerkt worden, zoodat men op het reparatiewerk enz. niet behoeft te wachten. Aanbevelend H.J. Otten J.H.zn., Hardenberg, koperslagerij, lood-, zink- en plaatwerkerij. Werkplaats met enkele weken aan huis, aan de Oude Vecht. Zie advertentie in de krant van 31-03-1922: H.J. Otten, koperslagerij Hardenberg, plaatwerkerij, reparaties. Werkplaats aan huis bij de Oude Vechtbrug, Hardenberg.

1922-02-17 Opheffing

Wegens opheffing der zaak. Notaris Zwamborn zal op maandag 27 febr. ten huize van den heer A.J. Ziegeler te Stad Hardenberg verkoopen: de nog aanwezigen voorraad houtwaren, bouwmaterialen enz.

1922-03-10 Brand

Hardenberg. Dinsdagavond omstreeks half zes brandde door onbekende oorzaak de boerderij toebehoorende aan den heer H.W. Weitkamp alhier en bewoond door Rotgers te Rheezerveen, tot den grond toe af. De inboedel ging grootendeels verloren. Een veulen alsmede een pink en een kalf kwamen in de vlammen om. Woensdagmorgen omstreeks 8 uur brandde het Groninger boerenhuis, bewoond en toebehoorende aan R. Bakker in het Baalderveld, tot den grond toe af. Het vee kon nog gered worden, een kalf kwam echter in de vlammen om. (zie krant 17-03-1922: wegens brand verkoop Groninger boerderij. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 21 maart in cafe Frijling in te zetten voor de heer R. Bakker te Baalderveld: diens gunstig gelegen boerderij in de nabijheid van spoor, harde wegen en vaarwater)

1922-03-10 Ongeluk

Rouwadvertentie: Door een noodlottig ongeluk overleden plotseling bij Genemuiden, mijn eenige zoon en schoondochter: H.J. Groote Balderhaar ten Velde, burgemeester dier gemeente, en zijne echtgenoote H. Hoogervorst. Zij keerden terug van een bezoek op mijn 80sten verjaardag. Hun diepbedroefde vader, J.G. Groote Balderhaar ten Velde, Amersfoort, 8 maart 1922. Krant d.d. 14-04-1922: Het lijk van den heer Ten Velde, burgemeester van Genemuiden, is deze week gevonden. Op Goeden Vrijdag zal hier des namiddags 2 uur de begrafenis plaats hebben. Krant d.d. 21-04-1922: Hardenberg. Onder zeer veel belangstelling had hier vrijdagmiddag de begrafenis plaats van den heer Ten Velde, in leven burgemeester van Genemuiden, en diens echtgenoote. Aan het graf werd gesproken door den Commissaris der Koningin, graaf Van Rechteren Limpurg. Deze voelde zich verplicht en gedrongen een laatste groet te brengen aan zijn burgemeester. Zwaar is de slag voor de nagelatenen, maar ook voor de gemeente Genemuiden, welke hij steeds met liefde en vol plichtsbetrachting bestuurd heeft. Iets wat het leed nog verlicht is het feit dat van alle zijden diepe deelneming werd betuigd, ook door H.M. de Koningin. Namens het gemeentebestuur van Genemuiden sprak de heer Oprel, burgemeester van Zwartsluis. Voor de gemeente Genemuiden is de overledene geweest een verstandig, plichtsgetrouw, eenvoudig burgemeester.

1922-03-17 Fotoschip

Advertentie. Het Fotoschip van J. v.d. Ploeg, ligt voor eenige weken in het kanaal bij den Hoogenweg. Is alle dagen geopend voor het opnemen van briefkaarten, groepjes, portretten en passen. Zaterdags gesloten. Billijke prijzen. Krant d.d. 12-05-1922: Het Fotoschip ligt te Bergentheim! (voor korten tijd). J. v.d. Ploeg. Krant d.d. 02-06-1922: Het Fotoschip vertrekt den 9 juni naar richting Vroomshoop. Krant d.d. 03-11-1922: Het fotoschip van J. v.d. Ploeg ligt voor korten tijd bij de nieuwe brug te Lutten.

1922-03-17 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens op maandag 27 maart voor de erven van mej. de wed. L. Bieleveld te doen inzetten een huis en erf met tuin op ’t Hoofd te Hardenberg, thans in huur bij den heer Derks.

1922-03-24 Ropcke-Zweers

Mooi legaat. Door mevr. Rupke (Ropcke), overleden te Den Haag, is gelegateerd aan het Groene Kruis alhier: f. 100.000, onder verplichting daarvoor in de gemeente Stad Hardenberg een ziekenhuis te bouwen; aan de diaconie der hervormde gemeente alhier f. 10.000 in contanten, uit te keeren binnen 6 maanden na haar overlijden; aan de hervormde kerk f. 3000, aan de diaconie der geref. kerk f. 1000 en aan het Israelitisch armbestuur f. 200. Alles vrij van successierechten.

1922-03-31 Brug ongeluk

Dedemsvaart. Dinsdagnamiddag trof de echtgenoote van H. Krikke, welke met de bediening van het brugje nabij het station der D.S.M. belast is, een ernstig ongeluk. Bezig zijnde met het afdraaien van het brugje, kwam zij te vallen en brak haar been. Eenige behulpzame handen droegen haar in huis, waarna de ontboden geneesheer het eerste verband legde. (draaibrug hoofdvaart ?)

1922-03-31 Bloem dood

Hardenberg. Woensdagmiddag overleed te Utrecht onze zeer geachte burgemeester de heer W. Bloem in den ouderdom van bijna 65 jaar. Slechts 8 jaar was hij burgemeester onzer gemeente.

1922-04-07 Opening school

Gramsbergen. Woensdag 5 april is voor velen in Gramsbergen een overgetelijke heerlijke dag geweest. Dien dag is de nieuwe christelijke school aan zijn bestemming toegewijd. Tegen half tien had zich een talrijke menigte (pl.m. 125 personen) in de keurig afgewerkte en vlgens deskundigen zeer solied gebouwde school vereenigd. De voorzitter van het schoolbestuur: ds. Bos.

1922-04-07 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 15 april in cafe Bolte te Gramsbergen publiek inzetten: voor de erven van den heer B. Beunders: een burgerwoonhuis met tuingrond, staande en gelegen aan de gracht te Gramsbergen. Krant d.d. 26-04-1922: Bij de ten overstaan van notaris Kelder in cafe Kamphuis gehouden eindveiling van een burgerwoonhuis in de Kruisstraat ten verzoeke van de erven Beunders, werd eigenaar de heer H. Krikke voor f. 1735.

1922-04-14 Veiling

Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens te verkoopen voor den heer Gerrit Baarslag: het perceel grond naast de Jaarbeurs te Hardenberg.

1922-04-14 Aanbesteding

Op zaterdag 6 mei a.s. des voormiddags elf uur zijn B. en W. van de gemeente Ambt Hardenberg voornemens ten gemeentehuize aldaar in het openbaar aan te besteden: het bouwen van een christelijke Landbouwwinterschool met conciergewoning te Heemse. Laagste inschrijver: W. Dorgelo te De Krim voor f. 57.990. Gegund. Zie krant d.d. 23-06-1922: De loodgieterswerkzaamheden voor de Chr. Landbouwwinterschool met conciergewoning te Heemse is opgedragen aan den heer J. Vriend te Dalen.

1922-04-14 Loozekoot

Te koop gevraagd: een dubbelloops jachtgeveer cat. 12 of 16, anbieding met prijsopgaaf, bij jachtopziener C. Loozekoot, Radewijk. Aan hetzelfde adres broedeieren verkrijgbaar van Patrijsleghorns, vanaf 20 april 12 cent per stuk. Zondags niet.

1922-05-06 Bromet jarig

Hardenberg. Dezer dagen had mej. M. Bromet het groote voorrecht haar 80sten verjaardag te mogen vieren. Als blijk van dankbaarheid heeft zij aan het Israelitisch kerkbestuur een som gelds beschikbaar gesteld voor het plaatsen van de ijzeren omheining om de Israelitische begraafplaats. Het plaatsen van de omheining is opgedragen aan den heer E. Amsink alhier.

1922-05-12 Aanbesteding

Aanbesteding op zat. 20 mei a.s. zal ondergeteekende trachten aan te besteden: het timmer- en metselwerkloon van een te bouwen woning voor den heer H. Zweers J.R.zn. te Hardenberg. J.J. van den Berg, bouwkundige. Aanbesteding. Vanaf dinsdag 16 mei a.s. ligt in het cafe Frijling te Hardenberg ter inzage bestek en teekening van een te bouwen woning aan den overweg aldaar voor den heer J.H. Langius. J.J. van den Berg, bouwkundige.

1922-05-12 Ds. Goris

Bergentheim. De gereformeerde kerk alhier was op zondag 30 april met een groote schare gevuld. Geen wonder, de grijze dienaar der gemeente ds. G. Goris, die door zijn 12,5 jarige werkzaamheid zich in haar midden bij jong en oud had bemind gemaakt, nam afscheid van de gemeente.

1922-05-12 Schietbaan

Gramsbergen. De burgerwacht alhier vergaderde dinsdagavond in cafe Bolte, er waren veel leden, ook uit de buurtschappen aanwezig, behalve uit De Krim. Er werd besloten een schietbaan aan te richten in Ane, op ’t land van G.J. Kamphuis. ’t Rijk geeft hiervoor hoogstens f. 900 subsidie voor materialen. Besloten werd dat de leden zelf het benoodigde grondwerk zullen doen.

1922-05-12 Verbouw Van der Haar

Kregen in het vorige jaar hier enkele winkelpuien een meer modern aanzien, thans kunnen we mededeelen dat de heer G.A. van der Haar zijn bakkerij op een betere leest heeft geschoeid. De oude oven is verdwenen om plaats te maken voor een nieuwen, een heet-water-oven, geleverd door een Duitsche firma. Het bakken in zulk eenoven moet dunkt ons wel een genot zijn. De temperatuur in dezen nieuwen oven is beter te regelen, dan in den ouden. De heer Van der Haar noodigt u uit, om eens in zijn nieuwe bakkerij te komen zien.

1922-05-12 Verbouw

Slagharen. Alhier is door den architect Hakkert van Dedemsvaart uitbesteed het verbouwen van het hotel Geerdes, eigenaar B.B. de Boer, voor de som van f. 12.000. Aannemer is Huigen te De Krim.

1922-05-19 Schuite benoemd

Hardenberg. Donderdagavond bracht de telegraaf ons het bericht dat de heer B.A. Schuite, alhier, benoemd was tot burgemeester dezer gemeente. Door de twee muziekcorpsen werd den nieuwen burgemeester een serenade gebracht. Een groote menigte washierbij tegenwoordig. Dr. Oldeboom was de tolk der aanwezigen toen hij den heer Schuite hartelijk feliciteerde met zijn benoeming. De heer B.A. Schuite is den 6en febr. 1888 te Ooststellingwerf geboren. Hij was 3,5 jaar volontair ter secretarie van Oldemarkt, daarna 3 jaar ambtenaar ter secretarie te IJsselstein; vervolgens vanaf 1 mei 1913 eerste ambtenaar ter secretarie te Ambt Hardenberg en vanaf 1 september 1917 secretaris dier gemeente. De heer Schuite behoort tot de Christelijk Historische partij. Moge het de gemeente Stad Hardenberg onder zijn bestuur welgaan.

1922-05-26 Garst dood

Hardenberg. Woensdagmiddag is de 21-jarige zoon van G.J. Garst, die in het veld aan ’t werk was, tengevolge van de hitte bezweken.

1922-06-02 Boterfabriek

Hardenberg. Woensdag was het 25 jaar geleden dat H. ten Brinke en D. Meijer aangesteld werden aan de boterfabriek (Salland). Het bestuur heeft dien dag niet onopgemerkt laten voorbij gaan en aan de beide jubilarissen een klok geschonken.

1922-06-02 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal woensdag 7 juni voor de N.V. Kweekerij Moerheim v/h B. Ruijs te Dedemsvaart publiek verkoopen: a. bij de Kweekerij ‘Moerheim’ een ijzeren bokschuit in prima staat, groot tien ton c.a.

1922-06-09 Rosier dood

Rouwadvertentie. Toen de heer Johannes Albertus Rosier, opzichter van den Waterstaat alhier, woensdagavond van zijne familie, waar hij de Pinksterdagen had doorgebracht, terugkeerde, werd hij op het perron te Zwolle ongesteld en stierf na eenige ogenblikken. Twintig jaar woonde hij bij ons in en deelde met ons lief en leed. Familie Makkinga, Heemse. Gisteravond terugkeerende van verlof, overleed te Zwolle plotseling, de heer J.A. Rosier, in den ouderdom van 56 jaren, in leven opzichter van den Waterstaat alhier. Bekwaam, accuraat en ijverig teekenaar, was hij mij ruim 15 jaren een zeer gewaardeerde hulp. Hardenberg, P. Mulder.

1922-06-16 Ittersum

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg d.d. 30 juni: – de vergadering ging direct over in geheime zitting, ter bespreking van de electriciteitsvoorziening, waar de heer Van Ittersum als deskundige inlichtingen gaf; na heropening werd aan den heer Van Ittersum opgedragen een opgave van de kosten van aansluiting te maken; de mogelijkheid om ook den Hoogenweg aan te sluiten, is niet uitgesloten Krant d.d. 23-06-1922. Hardenberg. Deze week is door een deskundige het electrische net alhier onderzocht. Behoudens enkele uitzonderingen was het advies zeer gunstig te noemen, en is het dan ook vrijwel zeker dat wij hier bij de IJsselcentrale zullen worden aangesloten.

1922-06-23 Aanbesteding

De heer H.W. Weitkamp te Hardenberg is voornemens aan te besteden: de arbeidsloonen van de timmerwerken, metselwerken en opperwerken voor een te bouwen boerderij te Rheezerveen; de glas-, verf- en behangwerken van bovengenoemd werk.

1922-06-30 Baanbreker

Lutten. Maandagavond omstreeks elf uur ontstond brand in de aardappelmeelfabriek De Baanbreker. Vermoedelijk door een lek in het dak is het regenwater naar binnen gekoen in ongebluschte kalk, waardoor den brand ontstond. De brand werd spoedig door een der employees ontdekt en de aanwezige brandspuit en spoedig toegeschoten hulp gebluscht.

1922-06-30 Gedicht

Op het oude kerkhof te Hardenberg. Gedicht van Van Laar.

1922-07-07 Molen voor afbraak

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op woensdag 19 juli in het hotel De Boer a.d. Balkbrug, voor de Cooperatieve Aankoop-vereeniging te Balkbrug publiek verkoopen: de complete molen met ijzeren roeden enz., staande op den Kaat, gem. Avereest.

1922-07-14 Verkoop

Inboedel Hardenberg. Notaris Zwamborn zal op maandag 24 juli des nam. om twee uur bij de exportslachterij van den heer Nijman te Hardenberg verkoopen voor mevr. de wed. A.A. van Munster: haar net onderhouden inboedel, bestaande uit diverse linnenkasten, canape, tafels, stoelen, zware brandkast, benevens een draagbare lighal staande achter het huis, thans bewoond door dr. Oldeboom.

1922-07-14 Veiling

Loozerveld. Notaris Zwamborn zal op maandag 17 juli in het cafe Van der Veen te Loozen voor den heer J. Albers finaal verkopen: diens uitmuntend boerenplaatsje.

1922-07-21 Welgelegen

Heemse. Maandagavond had bij huize ‘Welgelegen’ een ongeluk plaats. De heer Luten, rijksveearts reed hier met zijn motorfiets tegen een auto aan. Gelukkig had de auto weinig gang meer, anders ware het ongeluk nog erger geweest. De heer Luten viel met een smak van de fiets en men vreesde het ergste. Na verbonden te zijn, bleek het ongeluk nog betrekkelijk goed te zijn afgeloopen. Ook een onderzoek in het ziekenhuis te Zwolle heeft dit bevestigd. De beide vervoermiddelen werden zeer gehavend.

1922-07-21 Grobbe

Ondergeteekende maakt bekend dat allen die mutsen bij hem in de maak hadden, deze tegen betaling op gemaakte kosten kunnen terug bekomen binnen 14 dagen. G. Grobbe, Radewijk.

1922-07-28 Aanbesteding

Bij ondergeteekende ligt vanaf 31 juli a.s. gedurende zes dagen ter inzage bestek en teekening van een te bouwen lijkenhuisje enz. op de nieuwe begraafplaats alhier aan den Bruchterweg. J.J. van den Berg, bouwkundige. Hardenberg.

1922-08-11 Staatsbos

Heemse. Dankzij de ijverige bemoeiingen van ons gemeentebestuur zal thans door de regeering worden overgegaan tot de bebossching van 1000 ha. heidegrond onder deze gemeente ter voorziening in de werkloosheid c.a.

1922-08-18 Vrijwillige brandweer

Advertentie. Vrijwillige brandweer Stad Hardenberg. Zij die genegen zijn lid te worden der alhier op te richten vrijwillige brandweer, worden verzocht hiervan aangifte te doen voor 26 aug. a.s. bij een der hieronder genoemde brandmeesters: E. Hamhuis (Fortuinstraat), H.W. Zweers (Achterstraat), J. Grooters (Voorstraat). Hardenberg, 15 aug. 1922. De burgemeester, Schuite.

1922-08-25 Visafslag

Hardenberg. Woensdagmorgen werd alhier voor het eerst vischafslag gehouden. De aanwezige visch was spoedig verkocht, menigeen kon voor een geschikt prijsje een mooi zoodje visch bekomen (zie krant d.d. 01-09-1922: voortaan elken woensdag visafslag om half tien op de Eierenmarkt te Hardenberg, van nu af groote schelvisch en schol). Advertentie. Electriciteit. Ondergeteekenden belasten zich met het aanleggen van huis-installaties en het leveren en plaatsen van electrische motoren en drijfwerken. Eventueele storingen aan licht- en krachtinstallaties worden direct verholpen. Aanbevelend, Otten & Zonen. Advertentie. Electrisch licht. Burgemeester en Wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat het installeeren der verschillende lichtpunten in de huizen der ingezetenen NIET door de gemeente geschiedt, zoodat een ieder hierin geheel vrij is. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de installatie aan eene keuring te onderwerpen. Advertentie. In den nieuwen winkel van H.B. Scheffer te Hardenberg ook steeds voorradig: alle soorten zwilk, cocoslooper en tapijt in verschillende maten. Tevens vele drogistartikelen, poetsartikelen, lederapparatuur, wagensmeer enz. Steeds groote voorraad klompen. Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 28 aug. finaal te verkoopen het boerenplaatsje in gebruik bij Herms. Schutte, gelegen op het Rheezerveen.

1922-08-29 Vestiging

Gevestigd te Hardenberg: G. van Beynum (gediplomeerd electricien), p/a R. bosch, schilder. Houdt zich beleefd aanbevolen voor ’t aanleggen van alle licht- en krachtinstallaties, electr. schellen en huistelephoons.

1922-09-01 Bloem

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg d.d. 28 aug. 1922: – door den voorz. wordt voorgelezen een schrijven van den zoon van wijlen burgemeester Bloem, waarin namens de familie de gemeente wordt aangeboden de op de burgemeesterskamer gehangen hebbende schilderij, voorstellende ‘De Slag bij Hardenberg’. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten dit geschenk onder dankzegging aan de familie Bloem te aanvaarden. – na heropening werd in beginsel besloten tot het bouwen van een 6-tal middenstandswoningen en eenige woningen in het veld

1922-09-08 Bolks weigert

Heemse. Tenvervolge op de in de laatst gehouden raadsvergadering besproken plannen van Staatsbosbeheer, kunnen we mededelen dat zowel in Rheeze, Diffelen als Rheezerveen (voor zover nodig) de boeren hun gronden aan Staatsbosbeheer hebben afgestaan voor bebossing voor 100 gulden per ha. Ongeveer duizend ha. heidegrond zal nu spoedig in cultuur worden gebracht. Alleen de heer Bolks te Diffelen is nog steeds onwillig zijn plm. 65 ha. a 100 gulden per ha. te verkoopen. Deze landbouwer werkt door zijn onwil de plannen ten zeerste tegen, niet alleen dat hierdoor de gemeente gedupeerd wordt, maar niet minder de in zo’n grote getale in deze gemeente wonende werkloze arbeiders. Het is te hopen dat de heer Bolks spoedig tot ander inzicht zal komen, opdat Staatsboschbeheer niet langs den weg van onteigening in het bezit hoeft te komen van bedoelde gronden daar hierdoor een vertraging in de werkzaamheden zou komen van misschien wel 6 weken zeer tot schade der arbeiders. Nader vernemen wij dat dinsdag a.s. ten gemeentehuize een samenspreking zal gehouden worden tussen de directie van het Staatsboschbeheer en den heer Bolks. Naar alle waarsch. zal de zaak nu in der minne geschikt worden.

1922-09-08 Ongeluk

Kloosterhaar. Dinsdagmiddag is te Kloosterhaar een treurig ongeluk gebeurd. Het 10-jarig zoontje van Johs. Boschhoven (Boshove) Mz., dat met eenige kinderen aldaar aan het spelen was, sprong van achteren op een juist daar voorbij komende lorrie, die geregeld turf uit het veen halen, en werd zonder dat de machinist het bemerkte, een eindweegs mede gesleept. Op het hulpgeroep der kleinen, stopte de machinist onmiddelijk en stelde een onderzoek in. Het bleek echter dat het knaapje zulke ernstige verwondingen had bekomen, dat het spoedig daarna is overleden.

1922-09-22 Vinke dood

Heemse. In den ouderdom van 46 jaren is gistermiddag overleden de heer Klaas Vinke, in deze omgeving een bekende persoonlijkheid. De heer Vinke had o.a. zitting in den Raad van Toezicht op de Hardenberger Credietbank, was zetter voor de Directe belasting, bestuurslid van de Handelsvereeniging voor Stad en Ambt Hardenberg, directeur van de Boerenleenbank, vennoot van de Veenderij Crullsveen en bekleedde diverse andere functies. De overledene was groothandelaar in mestkunststoffen. Krant d.d. 29-09-1922: rouwadvertentie, K. Vinke die vanaf 1899 met bijzondere toewijding de functie van secretaris/penningmeester heeft vervuld. Het bestuur van het Veefonds ‘Draagt elkanders lasten’. Zelfde krant: N.V. Overijsselsche Veevoeder- en Kunstmesthandel, v.h. K. Vinke, Heemse, deelt bij deze mede dat de zaak geheel op den ouden voet zal worden voortgezet.

1922-09-22 Aurora

Notaris Zwamborn is voornemens op 4 october in ’t cafe Klinkhamer te Marienberg te doen inzetten voor de fam. Zuidema, de boerderij ‘Aurora’, bestaande uit kapitale boerenbehuizing, waarin twee voorkamers, gang, kelder, slaapkamer, c.a., met daarbij staande arbeiderswoning en 24.41.70 ha. oudgecultiveerde dalgrond. Aaneengelegen aan harden weg in onmiddellijke nabijheid van kerken en scholen en Almelo’s kanaal, spoorstation en harde wegen en doorsneden van bevaarbare wijken.

1922-09-29 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op 6 oct. in cafe Dolfsma te Balkbrug publiek inzetten voor den heer P. Dolfsma: diens sedert jaren best beklant cafe met vergunning, waarin varkenswaag en stalling, staande te Balkbrug, aan den straatweg naar Meppel.

1922-09-29 Hotel veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dinsdag 10 october in hotel Baving publiek doen inzetten: het voormalige Hotel Bromet met open plaats en bijgelegen huisplaats, staande en gelegen bij de markt te Hardenberg, naast het eigendom van mevr. Escher en den heer Leman en op pl.m. 5 minuten afstand van het station N.O.L.S. en den Dedemsvaartsche Stoomtram.

1922-10-06 Molen gekocht

Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J. Waaijman te Marienberg, de alhier bestaande wind- en stoomkorenmolen van den heer L. Hamberg gekocht voor de somma van 1500 gulden. (latere rectificatie: 11.500).

1922-10-13 Middenstandswoningen

Hardenberg. Hedenmiddag 2 uur is namens het gemeentebestuur van Stad Hardenberg in het hotel Baving aanbesteed het bouwen van acht middenstandswoningen. Laagste inschrijver: E.J. Wissink te Apeldoorn, voor f. 37.700.

1922-11-03 Begraafplaats

Advertentie. Nieuwe begraafplaats Hardenberg (Bruchterweg). Het bestuur is voornemens bovengenoemde begraafplaats 1 dec. a.s. voor gebruik te openen. Diegenen die zich van eigen graven wenschen te voorzien, gelieven zich aan te melden bij den penningmeester, waar tevens reglementen a 15 cent verkrijgbaar zijn. De begraafplaats is voor belanghebbenden te bezichtigen van 8 tot 23 november. Het bestuur, J. Nijman (voorz.), Ph.H. Goris (penningm.). Verzoeke beleefd na bezoek het hek te sluiten. Het bestuur der nieuwe begraafplaats aan den Bruchterweg roept bij dezen sollicitanten op voor de betrekking van doodgraver. (benoemd is de heer L. van ’t Holt).

1922-11-10 Staatsbos

Zooals bekend mag worden geacht te zijn, zullen vanwege Staatsbosbeheer in deze gemeente uitgestrekte heidevelden in boschcultuur worden gebracht. Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg is er thans ingeslaagd ongeveer 1000 hectare heidegronden van de verschillende landbouwers aan te koopen tegen een prijs van f. 100 per ha. Naar wij vernemen zal reeds aanstaande dinsdag een der heeren van Staatsboschbeheer zich te Heemse vestigen en aldaar een kantoor oprichten, van waaruit de verdere werkzaamheden, zooals het maken van teekeningen, het uitmeten van de terreinen en het gevan van adviezen zullen geschieden. Voor zoover de gemeente Ambt Hardenberg daaraan iets kon doen is het groote plan gereed. Het is te hopen dat nu ook Staatsboschbeheer met kracht aanpakt, opdat eenerzijds de te verwachten werkloozen in den aanstaanden winter ruimschoots werk hebben en anderzijds de landbouwers, die hun gronden hebben verkocht, spoedig hunne heidevelden in klinkenden munt kunnen omzetten.

1922-11-17 Wamelink heropend

Hardenberg. In achterstaande advertentie doet de heer Wamelink mededeeling van de opening van den verbouwden en vernieuwden winkel… Moge de degelijkheid van uitvoering en afwerking een beeld zijn van de soliditeit dezer zaak die thans 57 jaren oud is.

1922-11-24 Beter Wonen

Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ Ambt Hardenberg. Oproeping tot bijwoning der algemene vergadering van dinsdag 28 november 1922 des nam. 3 uur in het gemeentehuis. Verkiezing van een bestuurslid wegens bedanken van den heer W.P. Prangsma. De secretaris: G. Bruins.

1922-12-15 Voet

Heinrich Voet, Uelsen, Neuenhauserstraat 57. Meubelmagazijn. Billijke levering van alle soorten meubelen. Iederen marktdag te spreken bij Koeslag, Heemse.