1923-01-05 Veiling

Bergentheim. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens 20 januari om 2 uur bij R. Raak te doen inzetten de bakkerij (huis en erf) van den heer A.H. van Delden, de winkel (huis en erf) van den heer J.P. van Delden en de kwekerij (huis en tuin) van den heer H. Muis.

1923-01-12 Bijenteelt

Advertentie. Cursus bijenteelt te Bruchterveld. B.J. Cramer.

1923-01-12 Advertentie

Mooie adverentie met pentekening van een vrachtwagen van de Amstel Brouwerij. Verkrijgbaar bij H. Zweers Jzn. te Hardenberg.

1923-01-19 Heirbanen

De burgemeester der Stad Hardenberg brengt ter algemene kennis dat bij koninklijk besluit van 16-12-1922 met ingang van 1 febr. zijn opgeheven de volgende heerbanen: de rivier de Vecht, de Dedemsvaart en het Lichtmiskanaal c.a. Burgemeester Schuite.

1923-01-19 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op maandag 29 januari ’s namiddags 3 uur in het cafe Lokken (vroeger Dolfsma) publiek inzetten voor den heer Abr. Leman: diens woonhuis met schuur staande nabij de Balkbrug.

1923-01-19 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 29 januari in cafe Frijling te Hardenberg voor den heer T.M. de Bruin te Brucht te doen inzetten diens boerderij, groot ruim 26 ha., met nieuw huis, stookhok, wagenschuur en varkenshokken, zeer gunstig gelegen te Brucht, aan spoor, harden weg en het Overijsselsche Kanaal. (veiling ging niet door, zie volg. krant)

1923-01-19 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 29 januari om half twee in hotel Baving voor den heer J. Hamberg te doen inzetten: diens uitstekend vruchtbaar boerenplaatsje. (zie krant 16 febr.: Koper werd E. Vugteveen te Bruchterveld voor f. 3350)

1923-01-26 Tieman

Advertentie. Nu is het tijd om te planten! L. Tieman, tuinman, komt maandag op de markt met een grote partij vruchtbomen, linden, kastanjes, peppels, rozen, rhododendrons c.a. Tuinbouwinrichting ‘de Vierakkers’, Vroomshoop.

1923-01-26 Uitbesteding

Grondwerk. Zaterdag 3 febr. uitbesteding weg maken bij E.J. Willering, Rheeze. Gegadigden moeten zijn inwoners van Rheeze en Rheezerveen. De Jachtcommissie.

1923-01-26 Dichter

Lutten. Door de Nederlandsche Bijenvereeniging is aan H. van Laar alhier een prijs toegekend (een zilveren bij) voor het maken van rijmspreuken op de reclame-etiketten, betrekking hebbende op den honinghandel en den bijenteelt.

1923-02-07 Gemeentehuis Gramsbergen

Gramsbergen. Dinsdag heeft de raad besloten een nieuw gemeentehuis te zetten. De grond is door de burgemeester gratis daarvoor afgestaan. Het tegenwoordige gemeentehuis (een deel van de woning van de burgemeester) is te klein zodat men tot uitbreiding moet overgaan.

1923-02-07 Veiling

Groote boerderij. Notaris Zwamborn te Heemse en Uijsenbeek te Rotterdam zijn voornemens 12 februari te doen inzetten de boerderij thans in gebruik bij den heer T.M. de Bruin te Brucht, groot 26,04,40 hectare.

1923-02-07 Veiling

Lutten. Boerenplaatsje. Notaris Kelder zal op 8 febr. in cafe Steenbergen (’t Jachthuis) te Lutten publiek doen inzetten voor mej. de weduwe en erven H. Wolf: een vruchtbaar boerenplaatsje aan de Modderwijk te Lutten.

1923-02-09 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op 20 febr. in cafe Soppe te De Krim publiek verkopen voor den heer J. Konijnenbelt diens zeer solied woonhuis met tuin gelegen te De Krim gem. Ambt Hardenberg, afkomstig van de fam. Teekman.

1923-02-09 Wolbink

Te huur bij inschrijving: het boerenplaatsje van den heer G.J. Wolbink, gelegen te Radewijk, groot 2,5 ha., thans in gebruik bij de wed. Wolbink.

1923-02-16 Landstorm

Advertentie. Vergadering der leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm behoorende tot de secties Hardenberg, Heemse, Bergentheim en omliggende buurtschappen, op woensdag 21 februari in de Bewaarschool te Hardenberg. Trouwe opkomst verzocht, de sectie-commandanten.

1923-02-16 Slagharen

Het St. Antonius-Instituut, waaraan bijna twee jaar is gebouwd en dat nog niet geheel gereed is, werd donderdag der vorige week op plechtige wijze ingewijd, waarbij ook B. en W. van Ambt Hardenberg tegenwoordig waren. Een juiste beschrijving van dit gebouw te geven zou te veel ruimte vergen, maar toch willen wij even vermelden dat het uit drie verdiepingen bestaat, waaronder overal kelder, waarin twee groote ketels staan voor de centrale verwarming die door het geheele huis loopt; tevens een groote electr. perspomp om in elk vertrek wel- en regenwater te brengen, zoodat men overal naar keuze wel- of regenwater, warm of koud, kan bekomen. De onderste gang, met prachtige granietvloer, met zeer kunstigen rand en gewelfd plafond geeft een schoonen aanblik, en een zer eenvoudige doch ook zeer kunstige trap van graniet met 5 bordessen en 66 treden is gemakkelijk te beklimmen zodat men de bovenste verdieping met de zwaarste vracht kan bereiken. Alle gangen zoowel boven als beneden zijn van granietvloeren voorzien. De ramen draai- en rolbaar, van zink met hout ingelegd, hebben alle marmeren vensterbanken. De eet- en slaapzalen zijn ingericht voor 50 kinderen; de eetzaal en slaapkamers der eerwaarde zusters vormen en afzonderlijke afdeling. Een zeer lichtloopende lift brengt in eenige oogenblikken de spijzen naar de eetzalen. Honderdtwintig lichtpunten verlichten dit groote gebouw. Dit reuzengebouw is zeker wel het grootste van Ambt Hardenberg en een sieraad voor onze plaats.

1923-02-23 Landbouwtentoonstelling

Hardenberg. Afdeling bijenteelt. Vergadering in de Bewaarschool te Hardenberg op di. 27 febr. Alle bijenhouders en belangstellenden worden dringend uitgenodigd. De rijksbijenteelt-consulent de heer A. Menderhoud zal dan een lezing houden. De commissie: H.Z. Boerrigter, B.J. Cramer, G. Otten Kzn, W. Smith. (werd gehouden op de Marsch tussen de oude en nieuwe Vecht)

1923-03-02 Kalkovens

Advertentie. Zuivere schepkalk geregeld voorhanden zoowel voor den landbouw als metselwerk aan de Kalkovens te Bergentheim (Gouden Ploeg).

1923-03-02 Gestikt

Lutten. Woensdag had hier een droevig ongeluk plaats. De kinderen van J. Slot speelden in de zgn. zandgaten en geraakten onder een stukneervallende aarde. De moeder vond een der kinderen met het hoofd boven den grond. Toen ze die er uithaalde bemerkte ze tot haar diepe droefheid dat de kleinste ook onder het zand bedolven en helaas gestikt was. Men kan zich de droefheid waarin deze ouders verkeeren.

1923-03-09 Brand

Hardenberg. Maandagavond brandde door een onbekende oorzaak de boerderij bewoond door B.G. Hultink aan den Baalder-straatweg tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets worden gered. Naar we vernemen was huis en inboedel slechts laag verzekerd. (zie ook krant d.d. 16 maart: dankbetuiging)

1923-03-16 Borneman

Hardenberg. Geslaagd te Utrecht als Rijksgediplomeerd hoefsmid onze plaatsgenoot J.H. Borneman.

1923-03-23 Hoeden

Advertentie. Expositie hoeden. Ondergeteekende hoopt vanaf woensdag 28 maart ten huize van mej. de wed. Wortelen, Voorstraat, voor eenige weken Hardenberg te bezoeken met een zeer mooie collectie dames- en kinderhoeden. A.J. Weenink.

1923-03-23 Pullen

Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens op 26 maart voor de heer F. Pullen te Heemse te doen inzetten diens huis met ruim achterhuis aan de Achterstraat te Stad Hardenberg, thans in huur bij G. Woelders. en voor den heer J.H. Leusink te Hardenberg het door hem bewoonde ruime huis aan de Doele bij de gereformeerde pastorie

1923-03-23 Roel’f Bosch

Zaterdagavond opening van den nieuwen winkel van Roel’f Bosch. Het adres voor behangselpapieren en eigen bereide verf in bussen. Oosteinde.

1923-03-30 Landbouwwinterschool

Heemse. De officiele overdracht van de Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse, door het bestuur dezer gemeente aan de afdeling Overijsel van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, is bepaald op woensdag 4 april, des namiddags half drie in het schoolgebouw.

1923-03-30 Brugwachterswoning

Woning te huur met 1 mei 1923. de brugwachterswoning waarbij plm. 75 are grond te Kloosterhaar aan den Groenendijk, briefjes inleveren bij de burgemeester van Ambt Hardenberg.

1923-04-06 Landbouwwinterschool

Groot artike. Eind-examen en overdracht. Hoewel deze school reeds enkele weken in gebruik is, had toch eerst op woensdag 4 dezer de officiele aanbieding en overdracht van het gebouw plaats. Des morgens was gelegenheid de school te bezichtigen, waarvan velen gebruik maakten. Het is een solied, hecht en sterk gebouw, met ruime en frissche lokalen. …….. Om half drie had in de school de officiele overdracht plaats. De commissaris der koningin van Overijssel en mr. Van der Vegte, lid van Gedeputeerde Staten, waren mede aanwezig. De edelachtbare heer Weitkamp gaf een overzicht van de wordingsgeschiedenis van de school. Toen in 1921 de voorlopige opening plaats had, was Ambt Hardenberg nog niet gereed met een gebouw. Lang reeds bestond het plan om in Overijssel een Landbouw-winterschool op te richten en aanstonds was er tussen vele gemeenten een ware wedstrijd om de eerste te wezen in het doen van verlokkende aanbiedingen. Toen de minister later de uitvoering overdroeg aan den Chr. Boerenbond bleef Ambt Hardenberg zijn eens gegeven woord gestand doen en men mocht het genoegen smaken nu de voltooiing van het werk te zien.

1923-04-06 Verbrand

Sibculo. Dinsdagmiddag had te Sibculo een treurig ongeluk plaats. Terwijl het zevenjarig dochtertje van W. de Jager naar de overblijfselen van Paasvuur wilde zien en door de aschhoop liep, vatten haar klertjes door het nog smeulende vuur vlam. De wind wakkerde de vlam aan, zoodat de kleine deerlijk gebrand werd opgenomen. Niet lang daarna is de kleine overleden. Lutten. Door het omvallen van een koffiekan kwam een der kinderen van den beurtschipper A. Bakker zulke hevige brandwonden dat het aan de gevolgen is overleden.

1923-04-13 Kerk

De aanbouw bij de gereformeerde kerk was woensdag zover gevorderd dat de kapspanten konden worden geplaatst. Voorwaar een succes voor de bouwlieden. Ze hadden de driekleur in de kap, die vrolijk wapperde. krant d.d. 01-06-1923: Woensdagmiddag werd in de gereformeerde kerk alhier een kranig stukje takelwerk uitgevoerd. Voor de gemakkelijke verplaatsing van kolommen en andere zware voorwerpen is een hoge mast in ’t midden van de oude kerk geplaatst, hieraan is gelijk op een schip een draaibare boom bevestigd. De bouwlieden besloten te proberen de orgelkast in zijn geheel te verplaatsen. Na de kast goed verzekerd te hebben met enige schoren, werd de staaldraad er aan bevestigd, de lier aangeraaid, eenige mannen hielden het voor kantelen in bedwang en zoo bewoog zich het gevaart en maakte op een aanzienlijke hoogte de reuzenzwaai. Alles liep naar wensch. Een grote besparing van arbeid, beschadiging van hout en verfwerk is hierdoor voorkomen.

1923-04-13 Grenswijziging

Hardenberg. Het Classicaal Bestuur der ned. herv. kerk te Zwolle heeft besloten een wijziging van de grens aan te brengen tussen de gemeenten Hardenberg en Bergentheim. In het vervolg zullen de buurtschappen Bergentheim en Marienberg bij de nieuwe gemeente te Bergentheim worden gevoegd, behoudens goedkeuring van het provinciaal kerkbestuur van Zwolle.

1923-04-27 Gemeentehuis

Advertentie. Aanbesteding. Zaterdag 12 mei a.s. ’s namiddags 5,5 uur, denken b en w van Gramsbergen in het gemeentehuis aldaar, onder aannemers wonende in de gemeente Gramsbergen aan te besteden: het bouwen van een gemeentehuis. Bestek en tekening, Joh. D. Meppelink, architect, Coevorden.

1923-04-27 Vestiging

Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Bruchterveld en omstreken bekend dat hij zich vanaf heden aldaar heeft gevestigd als bakker en winkelier. G.W. Otten.

1923-04-27 Verkoop

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op maandag 30 april te Lutten ten huize en verzoeke van den heer Rlf. Dijkstra publiek verkopen: eikenhouten cylinderbureau, fornuis c.a. en voor de firma Ten Cate en Jaspers (voorheen Dijkstra) twee-persoons auto, 4 cylinder in prima staat, eenige motorrijwielen c.a.

1923-04-27 Verdronken

Sibculo. Zondagmorgen is het dertienjarig dochtertje van den venarbeider A.B. te Sibculo (gem. Vriezenveen) vermoedelijk doordat ze niet goed kon fietsen, met haar rijwiel in de Van Roijenswijk geraakt en helaas jammerlijk verdronken.

1923-05-04 Kerk

Hardenberg. Met angstige blikken zagen gisteren velen naar de torenspits op de gereformeerde kerk. De metselaarsbaas, Martens, probeerde om den haan van zijn hooge plaats te halen. Na eenige vergeefsche pogingen gelkte het en kon hij hem overgeven aan den verver Scheffer die onder hem op den ladder stond. De mannen kwamen ongehinderd weer beneden. We hoorden zeggen: ‘al kreeg ik den heelen Hardenberg er voor, dan zou ik het niet kunnen doen’ Bij onderhandse aanbesteding van de aanleg ener electrische lichtinstallatie voor de in verbouw zijnde gereformeerde kerk in Hardenberg schreven in: A. Sierink en Zn. te Hardenberg voor f. 967, technisch bureau A. Stuurman jr te Zwolle voor f. 643, G. van Beijnum te Hardenberg voor f. 633,60 en W.J. Ockels te Dedemsvaart voor f. 574.

1923-05-04 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 7 mei te doen inzetten voor den heer Frederikus Ramaker diens zeer gunstig aan en harden weg gelegen uitmuntend plaatsje, met zoo goed als nieuwe woning. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 8 mei finaal te verkopen om 5 uur in cafe Nijland te Lutten voor de heren G.J. Bossink en Geugies: hun zeer gunstig aan de Dedemsvaart gelegen plaatsje, bestaande uit flink woonhuis voorzien van electrisch licht c.a.

1923-05-11 Roeterskamp

Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 22 mei in te zetten voor H.J. Passies diens woonhuis.

1923-05-11 Veiling

Diffelen. Veiling plaatsje te Diffelen in gebruik bij Warmer, afkomstig van Kampherbeek.

1923-05-11 Aanbesteding

Dinsdag 22 mei e.k. des n.m. 2 uur denkt het gemeentebestuur van Stad Hardenberg ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van 8 arbeiderswoningen, het schilderwerk aan die woningen, het bouwen van twee boerderijen, het schilderwerk aan die boerderijen.

1923-05-11 Opening

Opening nieuwe winkel op de Haar te Heemse door B.J. Nabers.

1923-05-11 Voetbal

Raadsvergadering Stad Hardenberg 4 mei 1923: – wordt goedgevonden een terrein in he veld beschikbaar te stellen voor de voetbalvereniging. – de heer Verwoest krijgt eervol ontslag als leraar aan de Vaktekenschool wegens vertrek naar elders – de burgemeester stelt voor de Wipstraat over het Hoofd deze zomer wat op te knappen en het volgend jaar geheel te vernieuwen en verbeteren

1923-05-18 Beter Wonene

Aanbesteding. Het bestuur der woningbouwvereniging Beter Wonen te Ambt Hardenberg is voornemens op vrijdag 25 mei e.k. des namiddags 5 uur in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg aan te besteden: in twee perceelen: de buitenschilderwerken van twee enkele woningen te Slagharen en 12 enkele woningen te Lutterveld, 20 enkele woningen te Bergentheim (Crulsveen) en twee dubbele woningen te Heemse.

1923-05-18 Gemeentehuis

Gramsbergen. Door het gemeentebestuur van Gramsbergen is aanbesteed het bouwen van een gemeentehuis onder architectuur van den heer Joh.D. Meppelink te Coevorden. Raming f. 23013,66. Ingeschreven werd door de heeren B.H. Schotkamp voor f. 26.999, G. Datema en Zn. voor f. 26996, L. van der Haar voor f. 26.980, A.F. Bodewitz voor f. 24.568, W. Dorgelo voor f. 24.396, Jac. Wolterink voor f. 24.168, J. en P. Huigen voor f. 23.845, J. Jurjens voor f. 23.350 en F. Bosman voor f. 23.200, allen aannemers te Gramsbergen. Het werk werd aan laatstgenoemde gegund.

1923-05-18 Verwoest vertrekt

Heemse. Woensdagmiddag nam de heer Verwoest, hoofd der Christelijke school afscheid. De heer Verwoest ging nog even in korte trekken de geschiedenis na van deze school. In mei 1900 is ze geopend met 40 leerlingen; thans telt ze er 114 en dat niettegenstaande kinderen werden afgestaan aan Rheeze en Rheezerveen. Verwoest was er 16 jaren.

1923-05-25 Foto’s

In de woensdagavond gehouden vergadering van den raad kwamen enkele ingezonden stukken ter tafel, o.a. een verzoek van het Nederlandsch Fotopersbureau om de raadsleden te mogen fotograferen, welkefoto dan met andere samengevoegd, aan H.M. de Koningin bij haar jubileum zal worden aangeboden. Men besluit het verzoek in te willigen. De heer Roolving is er tegen om zich tot dat doel te laten fotograferen en op den fotodag zal hij niet van de partij zijn. Het bouwen der veld-woningen wordt gegund aan de laagste inschrijvers (twee boerderijen en twee woningen aan Maneschijn c.s. te Vroomshoop en zes woningen aan A. Hamhuis c.s. te Heemse).

1923-05-25 Aanbesteding

Op zat. 2 juni zal ondergetekende in het hotel Nieuhoff te Gramsbergen voor rekening van den heer J.H. Hilberink aanbesteden: het bouwen van een woning aldaar. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

1923-06-08 Grenskantoor

Gramsbergen. Woensdagmiddag werd ten overstaan van notaris Zwamborn het grenskantoor aan de Haandrik verkocht. Koper werd de heer Jens uit Coevorden voor f. 2700.

1923-06-15 Scheepvaart

Hardenberg. Een heuglijke gebeurtenis had hier woensdagavond plaats. Toen kwam het eerste schip aan dat geschut was door de sluizen te Ane. Daarmede is dus gebleken de Vecht tot Hardenberg bevaarbaar te zijn. Waar jaren lang op gewacht is, is nu werkelijkheid geworden. Deze eersteling was geladen met cement en bestemd voor de firma H. Zweers en Zoon. Moge het de voorloper van vele andere zijn! Nu nog een los- en laadplaas. Voortvaren! Krant d.d. 1923-06-29: Vorige week arriveerde hier het tweede schip door de nieuwe sluis in de Vecht. Het was geladen te Rotterdam met 60.000 kg mais en 10.000 kg rogge voor den heer Jan Bruins.

1923-06-22 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 30 juni in cafe Nieuhoff te Gramsbergen publiek verkopen voor de heer J. Drenthen Hzn. te De Meene, diens zeer vruchtbare boerderij, alles zeer gunstig gelegen aan de Vecht.

1923-06-22 Aanbesteding

Op zat. 30 juni zal ondergetekende in cafe van B.C. Koeslag te Heemse aanbesteden: het bouwen van een boerenbehuizing met bijlevering van alle materialen, te Rheezerveen. L.J. Schreur.

1923-06-29 Lutge

Begin dezer week is hier in den ouderdom van 73 jaar overleden ds. H.A.J. Lutge, emeritus-predikant van de nederlands hervormde kerk van Amsterdam, welke kerk hij bijna een halve eeuw gediend heeft. Geboren te Elberfeld in 1850 uit een oud geslacht uit Oost-Pruisen, werd hij aanvankelijk opgeleid tot geheimschrijver van den koning van Pruisen. Evenwel gevoelde hij meer roeping voor den Evangeliedienst en kwam hij reeds op zeer jeugdigen leeftijd naar Holland om aldaar theologie te studeren c.a. De grote kerkstrijd in 1886 waarin hij tegenover dr. A. Kuyper stond, deed hem kennen als eenmanmet vaste overtuiging en onwankelbare trouw aan zijn beginselen. In Bohemen was hij, door zijn veelvuldige reizen en zijn grooten invloed bij keizer Frans Jozeph een grote en krachte steun der protestanten c.a.

1923-06-29 Koningsberger

Bergentheim. jl. maandag had de eerste steenlegging plaats van het hervormde schoolgebouw door den weleerwaarde heer J.C. Koningsberger van Blokzijl.

1923-07-06 Scheepvaart

Hardenberg. Thans worden vanwege de gemeente de eerste werkzaamheden verricht voorhet maken van een aanlegplaats voor schepen. Hoewel het werk zeer bescheiden wordt uitgevoerd, blijkt het toch al een verbetering te zijn. ’t Is te hopen dat het spoedig gereed komt, want deze week lagen er reeds drie schepen voor den wal.

1923-07-06 Staatsbos

Heemse. De plannen vanwge Staatsboschbeheer om in deze gemeente ca 1000 hectare heidegrond in cultuur te brengen, nemen – hoewel langzaam – vastere vormen aan. Dinsdagmiddag had te Heemserveen een treurig ongeluk plaats. De 75-jarige G.J. Hakkers werd bij het oversteken van de weg, vermoedelijk tengevolge van doofheid en slecht gezicht, waardoor hij de motor niet kon hooren of zien, door een motorrijder uit Koekange aangereden, waarbij hij ernstig werd verwond en een been op twee plaatsen werd gebroken. Soedig werd geneeskundige hulp ingeroepen, doch Hakkers is nog denzelfden avond aan de bekomen verwondingen overleden.

1923-07-20 Aanbesteding

Architect C. Schuitemaker wenst op 2 augustus aan te besteden den bouw eener onderwijzerswoning voor rekening van het bestuur der Chr. Schoolvereeniging te Sibculo in het cafe van den heer Talen aldaar.

1923-07-20 Aanbesteding

B. en W van Ambt Hardenberg voornemens aan te besteden het bouwen van een lokaal bij de openbare lagere school te Sibculo.

1923-07-20 Ongewoon

Hardenberg. Deze week was Hardenberg getuige van een ongewoon verschijnsel: een stoomboot bij de Vechtbrug! “Nie dagewesen”. Een profetie van bloei voor Harda’s handel en verkeer? Een woord van dank komt zeer stellig toe aanonzen technischen adviseur van den Waterstaat, den heer Mulder, onder wiens bekwame en volhardende leiding reeds zoo veel is gedaan voor den landbouw door verbetering van den afvoer van Vechtwater en die thans nieuwe perspectieven heeft geopend voor handel en verkeer door de uitvoering der waterwerken te Ane.

1923-07-20 Opening school

Heemse. Maandagmiddag had hier onder veel belangstelling de opening plaats van de nieuwe hervormde school Ds. Van Elden die de leiding van deze bijeenkomst had, heette de aanwezigen welkom c.a.

1923-07-20 Verdronken

Lutten. Dinsdagavond geraakte het zevenjarig dochtertje van den petroleumventer Munneke bij de brug spelende te water. Terstond toegeschoten hulp mocht niet baten, daar ze dadelijk wegzonk en men ze na lang zoeken tenslotte levenloos ophaalde. Haar moeder was juist voor een paar dagen op reis en kwam woensdag terug. Een droeve thuiskomst dus.

1923-07-27 Vertrek Gilhuis

Hardenberg. Dinsdagavond kwamen belangstellenden in de Bewaarschool samen om afscheid te nemen van den heer Gilhuis, hoofd der Christelijke Mulo, die, na 16-jarig verblijf alhier, naar Utrecht gaat vertrekken c.a.

1923-07-27 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 1 aug. voor de erven van de weduwe J.F. Heetderks van Munster te doen inzetten een net burgerwoonhuis op mooien stand aan de Voorstraat te Hardenberg, 19,90 are tuingrond (bouwterrein) aan de Wipstraat aldaar, 5 iepen boomen in dien tuin en 29,50 are bouwland op Asjeskamp in huur bij G.J. Zweers. Het woonhuis is dadelijk te aanvaarden. Krant d.d. 10-08-1923: het huis verkocht aan F. Meijer voor f. 2500

1923-08-03 Lanting jubileert

Lutten. Dezer dagen herdacht de heer Lanting, hoofd der openbare lagere school alhier, zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer. Hij heeft al dien tijd het openbaar onderwijs gediend in de gem. Ambt Hardenberg, eerst als onderwijzer te Lutten, later als hoofd te Radewijk, Collendoorn en Lutten. In den nacht van zondag op maandag is door den visschersman Kiewiet aan Sluis VII een steur gevangen die een lengte had van 2,46 meter en een gewicht had van 77 kilogram.

1923-08-10 Zeehond

Lutten. Gelukt het voor eenige dagen aan twee onzer visschers met veel moeite een steur te vangen, thans is het onzen plaatsgenoot J. Post gelukt eenlevende zeehond te kopen, die door den zeehondenjager Post op het eiland Urk is gegrepen; dit dier is waarschijnlijk de moeite waard om te zien. Het zal a.s. maandag op de markt te Hardenberg in het water spelende te zien zijn. Zie advertentie. Levende Zeehond. Dit zeemonster, hetwelk de moeite waard is om te zien, is maandag in ’t cafe De Bruin te bezichtigen a 10 cent per persoon.

1923-08-17 Landbouwtentoonstelling

Hardenberg. Deze week ontvingen we den fraai uitgevoerden catalogus van de eind augustus te houden Land- en tuinbouwtentoonstelling. Het is een boekwerk van meer dan 100 bladzijden geworden. Een voorwoord is geschreven door den edelachtbaren heer B. Schuite.

1923-08-17 Familietwist

Heemse. Kort geleden is in deze gemeente het huwelijk voltrokken tusschen J.K. (Jan Kikkert) en de weduwe K. (Wichertje Knol) uit Bergentheim. Den laatsten tijd heerschte er eenige oneenigheid tusschen genoemd paar en de verdere familie, welke oneenigheid maandagmiddag tengevolge van den verkoop van een varken overging in een twist, welke zoo hoog liep dat een stiefzoon van J.K., zekere R.K. (Kroeze), eveneens wonende te Bergentheim, een stuk ijzer greep en J.K. daarmede zulke slagen in den nek toebracht dat hij kort daarop is overleden. De overledene is 49 jaren oud.

1923-08-17 Westhoff

Ondertrouw: Annie G. Morhaus, phil.nat.doct.a. en J.Th. Westhoff, agr. stud.

1923-08-24 Boerrigter dood

Hardenberg. Dinsdagmiddag ging de heer Boerrigter (Johann Friedrich, 21 jaar oud), onderwijzer aan de school te Den Hoogenweg met een vriend van hem naar Dedemsvaart, ter bijwoning van de oefening van den aldaar bestaande korfbalclub. Nadat ook hij eenige malen den bal geworpen had, viel hij plotseling achterover. De spelers meenden dat hij bewusteloos was gevallen, en trachtten hem weer bij te brengen, maar niets baatte. De ontboden geneesheer kon slechts den dood constateren. Per auto is het lijk des avonds naar de ouderlijke woning in Baalder vervoerd. Men kan zich de ontsteltenis dezer ouders voorstellen! Naar we vernemen was de heer B. lijdende aan een hartkwaal.

1923-08-24 Veilingen

– notaris Zwamborn, veiling plaatsje van J. Malda te Bergentheim – uit de hand te huur een boerenplaats te Baalder, toebehorende aan J.H. Reints – notaris Kelder, veiling boerenplaatsje te Lutten voor de heer H.H. Harmsen, afkomstig van Jan Stoeten

1923-08-31 Steenwijk heropend

Hardenberg. Zaterdag a.s. hoopt de heer D. Steenwijk in de Voorstraat zijn nieuw verbouwden winkel te openen. Het pand is iets breeder geworden, zoodat er aan winkelruimte aanmerkelijk is gewonnen. De vloer is tevens opgehoogd, wat ook een heele verbetering is. Ook de opstand is veel verbeterd. Men ziet er o.a. aan de eene zijde (’t is eenfiliaal van de Albino-maatschappij zo men weet) de cadeaux, die men kan bekomen tegen inwisseling van de verstrekte bons. (Zie advertentie: Voorstraat 121a, N.V. Albino Maatschappij. Filiaal te Bergentheim: G.J. Blankvoort). Naar we vernemen hebben de gebr. Wilpshaar te Gramsbergen de door ons blad uitgeloofde zilveren medaille gewonnen voor de beste melkgevende koe. Zaterdagmiddag had alhier de begrafenis plaats van den dinsdagavond op het korfbalveld te Dedemsvaart zoo plotseling overleden ondewijzer den heer J.F. Boerrigter. Een groote schare bracht den overledene de laatste eer. Aan het graf werd het woord gevoerd door den heer Fredriks en den heer Beijerink. Namens de familie werd den aanwezigen voor de betoonde deelneming dank gebracht door den heer B. Schuite, burgemeester van Stad Hardenberg. In den begrafenisstoet troffen we o.a. aan de korfbalcub Hardenberg, een deputatie van de korfbalclub te Dedemsvaart, de kinderen van de klaas waarin de overledene onderwijzer was, zoomede eenige zijner oud-medeleerlingen. Bij koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de heer J. Weitkamp alhier.

1923-08-31 Landbouwtentoonstelling

Onder begunstiging van prachtig zomerweder werd hier woensdagmorgen de landbouwtentoonstelling geopend. Allereerst werd het woord gevoerd door den heer J. Grooters, voorzitter van het hoofdcomite. Erevoorzitter burgemeester Schuite (toespraak)

1923-09-07 Oude school beschikbaar

Burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg maken bekend dat het lokaal in de Oude school in de Achterstraat vanaf heden voor versch. vergaderingen beschikbaar zal worden gesteld tegen een vergoeding.

1923-09-07 Ridder

De benoeming van den heer J. Weitkamp tot Ridder in de orde van Oranje Nassau mogen we niet ongemerkt voorbijgaan. Niet alleen, omdat de heer Weitkamp in onze omstreken geen onbekende is. Ook niet omdat hij een man uit het volk, uit den zoo vaak achteruitgezetten boerenstand is. Maar vooral omdat hij in de Tweede Kamer getoond heeft dat het lidmaatschap hem geen sinecure is. De heer Weitkamp heeft, naar de gaven en krachten hem door God verleend, wat gepresteerd. Dat is in onze dagen niet zonder betekenis c.a. Zie krant d.d. 03-09-1926: De heer J. Weitkamp alhier, Lid der Tweede Kamer, is door H.M. de Koningin benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

1923-09-21 Visboer

Adverentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat bij hem vanaf zaterdag dagelijks is te verkrijgen: verse gerookte paling van f. 1,25 tot f. 1,50 per pond, gerookte schelvisch, spekbokkings enz. Aanbevelend, J. Kiewiet.

1923-09-21 Visboer

Advertentie. Heden ontvangen: Versche stoombokking, spekbokking, gestoomde makreel, gestoomde schelvisch, gerookte paling, zoute en zure haring. F. Meijer.

1923-09-21 Krant Vechtstreek

Een nieuwe redacteur. In ‘de Vrijzinnig Democraat’ van 8 sept. lezen we: Partijgenooten in Overijssel! Zou ik een beleefd beroep mogen doen op uwe medewerking? Sedert eenigen tijd staat het te Hardenberg verschijnende Vrijzinnige weekblad ‘De Vechtstreek’ onder mijne leiding. Het is wel niet uitgesproken Vrijzinnig-Democratisch, maar wel Democratisch en ook Vrijzinnig en waar aan ondergeteekende geheel de vrije hand is gelaten, zal natuurlijk de vrijzinnig en de democratische gedachte naar voren worden gebracht. Ook zullen artikelen van vrij-religieuze strekking worden opgenomen en zal zoo krachtig mogelijk de universele geloofsgedachte worden gepropageerd. Voor het goede recht der openbare school zal met klem worden opgekomen. Met partijgroeten. J. Buma, H.d.Sch., Slagharen. (zie krant 22-02-1924: Hardenberg. Naar de Zw. Crt. verneemt, hebben Ged. Staten het verzoek van J. Buma om vergunning tot het bekleden van de nevenbetrekking van redacteur van ‘De Vechtstreek’ afgewezen, omdat zij is te beschouwen als een betrekking in de zin van art. 45 der wet)

1923-09-21 Achterstraat = Wilhelminastraat

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg op do. 20 september: – Op het adres van de inwoners van de Achterstraat wordt gunstig beschikt, en zal de straat in ’t vervolg genoemd worden Wilhelminastraat. Ook de Wipstraat ondergaat naamsverandering en zal voortaan Sallandschestraat heeten.

1923-09-28 Gereformeerde kerk verbouwd

Hardenberg. Vrijdagmiddag werd de verbouwde gereformeerde kerk in gebruik genomen. Na eenige maanden elders gekerkt te hebben kon de gemeente nu weer in haar eigen gebouw vergaderen. En welk een gebouw! We hoorden niets dan lof over de uitvoering van het werk, en zullen trachten er een beschrijving van te geven. De bestaande kerk had een achthoek tot grondplan, plaats biedend aan bijna 700 personen. De inwendige verbouwing en uitbreiding heeft plaats gehad onder architectuur van den heer Tjeerd Kuipers. Niettegenstaande de uitbouw zeer sober is gehouden, is toch een mooi geheel verkregen. De oude bouw is hoofdgebouw gebleven, waarbij het bestaande tentdak met otoren hoofdmotief is. Thans vinden ruim 1000 mensen een behoorlijke zitplaats. Een ruim trappenhuis is als tweede opgang voor de galerij gebouwd. Op twee flinke pilaren rusten vier bogen waartussen een gekoepeld plafond. Op de zuizijde verfraait een gotisch rosetraam het geheel. Dan nog zijn er twee kleine ramen, waarvan het eene een jubileumraam, met ’t wapen van Oranje-Nassau en de jaartallen 1898-1923 en het andere ’t speciale kerkraak met ’t wapen van de gereformeerde kerk van Hardenberg, ontowpren naar Mattheus 5:14 met het randschrift “Non potest ubs occultari supra montem posita”, een stad op een berg, badend in ’t licht der zon op haar middaghoogte, met het onderschrift Eccl. Ref. Hard. Aannemers waren Hofsink en Hamhuis te Heemse, onder het uitnemend opzicht van den heer W. van Eijle. Vervolgens spraken burgemeester Schuite van Stad Hardenberg, burgemeester Weitkamp van Ambt Hardenberg, architect Kuipers van Amsterdam die in ’t bijzonder gewaagde van het kerkraam met het wapen der kerk, ontworpen door ds. Verrij

1923-10-05 Veiling

– Huis en erf met 52 are land in den Vrouwenhoek te Stad Hardenberg voor H.J. Paman. – Boerenplaatsje aan het Almelosche kanaal te Brucht voor E.C. de Bruin. – bij inschrijving te huur: een vruchtbare dalplaats van den heer A.L. Odink, gelegen te Heemserveen aan de bevaarbare Modderwijk – te huur bij inschrijving: een boerenplaatsje te Radewijk gedeeltelijke woning, eigendom van J. A. ter Voorde c.s.

1923-10-05

Soer 1 oktober l.l. is voor den heer E. Soer in ’t Oudebosch tot een blijden en onvergetelijken dag geworden. Nadat de voorganger in de zondagmorgendienst hem namens den kerkeraad en de gemeente hartelijk gefeliciteerd had met zijn zilveren ambtsjubileum als kerkbediende c.a.

1923-10-12 Bewaarschool

Naar we vernemen is de vroegere Bewaarschool-onderwijzeres mej. G. Knipscheer overleden. Zij was gehuwd met den heer K. Blankesteijn, burgemeester van Vlieland.

1923-10-12 Moord

Voor de arrondissementsrechtbank te Zwolle stond terecht de 18-jarige R.K. (Kroeze) te Ambt Hardenberg, die 13 aug. l.l. zijn stiefvader J.K. (Jan Kikkert) met een ijzeren staaf opzettelijk en geweldadig heeft geslagen, tengevolge waarvan deze spoedig is overleden. Drie jaar gevangenisstraf werd geeischt.

1923-10-19 Kapsalon Bergentheim

Bergentheim krijgt nu ook een nieuwe kapperszaak. Belanghebbenden verwijzen we naar de advertentie in dit blad. Kapperszaak naast het nieuwe cafe van den heer Bolks. W. Nijboer, coiffeur, Vroomshoop-Bergentheim. (zie krant d.d. 25-01-1924: ondergetekende maakt bekend aan het publiek van Bergentheim dat hij vanaf maandag 28 januari de kapperszaak van de heer Nijboer heeft overgenomen, J. v.d. Velde) Door de rechtbank te Zwolle werd de arbeider Kroeze, wegens mishandeling van zijn stiefvader, ’t welk den dood tengevolge heeft gehad, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, met aftrek van den preventieve hechtenis.

1923-11-02 Te huur

Advertentie. Voor 6 jaar bij inschrijving te huur: de uitmuntende vruchtbare boerenplaats van J. Stoeten te Rheeze, thans in huur bij G.J. Overweg, gelegen aan den hardenweg Heemse-Marienberg, bestaande uit huis met schuur en bouw- en grasland.

1923-11-02 Raadsvergadering

Stad Hardenberg d.d. 26 okt.: – verzoek van vele ingezetenen om minstens een of twee keer per week asch, vuil enz. van gemeentewege te doen ophalen. Dit verzoek, alsmede het rekwest van de bewoners van den Jordaan om den weg aldaar te verbeteren, zal bij de begroting worden behandeld. – voorstel B. en W. inzake het marktterrein: de voorzitter zegt dat men niet over voldoende ruimte kan beschikken; de passage in de Voorstraat en de Fortuinstraat wordt zeer belemmerd. Toch kan van de bestaande ruimte meer profijt worden getrokken, daarom stellen B. en W. voor de varkens in een afgesloten ruimte onder te brengen, dan kunnen de kramen langs de Karnemelksteeg staan en aan de Vecht. De heer Peltjes is tegen elke verandering, hij wil de mensen geheel vrij laten. Ook e varkens moeten kunnen rondlopen, men moet kunnen zien wat men koopt. De heer Hamberg is van hetzelfde gevoelen. De heeren Oldeboom en Grooters willen de kramen plaatsen vanaf den tuin van het postkantoor naar de eierenmarkt. Ze meenen dat dit een zeer geschikt terrein is. De voorzitter vreest dat bij doorvoering van dit plan de markt te veel zal worden verbrokkeld. De heer Grooters merkt op dat men vroeger ook tegen verplaatsing der Eierenmarkt was, doch nu hoort men er niemand meer over klagen. De heer Wamelink acht de Eierenmarkt voor dat doel niet geschikt en bovendien veel te klein. Het punt wordt aangehouden. De heer Wamelink stelt voor een eenvoudige klok aan te schaffen voor de raadszaal, wat goedgevonden wordt. Op de vraag van de heer Oldeboom dienaangaande, antwoordt de voorzitter dat de gemeente 17 zitplaatsen heeft in de hervormde kerk, waarvan er 14 worden verhuurd. Men besluit voortaan een bank van zes zitplaatsen beschikbaar te houden voor de raadsleden en 11 zitplaatsen te verhuren. Tenslotte doet de voorzitter mededeling dat een nieuw gebouw voor de Vakteekenschool wel wenschelijk was, maar dat de regering daarvoor geen subsidie geeft, redenen waarom spreker voorstelt de tekenschool te verplaatsen naar de school aan den Stationsweg, terwijl dan de leeg komende lokalen kunnen ingericht worden voor de landbouwhuishoudschool waarvoor zich 32 leerlingen hebben aangemeld. Wordt met algemene stemmen aangenomen.

1923-11-09 Koningsbergerschool

Bergentheim. Donderdag der vorige week had hier de opening plaats der hervormde christelijke school. De plechtigheid had plaats in de hervormde kerk. Ds. Slotemaker de Bruine sprak een woord van welkom. Onder de genodigden merkten we op: de burgemeester en secretaris der gemeente, ds. Dijkstra, het personeel en bestuur der geref. school, het hoofd der christelijke school te Bruchterveld, dr. Oldeboom c.a.’ De openingsrede werd uitgesproken door ds. Koningsberger te Blokzijl, oprichter van de Hervormde schoolvereeniging alhier. In korte trekken verhaalde deze de wordingsgeschiedenis van deze school. c.a.

1923-11-09 Aanbesteding

Op maandag 19 nov. zal worden aanbesteed in het cafe van de heeren gebr. Kampman te Heemse: het bouwen van een blok van zes arbeiderswoningen op een terrein te Heemse, voor rekening van den heer J.B. Oostenbrink te Heemse. A. Hofsink, Ommerweg, Heemse. (zie krant d.d. 23 nov.: Laagste inschrijver B. Hofsink en Hamhuis te Heemse voor f. 5634) Op vrijdag 16 nov. zal ten kantore van de Coop Stoomzuivelfabriek Salland te Hardenberg worden aanbesteed het bouwen van een ketelhuis en machinekamer, het bouwen van een paardenstal etc. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.

1923-11-16 Vuilnis Ophaaldienst

Gemeentereiniging. Stad Hardenberg maakt bekend dat met ingang van 1 januari 1924 van gemeentewege zal worden overgegaan tot het ophalen van asch en vuilnis, het ophalen van faecalien. (zie ook advertentie in krant d.d. 21 dec., vaste ophaaldag is donderdag) Gemeente-reiniging. Stad Hardenberg roepen sollicitanten op naar de betrekking van gemeentereiniger, op een jaarwedde van f. 900

1923-11-16 Nachtwacht

Uit de raad van Stad Hardenberg d.d. 13 nov.: – voorstel B en W om den nachtwacht af te schaffen en hem gedurende twee jaren 125 gulden vergoeding hiervoor uit te keren. De heer Grooters wil den nachtwacht behouden. De heer De Bruin wil de klep afschaffen, maar een nachtwacht acht spreker zeer nuttig vooral op ’t oogenblik nu het bij onze Oostersche buren nogal rumoerig toegaat. De heer Wamelink haalt het bekende rijmpje van Van Alphen aan, doch om de veiligheid kan de nachtwacht wat spreker betreft wel verplaatst worden naar den Hoogenweg. De heer Oldeboom acht den nachtwacht zeer nuttig ook bijv. bij brandgevaar. Wanneer de nachtwacht loopt dan weet men dat er over onze stad gewaakt wordt en kan men zich erust ter ruste begeven. De nachtwacht blijft gehandhaafd (klepperman). – Omtrent de straatverlichting merkt de heer De Bruin op dat het wenselijk is op de Karnemelksteeg een lantaarn te plaatsen. De voorzitter belooft een onderzoek te zullen instellen.

1923-11-23 Afbraak

Bij inschrijving voor afbraak te koop: om voor 1 januari van het terrein te hebben verwijderd, het vroegere woonhuis van den heer A. Nijman aan de Doele, achter de gereformeerde pastorie.

1923-11-23 Bromet wordt Zweers

Naar we vernemen is het vroegere hotel Bromet aangekocht door H. Zweers te Uelsen, om aldaar een zaak in rijwielen en aanverwante artikelen op te richten.

1923-12-14 Veiling

Uitmuntend boerenplaatsje te Bergentheim voor de heer A. Espeldoorn.

1923-12-14 Brief Weitkamp

Zij het mij vergund naar aanleiding van het verhandelde in de gemeenteraad van Stad Hardenbergh over de verharding van den zoogenaamde Entenbroekerdijk (Emtenbroekerdijk) eenige opmerkingen te maken. Dat de heer De Bruin het noodig oordeelde om, insinuerende zich met mijn zaken te bemoeien, moet hij weten; hoewel over de zaken van den heer De Bruin ook wel iets kan gezegd worden, zal ik hem toch op dien weg niet volgen. Over het betrokken onderwerp kortelijk het volgende: De zg. Emtenbroekerdijk wordt aan weerszijden, in zijn gehele lengte, begrensd door de voormalige publiek verkochte eigendommen der gemeente, het Hardenbergerveld. Bij de verkoop dier gronden beloofde het gem.bestuur natuurlijk om de koopers graag te maken, en het had succes, den Emtenbroekerdijk afdoende in orde te brengen, hetzelfde ook wat betreft de waterleidingen. Deze belofte is na een jaar of tien nog niet vervuld, integendeel. Onze nieuwe burgemeester, een man met een ruimen blik, die een zegen voor onze gemeente belooft te worden, wilde, wijl hij van bovenstaande zaken op de hoogte is en gevoelt gesteld te zijn over heel het volk en heel de gemeente, de gedane belofte inlossen; dus de eenige wijze van afdoende verbetering toepassen, den weg verharden c.a. (zie volgende krant voor reactie van R.E. de Bruin hierop)

1923-12-21 Aanbesteding

Op zat. 5 jan. zal worden aanbesteed het bouwen van een woon- en winkelhuis voor rekening van den heer P. van Velzel op een vrij terrein aan ’t Oosteinde te Hardenberg. A. Hofsink, Ommerweg, Heemse. (zie krant d.d. 11 jan.: gegund aan B. Vasse als laagste inschrijver) (zie krant d.d. 18 juli 1924: maakt bekend dat hij heeft geopend voorlopig een winkel in spek en vet… P. van Velzel, Oost-Einde (Oosteinde), Hardenberg)

1923-12-21 Raadsvergadering

Raad Stad Hardenberg d.d. 18 dec.: – de voorzitter doet mededeling dat met het ophalen der faecalien is belast G. Kremer Hzn. in den Vrouwenhoek en hem daarvoor een vergoeding van 50 gulden per jaar is toegezegd.

1923-12-28 Van Gelder

Advertentie van Salomon van Gelder, Hardenberg Concurrentie onmogelijk! Tengevolge van het koude weer, kan men haast niet loopen meer. Hierbij maak ik aan ’t publiek bekend, dat ik altijd ben present. Echter doe ik vele zaken, in bunsings, vellen, paardeharen. Ook betaal ik hooge prijzen, als gij komt zal ik ’t u bewijzen.

1923-12-28 Veiling

Boerenplaatsje in gebruik bij A. Kruithof te Lutten.