1924-01-04 Gemeentehuis in gebruik

Gramsbergen. Den tweeden januari is ons nieuwe gemeentehuis zonder officiele opening in gebruik genomen. Het is een prachtig gebouw, een sieraad voor ons dorp. Alle eer aan den architect Meppelink te Coevorden en den aannemer Bosman te De Krim. Het gebouw wordt centraal verwarmd, de installatie is geleverd door de firma Kroes uit Groningen. Het meubilair door de firma Kuiper en Visscher te Groningen, terwijl linoleum, gordijnen enz. geleverd is door B. Jonker te De Krim. De tuinaanleg voor en naast het gebouw is van de firma Tieman te Vroomshoop. ’t Geheel maakt een aangenamen indruk en heeft het voorkomen van een villa, hoewel de uitvoering zeer eenvoudig is.

1924-01-11 Veiling

Boerenplaats Bruchterveld – Emmenbroek. Notaris Zwamborn is voornemens in te zetten de boerenplaats in gebruik bij den heer A. Meijer Hzn.

1924-01-11 Kleermaker

Ondergetekende maakt bekend aan Bergentheim en omstreken dat hij zich als kleermaker heeft gevestigd te Bergentheim. D.J. Hamhuis.

1924-01-18 Tieman naar Hardenberg

Advertentie. L. Tieman te Vroomshoop is voornemens 15 febr. a.s. zich in Hardenberg te vestigen als tuinman en beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhoud van tuinen, levering van boomen, planten en zaden voor tuinaanleg. Teekening gratis. Bestellingen worden direct aangenomen door J. Eefting en H. ten Brinke.

1924-01-18 Middenpad

Stad Hardenberg. Dezer dagen ontvingen de eigenaren van gronden gelegen aan het zogenaamde Middenpad loopende van Martens en Pullen naar Stegeman op den zgn. Pothof een uitnodiging om met b en w te spreken of zij genegen waren een strookje van hun grond te verkoopen. Het ligt in de bedoeling om dit pad tot een goede straat te maken. ’t Is te hopen dat niemand hier iets tegen zal inbrengen om de voorgestelde verbeteringen te kunnen uitvoeren.

1924-01-25 Eefting bouwt

Hardenberg. Dinsdagmiddag werd voor rekening van den heer J. Eefting aanbesteed het bouwen van een dubbele woning in den Esch. Laagste inschrijver: H. Hamhuis e.a. voor f. 2677 (correctie in krant 01-02-1924: niet voor f. 2677 maar f. 3677)

1924-01-25 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op vrijdag 1 febr. in het logement Frijling te Stad Hardenberg bij het station publiek inzetten ten verzoeke van den heer J. Veltink te Stad Hardenberg, diens boerenplaatsje bestaande uit huis met bouw- en weiland, gelegen aan het kanaal onder de gemeente Stad Hardenberg. (zie krant d.d. 15 feb.: verkocht aan L. Stuiver te Hoogenweg voor f. 3250)

1924-02-01 Veiling

Boerenplaatsje aan het kanaal, in gebruik bij de heeren H. Wind en H. de Jong, bestaande uit ruim dubbel woonhuis.

1924-02-01 Huishoudschool

Hardenberg. Dinsdagmiddag had op het gemeentehuis de opening plaats van de Landbouwhuishoudschool. Burgemeester Schuite sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen en stelde daarna pastoor Osse in de gelegenheid de Huishoudschool te openen. Laatstgenoemde sprak namens de provinciale commissie tot bevordering van Landbouwonderwijs in Overijssel… c.a.
Alle aanwezigen begaven zich voorts naar de school aan de Wilhelminastraat. En waarlijk men kende onze oude openbare school bijna niet meer. De twee localen, door den heer Tieman van Vroomshoop versierd met planten en bloemen zagen er keurig uit.

1924-02-08 Kapper Valkman

Advertentie. De Ondergeteekenden maken bekend dat zij hun barbierszaak (kapperszaak) hebben verplaatst van de Achterstraat naar de Voorstraat in de woning van Leman, achter het stadhuis. Beleefd aanbevelend, gebr. Valkman.
Advertentie. Aanbesteding op zaterdag 16 febr. des namiddags 3 uur voor rekening van E. Miskotte te Heemse: het bouwen van een bakkerij met verbouwen van een woonhuis. J. Miskotte, Nijverdal.

1924-02-08 Opening gemeentehuis

Gramsbergen. Vergadering van de raad der gem. Gramsbergen op woensdag 30 januari in het nieuwe gemeentehuis. Alle leden zijn tegenwoordig, ook het oud-raadslid B. Dijkman, verder de zoon van den architect Meppelink, de aannemer Bosman, een gedeelte der gemeenteambtenaren en een vertegenwoordiger der pers. De voorzitter houdt de volgende toespraak:
Mijne heeren, ik heet u allen hartelijk welkom in dit nieuwe gebouw. De inwijding van het nieuwe gemeentehuis! Wie had dat 20 jaar geleden kunnen denken. Thans zijn wij allen overtuigd dat het nodig was om een gemeentehuis te bouwen. Reeds eenige jaren heeft men op het oude gemeentehuis ingezien, dat de gemeenteadministratie zich zoodanig heeft uitgebreid dat alles daar te klein werd, terwijl een afzonderlijke gelegenheid voor het kadaster en voor het houden van vergaderingen van commissien enz. dikwijls gevoeld werd. Ook miste de burgemeester een vertrek om mensen te ontvangen, die hem alleen wenschten te spreken. Kleiner kon moeilijk gebouwd worden, aangezien men later dan toch nog weer voor uitbreiding komt te staan, zooals in vele omliggende gemeente het geval is geweest, en dat gaat steeds met groote kosten gepaard.
Hartelijk zeg ik den raad nogmaals dank voor het genomen besluit in de vergadering van 30 jan. 1923, juist een jaar geleden, dat een verstandig besluit is gebleken. En zoo staat dan het fiere gebouw, een sieraad voor onze gemeente voor jaren daar, waarop ieder oog met welgevallen rust. ….
Ook de heeren ambtenaren ter secretarie wensch ik geluk met dit nieuwe gebouw. Ge hebt nu een behoorlijke frissche en gezonde verblijfplaats gekregen, waar ge met lust en opgewektheid kunt werkzaam zijn. Ik hoop dat zoowel het meubilair als het archief steeds met zorg behandeld zal worden, en dank u voor uwe prestatie voor het in orde brengen en ordenen van het archief, voor zoover zulks in de korte spanne tijds plaats kon hebben. Voorts de heeren Kelder en De Weerd mijn dank voor de moeite die zij zich gegeven hebben bij het overbrengen van het archief.

1924-02-15 Zweers opent

Advertentie. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als schilder en behanger. J. Zweers Lzn, a.d. Markt, Hardenberg
Notaris Kelder te Dedemsvaartzal op vrijd. 22 feb. in cafe Staarman te Slagharen publiek inzetten voor Hk. Oosterveen diens huis en erf met land staande en gelegen a.d. Troostwijk te Slagharen.

1924-02-15 Lanting dood

Lutten. Niets is onbestendiger dan het leven en niets gewisser dan de dood. Dit werd jl. zaterdag weer bevestigd, toen de droeve tijding de rondte deed, dat H. Lanting, hoofd der openbare school ten huize van K. Blokzijl ineengezakt en na enige ogenblikken een lijk was. Donderdag werd het stoffelijk overschot onder veel belangstelling ter aarde besteld…. Nu werd het woord gevoerd door den heer Fredriks van Hardenberg die namens de familie den overledene schetste in zijn taak als onderwijzer vooral te Radewijk, waar meester Lanting veel vrienden had verworven….

1924-02-22 Aanbesteding

Vrijdag 29 febr. zal door bouwkundige K.J. Keun te Klazienaveen namens mej. M. de Groot te Stad Hardenberg worden aanbesteed het bouwen van een burgerwoonhuis. (zie 29-02-1924: laagste inschrijver: Haverkort te Vroomshoop voor f. 5220)
Advertentie: Het adres voor dames-, heeren- en kinderschoenen. Onderget. heeft tevens aan de schoenmakerij verbonden een zadelmakerij. Nieuwe paardetuigen, hoofdstellen, halsters, leidsels, strengen enz. Santman, Hardenberg.

1924-02-29 Vestiging

Advertentie. Ondergetekende maakt bekend dat hij zich heeft gevestigd als timmerman en metselaar in ’t Hardenbergerveld. F. Geerligs.

1924-03-07 Ittersum

Advertentie. Belastingen. Het te Heemse gevestigde Adviesbureau voor Belastingen verstrekt inlichtingen over alle belastingzaken en boekhouding in het landbouwbedrijf. Van Ittersum.

1924-03-07 Zweers verhuisd

Advertentie. Finale uitverkoop (wegens ontruiming winkel Fortuinstraat) van alle voorradige groote meubelen. J.R. Zweers, Voorstraat.

1924-03-07 Aanbesteding

Ondergetekende wenst aan te besteden op zat. 15 maart in hotel Jachthuis te Lutten voor rekening van den heer H.H. Plasman: het bouwen van een woonhuis met winkel en slachtplaats. A. Hamhuis, Heemse (Brink)

1924-03-14 Molen Waaijman

Hinderwet. B. en w. van Stad Hardenberg brengen ter kennis dat ter gemeentesecretarie ligt een verzoek met bijlagen van de heer J. Waaiman, molenaar alhier, om vergunning tot het oprichten van een koren- en koekenmalerij, gedreven door een ruw-olie-motor van 40 p.k. 1924-03-21
Hinderwet. B en W brengen ter kennis het verzoek van den heer H. Zweers en Zoon, houthandelaar, wonende alhier wijk A no. 96 om vergunning tot plaatsing van 4 electro-motoren, waarvan een van 10 p.k. etc. in de houtzagerij gelegen aan de Braaksteeg. 1924-06-06
Hinderwet. B. en W brengen ter kennis dat het verzoek van de N.V. ‘Acetylena’ te Deventer om op het perceel kadastraal sectie A-206 van H. Zweers & Co, Wilhelminastraat A-184 een benzine-installatie met ondergronds reservoir van 2000 l. en bovengrondse aftapinrichting te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd.

1924-03-28 Bruins gevestigd

Advertentie. Ondergetekende bericht aan het publiek van Hardenberg en Omstr. dat hij zich aldaar heeft gevestigd als meubelmaker. W. Bruins. (Stationsstraat) (zie krant d.d. 28-09-1928: Ondergeteekende deelt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken mede dat hij met ingang van heden zijn meubelzaak heeft overgedaan aan den heer M. Postuma; die gedurende twee jaar bij hem als stoffeerder werkzaam is geweest)
Advertentie. Boerenplaatsje. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 7 april in te zetten voor H.J. Tempelman diens plaatsje aan het kanaal te Stad Hardenberg. (zie krant van 25 april: plaatsje verkocht an G. Tempelman te Lutten voor f. 4200)

1924-04-11 Meppelink wordt Van Straten

Advertentie. Joh. D. Meppelink, architect te Coevorden, maakt bekend dat hij zijn architectuurbureau heeft overgedragen aan den heer W. van Straten. Gevestigd te Coevorden, Van Heutszsingel 16.

1924-04-25 Verbouw Landhuis Heemse

Aanbesteding. Op maandag 5 mei a.s. des namiddags 5 uur in het cafe Koeslag te Heemse: het ver- en bijbouwen van het ‘Landhuis Heemse’ voor rekening van den hoogwelgeboren heer W. baron van Ittersum. A. Hofsink, Heemse (Ommerweg) (zie krant d.d. 9 mei: laagste inschrijving: Hamhuis-Kamphuis, f. 2838)

1924-04-25 Bouwmeester dood

Gramsbergen. Maandagavond had tusen hier en Coevorden een ongeluk plaats. De fietsrijder Bouwmeester van Stad Hardenberg werd door een auto van den heer H. te Nieuw-Amsterdam aangereden, met het noodlottig gevolg dat deze door inwendige kneuzing kort daarop overleed. Den bestuurder treft geen schuld.

1924-05-23 Raadsvergadering

B. en W. stellen voor een grenswijziging tussen Ambt en Stad Hardenberg aan te vragen. Deze hebben hierbij het oog op de Marschweiden, die wel eigendom van de stad zijn, doch tot het gebied van het ambt behooren. De bedoeling is dan dat de Vecht de grens zou worden. Zoo liggen er bijv. ook lders gronden van de Stad over de Vecht; die zouden dan aan ’t ambt kunnen komen; een soort ruiling dus. Deze kwestie is op ’t ogenblik wel niet zoo urgent, zegt de voorzitter, maar ze zou het kunnen worden bijv. door vergrooting van het marktplein, het maken van een los- en laadplaats, enz. Men weet niet wat zich in de toekomst zou kunnen voordoen. De heeren Grooters en De Bruin voelen niet veel voor dit plan. Men acht het een teer punt. Het zou toch kunnen zijn dat als deze steen eenmaal aan het rollen was, er ongewenschte toestanden door zouden ontstaan. Begrepen we het goed, dan zag men het ‘ spook’ van de ‘vereeniging van Ambt en Stad’ reeds naderen. Het punt verhuist naar de ‘geheime vergadering’.

1924-05-23 Veiling

Stad Hardenberg.Verkoop van diverse huizen met tuinen, alle staande en gelegen aan de Voorstraat en Markt op mooisten stand te Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 2 juni voor de erven mej. Mietje Bromet in te zetten in te zetten: een huis waarin lange jaren een groote manufacturenzaak is gevestigd geweest, een ruim burgerwoonhuis en erf waarin verlofzaak, een huis en erf, een huis en erf waarin bierbottelarij en daarachter gelegen moestuin.
Veiling Huis met groote schuur en tuin met vruchtboomen voor den heer H. Mastenbroek te Lutten, gelegen nabij de Baanbreker. In het perceel wordt een rijwielzaak uitgeoefend.

1924-05-30 Voorlopig bericht

Notarissen Kelder te Dedemsvaart en Plantenga te Kampen zullen op nader te bepalen datum en plaats in de maand juli a.s. publiek veilen: de boerderij van den heer Johs. Leenders te Kampen zeer gunstig aaneengelegen aan harden weg en vaarwater te De Krim, gem. Gramsbergen, bestaande uit soliede en ruime Groninger boerenbehuizing en arbeiderswoningen.
Zie krant d.d. 20 juni: Donderdag 3 juli inzet boerderij tegenover de aardappelmeelfabriek ‘Onder Ons’ in De Krim, van Johs. Leenders.

1924-06-06 Veiling Jaarbeurs

Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 10 juni in te zetten voor den heer H. Zweers Jzn. diens voor eenige jaren nieuw gebouwd cafe De Jaarbeurs met daarnaast gelegen tuin, een en ander zeer geschikt voor hotel en gunstig gelegen a.d. Voorstraat te Stad Hardenberg, waarin groote bierbottelarij en mineraalwaterfabriek met diverse machines, bevattende groote gelagkamer, biljartzaal, ruime kamer, woonkamer c.a.

1924-06-06 Aanbesteding

De kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde gemeente te Bergentheim zijn voornemens vrijdag 20 juni aan te besteden: den bouw der pastorie. Bestek en teekeningen verkrijgbaar aan het hoofdkantoor der n.v. architecten en ingenieursbureau Schuitemaker, Gierstraat 16, Haarlem. Inlichtingen details aan het kantoor te Coevorden.
Krant 27 juni, uitslag aanbesteding: Jonker en Tienkamp te Nieuw-Amsterdam voor f. 11147. Het schilderwerk door A.H. Udinga te Marienberg voor f. 450

1924-06-06 Veiling Boschlust

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 17 juni voor den heer A.A. Oostenbrink te doen inzetten diens boerderij ‘Boschlust’, gunstig gelegen te Heemse, bestaande uit kapitale boerenbehuizing, groote boomgaard ca.
Krant d.d. 4 juli: dinsdag had hier de eindveiling plaats. Hoogste bieder was de heer L. Barink jr. te Sijvolde bij Varseveld, voor de som van f. 9200.

1924-06-20 Bromet

Hardenberg. De aan en bij de markt liggende perceelen van de erven Bromet zijn dezer dagen onderhandsch gekocht door gemeente Stad Hardenberg. Het doel is met dat terrein het marktplein te vergrooten. en voortvarend als men thans ten gemeentehuize is, werd reds met het in orde maken van dit terrein een aanvang gemaakt. Schuttingen en afsluitingen zijn al verdwenen, zoodat men reeds kan zien welk een aanwinst dit gekochte voor de uitbreiding van de markt is. De moestuin met de mooie peulen, boonen enz. is veranderd in een open, effen gemaakt terrein, nog wel erg zandering maar dat zal mettertijd wel in orde komen. Wanneer na het huis bewoond door Meijer aan de eene zije en het andere deel in gebruik bij een bierhandel, wordt weg gebroken, daar dit blijkens een advertentie reeds voor afbraak te koop wordt gesteld, zal het een flinke uitbreiding zijn. Men wil nu de marktkramen verbannen van de Voorstraat naar dat terrein.
Advertentie. Verkoop voor afbraak. B en W van Stad Hardenberg maken bekend dat de op het nieuw aangekochte marktterrein staande woning met schuurruimte bij afbraak zal worden verkocht.

1924-06-20 Aanbesteding

Het bestuur der Cooperatieve Zuivelfabriek te Gramsbergen denkt aan te besteden: het bouwen van vier aaneengsloten arbeidswoningen.

1924-06-20 Raadsvergadering

Stad Hardenberg d.d. 19 juni 1924. Deze vergadering was hoofdzakelijk belegd om besluiten te nemen inzake den aankoop van de terreinen van mej. Bromet terwijl de voorzitter tevens nog mededeling doet dat ook van den heer Js. Eefting een strook grond is aangekocht voor den zeer billijken prijs van f. 125 zodat thans de markt flink kan worden uitgebreid; de gehele aangekochte oppervlakte bedraagt thans 9,5 are.
Verder wordt besloten de huurcommissie op te heffen daar de werkzaamheden van dien aard zijn, dat het niet meer nodig is het te laten bestaan.
De voorzitter doet mededeling dat er een geldlening moet worden aangegaan groot f. 6500 voor de aangekochte grond en voor de verdere onkosten die hier aan besteed moeten worden. De gehele kosten van het terrein zijn f. 5575. Het terrein zal reeds tegen de volgende markt in gereedheid worden gebracht zodat dan alle kramen en uitstallingen daar kunnen geplaatst worden en de hoofdstraat dan geheel vrij wordt voor het verkeer. Ook zal de bestaande pomp (stadspomp), die daar zeer lastig staat voor de passage weggenomen en geplaatst worden tegen de woning van den rijwielhandelaar Bos.

1924-06-27 Stoomgemaal

Advertentie. Het bestuur van het waterschap de Molengoot maakt bekend dat de rekening dienstjaar 1923 in ontvangst en uitgaaf ter inzage ligt. Tevens dat het gebouw van het stoomgemaal (Nordenpiepie ?) te koop wordt aangeboden voor afbraak als pannen, sporen, balken, zolder enz. G. Bruins (voorzitter), G.J. Meilink (secr.)
Zie krant d.d. 28-10-1921: Daar het stoomgemaal van het waterschap ‘de Molengoot’ reeds een aantal jaren geen dienst heeft behoeven te doen, tengevolge van de Vechtverbetering, heeft het bestuur besloten tot opheffing. G. Bruins (voorz.), G.J. Meilink (secr.)
Zie krant d.d. 28-04-1922: Het bestuur van het waterschap de Molengoot is voornemens bij inschrijving te verkoopen: het machinegebouw met schoorsteen, uitgesloten de fundeering.
Zie krant d.d. 28-05-1926: Het waterschap ‘de Molengoot’ bediende zich vroeger voor waterafvoer van het aan de westzijde van de Vecht, even boorbij de stuw aanwezige stoomgemaal. In de veronderstelling dat de normaliseering van de Vecht voldoende natuurlijke waterafvoer zou waarborgen, is dat stoomgemaal voor een paar jaar gesloopt. Het blijkt evenwel dat de afwatering van de landerijen tot genoemd waterschap volstrekt onvoldoende is. Een zeer uitgestrekt gedeelte van ‘de Marsch’ te Heemse stond geheel onder water… Met algemeene stemmen werd besloten aan het bestuur van het Waterschap een adres te richten om terstond maatregelen te nemen ten einde te geraken tot de wederoprichting van een stoomgemaal, opdat de landbouwers, wier landerijen geheel onder water staan, verlost worden uit hun onhoudbare situatie.

1924-06-27 Aanbesteding

Vrijdag 11 juli is ondergetekende voornemens namens den heer H.J. Wilmink in het hotel Frijling aan te besteden: het bouwen van een burgerwoonhuis. De bouwkundige, J. Breukelman.
Krant d.d. 18 juli: Laagste inschrijver: Hamhuis en Kampman te Heemse voor f. 3832 en het schilderwerk door H.B. Scheffer voor f. 168

1924-07-04 Grutterspomp

Hardenberg. Het onlangs genomen raadsbesluit om de zoogenaamde Grutterspomp (stadspomp) te verplaatsen, werd dezer dagen uitgevoerd. Voor het verkeer blijkt deze verplaatsing een groote verbetering te zijn. Denkt u een drukke zijstraat en in ’t midden daarvan genoemde pomp, eenlog steenen gevaarte van circa 70 cm in ’t vierkant, en ge begrijpt wat een sta in de weg dit was voor het hedendaagsche auto- en rijtuigverkeer.
Door den heer G. Zweers Hzn. is aangekocht de schuur van den heer F.H. van Munster, staande aan het nieuwe gedeelte van de markt. Kooper wil dat inrichten voor een volkskoffiehuis; tevens zal er een groote paardestal bijgebouwd worden (cafe Zweers, later Potgiesser)

1924-07-04 Brand

Rheezerveen. Zondagmiddag heeft een felle brand de boerderij van den heer Frans Koster in asch gelegd. De brand, die van zeer ernstigen aard was, heeft gelukkig geen mensenlevens gekost. Omstreeks 4 uur sloegen de vlammen, die gretig voedsel vonden in het rieten dak en weldra door den fellen westenwind oversloegen naar de houten bijgebouwen, uit het dak. In minder dan een kwartier tijds stond alles in lichte laaie, zodat aan in veiligheid brengen van den inboedel niet meer kon worden gedacht. Slechts doordat de eigenaar bij ’t uitbreken van de brand, snel handelend optrad slaagde deze erin het vee te redden. De gehele woning met inbegrip van inboedel en de in de schuur geplaatste landbouwwerktuigen is verwoest. Verzekering dekt slechts ten deele de schade.

1924-07-04 Veiling

Twee boerenplaatsjes te Heemse in de Riet, voor H.H. Weitkamp.
Krant d.d. 1 aug.: hoogste bieder voor de boerderij verhuurd aan G.J. Bouwhuis bleek de heer Kuiperij van Silvolde voor f. 11915 en de boerderij verhuurd aan Hs. Veurink bleek R. van den Berg te Bruchterveld voor f. 6000. Gunning aangehouden.

1924-07-11 Steenbrink

Raadsvergadering Stad Hardenberg d.d. 4 juli:
– een voorstel van B en W om den Steenbrink achter ’t Holt, groot ongeveer 9 hectare, te verkopen; het DB meent dat men hiervoor een vrij aanzienlijk bedrag zal kunnen bekomen; de raad gaat ter bespreking in geheime zitting; na heropening wordt met algemeene stemmen besloten tot verkoop (zie advertentie tot verkoop in krant d.d. 8 aug.) (zie krant d.d. 5 sept: hoogste bieder de heer E. Soer voor f. 10.000. de gunning volgt later) (raadsverg. 5 sept. gegund)
– verharding Marktplein; B en W stellen voor om in de Voorstraat bij de synagoge ongeveer 70 meter straat te vernieuwen; verder 60 meter bij de Boterfabriek; de gehele Sallandschestraat; Lage Doelen; Karnemelksteeg en het steegje bij F. van Munster en de daaruit komende stenen te gebruiken voor verharding van het nieuwe marktterrein; aldus besloten

1924-07-18 Nieuwe winkel

Bergentheim. Ondergetekende maakt bekend dat hij een nieuwe zaak heeft geopend in alle huishoudelijke artikelen. H.J. Hamberg, Bergentheim.

1924-07-18 Veiling

Notaris Zwamborn in opdracht van de heer A.J. van der Sanden: een stuk grasland genaamd de Veerhoek geleen bij de Veerbrug en een boerderij in huur bij Schuldink.
Krant d.d. 22 aug. aangekocht door B.C. Koeslag te Heemse voor f. 1280.

1924-07-18 Aanbesteding

Volgens bestek en tekening van het verbouwen van een schuur tot verlofzaak en woning voor rekening van den heer G. Zweers. Bouwkundige: J. Breukelman.
Zie krant d.d. 08-08-1924: Laagste inschrijver gegund: Breukelman en Welleweerd te Heemse voor f. 7300.

1924-07-25 Herdenking mobilisatie

Advertentie. De burgemeester der gemeente Ambt Hardenberg noodigt oud-gemobiliseerden en belangstellenden uit de geheele gemeente uit tot bijwoning van een samenkomst op vrijdag 1 aug. bij Huize Nijenstede te Heemse ter herdenking van het feit dat 10 jaar geleden de oproep ’te wapen’ het Nederlandsche volk bereikte en Nederland toen aan de gansche wereld, te kennen gaf zijn onverzettelijken wil om elken aanslag op zijne onafhankelijkheid met kracht van wapenen tegen te gaan, en hoe ons land voor oorlog is bewaard gebleven. Als spreker hoopt op te treden ds. H. Janssen, Leger- en vlootpredikant in algemeene dienst te ‘sGravenhage. Heemse, 24 juli 1924. De burgemeester, H.H. Weitkamp.

1924-07-25 Verplaatsing

Advertentie. Met ingang van 1 augustus wordt ons kantoor overgeplaatst naar Hardenberg. Ieder die nog iets heeft te vorderen of verschuldigd is, wordt verzocht voor dien datum zijn rekening in te dienen of het verschuldigde te voldoen. De zaak te Hoogenweg is des avonds na 6 uur gesloten. Aanbevelend, J.H. Cramer.

1924-07-25 Opheffing

Heemse. Door B en W dezer gemeente is de datum van ingang van opheffing van de openbare school te Heemse bepaald op 1 augustus e.k.

1924-07-25 Advertentie

Koopt steeds uwe benoodigheden als: behangselpapier, stoelenvernis enlakverf bij C. Vasse, tegenover drukkerij Olthoff.
Goedkoope aanbieding bonte meisjesjurken en jongensblouses. J. Fredriks, Oosteinde.
Hinderwet. B. en W. van Stad Hardenberg maken bekend een verzoek van den heer L. Vasse, timmerman alhier, om vergunning tot het plaatsen van een electro-motor van 5 p.k. in de timmerwerkplaats gelegen in ‘het Oude Bosch’ alhier.

1924-08-01 Aanbesteding

Op zat. 9 aug. wenscht ondegeteekende aan te besteden: het bouwen van eenwoning te Hardenberg. H. Snijders.

1924-08-05 Opening zaak

Ondergetekende maakt bekend dat zij den 6den september een zaak wenscht te openen te Hardenberg in dames- en kinderhoeden ten huize van den heer M. Bromet, Voorstraat A no. 101. Beleefd aanbevelend, G.H. Otter.

1924-08-08 Aanbesteding

Bouw graanpakhuis voor de Cooperatieve Landbouw- en Handelsvereeniging te Hardenberg.
C. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.
Zie krant d.d. 22 aug.: Gegund aan de laagste inschrijvers Scholten-Albers te Klazienaveen voor f. 18.988

1924-08-08 Wolbink

De ondergeteekende Rijksveearts te Hardenberg, verklaart dat het mond- en klauwzeer onder den veestapel van G.J. Wolbink te Radewijk geheel geweken is. Gevaar voor besmetting door den aldaar gestationeerden stier bestaat in het geheel niet meer. K. Luten.

1924-08-15 Aanbesteding

Het bouwen van een woonhuis te Ebbenbroek voor rekening van den heer Pierik a.d. Modderwijk. A. Hofsink, Ommerweg, Heemse.

1924-08-15 Schietbaan

Met het oog op het vele bezoek aan de Rheezerbelten, wordt aan het publiek van Hardenberg en omstreken bekend gemaakt dat iedere zaterdagmiddag aldaar schietoefeningen worden gehouden. Het terrein is met rode vlaggen aangegeven. De commandanten Vrijwillige Landstorm Compie Hardenberg Breukelman, Waaijman, Weitkamp.

1924-08-22 Postduiven

Hardenberg vooruit! Een vereniging die in een gevoelde behoefte zal voorzien, staat hier opgericht te worden. We vernamen dat er plannen bstaan om een postuivenhouders-vereeniging op te richten. Onder de vele postduivenhouders hier ter plaatse moet er veel animo voor dit plan bestaan.

1924-08-22 Veiling

Zakenpand, Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 3 sept. voor den heer H.G. Oldeboom in te zetten een ruim woon- en winkelhuis met grote schuur en daarachtergelegen tuin, zeer gunstig gelegen aan de Eierenmarkt (Eiermarkt).

1924-09-05 Muziektent

Muzikale rondgang. Stad Hardenberg. Op donderdag- en vrijdagavond den 11en en 12en september a.s. telkens des avonds te 7,5 uur zullen de beide hier gevestigde muziekvereenigingen een muzikale rondgang door onze plaats houden. tijdens dien rondgang zal door jonge meisjes langs de huizen worden gecollecteerd, teneinde gelden in te zamelen voor de stichting van een muziektent (muziekkoepel), bestemd voor beide muziekvereenigingen.

1924-09-12 Auto te huur

25 cent per km., 4 personen, bij E. Scholten, Diffelen.

1924-09-12 Postkantoor Lutten

Naar wij vernemen zal hier een nieuw postkantoor gebouwd worden. Het komt te staan tusschen den mond der Krimvaart en ’t station, dus meer in t centrum der streek dan het oude.

1924-09-19 Ingezonden brief

betreffende de Vakteekenschool Stad Hardenberg (Vaktekenschool), door J.D. Pauw

1924-09-19 Veiling

Boerderij van den heer Antony Prinsen, gelegen in de Westerslagen te Slagharen.

1924-09-19 Kampherbeek

Heeren veehouders! Attentie svp. Ondergeteekende maakt bekend dat hij aan zijn zaak heeft verbonden met ingang van maandag 22 sept. een handel in veevoederartikelen. J. Kampherbeek, Brucht.

1924-09-19 Frowijn

Te koop aangeboden te Hardenberg: een nieuw gebouwd woonhuis met ruime berging, beneden twee slaapkamers, voorkamer, keuken, bijkeuken, kelder, boven slaapkamers. Huis is voorzien van electrisch licht, pomp enz. Brieven onder motto ‘woning’ boekhandel Frowijn, Hardenberg.
Zie krant d.d. 09-12-1927: advertentie B.J. Frowijn, boekhandel, Hardenberg.
Zie krant d.d. 16-10-1925: Muziekhandel. Hiermede bericht ik u dat bij mij is gevestigd een depot van de firma Alsbach en Co., muziekhandelaren, uitgevers, amsterdam. Muziekstukken voor orgel, piano en viool. Boek- en muziekhandel B.J. Frowijn, Voorstraat 19, Hardenberg.

1924-09-26 Assuradeur

Kennisgeving. De directie der Brandassurantie_maatschappij ‘De Nederlanden van 1845′ maakt bekend dat met ingang van 1 oktober a.s. aan den heer H.J. Grooters te Heemse op diens verzoek eervol ontslag is verleend als agent hunner maatschappij en in diens plaats is aangesteld de heer J. Grooters te Hardenberg aan wien in ’t vervolg alle aanvragen kunnen worden gericht.

1924-10-03 Veiling

Notaris Schrader te Den Ham is voornemens woensdag 15 okt. in het koffiehuis van R. Talen aan de Kloosterdijk te Sibculo bij inzet te verkopen ten verzoeke van den heer Frederik Leemhuis te Sibculo, diens onroerende goederen gelegen aan de verharde Kloosterdijk.

1924-10-03 Plaatselijk belang

Stad Hardenberg. Woensdagavond had hier een vergadering plaats van belangstellenden in de oprichting van een vereeniging ‘plaatselijk belang’. De heer R.E. de Bruin, die deze vergadering presideerde, zette het doel en streven uiteen. Men kon daarna overgaan tot het benoemen van een definitief bestuur. Gekozen werden de heeren: De Bruin, Van Dalen, Folkerts, Van der Hoeven en J. Lennips (Hoogenweg). Een reglement werd voorgelezen en vastgesteld. Zoo is dan onze plaats weer een vereeniging rijker geworden. Bij eendrachtig streven kan ze echter nog veel goeds tot stand brengen. (zie advertentie ‘Gemeentelijk Belang’ Stad Hardenberg in krant d.d. 10 oktober 1924)

1924-10-17 Bruins

Aanbesteding. Op zaterdag 25 okt. zal ten kantore van den heer J. Bruins te Hardenberg worden aanbesteed: het aanbrengen van eierkelders enz. in het pakhuis aan de Wilhelminastraat aldaar. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

1924-10-17 Veiling

Kloosterdijk en Bruchterveld. Notaris Zwamborn is voornemens wegens faillissement van de Hanzebank krachtens art. 1223 Burgerlijk Wetboek te doen inzetten op maandag 27 okt. in cafe Klinkhamer te Marienberg: veenderij en landbouwbedrijf als: een heerenhuis en verdere getimmerten, erven, bouw- en grasland, veen- en dalgrond afkomstig van de firma H.J. Lubberman & Co., voorheen Vijf Paar, zeer gunstig gelegen aan harden weg, doorsneden van wijken uitkomende in het Overijsselsch Kanaal. (zie krant d.d. 24-10-1924: veiling twee maand uitgesteld)
Zakenpand a.d. Hoogenweg. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 28 okt in cafe Leering te doen inzetten krachtens art. 1223 B.W. het gunstig gelegen woon- en winkelhuis waarin tevens bakkerij, van den heer J.H. Cramer, aan harden weg en in onmiddellijke nabijheid van het Almelosche Kanaal.

1924-10-17 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens vrijdag 24 okt. in ’t cafe H. Mulder Azn. te Bergentheim voor mej. de wed. J. Reinders en kinderen te doen inzetten: een net burgerwoonhuis waarin voorheen een druk beklante kleermakersaffaire, met tuingrond, gunstig gelegen a.h. Almelosche kanaal en harden weg.

1924-10-24 Bewaarschool

1874-1924. Dezen zomer is ‘in alle stilte’ een jubileum gevierd, nl. door de Bewaarschool. Den 2en mei 1874 is de hoeksteen gelegd door freule (Maria) van Ittersum en mevr. (Magdalena) Callenbach geb. Meijer. Vandaar de naam Maria Magdalena Bewaarschool, zoals in den gevel staat met bijschrift Psalm 8:3
Nu is op voorstel van den directeur van ons Chr. Fanfare-corps, besloten een bazar te houden voor de school die zich in geen rooskleurige toestand bevindt. Het dak is slecht, zoodat er nogal eens ‘een druppeltje’ doorregent, en de stoelen en banken laten heel wat te wenschen over, dat weten de leden der vereenigingen, die er wekelijksch gebruik van maken ’t best. Laten we daarom allen meehelpen om de school, die zooveel lief en leed met ons heeft doorgemaakt, te maken tot een gezellig vergaderlocaal. Laten we niet redeneeren of critiseeren mar iets doen, we dragen immers allen de ‘vijftigjarige’ een goed hart toe.
Zie krant d.d. 13-03-1925: Maria Magdalena Bewaarschool. Dr. Oldeboom, voorzitter van het schoolbestuur, ging in zijn openingswoord kortelings de geschiedenis der Bewaarschool na, een geschiedenis die bewaarheidt een woord van Bilderdijk: opgaan, blinken en verzinken.

1924-10-24 Kerkgrenzen

Bergentheim. De grenzen der Nederlands Hervormde Gemeente van Hardenberg en Bergentheim zijn gewijzigd in dezen zin dat de Bergentheimer Haar en de buurtschappen Bergentheim en Marienberg voortaan niet meer zullen behooren tot de kerkelijke gemeente Hardenberg, maar tot die van Bergentheim. Deze wijziging zal in werking treden op 1 jan. 1925.

1924-10-24 Melkfabriek

De Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Salland heeft deze zomer een grote verandering ondegaan, vooral het inwendige deel daarvan. Er is een nieuw ketelhuis aangebouwd met machinekamer, en de inventaris daarvan geheel vernieuwd. Totaal is er voor ongeveer f. 33000 aan besteed. Dinsdag werd het werk door de aannemers opgeleverd en door het bestuur overgenomen. Genoodigd en aanwezig waren, behalve het bestuur, de zuivelconsulent, de architect de heer Wieringa, de aannemer de heer Haverkort, de heeren de Bruin en Osinga te Zwolle als installateurs, de leverancier van de nieuwe stoomachine, de vertegenwoordiger van de machinefabriek te Breda en eenige anderen c.a.

1924-10-24 Pretty Home

Mobilia. Notaris Kelder te Dedemsvaart en Bloem te Ommen, zullen op woensdag 29 okt. ’s nam. 2 uur ten huize en verzoeke van mej. H.G. van Hummel, pension ‘Pretty Home’ (Oude Gemeentehuis) te Dedemsvaart, publiek verkoopen: kast, bureau, etagere, stoelen, ledikanten etc.
Krant d.d. 09-04-1926: Mobilia. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op woendag 14 april a.s. ten huize en verzoeke van den heer J. de Jong, ‘Pretty Home’ (oud gemeentehuis) te Dedemsvaart publiek verkoopen: 1 en 2-persoons ledikanten met spiraal en kapokmatrassen, 4 waschtafels, spiegels, lampen, vloerzeil, stoelen, fornuis, kookpot, bed, dekens enz.

1924-10-24 Aanbesteding

Ondegetekende wenscht op zatedag 1 november in het cafe van gebr. Kampman te Heemse voor den heer Th. Stad aan te besteden: het bouwen van een woonhuis. A. Hamhuis, Brink, Heemse.
Krant d.d. 7 nov.: Laagste inschrijving: Hamhuis en Hofsink, f. 2764, schilderwerk C. Vasse voor f. 130

1924-10-31 Van Beynum

Hardenberg. De heer G. van Beynum (van Beijnum), aanlegger van electrisch licht- en kracht-installaties, heeft de laatste avonden aan velen eenige genotvolle uren bezorgd, door het concerteren van verschillende muziek- en zangmeesters te laten hooren door de draadlooze telegrafie. Hij heeft, na eerst met eenhoorn, zooals de gewone telefoon, laten hooren, nu een zoogenaamde luidspreker aangebracht en kan ieder in de kamer aanwezig genieten als alles naar wensch gaat. Men zegt wel eens ‘ik kan m’n oren haast niet geloven’, maar dat is op dit wonder ook wel van toepassing. Zijn toestel werkte zeer duidelijk toen het contact had met een concertgebouw in de nabijheid van Londen. Aan dit gebouw hebben ze ook een opvanger van het slaan der groote torenklok in het hartje van Londen en konden de luisteraars alhier duidelijk dit slaan horen…

1924-10-31 Klepperman

Met ingang van 1 januari a.s. zal naar we hooren de klepperman worden afgeschaft. Hiermee verdwijnt dus weer een van die oude gewoonten die sedert jaren alhier heeft bestaan. (nachtwaker) (hierop kwam een adres in van de vrijwillige brandweer en van ruim 40 burgers der stad om de nachtwacht niet af te schaffen, werd behandeld in de raad van 5 dec. 1924 en besloten het in de begroting te bespreken; Grooters en Oldeboom voelen veel voor den nachtwacht, ’t is zoo’n oude traditie, maar de nood dringt er toe het af te schaffen; prachtisch nut doet de nachtwacht weinig; voor den persoon van den nachtwacht hebben alle leden sympathie en daarom zal het ontslag eerst ingaan met het oog op de pensioenwet)

1924-10-31 Kerk electrisch verlicht

Naar we vernemen zal het hervormde kerkgebouw (Stephanuskerk) electrisch worden verlicht. Het werk is opgedragen aan onzen plaatsgenoot electricien G. van Beijnum (Beynum).

1924-11-07 Opening zaak

Door dezen maakt ondergeteekende bekend aan het geachte publiek van Bergentheim en omstr. dat hij een zaak heeft geopend in rund- en varkensvleesch. J.P. van Delden

1924-11-07 Electrisch licht Gramsbergen

Gramsbergen. Vrijdagavond der vorige week brandde voor het eerst het electrisch licht van de IJsselcentrale in ons dorp. Het maakte een prachtig effect. Het Meiboomplein was schitterend verlicht, waar ook een eereboog was opgesteld met de electrisch verlichte woorden: “Electrisch licht is mooi’. c.a.

1924-11-14 Bewaarschool

Advertentie. Aanbesteding verbouw bewaarschool, namens het bestuur van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Hardenberg. J. Breukelman, bouwkundige, Hardenberg. (zie ook krant 21 nov.: ingezonden brief van B.J. Breukelman over de Bewaarschool, al is het dat sinds enkele jaren de school voor de kleintjes niet meer gehouden wordt, als vereenigingsgebouw bewijst het nog steeds nuttige diensten…)

1924-11-14 Veiling

Groenboerderij Lutten a.d. Dedemsvaart voor de heer J. Martens Hzn.

1924-11-14 Zweers Leering

Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J. Zweers in de Voorstraat een perceel aangekocht van de wed. Leering, thans bewoond door schilder Frijling. Bij een eventueele verbouwing van beide perceelen kan dit straks een prachtig pand worden, dat zeker onze plaats tot sieraad zal strekken.

1924-11-21 Berleman

Uit de hand te koop: een huis met schuur benevens gras- en bouwland en heidegrond, groot 7,5 ha, gelegen aan den harden weg te Radewijk, F. Berleman.
Zie advertentie in krant 12-12-1924: notaris Zwamborn veilt

1924-11-28 Bewaarschool

Bazar bewaarschool. Woensdagmiddag om drie uur had de opening van de bazar plaats. Deze wordt gehouden opdat uit de opbrengst de te verbouwen school eenigszins zal kunnen worden gemeubileerd… Dan begin ik met U in herinnering te brengen hoe voor vijftig jaar geleden de eerste steen voor dit gebouw is gelegd. Volgens het opschrift in den voorgevel, de dato 2 mei 1874. De bedoeling der oprichtsters is geweest in het te stichten gebouw Christelijk Bewaarschoolonderwijs te geven. Velen hebben voor den bouw hunne gaven geofferd. Naar ik hoorde was onder die gaven ook vorstelijk goud, omdat een der leden van ons Vorstenhuis ook het zijne daartoe heeft bijgedragen. Gijlieden zult van mij niet vergen dat ik vanaf het oogenblik dat het gereedgekomen gebouw geopend werd tot op heden een nauwkeurig relaas geef van de geschiedenis van de school. Wel kan ik mij uit mijne kinderjaren herinneren, dat de school in eene gevoelde behoefte voorzag. Tenminste het aantal Hardenberger spruiten dat destijds deze lokalen vulde, was niet gering. Het onderwijs bestond in het geven van Bijbelsche geschiedenis vaak verduidelijkt door platen. Verder het leeren van psalmverzen en liederen. Behalve evenwel voor Bewaarschoolonderwijs is dit gebouw voor meer doeleinden gebruikt c.a. (zie krant 12-12-1924: ingezonden stuk: bazar heeft netto opgebracht f. 617,99)

1924-12-12 Cramer heropend

Advertentie. Ondergeteekende maakt bekend dat zij haar van ouds bekende zaak in kruideniers- en bakkerswaren aan den Hoogenweg weer heeft heropend. Minzaam aanbevelend, wed. Joh. Cramer.

1924-12-12 Ongeval

Hardenberg. Zaterdag had hier een droevig ongeval plaats in de Wilhelminastraat. Het zoontje van J. ten Broeke (Jan Hendrk), bijna 3 jaar oud, geraakte onder een kar, beladen met zand; werd overreden en eenige oogenblikken later waren de levensgeesten geweken.

1924-12-19 Aanbesteding

De heer K. Mannes te Avereest wenst aan te besteden: het bouwen van een boerderij op een vrij terrein gelegen te Rheezerveen. W. Hagedoorn, bouwkundige, Lutten a.d. Dedemsvaart.

1924-12-19 Veiling Jachthuis

Hotel Jachthuis Lutten. De notarissen Kelder te Avereest en Hemmes te Zuidwolde zullen op di. 30 dec. a.s. in het Hotel Jachthuis te Lutten publiek doen inzetten voor den heer J. Koers: het in vol bedrijf zijnde hotel en cafe ‘Het Jachthuis’, met erf en tuin c.a, bewoond door en in gebruik bij A. Steenbergen.
Zie krant d.d. 16-01-1925: de heer J. Prins te Hoogeveen werd koper voor f. 7110.