1925-01-16 Smid Borneman

Hardenberg. De gemakkelijk aan te leggen krachtsontwikkeling voor electrisch gedreven motoren heeft het smederijbedrijf van den heer W. Borneman, aan de Poorte, een geheele verandering doen ondergaan. Evenals den heer J.H. Borneman alhier schafte hij zich ook een electrisch gedreven ventilator aan, ter vervanging van de blaasbalg, waardoor hij tegelijk 2 vuren kan doen branden, zoowel hard als gematigd en zacht. Dezelfde oude blaasbalg kan dienst doen bij gebrek aan stroom.

1925-01-16 Plaat dood

Hardenberg. Zondag 11 dezer overleed te Berchem bij Antwerpen mevr. wed. Eijkman geboren Plaat, in den ouderdom van 76 jaar. Zij was aldaar bij haar zoon ds. J.C.B. Eykman. De reeds ouderen kennen haar uit het verblijf alhier van 1877 tot 1886 toen wijlen haar man ds. Eykman hier hervormd predikant was en daarna nog te Steenwijk. Hare bezoeken die zij later hier bracht, getuigden dat Hardenberg nog niet was vergeten, en konden de oude kennissen nog samen over vroeger spreken.

1925-01-16 Pakhuis

Het nieuwe pakhuis van de Cooperatie te Hardenberg (groot artikel). In een bericht in ons blad vermeldden we indertijd dat een aantal bestuursleden van de cooperatie op onderzoek waren uitgeweest naar een model pakhuis. De daarbij opgedane kennis hebben de architecten Wieringa doen inzetten in een daad. Zij ontwierpen een plan en alras zagen we een massa grond verwerken en vervoeren naar het nieuwe marktterrein. In korten tijd verrees het gebouw uit den grond mag men wel zeggen, daar de eerste verdieping bijna geheel in den grond zit en daardoor geschikt voor berging van artikelen aan koude en warmte onderhevig. Alleen enkele trappen en deuren werd het geheele gebouw uit steen, cement en beton opgetrokken en daardoor brandvrij. Dezer dagen werd het op officiele wijze geopend. De burgemeester van Stad Hardenberg met den raad waren uitgenoodigd, alsmede de heer Louwes, landbouwconsulent. Doch deze was verhinderd aanwezig te zijn. De voorzitter, de heer J. Weitkamp, heette allen hartelijk welkom, in de eerste plaats den heer burgemeester en de leden van den raad. Het deed spreker goed het hoofd der gemeente hier te zien, die groot belang stelt in den bloei van den landbouw in ’t algemeen en van die te dezer plaatse in ’t bijzonder. De voorzitter ging den loop van de zaken der Cooperatie na van den aanvang af. Klein werd begonnen als hij zeide, toen er slechts een omzet was van f. 300,- ’s jaars, dat waren de jaren 1910/1911. Thans nu er een omzeet is van 600.000 gulden, kan men denken dat daarvoor ruimte noodig is. Spreker hoopt dat de vereeniging nog steeds in bloei zal toenemen en zoo werkzaam mag zijn tegen zegen van de landbouwers in den omtrek. De edelachtbare heer Schuite, burgemeester, zeide hierna dank voor de vriendelijke woorden tot hem gericht, alsmede dankte hij voor de uitnodiging van het gemeentebestuur die in vollen getale opkwamen, om bij de ingebruikname van hunne belangstelling te doen blijken. Het hoofd der gemeente uitte den wensch dat in dit nieuwe gebouw de vereeniging moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen. Na deze toespraken ging men rond of liever gezegd naar boven en naar beneden om de verschillende ruimten te bezien. De oppervlakte is ongeveer 20 meter lang en 10 meter breed. De kelderruimte wordt benut zooals we zeiden voor aardappelen en andere aan koude en warmte onderhevige artikelen. Daarboven heeft men de werkruimte, de ontvang en afleveringsplaats. De ontvangst der granen gaat op de nieuwste wijze in zijn werk. Stel u een trechtervormige opening, storting hierin van mais, haver, gerst, rogge, tarwe, de meest voorkomende artikelen en ze worden door een z.g. Jacobsladder naar de hoogste verdieping gebracht, dankzij de electrische motor die daarvoor wordt benut. enz. Het geheel maakt een aangenamen indruk. De electriciteit openbaar als overal elders, ook hier zijn bijzondere hoedanigheden. ’t Zij door kracht als licht. Voorhen die nog niet mochten weten, wien het gebouw aangaat, is in den gevel met kapitale letters aangebracht: Coop. Landbouwvereeniging.

1925-01-16 Ongeluk Ten Cate

Lutten. Maandagmiddag is hier een vreselijk ongeluk gebeurd. Op de Krimvaart zag men een man liggen naast een motorfiets. Onmiddellijk werd hulp gehaald uit Lutten. De man was eerst onherkenbaar door het bloed, dat zijn gezicht bedekte. Het bleek te wezen den rijwielhandelaar D. ten Cate. In bewusteloze toestand werd hij per auto naar zijn woning vervoerd. De eene arm was totaal gebroken en ook in zijn gezicht was hij vreselijk gewond. Dokter Griffijn verleende geneeskundige hulp.

1925-01-30 Ongeluk

Slagharen. Woensdagavond 21 jan. gebeurde hier een droevig ongeluk. De 18-jarige Hilligje van der Weide die een bezoek aan een der buren bracht, wonende aan de Braambergersloot, werd door een buurvrouw een eindje teruggebracht. Toen de buurvrouw weer huiswaarts keerde, hoorde zij een plons in het water. Nadat zij spoedig hulp gehaald had, vonden zij het meisje in de Braambergersloot. Toenmen haar op het droge gebracht had, zagen zij dat de levensgeesten niet geheel waren geweken. Doch toen na verloop van eenigen tijd de inmiddels ontboden geneesheer kwam, kon deze slechts den dood constateren.

1925-01-30 Slagharen Middenstand

Wij hooren in den laatsten tijd verschillende personen opmerken: Slagharen wordt een stad gelijk. Verschillende winkels verrezen: eerst een slagerij van den heer H.H. van Riel. Daarna een meubelmagazijn van den heer Herm. Belt, terwijl de nieuwe drogistenzaak van den heer P. Tromp bijna gereed is. Alles aan de Heerenstraat.

1925-02-06 Raad

Uit de raadsvergadering van Stad d.d. 30-01-1925: – thans komt de voorzitter met het voorstel ter tafel, aankoop van het huis van den heer H.W. Weitkamp aan den Gramsbergerweg voor f. 7500. Besloten wordt het huis te kopen en tevens ook de militaire barak te kopen van het rijk voor f. 1000 met inbegrip van de inventaris dien men op f. 150 schat. Deze barak heeft destijds gekost pl.m. f. 14000. – na heropening wordt besloten het huis van den heer Weitkamp te bestemmen voor een ambtswoning voor den burgemeester, tewijl van de barak twee woningen zullen worden gemaakt, met een kleine verandering en deze publiek zullen worden verhuurd (zie krant d.d. 06-02-1925: Barak Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 9 febr. bij de militaire barak aan de Stationsweg (Stationsstraat) te verkoopen: 16 Lancastergordijnen, 9 tafels, 4 spiegels, etc.) (zie raadsbesluit 25-02-1925: Nadat de raad hierover in geheime zitting is gegaan, wordt na heropening besloten de barak te verhuren aan H. Stoel voor f. 125 (noordkant) en voor f. 156 aan H. Zweers (zuidkant).

1925-02-20 Oldeboom vertrekt

Hardenberg. Benoemd tot geneesheer-directeur van het gesticht ’s Heeren Loo is H.G. Oldeboom, arts alhier. Zie Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 09-04-1925: Foto van dr. Oldeboom. Krant d.d. 06-03-1925: Naar we met zekerheid vernemen heeft dr. Oldeboom zijn benoeming aangenomen en hoopt hij in het begin van mei in functie te treden. In zijn plaats hoopt zich eerstdaags te vestigen dr. Boom. Krant d.d. 13-03-1925: Gevestigd te Hardenberg ten huize van H.G. Oldeboom, H. Boom, med. docts. arts. Telef.no. 16. Het Vaderland d.d. 25-03-1925: Naar wij uit goede bron vernemen, heeft dr. J.H. Oldeboom, arts te Stad Hardenberg, zijn benoeming tot geneesheer-directeur van de stichting ’s Heerenloo te Ermelo aangenomen. Dr. Oldeboom zal te Hardenberg opgevolgd worden door dr. Boom, arts te Amsterdam. (zie voor foto van dokter Oldeboom en artikel over zijn aanstelling als nieuwe directeur van ’s Heeren Loo: Blad De Spiegel van 16 mei 1925.

1925-02-20 Vestiging

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend dat op maandag a.s zijn nieuwen zaak geopend zal worden. K.H. Dekker, grof-, hoef- en machinesmederij.

1925-02-20 Aanbesteding

Op maandag 2 maart zal de heer J. Kruizenga te Hardenberg in cafe ‘De Bruin’ aldaar aanbesteden het bouwen van een burgerwoning. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg. Krant d.d. 06-03-1925: Maandagmiddag werd hier door den bouwkundige J.J. van den Berg voor den heer Kruizenga aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan den Gramsbergerweg. Laagste inschrijver: G. Zweers & Zn. voor f. 5690.

1925-02-27 Aanbesteding

Bestek en voorwaarden, waarnaar ondergeteekende voornemens is aan te besteden het verbouwen van de woning voor den heer Joh. Eefting te Hardenberg, op donderdag 5 maart bij den heer G. Zweers a.d. Markt. J. Breukelman, bouwkundige, Hardenberg.

1925-03-06 Verkocht

Lutten. Het woo- en winkelhuis van den heer G.J. Blauwkamp, bewoond door H.J. Blauwkamp en F. Doldersum, is thans onderhandsch verkocht aan den heer J. van Dijk te Dedemsvaart voor de som van f. 3000.

1925-03-20 Advertentie

Kinderwagens in de nieuwste modellen en kleuren etc. Meubelmagazijn ‘Zweers’, Fortuinstraat, Hardenberg.

1925-04-03 Veiling

Zakenpand Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens in cafe De Bruin te doen inzetten voor den heer G.J. Pullen: een voor weinige jaren nieuw gebouwd hoekhuis waarin winkel, gunstig gelegen op besten stand aan een kruispunt van wegen, met een daarnaast gelegen ruim pakhuis. (het pand is aangekocht door E.J. Willering voor de somma van f. 5000; omtrent de gunning is nog niet beslist) Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 8 april in het cafe ‘Veenlust’ te Bergentheim voor den heer J. Blaauwenoord te doen inzetten: een huis, gelegen aan de Hoopstee in het Bruchterveld.

1925-04-10 Bibliotheek

Bazar Bibliotheek. Goede lectuur aan het volk te verschaffen is een zaak van groote beteekenis en verschillende vereenigingen en uitgevers doen in dit opzicht goed werk. In Hardenberg heeft de bibliotheek van de Jongelingsvereeniging ‘Nehemia’ jarenlang goed gewerkt, eerst met den heer E. Soer, nu met den heer W. Weitkamp als bibliothecaris c.a.

1925-04-17 Jubileum

Hardenberg. Onze plaatsgenoote mej. Hendr. Brand herdacht heden den dag dat zij voor 50 jaar bij mevr. de wed. Esscher in dienst trad. Van zulk een langdurigen diensttijd hoort men tegenwoordig niet veel en het zal daarom der jubilaresse dezen dag zeker wel niet aan belangstelling hebben ontbroken.

1925-04-24 Beurtvaart

Bekendmaking. Ondergeteekende hoopt vanaf dinsdag 28 april a.s. een geregelde Beurtvaartdienst te onderhouden tusschen Hardenberg, Meppel en Zwolle. Vertrek: elken dinsdag van Hardenberg naar Meppel, elken donderdagavond van Meppel naar Zwolle, elken vrijdagmiddag half 2 van Zwolle naar Hardenberg. Hopende door een accurate bediening een ieders gunst waardig te worden. Aanbevelend, G. Baarslag Fzn. Krant d.d. 01-05-1925. Lutten. Zag men hier elken woensdag en zaterdag de trekschuit van H.J. Baarslag bijna als eenige schipper van het Jachthuis naar Ane door de Dedemsvaart varen, thans tuft ook de motorboot van G. Baarslag Fzn. de vaart door.

1925-05-08 Ongeluk

Hardenberg. Zaterdagavond had op den Baalderweg een ernstig auto-ongeluk plaats. Twee gezusters, Gerritdina en Berendina Schrotenboer uit Radewijk werden nabij cafe Geugies door de auto van Bulthuis uit Coevorden overreden. Gerritdina Schrotenboer (gehuwd met G. Woertel en moeder van 1 kind) was terstond dood. Haar zuster Berendina werd ernstig gewond. Heelkundige hulp was spoedig ter plaatse en ook zuster Casemir kon onmiddellijk hulp verleenen. Zondagmiddag is Berendina naar het ziekenhuis te Hoogeveen vervoerd en naar we vernemen is haar toestand thans hoewel ernstig, niet hopeloos. Het ongeluk heeft zeer vermoedelijk plaats gehad doordat de beide zusters, die elk aan een kant van den weg reden en die pas van een sterfhuis van nabestaanden kwamen, eenigszins zenuwachtig hun weg vervolgden. Toen ze bemerkten dat zij werden achterop gereden door een auto, welke een wagen achterhaalde en deze links voorbijreed, zoodat de auto precies achter de linksrijdende kwam, trachtte deze op het laatste moment nog over den straatweg naar de rechtsche zijde over te steken. De autobestuurder trachtte tevergeefs door het omgooien van het stuur een aanrijding te voorkomen. Het was evenwel te laat. Trof de familie Woerthuis dezer dagen een zware slag, door het auto-ongeluk, waarbij hun schoondochter om het leven kwam, thans werd genoemde familie wederom bezocht. Terwijl de zoon B. Woertel een jong paard naar de weide bracht, sloeg het dier eensklaps achteruit warbij Woertel aan den buik werd getroffen, zoo erg dat de ingewanden gescheurd werden. Op advies van den ontboden geneesheer moest hij direct naar het ziekenhuis te Zwolle vervoerd worden, waar hij helaas reeds denzelfden nacht aan de bekomen verwondingen is overleden. Men kan zich de ontsteltenis zijner echtgenoote en die der ouders voorstellen !

1925-05-08 Aanbesteding

Op woensdag 20 mei zal ten kantore van de Cooperatieve Zuivelfabriek ‘Salland’ te Hardenberg worden aanbesteed: het bouwen van een fabrieksgebouw met annexe werken en het bouwen van een directeurswoning. G. & W. Wierenga, architecten, Coevorden.

1925-05-15 Mobilia Nijenstede

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 18 mei voor den edelachtb. heer H.H. Weitkamp te huize ‘Nijenstede’ te Heemse te verkoopen: kasten, tafels, stoelen, canape, ledikanten, matrassen, bedden, lampen, fornuis, fornuispot, tobben, alsmede eenig glas- en aardewerk enz.

1925-05-15 Vestiging

Ondergeteekende deelt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstr. mee dat hij zich heeft gevestigd als rijwielhersteller a.d. Eierenmarkt. Aanbevelend, H.J. Zweers.

1925-05-22 Raadsgebed

Het gebed in den raad (groot artikel over het voorstel van dokter Oldeboom om aan het begin van de raadsvergaderingen te bidden). Krant d.d. 24-07-1925. Uit de raad van 20 juli: Thans is aan de orde het nog steeds aangehouden voorstel van het oud-raadslid dr. Oldeboom, om de raadsvergaderingen met gebed te openen. De voorz. zegt dat het D.B. in dezen geen advies geeft, daar in hun college geen overeenstemming bestond in deze zaak. De heer Zweers spreekt er zijn verwondering over uit, dat dr. Oldeboom eerst na twee jaren lid van den raad te zijn geweest en toen hij gereed stond te vertrekken, met dit voorstel is gekomen. Dit is net iets als de heer G. Arends in de raad van Ambt heeft gedaan. Dr. Oldeboom scheen dus voor dien tijd ook niet zoo doordrongen van het gewicht van het openen der zitting met gebed. De heer Hamberg zegt: wat beteekent een gebed zonder dankzegging; het is toch meer tot spot dan tot nut. De heer De Bruin zegt dat hij het gebed tot God zich kan voorstellen als het geschied wanneer men bijv. in grooten nood is of wanneer er door opheffing der ziel verbinding is met God. En wanneer in een gemeenteraad ook geestelijke belangen werden besproken, dan zou hij zich kunnen voorstellen dat men de vergaderingen met gebed opende; maar dat is niet zoo, het zijn alleen materieele zaken die men behandelt. Nu acht hij het gebed een schijnvertooning. Nu is hij tegen het voorstel. De heer Van Dalen verklaart zich voor het voorstel. Het voorstel wordt in stemming gebracht en rechts tegen links aangenomen. De heer De Bruin verzoekt nu aan den voorzitter hem voortaan te willen waarschuwen als het gebed bij het begin, geeindigd is. De voorzitter zegt geen belofte daaromtrent te kunnen doen.

1925-05-29 (zie artikel tramremise)

1925-05-29 Dunnewold dood

Heemse. Te Apeldoorn, alwaar hij den laatsten tijd woonachtig was, is op 62-jarigen leeftijd overleden de heer G.H. Dunnewold, oud-gemeentegeneesheer alhier. Van 7 october 1893 tot 28 april 1903 was hij in deze gemeente woonachtig, waarna hij zich metterwoon vestigde te Den Ham, Stad Hardenberg en Apeldoorn.

1925-06-05 Verhuizing

Hiermede maakt ondergeteekende bekend dat hij is verhuisd naar Fortuinstraat hoek Sallandschestraat, in het huis vroeger bewoond door den heer G.J. Pullen. Aanbevelend, A. Vlogman.

1925-06-26 Radiovereniging

Heemse. Men deelt ons mede dat de oproep van notaris Zwamborn inzake christelijke radiovereeniging een tweeledig succes heeft gehad. In de eerste plaats is een comite gevormd dat de vestiging van een publiek ontvangtoestel in voorbereiding heeft genomen. Het comite bestaat uit de heeren Van Beynum, Boerrigter, Gerrits, Van Grieken, Oostenbrink, Pullen, Weitkamp en Zwamborn. In de tweede plaats hebben de comiteleden te Heemse de gelegenheid georganiseerd om aan den vooravond der Kamerverkiezingen de radio-redevoeringen te hooren van de heeren Colijn en De Geer. Kaarten tot een beperkt aantal zijn te verkrijgen bij de heeren Oostenbrink en Zwamborn. Krant 03-07-1925: Heemse. Dinsdag aan den vooravond van de verkiezing kwamen anti-revolutionairen en christelijk historischen broederlijk bijeen in het lokaal bij de hervormde kerk om de radio-voordrachten te hooren van onze voormannen op politiek gebied. De meesten der aanwezigen hadden wellicht nog nooit het spreken door de radio gehoord en voor dezulken kwam er dus ook nog de emotie van het ‘nieuwe’ bij. Ongeveer 8 uur was de heer Wibaut aan ’t woord, zoodat we ook hem nog even hoorden. Om 8.10 kwam de heer Colijn voor ’t toestel. En dan is het op zoo’n oogenblik toch of we iets anders werden van binnen, of we onder den indruk komen van hetgeen we nu doormaken. Daar hooren we toch de menschelijke stem van iemand, die naar we weten uren en uren ver van ons verwijderd is. en het is geen zinsverbijstering; we meenen niet te hooren, neen… we hooren. God is groot en onnaspeurlijk zijn Zijne wegen. Maar ook – wat heeft Hij aan den mensch veel gaven geschonken om deze verborgene krachten te voorschijn te brengen en aan zijn wil dienstbaar te maken. De heer Van Beynum te Hardenberg, die het toestel installeerde, kan met voldoening op zijn werk terug zien. Hardenberg. Ook hier werd de radio-rede van minister Colijn beluisterd. Een 300-tal personen was aanwezig. Van velen hoorden we dat men het goed verstaan had. Een enkele had het minder goed voldaan. ’t Kan zijn dat men zijn verwachting te hoog gespannen had en nu eenigszins teleurgesteld werd.

1925-06-26 Rouwadvertentie

Johannes Adriaan Pieter Stroes, rustend hoofd der christelijke school te Stad Hardenberg, oud 70 jaar, Renkum.

1925-06-26 Griffijn

Lutten. Naar we vernemen zal het 7 juli a.s. 25 jaar geleden zijn dat dr. Griffijn zich hier als arts vestigde.

1925-06-26 Oude Vecht

Uit de raadsvergadering Stad Hardenberg d.d. 23 juni: – Aankoop oude arm van de Vecht achter de markt. B. en W. stellen voor hiertoe over te gaan, de kosten zijn betrekkelijk gering (f. 380) terwijl de oppervlakte bedraagt pl.m. 3 hectare. Wordt met algemeene stemmen besloten tot aankoop terwijl men hierdoor ook eenuitstekende gelegenheid heeft om het vuil en afval te deponeren. De afwatering van de Radewijkerbeek moet echter blijven bestaan, hetgeen ook zeer wenschelijk is, met het oog op brandgevaar.

1925-06-26 Veiling

Winkelhuis Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 29 juni in cafe De Bruin te doen inzetten voor den heer A.G. Vlogman: een winkelhuis en erf, zeer gunstig gelegen op besten stand, staande Fortuinstraat te Hardenberg.

1925-07-03 Ongeluk

Gramsbergen. Maandagmiddag had te Loozen een ernstig ongeluk plaats. De landbouwer J.H. Koenderink kwam met een hooivork bij het ontladen van een voer hooi te vallen met het treurig gevolg dat de vork hem oder in de kaak er in ging en boven het hoofd er weer uitkwam. De toestand van Koenderink is zeer ernstig.

1925-07-03 Concours Muziek

Hardenberg. Door de verkiezingsdrukte zou het a.s. festival-concours haast wat op den achtergrond komen. We willen er daarom – nu de tijd naderbij komt – weer op wijzen. De regelingscommissie heeft in de laatste weken natuurlijk niet stilgezeten en is met de voorbereidende maatregelen doorgegaan. Om te beginnen vermelden we dat het onderstaande personen bereid heeft gevonden in het erecomite zitting te nemen: B.A. Schuite (burgemeester, erevoorzitter), H.H. Weitkamp (burgem. van Ambt), P. Wamelink en J. Zweers (weth. van Stad), A.A. Oostenbrink (weth. van Ambt), ds. G. Verrij (geref. pred.), ds. W. Westhoff (herv. pred.), J. Weitkamp (Tweede Kamerlid) en J. Zwamborn (notaris). Het concours, waaraan ongeveer 20 muziekcorpsen zullen deelnemen, wordt gehouden op den marsch, op woensdag 5 augustus. Zulk een concours is hier nog nimmer gehouden. Men waardeere het dan ook door in groot getal dit concours te bezoeken. Zie krant 07-08-1925. Groot artikel over het concours (muziekfestival).

1925-07-24 Excursie

Excursie ontginnings- en bebosschingswerkzaamheden in het Diffelerveld (groot artikel) – houtvester G. Gerbranda – boschwachter Breevaart – Staatsboschbeheer – A.A. van der Heide – Nieuwen Dijk – ca. 7 hectare beplant met eikels (eiken) door de jeugd van Heemse bijeen gezocht, 15 hectare beplant met grove dennen c.a.

1925-07-24 Brand

Hardenberg. Donderdagavond omstr. 9 uur brandde door een onbekende oorzaak de meubelwinkel en werkplaats van den heer W. Bruins tot den grond toe af. Hoewel de motorspuit spoedig ter plaatse was, kon men het gebouwtje dat geheel van hout is, niet behouden. Het vlak daarnaast liggend perceel van den heer G. Schutte, dat ook al vlam gevat had, werd geregeld nat gehouden, zoodat dit gespaard bleef; wel kreeg deze een aanzienlijke waterschade. Wij vernemen dat beide perceelen zijn verzekerd. De motorspuit die voor ’t eerst bij een brand in werking was, bewees uitstekende diensten. Krant d.d. 18-09-1925: Ondergeteekende maakt bekend dat hij vanaf heden tijdelijk is gevestigd in het perceel van den heer Van Grieken. Ingang achterzijde van de markt. Dat hij weder heeft ontvangen cocostapijt, eiken- en beukenstoelen en garnituren, ledikanten, linoleums en zeilen. W. Bruins, meubelmaker. Krant d.d. 07-05-1926: Opening nieuwe zaak ! Zaterdag 8 meij ’s avonds 6 uur opening nieuwe zaak van W. Bruins, meubelmaker, Stationsstraat, Hardenberg. Krant d.d. 28-05-1926: Dezer dagen werden we in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen n den onlangs geopenden winkel van den heer Bruins, meubelmaker alhier. Het gebouw, zoowel als de indeeling van den winkel, geeft een aangenamen en solieden indruk. Verschillende meubelen waren uitgestald, sterk en degelijk zagen deze er uit. Ook de zelf gemaakte meubelen mogen er wezen. Hardenberg is weer met een flinke zaak verrijkt. We wenschen den ondernemer alles goeds toe.

1925-07-31 Volkskoffiehuis

Advertentie. Ter gelegenheid van het festival-concours gratis bergplaats voor rijwielen, Volkskoffiehuis G. Zweers, bij de Markt.

1925-07-31 Ongeluk

Hardenberg. Dinsdagmiddag had hier een ernstig ongeluk plaats dat echter vrij goed is afgeloopen. De meesterknecht van den aannemer H. te Vroomshoop, die aan ’t werk was bij de nieuw te bouwen directeurswoning bij de boterfabriek (Salland), had het ongeluk van een vrij aanzienlijke hoogte op den grond te vallen. Bewusteloos werd hij bij den directeur binnen gedragen waar heel spoedig de beide geneesheren aanwezig waren. Gelukkig schijnt het ongeval nog tamelijk goed te zijn afgeloopen, zoodat hij des avonds per auto naar zijn woning kon worden gebracht.

1925-07-31 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dond. 6 aug. in het cafe Kamphuis te Gramsbergen publiek doen inzetten voor de erven H. van der Veen: een huis met tuingrond, staande en gelegen op den Oldenhof te Gramsbergen.

1925-08-28 Jubileum Koeslag

Hardenberg. De heer Z. Koeslag, koster en organist der Ned. Herv. gemeente alhier, hoopt op maandag 7 sept. den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaren zijn betrekking als zoodanig aanvaardde. Dat door de fam. Koeslag deze betrekking al jaren is waargenomen, blijkt wel hier uit dat den heer Abraham Koeslag, geboren 21 april 1796, eveneens koster en organist der hervormde gemeente was. Wij hopen dat de tegenwoordige organist nog jaren zijne functie als zoodanig moge vervullen.

1925-08-31 Stormramp

nazien ….

1925-09-04 Roos

Advertentie. Belangrijk bericht. Om te voldoen aan de vele aanvragen welke ons de laatste jaren bereiken, hebben wij besloten om onze reeds 85 jaren bestaande zaak in manufacturen uit te breiden met eene speciale afdeling mantels. Firma wed. M.L. Roos, Hardenberg.

1925-09-04 Vestiging

Ondergeteekende H.K. de Jong maakt aan het geachte publiek van Bruchterveld en omstr. bekenddat hij zich aldaar heeft gevestigd als rijwielhersteller, tegenover de woning van bakker Otten. Aan huis worden ook koperslagerswerkzaamheden door hem verricht.

1925-09-25 Kattenwinkel

Hardenberg. In verband met het feit dat het omstreeks midden december 25 jaren zal zijn geleden dat onze algemeen hooggeachte geneesheer dokter Kattenwinkel zijn betrekking als zoodanig aanvaardde, heeft zich naar wij vernemen een commissie gevormd, die de leiding op zich genomen heeft om te komen tot een waardige herdenking.

1925-09-25 Het Witte Huis

Pension-Restaurant. Notarissen Zwamborn te Heemse en Bloemers te Zwolle zijn voornemens woensdag 7 oktober bij inzet en 14 dagen later bij toeslag telkens voorm. om half twaalf in cafe Bolte bij het station te Gramsbergen krachtens art. 1223 B.W. te verkoopen: het z.g. Witte Huis aan de Haandrik te Gramsbergen met 20,90 are grond, zeer gunstig gelegen aan de Vecht, Coevordensch kanaal en N.O.L. spoor, in landelijke omgeving.

1925-10-09 Van Maanen

Gramsbergen. Naar wij vernemen zal het 24 nov. 35 jaar geleden zijn dat onze algemeen hooggeachte dokter G. van Maanen de praktijk aanvaardde. Ongetwijfeld zal niemand achter willen blijven om mede te werken aan een waardige herdenking. Men zie verder achterstaande advertentie. Zie krant d.d. 27-11-1925. Tijdens jubileum piano, gouden horloge met dito ketting en een sierlijk album gekregen. Aan ’t eind dankte de dokter vrouw Van Ruiten daar zij van stonde aan bij hem in dienst getreden was, intusschen is getrouwd en verder altijd tot heden toe als werkvrouw bij de familie Van Maanen is geweest. Daarna werd nog een kiekje genomen met van de familie Van Maanen met het comite.

1925-10-09 Brand

Hardenberg. Dinsdagmorgen ongeveer 11 uur is door onbekende oorzaak de boerderij van wijlen E. Schrotenboer, bewoond door het gezin B. Woertel te Radewijk in deze gemeente, tot den grond toe afgebrand. Een varken kwam in de vlammen om, terwijl 2 varkens zoodanig waren verbrand dat onmiddelijk slachting noodig was. Het overige vee is gered. Een en ander was verzekerd.

1925-10-09 Middenstand

Hardenberg gaat vooruit en we schreven het al eerder – dat is te zien aan verschillende winkelhuizen. Wat een verschil bij nu 25 jaar geleden! Daar hebt gek, den nieuwen meubelwinkel van den heer J.R. Zweers. Aan het bestaande winkelpand is nu nog een tweede winkel toegevoegd. De nieuwe winkelruimte wordt in hoofdzaak ingenomen door meubelen en kachels. En dat in een sorteering die verbaast. De etalages zien er smaakvol uit. In 1 afdeeling staat een tafel, keurig gedekt met zilveren eetgerei, glazen, borden, kortom alles wat op een gedekte tafel hoort. Men zou zoo wel willen aanschikken! We hopen dat de heer Zweers die toont wel iets aan te durven, goede zaken moge maken, en in den ouden en in den nieuwen winkel.

1925-10-16 Geboren

Advertentie. Geboren: Anthonia Hendrika Honig, ‘Nijenstede’, Heemse, 12 okt. 1925.

1925-10-16 Dialect

Advertentie. Heeren! Loat oe Knippen en Scheren en koopt oe ’n fijne sigaar van 3 t.e.m. 15 ct. maor veur 8 uur a’j kunt, want anders kriek de pelicie up dak. Aanbevelend, J. v.d. Velde, Scheerbaos, Bergentheim.

1925-10-16 Middenstand

Hardenberg. ‘Vraagt en draagt Eeftings kleeding’ aldus lezen we op den zijmuur van den nieuw verbouwden winkel van de heeren Eefting en Zoon. Door deze verbouwing heeft de winkel ongetwijfeld in aanzien gewonnen. De naam van de firma staat in marmeren letters op den voorgevel. Het geheel geeft een indruk van soliditeit en de Voorstraat is weer een flink winkelhuis rijker geworden.

1925-10-16 Advertentie

Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor huisslachtingen, zoowel voor koeien als varkens. R. Boerma, p.a. Ten Brink de Bruin.

1925-10-23 Veiling

Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 2 november in cafe De Bruin te doen inzetten voor mevr. de wed. M.P. Escher: haar woonhuis op een der mooiste standen aan de Voorstraat t.o. de Markt te Hardenberg. Gekocht door H.J. Grooters voor f. 14.000 in massa.

1925-10-23 Advertentie

Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het repareeren van schoenen, tevens speciaal adres voor nieuw schoenwerk (handwerk). Joh. Voet. In het huis van H. Zweers Gzn. bij de Eierenmarkt te Hardenberg.

1925-10-23 Nachtwacht

Uit de raadsvergadering van Stad d.d. 16-10-1925: – Afschaffing nachtwacht. B. en W. stellen voor den nachtwacht af te schaffen, dit bespaart de gemeente f. 600. ’t Is een luxe en een deel der gemeentenaren heeft er ook nog niets aan. Er wordt nu voorgesteld aan den nachtwacht gedurende drie jaren f. 125 per jaar uit te keeren, en daarna kan hij dan pensioen krijgen. De heer Grooters zegt dat hier vorige jaar ook al over is gesproken en toen zijn er adressen ingekomen om niet tot opheffing van deze post over te gaan. Spreker is voor ’t behoud van den klepperman; ’t is hier een oude traditie die door velen op prijs wordt gesteld. ’t Is zeer zeker ook in ’t belang van de veiligheid. De voorzitter zegt dat Schutte uitstekend zijn plicht doet doch daarom kan er des nachts nog genoeg voorvallen. De heer Wamelink zegt, wil men zoo iets, laat men dan liever een nachtpolitie aanstellen. ’t Is hier meer een ouderwetsche gewoonte, waar hij niet veel voor gevoelt. De heer Grooters zegt dat de heer Wamelink er niets voor gevoelt is geen wonder, deze is een vreemdeling; maar spreker is zeer gehecht aan die oude traditie. De voorzitter zegt dat hij het onverantwoordelijk acht hiervoor f. 600 per jaar uit te geven. Na eenige bespreking wordt besloten den klepperman af te schaffen met ingang van 1 januari a.s. Daar verdwijnt dus weer een van die oude Hardenberger tradities!

1925-10-30 Middenstand

Hardenberg. Het heropenen van verbouwde winkels in de Voorstraat schijnt niet van de lucht te zijn. Nu weer is het de heer F. Meijer die zijn groentewinkel een geheel nieuw aanzien gaf. We schreven daar van groentewinkel, doch dit woord drukt slechts gedeeltelijk uit wat alzoo de heer Meijer verkoopt. Voor de keurige etalages staande krijgt men eerst een indruk van al het heerlijks dat daar binnen te koop is. Heerlijke trossen druiven, peren, gerookte visch, haring in ’t zuur, chocolade, suikerwerken enz. enz.

1925-10-30 Veiling

Huizen en landerijen Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 9 november in cafe Leering in te zetten alle vaste goederen van de erven van wijlen den heer S. Baarslag: een dubbel woonhuis en erf aan de Voorstraat. Krant d.d. 27-11-1925: woonhuis op ’t Oosteind gekocht door mej. Hendrika Baarslag aldaar voor f. 2990.

1925-11-13 Advertentie

A. van der Boon, Voorstraat A 74 Stad Hardenberg, beveelt zich aan voor het laden van auto-, motor-, radio- en andere accumulatoren en voor het repareren, bewikkelen en bekrachtigen van ontstekingsmagneten en van electrische rijwiellantaarns.

1925-11-13 Veiling

Dedemsvaart. Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 17 november in het Jachthuis te Lutten finaal te verkoopen: een groote werkplaats met 2 verdiepingen aan de Dedemsvaart en tramlijn te Lutten, waarin jaren een drukke rijwiel-, motor- en automobielzaak is uitgeoefend c.a. en een ruim woonhuis naast het vorig perceel (garagebedrijf Ten Cate & Jaspers). Krant d.d. 20-11-1925: Beide percelen zijn in massa verkocht aan de heer H. Oostenbrink A.A.zn. te Heemse en J. Lagers te Coevorden voor f. 9600. (Oostenbrink & Lagers). Krant d.d. 18-12-1925: 1e Klas Reparatie-Inrichting Oostenbrink en Lagers, berichten dat zij hun zaak in rijwielen en motoren reeds hebben betrokken en bevelen zich aan het geachte publiek beleefd aan (met afbeelding van het pand). Krant d.d. 25-12-1925: Fa. Oostenbrink en Lagers, Lutten, hopen op 2 januari 1926 hun winkel naast de reparatie-inrichting van auto’s, motoren, rijwielen te openen c.a.

1925-11-20 Vertrek

Hardenberg. Naar wij uit goede bron vernemen, hoopt onze vroegere plaatsgenoot de heer H.W. Weitkamp met zijn gezin 5 januari a.s. naar Sumatra (Nederlands Indie) te vertrekken, waar hij in dienst treedt op eenlandbouwonderneming uitgaande van de Koloniale Bank.

1925-11-27 Vestiging

Gevestigd: W.G. Weggeman, med. docts. arts te Bergentheim, naast het postkantoor. Krant d.d. 04-12-1925: Als opvolger van arts J. v.d. Lee die als geneesheer naar Sonnevanck vertrok, heeft zich hier gevestigd als arts de heer W.G. Weggeman van Hengelo.

1925-11-27 Brand

Hardenberg. Woensdagavond omstreeks 9 uur brandde door een onbekende oorzaak de woning van Js. Eefting aan den Gramsbergerweg tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets worden gered. Verzekering dekt de schade.

1925-12-25 Veiling

Burgerwoonhuis Hardenberg. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 4 jan. in het cafe De Jaarbeurs te Hardenberg voor den heer J. Kiewiet in te zetten het door hem bewoonde burgerwoonhuis (waarin thans winkel) met schuur en erf, gelegen aan het Oude Bosch te Hardenberg.

1925-12-25 Vrouwelijke dokter

Hardenberg. Naar wij vernemen is dr. Oldeboom, onze vroegere plaatsgenoot, met groote meerderheid van stemmen tot ouderling gekozen in de gereformeerde kerk van Ermelo. Zijn plaatsvervanger, dokter Boom, is verleden week in het huwelijk getreden en hoopt nu met zijn echtgenote de zieken te bezoeken. Wij verheugen er ons zeer over dat wij nu ook een vrouwelijke dokter rijk zijn.