1926-01-22 Aanbesteding

Hardenberg. Woensdagmiddag werd in het koffiehuis van den heer G. Zweers onder architectuur van den heer J. Breukelman aanbesteed, het bouwen van een dubbele woning voor den heer Js. Eefting aan den Gramsbergerweg alhier. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver Lotterman en Flim te Bergentheim, voor f. 6059.

1926-02-05 Boterfabriek

Hardenberg. Heden vrijdagmorgen kwamen voor het eerst de melkwagens voor de nieuwe ontvangst hun melk aan de melkfabriek afleveren. Het nieuwe gebouw is over het oude heen gebouwd, zoner dat een dag stoornis in het bedrijf kwam. Voorwaar een hele prestatie! De firma Laufers, Groningen, die de nieuwe machinerien levert en installeert heeft het pijpengewirwar klaar gekregen en kon dan heden de twee grote centrifuges van 5000 liter capaciteit per uur in werking brengen op de nieuwe plaats. De melk, die zoo langzamerhand weder meerder wordt, kan reeds een vluggere bewerking ondergaan, ’t welk nog vlugger zal gaan als de twee meettoestellen kunnen bediend worden.

1926-02-05 Veiling

Notaris Bloem te Ommen en De Jong te Almelo zullen maandag 22 febr. bij inzet in het stationskoffiehuis Raak te Bergentheim publiek verkopen voor mej. de wed. M. de Jager een in goeden staat verkeerende boerenplaats te Brucht. Aanwijzing geschiedt door den bewoner T.J. de Bruin.
Krant d.d. 12-03-1926: Hoogste bieder was de heer G.J. Weenink te Zuidwolde voor f. 13.225

1926-02-05 Overname

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend dat hij de zaak van D.J. Hamhuis, kleermaker alhier, heeft overgenomen. W. Lahuis, kleemakerij, Bergentheim.
Veiling. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 8 febr. in te zetten voor de erven J.H. Egberts een huis op den Pothof.

1926-02-12 Pensioen

Gramsbergen. Naar wij vernemen heeft de heer Bootsma, directeur der zuivelfabriek alhier, zijn ontslag als directeur aangevraagd. Ruim 32 jaar heeft hij de betrekking tot algemeene tevredenheid der leden waargenomen, en wij twijfelen eer niet aan of de ontslagaanvrage zal met leedwezen vernomen worden.

1926-02-19 Bank verplaatst

Hardenberg. Naar wij thans met zekerheid kunnen mededeelen zal eerlang het kantoor der Boerenleenbank naar Hardenberg worden verplaatst. Ook hoopt de kassier, de heer G. Bruins, zich alsdan hier te vestigen. Naar we vernemen zal er nog een wachtlokaal alsmede een brandvrije kluis worden bijgebouwd.
Krant d.d. 10-0-1926: Brand- en inbraakvrije kluis. Bij het inrichten van het nieuwe kantoor der Boerenleenbank te Hardenberg is ook een kluis gebouwd, die geheel brand- en inbraakvrij is. In deze kluis is een ijzeren kast geplaatst, waarin zich 32 afzonderlijke kastjes bevinden. De geheele inrichting is geleverd door de firma Lips te Dordrecht. De bedoeling is dat deze kastjes worden verhuurd en dat de huurders in deze kastjes kunnen opbergen (zonder het minste gevaar voor brand of inbraak) alle waardevolle stukken, die men bezit, waarmede dan niet alleen effecten of andere geldwaardige stukken worden bedoeld, maar ook allerlei koop- en huurcontracten, afschriften van notariele acten, boedelscheidingen en andere familiepapieren, waarvan de waarde voor den eigenaar even groot kan zijn als van effecten of andere geldswaardige papieren.
Krant d.d. 01-10-1926: Boerenleenbank Hardenberg. Het kantoor is verplaatst aan de Markt te Hardenberg…

1926-02-19 Veiling

Woonhuis Gramsbergen. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 6 maart in cafe Kamphuis te Gramsbegen publiek inzetten voor den heer J.A. Bodewitz diens net burgerwoonhuis staande aan de Stationsstraat te Gramsbergen.

1926-02-26 Seinen bouwt

De Krim. Donderdag had de aanbesteding plaats voor het naast Mastenbroek te bouwen woon- en winkelhuis van den heer Seinen. Datema schreef in voor f. 3749, Huigen voor f. 3469, Wolterink voor f. 3262. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

1926-03-05 Ittersum

Advertentie. Radio-avond Rheeze. Biddag komt de hoogwelgeboren heer baron Van Ittersum met zijn nieuwe toestel in de chr. school alhier.

1926-03-05 Veiling

Boerenplaatsje Diffelen. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 8 maart in cafe Kampman in te zetten het boerenplaatsje van den heer H. Warmer te Diffelen bestaande uit huis en erf met bouw- en grasland.

1926-03-05 Jubileum Folkerts

Hardenberg. Maandag was het 25 jaar geleden dat de heer F. Folkerts in functie was getreden als directeur der stoomzuivelfabriek ‘Salland’ alhier. Ofschoon de werkzaamheden voortgang hadden, kon men toch zien dat er iets bijzonders plaats had, daar op het dak van de fabriek de vlag uitwoei. Des middags had zich het bestuur der cooperatie naar de woning van den jubilaris begeven en onder een hartelijke toespraak overhandigde de voorzitter de heer G. Bruins, den directeur een enveloppe met inhoud.
Hardenberg. Donderdag vond in onze Muloschool de inwijding plaats van het vierde lokaal c.a.

1926-03-05 Karnemelksteeg

Uit de raadsvergadering van Stad d.d. 2 maart:
– De voorz. brengt nog ter sprake het veranderen van het marktplein; de heer Zweers is er voor om de palen met stang die thans dwars over de markt lopen, weer zoo als vroeger langs de Karnemelksteeg te plaatsen; de heer Peltjes is tegen elke verandering; de toestand blijft dus voorlopig zoo.

1926-03-19 Aanbesteding

De heer J.H. Leemgraven-Slingenberg te Holtheme gemeente Gramsbergen zal op donderdag 1 april 1926 des nam. 2 uur ten huize aldaar aanbesteden in 1 perceel: het bouwen van een burgerwoonhuis en bijbehoorende werken. E. Kelder, opzichter, Gramsbergen.
Krant d.d. 09-04-1926: Bij de aanbesteding van een nieuw woonhuis voor den heer J.H. Leemgraven-Slingenberg te Holtheme was de laagste inschrijver: de firma Zweers te Hardenberg, voor f. 12.785. Toch werd het werk gegund aan den 1 na laagsten inschrijver: Schotkamp te Gramsbergen voor f. 12998.

1926-03-19 Aanbesteding

Op woensdag 24 maart 1926 zal ondergeteekende namens den heer H. Olsman Hzn. te Kloosterdijk (Ambt Hardenberg) behoudens goedkeuring van B. en W. trachten aan te besteden: het bouwen van een Vergunninglokaal te Kloosterdijk. Bouwkundige K. Olsman, Beerzerveld.

1926-04-02 Middenstand

Hardenberg. Het heropenen en vergrooten van winkels schijnt niet van de lucht te zijn. Nu weer is het de heer R. Bosch op het Oosteinde die zijn winkel belangrijk heeft vergroot, en hierdoor ’n geheel ander aanzien verkreeg. Voor de keurige etalage staande, krijgt men daar direct al een indruk van het mooie en degelijke goed wat daar binnen is te krijgen c.a.

1926-04-09 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dond. 15 april in cafe De Bruin te Hardenberg, publiek doen inzetten voor den heer Johs. Prangsma cs. een huis en erf met bouwland en heide, gelegen te Brucht.

1926-04-23 Opening

Advertentie. Zaterdag opening van de Eerste Hardenberger Bloemenwinkel. Fortuinstraat, L. Tieman.
Krant 30-04-1926: We hadden het niet geloofd. Als men ons voor eenige jaren geleden gezegd zou hebben dat Hardenberg, onder al zijn winkels op velerlei gebied, ook nog eens een bloemenwinkel zoude rijk zijn, dan hadden we dat zeker moeilijk kunnen geloven. En toch – dit onwaarschijnlijke is nu geschied. De tuinier-bloemist Tieman dorst het aan in een pand in de Fortuinstraat een winkel in bloemen en planten te beginnen c.a.

1926-04-23 Noodlanding

Gramsbergen. Dinsdagmiddag deed het Juncker-vliegtuig uit Stockholm een noodlanding in het grasland de Meene, bij Gramsbergen, door een defect aan een der motoren, zonder persoonlijk ongelukken. Het vliegtuig was om half negen te Malmoe opgestegen met twee vliegeniers en vier passagiers. Het was de eerste tocht in dit seizoen. Vele nieuwsgierigen bezichtigden het vliegtuig.

1926-04-23 Aanbesteding

Op donderdag 29 april des namiddags 5 uur zal ten kantore van den directeur der Cooperatieve Boerenleen- en Spaarbank te Hardenberg worden aanbesteed: het maken van een bijbouw bij een bestaand woonhuis aan de Voorstraat te Hardenberg. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.
Gegund aan de laagste inschrijver: H. Haverkort te Vroomshoop, voor f. 5790.

1926-04-30 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens dinsdag 4 mei in te zetten voor den heer G. Nijzink c.s.: diens huis en erf, zeer gunstig en mooi gelegen aan de Markt te Hardenberg.
Krant d.d. 04-06-1926: Dhr. S. Leering heeft het huis van dhr. G.J. Nijzink aan de Markt gekocht voor f. 1650.

1926-05-07 Failliet

Advertentie. Deurwaarder Lameijer te Ommen zal op maandag 10 mei des namiddags te half twee, ten verzoeke van den heer mr. J.H.F. Koetsier als curator in het faillissement van A. Zweers te Heemse, Ambt Hardenberg, ten huize van genoemden Zweers a contant publiek verkoopen: den geheelen voorraad winkelgoederen, als kinderspeelgoed, galanteriewaren, touw- en borstelwerk enz.

1926-05-07 Veiling

Boerenplaats te Collendoorn. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op dinsdag 18 mei a.s. publiek doen inzetten voor den heer Hk. Hulsegge sr., diens boerenplaats, gelegen te Collendoorn.

1926-05-07 Bazar

Hardenberg. De Bazar ten bate der (christelijke) muziekvereeniging ‘Hallelujah’, nadert hare voltooiing. Alleen de penteekening van den directeur (Breukelman ?), is de moeite waard te gaan zien. Een stukje Oud-Hardenbergh, nl. de hervormde kerk met zijn ouden toren, het stadhuis gebouwd van die kleine ouderwetsche steenen, met zijn uitgewerkt ijzeren hek op het dak, zoodat we onwillekeurig de verzuchting slaken: zag het er nog maar zoo uit! Terwijl het oude huis van Van ’t Holt met zijn kleine ruiten ons deed denken: dan hebben we nu toch ‘een ruimer blik naar buiten’. We hopen dat er veel bezoek zal komen en de vereeniging in staat gesteld zal worden nieuwe instrumenten aan te schaffen.

1926-05-14 Veiling

Boerderij Radewijk. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 17 mei in Hotel Baving te Stad Hardenberg te doen inzetten: de boerderij vroeger in gebruik en bewoning bij Berleman, thans in huur bij Lennips, bestaande uit flinke boerenbehuizing c.a.

1926-05-14 Aanbesteding

Op vrijdag 21 mei wenschen ondergeteekenden aan te besteden voor den heer Vrielink te Heemse: het bouwen van een woonhuis naast de bestaande boerderij van besteder. De bouwkundigen, Gebr. Van Goor, Dedemsvaart.

1926-05-21 Brunink

Heemse. Bij de onderhandsche aanbesteding voor het bouwen van een woon- en winkelhuis met smederij voor den heer G. Brunink, werd als laagste ingeschreven door G. Breukelman voor f. 3550. Het werk is aan Hamhuis en Kampman gegund voor f. 3940.

1926-05-28 Dierentuin

Hardenberg. Zaterdag 29 mei hoopt hier te arriveeren het reeds in een groot deel van Nederland zoo populair geworden tentoonstellingsschip ‘Klein Artis’ met haar prachtverzameling levende en opgezette dieren. De groote belangstelling die de vereeniging ‘Natura Artis’, door welke het schip is uitgerust, ondervindt, zal hier zeker ook wel zijn. (advertentie Klein Artis, het schip met zijn zeldzame collectie levende dieren, praeparaten en natuurwonderen, hoopt zaterdag 29 mei in den middag aan de brug Hoogenweg-Hardenberg te arriveren. *zie volgende krant voor verslag*

1926-06-04 Nieuws

Hardenberg. Vrijdagavond hield de Vrijwillige Brandweer alhier een oefening met de nieuwe motorbrandspuit. De nieuwe slangen hebben een lengte van 750 meter, zoodat, als bij de oefening bleek, wanneer de brandspuit staat bij de Oude Vecht ter hoogte van den smid Borneman, tot bij den spoorlijn water gegeven kan worden. Wel een flinke prestatie. Bij de gemeente zijn nieuwe droogrekken voor de slangen aangevraagd. We willen hopen, dat het met de brandspuit bij ‘oefenen’ blijft.
Aan de Stuw alhier, is tot stuwwachter benoemd dhr. J. Kuiters, nu als zodanig te Junne. Dhr. D. de Wit is met ingang van 1 juni benoemd tot stuwwachter te Junne.
Dhr. S. Leering heeft het huis van dhr. G.J. Nijzink aan de Markt gekocht voor f. 1650.

1926-06-04 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 7 juni in cafe Leering te Hardenberg voor den heer G.J. ten Broeke te doen inzetten: een huis en erf, met daarachter gelegen tuin a.d. Wilhelminastraat te Stad Hardenberg.
* gekocht door J.W. Baarslag alhier, koopprijs f. 1110*

1926-06-11 Gratis

Bergentheim. Door de N.V. Erven Van Royen is gratis een bouwterrein afgestaan, gelegen aan den Stationsweg, voor een woning van den dokter.

1926-06-18 Wamelink

Hardenberg. Een zestig-jarige. De bekende zaak van den heer P. Wamelink bestaat thans 60 jaar. ’t Was dus in 1866 dat de oude Meijer (toen nog niet oud) zijn winkel in manufacturen begon in het bekende huis aan de Vechtbrug. En deze heeft voorspoed gehad op zijn werk. Onder de leiding van diens schoonzoon, de heer Wamelink, heeft de zaak zich verder ontwikkeld en is ze een winkel geworden van niet geringe beteekenis.

1926-06-18 Professor Waterink

Hardenberg. Onze vroegere plaatsgenoot, dhr. dr. J. Waterink, thans Gereformeerd predikant te Amsterdam, werd deze week tot buitengewoon hoogleraar benoemd in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. We geven hieronder nog eenige levensbijzonderheden van dezen nieuw-benoemden hoogleraar. Hij werd in 1890 te Den Hulst geboren. Na de lagere school in onze gemeente te hebben gezocht, genoot hij zijn verdere opleiding aan het gereformeerd Gymnasium en Theologische Hogeschool te Kampen. Zijn eerste gemeente was Appelscha waarna hij in 1917 naar Zutphen vertrok. Na in 1921 geslaagd te zijn voor het doctoraal examen theologie, promoveerde hij in ’53 cum laude op een proefschrift, getiteld ‘Plaats en methode er ambtelijke vakken’. In october 1924 ging dr. Waterink naar Amsterdam. Naast zijn ambtenlijken arbeid vond hij nog tijd voor veelomvattenden persarbeid. Bij zijn verdere studie bewoog hij zich voornamelijk op psychologisch (o.a. de volkszielkunde) en paedagogissch terrein. Van de van zijn hand verschenen boeken noemen we hier nog ‘Bij ons in het land der Saksers’.

1926-06-18 Raadsvergadering

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg van dinsdag 15 juni 1926:
– bouw van een drooginrichting voor de brandspuitslangen (droogtoren); de voorz. zegt dat het bestuur van de brandweer er op aandringt om een goede drooginrichting te krijgen. Weliswaar kost het veel geld (f. 800) doch wij hebben nu de zaak goed in orde, en nu moeten ook de slangen goed verzorgd en gedroogd kunnen worden. De heer Grooters wil trachten ze bij een of anderen bakker boven op de oven gedroogd te krijgen. Na nog eenige bespreking wordt besloten met 5 stemmen voor en 1 tegen (Grooters) om over te gaan tot het bouwen van een drooginrichting voor de brandslangen.
Krant d.d. 09-07-1926: Dezer dagen werd aanbesteed het bouwen van een droogtoren voor de brandspuitslangen. Aan den laagsten inschrijver, E. Hamhuis en Zn. (763) is het werk gegund.

1926-06-25 Aanbesteding

De weledele heer G. van Oorschot, deurwaarder te Kampen, zal zaterdag 3 juli 1926 bij de marechausseekazerne te Hardenberg, onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog en Burg. en Wethouders van Stad Hardenberg aanbesteden: het bouwen van een burgerwoonhuis met bijbehorende werken. E. Kelder, gemeenteopzichter, Gramsbergen.
Laagste inschrijver: G. Zweers & Zn., Hardenberg, voor f. 6064. Gunning volgt later.

1926-06-25 Bergentheim

Zaterdag had bij de wed. Oord te Kloosterdijk de aanbesteding plaats van het bouwen eener ijzeren draaibrug over de Van Riggelenswijk bij de kalkoven alhier. Gegund aan den laagsten inschrijver: Tellinghof te Daarlerveen voor f. 990.

1926-07-09 Aanbesteed

Hardenberg. Maandagavond werd onder architectuur van den heer J.J. van den Berg onderhandsch aanbesteed het bouwen van een woon- en winkelhuis voor den heer A. Breukelman, koperslager alhier. Laagste inschrijver H. Hamhuis Gzn., Heemse, voor f. 5200.

1926-07-16 Vreemde snijboon

Bergentheim. Ongeveer twee jaar geleden kreeg een kind van A. Potgieter van Kloosterhaar, door een of ander oorzaak een koffieboon in ’t oor. Door meer dan een arts was het beproefd, bovengenoemd voorwerp uit het oor te verwijderen, doch steeds zonder resultaat. Jl. zaterdag echter mocht het den heer Weggeman, arts alhier, gelukken den boon te verwijderen en het kind te bevrijden van die narigheid. De koffieboon werd door arts Weggeman als curiositeit meegenomen.

1926-08-06 Vervoer

Adverentie. Gemeentelijk Belang Stad Hardenberg en Handelsvereeniging voor Stad- en Ambt Hardenberg. Gecombineerde vergadering op woensdag 11 aug. ’s avonds 8 uur in het gemeentehuis te Stad Hardenberg. Onderwerp: autobusverbinding Hardenberg-Neuenhaus (zie ook artikel in dezelfde krant) Zie krant d.d. 13-08-1926: Eerst een terugblik. ’t Is al enkele jaren geleden dat Coevorden zijn verbinding kreeg met Neuenhaus. Was Hardenberg toen zoo actief geweest, als het nu blijkt te zijn, dan hadden wij wellicht die spoorwegverbinding gekregen. Wel is later nog eens gesproken over een lijn Hardenberg-Neuenhaus, maar er kwam niet van. En in de nabije toekomst is daar ook weinig uitzicht op. Sinds eenigen tijd echter loopen er autobussen van Uelsen naar Neuenhaus en denkt men er ook aan deze door te laten loopen tot Itterbecke of Venebrugge.

1926-08-13 Aanbesteding

Op maandag 23 aug. zal ondergetekende namens den heer D. Hemke te Bergentheim in cafe ‘Veenlust’ aldaar trachten aan te besteden: het bouwen van een woon- en winkelhuis en bakkerij aldaar. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

1926-08-20 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 28 aug. publiek verkoopen ten verzoeke van de heer J.H. Middag te Radewijk: diens huis en erf met best bouw- en groenland, staande en gelegen te Radewijk, nabij de school, tezamen groot pl.m. 70 are.
*Veiling ingehouden*

1926-08-29 Draaibrug

Dedemsvaart. Bij de dinsdag gehouden aanbesteding tot het bouwen van een draaibrug met betonnen en houten onderbouw en ijzeren bovenbouw over de Dedemsvaart nabij het Ommerkanaal voor rekening der gem. Avereest, in 2 perceelen, is als laagste ingeschreven voor perc. I: R. Koster te Stadskanaal voor f. 2143. Perc. II Onderbouw: Ter Steeg en De Jong, Hoogeveen voor f. 5149, en in massa f. 7509. A. Tibben te Avereest voor f. 4239 en P. Nuis te Avereest voor f. 3735 en J. Oldekamp te Nieuw Amsterdam in massa voor f. 7936.

1926-08-29 Vestiging

Hardenberg. Blijkens advertentie in dit no. hoopt de heer A.H. Geerts zich eerstdaags hier te vestigen als zadelmaker. Hij zal zijn zaak uitoefenen in het perceel van den heer E.J. Boers aan de brug. Niet alleen repareert hij de paardetuigen vakkundig, doch hij verkoopt ook nieuwe. Tevens heeft hij een handel in touw.
Advertentie. H.H. Landbouwers en Paardehouders. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en Gramsbergen en omstreken bekend, dat hij zich met den 7en september a.s. hoopt te vestigen als zadelmaker ten huize van E.J. Boers op den Brink te Heemse (ook alle Marktdagenop de markt aanwezig, staande naast de varkensmarkt, met een reuzenpartij paardetuigen en touwwerk). A. H. Geerts.
Advertentie. Wegens verbouwing is mijn zaak verplaatst naar den heer H.J. Hamberg, barbier, bij de gereformeerde kerk. Beleefd aanbevelend, J. Schutte, horlogemaker. (krant d.d. 05-11-1926, plaatselijk nieuws en advertentie m.b.t. heropening nieuw verbouwde winkel)
Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Gramsbergen bekend dat zij vanaf heden haar winkel heeft geopend. Verzoeke beleefdelijk gunst, wed. H. Vinke, Dijk, Gramsbergen.

1926-08-29 Veiling

Kloosterdijk bij Marienberg. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 8 sept. om twee uur in het cafe Klinkhamer te Marienberg te doen inzetten: de kapitale Groninger boerderij thans in gebruik bij mej. de wed. J.C. de Lange, bestaande uit heerenhuis, groote Groninger boerenbehuizing, pakhuis, diverse arbeiderwoningen met 86.60.50 ha. uitmuntend bouw- en grasland en veengrond, een en ander doorsneden van wijken uitkomende in het Overijsselse Kanaal.
De uitslag was als volgt: perceel I Spaarbank ‘s-Gravenhage voor f. 3650, perceel II (waartoe het heerenhuis behoort) P. Smeenk te De Krim voor f. 6335, perceel III S. van Riggelen te Vroomshoop voor f. 3770.

1926-08-29 Veiling

Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op zat. 4 september in cafe Kamphuis te Gramsbergen doen inzetten ten verzoeke van:
1. de erven Jan Hagedoorn te Anerveen: het boerenplaatsje, bestaande uit huis en schuur c.a. te Anerveen, grootendeels aan een hardenweg naar De Krim en Coevorden, thans bewoond en in gebruik bij Ms. Hagedoorn. (koper werd de heer H. Drenthen Hz. te Holthone voor f. 10.100)
2. B.J. Bosch te Ane, diens woon- en winkelhuis met tuingrond staande en gelegen te Ane, nabij de sluis. (koper werd H. Slotman te Anerveen voor f. 1960)

1926-09-03 Zwembad

Hardenberg. Een bad-inrichting. Is ’t eigenlijk geen schande. Hardenberg heeft z’n heerlijke, frissche, heldere Vecht, z’n rappe zwemmers, en Hardenberg heeft geen .. badinrichting. Is ’t geen schande? Waarom toch niet? ’t Zal veranderen, naar we hooren. Er wordt gezegd, dat men ernstige pogingen in ’t werk stelt om te komen tot de oprichting er van, als ’t tenminste niet bij praten blijft. Wie zou dat niet toejuichen? Wie niet meedoen als onze medewerking wordt gevraagd? We wenschen de commissie, benoemd door ‘Plaatselijk Belang’ veel succes toe.

1926-09-03 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens om op nader te bepalen dag te verkoopen voor den heer Dr. H. Fransen te Zwolle, een heerenhuis met groote landbouwschuur en met mooien boomgaard en weiland en vruchtbare moestuin, een en ander aan elkaar gelegen op een der mooiste standen te Heemse, thans in gebruik en bewoning bij den heer G. Bruins.

1926-09-10 Brand

Gramsbergen. Dinsdagmorgen ongeveer 10 uur kwamen de buren den bakker G.J. Marsman te Ane, terwijl deze in den winkel en zijn zoon in de bakkerij werkzaam waren, waarschuwen dat zijn huis in brand stond. De vlammen sloegen reeds naar buiten. Er was dan ook niet veel te redden. Het perceel brandde nagenoeg geheel uit. Verzekering dekt de schade. Men vermoedt dat de brand door eenlek in de bakkerij-schoorsteen is ontstaan. De spuit werd van hier per auto naar het terrein gevoerd en kon meehelpen een nabijstaande woning te behouden.
Krant d.d. 17-09-1926. Dinsdagmorgen brandde door onbekende oorzaak het huis af, eigenaar de heer J. Jurjens, bewoond door drie gezinnen nl. G.J. Jurjens, B. Bosch en Spijker. Dit huis was gelegen naast dat van Marsman dat verleden week afbrandde. Hoogstwaarschijnlijk is er nog vuur, dat overgewaaid is, blijven smeulen, of het hooi en de haver, bij die brand natgespoten, is door broei in brand geraakt. Bosch had niets verzekerd, de anderen wel.

1926-09-10 Ambtswoning burgemeester

Hardenberg. In de maandagavond gehouden spoedeischende raadsvergadering werd besloten tot aankoop van grond van de fam. Pot-Waaijman teneinde aldaar een ambtswoning te bouwen, voor f. 1700. Verder is het D.B. gemachtigd om de thans door den burgemeester bewoonde woning te verhuren of te verkoopen. Naar we met zekerheid vernemen is deze woning gekocht door den heer A. Westerhof, voorheen hoofd der openbare lagere school te Baalder voor f. 7500.

1926-09-17 Veiling

Boerderij Dedemsvaart. Notarissen Kelder te Avereest en Buining te Stadskanaal zullen op woensdag 29 sept. in het hotel Hiemstra te Dedemsvaart publiek doen inzetten ten verzoeke van de familie erven wijlen den heer A. Brans: de boerderij gelegen aan- en nabij het Zwartepad te Dedemsvaart, bestaande uit ruime boerenbehuizing (Groninger model) met uitstekend bouw- en grasland c.a., aaneengelegen in het centrum van Dedemsvaart, tegenover het gemeentehuis, en met wijken doorsneden.
(koper is geworden van de boerderij met land aan het Zwartepad, de heer A. van Linge alhier voor f. 68.570)

1926-09-17 Ziekenhuis

Hardenberg. Naar we uit goede bron vernemen is door het bestuur van ‘Het Groene Kruis’ alhier het huis met den daarbij liggenden grond van J.H. Snijders aan de Stationsstraat aangekocht voor f. 3500. Ongetwijfeld zal dit in verband staan met de ziekenhuis-bouw.

1926-09-17 Advertentie

S. van Gelder is overal bekend, omdat hij alle dagen met goederen vent! Natuurlijk is hij maandag op de markt met goederen en lappen ijzer sterk. Ook wil hij in ’t vervolg Gramsbergen bezoeken! Met lappen, goederen en doeken. Ook is hij tevens zeer goedkoop en hij verkoopt daarom een heele hoop. Dus bezoekt dan nu Van Gelder, dan gaat alles goed en helder.
Aanbevelend, S. van Gelder, Hardenberg.

1926-10-01 Opening

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Heemse e.o. bekend dat hij voornemens is zaterdag 2 october een winkel te openen in alle soorten ijzerwerken, kachels, fornuizen, emaille-artikelen enz. Ieder wordt beleefd tot bezichtiging van den nieuwen winkel uitgenoodigd. Brink, Heemse. G.J. Brunink.

1926-10-15 Waterink

H. Waterink Jz. Hierboven vinden we het portret van den heer Waterink. Omdat deze in onze streken algemeen geacht en bekend is, en ook vanwege zijn betrekking tot ons blad plaatsen we deze foto. De heer Waterink is in de jaren dat hij te Hardenberg woonde, ook enkele jaren directeur geweest van Salland’s Volksblad. Hij heeft dus ook den eersten ‘moeilijken’ tijd van ons blad meegemaakt en mede door zijn invloed zijn we de bezwaren van de ‘kinderjaren’ doorgekomen waarvoor we nu den heer Waterink nog gaarne dank zeggen c.a.

1926-10-15 Welgelegen

Van zeldzaamheden gesproken. We zagen deze week in den tuin van ‘Huize Welgelegen’ te Heemse een eetbare meloen van kolossale afmetingen. Naar schatting zal ze wel 50 a 60 pond wegen. De bewoonster van ‘Welgelegen’ toonde ons nog meer meloenen, ook alle zeer volgroeid, van 20 en 30 pond, doch zoo groot als die eene zagen we nog niet eerder. Een Edammer kaasje van die afmetingen zou heel wat waard zijn.

1926-10-29 Schuite hertrouwd

Burg. Schuite met zijn vrouw teruggekeerd van huwelijksreis en ontvangen op het station door grote menigte.
Hierin o.a.: toespraak, met ‘Want ik weet wel, wij, Saksers, hebben onze gebreken, wij zijn niet zoo op de hoogte met hoofsche manieren en vriendelijke strijkages als de wellevende Hollander, en onze rug is wat stram en onze tong wat onbeholpen, en ons gezicht vaak wat stroef, en onze pet zit wel eens wat al te vast op ’t hoofd geplant. Maar als ge den weg naar ons hart vindt, is dat hart van goud en dat maakt veel goed. Dan weten wij wat meeleven is’.

1926-11-12 Geheelonthouders

25-jarig bestaan der N.C.G.O.V. te Hardenberg (Nederlands Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging).
Ds. D. Kuilman van Borne was uitgenodigd voor een feest- en herdenkingsrede: Ik wil aan enkele weldaden herinneren, u in deze 25 jaren geschonken. Toen uw predikant hier beroepen werd, gingen de menschen uit de kerk naar de kroeg. Men raadde hem niet te gaan. Hij heeft er zich niet aan gestoord. Toen hij hier kwam voelde hij zijn roeping dat hij in de wapenrusting Gods moest strijden tegen de drankzonde. In Hardenberg was de strijd wel noodig, hij is overal nodig. Borne, met zijn 30 kroegen op 8000 zielen, is ook een roep om vol te houden. Drie mannen richtten de vereeniging op: ds. Westhoff, dhr. Offeringa en ds. Van Herwerden. En toen iemand opmerkte: ‘Mijnheer Fredriks is er niet bij, dus die zal het wel niet goed vinden’, werd hij direct lid, want hij vond het zeer goed…

1926-11-19 Inschrijving

Bij inschrijving te koop: een groote schuur voor afbraak, staande aan den harden weg te Heemse nabij den Huize Welgelegen, eigendom van deheer dr. H. Fransen te Zwolle.

1926-11-19 Aanbesteding

Burgemeester en Wethouders zullen op 2 december a.s. des voormiddags te elf ure ten stadhuize aanbesteden: het bouwen van een ambtswoning voor den burgemeester. Stad Hardenberg, J. Breukelman, gemeenteopzichter.
Krant 10-12-1926: Naar we vernemen is de aanbesteding voor het bouwen van een ambtswoning voor den burgemeester niet gegund. Het voorlopig plan zal thans enigszins worden gewijzigd en zal vermoedelijk een nieuwe aanbesteding plaats hebben.

1926-11-26 Advertentie

1874 – 1926. Het oudste en beste adres voor boterletters en speculaas is en blijft Z. Koeslag, Hardenberg. De St. Nicolaas etalage is gereed!

1926-11-26 Verkoop Armenhuis

Lutten. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 20 dec. 1926 om zeven uur in het cafe Blauwkamp te Lutten finaal te verkoopen: het Armenhuis, staande te Lutten a.d. Dedemsvaart met daarachter gelegen grond.

1926-12-03 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens maandag 13 dec. te doen inzetten voor den heer J. Langius te Bruchterveld: diens gunstig gelegen boerenplaatsje aan het kanaal te Bruchterveld.

1926-12-10 Molen klaar

De molenaar G.J. Kamphuis deelt hierdoor mede dat zijn molen weer bedrijfsklaar is, betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die daartoe hebben bijgedragen en noodigt allen uit de maalderij eens te komen zien op dinsdag 14 dec. G.J. Kamphuis, Gramsbergen.

1926-12-24 Ongeluk

Heden donderdagmiddag had in de buurtschap Loozen een treurig ongeval plaats. Terwijl H. (Herman Hendrik) Huisjes aldaar bezig was met het vellen van een boom, trof hem juist bij het neervallen van den boom een zware tak in de slapen van het hoofd, waarbij hij terstond ineen zakte en bijna onmiddellijk dood was. Men kan zich de ontsteltenis der ouders voorstellen.

1926-12-31 Gramsbergen Nachtwacht

Daar met ingang van 1 jan. 1927 de Nachtwacht (klepperman) zijn eervol ontslag heeft gekregen, omdat de raad geen gelden meer wenscht te voteren voor deze instelling (bezuiniging), zal het den lezers zeker interesseren een en ander omtrent dit ambt vermeld te zien. Het is vrij zeker dat reeds ongeveer 140 jaren lang een door de gemeente gesalarieerd nachtwaker dienst doet. In 1859 werd als zoodanig benoemd G.H. Koops, daarna in 1862 en nogmaals in 1865 G.J. van der Veen Wzn. en met ingang van 1 april 1900 de tegenwoordige nachtwacht Harm Evers. Namen en jaren van deze drie nachtwakers zijn in de houten klep gegrifd. Waarschijnlijk is deze klep veel langer in gebruik, tenminste naar het uiterlijk te oordelen.
G.J. van der Veen kreeg een instructie van burgemeester Otto van Riemsdijk, in het jaar 1865 (deze wordt in het gemeentearchief bewaard). Art. 4 luidde: Bij het ontdekken van brand is hij verplicht onophoudelijk de klep te doen luiden. Ook moet hij ’s nachts vreemdelingen aanhouden en opbrengen naar den veldwachter. Deze instructie geldt ook nog voor den tegenwoordigen functionaris. Van der Veen werd aangesteld op een salaris van f. 75 per jaar. Evers begon met f. 100 en heeft nu f. 400. Met f. 280 pensioen gaat hij den dienst verlaten.
Bij de laatste ronde op oudejaarsnacht zal hem namens de burgerij een schilderij worden aangeboden; een vergroote foto waar hij met zijn hond op staat voor zijn woning. Bij de jaarlijkse omgang in den Oudejaarsnacht, beginnende klokke 12, wordt door allen het volgende lied gezongen:
Twaalf uur, de klok heeft twaalf,
Daar komt de nachtwacht met zijn stok.
Hij roept: twaalf uren heeft de klok.
Hij doet zijn eerste ronde.
Zijn handjes gingen van klap, klap, klap.
Zijn voetjes gingen van stap, stap, stap.
Ja de klepperman van twaalf,
Het is nog geen nacht.
Het Oude jaar is nu verscheen
Het nieuwe zijn wij ingetreen.
Twaalf uur, de klok heeft twaalf.
Bewaar uw vuur en kaarsenlicht,
Sluit de deuren en vensters dicht,
Ik moet waken en gij kunt slapen,
Dat is mijn plicht.
Vreest God en zijn gebod,
Twaalf uur, de klok heeft twaalf.

1926-12-31 Haspels benoemd

Dedemsvaart. Tot burgemeester van Avereest is benoemd mr. G.P. Haspels. Deze is afkomstig uit Nijmegen, promoveerde te Utrecht en is thans werkzaam bij de Nederlandsche Handels Mij. te Amsterdam, en woont te Heemstede. Hij is 30 jaar en behoort tot de hervormde kerk.