1927-01-07

– Hardenberg. Oudejaarsavond is tijdens afwezigheid der bewoners ingebroken in de woning van de schilder Udinga te Mariënberg in deze gemeente. Vermoedelijk heeft de dief zich toegang tot de woning verschaft door het kelderraampje. Een bedrag van f. 40 aan geld wordt vermist. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in, tot op heden evenwel zonder resultaat.
– Waar ligt Oostloorn? De Nederlandsche Posterijen hebben uitgemaakt dat men deze plaats in Overijssel moet zoeken. Wat toch is geschied? Een onzer Hardenberger plaatsgenoten ontving dezer dagen een schrijven uit Winterswijk, met als plaatsnaam erop ‘Oostloorn’. ’t Is dus nu officieel vastgesteld: Hardenberg is Oostloorn.
– Nieuwjaarsdag was het 70 jaar geleden dat de heer E.J. de Bruin als koster van de synagoge werd benoemd. De jubilaris, thans 83 jaar, heeft van zijn 13-jarigen leeftijd af deze betrekking waargenomen. Nu echter heeft hij zijn ontslag gevraagd en zeer eervol gekregen. Bij deze gelegenheid heeft de heer I. Frank, voorzitter van den Israëlitischen kerkeraad hem ongeveer als volgt toegesproken: “Nimmer versaagd, altijd geheel opgaande in uw taak, met een plichtsbetrachting die wij moeilijk kunnen begrijpen, zijt gij getrouw gebleven tot dezen dag. Ja, ook thans kan nog worden getuigd, uw werkkracht is veel ruimer dan de draagwijdte van uw functie. Na zulk een werkzaam leven hebt gij gemeend een mijlpaal te moeten plaatsen op uw levensweg, die dien werkkring afsluit. Wij hebben met eerbied dit besluit te aanvaarden, als is het voor ons moeilijk afscheid te nemen van een dienaar die zijn taak zoo hoog heeft opgevat, die gedurende 70 jaar eenige geslachten heeft gediend met zulk een trouw. En dit afscheid klemt te meer nu gij onze gemeente gaat verlaten, terwijl die helaas niet meer staat op dat hooge standpunt van warmen godsdienstzin als toen gij uw ambt aanvaardde, omdat het aanzien van de gemeenschap niet meer draagt het beeld van heilige traditie en saamhorigheid. Veel schooner en verheffender zou het zijn geweest wanneer die Joodsche geest ook thans hier nog rondwaarde”. Uit naam van het kerkbestuur en de gemeente dankte spreker den heer De Bruin voor alles wat hij heeft verricht. Ik weet het, aldus spreker, voor u zal het straks vaak moeilijk zijn, als ge als ambtelooze in onze gemeente zult leven, omdat e een sjammes (koster) waart in uw geheele wezen en optreden. Doch we weten, dat uw verder leven zal worden geschraagd door de onvermoeide zorgen en liefde van een echtgenoote, gestut en gesteund als gij beiden wordt door de toewijding van uw zoon Rudolf. Namens de gemeente bood spreker als blijk van waardeering een zilveren kidoes-beker aan, en besloot: Mocht gij bij het gebruik ervan worden herinnerd aan de taak, dat gij u bovenal in dienst hebt gesteld van onzen Heiligen Godsdienst, omdat gij u hiermede hebt gesticht een kidoes hateim, een heiliging van Gods naam. Moge de beker nog jarenlang in uw bezit zijn te midden van uw verwanten.
– In bijgaande annonce deelt dhr. Breukelman mee dat hij zaterdag zijn nieuwe winkel wenscht te openen. Aan het Oosteinde heeft hij een inderdaad ruim en flink winkelhuis gebouwd. Waar emaille-, glas- en nikkelwaren veel ruimte vragen, kan nu alles veel beter uitgestald worden. We wensen den heer Breukelman een ruim debiet. Men ga zien zaterdagavond.
– Toen de 20-jarige zoon van den arbeider A.J. Veldsink te Rheezerveen aan het spelen was met een geweerpatroon, ging dit eensklaps af, waardoor zijn vader in den schouder getroffen werd. Door dr. Boom werd overbrenging naar het ziekenhuis te Hoogeveen wenschelijk geacht.
– De heer B.C. Koeslag is benoemd tot bestuurslid van de Woningbouwvereeniging en Landarbeidersvereeniging, ter voorziening in de vacature G. Bruins.
– Advertentie. W. van Straten, architect, Coevorden, Van Heutszsingel 16, houdt zitting te Hardenberg, elken vrijdag om 10 uur in café Leering voor besturen, particulieren, eigenbouwers, timmerlieden, aannemers en schilders. Maakt: schets-, perspectief-, bestek-, detail-, lichtdruk-, foto- en terreinteekeningen op bouwkundig gebied. Geeft advies inzake schoonheid en techniek in woonhuis en bedrijfsbouw, kerk- en schoolbouw, moderne bouw- en schilderkunst, kleuren-harmonie, woning- en bedrijfsinrichting, meubileering, moderne verwarming, water-, kracht- en lichtinstallaties etc.
– Rouwadvertentie: Anton Kaemingk, zoontje van G.W. Kaemingk en A. Brunsveld, Slagharen.
– Rouwadvertentie: Johanna Stegeman, oud 2 dagen, Bergentheim.
– Advertentie. Opening van onze nieuwe zaak, zaterdagavond aanst. 6 uur. Ruime keuze emaille-waren, alluminiuim-, glas- en nikkelwaren. a. Breukelman, Hardenberg, koperslagerij.
– Advertentie. Huismoeders! Voor dames- en kindervesten, truien, gemoltonneerd en tricot ondergoed, geen beter adres als: Voorstraat 23, Hardenberg. P. van Grieken.
– Advertentie. Manufacturen! Stalen beschikbaar van bukskin en zwarte japonstoffen voor nieuwe lidmaten. Overhemden, boorden, zelfbinders, mutsen, echte kanten lintjes. H.W. Weitkamp.
– Advertentie. Profiteert! Slacht zaterdagavond een fijne jonge koe, 800 pond schoon. Wie dik vet wil hebben? Prijzen beneden die mijner concurrenten! ten Brink de Bruin.
– Advertentie. Veiling boerderij bewoond door en in gebruik bij den heer H. Zwiep, gelegen aan de harde weg nabij de school aan de Schuinesloot. Notaris Kelder.
– Advertentie. Boedelverkoop ten verzoeke van Jan Klinge aan den tonnendijk te Vroomshoop wegens afschaffing boerderij.
– Advertentie. Verschenen bij J. Olthoff, Hardenberg: Heidebloempjes, gedichten van H. van Laar. Tweede bundel, prijs 50 cent.
– (nazien) Maandagavond had hier een spoedeisende raadsvergadering plaats ter bespreking van den aanleg weg Stobbenhaar.
– (nazien) Maandag herdacht zuster Casemier den dag dat zij voor 25 jaren haar verpleegstersloopbaan begon c.a.

1927-01-14

– Rouwadvertentie: Jan Harm Sloot, weduwnaar van Janna van Tubbergen, oud 87 jaar, Kloosterdijk.
– Rouwadvertentie: Jan Buenk, in leven N.H. predikant te Amsterdam, in de ouderdom van bijna 54 jaar.
– Rouwadvertentie: Jantina van ’t Holt, oud ruim 14 maanden, Hardenberg.
– Advertentie. Ik kom al weer met… verlaagde prijzen! Gezouten mager spek, bij de 5 pond: 37, 5 cent. Versche varkenshutspot, 12 cent. Vraagt prijzen voor vet en spek, rund- en varkensvleesch. Bij groote afname speciale lage prijzen! Aanbevelend, D. Blein, Hardenberg.
– Advertentie. Veiling boerenplaatsje te Lutten, ten verzoeke van Albert Overweg. Notaris Kelder.
– Advertentie. H.H. Landbouwers en Paardehouders! Denkt bij het aanschaffen van uw paardetuigen en touwwerk aan onderstaand adres! A.H. Geerts, Hardenberg, zadelmakerij en touwhandel op Den Brink.
– (nazien) Hardenberg. Geruimen tijd werd hier behoefte gevoeld aan een Reciteerclub. Daarom was woensdagavond een vergadering belegd, waarop een aantal personen waren uitgenoodigd om de plannen voor oprichting eener club te bespreken c.a.

1927-01-21

– Kloosterhaar. Donderdagmiddag half vier daalde, vermoedelijk ten gevolge van den mist, het postvliegtuig Hamburg-Amsterdam waarin gezeten waren zes personen, Duitschers en Engelschen, nabij de boerderij van den heer A. Weerts te Kloosterhaar. Weerts belde hotel Baving op, waarna spoedig twee auto’s vertrokken om de poststukken naar Hardenberg te brengen, alsmede de passagiers. Een viertal personen vertrok met den trein van 7.15 naar Amsterdam terwijl de anderen in hotel Baving logeerden om heden vrijdag met het vliegtuig te vertrekken. Dit zeldzame voorval lokte veel nieuwsgierigen.
– Advertentie. Gevestigd: M. Muis en D. Lotterman te Bergentheim, die zich beleefd aanbevelen voor timmerwerk zowel nieuwbouw als reparaties.
– Rouwadvertentie: Gerbert Hermine Johan Frijling, oud 49 jaar, Dalfsen.
– Rouwadvertentie: Johanna Visscher, weduwe van J.H. Snippe, oud 67 jaar en 8 maand, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Jentina Johanna de Groot, oud 6 maanden, Vroomshoop.
– Advertentie. Boelhuis ten sterfhuize van wijlen Hendrik Huiskes en Grietje Vonk aan den Boerendijk te Bergentheim.
– Advertentie. Veiling woonhuis aan het kanaal te Bergentheim ten verzoeke van den heer G.J. Bekman.
– Advertentie. Dankbetuiging. Ondergeteekenden bedanken den heer R.J. ten Brink de Bruin beleefd voor de prachtige reclame voor ons gemaakt, en wij verzoeken vriendelijk om later van zoo iets verschoond te blijven. Fam. Brand.
– (nazien) Lutten. Zondag werd de oprichtingsvergadering gehouden van de Hervormd Christelijke Reciteerclub. Tot bestuursleden werden gekozen: de heren H. de Jonge, J. Kremer en K. de Lange die de functies van voorzitters, secretaris-penningmeester en adjunct onderling zullen verdeelen. Als naam werd gekozen ‘Ontwikkel Uw Talent’.
– (nazien) Te koop: voor den meestbiedende, de buiten gebruik gestelde faecalienwagen (strontwagen, rioolwagen) van de gemeente Stad Hardenberg, staande bij Veltink te Brucht.

1927-01-28 Plaatselijk nieuws

Lutten. De molen Welkom verkeert in gevaarlijken toestand; de as was verzakt, terwijl de wieken gespannen waren. Toen het dinsdagavond begon te waaien, duchtte men onheil, waarom de knecht in den nacht naar den molenhersteller te Coevorden ging, welke thans den molen weer maakt. Gelukkig gebeurde geen ongeluk.
Kloosterhaar. Zaterdagmiddag vertrok onder veel belangstelling het hier gelandde postvliegtuig naar Amsterdam. De heer A. Weerts maakte dit luchtreisje mede. Naar deze mededeelde was de tocht in 45 minuten volbracht en was men behouden te Amsterdam aangekomen. Naar we vernemen wil de her Weerts de entreegelden die hij ontving voor het bezichtigen van de viegmachine besteden ten bate der hervormde kerk.
Hardenberg. Woensdagmiddag werd ten gemeentehuize aanbesteed het verfwerk van de te bouwen burgemeesterswoning. Laagste inschrijver: J.H. Hemstede voor f. 520.
Hardenberg. Dinsdagavond was de zoon van H. Pullen, die geregeld met petroleum vent, bezig het paard te voeren, toen een tegen den muur staand venster hem op het hoofd viel, waardoor hij een lichte hersenschudding kreeg.
Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend, dat hij zich heeft gevestigd als bakker en winkelier in de oude zaak van de weduwe Cramer aan den Hoogenweg. H.J. Kremer.
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 2 februari in ’t cafe Kampman te Heemse te doen inzetten voor den heer G.J. Timmer: diens boerenplaatsje te Diffelen.

1927-02-04 Plaatselijk nieuws

Aanbesteding. Op maandag 14 febr. zal door den architect ir. W.A.N. Aberson (Spoolde A-33, Zwolle), namens de N.V. Overijsselsche Veevoeder en Kunstmesthandel v.h. K. Vinke te Heemse, ten kantore van den architect worden aanbesteed: het bouwen van een woonhuis met kantoor te Hardenberg.
(krant d.d. 25-02-1927: naar we vernemen is het bouwen van een woning voor de erven Vinke gegund aan Hagedoorn te Lutten)
Ondergeteekende verklaart volgaarne dat de geruchten aangaande G. Brand, agent te Rotterdam, geheel onwaar zijn, en het hem spijt zijn naam genoemd te hebben. R.J. ten Brink de Bruin.

1927-02-11 Nieuws

Bericht. Met ingang van dinsdag a.s. verhuisd naar het Heerenhuis der firma Van Royen. W.G. Weggeman, med. docts. arts, Bergentheim.

1927-02-18 Nieuws

Hardenberg. Naar we vernemen is de bekende brood- en banketbakkerij van de firma Koeslag alhier, onderhands verkocht aan den heer Tukkers te Denekamp, die de zaak op denzelfden voet wenscht voort te zetten. (zie krant d.d. 18-11-1927, advertentie, Suikerwerken, borstplaat, marsepain, chocoladeletters, H. Tukkers v/h. Z. Koeslag).
Ambt Hardenberg. Het gemeentebestuur is voornemens aan te besteden het bouwen van een burgerwoonhuis te Heemse.
(krant d.d. 18 maart 1927, uit de raadsvergadering van Ambt: thans komt aan de orde gunning van het bouwen van een woning voor den secretaris. Gebr. Hofsink te Heemse waren met f. 7496 de laagste inschrijvers c.a., toch besloten onderhands te gunnen aan W. Dorgelo te De Krim voor f. 6900)

1927-03-11 Nieuws

Aanbesteding. Op vrijdag 18 maart 1927 zal in cafe Zweers aan de Markt te hardenberg, voor rekening van den heer J.H. Snijders worden aanbesteed: het timmer- enmetselwerk van zijn te bouwen woning in massa. Gegadigden alleen uit Hardenberg en Heemse. J. Breukelman, bouwkundige, Hardenberg.
Zondagmiddag had de familie H.J. Veurink te Brucht, die met een rijtuig naar de kerk was geweest, in de terugreis het ongeluk nabij den Spokenkamp in een vrij diepe sloot te geraken, vermoedelijk door het schrikken van het paard, dat opeens zijdelings uitweek. Gelukkig kon spoedig hulp verleend worden, zoodat allen gauw weer op het droge waren. Een der inzittenden had enkele kwetsuren bekomen, doch overigens is ’t ongeval vrij goed afgeloopen. Het rijtuig was deerlijk gehavend en werd ’s anderen daags weer uit de sloot gehaald.
Advertentie. Melkbussen. 1e kwaliteit. A. Breukelman, koperslager.

1927-03-18

– Advertentie. Geboorte: Rolientje Mulder, d.v. H. Mulder Azn. en E. Fink, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Margaretha Agatha ten Tooren, weduwe van Mannes Gerrits, oud 63 jaar, Heemse.
– Rouwadvertentie: Gijsbertus Frijling, oud 5 maanden, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Fredrieka Schuldink, oud 7 maanden, Heemse.
– Rouwadvertenties: Albert Meijerink, weduwnaar van Truitje Waterink, oud 77 jaar, Bruchterveld.
– Rouwadvertentie: Jennigje Merjenburgh, oud 3 jaar en 3 maand, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Jennigje Luisman, oud bijna 6,5 jaar, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: zoontje Hofsink, oud 1,5 jaar, Bergentheim.
– Advertentie. 50-jarig huwelijk: Harm Meijer en Gerrigje van Laar, Bergentheim.
– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Pier de Ruiter en Aaltje Dam, Beerzerveld.
– Advertentie. Wegens verbouwing zaterdagavond 5 uur heropening van den nieuwen winkel. Een ruime keuze in nieuwe rijwielen, naaimachines enz. Ook een speciaal adres voor het moffelen en nikkelen van uw rijwiel bij: H.J. Zweers, Eierenmarkt, Hardenberg, rijwielhandel.
– Bergentheim. Op medisch advies is door de burgemeester van Ambt Hardenberg de gereformeerde school jl. maandag tot nader order gesloten. Oorzaak: gevaar voor besmetting vanwege de ernstige sterfgevallen. Er zijn in 9 dagen tijd 5 schoolgaande kinderen gestorven.
– Heemse. Dezer dagen viel ons oog op twee borden, door de A.N.W.B. geplaatst bij de Veerbrug. Op de eene, die staat aan de zijde van het tramstation, lezen we: “Heemse”, en op de andere “Hardenberg”. Dat is voor vreemdelingen, denken we; die kunnen dan zien waar Heemse en waar Hardenberg begint. Een uitnemend werk verricht hiermede de A.N.W.B., die trouwens zich zeer verdienstelijk maakt met zijn wegwijzers ten gerieve van het reizend publiek. Toch, een enkele opmerking moet ons van ’t hart. Volgens die borden begint Heemse eerst bij de Vechtbrug en heeft men den Brink bij Hardenberg ingedeeld. Dat is voor de Brinkbewoners, die toch altijd gemeend hebben tot Heemse te behooren, wel wat eigenaardig. De Wielrijdersbond heeft zich blijkbaar in de bruggen vergist; plaatsing bij de Vechtbrug zal wel bedoeld zijn.
– Advertentie. Prijsopgave gevraagd voor het bouwen van een pastorie te Nieuwlande (Drenthe) voor rekening van de gereformeerde kerk aldaar. Coevorden, 18 maart 1917, W. van Straten, architect.
– Advertentie. Zwaantje Zwiers bericht ontvangst van voorjaar en begin-zomer hoeden in variërende kleuren en maten, waaronder prachtige aanneemhoeden. Tot een bezoek uitnoodigend. Hardenberg, Gramsbergerweg.
– Advertentie. Wie de schoen past trekke hem aan. Thans voorradig een pracht-collectie in: dames- en heerenschoenen van de fijnste tot de meest gewone soorten! Aanbevelend: Ph.H. Goris, Hardenberg.

1927-03-18 Nieuws

Advertentie. Wegens verbouwing, zaterdagvond 5 uur heropening van den nieuwen winkel. Een ruime keuze in nieuwe rijwielen, naaimachines enz. H.J. Zweers, Eierenmarkt, Hardenberg, rijwielhandel.
Bergentheim. Op medisch advies is door de burgemeester van Ambt Hardenberg de Geref. school jl. maandag tot nader order gesloten. Oorzaak: gevoor voor besmetting vanwege de ernstige sterfgevallen. Er zijn in 9 dagen 5 schoolgaande kinderen gestorven.
Heemse. Dezer dagen viel ons oog op twee borden, door de A.N.W.B. geplaatst bij de Veerbrug. Op de eene, die staat aan de zijde van het tramstation, lezen we: ‘Heemse’ en op de andere ‘Hardenberg’. Dat is voor vreemdelingen, denken we; die kunnen dan zien waar Heemse en waar Hardenberg begint. Een uitnemend werk verricht hiermede de A.N.W.B., die trouwens zich zeer verdienstelijk maakt met zijn wegwijzers ten gerieve van het reizend publiek. Toch, een enkele opmerking moet ons van ’t hart. Volgens die borden begint Heemse eerst bij de Veerbrug en heeft men den Brink bij Hardenberg ingedeeld. Dat is voor de Brinkbewoners, die toch altijd gemeend hebben tot Heemse te behooren, wel wat eigenaardig. De Wielrijdersbond heeft zich blijkbaar in de bruggen vergist; plaatsing bij de Vechtbrug zal wel bedoeld zijn.

1927-03-25 Nieuws

Hardenberg. Maandagmiddag na afloop van de markt, hadden zich in ’t cafe Zweers aan de Markt alle marktkooplieden verzameld om den heer Vosjan, gemeenteveldwachter, bij zijn aftreden als marktmeester te huldigen. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de raadsleden Zweers (wethouder), De Bruin en Grooters. De burgemeester was wegens ziekte afwezig. In een welsprekende rede wees de voorzitter van de af. Overijssel van Marktkooplieden, de heer zeehandelaar van Zwolle, op de goede kwaliteiten van den heer Vosjan als marktmeester. Als blijk van waardeering werd deze namens de kooplieden een leuningstoel aangeboden, alsmede een oorkonde, ondertekend door 31 kooplieden. De hoop werd uitgesproken dat de heer Wilmink, de nieuwe functionaris, de voetstappen van zijn voorganger zou drukken. In gelijken zin sprak ook de heer Levie van Meppel die al 20 jaren de markten alhier bezoekt. De heer Vosjan bedankte bewogen voor het mooie cadeau. De heer De Bruin wees erop dat de huldiging van den heer Vosjan heet gemeentebestuur zeer aangenaam is; wel is het marktgeld hier misschien hoog (de heer Zeehandelaar had daarop gewezen) maar daar staat tegenover dat het marktplein hier met aanzienlijke financieele opofferingen schitterend is geworden, terwijl het marktbezoek zich steeds uitbreidt. De heer Wilmink gaf de verzekering te zulln trachten een evengoed marktmeester te worden als Vosjan. Na afloop der redevoeringen werden de afgetreden en de nieuwe marktmeester, de raadsleden en de marktkooplieden gekiekt.

1927-03-25

– Rouwadvertentie: L. v.d. Berg, oud ruim 81 jaar, Bruchterveld.
– Rouwadvertentie: Berend Hendrik Weiden, oud 64 jaar, Oudeveen.
– Rouwadvertentie: Hermannes Huiskes, oud 10 jaar, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Aaltje Merjenburgh, oud 5 jaar en 5 maanden, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Gerrit jan Geugies, oud 6 jaar, Hardenbergerveld.
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: J. Beenen en J. Broekroelofs, Lutten.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jannes Hulleman en Gerritdina ten Brinke, Bergentheim.
– Advertentie. Te koop: circa 73 roe grasland in de Klokkenbuil.
– Hardenberg. Maandagmiddag na afloop van de markt, hadden zich in ’t café Zweers aan de Markt alle marktkooplieden verzameld, om den heer Vosjan, gemeenteveldwachter, bij zijn aftreden als marktmeester te huldigen. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de raadsleden Zweers (weth.), De Bruin en Grooters. De burgemeester was wegens ziekte afwezig. In een welsprekende rede van de voorzitter van de afdeling Overijssel van de marktkooplieden, de heer Zeehandelaar van Zwolle, op de goede kwaliteiten van den heer Vosjan als marktmeester. Als blijk van waardering werd deze namens de kooplieden een leuningstoel aangeboden, alsmede een oorkonde, ondertekend door 31 kooplieden. De hoop werd uitgesproken dat de heer Wilmink, de nieuwe functionaris, de voetstappen van zijn voorganger zou drukken. In gelijke zin sprak ook de heer Levie van Meppel, die al 20 jaren de markten alhier bezoekt. De heer Vosjan dankte bewogen voor het mooie cadeau. De heer De Bruin wees erop dat de huldiging van den heer Vosjaan het gemeentebestuur zeer aangenaam is; wel is het marktgeld hier misschien hoog (de heer Zeehandelaar had daarop gewezen), maar daar staat tegenover dat het marktplein hier met aanzienlijke financiële opofferingen schitterend is geworden, terwijl het marktbezoek zich steeds uitbreidt. De heer Wilmink gaf de verzekering te zullen trachten een evengoed marktmeester te worden als Vosjan. Na afloop der redevoeringen werden de afgetreden en de nieuwe marktmeester, de raadsleden en de marktkooplieden gekiekt.
– Lutten. Het woonhuis met tuin van de weduwe Gogh, geveild door notaris Zwamborn, is verkocht aan A. Nijland voor f. 2100.
– Advertentie. Engelsche hemden, strikken, boorden en manchetten. J. Fredriks.
– Advertentie. Schoenen ontvangen. G. Breukelman, De Brink, schoenhandel, schoenmakerij.
– Advertentie. Boelhuis ten huize en verzoeke van Asse Nijland te Lutten.
– Advertentie. Boelhuis ten huize en verzoeke van de weduwe L.J.R. Altena te De Meene.
– Advertentie. Ballen en knikkers, zeer goedkoop; ook waschinippen. Roel’f Bosch, Oosteinde.
– Advertentie. Seizoen-opening! Ruime sorteering dames- en kinder-voorjaars en zomerhoeden. G.H. Swankhuisen Otter, Voorstraat, Hardenberg.
– Advertentie. Kant klaar te zien. Allemaal dons van ons. P. Wamelink, Hardenberg, specialiteit in complete prima veeren bedstellen. Met getekende illustratie van huiskamer.

1927-04-01 Grooters

Advertentie. 1902, 1 april 1927. Meubelmagazijn ‘Grooters’ Hardenberg. Wegens het 25-jarig bestaan onzer zaak besloten we voortaan bij contante betaling boven f. 1 een korting van 2 pct te berekenen.

1927-04-01

– Bergentheim. Zaterdagmiddag is door onbekende oorzaak de arbeiderswoning van en bewoond door het gezin H. Drenth geheel afgebrand. De inboedel ging geheel verloren. Verzekering dekt de schade.
– Rouwadvertentie: Hermannus de Vries, oud 26 jaar, Gramsbergen.
– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Grendelman, oud 7 jaar, Hoogenweg.
– Bergentheim. Het aantal ziektegevallen onder de kinderen begint hier gelukkig minder te worden. De gereformeerde school die enige weken gesloten is geweest, wordt de volgende week weer opengesteld.
– Rouwadvertentie: R.J. Schoemaker, emeritus predikant van Den Ham, oud 53 jaren.
– Advertentie. 1902 – 1 april – 1927. Meubelmagazijn ‘Grooters’, Hardenberg. Wegens het 25-jarig bestaan onzer zaak besloten we voortaan bij contante betaling boven f. 1 korting van 2 procent te berekenen.
– Advertentie. Kiezers in den Statenkring Ommen. Stemt Christelijk-Historisch! Kiest één der candidaten van lijst drie, en als ge geen voorkeur hebt, maakt dan het witte puntje rood vóór J. Weitkamp, het kamerkringbestuur der Chr. Historische Unie voor Oveirjssel. Ook op de lijst: J. Zwamborn te Heemse, H.J. de Bokx te Slagharen, ir. P.A. den Engelse te Stad Hardenberg, E. Habers te Gramsbergen en W.C.Th. baron van Ittersum te Heemse.

1927-04-08

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Grendelman, oud 7 jaar, Hoogenweg.
– Rouwadvertentie: Albertus Weelink, oud 1 jaar en 3 maand, Bergentheim.
– Slagharen. Ter gelegenheid van zijn 94e verjaardag werd de heer Donker te Schuinesloot woensdag door het Christelijk Fanfarecorps een serenade gebracht. Voor zover ons bekend, is deze nog krasse oude heer de oudste inwoner dezer gemeente.
– Advertentie. Wegens afschaffing boerenbedrijf. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens donderdag 21 april des voormiddags om 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer A. Broekroelofs te Radewijk te verkoopen: een vierjarig ruinpaard, drie neurende koeien, twee melkkoeien, twee pinken, een Utrechtse wagen, een tilbury, twee boerenwagens, drie opstellen van een kleedwagen, bascule, strosnijder, hooiben, melkbussen enz.
– Advertentie. Groote prijsverlaging vanaf maandag. Varkensvleesch, karbonade, spek met ribben, reuzel, dikke koppen, hielen met poten, mager gerookt spek, dik gezouten spek. A. Vlogman, Hardenberg.

1927-04-15 Nieuws

Hardenberg. Onze plaatsgenoot J.T. Westhoff, landbouwkundig ingenieur, is tot adjunct-inspecteur benoemd bij de werkverschaffing in Overijssel.
Ferwerda & Tieman, wijnhandelaars, berichten hiermede dat zij een depot van wijnen hebben gevestigd bij den heer S. Leering, Hardenberg, Markt.
Een flinke waschvrouw is moeilijk te krijgen. Neemt daarom een electrische waschmachine. G. v. Beynum, Hardenberg.

1927-04-15

– Rouwadvertentie: D. Veldkamp, oud 78 jaar, Hardenberg.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrik Pullen en Geertje Willering, Hardenberg.
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: P. Willering en G. Olsman, Heemse.
– Hardenberg. Onze plaatsgenoot J.T. Westhoff, landbouwkundig ingenieur, is tot adjunct-inspecteur benoemd bij de werkverschaffing in Overijssel.
– Advertentie. Ferwerda & Tieman, wijnhandelaars, berichten hiermede dat zij een depot van wijnen hebben gevestigd bij den heer S. Leering, Hardenberg, Markt, die een ruime sorteering hunner bekende merken voortaan geregeld in voorraad zal houden.
– Advertentie. Openbare zanguitvoering van het Chr. Gem. Koor ‘Hosanna’ (dir. J.R. Zweers) in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg.
– Advertentie. Boelhuis ten huize en verzoeke van mej. de wed. Jans Steenbergen te Rheezerveen.
– Advertentie. Vergadering van gerechtigden in de markte van Ane, tevens verhuring van dijken en wegen, op donderdag 21 april ’s morgens 10 uur ten huize van H. van der Hulst te Ane.

1927-04-22

– Rouwadvertentie: Johanna Geertruida Dijksterhuis, weduwe van Ds. H. Dijkstra, oud 77 jaar, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Geesje Pullen-Moeken, oud 54 jaar, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Hendrika Bakker, oud 46 jaar, Beerzerveld
– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Jurrie Jurgens en Mina Stegink, Bergentheim.
– Heemse. Zaterdagmiddag had op de Veerbrug een ongeluk plaats. Juist toen de bestelwagen van de Dedemsvaartsche tram op de brug was, moest het dochtertje van den schoenmaker B. daar per fiets passeren. Zij geraakte met haar rijwiel onder den wagen, waardoor zij enige ernstige verwondingen bekwam, en de fiets grotendeels vernield werd. Als men zich echter voorstelt hoe het had kunnen zijn – de wagen was zwaar beladen – kan men zeggen dat het ongeluk nog weer goed is afgelopen.
– Advertentie. Veiling arbeidersplaatsje, in gebruik en bewoning bij Hend. Korblet te Sibculo.
– Advertentie. Wegens afschaffing visschersbedrijf. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens zaterdag 30 april des nam. 2 uur voor de heer F. de Jonge, liggende met zijn woonschip a.h. Kanaal te Bergentheim, op vijf minuten afstand van het spoorstation, aldaar te verkopen: een goed onderhouden scheepje, ca 28 ton, geschikt voor alle doeleinden, 2 punterboten, 1 kleine boot, 1 taanketel, 1 slede c.a.
– Advertentie. Notaris Zwamborn te Heemse is voornemens dinsdag 3 mei des nam. 2 uur in café De Bruin te Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal te verkoopen: voor de heer R.E. de Bruin: een huis met tuingrond staande en gelegen op gunstigen stand op den Brink te Heemse, groot 2,30 are.

1927-04-22 Afschaffing

Wegens afschaffing visschersbedrijf. Notaris Zwamborn zal op zat. 30 april voor den heer F. de Jonge, liggende met zijn woonschip a.h. kanaal te Bergentheim, verkoopen: een goed onderhouden scheepje, ca. 28 ton, geschikt voor alle doeleinden c.a.
Notaris Zwamborn zal op dinsdag 3 mei voor den heer R.E. de Bruin inzetten een huis met tuingrond, staande en gelegen op gunstigen stand op den Brink te Heemse.

1927-04-29 Koeherder

Advertentie. Koeherder (Koehierde) – Marschweiden. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor koeherder, gedurende pl.m. 10 weken per jaar, worden verzocht zich aan te melden ten gemeentehuize, onder opgaaf der verlangde belooning. Stad Hardenberg.

1927-04-29

– Rouwadvertentie: W.H. Hofsink, oud 76 jaar, Bergentheim.
– Advertentie. Verloofd: Gerrit Wamelink en Mien Vogelaar.
– Hardenberg. In een ten stadhuize gehouden vergadering van gemeenteambtenaren werd besloten tot oprichting van de onderafdeling ‘Hardenberg e.o.’ van den Nederl. bond van Gemeenteambtenaren. Het bestuur bestaat uit de heren B. Schuite (burgem. stad Hardenberg), J.W. Resink (commies ter secretarie te Ambt Hardenberg), E.J. Stoeten (gemeentesecretaris te Ommen), K. Gerrits (gemeentesecretaris te Ambt Hardenberg) en M. Haitjema (eerste ambtenaar ter secretarie te Avereest).
– Lutten. Zondagmiddag had hier een ernstig ongeluk plaats. Het ongeveer 12-jarig zoontje van den heer Brand wilde bij zijn woning een eksternest uithalen uit een tamelijk hoge boom. Op een gegeven moment viel de knap naar beneden. Zwaar verwond en hevig bloedende werd hij opgenomen. Zijn toestand is zorgwekkend. De vader van den knaap is werkzaam te Borculo.
– Advertentie. Boelhuis bij mej. de weduwe J.H.W. Makkinga op den Brink te Heemse.
– Advertentie. Koeherder – Marschweiden. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor koeherder, gedurende pl.m. tien weken per jaar worden verzocht zich aan te melden ten gemeentehuize vóór 8 mei a.s. onder opgaaf der verlangde belooning. Stad Hardenberg, den 28 april ’27. Burgemeester en wethouders.

1927-05-06

– Advertentie. 25-jarig huwelijk: K. Jongsma en S. Boersma, Hardenberg.
– Advertentie. Veiling woonhuis met tuingrond voor de erven H.J. Zweers Dzn., gelegen aan de Bruchterstraatweg te Hardenberg.
– Advertentie. Bij inschrijving te huur voor 6 jaar met 3 jaar keur om te aanvaarden dadelijk of 1 nov. 1927: een huis en erf met pl.m. 75 are bouw- en grasland te Brucht, thans in huur bij de heer Johs. Kampherbeek (eigenaar de heer E. Schuurman o.d. Spokenkamp).
– Advertentie. Notaris Kelder zal op zaterdag 14 mei om 1 uur ten huize en ten verzoeke van R. Seinen te Lutten wegens vertrek naar Canada verkoopen: diens geheele inboedel.
– Lutten. Dezer dagen zijn we eens een kijkje gaan nemen bij de werkzaamheden tot verbreeding van den weg langs de Krimvaart. Deze weg met zijn scherpe vele bochten en druk verkeer was een voortdurend gevaar voor het tourisme. Reeds is er veel verbeterd. Bij de monding van de oude vaart is de weg zeer verbreed doordat die vaart is dichtgeworpen en opgehoogd. Verder naar Lutten door is men thans bezig. Deze bocht zal welhaast verdwenen zijn. Er is een brede sloot gegraven in de weide achter Schrijver, waarlangs de weg verlegd zal worden. Bij de verbeteringen wordt deze ongeveer twee maal zo breed als hij nu is.
– Gramsbergen. Onze algemene geachte en beminde huisarts dr. Van Maanen, die a.s. herfst zich uit de practijk wilde terugtrekken, is door plotselinge ongesteldheid gedwongen zijn werk jl. maandag neer te leggen. noode zien zijn vele patiënten hem nu reeds gaan. Moge een spoedig beterschap hem in staat stellen zijn welverdiende rust nog lang te kunnen genieten.
– De Krim. De toestand van het zoontje van den heer Ennema, welk vrijdag uit den molen van Spiekman viel en met een scheldelbreuk werd opgenomen is nog wel zorgwekkend, doch vooruitgaande.

1927-05-06 Van Maanen

Gramsbergen. Onze algemeen geachte en beminde huisarts drs. Van Maanen, die a.s. herfst zich uit de practijk wilde terugtrekken, is door plotselinge ongesteldheid gedwongen zijn werk jl. maandag neer te leggen. Noode zien zijn vele patienten hem nu reeds gaan. Moge een spoedige beterschap hem in staat stellen zijn welverdiende rust nog lang te kunnen genieten.
De Krim. De toestand van het zoontje van den heer Ennema, welke vrijdag uit den molen van Spiekman viel en met een schedelbreuk werd opgenomen, is nog wel zorgwekkend doch vooruitgaande.

1927-05-06 Veiling

Notaris Zwamborn voornemens woensdag 11 mei in te zetten: voor de erven H.J. Zweers Dzn., een nieuw gebouwd woonhuis met tuingrond en bouwland, gelegen aan den Bruchterstraatweg (Bruchterweg) te Hardenberg.

1927-05-13

– Advertentie. Zaterdag 14 mei opening winkel in bakkers- en kruidenierswaren van D. Hemke, Bergentheim.
– Advertentie. Ondertrouwd: J.F. de Gier (ber. pred. te Zuidwolde) en M. van den Boogaard.
– Rouwadvertentie: Gerard Meier, Heemse
– Rouwadvertentie: Gerrit Jan Hazelaar, oud 71 jaar, Holtheme
– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Ensink, oud bijna 2 jaar, Heemse (Brink).
– Rouwadvertentie: Roelofje Bosch, oud 14 maanden, Bergentheim.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrik Jan Altena en Jennigje Ribberink, Engeland.
– Advertentie. Lutten-Heemse. Notaris Zwamborn is voornemens vrijdag 27 mei voor de gemeente Ambt Hardenberg te doen inzetten als volgt: 1. des voormiddags half elf in het Jachthuis te Lutten: een huis, schuur en erf met bouw- en weiland, ter grootte van 1.62.30 ha., gunstig gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den gemeenteveldwachter Jansen. 2. Des namiddags om 3 uur in het café Koeslag te Heemse een dubbel woonhuis met serre en tuingrond, ter grootte van 0.06.25 ha, staande en gelegen op den Brink te Heemse. Een en ander in gebruik en bewoning bij den secretaris der gemeente en mej. de wed. Olsman.
– Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geacht publiek van Brucht, Bergentheim en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als rijwielhersteller op het terrein van den heer M. Apeldoorn. G. Kleinebuul.

1927-05-13 Opening winkel

Advertentie. Zaterdag 14 mei opening winkel in bakkers- en kruidenierswaren van D. Hemke, Bergentheim.
Advertentie. Lutten-Heemse. Notaris Zwamborn is voornemens op vrijdag 27 mei voor de gemeente Ambt Hardenberg in te zetten: een huis, schuur en erf gunstig gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart, thans in gebruik en bewoning bij den gemeenteveldwachter Jansen; een dubbel woonhuis met serre en tuingrond staande en gelegen op zeer gunstigen stand op den Brink te Heemse, thans in gebruik bij den secretaris dier gemeente en mej. de weduwe Olsman. (krant 17-06: voor f. 4600 werd hiervan kooper de heer Jansen, alhier).
Advertentie. Ondergeteekende maakt aan het geacht publiek van Brucht, Bergentheim en omstreken bekend dat hij zich gevestigd heeft als rijwielhersteller op het terrein van den heer M. Apeldoorn. Minzaam aanbevelend, G. Kleinebuul.

1927-05-20

– Rouwadvertenties: A. Roelofs, oud 33 jaar, Wielen.
– Rouwadvertentie: Jannes Schuldink, weduwnaar van Hermina Schutte, oud 82 jaar, Heemse.
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Tekkelenburg en Gerritdina Huiskes, Bruchterveld.
– Advertentie. 50-jarig huwelijk: Gerrit Aufderhaar en Geesje Bekman, Bergentheim.
– Advertentie. Aanbesteding. Op dinsdag 31 mei a.s. des avonds 8 uur zal ten kantore van den heer J. Bruins alhier worden aanbesteed: het bouwen eener schuur. Bestek en tekening: J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

1927-06-03

– Advertentie. Veiling dubbel woonhuis en erf, groot 3.30 are, gelegen aan de Voorstraat te stad Hardenberg. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij de heer H.J. Breukelman A.J.zn. en diens echtgenote mej. H.G. Baarslag.
– Advertentie. Veiling huis met land te Lutten, nabij ’t Haantje, ten verzoeke van de erven P. Dorgelo te Lutten (bewoond door en in gebruik bij J.H. de Lange Rzn.).
– Advertentie. Verloofd: Riek Elfring en Herman Bruins.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrik Lahuis en Johanna Klinge, Loozen.
– Advertentie. Aanbesteding. Het bestuur der Coöperatieve Landbouw- & Handelsvereeniging W.A. te Hardenberg wenscht aan te besteden: de bouw van een kunstmestloods. Bestek en tekening, J. Breukelman, bouwkundige.

1927-06-03 Van Straten

Coevorden. Onder architectuur van den heer W. van Straten te Coevorden, is aanbesteed het bouwen van een directeurswoning en een laboratorium, voor de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek te Balkbrug. Laagste inschrijver: A. Tibben te Avereest, voor f. 7397.
Uitslag der door den architect Van Straten te Coevorden gehouden aanbesteding van den bouw van drie draaibruggen in het veenschap de Coevorder- en Dalervenen. Onderbouw gegund aan Bosman en Woltering te De Krim voor f. 3697.

1927-06-03 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens 14 juni te verkopen: een dubbel woonhuis en erf, gelegen op gunstigen stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg. Een en ander thans in gebruik en bewoning bij den heer H.J. Breukelman A.J.zn en diens echtgenoote mej. H.G. Baarslag.
Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op 16 juni publiek inzetten ten verzoeke van de erven P. Dorgelo te Lutten: het huis en erf nabij ’t Haantje, bewoond door en in gebruik bij J.H. de Lange Rzn. (krant d.d. 01-07-1927: Kooper werd A. altena te Oud-Lutten).
Te koop: een nieuw, net burgerwoonhuis met tuin. Te bevragen bij H. Scheffer, Heemse.
Aanbesteding. Het bestuur der Cooperatieve Landbouw- en Handelsvereeniging W.A. te Hardenberg, wenscht aan te besteden: de bouw van een kunstmestloods. Bouwkundige, J. Breukelman. (krant 17-06: aanbesteed het bouwen van een kunstmestloods in de buurtschap Loozen; laagste inschrijver H. Hamhuis Gzn te Heemse voor f. 1943).

1927-06-17

– 1227 – Hardenberg – 1927. Voor bovengenoemde jaartallen vraag ik een ogenblik de aandacht van de lezers van dit blad. In 1226 was de Utrechtse bisschop Otto II of Otto van Lippe op Nijenstede gelegerd. Nijenstede. Deze naam roept de oudste herinneringen op die aan deze streken verbonden zijn. Voor ditmaal zeggen we alleen dat het lag waar nu het oude kerkhof is van Hardenberg en dat het volgens oude historieschrijvers reeds tijdens de Romeinen bestond. Dat was dus nog vóór de geboorte van Christus. bij dit sterke kasteel nu legerde bisschop Otto zijn troepen, waarmee hij de oproerige Drenten en hun eveneens oproerige aanvoerder Rudolf, kastelein van het kasteel Coevorden, tot rede wilde brengen. Bij Ane kwamen de troepen tot een treffen. De slag bij ane in augustus 1226 gaan we stilzwijgend voorbij. Alleen zij nog vermeld dat deze veldslag, die door mannen van naam de voornaamste veldslag uit die tijd genoemd wordt, treurig voor den Bisschop afliep. Zijn leger verslagen en versmoord in dee moerassige Mommerijten en hij zelf smadelijk gedood door de woedende Drenten. De Bisschopskolk ten noorden van Gramsbergen herinnert nog immer aan het tragische einde van deze Utrechtse kerkvoogd, die den helm liever droeg dan den mijter. De volgende bisschop Willebrand van Oldenburg achtte het zijn plicht de dood van zijn voorganger te wreken. Streng behandelde hij Rudolf, die zich zeer deemoedig voordeed. Het kasteel Coevorden stond hij aan den bisschop af en het bevel volvoerde hij op de plaats, waar de honderden in den slag bij Ane sneuvelden, een nonnenklooster te bouwen ter voldoening van de zielen der gestorvenen. Nauwelijks heeft echter de bisschop zijn hielen gelicht of Rudolf overmeestert weer het kasteel Coevorden en verjaagt of doodt de bezetting. Salland ligt nu voor de strooptochten van Rudolf open. Dat gedoogt de bisschop niet langer en hij besluit in de nabijheid van Nijenstede een sterkte te bouwen. Of het oude Nijenstede dan in verval was? Dit kasteel of deze sterkte werd even ten westenn van Nijenstede op een berg gebouwd (waar nu nog de gereformeerde kerk van Hardenberg staat). Van den opbouw van dit kasteel zegt een geschiedschrijver: “Omtrent den feestdag van den apostel Simon (28 okt.) sloeg men de handen aan het werk en met zooveel ijver en naarstigheid, dat de Hardenbergsche veste nog vóór Kerstmis voltooid is geworden”. Volgens Francois Halma maakte de bisschop Willebrand dit kasteel van de ruïne van Schuilenburg, een kasteel dat in de buurt van Hellendoorn op een eilandje in de rivier de Recta of Regge lag. Lange tijd na de afbraak behield deze plaats nog de naam Schuilenburg. Op oude kaarten komt de naam nog voor. Volgens het Perkamentboek van Utrecht liet Willebrand het kasteel Hardenberg bouwen om daardoor zijn stift Utrecht te beschermen. Aan den opbouw hielp ook Zwolle ijverig mee. Deze stad kreeg daarvoor als belooning de stadsrechten. In de giftbrief van Zwolle lezen we: “Naardien dan onze lieve edellieden, raden
– Stormramp Gramsbergen 31 december 1925. Nu in deze gemeente met lijsten voor de stormramp Neede enz. zal worden gecollecteerd, wenschen ondergetekenden het volgende onder uwe aandacht te brengen. Door het stormcomité te Gramsbergen (molen Kamphuis) is moeite gedaan gelden beschikbaar te krijgen van het stormcomité Borculo. Dit comité wenschte niets af te dragen, hoewel er veel geld over was. Het comité beweerde dat de gelden gegeven waren voor den stormramp van 19 augustus en niet voor die van 31 december. Door het comité Borculo is echter zoals men weet f. 100.000 beschikbaar gesteld voor den watersnood en nu voor den stormramp Neede f. 20.000. Beide rampen waren toch ook niet van 19 augustus! Toen in febr. 1927 een bericht in de bladen verscheen, dat aan het overschot van de gelden van de stormramp Borculo een bestemming zou worden gegeven, heeft het strormcomité alhier zich tot het comité Borculo gewend met verzoek nu nog voor ontvangst van de nog ontbrekende gelden (f. 500 a f. 600) voor de hherstelling van den molen in aanmerking te mogen komen. Resultaat zelfs niet eenig bericht. Het doel van dit schrijven is niet, het teekenen op de lijsten van den stormramp Neede te ontraden, maar te verzoeken ook nog iets af te zonderen voor de stormramp te Gramsbergen. Gelden zullen gaarne door den eersten ondertekenaar in ontvangst worden genomen. De ingekomen bedragen worden in dit blad verantwoord. H.G. Krikke, C.A. Vreugdenhill (geref. predikant), Th.J.H. Israël (hervormd predikant), G.F. van der Hulst (hoofd o.l.s.).
– Met ingang van 1 juli is Hardenberg bij Beschikking van den Minister van Waterstaat verhoogd van telefoonkantoor tot locaal-Rijkstelefoonnet. Practisch betekent deze promotie een verhooging der abonnement met vijf gulden per jaar.
– Advertentie. De heer en mevrouw Slotemaker De Bruyne-Rutgers geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Jan Rudolph. Weltevreden, 13 juni 1927. Van Heutzboulevard 17.

1927-06-17 Nieuws

Hardenberg. Met ingang van 1 juli is Hardenberg bij beschikking van den Minister van Waterstaat verhoogd van telefoonkantoor tot locaal-rijkstelefoonnet.

1927-06-24 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens 29 juni in te zetten de boerenplaats in gebruik en bewoning bij mej. de wed. A. Sandink, bestaande uit een huis en erf met bouw- en weiland en heidegrond op het Collendoornerveen.

1927-06-24

– Rouwadvertenties: Hermina Otter, oud 37 jaar, Bruchterveld.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Johannes Otten en Trijntje Kruize, Hardenberg.
– Advertentie. Veiling boerenplaats op het Collendoornerveen, in gebruik en bewoning bij mej. de weduwe A. Sandink.
– Advertentie. Vischrecht. Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg wenscht te verpachten voor den tijd van 5 jaren, het vischrecht in de Oude Vecht.

1927-07-01

– Sibculo. Vorige week donderdag brak er brand uit in de woning van G.J. Nijenhuis. De brand ontstond boven in ’t huis bij den schoorsteen. Het dak, dat uit een stroobedekking bestond was in enkele minuten door de vlammen verteerd. Aan redden viel niet te denken. De totale inboedel verbrandde; zelfs de huishond kwam nog, onder erbarmelijk gejank, in de vlammen om. Assurantie dekt de schade.
– Advertentie. Ondertrouwd: R. Sickman en H.A. Meijer.
– Advertentie. Ondertrouwd: M.L. Roos en Henriëtte Gosschalk.
– Advertentie. Geboorte: Anna Wilhelmina, d.v. C.A. Vreugdenhill en A.W. Riesmeijer, Gramsbergen, geref. pastorie.
– Rouwadvertentie: Fennigje Jansen, oud 13 maanden, Radewijk.
– Rouwadvertentie: Jennigje Luining-Kwant, oud 29 jaar.
– Advertentie. Veiling boerenplaatsje te Rheezerveen voor de heer G. Aufderhaar.
– Advertentie. Veiling van de opgeheven school en aangrenzende woning te Ane door de gemeente Gramsbergen.
– Advertentie. Voor elk wat wils! Kenners doen hun keuze in het sigarenmagzijn ‘De Brink’ te Heemse. Keuze uit meer dan 50 soorten. Th. Stad.

1927-07-08 Nieuws

Hardenberg. Toen hij van de voetbalclub een foto wilde nemen, had de heer A.J. Breukelman Hz. het ongeluk in een kuil te treden, waardoor zijn enkel uit het lid raakte en een pees verrekte.
Veiling. Notaris Zwamborn is voornemens 19 juli voor den heer G. Auf der Haar (Aufderhaar) finaal te verkoopen: diens boerenplaatsje te Rheezerveen.
Veiling. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal op 9 juli publiek inzetten voor de gemeente Gramsbergen: de opgeheven school met aangrenzende woning met schuurtjes en tuingrond, staande en gelegen te Ane. (koper werd H.G. Krikke met f. 2400)

1927-07-08

– Toen hij van de voetbalclub een foto wilde nemen, had de heer A.J. Breukelman Hzn. het ongeluk in een kuil te treden, waardoor zijn enkel uit het lid raakte en een pees verrekte.
– Sibculo. Woensdagnacht in de woning van B. de Vries alhier afgebrand. Man, vrouw en kind konden bijtijds het perceel verlaten, de man liep brandwonden aan het been op. Niets was verzekerd.
– Advertentie. Geboorte: Herman Hendrik, z.v. dhr. en mw. Schuite-Kroes, Stad Hardenberg.
– Advertentie. Geboorte: Merten, z.v. H. Wind en L. Dunnewind, Enschede.
– Rouwadvertentie: Annigje Otten, oud 7 jaren, Radewijk.
– Rouwadvertentie: Fennigje Nijmeijer, oud 20 jaar, Gramsbergen.
– Advertentie. Veiling boerenplaatsje te Slagharen, in gebruik en bewoning bij den heer H.A. Biemans.
– Advertentie. Veiling boerenplaatsje te Rheezerveen, voor G. Auf der Haar.

1927-07-15 Nieuws

Aanbesteding. Het bestuur der Cooperatieve landbouwvereeniging ‘Ons Belang’ te Lutten wenst op zat. 30 juli in cafe Hudepohl te Anerveen aan te besteden: het bouwen van een graanloods, nabij de brug te Ane. Bestek en teekening te bekomen bij D. Huigen, bouwkundige.
Gegund aan den heer Hagedoorn.

1927-07-15

– Verkeers-statistiek. Dat onze streek zich in een gestage opbloei mag verheugen blijkt het beste uit de volgende, aan de jaarverslagen der Nederlandsche spoorwegen ontleende cijfers. Er kwamen aan te station Hardenberg in 1925: 1470 passagiers 2e klas, 14.427 passagiers 3e klas en 240 passagiers met retourkaart (totaal 16.139 passagiers) c.a.
– Bergentheim. Woensdagmiddag geraakte het driejarig kindje van den veenarbeider Beuvink, op Java, in een onbewaakt ogenblik in de hoofdvaart aldaar en verdronk jammerlijk. De grootmoeder haalde het lijkje op.
– Advertentie. Ondertrouwd: Jacob Oostenbrink en Antje Louissen.
– Advertentie. Getrouwd: M.L. Roos en H.S. Gosschalk, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Mannes Grendelman, oud 6 jaar, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Willem Roelofs, oud 8 jaar, Wielen.
– Advertentie. Aanbesteding. Het bestuur der Coöp. Landbouwver. ‘Ons Belang’, Lutten, wenscht op zaterdag 30 juli in café Hudepohl te Anerveen aan te besteden: het bouwen van een graanloods, oppervlak 200 m2, nabij de brug te Ane. D. Huigen (bouwkundige).

1927-07-22

– Advertentie. Ondertrouwd: H.M. van Ommen en J.G.H. Oostenbrink.
– Advertentie. Ondertrouwd: Dirk de Witt en Dieuwke Heins.
– Rouwadvertentie: Herman Egbers, oud 37 jaar, Radewijk.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrikus Olthof en Hendrikje Schuurman, Bruchterveld.
– Advertentie. Veiling boerderij te Rheezerveen voor de heer G. v.d. Werf.

1927-07-29

– Advertentie. Geboorte: Maria Margaretha, d.v. P. van Krugten en H.M.J. van Maanen, Rheezerveen.
– Advertentie. Fotografie, P. van Grieken, Voorstraat 23.
– Advertentie. Veiling boerenplaatsje aan het Kanaal te Stad Hardenberg, in gebruik en bewoning bij den heer H. Kruithof.
– Sibculo. Zoals we reeds vroeger hebben gemeld, is het terrein waar de klooster-ruïne bedolven ligt, thans in ’t bezit van den heer ten Bruggencate te Albergen. Deze oudheden-kenner heeft zich met zijn bodemonderzoekingen vooral in graafschap Bentheim, naam gemaakt, en doet zelfs nog opgravingen in Oldenburg. Het ligt in ’t voornemen van den onderzoeker de fundeering van ’t klooster en de kloosterkapel bloot te leggen en de wellicht ingestorte kelders en gangen weer in hun vroegeren staat te brengen. Op de plaats van de oude kloostergaarde, waarin de monniken hun kruiden en bloemen kweekten, zal een nieuwe tuin worden aangelegd met een flora zooveel mogelijk aan het vroegere gelijk. Het feit, dat het terrein tot in ’t laatst der vorige eeuw als kerkhof in gebruik is geweest, legt aan de uitvoering van dit werk ernstige belemmeringen in den weg. Toch zijn de voorbereidende werkzaamheden reeds begonnen. Zoo zal men deze week gereed komen met de restauratie van den ca. vijf eeuwen ouden kloosterput. Deze put die een diepte heeft van ongeveer acht meter is van ruwe blokken Bentheimer steen opgebouwd. Door middel van beton en ijzeren ringen werd de noodige versterking aangebracht. Dit was een moeilijk werk, want de put moest zooveel mogelijk in denzelfden toestand blijven. Zelfs de mos- en varensplantjes die den binnenwand bedekken werden zorgvuldig ontzien. Bij de ontgraving kwamen de veldsteenen van het straatje, dat de monniken hadden gelegd van ’t klooster naar den put, weer voor den dag. De bovengrondsche constellatie, de windas met het kapje er boven wordt van een klooster uit Frankrijk aangevoerd. Wie weet, als die bultige heuvel eens tot religieus-historisch monument is omgewerkt, of Sibculo nog niet uit z’n eenzame rust wakker zal worden. Reeds nu komen ze van ver, en ziet men ze met eerbiedig gebaar fleschjes vullen met het donkerkoele water uit den ouden kloosterput.

1927-07-29 Veiling

Notaris Zwamborn is voornemens in te zetten een boerenplaatsje gelegen a.h. kanaal te Stad Hardenberg in gebruik en bewoning bij den heer H. Kruithof.
Notaris Kelder zal op 4 aug. inzetten voor den heer G. v.d. Werf, diens boerderij bestaande uit nieuw gebouwd huis, schuur en kippenhok, staande en gelegen in het Rheezerveen, afkomstig van Steenhuis.

1927-08-05

– Advertentie. Verloofd: Gerh. H. Ligterink en Riek Ekkel.
– Rouwadvertentie: L. Stoeten, oud 36 jaar, lid van het Onderlinge Paardenfonds voor Hardenberg en Omstreken.
– Rouwadvertentie: Klaas de Raad, oud 66 jaar, Vroomshoop.
– Lutten. Woensdagavond vond op de Krimvaart een ergelijke mishandeling plaats. Enkele kleine jongens waren daar aan het zwemmen, terwijl enige groteren op den wal stonden te kijken. Toen de zwemmers zich weer aangekleed hadden, begonnen de anderen ‘voor de grap’ hen te plagen, en drukten ze onder ’t water, zodat zij druipnat werden. Een 12-jarige werd met het hoofd onder ’t water gehouden. Tenslotte zou ook de 15 à 16 jarige M. dit lot ondergaan, doch deze verweerde zich tegen zijn belagers. Daarop werd een der groteren, de 18-jarige H., zo woedend, dat hij M. een slag tegen ’t hoofd gaf, waardoor deze op den grond tuimelde, terwijl H. maar doorging met slaan en trappen waar hij M. maar raken kon. Een slag tegen de kaak deed het bloed uit den mond vloeien. M. klaagde over hevige pijn over alle ledematen en heeft het voorval aangegeven bij den veldwachter te Slagharen.
– Hardenberg. Als aanmoediging voor hen, die de edele hengelsport zouden willen gaan beoefenen, vermelden we dat deze week door den hengelaar Z. Middendorp een paling werd gevangen die niet minder dan twee en een half pond woog.
– Advertentie. Veiling bouw- en grasland ‘Het Wubbelingslag’, gelegen te Slagharen aan de Krimvaart, tramlijn en harden weg, voor G.J. Schottert.
– Advertentie. Notaris Zwamborn is voornemens 9 augustus in te zetten voor de erven G. Geerlings: hunne gunstig gelegen boerderij aan harden weg te Oud Lutten. (eigenaar is geworden de heer A. Brink voor f. 12.500)

1927-08-12

– Advertentie. Geboorte: Hildebertha Gezina Vinke, d.v. E.J. Vinke Klzn. en W. Tijmes, Amsterdam, Weteringschans 129i.
– Advertentie. Geboorte: Antonij Jan, z.v. J.W. Resink en G. Brus, Apeldoorn.
– Advertentie. Getrouwd: H.M. van Ommen en J.G.H. Oostenbrink. J. Oostenbrink en A. Louissen.
– Advertentie. Publieke verkoop verschillende huishoudelijke artikelen voor de erven K. Vinke te Heemse (incl. pl.m. 400 nummers gebruikte leesboeken.

1927-08-12 Brand

Zwolsche Courant en Zondagsrust. Onderstaande is geknipt uit de Zwolsche Courant. Stad Hardenberg, 8 aug.
Tengevolge van den overvloedigen regenval in den laten avond van zaterdag was er lekkage ontstaan in het dak van het transformatorhuisje te Heemse, waardoor men den electrischen stroom aldaar moest afsluiten. Daar de stroom naar onze woonplaats over het schakelhuisje te Heemse gaat, waren wij ook zondag en maandagmorgen van electriciteit verstoken. Door de o.i. wel wat te overdreven zondagsheiliging is men eerst zondagavond na twaalf uur begonnen met de herstelling. Welk een ongerief dit heeft teweeggebracht voor op een zondagavond, daar velen geen kaarsen of petroleumlampen gereed hebben staan, maar ook voor de vele neringdoenden die hun werkzaamheden zoodanig hebbeningericht dat ze maandagmorgen gebruik moeten maken van hun motoren, laat zich denken.
De Stad Hardenbergsche correspondent van dat blad acht dit voorval dermate gewichtig dat hij meent het den lezers niet te mogen onthouden. Toch is er 1 zin die misschien wel de oorzaak is van des correspondents ijver. Ze is deze: ‘Door de o.i. wel wat te overdreven zondagsheiliging’. Hier heeft de steller van het bericht zich onzes inziens vergist, en niet geschreven wat hij bedoelde. Hij zal wel bedoeld hebben: ’te overdreven zondagsrust’. Maar zoo iets kan licht gebeuren. Als men nog onder den indruk is, zooals deze schrijver, van het aaklig duister van den vorigen avond, kan men gemakkelijk een verkeerd woord gebruiken; en de woorden zondagsrust en zondagsheiliging lijken zooveel op elkaar, dat men ze lichtelijk verwisselt. Toch beteekenen ze niet hetzelfde. En gemelde correspondent zal ’t wel met ons eens zijn dat zondagsheiliging iets is wat niet voor overdrijving vatbaar is.

1927-08-19

– Rouwadvertentie: Gerritdina Hakkers (wed. J. Hakkers), oud 60 jaren, Beerzerveld.
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Lucas Kelder en Hermina Klokkert, Rheezerveen (Ommerweg).
– Advertentie. Aanbesteding door B en W Gramsbergen van het verbeteren van een gedeelte van den zandweg bij het Kerkkastbrugje.

1927-08-26

– Dinsdag werd door notaris Zwamborn de plaats verkocht van de erven Geerlings te Oud Lutten. Er was grote kooplust. Eigenaar is geworden de heer A. Brink voor f. 12.500.
– Heemse. Door de rechtbank te Zwolle zijn G.M. en G.H.V. te Heemserveen, wegens opzettelijke brandstichting, op 24 april te Heemserveen, veroordeeld elk tot een jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorlopige hechtenis.
– Advertentie. Geboorte: Antonius Jacobus Boom, z.v. dhr. en mevr. Boom-Mulder, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Hilligje Hakkers, oud 17 jaar, Collendoorn.

1927-09-02

– Advertentie. 1887-1927. Groote opruiming wegens het veertig-jarig bestaan onzer zaak. Santman’s Schoenhandel, Hardenberg.

1927-09-02 Nieuws

Hardenberg. Dezer dagen werd ons door den heer Valkman gelegenheid gegeven zijn nieuwe waschtafel in oogenschouw te nemen. We kunnen niet anders zeggen dan dat ’t een prachtig meubelstuk is en het toont dat de heer Valkman met den tijd meegaat. Den meubelmaker Bruins, die het vervaardigde, doet het alle eer aan.
Fotografie. Groepen, Portretten, Vergrootingen, P. van Grieken, Voorstraat 23, Hardenberg.
Huismoeders! Het nieuwste, het mooiste. Onze prachtvolle stalen-collectie najaarsstoffen is aangekomen. Jarretellehouders, jarretelles, baleinen, corsetten en buikgordels. P. van Grieken, Voorstraat 23, Hardenberg.

1927-09-09

– Advertentie. Geboorte: Gezina, d.v. E.H. Soer en J. Kosters, Hardenberg.
– Advertentie. Ondertrouwd: H. Tukkers en H.G. Waanders.
– Rouwadvertentie: Berend Jan Kelder, oud 24 jaren, Baalder.

1927-09-16 Nieuws

Advertentie. Modevakschool E.N.S.A.I.D. Aangifte vannieuwe leerlingen voor den naai- en knipcursus. Tevens opleiding voor lingerie, costumiere en coupeuse. Mej. A. Zweers, Eierenmarkt, hardenberg.
Te koop: een winkelhuis met grooten tuin, zeer gunstig gelegen te Bergentheim,nabij het station en aan het kanaal naar Hardenberg, waarin reeds jaren met succes een kruidenierszaak is uitgeoefend. J. Blankvoort, Bergentheim.

1927-09-16

– Rouwadvertentie: Aafke van Goor-Bakker, oud 53 jaren, Lutten.
– Rouwadvertentie: Enno Klein, oud 31 jaar, Rheezerveen.
– Advertentie. Verkoop winkelhuis (reeds jaren met succes een kruidenierszaak) te Bergentheim door J. Blankvoort.

1927-09-23 Gramsbergen

Op de l.l. gehouden ledenvergadering der Cooperatieve Zuivelfabriek, werd besloten tot den bouw van een nieuwe fabriek en directeurswoning. Wellicht zal er een kaasmakerij aan verbonden worden. Volgens raming zouden de kosten ongeveer f. 85.000 bedragen. Tot bestuursleden werden benoemd de heeren B.J. Klingenberg, den Velde, en H.J. Brink te Lutten. tot commissaris de heer J. Hazelaar.
Toen de heer Muinck Keizer met de auto uit Coevorden kwam rijden slipte de auto op de brug bij Boonstra. Deze bleef gelukkig tegen de leuning van de brug hangen. Eenige behulpzame handen brachten alles weer spoedig in orde en werden door den eigenaar der auto flink beloond.
De Krim. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Nederlands Hervormde Gemeente van De Krim als zelfstandige gemeente der Nederlands Hervormde Kerk werd erkend. woensdag 28 sept. a.s. des avonds zal dit feit plechtig worden herdacht in een kerkelijke samenkomst. (krant d.d. 07-10-1927: Op hoogst gebrekkige wijze werd vroeger in de geestelijke behoeften hier ter plaatse voorzien, door naar de kerk te gaan te Gramsbergen of te Lutten. Daar dit veel te ver was, werd in 1872 en afdeeling opgericht met aanvankelijk 39 leden, waarvan de heer Winters voorzitter was. Als eerste evangelist werd beroepen de heer Egen, welke eerst in de woning van Steenbergen preekte en daarna in het houten kerkgebouw, hetgeen nu nog voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. Nadat de heer Egen hier negen jaren met vrucht had gewerkt, werd zijn plaats ingenomen in 1882 door den heer Huigens, welke hier vele jaren met zeer veel zegen werkte. In 1902 werd onze gemeente zelfstandig. Aan de synode werd vervolgens een verzoek ingediend om een toelage voor een te bouwen pastorie; waarvoor f. 5000 beschikbaar werd gesteld. Toen werd ds. de Groot beroepen. In 1912 werd een nieuwe kerk gebouwd, die 13 maart werd ingewijd. De gemeente werd na ds. de Groot achtereenvolgens bediend door ds. Splinter en ds. Dijkstra.
Hardenberg. Maandagavond 7 uur werd in het hotel Baving ten overstaan van notaris Zwamborn publiek verkocht voor de gemeente Stad Hardenberg de zeventien zitplaatsen in de Hervormde Kerk alhier. Hoogste bieder in ’t geheel was de heer W.A. Prins, pres. kerkvoogd, voor de somma van f. 2800.

1927-09-23

– Rouwadvertentie: Joachim Jacobus Lubbers, oud 25 jaar, Boekelo.
– Rouwadvertentie: Margaretha Jochemina Eikendal-Jansen, oud 22 jaar, Hardenberg.
– Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Ranter en Geertruida Reerink, Radewijk.
– Lutten. Het woonhuis met 2 ha. grond, behorende aan J. Blokzijl, is onderhands verkocht aan den heer Blankvoort te Bergentheim, voor f. 9000.
– Advertentie. Uitnoodiging. Het bestuur van de Vereeniging voor Chr.Nat. Schoolonderwijs te Hardenberg noodigt de ouders van leerlingen en verdere belangstellenden vriendenlijk uit tot bijwoning van de installatie van den heer J. Firet, van Schoonebeek, als hoofd der school voor gewoon lager onderwijs, welke zal plaats hebben op zaterdag 1 oktober a.s. des nam. 3 uur in de Bewaarschool. Het bestuur voornoemd, ds. G. Verrij (voorz.) en Gerrits (secr.).

1927-09-30 Nieuws

Hiermede maak ik het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat ik de zaak van J. van der Velde in hetzelfde huis wensch voort te zetten. Roelof Dekker, coiffeur (kapper), Zwolle.

1927-09-30

– Rouwadvertentie: Gerritdina Meilink, oud 20 jaar, Gramsbergen.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: J.H. Schuurman en Geertruida Olthof, Bruchterveld.
– Bergentheim. De heer J. v.d. Velde, coiffeur alhier, heeft zijn pand onderhands verkocht aan J. Bolks, besteller der posterijen.
– Advertentie. Hiermee maak ik het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat ik de zaak van J. van der Velde in hetzelfde huis wens voort te zetten. Roelof Dekker, coiffeur, Zwolle.
– Advertentie. Staan ter dekking: de welbekende drie stamboekbokken bij A. Wolbink, Gouden Ploeg, Bergentheim.

1927-09-30 Nieuws

Vergadering Stad Hardenberg 29 sept.:
– na heropening deelt de voorz. mede dat Van Nispen te Zwolle hier een fabriekje wil vestigen voor ’t vervaardigen van electr. benodigdheden (zekeringen-fabriek). De gemeente zou dan de oude school in de Wilhelminastraat hiervoor beschikbaar moeten stellen, alsook een voorschot van 6500 tegen de rente van den dag; daar men algemeen overtuigd is van de wenschelijkheid hiervan, wordt hiertoe besloten
– de verkochte zitplaatsen in de hervormde kerk worden niet gegund

1927-10-07 Firet

Installatie van den heer Firet. Zaterdagmiddag werd de heer Firet geinstalleerd als hoofd der christelijke school voor lager onderwijs te Hardenberg c.a.

1927-10-07

– Installatie van den heer J. Firet als hoofd der chr. school voor lager onderwijs te Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Hendrik Waterink Jzn., oud 71 jaar, Hengelo.
– Gramsbergen. In de dinsdag gehouden ledenvergadering der vereeniging tot instandhouding van oude gebruiken (G.O.V.) werd tot nachtwaker benoemd de heer Joh. van der Haar. De benoemde zal van 12 tot 5 uur de ronde moeten doen alleen de zes wintermaanden.
– Advertentie. Aanbesteding. Op maandag 17 okt. ’27 des nam. 3 uur zal ondergeteekende namens den heer Jan Bruins te Hardenberg in het café Frijling aldaar trachten aan te besteden: het bouwen eener korenmaalderij annex graanzolders. J.J. v.d. Berg, bouwkundige.

1927-10-07 Aanbesteding

Op maandag 17 okt. zal ondergeteekende namens den heer Jan Bruins te Hardenberg aan besteden het bouwen eener korenmaalderij annex graanzolders. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.
Gegund aan gebr. Hofsink te Heemse als laagste inschrijvers voor f. 16.978.

1927-10-14

– Advertentie. Geboorte: Pieter, z.v. dhr. ir. J. Wind en mw. Van Schuppen, Hardenberg.
– Advertentie. Verloofd: Zus Bruins en F.G. Boerrigter.
– Lutten. Verleden week donderdag gebeurde te Slagharen een ongeluk, waarbij de handelaar G.W. Nijhuis van hier door een auto van wed. Schreur te De Krim werd aangereden. Hoewel Nijhuis verwondingen bekwam, meende men dat het ongeval tamelijk goed was afgelopen. Doch naderhand is gebleken dat het wel erg was aangekomen, en maandag is Nijhuis overleden. Begrijpelijkerwijs is men zeer onder den indruk van het gebeurde.
– Naar men ons meedeelt moet ds. Westhoff op medisch advies eenige weken rust nemen en zich van allen ambtelijken arbeid onthouden.
– Gramsbergen. Naar we vernemen gaat dr. Van Maanen met zijn gezin ons a.s. zaterdag verlaten om zich metterwoon te vestigen te Oosterbeek. Zeer velen zien hun geachten geneesheer node vertrekken, daar hij in de 37 jaren hier practiserende, vele vrienden heeft verworven. Dr. Mooy heeft zich met ingang van 13 oktober hier gevestigd, voorlopig ten huize van den heer G.J. Snel.

1927-10-14 Dode door auto-ongeluk

Lutten. Verleden week donderdag gebeurde te Slagharen een ongeluk waarbij de handelaar G.W. Nijhuis van hier door een auto van wed. Schreur te De Krim werd aangereden. Hoewel Nijhuis verwondingen bekwam, meende men dat het ongeval tamelijk goed was afgelopen. Doch naderhand is gebleken dat het wel erg was aangekomen en maandag is Nijhuis overleden. Begrijpelijkerwijs is men zeer onder den indruk van het gebeurde.
Hardenberg. Hedenmiddag ging het paard van den heer S. van Gelder op hol. Het kwam met den wagen tegen het huis van den heer Eefting, waardoor de wagen omsloeg. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.
Hardenberg. Onze plaatsgenoot de heer A.J. Breukelman Hzn. wile donderdag met twee ijzeren ramen op den rug, per fiets een vonder over de Dedemsvaart paseren. Op zeker moment verloor hij het evenwicht en viel met fiets en ramen in het water. Door omstanders werd hij spoedig weer op het droge geholpen, zoodat dit ongeval naar te hopen is voor Breukelman geen nadeelige gevolgen zal hebben.
Deze week heerschte hier een groote bedrijvigheid. Er werd namelijk een hoogspanningskabel gelegd van het electrisch net. In de Vecht werkte de baggermachine om een geul te maken, daar de kabel vanuit de richting Bergentheim door de Vecht, en dan over den Brink en door het Veer naar Heemse moest worden geleid. Het werk van dezen kabel is: het leveren van stroom als de kabel uit de richting Dedemsvaart defect mocht geraken.
Gramsbergen. Naar we vernemen gaat dr. Van Maanen met zijn gezin ons a.s. zaterdag verlaten om zich metterwoon te vestigen te Oosterbeek. Zeer velen zien hun geachten geneesheer noode vertreken daar hij in de 37 jaren hier practiseerende, vele vrienden heeft verworven. We hopen dat het hem en zijn gezin welmoge gaan. Dr. Mooy heeft zich met ingang van 13 october hier gevestigd, voorlopig ten huize van den heer G.J. Snel.

1927-10-21 Diversen

– Advertentie. Geboorte: Aaltje en Hendrik, dr en zn van H.J. Merjenburgh en Z. Soer, Bergentheim.
– Advertentie. Geboorte: Afina, d.v. K. v.d. Veen en H. Moorlag, Beerzerveld, Kloosterdijk.
– Lutten. Naar we vernemen heeft de heer J. Broekroelofs wegens vergevorderden leeftijd zijn molen met woning verkocht aan onzen plaatsgenoot H. Altena voor f. 7750.
– Hardenberg. Maandagmiddag werd onder architectuur van den heer J.J. van den Berg voor den heer J. Bruins aanbesteed het bouwen van een korenmaalderij annex graanzolders. Laagste inschrijver: gebr. Hofsink voor f. 16.978.
– Gramsbergen. Toen woensdagmorgen de 74-jarige landbouwer H. Tabbert wilde helpen om een dorsmachine van zijn buurman te halen, reed hij over een hoop kaf, en daar hij te kort draaide, sloeg de dorsmachine om met het noodlottige gevolg dat hij er onder kwam en er levenloos onder weg werd gehaald.
– De Krim. Donderdag der vorige week is mevr. de wed. Colenbrander alhier in den kelder gevallen en zonder tot bewustzijn te zijn gekomen zondag overleden.
– Ds. Goris, 1877 – 17 oktober – 1927. Maandag 17 dezer herdacht ds. Goris te Ommen, onder zeer veel belangstelling, het feit dat hij voor 50 jaren als predikant werd bevestigd. We lezen over den jubilaris in ‘Het Geref. Kerkblad’ het volgende: Reeds jong had de Heere in zijn hart de begeerte gewekt om Zijn getuige te zijn. In de Hervormde Kerk te Hardenberg, onder leiding van vrome predikanten, wenschte hij zich te bekwamen voor godsdienstonderwijzer. Op aanraden van Ds. Sipkens ging hij echter naar Doetinchem, om daar tot predikant te worden opgeleid. Daar ging hij echter uit overtuiging over naar de Chr. Afgescheiden Kerk en vertrok toen naar Veldhausen (in de graafschap Bentheim) om daaronderwijs te ontvangen van Ds. Steffens. Edoch, de jonge Goris werd opgeroepen in militairen dienst. Hij schreef een brief aan Prof. Brummelkamp of er geen mogelijkheid bestond van dat juk bevrijd te worden. Tot antwoord kreeg hij echter: “Als ge een dienstknecht van den Hemelschen Koning wilt worden, is het goed, dat gij eerst den aardschen koning dient. Ik wenschte wel, dat al onze predikanten goede militairen waren geweest”. De jonge student werd soldaat, hoewel slechts voor korten tijd, en na afloop van zijn diensttijd zag hij zich weldra als student te Kampen ingeschreven. Voorspoedig in zijn studie mocht hij in 1877 het groote voorrecht genieten dat hij beroepbaar gesteld wwerd als predikant. Zijn eerste gemeente was Westmaas. Achtereenvolgens diende hij de kerken van Vroomshoop (1879-1884), Niezijl (1884-1885), Holten (1885-1887), Vroomshoop 2e maal (1887-1903), De Krim (1903-1909), Bergentheim (1909-1922) en daarna nog drie jaar als emeritus predikant de kleine kerk te Vriezenveen. 45 jaar heeft Ds. Goris dus in de provincie Overijssel de kerken gediend. Voor vele ‘mooie’ beroepen heeft hij bedankt.
– Advertentie. H.W. Weitkamp, manufacturen, Hardenberg.
– Advertentie. Wegens afschaffing boerderij. Boelhuis ten huize van den heer R. Langius te Bruchterveld.

1927-10-21 Nieuws

Gramsbergen. Toen woensdagmorgen de 74-jarige landbouwer H. Tabbert wilde helpen om een dorschmachine van zijn buurman af te halen, reed hij over een hoop kaf, en daar hij te kort draaide, sloeg de dorschmachine om, met het noodlottig gevolg, dat hij er onderkwam, en er levenloos onder weg werd gehaald.
Ds. G. Goris (1877, 17 october, 1927). Maandag 17 dezer herdacht ds. Goris te Ommen, onder zeer veel belangstelling het feit dat hij voor 50 jaren als predikant werd bevestigd. We lezen over den jubilaris in ‘Het Gereformeerd Kerkblad’ het volgende: Reeds jong had de Heere in zijn hart de begeerte gewekt om zijn getuige te zijn. In de Hervormde Kerk te Hardenberg, onder leiding van vrome predikanten, wenschte hij zich te bekwamen voor godsdienstonderwijzer. Op aanraden van Ds. Sipkens ging hij echter naar Doetinchem, om daar tot predikant te worden opgeleid. Daar ging hij echter uit overtuiging over naar de Christelijk Afgescheiden Kerk en vertrok toen naar Veldhausen (in de graafschap Bentheim) om daar onderwijs te ontvangen van Ds. Steffens.
Edoch, de jonge Goris werd opgeroepen in militaire dienst. Hij schreef een brief aan prof. Brummelkamp of er geen mogelijkheid bestond van dat juk bevrijd te worden….
Voorspoedig in zijn studie mocht hij in 1877 het groote voorrecht genieten dat hij beroepbaar gesteld werd als predikant. Zijn eerste gemeente was Westmaas. Achtereenvolgens diende hij de kerken van Vroomshoop (1879-1884), Niezijl (1884-1885), Holten (1885-1887), Vroomshoop 2e maal (1887-1903), De Krim (1903-1909), Bergentheim (1909-1922) en daarna nog 3 jaar als emeritus predikant de kleine kerk te Vriezenveen. 45 jaar heeft ds. Goris dus in de provincie Overijssel de kerken gediend c.a.

1927-10-28 Radio

Advertentie. Radio-distributie! Door B. en W. van Hardenberg is mij vergunning verleend voor het aanleggen van een radiodistributienet. Voor de uitvoering hiervan heb ik mij de medewerking verzekerd van bekwame technici op dit gebied, zoodat u een uitstekende weergave wordt verzekerd. Om de prijs zoo laag mogelijk te kunnen houden, verzoek ik reeds nu aanmelding van deelnemers! Voorloopig is de maximale prijs vastgesteld op f. 12,50 aansluitkosten voor aansluiting op 2 programma’s, f. 10,00 aansluitkosten voor aansluiting op 1 programma, wekelijks f. 0,60 voor 2 programma’s, en f. 0,50 voor 1 programma. Luidsprekers met garantie vanaf f. 22,00. Aanbevelend, G. van Beynum.
Zie krant d.d. 21-09-1928. Advertentie: Binnen enkele dagen beginnen wij te bouwen met het net voor de radio-distributie. Geeft u dus spoedig op. G. van Beynum.

1927-10-28

– Bergentheim. De slagerij van den heer J.P. van Delden is door onderhandse verkoop overgegaan aan den heer B. de Hoop van Vroomshoop.
– Rouwadvertentie: Jan Wind, oud ruim 50 jaar, Enschede.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Fredrik Leideman en Geertruida van den Berg, Ebbenbroek.
– Advertentie. Radio-distributie! Door B. en W. der gemeente Hardenberg is mij vergunning verleend voor het aanleggen van een radio-distributienet. G. van Beynum.
– Advertentie. Verkoop toonbank met graniet blad c.a. ten huize van mej. de wed. Makkinga op den Brink te Heemse.

1927-10-28 Jacht

Gramsbergen. Op het landgoed ‘de Groote Scheere’ van Baron van Lijnden te Velp, zijn in de afgeloopen week in vier dagen door twee jagers geschoten een reebok, 10 hazen, 4 konijnen en 42 fazanten.

1927-11-04

– Rouwadvertentie: Gerhard Scholten, oud 45 jaren, Heemse.
– Rouwadvertentie: Hendrik Luisman, oud 43 jaren, Bruchterveld.
– Rouwadvertentie: Ds. Jonkers, hervormd predikant te Lathum.
– Advertentie. Geboorte: Francoise Anna Sophie, d.v. J. Firet Jzn. en A.K. v.d. Ploeg, Hardenberg.
– Advertentie. Ondertrouwd: H. de Jonge en D. Wesselink.
– Lutten. Tijdens den hevigen stormwind in den nacht van vrijdag op zaterdag is de woning van L. Smit aan ’t Haantje ingewaaid. De heer Smit was bezig een nieuwe woning te bouwen. De werkzaamheden waren in zoverre voltooid dat men reeds het oude voorhuis, dat nog stond, had afgebroken en in het nieuwe zijn intrek ahd genomen. Het huis woei boven hun hoofd in, doch gelukkig werd niemand getroffen.
– Tot hoofd der Chr. school te Rheeze is benoemd onze vroegere plaatsgenoot de heer J. Bonema, thans wonende te Enschede.
– Advertentie. Verkoop mobilia te Lutten voor de heer Johan Broekroelofs (o.a. molenaarswagen, fornuispot etc.) en voor de heer Jan Blokzijl aldaar (ledikanten, winkelkoffiemolen etc.).
– Advertentie. Kleeding naar maat, H.C. Jansen, Hardenberg (met illustratie).

1927-11-11

– Advertentie. Geboorte: Lutina Anna Jantina, d.v. J.B. Oostenbrink en A. Douma, Heemse.
– Rouwadvertentie: L. Schonewille, 67 jaar, Bergentheim.
– Rouwadvertentie: Aaltje Cramer-Hulter, oud 30 jaren, Hoogenweg.
– Advertentie. 35-jarig huwelijk: Hendrik Bosch en Gerritdina ten Brinke, Hardenberg.
– Advertentie. Voorloopige aankonding: opening van den nieuwen winkel op vrijdag 25 november. Wed. J.H.W. Makkinga, Brink, Heemse.
– Advertentie. Zekeringen-fabriek. Jongens en meisjes van 14-17 jaar, die te werk wenschen te worden gesteld op bovengenoemde fabriek gelieven zich aan te melden ten gemeentehuize. Stad Hardenberg.
– Advertentie. f. 25 gulden belooning voor dengene die een weggevlogen papagaai terugbrengt. Het dier roept niets anders dan: ‘Koopt uw vleeschwaren bij Leman!’, ziet onze etalage.
– Advertentie. Machinale breierij Truida Bosch, Eierenmarkt.

1927-11-11 Zekeringenfabriek

Jongens en meisjes van 14-17 jaar, die te werk wenschen te worden gesteld op de zekeringenfabriek, gelieven zich aan te melden ten gemeentehuize op dinsdag 15 november. Stad Hardenberg.

1927-11-11 Opening

Voorloopige aankondiging. Opening van den nieuwen winkel op vrijdag 25 november. Wed. J.H.W. Makkinga, De Brink, Heemse.
Krant d.d. 18-11-1927. Heemse. Gaarne vestigen wij de aandacht op de advertentie in ons nummer van heden, waarin wed.Makkinga bericht dat de nieuw verbouwde winkel op a.s. vrijdag 25 nov. zal geopend worden. Wanneer wij zeggen van ‘nieuw verbouwde winkel’ is dat eigenlijk niet juist. Het oude huis is nam. geheel afgebroken en op de plaats van het oude is een nieuw woonhuis met winkel verrezen. Het is een heele onderneming geweest. Niet veel komt het voor dat men een nieuw woonhuis op de plaats van het oude zet. In een houten gebouwtje is in den afgeloopen zomer de zaak zoo goed en zoo kwaad als ’t ging, gaande gehouden. Onder architectuur van den heer Wilms, hebben de ambachtslieden van den Brink een gebouw daargesteld, wat gezien mag worden en dat van kunde getuigt. Stond het huis voorheen nog wat in de laagte, nu is het flink hoog gezet. En de winkel is ruim en groot, en ingericht zooals de tegenwoordige tijd dat vraagt.

1927-11-18

– Advertentie. Geboorte: Hendrik, z.v. F.H. Zweers en P. Meijer, Hardenberg, Fortuinstraat.
– Rouwadvertentie: Lutina Anna Jantina Oostenbrink, Heemse.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Veneman en Geertje Luisman, Bruchterveld.
– Advertentie. Auto te huur, billijk tarief. A. van Faassen, Lutten.
– Heemse. Gaarne vestigen wij de aandacht op de advertentie in ons nummer van heden waarin wed. Makkinga bericht dat de nieuw verbouwde winkel op a.s. vrijdag 25 nov. zal geopend worden. Wanneer wij zeggen van ‘nieuw-verbouwde winkel’, is dat eigenlijk niet juist. Het oude huis is nl. geheel afgebroken en op de plaats van het oude is een nieuw woonhuis met winkel verrezen. Het is een hele onderneming geweest. Niet veel komt het voor dat men een nieuw woonhuis op de plaats van het oude zet. In een houten gebouwtje is in den afgelopen zomer de zaak zo goed en zo kwaad als ’t ging, gaande gehouden. Maar nu wordt deze opoffering ruimschoots beloond. Onder architectuur van den heer Wilms hebben de ambachtslieden van den Brink een gebouw daargesteld wat gezien mag worden en dat van hun kunde getuigt. Stond het huis voorheen wat in de laagte, nu is het flink hoog gezet. En de winkel is ruim en groot, en ingericht zooals de tegenwoordige tijd dat vraagt.
– Veiling woonhuis te Gramsbergen voor mej. Geertruida Veurink c.s., staande en gelegen in de Voorstraat (thans in huur bij den heer Bos).
– Advertentie. Opening van onzen nieuwen winkel. In onze naar de eischen des tijds ingerichte etalages vindt u ruime sorteering in alle soorten krentenbrood, wittebrood, gebak, koekjes, gevulde en ongevulde speculaas, brokken, letterbanket enz. enz. Wed. J.H.W. Makkinga, Brink, Heemse.

1927-11-18 Gemeentelijk Belang

Hardenberg. Maandagavond vergaderde in het lokaal van de oude openbare school alhier de vereeniging ‘Gemeentelijk Belang’ . De voorzitter de heer De Bruin heette de aanwezigen welkom (het waren er slechts 20). De voorzitter begon met te zeggen dat sommigen van meening waren dat de vereeniging ontbonden was, omdater in zoo’n langen tijd geen vergadering was geweest. Dit is echter niet het geval, het bestuur heeft zelfs dikwijls vergaderd. Thans meent het bestuur echter dat de tijd gekomen is om eens een algemeene vergadering te houden. Wanneer we terugzien op het vele goede dat hier tot stand is gekomen, dan wil spreker in de eerste plaats wijzen op de fabriek die hier eerstdaags gevestigd zal worden, en die naar hij hoopt nog aanmerkelijk zal uitgebreid kunnen worden. Een woord van dank komt zeker onzen burgemeester toe voor de vele bemoeiingen die hij zich in dezen heeft getroost, daar ook andere gemeenten zeer gaarne een dergelijke fabriek in haar midden hadden zien verrijzen.
(de vorige vergadering was geweest op 8 dec. 1925)

1927-11-25

– Advertentie. Geboorte: Herman Heinrich, z.v. H.W. Weitkamp en Z.F. Dekker, Tjiranggon, Soekaboemi (N.O.I.), 23 nov. 1927.
– Rouwadvertentie: Jan Mensink, oud 49 jaar, Hardenberg.
– Rouwadvertentie: Wichem Westhoff, predikant der Nederlands Hervormde Gemeente te Hardenberg, oud ruim 65 jaren.
– Rouwadvertentie: Heden trof onze vereeniging een droeve slag, door het overlijden van onzen zoo zeer geachten voorzitter en oprichter onzer afdeeling van de N.C. Geheel-Onthouders, ds. Westhoff. Namens het bestuur der afd. Hardenberg-Heemse, J. Fredriks (secr.).
– Rouwadvertentie: Zwaantje Uelderink-Hannink, oud ruim 37 jaar, Brucht.
– Rheeze. Dinsdagavond werd in de chr. school gelegenheid gegeven afscheid te nemen van het hoofd der school, den heer C. de Boer die reeds bijna 13 jaren hier werkzaam was. De voorzitter, J. Altena, opende de vergadering.
– Hardenberg. Maandagmorgen ging de mare door onze plaats, dat ds. Westhoff in den afgeloopen nacht overleden was. Hoewel Z.Eerw. ongesteld was, kwam deze tijding nog onverwachts. Want juist zondag gevoelde de patiënt zich vrij goed en was nog al opgewekt. De overledene werd in 1862 geboren en bereikte dus den 65-jarigen leeftijd. In het jaar 1889 werd hij candidaat, deed 22 sept. van dat jaar zijn intrede te Colderveen en stond sedert 1894 alhier. Donderdag werd in de kerk een lijkdienst gehouden die onder leiding stond van ds. Van der Sluijs van Dedemsvaart en door een zeer talrijke schare werd bijgewoond. Op het kerkhof werd nog gelegenheid gegeven het lijk te zien. Aan de groeve werden door den heer Fredriks namens de familie de aanwezigen dank gezegd voor de belangstelling.
– Advertentie. Lessen Hoogduitsch. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het geven van Duitsche Lessen. Aangifte aan bureau van dit blad. B.H. Holsmölle, onderwijzer te Wielen (Duitschl.).
– Advertentie. Het Fruithuis, Voorstraat, F. Meijer, telef. 43.

1927-11-25 Westhoff dood

Hardenberg. Maandagmorgen ging de mare door onze plaats dat ds. Westhoff in den afgeloopen nacht overleden was. Hoewel Z.Eerw. ongesteld was, kwam deze tijding nog onverwachts. Want juist zondag gevoelde de patient zich vrij goed en was nogal opgewekt.
De overledene werd in 1862 geboren en bereikte dus den 65-jarigen leeftijd. In het jaar 1889 werd hij candidaat, deed 22 sept. van dat jaar zijn intrede te Colderveen en stond sedert 1894 alhier c.a.

1927-11-25 Veiling

Notaris Kelder is voornemens zat. 26 november ten verzoeke van mej. Geertruida Veurink c.s. diens huis met tuin staande en gelegen in de Voorstraat te Gramsbergen, thans in huur bij den heer Bos.

1927-12-02

– Rouwadvertentie: Jennigje Hofsink-Lamberink, oud ruim 59 jaar, Diffelen.
– Slagharen. De oudste inwoner der gem. Ambt Hardenberg, de heer Donker te Schuinesloot, welke bijna 95 jaren is, is thans ernstig ziek.
– Gistermiddag, toen de heer Nijman in een vrachtauto een lading varkens wilde vervoeren van het station der D.S.M. naar de exportslagerij, brak de as van de achterwielen, zodat de auto op de weg zakte. De varkens moesten alle worden overgeladen. De auto werd hersteld door den heer Ten Cate alhier. Het ongeval trok veler belangstelling, waaraan het geschreeuw der varkens zeker niet weinig meehielp. Gelukkig gebeurden geen persoonlijke ongelukken.
– Advertentie. De brandstoffenhandel van E. Renkema, Hardenberg, levert u 1e soort steenkool, gewassen anthraciet en bruinkoolbriketten.
– Advertentie. Heden ontvangen, een groote partij heeren- dames- en kinderschoenen. B.J. Hubert, Lutten, schoenmakerij, schoenhandel.
– Advertentie (groot): Een prachtig St. Nicolaas-cadeau vindt u in de rijwielzaken van Oostenbrink en Lägers, te Lutten en Heemse. Ruime keuze in Burgers, E.N.R., Gazelle en Union-rijwielen.
– Advertentie. De Sint-Nicolaas-tafel is weer gereed! H. Tukkers v.h. Z. Koeslag.

1927-12-09

– Advertentie. Geboorte: Gerarda Hendrika, d.v. J. Fredriks en J. Varwijk, Hardenberg.
– Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Ringenier en Johanna Moeken, Hardenberg.
– Sibculo. Vorige week vrijdag daalde op de Westerhaar een luchtballon. De ballon was gemerkt ‘Munster II’; in de mand bevond zich als leider van de vlucht de heer Fritz Pratje, leeraar aan de Munstersche handelsschool met vier tochtgenooten, een heer en drie dames. Om 11.20 uur was men te Munster opgestegen. boven het wolkendek zwevend, in ’t winterzonnetje, is men naar ons land afgedreven, om hier circa drie uur te landen. Er was nog wat ballast aan boord en tot viermaal toe werd er gelegenheid gegeven een tochtje van een paar minuten te maken. Van de groote massa nieuwsgierigen waren er maar enkelen zoo gelukkig. De luchtreizigers zijn nog denzelfden avond naar Munster teruggekeerd.
– Advertentie. Naamkaartjes, boekhandel, B.J. Frowijn, Hardenberg.

1927-12-16

– Rouwadvertentie: Jan Harm Hakkers, oud 80 jaar, Diffelen.
– Slagharen. De oudste inwoner onzer gemeente, de heer Donker, is zondagavond in den ouderdom van 95 jaren overleden.
– Advertentie. Woninginrichting. J.R. Zweers, Voorstraat 43-45, Hardenberg.

1927-12-16 Oudje dood

Slagharen. De oudste inwoners onzer gemeente, de heer Donker, is zondagavond in den ouderdom van bijna 95 jaren overleden.

1927-12-23 Dood

Hardenberg. Te Diffelen is deze week de heer J.H.S., toen hij plaggen wilde halen, van den wagen gevallen en bewusteloos blijven liggen. Toen eindelijk hulp kwam opdagen, waren de levensgeesten reeds geweken.

1927-12-23

– Rouwadvertentie: Hendrik Waterink, oud 65 jaar, Brucht.
– Advertentie. Geboorte: Meindert, z.v. J. de Boer en M. van Beek, Heemse.
– Advertentie. Aanbesteding voor het leveren en plaatsen van een ijzeren hek voor de Christ. Landbouwwinterschool en aangrenzende perceelen. In opdracht van B en W van Ambt Hardenberg.
– Te Diffelen is deze week de heer Hendrik Jan Stegeman, toen hij plaggen wilde halen, van den wagen gevallen en bewusteloos blijven liggen. Toen eindelijk hulp kwam opdagen, waren de levensgeesten reeds geweken.
– Gele rozijnen zonder pit, krenten, pruimen, abricozen, koffieboonen, margarine, wijn, likeur, G. de Jongh
– prima regenjassen, gebr. D.M. Bromet
– koopje, eenige fijne gummi regenjassen, P. Wamelink
– koehuiden, 46 cent, fa. wed. M.L. Roos, Hardenberg
– opruiming kachels, J.R. Zweers
– Hardenberg, de heer G.F. van Vliet, onderwijzer aan de chr. Mulo school, die 1 jan. 1928 het onderwijs gaat verlaten, gaf laatste les.
– Kerstkransen gevuld met meikersen, appelbollen, saucysebroodjes, weihnachtstollen enz. H. Tukkers, v/h Z. Koeslag
– varkenskoppen, Nijman’s Exportslachterij
– mantels, groote opruiming, wed. M.L. Roos
– De nieuwe rund- en varkenslagerij, Oosteinde, P. van Velzel
– Alle slagers worden rijk, A. Vlogman, Hardenberg
– worst met muziek! D. Blein
– nieuwjaarskaarten, D. Steenwijk
– dik glas voor kippenhokken, C. Vasse op den Brink
– kerstboomversiering, Roel’f Bosch
– krentebrood, suikerbrood, J.B. Oostenbrink, Heemse
– ijzerkoekenijzer, te huur en te koop bij J.R. Zweers
– Albino’s kerst- en nieuwjaarsreclame, onze wijnen zijn de beste, onze kerstpudding mag ook in uw huis niet ontbreken, filiaal Hardenberg, D. Steenwijk
– ruime sortering tafel- en schoorsteenzwilk, kachelzeiltjes, matten enz., H.B. Scheffer aan de Markt, Hardenberg
– Chianti (uitspreken: Kjanti), een heerlijke zoete Italiaansche wijn op origineele vierkante flesch a f. 1,30 verkrijgbaar bij J.B. Oostenbrink, Heemse, J. Bakker, Hardenberg
– naamkaartjes, J. Olthoff

1927-12-30 Nieuw

Hierdoor maak ik het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat aan de smederij is verbonden een electro-technisch bureau. Egbert Dekker, electricien, Bergentheim.

1927-12-30

– Rouwadvertentie: Hendrik Jan Stegeman, oud ruim 65 jaar, Diffelen.
– Rouwadvertentie: J.H. Smit, oud 81 jaar, Hardenberg.
– Advertentie. Hierdoor maak ik het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend, dat aan de smederij is verbonden een electro-technisch bureau. Egbert Dekker, electricien, Bergentheim.
– naar we vernemen zal donderdag 5 jan. in de Bewaarschool een film worden vertoond over de tuberculosebestrijding bij het rundvee, toegankelijk voor melkleveranciers van de Boterfabriek ‘Salland’
– Tot tijdelijke leerkracht is hier aan de Chr. Lagere school benoemd de heer G.F. van Vliet, laatstelijk werkzaam aan de M.U.L.O.
– In een gehouden raadsvergadering is besloten een tuin, gelegen bij den Gramsbergerweg en toebehoorende aan mej. de wed. Hs. Vasse, aan te koopen voor f. 2400
– electrische waschmachines, electrische stofzuigers, electrische strijkijzers, electrische kachels, electrische keteltjes, G. van Beynum, tel. 49, Hardenberg
– Zij die nog een knipcursus wensen… mej. A. Zweers, Eiermarkt
– manufacturen zware gebreide mans- en vrouwenborstrokken en -broeken, gemoltonneerd ondergoed, onderjurken, H.W. Weitkamp – Kousen, doeken, dassen, handschoenen, dekens, sajet en wollen garens, P. van Grieken, Voorstraat 23, coupeuse aan de zaak verbonden
– verkoop wegens vertrek, roerende goederen ten huize van den heer G.J. Blankvoort te Bergentheim
– advertentie van A. Snijders te Baalder, wild- en pluimveehandel