1928-01-06 Diversen

Hardenberg. Gedurende het jaar 1927 zijn in deze gemeente 147 personen aangekomen en 169 vertrokken, alzoo een vermindering van 22 personen. Het totaal aantal inwoners bedroeg op 1 jan. 1928: 2493.
Onze plaatsgenoot A. Nijzink was dezer dagen 25 jaren werkzaam bij de firma J. Eefting. De heer Nijzink werd door de firma vereerd met een compleet kamer-ameublement.
Op 16 jan. hoopt de heer Kruithof, blinde organist te Kampen, in de gereformeerde kerk een orgelbespeling te geven.
Woensdagmiddag had in de geref. kerk de doleantie-herdenking plaats.
Hoest-artikelen, thymstroop, slakkenstroomp, abdijstroop, duivenborsthoning, kinkhoestdrank dr. Brummer, hoestpoeders, Lakerolpastilles, Formanwatten, aspirintabletten, emserwater, emserzout, mentholbonbons, slijmpillen enz. enz. Vrielinks’ drogisterij, Hardenberg
Openbare lezing met lichtbeelden uitgaande van de Ned. Herv. Jongelingsvereeniging Maranatha te Bergentheim.
Koude voeten? Koop een warmwaterkruik bij A. Breukelman, koperslager, Hardenberg
Opruiming van restanten beelden, met of zonder eiken tafeltje voor minder dan de helft der waarde. Ook van porselein, glas, aardewerk en nikkel. J.R. Zweers, Hardenberg.
N.V. Albino-maatschappij. Zat. 14 januari openen wij, wegens verplaatsing van ons filiaal G.J. Blankvoort te Bergentheim, een nieuw filiaal bij Lambert de Lange te Bergentheim C 289.

1928-01-13 Diversen

Over 1927 zijn door B. en W. van Hardenberg 25 bouwvergunningen verleend; hiervan betroffen 14 het oprichten van woningen, waarvan op 31 dec. ll. 11 gereed waren en 8 het oprichten van niet ter bewoning bestemde gebouwen, terwijl 3 vergunningen werden verleend voor gedeeltelijke vernieuwing.
Naar we vernemen hoopt de heer J. Fredriks, godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. alhier, op zondag 19 febr. den dag te herdenken dat hij voor 40 jaar zijn ambt als zodanig alhier aanvaardde…
Opruiming van alle artikelen tegen verminderde prijzen. Sokken, kousen, kinderhandschoenen, zelfbinders, vlinderstrikjes, kinderborstrokjes, kindervesten, manchetknopen, onderjurken. Bolte, Fortuinstraat.
Rheumatiek. Sloans Liniment, Ellimans Embrocation, Thermogene watten, rheumatiek olie, togaltabletten, kloosterbalsem, sanapirin tabletten, pain expeller. Firma J.H. Bosch, telef. 38.
Te huur tegen 1 mei of eerder, een huis in de Voorstraat te Stad Hardenberg, waarin thans en eenige jaren een drukke barbierszaak (Valkman, in een pand achter het stadhuis, wordt Wallage ?) wordt uitgeoefend. Te bevragen bij L. Leman te Hardenberg.

1928-01-20 Scheepvaart

Hardenberg. Het aantal schepen dat in 1927 de nog wel wat primitieve haven hier binnenliep, bedroeg 74, met een gezamenlijken inhoud van ca. 5800 ton. Dit betrof waarschijnlijk het aantal waarvoor havengeld ontvangen is.
In het geheel zijn er geweest 137 schepen, 16 motor- en 121 zeilschepen met een inhoud van 9326 ton.
De heer G.F. van Vliet, thans tijdelijk werkzaam aan de Chr. school alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. school te Kampen.
Van woensag- en donderdagnacht is het eindsluitkastje, dat in een paal van het electriciteitsbedrijf zit, in de buurt van den heer Peltjes, vernield, waardoor donderdagmorgen de Hoogenweg en ook nog een gedeelte van Hardenberg van stroom was verstoken. De baldadigen hadden het slot verbroken zodat er water in het kastje liep en er kortsluiting ontstond. Het is te hopen dat de schuldigen ontdekt worden en een flinke straf krijgen, zodat er aan een dergelijke vernielzucht een einde komt.
Celluloid deurplaten, in alle kleuren en maten, zeer goedkoop, J. Zweers, Hardenberg, schilder.
Ondergetekende maakt bekend dat hij zich heeft gevestigd als kleermaker …. H. Hamberg, Den Velde, gedimplomeerd heren en dames-kleermaker.
Vetleeren schoenen, beenkappen, viltpantoffels, H.J. Santman, schoenhandel, Hardenberg

1928-01-20 Vestiging

Ondergeteekende bericht dat hij zich heeft gevestigd als kleermaker en beveelt zich beleefd aan voor het maken van alle voorkomende kleedingstukken, zoowel voor dames als heren. H. Hamberg, Den Velde.

1928-01-27 Opening

Bekendmaking. Ondergeteekende De Hoogeveensche Oliehandel L. Zinger, maakt aan hare afnemers van vloerolien bekend, dat vanaf heden deze vloerolien alleen verkrijgbaar zijn bij den heer J. Zweers, schilder nabij de markt te Hardenberg.
Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte clientele, dat hij a.s. dinsdag 31 januari zijn nieuwe kapperszaak zal openen in het perceel, gelegen aan de Voorstraat naast de woning van dr. Kattenwinkel. Maandag 30 januari is zijn zaak wegens verhuizing gesloten. B. Valkman, coiffeur (kapper), Hardenberg.
Krant d.d. 03-02-1928: De heer Middendorp stelde door verbouwing van zijn schuur den heer B. Valkman in staat in de Voorstraat een – zooals men dat noemt – naar de eischen des tijds ingerichte kapperszaak te openen. Men verbaasd er zich over hoe van dit pand zulk een mooie zaak is kunnen worden gemaakt. De heer Valkman zal dunkt ons met genot zijn werk hier verrichten en aan klanten zal het hem wel niet ontbreken.

1928-01-27 Jubileum

Jubileum J. Grooters. Het lokaal van de Nederlands Hervormde Kerk te Heemse was maandagavond flink bezet, toen de jubilaris met zijn familie binnenkwam en het zag er van binnen feestelijk uit: overal groen en bloemen. Ds. Visbeek, die de leiding had van deze feestelijke bijeenkomst, sprak in het openingswoord zijn dank uit voor hetgeen de jubilaris gedaan had voor de gemeente van Heemse. Hij bespeelde niet alleen gedurende 25 jaren het orgel, maar was tevens als kerkelijk ontvanger gedurende dien tijd werkzaam. En steeds heeft hij zijn werk gedaan met liefde en toewijding c.a.

1928-01-27 Diversen

Maandagmorgen gind de landbouwer G.H. Pullen van Bruchterveld naar de markt alhier. Bij de woning van E. Schuurman op den Spokenkamp schrok het paard voor een voorbijrijdende auto, en kwam paard en wagen in een diepe sloot terecht. Gelukkig was daar juist volk aanwezig, die een en ander spoedig op het droge wisten te brengen.
Toen de zoon van smid Borneman, Egbert, een paard uit den stal wilde halen, sloeg het dier eensklaps achteruit en trof hem tegen den buik, wat natuurlijk hevige pijn veroorzaakte. Geneeskundige hulp werd terstond ingeroepen.
Tot telegrambesteller aan het postkantoor alhier is aangesteld de heer J. Zweers van het Oosteinde alhier, in plaats van J.W. Schutte, die hiervoor had bedankt.
Bekendmaking. De ondergeteekende, de Hoogeveensche Oliehandel L. Zinger, maakt aan hare afnemers van vloerolien bekend dat vanaf heden deze olien alleen verkrijgbaar zijn bij den heer J. Zweers, schilder nabij de markt te Hardenberg.
Knip dit uit. Bij de ondergetekende zijn alle dagen weer verkrijgbaar onderstaande, door het proefstation te Wageningen gegarandeerde zaden. Roode klaver, witte klaver, Zweedsche Bastaard, Hopperups, Dolklaver of Dopklaver, Engelsch Raygras, Paceyegras voor gazons enz. G. Zweers Jz., Hardenberg.

1928-02-03 Diversen

Te huur: een woon- en winkelhuis, geschikt voor alle affaires, tegen 1 mei e.k. bij E.J. Boers, Brink
Mooie gezonde boomen, mooie vruchten, krijgt u door het bespuiten van uwe vruchtboomen met vruchtboom-carbolineum. Ook per liter. L. Tieman & Zn., tuinman, Hardenberg.
Bioscoopvoorstelling van de wereldberoemde film ‘de Eeuwige Stilte’ op wo. 8 febr., ’s avonds om 8 uur in de Bewaarschool te Hardenberg.
Th. Stad, sigarenmagazijn ‘De Brink’, B. Valkman, Hardenberg, W. Eikendal, Hardenberg.

1928-02-10 Gereformeerde school Lutten

Donderdagavond werd in de gereformeerde kerk een herdenkingssamenkomst gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school voor gereformeerd onderwijs. Voor deze gelegenheid was de kansel omkranst met groen en kunstbloemen, waarboven Hollands driekleur zijn banen ontplooide. Op een door den heer De Vries geschilderd bord, waren prachtig domineerend in rood en goud de woorden aangebracht: Soli Deo Gloria, 25-jarig jubileum Geref. Schoolvereen. …
Als wij, zegt spreker, ons een 70 jaren terug denken, zeggen we: wat een verschil, toen en nu. Er behoorde vroeger moed toe om te beginnen met een christelijke school. Eerst durfde de kerkeraad het niet aan, doch een jaar later nam hij het besluit gelden in te zamelen. Men voelde dat men, om der doopsbelofte getrouw te blijven, de kinderen niet naar de openbare school kon zenden. Toen, opeens, zei een broeder dat het bestuur huis en grond van Van Zwolle moest koopen. Weer werd geld verzameld, en de school kwam tot stand. In den zomer van het jaar 1902 werd de eerste steen gelegd; wat men haast niet durfde gelooven, geschiedde. Den 2en jan. 1903 werd de heer Slingenberg als eerste hoofd door ds. Schoemakers geinstalleerd. De wordingsgeschiedenis was ten einde. Thans zijn de twee lokalen tot 5 aangegroeid.
Check bovenstaande jaartallen, want… zie groot verhaal in de krant van 17-02-1928 ‘Schooljubileum Lutten’.

1928-02-10 Diversen

Kinderwagens in de nieuwste kleuren en modellen. J.R. Zweers, Hardenberg.
Varkenskoppen, 18 cent per pond, Brunink.
Verzuim niet, heden mijn etalage te bezichtigen. Groote prijsverlaging van Sluis’ Opfok- en ochtendvoer. Fa. J.H. Bosch, Hardenberg, tel. 38.
Zie onze groote voorraad petten, sportcapes steeds soepel en passend. Strikken, boorden, hemden, sokken enz. Courante manufacturen, komt en ziet bij H. ten Brinke, Stationsstraat, Hardenberg.
Radio? Natuurlijk een Philips’ toestel. G. van Beynum, Hardenberg, tel. 49.
Veiling. Not. Zwamborn, in cafe Leering, voor mej. de wed. J. Mensink te Hardenberg. een voor weinig jaren nieuw gebouwd dubbel woonhuis met schuur, erven en tuingrond aan de Sallandschestraat.
Mooie advertentie van H.C. Jansen, Hardenberg, Kleeding naar maat (met man in lange jas en hoed op)

1928-02-17 Woningbouw

Aanbesteding. B. en W. van Stad Hardenberg zullen op donderdag 1 maart 1928 ten raadhuize in het openbaar aanbesteden: het bouwen van zes woningen in drie blokken.
In de raadsvergadering van 2 maart 1928 is besloten de bouw te gunnen aan de laagste inschrijvers de heren Alb. en H. Hamhuis te Heemse voor de somma van f. 19.880.

1928-02-17 Ongeluk

Bergentheim. Maandagavond gebeurde hier een tragisch ongeluk. Het dochtertje van H. Stobbe, wonende op Java, keerde ’s avonds ongeveer 5 uur van de ouderlijke woning weer terug naar haar dienst. Ze werkte bij den heer E.R. (Egbert Reiling) toen ze daar niet aankwam, werd door den vader en genoemden E.R. gezocht tot laat in den avond. Eindelijk werd ze opgevischt uit de wijk; de levensgeesten waren reeds geweken. Arme ouders, die op zoo’n noodlottige wijze een aankomend meisje moeten missen.

1928-02-17 Diversen

Not. Zwamborn zal op 20 feb. ten huize van dhr. G. Bos aan de Markt te Hardenberg verkopen: eenige diverse 2e handsch rijwielen (nieuw gelakt en vernikkeld), goed onderhouden kinderwagen, 1 electr. kroon met 9 lampen, 1 mahoniehouten muziekkastje met 17 platen, 1 groote rieten stoel enz.
Overgordijnen levert J. Fredriks jr., in alle soorten. Garnituren in eiken, mahonie, wit gelakt, koper, brons enz.
Groote voorraad vitrage, meer dan 100 dessins voorradig. Japonstoffen, mousselines, kunstzijde en wollen stoffen. Oosteinde.
Men kan weten dat Bolte in de Fortuinstraat er steeds meer op vooruit gaat. Nu laat hij weer verschijnen, goedkoope en toch mooie gordijnen enz.
Vitrage, meubelmagazijn Grooters
Koopt uw kunstmoederlampen en onderdeelen bij A. Breukelman, koperslager, Hardenberg.
Aanbesteding. Het bouwen van zes woningen in 3 blokken, Gemeente STad Hardenberg.

1928-02-17 Diversen

Uit verslag raad Stad Hardenberg. Vervolgens wordt gelezen een adres van eenige bewoners van de Doelen om de straat, loopende langs het pakhuis van Bruins naar de Lage Doelen, te beklinkeren met de uitkomende klinkers uit de Fortuinstraat. Daar men algemeen inziet dat dit straatje noodzakelijk verbetering behoeft, wordt hier toe besloten.
De personen, belast met het ophalen der tonnetjes, vragen een gesloten wagen hiervoor. De voorzitter zegt dat hier ook nogal bezwaren aan zijn verbonden en daarom stellen B en W voor dat ieder die hiervan gebruik wenscht te maken f. 5 zal moeten storten in de gemeentekas, teneinde daarvan de onkosten te bestrijden. Ook zullen de ophalers geen geld meer behoeven toe te geven. (reinigingsdienst / huisvuil / vuilnis / riool)
Vervolgens wordt besloten de Hardenbergermarsch achter Borneman op de gewone wijze te verhuren, doch op voorstel van dhr. Wamelink wordt besloten dat deel van den Marsch dat op het Holt ligt, in perceelen te verhuren.
Het maken van een los- en laadplaats wordt in geheime zitting behandeld.
Een stukje grond, liggende naast de ambtswoning, zal gelijktijdig met de Marsch worden verhuurd.
De voorz. doet nog mededeling dat met de bestrating van Stobbenhaar is begonnen.
De heer J.R. Zweers wijst op de slechte toestand van den weg in de Burgerkampen. De heer Wamelink stelt voor om de uitkomende keien in het straatje bij ’t pakhuis van Bruins direct naar het veld te brengen en aldaar te gebruiken. Goedgevonden.
Salaris gemeenteopzichter Breukelman van 600 naar 1000 p/jr Ook aan den volontair ter secretarie Gerrits wordt over 1927 een gratificatie verleend. Tenslotte wordt op de begroting gebracht een post van f. 100 teneinde het ameublement in de raadzaal wat op te knappen.

1928-02-24 Diversen

Indertijd besloot de gemeenteraad de Fortuinstraat te verbeteren. DIt werk wordt thans uitgevoerd. De stoepen en ’t trottoir worden geheel of gedeeltelijk weggebroken, waardoor de weg veel breeder wordt. Ook voor een goede riolering wordt zorggedragen.
Sibculo. Zondagnamiddag had in de hervormde kerk alhier een herdenkingssamenkomst plaats bij gelegenheid van 40-jarig ambtsjubileum van de heer Fredriks. De belangstelling was enorm, de kerk was bijna te klein. Onder de aanwezigen waren de familie van den jubilaris, de kerkeraad van Hardenberg, en de predikanten ds. Vriezen van Tubbergen, ds. Visbeek van Heemse en ds. Offeringa van Huizinge.
De heer Fredriks sprak een gedachtenisrede uit. Toen spr. hier zijn werk begon werden er godsdienstoefeningen gehouden bij Meijerink te Kloosterhaar en bij Boers te Sibculo; daarna in de oude school, tot eindelijk dit kerkgebouw tot stand kwam. Het oude geslacht heeft spr. langzaam zien verdwijnen, terwijl een jonger de plaatsen innam. enz. enz.

1928-03-02 Diversen

Te koop, een goed onderhouden kraam, bestaande uit 2 schragen met blad en een zoo goed als nieuw dekkleed, een bascule met gewichten en een in goeden staat zijnde venterskar. Te bevragen bij mej. S. van Gelder, Hardenberg.
Broedeieren te koop van raszuivere patrijsleghorns, 8 cent per stuk, aan hetzelfde adres een handkar te koop. H.J. Pullen, Sallandschestraat.
Kurkentrekkers, J.R. Zweers, Voorstraat.
Voor de schoonmaak… C. Vasse op den Brink
Messenslijpers ‘Schets’, onmisbaar op iedere tafel. Een streek en uw mes is vlijmscherp. J.R. Zweers
Koopt uw meubelen enz. aan een vakkundig adres. W. Bruins, meubelmakerij, Stationsstraaf, stoffeerderij.
Prima afgepaste gordijnen, Gebr. D.M. Bromet
Hardenberg. In de hedenmorgen gehouden raadsvergadering is besloten den bouw van de zes woningen te gunnen aan de laagste inschrijvers Alb. en H. Hamhuis te Heemse voor de somma van f. 19880.
Donderdagmorgen 11 uur werd ten gemeentehuize alhier aanbesteed het bouwen van 6 woningen in drie blokken. (met namen van inschrijvers)
Tot onderwijzeres aan de chr. lagere school alhier is benoemd mej. J.J. van Wijk te Akkerwoude. Ze heeft de benoeming aangenomen en hoopt 1 april in functie te treden.
Toen de landbouwer E. Roelofs te Holtheme de vorige week vrijdag een kalf op een wipkar vervoerde, raakte de kar los en kwam in het kanaal terecht en dreef toen naar den overkant. ’t Kalf was niet eens nat geworden.
Denkt er om! kippengaas, harmonicagaas, gladdraad en puntdraad, koopt u bij E. Amsink, Hardenberg
Voor terstond gevraagd, een nette jongen, als rijwielhersteller, eenigszins met het vak op de hoogte. Bij H.J. Zweers, rijwielhandel, Eierenmarkt 128, Hardenberg
Vergadering van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in de Bewaarschool. De Sect. Comm.dt. B.J. Breukelman.

1928-03-09 Muziektent Hardapark

Het is reeds lang geleden dat gelden werden ingezameld voor een muziektent, daar het gemis aan een behoorlijke gelegenheid tot het geven van concerten sterk werd gevoeld en door deze vereenigingen en door het publiek.
Zooals dit echter meer gebeurt in ons stedeke, trad na de actie al spoedig de reactie in, liet men de zaak zooals zij was, en nog steeds sluimert de destijds verkregen som – naar ik meen ongeveer f. 300 – in rustige rust, droomende van laatste loodjes die de schaal den doorslag moeten geven. Het behoeft geen betoog dat het spelen in open lucht voor de muzikanten, vooral bij minder aangenaam weer, erg onprettig is en de muziek niet tot haar recht komt. Voeg hier bij het hinderlijke gestoei van de kinderen, die een concert als een gelegenheid beschouwen om armen, beenen en mond in volle actie te stellen, en nog erger, het irriteerende wandelen van volwassenen, dan behoeft het geen verwondering te wekken, dat de leden der korpsen weinig idee hebben hunne krachten te wijden aan concerten, welke door bovengenoemde omstandigheden beneden het gewone peil blijven.
Hieraan is het dan ook stellig te wijten at het muziekminnend Hardenberg genoegen moet nemen met slechts weinig openluchtconcerten.
Inwoners van H. en allen daarbuiten, die eveneens gaarne willen profiteeren van meer en goede muziek en van zang – het wil mij voorkomen dat de ter plaatse bestaande zangvereenigingen ook verlangend uitzien naar een geschikte gelegenheid om hun kunnen aan allen bekend te maken – slaat de handen ineen om het resteerende bedrag bijeen te krijgen en gij zult stellig slagen.
Een bazar met medewerking der korpsen waarborgt u het verdwijnen van een toestand die reeds veel te lang heeft bestaan en toch niet in ons op velerlei gebied vooruitgegane stadje een plaats mag innemen. Na het verkrijgen van het nog benoodigde bedrag rest de vraag: waar de muziektent op te richten, in verband met het vele ongunstige, verbonden aan het daarstellen op het marktplein. M.i. is het zoogenaamde Hardapark de aangewezen plaats, 1e omdat de muzikanten volkomen ongehinderd hunne prestaties kunnen uiten en 2de omreden dan met medewerking van politie en marechaussee gemakkelijk bovenvermelde hinder van klein en groot zou zijn te bedwingen.
Neemt direct het initiatief, zoo gij muzieliefhebber(ster) zijt en wacht niet op een ander, die wel eens de eerste stap van u zou kunnen verwachten, opdat nog a.s. zomer meer concerten kunnen worden gegeven. Steller dezes kan om een geldige reden alleen dan medewerken, wanneer de sneeuwbal aan het rollen is gebracht.

1928-03-09 Diversen

Te koop, gebruikte telegraafpalen, geschikt voor het bouwen van schuren, liggende bij de afsluitboomen, bij G.J. Grotenhuis, ploegbaas, Hardenberg
Runderhorzel-zalf, wondzalf, zalf voor uierziekte, speenen-zalf. Fa. J.H. Bosch, tel. 38.
Meubelmagazijn Grooters, woninginrichting en meubelstoffeerderij. Agentschap der Kon. Deventer Tapijtfabriek. Kapok-, zeegras en stroomatrassen, ledikanten met of zonder gez. matrassen, cocostapijt en kinderwagens.
Manufacturen! Laken, Bukskin, Casemier mutsen en kanten. H.W. Weitkamp, VOorstraat.
Een mooi kabinet is steeds een sieraad in iedere boerenkeuken. Koop er dus een bij ons. Wij hebben steeds groote keuze. Aanbevelend, meubelmagazijn Grooters.
Rheeze. Donderdagmiddag 1 maart werd hier de heer G.J.M. van Oortmersen van Lisse overgekomen, geinstalleerd als hoofd der chr. nationale school te Rheeze. enz.
Door den bouwkundige J. Breukelman is voor den heer B. Stoeten te Wielen aanbesteed het bouwen van een boerenwoonhuis. Ingeschreven werd door …. laagste inschrijver G.W. Bosch te Gramsbergen, 1900.
De Brink bij Heemse is dan nu van zijn sieraad beroofd! De mooie bomenrij, die ’s zomers zooveel schaduw bood, is onder bijlslagen gevallen. Boom na boom werd omgetrokken, tot tenslotte overbleef van den Brink, wat nu ieder kan zien: een kale weg. Velen zullen dit slooperswerk met ons betreuren. Men zegt dat van deskundige zijde geadviseurd is ‘ vanwege de iepenziekte’ tot dit radicale middel over te gaan.
Intusschen mogen de menschen op den Brink wel dankbaar zijn dat burgemeester Van den Burg destijds deze boomen heeft doen planten. Ze hebben dezen weg lange jaren tot sieraad gestrekt. ’t Raadslid de heer Zwamborn heeft tot ’t laatste toe zijn best gedaan ’s Brinks natuurschoon te behouden. En al heeft het geen succes gehad, we willen hem toch gaarne daarvoor dank zeggen. Onder al die gevelde boomen was er ook een, een heele dikke, die nog geplant is – 56 jaren geleden – door P. Willering. Was deze bij het planten aanwezig, hij was er ook getuige van dat de reus ter aarde stortte. Wat liggen er een jaren tusschen dat ’toen’ en ‘nu’, en wat is er veel veranderd in dien tijd – ook op den Brink. De oude Willering zal daar van wel kunnen spreken.
Hardenberg. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Lenters, thans te Meppel, heeft een stuk grond aangekocht van den heer Hemke, over ’t spoor, ten einde aldaar een burgerwoning te bouwen.
Dames- en kinderhoeden, in zijde en stroo. Z. Zwiers, Gramsbergerweg, Hardenberg, gedipl. mod.
Notaris Zwamborn zal ten huize van mej. de wed. D.J. Eggengoor te Radewijk verkopen, 3 dr. koeien enz.
Notaris Zwamborn zal verkopen in hotel Baving, boerenplaatsje in gebruik en bewoning bij G.J. Geugies, nieuw gebouwd woonhuis, Emmenbroek (Ebbenbroek)
Wegens vertrek. Notaris Kelder zal in cafe Zuidema te Sluis 7 publiek verkopen voor den heer A. Munneke te Lutten, diens nieuw gebouwd woon- en winkelhuis met druk beklante bakkerij, gelegen te Lutten a/d Dedemsvaart, tussen sluis 7 en de Lutterhoofdwijk.
Te huur bij inschrijving voor 3 jaar: het boerenplaatsje te Rheezerveen, in eigendom teobehorende aan den heer Hk. IJs.
Behangselpapier en borstelwerk, H.B. Scheffer, a.d. Markt

1928-03-16 Breien

Advertentie. Machinale brei-inrichting Hardenberg. Met 1 mei wordt in het pand 138a te Hardenberg gevestigd: een tricotzaak annex machinale brei-inrichting. Wij maken en herstellen alle tricot-artikelen. In onze eigengemaakte goederen worden alleen 1e soort garens gebruikt. Onze schoolkousen zijn ijzersterk, met versterkte hak. Alle soorten wollen, katoenen en zijden garens. Beleefd aanbevelend, Kruizinga-Wacht.
Zie ook advertentie in de krant van 8 juni 1928: Opening van den winkel op zaterdag 9 juni. A.K. Wacht, Hardenberg, Eierenmarkt 138. (in dezelfde krant een stukje over de inrichting waar de redactie een kijkje nam).

1928-03-16 De Vecht

De ontwatering van Oost-Overijssel.
Door allerlei maatschappelijk-economische omstandigheden, die hier niet in den breede kunnen worden ontwikkeld, begint het vraagstuk er ontwatering, dat voor onze streek draait om de rivieren de Vecht en de Regge, hoe langer hoe meer te nijpen.
Het schijnt daarom niet van belang ontbloot aangaande die hoogstgewichtige kwestie eenige bijzonderheden, zij het dan ook in ’t kort, en dus onvolledig, te vermelden.
Eerst eenige opmerkingen van geschiedkundigen aard.
De rivier de Vecht was van overoude tijden de natuurlijke en aangewezen handelsweg voor Kampen en Zwolle naar Oostelijk Overijssel en Noord Duitschland. In het voor- en najaar en bij open water des winters was de Vecht in den regel goed bevaarbaar, maar ind en zomer liet de bevaarbaarheid bij lagen waterstand veel te wenschen over.
Meermalen werden dan ook in vroeger jaren plannen ter verbetering van het vaarwater voorbereid.
Er is intusschen geen enkel plan speciaal ter verbetering van het vaarwater der Vecht tot stand gekomen, maar in al die plannenmakerij kwam een geweldige verandering door het graven der Overijsselsche kanalen.
Allerlei omstandigheden, als de steeds groeiende industrie in Twenthe, de ontginning van de door de erdeeling der oude marktegronden, meer en meer aan de snee komende veenderijen enz. deden behoefte gevoelen aan betere communicatiewegen dan ooit van eene verbetering der Vecht en Regge naar vroegere plannen was te verwachten.
Zoodoende werd na lange voorbereiding in de 50er jaren der vorige eeuw de kanalisatie van een belangrijk deel van Overijssel ter hand genomen. Die kanalen werden aangelegd buiten het Vechtdal en Reggedal, zoodat deze van den nieuwen handelsweg werden afgesneden. Dit was niet billijk, niet omdat de voordeeligste route voor bedoelde kanalen werd gekozen, maar omdat door het graven dier kanalen de toestand voor de bewoners der Vecht en Regge-valeien langzamerhand onhoudbaar werd.
De Overijsselse kanalen konden niet van water worden voorzien, tenzij uit de Vecht en de Regge.
Dientengevolge zijn er stuwen gelegd in die rivieren, waardoor het water kon worden opgestuwd en afgeleid tot voeding der kanalen. Toen later de Dedemvaart werd doorgetrokken tot in Ane, heeft de provincie ook ten behoeve der Dedemsvaart een stuw gebouwd, ten einde ook die vaart van water te voorzien.
Niet alleen dus dat het Vechtdal zijn ouden handelsweg verloor, maar ook werd die weg ten bate van den nieuwen geexploiteerd, vernield en onbruikbaar gemaakt, waardoor voornamelijk aan den landbouw grote schade werd toegebracht.
In droge tijden werd de waterstand der Vecht en Regge veel lager, en bij maar eenigzins overvloedigen regenval werd, aangezien dan de kanalen hun overtollie water op de rivieren loosden, direct overlast van water ondervonden.
Niet alleen door de reeds bestaande sluizen werd meer water op de rivieren gebracht, maar wat betreft de Vecht werd door het graven van nog andere afwateringskanalen veel water ook van buiten het stroomgebied, op die rivier geloosd. Daarbij kwam, dat onze Duitsche buren het voorbeeld van den Nederlandschen Waterstaat gingen volgen en door de sluizen bij Frenswegen veel water uit het Eemsgebied op de Vecht lieten afvloeien.
Wat de landbouw in de tachtiger jaren der vorige eeuw van den wateroverlast heeft ondervonden, is met geen pen te beschrijven; zij die op gevorderden leeftijd zijn, weten er van mee te praten.
De toestand werd echter langzamerhand van dien aard, dat zelfs de autoriteiten in Den Haag overtuigd werden, dat het zoo niet langer kon en er noodzakelijk iets moest gebeuren.
Vooral aan het onvermoeide werken van den hoogwelgeboren heer A. baron van Dedem, destijds lid van de Tweede Kamer, die in de Vechtstreek geboren en getogen, met alle toestanden aldaar volkomen op de hoogte was, is het te danken dat de rivier de Vecht door het Rijk werd aangepakt. Ik breng dan ook gaarne dien ouden, maar nog krassen grijsaard (Z.Ed. vierde voor een paar weken zijn 90en verjaardag) een dankbaar eresaluut.
Temeer zijn wij dat verplicht, wijl deze practische man, absoluut geen theoretisch waterbouwkundige, letterlijk heeft voorspeld, de nu reeds veel te lang geduurd hebbende onhoudbare toestanden onder Ommen en Dalfsen.
Wanneer men in de oude stukken nagaat, wat de heer Van Dedem aangaande de verbetering der Vecht heeft gezegd (men vindt dat in de Gedrukte stukken der Tweede kamer van 1895-1896 no. 144, alsook in zijn buitengewoon interessante reden op den 18 juni 1896 in de Tweede Kamer gehouden) dan staat men verwonderd over den practischen kijk dien deze, theoretisch niet deskundige, op den waterstaatkundigen toestand van ons gewest had. enz.

1928-03-16 Molen brand

Gramsbergen. Zaterdagavond ontstond brand in den molen van G.J. Kamphuis, die geheel afbrandde. Veel lijnkoeken en lijnmeel ging verloren, oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade.

1928-03-16 Veiling

Wegens vertrek. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal dinsdag 20 maart ’s namiddags 2 uur te Lutten in Hotel ’t Jachthuis publiek doen inzetten: voor den heer A. Munneke te Lutten, diens nieuw gebouwd woon- en winkelhuis met druk beklante bakkerij, zeer gunstig gelegen te Lutten a.d. Dedemsvaart tussen Sluis VII en de Lutterhoofdwijk.

1928-03-23 De Vecht

De ontwatering van Oost-Overijssel (2)
Zooals in ons vorig artikel uitkwam, werd op den 18 juni 1896 in de Tweede Kamer een wetsontwerp aangenomen betreffende de verbetering van den waterafvoer der rivier de Vecht. enz. enz.

1928-03-23 Diversen

Dikke halve varkenskoppen, 13 cent per pond, A. Vlogman, Hardenberg
Gramsbergen. Naar we vernemen is het winkelhuis van de wed. H. Bodewitz alhier onderhands aangekocht door den heer W.P. Bos, voor f. 3100.
Aanbesteding. De gemeente Ambt Hardenberg zal aanbesteden, het bouwen van 2 hoogspanningshuisjes, 1 te Bergentheim en 1 te Slagharen.

1928-03-30 Van Straten

De Krim. Vrijdagmiddag had in de christelijke school alhier onder architectuur van W. van Straten van Coevorden een aanbesteding plaats van het sloopen der oude en het bouwen van een nieuwe woning bij de school. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver den heer J. Jurjens te Ane onder de voorwaarde dat 28 maart een aanvang met het werk zou worden gemaakt.

1928-03-30 Fortuinstraat

De nieuwe Fortuinstraat. Nu de Fortuinstraat zoo goed als gereed is, moet gezegd worden dat het een keurige straat is. De wel wat miniatuurachtige maar toch mooie trottoirtjes doen zelfs iets grootsteedsch aan, en de wegbedekking moet in 1 woord schitterend genoemd worden. En niet alleen deze straat mooi is, zij is ook duurzaam. Gedurende jaren behoeft hier niet weer naar omgezien te worden, door bestrating met basaltlavakeien voldoende weerstand biedt aan de door het moderne verkeer zoo zwaar gestelde eischen. Het is nogal jammer dat deze bestrating nogal veel geld kost. Maar wie weet, misschien ook nog eens de Voorstraat…

1928-03-30 Diversen

Modeartikelen! Zie onze schitterende sorteering. Engelsch hemden, Schillerhemden, boorden, bretels, zelfbinders, fantasiesokken, sokhouders, dameskousen, corsetten enz. J. Fredriks, Oosteinde, Hardenberg
Paaschkoe. Op Paschen slachten we een extra fijne, jonge vette koe, aangekocht van E. Burema. Iets fijnsch! Ten Brink de Bruin
Paascheieren duur, eet dus vleesch. Argentijnsch vleesch zonder been, soepschenkel, D. Blein, Hardenberg
Behangselpapieren en verfwaren, tevens alle schoonmaakartikelen als bezems, boenders, sponzen, zeemleer, meubel- en linoleumwas, schoorsteen- en tafelzeil, goud- zilver- en koperbrons, kalk en creoline. Glas voor kippenhokken. J.H. Hemstede, Hardenberg
Buitengewone filmvoorstelling in de Bewaarschool, Quo Vadis

1928-03-30 Uit de raad

Stad Hardenberg d.d. 28 maart:
Verzoek van de chr. Muziekvereen. om op nader te bepalen dag in september een uitvoering te mogen geven op den Marsch i.v.m. het 20-jarig bestaan. Goedgunstig beschikt.
Een verzoek van Ophof om kwijtschelding van een halfjaar huur van gronden in het veld.
Besloten wordt tot een wekelijkse biggenmarkt.
Verhuring Hardenbergerveld is op een fiasco uitgelopen.
In geheime zitting wordt gesproken over de te maken los- en laadplaats.
Vervolgens wordt goedgevonden om het huis aan de markt, vroeger door G. Nijzink bewoond, eigenaar Leering, aan te koopen voor de hem kostenden prijs nl. f. 1800.
De heer grooters vraagt of de uitkomende stenen uit de Fortuinstraat al gebruikt zijn. De voorz. zegt dat de straat al kant en klaar is. De heer Wamelink zegt dat de eiermarkt langzamerhand wordt afgebroken, nl. door de straatjeugd.

1928-04-13 Weggeman

Bergentheim. Ongeluk – Kloosterhaar – ter hoogte van boerderij Kolk – auto in de Van Roijenswijk – ongedeerd – auto beschadigd.

1928-04-13 Jacob Wallage

Bericht. Ondergeteekende maakt aan het geacht publiek van Hardenberg en omstreken bekend, dat hij zich aldaar heeft gevestigd als koopman in huiden, vellen, lompen en metalen en verder al wat handel is. Tevens houdt ik mij aanbevolen voor het afmaken van gestorven vee. Jacob Wallage, Voorstraat, naast het gemeentehuis te Stad Hardenberg.

1928-04-13 Diversen

Hardenberg. Zaterdagmorgen dreef over onze plaats een luchtballon in N.W. richting. Vrijdagsavonds waren er te Munster meerdere ballons opgelaten tot het houden van een wedstrijd. Den geheelen nacht had men boven Duitschland gedreven; tegen den morgen, toen er eenige wind kwam, ging men ‘de grens’ over. Het opkomen der zon, zooals een der neergedaalde reizigers mededeelde, was een schitterend schouwspel geweest.
In de Bewaarschool, die dankzij ons ijverig gemeentebestuur, thans op een flinke royale wijze is te bereiken, langs een geheel verbreede en beklinkerde weg, refereende de edelachtbare heer M. Jouwstra, burgemeester van Bedum, voor de A.R. Kiesver. over ‘het huisgezin’.
Wegens vertrek. Veiling diverse meubelen enz. op Arrierend te Dedemsvaart, ten verzoeke van de heer L. Maes.

1928-04-20 Ten Cate

Advertentie. Chevrolet. De ruime en betere 1928 Chevrolet-modellen. Garage Hardenberg, tel.nr. 42. (met mooie illustratie van automobiel)
(zie volgende krant voor betere illustratie)

1928-04-20 Sandol en Sandoline

Advertentie. Uw schoenwerk slaat beslist niet door, is waterdicht, wanneer u het behandelt met Sandol en Sandoline, zoowel voor bruine en zwarte wandelschoenen als voor vetleer. Bij slecht weder is eene behandeling per week ruim voldoende. Sandol is voor bovenleder. Sandoline voor de zolen. Ze maken en houden leder zacht en buigzaam, zijn reukloos; de schoenen kunnen gewoon gepoetst worden, glanzen zelfs mooier en behouden den glans ook bij regenweder. Van eenmaal insmeeren met schoencreme poetst u dagen achtereen, daardoor minder last van barstend leder. Verkrijgbaar in deze omgeving bij: Roelof Bosch, Hardenberg, G. de Jongh, Hardenberg, H.J. Santman, Hardenberg, J.B. Oostenbrink, Heemse, H. Otter, Heemse, J. Sickman, Kloosterhaar, L. de Lange, Bergentheim, B.H. Schotkamp, Gramsbergen, G. Breman, De Krim, J. Strijker, De Krim, G.H. Wehkamp, Slagharen, A. Deen, Lutten, A. Hertsenberg, Dedemsvaart, Johs. de Lange, Dedemsvaart, A. Schalen, Dedemsvaart, C.J. Pluim, Balkbrug, mej. G. Nijhuis, Balkbrug,
B.J. Bosscher, Ommen, W.H. Hubers, Vriezenveenschewijk.
Eenigste fabrikante: Firma van der Sanden, Hardenberg.

1928-04-20 Diversen

Dames- en meisjesschoenen. Hoog model, laag model, lakschoenen enz. Tijdelijke aanbieding. B.J. Frowijn, Hardenberg
Het door notaris Kelder geveilde woon- en winkelhuis voor den heer Munneke te Lutten is niet verkocht daar het niet genoeg kon opbrengen.
Hardenberg. Woensdag is hier in den ouderdom van 78 jaren overleden de heer J. Zweers. Den overledene was jaren achtereen, sinds 1911, raadslid dezer gemeente en vanaf 1915 wethouder. Zijn opvolger op de lijst van den Vrijheidsbond is de heer W.A. Prins.
Alhier heeft zich een comite gevormd, bestaande uit oud-leden van de Chr. Muziekver. ‘Hallelujah’ ten einde genoemde vereen. op haar 20-jarig jubileum een nieuw vaandel te kunnen aanbieden. enz.
Wie heeft er wel eens last van natte voeten, veroorzaakt door niet-waterdichte schoenen? Thans is er een middel in den handel gebracht door de fa. Van der Sanden te Hardenberg, waardoor men geen last meer zal hebben van dit euvel. En dit middel is geprobeerd o.a. door kommiezen, die het probaat hebben bevonden.
Ondergeteekende koopt alle soorten huiden, vellen, metalen, koper, lood, zinke enz. enz. tegen de hoogste waarde. Jacob Wallage.
Veiling mobilia Hotel Hagedoorn, Sluis 7, ten verzoeke van den heer W. Zuidema.
Steeds voorradig, alle kleuren eigen bereide verf, prima hard drogende vloerlak ‘INGE’, de beste kleerenverf in alle kleuren. H.B. Scheffer a.d. Markt
Eenige fabrieksmeisjes gevraagd. Ned. fabriek van zekeringsmateriaal, Hardenberg.

1928-04-20 Uit de raad

Stad Hardenberg, 12 april 1928.
Bouw van zes burgerwoningen. De voorz. zegt dat volgens het nieuwe plan aan den eisch van Ged. St. kan volstaan met een huurprijs van f. 200 doch benw stellen voor dit op f. 207 te brengen. Hierbij is rente-, aflossing en f. 36 onderhoud per woning begrepen. De voorz. stelt voor den bouw indien mogelijk onderhandsch aan te besteden enz.
De heer J.R. Zweers vraagt of er door de verschillende vereenigingen die gebruik maken van het oude schoollokaal (school Achterstraat) ook huur wordt betaald en indien niet, dan acht spr. een kleine vergoeding hiervoor billijk. De voorz. zegt dat de vereenigingen hiervan kosteloos kunnen gebruik maken, men profiteert toch ook nog van de concerten die zoo af en toe eens worden gegeven. enz.

1928-04-27 Vestiging

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstr. bekend dat hij zich vanaf 1 mei gevestigd heeft in een pand gelegen tusschen Ter Wielen en bakker Bolks aan het kanaal, vroeger bewoond door Teklenburg. Koopt alle soorten huiden en vellen, lompen en zakken. Tevens houdt hij zich aanbevolen voor het afmaken van alle gestorven vee. Beleefd aanbevelend, J. Kollen, koopman, Bergentheim.

1928-04-27 Diversen

Zonneschermen en markiezen worden door ons in iedere afmeting geleverd en geplaatst. Meubelmagazijn Grooters.
Maandagmiddag had op de oude begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. Zweers Gzn., wethouder dezer gemeente. enz.

1928-05-04 Diversen

Arbeiders gevraagd voor het opzetten van turf. Jongens of meisjes worden ook aangenomen. Voor aflevering van turf aan het kanaal, bestaat tot nader order uitsluitend gelegenheid. Woensdag den geheelen dag of zaterdagvoormiddag. Bergentheim. Crullsveen.
Nieuwe Hollandsche maatjes haring, 7 ct. per stuk. F. Meijer, tel. 43. Blikgroente, ruime sorteering. F. Meijer, Voorstraat.
Maandag ontvangt ondergetkeende een schip met 100.000 sponturven van Crullsveen. Losplaats aan de brug. J. Zweers Azn.
Rijtuigen te koop voor spotprijzen. 3 eerste klas briks en een Utr. wagen, bij A.H. Geerts, zadelmaker, Hardenberg
Compleet kamerameublement, bestaande uit dressoir, tafel, theekast, spiegel, 4 stoelen, 2 fauteuils, tezamen voor f. 100, W. Bruins, Stationsstraat, Hardenberg
Verhuisd. A.H. Geerts. Zadelmaker, naast schilder Vasse. Wij hebben alle soorten leeren en linnen paardetuigen, hoofdstellen, halsters, gebitten, zwepen, tuigenvet, breukbanden, roskammen, borst- en schoftlappen en alle soorten landbouwtouwwerk. Zadelmakerij en touwhandel De Brink, A.H. Geerts.
Te koop: een in uitstekenden staat verkeerende ontginningsboerderij, groot ruim 11 ha., waarvan ca 5 ha. gras en 5 ha. bouw, met hecht en weldoortimmerde boerenwoning. Gelegen onder de gem. Stad Hardenberg en te bevragen bij den eigenaar, J. Weitkamp.

1928-05-04 Zwerver gedood

De Krim. Woensdagavond gebeurde in de Scheere een ernstig ongeluk. De 44-jarige zwerver Tjeerd Schelt, bekend staand onder de naam ‘de Pater’, afkomstig van Meppel, werd – vermoedelijk sterk onder den invloed van sterken drank – door de tram naar Coevorden omstreeks 9 uur overreden en gedood. Door den juist passeerenden veldwachter Carper, van Coevorden, was hij – daar hij door een groot aantal jongens werd nagejouwd – ongeveer 10 a 15 minuten te voren meegenomen in de richting Coevorden, doch toen hij uit de drukte was bevrijd, had deze hem weer alleen laten gaan, waarna het vreselijke ongeluk gebeurde.

1928-05-11 Radewijk

Bij de kommiezen bestond het vermoeden dat door den landbouwer J.H. Sch. (Schuldink ?) te Radewijk in verband met vrijdag voltrokken huwelijk van zijn dochter sterke drank frauduleus uit Duitschland zou zijn ingevoerd. De gemeenteveldwachter kon bij een onderzoek evenwel niets vinden. Doch daar het opgevallen was dat een der gezinsleden met een vrachtje was weg gegaan en zonder dat was teruggekeerd, ging men nogmaals zoeken, en in een aardappelkuil vond men thans twee groote kruiken jenever. Sch. zei van niets te weten, doch bekende ten slotte. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt.
Heemse. Op het tramstation alhier had zondagmiddag een ongeval plaats, dat erge gevolgen had kunnen hebben, doch gelukkig zeer goed afgeloopen mag worden genoemd. Bij het rangeeren geraakte de conducteur H. Zweers uit Hardenberg voor de in beweging zijnde locomotief, door welke hij gegrepen werd en een eindje meegesleurd. Op zijn geroep kon de machinist gelukkig nog tijdig genoeg stoppen, waardoor Zweers uit zijn netelige positie werd verlost. Hij kwam er boven verwachting goed af.

1928-05-11 Geerts

Verhuisd. A.H. Geerts, zadelmaker naast schilder Vasse. Zadelmaker en Touwhandel, De Brink.
Bezoekt allen de bazar welke gehouden zal worden bij den heer v.d. Pijl te Bergentheim op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei. Opening door H.H. Weitkamp, burg. van Ambt Hardenberg. Opbrengst besteed voor een reiskas van de Bijz. Vrijw. Landstorm.

1928-05-25 Diversen

De heer H.J. Middendorp, onze plaatsgenoot, is benoemd tot ontvanger der Registratie en Domeinen te Ommen.
In aansluiting met bovenstaande (een stuk over de Boerenleen- en spaarbank). De directeur der bank was zo vriendelijk ons de brand- en inbraakvrije kluis te laten zien. In die kluis zijn ruim 30 kastjes aangebracht, waarin de huurder zijn geld of waardevolle papieren kan wegsluiten. Overdag belet een zwaar ijzeren traliewerk den toegang aan eventuele indringers, en des nachts wordt alles afgesloten door een deur van wel 2 decimeter dikte, zwaar en massaal. Inderdaad, het lijkt ons onmogelijk dat in zulk een solide inrichting ingebroken zou kunnen worden. Van deze kluis zoowel als van de hooge cijfers der balans valt duidelijk af te leiden dat de Boerenleenbank zeer betrouwbaar mag wordne genoemd.

1928-05-25 Dubbeldam

Hardenberg. De leerlingen van den melkcursus die in 1927 op de boerderij van jhr. Stoop de lessen gevolgd hebben van den heer Reinders, hebben dezer dagen examen moeten doen, afgenomen door den rijkszuivelconsulent. Het resultaat was dat genoemde heer uiterst tevreden was over het melken; een bewijs dat de heer Reinders uitstekend les geeft. De nieuwe cursussen zijn reeds weer begonnen, een onder leiding van den heer A. Reinders op de boerderij ‘Dubbeldam’ te Brucht en een onder leiding van den heer Peltjes bij den heer A. Iemhoff te Wielen.

1928-05-25 Zwamborn vertrekt

Heemse. De heer J. Zwamborn, notaris alhier, is als zoodanig benoemd te Zutphen. Tengevolge van deze benoeming ontstaat een vacature in den raad der gemeente Ambt Hardenberg. Als opvolger op de C.H.-lijst komt voor dhr. J. Prenger te Sibculo.
(notaris Schrader te Den Ham werd aangewezen als tijdelijk waarnemer van het notariskantoor alhier)

1928-05-25 Uit de raad

Stad Hardenberg, 22 mei.
Aan de orde de installatie van het nieuwbenoemde raadslid den heer Prins, doch, dat gaat niet zonder aandoening wanneer wij denken aan hem in wiens plaats gij gekozen zijn, die steeds met de meeste toewijding de belangen onzer gemeente trachtte te behartigen, de heer Zweers.
Benoeming wethouder. Prins 4, Hamberg 2, blanco 1, zodat gekozen is de heer Prins.
Felicitaties aan adres van burgemeester Schuite wegens herbenoeming.
Vervolgens wordt besloten over te gaan op verzoek van het bestuur der CHr. MULO tot het in orde brengen van het terrein achter deze school, voor verschillende spelen; ook de kinderen van de o.l. school konden hiervan gebruik maken. De heer De Bruin meent dat het wenselijk was een soort sportterrein aan te leggen, waar ook andere jongelui gebruik van konden maken, want dit gebeurt thans op het marktplein. De voorz. zegt, laat ons daar voorloopig maar niet aan denken, met dit terrein komen wij goedkoop klaar. Aldus besloten.

1928-06-01 Dubbeldam verkoop

Boerderij ‘Dubbeldam’ Bergentheim. Notaris Bloem te Ommen zal woensdag 20 juni in het stationskoffiehuis van R. Raak te Bergentheim bij inzet en maandag 9 juli d.a.v. in het cafe H. Mulder aldaar bij toewijzing publiek veilen en verkoopen voor den hoogwelgeboren heer jhr. A. Stoop te Ommen: de kapitale, vruchtbare, in uitmuntenden staat verkeerende boerderij ‘Dubbeldam’, bestaande uit een nieuwe landbouwerswoning, groote schuur, stalling voor 50 stuks hoornvee en 6 paarden, varkensschuur met 10 hokken, wagenschuur, hooiberg, 2 gierkelders, een dubbele arbeiderswoning, bouw- en grasland en bosch te Bergentheim. Aanwijzer de heer M. Verkuil, bedrijfsleider op genoemde boerderij.
De op maandag door notaris Bloem geveilde boerderij Dubbeldam bracht op f. 78.226. Ze is echter niet gegund.

1928-06-01 Ziekenwagen

De firma Oostenbrink en Lagers zit niet stil en is vooruitstrevendwaar het geldt het aanpassen aan de diverse behoeften van het publiek. Zij kocht aan een groote familieauto, voorts een kleinere 5-persoons wagen een een groote ziekenauto (ambulance). Hoewel we voor onze lezers hopen dat zij van de laatst genoemde nooit gebruik behoeven te maken, toch willen we er op wijzen dat ze aan een groote behoefte voldoet. Deze auto is speciaal ingericht voor zieken die liggend vervoerdmoeten worden, waartoe een brandcard (brancard) in den auto geplaatst is. Deze brandcard is uitneembaar, loopt op rollen en is voorzien van de noodige veeren, zoodat een zieke zonder veel moeite vervoerd kan worden. Deze auto is door de medici goedgekeurd.
(zie advertentie in de krant van 28-09-1928: Auto-verhuurinrichting en speciaal ziekenvervoer (met en zonder chauffeur). Oostenbrink & Lagers, Heemse, Lutten.

1928-06-08 Westhoff

Hardenberg. Op de oude begraafplaats had donderdagmiddag onder ruime belangstelling de overdracht plaats van den gedenksteen, door de hervormde gemeente geplaatst op het graf van wijlen ds. Westhoff.
Ds. Visbeek draagt den steen over aan de familie. enz.

1928-06-08 Verwaarloosd

Heemse. 24 mei is in deze gemeente overleden de echtgenoote (Aaltje Altena) van den arbeider H. Sch. (Hendrik Schuldink) te Rheezerveen. Het was der politie bekend dat deze vrouw in vervuilden, verwaarloosden toestand op haar ziekbed was aangetroffen, waarom op last van den burgemeester eenonderzoek werd ingesteld, wat tot gevolg heeft gehad dat tegen Sch. proces-verbaal is opgemaakt. Tijdens het politieonderzoek is gebleken dat de man gedurende de ernstige ziekte van zijn vrouw geen ulp van een geneesheer had ingeroepen en zoo goed als niets had gedaan tot verzachting van het leed. Zelfs heeft hij op den dag van ’t overlijden om half twaalf, enkele uren voor haar dood, de woning verlaten en zich over zijn zieke vrouw niet bekommererend, is hij aan den arbeid gegaan. Buren, die zich het lot der vrouw aangetrokken hebben, hebben nog een kerkeraadslid en een predikant geroepen in wiens tegenwoordigheid de vrouw is gestorven in kommervollen toestand. Op bevel van den officier van justitie te Zwolle heeft dinsdagnacht opgraving van het lijk plaats gehad, terwijl woensdagmorgen het parket te dezer plaatse aanwezig was om met een deskundige sectie over het lijk te houden. Des avonds is het lijk onder politietoezicht weer begraven.

1928-06-08 Oud Lutten

In de buurtschap Oud-Lutten bevindt zich nog veel dat aan vroeger tijden herinnert. Tot nu toe vond men aldaar ook een tweetal open vuren, zgn. ‘haarden’. Thans echter is een dezer haarden afgeschaft, zodat nog slechts een open vuur bijdraagt tot folklorisme.

1928-06-15 Diversen

Gevestigd als kleermaker, Joh.G. Waanders, ten huize van J.H. Mensink, Bruchterweg, Hardenberg.
Voor 1 kwartje, ontvangt u 6 reepen Kwatta of Sickesz, 1/2 pond ijswafels, 1/2 pond pepermunt of zuurtjes, 2 pond vijgen, 2 pak Zwaluw-lucifers, 2 doozen Tiwed schoensmeer, 3 stukken Karnemelkzeep, 3 stukken Dubbeltjes zeep, 3 pakjes Dubbeltjes zeeppoeder, 2 pakken gele zeep of 1 kamerbezem. G. de Jongh.

1928-06-15 Klooster Sibculo

Groot artikel over de plannen tot restauratie van de oude kloosterput en de blootlegging van het funderingswerk onder leiding van den heer Ten Bruggencate van Albergen.

1928-06-15 Heropening

Heropening der rijwielzaak (fietsenzaak) op zaterdag 16 juni a.s. Reparatie-inrichting. J. van Goor, Hardenberg, Oosteinde.

1928-06-15 Molen op de Belte te koop

Korenmolen te Slagharen. Notaris Kelder te Dedemsvaart zal donderdag 28 juni in het cafe Bemboom op de Belt te Slagharen publiek doen inzetten krachtens art. 1223 B.W. de korenmolen met woonhuis en bijgelegen bouwland, bewoond door en in gebruik bij den heer H. Bos, zeer gunstig gelegen aan straat- en tramweg, op de Belt te Slagharen, gem. Ambt Hardenberg.
Kooper: G. Elbrecht te Hoogeveen voor f. 3210.

1928-06-22 Diversen

Hardenberg. Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. Bonema, thans eerste onderwijzer aan de Chr. school te Enschede, is benoemd tot hoofd der chr. school te Westerhaar.
De ruim 80-jarige weduwe A.G. Breukelman, wonende op de Lage Doelen, had het ongeluk toen zij een stok wilde oprapen, te vallen en de heup te breken. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen.
Inzet van de boerderij Dubbeldam, eigenaar jhr. Stoop te Ommen.
Heemse. Zaterdagavond wilde de heer J. Oostenbrink een auto probeeren met voor hem onbekende constructie. Hij reed daarbij achteruit en in een vrij diepe sloot. Door krachtig remmen bleef de auto hangen half in de sloot en half op de weg. Door spoedig aangesnelde personen werd de wagen uit de gevaarlijke positie verlost.
Notaris Schrader te Den Ham (vacant kantoor Heemse) veiling roerende goederen ten huize van A. von Eije te Baalderveld
Veiling boerderij Dubbeldam te Bergentheim
Veiling korenmolen te Slagharen
Aanbesteding op dond. 28 juni 1928 ten kantore van de Coop. Zuivelfabriek Salland te Hardenberg: het maken van een bijbouw bij de bestaande zuivelfabriek waarin melkpoederlocaal en melkpoederbergplaats ter gez. opp. van pl.m. 110 m2. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden. (niet gegund)
J.H. Bosch, drogisterij, verkocht zeep: Teerzeep, overvette grondzeep, zwavelzeep, carbolzeep, purolzeep, D.D.D.-zeep, scheerzeep, houtzeep, kinderzeep, palmolivezeep, toiletzeepen. tel.nr. 38.

1928-06-22 Aanbesteding

Op donderdag den 28 juni 1928, des nam. 7 uur, zal ten kantore van de Cooperatieve Zuivelfabriek Salland te Hardenberg worden aanbesteed: het maken van een bijbouw bij de bestaande zuivelfabriek waarin melkpoederlocaal en melkpoederbergplaats. G. en W. Wierenga, architecten, Coevorden.
(niet gegund)

1928-06-29 Otten levert

Hardenberg. Door de heeren Otten en Zonen is bij den heer Gerh. Zweers een electrische pompinstallatie aangebracht. Het water wordt door een motor gepompt in een groot reservoir, en vandaar geleid door het geheele huis. Te Ommen werd ook reeds een dergelijke installatie door den heer Otten geleverd, terwijl waarschijnlijk nog meerdere opdrachten zullen verstrekt worden.

1928-06-29 Baron

Heemse. Door notabelen der Hervormde Kerk alhier werd ter vervulling van de vacature Zwamborn tot kerkvoogd gekozen baron W.Th. van Ittersum

1928-06-29 Eltheto

Naar wij vernemen is alhier opgericht een Chr. mannenkoor ‘Eltheto’. Tot directrice is benoemd mevrouw Den Engelse te Heemse. De repetities hebben reeds een aanvang genomen.

1928-06-29 Aanbesteding

Op maandag 9 juli 1928 zal ondergeteekende in het cafe Frijling, Stationsweg, voor den heer H.W. Zweers te Stad Hardenberg aanbesteden: het bouwen van een nieuwe woning aan den Bruchterweg. Architect: J. Breukelman, gemeente-opzichter, Hardenberg.
Laagste inschrijver: Vasse te Hardenberg voor f. 4654. Gegund. Voor het lood- en zinkwerk waren A. Sierink & Zn. laagste inschrijvers.

1928-07-06 Van Arkelstraat

Uit de raadsvergadering van Stad Hardenberg:
– de heer De Bruin vraagt of er geen naam kan worden gegeven aan den weg Stationsstraat-Gramsbergerweg. Bijvoorbeeld de Van Arkelstraat, daar de geschiedenis van Van Arkel nogal nauw verbonden is met deze plaats. De voorzitter belooft dit te zullen overwegen.
In de raadsvergadering van 23 juli werd echter besloten om, op voordracht van een der wethouders, de straat vanaf de Gramsbergerweg tot de Stationsstraat te noemen Julianastraat. Aldus wordt goedgevonden.
De heer Zweers vraagt wie of er voor de reparatie van de faecalientonnetjes moet zorgen. Ook nummering der tonnen is wel gewenst. In de tweede plaats wijst hij op het soms woest rijden van auto’s door de plaats. De voorz. antwoordt dat de tonnenreparatie door de gemeente geschieden moet en wat betreft punt 2 wordt een onderzoek ingesteld (riolering)

1928-07-13 Bank wordt cooperatief

Hardenberg. Onder voorzitterschap van den heer J. Grooters had woensdagavond weer een vergadering plaats van de leden der Hardenberger Middenstands Credietbank. Ongeveer 20 personen waren aanwezig. Gesproken werd over de reorganisatie van de bank, namelijk omzetting in een cooperatieve vereeniging. Dit meent menin het belang te zijn van de bank, omdat dan een grooter crediet bij de Algemene Centrale kan verkregen worden. Bovendien wordt geacht het in het voordeel der leden te zijn. In beginsel wordt met algemeene stemmen tot ontbinding der bestaande bank besloten en tot oprichting van een cooperatieve vereeniging.

1928-07-13 Erfenis

Hardenberg. Zondagmorgen na de godsdienstoefening maakte ds. Verrij aan de gemeente bekend, dat de diaconie der gereformeerde kerk alhier universeel erfgenaam was geworden van de nalatenschap van wijlen den heer J.G. Groote Balderhaar ten Velde. Deze erfenis, waarvan de waarde nog niet nauwkeurig beken is, bedraagt vermoedelijk na aftrek van de successiebelasting en andere onkosten, de som van f. 40.000. Een vierde deel van dit bedrag wordt terstond uitgekeerd. Van het overblijvende drievierde deel moet de rente worden uitbetaald aan de huishoudster van den overledene, tot aan haar dood toe.

1928-07-13 Opening

Hiermede maak ik aan het geacht publiek van Bergentheim en omstr. bekend, dat ik vanaf heden een zaak in alle soorten schrijfbehoeften heb geopend. Ruime keuze in ansichten, schrijfmappen enz. L. Lensen, boek-, papier- en sigarenhandel, Bergentheim.

1928-07-20 Diversen

– Veiling nieuw gebouwd huis in het Loozerveld, eigendom van J.H. Meijer aldaar.
– veiling roerende goederen bij het huis van J.H. Meier te Loozerveld, ten verzoeke van curator in faillissement
– veiling boerenplaatsje te Brucht bij den Spokenkamp a.d. spoorlijn; aanwijzing door P. Jonker
– veiling boerderij van J. Kelder c.s. te Lutten (verkocht aan dhr. Welleweerd te Anerveen)
– advertentie van G. de Jongh, koffie, ijswafels, bruidsuikers, vliegenvangers, schuurlinnen, closetpapier enz.
– gisteren maakt de Chr. Zangvereniging alhier per autobus een reisje naar Arnhem, onder leiding van haar directeur J.R. Zweers enz.
– de Dedemsvaartsche wasch-, glans- en strijkinrichting maakt bekend dat zij een depot geplaatst heeft bij den heer H.J. Zweers Gzn, bij de Chr. school, Hardenberg, die het waschgoed haalt en bezorgt
– advertentie van J. Fredriks jr., Oosteinde, wollen en katoenen mouselines
– advertentie van firma Vrielink, drogisten, maak nu zelf goedkope limonade met een flacon frambozen, citroen, sinaasappel of ananas essence.

1928-07-27 Uit de raad van Stad

d.d. 23 juli
– vaststelling verordening regelende het verkeer en het geheel of gedeeltelijk sluiten van wegen voor motorrijtuigen, voorstel van BenW om de Sallandschestraat en Kerkstraat van een zijde in te rijden, terwijl de weg van de Gramsbergerweg tot de Stationsstraat voor motorrijtuigen zal gesloten zijn. Dan om de max. snelheid op 25 km te bepalen. Grooters wil 20. (in de krant van 3 aug. 1928: bekendmaking besluit geslotenverklaring Julianastraat voor het berijden in beide richtingen met motorrijtuigen)
– regeling inzake de Eiermarkt
– aangaan contract met de stoomzuivelfabriek Salland inzake levering van electrische stroom
– electrificatie Ebbenbroek en Venebrugge
– brief van Minister van Justitie inzake het beter inrichten van een arrestantenlokaal (gevangenis); nu niet in orde; er moet electrisch licht aangebracht worden; en verwarming en een goed nachtleger; begroting f. 500,- de raad kan zich met een dergelijke uitgave echter niet verenigen
– op voorstel van een der wethouders wordt de straat vanaf de Gramsbergerweg tot de Stationsstraat Julianastraat genoemd
– verhuring grond langs de Oude Vecht; met marktdagen wordt hiervan veel gebruik gemaakt voor het plaatsen van wagens
– bespreking verkoop zitplaatsen in de kerk; niet akkoord
– geheime vergadering over los- en laadplaats
– mededeling van de voorzitter dat verschillende personen zijn aangeschreven om grond te ruilen langs de Oude Vecht voor het maken van een weg; meeste personen hebben niet geantwoord, zodat er wel niets van zal komen
– verlening voorschot aan J. Edelijn, huurder van een perceel grond in het Hardenbergerveld, voor het bouwen van een woning op die grond

1928-07-27 Diversen

– verkoop in het koffiehuis Tivoli a.h. kanaal te Stad Hardenberg, voor G.W. van Laar, van een voor weinig jaren nieuw gebouwd woonhuis met schuur a.h. Almelosche Kanaal
– advertentie van A.K. Wacht, eierenmarkt, aanbreien van kousen en sokken en herstellen van trictondergoed, machinale breiinrichting
– advertentie van firma wed. M.L. Roos; draagt Hade corsetten
– advertentie: H.H. Landbouwers! Gij zijt niet verplicht uw gestorven vee onafgemaakt te laten weghalen door de auto van de Ned. Termo Chem. fabr. Wendt u voor het afmaken van gestorven vee tot Jan Kollen, koopman bij Jan ter Wielen a.d. Brug te Brucht. Dan krijgt u niet tweederde, doch de volle waarde voor uw huiden.

1928-08-03 Afbraak

Afbraak. De N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen te Bergentheim, biedt te koop aan: de afbraak van de boerderij Rutgers nabij het station Bergentheim.
Aanbesteding. Op woensdag 15 aug. zal voor den heer Richte Boerema worden aanbesteed: het bouwen van een woonhuis, winkel en slagerij te Ambt Hardenberg.

1928-08-03 Veiling

Notaris Schrader te Den Ham, waarnemende het vacante notariskantoor te Heemse, is voornemens dinsdag 14 aug. in cafe Leering te Stad Hardenberg, voor de erven H. Jonker, finaal te verkoopen: een boerenplaatsje gelegen te Brucht bij den Spokenkamp a.d. Spoorlijn en in onmiddelijke nabijheid van den harde weg.
Notaris Schrader zal op dinsdag 7 aug. in het koffiehuis Kamphuis te Gramsbergen krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen: een nieuw gebouwd huis met schuur c.a. in het Loozerveld (eigendom van J.H. Meijer aldaar).
Notaris Schrader zal op woensdag 8 aug. in het koffiehuis Tivoli a.h. Kanaal te Stad Hardenberg, voor den heer G.W. van Laar doen inzetten: een voor weinig jaren nieuw gebouwd woonhuis met schuur, een en ander zeer gunstig gelegen a.h. Almelosche Kanaal.

1928-08-03 Molenaar ongeluk

Radewijk. Toen de molenaar Ter Voorde dinsdag jl. met vertimmering bezig was, viel een losrakende balk op zijn hoofd, tengevolge waarvan hij schedelbreuk opliep. Op advies van Dr. Kattenwinkel werd hij onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd. Naar we vernemen moet zijn toestand thans bevredigend zijn.
Lutten. Toen de molenaar R. Altena maandag bezig was met het verwerken van gruis, veegde een zijner kinderen met een bezem door het gruis heen. Ongelukkigerwijs kreeg Altena dit in zijn linkeroog, waarom hij op advies van dokter Griffijn naar het ziekenhuis te Zwolle moest worden vervoerd.

1928-08-10 Veiling

Stad Hardenberg. Notaris Schrader is voornemens maandag 20 aug. in cafe De Bruin aan de Markt te Stad Hardenberg te doen inzetten voor de erven van den heer J. Nijman: de volgende uitmuntende en gunstig gelegen landerijen, Crullsmaat, de Woerte, de Riete, de Korte Stukjes, het Armstukje, de Kwabbenmaat, de Busschenweide.
En voor de heer H. Bruins: een ruim burgerwoonhuis en erf, gelegen aan de Wilhelminastraat te Stad Hardenberg, bevattende beneden suitekamer, gang, slaapkamer, keuken waarin wel- en regenpomp, kelder en achterplaatsje, boven 3 groote kamers, gang, turf- en droogzolder.
En voor mevr. de wed. M.P. Escher: hooiland ‘het Wereldsmaatje’.
Zie krant 14-09-1928: Naar wij vernemen hebben de erven J. Nijman de z.g. Kwabbenmaate en de Busschenweide onderhandsch verkocht aan den heer J. Weitkamp.

1928-08-24 Aanbesteding

De Kervoogden der Herv. Kerk te Heemse wenschen op 1 sept. a.s. ’s namiddags om 3 uur in de consistorie te Heemse aan te besteden: het buitenverfwerk van pastorie, kerk, lokaal en kosterswoning. Nadere inlichtingen te bekomen bij den president-kerkvoogd de heer W. baron van Ittersum.
Advertentie. Circa 80 of 100 jonge kippen te koop (Wyandottes en witte Leghorn). Tevens te koop: gekleurde heerenschoenen die afwaschbaar zijn. Aanbevelend, Joh. Voet, schoenmaker.
Heemse. Door kerkvoogden der hervormde kerk te Heemse werd deze week tot President-Kerkvoogd gekozen de heer W.Th. baron van Ittersum alhier.

1928-08-27 Diversen

– onze plaatsgenoot, de heer P.M. Bruins, is benoemd tot leraar aan de Economische H.B.S. (voorheen Instituut-Hommes) te Hoogezand, om les te geven in de Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis
– nieuwe ansichten ontvangen, boekhandel J. Olthoff
– notaris Schrader te Den Ham, waarnemer kantoor Heemse, is voornemens op 20 aug. voor de heren H. Zweers Jr.z en zoon, bij hunne Stoomzagerij te Stad Hardenberg te verkoopen: een partij planken, schroten, riggels, rikpalen enz.
– geregeld in voorraad, alle soorten luchtbuksen, pluimpjes, schijfjes en alle soorten kogeltjes; A.H. Geerts, De Brink

1928-08-31 Opel in Hardenberg

Heemse. De firma Oostenbrink en Lagers is agenture geworden van de wijdvermaarde Opel-automobielen en rijwielen. ’t Rayon dezer agenture strekt zich uit over het N.O. van Overijssel en het Z. van Drente. ’t Mag als bekend verondersteld worden dat de Opel-fabriek de grootste in de Duitsche automobielindustrie is c.a.
Zie afbeelding van Opel in de krant van 28-09-1928
Advertentie: De OPEL komt …

1928-08-31 Molen Welkom

Lutten. Zaterdagmorgen is een der wieken van den molen Welkom bij de as doorgebroken en met groot geraas naar beneden gevallen. Het andere stuk moest nu ook worden afgenomen, zoodat nu beide molens van de heeren Altena met 1 wiek draaien.

1928-09-07 Verhuizing schoenmaker

Hardenberg. Naar we vernemen heeft de heer E.J. Willering, schoenmaker, het huis aangekocht van den heer M. Bromet. De bedoeling is zijne sedert jaren bestaande zaak naar dit aan de Voorstraat gelegen pand over te brengen.

1928-09-14 Zwerver dood

Bergentheim. Zaterdagmorgen is overleden in de schuur van H. Rotgers, landbouwer alhier, een zekere zwerver H.J.E., afkomstig uit Tubbergen. De vorige week donderdag is de man zwaar ziek in de schuur onderdak gebracht en geneeskundige hulp gehaald. Doch ’t mocht niet baten. Zaterdagavond is ’t lijk in het lijkenhuisje op het kerkhof neergezet en maandag jl. in tegenwoordigheid van familieleden begraven. Een woord van lof aan Rotgers, die dezen onbekende gedurende eenige dagen zoo liefderijk heeft verpleegd.

1928-09-14 Molen Hoogenweg afgebrand

Hardenberg. Donderdagmiddag brandde door onbekende oorzaak het huis met schuur van den molenaar G.W. Geertman aan den Hoogenweg tot den grond toe af. In een oogenblik was alles een prooi der vlammen geworden, zoodat van den inboedel zoo goed als niets gered kon worden. Het huis met den inboedel was verzekerd, de schuur niet.

1928-09-14 Meubelmaker Bruins

Totale uitverkoop, wegens opheffing der zaak. Nog slechts enkele dagen duurt onze uitverkoop. Crapeaudstel met moquette, stoelen met leer, eiken stoelen met riet, divans enz. W. Bruins, Stationsstraat.
Advertentie. Persturf Crullsveen, komt volgende week in de Vecht bij de Hardenbeger brug. Bestellingen worden aangenomen bij J. Zweers, Hardenberg, A.A. Oostenbrink, Heemse.

1928-09-21 Modevakschool

Afd. Hardenberg. Cursus in lingerie, costumiere en coupeuse. Dag en avond naai- en kniplessen. 3-maandelijksche cursus snelapparaten. Aangifte van nieuwe leerlingen bij mij, mej. A. Zweers, Sallandschestraat 210a, Hardenberg

1928-09-21 Landstorm

Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afd. Bergentheim. Vergadering in de geref. school, met uitreiking vaandel. Op zat. schietoefeningen in de Rheezerbelten. De leider, G.J. Waaijman

1928-09-21 Radio

Binnen enkele dagen beginnen wij te bouwen met het net voor de radio-distributie. Geeft u dus spoedig op. Prijs f. 0,50 per week met f. 10,- aansluitkosten. Steeds 2 programma’s. G. van Beynum.

1928-09-21 Zwiers

Dames! Ontvangen de nieuwste modellen in vilt, velours en fluweel. Hoeden. Zeer voordelig. Z. Zwiers, Voorstraat, Hardenberg

1928-09-21 Vuilnis

Reinigingsdienst. De gemeenteontvanger van Stad H’berg herinnert belanghebbenden eraan dat de rechten voor bovenstaanden dienst moeten worden betaald voor of op 1 oktober e.k. W.G. Nijzink.

1928-09-21 Uit de raad

Uit de raadsvergadering Stad Hardenberg 20 sept.:
– aansluiting drinkwaterleiding; de heer Zweers vraagt of dan ook de stadspompen opgeruimd worden; de voorzitter zegt dat de pompen veel geld kosten, maar dat kan men altijd later dan nog zien; 5 leden voor en 2 leden tegen
– aankoop huis Leering. B. en W. stellen voor van dezen aankoop af te zien daar dit te duur is voor dat kleine stukje grond dat men daarvoor krijgt; ook stelt de heer Leering nogal eenige eischen, nl. er mag geen verlofzaak of vergunning op worden gebouwd; de heer De Bruin is voor aankoop, ’t is de laatste kans die ons wordt geboden en wat die voorwaarden betreft, deze vind spr. niet zo erg; na enige bespreking bleek dat het dat de meerderheid van de leden voor aankoop van dat perceel was; een en ander zal ruim 2000 gulden moeten kosten
– bespreking grenswijziging der gem.; de bedoeling is, zegt de voorzitter, om de Hardenbergermarsch, die thans onder Ambt Hardenberg ligt, onder deze gemeente te trekken; ook heeft A.H. nog enkele stukjes onder S.H. liggen; wordt goedgevonden om dit in overleg met A.H. te regelen
– de heer De Bruin vraagt hoe of het staat met de wekelijkse biggenmarkt en of er niet wat is te doen aan de Vechtvervuiling. De voorz. zegt dat men omtrent het houden van een weekmarkt nog geen goedkeuring heeft ontvangen en wat de vervuiling van het Vechtwater betreft, daar is niets aan te doen.
– de heer Zweers zegt klachten vernomen te hebben over de WC-tonnen. De voorzitter zegt, er komen 40 nieuwe tonnen bij die gedistribueerd zullen worden.

1928-09-28 Vaandel uitgereikt

Hardenberg. Vrijdagavond had de uitreiking plaats van het vaandel van de afdeling van den B.V.L. (Bijzondere Vrijwillige Landstorm) in de Bewaarschool. Spreker brengt in herinnering hoe allerwege dames-comite’s werden opgericht, om voor de Landstormafdeelingen vaandels te vervaardigen. Dit is hier niet het geval geweest, maar toch kan een vaandel worden aangeboden, door de zorg van de dames Wamelink, die niet alleen gratis het vaandel hebben vervaardigd, doch ook kosteloos de grondstoffen er voor hebben geleverd. De heer Schuite deelt mee dat wethouder Wamelink de ontwerper is van het vaandel, dat nu op sprekers verzoek door diens dochters wordt onthuld. En nu bleek het – allen waren het er over eens – dat de dammes alle eer voor hun werk toekomt, want het vaandel is zeer mooi. Op een blauw veld is met gele letters de naam aangebracht – tusschen de letters B.V.L. en Hardenberg is een kroon aangebracht – terwijl uit den linkerbovenhoek de zon daarover haar stralen werpt c.a.

1928-09-28 Oostenbrink

Ten hoogste dankbaar voor het zeer groote vertrouwen, gedurende bijna 40 jaren genoten, deelt ondergetekende mee dat met ingang van 1 october a.s. de zaak in manufacturen en confectie overgaat op zijn zoon Jac. Oostenbrink, die hij gaarne in de gunst van het publiek aanbeveelt. Het kantoor wordt met ingang van dien datum verplaatst naar A66, “Het Seinen”, Heemse, terwijl wordt verzocht al de nog uitstaande vorderingen aldaar te betalen. A.A. Oostenbrink, Heemse.

1928-10-05 Het Seinen

Advertentie. 1888 Soli Deo Gloria 1928. Den 11den october aanstaande hopen wij D.V. met onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders A.A. Oostenbrink en L. Padding hun 40-jarige echtvereeniging te gedenken. Heemse, ‘Het Seinen’, october 1928.

1928-10-05 Notaris Riemsdijk

Heemse. Bij koninklijk besluit is hier benoemd tot notaris, mr. F.W. van Riemsdijk, notaris te Andijk (N.H.).

1928-10-05 Gevangenis

Uit de raadsvergadering Stad Hardenberg 28 sept.:
– thans brengt de voorzitter in behandeling het bouwen van een arrestantenlokaal (gevangenis), zooals door de wet is voorgeschreven. De officier van justitie te Zwolle was lang niet te spreken over de huidige gelegenheid en nam geen genoegen met de verklaring dat de raad geen gelden ter beschikking wilde stellen. Verbetering moest er komen. Want, dit komt er nog bij, de volgende maand wordt er van justitioneele zijde een inspectietocht gemaakt en dat zou onaangename gevolgen voor den Hardenberger-raad kunnen hebben, wanneer de toestand van het arrestantenlokaal niet verbeterd was. Trouwens, als wij ’t niet doen, zegt de voorz., dan zal er verbetering worden aangebracht door Ged. St. op kosten van onze gemeente. Allemaal redenen waarom B. en W. voorstellen de gewenste verandering aan te brengen; natuurlijk zoo goedkoop mogelijk. De kosten van verbouw in dezen zin van het oude pakhuis schat spreker op ongeveer f. 300. De heer Peltjes vraagt of er ’n erge drukte voor de uitvoering moet worden gemaakt. De voorz
.: als ’t maar klaar is voor de inspecteur komt. Als ’n humoristisch raadslid nog opgemerkt heeft dat in de tegenwoordige lokaliteit geen mensch in wil (gelach) wordt besloten te voldoen aan den eisch der wet.

1928-10-12 Zwijze

Gramsbergen. Naar wij vernemen heeft de heer G. Zwijze zijn boerderij groot 40 ha. verhuurd aan den heer Oslinga uit Friesland en gaat hij zich vestigen te Hilversum.
De Krim. De heer P. Leenders heeft zijn kapitale boerderij verhuurd aan den heer M. Verkuyl te Bergentheim.

1928-10-12 Diversen

– wie snert wil eten dient wel te weten, dat men overal kan loopen, maar niet voordeliger kan koopen dan bij David Blein – carbonade – schnkel – gerookte metworst enz.
– wiskunde H.B.S., hoofdakte en akte L.O., S. Smit, leeraar wiskunde M.O., Gramsbergerweg, Hardenberg
– een dezer dagen waren we door de vriendelijkheid van den directeur der stoomzuivelfabriek ‘Salland’ in de gelegenheid om de fabrikatie van melkpoeder te zien (groot artikel)
– heden had te Heemse de aanbesteding plaats voor het bouwen van 1 lokaal aan de bijzondere lagere school te Oud-Lutten en 1 lokaal aan de bijz. lagere school te Sibculo
– vergadering raad stad Hardenberg d.d. 10-10-1928: verzoek van Van ’t Holt en De Vries om hun woningen te vergroten zonder huurverhoging
– advertentie van Bolte, Halt! Zie etalage! De winter komt. Daarom koopt uw manufacturen als bever, flanel, katoen, gemoltonneerd ondergoed, truien, vesten, kousen, wol, sajet enz. enz. in ’t bekende adres Fortuinstraat, Hardenberg
– ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor het aanleggen van electrisch licht en kracht-installaties. A.J. Breukelman, electro-technisch bureau, Voorstraat, Hardenberg
– opruiming dames- en kinderhoeden, G.H. Swankhuizen-Otter

1928-10-19 Radewijk

advertentie: boerenvoortvaring; notaris Kelder te Dedemsvaart zal donderdag 25 okt. ’s morgens 10 uurten huize en verzoeke van den heer Rlf. Eggengoor te Radewijk, nabij de molen van ten Voorde, publiek verkopen: een 7 jarig ruinpaard, 2 melkkoeien c.a.

1928-10-19 Raadsvergadering Ambt Hardenberg

verzoek van de heer van der Heide, verblijf houdend in sanatorium te Hoog Hulten, om in te trekken zijn gegeven ontslag als hoofd der school te Bergentheim en hem alsnog ziekteverlof te geven; B en W adviseren negatief; verzoek van P. Brink te Sibculo om hem een stukje grond bij zijn huis te verkopen; intrekking aanvraag uitbreiding katholieke school te Slagharen; subsidieaanvraag Groene Kruis te De Krim; aanvraag salarisverhoging veldwachters; adres van Sempel en Booij inzake de weg door ‘Java’; verzoek uit Rheeze betr. wegverbetering; alle stukken worden behandeld bij begroting 1929; gunning bouw schoollokalen aan de laagste inschrijvers: Sibculo, Oud-Lutten; ruiling van grond met slager Boerema op De Brink wordt goedgekeurd; regelingen betr. begraafplaatsen te Kloosterhaar en Bergentheim goedgekeurd: het stuk buiten de wal van het kerkhof te Kloosterhaar-Sibculo blijft aan Van Heek; deze behield dat graag vanwege de historische waarde; men heeft ontdekt dat daar zelfs een haven geweest is, heel llang geleden; van de begraafplaats te Bergentheim blijft een gedeelte ter beschikking van de burgerlijke gemeente; electrificatie buurtschap Bergentheim; Brucht doet nog niet mee; men besluit nu om Bergentheim aan te sluiten en men zal trachten voor januari a.s. nog ‘licht te geven’

1928-10-26 Wallage

advertentie: De tijd komt aan! voor koehuiden, schaap- en geitevellen, bunsings, wezels, eekhoorns, hermelijnen, katten, haas en konijnenvellen enz. voor dat alles ontvangt men hier de hoogste waarde. Jacob Wallage, achter ’t gemeentehuis Stad Hardenberg

1928-10-26 Bakker Bakker

Advertentie: Kent gij reeds ons heerlijk bruin roggebrood, zonder korst? Zoo niet? Probeer het eens en u blijft verbruiker. Tweebakken roggebrood, zonder prijsverhooging. Electrische brood-, koek- en beschuitbakkerij Jac. Bakker, Hardenberg.

1928-10-26 Aangeschoten

Gramsbergen. Bij het schieten op een konijn te Holthone, had jonker van Lynden het ongeluk H. tromp te treffen in beide benen en de linkerarm. Dr. Mooij vervoerde hem naar het ziekenhuis te Hoogeveen waar enkele hagelkorrels werden verwijderd. Overigens is het geval nog al goed afgelopen.

1928-10-26 Post

Hardenberg. De waarnemend directeur van het post- en telegraafkantoor te Hardenberg, brengt ter kennis, dat ingaande 1 november verschillende posttarieven, hoofdzakelijk naar ’t buitenland, verlaagd zijn. enz.

1928-10-26 Afbraak

Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg biedt ten verkoop aan het onbewoonde huis, staande achter aan het marktplein, voor afbraak.

1928-10-26 Vergouw

Naar wij vernemen zal het 12 febr. 25 jaren gelden zijn dat de zeer eerwaarde heer G. Vergouw werd benoemd tot pastoor voor de parochie te dezer plaatse.

1928-10-26 Stroom in Schuinesloot

Slagharen. Dezer dagen arriveerde de door de landbouwers te Schuinesloot aangekochte 45 p.k. electro-motor, die de landbouwers, in verband met de electrificatie te Schuinesloot, denken te gebruiken als drijfkracht voor de dorschmachine met stroo-pers van de dorschvereeniging te de Krim. Donderdagmiddag der vorige week zou een proef worden genomen van de kracht die de kabel zou kunnen aanbrengen. Naar ons werd medegedeeld kan dit een nogal belangrijk feit worden geacht, daar in geheel Overijssel nog geen enkele dorschmachine met stroopers door een electromotor werd gedreven. De motor werd bij den landbouwer Huttinga, die ongeveer aan het einde van den kabel woont, in werking gesteld, doch daar was geen voldoende stroom en moest men het werk onverrichter zake stop zetten. De kabel lag daar te ver van het transformatorhuisje verwijderd. Het is voor vele daar wonende boeren ongetwijfeld een lelijke tegenvaller, nu blijkt dat hun krachtkabel niet aan de eischen voldoet en daardoor voor hun bijna waardelooos wordt, temeer daar zij juist voor deze krachtinstallatie met groote kosten zijn aangesloten (een boer betaalt b.v. f. 150 per jaar). Vrijdag werd de motor bij Redeker in werking gesteld, die veel dichter bij het transformatorhuisje woont. Hier werkte de motor uitmuntend en kon met op slechts halve kracht te loopen de machine wel trekken, zodat het grootste gedeelte van de Schuinesloot wel van de krachtkabel kan genieten. Naar ons werd medegedeeld zijn de landbouwers, waar de motor geen voldoende stroom kon bekomen, van gemeentewege voor licht- en krachtgebruik gegarandeerd, zoodat het nog geen uitgemaakte zaak is of de betrokken personen hier genoegen mede moeten nemen.

1928-10-26 Boers

Te huur: een woonhuis met- of zonder winkel, geschikt voor alle affaires. E.J. Boers, Heemse op den Brink

1928-11-02 Kleermaker Waanders

advertentie: Denk er om, de tijd is er weer! Joh.G. Waanders, kleermaker, Bruchterweg, Hardenberg ten huize van J.H. Mensink, houdt zich aanbevolen voor het maken, keeren, oppersen, verstellen enz. van kleedingstukken.

1928-11-02 Rijwielhandel Merjenburgh

advertentie: Hiermede bericht ik aan het geachte publiek van Bergentheim en omstr. dat ik door aankoop van het pand van wed. B. Stoel ook daar maandag 5 november een zaak hoop te openen in rijwielen en onderdelen, tevens reparatie-inrichting. H.J. Merjenburgh

1928-11-02 Roggebrood

advertentie: Jac. Bakker, Hardenberg; heerlijk bruin roggebrood; tweebakken roggebrood, zonder prijsverhooging

1928-11-02 Willering verhuisd

advertentie: verhuisd: van de Lage Doelen naar het huis van den heer M. Bromet, naast slager Leman, E.J. Willering, schoenmaker, Hardenberg

1928-11-02 Veldwachter

Bergentheim. Aangesteld is tot rijksveldwachter alhier P. Engelenhoven, thans marechaussee aan de Lichtmis.

1928-11-02 Notaris overleden

Hardenberg. Donderdagmorgen ging een droeve mare door onze plaats. De nieuw benoemde notaris, de heer Van Riemsdijk, die juist den vorigen dag beeedigd was en hier was ter afdoening van eenige zaken, werd des morgens dood op bed gevonden. Woensdag had hij in het hotel Frijling zijn intrek genomen en des avonds verzocht, hem vroegtijdig te wekken. Toen men des morgens aan zijn kamer aanklopte, kreeg men geen gehoor. eindelijk besloot men het slot van de deur te forceeren, hetgeen geschiedde door smid L. Schuurman. Toen men toegang had, vond men hem liggen, reeds verstijfd, dus was de dood al reeds eenigen tijd ingetreden. Het bericht van dit plotselinge verscheiden, wekte natuurlijk groote ontroering bij allen die het hoorden. Hier gekomen om zijn arbeid aan te vangen, werd onverwachts zijn levensdraad afgesneden. De overledene, die den leeftijd van 49 jaar bereikte, zal te Hellendoorn worden begraven.

1928-11-02 Archeologie

Sibculo. Onder de vondsten, die de laatste dagen bij de kloosteropgraving aan het licht kwamen, moeten als zeer belangrijk worden beschouwd twee beeldjes, uit zandsteen bewerkt, circa 40 cm. hoog en een eveneens uit steen gehouwen hoofd, ongeveer op ware grootte. Van de beeldjes zijn helaas de ontbrekende kopjes nog niet gevonden. ’t Is typische beeldhouwkunst uit ’t midden der 15e eeuw. De groote kop is bijna gaaf en heeft waarschijnlijk geidend voor muur of zuilversiering. ’t Spreekt vanzelf dat ‘baas Aalderink en zijn maat’, zooals de Maasbode de ijverige gravers noemt, met vernieuwde lust en moed voortdelven. Ze legden deze week een vloer van roode plavuizen bloot, met een oppervlakte van ongeveer 25 vierk. meter. ’t eigenaardige van deze ruimte is, dat ze buiten ’t gebouw ligt; er zijn tenminste nog geen sporen van een omsluitende muur ontdekt. Drie pilaarvoetstukken wijzen er op dat de ruimte wel overwelfd is geweest. In de Maasbode wijdt prof. Mulder van de Roomsche Universiteit te Nijmegen een belangrijk, met acht mooie foto’s verduidelijkt artikel aan de geschiedenis van het klooster te Sibculo en aan de opgraving. De geleerde schrijver heeft daarvoor onlangs een tweedaagsch bezoek aan deze streek gebracht. De professor maakt echter ook slechts gissingen omtrent den vorm van ’t gebouw en vroeger bestemming der gewelven. Naar we vernemen zullen dezer dagen eenige Amsterdamsche deskundigen het terrein bezoeken.

1928-11-02 Nat pak

Slagharen. De reiziger van de firma Wehkamp geraakte maandagmorgen te Schuinesloot te water, waarschijnlijk door de gladheid van den weg. een aantal overjassen, welke hij op de fiets met zich voerde, bleven nog bijna droog. Met zijn natte kleeren fietste hij naar zijn woonplaats in Lutten – ongeveer een uur afstand – en verwisselde daar van kleeren om daarna zijn werk voort te zetten.

1928-11-02 Zweers verhuisd

Verhuisd: naar het huis van E.J. Willering, schoenmaker, Kerkstraat, Joh. Zweers Jz.,, wild en gevogelte

1928-11-02 Stroom

voor electrische licht- en krachtinstallaties, toch steeds het beste bij G. van Beynum, Hardenberg, telefoon 44

1928-11-09 Afbraak melkfabriek

advertentie: Afbraak. Notaris Schrader te Den Ham waarnemende het vacante notariskantoor te Heemse is voornemens woensdag 21 nov. om 10 uur op het Hooge Holt bij ’t cafe Boonstra a.h. Kanaal te Gramsbergen voor den heer J. Kragt te verkopen: de afbraak van de Boterfabriek met directeurswoning.

1928-11-09 Uit de raad

De heer De Bruin wijst eenige donkere plekken aan in onze straatverlichting: Vlogman, Oude Bosch enz. Ook is verlichting bij nacht op enkele punten zeer noodig. En dan: zijn de met name genoemde perceelen door den landmeter al opgemeten? Ten slotte stelt hij het BenWsche preadvies zeer op prijs en zou daar nog uitbreiding aan willen geven. De voorz. antwoordt dat de straatverlichting uitgebreid zal worden. Om het breken van lampen tegen te gaan (veroorzaakt door het dreunen, tengevolge van zware vrachten) zullen de lichtpunten gehangen worden aan draden, gespannen van huis tot huis (we krijgen dus dan weer den toestand van voor 25 jaren, maar dan met nieuw, modern licht!) De kosten van deze ‘verhangerij’ bedragen 30 gulden. Aan den Stationsweg, waar zoo geen huizen staan, om de draden dan aan vast te knoopen, komt dan een 8-tal palen te staan; hiervan bedragen de kosten f. 250,- Die totale kosten worden door den raad zonder murmureeren gevoteerd. Verder zullen zo hier en daar nog lichtpunten bijgemaaakt worden. Dat kost niet zoo veel.

1928-11-09 Notaris begraven

Hardenberg. Maandagmidag heeft te Hellendoorn de teraardebestelling plaats gehad van den heer mr. F.W. van Riemsdijk. Aan het graf werd gesproken door den zwager van den overledene, dr. Moquette te Nijverdal, door een clubgenoot uit den Leidschen studententijd en een ingezetene van Andijk.

1928-11-09 Kerk Marienberg

Marienberg. Vrijdagavond der vorige week werd hier de gereformeerde kerk geinstitueerd. In een samenkomst in de Geref. school te Beerzerveld preekte ds. Vogelaar, waarna ds. Broekroelofs de gekozen kerkeraadsleden in het ambt bevestigde. In een maandagavond gehouden gemeente-vergadering is besloten zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het bouwen van een houten hulpkerk.

1928-11-16 Jubileum

Advertentie: 1898-1928 Donderdag 29 november hoopt de Geref. Meisjesvereeniging ‘Bidt en werkt’ te Heemse haar 30-jarig jubileum te vieren. Leider: de weled. heer J. Vogelaar.

1928-11-16 Veiling

Advertentie: Erfhuis te Amersfoort. Notaris Johs. Knoppers te Amersfoort zal op donderdag 29 november des voormiddags 9 uur ten sterfhuize van wijlen den heer J.G. Groote Balderhaar ten Velde, aan den Soesterweg no. 15 te Amersfoort, publiek a contant verkoopen: den geheelen goed onderhoud inboedel.

1928-11-16 Veldwachters

De gemeenteveldwachter De Jong alhier, wordt met ingang van 1 januari overgeplaatst naar Slagharen, en de gemeenteveldwachter Pisuisse van Slagharen naar Lutten.

1928-11-16 Plaatselijk nieuws

Heemse. Deze week is het 25 jaar geleden dat H. Veldsink alhier zijn kosterschap bij de ned. herv. kerk aanvaardde.
Donderdagmorgen geraakte de landbouwer H. IJs van Rheezerveen, nabij de garage van den heer Oostenbrink alhier, onder den wagen van den landbouwer Ter Horst, daar diens paard, vermoedelijk door het aanrijden van de auto van de therm. fabr. op hol was geslagen. Direct werd IJs opgenomen en door den heer O. per auto naar dr. B. gebracht, waarhij werd verbonden en vandaar naar zijn woning teruggebracht. Wij vernamen dat een en ander betrekkelijk goed is afgeloopen.

1928-11-16 Hulpkerk

Marienberg. Naar we vernemen zal de bouw van de hulpkerk alhier geschieden onder architectuur van den heer B.W. Plooy te Amersfoort.

1928-11-16 Termac

Uit de raad: na veel gediscussieer werd met 4 tegen 3 stemmen besloten om de Voorstraat te vernieuwen. Niet langer klinkers, maar Termacweg (als GS toestemming geven).

1928-11-23 Ongeval

Bergentheim. De vorige week vrijdag had hier een ernstig ongeluk plaats. De heer J. Schuurman was bezig boomen te vellen op het erf van den landbouwer G.J. Bolks. Terwijl menmet zagen bezig was, scheurde plotseling de stam; de boom viel met het noodlottig gevolg, dat ’t zoontje van genoemden S. onder den vallende boom kwam. Hevig bezeerd aan ’t heupgewricht werd hij opgenomen. Arts Weggeman oordeelde dat de val zoo erg was aangekomen, dat opname in een ziekenhuis noodzakelijk was. Nog dienzelfden dag is de jongen door dokter Weggeman naar Almelo gebracht.

1928-11-23 Hulpkerk

Marienberg. De bouw van een houten hulpkerk voor de geref. kerk alhier, is opgedragen aan den heer Olsman te Beerzerveld voor f. 3648. Men hoopt het gebouw nog in ’t begin van ’t volgend jaar gereed te hebben.

1928-11-30 Slagerij Boerema opent

Advertentie: Opening van de nieuwe slagerij op den Brink op woensdag 5 december, ’s nam. 5 uur. ruim voorzien van rund- en varkensvleesch, worst en vetten. Richte Boerema.

1928-11-30 Willering

Advertentie. Opening van onze nieuwe naar de eischen des tijds ingerichte schoenenzaak op a.s. zaterdagavond. E.J. Willering, Voorstraat, Hardenberg.

1928-11-30 Verdronken op Java

Bergentheim. Vrijdagmorgen ging de weduwe G. Westerhof, wonende op Java alhier, melk halen. Zij moest daarvoor over een vonder, gelegen in een der turfwijken. Onverwachts gleed het oudje uit, viel in ’t water en, daar er geen hulp aanwezig was, verdronk ze jammerlijk.

1928-11-30 Compost

Burgemeester en wethouders van Stad Hardenberg wenschen bij inschrijving te verkoopen: de thans aanwezige compost in den Gemeentelijken aschbelt aan de Oude Vecht.

1928-11-30 Westerhof

Hardenberg. De heer A. Westerhof, vroeger te Baalder, thans onderwijzer te Veenam, is benoemd tothoofd der school te Ommelanderdijk onder diezelfde gemeente.
Gelijk men weet heeft de heer Willering zijn schoenwinkel overgebracht naar de Voorstraat, in het door hem aangekochte pand van den heer Marcus Bromet. Alle verandering is geen verbetering, maar deze wel. Onze Voorstraat wordt op den duur nog een winkelstraat.

1928-11-30 Sibculo

In een vergadering van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch Regt en Geschiedenis, gehouden 13 nov., hield pastoor Rientjes van Hellendoorn een voordracht over Sibculo. Zijn Eerw. had de opgravingswerken bezocht en, uitgaande van de gevonden fundeering, een hypotheseplan van het klooster opgesteld. De Cistercienzers bouwden namelijk hun kloosters zooveel mogelijk naar eenzelfde scherma. De kloosterregel bestelde uitdrukkelijk het gebouwencomplex, en daarmede een eeuwenlang voortdurend grond- en aanlegplan voor de verdere uitbreiding. Daar de bouwtrant te bestudeeren is aan bestaande, goed bewaard gebleven abdijen, b.v. Lokkum bij het Steinhudermeer in het Hannoversche, dat thans als Prediger-Seminarie nog in vol aanzijn staat, is het mogelijk nu reeds vast te stellen hoe Sibculo geweest is. Volgens regel houden de Cistercienzers zich aan de orientatie, d.w.z. de oostelijke richting der kerk aan de zuidzijde van ’t klooster ligt.
Volgens ’t plan rientjes bevond zich de kerk aan de noord-westzijde van ’t oude kerkhof, met dien verstande dat het koor aan den Kloosterhaarschen kant en de eene vleugel aan het transept in het latere kerkhof lag. ’t Is echter mogelijk dat ’t muurwerk der kerk niet meer in den grond aangetroffen wordt, omdat de kelders daar ontbraken. Wat ’t klooster betreft, rest thans nog de blootlegging van ’t Kapittelhuis en van de librije of Kloosterbibliotheek.
Spreker deelde verder mede dat de afgraving niet op de goede manier plaats heeft; er ontbreekt wetenschappelijke leiding. De vergadering besloot daarop zich met den heer Ludwig van Heek in verbinding te stellen en hem te verzoeken het werk oner deskundig opzicht te laten voortzetten. Tenslotte deelen we nog mede dat het werk deze week is stopgezet met ’t oog op de ongunstige weersongesteldheid.

1928-12-07 Onderlinge Hulp

Advertentie. Het bestuur der Vereeniging ‘Onderlinge Hulp’ te Hardenberg vraagt tegen 1 jan. 1929 een bode. Schriftelijke sollicitaties voor 12 dec. bij den voorzitter, den heer R.E. de Bruin te Hardenberg.

1928-12-07 Bolte

Advertentie. Wie is het goedkoopste? Vesten, truien, pakjes, handschoenen, zelfbinders, overhemden, sokken enz. Natuurlijk Bolte, Fortuinstraat, Hardenberg.

1928-12-07 Stationsstraat aangepakt

Hardenberg. Deze week is men begonnen met de verbetering van de Stationsstraat vanaf Lubbers tot ’t Station. Aan beide zijden wordt een brede laag fijne sintels aangebracht, terwijl alle daar staande boompjes omgeven worden door een ring van steenen. Het geheel maakt een zeernetten indruk en zoo kan men op deze straat trots wezen in Hardenberg.

1928-12-07 Zoontje Schuite verongelukt

Hardenberg. Woensdagmorgen gebeurde hier een droevig ongeval. De beide zoontjes van den burgemeester, den heer Schuite, waren op weg naar school. ter hoogte van den overweg bij ’t spoor wilden zij op den wagen van den vrachtrijder Lenters klimmen, wat deze echter niet toestond… etc.

1928-12-07 Schilderij van Emma

Zooals bekend, hebben onderscheidene plaatselijke comites dezen zomer gelden bijeengebracht, ten einde H.M. de Koningin-Moeder ter gelegenheid van haar zeventigsten geboortedag een huldeblijk aan te bieden, hetwelk zou bestaan in een door een kunstenaar geschilderd portret van haar. Het hoofdcomite nu heeft besloten enige reproducties van dit portret, dat uitstekend geslaagd moet heeten, aan sommige gemeenten in de provincies ten geschenke te geven. In Overijsel waren vier gemeenten zoo gelukkig een reproductie te ontvangen, waaronder ook de gemeente Stad Hardenberg viel. Het portret zal voorlopig een plaats vinden op de raadzaal; komt Stad Hardenberg evenwel nog eens in het bezit van een ziekenhuis, dan is de mogelijkheid geenszins uitgesloten dat het daar zal worden opgehangen; dit zou zeer zeker een goede plaats zijn, waar H.M. zoo vele malen blijk heeft gegeven van haar warme belangstelling voor dergelijke inrichtingen.

1928-12-14 Slager Blein

Advertentie. Afslagspek, vanaf maandag 17 december, 5 pond versch of gezouten spek f. 2,40 D. Blein, Hardenberg

1928-12-14 Brand op ’t Holt

Dezer dagen brandde door een onbekende oorzaak de schuur van den landbouwer L. v.d. Poll op ’t Holt tot den grond toe af. een hoeveelheid stroo verbrandde, alsmede een perc. hullen en turf.

1928-12-14 Onder Ons viert feest

Donderdagvoormiddag klonk ons het langgerekte monotoon geluid van een fabriekssirene of iets dergelijks in de ooren. Wat het te beduiden had? De fabriek te De Krim had een miljoen hectoliter aardappels verwerkt, wat het record der fabriek was en wat verkondigd werd met het uren in den omtrek te hooren sirene-gegil.

1928-12-14 Begrafenis kind

Hardenberg. Zaterdagmiddag werd het zoontje van burgemeester Schuite begraven…
In verband met bovenstaand bericht zouden we nog gaarne een opmerking willen maken. Maar we doen dit met groote schuchterheid, omdat het geldt – en oud gebruik. Gelijk we allen weten wordt bij het begraven zowel te Hardenberg als te Heemse door de doodgravers, als de kist in ’t graf is neergelaten, een formule uitgesproken, wat dan als het slot van de begrafenis wordt opgevat. En – als er niet door anderen wordt gesproken – is dit het eenige wat men hoort. De korte formule, van weinig inhoud, zou echter dunkt ons wel weggelaten kunnen worden als er wel gesproken wordt bij het graf. Nogmaals, we zeggen dit met eenigen schroom, waar het een oude gewoonte en een teere zaak betreft, mar toch moest ons die opmerking uit den pen. Wij voor ons werden nooit gesticht door het uitspreken van die woorden.

1928-12-14 Raad

Raadsvergadering Ambt Hardenberg
Ingekomen verzoek van de heer J.F. Kemink c.s. te Schuinesloot om een draaibrug te leggen, daar de thans bestaande brug zeer gevaarlijk is.
Verzoek van Plaatselijk Belang te Slagharen om verbetering van den Heerenweg.
Voorstel van B en W inzake het bouwen van verlofslokaliteiten. Men wil de eisen wat verzwaren, want de lokalen rijzen als paddestoelen uit de grond. De heer Prenger zegt dat Evers te Kloosterhaar pas heeft gebouwd, natuurlijk in de mening dat aan de eischen was voldaan. Men zou dan toch niet billijk zijn tegenover den heer Evers.

1928-12-21 Bakker slaags

De rechtbank te Zwolle heeft o.m. het volgende vonnis gewezen: H. v. H. (van Housselt) te Radewijk, wegens mishandeling op 15 okt. aldaar tot 15 gulden of 15 dagen f. 4,50 schadevergoeding.

1928-12-21 Opel

Heemse. In een advertentie deelt de firma Oostenbrink en Lagers mede dat ze de Opel-auto ontvangen heeft. Deze auto munt uit boven andere merken in sierlijkheid van lijn en degelijkheid van afwerking.