Bureau: ‘Huize Goorloo,’ Hardenberg
Uitgever-Hoofdredacteur: A. Kremer
Drukker: J. Olthoff

04-01-1946
Noodraad Hardenberg. Afwezig de heer Sportel wegens ambtsbezigheden. Waar het in de bedoeling ligt na den middag het Uitbreidingsplan te bespreken, geeft de voorzitter aan het begin der vergadering hierover een toelichting. Dit plan is onder zijn voorganger Overbeek in een zover gevorderd stadium gekomen, dat het kon worden goedgekeurd. Ook daarom is het goed, dat deze beslissing nu niet meer in handen van één persoon ligt, maar het voltallig college van B en W kan er over adviseren en de hele raad zich er over uitspreken. De raad is de tolk der gemeente en moet er dus volledig mee op de hoogte zijn, daarom zal men eerst een bespreking van informatorischen aard houden, het oude en het nieuwe plan van ir. Verdenius vergelijken met elkaar en dan een besluit nemen. Vooraf wordt nu eerst de agenda afgewerkt. Ingevolge de mogelijkheid tot ontslag van N.S.B.-ers enz. wordt de heer Sijderieus te Slagharen benoemd als hoofd der school aldaar. Mej. Bruyel, onderwijzeres te Kloosterhaar, wordt op haar verzoek wegens benoeming te Velp eervol ontslag verleend ingaande 1 februari. Den heer Schinkel, onderwijzer te Hardenberg idem wegens benoeming te Hengelo; deze had verzocht om 1 januari reeds te mogen vertrekken, doch dit achtte men niet gewenscht. De heer T.G. Prins te Lutten vraagt ontslag wegens benoeming te Woerden, ingaande 1 febr. Dit wordt hem verleend ingaande 1 maart, daar de benoeming juist een dag te vroeg plaats vond om het ontslag te doen ingaan met 1 april. De heer Witpeerd bedankt als lid der Commissie tot wering van schoolverzuim, wegens drukke werkzaamheden. In zijn plaats wordt gekozen de heer J. Hidding met 12 tegen J. Smit met 4 stemmen. Ingekomen is verder een verzoek van J. Brouwer te Hardenberg en J.H. Brink te Sibculo, beiden houders van Verlof A, om een vergunning te mogen krijgen tot verkoop van sterke dranken. Er is dit jaar gelegenheid wijziging te brengen in het maximum aantal van dergelijke vergunningen. Dit bedraagt in Hardenberg 19, terwijl er, ware geen maximum vastgesteld, op basis van het aantal inwoners 60 mochten wezen. Het werkelijke aantal vergunningen bedraagt echter geen 19, doch 23. Nu de toestand in het bedrijf beter geregeld wordt en het toezicht verscherpt, behoeft huns inziens geen vrees te bestaan dat toeneming van het aantal vergunningen in beperkte mate de volksgezondheid zal benadelen. Tekort aan verkoopgelegenheid doet, zoals thans gebleken is, het clandestiene verkoop en de bereiding van drank toenemen, tewijl deze verkoop aan de controle onttrokken wordt. Beperking oefent weinig invloed uit op het gebruik, niet het aantal vergunningen beslist, doch de wijze waarop de handel in sterke drank wordt gedreven. Op grond daarvan verzoeken zij den raad de Kroon te verzoeken het maximum aantal vast te stellen op 25. De meerderheid van B en W stelt voor het maximum aantal te brengen op 27. De minderheid van het college was van gevoelen dat het aantal niet moet worden uitgebreid. Dit is de eerste maal, aldus de voorzitter, dat het college verdeeld is in zijn oordeel, doch de vriendschap is er om bewaard gebleven. Als we het verzoek inwilligen zitten we nog met een moeilijkheid, want ook weduwe Zweers te Hardenberg en Schippers te Sibculo staan nog op de lijst voor een vergunning. In het noorden der gemeente zijn er genoeg en onder geen voorwaarde zal daar nog een vergunning bij komen, mocht iemand op de onzalige gedachte komen zulks aan te vragen. In Baalder en Radewijk heeft men genoeg aan café Mulder, ook zijn daar geen andere geschikte lokalen. In de stad ligt de zaak iets anders. In het pand van Brouwer woonde vroeger Bavinck, die ook een vergunning had. Brouwer wil die oude traditie voortzetten. Met weduwe Zweers is het ook zoo gesteld, al heeft die nog geen verzoek ingediend. In Sibculo moet men te ver fietsen om een borrel te kunnen pikken en Schipper woont aan een grooten verkeersweg zodat ook Brink en Schipper vergunning dienen te krijgen. Het clandestien gebruik is een sterke factor geweest in de beslissing van B en W. Verboden vruchten smaken zoet en de jongelui schijnen liever stilletjes te drinken dan in een café te komen. Spreker kent niets verderfelijkers, dan dat zij met een liter jenever de bossen of belten ingaan om daar een hele zondagmiddag te kaarten en wil zulke toestanden voorkomen door ronduit, maar in beperkte mate, gelegenheid te schppen een borrel te kopen. In gezelschap drinkt men zich ook niet zo spoedig een roes dan wanneer men niet onder controle staat. Met de uitbreiding blijven  we nog ver beneden de helft van het aantal dat er anders mochten zijn c.a.

Hardenberg. Dr. Fraser, arts alhier en tevens verbonden aan het ziekenhuis, gaat zich als arts vestigen te Hengelo. De heer Fraser wordt daar tevens gemeentearts. Zijn vertrek is vastgesteld op 1 februari. Deze tijding zal door de patiënten zeker niet met blijdschap worden begroet.

Cor Hofstede, het 13-jarig zoontje van den kolenhandelaar, kreeg nieuwjaarsdag de vlam van zijn tot ontploffing gebrachte carbidbus in het gelaat. Dr. Kuyvenhoven achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Gelukkig zijn beide ogen bewaard gebleven.

Advertentie. Verloofd: Ali J. Wind en Henk Otter.

Advertentie. Verloofd: Annie E.L. van Erkel en Herman Brunink.

Advertentie. Getrouwd: W. Siliacus (2e luitenant R.N.A.) en miss Ita O’Donell, Keswick (England).

Rouwadvertentie: Johanna Centen, weduwe Lambert Jan Visscher, oud ruim 69 jaar, Baalder.
11-01-1946
Kloosterhaar. Verleden week woensdag hadden de heren Woertel en Meijerink het ongeluk van den wagen te vallen. Woertel werd op Heerjansland binnengedragen, hij klaagde over inwendige pijn. Later is hij per auto naar huis vervoerd waar hij rust moet nemen. Meijerink kwam met de schrik vrij. Oorzaak van het ongeluk was, dat het paard struikelde en voorover viel.

Rouwadvertentie: Hendrik Hofsink, oud 85 jaar, Itterbeckermoor.

Advertentie. Verloofd: Tine Hamhuis en Wim Vedder.

Advertentie. Heren landbouwers en paardenhouders! Het spreekwoord is nog altijd: schoenmaker blijf bij je leest! Wij beslaan geen paarden en maken geen kachels, maar wel verkopen we nog steeds als altijd, alle soorten: landbouwtouwwerk al ploegleidsels, wagenleidsels, strengen, koetouwen, halsters enz. enz. Beleefd aanbeveledn, A.H. Geerts, zadelmakerij, Hardenberg.

De Stichting 1940-’45 afdeling Hardenberg welke ten doel heeft financiële en morele verzorging van de nagelaten betrekkingen van oud-illegale strijders in de gemeente Hardenberg, geeft vanaf 14 tot en met 31 januari aan de ingezetenen dezer gemeente gelegenheid zich te doen inschrijven als contribuant bij haar bestuursleden op iedere werkdag van 2-8 uur. H. van Faassen (S-92, Schuinesloot), Th.H. Schuurman (R-15, Slagharen), J. Bruins jr. (A-110, Hardenberg), A. Sportel (B-36d, Hardenberg), W. Merjenburgh (B-78, Bergentheim), J.H. van Engbrink, Bruchterveld.

Advertentie. De beheerder van het vermogen van mevrouw Van Ittersum, Welgelegen te Heemse en van de nalatenschap van wijlen W. van Ittersum, bericht, dat alle opgaven van vorderingen op- en schulden aan- opgemeld vermogen en nalatenschap slechts schriftelijk in gesloten enveloppe bij den beheerder vóór 22 januari 1946 moeten worden ingediend. Mr. J.A.M. van Oorschot.
1946-01-18
Hardenberg. Door de drie, in deze gemeente bestaande groepen der G.O.I.W. is onlangs een afdeling der Stichting 1940-1945 opgericht. Voor het noorden der gemeente zijn gekozen de heren H. van Faassen en Th.H. Schuurman, bestuurslid, voor het zuiden de heren W. Merjenburgh, penningmeester en J.H. van Engbrink, bestuurslid. Voor het centrum de heren A. Sportel, secretaris, en J. Bruins, bestuurslid. Naar ons werd medegedeeld worden 21 gezinnen door de stichting verzorgd.

De heren J. Weitkamp te Hardenberg en J.M. Krijger te Vriezenveen hebben verklaard, dat ze voor de a.s. kamerverkiezingen geen candidatuur meer begeeren.

Te Zwolle is overleden een in onze plaats welbekende figuur, nl. de heer A. Schuite, gemeentesecretaris van Genemuiden. De heer Schuite was een zoon van wijlen den burgemeester van Stad Hardenberg en is werkzaam geweest op de secretarie te Heemse vanwaar hij naar Genemuiden ging en daar reeds spoedig tot gemeentesecretaris opklom. De overledene was nog maar 26 jaar oud. Geve de Heere zijn nabestaanden kracht om dit moeilijk verlies te dragen.

Lutten. Als sluiswachter te Sluis 7 is in de plaats van de heer J. van Wilpe, die met pensioen gaat, benoemd de heer E. van Faassen D.J.zn., wonende te Sluis 6.

Bruchterveld. Toen het echtpaar J. Slot donderdagavond terugkwam van een visite, werd Slot in huis onwel en was binnen een uur gestorven. De ontboden geneesheer constateerde hartverlamming. Zo zien we weer: de dood wenkt ieder uur.

Rouwadvertentie: Albert Johan Willem Schuite, oud 26 jaar.

Rouwadvertentie: Jacob Slot, oud ruim 64 jaar, Bruchterveld.

Rouwadvertentie: mej. H. aan het Rot-Veurink, weduwnaar van J.H. aan het rot, eerder weduwe van A. Scholten, oud ruim 81 jaar, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Hendrik Jan Kelder, echtgenoot van H.J. Spoelman, oud 36 jaar.
1946-01-25
Heemse. Een markante figuur in Heemse zullen we niet meer zien: de heer Hs. Veldsink is plotseling weggenomen. 43 jaar lang heeft hij als koster de hervormde gemeente gediend en tot in zijn hogen ouderdom was dit werk hem lief. Nu het uur van scheiden geslagen heeft, zal zijn stoere figuur zeer gemist worden. Moge deze ‘dorpelwachter in het huis Gods’ thans een plaats gevonden hebben in het Vaderhuis hier boven. Merkwaardig is het dat Veldsink juist tevoren den brand heeft helpen bestrijden. Pas op bed, nam God hem weg.

Heemse. De uit ongeveer 1300 daterende hervormde kerk is zaterdagavond aan een groot gevaar ontsnapt. De vrouw van den heer J. Veldsink ontdekte, toen zij van een bezoek aan de pastorie terugkwam, een begin van brand in de consistoriekamer, waarna zij den koster waarschuwde, die er in slaagde den brand te blusschen. Het bleek, dat door een lek in den oven voor de heteluchtverwarming de er voor opgestapelde brandstof in brand was geraakt, de lopers enz. smeulden reeds.

Waarschijnlijk doordat kinderen met lucifers hadden gespeeld, brandde zondagmiddag de schuur, staande achter den winkel van den kruidenier Pullen aan den Ommerweg geheel af.

De landbouwer H. Rengeling overkwam op den Stationsweg een ernstig ongeluk. Hij fietste naar huis met enige juist geslepen messen van een hakselmachine. Bij het oversteken werd hij aangereden door een auto. Rengeling kwam te vallen en bezeerde zich door de messen zo ernstig aan het gelaat, dat hij in ’t ziekenhuis moest worden opgenomen.

Onder grote belangstelling werd maandag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den op den leeftijd van 26 jaar overleden gemeentesecretaris van Genemuiden, den heer A.J.W. Schuite. Nadat de met kransen bedekte kist in den familiegrafkelder was bijgezet, werd gesproken door ds. Bouman, burgemeester Van Oorschot, de gemeentesecretaris van Hasselt Malcorps en ds. Sirkel, hervormd predikant te Genemuiden. De heer W. Raadsveld, zwager van den overledene, dankte namens de familie.

Gramsbergen. De hervormde school alhier zal op 1 april a.s. haar 25-jarig bestaan vieren.

Rouwadvertentie: Hs. Veldsink, ruim 40 jaar koster der hervormde kerk.

Rouwadvertentie: Gerritdina Johanna Hermina van der Velde-Koop, oud bijna 50 jaren, Hardenberg.

Rouwadvertentie: Hermannes Veldsink, weduwnaar van H. v.d. Haar, oud 83 jaar, Heemse.

Advertentie. Oprichting ijsvereeniging. Ieder, die belangstelt in de oprichting van een ijsvereniging wordt opgeroepen ter vergadering op dinsdag 29 jan. a.s., ’s avonds 8 bij Café Leering.  
1946-02-01
Bergentheim. De al enige tijd buiten werking gestelde turfstrooiselfabriek van de Ervan van Roijen wordt (nadat ze door enige bommen alreeds gedeeltelijk was vernieuwd) thans geheel gesloopt.

Hardenberg. Dinsdagavond was er vergadering in Zaal Leering om tot het oprichten van een ijsvereniging te komen. In het bestuur kwamen de heren E. de Nooij, W. Snel, G.W. Ringenier, H.J. Zweers, Eiermarkt en H. Zweers, Oosteinde.

Advertentie. Verloofd: Cobi Bijmans en Rieks Hamberg.

Rouwadvertentie: Maria Henriette Greven, oud 1 dag, d.v. J.J. Greven en M.H. van Dijk, Hardenberg.
1946-02-15
De watervloed. Beter dan ooit kunnen we thans het thema begrijpen, waarop Herman de Man zijn machtige roman bouwde over ‘het wassende water’, waarin hij den strijd beschrijft voor het behoud van de dijken. Want het hooge water, daarmee niet alleen Europa doch zelfs ook andere werelddelen, als Zuid-Afrika, momenteel worstelt, heeft ook in de omgeving van Hardenberg groote vlakten blank gezet. Het eerste bericht over den hoogen waterstand bereikte ons verleden week uit Bergentheim, waar de Van Riggelenswijk door het breken van een dijk overstroomde en de Boerendijk zoodanig onder het water kwam te liggen dat de kinderen per auto naar school moesten worden gebracht. In den nacht van vrijdag op zaterdag had een tweede dijkbreuk plaats, die de velden bij de Van Roijenswijk onder watter zette. Den ganschen dag werd gewerkt om het water in te dammen en wel onder deskundige leiding, terwijl de mannelijke bevolking verplicht werd hulp te bieden, al was de onderlinge samenwerking tegen den gemeenschappelijken vijand niet zóó prima als men wel mocht verwachten van bewoners van dezelfde streek. Het loozen van het Waterschap Beerzerveld, dat eerst afdoende was, bleek echter later onvoldoende, doordat de was van het water aanhield. Den heelen zondag was men in touw. Maandagmorgen was het water zóó hoog dat de Burgemeester Schuitestraat in Hardenberg gedeeltelijk overvloeid werd. Doordat meer dijken het begaven was hier dinsdagmorgen het verkeer onmogelijk. Ook het Oosteinde zag steeds dichter het water naderen en hier was de Voorstraat ook weldra overstroomd. Koperslager Otten moest zijn woning ontruimen daar het wat binnenvloeide. Groote uitgestrektheden om de stad op-den-Harden-bergh heen leken als vanouds één waterzee. Dinsdagmiddag bereikte het water in de steeg naast Amsink de Voorstraat. Dinsdagavond steeg het water nog steeds. Het was aan het Oosteinde om 10 uur nog een drukte van belang, om allerlei voorwerpen in huis te halen, dammen op te werpen enz. Het water stond een voet in sommige huizen. Anderen spijkerden planken voor de deur, om het buiten te houden. Om 10 uur stroomde de Bruchterweg bij den heer Podde er onder. Den volgenden morgen was de Koppellaan aan beide zijden blank. Door water van een voet diep moesten we heen om van ons kantoor de drukkerij te bereiken en de copie af te leveren. Woensdagnacht steeg het water liefst 18 centimeter; tot de pastorie van de hervormde kerk stond de Voorstraat aan het Oosteinde blank.

Advertentie. Geboorte: Gerrit Antonie Eikendal, z.v. W. Eikendal en T. Glazenborg, Hardenberg.

Advertentie. Geboorte: Johanna Berendina (Berendien) Morsink, d.v. G. Morsink en A. Jansen, pastorie, Middenweg, Andijk-Oost.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hms. Lamberink en W. Hofsink, Rheezerveen.

Rouwadvertentie: Lucas Kelder, oud 66 jaar, Brucht.

Rouwadvertentie: Jan Stad, oud 21 jaren, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Meester Andries Schuurman, onderwijzer aan de gereformeerde school te Bergentheim.

Advertentie. 45-jarig huwelijk: P. Wamelink en G.J. Meijer, Hardenberg.

Advertentie. Maandag 18 februari zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer A. Reints zijn diensten ten kantore van onze firma is begonnen te geven. Firma Jan Bruins & Zonen.

1946-02-08
Bergentheim. Alhier is plotseling in zijn woning (door een beroerte) overleden de heer A. Schuurman, onderwijzer aan de geref. school te Bergentheim. Met dezen is een vooraanstaand figuur heengegaan, welke op verschillend terrein een eerste plaats innam. Pas nog, nl. op 1 januari, was hij 25 jaar werkzaam bij het onderwijs. Ook heeft hij jaren lang ons blad als correspondent gediend, welke arbeid hij heeft verricht om principieel ons blad te steunen, niet om bijmotieven.

Hardenberg. Door de Gereformeerde kerk (art. 31) is de Bewaarschool aangekocht van schilder Zweers.

Toen de bruidsstoet van het echtpaar Slingenbergh-Jonkhans dinsdag van de kerk naar Radewijk reed, sloegen de paarden voor de laatste koets op hol. Ter hoogte van kiosk de Poort viel de koets ondersteboven zodat alle ruiten werden versplinterd. Van de inzittenden kreeg de echtgenote van den heer Bruggeman uit Baalder verwondingen, terwijl ze door den grote schrik bijna geheel versuft raakte en naar bed moest. Dokter Fraser verleende hulp.

Bergentheim. Eén der dijken van een zijarm der Van Riggelenswijk is (door den hoogen waterstand) doorgebroken zodat van verschillende landbouwers het land onder water komt te staan en het reeds bij enkelen de woningen is binnen gedrongen, waardoor zij hun woning hebben verlaten. Er wordt met man en macht gewerkt om het water tegen te houden, wat door schaarste aan materiaal niet meevalt.

Rouwadvertentie: Albert van de Belt, sedert 9 oktober 1938 weduwnaar van H.E. Reinders, oud ruim 57 jaar, Lutten.

Rouwadvertentie: Lucas Fokkert, oud 45 jaar.

Rouwadvertentie. Zondag jl. overleed te Amsterdam onze beste zwager en oom Abraham Johannes Ziegeler, oud bijna 63 jaar.

Rouwadvertenties: Andries Schuurman, oud 61 jaren, Bergentheim.

Advertentie. Getrouwd: Johs. Bakker en Co Karssen.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: G.A. Veurink en F. Nijmeijer, Rheeze.

Advertentie. Hallo de automaat hallo. Hoe ’t ons Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende Automaat. Helaas, ons pijpje drop is nog niet terug, maar het bedrijf van Pullen loopt weer even vlug. Gebruikt onze prima Amerikaansche petroleum. Ook buiten de stad wordt ze binnenkort weer huis aan huis bezorgd. Beleefd aanbevelend. De Automaatbezorger, H.J. Pullen en zn.  
1946-02-22
De watervloed (volledigheidshalve laten we hier het slot nog volgen van onze beschrijving over den watervloed waarvoor de vorige week geen tijd meer was). En steeds maar bleef het water stijgen. Woensdag kwamen welhaast alle mensen in benarde omstandigheden te verkeren. Allerlei tafereeltjes kon men opmerken. Hiér poogde men kippen uit den tuin te halen met paard en wagen; tot den buik moest het dier er door, het struikelde, werd schichtig en – men moest keren. Dáár weer werden geëvacueerde kippen opnieuw gepakt om ze naar nog hoger plaats te doen verhuizen. Diverse brede en diepe geulen werden gegraven om het al maar aanhoudende water van schoolplein en Slat af te leiden naar de Vecht waar het met geweld instroomde. De Kerkstraat was nu ook overstroomd en zo werd overal het water hoger. De post en enkele particulieren kwamen ons nieuws en advertenties brengen, doch wij konden de drukkerij al niet meer bereiken. Ieder was nu druk in de weer met het opgooien van dammen om de woning, het bergen van de aardappelen uit de kuilen enz. enz., terwijl de was maar aanhield, het zonnige en lauwe weer van de laatste dagen ten spijt. Donderdagmorgen was het water opnieuw geklommen. De postbode, die den vorigen middag er nog doorgewaad was, terwijl het water hem op een vingerbreed na over zijn hoge laarzen ging, kon er nu niet meer door en we waren genoodzaakt het postkantoor telefonisch te verzoeken mogelijke brieven met nieuws en advertenties naar een ander adres te brengen, waar men ze verder verzorgen zou. Wat ons bedrijf betreft, dit kwam er vreemd voor te zitten. Het kantoorpersoneel kon het bureau niet bereiken. Gelukkig hadden we reeds tevoren, per fiets door het water gaande, wat doornatte voeten opleverde, het adresboek naar de drukkerij gebracht, waar dit keer de postadressen geschreven werden. Het drukkerijpersoneel was (is nog!) ziek op één man na, die alles alleen maar klaar moest zien te spelen! Het was wel een wonder dat deze, die een half uur fietsen moest, komen kon, terwijl de communicatie tussen bureau en drukkerij verbroken was, zoo dicht bij elkaar. We hebben dan ook maar telefonisch overlegd, geen vier maar twee pagina’s te geven – hetgeen onze lezers, nu zij weten hoe de toestand voor ons bedrijf was, billijken zullen! De isolatie was zóó volkomen dat men bijna schrok als de bel ging, het was een onverwacht geluid, maar een enkele speelde het klaar met grote laarzen aan en langs allerlei omwegen ons te bereiken. Terwijl geruchten doordrongen over daling van het water en tegen den avond ook werkelijk eenigen val te bespeuren viel, schepten wij donderdag 35 emmers water uit den kelder, de rest, ongeveer 100, zou morgen volgen. Dat de eerste uitvoering van de reciteerclub, welke dien avond wezen zou, zodanig in het water viel, dat ze uitgesteld moest worden, valt te begrijpen. De feestelijkheden in Heemse konden echter ongestoord plaats vinden en via de Stuw wist iemand ons nog droogvoets te bereiken. Laarzen deden alles. Maar in de Koppellaan was men aan het kanovaren. Vlak bij de Hoogeweide, die bedolven was. Soortgelijke ervaringen hebben vele onze lezers ook meegemaakt. Bewoners van het Oosteinde waren er nog het ergst aan toe, ze hadden het water zoo hoog in huis staan, dat ze er uit moesten, reeds voor in de week. Dat moet wel een onaangename gewaarwording zijn geweest voor Schutte, Hultink, Stoeten en Ant. Meijer, die wij met name hoorden noemen. Hoe krachtig het water was, kan blijken uit het feit dat een der dikke bomen naast den winkel van Wamelink aan de brug geheel ondermijnd en weggeslagen werd. Met grote moeite werd een wal van stenen en cementen voorwerpen aangelegd om te voorkomen dat ook het huis zelf door het water gevaar zou lopen. De boom decoreerde het hele pand, zodat de aanblik opvallend kaal geworden is. Gelukkig bracht de nacht van donderdag op vrijdag verademing. Het water zakte. dien avond was het al zeer gezakt en waren verscheidene mensen weer uit hun isolement verlost en zo kon alles weer normaal worden. het water had echter voor vele plannen een stokje gestoken. Meer dan één dier is door het water verrast en vond een graf in de golven, we hoorden van koeien en een paard die de Vecht afdreven. Een oude baas vertelde ons dat hij zo’n hoge waterstand nooit had meegemaakt. Gelukkig dat het weer voorbij is en… dat nog niemand gebrek had gekregen aan het nodige voedsel, terwijl waterleiding en electriciteit in tact bleven. Een woord van hulde aan allen die geholpen hebben bij de werkzaamheden om het water af te leiden.

Bergentheim. Door onbekende oorzaak is verleden woensdagmorgen om het leven gekomen de 21-jarige Jan Stad Kzn. Vermoedelijk is hij bewusteloos geworden en in een sloot terecht gekomen, waar zijn lijk werd gevonden, terwijl zijn rijwiel aan de kant lag. Hij was op weg naar zijn werk en nog maar tien minuten van huis.

Rouwadvertentie: Christina de Witt, oud 47 jaar, Hardenberg.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Egbert Rosink en Janna Spalink, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Jan Harm Eggengoor, oud bijna 82 jaar, Radewijk.

Rouwadvertenties: Jan Stad, oud 21 jaar (personeelslid van kwekerij Van Delden), Bergentheim.
1946-03-01
Het tribunaal te Almelo heeft de beschuldiging tegen den heer W. van Straten alhier vervallen verklaard en J. Centen veroordeeld tot ontzetting uit het kiesrecht en verbeurdverklaring van het vermogen tot f. 150. Van Straten is blijkens verslag in Trouw-Almelo geen lid geweest der N.S.B. Wel heeft hij uiting gegeven aan zijn sympathie met de nieuwe orde en Hitler. Hij zag in den oorlog een sociale omwenteling en vanuit dat gezichtspunt heeft hij gehandeld. Verdachte acht zijn handelingen thans principieel onjuist. De verdediger, mr. Sybrandy, zei dat verdachte een goed Nederlander is. Er heeft zich bij hem vastgezet een idee fixe. Uitlatingen die hij gedaan heeft, werden uitgelegd in ongunstigen zin. Om denkbeelden is niemand vervolgd in ons land. Bij verdachte was het dan ook een economische beschouwing. Wanneer hij lid der N.S.B. was geworden, had hij ingestemd met de beginselen der beweging. Dat deed hij echter niet. Hij heeft geen enkele handeling verricht in strijd met de belangen van het Nederlands volk.

Advertentie. Paarden- en sportliefhebbers (sters) bezoekt allen de vergadering tot oprichting van een Landelijke Rijvereniging te houden op dinsdag 5 maart ’46 om 7.30 uur in café Koeslag te Heemse.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrik Snoeijink en Hermina Eggengoor, Radewijk.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: G. Geertman en H.J. Stuiver, Radewijk.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jacob Tromp en Hendrikje Schutte, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Riek Tigelaar, echtgenote van J. Lindekamp, Hengelo.

Rouwadvertentie: Dina Johanna Grendelman-Hulzebosch, Hoogenweg.

Rouwadvertentie: Zwaantje Gerrits-Evers, oud 58 jaar, Heemserveen.

Rouwadvertentie: Herm. Meijer, oud 47 jaar, Hardenberg.

Rouwadvertentie: Tina de Witt.

Rouwadvertentie: Geesje Schrotenboer-Veltink, oud 68 jaar, Radewijk.

Rouwadvertentie: Frederik Leemhuis, sinds 04-02-1927 weduwnaar van Aaltje Bakhuis), oud 63 jaar, Sibculo.

Advertentie. Partij van den Arbeid. Oprichtingsvergadering voor de afdeling Hardenberg op donderdag 7 maart a.s., des avonds 8 uur, zaal Ten Cate.
1946-03-08
Heemse. Aan den heer Pisuisse, opperwachtmeester alhier is ingaande 1 maart op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit den politiedienst.

In de bovenzaal bij Koeslag, waar geen stoel onbezet was, werd dinsdagavond vergaderd tot oprichting van een Landelijke Rijvereeniging. De heer Jonkhans uit Radewijk die met den heer H. Boerrigter uit Brucht als voorlopig bestuur fungeerde, opende en heette met name welkom het bestuur van Otweeno en de sprekers. Daarna gaf de heer Buiten van Ruinerwold een uiteenzetting. We hebben niet alleen met sport te doen bij een landelijke rijvereniging, doch ook met bedrijfseconomie, zei hij. Het lichaam van den boer heeft juist door den zwaren arbeid die een boer verrichten moet, sport nodig om ruggemergsvergroeiing, platvoeten enz. tegen te gaan c.a.

Advertentie. Mevr. K. Schuite-Lennips geeft met blijdschap kennis van de geboorte van haar zoon Albert Johan Willem, Hardenberg, 1 maart 1946.

Advertentie. Ondertrouwd: Geert Noppers en Fenna Alberdina Kleefman.

Rouwadvertenties: Stientje Jonker, echtgenote van H. Greven, oud 39 jaar, Heemse.

Rouwadvertentie: Gerrit Schutte, oud 66 jaar, Hardenberg.

Rouwadvertentie: Margrieta Potgieter, weduwe van J.H. Altena, oud 90 jaar, Sibculo.

Rouwadvertentie: Alberdina Johanna Vlierman, weduwe van H.J. Rengelink, oud ruim 80 jaar, Hardenbergerveld.

Advertentie. Vis, stokvis, gesneden zoute vis, zure haring en Engelse gerookte bokking bij J. Zweers, vischhandel, Julianastraat, Hardenberg.

Advertentie. Boelhuis te Lutten aan de Dedemsvaart. Notaris Schut te Heemse is voornemens vrijdag 15 maart 1946 om twee uur op de boerderij van P.J. van den Berg te Lutten P-281 en te diens verzoeke publiek te verkopen: twee Belgische ruinen, drie Groninger karren c.a.

Advertentie. Boelhuis ten huize en verzoeke van L. Bosch te Holthemerbroek.
1946-03-22
Drama in den nacht. Vrijdagavond constateerde men in de woning van den heer Boerrigter aan den Gramsbergerweg schoorsteenbrand, die al spoedig gebluscht was met behulp van den medebewoner Dorman, daartoe uit een ouderavond opgehaald. Midden in den nacht echter, om 12 uur, begon men opnieuw onraad te bespeuren. Het bleek dat de schoorsteen weer in brand stond en dat de vlammen zelfs naar den zolder waren over geslagen, waar ze reeds aardig om zich heen grepen. Door den heer Dorman werd de hele schoorsteen onderstboven getrokken, zodat het met veel moeite gelukte den brand te doven en het huis te behouden. Dorman bezeerde zich door het vallend gesteente aan de hand, zodat hij zich onder behandeling van Dr. Kuyvenhoven moest stellen.

Lutten. Ontwerp monument. De heer W. Dam deelt ons als voorzitter van de vereniging mede dat onze correspondent de prijswinnaars van dit ontwerp verkeerd heeft opgegeven. De eerste prijs is toegekend aan J. van Dijk Jzn. en de tweede aan Geert Veltink. J. van Dijk BJzn. en Herm. van Dijk Wzn. kregen troostprijzen.

Paard op hol. Toen de venter van bakker Knotters vrijdag met een wagen vol waren huiswaarts reed, liep het paard niet den rechten weg op en de poort binnen doch op den winkel toe met het gevolg dat de kar ondersteboven sloeg en alle winkelwaren, eieren enz. enz. door elkaar en over de straat vlogen. De wagen sloeg geheel uit elkaar, doch de venter Snijder kwam er gelukkig nog goed af. Het was echter een hele schadepost.

Lutten. Zeldzaam ongeval. Een uitzonderlijk ongeval had maandagmorgen plaats ten huize van den winkelier A. Scholten. Toen de dochter van Scholten in de kamer de haard had aangemaakt en dezen bijvulde met enige kolen, had na enkele ogenblikken een zodanige ontploffing plaats dat de haard uit elkaar sprong. Men denke zich de ruïne in, daar ook nog een pan water welke op de haard stond, door het vertrek vloog! Na onderzoek bleek een ledige huls aanwezig te zijn, zodat vermoed wordt dat de ontploffing een gevolg is van een achtergebleven onontplofte kogel van de trambeschieting in maart 1945. Dat de in de kamer aanwezige dochter van Scholten geen letsel bekwam, mag een wonder genoemd worden.

Advertentie. 30-jarig huwelijk: A.H. van Delden en G. Alberts, Bergentheim.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Jan Bakker en Hermiena Lamberink, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Johanna Snijders, echtgenote van Joh. Olsman, Bruchterveld, B-127.

Rouwadvertentie: Hendrik Schonewille, echtgenoot van Geertruida Nijenhuis, oud 77 jaar, Bergentheim.

Advertentie. Mobilia-verkoop. Hardenberg. Notaris Schut is voornemens woensdag 27 maart 1946 des namiddags één uur bij de melkfabriek Salland voor de familie Folkerts te verkopen; enige ledikanten c.a.
1946-03-15
Heemse. Bij de uitgeverij W. Seinen te De Krim verscheen van de hand van onzen plaatsgenoot R. Bakker een bundel schetsen uit den oorlogstijd onder den titel ‘Losse flitsen’.

Advertentie. Geboorte: Gerrit Anne Theodoor Bruins, z.v. J. Bruins Jzn. en G. Rakhorst te Hardenberg.

Advertentie. Geboorte: Hermina Hendrika Willemina Goris, d.v. F. Goris en I. de Vries, Heemse.

Advertentie. Ondertrouwd: J. Balt en R.J. de Jonge.

Advertentie. Huwelijk: Pieter Dirk Hugo Kramer en Everdina Zwijnenberg.

Rouwadvertentie: Jan Dieters, weduwnaar van Jennigje Meulenkamp, oud 82 jaar, Brucht.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: G. Kedde en G.H. Pullen, Hardenberg.

Advertentie. Dames! Wij ontvingen een pracht collectie vilt- en stroohoeden. Gez. Raak, Hardenberg.

Advertentie. Verschenen: ‘Losse Flitsen’ door Roel de Vries (R. Bakker). Bundel schetsen uit de oorlogstijd. Verkrijgbaar bij uitgeverij Seinen en de boekhandels Olthoff en Snel à 75 cent per exemplaar.
1946-03-29
Hardenberg. P.v.d. A. De pas opgerichte afdeling van de Partij van den Arbeid hield haar eerste vergadering. Daarin werd een bestuur gekozen bestaande uit de heren: B.J. Witpeerd (voorz.), J. Smit (secr.), J. Hidding (penningm.), W. Hutten, H. Jonkers, A.G. de Vries, J. Valkman, F. Schutte en G. Lenters.

Radewijk. Waar onze correspondent de heer G.J. Wolbink uit 25 sollicitanten is aangesteld tot agent der Rotterdamse Levensverzekeringsmij. welke zijn hele persoon opeist, vragen we hier een actieve opvolger. Tevens danken wij Wolbink die zijn werk, uit liefde voor de christelijke pers steeds voortreffelijk heeft verricht, voor de prettige samenwerking.

Vergadering O.L.M. In het koffiehuis Zweers werd maandagmiddag vergaderd door een aantal boeren ter oprichting van een afdeling der Overijsselse Landbouw Maatschappij. De heer Koers opende, waarna de heer Weitkamp een inleidend woord sprak en daarna kreeg de heer Banis gelegenheid het doel uiteen te zetten. Hij ging eerst het verleden na. Voor 1918 was er maar weinig belangstelling. Door Louwes werd de Maatschappij gereorganiseerd, zodat alle leden van coöperaties automatisch lid werden. Men werd financieel sterk en krachtig, ook in ledental. Eminente figuren als Stroinck, Louwes en Keizer behoorden er bij c.a.

Advertentie. Huwelijk: J.F. Zweers en H. Kampman.

Rouwadvertentie: Jan Noodveld, oud ruim 88 jaar, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Willem van Faassen, echtgenoot van L. Fokkert, oud 54 jaar, Kanaal.

Advertentie. Boelhuis verkoop wegens afschaffing boerenbedrijf De Haar. Ten huize en verzoeke van mej. de wed. H. Räckers o.d. Haar te Heemse.

Advertentie. Boelhuis ten huize en verzoeke van den heer H. Veltink te Brucht.

1946-04-05
Lutten. Aanbieding huldeblijk. Het is thans ongeveer een jaar geleden dat een aantal te Zwolle en omgeving wonende of verblijvende personen door den Duitschen Sicherheitsdienst, daarin bijgestaan door Nederlandse verraders, wegens betoonde diensten aan hun vaderland werden opgespoord en in het Huis van Bewaring te Zwolle opgesloten. Zij hebben daarna, zoals begrijpelijk, geleefd in bange vreze voor het hun wachtende lot. Groot was de deernis met de enige tientallen mede-gevangenen, die in den nacht uit hun cellen werden gehaald om het grootste offer, dat een mens op aarde brengen kan, het offer van hun leven, voor de goede zaak van het vaderland te brengen. Het spreekt ook vanzelf dat er een zucht van verlichting onder de 39 gevangenen opging toen op dien gedenkwaardigen Tweede Paasdag van 1945 de gevangenisdeuren voor hen werden ontsloten en de gevreesde Gestapo hen dus had losgelaten. Hoewel, mèt een 230 uit de Berkumschool te Zwolle afkomstige gedwongen O.T.-arbeiders, bezorgd over hun toekomstig lot, was het hun toch een verademing ontkomen te zijn aan de opsluiting binnen de enge muren en Gods vrije natuur weer ongehinderd te mogen aanschouwen. Hoewel reeds spoedig na de inscheping te Zwolle het gerucht onder de gevangenen ging: ‘We gaan naar Lutten’, stonden ze hier sceptiscch tegenover, omdat ze ondervonden hadden, dat het woord van een Duitscher niets waard was. Het gerucht werd echter gelukkig bewaarheid. Op den dag na Paschen kwamen ze te Lutten aan en werden in de gereformeerde school ondergebracht. Zij merkten al spoedig dat de bevolking alles in het werk stelde om, waar mogelijk, iets voor de gevangenen te doen. In de eerste plaats den heer Van Herksen en zijn gezin, dat, ondanks sterke Duitsche bewaking, niets heeft nagelaten om de gevangenen van dienst te zijn. Het spreekt vanzelf, dat deze hulp de ex-gevangenen (van wien we dit bericht ontvingen) nog steeds met grote dankbaarheid vervult. Zij zullen dit nimmer vergeten. In de tweede plaats komt de Luttense bevolking een uiting van grote erkentelijkheid toe voor de wijze, waarop zij voorzien heeft in de leemte van behoorlijke voeding voor de gevangenen. Het hoogtepunt van medewerking en medelevenontstond echter wel op dien donderdagavond vóór de bevrijding, toen een mislukte poging werd gedaan om de gevangenen weer in westelijke richting weg te voeren en een 120 man kans zag te ontsnappen. Toen heeft de Luttense bevolking, door het opnemen van ontsnapten, een staaltje naastenliefde aan den dag gelegd, dat grote indruk heeft gemaakt, evenals de liefderijke verzorging van velen, die na 6 april nog op de bevrijding hunner woonplaatsen moesten wachten. Dit alles zal men nimmer vergeten. En om hiervan aan het nageslacht te doen blijken, hebben de hier verzorgde bevrijden het bestuur der school toestemming gevraagd ter gedachtenis een gedenksteen met inschrift in het schoolgebouw te mogen aanbrengen. Morgen, zaterdag, dus juist op den bevrijdingsdag, zal deze steen aan het bestuur worden overgedragen.

Om een pastorie. Naar men ons meldt, is het bestuur der gereformeerde kerk in het ongelijk gesteld wat betreft zijn aanspraak op De Eekhof, bewoond door ds. Koopman en kan deze blijven wonen. Deze uitspraak werd gedaan, zoals men dat noemt, ‘in kort geding’.

Heden zijn de torenklokken terug gekomen.

Rouwadvertentie: Margot Kuijvenhoven, oud drie dagen, Hardenberg.

Advertentie. Semperflorens, bloemenmagazijn, P. Tieman, Hardenberg.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Hendrik Jan Jurjens en Aaltje Wilpshaar, Slagharen.

Advertentie. Boelhuis Gramsbergen, ten verzoeke en ten huize van den heer G.J. van der haar Jzn. te Gramsbergen, ‘het Welgelegen’.
1946-04-12
Dodenherdenking. Bij de plechtigheid op het kerkhof te Lutten werden door den dorpsdichter Van Laar de volgende rijmen voorgedragen: Door de machten uit de hel, werd de krijgsman W. Sebel, van zijn trouwe post gestooten en van ’t wapentuig beroofd, waarmee z’hem door hart en hoofd zeer lafhartig nederschoten. Thans rust hij hier in dit graf, met wat men hem mede gaf. Krijgsmanspet en verdere kleeren, namelijk zijn uniform, die dus thans door made en worm, langzaam zal tot stof verteren. Doch zijn eernaam blijft bestaan, en zal niet in ’t stof vergaan, want hij was een held te noemen. Daarom staan w’op zes april, bij zijn graf vol eerbied stil en wij strooien daarop bloemen. Als een vaderland getrouwe, ligt de fiere Hans Erik Gouwe, in dit bloemrijk graf terneer. Voor Oranje was zijn leven, voor de vrijheid moest hij sneven, als een held op ’t veld van eer. Toen men hem ter aarde bestelde, was ’t zijn vader niet die ’t kwelde, want die krijgsgevangen man, wist van ‘tgeen hier toen gebeurde, hoe men schreide, hoe men treurde, hoe vol angst men was, niets van. Wij die toen niet mochten spreken, toonen heden door dit teeken, hoe het ons ter harte ging. Dit is waarlijk niet te zeggen, zelfs niet bij deez’ eerkrans leggen, die hij nu van ons ontving. Kerkdijk, een onschuldig stakker, rust hier op den doodenakker, werd door ’t hongerzwaard vermoord. Hoe hij voor den dood moest buigen, daarvan kan het kamp getuigen, in de buurt van Amersfoort. Was zijn inzicht niet te schrander, toch viel hij als Nederlander. Daarom leggen wij ook thans, op zijn graf, bijna vergeten, doch om ’t ieder te doen weten, deeze schoone lauwerenkrans.

Bergentheim. De 15-jarige J. Snoeijink kwam woensdagmiddag 3 april bij de brug in de Amerikaansche wijk, van de tractor (bestuurd door den heer Reiling) te vallen en onder de aangekoppelde wipkar terecht. Snoeijink werd bloedende bij den heer T. Tromp binnengedragen en later op advies van dokter Greijdanus naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd, waar echter bleek dat behalve enige ontvellingen geen inwendige kneuzingen waren ontstaan, zoals eerst verondersteld werd. De patient maakt het naar omstandigheden goed.

Hardenberg. 6 april. In de geschiedenis van Hardenberg zal deze datum onvergetelijk blijven. Immers op dezen dag, 6 april van het jaar 1945, werden de kluisters, die ons zoo lang hadden gekneld, verbroken. Hardenberg werd, met hulp van Canadeezen en Polen, van het ‘Herrenvolk’ bevrijd c.a.

Heemse. Terug. De landbouwer Slotman, die een jaar lang op het Holt heeft gewoond bij familie, omdat zijn woning door Engelsch geschut in brand was geschoten, is op den Brink teruggekeerd. De omwonenden hebben hem gehuldigd met een oorkonde, terwijl tevens geld onder enveloppe werd aangeboden. Op de plaats van de oude boerderij is nu een noodwoning met schuur verrezen.

Gramsbergen. Jubileum hervormde school. Woensdagmiddag werd in de hervormde kerk een dankdienst gehouden in verband met het 25-jarig jubileum van de hervormd christelijke school te Gramsbergen. Ds. Kool sprak een kort herdenkingswoord. Spreker begon bij het jaar 1918, toen de eerste besprekingsavond werd gehouden tot de oprichting van de schoolvereniging onder leiding van ds. Bosch en bracht dank inzonderheid aan de heer Iemhoff voor het vele werk, in ’t belang van de school gedaan c.a.

Advertentie. Geboorte: Hilbertus (Bert) Baarslag, z.v. F. Baarslag en G.H.J. Brunink, Hardenberg, 8 april ’46.

Rouwadvertenties: Jan Harm Jansen, oud 69 jaar, Sibculo.

Rouwadvertentie: Harm Snijders, oud 69 jaar, Baalder.

Gedenkdienst gevallenen. Vrijdagmiddag werd in de hervormde kerk een gedenkdienst gehouden, voor hen die een jaar geleden zijn gevallen voor de bevrijding. Als eerste spreker trad op ds. Kool. Als tweede spreker trad ds. Bavinck op. Hierna ging men naar den dodenakker, waar een gedenksteen zou worden onthuld. Was het kerkgebouw geheel gevuld – hier was het een bijkans onafzienbare schare. Eerst werd hier het woord gevoerd door den heer Van der Bend, waarnemend burgemeester, die de gevallenen herdacht. Hij wil echter niet den steen overdragen aan de families, want het zijn immers ónze gevallenen; ze hebben hun leven gegeven voor óns, voor volk en vaderland. Daarna verzocht spreker aan de dames Kloosterman en Dorgelo, om den steen te onthullen, die gedekt was door onze vlag. Vervolgens sprak de heer J.B. Colenbrander van De Krim, namens de N.B.S. Een tweetal vrienden van den gevallene Mellema, dankte voor de eer en de goede woorden die gesproken zijn. Ds. Bavinck bedankte namens de families Hulter, Kappers en Zweers, waarna ds. Van der Lee van De Krim met dankgebed sloot. Tenslotte trokken allen langs de graven, die door een granieten rand omgeven zijn, terwijl in het midden het monument is geplaatst. Het geheel geeft een eenvoudig doch ook zeer juist idee van wat de bedoeling is van het monument. Bovenaan staat met groote letters ‘Het Vaderland Getrouwe’. Dan volgen de namen: Jan Hulter, Samuel Siebe Mellema, Albert Jan Kappert, Roelof Zweers, met de geboortedata en den dag van hunnen dood. Zeer onder de indruk gingen allen huiswaarts.

Advertentie. Belangrijk boelhuis te Radewijk. Notaris Schut is voornemens woensdag 24 april 1946 ten huize en ten verzoeke van de heren gebroeders Ligtenberg te Radewijk te verkopen: 1 paard, 11 koeien, 3 vaarzen, 3 pinken, 7 kalveren, 1 volbloed stiertje c.a. en voorts nog voor de heer B.J. Wolbink: 1 autowagen.
1946-04-19
Bergentheim. Van bevoegde zijde werd medegedeeld dat het monument ter herdenking der gevallenen geplaatst zal worden aan het begin van den Stationsweg in den tuin van den heer Van der Pijl. Men is reeds met de werkzaamheden bezig.

Brucht. Droevig ongeluk. Toen vrijdagmiddag het 5-jarig zoontje van den landbouwer G. Welleweerd te Brucht, met een buurman meereed, om een kar met mest naar het land te brengen, had het knaapje het ongeluk van de kar te vallen, waarop één der wielen hem over het lichaam ging. Enige uren later is het jongetje in het ziekenhuis te Hardenberg overleden. Een zware slag voor de betrokken ouders, temeer daar dit hun enig kind was.

Hardenberg. Verkoop huis. Naar wij vernemen is het huis van den heer F. Altena, bewoond door de familie Horsman in de Kerkstraat, verkocht aan den gemeentetimmerman Joh. ten Brinke.

Noodraad Gramsbergen. Verder kwamen B en W met een voorstel tot vaststelling van officiële straatnamen, waarbij ze zich zoveel mogelijk hebben aangepast aan de bestaande. Op verzoek der aanwonenden wordt de Parallelweg nu Burg. van Riemsdijkstraat. De straat vanaf de dokterswoning tot het Meiboomsplein Voorstraat, van Bosch en Snel tot station Stationsstraat. De Kruisstraat blijft bestaan. De weg van het plein tot het kamp wordt Kampstraat gedoopt. Vanaf Kruisstraat tot Mulder Kerkstraat, van Snel tot ds Bavinck (de vroegere officiële weg) wordt Oudestraat, overweg tot brug Coevorderweg, van J. Bosch tot het kamp Goordijk, vanaf Welgelegen Anerweg en naar Hardenberg de Hardenbergerweg. Oldenhof en Meiboomsplein blijven als ze waren.

Advertentie. Geboorte: Peter Pieter de Nooy, z.v. dhr. en mw. De Nooy-van Groll, Hardenberg.

Advertentie. Huwelijk: D.G. Molenaar en Tine Klooster.

Advertentie. 30-jarig huwelijk: Hendrik Doedens en Annette Penning, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Egbert Hofsink, oud 87 jaar, Diffelen.

Advertentie. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat het schildersbedrijf van J.M. Olthof, Bruchterveld B-170 is verplaatst naar B-174.
1946-04-26
Hardenberg. Kerkinwijding. Voor de gereformeerden (art. 31) was het woensdagavond 17 april een blijde ure. toen toch werd een eigen kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Men kent de oude Bewaarschool er niet van terug. Bekwame handen hebben er een zo vriendelijk geheel van weten te maken, als men niet mogelijk zou hebben geacht; zowel van binnen als van buiten. Het is een wel sober maar toch een niet onaardig kerkje geworden, dat woensdagavond haast te klein was voor ’t grote getal belangstellenden c.a.

Advertentie. Ondertrouwd: Harm Hofsink en Jantina Veneman.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: R. Hekman en F. Lennips, Bruchterveld.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hendrik Edelijn en Roelofje Kollen, Hardenberg, ’t Kanaal.

Rouwadvertentie: Hendrikjan Welleweerd, oud bijna 5 jaar, Brucht.

Ingezonden. Alhier heeft zich een comité gevormd uit alle verenigingen in Hardenberg en omgeving, dat zich ten doel stelt de nagedachtenis van Prenger, Bolks, Scheffer en Arends, die door de Duitschers werden gefusilleerd of op een andere wijze om het leven werden gebracht, te eren door het plaatsen van een grafsteen op de graven van Prenger en Bolks. Op het graf van Scheffer is reeds een steen aanwezig. Aangezien Arends te Apeldoorn is ter aarde besteld, zal de aanbieding van een grafsteen aldaar plaats hebben. Bedoelde aanbieding van de grafstenen aan de respectievelijke families zal plaats vinden aan den vooravond van den plechtigen herdenkingsdag van de bevrijding, en wel op vrijdag 3 mei a.s. op het oude kerkhof te Hardenberg om 5 uur n.m. en op het kerkhof te Heemse om 6.30 n.m. Tevens zal alsdan op het eerstgenoemde kerkhof een krans worden gelegd op de graven der geallieerde piloten en op het kerkhof te Heemse op het graf van Scheffer. Het uitvoerend comité.
1946-05-03
Advertentie. Voor een vrije uitoefening van bedrijf en arbeid: Stemt op ‘De Partij van de Vrijheid’.

Lutten. Twee broertjes te water. Het 4-jarig zoontje van Hk. van Faassen was, geen gevaar ziende, van plan met zijn autoped het vonder over te rijden bij Bril. Midden op het vonder geraakte het voorwiel vast in de gleuf tussen beide planken, zodat het kind in de vaart tuimelde. Op het geschreeuw van een buurvrouw, die het zag gebeuren, snelden buren toe, die nog een hand boven het water konden zien uitsteken en de bakkersknecht Van Laar wist den drenkeling te redden. Een paar dagen later deed het oudere broertje van den kleuter mee slootje springen. Op een kluit veen kwam hij te glijden, zodat hij in het water buitelde. Zijn makkers redden hem echter direct.

Radewijk. De Christelijk Historische Kiesvereniging vergaderde onder leiding van den heer A. Iemhoff. In een kort openingswoord heet hij allen hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker H. Makkinga. Met meerderheid van stemmen wordt B.J. Wolbink gekozen als candidaat voor de gemeenteraadsverkiezing.

Bergentheim. Kind overreden. Het tienjarig zoontje van den landarbeider Weiden, Van Roijenswijk, had zaterdagmorgen het ongeluk van een kar te vallen, waarvan het paard op hol sloeg. Hij is zodanig met de kar in aanraking gekomen, dat hij op slag dood was. Arme ouders, om zo hun kind te moeten missen.

Advertentie. Huwelijk: Johannes Hofsteede en Hermanna Breukelman.

Advertentie. 35-jarig huwelijk: Johan ten Brinke en Geziena Korblet, Bergentheim.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Derk Jan Borneman en Aaltjen Kremer, Ane.

Rouwadvertentie: Evert Gezinus Weiden, oud 10 jaar, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Aaltje Wilpshaar, echtgenote van Hendrik Jan Jurjens, oud 73 jaar, Slagharen.

Advertentie. Vestiging horlogezaak te Bergentheim. Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Bergentheim en omstreken bekend dat hij te Bergentheim, naast ‘De Bijenkorf’, een zaak heeft geopend in uurwerken annex uurwerkreparatie. H.L. Schuur, Bergentheim, C-318a (voorheen filiaalhouder fa. Stegeman te hardenberg).

Advertentie. De beheerder over het vermogen van mevrouw Z.Th. van Ittersum geboren Walter te Heemse, maakt bekend dat het beheer is opgeheven. Heemse, april 1946. De beheerder mr. J.A.M. van Oorschot.

Advertentie. Lijkwagenvereniging ‘Hardenberg en Omstreken’. Op veler verzoek van leden van de lijkwagenvereniging, om te komen tot oprichting van een begrafenisvereniging zal in de achterzaal-Leering een vergadering gehouden worden op maandag 6 mei, ’s avonds 8 uur.
1946-05-10
Herdenking gevallenen. Op initiatief van mevr. Boekhoven had zich hier een comité gevormd uit de diverse verenigingen, om ter gedachtenis aan hen, die vielen, een grafsteen over te dragen aan hun familie en voorts om een krans te leggen op de graven der Engelse piloten. Op plechtige wijze had deze overdracht plaats op vrijdagmiddag jl., aan den vooravond van den nationale feestdag. Een grote menigte was op het kerkhof samengestroomd, om daarbij tegenwoordig te zijn. De heer Sonnenberg, secretaris van het comité, had de leiding c.a.

40 jaar Groene Kruis (11 mei 1906 – 11 mei 1946). Wijlen dominee W. Westhoff was een groot voorstander van het Groene Kruis werk, hij heeft dan ook alles in het werk gesteld om tot een vereniging te komen, hetgeen gelukte na een lezing van ds. Fleischer te Makkum. Eerst heel klein begonnen met een bescheiden contributie en zonder zuster, alleen met enige verpleegartikelen, die onder beheer kwamen van H.J. Hamberg als magazijnmeester. Een paar jaar zo boerende, bleek de behoefte aan een wijkverpleegster; de financiën lieten het nog niet toe, maar doordat een paar honderd donateurs toetraden ging het en werd als wijkzuster benoemd zuster N. Boogardt, bij de ouderen nog wel bekend. Bij het begin stonden velen ietwat afwijzend tegenover de zuster, evenwel diegenen, die zij verpleegde, bleken spoedig reclamemakers. Met veel tact heeft zuster Boogardt den tegenzin overwonnen. Bij het begin heeft de vereniging zich uitsluitend bepaald tot het Groene Kruiswerk. Het duurde echter niet lang of de behoefte aan tuberculose-bestrijding deed zich gevoelen; de ziekte, die toen ook al veelvuldig voorkwam met zulke ernstige gevolgen. Omstreeks 1913 is men begonnen met de bestrijding der tuberculose. Van het bestuur, bij de oprichting in functie, zijn, behalve de heren G. Bruins, F. Folkerts en H.W. Weitkamp, allen overleden. Bij de oprichting trad als voorzitter op dr. C.C. Schot Czn.; als secretaris ds. Westhoff en als penningmeester notaris Stuart. Daarna was voorzitter G.J. Koopman, toen ds. G. Verrij en nu ds. Bouman. De heer Folkerts volgde in november 1915 ds. Westhoff op als secretaris die wegens te drukke werkzaamheden en ook door de toenemende werkzaamheden met de t.b.c.-bestrijding als secretaris bedankte. In die 40-jarige periode is de taak van het Groene Kruis wel uitgegroeid. Begonnen met één zuster, later, toen ook Bergentheim en omgeving bewerkt zou worden, is met een aflopende subsidie van het rijk in Bergentheim de tweede zuster gestationneerd, de tegenwoordige zuster A. de Jong. Enige jaren terug is de derde zuster, te Heemse geplaatst, die het westelijk gedeelte van Hardenberg bewerkt. De taak der zusters is ook meer omvattend geworden, door de verschillende bureaus, die er zo langzamerhand bij gekomen zijn: als T.B.c.-bureau, Consultatiebureau voor zuigelingen, bezoeken bij de kraamvrouwen. In 1931 is het ziekenhuis geopend; hoewel uiterst klein begonnen, in de jaren ook al uitgegroeid tot een inrichting die hier in een behoefte voorziet, waar reeds een chirurg aanwezig is, enige specialisten zitting houden en naar gehoopt wordt spoedig een internist aan verbonden zal worden. In de laatste jaren heeft het Groene Kruis in Bergentheim een keurig wijkgebouw doen verrijzen, dat in die omgeving in een behoefte voorziet. De toestand is nu eigenlijk zo dat er practisch geen gezinnen meer zijn die geen lid van het Groene Kruis zijn. Er zijn nu 2400 leden en het Groene Kruis is dus een vrij grote vereniging geworden. De vereniging had alle reden om den elfden mei feestelijk te herdenken, het bestuur heeft evenwel van feestviering afgezien, wel zal ’t zaterdagmiddag om half vier in vergadering bijeen komen, speciaal voor deze gelegenheid belegd, opdat die dag dan toch niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Advertentie. Geboorte: Emo Jan Klement, z.v. H. Klement en H. Goelema, De Krim.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H. Lamberink en E.H. Waterink, Rheeze.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. Niezink en B.G. Hofsink, Heemserveen.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Albertus Bril en Johanna Zweers, De Kamp, Hardenberg.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Jan Kerkdijk en Anna Lamberink, Lutten.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: J. Wigger en G. Lambers, Kloosterhaar.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Hendrik Luisman en Gerritdina van Faassen, Bruchterveld.
1946-05-17
Heemse. Op denzelfden dag (intree ds. Kuiper). Dinsdagmiddag werd onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van J.H. Pullen uit Collendoorn ten grave gedragen naar het kerkhof alhier. Pullen, ook buitendien wel bekend, had zich vooral in den bezettingstijd bekendheid verworven door het feit, dat hij, in verband met het bij zijn woning neerdalen van een Amerikaanse piloot, ongeveer anderhalf jaar heeft vastgezeten. Als zeer merkwaardig feit zij hierbij vermeld dat op zijn sterfdag ook degene, die hem intertijd in zo grote moeilijkheden heeft gebracht, om het leven is gekomen bij een ontvluchtingspoging (van Papen, kampcommandant Arbeidsdienst). Op het graf werd het woord gevoerd door de heer Meilink namens het bestuur der Hervormde school en door ds. Groenewoud namens den kerkeraad, waarvan de overledene lid was.

Landelijke rijvereniging. Tot instructeur der vereniging is benoemd de heer Odink te Zwolle. Volgende week zullen de lessen beginnen op een terrein te Heemse. Als naam is gekozen: ‘Sallandruiters’.

A. Reints overleden. Donderdagmorgen om ongeveer 3 uur is plotseling overleden de heer A. Reints, een bekende persoonlijkheid in het verenigingsleven e.d. De firma Jan Bruins en Zn. verliest in hem een zeer gewaardeerde boekhouder. Pas enkele maanden geleden mocht hij zijn zilveren jubileum vieren in dienst van deze firma, bij welke gelegenheid wel treffend tot uiting kwam hoezeer zijn werk op prijs werd gesteld. Naast zijn dagtaak vond de heer Reints nog tijd voor vele administratieve bezigheden. Zo maakte hij deel uit van het administratiekantoor Altena-Reints, controleerde boekhoudingen van organisaties, was zelf penningmeester der A.R. Kiesvereniging en van de Chr. Nat. Schoolvereniging. Ook is hij diaken geweest der gereformeerde kerk, terwijl hij verder als bestuurslid fungeerde van de buurtvereniging Bruchterweg. De administratie der slagers was hem ook toevertrouwd. Met dat al bleef de heer Reints dezelfde evenwichtige, vriendelijke persoonlijkheid en overhaastte hij zich nooit. De overledene bereikte den leeftijd van slechts 41 jaar.

Gramsbergen. Dr. Mooij is benoemd tot schoolarts te Utrecht. Met september gaat hij onze plaats verlaten. Dr. Mooij die reeds enige jaren geleden zijn practijk heeft overgedragen aan zijn opvolger dr. Vasvinder, wegens zijn benoeming als schoolarts voor dit district, was nog steeds in ons midden woonachtig. Door zijn jarenlange praktijk alhier heeft hij het hart veroverd, we kunnen wel zeggen van al zijn patiënten, omdat hij met ons meeleefde in leef en leed. Velen zullen hem dan ook noode zien vertrekken.

Bergentheim. Brand. Door onbekende oorzaak brak woensdagmiddag brand uit in de woning van den landarbeider G. Olthof. Het brandde zo fel, dat de brandweerploeg van Bergentheim te laat kwam om de brand nog te kunnen blussen. Hiertoe werden ook reeds pogingen aangewend door de brandweerploeg uit Mariënberg, die reeds eerder ter plaatse aanwezig was. Het huis brandde echter geheel af, enkel wat huisraad kon gered worden.

Advertentie. Geboorte: Herman Daniël Uiterwijk, z.v. H.K. Uiterwijk en A.S. van der Meulen, Hardenberg, Julianastraat B-135.

Advertentie. Geboorte: Gerritdina Jacoba (Gerti) Sonnenberg, d.v. A.G. Sonnenberg en H. Hulsegge, Hardenberg.

Rouwadvertenties: Albert Reints, echtgenoot van M.M. Klifman, oud ruim 41 jaar, Hardenberg, Bruchterweg B-2c.

Advertentie. Ondertrouwd: Hendrik Jan Santman en Pieternella Groen.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: G. Klein en J. Brink, Lutten, P-274.

Rouwadvertenties: J.H. Pullen, oud bijna 56 jaar, Collendoorn.

Rouwadvertentie. Heden ontvingen wij het ontstellende bericht dat op 10 mei jl. te Soerabaja is gesneuveld op het veld van eer, onze broer en zwager Gerard Willem Jacob van Uiterwijk, korporaal 1e bataljon Stafcie, stootpeloton der 1e mariniers-brigade, in den leeftijd van 26 jaar.

Advertentie. Heropening der manufacturenzaak van I.A. Frank, Hardenberg. Woensdagmorgen 22 mei om 10 uur zal de manufacturenzaak van I.A. Frank, Hardenberg heropend worden in het voormalige Rode Kruis-gebouw aan de Voorstraat; A. Heilbron-Frank.
1946-05-24
Begrafenis A. Reints. Dinsdag had de begrafenis plaats van wijlen den heer A. Reints. De buitengewoon grote schare, die den overledene de laatste eer aandeed, bewees welk een grote plaats hij had ingenomen onder de bevolking. Aan de groeve werd het woord gevoerd door den heer J. Bruins, die als firmant der firma, namens de vier firmanten in ontroerende taal getuigde van de grote waardering die men den heer Reints toedroeg c.a.

Na den watervloed. Tengevolge van den watervloed is een dikke laag zand aangeslibd en heeft de graslanden aan de oevers van de Vecht bedekt. Er wordt thans met een flinke ploeg mensen gewerkt om de grond weer geschikt te maken voor de productie. Daartoe wordt de witte zandlaag gedeeltelijk wweggebracht en gedeeltelijk ondergespit. Een en ander is een heel karwei en laat zien dat de vloed beduidende schade heeft opgeleverd. Thans zijn ook de schuiten aangekomen van Prins van Wijngaarden, die het gat bij de brug, naast de winkel van den heer Wamelink, zullen wegwerken. Zoals men zien kan, is de tuin van genoemde firma bijna geheel weggespoeld, een dikke boom is eveneens weggeslagen door het water en slechts met moeite is het gelukt, door het storten van zware rioolbuizen en stenen het pand, dat steeds dichter door het water benaderd werd, te behouden.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Roelof Regeling en Johanna Maria ten Brinke, Bergentheim.

Advertentie. 50-jarig huwelijk: G. Slotman en H. Hakkers, Rheezerveen.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: K. Zielhuis en D. Boom, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Arend Jan ten Brinke, echtgenoot van A. Geertman, oud 61 jaren, Bergentheim.

Rouwadvertentie: J.H. Pullen, Collendoorn.

Rouwadvertenties: Albert Reints, oud 41 jaar.

Rouwadvertentie: B.J. Middag, echtgenoot van H. Veldsink, Beerzerveld.
1946-05-31
Advertentie. 40-jarig huwelijk: Gerrit Jan Gerrits en Jennegien Kleijan, Gramsbergen.

Advertentie. Geboorte: Hilda Gesientje van Spijker, d.v. C. van Spijker en T. Waanders, Den Ham.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: W. Wind en H. Telman, Ebbenbroek, C-132.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: E. Smid en T. Kroon, Bergentheim.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: J.H. Welleweerd en J. Hulter, Hardenbergerveld.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. v.d. Berg en L.D. Hankamp, Bruchterveld.

Rouwadvertenties: Geert Muis D.J.zn., oud 22 jaar, Bruchterveld.

Advertentie. Veiling opstal van een woonhuis, waarin grote schuur, aan de Kruisstraat te Gramsbergen met het recht van erfpacht van de ondergrond, voor de erven van wijlen mevrouw de weduwe B.J. Valkman te Gramsbergen.

Advertentie. Alweer Jan Mop. Heropening winkel op 4 juni a.s. Breukelman, Hardenberg, ‘De Kleine Winst’.
1946-06-07
Bergentheim. Van twee één. Dinsdagavond was er in zaal Mulder een vergadering van oud-leden van het muziekkorps ‘Onderling Genoegen’. Er werd op deze vergadering besloten, dat de plaatselijke muziekverenigingen ‘Onderling Genoegen’ en ‘De Bazuin’ nu samen zullen gaan en wel onder den naam van ‘Chr. Gemengde Muziekver. ‘Beatrix’’.

Advertentie. Geboorte: Gerrit de Graaf, z.v. H. de Graaf en A. Wolthuis, Bergentheim.

Advertentie. Verloofd: H. Hulzebosch en L. Hamberg.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H. Rotgers en E. Keizer, Bergentheim.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H. Welleweerd en H. Overweg, Diffelen.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: D.J. Welleweerd en S. Bolks, Varsen.

Advertentie. Huwelijk: Peter Klooster en Hermina Deuzeman.

Advertentie. 35-jarig huwelijk: G.J. IJzebrink en G.J. Wesselink, Ommerweg.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: D. Lotterman en H. Snijders, Bergentheim.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: F. Godeke en Z. v.d. Berg, Bruchterveld.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: A. de Hoop en N. Veltman, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Hendrik Nijboer, oud 65 jaar, Schans.

Rouwadvertentie: Ineke te Rietstap, oud bijna 2 jaar, Bergentheim.

Advertentie. Sibculo. Mobilia en landbouwgereedschappen. Notaris Schut is voornemens woensdag 15 juni 1946 ten huize van den heer P. Dekker J.zn. te Sibculo openbaar te verkopen: voor de heer P. Dekker en voor de heer J. Eggens.
1946-06-14
Gramsbergen. Gerepatrieerd. Dat het een grote blijdschap was ten huize van de fam. de Weerd, laat zich begrijpen, toen onverwachts haar zoon met gade, de heer H.J. de Weerd, hoofd ener school te Bandoeng arriveerde. De heer en mevr. de Weerd zijn drie jaar gescheiden geweest doordat ze door de Japanners gevangen waren genomen en elk apart in een kamp werden ondergebracht. Men kan zich de blijdschap der wederzijdse families indenken om elkaar na negen jaar terug te zien.

Heemse. Om de pastorie. In kort geding is de gereformeerde pastorie toegewezen aan de vrijgemaakte kerk.

Advertentie. Verloofd: Martha Meijer en Jo Leijendekker.

Advertentie. Huwelijk: G. Wolf en G.L. de Jonge.

Advertentie. 35-jarig huwelijk: Js. Zweers en F. Meijer.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H.J. v.d. Velde en J. Schrotenboer.

Rouwadvertentie: Hilligje Boerman-Hulzebosch, oud bijna 61 jaar, Bruchterveld.

Rouwadvertentie: Geertruida Johanna de Vries, geliefde echtgenote van Js. hamberg te Baalder, oud 24 jaar.

Rouwadvertentie: Geert Muis, oud 22 jaar, Bruchterveld.

Rouwadvertenite. Op 18 mei jl. zijn in den strijd bij Pesing gevallen: korporaal F. v.d. Dam, soldaat 1e klas H. Beerta en de soldaten P. Bergman, M. Diepenveen, v.d. Brink en G. Visser. Zij vielen voor het vaderland. Namens de kameraden van de 5e compagnie I-II R.I, Java.

Advertentie. Wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 1 augustus meisje gevraagd v.d. of d.e.n. Mevr. Boekhoven, ‘Zonnehof’, Heemse.
1946-06-21
Bergentheim. Kind verbrand. Toen de vrouw van den heer J.W. Veneman een pan met melk gekookt had en deze even op de grond liet staan, viel het ongeveer 2-jarig dochtertje der familie hier achterover in. Dr. Greijdanus die onmiddellijk ontboden werd vervoerde de kleine naar het ziekenhuis te Hardenberg waar de kleine des nachts aan de verwondingen overleed.

Lutten. In den tijd, dat alle verbindingen verbroken waren, is te Soest overleden weduwe Ant. v.d. Graaf, geb. Blokzijl. Zonder dat familie aanwezig kon zijn, is ze aldaar ter aarde besteld. Thans is het stoffelijk overschot naar hier vervoerd en naast dat van wijlen haar man begraven.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Joh. Breukelman en T. Bouwhuis, Bergentheim.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Albert Seinen en Grietje Stad.

Advertentie. Bekendmaking ‘Verboden strook’. Bij beschikking van den minister van financiën d.d. 20 mei 1946 no. 184, invoerrechten, in werking tredende 20 juni 1946 is ingesteld een verboden strook van 500 meter langs de Nederlandsche-Duitsche en de Nederlandsche-Belgische grens, waarin het een ieder is verboden in de open lucht, al dan niet in een middel van vervoer, aanwezig te zijn. Almelo, 17 juni 1946. De inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, S. v.d. Berg.
1946-06-28
Oorkonde ontvangen. Door enige personen uit onze gemeente werd van den opperbevelheibber van het geallieerde leger, namens de Britse regering, een oorkonde ontvangen als blijk van dank en erkenning voor hetgeen zij tijdens de bezetting hebben verricht. Tot heden zijn ons de volgende ‘ontvangers’ bekend geworden: burgemeester Van Oorschot en de heren Z. Middendorp en F. Goris.

Boerderij verbrand. Woensdagmiddag sloeg tijdens een kort onweer de bliksem in de boerderij van F. Otten te Collendoorn. In een ommezien stond de hele boerderij met schuur in lichter laaie en zodoende kon maar weinig van de inboedel worden gered. een kalf kwam ook in de vlammen om. Otten, die nog getracht heeft het een en ander te redden, liep hierbij aan zijn handen lelijke brandwonden op die hij bij dr. Keuskamp liet verbinden. Hier bleek dat de bliksem hem ook nog geraakt had. De Hardenberger brandweer kon onder veel bekijks haar blussingstaak verrichten. Het was een handicap dat het water nogal van ver moest opgevoerd worden.

Gramsbergen. Eindveiling. Woensdag had alhier de eindveiling plaats van het woonhuis van de erven Valkman in de Kruisstraat. Koper werd de heer E. Meilink te Holtheme voor f. 4900.

Advertentie. Geboorte: Klaas Smit, z.v. K. Smit en H.J. Baarslag, Hardenberg, Sallandschestraat A-240a.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H. Rengelink en H. Ribberink, Hardenbergerveld.

Rouwadvertenties: Geesje Hofsink, echtgenote van R. Hofsink, oud 48 jaar, Heemse.

Bureau: Voorstraat 11, Hardenberg
Uitgever-Hoofdredacteur: A. Kremer
Drukker: J. Olthoff

1946-07-05
De raad van Hardenberg vergadert. Door een besluit van den vorigen burgemeester is het woonwagenkamp te Stobbenhaar opgeheven, zodat de wagens nu overal of nergens geplaatst kunnen worden. Er moet weer een staanplaats worden aangewezen. B en W stellen voor de Stobbenhaar aan te wijzen. De heer Jonkhans heeft er bezwaar tegen. Dat terrein is gewild en ligt zeer gunstig. Daardoor komen er veel wagens en dat is voor de bewoners daar niet prettig. Kunnen de wagens niet bij de oude school in Collendoorn staan? De heer Koers is het geheel eens met Jonkhans. Is er vroeger niet besloten het kamp om de zes jaar te verplaatsen? De voorzitter zegt dat de gemeente in Collendoorn geen grond heeft en de weg, die vroeger naar het kamp toe leidde, is door de ruilverkaveling vervallen. Een en ander nieuw aan te leggen zou veel geld kosten. Dat de bewoners van Stobbenhaar het niet prettig vinden het kamp bij hun in de buurt te hebben, begrijpt spreker heel goed. Maar er wonen weinig mensen en excessen komen niet voor. Hij zal de politie opdragen scherp toe te zien en als de heren iets merken, dat niet in orde is, laten ze dan direct er kennis van geven. Het voorstel van B en W wwerd daarop met algemene stemmen aangenomen.

Rode Kruis. In de jaarvergadering die donderdagavond gehouden werd, onder leiding van mevr. Bouman, hield de heer v.d. Dussen uit Hengelo een rede. Gesproken werd over de mogelijkheid van aanschaffing ener ambulance-auto. Besloten werd de filmvertoning uit te stellen. Medegedeeld werd dat het getal leden ruim 1100 bedroeg en dat van de contributie de helft aan het hoofdbestuur wordt afgedragen.

Heemse. Eerbewijs. Aan Herman Hofsink, Brand, A-103, is een certificaat gezonden uit dank voor hulp, bewezen aan een soldaat der geallieerde strijdkrachten. het betreft hier den te Heemserveen ontvluchten piloot, die bij wijlen Pullen thuis geweest is, later via Collendoorn naar het Heemserbosch is geloodst, waar Hofsink bij hem gebleven is in een hol in den grond. 

1946-07-12
G. Bruins overleden. Deze in Hardenberg, zo bekende persoonlijkheid is de eeuwige rust ingegaan. Lange jaren heeft hij als directeur van de Boerenleenbank een verantwoordelijke post bekleed, welke hij nog maar enige maanden geleden had verlaten, om ze aan een ander toe te vertrouwen. Ook met ons blad was de heer Bruins ten nauwste verbonden. In den tijd dat het nog uitgegeven werd door een Naamloze Vennootschap, was de heer Bruins lange jaren directier hier van. Met een scherp oordeel en een bekwame hand heeft hij dit beleid gevoerd, tot het ogenblik dat de uitgave in onze handen overging (1 januari 1942, 7 weken voor het verbod). De heer Bruins bereikte den leeftijd van 77 jaar. Tot het laatst toe toonde hij veel belangstelling in alles wat gebeurde. Ook was de overledene jarenlang voorzitter van de zuivelfabriek.

Bergentheim. G.H. Bouwhuis overleden. Te Den Ham, waar hij onderwijzer was aan de gereformeerde school, is tengevolge van hersenvliesontsteking overleden meester Bouwhuis, afkomstig van hier, oud 30 jaar. Hij werkte sedert mei 1940 te Den Ham. Ook was hij secretaris van de sportclub. De heer Bouwhuis was, hoewel een stille persoonlijkheid, zeer bemind en zijn arbeid als onderwijzer werd zeer gewaardeerd.

Collendoorn. Eerbewijs. Aan wijlen den heer Pullen is postuum een oorkonde gezonden als uiting van waardering voor bewezen diensten aan een geallieerde piloot. Men herinnert zich het geval, dat nogal deining veroorzaakt heeft. Pullen heeft er voor gevangen gezeten in Duitsland. Enige tijd na zijn bevrijding is hij plotseling overleden, op denzelfden dag als de man, die hem aanbracht en bij een poging tot ontvluchting werd neergeschoten.

Advertentie. Huwelijk: Hendrik Gerhard Zweers en Gijsberta Fortuin.

Rouwadvertentie: Bestuur en Raad van Toezicht der Coöperatieve Boerenleenbank ‘Hardenberg’ geven met groot leedwezen, kennis van het overlijden van den heer G. Bruins, in den ouderdom van ruim 77 jaar. De overledene was mede-oprichter der bank (1906) en heeft als kassier sedert 25 april 1908 de belangen der bank met de grootste toewijding behartigd. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven.

Rouwadvertentie: Gerrit Hendrik Bouwhuis, oud ruim 30 jaar, Bergentheim.

1946-07-19
Hardenberg. Politienieuws. Tot waarnemend afdelingscommandant der marechaussee is benoemd de heer Nachtegaal, groepscommandant te IJsselmuiden, zulks in de plaats van den heer Duinkerken, die commandant werd van de opleidingsschool te Ommen.

Felle brand. De Zwolsche Courant meldt: zondagmorgen half zeven ontstond felle brand in de boerderij van E. Habers, bewoond door J.H. Prenger te de Haandrik. In een ommezien stond het gehele achterhuis in brand. Door het kordaat optreden van de zoons en buren heeft men veel van de inboedel kunnen redden, evenals de landbouwwerktuigen. Het vee bevond zich in de weide; de gehele hooibouw werd evenwel een prooi der vlammen. De oorzaak moet gezocht worden in kortsluiting. De heer Prenger en diens echtgenote waren juist zaterdag op familiebezoek gegaan.

Dedemsvaart. Ergerlijk. Het blijkt dat men de graven te dezer plaatse nog steeds niet met rust kan laten. Vrijdag vervoegde zich aan het kantoor van ‘Vaart en Vecht’ mej. D. Bij de bevrijding is het zoontje onder een tank gedood. Bij het jongste bezoek aan het grafje bleek, dat van een mooie vaas met bloemen, de vaas vernield was en de bloemen ontvreemd waren. Van een perkje vaste planten bleken enige begonia’s te zijn uitgetrokken.

Advertentie. De leden der Christ. Historische Kiesvereeniging te Lutten hebben eenstemmig en in overleg met hare beide andere candidaten besloten de kiezers met aandrang uit te nodigen hun stem uit te brengen op no. 11 van lijst 4, den heer R. v.d. Vecht.

1946-07-26
Mannenkoor. Jl. vrijdag werd een vergadering gehouden om te komen tot oprichting van een mannenkoor. Er gaven zich pl.m. 45 leden op. Als bestuursleden werden gekozen de heren J. Otter (voorz.), W. ten Brinke (secr.), F. Makkinga (penn.), A. Santman en H.J. Brunink. Als directeur zal aangezocht worden de heer L.M. Willering.

Chr. Kleuterschool. Reeds enkele jaren werd dit punt oprichting kleuterschool aangeroerd in de vergaderingen der Chr. Nat. Schoolvereeniging, doch door de tijdsomstandigheden kon dit nog nooit plaats vinden. Op de laatste ledenvergadering kwam dit weer ter sprake met het gevolg dat een speciale vergadering daarvoor werd opgeroepen. Deze werd verleden week donderdagavond gehouden. Besloten werd zo mogelijk tot oprichting over te gaan. De bedoeling is een gediplomeerd fröbelonderwijzeres aan te stellen. Er werd een bestuur gekozen, dat de functies als volgt verdeelde: G. Zweers (voorz.), A. Kremer (secr.), De Graaf en A. Wynia, alg. adj.

Rheezerveen. Straf voor schuld. Tegen H. Wolf alhier werd drie jaar gevangenisstraf geëist wegens dienstname bij de Kriegsmarine in 1943.

N.S.B.-ers gevonnist. Blijkens bericht in het Dagblad van het Oosten deed het gerecht de volgende uitspraken tegen N.S.B.-ers uit deze omgeving: H. Tonnis, Lutten (2,5 jaar, verbeurdverklaring jachtgeweer, radio en f. 2000); H. Geerlings, Schuinesloot (2 jaar en radio); bakker Bosch, Gramsbergen (1,5 jaar, radio en f. 15000); Danis, Rheezerveen (2,5 jaar en f. 4000); G. Krikke, Gramsbergen (2 jaar, radio, geweer en f. 600); Barels, Gramsbergen (5,5 jaar en radio), allen met preventieve aftrek.

Rouwadvertentie: Fredrik Jan Makkinga, oud 15 maand, Hardenberg.

Advertentie. 35-jarig huwelijk: J. Woelderink en Joh. Stegeman, Mariënberg.

Advertentie. Huwelijk: A. de Leeuw en Adriana O.M. Kramer.

Advertentie. Geboorte: Henk Johan Oostenbrink, z.v. H. Oostenbrink en J.H. Kampinga.

Rouwadverentie: B. v.d. Meer, oud 80 jaar, Radewijk.

1946-08-09
Röpcke-Zweers-ziekenhuis. Op het terrein van het ziekenhuis alhier zijn de grondwerkzaamheden begonnen voor de plaatsing van een paviljoen voor t.b.c.-zieken. Nu de gevreesde volksziekte in de oorlogsjaren zozeer is toegenomen en er overal gebrek is aan verplegingsgelegenheid, bewijst ons Hardenberger ziekenhuis weer zijn onmisbaarheid, door ook hierin hulp te bieden en ruimte te maken voor de verpleging van een achttiental t.b.c.-zieken. Behalve het nieuw op te richten paviljoen zal er een zusterbarak geplaatst worden, onderdak biedend aan een tiental verpleegsters. Deze uitbreiding is een voorlopige, daar bij het bestuur ernstige plannen bestaan tot een radicale uitbreiding en vernieuwing van het bestaande ziekenhuis.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: J. Veurink en A. Oordt, Kloosterdijk.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Frederik Slot en Femmigje Gort, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Janna Holtvluwer-Ribberink, oud bijna 74 jaar, Bruchterveld.

Rouwadvertentie: K.C. Becker, oud 56 jaar, Bergentheim.

Advertentie. Kleuterschool. Allen die belangstellen in en mede willen werken aan de wederoprichting van de kleuterschool worden uitgenodigd ter vergadering te komen op dinsdag 13 augustus 1946 des avonds 8 uur achterzaal Leering. Het bestuur van het Nutsdepartement Hardenberg.

Advertentie. H. Spijkman & Co, Hardenberg, kunstmest, veevoeder, zaaigranen (met illustratie: zaaien op het land, boerderij op achtergrond).

1946-08-16
Lutten. Jongetje verdronken. Hier vierjarig zoontje van H.B. Wibier te Sluis 7 viel bij de woning van een brug. Omstanders, die het kereltje in ’t water zagen drijven, konden niet zwemmen. Toen hulp gehaald was, was het jongetje al gezonken. Na een kwartier dreggen haalde men het lijkje uit het water.

Hardenberg. Fröbelschool (kleuterschool). We vernemen dat de plannen tot stichting ener Chr. Fröbelschool thans zover zijn gevorderd, dat men 1 oktober hoopt te kunnen beginnen.

Advertentie. Geboorte: Geertje Makkinga, d.v. C.H. Makkinga en H. Pouwels, Hardenberg, Voorstraat A-50.

Advertentie. Geboorte: Marinus Jan Groothuismink, z.v. Z. Groothuismink en J.J. van Eikenhorst, Heemse.

Advertentie. Allen die iets in bewaring hebben, ontvangen van de heren Marcus, Meijer of Asser Bromet, of dienaangaande inlichtingen kunnen verstrekken, gelieven zich in verbinding te stellen met D.M. Bromet, Stationsweg B-83, Hardenberg (tel. 29).

1946-08-23
Gegrepen. Vorige week, in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben de plaatselijke C.C.D.-controleurs de gebroeders J.H.P. en A.P. te Lutten-Collendoorn op de IJsselbrug te Zwolle bekeurd wegens clandestien vervoer van eieren, spek en distributiebonnen. Alles werd in beslag genomen.

Advertentie. Geboorte: Frits Johan Adelbert Amsink, z.v. R. Amsink en T. Meewis, Hardenberg.

Advertentie. Geboorte: Johannes Paulus Josephus v.d. Haagen, z.v. Ds. en mevr. v.d. Haagen-Keizer, Bruchterveld, pastorie geref. kerk.

Advertentie. 50-jarig huwelijk: H. Kompagnie en M. Meinen, Bergentheim, C-251, Boerendijk.

Rouwadvertentie: Johan George Boekhoven, oud 1 dag, Heemse, ‘Het Seinen’.

Rouwadvertentie: Jantina Wind, oud 1 jaar en 8 dagen, Ebbenbroek.

1946-08-30
Noodraad Hardenberg. De noodraad is ter ziele. Donderdagmiddag van de vorige week vond de allerlaatste zitting plaats, waarin de leden Sportel en Benthem afwezig waren. Nadat een groepsfoto was gemaakt, werden enkele ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Er is acht keer vergaderd door de noodraad.

De klokken van Hardenberg. Zelden hebben onze klokken zo in het middelpunt der belangstelling gestaan dan de laatste jaren. Zeker ieder kende ze, maar alleen aan hun metalen stem, die al eeuwen onverpoosd tot de arbeid en tot de rust riep, die sprak van komen en gaan, die sprak van de voortsnellende tijd en die ook sprak van het dalen in het graf. Maar wie kende ze anders dan aan hun stem? Wie wist het jaar van hun komen? Slechts weinigen hadden ze gezien. Tot juni 1943 ook hun lot beslist scheen om omgegoten te worden tot vernietigend oorlogstuig. De schendende klauw van het diefachtig Hernnvolk roofde ook hun weg. Hardenberg, dat al zo bitter weinig bezit, wat aan zijn grijs verleden herinnert, verloor zijn oudste bezit. Nu pas werd men gewaar dat ze respectievelijk uit 1506 en 1538 dateerden. Wat een ouderdom. Als ze eens spreken konden, wat zouden ze ons veel onthullen, dat thans voor immer verborgen zal blijven. Ze moesten weg. Ze gingen. Wie had nog durven hopen dat ze toch nog weer terug zouden komen? Niemand immers. En toch kwamen ze terug. Het bruut geweld van de edelgermanen moest voor het recht zwichten. Wij kennen de historie. Gelukkig, dat er gegevens waren, waardoor Hardenberg zijn eigendomsrecht bewijzen kon. En nu zijn ze terug en hebben hun oude plaats weer bereikt. Op 31 augustus zullen ze hun vreugde uitjubelen. Vreugde over de jaardag van onze geliefde koningin, maar ook vreugde over de wending van hun dreigend lot. Wij zullen ons verheugen als wij hun oude bekende klanken weer zullen horen. Voor liefhebbers is het misschien niet onaardig te weten dat de grotoste klok 1035 kilo weegt. De kleinste klok (uit 1506) weegt 762 kilo.

Zilveren feest Landbouwwinterschool op 4 oktober (25-jarig bestaan).

Advertentie. Huwelijk: Marinus de Jonge en Hendrikje Flierman.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: G.J. Schuldink en J. Stoeten, Heemse.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: R. Eefting en S. v.d. Hoek, Hardenberg.

Advertentie. 50-jarig huwelijk: H.J. Otten en G.H.M. ten Brinke, Hardenberg, A-43.

Rouwadvertentie: Jan Willem Baarslag, oud ruim 64 jaar, Hardenberg.

1946-09-13
Raad Hardenberg. Nieuwe raad en nieuwe wethouders. Eindelijk is het dan zover. De noodraad ter ziele en een op oude vertrouwde manier gekozen gemeenteraad er voor in de plaats. Verleden woensdag vergaderde deze voor het eerst. Na een welkomstrede van den burgemeester werden eerst de eden afgenomen en daarna werd overgegaan tot verkiezing van twee wethouders. Voor wie enigszins met de situatie en constellatie op de hoogte was, bood deze verkiezing geen verrassing en was de spanning niet groot. Tot eerste wethouder werd gekozen de heer Valkman, die zulks ook was in den noodraad, tot tweede de heer Te Rietstap, resp. C.H. en A.R.

Gesneuveld. Thans heeft ook een der Hardenberger vrijwilligers zijn leven gelaten voor het vaderland. Door de familie Brand werd bericht ontvangen dat hun zoon Ger gevallen is. Dit is de militair die ongeveer een maand geleden in Gekbrong een ansichtkaart van de Voorstraat alhier vond. Hij schreef toen nog een geruststellende brief naar huis. Voor de familie Brand is het heengaan van dezen zoon een groot verlies, te tragischer omdat de moeder al jaren ziekelijk is.

Heemse. De burgemeester heeft van de President der Verenigde Staten van Amerika een onderscheiding ontvangen uit dankbaarheid en waardering van het Amerikaanse Volk voor de dappere diensten, verleend aan het Amerikaanse leger. De mededeling daarvan was ondertekend door Generaal Eisenhouwer. Ook wijlen de heer Pullen te Collendoorn ontving postuum een dergelijk eerbewijs.

Lutten. Ds. Altena overleden. Te Groningen is overleden op 63-jarige leeftijd, ds. A. Altena, hervormd predikant aldaar. Ds. Altena was afkomstig uit Lutten en diende de gemeenten Nieuw Weerdinge, Den Ham, Schoonebeek, Balk en Rijnsburg en was te Groningen 10e predikant.

Advertentie. Geboorte: Jurriën Goris, z.v. F. Goris en F. Jongsma, Hardenberg.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: H. Smit en J. Boer, Hardenberg.

Rouwadvertenties: Zwaantje Dorman-Breukelman, oud 25 jaar, Heemse.

Rouwadvertentie: Jan Willem Schutte, weduwnaar van Aaltje Weerts, oud 78 jaar, Hardenberg. Begraven op 9 september ’46.

Rouwadvertenties: Hendrik Jan Zweers, oud 53 jaar; begraven op 12 september ’46, lid van het pas opgerichte mannenkoor ‘Looft den Heer’.

Rouwadvertentie: Gesine Schoemaker, oud bijna 71 jaar, Zuidhorn.

Rouwadvertentie: Zwaantjen Kelder-Matel, oud 78 jaar, Brucht.

Advertentie. Allen die iets te vorderen hebben van of schuldig zijn aan mevrouw de weduwe J. Kruizenga, laatst gewoond hebbende te Hardenberg, aan de Gramsbergerweg en overleden te Hoogezand, 10 augustus 1946, wordt verzocht, daarvan opgave te doen ten kantore van notaris G.J. Schut.

1946-09-20
Advertentie. Geboren: Hendrik Breukelman, z.v. A.J. Breukelman en A. Baarslag, Heemse.

Advertentie. Huwelijk: Bertus Breukelman en Riek Hamhuis.

Rouwadvertentie: Berend Wesselink, oud 1 jaar en 5 maand, Rheezerveen.

Rouwadvertenties: Soldaat 1e klas Gerrit Brand, gesneuveld op 3 sept. ’46 op een patrouille nabij Tjiandjoer te Tjikalong-Koelon ten noorden van Tjiandjoer (Java).

Rouwadvertentie: H.J. Zweers, oud 53 jaar, Hardenberg, Sallandschestraat A-227.

Rouwadvertenties: Geesje Stegeman-Veurink, oud 28 jaar, Collendoornerveen.

Rouwadvertentie: Annigje Huygen, oud ruim 26 jaar, Bruchterveld.

Lutten. Zilveren feest in Lutten. Vér uit die ou-Transvaal is er nieuws komen overwaaien van vroegere plaatsgenoten. Het betreft de familie Semmelink, die men zich in onze omgeving zeker nog best herinneren kan. Zij woonde te Keiendorp op ‘Willemshove’, dus genoemd naar een kind, dat dodelijk verongelukt is onder een wagen. Semmelink was een der eerste vier leiders van de Hervormde Knapenvereniging Timotheus, opgericht door ds. Jebbink, welke club in deze maand haar 25-jarig bestaan herdacht c.a.

Eere wien eere toekomt! De heer H. van Laar heeft de eer ontvangen dichterlijke medewerker te mogen zijn aan het ‘Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie’ met het doel, alle voor het Vaderland gevallenen het zij als militair of als ondergrondsche strijders in de gemeenten Hardenberg en Gramsbergen, in poëzie aan de vergetelheid te ontrukken en hun namen op de Eerelijst ingevoerd document te doen plaatsen.

1946-09-27
Lutten. Zijn vrouw had gelijk. K. de Labije, onderwijzer te Hardenberg, is enige tijd lid geweest van de N.S.B. en adviseur van de Winterhulp Nederland. Hoewel zijn vrouw zeer gekant was tegen de N.S.B. en nooit het contributiegeld wilde betalen, is hij toch lid gebleven. Hierdoor ontstonden veel twistgesprekken tussen hem en zijn vrouw. In ’t kamp heeft hij leren inzien zei hij, dat z’n echtgenote gelijk heeft gehad. Hij was meer anti-Engels dan pro-Duits. Heftige discussies heeft hij gehad met den hoofdonderwijzer, zodat ’t speelkwartier soms wel een half uur duurde en de kinderen ervan profiteerden. Beschuldigde sprak de hoop uit dat het tribunaal barmhartig recht zal spreken en hem niet van zijn broodwinning zal beroven. D.v.h.O.

Ommen. Zware eisen. Het Bijzonder Gerechtshof te Zutphen deed de volgende uitspraken: Zes jaar werd geëist tegen Joh. Nijzink te Hardenberg, die zijn medearbeiders in een fabriek in Duitsland had ‘aangebracht’.

Advertentie. Huwelijk: Gerhardus Egbertus Dorgelo en Hendrika Bernharda Scheffer.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: G. Hutten en I. Hakkers.

Rouwadvertentie: Anna Otter, weduwe van E. Schuldink, oud 67 jaar, Heemse.

Rouwadvertentie: Jennigje de Hoop-Wesselink, oud 65 jaar, Bruchterveld.

Advertentie. De G.S. van Overijssel brengen ter openbare kennis dat bij hun besluit van 3 sept. 1946 aan J.H. Bollemaat te Diffelen F-27 vergunning is verleend tot het voortzetten der vervening in het perceel sectie H-1748.

Advertentie. Nu aan het bouwen. Op de Rijkslijst van bouwstoffen is ook zooveel miljoen gerekend, dat in onze gemeente zal aangevraagd worden voor het bouwen. Bovendien kan elk een renteloos voorschot krijgen. Gratis inlichtingen. Bouwkundig Bureau ‘Van Straten’; W. van Straten (architect), ir. J.H. Timmer (adviseur).

1946-10-04
Lutten. De zaak K. de Labije. Naar aanleiding van een berichtje, overgenomen uit het ‘Dagblad van het Oosten’ van 20 sept. l.l. schrijft de heer de Labije ons, dat dit berichtje grove onwaarheden bevatte, of zoals mr. Sybrandy te Almelo schreef: ‘onjuist, leugenachtig, hoogst onvolledig en daardoor gebrekkig’. Het gevolg hiervan was dat in het nummer van 27 sept. een geheel ander bericht voorkwam, bedoeld als rectificatie van de lastelijke leugens c.a.

Hulpprediker. De nieuwe hulpprediker der hervormde gemeente, cand. Barnard, trad voor het eerst op met een predikatie over het woord van Petrus. Na den dienst werd hij toegesproken door ds. bouman die hem welkom heette en er de aandacht op vestigde, hoe Rotterdam nu al drie keer in korte tijd ons hielp aan een hulpprediker.

Slagharen. Temmink voor zijn rechters. De brugwachter Antoon Temmink heeft te Zutphen terecht gestaan voor het Bijzonder Gerechtshof, verdacht van het doen beroven van den vrijheid van den drukker K. Seinen, de vroedvrouw v.d. Wal en haar vader en den heer v.d. Fleer en diens zoon. De laatsten hebben tengevolge van dit verraad de dood gevonden. Temmink zou als handlanger van den beruchten ‘Jozef’ zijn opgetreden. Getuige H. Nevenzel zei, dat hij met Temmink bij Franken was geweest de avond voor het gebeurde. Jozef was er ook, evenals een Duitser uit Dedemsvaart. Temmink had verteld dat bij de vroedvrouw communisten zaten, de vrouw had echter aan Temmink verzocht haar niet te verraden, hetgeen Temmink had beloofd. Toch had hij het gedaan. Ook had hij meegedeeld dat Seinen was ondergedoken voor arbeid in de noordoostpolder, en er bij hem illegale lectuur te vinden zou zijn, evenals een radio. Verdachte ontkende deze dingen tegen Jozef gezegd te hebben. Veldwachter Schuurman verklaarde dat Temmink in het Lazareth was geweest, toen gebled werd naar Ommen, om hulp van de K.K. bij het opsporen van papieren enz. Ook de kantoorhouders Benthem en v.d. Woude (Dedemsvaart) legden bezwarende beschuldigingen af. Zij hadden het gesprek afgeluisterd. De man had gezegd, ook het communistenstel te hebben aangebracht. Hij wist nog wapenen enz. Benthem heeft de stem van Temmink herkend, doch wilde dat niet direct zeggen toen v.d. Woude vroeg, wie dat geweest was. Verdachte ontkende ook dit. Tegen Temmink werden daarnaast nog meer beschuldigingen ingebracht, b.v. het roven van spek. De procureur-fiscaal eiste tegen Temmink een gevangenisstraf van 20 jaar. De verdediger mr. Sybrandy trachtte het hof te overtuigen van domheid in plaats van opzet en wees er op dat hij een goed baas was geweest voor het personeel van de Heidemij: Joden die onder hem werkten. Uitspraak 8 oktober.

Advertentie (met illustratie): Meisjes, komt bij ons… ! Wij hebben werk voor enkele leerling-naaisters, van 14-16 jaar. Eltem, N.V. Leeuwarder Textiel Mij. Hardenberg, Burgem. Schuitestraat B-53.

Advertentie. Geboorte: Luit Pieter Vasse, z.v. Johs. Vasse en A.J. Kremer, Heemse.

Advertentie. Geboorte: Gilles en Marten Jongsma, z.v. A. Jongsma en J. Verry, Barendrecht.

Advertentie. Huwelijk: Hendrik Deuzeman en Hendrikje Johanna Breukelman.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Hm. Hakkers en Hendrika Johanna Veldsink, Heemserveen.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerhardus van der Kamp en Gerritdina Ribberink, Hardenberg, Ommerweg, O-94a.

Rouwadvertentie: Geziena Kremer-Veltink, oud 75 jaar, Lutten.

Rouwadvertenties: Egberdina (Dini) Hutten, oud 21 jaar, Hardenberg.

1946-10-11
Christelijke Fröbelschool (kleuterschool). In de vergadering van woensdagavond werden na het openingswoord van den heer G. Zweers, de statuten vastgesteld en nadere mededelingen gedaan over den gang van zaken. Definitief werd besloten de school te openen op maandag over een week, terwijl de ouders het gebouw zaterdagmiddag te voren kunnen bekijken.

Hardenberg. Een aangrijpende plechtigheid had donderdagmiddag plaats op het nieuwe kerkhof alhier. De grafkelder van de familie Schuite, in leven burgemeester der gemeente, was wederom geopend om het stoffelijk overschot te ontvangen van den jongen Herman Schuite, een der slachtoffers van de ramp te Apeldoorn c.a.

Een vreselijk ongeluk is gebeurd te Apeldoorn. Een daar wonende jongeman, rijksduitser, ondergedoken als militair en later opgeleid tot vlieger in Engeland, mocht voor het eerst een half uur alleen vliegen. In strijd met zijn instructies is hij echter niet boven het vliegveld gebleven doch naar Apeldoorn gegaan waar hij stoute stukjes uitvoerde voor de ogen van zijn moeder. Plotseling kon hij de machine niet meer omhoog krijgen, de vleugel raakte de nok van de Chr. H.B.S., drong er door, waardoor de machine in drie stukken vloog. De brandende benzine kwam terecht op het gymnastieklokaal, waar jongens aan het turnen waren. De gevolgen waren ontzettend. Allen kregen zodanig brandwonden dat 23 knapen overleden en nog enkele anderen gewond werden. De vlieger vond den dood tussen de ruines van het toestel, terwijl zijn moeder stierf aan een hartverlamming.

Advertentie. Geboorte: Annette Elisabeth Knoppers, d.v. dhr. en mw. Knoppers-Boon, Hardenberg, pastorie ‘De Höfte’.

Advertentie. Geboorte: Jan Kremer, z.v. A. Kremer en La. Smit, Hardenberg, Huize ‘Goorloo’.

Advertentie. Huwelijk: Gerrit van der Pol en Martha Claziena Fredriks.

Advertentie. Dames denkt u er wel aan dat het nu de tijd is om uw oude hoed te laten vervormen? Ook herenhoeden kunnen in behandeling genomen worden. Bovendien hebben wij de nieuwste modellen van dit seizoen voorradig! D.J. Bosch, v/h G.H. Swankhuisen, Voorstraat A-24, Hardenberg.

Advertentie. N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Mij. Met ingang van maandag 14 oktober a.s. wordt tussen Hardenberg en Hoogeveen v.v. de autobusdienst hervat.

1946-10-18
Slagharen. De zaak Temmink. Tegen Ant. Temmink is thans een vonnis uitgesproken van 15 jaar gevangenisstraf. Temmink had de arrestatie bewerkt van een vijftal mensen, van wie er twee niet meer in leven zijn.

Advertentie. Huwelijk: Gerrit Bosch Roel’fzoon en Mien Kruisselbrink.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Jan Sickman en Hendrika Wigger, Kloosterhaar.

Advertentie. 40-jarig huwelijk: J. Oelen en D. Kieft, Heemse.

Rouwadvertentie: Jan Matthëus Hutten, weduwnaar van J. Sauvagerd, oud 78 jaar, Baalderveld.

Rouwadvertentie: Geertje Stuiver-Poortier, oud 77 jaar, Stobbenhaar.

Rouwadvertentie: Willemina Veurink-Hekman, oud 65 jaren, Bruchterveld.

Advertentie. Bij inschrijving te verpachten voor de tijd van 6 jaar voor mej. de wed. H. Haandrikman a.d. Groeneweg te Hardenberg, een perceel grasland, de Hanninkweide.

1946-10-25
Heemse. De Hollandsche molen. Naar we vernemen zal binnenkort de laatste molen in deze omgeving, welke maalt met windkracht, nl. die op de Haar (de Haarmolen), van zijn wieken worden ontdaan.

Advertentie. Geboorte: Maria Johanna van Straten, d.v. B. van Straten en H. van der Hoeven, Wageningen.

Advertentie. Op 29 oktober 1946 huwelijk: Simon Blein en Anny Assou, Stadionweg 304, Amsterdam Z.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: H.J. Wesselink en A. Wind, Ebbenbroek.

1946-11-01
Advertentie. Huwelijk: Johannes Fredriks en Eeke van der Pol.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Aufderhaar en Aaltje Egbers, Ommerweg, O-111a.

Rouwadvertenties: Jan Willem Hulleman, oud 29 jaar, Bruchterveld.

Rouwadvertentie: Truida Maria Veurink, oud 55 jaar, Brucht.

1946-11-08
Advertentie. 40-jarig huwelijk: Hendrik Jurjens en Helena Christina Bril, Ane, B-44, Gramsbergen

Rouwadvertentie: Jennigje Heres, oud 70 jaar, Bergentheim.

Rouwadvertentie: Frederik Nijboer, oud 16 jaar, De Schans.

Advertentie. Kennisgeving. Hierdoor geven wij kennis dat wij naast onzen agent den heer J.R. Nijzink, Groeneweg 36, Hardenberg als depothouder hebben aangesteld de heer P. Tieman, bloemist, Voorstraat A-143, Hardenberg. Turkenburg’s Zaadhandel, Bodegraven.

1946-11-15
Toen Slagharen bevrijd was, viel Kleine Staarman als slachtoffer van een onverlaat. Vreugde heerste er aanvankelijk in het dorp Slagharen, dat met veel enthousiasme, zoals elders, zijn bevrijders, de vriendelijk grijnzende Canadezen, had verwelkomd. De komst der khakikleurigen betekende ’t einde van 5 jaar onderdrukking, van 5 jaar angstig leven; de plaatselijke B.S. was bijzonder actief en onder hen bevonden zich ook de heren H.I. Belt en Kleine Staarman. Beiden deden hun plicht, totdat een aantal onverlaten, behorende tot de beruchte landwachters, die de ‘Bloedploeg’ uit Norg uitmaakten, den heer Kleine Staarman vermoordden. Het tweetal BS’ers zag op dien dag vijf personen naderen, die zij dwongen af te stappen. Eén hunner, de toen 20-jarige J.L. Welle uit Amsterdam, trok plotseling zijn revolver en met een heupschot probeerde hij Belt neer te schieten. Belt werd geraakt, liet zich vallen en hield zich dood. Enkele ogenblikken later hoorde hij Kleine Staarman iets roepen, een geratel volgde uit een machinepistool, dat een einde maakte aan het leven van Kleine Staarman. Welle, die donderdag voor het Bijzonder Gerechtshof te Assen terecht stond, kon niet anders doen dan bekennen, ook al door de verklaringen van een zestal getuigen, onder wie de heer H.I. Belt. De advocaat-fiscaal achtte de poging tot doodslag bewezen en de jeugdige leeftijd van beschuldigde in aanmerking nemende, eiste mr. Louet Feisser een gevangenisstraf van 15 jaar met aftrek en ontzetting uit beide kiesrechten. Uitspraak 21 november a.s.

Treurige zekerheid. Door de buurman, schilder Zweers, is bericht ontvangen van overheidswege, dat met zekerheid is komen vast te staan, dat de manufacturier Simon Blein in juli 1943 overleden is te Sobibor, terwijl zijn vrouw en de kleine Lotte reeds in juni waren gestorven als slachtoffers van het schrikbewind.

Woning hulpprediker. Naar we vernemen is huize Goorloo in de Koppel, voorheen Bureau van ons blad, toegewezen aan de Kerkvoogdij der Hervormde gemeente en betrokken door den hulpprediker.

Advertentie. Huwelijk: Keimpe Roosjen en Jacobina Elisabeth van der Hoeven.

Boekbespreking. ‘Nederland gedenk!’ Voor het eerst na de herverschijning van ons blad werd ons een boek ter recensie gezonden en wel ‘Nederland gedenk!’. Het is een uitgave van drukkerij Seinen en het boek handelt over het kampleven in Ommen tijdens de bezetting. Diverse personen ook uit onze omgeving schreven een bijdrage voor dit boek. We moeten ons er over verwonderen, dat het mogelijk is, niet om dit boek uit te geven, dat ieder graag in zijn bezit zal willen hebben, maar daarover dat het op zo keurig verzorgde wijze kon worden uitgegeven. Er is letterlijk geen moeite en geen geld gespaard om de uitgave te maken tot een zo fraai geheel, dat men het vanzelf met teerheid en voorzichtigheid in handen gaat nemen. Kleurendruk, prachtige tekeningen, buiten den tekst, band met gouden titel enz. Alle medewerkers hebben hun beste beentje voortgezet. En de inhoud is geen prulwerk, doch bestaat uit gedocumenteerde stukken, voor de historie van groot belang. Ieder zal het willen bewaren voor zichzelf en voor het nageslacht. Niet alleen wij kunnen zo gunstig oordelen, ook tal van anderen zouden den uitgever enthousiaste brieven, w.o. bijv. de radio-commentator van Radio Oranje, drs. de Jong. We bevelen dit werk van harte aan. Het is in den boekhandel te bestellen voor f. 6,90. Maar men zij er vlug bij!

Advertentie. 40-jarig huwelijk: Hindrik Jan Kelder en Geesje Ekkel, Kloosterhaar.

Advertentie. D. Bosch, voorheen Swankhuysen, Voorstraat, Hardenberg (met illustratie: dame met hoed).

Advertentie. De actie is begonnen. Wij bedoelen de actie voor het ziekenhuis, onze Röpcke-Zweersstichting. Want u hebt toch al gehoord dat ons ziekenhuis noodzakelijk moet worden vernieuwd en uitgebreid. In de oorlogsjaren kon er practisch niets gebeuren. Maar nu moet het met kracht worden aangepakt. Ons ziekenhuis moet naar de eisen des tijds zijn ingericht. En dan weet u toch ook van de uitbreiding. Er komt een nieuw paviljoen voor 18 t.b.c.-patiënten. Daarvoor zijn zusters nodig. De ruimte om zusters onder te brengen was toch al te klein, zodat er aan het ziekenhuis een vleugel zal worden gebouwd, plaats biedend aan 12 zusters. Bovendien zijn er nog de plannen, die in naaste toekomst verwezenlijkt moeten worden. Een dokter voor inwendige ziekten, een internist, moet er komen, waardoor vele zieken, die nu naar elders moeten, in eigen plaats kunnen worden behandeld. Deze verbetering vraagt straks om weer uitbreiding van de zaalruimte. Voor dit alles wordt van de mensen in Noord-oost Overijssel een offer gevraagd. Niet maar een gift, doch een offer! Er moet die pin de zak worden getast, want deze uitbreiding en vernieuwing kost veel geld. Maar wij vertrouwen, dat het geld er komt. Want het betreft hier een groot belang voor onze samenleving. De actie is begonnen! Binnenkort zal men ook bij u aankloppen. Stelt ons niet te leur! De actie moet slagen! De financiële commissie: ds. G.L. Bouman, Hardenberg; J.W.A. van der Pijl, Bergentheim; notaris G.J. Schut, Heemse.

1946-11-22
Verplaatst. We vernamen een tijding welke zeker door velen met genoegen zal worden ontvangen, nl. dat de heer J. Bakker, rijksambtenaar, voortaan kantoor zal houden in het voormalig gemeentehuis van Stad Hardenberg, hetgeen velen een tocht naar De Haar zal besparen, waar het gaat om belastingzaken.

Advertentie. Verloofd: G.L. Hoornweg en J.G. Otten.

Rouwadvertentie: Frederika Oudman, sedert 1 febr. ’26 weduwe van Simon de Witt, oud 83 jaar.

Rouwadvertenties: Egberdina Meijerink, echtgenote van E. Reints, oud bijna 61 jaar, Bruchterveld.

Advertentie. Heren aannemers. Het adres voor elk soort teken- en lichtdrukwerk is en blijft: Tekenbureau L. Breukelman, Hardenberg.

1946-11-29
Een beruchte S.D. ontsnapt. De beruchte S.D.-er Bonko Rutgers, de schrik van Bergentheim, die in het kamp ‘Erica’ te Ommen was opgesloten, is in de nacht van zondag op maandag ontsnapt.

De Fröbelschool (kleuterschool) bloeit. Naar we vernemen ligt het in de bedoeling van het bestuur, om, gezien het toenemend aantal leerlingen dat op de wachtlijst is geplaatst, een tweede lokaal in te richten in hetzelfde gebouw, terwijl dan tevens een hulpkracht zal worden aangesteld. Het werk zal binnen enkele weken worden begonnen.

Sensatie in de stad. We hebben hier weer enkele dagen van spanning beleefd, herinnerend aan den bezettingstijd. Weer liepen er geüniformeerde mannen met geweren, alle auto’s die de brug passeerden, werden aangehouden, er werd door soldaten en politie patrouille gelopen, gepraat, druk en gearticuleerd, een auto reed af en aan en zelfs een speurhond was in actie, terwijl vele nieuwsgierigen maar moeilijk bij de brug weg te houden waren. Wat was het geval? De gevaarlijke S.D.-man B. Rötgers uit Bergentheim had – hoe is het mogelijk!! – kans gezien uit Erica te ontsnappen en zou met een andere kameraad verteoven in het Staatsbos. Volgens geruchten had men ze gezien in Heemserveen en was er zelfs een gevecht ontstaan met een marechaussee en den burger H. Echter heeft men bij de brug geen succes geoogst en, voorzover we weten, zijn de vogels nog steeds niet weer gevangen.

Advertentie. Ondergetekende maakt hierdoor bekend dat hij met ingang van 1 november jl. zijn bakkerij met kruidenierswinkel heeft overgedragen aan de heer A. ter Horst en betuigt zijn hartelijke dank aan allen voor het vertrouwen in hem gesteld en beveelt zijn opvolger in aller gunst aan. J. Lennips, Hoogenweg.

Advertentie. Als ieder jaar staat Roel’f Bosch weer voor u klaar (illustratie: Sinterklaas te paard, met zwarte piet en kinderen).

1946-12-06
M. Jouwstra overleden. Te Bedum overleed burgemeester Jouwstra, die ook in onze gemeente geen onbekende is. Geruime tijd was hij hier werkzaam als gemeentesecretaris en vanaf deze plaats promoveerde hij tot burgemeester. Hij behoorde tot de A.R.-partij en was een zeer beminnelijk mens, die door ieder werd geacht.

Heemse. Dodelijk ongeluk. Zaterdagmiddag jl. is alhier een ernstig ongeluk gebeurd. Een motorrijder met duorijder, komende van Ommen reed in volle vaart op de boerenwagen van J. Lentes. De gevolgen waren vreselijk. De motorrijder werd vrijwel op slag gedood, de vrouw van J. Lenters die op de wagen zat, werd licht verwond. Voorts werden de voertuigen beschadigd en werd ook het paard verwond. De duorijder, vader van verongelukte motorrijder, en J. Lenters, bleven ongedeerd.

Slagharen. De moordenaar van Kleine Staarman, de grondwerker Welle, is tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dit tragische voorval had plaats op den bevrijdingsdag.

Advertentie. Huwelijk: Albertus Brouwer en Klasina Brouwer.

Advertentie. 25-jarig huwelijk: Gerrit Jan Breukelman en Fenna Rengeling, Hardenberg.

Rouwadvertentie: Minne Jouwstra, in leven burgemeester der gemeente Bedum, oud 63 jaar.

1946-12-13
Eerbewijzen. Naar we vernemen zijn aan de weduwe van de te Woeste Hoeve gefusilleerde ondergrondse werker Prenger alle uitgegeven eerbewijzen uitgereikt, waarbij die van Eisenhauer e.a. De heer Prenger had een belangrijke functie bij de Radiodienst.

Ommen. Kamp Erica verdwijnt. Reeds lange tijd liepen geruchten dat kamp ‘Erica’ zou worden opgeheven. Inderdaad zal dit spoedig een feit zijn. De overgebleven gedetineerden zullen naar de kampen te Hessum en te Wezep worden overgebracht.

Advertentie. 30-jarig huwelijk: Henderikus Veldkamp en Frederika Johanna Meijer.

1946-12-20
Twintigduizendste inwoner verwacht. Het aantal inwoners dezer gemeente breidt zich steeds uit. Al meer en meer wordt Hardenberg het grote centrum van noordoost Overijssel. Binnenkort wordt de 20.000ste ingezetene verwacht. Dit feit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Reeds zijn verscheidene winkeliers plannen aan het beramen geschenken aan den nieuwe wereldburger te geven. De eerste aanbiedingen zijn reeds ten gemeentehuize binnengekomen.

Rouwadvertentie: Jennegien Vinke, weduwe W. Veneman, oud ruim 84 jaar, Bruchterveld.

Advertentie. Wegens inventarisatie zijn onze schoenwinkels en werkplaatsen gesloten vanaf maandag 30 december t/m 4 januari. E. Breukelman (Heemse), G. Breukelman (De Brink), W.G. Bekker (Voorstraat), A. Santman (Voorstraat), E.J. Willering (Voorstraat).

1946-12-27
Rouwadvertentie: Pieter van Grieken, oud 82 jaar, Hardenberg. De begrafenis zal plaats hebben op de nieuwe begraafplaats, op donderdag 2 januari 1947.

Plotseling sterfgeval. De dood wenkt ieder uur… Toen de landbouwer G.A. Veurink uit Rheeze maandag bij de coöperatie boodschappen had gedaan en weer vertrok, viel hij plotseling achterover en was niet meer. Men kan zich de ontsteltenis van de omstanders indenken.

In memoriam. Jan Weitkamp. Nog maar nauwelijks na de Kerstdagen thuis gekomen, vernamen we als een schok de tijding: Kamerlid Weitkamp is overleden. Weitkamp dood! De man dien we zo lange jaren hebben gekend, waarmee we zo lange tijd hebben samengewerkt, die als hoofdredacteur van ons blad zoveel de leiding in handen heeft gehad, die als spreker op vele vergaderingen, zowel van de C.H. Unie als van de boeren, een geziene persoonlijkheid was, van wien we pas nog een helder artikel lazen in Koningin en Vaderland over de grenscorrecties – hij is niet meer en we kunnen het bijna niet geloven. Het was een typische, markante figuur. Een man met een eigen stempel. Boer in hart en nieren, boer voor alles. Maar een boer met veel verstand. Die in zijn jonge jaren gestudeerd heeft, toen er nog niet vele boeren studeren gingen, wien God een scherp verstand had gegeven, dat hij tot op hoge leeftijd als een bijzondere genadegave heeft mogen behouden, waarvan de artikelen getuigden, in den laatsten tijd door hem geschreven in zijn stille studeerkamer met de grote boekenkasten, waar we zo vaak met hem gepraat hebben… Bijzonder sterk was in hem de band met het oude, het historisch gegroeide. Daar leefde hij voor. Hoe smakelijk kon hij vertellen van de oude tijd! Maar ook het hedendaagsche had zijn volle belangstelling. Niets ontging hem, hij was bij in alle dingen. Lief waren hem de oude gebruiken, zijn eigen Saksisch dialect, de klederdracht dezer streken. En hoe hoog hij geklommen was, als volksvertegenwoordiger, in zijn optreden stelde hij er bijzonder prijs op, boer te blijven. Ging hij bijv. er niet op uit als spreker, met klompen aan en een pet op? Want het costuum van den stadsmensch, dat was voor hem een contrabande! Als wij hier Kamerland Weitkamp gedenken, dan willen we noemen zijn kwaliteiten als Kamerlid. Een lange reeks van jaren is hij dat geweest. De pijnlijkste periode daarvan was niet, toen hij door de grote liberale bladen als jonge volksvertegenwoordiger van de verachte boeren werd bespot, neen, dat deerde hem in het geheel niet, maar het pijnlijkste was, toen de Duitschers zijn Koningin verdreven en het hele bestuursapparaat uitschakelden. Dat heeft in hem een diepe afkeer doen ontstaan van al wat Duitsch was, getuige ook het bovenbedoelde stuk over de voorgestelde grenscorrectie. Het aanbod als Kamerlid heen te gaan met een goed pensioen wees hij van de hand, liever wou hij zonder dat in ruste verder leven, tot de dag dat zijn geliefde vorstin terug komen zou. Die dagen van herstel waren zijn gloriedagen! Ook als hoofdredacteur van dit blad moeten we hem gedenken. Zijn grote kennis kwam tot uiting in de vele artikelen die hij week op week hierin schreef over vele belangrijke onderwerpen: politieke, maatschappelijke, algemene. Hij deed dit niet om gewin. En wat de kwaliteit betreft, had hij ze evengoed kunnen zenden naar de grote pers. Maar onze krant droeg hij een warm hart toe en veel heeft hij er voor gedaan. Ook toen hij bij de overdracht aftrad, bleef hij de nieuwe uitgever ter zijde staan en leverde nog meermalen een artikel. Bijzonder gevoelig waren zijn mediterende bijdragen, vooral die bij de jaarwisseling getuigden steeds van diepen ootmoed en godsvertrouwen. Misschien komt nog eens de tijd, dat wij deze als boek gaan uitgeven ter zijner herinnering. Als we ze nog eens nalezen in rustige uren, dan zijn ze nog sprekend als op het ogenblik, dat ze geschreven werden. En zij zullen blijven spreken, de jaren door. Weitkamp had een eigen stempel. Zo was hij een sterk voorstander van de O.L.M., wat velen niet hebben kunnen begrijpen. Naast deze organisatie heeft hij zijn beste krachten gegeven aan waterschap, coöperatie, ja waaraan niet. Kamerlid was hij, lid van de Staten en van den Gemeenteraad, maar zachtjes aan had hij echter diverse functies losgelaten en overgedragen aan jongere krachten. Nu is zijn oog gesloten, zijn hand verstijfd. Hij zal niet meer denken, schrijven, spreken. De laatste weken was hij ziekelijk en ingewijden wisten dat hoogstwaarschijnlijk wel geen beterschap zou volgen. Nog in dit jaar is hij opgenomen in heerlijkheid, door het verzoenende bloed van het Kindeke uit Bethlehems stal, dat hij erkende als de vaste rots van zijn behoud. Zijn boekenkasten staan er nog, zijn krantenarchief is nog opgestapeld, doch zal niet meer dienst doen. Aan een werkzaam leven is een einde gekomen, in gezegenden ouderdom. Wij herdenken hem bij een jaarwisseling, waarover hij zelf zo vaak gemijmerd en herdacht heeft. Die hem in zijn leven ontmoet hebben, zullen hem niet vergeten.

Tweede predikant. Blijkens mededeling in het kerkelijk orgaan ligt het in de bedoeling candidaat Barnard tot tweede predikant te beroepen, nu het pastorieprobleem is opgelost, door de toewijzing van een woning in De Koppel. Dhr. Barnard heeft het aanvaarden van dit beroep toegezegd.

Bijenteelt. Alhier werd opgericht een afdeling der Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland. Tot bestuur werd gekozen de heer A. de Jong, R. Smit en A. Haandrikman.

Rouwadvertentie: Gerridina Dunnewind, oud 85 jaar.

Rouwadvertentie: Jan Weitkamp, in leven oprichter en voorzitter van de Coöperatieve Landbouw- en Handelsvereniging W.A. te Hardenberg.

Rouwadvertentie: Willem ten Brinke, oud 7,5 jaar, Bergentheim, Kanaalweg C-151.

Rouwadvertentie: Heden overleed zacht en kalm in de blijmoedige verzekerdheid des geloofs, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, de heer Jan Weitkamp, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-lid der Provinciale Staten van Overijssel, ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud 76 jaar.

Rouwadvertentie: Gerrit Albert Veurink, Rheeze.

Rouwadvertentie: Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van ons geacht bestuurslid de heer G.A. Veurink. Thans trof ons de droeve tijding van het overlijden van onze eminenten voorzitter den heer J. Weitkamp. Beiden hebben lange jaren hun beste krachten aan onze vereniging gegeven en zullen bij ons in dankbare herinnering blijven. Het bestuur en directie van de N.V. Zuivelfabriek ‘Salland’, Hardenberg.