1949-01-11 Rookwedstrijd. ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt het spreekwoord. Misschien was dit de reden dat de opkomst bij deze wedstrijd niet groter was. Er gaven zich 30 deelnemers op. De leider opende met een geestig speechje en gaf vervolgens de regels voor de wedstrijd. Ieder deelnemer ontvangt een sigaar, steekt die aan en rookt, tot de as er afvalt. Het overblijvende deel wordt gemeten met een milimeterschroef en degene, die de kortste peuk heeft, is de eerste prijswinnaar. Het gebruiken van een pijpje of stopnaald is verboden, de sigaar moet vast worden gehouden met handen of lippen. Het doel van deze wedstrijden is de Stichting Ned. Mettray financieel te steunen en daarom is het te betreuren dat de opkomst niet beter is. Mettray is een inrichting, waar ouderloze jongens worden opgevoed. We hopen, dat als we weer in Hardenberg komen, er een groot publiek zal zijn. Dan komen we niet alleen met sigaren maar ook met pijpen en om de dames te lokken met lange sigaretten! Hedenavond kunt ge ook uw geluk beproeven met een tombola zonder nieten, de opbrengst hiervan is ook voor de genoemde stichting. De heren J. Brouwer en J. de Leeuw hielden elk een peuk over van 1,8 cm., zodat het lot moest beslissen voor de 1e prijs. De totale uitslag was: 1. J. de Leeuw, 2. J. Brouwer, 3. H. Nijzink, 4. H. Scheffer, 5. E. Hombrink en 6. Henk Pullen. Het gelukte de Hardenbergers niet om het record van Overijssel te verbeteren, dit is 0,9 cm.

1949-01-14 Een ongewoon schouwspel. Hardenberg. Woensdag was er een ongewoon grote belangstelling waar te nemen voor werkzaamheden bij de voormalige houtzagerij van de fa. Zweers. Deze werd reeds jaren lang niet meer gebruikt. Daarom was besloten de ongeveer 20 meter hoge pijp (schoorsteen) die bij de zagerij hoorde, neer te halen, hetgeen met grote voorzichtigheid moest gebeuren. Er werden eerst onder aan de pijp gedeelten weggekapt, die daarna werden opgevuld met hout, om te vroegtijdig wankelen te voorkomen. Tenslotte werd dit houd in brand gestoken en meteen de pijp met een katrol omver getrokken. Onder groot geraas zakte ze in elkaar. Nog lang rookte de puinhoop. En daarmee was het hoge gevaarte dat het landschap stoffeerde, gevallen.

1949-01-14 Zadelmakerij Pragt. Ondergetekende maakt aan de inwoners van Hardenberg, Gramsbergen en omgeving bekend, dat hij zich heeft gevestigd als zadelmaker in de werkplaats van de heer H. Zweers, Oosteinde A-91, Hardenberg. Hij beveelt zich beleefd aan voor levering en reparatie van paardetuigen, fietstassen, actetassen, zadels enz.
N. Pragt.

1949-01-21 25 jaar Landbouwhuishoudschool. Het zal D.V. 29 januari a.s. 25 jaar gelden zijn, dat in Hardenberg de eerste Landbouwhuishoudcursus werd begonnen. Dit was een klein begin! Slechts 12 meisjes waren voor deze cursus opgegeven. In de oude school aan de Wilhelminastraat was, zo goed en zo kwaad als dit ging, een leslokaal ingericht. Maar al was dit begin klein en misschien moeilijk, er was groei te constateren. Reeds spoedig (in 1929) werd de Wilhelminastraat verlaten en werden de lessen gegeven in enige lokalen van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse. En in 1932 kon worden beschikt over het tegenwoordige schoolgebouw aan de Kerkstraat te Hardenberg. Dikwijls echter is hierin reeds verbouw, omdat steeds maar weer het aantal leerlingen groeide. Op 1 januari l.l. bedroeg dit nl. 112 in totaal, en vaak moesten leerlingen worden afgewezen, omdat er gebrek aan ruimte was. Een nieuw schoolgebouw zou dan ook geen overbodige luxe zijn, en het is te hopen dat de pogingen die door het gemeentebestuur en het bestuur der school hiertoe worden aangewend, over niet al te langen tijd, succes zullen hebben. Want dat de Landbouwhuishoudschool in Hardenberg recht van bestaan heeft, daarvan is de groei, in de 25 jaren, toch wel het beste bewijs. De ouders gaan langzamerhand het grote nut van dit onderwijs voor hun meisjes inzien. En terecht! Want de Landbouwhuishoudcursus geeft aan de meisjes, juist aan die van het platteland, zo’n goede huishoudelijke opleiding. Zij ontvangen nl. les in koken, naaien, onderhoud van huis en huisraad, wasbehandeling, voedingsleer, gezondheidsleer, woninginrichting, pluimvee- en jongveeverzorging, bemestingsleer, verzorging van kamerplanten, groente- en bloementuin enz.  Voor het volgen van deze Landbouwhuishoudcursus moeten de meisjes minstens 16 jaar zijn. Ze komen dan 2 dagen per week naar school. De cursus duurt 2 jaar (van mei – mei) om het diploma te behalen. Schoolgeld f. 15,- per jaar enz.  (groot artikel).

1949-01-21 Aan het ziekbed gekluisterd.  Tussen Hardenberg en Gramsbergen, ongeveer 40 meter van de spoorlijn, staat een huis waar al 13 jaar lang een 30-jarig meisje ligt, gebonden aan het ziekbed. Toen de Duitsers ons land bezetten en er dagelijks duizenden vliegtuigen door het luchtruim vlogen en in de nabijheid een Amerikaanse bommenwerper brandend uit de lucht viel en zijn bommen in ’t rond verspreidde en een propeller op 20 meter van haar woning neerplofte… Toen een Engelse jager een trein bestookte en in de nabijheid een huis in brand schoot, en de ledige patroonhulzen bij haar woning neervielen… Toen een buurjongen dodelijk door een kogel uit een vliegtuig getroffen werd… Ja, toen konden wij ons voor het vuur en kogels zoveel mogelijk verschuilen, maar zij moest blijven liggen waar zij lag. Ja, toen onze bevrijders hier kwamen, en wij bang voor het vuren waren, toen werd ze liefderijk door ons bange mensen meegenomen achter naar de buurtschap Baalder. Wat er in haar hart is omgegaan, kan ik niet beschrijven en nu 3,5 jaar later ligt ze nog tevreden op haar ziekbed. Dagelijks ontvangt ze vele groeten van vrienden en bekenden. In de eerste plaats van het spoorwegpersoneel. Er gaat geen trein voorbij of de machinisten of stokers van passagiers-, goederen- of olietreinen stoten 1 à 2 maal op de fluit en brengen een groet, of zwaaien met de armen, en Hendrikje groet terug of wuift met een zakdoek. Dit heeft ten gevolge gehad dat enkele dagen voor de Kerkstdagen jl., twee afgevaardigden van het spoorwegpersoneel uit Zwolle haar met een bezoek vereerden en brachten haar namens het treinpersoneel een prachtige fruitmand, zwaar beladen met verschillende soorten fruit. Wat door haar dankbaar werd aanvaard! Daarom: Hulde aan het spoorwegpersoneel! Haar vriend bezoekt haar, zo mogelijk nog elke dag, al 13 jaren lang. Dus een woord van hulde ook op deze plaats voor hem.

1949-01-21 Beverfokkerij. Bergentheim. Dat in Bergentheim nog personen zijn die weten wat aanpakken is, bewijst ook de heer J. Aufderhaar, die is begonnen met een beverfokkerij. Het is een lust om deze diertjes te bekijken. Het zijn nogal prijzige beestjes, vooral als men weet dat hier de prachtige bontkragen van worden gemaakt. Wij wensen de initiatiefnemer veel succes met het fokken van bevers.

1949-01-25 Brand. Bergentheim. Door onbekende oorzaak brandde zaterdagavond om ongeveer 6.30 uur de woning, bewoond door de heer J. ten Brinke, tot de grond toe af. Daar het een zeer oud huisje was met rieten dak, lag het in enkele ogenblikken voor de vlakte, en alles werd door het vuur verteerd. De brandweer van Hardenberg was spoedig aanwezig, doch er was niets meer te doen dan wat nablussen. De inboedel was laag verzekerd. Het huis was eigendom van mej. M. Raak.

1949-01-28 Diamanten feest. Hardenberg. Reeds eerder gaven we een uitvoerig verslag van de kerkelijke wijdingsavond, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van ‘Nehemia’ gehouden. Thans hoopt deze C.J.M.V. dit feit meer feestelijk te herdenken.

1949-01-28 Jeugdwerk in Hardenberg. Op bezoek bij de heer Kraima (met pasfoto). De januari-zon breekt door en in de sfeer van zo’n morgen, die ons weer sterk doet verlangen naar de heerlijke zomerse dagen, ontmoeten wij de heer Kraima, jeugdleider der hervormde kerk te Hardenberg (groot artikel). We hebben drie C.J.M.V.-groepen, namelijk Hardenberg, Ebbenbroek en Radewijk. Vier meisjesverenigingen: twee te Hardenberg en dan Radewijk en Ebbenbroek. Vijf clubs voor jongere meisjes en vier voor jongens. Verder, een kerkkoor, een jonge kerkgroep en vijf zondagsscholen. Of wij ook catechisaties geven op de O.L.S.? Inderdaad. Dit gebeurt in Baalder, Radewijk, Ebbenbroek, Hardenberg en Hoogenweg. De Jeugdraad is een ontmoetingslichaam van kerkenraad, jeugd en gemeente. Zitting hebben bijv. 2 ouderlingen. Voorzitter van de kerkeraad is tevens praeses en de jeugdleider is adviseur.
enz.

1949-02-08 Gewond. De familie G.J. Odink te Oud-Lutten kreeg het minder blijde nieuws dat hun zoon J.H. Odink, dienstplichtig soldaat in Indonesië, licht gewond was geraakt.

1949-02-08 Oudheidkamer. Advertentie. Wie in het centrum van Hardenberg of Heemse wil een vertrek van zijn huis beschikbaar stellen (verhuren!) aan de Oudheidkamer? Brieven aan R. Bakker, A-176, Heemse.

1949-02-08 Kandidaat-notaris J. de Vries is voornemens maandag 14 febr. 1949 in het café weduwe Zweers aan de Markt te Hardenberg te doen inzetten voor de families Kosters en Stegeman: een arbeiderswoning met erf en tuin aan de Stationsweg B-64 te Hardenberg.

1949-02-08 Vertrek. Advertentie. Wegens algehele opheffing van het bedrijf. De notaris Swanenburg de Veye te Dedemsvaart en kandidaat-notaris J. de Vries, waarnemende het vacante kantoor van notaris Schut te Hardenberg, zijn voornemens, woensdag 16 februari des namiddags om 2 uur, voor de heer I. Wiersma, vertrokken naar Canada, op de boerderij voorheen door hem bewoond te Sluis VII Lutten P-307, te verkopen: 4 Groninger karren, 3 eggen c.a.

1949-02-11 De Boomhof. Advertentie. Bezoekt de uitvoering van de CHr. Rec. Ver. ‘Marijke’ in de cantine van het kamp ‘De Boomhof’ te Gramsbergen. Opgevoerd zal worden het toneelspel ‘Regina’. Medewerking van ‘de Vroolijcke Speelers’ te Hardenberg.

1949-02-15 Jubileum. 1888-1948. De Hervormde C.J.M.V. ‘Nehemia’ en de Hervormde Meisjesvereniging ‘Maria Martha’ te Hardenberg vierden op woensdag 9 en donderdag 10 februari hun 60-jarig jubileum, staande in het teken van het ‘bouwen’ en het ‘dienen’ enz. Zie ook de krant van 18-02-1949 voor een foto van de besturen op een podium met daarboven de vlag Nehemia en Maria Martha. In het midden ds. Panhuise en de heer Kraima, jeugdleider.

1949-02-22 Ongeluk. Aanrijding. Vrijdagavond werd de nog pas nieuw aangeschafte auto van de heer De Jong alhier op de Bruchterweg aangereden door een vrachtauto, komende uit de richting Hardenberg. Met volle vaart vloog de laatste op de auto van De Jong, daarna op de berm, ramde de heg en kwam tenslotte in de tuin van den heer Van den Poll tot stilstand. De zoon van de heer De Jong, die de nieuwe wagen reed, kwam er wonder boven wonder goed af, maar de wagen werd zwaar beschadigd. Na onderzoek bleek dat de vrachtwagenchauffeur en de inzittenden, afkomstig uit Almelo, onder invloed van sterken drank verkeerden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

1949-03-04 Storm. Ook in ons dorp (Lutten) zijn ten gevolge van de storm die hier dinsdagmorgen woedde verschillende vernielingen aangebracht. Het ergste is het bij de weduwe V. waar de gehele achtermuur instortte. De bliksem sloeg op de fabriekspijp van de N.V. ‘De Baanbreker’. De molen van den heer R. Altena was ook niet bestand tegen de storm en verspeelde de wieken, waarbij het dak van de paardenstal werd vernield, maar het paard kwam er goed af.

1949-03-18 Klompenfabriekje. Heemse. De klompen-industrie, ten behoeve waarvan de familie Huisjes hier een fabriekje heeft doen bouwen, mag zich in grote bloei verheugen. De bestellingen overtreffen de productiemogelijkheid, zodat men veilig kan aannemen dat deze industrie in een behoefte voorziet.

1949-03-25 Marechaussee. Het verplaatsen van een barak tot huisvesting van een brigade Koninklijke Marechaussee van Heemse naar Hardenberg is gegund aan J. Schaafstra te Denekamp voor f. 27.200.

1949-03-25 Onderscheidingen. De Franse regering heeft een eervolle onderscheiding toegekend in verband met hun verdienstelijk werk tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 aan mr. J.A.M. van Oorschot, burgemeester van Hardenberg, mevr. J. Gouwe-van der Meulen te Lutten, W. Hento te Mariënberg. De decoraties zullen in een officiële plechtigheid door een Franse militaire autoriteit aan de betrokkenen worden uitgereikt op een nader vast te stellen uur en plaats.

1949-03-29 Frits Slomp. Ds. SLomp gewond. Heemse. Ds. F. SLomp, vroeger alhier, als legerpredikant verblijf houdende in Indonesië, heeft ten gevolge van een ongeval met een jeep een hersenschudding opgelopen.

1949-04-08 Foto Vrielink. Advertentie: Voor de militairen in Indonesië: Rolfilms in tropenverpakking. Foto Vrielink, Hardenberg.

1949-04-08 Notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg bericht hierbij dat hij op 6 april 1949 heeft overgenomen de minuten, registers en repertoria van de notarissen G.J. Schut, J. Zwamborn en F. Stuart. Het kantoor is en blijft gevestigd aan de Brink te Heemse, gemeente Hardenberg, tel. 6.

1949-04-22 Baarslag. Advertentie: Laat uw goederenvervoer verzorgen door Expeditie Baarslag, telefoon 62, Hardenberg c.a.

1949-04-29 Moord. De moord van 23 september 1944. Diepgrond, de commandant van ‘Erica’, zal maandag terechtstaan, o.m. voor het doodschieten van Hans Gouwe en Van Haeringen.

1949-04-29 Vechtbrug. Nieuwe brug aanbesteed. Deze week werd de bouw van een nieuwe betonbrug over de Vecht te Hardenberg, onderhands aanbesteed. Dit ter vervanging van de nood-Baley-brug (Baleybrug) waarmee we reeds anderhalf jaar zitten opgescheept. De bouw zal ongeveer vijf maanden in beslag nemen c.a.

1949-04-29 Verkoop woning. De heer Knotters, bakker aan de Stationsweg (Stationsstraat), was voornemens zijn winkel en woning te verbouwen. Hij had reeds bouwvergunning aangevraagd. Echter heeft hij die aanvraag ingetrokken, daar hij inmiddels van fa. H. Zweers en Zn. gekocht heeft het winkel- en woonhuis, bewoond door de heer Van Straten.

1949-05-03 Einde tram. N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij. Met ingang van 1 mei wordt ons station te Hardenberg gesloten. Een agentschap voor het aanbrengen van zendingen wordt gevestigd bij L. van ’t Holt, Gramsbergerweg 97 te Hardenberg. het bezorgen en afhalen der goederen blijft dagelijks plaats vinden. Hoogeveen 28 april 1949. De directeur.

1949-05-06 Ds Broek Roelofs geridderd. Het was een ongedachte en onverwachte verrassing voor de grijze emeritus-predikant van de gereformeerde kerk van Vroomshoop, toen een bericht van het Ministerie van Justitie hem zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau meldde. De gedecoreerde ds. J.H. Broekroelofs is een eenvoudig man, doch van alzijdige kennis en rijke levenservaring, met een schone staat van dienst en wel allereerst op kerkelijk terrein. Ruim het vierde ener eeuw heeft hij de kerk van Vroomshoop met volle toewijding gediend. Deze kerk telde 1662 zielen. Achtereenvolgens werden met zijn hartelijke medewerking de kerken van Mariënberg (1928), Daarle (1935), Daarlerveen (1936) en Sibculo (1945) geïnstitueerd, wat telkens met een aderlating gepaard ging. Toch telde Vroomshoop nog 1280 zielen bij het afscheid van ds. Broek Roelofs.

1949-05-17 Advertentie. Te koop aangeboden: Winkelhuis en woning, Voorstraat 129, Hardenberg; brieven aan S. Blein, Exportslachterij, Cuyk.

1949-05-17 Motorclub opgericht. Hardenberg. Donderdag heeft in de achterzaal Leering de oprichtingsvergadering plaats gehad van de ‘Hardenberger Motorclub’. Verschillende motorrijders hadden aan de oproep gehoor gegeven. Daar nog veel motorrijders niet aanwezig waren, werd besloten deze aan te zoeken voor een algemene vergadering. Het voorlopig bestuur is in handen gesteld van: A. Smit (voorz.), P. Tieman (secr.) en J. de Jong (penningmeester).

1949-06-03 Barak. Aan de Gramsbergerweg is men thans bezig met de voorbereiding van het plaatsen van een militaire barak.

1949-06-03 Eltem (groot artikel met foto). Eltem, kledingfabriek, Hardenberg. Een bedrijf waar 160 mensen werken aan de lopende band. Het is ’n 20 jaar geleden dat in de Wilhelminastraat een textielfabriekje werd geboren in een oud schoollokaal, met ongeveer 10 man personeel… En dat kleine bedrijfje is gegroeid tot de tegenwoordige N.V. Leeuwarder TextielMaatschappij, ondergebracht in de fabriek aan de Burgemeester Schuitestraat. Een industrie die we in onze noordoosthoek, gerust de grootste mogen noemen. 160 mensen vinden hier hun dagelijks werk. Maar de directie is nog niet tevreden en met verloop van tijd, hoopt zij verder te bouwen en uit te breiden. De vertegenwoordiger der directie, de heer Simpelaar, is direct bereid om ons ’t een en ander te vertellen. Hij moet hebben gevoeld dat we een klein beetje vreemd en verwonderd in de fabriek stonden rond te kijken…
Dus dat was nu een loopende band! De uitdrukking aan de ‘lopende band’ is zo langzamerhand al ingeburgerd in onze dagelijkse spreektaal doch de oorspronkelijke betekenis zulen heel veel mensen al evenmins hebben begrepen als wij – totdat we hier de band zagen lopen met een mouw en een kraag van uw jas! c.a.

1949-06-03 Kremer. Advertentie: Voor Pinksteren nog gauw een mooi boek kopen! Grote voorraad Stichtelijke lectuur, dames- en herenromans.  A. Kremer, Voorstraat 11, Hardenberg.

1949-06-03 Schutte Optiek. Advertentie:Uw kostbaarste bezit (ogen), beschermt het met een goede bril! Fa. G. Schutte & Zn., Hardenberg.

1949-06-03 Zonnehof. Advertentie: Verloofd: Gre Boekhoven en Wim van IJssendijk. Hardenberg, ‘Zonnehof’.

1949-06-17 Verkoop. Advertentie: Notaris J.P.C. Boodt is voornemens maandag 27 juni in hotel Leering te doen inzetten voor de erven van mevrouw de weduwe A. Westerhof: een burgerwoonhuis met erf en tuin, aan de Gramsbergerweg te Hardenberg, een en ander thans in gebruik en bewoning bij de heer L. Bonstra.

1949-06-17 Vroedvrouw. Advertentie: Per 1 juli vestigt zich als gemeente-vroedvrouw te Hardenberg, A. v.d. Meulen, p/a mej. van Velzel, Voorstraat A-89.

1949-06-21 Verkiezingen. Uit de verkiezingsdagen in de vorige eeuw in Hardenberg. In dialect: Bej de stemming veur leden van de Gemienteraod was Jeuden Menni niet best te sprekken, umdat ze zien geloofsgenoot, een zeer achtbaar ingezeten, de heer David Bromet, candiaat ‘e steld hadden en hem niet. Den zulfden morgen op de dag der stemmige nemp Menni vieftig beddekwaste uit zien winkel en dreg dizze beddekwaste op de rugge deur ’n Hardenberg. ’n Elle boel mensen vreugen: ‘Mennie wat betekent dat?’ En ’t antwoord was: ’t Wordt vandaage op ’t Gemientehuus in de road allemaole kwaste!’

1949-07-05 Kerk Radewijk. De plannen tot stichting van zulk een gebouw nemen thans vastere vormen aan. Het is zo goed als zeker dat spoedig met de bouw kan worden begonnen. De gemeenteleden hebben een flink bedrag getekend voor het jaarlijks onderhoud.

1949-07-08 Kerk Radewijk. We vernamen dat een barak uit het kamp Ommerweg is aangekocht als kerkgebouw voor Radewijk.

1949-07-22 Aanbesteding. Namens ir. Van Wijk te Heemse zal worden aanbesteed op maandag 1 augustus: de bouw van een woning. Architect, J. Schuitemaker, Vroomshoop.

1949-07-22 Dank. Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buren, vrienden en bekenden voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de herdenking van onze 25-jarige echtvereniging. S. Egberts, G. Egberts-Schipper (Borgers-Geesien), Hendrikje Alberdina, Radewijk juli 1949.

1949-07-22 Ondertrouw. Verloofd: Lous van Oorschot en Geert Houwink (med. cand.), ‘Nijenstede’, Hardenberg.

1949-08-02 Kerk Radewijk. Bij de aanbesteding afbraak barak te Heemse en opbouw te Radewijk werd ingeschreven als volgt: Lenters, f. 9833 / G.J.R. Geerligs, f. 9920 / Smit f. 10125 / Ekkelenkamp f. 10350. / F. Geerligs & Zn., f. 10360. Door kerkvoogden gegund aan de laagste inschrijver.

1949-08-16 Marktdag Hardenberg. Foto van de markt met beschrijving. En zo zijn op marktdag de boeren weer van alle kanten naar ‘de stad’ getogen. De een met schapen, de ander met varkens, de een om te verkopen en de ander om te kopen.

1949-08-16 Synagoge. Hardenberg. Jeugdgebouw nadert voltooiing. De verbouwing van de voormalige synagoge tot jeugdgebouw der Gereformeerde Kerk nadert haar voltooiing. De opening zal maandag 22 augustus plaats vinden. De volgende dagen is er elke avond feest: voor de rijpere jeugd, de knapen en meisjes en de andere gemeenteleden. Het beloofd een gezellige week te worden (zie voor groot artikel over de opening, krant 23-08-1949).

1949-09-16 Tentoonstelling Oudheidkamer Hardenberg. Op donderdag 3 nov. zal in zaal Brouwer te Hardenberg de Oudheidkamer een tentoonstelling organiseren welke in de middaguren zal kunnen worden bezichtigd door de hoogste klassen van alle lagere scholen in de gemeente Hardenberg en alle klassen van de L.W. school en de Ulo scholen etc.

1949-09-23 Herbegrafenis Cornelis Lucas de Jong. Donderdag 22 dezer vond te Bergentheim onder grote belangstelling de herbegrafenis plaats van de illegale werker C.L. de Jong, die op 3 mei 1945 in het Duitse concentratiekamp ‘Wöbbelin’ was overleden. De familie en genodigden waren samengekomen in het Hervormd jeugdgebouw, waar een rouwdienst gehouden werd, geleid door Ds. Dijkhuis van Aalten (in de bezettingstijd alhier). Hierna werd de stoet opgesteld. Vele belangstellenden van heinde en ver gekomen, volgden de baar, die met vele kransen en bloemen was bedekt. Hij werd begraven naast het graf van zijn vader A. de Jong en aan de andere kant het massagraf van zijn gevallen medestrijders. Eerst werd het woord gevoerd door een lid van de voetbalclub H.V.C. uit Ommen, waarvan de overledene lid was geweest. Vervolgens sprak iemand uit Zwolle namens het hoofdbestuur der P.T.T. bij welk bedrijf Kees voorheen werkzaam was. Spreker gewaagde van trouwe plichtsbetrachting. Namens het gemeentebestuur van Hardenberg sprak burgemeester Van Oorschot een kort woord van deelneming tot de familie etc.

1949-09-30 Advertentie. Notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg is voornemens maandag 10 october 1949 des nam. om 2 uur in het café Weduwe Zweers aan de Markt te Hardenberg te doen inzetten en 14 dagen later aldaar bij eindveiling publiek te verkopen ten verzoeke van de heer S. Blein Dzn. te Nijmegen: Een huis met erf aan de Voorstraat A-129 te Hardenberg, groot 1 are, thans bewoond door de heer G.J. Spang.

1949-11-04 Interessante tentoonstelling. Donderdagmiddag werd in het café Brouwer een tentoonstelling gehouden, georganiseerd door de Oudheidkamer. Er waren veel interessante voorwerpen, o.a. het doopvont van de Hervormde Kerk van Hardenberg anno 1377, dan een afschrift van een privilegebrief van Hardenberg, gegeven door bisschop Jan van Arkel in 1362. Reglement van de postwagendienst Zwolle-Lingen via Hardenberg. De koopacte van 1750. Stukken over de Franse Revolutie 1795. Verder prachtige agathen en urnen, wapens en oud geld. Onze medewerkers de heren A. Snijders, Van Laar en de secr. R. Bakker, die zich veel op het gebied van oudheidkunde bewegen, waren ook aanwezig. Dr. Gouwe gaf de explicatie aan de leerlingen van de verschillende scholen, die om de beurt werden toegelaten. ’s Avonds was er toegang voor het publiek, de heer W. Veldsink sprak over ‘Heemse in het jaar 1600’.

1949-12-02 Kerkklok Lutten. Hervormde kerk te Lutten kreeg nieuwe luidklok. Maandagmiddag is de nieuwe luidklok aangebracht in de toren der Herv. kerk te Lutten. De officiele ingebruikneming zal zondagmorgen plaats vinden. De Herv. zangvereniging Soli Deo Gloria en Vriendschap hebben hiervoor ingestudeerd Gez. 133, die in deze dienst gezongen zal worden. De spreuk op de klok luidt als volgt:

Het leven hoort de doodsklok luiden,
En ’t telt de uren van de tijd,
Een klok kan in de oorlog sterven,
Zijn stem spreekt van de eeuwigheid.

1949-12-02 Redding! Van een dominee, en een klein meisje. Ds. Veldkamp te Middelburg jubileert. De Zeeuwsche kerkbode schrijft o.a. dit van hem: “Zwemmen als een bruinvis, preken als een profeet en schrijven als een ziener”. Dit bericht las een dominee toen hij gelogeerd was op de Brink. Toen opeens een alarmgeschrei: Er ligt een kind in de Vecht. Ds. Springt op, rent naar de Vecht, gooit zijn jas uit, en bedenkt zich niet maar stort zich in het ijskoude water, zwemt naar de drenkelinge, de 7-jarige Grietje Vasse, en redt haar van een waarschijnlijk gewisse dood. Wat een vreugde voor de ouders! Ik ben blij, dat ik het gedaan heb, zei dominee, vooral voor die moeder. De kleine Grietje liep op op de brug, struikelde, gleed onder de leuning door, en plonsde zo het water in. Het is heel best met haar. En de dominee (kandidaat Raven van Eindhoven) heeft ook geen hinder gehad van zijn onderduikeling in het koude water. Hij preekte ‘heel goed’ des middags, in gedeeltelijk geleende kleren. We zouden van hem ook kunnen zeggen, net als van ds. Veldkamp: hij zwemt als een bruinvis en preekt als een profeet.

1949-12-02 Wederopbouw verwoeste boerderij. Na 4 jaar moeizame arbeid van de Stichting 1940-1945, gemeente en anderen is eindelijk met de bouw van het door de Duitsers verwoeste boerderijtje van wed. Prenger te Hardenbergerveld begonnen. Het is te hopen dat de aannemer Ten Hartog uit Vriezenveen alle zeilen bijzet om deze weduwe ten spoedigste haar nieuwe woning aan te bieden. Zoals men weet, werd de heer J.H. Prenger bij Woeste Hoeve gefusilleerd. Zijn echtgenote kwam vrij, doch vond toen haar woning in puin.

1949-12-02 Klaos Harm overleden. Zondagavond is overleden, na een langdurige ziekte in de leeftijd van ruim 80 jaar, de heer H. Evers, beter bekend als Klaos Harm. Hij bekleedde in de jaren 1900 t/m 1926 de functie van gemeentelijk nachtwaker, hierna ging hij met pensioen. Voor dat Gramsbergen aan het elektrisch net aangesloten was, verzorgde hij de petroleum-straatverlichting. Hij luidde de klok bij begrafenissen, totdat deze door de Duitsers werd weggehaald. Velen zullen zich nog de traditionele oudejaarsavondrondgang herinneren, waarbij Klaos Harm, gekleed in zijn winterjas en muts, met een ijzeren wandelstok gewapend en onder zijn linkerarm ‘de klep’ voorop liep. Met het overlijden van Klaos Harm is een bekende dorpsfiguur heengegaan.