1950-01-06 Gevolgen van een ongelukje. Op de gedenkwaardige zaterdag in 1944, toen de lucht als bezaaid was met vliegtuigen en een grote actie ondernomen werd tegen alle vervoer in Nederland en tegen andere doelen, werd onze plaatsgenoot de jongeman Herms. van Faassen, aan het Haantje, toen hij met het paard aan het werk was, door een Engelse jager beschoten. Hij moest langdurig in het ziekenhuis worden verpleegd, maar herstelde gelukkig. Deze zelfde man heeft onlangs opnieuw een ongeluk gekregen. Als gemeld kreeg hij met het uittrekken van een trui de ritssluiting door het oog, waardoor een stukje afknapte en in het oog drong. Hij werd naar Zwolle vervoerd, waar getracht werd het oog nog te behouden, maar helaas, thans heeft hij het toch moeten missen, daar het waarschijnlijk door kopergroen aangetast was. Ook voelde van Faassen zich er ziek van in zijn gehele lichaam. Het jonge gezin wordt dus wel zwaar beproefd.

1950-01-13 Laatste kerkdienst in de oude kerk. Bij de Ned. Herv. Gemeente te Kloosterhaar-Sibculo bestond reeds jaren het plan om ’n nieuwe kerk te bouwen, welke dan nu is aanbesteed. Zondag had de laatste dienst plaats in de oude kerk, onder grote belangstelling. Ook de kerkeraden uit de buurtgemeenten waren aanwezig, evenals de familie Fredriks. De dienst werd geleid door Ds. de Wit (met foto).

1950-01-20 Bijzondere vondst uit de oudheid. Dat Lutten wel tot de zeer oude plaatsen behoort, getuigt weer de bijzondere vondst door de heer J.H. de Lange te Oud-Lutten. Deze ontdekte bij ’t graven op ongeveer een meter diepte een stenen bijl. Deze bijl wijkt af van de reeds gevondene op het Keiendorp, doordat deze bewerkt is om er een steel of handvat in te plaatsen. Deze zeer bijzondere vondst zal als een nieuwe aanwinst worden overgebracht naar de Hardenberger Oudheidkamer.

1950-01-20 Weer thuis. Onze plaatsgenoot H. van Faassen, die het ongeval met een ritssluiting overkwam, waarbij hij een oog moest missen, is weer uit het ziekenhuis te Zwolle ontslagen.

1950-01-20 Een geweldige ontvangst. Sibculo. Het was wel iets bijzonders dat soldaat 1e klaas S. Nijboer te Sibculo te beurt viel, bij zijn terugkeer uit Indonesië. De heer Nijboer was met de handschoen getrouwd en zag deze dag ook zijn vrouw voor het eerst als echtgenote. In de zaal van Schipper was men in groten getale bijeengekomen om deze ontvangst te vieren etc.

1950-01-20 G. Frijling terug. De militair G. Frijling is thans ook uit Indonesië teruggekeerd. Hij werd hartelijk door vrienden en buren verwelkomd en natuurlijk allermeest door zijn huisgezin.

1950-01-27 Door brandende balk bewusteloos geslagen. Ane. Zondag brak onverwachts brand uit in de woning van Wolter Bos aan de weg van Lutten naar Gramsbergen. De brand is naar men aanneemt ontstaan doordat Bos het fornuis in het achterhuis wilde aanmaken. Er moet toen een grote steekvlam uitgeslagen zijn, die onmiddellijk brand veroorzaakte. Bos is vlug naar boven gelopen om vrouw en kinderen te waarschuwen die in allerijl naar beneden kwamen. Bos zelf heeft daarna de deur naar het achterhuis opengetrokken, waarbij hij een balk tegen zich aan kreeg, waardoor hij versuft, bloedend en bedekt met brandwonden neerviel, zodat zijn vrouw hem naar buiten moest werken om niet in de vlammen om te laten komen. Later is hij naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd. Hoewel de brandweer ter plaatse kwam en water in de Dedemsvaart volop te krijgen was, kon van het achterhuis weinig meer worden gered. Het voorhuis dat nog betrekkelijk nieuw was, bleef voor een deel behouden. De familie werd elders onderdak gebracht.

1950-01-27 Eindveiling. Woensdagmiddag had de eindveiling plaats van de woning, waarin wachtkamer, met erf en tuin, bewoond door de heer L. Mastebroek (’t voormalig tramstation). Eigenaar werd de heer B.J. Nijland voor de koopsom van f. 6100,- In het station hoopt A. Nijland zijn kapperszaak te verplaatsen.

1950-01-27 Opening Hervormde Kerk Radewijk. Het was voor Hervormd Radewijk zaterdag een blijde dag. Die dag had nl. de officiële opening plaats van de nieuwe kerk. Door de heer Grooters werd als president-kerkvoogd een overzicht gegeven, terwijl de inwijdingspredicatie werd uitgesproken door Ds. Barnard. Het is een keurig gebouw geworden. Het bevat ongeveer 150 zitplaatsen. Er zijn geen banken aangebracht, doch stoelen etc.

1950-02-03 Plotseling overleden. Met leedwezen geven we kennis van het plotseling overlijden van de heer Harm Noppers. Geruime tijd heeft hij de plaatselijke berichtgeving voor ons blad verzorgd. Zondag uit de kerk gekomen zijnde, werd hij door een hartverlamming getroffen. Hij laat een weduwe na met 7 kinderen. Noppers werd ruim 37 jaar oud. Moge dit zwaar beproefde gezin de troost des Heeren ondervinden.

1950-02-10 Hervormd Radewijk kreeg eigen kerkgebouw. Groot artikel met foto van Ds. J.G. Panhuise.

1950-02-10 Ontvlucht uit Veenhuizen. A. Strieper uit Hardenbergerveld was om politieke redenen gedetineerd in Veenhuizen. Onze huidige rechtspleging, die tegenover deze mensen altijd vrij soepel geweest is, staat toe, dat bepaalde om politieke redenen geïnterneerde personen, soms hun familieleden mogen bezoeken. Zo was het ook het geval met Strieper. Hij vertoefde met een verlof van 24 uur bij zijn ouders, althans dat dacht men, en hij had de directeur van de inrichting in Veenhuizen beloofd, na afloop van die tijdsduur terug te keren. Op erewoord. Toen Strieper echter na 24 uur niet terugkeerde werd er een onderzoek ingesteld en bleek het, dat Strieper niet thuis was. Zijn verloofde woont in Duitsland. Men neemt aan dat Strieper ook de ‘streep’ overgegaan is. Ja, ja, onze manieren waren vreemd. En in dit geval bleven ze het ook.

1950-02-17 Advertentie. Op D.V. Vrijdag 24 febr. 1950 hoopt de Gereformeerde Jongelingsvereniging te Rheeze haar 35-jarig bestaan te herdenken in de Chr. school te Rheeze, onder leiding van de weleerw. heer Ds. A. Kuiper.

1950-02-17 Frank is weer Frank. Onder dit motto heeft de Fa. Frank na de oorlog haar zaak voortgezet. Dezer dagen werd het oude winkelpand, waarin jarenlang de Distributiedienst heeft getroond en dat nu geheel verbouwd is tot een groot geheel, weer in gebruik genomen. Reeds vrijdag kon het publiek genieten van de prachtige etalages. Hierin was alles op smaakvolle wijze geëtaleerd en er werden verscheidene begerige blikken geslagen op de artikelen die erin lagen. Erg lang behoefde men echter niet te wachten, want maandagmorgen had de opening plaats. Alles had een fleurig aanzien, zowel door de moderne inrichting der zaak als door de schat van bloemen (geschonken door verschillende firma’s e.d.). Dat er veel belangstelling bestond, bleek wel uit het feit dat steeds de winkel tjokvol stond, doch er waren genoeg behulpzame handen het publiek ten dienste. Ongetwijfeld zal een ieder die deze zaak eenmaal heeft bezocht er voor de tweede keer gaarne nog eens een bezoek brengen. Rest ons nog te vermelden dat de fa. Frank de bloemen naderhand heeft geschonken aan het ziekenhuis.

1950-02-24 Veertig jaar onderwijzer. De heer E. Smit jr. zal dit jaar 40 jaar bij het bijzonder onderwijs werkzaam zijn. De heer Smit is hoofd der Geref. School te Heemse (met foto).

1950-02-24 Weer thuis. Radewijk. Met het troepenschip ‘Zuiderkruis’ keerde zaterdag onze plaatsgenoot de heer G. Bulthuis uit Indië terug. Door de buren was een grote ereboog geplaatst zodat het een feestelijk aanzien gaf. Zijn familie bood hem een nieuwe fiets aan en de buren een polshorloge.

1950-03-10 Teruggekeerd. Radewijk. Onze plaatsgenoot Bertus Runhaar keerde dezer dagen met een K.L.M.-toestel vanuit Indië weer in ’t vaderland terug. Het zal echter niet van lange duur zijn, daar hij slechts met verlof is en over 4 weken alweer terug moet. Hij is niet meer in militaire dienst, doch inspecteur bij de bakkerijen. Door familie en vrienden werd Runhaar van harte verwelkomd.

1950-03-17 Boerenleenbank jubileerde. In oktober 1906 werd de Boerenleenbank opgericht met als eerste bestuurders K. Vinke, H.J. Grooters en G. Bruins en als kassier de heer Snijders. Door het overlijden van de kassier, de heer G. Bruins, werd het 40-jarig jubileum in 1946 niet gevierd. Het bestuur had echter gemeend, dit alsnog te moeten herdenken en had daarom dinsdagmiddag en -avond in zaal Leering een samenkomst belegd. Na een kort openingswoord van de heer Jonkhans werd door de heer Vroome van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, voorafgegaan door een kort leuk filmpje, de grotere film ‘het geld van de boer’ vertoond. Na de pauze gaf de huidige kassier, de heer J.H. Boerrigter een historisch overzicht. Van de oprichters is alleen nog de heer Van der Sanden in leven. Waren er 19 jaar geleden 150 leden, 1200 spaarders en 400 voorschotnemers, thans zijn er 1150 leden, 2500 spaarders en 400 voorschotnemers, de grootste voor f. 250.000,-

1950-03-17 Intrede Ds. Dorst. Met foto’s van Ds. Sweepe en Ds. Dorst.

1950-03-31 Verdronken. Bergentheim. In een onbewaakt ogenblik is het 3½-jarig zoontje van de heer A. Stegeman alhier verdronken. Men vond het kind drijvende in de Van Riggelenswijk. De verslagenheid der ouders was groot, te meer daar deze juist weg waren naar het 40-jarig huwelijksfeest van hun ouders, de fam. Geerligs, wonende in het Hardenbergerveld.

1950-04-14 Amerikanen op bezoek. Hannink in Brucht behoort tot een oude Saksische stam. Lang geleden gingen familieleden van hem naar Amerika. Het was dan ook een wonderlijke gewaarwording voor de familie Hannink, met de paasdagen enige mannen op bezoek te krijgen, die uit Amerika kwamen en uit de verte familie waren. Het waren soldaten van het bezettingsleger in Duitsland. Ze hadden verlofdagen opgespaard, om de Paasdagen in Brucht door te brengen. De jongens hadden nog 17 maanden diensttijd tegoed. Ze dragen het uniform reeds verscheidene jaren. O.a. waren ze er bij geweest toen 10.000 paratroepers werden afgeworpen boven de Philippijnen, waar vandaan helaas slechts ongeveer 2000 man na de strijd met de Jappen terugkeerden. Nu, in Duitsland zijnde, hadden ze het aardige voornemen opgevat, hun oud-oom te bezoeken. Het was daarbij een bijzondere gunstige omstandigheid, dat ze plat Hollands konden spreken, zodat men niet verlegen tegenover elkaar behoefde te staan. het behoeft niet gezegd te worden, dat de Paasdagen niet tegenstaande de zware regenval buiten de deur, binnenskamers gezellig en vlug verliepen. Ja, in onze tijd worden de afstanden klein!

1950-04-21 Aankomst Ds. Loor. De nieuwe Hervormde predikant te Heemse, Ds. E.J. Loor, van St. Johannesga, is dinsdag met zijn gezin te Heemse aangekomen en heeft de pastorie betrokken. De intrede zal op 30 april plaats hebben.

1950-04-21 Ds. Barnard vertrekt naar Nijmegen. Ds. W. Barnard, hervormd predikant te Hardenberg, gaat mettertijd de gemeente verlaten, daar hij een toezegging van beroep uit Nijmegen heeft aangenomen (met foto).

1950-04-21 Oudheden gevonden. De heer G.J. Schottert te Keiendorp, vond bij het spitten op grote diepte in een veenlaag een hoorn, welke vermoedelijk zal zijn van een bizon. Verder vond de heer Oldebierlink te Radewijk een mooi geslepen stenen bijl. Beide gevonden voorwerpen werden ter hand gesteld aan de heer H. van Laar, die deze oudheden zal overbrengen naar de Oudheidkamer te Hardenberg.

1950-05-05 De Baanbreker bestond halve eeuw. 

1950-05-26 Zakennieuws. De heer Weitkamp is er toe overgegaan zijn manufacturenwinkel te moderniseren. Het oersolide ruime patriciërshuis in de Voorstraat wordt veranderd tot een winkelpand naar de eisen des tijds. Vooral de nieuwe etalage is een hele verbetering, omdat men nu een grote glasvlakte heeft om te etaleren. Ongeveer tegenover Weitkamp komt de nieuwe winkel van vishandel Zweers. Het pand van wijlen D. Blein is afgebroken, er komt een geheel nieuw voor in de plaats. Moge het de ondernemende ondernemers wel gaan!

1950-06-09 Brand in huis van stervende. Zondagmorgen onder kerktijd loeide plotseling de sirene ten teken dat er brand was. Haastig snelden de opperbrandmeester Drenth en zijn mannen naar de oude school in de Wilhelminastraat, waar de blusmiddelen worden bewaard en even later reden de auto’s weg. De brand woedde in een hooiberg in het Hardenbergerveld, behorend bij de boerderij van de heer Waterink. Door de felle droogte werden spoedig ook enige schuren aangetast, die alle in de vlammen opgingen. Het mag een wonder heten dat de boerderij zelf gespaard werd en dat het vuur er als het ware omheen trok naar de andere gebouwen; alleen het dak had van de vlammen te lijden gekregen. In allerijl moest de hoogbejaarde Waterink, die bij zijn zoon inwoont, en die ernstig ziek was, uit huis worden gedragen naar het huis van de buren. Hij is des avonds overleden etc.

1950-06-09 Heropening. Maandag werd de geheel gemoderniseerde winkel van de heer Weitkamp heropend. Allereerst valt de prachtige etalage in ’t oog, waar alles keurig is geëtaleerd, doch wanneer we de winkel binnenstappen dan zien we het nog grootser. Is dit de winkel van voorheen? We kennen het niet weer. Alles ziet er piekfijn en goed gesorteerd uit. We kunnen er te kust en te keur gaan, zowel in confectie als in stukgoed. De inrichting is uitstekend, hetgeen de aannemer H. Hamhuis Ezn., zeker wel is toevertrouwd. Doch met bouwen is het nog niet klaar, de laatste hand die gelegd is door het schildersbedrijf Scheffer en de elektricien W. Otten mag zeker gezien worden! We wensen de heer Weitkamp veel succes met zijn nieuwe zaak.

1950-06-09 Het pleit nog niet beslist. Nieuw gemeentehuis heeft heel wat voeten in de aarde! (groot artikel).

1950-06-09 Nieuw gemeentehuis. Daar de eerste jaren geen toestemming zal worden gekregen voor bouw van een nieuw gemeentehuis op de Mars, waarin alle diensten ondergebracht zouden kunnen worden, en het toch nodig is, voorzieningen te treffen, komen B. en W. na ernstige studie met de volgende oplossing: Het Rustenburgerplein te Heemse bestemmen voor bouw van een nieuw gemeentehuis, waarin raadzaal, kamers voor B. en W., de burgemeester, de secretaris, lokalen voor administratief personeel, plus conciërgewoning, en het bestaande gemeentehuis te bestemmen voor de overige diensten. Voorts om een deskundige en plan te laten opmaken en reeds dit jaar bedoelde woning te bouwen etc.

1950-06-16 Eremedaille. Mariënberg. De heer W. Hento ontving te Apeldoorn uit handen van een Franse generaal een ere-medaille (in zilver) met oorkonde, in verband met hulp aan piloten in oorlogstijd.

1950-06-16 Franse onderscheidingen. Tot degenen, aan wie generaal de Larminat vrijdag op het binnenplein van de Willem III-kazerne te Apeldoorn onderscheidingen heeft uitgereikt, behoren de volgende personen: G. Bannink te Hardenberg (medaille van de ‘Reconnaissance Francaise’ in brons), burgemeester mr J.A.M. van Oorschot van Hardenberg (idem) en mevr. J. Gouwe in Lutten (diploma van ‘Passeur’).

1950-06-23 Tragisch ongeluk. Bergentheim. Dinsdagavond werd de bevolking opgeschrikt doordat de 21-jarige zoon van Herm.s Hofsink zoek was. Hij was na de middag gaan schoffelen op het land, niet dicht bij huis. Hij werkte in ploegen op de fabriek en moest zodoende om half vijf weer vertrekken met de bus voor de late ploeg. Doch hij kwam niet thuis. Toen men ging kijken zag men de schoffel staan en een eind verder ook het rijwiel, doch van H. was niets te bespeuren. Aanvankelijk dacht men nog, dat hij van het land in de bus was gestapt, doch na informatie per telefoon bleek ook dat niet het geval. Met man en macht werd de hele avond gezocht, ook de politie met een speurhond kwam er nog aan te pas, doch zonder resultaat. Om 12 uur ’s nachts werd het zoeken wegens de duisternis gestaakt, doch zo gauw het licht was, begon men opnieuw. Om vijf uur vond men achter aan de nieuwe wijk de kleren en klompen van de jongeman. Al heel gauw werd nu ook het ontzielde lichaam uit de wijk opgehaald. De vermoedelijke oorzaak is, dat hij heeft willen zwemmen in deze wijk, omdat daar geen modder is en het water schoon, en dat hij, daar hier 2 à 3 meter water staat, waar hij niet op bedacht is geweest, is verdronken. De verslagenheid der familie is groot.

1950-07-07 Intrede ds Visser. Foto van dominee Visser die straks opvolger zal zijn van ds Barnard bij de Hervormde Gemeente Hardenberg. Ds Visser werd in 1912 te Utrecht geboren.

1950-07-14 Wamelink aan de brug. Het winkelpand van de bekende oude zaak ‘P.W. aan de brug’ heeft een metamorfose ondergaan. Het voorfront en de zijkant naar de Vecht zijn voor het grootste deel wit geverfd, zodat het met de nieuwe brug een mooi geheel vormt. De etalages zijn eveneens verbeterd. Zoals men weet was een hoek van dit pand beschadigd door het vallen van een zeer zwaar hijsblok, bij de aanleg van de brug, hetgeen nu hersteld is.

1950-07-21 Mooie foto. Des zomers zwermen honderden de steden uit om rust te zoeken in de stilte van het platteland, om te genieten van het golvende graan, van heide en bos en de eigen bekoring van het dorpsleven. Meer dan van eigen bevolking wordt het oog der stedelingen bekoord ook door de schoonheid van de Saksische boerenhuizen. Op de foto hierboven is een dier mooie woningen te zien, de ‘baanderdeure’ naar de weg. De bewoner zal met zijn ‘krulewagen’ juist om de hoek van het huis verdwijnen, doch werd nog net op ’t nippertje door de lens gepikt. Wie fietst van Mariënberg naar Brucht, kan deze woning zien staan, dicht bij eerstgenoemde plaats, links van de weg.

1950-07-28 De koningin komt! Koningin Juliana hoopt volgende week woensdag, komende uit Ommen, ook Hardenberg te bezoeken. Ongeveer 4 uur wordt de Koninklijke stoet verwacht. Er zal een bezoek worden gebracht aan de Röpcke-Zweersstichting, waar het nieuwe zusterhuis zal worden geopend. Na het bezoek vertrekt de vorstin via Lutten naar Dedemsvaart. De Oranjevereniging heeft in overleg met de buurtverenigingen voorbereidingen voor een waardige ontvangst, waartoe een en andermaal vergaderd wordt.

1950-07-28 Fabrieksschoorsteen hersteld. De fabrieksschoorsteen der aardappelmeelfabriek NV ‘De Baanbreker’, die tot drie keer toe bij een onweersbui het slachtoffer werd van de bliksem, en waardoor de gehele bovenrand los kwam te liggen, wordt thans hersteld. Tevens werd er een bliksemafleider op de pijp aangebracht. Velen kijken naar boven als de mannen op duizelingwekkende hoogte hun werk verrichten.

1950-07-28 In memoriam: A. Marsman. Ane. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ten huize van zijn schoonzoon G.J. Kamphuis overleden na een pijnlijk lijden dhr. A. Marsman. Wie kende deze man niet, vooral in de kringen van de landbouwers? Toen er in Hardenberg en Gramsbergen geen veearts was, doorkruiste hij op zijn fiets de gehele oosthoek van Overijssel. Van Schuinesloot tot Kloosterhaar, van Coevorden, van bij Ommen zelfs ging men tot hem om raad bij ziekte van het vee. Marsman was velen behulpzaam op een wijze, die niet te evenaren is; eenvoudig, sober, maar oprecht.

1950-07-28 Onweer over Hardenberg (groot artikel).

1950-08-04 Koningin Juliana bezocht Hardenberg (groot artikel).

1950-08-04 Koninklijk bezoek gefilmd. Door Prophilitie is het bezoek van Koningin Juliana aan Hardenberg op de film vastgelegd. We menen goede grond te hebben voor de verwachting dat komende winter dezen film ten bate van het Groene Kruis zal worden vertoond.

1950-08-11 Koningin Juliana bezocht de Röpcke-Zweersstichting (groot aantal foto’s).

1950-08-11 Tragisch einde. De reeds bejaarde en slecht ziende landbouwer E. Plaggenmarsch uit de buurtschap Bergentheim wilde maandagmiddag een boom om hakken, doch bleef zo lang weg, dat hij etenstijd nog niet thuis was. Toen de huisgenoten gingen kijken vond men hem onder de boom gekneld liggen. Na veel moeite gelukte het, hem er onder weg te krijgen, doch helaas waren de levensgeesten al geweken. De verslagenheid is groot.

1950-08-18 Heemse kreeg muziektent (groot artikel).

1950-08-18 Telefoonkantoor. Het telefoonkantoor te Radewijk dat gevestigd is ten huize van bakker Kampherbeek en tot dusver de enige telefoonverbinding met Radewijk was, is nu uitgebreid met een twaalftal nieuwe abonnees. In de toekomst zullen er nog wel enige aansluitingen bijkomen.

1950-08-18 Trottoir groeit. Met de aanleg van een trottoir in de Voorstraat worden goede vorderingen gemaakt. Bij kerk en postkantoor staan duizenden tegels op hun bestemming te wachten. Het hekwerk voor het lokaal voor Christelijke Belangen is verdwenen, evenals de hoge stoep voor de pastorie ‘De Wheeme’. Het is opvallend, hoe ruim alles wordt, vooral om de hoek bij het oude kerkhof krijgt men het beeld van een moderne stad. Voor de winkelstand is het trottoir ook van betekenis, daar ieder nu rustig etalagekijkend verder wandelen kan, zonder op en van stoepen te moeten klimmen of om hekken te moeten gaan.

1950-08-18 Veel vreemdelingen. Heemse. De ontspannings- en kampeergelegenheden rond ons dorp blijven nog steeds mensen trekken. De staatsbossen met wandelpaden en vijver verschaffen bij mooie dagen een onvermengd natuurgenot. Af en toe verblijven er gasten in de pensiongelegenheden aan de Ommerweg. Vooral op de Rheezerbelten is het soms zeer druk. Ook het kampeerterrein ‘De Kleine Belties’ van de afd. V.V.V. der Handelsvereniging te Hardenberg, is vaak bezet, en beantwoord dus aan het gestelde doel.

1950-09-01 Brand te Rheeze. Het hevig noodweer dat zaterdagavond over deze omgeving trok, had tot gevolg dat de bliksem insloeg in de schuur achter de boerderij van de heer Ribberink, aan de weg van Heemse naar Rheeze. In een ogenblik was de grote schuur een prooi van de vlammen etc.

1950-09-01 Ds Barnard nam afscheid van Hardenberg (groot artikel).

1950-09-08 90-jarige weduwe Fredriks begraven. Vrijdagmiddag had op het oude kerkhof de begrafenis plaats van wijlen mevr. de weduwe Fredriks-Blomberg etc.

1950-09-15 Organist scheidde na 50 jaar dienst. Hartelijke toespraak tot de heer Z. Koeslag – groot artikel.

1950-09-22 Gouden organist geëerd. Officieel afscheid van de heer Z. Koeslag – met foto’s van Z. Koeslag en E.H. Soer – groot artikel – Koeslag werd geridderd met de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau (ook Soer werd geridderd). 

1950-09-22 In ’t vaderland. De heer Jan Semmelink, die reeds verscheidene jaren in Zuid-Afrika woont, is momenteel in ons land. Verleden week gaf hij een lezing te Nieuwlande over de zendingsarbeid waaraan hij verbonden is. De heer Semmelink woonde vroeger op ‘Willemshove’ en ging in Lutten ter schole.

1950-09-22 Opening viswinkel. Het oude huis van Blein in de Voorstraat heeft een hele verandering ondergaan. De heer J. Zweers die het indertijd heeft gekocht hoopt er volgende week zaterdag zijn nieuwe winkel te openen. Zowel het interieur als van buiten is modern ingericht. En nu: Zweers’ vis bij iedere dis!

1950-10-06 Aankoop woning. Door kerkvoogden der Hervormde Gemeente is de woning van de fam. Bromet aan de Stationsweg aangekocht voor pastorie. Koopsom f. 14.000,- Daar verbouwd moet worden voor het gezin van Ds Visscher zal een collecte in de gemeente worden gehouden.

1950-10-06 Mooie onderscheiding. De heer H.J. Santman ontving van de Minister van Oorlog het oorlogsherinneringskruis met de gesp, voor bijzondere krijsverrichtingen ‘Nederland Mei 1940’. De heer Santman was toen ingedeeld bij de infanterie en streed achter de IJssel; waar van de gehele krijgsgevangen geraakte groep slechts 3 soldaten de vrijheid behielden.

1950-10-06 Viswinkel geopend. De heer J. Zweers heeft thans de nieuwe zaak in gebruik genomen. Het was een goede gedachte een etaleur de verzorging der etalage toe te vertrouwen. Ook waren vele bloemstukken van diverse firma’s gekomen, zodat alles er fraai en in letterlijke zin ‘smaakvol’ uitzag. Het is een mooie winkel geworden.

1950-10-13 Een kanjer! Bij het verleggen van riolering (afvoer uit de Voorstraat, welke eerst naar de Vechtbrug ging, wordt nu afgeleid door de steeg tussen Otterman en Goris naar de haven) kwam voor het huis van bakker Goris een dikke kei tevoorschijn, die met een takel moest worden weggewerkt. De steen was ongeveer 1.20 m lang. Het was dus een ‘kei van een kei’.

1950-10-13 Officiële opening nieuwe wegen te Den Velde en Loozen (groot artikel).

1950-10-20 Wijkgebouw Groene Kruis op de Mars geopend (groot artikel).

1950-11-03 Vermiste baby in vijver gevonden. In een onbewaakt ogenblik wist het 2-jarig dochtertje van de landbouwer Theisens te Bergentheim naar buiten te snappen. Even later miste men het kind. Na veel zoeken in huis en in de schuur en eindelijk ook buiten, vond de vader het kind drijvende in de vijver voor het huis. Het leek niet anders of het kind was al overleden. Doch de moeder (die vroeger een cursus had gevolgd voor EHBO) paste deze methode toe op haar kleinste en het gelukte haar de levensgeesten weer op te wekken. De inmiddels ontboden geneesheer zorgde voor verdere behandeling. Men kan zich de vreugde der ouders voorstellen.

1950-11-10 Huis verkocht. Door schoenhandelaar A. Santman werd aangekocht het pand van Dr Keuskamp in de Voorstraat.

1950-11-17 Nieuwe boerderij betrokken. Heemse. De nieuw gebouwde boerderij te Heemserveen is door het echtpaar F.E. Odink-Timmerman betrokken. Deze boerderij is indertijd door brand vernield en was toen bewoond door de fam. G. Klein. De nieuwe bewoners hebben het huis de naam gegeven: ‘Vaders erf’.

1950-11-17 Weer thuis. Ook deze week zijn weer enkele soldaten uit Indonesië teruggekeerd. Marinus Sierink, Oosteinde kwam weer thuis en evenzo een zoon van Reinders uit Baalder. Beide mochten keurige erebogen bewonderen en hartelijke gelukwensen in ontvangst nemen.

1950-11-24 40-jarig jubileum. De firma G. Schutte & Zn. bij het oude kerkhof is een oud adres. Thans bestaat deze zaak 40 jaar. De huidige ondernemer heeft ter gelegenheid daarvan enige vertimmeringen aangebracht en een dubbele etalage laten maken, welke het mooi doet, terwijl de winkel nu een ruim geheel geworden is. Goede zaken!

1950-11-24 De meister geet vot. Tot hoofd der Chr. lagere landbouwschool te Nijverdal is benoemd de heer Z. Groothuismink, hoofd der chr. school te Rheeze. Er waren 33 sollicitanten. Tot hoofd der chr. school te Rheeze is in de vac. Groothuismink benoemd de heer Siertsema te Heemse, thans onderwijzer aan genoemde school.

1950-11-24 Oudheidkamer. De vereniging ‘Oudheidkamer Hardenberg’ verricht haar arbeid zonder voorlopig aan de weg te timmeren. Haar bezittingen nemen desniettemin langzaam maar gestadig toe. Op 6 december geeft ze aan liefhebbers voor haar werk weer eens gelegenheid hun belangstelling te tonen. In zaal Brouwer wordt op die dag door haar weer het een en ander tentoongesteld terwijl een spreker een lezing zal houden. Zie adv. in het volgende no. en houdt vast de datum vrij.

1950-12-01 Hervormde gemeente van Hardenberg kreeg nieuwe predikant. Ds. N. Visser uit Westervoort volgde Ds. Barnard op (met foto’s van beide predikanten).

1950-12-01 Sint Nicolaas. Een historische schets uit Hardenberg door A.S. ’t Is 5 december 1890. De schoolkinderen van de beide scholen in Hardenberg gaan, zodra ’s middags om half vier de school uitgaat, de twee winkels in de Voorstraat, waar St. Nicolaas poppen zijn uitgestald achter de smalle winkelramen, bezichtigen. Dit zijn ook de enige winkels in Hardenberg waar men zien kan dat het die dag St. Nicolaas is. In de andere winkels is alles ’t zelfde en van bijzondere uitstalling niets te zien. Bij Jaspers Evert en Miete (het huis waar thans de banketbakker Goris woont) staat ook veel volk in de winkel, waarin grote verschillende soorten Sint Nicolaas uitgestald zijn.

1950-12-08 Vergadering Oudheidkamer. Woensdag kwam de ver. Oudheidkamer Hardenberg in jaarsamenkomst bijeen. Nadat de voorzitter Dr. Gouwe van Lutten, met een enkel woord van welkom de samenkomst had geopend hield de directeur van ‘Natura Docet’ te Denekamp zijn aangekondigde rede over: de geschiedenis van het leven op aarde. Na de pauze werd gelegenheid gegeven een groot aantal fossielen te bezichtigen. Als nieuwe schenkingen die de laatste tijd aan het museum zijn geschonken merkten we op een fraaie vlashekel uit 1697, een spindop te voorschijn gekomen bij het stoepen verwijderen uit de Voorstraat, enkele zeer mooie stenen bijeen en een drietal korenmaten. Het is voorts de bedoeling de vereniging ‘Oudheidkamer Hardenberg’ binnenkort om te zetten in een stichting, mede met het oog op testamentaire beschikkingen.

1950-12-22 Advertentie. Notaris J.P.C. Boodt te Hardenberg is voornemens maandag 8 januari 1951 des namiddags om 2 uur in het café Koeslag te Heemse te doen inzetten en, zo alsdan de maximumprijs niet wordt bereikt, op maandag 22 januari 1951 des namiddags om 2 uur in het café Kampman te Heemse, bij eindveiling publiek te verkopen, voor de erven van wijlen de heer L. Stoeten te Rheeze: A. een boerenbehuizing met schuren, erf, bouw- en grasland te Rheeze, ter gezamenlijke grootte van 7.91.10 ha., thans in pacht bij de heer G.J. Kleefman; te veilen in 3 percelen en combinatie B. een behuizing met schuur, erf, bouw- en grasland te Rheeze, ter gezamenlijke groote van 1.10.90 ha., thans in pacht bij de heer J. Snijders.